Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32008R1342[1]

A Tanács 1342/2008/EK rendelete ( 2008. december 18. ) a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról, valamint a 423/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 1342/2008/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról, valamint a 423/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet tervet határoz meg a következő földrajzi területeknek megfelelő négy tőkehalállományra vonatkozóan:

a) Kattegat;

b) Északi-tenger, Skagerrak és a La Manche csatorna keleti része;

c) a Skóciától nyugatra fekvő terület;

d) Ír-tenger.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3. cikk

Földrajzi meghatározások

E rendelet alkalmazásában a földrajzi területek következő földrajzi meghatározásait kell alkalmazni:

a) "Kattegat": azICES által megállapított IIIa körzet azon része, amelyet északon a skageni és a tistlarnai világítótornyot és a svéd part legközelebb eső pontját összekötő egyenes vonal, délen a Hasenore-t és Gnibens Spidst, a Korshage-t és Spodsbjergt, továbbá a Gilbjerg Hovedt és Kullent összekötő egyenes vonal határol;

b) "Északi-tenger": az ICES IV alterület, valamint az ICES IIIa körzet azon része, amely nem tartozik a Skagerrakhoz és a Kattegathoz, illetve az ICES IIa. körzet azon része, amely a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken van;

c) "Skagerrak": az ICES IIIa körzet azon része, amelyet nyugaton a hanstholmi és a lindesnesi világítótornyot, délen a skageni és a tistlarnai világítótornyot és a svéd part legközelebb eső pontját összekötő egyenes vonal határol;

d) "La Manche csatorna keleti része": az ICES VIId körzet;

e) "Ír-tenger": az ICES VIIa körzet;

f) "Skóciától nyugatra eső részek": az ICES VIa körzet, illetve az ICES Vb körzet azon része, amely a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken van.

5. cikk

A terv célja

(1) Az 1. cikkben említett terv célja, hogy biztosítsa a tőkehal állományainak olyan módon történő kiaknázását, amely helyreállítja és olyan szinten tartja ezen állományokat, amely meghaladja a maximális fenntartható hozamot előállítani képes szintet.

(2) Az e rendelet alapján meghozott minden gazdálkodási intézkedésnek összhangban kell lennie az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményekkel, valamint az említett rendelet elveivel és céljaival.

II. FEJEZET

TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG

6. cikk

Legalacsonyabb és elővigyázatossági biomasszaszintek

A gazdálkodási intézkedések elfogadásakor az egyes tőkehalállományok vonatkozásában a biomassza legalacsonyabb és elővigyázatossági szintjeit az 1380/2013/EU rendelet célkitűzéseivel összhangban kell meghatározni.

9. cikk

A TAC meghatározása olyan esetekben, amikor nem áll rendelkezésre elegendő adat

Amennyiben a halászati lehetőségeket - kellően pontos és reprezentatív információk hiányában - nem lehetséges az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően meghatározni, a halászati lehetőségeket az 1380/2013/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban az elővigyázatossági megközelítés alapján kell megállapítani, figyelembe véve a tőkehalállományokkal és a halászati tevékenységekkel kapcsolatos tendenciákat, és legalább hasonló szintű védelmet biztosítva az adott állományoknak.

IIa. FEJEZET

A TAGÁLLAMOK KÖTELEZETTSÉGEI

10. cikk

Halászati engedélyek és a kapacitás felső határértékei

(1) Az e rendelet 1. cikkében említett valamennyi földrajzi terület vonatkozásában minden tagállam az 1224/2009/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 7. cikkével összhangban halászati engedélyt ad ki a lobogója alatt közlekedő azon hajóknak, amelyek a szóban forgó területeken halászati tevékenységet folytatnak az alábbi halászeszközök valamelyikével:

a) olyan fenékvonóhálók és kerítőhálók (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR), amelyek szembősége:

i. legalább 100 mm (TR1);

ii. legalább 70 mm, de 100 mm-nél kisebb (TR2);

iii. legalább 16 mm, de 32 mm-nél kisebb (TR3);

b) olyan merevítőrudas vonóhálók (TBB), amelyek szembősége:

i. legalább 120 mm (BT1);

ii. legalább 80 mm, de 120 mm-nél kisebb (BT2);

c) kopoltyúhálók és állítóhálók (GN);

d) tükörhálók (GT);

e) horogsorok (LL).

(2) A kapacitásra vonatkozóan az 1380/2013/EU rendelet II. mellékletében megállapított felső határértékek sérelme nélkül, az e rendelet 1. cikkében említett valamennyi földrajzi terület vonatkozásában, az e cikk (1) bekezdésével összhangban kiadott halászati engedéllyel rendelkező hajók kW-ban kifejezett összkapacitása nem lehet nagyobb, mint a 2006-ban vagy a 2007-ben az adott földrajzi területen az (1) bekezdésben említett halászeszközök egyikével halászati tevékenységet folytató hajók maximális kapacitása.

(3) Minden tagállam összeállítja és vezeti az (1) bekezdésben említett halászati engedéllyel rendelkező hajók jegyzékét, és azt hivatalos honlapján elérhetővé teszi a Bizottság és a többi tagállam számára.

IV. FEJEZET

MEGFIGYELÉS, VIZSGÁLAT ÉS FELÜGYELET

25. cikk

Kijelölt kikötők

(1) Ha egy közösségi halászhajó több mint kéttonnányi tőkehalat kíván kirakodni a Közösségben, a hajó parancsnoka biztosítja, hogy az ilyen kirakodás csak a kijelölt kikötőkben történhessen meg.

(2) Minden tagállam kijelöli azokat a kikötőket, ahol a két tonnát meghaladó mennyiségű tőkehal kirakodása megtörténhet.

(3) Minden egyes tagállam saját nyilvános honlapján hozzáférhetővé teszi a kijelölt kikötők listáját, valamint az e kikötőkre vonatkozó vizsgálati és felügyeleti eljárásokat, az egyes kirakodásokon belüli tőkehalmennyiségek nyilvántartására és jelentésére vonatkozó előírásokat és feltételeket is beleértve.

A Bizottság ezen információkat valamennyi tagállam felé továbbítja.

V. FEJEZET

DÖNTÉSHOZATAL ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Részletes szabályok

A 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően részletes szabályokat lehet elfogadni e rendelet 11. cikke (3) bekezdésének, 14., 16. és 17. cikkének alkalmazását illetően.

33. cikk

Támogatás az Európai Halászati Alap keretében

(1) Az 1. cikkben említett négy tőkehalállomány tekintetében a hosszú távú tervet a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében és az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontjának i. alpontja alkalmazásában helyreállítási tervnek kell tekinteni azon évek esetében, amelyekben az állomány mérete nem éri el az ívásra képes biomasszának a vonatkozó, 6. cikkben meghatározott legalacsonyabb szintjét.

(2) Az 1. cikkben említett négy tőkehalállomány tekintetében a többéves tervet a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke értelmében és az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 21. cikke a) pontjának iv. alpontja alkalmazásában gazdálkodási tervnek kell tekinteni az (1) bekezdésben említettektől eltérő évek esetében.

34. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb e rendelet alkalmazásának harmadik évében, majd minden harmadik azt követő évben - a HTMGB szakvéleménye alapján és a vonatkozó regionális tanácsadó testülettel folytatott konzultációt követően - értékeli az érintett tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó gazdálkodási intézkedések hatását, és szükség esetén javaslatot tesz e rendelet módosításához szükséges intézkedésekre.

35. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 423/2004/EK rendelet hatályát veszti. A 423/2004/EK rendeletre való hivatkozásokat az erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

36. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

( 2 ) A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1342 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1342&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1342-20170101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1342-20170101&locale=hu