32008R0295[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 295/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletet ( 3 ) több alkalommal jelentős mértékben módosították ( 4 ). Most, hogy az említett irányelvhez új módosításokat vezetnek be, az egyértelműség és az ésszerűség érdekében kívánatos, hogy az érintett rendelkezések átdolgozásra kerüljenek.

(2)

Az 58/97/EK, Euratom rendelet megteremtette a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét.

(3)

A Közösség 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra vonatkozó statisztikai programjáról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 5 ) szerint a programot a gazdasági és monetáris unió, az Európai Unió bővítése és a versenyképesség, a regionális politika, a fenntartható fejlődés és a szociálpolitikai menetrend fő közösségi politikai prioritásai mentén kell meghatározni. A vállalkozások gazdasági tevékenységéről szóló statisztika e program lényeges részét képezi.

(4)

Ezen rendelet célja, hogy továbbra is biztosítsa a jelenlegi szakpolitikai területeken hozott döntések statisztikai támogatását, valamint eleget tegyen az új közösségi szakpolitikai kezdeményezésekből, a statisztikai prioritásoknak és a létrehozott statisztikák célszerűségének a folyamatos felülvizsgálatából fakadó további kötelezettségeknek, tekintettel egyúttal a rendelkezésre álló források lehető legjobb kihasználására és a válaszadás terhének a minimálisra való csökkentésére. Különös figyelmet kell fordítani a Közösség - például az 1907/2006/EK REACH rendeletben ( 6 ) foglalt - energia- és környezetvédelmi politikái vállalkozásokra gyakorolt hatásának. A közigazgatási adatforrások hatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében ösztönözni kell a nemzeti statisztikai intézetek között az együttműködést és a legjobb gyakorlatok cseréjét.

(5)

Mindinkább szükség van szolgáltatásokkal, különösen üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokra. Statisztikai adatokra van szükség a modern gazdaságoknak különösen a növekedés és a munkahelyteremtés tekintetében legdinamikusabb ágazatára vonatkozó gazdasági elemzésekhez és politikák kialakításához. A szolgáltatások jelentőségét a 2000. március 23-24-i lisszaboni Európai Tanács is kiemelte. Ahhoz, hogy teljes mélységében megértsük a szolgáltatások gazdaságban betöltött szerepét, szükség van az egyes szolgáltatási termékekre lebontott árbevételi adatok mérésére. A 2001. március 23-24-i stockholmi Európai Tanács megállapította, hogy a hatékonyan működő belső szolgáltatási piacok megteremtése Európa egyik fő célkitűzése. A belső szolgáltatási piac működésének ellenőrzése, a szolgáltatások versenyképességének értékelése és a szolgáltatások kereskedelmét akadályozó korlátok hatásának felmérése megvalósíthatatlan a nemzetközi szolgáltatás kereskedelemre vonatkozó részletes, termékekre lebontott statisztikai adatok nélkül.

(6)

Szükség van a vállalkozások demográfiájára vonatkozó adatokra, különösen azért, mivel ezek az adatok alkotják egyik elemét a lisszaboni stratégia által meghatározott célokkal összefüggő eredmények nyomon követésére létrehozott strukturális mutatóknak. A vállalkozások demográfiájára és ennek a foglalkoztatásra gyakorolt hatására vonatkozó harmonizált adatokra szükség van továbbá a vállalkozások támogatására irányuló szakpolitikai javaslatok alátámasztása érdekében is.

(7)

Szükség van egy olyan rugalmas statisztikai eszköz létrehozására is, amely gyorsan és idejében képes kielégíteni a tudásalapú gazdaság mind dinamikusabb, innovatívabb és összetettebb volta következtében a felhasználók részéről felmerülő igényeket. Ezen eseti adatgyűjtések összekapcsolása a vállalkozások szerkezeti statisztikái keretében jelenleg folytatott adatgyűjtéssel növeli mindkét felmérés információinak értékét, és az adatgyűjtés átfedéseinek elkerülésével csökkentheti a válaszadókra háruló terheket.

(8)

Az adatgyűjtésre és az adatok statisztikai feldolgozására, valamint az eredmények feldolgozására és továbbítására vonatkozó szabályok még egyértelműbbé tétele érdekében rendelkezni kell e rendelet alkalmazását célzó intézkedések elfogadására irányuló eljárásról.

(9)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 7 ) megfelelően kell elfogadni.

(10)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a mutatók mellékletekben foglalt jegyzékének aktualizálására, valamint a statisztika-összeállítás gyakoriságának, az adatok "kizárólag az európai összesítésekhez való hozzájárulás"-ként (contributions to European totals only, CETO) való benyújtására vonatkozó szabályoknak, valamint a statisztikakészítés első referenciaévének a meghatározására, az eredmények bontásának és az alkalmazandó osztályozásnak, valamint a méretkategóriák kombinációjának meghatározására; az adattovábbításra szolgáló időtartamok aktualizálására; a tevékenységek és termékek lebontásának hozzáigazítására a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának (NACE) és a termékek tevékenységek szerinti osztályozásának (CPA) módosításához, illetve felülvizsgálatához; a kísérleti tanulmányok értékelése alapján intézkedések elfogadására, valamint a VIII. mellékletben a referencialakosság alsó határértékének módosítására; és a minőség értékelése kritériumainak meghatározására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(11)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a Közösségben található vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó összehangolt adatok előállítását a tagállamok nem tudják kielégítő mértékben megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

E rendelet a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét teremti meg.

A statisztikák összeállításának célja különösen, hogy elemezze a következőket:

a) a vállalkozások tevékenységének szerkezete és alakulása;

b) a felhasznált termelési tényezők és más összetevők, amelyek lehetővé teszik a vállalkozási tevékenység, versenyképesség és teljesítmény mérését;

c) a vállalkozások és piacok regionális, nemzeti, közösségi szintű és nemzetközi fejlődése;

d) a vállalkozási magatartás;

e) a kis- és középvállalkozások; és

f) a gazdasági szervezetek olyan különleges jellemzői, amelyek meghatározott tevékenységi bontásokkal kapcsolatosak.

2. cikk

A rendelet alkalmazási köre

(1) E rendelet az 1893/2006/EK rendelet által létrehozott, a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki (továbbiakban: "NACE Rev. 2.").

(2) E rendelet hatálya alá tartoznak az (1) bekezdésben említett tevékenységekhez sorolt, a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendelet ( 8 ) mellékletének I. szakaszában felsorolt statisztikai egységfajták szerinti statisztikai egységek. A statisztikák összeállításához előírt egységeket e rendelet mellékletei határozzák meg.

3. cikk

A statisztikai modulok

(1) Az 1. cikkben említett területekre összeállítandó statisztikák modulokba vannak csoportosítva.

(2) E rendelet moduljai a következők:

a) közös modul az éves szerkezeti statisztikákhoz, amelyet az I. melléklet tartalmaz;

b) részletes modul az ipar szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a II. melléklet tartalmaz;

c) részletes modul a kereskedelem szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a III. melléklet tartalmaz;

d) részletes modul az építőipar szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a IV. melléklet tartalmaz;

e) részletes modul a biztosítás szerkezeti statisztikáihoz, amelyet az V. melléklet tartalmaz;

f) részletes modul a hitelintézetek szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VI. melléklet tartalmaz;

g) részletes modul a nyugdíjalapok szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VII. melléklet tartalmaz;

h) részletes modul az üzleti szolgáltatások szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VIII. melléklet tartalmaz;

i) részletes modul a vállalkozások demográfiájának szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a IX. melléklet tartalmaz;

j) rugalmas modul a vállalkozások egyes mutatóit érintő, egyedi és korlátozott, eseti adatgyűjtéshez.

(3) A következő információkat kell meghatározni valamennyi modulban:

a) azon tevékenységek, amelyekre a statisztikákat össze kell állítani a 2. cikk (1) bekezdésében jelzett megfigyelési körön belül;

b) a statisztikák összeállításához használandó statisztikai egységek típusai a statisztikai egységek 2. cikk (2) bekezdésében említett listájáról;

c) azon mutatók listái, amelyekre az 1. cikkben említett területekhez statisztikát össze kell állítani, valamint a referencia-időszakok e mutatók tekintetében;

d) a statisztikák összeállításának gyakorisága, amely évenkénti vagy többévenkénti. Ha az összeállítás többévenkénti, tízévenként legalább egyszer el kell készíteni;

e) az ütemterv, amely feltünteti az első referenciaévet az összeállítandó statisztikákhoz;

f) a reprezentativitásra és a minőségi ellenőrzésre vonatkozó normák;

g) az a - referencia-időszak végétől kezdődő - időszak, amelyen belül a statisztikákat továbbítani kell;

h) az esetlegesen engedélyezett átmeneti időszak legnagyobb hossza.

(4) A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. Annak alkalmazási körét, a mutatók listáját, a referencia-időszakot, a megfigyelt tevékenységek körét és a minőségi követelményeket a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően, legalább 12 hónappal a referencia-időszak kezdetét megelőzően határozza meg. A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.

A vállalkozásokra háruló tehernek és a tagállamok adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásainak csökkentése érdekében az adatgyűjtést legfeljebb 20 vállalkozási mutatóra vagy kérdésre, Európa-szerte legfeljebb 25 000 válaszadó vállalkozásra és egyenként legfeljebb átlagosan 1,5 óra válaszadással töltött időre kell korlátozni. Az eseti adatgyűjtésekben reprezentatív számú tagállamnak kell szerepelnie. Amennyiben csak európai szintű eredményekre van szükség, a Bizottság a terhek és a költségek minimalizálása érdekében európai mintavételi megközelítést alkalmazhat.

Az eseti adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság a szokásos eljárások keretében társfinanszírozhatja.

4. cikk

Kísérleti tanulmányok

(1) A mellékletekben meghatározottak szerint a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg, amelyet a tagállamok önkéntes alapon végeznek el. Ajánlattételi felhívást követően a Bizottság a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 2. cikke értelmében vett nemzeti hatóságok számára támogatást nyújt.

(2) A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát. A kísérleti tanulmányokat a Bizottság értékeli, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

(3) A kísérleti tanulmányok eredményeiről a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - annak kiegészítésével történő - módosítására irányuló intézkedéseket a kísérleti tanulmányok értékelése alapján a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

Az adatok beszerzése

(1) A tagállamoknak be kell kérniük a 3. cikkben említett modulok listáin található mutatók megfigyeléséhez szükséges adatokat.

(2) A tagállamok a szükséges adatokat különböző, az alábbiakban meghatározott források kombinációjának felhasználásával szerezhetik be, az igazgatás egyszerűsítésének elvét alkalmazva:

a) kötelező adatfelvétel: azon jogi egységek, amelyekhez a tagállamok által megkérdezett statisztikai egységek tartoznak, vagy amely alkotórészekből összetevődnek, kötelesek pontos és teljes információt adni az előírt határidőn belül;

b) egyéb források, amelyek pontosság és minőség tekintetében legalább egyenértékűek;

c) statisztikai becslési eljárások, amikor egyes mutatókat nem figyelnek meg valamennyi egységnél.

(3) A válaszadási teher csökkentése érdekében a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat), a tagállam és a Bizottság által saját hatáskörükben megállapított korlátok és feltételek mellett, betekintést kapnak azon közigazgatási adatforrásokba, amelyek saját közigazgatásuk tevékenységi körében találhatók, éspedig annyiban, amennyiben ezen adatok szükségesek a 6. cikkben meghatározott pontossági követelmények teljesítéséhez. Ezenkívül, amennyiben az megvalósítható, az e rendeletben foglalt jelentéstételi követelmények teljesítése érdekében megfelelő közigazgatási adatokat kell felhasználni.

(4) A tagállamoknak és a Bizottságnak, a saját hatáskörük keretein belül, elő kell segíteniük az elektronikus adattovábbítás és automatikus adatfeldolgozás szélesebb körű felhasználása feltételeinek megteremtését.

6. cikk

Pontosság

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a továbbított adatok tükrözzék a mellékletekben meghatározott statisztikai egységek sokaságának szerkezetét.

(2) A minőség értékelését úgy kell végezni, hogy össze kell hasonlítani az adatok hozzáférhetőségének hasznát az adatgyűjtés költségeivel és a vállalkozásokra, különösen a kisvállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási teherrel.

(3) A tagállamok továbbítanak valamennyi, a (2) bekezdésben meghatározott értékeléshez szükséges információt a Bizottságnak, ha az ilyen kérelemmel fordul hozzájuk.

7. cikk

Összehasonlíthatóság

(1) Az összegyűjtött és becsült adatokból a tagállamoknak összehasonlítható eredményeket kell bemutatniuk minden egyes modulra a 3. cikkben és a megfelelő mellékletekben előírt bontás szerint.

(2) Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy a mellékletekben elő van írva, illetve a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

8. cikk

Az eredmények továbbítása

(1) A tagállamok e rendelet 7. cikkének rendelkezése szerinti eredményeket, ideértve a bizalmas adatokat is, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatok továbbításáról szóló hatályos közösségi rendelkezésekkel, így különösen az 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelettel ( 10 ) összhangban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). Az említett közösségi rendelkezéseket kell alkalmazni az eredmények kezelésére is, amennyiben azok bizalmas adatokat is tartalmaznak.

(2) Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő, a 3. cikk (2) bekezdése a)-h), valamint j) pontjában foglalt modulok vonatkozásában a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően meghatározott időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartamot a 3. cikk (2) bekezdése a)-g) pontjaiban foglalt modulokra ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 18 hónapot.

(3) A vállalkozásokra háruló terhek, valamint a nemzeti statisztikai hatóságokat érintő költségek minimalizálása érdekében a tagállamok az adatokat olyan jelöléssel láthatják el, amelynek alapján azok CETO-ként felhasználandónak minősülnek. Az Eurostat ezeket az adatokat nem teheti közzé, a tagállamok pedig a nemzeti szinten közzétett adatokat nem láthatják el CETO-megjelöléssel. A CETO-megjelölés használatának feltételei a vállalkozások által uniós szinten összesen termelt hozzáadott értékből az egyes tagállamokra jutó részesedésen alapulnak a következők szerint:

a) Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint NACE Rev. 2. alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Összesen legfeljebb a cellák 15 százalékát lehet megjelölni.

b) Belgium, Dánia, Írország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Finnország és Svédország esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint NACE Rev. 2. alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Összesen legfeljebb a cellák 25 százalékát lehet megjelölni. Továbbá, amennyiben ezen tagállamok valamelyikében az érintett tagállam vállalkozásainak teljesítményéből valamely NACE Rev. 2. szakágazat, vagy egy NACE Rev. 2. alágazat valamely méretkategóriája kevesebb mint 0,1 százalékkal részesedik, akkor ezeket az adatokat pótlólagosan CETO-megjelöléssel lehet beküldeni.

c) Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. alágazati és NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Alágazati szinten összesen legfeljebb a cellák 25 százalékát lehet megjelölni.

Az e rendeletnek a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatával kapcsolatos, nem alapvető fontosságú elemeinek, - többek között annak kiegészítésével történő - módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben.

9. cikk

Tájékoztatás a végrehajtásról

A tagállamok e rendeletnek a tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatos valamennyi lényeges információt továbbítanak a Bizottságnak, ha az ilyen kérelemmel fordul hozzájuk.

10. cikk

Átmeneti időszakok

(1) Az átmeneti időszakok alatt a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően eltérés engedélyezhető a mellékletek rendelkezéseitől, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszereket jelentősen ki kell igazítani.

(2) További átmeneti időszakok engedélyezhetők egy tagállamnak a statisztikák összeállítására, amennyiben azért nem lehetséges e rendelet rendelkezéseinek teljesítése, mert a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása fejlesztésének közösségi összehangolásáról szóló, 1993. július 22-i 2186/93/EGK tanácsi rendelet ( 11 ) értelmében eltérést engedélyeztek számára.

11. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a mutatók és azok jelentőségének meghatározása bizonyos tevékenységek vonatkozásában (3. cikk, valamint az I. melléklet 4. szakaszának 2. pontja);

b) a referencia-időszak meghatározása (3. cikk);

c) az eredmények továbbítása megfelelő technikai formátumának meghatározása (8. cikk, valamint az I. melléklet 9. szakaszának 2. pontja);

d) az átmeneti időszak és az e rendelet rendelkezéseitől ezen időszak alatt engedélyezett eltérések meghatározása (10. cikk, valamint az I. melléklet 11. szakasza, a II. melléklet 10. szakasza, a III. melléklet 9. szakasza, a VIII. melléklet 8. szakasza és a IX. melléklet 13. szakasza);

e) a 3037/90/EGK tanácsi rendelet ( 12 ) által létrehozott, a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának (továbbiakban: "NACE Rev. 1.1.") felhasználásával a 2008. évre vonatkozóan továbbítandó mutatók jegyzékének, valamint az eredmények előállításával kapcsolatos részleteknek (az I. melléklet 9. szakaszának 2. pontja) meghatározása;

f) a 3. cikk (2) bekezdésének j) pontjában és a 3. cikk (4) bekezdésében említett rugalmas modul felhasználásának meghatározása; és

g) a II. melléklet 4. szakaszának 3. és 4. pontjában, a III. melléklet 3. szakasza 3. pontjában és a IV. melléklet 3. szakasza 3. pontjában említett eseti adatgyűjtéssel kapcsolatos szabályok meghatározása.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet nem alapvető elemeinek - többek között annak kiegészítésével történő - módosítására irányuló alábbi intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a mutatók listájának, és az előzetes eredményeknek a naprakésszé tétele, amennyiben e naprakésszé tétel - mennyiségi becslés után - nem vonja maga után a vizsgált egységek számának növekedését, sem pedig az egységek terhelését oly módon, hogy az ne álljon arányban a várt eredményekkel (4. és 8. cikke, valamint az I. melléklet 6. szakasza, az II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza);

b) a statisztikák összeállításának gyakoriságának (3. cikk) meghatározása;

c) az adatok "kizárólag az európai összesítésekhez való hozzájárulás"-ként (CETO) való megjelölésének szabályainak (8. cikk (3) bekezdése) meghatározása;

d) az eredmények összeállításának első referenciaévének (8. cikk, valamint az I. melléklet 5. szakasza) meghatározása;

e) az eredmények bontásának meghatározása, különösen a felhasználandó osztályozások és a méretkategóriák kombinációi vonatkozásában (7. cikk és a VIII. melléklet 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja, valamint a IX. melléklet 10. szakasza);

f) az adattovábbítás időszakainak naprakésszé tétele (8. cikk, valamint az I. melléklet 8. szakaszának 1. pontja és a VI. melléklet 7. szakasza);

g) a tevékenységek bontásának a NACE módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz, valamint a termékek bontásainak a CPA módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz történő hozzáigazítása;

h) a kísérleti tanulmányok értékelése alapján elfogadott intézkedések (4. cikk (4) bekezdése);

i) a referencialakosság alsó határértékeinek módosítása (VIII. melléklet 3. szakasza); és

j) a minőségértékelés kritériumainak (6. cikk, valamint az I. melléklet 6. szakasza, a II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza) meghatározása.

12. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 13 ) által létrehozott, az Európai Közösségek statisztikai programjainak bizottsága segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

13. cikk

A jelentés

(1) A Bizottság 2011. április 29-ig és azután háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet szerint összeállított statisztikákról, különösen azok minőségéről és a vállalkozások számára jelentett terhéről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentésekben a Bizottság megteszi azokat a módosítási javaslatokat, amelyeket szükségesnek tart.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az 58/97/EK, Euratom rendelet hatályát veszti. Az 1893/2006/EK rendelet 20. cikke szintén hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat a 2008. referenciaévvel kezdődően e rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni, és a XI. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően kell érteni. Az 58/97/EK, Euratom rendeletnek a 2007. évvel bezárólag (a 2007. évet is beleértve) vett referenciaévekre vonatkozó adatok gyűjtésével, összeállításával és továbbításával kapcsolatos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

KÖZÖS MODUL AZ ÉVES SZERKEZETI STATISZTIKÁKHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a tagállamokban működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) és e) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként a hozzáadott érték elemzésére és annak fő tényezőire.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1. A statisztikákat a 9. szakaszban felsorolt tevékenységekről kell összeállítani.

2. A 10. szakaszban említett tevékenységekkel kapcsolatban kísérleti tanulmányokat kell végezni.

4. SZAKASZ

Mutatók

1. Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi - ahol ez lényeges -, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani.

2. A 3-5. pontnak leginkább megfelelő azon mutatók megnevezését, amelyekre statisztikákat kell készíteni a NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységekre, a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3. Éves demográfiai statisztikák:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
11 21 0Telepek száma

4. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték
12 17 0Bruttó működési eredmény
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 12 0Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások
13 13 1Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések
13 31 0Személyi jellegű kifizetések
13 32 0Munkavállalói jövedelem
13 33 0Bérjárulékok
A tőkére vonatkozó adatok
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma
16 13 0Alkalmazottak száma
16 14 0Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

5. Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
13 32 0Munkavállalói jövedelem
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

6. A 10. szakaszban felsorolt mutatókra kísérleti tanulmányokat kell végezni.

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Az első olyan referenciaév azonban, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani, a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. Az eredményeket szakágazati szintig kell lebontani, a 9. szakaszban felsorolt tevékenységek részletezésével.

2. Néhány adatot a 9. szakaszban felsorolt tevékenységi csoportokra vonatkozóan meg kell bontani méret szerinti osztályokra is.

3. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű (ágazati) szintjéig és az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 14 ) által létrehozott statisztikai célú területi egységek (továbbiakban: "NUTS") 2. szintjéig kell bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

1. Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazatát. A NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. A NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbításának határidejéről a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

2. A NACE Rev. 2. 64. és 65. ágazat kivételével az előzetes nemzeti eredmények vagy becslések az alábbi mutatókra vonatkozóan összeállított vállalati statisztikák esetében a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül továbbítandók:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A NACE Rev. 2. 66. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbításáról a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

9. SZAKASZ

A tevékenységek bontása

1. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a 2008-as referenciaévvel kezdődően NACE Rev. 2. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket B-N nemzetgazdasági ágakra és a 95. ágazatra.

2. A 2. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok mind a NACE Rev. 1.1., mind a NACE Rev. 2. szerint továbbítják a Bizottságnak a vállalkozások szerkezeti statisztikáit a 2008-as referenciaévre vonatkozóan.

A NACE Rev. 1.1. osztályozása szerint továbbítandó mutatók jegyzékéről, valamint az eredmények előállítására vonatkozó részletekről a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell döntést hozni.

10. SZAKASZ

Jelentések és kísérleti tanulmányok

1. Annak megállapítása érdekében, hogy megvalósítható-e a NACE Rev. 2. P-R nemzetgazdasági ágaiban és S. nemzetgazdasági ágának 94. és 96. ágazatában folytatott piaci tevékenységek adatainak felvétele, a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e tevékenységek vonatkozásában.

2. A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg a pénzügyi számlákra és az immateriális beruházásokra, a termelési rendszer szervezési formáira, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikái, illetve a munkaerő-piaci és termelékenységi statisztikák összehasonlíthatóságára vonatkozó mutatók tekintetében. E kísérleti tanulmányok figyelembe fogják venni az egyes szektorok sajátosságait.

11. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 12 17 0, 13 13 1 és 16 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak nem haladhatja meg az 5. szakaszban megjelölt első referenciaévet (2008) követő két évet.

II. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ IPAR SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az ipar nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)-e) pontjaiban megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

- az ipari tevékenységek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára,

- a különleges témák tanulmányozására szolgáló statisztikák egy további listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

A statisztikákat a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. E nemzetgazdasági ágak a következő tevékenységeket foglalják magukban: bányászat és kőfejtés (B), feldolgozóipar (C), villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás (D), valamint vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés (E). A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint a B, C, D és E nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egység sokaságára vonatkoznak majd.

4. SZAKASZ

Mutatók

1. Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi - ahol ez lényeges -, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2. Éves demográfiai statisztikák:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
11 21 0Telepek száma
11 31 0Szakosodott szervezetek száma

3. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
12 13 0Bruttó kereskedelmi árrés
12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték
12 17 0Bruttó működési eredmény
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 12 0Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások
13 13 1Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések
13 21 3Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása
13 31 0Személyi jellegű kifizetések
13 32 0Munkavállalói jövedelem
13 33 0Bérjárulékok
13 41 1Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések
A tőkére vonatkozó adatok
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
15 12 0Bruttó földberuházások
15 13 0Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása
15 14 0Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás
15 15 0Bruttó gép és berendezés beruházása
15 21 0Tárgyi eszközök értékesítése
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma
16 13 0Alkalmazottak száma
16 14 0Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám
16 15 0Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma
Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása
18 11 0A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén
Energiatermékek vásárlása
20 11 0Energiatermékek vásárlása (értékben kifejezve)D és E nemzetgazdasági ágat kivéve
Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok
21 11 0Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházás (1)
21 12 0Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházás (1)
(*) Ha egy tagállamban a NACE Rev.2. B–E nemzetgazdasági ágakban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege vagy a foglalkoztatottak száma a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 11 0 és 21 12 0-mutatókra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információkat e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti ezen adatok alkalomszerű összegyűjtését.

4. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

KódMegnevezés
A tőkére vonatkozó adatok
15 42 0Bruttó beruházás koncessziókba, szabadalmakba, licencekbe, védjegyekbe és hasonló jogokba
15 44 1Beruházás vásárolt szoftverbe
Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása
18 12 0Ipari és építőipari tevékenységből származó árbevétel
18 15 0Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel
18 16 0Kereskedelmi és közvetítői tevékenységből származó árbevétel
Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok
21 14 0Folyó környezetvédelmi ráfordítás összesen (1)
Alvállalkozók
23 11 0Alvállalkozók részére teljesített kifizetések
(*) Ha egy tagállamban a NACE Rev.2. B–E nemzetgazdasági ágakban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege vagy a foglalkoztatottak száma a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információkat e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti ezen adatok alkalomszerű összegyűjtését.

5. Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
13 32 0Munkavállalói jövedelem
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

6. Szakosodott egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
13 32 0Munkavállalói jövedelem
A tőkére vonatkozó adatok
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

7. A 9. szakaszban felsorolt mutatókra kísérleti tanulmányokat kell végezni.

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi kódok alá sorolt mutatókra a többévenkénti statisztikákat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Naptári évKód
200915 42 0 és 15 44 1
200818 12 0, 18 15 0, 18 16 0 és 23 11 0

2. A többévenkénti statisztikákat legalább ötévenként kell összeállítani.

3. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 21 14 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani, a 2010. naptári év.

4. A 21 12 0 mutatóra vonatkozó statisztikát évente kell összeállítani. A 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikát háromévente kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. A statisztika eredményeit - a 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutató kivételével - a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutatókat a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

2. Bizonyos adatokat meg kell bontani méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat).

3. A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

4. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

5. A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell bontani.

6. A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a következő környezetvédelmi területek szerint kell csoportosítani: a környezeti levegő és éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmi tevékenységek. A környezetvédelmi területek eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell majd bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül a 4. szakasz 3. pontjában szereplő vállalkozási statisztikák alább felsorolt mutatóira:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 11 0A gazdasági szervezetek száma
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 32 0Munkavállalói jövedelem
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Jelentések és kísérleti tanulmányok

A tagállamok jelentésben tájékoztatják a Bizottságot a következő mutatókra vonatkozó eredmények összeállításához szükséges adatok rendelkezésre állásáról:

KódMegnevezésMegjegyzés
Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok
21 11 0Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházásKonkrét bontás az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés szerint
21 12 0Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházásKonkrét bontás az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés szerint
21 14 0Folyó környezetvédelmi ráfordítások összesenKonkrét bontás az EU környezetvédelmi politikájának végrehajtásából adódó kiadások szerint
Alvállalkozók
23 12 0Alvállalkozásból származó jövedelem

A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e mutatókra vonatkozóan.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 21 12 0 és 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak a 2008-as referenciaévvel zárul.

III. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A KERESKEDELEM SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a forgalmazás és kereskedelem nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)-e) pontjaiban megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

- a forgalmazási és kereskedelemi hálózat szerkezetére és fejlődésére,

- a forgalmazási tevékenységre és értékesítési formákra, valamint az ellátási és eladási módszerekre.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. E nemzetgazdasági ág a következő tevékenységeket foglalja magában: kereskedelem; gépjárműjavítás. A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint a G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.

2. Ha egy tagállamban a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatottak száma általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

3. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti a 2. pontban megjelölt adatok alkalomszerű összegyűjtését.

4. SZAKASZ

Mutatók

1. Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi - ahol ez lényeges -, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2. Éves demográfiai statisztikák:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
11 21 0Telepek száma

3. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
12 13 0Bruttó kereskedelmi árrés
12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték
12 17 0Bruttó működési eredmény
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 12 0Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások
13 13 1Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések
13 21 0Áruk és szolgáltatások összes készletváltozása
13 21 1Változatlan formában történő újraeladásra beszerzett áruk és szolgáltatások készletváltozása
13 31 0Személyi jellegű kifizetések
13 32 0Munkavállalói jövedelem
13 33 0Bérjárulékok
A tőkére vonatkozó adatok
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
15 12 0Bruttó földberuházások
15 13 0Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása
15 14 0Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás
15 15 0Bruttó gép és berendezés beruházása
15 21 0Tárgyi eszközök értékesítése
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma
16 13 0Alkalmazottak száma
16 14 0Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

4. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

KódMegnevezésMegjegyzés
Információ a gazdasági szervezetek által végzett kereskedelem formáirólCsak a 47. ágazatban
17 32 0Kiskereskedelmi üzletek száma
Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása
18 10 0Mező-, vad- és erdőgazdálkodási, halászati és ipari tevékenységből származó árbevétel
18 15 0Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel
18 16 0Kereskedelmi és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel
Az árbevétel terméktípus szerinti bontása
18 21 0Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ága szerint (1))
(*) A Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról szóló, 1993. október 29-i 3696/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 342., 1993.12.31., 1. o.). A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

5. Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
13 32 0Munkavállalói jövedelem
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

6. Azon mutatók, amelyekre többévenkénti, regionális statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezésMegjegyzés
Számviteli adatok
12 11 0ÁrbevételCsak a 45. és 47. ágazatban
Információ a gazdasági szervezetek által végzett kereskedelem formáiról
17 33 1EladótérCsak a 47. ágazatban

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi NACE Rev. 2. szerinti ágazatokra, valamint a regionális adatszolgáltatásra vonatkozó többévenkénti statisztikák első referenciaévei a következők:

Naptári évBontás
201247. ágazat
200846. ágazat
2009Regionális statisztikák
201045. ágazat

2. A többévenkénti gyakoriság öt év.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 2. szakágazati szintjéig lebontva kell megadniuk.

2. Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra is le kell bontani a NACE Rev. 2. valamennyi alágazatára vonatkozóan.

3. A regionális statisztikákat a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

4. A többévenként összeállítandó regionális statisztikáknak valamennyi olyan telep sokaságára vonatkozniuk kell, amelyek fő tevékenysége a G nemzetgazdasági ágba tartozik. E felvételi kör azonban a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági szervezetekhez tartozó telepekre korlátozható, ha e sokaság a teljes felvételi kör legalább 95 %-át lefedi. Ezt az arányt a gazdasági szervezetek regiszteréből hozzáférhető foglalkoztatási jellemző felhasználásával kell kiszámítani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

1. Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

2. Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül az alább felsorolt mutatókra:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 13 13 1 és 16 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak nem haladhatja meg az 5. szakaszban megjelölt első referenciaévet (2008) követő két évet.

IV. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ ÉPÍTŐIPAR SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az építőipar nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)-e) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

- az építőipari tevékenységek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára,

- a különleges témák tanulmányozására szolgáló statisztikák egy további listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint az F nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkozni fognak.

2. Ha egy tagállamban a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatottak száma általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

3. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti a 2. pontban megjelölt adatok alkalomszerű összegyűjtését.

4. SZAKASZ

Mutatók

1. Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi - ahol ez lényeges -, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2. Éves demográfiai statisztikák:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
11 21 0Telepek száma

3. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezésMegjegyzés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
12 13 0Bruttó kereskedelmi árrésA 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható
12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték
12 17 0Bruttó működési eredmény
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 12 0Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatásokA 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható
13 13 1Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések
13 21 3Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása
13 31 0Személyi jellegű kifizetések
13 32 0Munkavállalói jövedelem
13 33 0Bérjárulékok
13 41 1Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések
A tőkére vonatkozó adatok
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
15 12 0Bruttó földberuházások
15 13 0Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása
15 14 0Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás
15 15 0Bruttó gép és berendezés beruházása
15 21 0Tárgyi eszközök értékesítése
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma
16 13 0Alkalmazottak száma
16 14 0Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám
16 15 0Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma
Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása
18 11 0A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén
Energiatermékek vásárlása
20 11 0Energiatermékek vásárlása (értékben kifejezve)

4. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

KódMegnevezésMegjegyzés
A tőkére vonatkozó adatok
15 44 1Beruházás vásárolt szoftverbe
Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása
18 12 1Ipari, kivéve építőipari, tevékenységből származó árbevétel
18 12 2Építőipari tevékenységből származó árbevétel
18 15 0Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel
18 16 0Kereskedelmi és közvetítői tevékenységből származó árbevétel
18 31 0Épületek építéséből származó árbevételCsak a 41. és 42. ágazatnál és a 43.1. és 43.9. alágazatnál.
18 32 0Egyéb építmények építéséből származó árbevételCsak a 41. és 42. ágazatnál és a 43.1. és 43.9. alágazatnál.
Alvállalkozók
23 11 0Alvállalkozók részére teljesített kifizetések
23 12 0Alvállalkozásból származó jövedelem

5. Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
13 32 0Munkavállalói jövedelem
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

6. Szakosodott egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
13 32 0Munkavállalói jövedelem
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi kódok alá sorolt mutatókra a többévenkénti statisztikákat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Naptári évKód
200915 44 1
200818 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 és 23 12 0

2. A többévenkénti statisztikákat legalább ötévenként kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. A statisztika eredményeit a 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatók kivételével a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 15 44 1, 18 11 0 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

2. Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

3. A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

4. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül a vállalkozási statisztikák alább felsorolt mutatóira:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 11 0A gazdasági szervezetek száma
Számviteli adatok
12 11 0Árbevétel
12 12 0Termelési érték
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 32 0Munkavállalói jövedelem
A tőkére vonatkozó adatok
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.

V. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A BIZTOSÍTÁS SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a biztosítási szolgáltatások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a biztosítási ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

- a biztosítóintézetek szervezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének a részletes elemzésére,

- a teljes és a termékenkénti üzleti tevékenység, ügyfélcsoportok, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, befektetések, tőke és tartalékok és a technikai tartalékok alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65. ágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan fogják összeállítani, kivéve a 65.3. alágazatot.

2. A statisztikai adatok felvételi körébe az alábbi gazdasági szervezetek tartoznak:

- nem életbiztosító gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv ( 15 ) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja említ,

- életbiztosító gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja említ,

- viszontbiztosításra szakosodott gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja említ,

- Lloyd's kockázatelbírálók: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 4. cikke említ,

- vegyes biztosítóintézetek: mindazok, amelyek életbiztosítással és nem életbiztosítással is foglalkoznak.

3. Ezen túlmenően, a 73/239/EGK ( 16 ) és a 2002/83/EK ( 17 ) irányelvek III. címében említett biztosítóintézetek fióktelepeit, amelyek tevékenysége az 1. pontban említett NACE Rev. 2. alágazatok valamelyikébe tartozik, a 2. pontban meghatározott megfelelő gazdasági szervezetekhez fogják besorolni.

4. A harmonizált közösségi statisztikai adatok alkalmazásában a tagállamok szabadon dönthetnek majd a 73/239/EGK irányelv 3. cikkében és a 2002/83/EK irányelv 3. cikkének (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében említett kizárásról.

4. SZAKASZ

Mutatók

1. A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott, a közös modulnál szereplő listákban is szerepelnek. A 3. pontban említett A. listán és a 4. pontban említett B. listán szereplő mutatókat és statisztikai adatokat az 5. szakasszal összhangban állítják össze. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

2. Az A. és B. listákon az életbiztosítókra vonatkozó mutatókat az 1-es szám azonosítja, a nem életbiztosítókra vonatkozókat a 2-es szám, a vegyes biztosítókra vonatkozókat a 3-as szám, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozókat a 4-es szám, a vegyes biztosítók életbiztosítással kapcsolatos tevékenységére vonatkozókat az 5-ös szám, a vegyes biztosítók nem életbiztosítással kapcsolatos tevékenységére vonatkozókat (ideértve a viszontbiztosításba vételt) pedig a 6-os szám azonosítja.

3. Az A. lista az alábbi információkat tartalmazza:

a) a 91/674/EGK irányelv 6. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: mérleg eszközoldal: C. I. tétel (a biztosító által a saját tevékenységére használt ingatlanokat külön kimutatva), C. II., C. II. 1. + C. II. 3. tétel összevontan, C. II. 2. + C. II. 4. tétel összevontan, C. III., C. III. 1., C. III. 2., C. III. 3., C. III. 4., C. III. 5., C. III. 6. + C. III. 7. tétel összevontan, C. IV., D.; mérleg forrásoldal: A., A. I., A. II. + A. III. + A. IV. tétel összevontan, B., C. 1. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 2. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 3. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 4. a., C. 5., C. 6. a., D. a., G. III. (az átváltoztatható kölcsönök elkülönítése nélkül), G. IV. tétel;

b) a 91/674/EGK irányelv I. része 34. cikkében felsorolt mutatók a nem életbiztosítókra, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra és a biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 1. a., 1. b., 1. c., 1. d., 2., 4. a. aa., 4. a. bb., 4. b. aa., 4. b. bb., 7. (bruttó összeg), 7. d., 9., 10. (külön a bruttó és a nettó összegre) tételek;

c) a 91/674/EGK irányelv II. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra és a vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 1. a., 1. b., 1. c. (külön a bruttó összeg és a viszontbiztosítók részesedése), 2., 3., 5. a. aa., 5. a. bb., 5. b. aa., 5. b. bb., 6. a. aa., 6. a. bb., 8. (bruttó összeg), 8. d., 9., 10., 12., 13. (külön a bruttó és a nettó összeg) tételek;

d) a 91/674/EGK irányelv III. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: 3., 4. (csak az életbiztosítók és vegyes biztosítók esetében), 5., 6. (csak nem életbiztosítók, vegyes biztosítók és viszontbiztosításra szakosodott biztosítók esetében), 7., 8., 9. + 14. + 15. tétel összevontan, 10. (adózás előtti), 13., 16. tétel;

e) a 91/674/EGK irányelv 63. cikkében említett mutatók:

- életbiztosítókra, nem életbiztosítókra és vegyes biztosítók életbiztosítási és nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: a közvetlen üzleti tevékenység bruttó díja a CPA (al)kategóriáiként (öt számjegyű szinten és a 66.03.21. és 66.03.22. alkategóriák esetében),

- nem életbiztosítókra és vegyes biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: bruttó kárigény, közvetlen biztosítás, bruttó működési költségek, közvetlen üzleti tevékenység és viszontbiztosítás egyenlege, közvetlen biztosítás, minden mutató a CPA (al)kategóriáiként (öt számjegyű szinten és a 66.03.21. és 66.03.22. alkategória esetében),

- életbiztosítókra és vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: közvetlen üzlet bruttó díja a fent említett cikk 1. tétel II. számánál szereplő bontás szerint;

f) a 91/674/EGK irányelv 64. cikkében említett mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: jutalékok a közvetlen biztosítási tevékenység esetében (kivéve a viszontbiztosításra szakosodott biztosítóintézeteket) és a teljes biztosítási tevékenység esetében;

g) az alább felsorolt további mutatók:

KódCímÉrintett gazdasági egységek/üzleti tevékenység
Szerkezeti adatok
11 11 0Vállalkozások száma(1, 2, 3, 4)
11 11 1A vállalkozások száma, jogi forma szerinti bontásban(1, 2, 3, 4)
11 11 2Vállalkozások száma a bruttó díj mértéke szerinti nagyságkategóriás bontásban(1, 2, 3)
11 11 3A vállalkozások száma a bruttó biztosítástechnikai tartalék nagyságrendje szerinti bontásban(1)
11 11 5A vállalkozások száma az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban(1, 2, 3, 4)
11 41 0A más országokban működő fióktelepek száma és helye(1, 2, 3)
Számviteli adatok/az eredménykimutatás technikai része
32 11 4Bruttó díjbevétel, jogi forma szerinti bontásban(1, 2, 4, 5, 6)
32 11 5Bruttó közvetlen díjbevétel, az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban(1, 2, 5, 6)
32 11 6Viszontbiztosításba vett bruttó díjbevétel, az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban(1, 2, 4, 6)
32 18 2Viszontbiztosítók részesedése az anyavállalat székhelyének országa szerint bontott bruttó díjból(1, 2, 4, 5, 6)
32 16 0Egyéb tételek a technikai számlán, bruttó összeg(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 0Viszontbiztosítási egyenleg(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 8Viszontbiztosítók részesedése a technikai számlán szereplő egyéb tételek bruttó összegéből(1, 2, 4, 5, 6)
Számviteli adatok/az eredménykimutatás nem technikai része
32 19 0II. részösszeg (a technikai számla nettó egyenlege)(3)
Az eredménykimutatásra vonatkozó egyéb adatok
32 61 4Az áruk és szolgáltatások külső költségei(1, 2, 3, 4)
13 31 0Személyi költségek(1, 2, 3, 4)
32 61 5A kárrendezés külső és belső költségei(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 6Szerzési költségek(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 7Adminisztrációs költségek(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 8Bruttó egyéb technikai költségek(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 9A befektetések kezelési költségei(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 1Egyéb részesedésekből származó bevételek(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 3Ingatlanokból származó bevételek(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 4Egyéb befektetésekből származó bevételek(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 5Az egyéb befektetések ismételt értékhelyesbítése(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 6Befektetések értékesítésének nyeresége(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 1A befektetések kezelési költségei kamattal együtt(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 2A befektetések értékhelyesbítése(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 3Befektetések értékesítésének vesztesége(1, 2, 4, 5, 6)
Termékek (CPA) termékosztályozás szerinti adatai
33 12 1A viszontbiztosítók részesedése a termék közvetlen bruttó díjbevételéből (CPA kategória alapján)(1, 2, 5, 6)
Nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos adatok (a letelepedés jogának értelmében megkötött biztosítások földrajzi bontásban)
34 31 1Biztosítás közvetlen bruttó díja termékenként (CPA kategória alapján) és tagállamonként(1, 2, 5, 6)
Nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos adatok (a szolgáltatásnyújtás szabadsága jogának értelmében megkötött biztosítások földrajzi bontásban)
34 32 1Biztosítás közvetlen bruttó díja termékenként (CPA kategória alapján) és tagállamonként(1, 2, 5, 6)

4. A B. lista az alábbi információkat tartalmazza:

a) a 91/674/EGK irányelv I. része 34. cikkében felsorolt mutatók a nem életbiztosítókra, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra és a vegyes biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 3., 5., 6., 8. tétel;

b) a 91/674/EGK irányelv II. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra és a vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 4., 6. b., 7., 11. tétel;

c) a 91/674/EGK irányelv 63. cikkében említett mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítók életbiztosítási és nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: a vállalkozás központi irodája szerinti tagállamban, egyéb tagállamokban, az Európai Gazdasági Térség egyéb országaiban, Svájcban, az Egyesült Államokban, Japánban vagy más harmadik országban megkötött közvetlen biztosítások bruttó díja földrajzi bontásban;

d) az alább felsorolt további mutatók:

KódCímÉrintett /gazdasági egységek/üzleti tevékenységMegjegyzések
Számviteli adatok/az eredménykimutatás technikai része
32 13 2Bruttó kárkifizetések a folyó számviteli évben keletkezett károkra(2, 4, 6)
Nemzetközi tevékenységek (általában)
34 12 0Bruttó kapott viszontbiztosítási díj, díjelőírások földrajzi bontásban(1, 2, 4, 5, 6)
34 13 0Viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjból földrajzi bontásban(1, 2, 4, 5, 6)
Mérlegadatok (eszközök/források)
36 11 2Ingatlanok (folyó érték)(1, 2, 3, 4)
36 12 3Befektetések kapcsolt vállalkozásokban és egyéb érdekeltségekben (folyó érték)(1, 2, 3, 4)
36 13 8Egyéb pénzügyi befektetések (folyó érték)(1, 2, 3, 4)
36 21 0Befektetések olyan életbiztosítási kötvénytulajdonosok javára, akik maguk viselik a befektetés kockázatát – ingatlanok(1, 3)
36 22 0Befektetés olyan életbiztosítási kötvénytulajdonosok javára, akik maguk viselik a befektetés kockázatát – egyéb pénzügyi befektetések(1, 3)
37 10 1Összes tőke és tartalékok, jogi forma szerinti bontásban(1, 2, 3, 4)
37 33 3A közvetlen biztosítás bruttó függőkár tartaléka, termékenként (a CPA alapján)(2, 6)
Egyéb adatok
39 10 0Az elszámolási év végén le nem járt szerződések száma valamennyi egyéni életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos közvetlen üzletre és az alábbi termékekre vonatkozóan: Nem kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások, valamint CPA 65.12.1, 65.12.4 és 65.12.5(1, 2, 5, 6)
39 20 0Az elszámolási év végén biztosított személyek száma valamennyi csoportos életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos közvetlen üzletre és az alábbi termékre vonatkozóan: CPA 65.12.1(1, 2, 5, 6)
39 30 0Biztosított járművek száma az elszámolási év végén, a közvetlen üzletre vonatkozóan, az alábbi termékre vonatkozóan: CPA 65.12.2(2, 6)Választható
39 40 0Bruttó biztosítási összeg az elszámolási év végén, a közvetlen üzletre vonatkozóan, az alábbi termékekre vonatkozóan: Nem kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások és tőke-visszatérítéses biztosítás(1, 5)Választható
39 50 0Az elszámolási év során felmerült károk száma a közvetlen üzletre vonatkozóan, az alábbi termékre vonatkozóan: CPA 65.12.2(2, 6)Választható

5. SZAKASZ

Első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

Az eredményeket a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) kell bontani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a 3. szakaszban említett gazdasági szervezetek esetében a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül továbbítják, kivéve a viszontbiztosításra szakosodott gazdasági szervezeteket, amelyek esetében az eredményeket a referenciaév végétől számított 18 hónapon belül továbbítják.

8. SZAKASZ

Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság

A Bizottság tájékoztatni fogja a 2004/9/EK bizottsági határozattal ( 18 ) létrehozott európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot e modul végrehajtásáról, és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, valamint az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi olyan intézkedésről, amelyet a 12. cikknek megfelelően fogad el.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.

VI. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A HITELINTÉZETEK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a hitelintézeti ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a hitelintézeti ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

- a hitelintézetek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére,

- a teljes és a termékenkénti üzletmenet, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, tőke és tartalék, valamint az egyéb eszközök és források alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. 64.19. és 64.92. szakágazatába tartozó hitelintézeti tevékenységekre vonatkozóan kell összeállítani.

2. A statisztikákat a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelv ( 19 ) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 2. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi hitelintézet tevékenységére vonatkozóan kell összeállítani, kivéve a központi bankokat.

3. A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott változat) ( 20 ) 38. cikkében említett hitelintézetek azon fióktelepeit, amelyek tevékenysége a NACE Rev. 2. 64.19. és 64.92. szakágazatába tartozik, a 2. pontban említett hitelintézetekhez kell besorolni.

4. SZAKASZ

Mutatók

A mutatók felsorolása az alábbiakban szerepel. A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

A felsorolás tartalmazza:

a) a 86/635/EGK irányelv 4. cikkében felsorolt mutatókat: mérleg eszközoldal: 4. tétel; mérleg forrásoldal: 2(a) + 2(b) tétel aggregátumként, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14. tétel aggregátumként;

b) a 86/635/EGK irányelv 27. cikkében felsorolt mutatókat: 2. tétel, 3(a) + 3(b) + 3(c) tétel aggregátumként, 3(a) tétel, 4. tétel, 5. tétel, 6. tétel, 7. tétel, 8(a) + 8(b) tétel aggregátumként, 8(b) tétel, 10. tétel, 11 + 12. tétel aggregátumként, 9 + 13 + 14. tétel aggregátumként, 15 + 16. tétel aggregátumként, 19. tétel, 15 + 20 + 22. tétel aggregátumként, 23. tétel;

c) a következő további mutatókat:

KódMegnevezésMegjegyzés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
11 11 1Gazdasági szervezetek száma a jogi forma szerinti bontásban
11 11 4Gazdasági szervezetek száma az anyavállalat székhelye szerinti bontásban
11 11 6Gazdasági szervezetek száma a mérlegfőösszeg nagysága szerinti bontásban
11 11 7Gazdasági szervezetek száma a hitelintézeti kategóriák szerinti bontásban
11 21 0Telepek száma
11 41 1A nem EGT-országokban létesített fióktelepek száma területi bontásban
11 51 0A külföldön létesített pénzügyi leányvállalatok száma területi bontásban
Számviteli adatok: eredménykimutatás
42 11 0Kapott kamat és kamatjellegű bevételek
42 11 1Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek fix kamatozású értékpapírokból
42 12 1Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból
12 12 0Termelési érték
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 31 0Személyi jellegű kifizetések
12 14 0Hozzáadott érték alapáronVálasztható
12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
Számviteli adatok: mérleg
43 30 0Mérlegfőösszeg (CI)
43 31 0Mérlegfőösszeg az anyavállalat székhelye szerinti bontásban
43 32 0Mérlegfőösszeg a jogi forma szerinti bontásban
Termékenkénti adatok
44 11 0Kapott kamat és kamatjellegű bevételek a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásbanVálasztható
44 12 0Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásbanVálasztható
44 13 0Kapott jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásbanVálasztható
44 14 0Fizetendő jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásbanVálasztható
A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok
45 11 0Az összes EGT-fióktelep földrajzi bontása
45 21 0Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontása
45 22 0Mérlegfőösszeg földrajzi bontása
45 31 0Más EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásbanVálasztható
45 41 0Nem EGT-országokban a fióktelep üzleti tevékenysége útján kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásbanVálasztható
45 42 0Nem EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásbanVálasztható
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma
16 11 1Foglalkoztatottak száma hitelintézeti kategória szerinti bontásban
16 11 2Foglalkoztatott nők száma
16 13 0Alkalmazottak száma
16 13 6Női alkalmazottak száma
16 14 0Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám
Egyéb adatok
47 11 0Számlák száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásbanVálasztható
47 12 0Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásbanVálasztható
47 13 0Hitelintézetek tulajdonában álló bankautomaták (ATM) száma

d) olyan mutatókat, amelyekre többéves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezésMegjegyzés
Szerkezeti adatok
11 21 0Telepek száma
Számviteli adatok
13 32 0Munkavállalói jövedelemVálasztható
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma

5. SZAKASZ

Első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. Az eredményeket a NACE Rev. 2. következő szakágazatai szerint kell csoportosítani: 64.19. és 64.92. külön.

2. A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) és a NUTS első szintjéig kell bontani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredmények továbbításának határidejéről a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően hoznak döntést. Ez a határidő nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.

8. SZAKASZ

Monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottsága

A Bizottság tájékoztatja a 2006/856/EK tanácsi határozattal ( 21 ) létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottságát e modul végrehajtásáról és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi intézkedésről.

9. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

1. Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

a) származtatott ügyletekről és mérlegen kívüli tételekről szóló információ;

b) elosztóhálózatokra vonatkozó információ;

c) a hitelintézetek tranzakcióinak ár és volumen szerinti csoportosításához szükséges információ.

2. A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.

VII. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A NYUGDÍJALAPOK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a nyugdíjalap-ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a nyugdíjalap-ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

- a nyugdíjalap szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére,

- a teljes üzletmenet, a nyugdíjalapok tagsága, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, valamint befektetések és források alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1. A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65.3. alágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ebbe az alágazatba tartoznak az önálló nyugdíjalapok tevékenységei.

2. Egyes statisztikákat azokra a vállalkozásokra vonatkozóan kell összeállítani, amelyek kiegészítő tevékenységként nem önálló nyugdíjalapot működtetnek.

4. SZAKASZ

Mutatók

1. Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi - ahol ez lényeges -, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani. A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

2. Demográfiai mutatók és gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többéves statisztikákat kell összeállítani (csak az önálló nyugdíjalappal rendelkező vállalkozásokról):

KódMegnevezésMegjegyzés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
11 11 8Gazdasági szervezetek száma a befektetés nagysága szerinti bontásban
11 11 9Gazdasági szervezetek száma a taglétszámszerinti bontásban
11 61 0Nyugdíjrendszerek számaVálasztható
Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)
12 11 0Bevétel
48 00 1Tagok által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások
48 00 2Munkáltatók által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások
48 00 3Beáramló jövedelemátutalások
48 00 4Egyéb nyugdíjpénztári hozzájárulások
48 00 5Szolgáltatással meghatározott sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások
48 00 6Befizetéssel meghatározott sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások
48 00 7Vegyes sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások
48 01 0Befektetési jövedelem (PF)
48 01 1Eszköztartási nyereség és veszteség
48 02 1Kapott biztosítási díjak
48 02 2Egyéb bevételek (PF)
12 12 0Termelési érték
12 14 0Hozzáadott érték alapáronVálasztható
12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték
48 03 0Nyugdíjkiadás összesen
48 03 1Rendszeres nyugdíjfolyósítás
48 03 2Egyösszegű nyugdíjfolyósítás
48 03 3Kiáramló jövedelemátutalások
48 04 0Technikai céltartalék (tartalék) nettó változása
48 05 0Fizetendő biztosítási díj
48 06 0Működési költségek összesen
13 11 0Áruk és szolgáltatások összes beszerzése
13 31 0Személyi jellegű kifizetések
15 11 0Bruttó tárgyi eszköz beruházása
48 07 0Adók összesen
Mérlegadatok: eszközök
48 11 0Ingatlanok (PF)
48 12 0Kapcsolt vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)
48 13 0Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok
48 13 1Szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények
48 13 2Kkv-kre szakosodott szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények
48 13 3Nyilvánosan nem forgalmazott részvények
48 13 4Egyéb változó hozamú értékpapírok
48 14 0Befektetési alapok, átruházható értékpapírokban megjelenő jegyei
48 15 0Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix kamatozású értékpapírok
48 15 1Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix kamatozású értékpapírokVálasztható
48 15 2Egyéb hitelviszonyt megtestesítő és egyéb fix kamatozású értékpapírokVálasztható
48 16 0Részesedés befektetési társulásokban (PF)
48 17 0Máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök
48 18 0Egyéb befektetések
48 10 0Nyugdíjalapokba történő összes befektetés
48 10 1A „finanszírozó gazdasági szervezetbe” történő összes befektetés
48 10 4Összes befektetés piaci értéken
48 20 0Egyéb eszközök
Mérlegadatok: források
48 30 0Tőke és tartalék
48 40 0Nettó technikai tartalék (PF)
48 50 0Egyéb források
A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok
48 61 0Bevétel földrajzi bontásban
48 62 0Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok földrajzi bontásbanVálasztható
48 63 0Összes befektetés földrajzi bontásbanVálasztható
48 64 0Összes befektetés euro és nem euro szerinti bontásban
Foglalkoztatási adatok
16 11 0Foglalkoztatottak száma
Egyéb adatok
48 70 0Taglétszám
48 70 1Szolgáltatással meghatározott sémák taglétszáma
48 70 2Befizetéssel meghatározott sémák taglétszáma
48 70 3Vegyes sémák taglétszáma
48 70 4Aktív tagok száma
48 70 5Szüneteltető tagok száma
48 70 6Nyugdíjba vonultak száma

3. Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többéves statisztikákat kell összeállítani (csak a nem önálló nyugdíjalappal rendelkező gazdasági szervezetekről):

KódMegnevezésMegjegyzés
Szerkezeti adatok
11 15 0Nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező gazdasági szervezetek száma
Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)
48 08 0Nem önálló nyugdíjalapok forgalmaVálasztható

5. SZAKASZ

Első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. A 4. szakasz 2. pontjában felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

2. A 4. szakasz 3. pontjában felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak szintjén kell csoportosítani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani.

8. SZAKASZ

Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság

A Bizottság tájékoztatja az Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot e modul végrehajtásáról és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi intézkedésről.

9. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

1. Alaposabb információ a nyugdíjalapok határokon átnyúló tevékenységéről:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 71 0Más EGT-országokban tagokkal rendelkező vállalkozások száma
11 72 0Más EGT-országokban aktív tagokkal rendelkező vállalkozások száma
A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok
48 65 0Tagok száma nemek szerinti és földrajzi bontásban
48 65 1Szolgáltatással meghatározott sémák tagságának földrajzi bontása
48 65 2Befizetéssel meghatározott sémák tagságának földrajzi bontása
48 65 3Vegyes sémák tagságának száma földrajzi bontásban
48 65 4Aktív tagok száma földrajzi bontásban
48 65 5Szüneteltető tagok száma földrajzi bontásban
48 65 6Nyugdíjba vonultak száma földrajzi bontásban
48 65 7Származtatott nyugdíjban részesülők száma földrajzi bontásban
Egyéb adatok
48 70 7Női tagok száma

2. További információ a nem önálló nyugdíjalapokról:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 15 1Nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező gazdasági szervezetek száma a tagok száma alapján történő osztályozás szerinti bontásban
Mérlegadatok: források
48 40 1Nem önálló nyugdíjalapok nettó technikai tartalékai
Egyéb adatok
48 72 0Nem önálló nyugdíjalapok tagjainak száma
A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok
48 66 1Nem önálló nyugdíjalapok aktív tagjainak száma földrajzi bontásban
48 66 2Nem önálló nyugdíjalapok szüneteltető tagjainak száma földrajzi bontásban
48 66 3Nem önálló nyugdíjalapokból nyugdíjban részesülő nyugdíjba vonultak száma földrajzi bontásban
48 66 4Nem önálló nyugdíjalapokból származtatott nyugdíjban részesülők száma földrajzi bontásban
Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)
48 09 0Nem önálló nyugdíjalapok nyugdíjfolyósításai

3. Származtatott ügyletekre és mérlegen kívüli tételekre vonatkozó információ.

A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.

VIII. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az üzleti szolgáltatások ágazatának szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)-d) és f) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként az üzleti szolgáltatások szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 62., 69., 71., 73. és 78. ágazatába, valamint az 58.2., 63.1., és 70.2. alágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ezek az ágazatok és alágazatok a kiadási, az információs technológiai, a tájékoztatási, valamint a szakmai, tudományos és technikai tevékenységek egy részét, továbbá a foglalkoztatási tevékenységet foglalják magukban. Az ebben a modulban szereplő statisztikák valamennyi olyan, legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági szervezetre vonatkoznak, amelyek fő tevékenysége a fenti ágazatokba vagy alágazatokba sorolandó. Legkorábban 2011-ben a Bizottság kezdeményezhet egy, az alapsokaság alsó határának megváltoztatásának szükségességéről és lehetőségéről szóló tanulmányt. E tanulmány alapján e rendelet nem lényeges elemeinek az alsó határ megváltoztatására irányuló módosítását célzó intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. SZAKASZ

Mutatók

1. Az alábbiakban megadott mutatók és statisztikák listája az éves vagy kétéves gyakorisággal összeállítandó statisztikákat tartalmazza. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2. Azon mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatába, valamint az 58.2., 63.1., 73.1. alágazatába tartozó gazdasági szervezetek vonatkozásában:

KódMegnevezésMegjegyzés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
Az árbevétel terméktípus szerinti bontása
12 11 0Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA szerint)A terméktípusonkénti bontás a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.
Az ügyfél rezidensi besorolására vonatkozó információ
12 11 0Árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint, különösen:
Rezidens
Nem rezidens, amelyből
— EU-n belüli
— EU-n kívüli

3. Azon mutatók, amelyekre kétévente kell statisztikákat összeállítani a NACE Rev. 2. 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2. és 73.2. alágazatába tartozó gazdasági szervezetek vonatkozásában:

KódMegnevezésMegjegyzés
Szerkezeti adatok
11 11 0Gazdasági szervezetek száma
Az árbevétel terméktípus szerinti bontása
12 11 0Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA szerint)A terméktípusonkénti bontás a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.
Az ügyfél rezidensi besorolására vonatkozó információ
12 11 0Árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint, különösen:
Rezidens
Nem rezidens, amelyből
— EU-n belüli
— EU-n kívüli

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazata és 58.2. és 63.1. és 73.1. alágazata tekintetében éves, valamint a NACE Rev. 2 69.1., 69.2., és 70.2. alágazata tekintetében kétéves statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. év. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 71.1., 71.2. és 73.2. alágazata tekintetében kétéves statisztikákat kell összeállítani, a 2009. év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. Annak érdekében, hogy közösségi statisztikai összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatára, valamint az 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. és 73.2. alágazatára lebontva kell megadniuk.

2. Az árbevételre vonatkozó adatokat termékenkénti és az ügyfél rezidensi besorolása szerinti bontásban is meg kell adni a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatára, valamint az 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. és 73.2. alágazatára.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

8. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a 4. szakaszban megjelölt statisztikák összeállításának az 5. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő három évet.

IX. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJÁNAK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a vállalkozások demográfiájára vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)-f) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként a működő gazdasági szervezetek sokaságának, a gazdasági szervezetek létrejöttének, megszűnésének, az újonnan létrejött gazdasági szervezetek túlélésének és az e folyamatokkal kapcsolatos, a vállalkozások sokaságának szerkezetére, tevékenységére és fejlődésére gyakorolt hatásoknak a részletes elemzésére szolgáló mutatók listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1. A statisztikákat a 10. szakaszban felsorolt tevékenységekről kell összeállítani.

2. A 12. szakaszban felsorolt statisztikai egységekkel, tevékenységekkel és demográfiai eseményekkel kapcsolatban kísérleti tanulmányokat kell végezni.

4. SZAKASZ

Fogalommeghatározások

E melléklet értelmezésében:

- a "referencia-időszak" az az év, amelyre vonatkozóan a működő gazdasági szervezetek sokasága, a gazdasági szervezetek létrejötte, megszűnése és túlélése megfigyelésre kerül. A referencia-időszakot az 5. szakaszban "t" betű jelöli.

5. SZAKASZ

Mutatók

1. Mutatók, amelyekre a gazdasági egységet statisztikai egységként használó éves demográfiai statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Szerkezeti adatok
11 91 0A t során működő gazdasági szervezetek száma
11 92 0A t során létrejött gazdasági szervezetek száma
11 93 0A t során megszűnt gazdasági szervezetek száma
11 94 1A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma
11 94 2A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma
11 94 3A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma
11 94 4A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma
11 94 5A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma
11 01 0A t során legalább egy alkalmazottal rendelkező, működő gazdasági szervezetek száma
11 02 0A t során első alkalmazottal rendelkező, működő gazdasági szervezetek száma
11 03 0A t során valamely időponttól kezdődően alkalmazottal már nem rendelkező gazdasági szervezetek száma
11 04 1A t – 1 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek száma
11 04 2A t – 2 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek száma
11 04 3A t – 3 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek száma
11 04 4A t – 4 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek száma
11 04 5A t – 5 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek száma
11 96 0A t során foglalkoztatásban mérve gyorsan növekvő gazdasági szervezetek száma

2. A működő gazdasági szervezetek sokaságára, a gazdasági szervezetek létrejöttére, megszűnésére és túlélésére vonatkozó gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

KódMegnevezés
Foglalkoztatási adatok
16 91 0A t során működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 91 1A t során működő gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma
16 92 0A t során létrejött gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 92 1A t során létrejött gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma
16 93 0A t során megszűnt gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 93 1A t során megszűnt gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma
16 94 1A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 94 2A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 94 3A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 94 4A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 94 5A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma
16 95 1A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma
16 95 2A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma
16 95 3A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma
16 95 4A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma
16 95 5A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma
16 01 0A t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező, működő gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 01 1A t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező, működő gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során alkalmazottak száma
16 02 0A t során az első alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 02 1A t során az első alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során alkalmazottak száma
16 03 0A t során valamely időponttól kezdődően már egy alkalmazottal sem rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 03 1A t során valamely időponttól kezdődően már egy alkalmazottal sem rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során alkalmazottak száma
16 04 1A t – 1 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 04 2A t – 2 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 04 3A t – 3 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 04 4A t – 4 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 04 5A t – 5 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t során foglalkoztatott személyek száma
16 05 1A t – 1 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t – 1 során foglalkoztatott személyek száma
16 05 2A t – 2 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t – 2 során foglalkoztatott személyek száma
16 05 3A t – 3 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t – 3 során foglalkoztatott személyek száma
16 05 4A t – 4 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t – 4 során foglalkoztatott személyek száma
16 05 5A t – 5 során valamely időpontban első alkalmazottal rendelkező és a t során valamely időpontban legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek számában szereplő, a t – 5 során foglalkoztatott személyek száma
16 96 1A t során foglalkoztatásban mérve gyorsan növekvő gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma

6. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyről éves statisztikák készülnek:

Naptári évKód
200411 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 és 16 93 1
200511 94 1, 16 94 1 és 16 95 1
200611 94 2, 16 94 2 és 16 95 2
200711 94 3, 16 94 3 és 16 95 3
200811 94 4, 16 94 4 és 16 95 4
200911 94 5, 16 94 5 és 16 95 5

7. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok jelentést készítenek a statisztikák minőségéről, amelyben feltüntetik a 11 91 0 és 16 91 0 mutatók összehasonlíthatóságának mértékét az I. mellékletben szereplő 11 11 0 és 16 11 0 mutatókkal, valamint - amennyiben szükséges - azt, hogy az átadott adatok megfelelnek-e a 11. szakaszban hivatkozott útmutatóban lefektetett közös módszertannak.

8. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1. Az eredményeket a 10. szakaszban felsorolt tevékenységek csoportjainak szintjéig kell lebontani.

2. Egyes eredményeket, amelyek a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

3. Egyes eredményeket, amelyek a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

9. SZAKASZ

A gazdasági szervezetek megszűnésével kapcsolatos mutatókra (11 93 0, 16 93 0 és 16 93 1) vonatkozó előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani. Az e mutatókra vonatkozó felülvizsgált eredményeket a gazdasági szervezetek megszűnésének - két éves inaktív időszakot követő - megerősítése után, ugyanettől a referencia-időszaktól számított 30 hónapon belül kell továbbítani.

A 11 03 0, 16 03 0 és 16 03 1 mutatókra vonatkozó előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 20 hónapon belül kell továbbítani. Az e mutatókra vonatkozó felülvizsgált eredményeket a gazdasági szervezetek státusának - két éves időszakot követő - megerősítése után, ugyanettől a referencia-időszaktól számított 32 hónapon belül kell továbbítani.

A legalább egy alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetekre vonatkozó éves demográfiai statisztikákkal kapcsolatos minden egyéb eredményt a referencia-időszak végétől számított 20 hónapon belül kell megadni.

A foglalkoztatásban mérve gyorsan növekvő gazdasági szervezetekkel kapcsolatos mutatókra vonatkozó előzetes eredményeket a referencia-időszak végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani.

Minden egyéb eredményt a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell megadni.

10. SZAKASZ

A tevékenységek bontása

1. A 2004 és 2007 közötti referenciaévekre - a 2007. referenciaévet is beleértve - vonatkozó adatok tekintetében a NACE Rev. 1.1. osztályozásra vonatkozó alábbi bontást írják elő:

C nemzetgazdasági ág

Bányászat és kőfejtés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

D nemzetgazdasági ág

Feldolgozóipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági alágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

E és F nemzetgazdasági ág

Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás és építőipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

G nemzetgazdasági ág

Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek, motorkerékpárok, személyi és háztartási gépek javítása

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 és 52.7.

H nemzetgazdasági ág

Szállodák és éttermek

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: 55, 55.1 + 55.2 és 55.3 + 55.4 + 55.5.

I nemzetgazdasági ág

Szállítás, raktározás és távközlés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 és 64.2.

J nemzetgazdasági ág

Pénzügyi közvetítés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

K nemzetgazdasági ág

Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti tevékenységek

A NACE Rev. 1.1. 74.15. szakágazata nem tartozik e melléklet alkalmazási körébe. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. szakágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

2. A 2008-as, valamint az azt követő referenciaévekre vonatkozó adatokat a NACE Rev. 2. szerinti alábbi tevékenységbontásban kell előállítani:

B nemzetgazdasági ág

Bányászat, kőfejtés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

C nemzetgazdasági ág

Feldolgozóipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 és 33 kódjaira vonatkozóan továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

D, E és F nemzetgazdasági ág

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; építőipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

G nemzetgazdasági ág

Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. G 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 és 48.8 + 48.9 kódjaira vonatkozóan továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

H és I nemzetgazdasági ág

Szállítás, raktározás; szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

J nemzetgazdasági ág

Információ és kommunikáció

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti, valamint a 62. ágazatban további, a NACE Rev. 2. alágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

K nemzetgazdasági ág

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

A NACE Rev. 2. 64.2. alágazata nem tartozik e melléklet hatálya alá. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

L, M és N nemzetgazdasági ág

Ingatlanügyletek; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. szakágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

Speciális aggregátumok

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó közösségi szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében, a NACE Rev. 2. számos speciális aggregátumát kell továbbítani. Ezen aggregátumokat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3. A 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben létrejött új gazdasági szervezetekre vonatkozó adatok megadása szintén a NACE Rev. 2. szerinti bontásban történik, valamint azok meghatározását e szakasz 2. pontja tartalmazza. Ez a fent említett referenciaévekre vonatkozóan a 11 92 0, 16 92 0 és 16 92 1 mutatókat foglalja magában. Ezeket az eredményeket a 2008-as referenciaévre vonatkozó adatokkal együtt kell megadni.

11. SZAKASZ

Útmutató

A tagállamokkal szorosan együttműködve a Bizottság útmutatót tesz közzé, amely további iránymutatást tartalmaz az e melléklet értelmében készített közösségi statisztikákra vonatkozóan. Az útmutató e rendelet hatálybalépésekor kerül közzétételre.

12. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

- adatok előállítása a telep statisztikai egységként való alkalmazásával,

- adatok előállítása a gazdasági szervezetek létrejöttétől, túlélésétől és megszűnésétől eltérő demográfiai események vonatkozásában, valamint

- adatok előállítása a NACE Rev. 2. P, Q, R és S nemzetgazdasági ágaira.

Amennyiben a Bizottság a NACE Rev. 1.1. M-O nemzetgazdasági ágaiban folytatott nem piaci tevékenységekre vonatkozó kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükségesnek találja e rendelet jelenlegi alkalmazási körének kiterjesztését, erre vonatkozóan javaslatot a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell előterjesztenie.

13. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a statisztikák összeállításának a 6. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő négy évet.

X. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS A KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSOK

58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 14., 1997.1.17., 1. o.)

410/98/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 52., 1998.2.21., 1. o.)

Az 1614/2002/EK bizottsági rendelet 1. cikke (HL L 244., 2002.9.12., 7. o.)

A 2056/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2002.11.21., 1. o.)

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének 69. pontja (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 20. cikke, valamint a II. melléklete (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.)

XI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az 58/97/EK, Euratom rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk1. cikk
3. cikk2. cikk
4. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés3. cikk (3) bekezdés
5. cikk3. cikk (2) bekezdés
3. cikk (4) bekezdés
4. cikk
6. cikk5. cikk
7. cikk6. cikk
8. cikk7. cikk
9. cikk8. cikk (1) és (2) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés
10. cikk9. cikk
11. cikk10. cikk
12. cikk i–x. pont11. cikk (1) bekezdés
11. cikk (2) bekezdés
13. cikk12. cikk
14. cikk13. cikk
15. cikk
14. cikk
16. cikk15. cikk
1. melléklet, 1–9. szakaszI. melléklet, 1–9. szakasz
1. melléklet, 10. szakasz, 1. és 2. pontI. melléklet, 10. szakasz, 1. és 2. pont törlésekkel
1. melléklet, 10. szakasz, 3. és 4. pont
1. melléklet, 11. szakaszI. melléklet, 11. szakasz
2. mellékletII. melléklet
3. melléklet, 1–8. szakaszIII. melléklet, 1–8. szakasz
3. melléklet, 9. szakasz
3. melléklet, 10. szakaszIII. melléklet, 9. szakasz
4. melléklet, 1–8. szakaszIV. melléklet, 1–8. szakasz
4. melléklet, 9. szakasz
4. melléklet, 10. szakaszIV. melléklet, 9. szakasz
V. melléklet
VI. melléklet
VII. melléklet
VIII. melléklet
IX. melléklet
X. melléklet
XI. melléklet

( 1 ) HL C 318., 2006.12.23., 78. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2007. március 29-i véleménye (HL C 27. E, 2008.1.31., 139. o.) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

( 3 ) HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) Lásd a X. mellékletet.

( 5 ) HL L 358., 2002.12.31., 1. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

( 6 ) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.; helyesbítetve: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.). Az 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 8 ) HL L 76., 1993.3.30., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 10 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 11 ) HL L 196., 1993.8.5., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 12 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

( 13 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 14 ) HL L 154., 2003.6.21., 1. o. A legutóbb a 105/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 39., 2007.2.10., 1. o.) módosított rendelet.

( 15 ) A biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 1991. december 19-i 91/674/EGK tanácsi irányelv (HL L 374., 1991.12.31., 7. o.). A legutóbb a 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.) módosított irányelv.

( 16 ) Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EGK első tanácsi irányelv (HL L 228., 1973.8.16., 3. o.). A legutóbb a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.) módosított irányelv.

( 17 ) Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 345., 2002.12.19., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított irányelv.

( 18 ) HL L 3., 2004.1.7., 34. o.

( 19 ) HL L 372., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 2006/46/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 20 ) HL L 177., 2006.6.30., 1. o. A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 21 ) HL L 332., 2006.11.30., 21. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0295 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0295&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0295-20140523 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0295-20140523&locale=hu

Tartalomjegyzék