Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32019L2177[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2177 irányelve (2019. december 18.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2177 IRÁNYELVE

(2019. december 18.)

a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezet nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) A 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) megteremti az adatszolgáltatókra vonatkozó szabályozási keretet és előírja a kereskedés utáni adatszolgáltatók számára, hogy jóváhagyott közzétételi mechanizmusként (APA) legyenek engedélyezve. Emellett az összesítettadat-szolgáltatónak (CTP) a 2014/65/EU irányelvvel összhangban összesített kereskedési adatokat kell szolgáltatnia a mind a részvényjellegű, mind a nem részvényjellegű instrumentumokkal az Unió egészében folytatott minden kereskedésre vonatkozóan. A 2014/65/EU irányelv továbbá formalizálja az illetékes hatóságoknak történő ügyletjelentés csatornáit azzal, hogy előírja, hogy a pénzügyi vállalkozások nevében jelentést tevő harmadik félnek jóváhagyott jelentési mechanizmusként (ARM) engedélyezettnek kell lennie.

(2) A kereskedési adatoknak és az ilyen adatok kezelésének és szolgáltatásának a minősége, beleértve a határokon átnyúló adatkezelést és -szolgáltatást is, kiemelkedően fontos a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) fő célja, azaz a pénzügyi piacok átláthatóságának fokozása szempontjából. Pontos kereskedési adatok birtokában a felhasználók átfogó képet alkothatnak az Unió pénzügyi piacain folyó kereskedési tevékenységről, az illetékes hatóságok számára pedig ezen adatok pontos és átfogó információkat biztosítanak a vonatkozó ügyletekről. Tekintettel az adatkezelés határokon átnyúló dimenziójára, az adatokkal kapcsolatos hatáskörök összevonása által jelentett - többek között lehetséges méretgazdaságossági - előnyökre, valamint a felügyeleti gyakorlatok esetleges eltéréseinek a kereskedési adatok minőségére és az adatszolgáltatók feladataira gyakorolt káros hatására, helyénvaló az adatszolgáltatók - kivéve a 600/2014/EU rendelet szerinti eltérés alá tartozó ARM-eket és APA-kat - engedélyezését és felügyeletét, valamint az adatgyűjtési hatásköröket áthelyezni az illetékes hatóságoktól az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) létrehozott európai felügyeleti hatósághoz (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) (ESMA).

(3) Ezen hatáskörök következetes áthelyezésének megvalósítása érdekében helyénvaló törölni az adatszolgáltatók működési követelményeire és az illetékes hatóságoknak az adatszolgáltatókkal kapcsolatos hatásköreire vonatkozóan a 2014/65/EU irányelvben meghatározott rendelkezéseket, és ezeket a rendelkezéseket a 600/2014/EU rendeletbe foglalni.

(4) Az adatszolgáltatók - kivéve a 600/2014/EU rendelet szerinti eltérés alá tartozó ARM-eket és APA-kat - engedélyezésének és felügyeletének az ESMA-hoz való áthelyezése összhangban áll az ESMA feladataival. Konkrétabban az adatgyűjtési hatásköröknek, az engedélyezésnek és a felügyeletnek az illetékes hatóságoktól az ESMA-ra való átruházása elősegíti az ESMA által a 600/2014/EU rendelet alapján végzett egyéb feladatok - mint például a piacmonitoring, az ideiglenes beavatkozási hatáskör és pozíciómenedzselési hatáskör - teljesítését, valamint biztosítja a kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelményeknek való következetes megfelelést.

(5) A 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) úgy rendelkezik, hogy a szavatolótőke-szükséglet kockázatorientált megközelítésével összhangban bizonyos körülmények között lehetséges a biztosítók és viszontbiztosítók, valamint csoportok számára, hogy a standard formula helyett belső modelleket használjanak az említett szükséglet kiszámításához.

(6) A 2009/138/EK irányelv egy országspecifikus elemet határoz meg a volatilitási korrekció tekintetében. Annak biztosítása érdekében, hogy ez az országspecifikus elem hatékonyan mérsékelje az adott országban az állampapír-hozamfelár túlzott hatásait, az országspecifikus elem aktiválása céljából megfelelő küszöbértéket kell megállapítani az országra vonatkozó, kockázathoz igazított kamatkülönbözet tekintetében.

(7) A határokon átnyúló biztosítási tevékenységek bővülésére tekintettel fokozni kell az uniós jognak a határokon átnyúló biztosítási tevékenységek eseteiben - különösen a korai szakaszban - történő konvergens alkalmazását. Ennek érdekében meg kell erősíteni a felügyeleti hatóságok és az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) létrehozott európai felügyeleti hatóság (EIOPA) közötti információcserét és együttműködést. Így különösen, értesítési követelményeket kell meghatározni a jelentős, határokon átnyúló biztosítási tevékenységek és a válsághelyzetek esetére, valamint meg kell határozni az együttműködési fórumok olyan helyzetekben történő létrehozásának feltételeit, amikor a határokon átnyúló, előrelátható biztosítási tevékenység jelentős. Azt, hogy a határokon átnyúló, biztosítási tevékenység jelentős-e, a következők vonatkozásában kell értékelni: a biztosítónak a fogadó tagállamban jegyzett éves bruttó díjbevétele a teljes éves bruttó díjbevételéhez viszonyítva, a fogadó tagállamban a szerződők védelmére gyakorolt hatás, valamint a vonatkozó biztosító fióktelepei vagy tevékenysége által a szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében a fogadó tagállam piacára gyakorolt hatás. Az együttműködési fórumok hatékony eszközei a felügyeleti hatóságok közötti megerősített és kellő időben történő együttműködésnek, és ezáltal a fogyasztóvédelem fokozásának. Mindazonáltal az engedélyezésre, a felügyeletre és a végrehajtásra vonatkozó döntési hatásköröknek továbbra is a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál kell maradniuk.

(8) Az EIOPA-nak együttműködési fórumokat kell létrehoznia és koordinálnia, amennyiben a határokon átnyúló biztosítási tevékenység a fogadó tagállam piacának vonatkozásában jelentős és szoros együttműködést igényel a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságai között, különösen abban az esetben, ha fennáll annak a kockázata, hogy egy biztosító a szerződők és harmadik felek hátrányára pénzügyi nehézségekbe kerül.

(9) Az európai biztosítás- és foglalkoztatói nyugdíj-felügyeletek bizottsága (CEIOPS) EIOPA általi felváltásának figyelembevétele érdekében a 2009/138/EK irányelvben a CEIOPS-ra való hivatkozásokat törölni kell.

(10) Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) módosításai nyomán az említett rendelettel létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) (EBH) új szerepet kap a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzésében, és az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (10) a későbbiekben ennek megfelelően módosítani kell.

(11) A 2009/138/EK, a 2014/65/EU és az (EU) 2015/849 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2014/65/EU irányelv módosításai

A 2014/65/EU irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ez az irányelv a befektetési vállalkozásokra, a piacműködtetőkre, valamint az Unión belül fióktelep létesítése révén befektetési szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési tevékenységet végző harmadik országbeli vállalkozásokra alkalmazandó.";

b) a (2) bekezdésben a d) pontot el kell hagyni.

2. A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a 36. és a 37. pont helyébe a következő szöveg lép:

"(36) »vezető testület«: valamely befektetési vállalkozásnak, piacműködtetőnek vagy a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 36a. pontjában meghatározott adatszolgáltatónak a nemzeti joggal összhangban kinevezett testülete vagy testületei, amely(ek) jogosult(ak) a szervezet stratégiájának, céljainak és általános irányításának a meghatározására, és amely(ek) felügyeli(k) és ellenőrzi(k) a vezetői döntéshozatalt, és amely(ek) magában foglalja/foglalják azokat a személyeket is, akik a szervezet üzleti tevékenységét ténylegesen irányítják.

Amikor ezen irányelv a vezető testületre hivatkozik és a nemzeti jog szerint a vezető testület ügyvezetői és felügyeleti funkcióit eltérő testületekre vagy egyetlen testületen belül eltérő tagokra bízzák, a tagállam a nemzeti jog szerint azonosítja a felelős testületeket vagy a vezető testület felelős tagjait, kivéve, ha ezen irányelv eltérően rendelkezik;

37. »felső vezetés«: a befektetési vállalkozásnál, piacműködtetőnél vagy a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 36a. pontjában meghatározott adatszolgáltatónál vezetői feladatot ellátó azon természetes személyek, akik a szervezet mindennapi vezetéséért felelősek és a vezető testület előtt elszámoltathatóak, ideértve a szolgáltatások és termékek ügyfeleknek történő, a vállalkozás és személyzete által végzett forgalmazását érintő szabályozások végrehajtását;";

b) az 52., az 53., az 54. pontot, az 55. pont c) alpontját és a 63. pontot el kell hagyni.

3. A 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok - amennyiben ők felelnek valamely, a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 34. pontjában meghatározott és az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti eltérés alá tartozó jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA) és valamely, a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 36. pontjában meghatározott és az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti eltérés alá tartozó, jóváhagyott jelentési mechanizmus (ARM) tevékenységeinek engedélyezéséért és felügyeletéért - ellenőrizzék az adott APA vagy ARM tevékenységeit oly módon, hogy értékelhessék az említett rendeletben meghatározott működési feltételeknek való megfelelést. A tagállamok biztosítják, hogy a megfelelő intézkedések rendelkezésre álljanak az illetékes hatóságaik számára ahhoz, hogy megszerezzék a szükséges információt az APA-k és ARM-ek e kötelezettségeknek való megfelelése értékeléséhez."

4. Az V. címet el kell hagyni.

5. A 70. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont xxxvii-xxxx. pontját el kell hagyni;

ii. a b) pontban a következő pont kerül beillesztésre:

"xxa. 27f. cikk (1), (2) és (3) bekezdés, 27g. cikk (1)-(5) bekezdés és 27i. cikk (1)-(4) bekezdés, amennyiben az APA vagy az ARM a 2. cikk (3) bekezdés szerinti eltérés alá tartozik;"

b) a (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) ezen irányelv 5. cikke vagy 6. cikkének (2) bekezdése vagy 34., 35., 39. vagy 44. cikke; vagy

b) a 600/2014/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének harmadik mondata vagy az említett rendelet 11. cikkének (1) bekezdése, és - amennyiben az APA vagy az ARM az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti eltérés alá tartozik - az említett rendelet 27b. cikke.";

c) a (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) befektetési vállalkozás, MTF vagy OTF üzemeltetésére felhatalmazott piacműködtető vagy szabályozott piac esetében az intézmény engedélyének visszavonása vagy felfüggesztése ezen irányelv 8. és 43. cikkével összhangban, és - amennyiben az APA vagy az ARM a 600/2014/EU rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti eltérés alá tartozik - az engedély visszavonása vagy felfüggesztése az említett rendelet 27e. cikkével összhangban;"

6. A 71. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Amennyiben a közzétett büntetőjogi vagy közigazgatási szankciók egy az ezen irányelvnek megfelelően engedélyezett befektetési vállalkozásra, piacműködtetőre, befektetési szolgáltatás és tevékenység, illetve kiegészítő szolgáltatások kapcsán hitelintézetre, valamint harmadik országok fiókirodáira, vagy valamely, a 600/2014/EU rendelettel összhangban engedélyezett és az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti eltérés alá tartozó APA-ra vagy ARM-ra vonatkoznak, az ESMA a megfelelő nyilvántartásában hivatkozást tüntet fel a közzétett szankcióra."

7. A 77. cikk (1) bekezdése első albekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok legalább azt megkövetelik, hogy bármely feljogosított személy, aki a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) alapján valamely befektetési vállalkozás, szabályozott piac, vagy a 600/2014/EU rendelettel összhangban engedélyezett és az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti eltérés alá tartozó APA vagy ARM számára a 2013/34/EU irányelv 34. cikkében vagy a 2009/65/EK irányelv 73. cikkében meghatározott feladatot, vagy bármely más, törvény által előírt feladatot lát el, legyen köteles az illetékes hatóságoknak azonnal beszámolni minden olyan tényről, illetve az ilyen vállalkozást érintő határozatról, amelyről az ilyen személy feladatai ellátása során tudomást szerez, és amely várhatóan:

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).""

8. A 89. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (12) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (13) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (5) bekezdésében, a 31. cikk (4) bekezdésében, a 32. cikk (4) bekezdésében, a 33. cikk (8) bekezdésében, az 52. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (4) bekezdésében, az 58. cikk (6) bekezdésében és a 79. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazásai határozatlan időre szólnak, 2014. július 2-től kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (12) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (13) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (5) bekezdésében, a 31. cikk (4) bekezdésében, a 32. cikk (4) bekezdésében, a 33. cikk (8) bekezdésében, az 52. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (4) bekezdésében, az 58. cikk (6) bekezdésében és a 79. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazásokat. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.";

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A 2. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (12) bekezdése, a 23. cikk (4) bekezdése, a 24. cikk (13) bekezdése, a 25. cikk (8) bekezdése, a 27. cikk (9) bekezdése, a 28. cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (5) bekezdése, a 31. cikk (4) bekezdése, a 32. cikk (4) bekezdése, a 33. cikk (8) bekezdése, az 52. cikk (4) bekezdése, az 54. cikk (4) bekezdése, az 58. cikk (6) bekezdése és a 79. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik."

9. A 90. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni.

10. A 93. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok ezeket az intézkedéseket 2018. január 3-tól alkalmazzák."

11. Az I. melléklet D. szakaszát el kell hagyni.

2. cikk

A 2009/138/EK irányelv módosításai

A 2009/138/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 77d. cikk (4) bekezdése első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"Valamennyi vonatkozó ország esetében a (3) bekezdésben említett, kockázatmentes hozamgörbére alkalmazandó volatilitási korrekciót az adott ország pénznemére vonatkozóan - a 65 %-os tényező alkalmazása előtt - növelni kell az országra vonatkozó, kockázathoz igazított kamatkülönbözet és a kockázathoz igazított árfolyam-különbözet kétszerese közötti különbséggel, amennyiben ez a különbség pozitív, és az országra vonatkozó, kockázathoz igazított kamatkülönbözet 85 bázispontnál nagyobb."

2. A 112. cikkben a következő bekezdés kerül beillesztésre:

"(3a) A felügyeleti hatóságoknak az 1094/2010/EU rendelet 35. cikke (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatniuk kell az EIOPA-t a belső modell alkalmazása vagy módosítása iránti minden kérelemről. Egy vagy több érintett felügyeleti hatóság kérésére az EIOPA technikai segítséget nyújthat a segítséget kérő felügyeleti hatóság vagy hatóságok számára az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja alapján a kérelemről való döntéssel kapcsolatban."

3. Az I. cím VIII. fejezete a 152. cikk után a következő szakasszal egészül ki: "2A. Szakasz Értesítés és együttműködési fórumok 152a. cikk Értesítés (1) Amennyiben a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága olyan biztosítót vagy viszontbiztosítót kíván engedélyezni, amely üzleti terve szerint tevékenységeinek egy részét a szolgáltatásnyújtás vagy letelepedés szabadsága alapján egy másik tagállamban fogja végezni, és amennyiben az említett üzleti tervből az is látszik, hogy e tevékenységek vélhetően jelentőséggel bírnak majd a fogadó tagállam piaca szempontjából, a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatóságának értesítenie kell erről az EIOPA-t és az érintett fogadó tagállam felügyeleti hatóságát. (2) A székhely szerinti tagállam felügyeleti hatóságának- az (1) bekezdésben előírt értesítésen túlmenően - értesítenie kell az EIOPA-t és az érintett fogadó tagállam felügyeleti hatóságát, amennyiben romló pénzügyi helyzetet vagy egyéb felmerülő kockázatot állapít meg az olyan tevékenységeket végző biztosítók vagy viszontbiztosítók esetében, amelyek a szolgáltatásnyújtás vagy a letelepedés szabadságán alapulnak, és amelyek határokon átnyúló hatással bírhatnak. A fogadó tagállam felügyeleti hatósága ezenkívül értesítheti az érintett székhely szerinti tagállam felügyeleti hatóságát, amennyiben súlyos és megalapozott aggályai merülnek fel a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. A felügyeleti hatóságok az EIOPA elé utalhatják az ügyet és kérhetik annak segítségét, amennyiben nem találnak kétoldalú megoldást. (3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett értesítéseknek kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a megfelelő értékelést. (4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett értesítések nem érintik a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságaira az ezen irányelvben ruházott felügyeleti megbízatást. 152a. cikk Együttműködési fórumok (1) Az EIOPA a szerződőkre gyakorolt negatív hatásokra vonatkozó megalapozott aggályok felmerülése esetén saját kezdeményezésére vagy egy vagy több érintett felügyeleti hatóság kérésére együttműködési fórumot hozhat létre és koordinálhat az érintett felügyeleti hatóságok közötti információcsere megerősítése és együttműködés fokozása érdekében, amennyiben egy biztosító vagy viszontbiztosító olyan tevékenységeket végez vagy kíván végezni, amelyek a szolgáltatásnyújtás vagy letelepedés szabadságán alapulnak, és amennyiben: a) e tevékenységek jelentőséggel bírnak a fogadó tagállam piaca szempontjából; b) a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága a pénzügyi helyzet romlása vagy egyéb felmerülő kockázatok miatt a 152a. cikk (2) bekezdése szerinti értesítést tett; vagy c) az ügyet a 152a. cikk (2) bekezdésének megfelelően az EIOPA elé utalták. (2) Az (1) bekezdés nem érinti az érintett felügyeleti hatóságoknak az együttműködési fórumok abban az esetben történő létrehozására irányuló jogát, ha azzal mindannyian egyetértenek. (3) Az együttműködési fórumoknak az (1) és a (2) bekezdés szerinti létrehozása nem érinti a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságaira ezen irányelvben ruházott felügyeleti megbízatást. (4) Az 1094/2010/EU rendelet 35. cikkének sérelme nélkül, az érintett felügyeleti hatóságoknak az EIOPA kérésére minden szükséges információt időben biztosítaniuk kell az együttműködési fórum megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében."

4. A 231. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A csoportfelügyeleti hatóságnak a kérelem kézhezvételéről haladéktalanul tájékoztatnia kell a felügyeleti kollégium többi tagját, az EIOPA-t is beleértve, és haladéktalanul továbbítania kell az említett tagoknak a teljes kérelmet, beleértve a vállalkozás által benyújtott dokumentációt. Egy vagy több érintett felügyeleti hatóság kérésére az EIOPA technikai segítséget nyújthat a segítséget kérő felügyeleti hatóság vagy hatóságok számára az 1094/2010/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja alapján a kérelemről való döntéssel kapcsolatban.";

b) a (3) bekezdés harmadik albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben az EIOPA nem hoz az e bekezdés második albekezdésében említettek szerinti határozatot az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban, a csoportfelügyeleti hatóságnak kell meghoznia a végső döntést."

5. A 237. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben az EIOPA nem hoz az e bekezdés második albekezdésében említettek szerinti határozatot az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban, a csoportfelügyeleti hatóságnak kell meghoznia a végső döntést."

6. A 248. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdését el kell hagyni.

3. cikk

Az (EU) 2015/849 irányelv módosításai

Az (EU) 2015/849 irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság a tagállamok és a kötelezett szolgáltatók rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdésben említett jelentést, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson számukra a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatainak feltárásához, értelmezéséhez, kezeléséhez és enyhítéséhez, valamint hogy lehetővé tegye a többi érdekelt fél, köztük a nemzeti jogalkotók, az Európai Parlament, az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*2) létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) (EBH) és az uniós pénzügyi információs egységek (FIU-k) képviselői számára az említett kockázatok jobb megértését. Az említett jelentéseket legkésőbb hat hónappal azt követően kell közzétenni, hogy azokat a tagállamok rendelkezésére bocsátották, kivéve az említett jelentések azon elemeit, amelyek minősített adatokat tartalmaznak.

(*2) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).";"

b) az (5) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt követően az EBH kétévente bocsát ki véleményt."

2. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az említett hatóság kilétéről értesíteni kell a Bizottságot, az EBH-t, valamint a többi tagállamot, illetve el kell juttatni részükre a mechanizmus leírását.";

b) az (5) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamok kockázatértékeléseik eredményeit - és azok naprakész változatát - a Bizottság, az EBH és a többi tagállam rendelkezésére bocsátják."

3. A 17. cikk első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az európai felügyeleti hatóságok 2017. június 26-ig az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően iránymutatásokat bocsátanak ki az illetékes hatóságok, valamint a hitelintézetek és pénzügyi intézmények részére a figyelembe veendő kockázati tényezőkről és az azokban a helyzetekben megteendő intézkedésekről, amikor egyszerűsített ügyfél-átvilágítási intézkedések indokoltak. 2020. január 1-jétől az EBH bocsát ki adott esetben ilyen iránymutatásokat."

4. A 18. cikk (4) bekezdése első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az európai felügyeleti hatóságok 2017. június 26-ig az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően iránymutatásokat bocsátanak ki az illetékes hatóságok, valamint a hitelintézetek és pénzügyi intézmények részére a figyelembe veendő kockázati tényezőkről és az azokban a helyzetekben megteendő intézkedésekről, amikor fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések indokoltak. 2020. január 1-jétől az EBH bocsát ki adott esetben ilyen iránymutatásokat."

5. A 41. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A személyes adatok ezen irányelv szerinti kezelésére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*3) és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) irányadó.

(*3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.)."

(*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).""

6. A 45. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A tagállamok, valamint az EBH tájékoztatják egymást azokról az esetekről, amikor egy harmadik ország joga nem teszi lehetővé az (1) bekezdésben előírt politikák és eljárások végrehajtását, illetve lefolytatását. A megoldás érdekében ilyen esetekben koordinált intézkedéseket lehet tenni. Annak értékelése során, hogy melyik harmadik ország joga nem teszi lehetővé az (1) bekezdésben előírt politikák és eljárások végrehajtását, illetve lefolytatását, a tagállamok és az EBH figyelembe vesznek minden olyan jogi korlátot, amely akadályozhatja az említett politikák és eljárások megfelelő végrehajtását, illetve lefolytatását, ideértve a titoktartást, az adatvédelmet és az információcserét akadályozó egyéb korlátokat, amelyek e tekintetben relevánsak lehetnek.";

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben pontosan meghatározza az (5) bekezdésben említett kiegészítő intézkedések típusait és a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által abban az esetben végrehajtandó minimális intézkedéseket, amikor a harmadik ország joga nem teszi lehetővé az (1) és a (3) bekezdésben előírt intézkedések végrehajtását.

Az EBH az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2016. december 26-ig benyújtja a Bizottság részére.";

c) a (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(10) Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki azokra a kritériumokra vonatkozóan, amelyek alapján meghatározható, hogy mely helyzetben indokolt a (9) bekezdés szerinti központi kapcsolattartó pont kijelölése, és annak milyen feladatokat kell ellátnia.

Az EBH az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2017. június 26-ig benyújtja a Bizottság részére."

7. A 48. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1a) bekezdés második albekezdésének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok pénzügyi felügyeleti hatóságai az EBH számára kapcsolattartási pontként is szolgálnak.";

b) a (10) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(10) Az európai felügyeleti hatóságok 2017. június 26-ig az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően iránymutatásokat bocsátanak ki az illetékes hatóságok részére a felügyeletre vonatkozó kockázatalapú megközelítés jellemzőit és azon lépéseket illetően, amelyeket az ilyen kockázatalapon végzett felügyelet esetén alkalmazni kell. 2020. január 1-jétől az EBH bocsát ki adott esetben ilyen iránymutatásokat."

8. A VI. fejezet 3. szakasza II. alszakaszának címe helyébe a következő szöveg lép:

"Együttműködés az EBH-val"

9. Az 50. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"50. cikk

Az illetékes hatóságok ellátják az EBH-t az ezen irányelv szerinti feladatai végrehajtásához szükséges információkkal."

10. A 62. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik tájékoztassák az EBH-t a hitelintézetekre és pénzügyi intézményekre vonatkozóan az 58. és az 59. cikkel összhangban elrendelt valamennyi közigazgatási szankcióról és intézkedésről, beleértve az ezekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokat és azok kimenetelét.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az EBH-nak egy olyan honlapot kell fenntartania, amely a hitelintézetekre és pénzügyi intézményekre vonatkozóan a 60. cikkel összhangban elrendelt közigazgatási szankcióknak és intézkedéseknek az egyes illetékes hatóságok általi közzétételére mutató linkeket tartalmaz, valamint fel kell tüntetnie, hogy az egyes tagállamok milyen időtartamra vonatkozóan teszik közzé a közigazgatási szankciókat és intézkedéseket."

4. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2021. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(2) A tagállamok legkésőbb 2020. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. cikke 1. pontjának megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területeken fogadnak el.

(3) A tagállamok az 1. cikkel kapcsolatos intézkedéseket 2022. január 1-jétől, a 2. és a 3. cikkel kapcsolatos intézkedéseket pedig 2021. június 30-tól alkalmazzák. A tagállamok a 2. cikk 1. pontjával kapcsolatos intézkedéseket legkésőbb 2020. július 1-jétől alkalmazzák.

(4) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) és a (2) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2019. december 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

T. TUPPURAINEN

(1) HL C 251., 2018.7.18., 2. o.

(2) HL C 227., 2018.6.28., 63. o.

(3) Az Európai Parlament 2019. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2019. december 2-i határozata.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L2177 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L2177&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.