Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

1958. évi 5. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

I. A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1957. ÉVI VIII. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE

1. § A polgári perrendtartás (Pp.) egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény (a továbbiakban: II. Ppn.) az 1958. évi március hó 1. napján lép hatályba.

II. A II. Ppn. HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

2. § A II. Ppn. rendelkezéseit - amennyiben a jelen törvényerejű rendelet kivételt nem tesz - a hatálybalépésekor már megindított eljárásban is alkalmazni kell.

3. § A II. Ppn. hatálybalépésekor már folyamatban lévő eljárásban a hatálybalépés előtt a korábbi jogszabályok szerint végzett minden eljárási cselekmény akkor is megtartja érvényét, ha a cselekményt a II. Ppn. eltérően szabályozza.

4. § (1) A II. Ppn. hatálybalépésével hatályukat vesztik azok a korábbi rendelkezések, amelyek a Pp. 23. §-ának új szövegében fel nem sorolt perekre a megyei bíróság hatáskörét állapítják meg. Ez a rendelkezés nem érinti a megyei bíróságnak a nemperes eljárásokban megállapított hatáskörét.

(2) Az eljárást azokban a perekben, amelyekben a bíróság hatásköre megváltozott, az a bíróság folytatja le és fejezi be, amelyhez a fél a keresetlevelet a II. Ppn. hatálybalépése előtt benyújtotta, feltéve, hogy a per a korábbi jogszabályok szerint ennek a bíróságnak a hatáskörébe, valamint illetékessége alá tartozott és a bíróság már tárgyalást tartott. Egyéb esetekben a keresetlevelet a II. Ppn. szerint hatáskörrel bíró és illetékes bírósághoz, házassági per esetében pedig a felperes által megjelölt illetékes járásbírósághoz, ha pedig a felperes a bíróságot nem jelöli meg, a megyei bíróság székhelyén lévő járásbírósághoz kell áttenni.

(3) Ha a keresetlevelet a II. Ppn. hatálybalépése előtt nyújtották be, és a hatáskör a II. Ppn. szabályainak megfelel, azt a korábbi jogszabály alapján nem lehet kifogásolni.

5. § (1) Ha a keresetlevelet a II. Ppn. hatálybalépése előtt nyújtották be a bírósághoz, az addigi jogszabályoknak megfelelő illetékesség a per jogerős befejezéséig akkor is fennmarad, ha erre a perre az illetékességet a II. Ppn. eltérően szabályozza. Ha viszont az ilyen perben az illetékesség a II. Ppn. szabályainak megfelel, azt a korábbi jogszabály alapján nem lehet kifogásolni.

(2) Az 1956. évi 8. számú törvényerejű rendelet 8. §-ának (2) bekezdése akként módosul, hogy a Magyar Nemzeti Bank ellen peres vagy nemperes eljárás csak Budapesten folytatható, a Bank más személy ellen - a munkaviszonyból származó perek kivételével - pedig Budapesten indíthat bírói eljárást akkor is, ha egyébként a budapesti bíróság nem volna illetékes.

6. § Ha az olyan perben, amelyben a keresetlevelet a II. Ppn. hatálybalépése előtt nyújtották be, a meghatalmazotti jogosultság a II. Ppn. szabályainak megfelel, azt a korábbi jogszabály alapján nem lehet kifogásolni.

7. § A II. Ppn.-nek a részleges jogerőre és a csatlakozó fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseit (Pp. 228. és 244. §) csak azokban a perekben lehet alkalmazni, amelyekben a bíróság az elsőfokú ítéletet a II. Ppn. hatálybalépését követően kézbesítette a feleknek.

8. § (1) Az elsőfokú bíróságnak a korábbi jogszabályok alapján hozott határozata ellen beadott fellebbezést az a bíróság bírálja el, amelyik a határozatot hozó bíróságnak másodfokú bírósága (Pp. 10. §).

(2) Ha az elsőfokú bíróság által a II. Ppn. hatálybalépése előtt vagy a 4. § (2), illetőleg az 5. § (1) bekezdése alapján elbírált ügyben beadott fellebbezést a másodfokú bíróság a II. Ppn. hatálybalépése után bírálja el, és ennek során az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi, az a bíróság jár el, amelynek a II. Ppn. szerint elsőfokon hatásköre és illetékessége van, tekintet nélkül arra, hogy az elsőfokú határozatot más bíróság hozta.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a másodfokú bíróság a pert a II. Ppn, hatálybalépése előtt, illetőleg a 4. § (2) vagy az 5. § (1) bekezdése alapján hozott részítélet vagy közbenső ítélet elleni fellebbezés elbírálása, úgyszintén a közbenső ítélet hozatala után utasítja vissza további eljárás lefolytatása céljából az elsőfokú bírósághoz.

9. § (1) A perújítás szempontjából elsőfokú bíróságnak azt a bíróságot kell tekinteni, amelynek az ügyben a II. Ppn. szerint elsőfokon hatásköre és illetékessége van. A perújítási kérelmet tehát ennél a bíróságnál kell benyújtani abban az esetben is, ha a korábbi hatásköri (illetékességi) szabály szerint elsőfokon más bíróság járt el.

(2) Ha a perújítási kérelmet a II. Ppn. hatálybalépése előtt nyújtották be a korábban elsőfokon eljárt bírósághoz és a bíróság már tárgyalást tartott, a perújítás felől ugyanez a bíróság határoz. Ha azonban a bíróság tárgyalást még nem tartott, a perújítási kérelmet át kell tenni ahhoz a bírósághoz, amelynek a II. Ppn. alapján az elsőfokú eljárásra hatásköre és illetékessége van.

(3) Ha a jogerős ítéletet a II. Ppn. hatálybalépését megelőzően hozták, a II. Ppn.-nek a perújítás határidejére vonatkozó rendelkezését azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben a perújításnak a korábbi jogszabályokban megállapított határideje a II. Ppn. hatálybalépésekor még nem járt le.

10. § Ha a Legfelsőbb Bíróság a II. Ppn. hatálybalépése után törvényességi óvás folytán hozott határozatával az első vagy a másodfokú bíróságot új eljárásra utasítja, az a bíróság jár el, amelynek a II. Ppn. szerint az ügy első, illetőleg másodfokon hatáskörébe és illetékessége alá tartozik, függetlenül attól, hogy a megtámadott határozatot melyik bíróság hozta.

11. § (1) A házassági bontópert megelőző előkészítő eljárás megindítása iránt beadott kérvényt a II. Ppn. értelmében benyújtott bontókeresetként kell elbírálni és a kérelmezőt felperesnek, a kérelmező ellenfelét pedig alperesnek kell tekinteni. Ha a járásbíróság a bontókereset elbírálására nem illetékes, azt a felperes által megjelölt és a 11, Ppn. szerint illetékes járásbírósághoz kell áttenni. Ugyanígy kell eljárni, ha a II. Ppn. hatálybalépésekor az előkészítő eljárás már folyamatban van.

(2) Ha a házassági bontópert megelőző élőkészítő eljárást a bíróság a II. Ppn. hatálybalépése előtt már befejezetté nyilvánította, a keresetlevelet a végzés közlésétől számított egy év alatt kell benyújtani annál a járásbíróságnál, amely az előkészítő eljárást lefolytatta. A keresetlevelet a kérelmező fél ellenfele is benyújthatja. A járásbíróság a keresetlevél alapján - ha arra hatásköre van és illetékes (Pp. 22., 277. §), - a pert elbírálja, illetőleg a keresetlevelet a fél által megjelölt járásbírósághoz teszi át. Ha az egyévi határidő alatt egyik fél sem nyújt be keresetlevelet, a kérelmező ellenfele annál a járásbíróságnál, amely az előkészítő eljárást lefolytatta, kérheti költségeinek megtérítését. A járásbíróság a kérelmező meghallgatása után (Pp. 113. §) végzéssel dönt.

12. § A gondnokság alá helyezés megszüntetését, ha a gondnokságot a II. Ppn. hatálybalépése előtt a megyei bíróság rendelte el, kizárólag a gondnokságot elrendelő megyei bíróság székhelyén lévő járásbíróságnál (a pesti központi kerületi bíróságnál), ha pedig a gondnokság alá helyezést a gyámhatóság rendelte el, az egyébként illetékes járásbíróságnál [Pp. 22. § (2) bekezdése, 29. §, 277. § (1), illetőleg (3) bekezdése] kell kérni.

13. § Ha a szülői felügyeletet a II. Ppn. hatálybalépése előtt a megyei bíróság szüntette meg, a szülői felügyeletet megszüntető határozat hatályon kívül helyezésére irányuló pert (Pp. 303. §) a megszüntető határozatot hozó megyei bíróság székhelyén lévő járásbíróságnál (a pesti központi kerületi bíróságnál) kell megindítani.

14. § Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a II. Ppn. hatálybalépésével kapcsolatban szükséges további átmeneti rendelkezéseket rendelettel megállapítsa.

III. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BÍRÓSÁGI SZERVEZETÉRŐL SZÓLÓ 1954. ÉVI II. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

15. § Az 1954. évi II. törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A büntető és a polgári eljárásjogi szabályok állapítják meg, milyen perek tartoznak a járásbíróságok (városi, városi kerületi bíróságok) hatáskörébe."

16. § Az 1954. évi II. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A büntető és a polgári eljárásjogi szabályok állapítják meg, milyen perek tartoznak a megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe."

IV. A POLGÁRI NEMPERES ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az ügyész jogai

17. § (1) Az ügyész jogosult a polgári nemperes eljárásban, annak bármely szakában a törvényesség érdekében fellépni. Ha az állam, az állami, a gazdasági és társadalmi szervezetek [Pp. 23. §-a (1) bekezdésének b) pontja] vagy a polgár jogainak védelme megkívánja - kivéve ha a jogszabály értelmében valamely jog kizárólag személyesen érvényesíthető - az ügyész is indíthat eljárást.

(2)[1] Az ügyészt a nemperes eljárásban hozott határozatok közül azokkal szemben, amelyeket vele törvény alapján bármely módon közölni kell, a féllel azonos jogorvoslati jogosultság illeti meg. Ha az ügyész az eljárásban nem vett részt, illetve, ha az ügyésszel a határozatot közölni nem kell, de az ügyészt külön jogszabály alapján fellebbezési jog illeti meg, az ügyész a határozat ellen az alatt az időtartam alatt élhet fellebbezéssel, amely a felek részére fellebbezés céljára rendelkezésre áll.

(3) Egyebekben az ügyész jogaira a nemperes eljárásban is a Pp. szabályait kell alkalmazni.

A bíróság összetétele iparjogvédelmi nemperes ügyekben

18. §[2]

Hatáskör

19. § (1) A nemperes ügyek intézése - hacsak törvény, törvényerejű rendelet vagy a Kormány rendelete kivételt nem állapít meg - a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a korábbi rendelkezéseket, amelyek valamely nemperes ügy intézésére a megyei bíróság hatáskörét állapítják meg.

(2)[3]

A hagyaték leltározása

20. §[4]

Egyes nemperes eljárások szabályozása

21. §[5] Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a közjegyzők hatáskörére és eljárására, valamint a hagyatéki eljárásra vonatkozó szabályokat rendelettel megállapíthassa.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A büntető eljárás során lefoglalt dolgok őrzésével és értékesítésével kapcsolatos viták elintézése

22. §[6]

A bíráskodásban résztvevő népi ülnökök napidíjai és egyéb költségei

23. §[7]

Hatályukat vesztő jogszabályok

A II. Ppn. hatálya

24. § (1) A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik:

az 1954. évi 18. számú törvényerejű rendelet 3. §-ának (2) bekezdése, valamint 4. §-a (1) bekezdésének a bíróság összetételére vonatkozó rendelkezése, továbbá (2) és (3) bekezdése,

a 92/1952. (X. 5.) MT számú rendelet 9. §-a,

a 46/1953. (IX. 30.) MT számú rendelet 4. §-a,

a 46/1954. (VIII. 1.) MT számú rendelettel módosított

105/1952. (XII. 28.) MT számú rendelet 1. §-a (2) bekezdésének második mondata, 7. §-ának (1) bekezdése, 12., 15. §-a, 16. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 20-29. és 46. §-a, 53. §-a (1) bekezdésének utolsó és (2) bekezdésének második mondata, végül 55. §-ának (3) bekezdése.

(2) A II. Ppn. rendelkezései a Munka Törvénykönyve végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 37/1954. (VI. 30.) M. T. számú rendelet hatályát nem érintik.

A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések

25. § (1) A jelen törvényerejű rendeletet - a következő bekezdésekben foglalt kivételekkel - a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha a házastársi vagyonközösség megszüntetése iránt a házasfelek a kérelmet a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt terjesztették elő, azt a megyei bíróság bírálja el, feltéve, hogy a feleket a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt már meghallgatta. Ellenkező esetben a kérelmet át kell tenni a házassági perre hatáskörrel bíró ahhoz a járásbírósághoz, amelyet a felek a. bíróság felhívására megjelölnek.

(3) A büntető eljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok őrzésével és értékesítésével kapcsolatban a döntőbizottság előtt folyamatban levő és a 22. § értelmében a bíróság hatáskörébe tartozó ügyet - feltéve, hogy a döntőbizottság az ügyben a tárgyalást a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt még nem tűzte ki - át kell tenni a bírósághoz. Ha az ügyben a döntőbizottság a tárgyalást már kitűzte, az eljárás folytatása és befejezése a döntőbizottság hatáskörébe tartozik. A büntető eljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok őrzésével és értékesítésével kapcsolatban a bírósághoz a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt benyújtott keresetlevelet - feltéve, hogy az ügy a 22. § értelmében a bíróság hatáskörébe tartozik - a korábbi jogszabály alapján nem lehet a döntőbizottsághoz áttenni.

Hatálybalépés

26. § (1) A jelen törvényerejű rendelet - a következő bekezdésben foglalt kivétellel - az 1958. évi március hó 1. napján lép hatályba.

(2) Az igazságügyminiszter rendelettel állapítja meg, hogy a tanácsi szervek a hagyaték leltározásának a feladatát mikor veszik át.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1995. évi LX. törvény 33. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.08.29.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1969. évi II. törvény 72. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1970.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1987. évi 11. törvényerejű rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1987.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[5] Módosította az 1987. évi 11. törvényerejű rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 1987.09.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

Tartalomjegyzék