32006R0660[1]

A Bizottság 660/2006/EK rendelete ( 2006. április 27. ) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 660/2006/EK RENDELETE

(2006. április 27.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK (1) rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 113. cikke (2) bekezdésére, 145. cikke c), d), da) és f) pontjára, valamint 155. cikkére,

mivel:

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal az 1782/2003/EK rendelet 93. cikkében meghatározott, a keményítőgyártásra szánt burgonyára vonatkozó támogatási kérelmek, valamint az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10f. fejezetében meghatározott, cukorrépa-, és cukornád-termelőknek nyújtott támogatás alkalmazásával kapcsolatos, rendelkezésre álló adatokat. Az 1973/2004/EK (2) bizottsági rendelet 3. cikkének c) pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(2) A 319/2006/EK rendelettel módosított 1782/2003/EK rendelet 90. cikke rendelkezik arról a lehetőségről, hogy energianövényekre vonatkozó támogatást nyújtsanak olyan területek esetében, amelyeken a termelés a mezőgazdasági termelő és a begyűjtő között létrejött szerződés hatálya alá tartozik. Az 1973/2004/EK rendeletben az energianövényekre vonatkozó támogatással kapcsolatban megállapított végrehajtási szabályokat ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3) Az 1973/2004/EK rendelet 33. cikke előírja, hogy az energiatermékeket legfeljebb a másodlagos feldolgozónál kell előállítani. A nem élelmiszer jellegű termékek pihentetett területére vonatkozó támogatási rendszer vonatkozásában a rendelet 156. cikke azonban azt írja elő, hogy a nem élelmiszer jellegű termékek feldolgozását legfeljebb a harmadik feldolgozónak kell elvégeznie. Az energianövényekre vonatkozó támogatási rendszer kétéves végrehajtásának tapasztalata azt mutatja, hogy helyénvaló a két rendszer összehangolása által az energianövényekre vonatkozó támogatási rendszerre is kiterjeszteni a harmadik feldolgozónak történő továbbadás lehetőségét. Ezért az 1973/2004/EK rendelet 33., 37. és 38. cikkét ennek megfelelően ki kell igazítani.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 143ba. cikkében bevezetett elkülönített cukortámogatási rendszer tekintetében alkalmazandó, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer részletes szabályainak meghatározása céljából rendelkezéseket kell hozni.

(5) A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletben (4) meghatározott cukorágazati reform egyik célja a közösségi cukorágazat piacorientáltságának növelése. Ezért ezen ágazat termékei piacának kibővítése érdekében indokolt a cukorrépát, a csicsókát és a cikóriagyökeret az energianövényekre vonatkozó támogatásra jogosultnak tekinteni, valamint elfogadni, hogy ezeket a növényeket a területpihentetési támogatásra jogosult területeken nem cukortermelés céljából termesztik.

(6) Az 1973/2004/EK rendelet 171cm. cikke (5) bekezdése megtiltja a termelőknek, hogy a dohányra vonatkozó támogatásra irányuló előlegkérelmet nyújtsanak be, ha már megkezdték a dohány leszállítását. A rendelkezés a korai dohányfajták termelőinek nem engedélyezi a kérelmek benyújtását. Ezért helyénvaló e rendelkezés törlése.

(7) Az 1782/2003/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában Szlovénia az egységes támogatási rendszer 2007-es alkalmazásáról döntött. A rendelet 71. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése előírja, hogy az átmeneti időszakot a komlóra csak 2005. december 31-ig kell alkalmazni. Szlovénia ezért csak ezen ágazat esetében lenne köteles alkalmazni az egységes támogatási rendszert, és minden más ágazatot 2007-től kellene integrálnia. Az egységes támogatási rendszerre való áttérés megkönnyítése érdekében a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 795/2004/EK bizottsági rendelet (5) 48a. cikke (11) bekezdése Szlovéniában lehetővé teszi a komló támogatására vonatkozó előző rendszer alkalmazásának folytatását 2006. december 31-ig, tehát az egységes támogatási rendszer alkalmazásának 2007-ben történő bevezetését az összes érintett ágazatban. Ezért helyénvaló az 1973/2004/EK rendelet, valamint a 795/2004/EK rendelet rendelkezéseinek összehangolása annak érdekében, hogy a komlótermelőknek nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 19-i 609/1999/EK (6) bizottsági rendeletben meghatározott végrehajtási szabályok Szlovéniában 2006. december 31-ig alkalmazhatóak legyenek.

(8) Az 1973/2004/EK rendelet 71. cikke második bekezdése értelmében Spanyolország javasolta a rendelet X. mellékletének módosítását azzal a céllal, hogy a Galícia autonóm régióban található Coruña és Lugo megyék hátrányos helyzetű területeit vegyék fel a listára és benyújtotta a Bizottsághoz javaslata részletes indoklását, amely bizonyítja az 1782/2003/EK rendelet 113. cikke (2) bekezdésében említett feltételek teljesülését. Figyelembe véve ezen indoklást, az 1973/2004/EK rendelet X. mellékletét a kérdéses területek beillesztésével módosítani kell.

(9) A Ciprusra, a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Lengyelországra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra és Szlovákiára vonatkozóan, a 2004. év vonatkozásában gazdaságonként legkisebb támogatható területekről, az egységes területalapú kifizetési rendszerhez tartozó mezőgazdasági területekről és az éves pénzügyi keretről szóló 2004. április 29-i C(2004) 1439/3 bizottsági határozat II. melléklete meghatározza az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikke (4) bekezdésében említett egységes területalapú támogatási rendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági területet. A Lengyelországra vonatkozó számadatot a 2005. november 25-i C(2005) 4553 bizottsági határozat módosította. Ezen számadatnak az 1973/2004/EK rendelet XXI. mellékletében is meg kell jelennie.

(10) Az 1973/2004/EK rendelet XXI. melléklete az egységes területalapú támogatási rendszer hatálya alá tartozó területet Szlovákia esetében 1 976 ezer hektárban állapítja meg. A C(2004) 1439/3 határozat II. mellékletében megállapított figyelembe veendő megfelelő földterület azonban 1 955 ezer hektár. Ennek az adatnak az 1973/2004/EK rendelet XXI. mellékletében is meg kell jelennie.

(11) Litvániának az egységes területalapú támogatási rendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági területei felbecsülésének felülvizsgálatát követően az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikke (4) bekezdésével összhangban a 2006. április 26-i C(2006) 1691 bizottsági határozat a mezőgazdasági összterületet a jelenlegi 2 288 ezer hektárról 2 574 ezer hektárra növelte. Az 1973/2004/EK rendelet XXI. mellékletét tehát ennek megfelelően ki kell igazítani.

(12) Az 1973/2004/EK rendelet XXV. mellékletébe fel kell venni a közösségi piacon bevezetett új dohányfajtákat.

(13) Az 1973/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14) Mivel az e rendeletben előírt módosítások a 2006-ban kezdődő gazdasági évre vonatkoznak, ezen rendeletet 2006. január 1-től kell alkalmazni. Ennek a rendeletnek azonban az egységes területalapú támogatási rendszer hatálya alá tartozó területeknek Lengyelország vonatkozásában történő módosítását illetően 2005-től kezdődően hatályba kell lépnie, mivel azon rendszer alapján a pályázók magasabb támogatásban részesülnek.

(15) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1973/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 3. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) legkésőbb a következő év július 31-ig, adott esetben a 796/2004/EK rendelet IV. cím I. fejezetében előírt területcsökkentésre vonatkozó levonásokat követően a végleges adatok a következőknek felelnek meg:

i. az a) pontban említett területek és mennyiségek, amelyekre a támogatást a tárgyévre már ténylegesen kifizették;

ii. az 1782/2003/EK rendelet 93. cikkében előírt keményítőgyártásra szánt burgonyára vonatkozó támogatás esetében a keményítőmennyiségben kifejezett mennyiségek, amelyekre a támogatást a tárgyévre már ténylegesen kifizették;

iii. az 1782/2003/EK rendelet IV. cím 10f. fejezetében előírt cukorrépa-, és cukornád-termelőknek nyújtott támogatás esetében a szerződés alapján szállított cukorrépából vagy cukornádból származó kvóta alá eső cukormennyiségek, amelyekre a támogatást a tárgyévre már ténylegesen kifizették."

2. A 23. cikk a következő ponttal egészül ki:

"c) a »begyűjtő« alatt értendő bármely személy, aki a 26. cikkben említett kérelmezővel szerződést köt, és aki saját számlájára a 24. cikkben említett, valamint az 1782/2003/EK rendelet 88. cikke második bekezdésében előírt felhasználásra szánt alapanyagot vásárol."

3. A 24. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1782/2003/EK rendelet 88. cikkében meghatározott támogatások hatálya alá tartozó területeken bármely mezőgazdasági alapanyag termeszthető feltéve, hogy elsősorban ugyanezen cikk második bekezdésében említett energiatermékek előállításához használják fel.";

b) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A kérelmező minden betakarított alapanyagot a begyűjtőhöz, illetőleg az elsődleges feldolgozóhoz szállít, aki azokat átveszi és gondoskodik arról, hogy az említett alapanyagok azonos mennyisége kerüljön felhasználásra a Közösségen belül az 1782/2003/EK rendelet 88. cikke második bekezdésében említett egy vagy több energiatermék előállítása céljából.";

ii. a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A második albekezdésben említett esetben, vagy amennyiben a begyűjtő az ugyanakkora mennyiségű betakarított alapanyagot eladja, az elsődleges feldolgozó vagy a begyűjtő tájékoztatja azt az illetékes hatóságot, amelynél a biztosítékot letétbe helyezte. Amennyiben az említett, azonos mennyiség más tagállamban kerül felhasználásra, mint ahol az alapanyagot betakarították, az érintett tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást az adott ügylet részleteiről.";

c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A szerződéses kapcsolatokat szabályozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban az elsődleges feldolgozó felhatalmazhat egy harmadik felet az alapanyag támogatást kérelmező termelőtől való begyűjtésre. A feldolgozó egyedül felelős az ebben a fejezetben meghatározott kötelezettségek tekintetében."

4. A 26. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A támogatási kérelme alátámasztásaként a kérelmező benyújtja az illetékes hatóságához a begyűjtővel, illetve az elsődleges feldolgozóval kötött szerződéseket.

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy csak a kérelmező és az elsődleges feldolgozó között jöhet létre szerződés.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő lép:

"(3) A kérelmező gondoskodik arról, hogy a szerződést kellő időben megkössék ahhoz, hogy a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó a 34. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül letétbe helyezhessen egy példányt az illetékes hatóságánál."

5. A 29. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 27. cikk sérelme nélkül, a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó módosíthatja az alapanyagoknak a 26. cikk (2) bekezdése f) pontjában említett, tervezett elsődleges végfelhasználását, amint a szerződés tárgyát képező alapanyagokat részükre leszállították, és amint a 31. cikk (1) bekezdésében és a 34. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében megállapított feltételek teljesültek.";

b) a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A szükséges ellenőrzések lehetővé tétele érdekében a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó előzetesen értesíti az illetékes hatóságot."

6. A 31. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A kérelmező által a begyűjtőnek, illetve az elsődleges feldolgozónak leszállítandó valódi mennyiségnek legalább a reprezentatív hozamot el kell érnie."

7. A 32. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"A támogatást a kérelmezőnek az alapanyag feldolgozása előtt ki lehet fizetni. Azonban az ilyen kifizetés csak akkor teljesíthető, ha az ebben a fejezetben meghatározott leszállítandó alapanyag-mennyiséget a begyűjtő vagy az elsődleges feldolgozó részére leszállították, és amennyiben:";

b) a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) a 34. cikk (1) bekezdésével összhangban a szerződés egy másolatát a begyűjtő vagy az elsődleges feldolgozó illetékes hatóságánál letétbe helyezték és a 24. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesültek;".

8. A 8. fejezet 6. szakaszának címe helyébe a következő szöveg lép:

9. A 33. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"33. cikk

Feldolgozók száma

Az energiatermékeket legfeljebb a harmadlagos feldolgozónak elő kell állítania".

10. A 34. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó az érintett tagállam által megállapítandó ütemterv szerint, az érintett tagállamban a kérdéses évre vonatkozó kérelmek beadásának határidején belül illetékes hatóságánál letétbe helyezi a szerződés egy másolatát.

Amennyiben a kérelmező és a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó egy adott évben a 27. cikkben említett időpont előtt módosítja vagy megszünteti a szerződést, a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó legkésőbb az említett időpontig az illetékes hatóságánál letétbe helyezi a módosított vagy megszüntetett szerződés egy példányát.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az a begyűjtő, illetve elsődleges feldolgozó, aki alapanyagot vett át a kérelmezőtől az adott tagállam által kitűzött olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi a támogatásnak az 1782/2003/EK rendelet 28. cikkében meghatározott határidőn belül történő kifizetését, értesíti az illetékes hatóságot az átvett alapanyag mennyiségéről, meghatározva a fajt, az alapanyagokat szállító szerződő fél nevét és címét, a teljesítés helyét és a szerződés hivatkozási számát.

Amennyiben a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó tagállama nem egyezik azzal a tagállammal, ahol a nyersanyagot termesztették, az érintett illetékes hatóságok az első albekezdésben említett információ kézhezvételétől számított 40 munkanapon belül tájékoztatják a kérelmező illetékes hatóságát a szállított nyersanyag teljes mennyiségéről."

11. A 35. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"35. cikk

Begyűjtők és elsődleges feldolgozók";

b) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az érintett tagállamban a kérdéses évre vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásának határidejéig a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó az illetékes hatóságánál letétbe helyezi a (2) bekezdésben előírt teljes biztosítékot.

(2) Az egyes alapanyagok tekintetében letétbe helyezendő biztosítékok kiszámítása úgy történik, hogy az érintett begyűjtő, illetve elsődleges feldolgozó által aláírt szerződésben megnevezett és az említett alapanyag előállítására használt összes területet hektáronként 60 euróval megszorozzák.";

c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A biztosíték bizonyos százalékát az egyes alapanyagok vonatkozásában azzal a feltétellel szabadítják fel, hogy az érintett begyűjtő, illetve elsődleges feldolgozó illetékes hatóságának igazolták, hogy a szóban forgó alapanyag-mennyiséget a 26. cikk (2) bekezdésének f) pontjában megállapított követelménynek megfelelően dolgozták fel, figyelembe véve szükség szerint a 29. cikk alapján végrehajtott bármely változást.";

d) a cikk a következő új bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés sérelme nélkül, a begyűjtő által elhelyezett biztosítékot felszabadítják, miután a szóban forgó alapanyagot leszállították az elsődleges feldolgozónak, amennyiben a begyűjtő illetékes hatóságának igazolták, hogy az elsődleges feldolgozó egyenlő értékű biztosítékot helyezett letétbe az illetékes hatóságánál."

12. A 36. cikk (2) bekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"A begyűjtőket, illetve elsődleges feldolgozókat érintő alábbi kötelezettségek minősülnek a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke értelmében alsóbbrendű kötelezettségeknek:".

13. A 37. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben az elsődleges feldolgozók másik tagállambeli másodlagos vagy harmadlagos feldolgozóknak értékesítenek vagy szállítanak a 26. cikkben meghatározott szerződések hatálya alá tartozó köztes terméket, a termékhez csatolni kell a 2454/93/EGK rendelet szerinti T5 ellenőrző példányt.

Amennyiben a begyűjtők másik tagállambeli elsődleges feldolgozóknak értékesítenek vagy szállítanak a szerződések hatálya alá eső alapanyagot, az első bekezdés alkalmazandó."

14. A 38. cikk a következőképpen módosul:

a) a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a T5 ellenőrző példányt az alapanyagok feldolgozásának a 36. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidejét követő két hónapon belül a begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó önhibáján kívüli körülmények következtében nem juttatják vissza a begyűjtő vagy az elsődleges feldolgozó székhelye szerinti tagállam ellenőrzésért felelős szervének indító hivatalához, a következő dokumentumok fogadhatók el a T5 ellenőrző példány helyett:";

b) a b) és c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) a másodlagos vagy harmadlagos feldolgozó nyilatkozata, amely igazolja, hogy az alapanyagokat az 1782/2003/EK rendelet 88. cikkében említett energiatermékké dolgozták fel;

c) a másodlagos és harmadlagos feldolgozók számviteli bizonylatainak hitelesített másolatai, amelyek igazolják a feldolgozás elvégzését."

15. A 39. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállam illetékes hatósága meghatározza a begyűjtő, illetve a feldolgozó által vezetendő nyilvántartást és annak gyakoriságát, amely legalább havi rendszerességű.";

ii. a második albekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A feldolgozók esetében legalább az alábbi információknak szerepelniük kell a nyilvántartásban:";

iii. a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki: "A begyűjtők esetében legalább az alábbi információknak szerepelniük kell a nyilvántartásban:

a) az e rendszer keretében minden feldolgozásra vásárolt és eladott alapanyag mennyisége;

b) az elsődleges feldolgozók neve és címe.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A begyűjtő, illetve az elsődleges feldolgozó illetékes hatósága ellenőrzi, hogy a benyújtott szerződés megfelel-e a 24. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, értesíteni kell a kérelmező illetékes hatóságát."

16. A 40. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) A begyűjtő székhelyéül szolgáló tagállam illetékes hatósága a begyűjtőnek az adott tagállam területén működő létesítményei legalább 25 %-ában ellenőrzéseket végez, melyeket kockázatelemzés alapján választ ki. Ezen ellenőrzéseknek az alapanyag-vásárlások és az azoknak megfelelő szállítások közötti következetesség ellenőrzése érdekében ki kell terjedniük a fizikai ellenőrzésekre, valamint a kereskedelmi okmányok ellenőrzésére. (1a) Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a feldolgozás történik, ellenőrzi a 24. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések betartását a területén működő feldolgozói létesítmények legalább 25 %-ában, melyeket kockázatelemzés alapján választ ki. Az ilyen ellenőrzésneknek ki kell terjedniük legalább: Az első albekezdés b) pontjában említett ellenőrzések elvégzése érdekében az illetékes hatóságok különös figyelmet szentelnek az adott alapanyag technikai feldolgozási együtthatóinak. Amennyiben a közösségi joganyag tartalmaz ilyen együtthatókat az exportra vonatkozóan, akkor azokat kell alkalmazni. Amennyiben a közösségi joganyag ilyen együtthatókat nem, de más együtthatókat tartalmaz, akkor azokat kell alkalmazni. Minden más esetben az ellenőrzést főként a feldolgozóipar által általánosan elismert együtthatókra kell alapozni."

a) az összes energiatermék értéke összegének összehasonlítására az összes többi olyan más felhasználási célra szánt termék értékének összegével, mely ugyanannak a feldolgozási folyamatnak a terméke;

b) a feldolgozó gyártási rendszerének ellenőrzésére, beleértve a fizikai ellenőrzéseket és a kereskedelmi okmányok ellenőrzését annak igazolása céljából, hogy a feldolgozók esetében az alapanyagok, végtermékek, társtermékek és melléktermékek átadása között összhang van.

17. A szöveg a 142. cikk után a következő fejezettel egészül ki:

"15a. FEJEZET

ELKÜLÖNÍTETT CUKORTÁMOGATÁS

142a. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

Az 1782/2003/EK rendelet 143ba. cikkében megállapított elkülönített cukortámogatás tekintetében a 796/2004/EK rendelet 5., 10., 18-22., 65., 66., 67., 70., 71a., 72. és 73. cikke alkalmazandó."

18. A 143. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(2) A cukorrépa, a csicsóka és a cikóriagyökér az alábbi feltételek mellet termeszthető pihentetett területeken:

a) a 314/2002/EK bizottsági rendeletben (7) meghatározottak szerint a cukorrépa sem köztes termékként, sem társtermékként, sem melléktermékként nem használható fel cukor előállítására;

b) a cikóriagyökéren és a csicsókán sem természetes állapotukban, sem köztes termékként, mint például inulinként, sem társtermékként, mint például oligofruktózként, sem egyéb melléktermékként nem végeznek a 314/2002/EK rendeletben említett hidrolízist.

19. A 171cm. cikk (5) bekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni.

20. A 172. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Továbbra is alkalmazni kell Szlovéniában a 2006. év betakarításaival kapcsolatos támogatási kérelmekre, tekintettel az 1696/71/EGK rendeletre, valamint 2006. december 31-ig, tekintettel az 1098/98/EK tanácsi rendeletre. (8)

21. A IX. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) a 23. sorhoz tartozó bekezdést el kell hagyni;

b) a táblázatban a 23. sort el kell hagyni.

22. A X. melléklet 3. pontja helyébe a következő lép:

"3. Spanyolország: Andalúzia, Aragónia, a Baleár-szigetek, Castile-La Mancha, Castile-Leon, Katalónia, Extremadura, Galicia (kivéve Coruña és Lugo megyék azon területeit, amelyek az 1257/1999/EK rendelet alapján nem minősülnek hátrányos helyzetű területnek), Madrid, Murcia, La Rioja, a Comunidad Valenciana és a Kanári-szigetek (9) autonóm régiók, valamint az 1257/1999/EK rendelet 18. cikkének értelmében az összes ezeken kívül eső hegyvidéki terület.

23. A XXI. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) a Litvániára vonatkozó számadat helyébe "2 574" lép;

b) a Lengyelországra vonatkozó számadat helyébe "14 337" lép;

c) a Szlovákiára vonatkozó számadat helyébe "1 955" lép.

24. A XXIII. mellékletben az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- a 318/2006/EK tanácsi rendeletben (10) említett termékek, ha azok nem a pihentetett földterületen termesztett cukorrépából származnak, valamint nem tartalmaznak a pihentetett földterületen termesztett cukorrépából előállított termékeket.

25. A XXV. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-től kell alkalmazni az adott gazdasági évre vonatkozó támogatási kérelmekre. Az 1. cikk (23) bekezdésének b) és c) pontját azonban 2005. január 1-től kell alkalmazni az adott gazdasági évre vonatkozó támogatási kérelmekre.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 319/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 32. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 345., 2004.11.20., 1. o. A legutóbb a 263/2006/EK rendelettel (HL L 46., 2006.2.16., 24. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 659/2006/EK rendelettel (lásd e Hivatalos Lap 20 oldalát) módosított rendelet.

(4) HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(5) HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 658/2006/EK rendelettel (lásd e Hivatalos Lap 14 oldalát) módosított rendelet.

(6) HL L 75., 1999.3.20., 20. o.

(7) HL L 50., 2002.2.21., 40. o."

(8) HL L 157., 1998.5.30., 7. o."

(9) Franciaország tengerentúli megyéi, Madeira, a Kanári- és Égei-tengeri szigetek ebből a mellékletből kizártnak tekintendők, amennyiben az érintett tagállam az 1782/2003/EK rendelet 70. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott választható kizárást kéri."

(10) HL L 58., 2006.2.28., 1. o."

MELLÉKLET

"XXV. MELLÉKLET

A DOHÁNYFAJTÁK OSZTÁLYOZÁSA

(a 171ca. cikk alapján)

I. MESTERSÉGES HŐVEL SZÁRÍTOTT

Virginia

Virginia D és hibridjei

Bright

Wiślica

Virginia SCR IUN

Wiktoria

Wiecha

Wika

Wala

Wisła

Wilia

Waleria

Watra

Wanda

Weneda

Wenus

DH 16

DH 17

Winta

Weronika

II. TERMÉSZETES ÚTON SZÁRÍTOTT VILÁGOS

Burley

Badischer Burley és hibridjei

Maryland

Bursan

Bachus

Bożek

Boruta

Tennessee 90

Baca

Bocheński

Bonus

NC 3

Tennessee 86

Tennessee 97

Bazyl

Bms 3

III. TERMÉSZETES ÚTON SZÁRÍTOTT SÖTÉT

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

Paraguay és hibridjei

Dragon Vert és hibridjei

Philippin

Petit Grammont (Flobecq)

Semois

Appelterre

Nijkerk

Misionero és hibridjei

Rio Grande és hibridjei

Forchheimer Havanna IIc

Nostrano del Brenta

Resistente 142

Goyano

Geudertheimer hibridjei

Beneventano

Brasile Selvaggio és hasonló fajták

Fermentált Burley

Havanna

Prezydent

Mieszko

Milenium

Małopolanin

Makar

Mega

IV. FÜSTÖLÉSSEL SZÁRÍTOTT

Kentucky és hibridjei

Moro di Cori

Salento

Kosmos

V. NAPON SZÁRÍTOTT

Xanthi-Yaka

Perustitza

Samsun

Erzegovina és hasonló fajták

Myrodata Smyrnis, Trapezous és Phi I

Kaba Koulak (nem klasszikus)

Tsebelia

Mavra

VI. BASMAS

VII. KATERINI ÉS HASONLÓ FAJTÁK

VIII. KABA KOULAK (KLASSZIKUS)

Elassona

Myrodata Agrinion

Zichnomyrodata"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0660 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0660&locale=hu

Tartalomjegyzék