32006R0659[1]

A Bizottság 659/2006/EK rendelete ( 2006. április 27. ) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 659/2006/EK RENDELETE

(2006. április 27.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 145. cikke c), da), k), l), m) és p) pontjára,

mivel:

(1) A cukortámogatási rendszernek az egységes támogatási rendszerbe való bevezetése következtében a 796/2004/EK bizottsági rendeletet (2) számos tekintetben módosítani kell, különösen az e támogatási rendszer tekintetében végrehajtandó kérelmezési eljárással és ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatban. Ezen túlmenően egyes kérdések tekintetében tisztázni kell a szóban forgó rendelet rendelkezéseit.

(2) A 796/2004/EK rendeletben az integrált rendszerrel kapcsolatban meghatározott részletes szabályok egyes rendelkezéseinek az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikke és 143c. cikke alapján létrehozott rendszerekre történő alkalmazásáról az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet (3) 136. cikke és 140. cikkének (1) bekezdése rendelkezik. A 796/2004/EK rendeletet e tekintetben egyértelművé kell tenni.

(3) Más rendeletekre történő számos hivatkozás idejét múlt, ezért a vonatkozó hivatkozásokkal azokat naprakésszé kell tenni.

(4) A cukorgyártással kapcsolatos bármely különleges információt az egységes kérelem részeként kell bekérni.

(5) A 796/2004/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamok eltérhetnek az egységes kérelemre vonatkozó egyes rendelkezésektől az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében vagy ha az egységes támogatási rendszerbe új ágazat kerül bevezetésre. Ezen eltérésnek magában kell foglalnia a felhasználást vagy támogatási rendszert érintő módosításnak a lehetőségét az egyéni parcellák tekintetében.

(6) A cukorágazat reformját követően a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 319/2006/EK tanácsi rendeletben (4) előírt, a cukor referenciaösszegeinek az egységes támogatási rendszerbe való bevezetése rugalmasságot követel az egységes kérelem lehetséges kiegészítései és módosításai tekintetében, amennyiben egy tagállam alkalmazza a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 795/2004/EK bizottsági rendelet (5) 48c. cikkének (8) bekezdését a 2006-os év során. Ilyen kiegészítéseket és módosításokat ezért 2006. június 15-ig engedélyezni kell. Azonban a 796/2004/EK rendelet 11. cikkében az egységes kérelmek benyújtására előírt határidőt fenn kell tartani, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen ellenőrzési programjaik időben történő megszervezésére.

(7) Az 1782/2003/EK rendelet 10e. fejezete rendelkezik arról, hogy az adott rendelet 71. cikkének alkalmazása esetén a tagállamokban átmeneti cukortámogatás nyújtható. Az említett rendelet 143ba. cikke rendelkezik az említett rendelet 143b. cikkében előírt egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamokban nyújtható elkülönített cukortámogatásról. Sem az átmeneti cukortámogatás, sem az elkülönített cukortámogatás - jellegéből adódóan - nem kapcsolódik mezőgazdasági területhez, ezért a 796/2004/EK rendeletben az egységes kérelemre vonatkozóan előírt rendelkezések nem alkalmazandók e támogatási rendszerekre. Ezért rendelkezéseket kell hozni a megfelelő kérelmezési eljárásra vonatkozóan.

(8) Amennyiben az egységes támogatási rendszerbe új ágazatok kerülnek bevezetésre, rendelkezni kell arról, hogy a 796/2004/EK rendelet 21a. cikkében az egységes támogatási rendszer keretében késedelmesen benyújtott kérelmekre előírt szabályok alkalmazandók legyenek az ezen új ágazatokat érintő, mezőgazdasági termelők által benyújtott kérelmekre is.

(9) Az egységes kérelmeken elvégzendő keresztellenőrzéseket ki kell terjeszteni egyes különleges ellenőrzésekre a cukorgyártók által szolgáltatott információkat érintő különböző feltételekre tekintettel.

(10) Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10f. fejezetében a cukorra előírt támogatási rendszer sajátosságaira tekintettel különleges ellenőrzési rendelkezéseket kell megállapítani.

(11) Amennyiben az illetékes hatóság növeli a helyszíni ellenőrzések számát, lehetőséget kell biztosítani az ezen ellenőrzésekre véletlenszerűen kiválasztott mezőgazdasági termelők számának a növelésére is.

(12) Amennyiben egy mezőgazdasági termelő több területet jelentett be, mint támogatási jogosultságot, a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a támogatás kiszámításának alapja azon hektároknak a száma, amelyet támogatási jogosultság kísér. Amennyiben a bejelentett terület megfelel minden más támogathatósági követelménynek, az adott rendelet 51. és 53. cikkében említett csökkentéseket vagy kizárásokat nem szükséges alkalmazni. Ezért e rendelkezéseket e tekintetben egyértelművé kell tenni.

(13) A következő három évre vonatkozó, a kifizetésekből történő levonásként alkalmazandó támogatáscsökkentéseket érintő szabályok az állatállományokkal kapcsolatos kifizetések esetén csak azon támogatási rendszeren belül alkalmazandók, ahol a szabálytalanság előfordult. Ezzel szemben a területalapú támogatási rendszerek esetében a levonást az 1782/2003/EK rendelet III. és IV. címeinek hatálya alá tartozó bármely kifizetéssel szemben alkalmazni lehet. A különböző támogatási rendszerekre vonatkozó szabályokat össze kell hangolni.

(14) A következő három évre vonatkozó, a kifizetésekből történő levonásként alkalmazandó támogatáscsökkentéseket érintő átmeneti szabályok csak a 2004-es évre vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos határozatokat foglalják magukban. Mivel az állatállománnyal kapcsolatos kifizetéseket az egységes támogatási rendszer bevezetése után beépítették e rendszerbe, a levonást e támogatási rendszer keretén belül kell elvégezni.

(15) Az egységes támogatási rendszerbe történő új támogatási rendszerek bevezetése megköveteli a 796/2004/EK rendelet 71a. cikkében említett költségvetési felső határokra való hivatkozások frissítését.

(16) Amikor az egységes támogatási rendszert és az egységes kérelmet bevezették, összehangolták a területalapú és az állatállomány-alapú kifizetésekre vonatkozó határidőket. Ezért helyénvaló összehangolni azt a határidőt is, ameddig a tagállamok e kifizetésre vonatkozó információkat közölhetik.

(17) A 796/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(18) Az e rendeletben előírt módosítások a 2006. január 1-jétől kezdődő évekre vagy támogatási időszakokra vonatkozó támogatási kérelmekkel kapcsolatosak. Ezt a rendeletet ezért 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(19) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 796/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

"12. »Területalapú támogatási rendszerek«: az egységes támogatási rendszer, az 1782/2003/EK rendelet 68a. cikke (2) bekezdésében említett elismert termelői csoportok komlóra vonatkozó támogatása, és az 1782/2003/EK rendelet IV. és IVa. címe értelmében létrehozott összes támogatási rendszer, kivéve a IV. cím 7., 10e., 11. és 12. fejezetében létrehozott támogatási rendszereket, valamint az említett rendelet 143ba. cikke értelmében létrehozott elkülönített cukortámogatást;";

b) a 20. pont helyébe a következő szöveg lép:

"20. »Birtokon tartási időszak«: az az időszak, amely alatt a mezőgazdasági területen kell tartani azt az állatot, amely után támogatást igényeltek, a következő rendelkezések szerint:

a) az 1973/2004/EK rendelet 90. és 94. cikke a hímivarú szarvasmarhára vonatkozó különleges támogatással kapcsolatban;

b) az 1973/2004/EK rendelet 101. cikke az anyatehénre vonatkozó támogatással kapcsolatban;

c) az 1973/2004/EK rendelet 123. cikke a vágási támogatással kapcsolatban;

d) az 1973/2004/EK rendelet 70. cikkének (3) bekezdése a juhokra és kecskékre kifizetett támogatással kapcsolatban;"

2. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 5. fejezetében előírt, energianövényekre vonatkozó támogatás iránti kérelem esetében az egységes kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező által az 1973/2004/EK rendelet 26. cikke értelmében a felvásárlóval vagy az elsődleges feldolgozóval megkötött szerződés másolatát.";

b) a következő új bekezdéssel egészül ki:

"(13) Amennyiben az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10f. fejezetében előírt cukorrépa- és cukornádtermelők támogatására nyújtanak be kérelmet, az egységes kérelemnek tartalmaznia kell az adott rendelet 110r. cikkében említett szállítási szerződés másolatát."

3. A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő lép:

"Az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében előírt támogatási rendszerektől eltérő célra használt területeket, valamint a szóban forgó rendelet V. mellékletének felsorolásában nem szereplő földhasználatokat egy vagy több »egyéb felhasználás« rovatban kell bejelenteni.";

b) a (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő lép:

"A tagállamok ugyanezen feltételek mellett lehetővé tehetik a felhasználást vagy a támogatási rendszert érintő módosításokat is az egységes kérelemben már bejelentett egyedi mezőgazdasági parcellák tekintetében.

Az első és második albekezdésben meghatározott eltérés alkalmazandó az első olyan év tekintetében is, amikor új ágazatokat vesznek fel az egységes támogatási rendszerbe, és az e bevezetéssel érintett mezőgazdasági termelők esetében még nem állapították meg véglegesen a kifizetési jogosultságokat."

4. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második és harmadik albekezdése helyébe a következő lép:

"Az egységes kérelemben már bejelentett egyéni mezőgazdasági parcellák vagy kifizetési jogosultságok tekintetében a felhasználást vagy a támogatási rendszert érintő módosítások ugyanezekkel a feltételekkel tehetők meg.

A 2006-os év tekintetében az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10f. fejezetében előírt cukorrépa- és cukornádtermelők támogatására benyújtott támogatási kérelmeket hozzá lehet csatolni az egységes kérelmekhez az e bekezdés első albekezdésében említett feltételek mellett.

Amennyiben az első, második és harmadik albekezdésben említett módosítások hatással vannak valamely benyújtandó igazoló okmányra vagy szerződésre, az ilyen okmányok vagy szerződések vonatkozó módosításait is engedélyezni kell.";

b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Azonban a 2006-os év tekintetében az e cikk (1) bekezdésével összhangban eszközölt módosításokról legkésőbb június 15-ig értesíteni kell az illetékes hatóságot azokban a tagállamokban, amelyek alkalmazzák a 795/2004/EK rendelet 48c. cikkének (8) bekezdését."

5. A 16. cikk (1) bekezdése f) pontjának helyébe a következő lép:

"f) adott esetben, az egyéni tejreferencia-mennyiség, amely a mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll az érintett naptári év március 31-én, illetve, ha az érintett tagállam az 1973/2004/EK rendelet 130. cikkében előírt eltérés alkalmazása mellett dönt, április 1-jén; ha ez a mennyiség a kérelem benyújtásának időpontjában nem ismert, erről az illetékes hatóságot a lehető leghamarabb tájékoztatni kell;".

6. A 17. cikk után a következő fejezettel egészül ki: "IIIA. FEJEZET CUKORTÁMOGATÁS ÉS ELKÜLÖNÍTETT CUKORTÁMOGATÁS 17a. cikk A cukortámogatás és az elkülönített cukortámogatás iránti kérelmekre vonatkozó követelmények (1) A mezőgazdasági termelőnek, aki az 1782/2003/EK rendelet 10e. fejezetében előírt cukortámogatás és aki az említett rendelet 143ba. cikkében előírt elkülönített cukortámogatás iránt nyújt be kérelmet, olyan támogatási kérelmet kell benyújtania, amely tartalmazza a támogatási jogosultság megállapításához szükséges összes információt, különösen az alábbiakat: (2) A cukortámogatás vagy az elkülönített cukortámogatás iránti kérelmet az egyes tagállamok által meghatározandó időpontig kell benyújtani, amely nem lehet később, mint május 15., illetve Észtország, Lettország és Litvánia esetében június 15. Azonban a 2006-os év a tekintetében az 1782/2003/EK rendelet 143ba. cikkének megfelelően az elkülönített cukortámogatás iránti kérelem benyújtásának első albekezdésben említett határideje legkésőbb 2006. június 30."

a) a mezőgazdasági termelő személyazonossága;

b) a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát arról, hogy tudatában van a szóban forgó támogatásra vonatkozó követelményeknek.

7. A 21a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés az új ágazatok egységes támogatási rendszerbe történő felvételének első évében, a mezőgazdasági termelők ilyen ágazatokban való részvételét érintő kérelmek tekintetében is alkalmazandó."

8. A 24. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"k) az 1782/2003/EK rendelet 110r. cikkében említett szállítási szerződésben megadott információ és a cukorgyártó által a szállításokról szolgáltatott információ közötti keresztellenőrzés."

9. A 26. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a második albekezdés a következő ponttal egészül ki:

"e) az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10f. fejezetében előírt cukorrépa- és cukornádtermelők támogatását kérelmező összes mezőgazdasági termelő 5 %-a.";

ii. a harmadik albekezdés helyébe a következő lép:

"Amennyiben az első albekezdésben említett ellenőrzési minta már tartalmaz a második albekezdés a)-e) pontjában meghatározott támogatásokat igénylő termelőket, ezek a kérelmezők az említett pontokban rögzített ellenőrzési arányszámokba beszámíthatók.";

b) a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"h) az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10f. fejezetében előírt cukorrépa- és cukornádtermelők támogatása iránti kérelmek tekintetében, a cukorgyártóknál végzett, a szóban forgó rendelet 110r. cikkével összhangban szállított cukorrépából és cukornádból nyert kvótacukor-mennyiséggel kapcsolatos ellenőrzések vonatkozásában az érintett gyártóknak szállító kérelmezők legalább 5 %-a."

10. A 27. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Azonban ha a helyszíni ellenőrzések alá vonandó mezőgazdasági termelők száma meghaladja a 26. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt, helyszíni ellenőrzés alá vonandó mezőgazdasági termelők legkisebb számát, a kiegészítő mintában a véletlenszerűen kiválasztott mezőgazdasági termelők száma nem haladhatja meg a 25 %-ot."

11. A 31a. cikk után a következő cikkel egészül ki: "31b. cikk A cukorgyártóknál végzett helyszíni ellenőrzések Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10f. fejezetében előírt cukorrépa- és cukornádtermelőknek nyújtandó cukorrépa-támogatás iránti kérelmek keretében a helyszíni ellenőrzések során meg kell vizsgálni a következőket:

a) a mezőgazdasági termelő által szolgáltatott szállítási szerződésekben szereplő információkat;

b) az illetékes hatóságnak a szállításokról szolgáltatott információk valódiságát;

c) a szállításokhoz használt mérleg hitelesítését;

d) a szállított cukorrépa és nádcukor szukrózarányának megállapítása érdekében végzett hatósági laboratóriumi elemzések eredményeit."

12. A 32. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő lép:

"a) az összes olyan támogatási kérelemre, amelyeknél az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében megállapított rendszerek értelmében benyújtott támogatási kérelmek tárgyát képező terület legalább 80 %-a az adott zónán belül található,";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő lép:

"(4) Ha egy mezőgazdasági termelőt a (3) bekezdés szerint helyszíni ellenőrzésre választottak ki, a terület, amelyre az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében megállapított támogatási rendszerek keretében támogatást igényelt, legalább 80 %-án távérzékeléssel helyszíni ellenőrzést kell végezni."

13. A 36. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő lép:

"A vágóhidakon végzett helyszíni ellenőrzések magukban foglalják a dokumentumok utólagos átvizsgálását, a szarvasmarhafélékre vonatkozó számítógépes adatbázis bejegyzéseivel való összehasonlítást és a vágási bizonylatok vagy azokkal egyenértékű információk összesítéseinek ellenőrzését, amelyeket az 1973/2004/EK rendelet 121. cikkének (3) bekezdésével összhangban megküldtek a többi tagállamnak."

14. A 45. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes ellenőrző hatóság - a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében - kiválaszthat egy 1 %-os ellenőrzési mintát azon mezőgazdasági termelők összességéből, akik az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címe alapján létrehozott támogatási rendszerek keretében támogatási kérelmet nyújtottak be, és legalább egy követelmény vagy előírás betartására kötelesek."

15. Az 50. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

"(2) Az egységes támogatási rendszer keretében benyújtott támogatási kérelmek tekintetében, ha eltérés van a bejelentett támogatási jogosultságok és a bejelentett terület között, akkor a támogatás kiszámításánál az alacsonyabb értéket veszik figyelembe."

16. Az 51. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés második albekezdésének második mondata helyébe a következő lép:

"Ezt az összeget az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében említett támogatási rendszerek azon kifizetéseiből vonják le, amelyekre a mezőgazdasági termelő a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult.";

b) a (2) bekezdés után a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a mezőgazdasági termelő több területet jelent be, mint kifizetési jogosultságot, és a bejelentett terület megfelel minden más támogathatósági követelménynek, az (1) és (2) bekezdésben említett csökkentések vagy kizárások nem alkalmazandók.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő több területet jelent be, mint kifizetési jogosultságot, és a bejelentett terület nem felel meg az összes többi támogathatósági követelménynek, az (1) és (2) bekezdésben említett különbség a minden más támogathatósági követelménynek megfelelő terület és a bejelentett kifizetési jogosultság összege közötti különbség lesz."

17. Az 53. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés második mondata helyébe a következő lép:

"Ezt az összeget az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében említett támogatási rendszerek azon kifizetéseiből vonják le, amelyekre a mezőgazdasági termelő a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult.";

b) a következő bekezdésekkel egészül ki:

"Amennyiben a mezőgazdasági termelő több területet jelent be, mint kifizetési jogosultságot, és a bejelentett terület megfelel minden más támogathatósági követelménynek, az (1) és (2) bekezdésben említett csökkentések vagy kizárások nem alkalmazandók.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő több területet jelent be, mint kifizetési jogosultságot, és a bejelentett terület nem felel meg az összes többi támogathatósági követelménynek, az (1) és (2) bekezdésben említett különbség a minden más támogathatósági követelménynek megfelelő terület és a bejelentett kifizetési jogosultság összege közötti különbség lesz."

18. A 59. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés harmadik albekezdésének második mondata helyébe a következő lép:

"Ezt az összeget az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében említett támogatási rendszerek azon kifizetéseiből vonják le, amelyekre a mezőgazdasági termelő a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult.";

b) a (4) bekezdés második albekezdésének második mondata helyébe a következő lép:

"Ezt az összeget az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében említett támogatási rendszerek azon kifizetéseiből vonják le, amelyekre a mezőgazdasági termelő a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult."

19. A 60. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági üzem mezőgazdasági céllal hasznosított területének kevesebb, mint 50 %-a található az 1973/2004/EK rendelet X. mellékletében felsorolt területeken, az anyakecskére vonatkozó jövedelemtámogatást nem lehet kifizetni.";

b) a (6) bekezdés második albekezdésének második mondata helyébe a következő lép:

"Ezt az összeget az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében említett támogatási rendszerek azon kifizetéseiből vonják le, amelyekre a mezőgazdasági termelő a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult."

20. A 62. cikk első mondata helyébe a következő lép:

"Amennyiben az 1973/2004/EK rendelet 121. cikke szerinti vágási támogatásra vonatkozóan a vágóhidak által kiadott igazolásokkal és nyilatkozatokkal kapcsolatban azt találják, hogy a vágóhíd súlyos mulasztás következtében vagy szándékosan hamis igazolást vagy nyilatkozatot állított ki, az érintett tagállam megfelelő nemzeti szankciókat alkalmaz."

21. A 64. cikk második albekezdésének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az elutasított kérelemben szereplő összeggel megegyező összeget levonják az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében említett támogatási rendszerek azon kifizetéseiből, amelyekre a mezőgazdasági termelő a ténymegállapítás naptári évét követő naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult."

22. A 71a. cikk (2) bekezdése d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt olyan támogatási rendszerek tekintetében, amelyeknél a költségvetési felső határ meg van szabva a rendelet 64. cikkének (2) bekezdésével, 70. cikkének (2) bekezdésével, 71. cikkének (2) bekezdésével, 110p. cikkének (1) bekezdésével, 143b. cikkének (7) bekezdésével és 143ba. cikkének (2) bekezdésével összhangban, a tagállamok összesítik az a), b) és c) pontok alkalmazásának eredményeként megállapított összegeket."

23. A 73. cikk (2) bekezdése első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a jogosulatlan kifizetés visszatérítése az erről szóló döntés időpontját követően az 1782/2003/EK rendelet III., IV. és IVa. címében említett támogatási rendszerek keretében nyújtott bármilyen előlegből vagy kifizetésből való levonással történjen meg."

24. A 76. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő lép:

"A tagállamok az egységes támogatási rendszer, az egyéb területalapú támogatási rendszerek, az állatállományra vonatkozó támogatások és az 1782/2003/EK rendelet 143ba. cikke alapján létrehozott elkülönített cukortámogatás esetében legkésőbb minden év július 15-éig jelentést küldenek a Bizottságnak az előző naptári évre vonatkozóan, különösen a következő pontokkal kapcsolatosan:";

b) a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Amikor az első albekezdésben említett jelentést megküldik a Bizottságnak, a tagállamok egyúttal értesítést küldenek azoknak a kedvezményezetteknek az összesített számáról is, akik az integrált rendszer hatálya alá tartozó támogatási rendszerek keretében támogatásban részesültek, valamint a III. cím III. fejezetével összhangban elvégzett keresztellenőrzésekhez kapcsolódó ellenőrzések eredményeiről."

25. A 80. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben egy tagállam az egységes támogatási rendszert 2005 után vezeti be, abban az esetben, ha az 59. cikk (2) bekezdésével és az 59. cikk (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban történő támogatáscsökkentésként alkalmazandó levonások nem teljesen vonhatók le az egységes támogatási rendszer alkalmazása előtt, a fennmaradó mérleget az e rendelet hatálya alá eső bármely támogatási rendszer keretében történő kifizetésekből le lehet vonni, feltéve, hogy az említett rendelkezésekben a levonásra előírt határidő még nem járt le."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2006. január 1-től kezdődő évekre vagy támogatási időszakokra vonatkozó támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

Az 1. cikk 16. pontjának b) alpontját és 17. pontjának b) alpontját a 2005. január 1-től kezdődő évekre vagy támogatási időszakokra vonatkozó támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 319/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 32. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 489/2006/EK rendelettel (HL L 88., 2006.3.25., 7. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 345., 2004.11.20., 1. o. A legutóbb a 263/2006/EK rendelettel (HL L 46., 2006.2.16., 24. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 58., 2006.2.28., 32. o.

(5) HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 658/2006/EK rendelettel (Lásd e Hivatalos Lap 14 oldalát) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0659 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0659&locale=hu