25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja, hogy az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: lehatárolási rendelet) alapján meghatározott kedvezőtlen adottságú területeken (a továbbiakban: R. 19. cikk vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt terület) a gazdálkodás eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti tényezők hatásait részben ellentételezze.

Fogalmak

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

1.[1] fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § 5. pontja szerinti terület;

2.[2] mezőgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;

3.[3] gazdálkodási év: a kérelem benyújtását megelőző év szeptember 1-jén kezdődő és az adott év augusztus 31-éig tartó időszak;

4.[4] Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ): az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti előírások összessége;

5. 19. cikk szerint lehatárolt fizikai blokk: a lehatárolási rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján meghatározott, az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) közleményében az R. 19. cikke alapján lehatárolt és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) megjelölt kedvezőtlen adottságú terület;

6. 20. cikk szerint lehatárolt fizikai blokk: a lehatárolási rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján meghatározott, az IH közleményében az R. 20. cikke alapján lehatárolt és a MePAR-ban megjelölt kedvezőtlen adottságú terület;

7.[5] gazdálkodási napló: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú melléklete szerinti formanyomtatvány;

8. zöldségnövények: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének II. áruosztályába tartozó 7. árucsoportban megnevezett növények;

9. ipari növények: dohány, káposztarepce, szója, réparepce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyapot, len, rostkender.

10.[6] tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítású, összefüggő földterület, amelyen egy földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket is.

11.[7] földhasználati nyilvántartás: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti adatbázis/nyilvántartás.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §-a irányadó.

A támogatás jellege

3. §

E rendelet alapján az R. 19. cikk vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területeken folytatott mezőgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

A támogatás mértéke

4. §

(1) A támogatás alapösszege évenként:

a) a 19. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 85,9 euró/ha;

b) a 20. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 10,94 euró/ha.

(2) A támogatás mértékét az alapösszeg alkalmazásával az ügyfél gazdaságában az összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású módú terület méretétől függően az alábbiak szerint kell megállapítani:

Terület (ha)Támogatás mértéke
(az alapösszeg %-ában)
1- 50,99100%
51-100,9990%
101-300,9980%
301-500,9970%
501-50%

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) E rendelet alapján - a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - támogatásra az az ügyfél jogosult, aki az R. 19. cikk vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területen legalább 0,3 hektárt elérő mezőgazdasági parcellákból álló, összesen legalább 1 hektár nagyságú mezőgazdasági földterületen mezőgazdasági termelést folytat és a földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatokat viseli.

(2) Az ügyfél abban a gazdálkodási évben, amelyre tekintettel támogatási kérelmet nyújt be köteles a kérelemben feltüntetett mezőgazdasági parcellákat a gazdálkodási évben gyepként, illetve takarmánytermő szántóterületként hasznosítani.

(3) Az ügyfél abban a gazdálkodási évben, amelyre tekintettel támogatási kérelmet nyújt be, az abban megjelölt terület vonatkozásában nem termesztheti a következő növényeket:[8]

a) őszi és tavaszi búza,

b) rizs,

c) kukorica,

d) cukorrépa,

e) burgonya,

f) zöldségek,

g) ipari növények.

(4) Támogatás igénybevételére nem jogosult költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam tulajdoni hányada 50% felett van.

(5)[9] A támogatásra jogosult növényfajok és növényfajták hasznosítási kódját az agrárpolitikáért felelős miniszter a tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpont alapján Irányító Hatósági jogkörében eljárva minden év április 1-jéig közleményben teszi közzé.

5/A. §[10]

(1) Az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepelni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha

a)[11] az ügyfél rendelkezik olyan földhasználati jogosultságot igazoló okirattal, amely alapján a földhasználatra való jogosultság kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont és a földterületet az időtartam alatt ténylegesen műveli, vagy

b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,

ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és

bb) amelyre az (1) bekezdés szerinti feltételt olyan, az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó család tagja teljesíti, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet az e rendelet szerinti intézkedésre.

(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel meglétének ellenőrzése során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, illetve a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el.

6. §[12]

Az ügyfél köteles

a) a hasznosítás során a gazdaság teljes területén a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti előírások összességét betartani, és

b) az e rendelet alapján benyújtott első kérelme alapján folyósított kifizetés évét követően legalább 5 évig az R. 19. cikk vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területen legalább 0,3 hektárt elérő mezőgazdasági parcellából álló, összesen legalább 1 hektár nagyságú mezőgazdasági földterületen mezőgazdasági tevékenységet folytatni és gazdálkodni, valamint

c) a b) pontban meghatározott időszakban a gazdálkodási naplót naprakészen vezetni.

A kérelem benyújtása

7. §

(1)[13] A kérelem benyújtása során a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 65/2011/EU bizottsági rendelet) 8. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell.

(2)[14]

(3)[15]

A kérelem elbírálása

8. §

(1)[16] A kérelem elbírálása az 65/2011/EU bizottsági rendelet 9. cikkében megállapított eljárás szerint történik.

(2) A támogatás összege legfeljebb a jóváhagyott területre vonatkozóan állapítható meg.

(3) Az MVH a kérelem adatait a MePAR rendelet szerinti adatbázis adataival összeveti, és a kimutatott túligénylések esetén az érintett ügyfeleket a túligénylés tisztázására szólítja fel.

Ellenőrzés

9. §

(1)[17] Az ügyfélnek az ellenőrzés során

a)[18] igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában megfelel az 5/A. §-ban foglalt előírásoknak,

b) be kell mutatnia az adott gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplót és az abban szereplő adatokat igazoló számlákat és bizonylatokat.

(2)[19] Ha az ügyfél területalapú támogatásra vagy a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében meghatározott támogatásra jogosult az R. 19. cikk vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt terület vonatkozásában, akkor a 6. § b) pontjában foglalt kötelezettséget az adott év vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni.

(3)[20] Ha az ügyfél valamely év vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti feltételt nem teljesíti, azt úgy kell tekinteni, hogy egyúttal az adott év vonatkozásában a 6. § b) pontjában foglalt kötelezettséget sem teljesíti, kivéve, ha bizonyítja, hogy a 19. cikk vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területen gazdálkodást végez. Az eljárás során a gazdálkodási év május 15-éig, 2015. évben az egységes kérelem benyújtásának határidejéig a lakhelye, illetve a székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez benyújtott, a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal által kiadott igazolás fogadható el.

Jogkövetkezmények

10. §

(1)[21] Ha az ügyfél az 5. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor az 65/2011/EU bizottsági rendelet 18. cikk (3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményt kell alkalmazni.

(1a)[22] Ha az ügyfél valamely bejelentett területe vonatkozásában nem tesz eleget az 5/A. §-ban foglalt előírásoknak, akkor az adott évben az érintett területre igényelt támogatásra nem jogosult és a már igénybe vett támogatást a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

(2) Ha az ügyfél a 6. § b) pontjában meghatározott kötelezettségét az 5 éves támogatási időszak alatt

a) 4 gazdálkodási évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás összesen 40%-át,

b) 3 gazdálkodási évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás összesen 30%-át,

c) 2 gazdálkodási évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás összesen 20%-át,

d) 1 gazdálkodási évben nem teljesítette, úgy a kifizetett támogatás összesen 10%-át

köteles jogosulatlanul igénybe vett támogatásként visszafizetni.

(3)[23] Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a 6. § a) pontjában meghatározott kötelezettségnek, úgy az 65/2011/EU bizottsági rendelet 19. cikk (2)-(3) bekezdésének és a 21-22. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)[24] Ha az ügyfél nem tesz eleget a 6. § c) pontjában meghatározott kötelezettségnek, akkor

a) az első alkalommal figyelmeztetést kap;

b) a második alkalommal az adott évben kifizetett támogatás 10%-kal csökkentésre kerül;

c) a harmadik és az azt követő minden alkalommal az adott évben kifizetett támogatás 20%-kal csökkentésre kerül.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egy időben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: KAT R.) hatályát veszti azzal, hogy a KAT R. alapján hozott öt éves támogatási jogosultságról szóló határozatot az MVH hivatalból indított eljárása során - figyelemmel az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmeneti szabályainak megállapításáról szóló 1320/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltakra - határozattal egy éves időtartamra kiterjedő pénzügyi kötelezettségvállalásra módosítja. A KAT R. alapján beadott támogatási kérelmekkel kapcsolatban az MVH az 1320/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseire tekintettel jár el.

11/A. §[25]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

11/B. §[26]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet módosításáról szóló 99/2011. (XI. 5.) VM rendelettel (a továbbiakban: 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet) megállapított, 6. §-t és a 9. § (1) bekezdését a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11/C. §[27]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított

a) 5/A. § (1) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését, a 8. § (1) bekezdését, a 9. § (1) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését, a 10. § (1) bekezdését, (1a) bekezdését, továbbá (3) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) 5/A. § (2) bekezdését a 2013-ban indult, valamint azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

11/D. §[28]

E rendeletnek a föld használatával összefüggő egyes agrártámogatásokra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2014. (II. 17.) VM rendelettel [a továbbiakban: 11/2014. (II. 17.) VM rendelet] megállapított 5/A. § (2) bekezdés a) pontját a 11/2014. (II. 17.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági felülvizsgálati ügyekben is alkalmazni kell.

11/E. §[29]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 37. és 93. cikkeinek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s.k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.12.01.

[2] Megállapította a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.11.06.

[3] Megállapította a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.06.

[4] Megállapította a 126/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.02.

[5] Megállapította a 126/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.02.

[6] Beiktatta a 126/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.02.

[7] Beiktatta a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.11.06.

[8] Módosította a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.11.06.

[9] Beiktatta a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.11.06.

[10] Beiktatta a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[11] Megállapította a 11/2014. (II. 17.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.02.18.

[12] Megállapította a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.11.06.

[13] Megállapította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[14] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § b) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[15] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § b) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[16] Módosította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.07.30.

[17] Megállapította a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.11.06.

[18] Megállapította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[19] Megállapította a 126/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.10.02.

[20] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 5-6. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[21] Módosította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.07.30.

[22] Beiktatta a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[23] Módosította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.07.30.

[24] Megállapította a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelet 25. § - a. Hatályos 2010.03.31.

[25] Beiktatta a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelet 26. § - a. Hatályos 2010.03.31.

[26] Beiktatta a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet 6. §-a. Hatályos 2011.11.06.

[27] Beiktatta a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[28] Beiktatta a 11/2014. (II. 17.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.02.18.

[29] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.06.10.

Tartalomjegyzék