464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés g) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1-5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 6. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a), e) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 7-9. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 10. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 11. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14., 15. és 17. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) és mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) és zs) pontjában, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés b) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában, valamint a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének az utazási utalványon történő igazolására kötelezett)

"c) a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelés igénybevétele során a gyógyszer kiadására jogosult egészségügyi szolgáltató,"

(2) A 217/1997. Korm. rendelet 11. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7b) Az Ebtv. 22. §-ának alkalmazásakor a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelésben részesülő biztosított a kezelés igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségek tekintetében a járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosítottal azonos elbírálás alá esik."

2. § A 217/1997. Korm. rendelet 12/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére a kormányhivatal

a) a megállapodás megkötését követő 24. hónap első napjáig a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyításához igazolást állít ki,

b) a TAJ-t hatósági igazolványon igazolja, ha az előírt járulék befizetése 24 hónapra megtörtént."

3. § A 217/1997. Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés l) pontjában az "a Gyftv." szövegrész helyébe az "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)" szöveg,

b) 10/C. § (1) bekezdés d) pontjában az "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.)" szövegrész helyébe az "a Gyftv." szöveg

lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet] 26. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 14. életévét be nem töltött gyermek részére nyújtott, az 5. számú melléklet Összevont szakellátás jogcím járóbeteg-szakellátás és aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatból finanszírozott ellátások elszámolása 1,1-es szorzó alkalmazásával történik.

(7) A (6) bekezdés szerinti szorzó a 28. § (1e) bekezdése szerinti szorzóval egyidejűleg, valamint a 28/C. § (2) bekezdésének megfelelően elszámolt teljesítmények esetében nem alkalmazható."

5. § A 43/1999. Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:)

"d) az ellátási terület Eftv. alapján történő módosításával, kivéve, ha a felek az Eftv. 5/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közös kérelmükben úgy rendelkeznek, hogy a TVK ne kerüljön módosításra, illetve ha az a b) pont alapján az ellátási területet átvevő fél számára már megállapításra vagy elvonásra került, vagy az Eftv. alapján történt többletkapacitás befogadással összefüggő ellátási terület módosítása esetén, ha a befogadás más egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét is érinti,"

6. § A 43/1999. Korm. rendelet 28. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:

"(1e) Az (1c) és (1d) bekezdés szerinti, az aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítmények elszámolása 1,1-es szorzó alkalmazásával történik."

7. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § (1) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók a 2016. november 1-jén lekötött kapacitásuk alapján a 6/C. számú melléklet szerinti fix díjban részesülnek.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított fix díj a kapacitás bármilyen jogcímen történő növelése esetén sem módosítható.

(3) A finanszírozó az (1) bekezdés alapján megállapított fix díjat csökkenti, ha az egészségügyi szolgáltató kapacitása bármilyen jogcímen - ide nem értve a 6 hónapot meg nem haladó szünetelés esetét - csökken.

(4) Azon egészségügyi szolgáltató részére, amely 2016. november 1-jét követően köt járóbeteg-szakellátás nyújtására finanszírozási szerződést, az (1) bekezdés szerinti fix díjat a finanszírozási szerződés megkötésének napján lekötött kapacitása szerint kell megállapítani."

8. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/M. §-sal egészül ki:

"76/M. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 26. § (6) és (7) bekezdését, 28. § (1e) bekezdését, valamint 5., 28. és 28/A. számú mellékletét a 2017. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 27/A. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat a 2016. évi többletkapacitás befogadásoktól kell alkalmazni."

9. § (1) A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 43/1999. Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 6/C. számú melléklettel egészül ki.

(3) A 43/1999. Korm. rendelet 28. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 43/1999. Korm. rendelet 28/A. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 43/1999. Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § A 43/1999. Korm. rendelet

a) 18/A. § (1) bekezdésében a "háziorvosi körzeteket" szövegrész helyébe a "háziorvosi és fogorvosi körzeteket" szöveg,

b) 18/A. § (5) bekezdésében a "háziorvosi körzetek" szövegrész helyébe a "háziorvosi és fogorvosi körzetek" szöveg,

c) 27. § (3) bekezdésében az "a 2014. november hónapra" szövegrész helyébe az "a finanszírozási év első hónapjára" szöveg,

d) 27. § (4) bekezdésében az "a 2014. november hónapra" szövegrész helyébe az "a finanszírozási év első hónapjára" szöveg,

e) 27. § (6) bekezdésében a "kerül megállapításra" szövegrész helyébe a "kerül megállapításra, azzal, hogy a 100% feletti TVK kihasználtságot elérő egészségügyi szolgáltatók TVK kerete nem csökkenhet" szöveg,

f) 27/A. § (6) bekezdésében a "lakosai általi igénybevétele" szövegrész helyébe a "lakosai általi, a módosítás évét megelőző finanszírozási évben történt igénybevétele" szöveg,

g) 33/A. § (2a) bekezdésében a "76,325 millió forint" szövegrész helyébe a "82,533 millió forint" szöveg,

h) 35. § (13) bekezdésében a "3380" szövegrész helyébe a "3700" szöveg,

i) 48/A. §-ában a "napi fix díjjal történik, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori hatályos krónikus napi díj és a 00025 kódszámú krónikus ellátás szorzójának szorzatával" szövegrész helyébe a "23 520 forint napi fix díjjal történik" szöveg,

j) 76/J. § (2) bekezdésében a "2016. október 1-jétől 2016. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig" szöveg, az "Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete" szövegrész helyébe az "Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 43/1999. Korm. rendelet 27/B. § (2) bekezdése.

3. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 96/2003. Korm. rendelet) 12/C. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a hatósági nyilvántartásból, ha)

"c) a személyes közreműködő az e tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételekkel - ide nem értve a személyes közreműködői szerződést - már nem rendelkezik, és az egészségügyi államigazgatási szerv erre irányuló kötelezése ellenére a hiányosságot a kitűzött határidőre nem szünteti meg, valamint nem kéri a határidő meghosszabbítását."

14. § A 96/2003. Korm. rendelet 14. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató az e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveiben, illetve betegszállító járműveiben bekövetkezett változást a változást követő 8 napon belül a következő adatok közlésével bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek:

a) a gépjármű érvényes rendszáma,

b) a gépjármű forgalmi engedélyének száma,

c) a gépjármű típusa,

d) a gépjármű gyártásának időpontja,

e) a gépjármű aktív vagy tartalék jellege,

f) betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek száma és a rögzített ülések száma,

azzal, hogy ha a változás érinti az alkalmazott mentőegység típusát, illetve az alkalmazott betegszállító jármű típusát, akkor az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(3b) Az egészségügyi szolgáltató által a (3a) bekezdés alapján bejelentett változás hatósági nyilvántartásba vételéről a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv 8 napon belül tájékoztatja a bejelentőt és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt. Az egészségügyi szolgáltató által a (3a) bekezdés alapján bejelentett új mentőjármű, illetve betegszállító jármű szakmai minimumfeltételeknek való megfelelőségét a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül ellenőrzi."

15. § Hatályát veszti a 96/2003. Korm. rendelet

a) 11. § (11) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "legalább kétszeri, a" szövegrész,

b) 12. § (2) bekezdésében az "A közreműködői szerződés határozatlan időtartamra köthető." szövegrész.

5. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 287/2006. Korm. rendelet) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: PET/CT várólista) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) működteti.

(2) A NEAK a PET/CT várólista működtetése érdekében szakmai albizottságokból álló Központi Várólista Bizottságot (a továbbiakban: PET-Bizottság) hoz létre.

(3) A PET-Bizottság feladata - a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakorvosi csoport (a továbbiakban: szakmai team), vagy ennek hiányában a kezelőorvos javaslata alapján - az ellátási igények miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrend szerinti ellenőrzése, elbírálása, az ellátást végző szolgáltató és az ellátás időpontjának kijelölése.

(4) A NEAK a PET-Bizottság közreműködésével irányítja a PET/CT várólistán lévő betegek ellátásának elosztását a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozottak figyelembevételével. A NEAK az egyedi publikus azonosítót, továbbá a beavatkozás várható időpontját és helyét - a központi PET/CT várólista rendszerben - a honlapján közzéteszi.

(5) A PET/CT várólistára történő felvételt követően a (4) bekezdésben foglalt adatokról a vizsgálati javaslatot kezdeményező szakmai team vagy kezelőorvos útján a beteg személyesen tájékoztatást kap.

(6) A PET-Bizottság tagjait az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott indikációk szerint illetékes szakmai tagozatainak javaslata alapján a NEAK jelöli ki.

(7) A PET-Bizottság tagjainak listáját és a PET-Bizottság működésének rendjét a NEAK a honlapján tájékoztatóban teszi közzé."

(2) A 287/2006. Korm. rendelet a következő 17/B. §-sal egészül ki:

"17/B. § (1) Azon esetekben, melyek tekintetében a PET/CT várólistára felvételt 2017. április 1-jét megelőzően kezdeményezték, az OVSZK jár el várólistát vezető szervként, azzal, hogy

a) ezen esetek tárgyában legkésőbb 2017. április 15-éig meg kell hozni a döntést a várólistára felvételről, és erre irányuló döntés esetén gondoskodni kell a várólistára felvételről,

b) ezen esetekben 2017. március 31-ét követően a 12. §-nak és a 4. számú mellékletnek a 2017. március 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

(2) Azon esetekben, melyek tekintetében a PET/CT várólistára felvételt 2017. március 31-ét követően kezdeményezték, a NEAKjár el várólistát vezető szervként, azzal, hogy 2017. június 30-áig a PET/CT várólista az OVSZK által működtetett központi várólista rendszer részeként működik.

(3) Az OVSZK 2017. április 30-áig a PET/CT várólista és nyilvántartás valamennyi adatát átadja a NEAK részére."

17. § (1) A 287/2006. Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)" szövegrész helyébe az "- a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)" szöveg,

b) 12/B. § (1) bekezdésében az "a NEAK" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

c) 12/B. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 287/2006. Korm. rendelet

a) 17/B. §-a,

b) 4. számú melléklet A) pontja.

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 337/2008. Korm. rendelet) 1. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátás abban az esetben is többletkapacitásnak minősül, ha az a szolgáltató lekötött kapacitásához képest magasabb összegű elszámolással vagy többletforrás-igénnyel nem jár."

(2) A 337/2008. Korm. rendelet 1. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:

"(1e) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti eszköz és gyógyszer, valamint az (1) bekezdés h) pontja szerinti beavatkozás abban az esetben minősül többletkapacitásnak, ha azokra a szolgáltató finanszírozási szerződése nem terjed ki."

19. § A 337/2008. Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén]

"f) egy rehabilitációs, illetve krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe egynapos ellátásra az átcsoportosított, a szolgáltató - adott rehabilitációs, illetve krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmájának - kapacitására az átcsoportosítást megelőző finanszírozási évben jutó havi átlagos teljesítmény egyenértékének megfelelő mennyiségű súlyszám,"

[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]

20. § A 337/2008. Korm. rendelet 15/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés szerinti finanszírozási szerződés megkötéséről a NEAK az egészségügyért felelős minisztert soron kívül értesíti, ha a befogadás olyan ellátásra irányult, amely indokolja a jogosultságnak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló rendeletben történő rögzítését."

21. § A 337/2008. Korm. rendelet

a) 8/A. § (1) bekezdés d) pontjában a "hét" szövegrész helyébe a "tizenegy" szöveg, az "öt" szövegrész helyébe a "hét" szöveg,

b) 13. § (7) bekezdésében a "3,8 vagy 6,6" szövegrész helyébe a "4,2 vagy 7,3" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 337/2008. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontja.

7. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NEAK - a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottsággal együttműködve - kidolgozza az új finanszírozási technikára vonatkozó részletszabályokat, továbbá folyamatosan felülvizsgálja a (2) és (3) bekezdés szerinti szempontok alapján a befogadott technológiákat."

8. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 35/2011. Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felelős személy az (1) bekezdés szerinti, kitöltött adatlap egy példányának átadásával - a kitöltést követő legfeljebb 3 napon belül - tájékoztatja a területi védőnői ellátásról szóló jogszabályban meghatározott védőnőt (a továbbiakban: védőnő) és a területileg illetékes házi gyermekorvost (háziorvost) vagy a választott házi gyermekorvost (háziorvost) (a továbbiakban együtt: házi gyermekorvos) arról, hogy a gondozása alatt álló várandós nő az e rendelet szerinti ellátást tervezi igénybe venni."

25. § (1) A 35/2011. Korm. rendelet 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) A 35/2011. Korm. rendelet 5. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(3) A 35/2011. Korm. rendelet 6. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

26. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2012. Korm. rendelet)

a) 22. § (6) és (7) bekezdésében az "átvenni" szövegrész helyébe a "tételesen átvenni" szöveg,

b) 27. § (2) bekezdésében az "az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: GyT.) Mellékletére" szövegrész helyébe az "a Gytv. 2. számú mellékletére" szöveg,

c) 27. § (3) bekezdésében a "GyT. Mellékletére" szövegrész helyébe a "Gytv. 2. számú mellékletére" szöveg,

d) 27. § (6) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdés b) pontjában a "GyT. Mellékletébe" szövegrész helyébe a "Gytv. 2. számú mellékletére" szöveg

lép.

27. § A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

10. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

28. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az egészségvédelmi bírság összege

a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, legfeljebb 50 000 forint;

b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, továbbá a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, valamint közterületeken nem, vagy nem megfelelő felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazása esetén, illetve annak nem szembetűnő módon történő megjelölése esetén

ba) legalább 100 000, legfeljebb 250 000 forint az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy tekintetében, illetve

bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 forint az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében.

(1b) A kiszabott egészségvédelmi bírság összegét úgy kell meghatározni, hogy az igazodjék a cselekmény súlyához és az elkövető személyi körülményeihez. Az eljáró hatóság az (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben - az ott meghatározott összeghatártól eltérően - a törvénysértőt 30 000 forintig terjedő helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírsággal sújthatja. A helyszínen kiszabott bírság 30 napon belül történő meg nem fizetése esetén az (1a) bekezdést kell alkalmazni."

11. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. § A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2013. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A miniszter a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelmek esetén megvizsgálja a jogszabályban foglalt feltételek teljesülését, és az egészségügyi humánerőforrás területi, illetve szakma szerinti megoszlásának figyelembevételével dönt a kérelemről."

30. § (1) A 124/2013. Korm. rendelet 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az Eütev. 16/D. § (2) bekezdése szerinti havonta utalványozandó támogatási összegekre vonatkozó adatokat szolgáltatónkénti bontásban a miniszter továbbítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére."

(2) A 124/2013. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igénylésnek megfelelő támogatási összeget - a miniszter tájékoztatása alapján - a NEAK havonta utalványozza a munkáltatónak."

31. § A 124/2013. Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A miniszter a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ideértve -, valamint a támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrzi. A miniszter az ellenőrzés keretében az igénylés adattartalmát érintően kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(2) A miniszter az ellenőrzéseinek megállapításait, valamint a támogatási összeg tekintetében fennálló változásokat összesítve, intézményi bontásban küldi meg a NEAK részére.

(3) Ha a miniszter ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, akkor a jogosulatlan igénybevételről vagy felhasználásról értesíti a NEAK-ot. A NEAK a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást

a) ha az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik, a tárgyhónapot követő hónapban,

b) ha az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be, a tárgyhónapot követő második hónapban

esedékes, a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő támogatási összegből levonja."

32. § A 124/2013. Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

c) 2. § (4) és (7) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

d) 2. § (5) bekezdésében az "az OEP-et" szövegrész helyébe az "a minisztert" szöveg,

e) 2. § (7) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg,

f) 3. § (1) bekezdésében a "kéremelnek" szövegrész helyébe a "kérelemnek" szöveg,

g) 3. § (5) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján" szöveg,

h) 6. § (3) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

i) 1. melléklet 1. pontjában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

j) 2. melléklet 1.8. pontjában, 3. melléklet 1.8. pontjában az "OEP" szövegrész helyébe a "NEAK" szöveg,

k) 3. melléklet 3.2. pontjában a "kifizetett/október-december hónapra kifizetendő nettó összeg" szövegrész helyébe a "kifizetett nettó összeg/hónap" szöveg

lép.

12. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

33. § A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárt" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot" szöveg lép.

13. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

34. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 340/2013. Korm. rendelet) "5. Közös rendelkezések" alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Az Ebtv. 27. § (9a) bekezdése szerinti fellebbezést a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, törvényes képviselője vagy kezelőorvosa a döntés közlésétől számított 15 napon belül nyújthatja be az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz (a továbbiakban: ÁEEK). Az ÁEEK haladéktalanul megkeresi az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT), amely 30 napon belül felülvizsgálja az orvosszakmai javaslatot, annak indokoltságát. Az ÁEEK az ETT szakhatósági állásfoglalása alapján, annak beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

(2) Az Ebtv. 27. § (10) bekezdése szerinti döntés elleni fellebbezést az ÁEEK bírálja el."

35. § A 340/2013. Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

36. § Hatályát veszti a 340/2013. Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése.

14. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 250/2014. Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság:)

"a) biztosítja a minisztériumok - kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseleteket - és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról - ide nem értve az informatikai és telekommunikációs eszközöket -, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről,"

38. § A 250/2014. Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat 2017. június 30-áig nem kell alkalmazni az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI)

a) Budapesten kívül, valamint

b) az 1139 Budapest, Váci út 73/A. szám alatti telephelyen

végzett azon feladataira - illetve az ezen feladatokat végző személyi állományra és a munkavégzésükhöz szükséges tárgyi eszközökre -, amelyeket az EMMI az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján jogutódként az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól vesz át."

15. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A 3. § a) és b) pontja, valamint a 4. § nem alkalmazható azon kórházakra, amelyek tekintetében a miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (2) vagy (3) bekezdése alapján egészségügyi felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket."

16. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2015. Korm. rendelet) 17. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A támogatott szakképzés keretében a következő keretszámok meghatározására kerül sor:)

"g) nem egyetemi utánpótlást szolgáló szakfogorvosi szakképzés országos keretszáma."

(2) A 162/2015. Korm. rendelet 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az adott évben meghirdetett és be nem töltött keretszámok miniszteri döntés alapján átcsoportosíthatók."

41. § A 162/2015. Korm. rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat a miniszter és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) látja el."

42. § A 162/2015. Korm. rendelet 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A havonta utalványozandó támogatási összegekre vonatkozó adatokat szolgáltatónkénti bontásban a miniszter továbbítja a NEAK részére."

43. § A 162/2015. Korm. rendelet 31. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A miniszter a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ideértve -, valamint az ezen jogcímen kiutalt támogatási összeg felhasználását folyamatosan ellenőrzi. A miniszter az ellenőrzés keretében az igénylés adattartalmát érintően kiegészítő adatokat kérhet a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatótól.

(7) Ha a miniszter ellenőrzése során megállapítja, hogy a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató jogosulatlanul vette igénybe vagy használta fel a kiutalt támogatási összeget, akkor a jogosulatlan igénybevételről vagy felhasználásról értesíti a NEAK-ot. A NEAK a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást

a) ha az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik, a tárgyhónapot követő hónapban,

b) ha az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be, a tárgyhónapot követő második hónapban

esedékes támogatási összegből levonja."

44. § A 162/2015. Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (2) bekezdés g) pontja szerinti, a 2017. évre vonatkozó keretszámot a miniszter 2017. február 15-éig határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott keretszámra az ÁEEK főigazgatója pályázati felhívását első alkalommal 2017. március 15-éig teszi közzé az egészségügyi szolgáltatók részére."

45. § A 162/2015. Korm. rendelet

a) 17. § (2) bekezdés e) pontjában a "keretszám és" szövegrész helyébe a "keretszám," szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében az "a)-c) és e) pontja" szövegrész helyébe az "a)-c), e) és g) pontja" szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében az "a), c) és e) pontja" szövegrész helyébe az "a), c), e) és g) pontja" szöveg,

d) 18. § (7) bekezdésében a "b), c) és e) pontja" szövegrész helyébe a "b), c), e) és g) pontja" szöveg,

e) 30. § (8) bekezdésében a "támogatást" szövegrész helyébe a "támogatást - a miniszter tájékoztatása alapján -" szöveg,

f) 30. § (8) bekezdésében, 31. § (3) és (4) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

g) 31. § (1) és (2) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg,

h) 31. § (5) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján" szöveg

lép.

46. § Hatályát veszti a 162/2015. Korm. rendelet

a) 33. § (6) bekezdése,

b) 35. § (1) és (2) bekezdése.

17. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik."

18. Egyéb rendelkezések

48. § (1) A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 224. § (5) bekezdés d) pontja a "szövegrészek" szövegrész helyett a "szöveg" szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba

a) az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja és 9. §-a,

b) a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

ba) 34. § 5. pontjában a "27/B. § (2) bekezdésében," szövegrész,

bb) 34. § 16. pontjában a "28/A. számú mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében," szövegrész,

bc) 81. § (1) és (2) bekezdése,

bd) 231. §-a,

be) 242. §-a,

bf) 299. § h)-k) pontja,

c) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletnek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. mellékletével megállapított 1. melléklet 29. pontja.

19. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2017. október 28-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § a 4-6. §, a 8. §, a 9. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 10. és 11. §, a 13-15. §, a 18-22. §, a 24-36. §, a 38. §, a 40-46. §, az 50. § (2) és (3) bekezdése, valamint az 1., 3., 4. és 7-11. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § (1) bekezdés b) pontja, a 23. § és a 47. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 7. §, a 9. § (2) és (5) bekezdése, valamint a 2. és az 5. melléklet 2017. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 16. §, a 17. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 37. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 12. §, az 50. § (1) bekezdése és a 6. melléklet 2017. október 27-én lép hatályba.

50. § (1) A 12. § és a 6. melléklet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1787 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 34-36. § és a 11. melléklet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 27. § és a 10. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés2017. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás106 292,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen117 047,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Védőnői ellátás22 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen25 028,2
3.Fogászati ellátás27 946,8
4.Otthoni szakápolás5 596,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 196,9
8.Művesekezelés23 171,1
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések2 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása1250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete12 222,6
Egészségügyi dolgozók 2017. november havi béremelésének fedezete4 500,0
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete1 354,0
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése8 600,0
Fiatal szakorvosok támogatása2 520,0
13.Célelőirányzatok összesen33 132,9
15.Mentés37 040,9
17.Laboratóriumi ellátás25 482,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás155 145,3
Fekvőbeteg szakellátás539 304,8
- aktív fekvőbeteg szakellátás453 704,1
- krónikus fekvőbeteg szakellátás79 170,9
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 429,8
- várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás70 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás35 845,4
18.Összevont szakellátás összesen801 295,5
20.Alapellátás és népegészségügy fejlesztése4 500,0
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék12 957,5
Összesen1 121 396,1

"

2. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"6/C. számú melléklet a 43/1999. (III.3.)Korm.rendelethez

A járóbeteg-szakellátás fix díja

AB
12016. november 1-jén lekötött kapacitás (óra)Havi fix díj (ezer forint)
20-5050
351-250250
4251-500500
5501-20002 000
62001-50005 000
75001-20 000

"

3. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2017. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2016. november és 2017. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 75 410 123 037 pontszám. Ebből:

1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 89 189 190 pontszám;

1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 66 950 553 pontszám a következők szerint:

ABC
1IntézményÉves TVK többlet
pontszám
24013Autizmus Alapítvány, Budapest13 898 971
3R137Pető András Főiskola1 116 031
45087Dévény Anna Alapítvány6 836 925
57990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 945 025
6B944Gézengúz Alapítvány, III. kerület13 982 433
7H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 365 141
8N055Újpesti Szakrendelő Intézet22 806 027
9ÖSSZESEN66 950 553

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2016. november és 2017. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 028 920 súlyszám. Ebből:

2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,

b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint

c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 541 súlyszám."

4. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2017. évre vonatkozó TVK mennyisége

ABCDEFG
1KódINTÉZMÉNYAktív
fekvőbeteg
szakellátás
Egynapos
sebészeti ellátás
Általános
anesztéziában
végzett egynapos
fogászati ellátás
Meddőségkezelési
ellátás
Összesen
éves (súlyszám)éves (súlyszám)éves (súlyszám)éves (súlyszám)éves (súlyszám)
21052Mohácsi Kórház6 001,92785,560,000,006 787,47
32912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ92 472,790,00281,061 084,5493 838,39
4A316Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
0,00367,610,000,00367,61
5C353URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
0,00769,710,000,00769,71
6H770Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Nonprofit
Kft.
453,590,000,000,00453,59
7N584Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
2 331,55574,550,000,002 906,10
8N591Szigetvári Kórház4 832,380,000,000,004 832,38
91084Bajai Szent Rókus Kórház14 995,00340,200,000,0015 335,20
101122Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
62 127,6578,720,000,0062 206,37
11N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház13 454,97480,120,000,0013 935,09
121243Orosházi Kórház9 928,37409,310,000,0010 337,67
13R464Békés Megyei Központi Kórház47 869,62454,350,000,0048 323,97
141301Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet3 981,180,000,000,003 981,18
151345Tiszaújváros Városi Rendelőintézet0,00818,720,000,00818,72
161349Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és80 945,98818,820,000,0081 764,80
Egyetemi Oktató Kórház
171391Sárospatak Város Rendelőintézete0,00802,530,000,00802,53
181400Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet
0,00448,260,000,00448,26
191407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 356,98116,160,000,007 473,15
20M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.3 179,65497,030,000,003 676,68
21N587Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
20 616,42783,100,000,0021 399,52
22N684Almási Balogh Pál Kórház7 808,030,000,000,007 808,03
231454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Hódmezővásárhely-Makó
8 571,68922,910,000,009 494,59
241484Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek
Szakkórháza
3 475,120,000,000,003 475,12
251487Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház12 021,000,000,000,0012 021,00
262917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ
93 907,490,00322,500,0094 229,98
27M226Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft.
0,00327,400,000,00327,40
281568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház
47 905,931 446,490,000,0049 352,41
29C975Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00611,870,000,00611,87
30H059Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0,00943,820,000,00943,82
31M934Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros
16 913,9193,470,000,0017 007,38
321601Csornai Margit Kórház0,00532,970,000,00532,97
331630Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet0,00369,750,000,00369,75
341640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház50 551,210,000,000,0050 551,21
351644Karolina Kórház és Rendelőintézet
Mosonmagyaróvár
5 290,210,000,000,005 290,21
361663Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet
14 323,830,000,000,0014 323,83
371683Gróf Tisza István Kórház8 247,02271,690,000,008 518,71
382894Debreceni Egyetem Klinikai Központ99 632,170,00393,281 290,30101 315,75
39N600Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet38 336,05393,260,000,0038 729,32
402899Mátrai Gyógyintézet3 082,310,000,000,003 082,31
41N581Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet7 141,15330,690,000,007 471,84
42N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet27 391,310,000,000,0027 391,31
43N682Bugát Pál Kórház6 928,46379,290,000,007 307,75
441865Vaszary Kolos Kórház12 823,560,000,000,0012 823,56
451871Selye János Kórház1 406,45538,830,000,001 945,28
461876Szent Borbála Kórház27 203,810,780,000,0027 204,59
47K404Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft.1 808,31359,000,000,002 167,31
481903Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet9 430,52596,550,000,0010 027,06
491928Szent Lázár Megyei Kórház17 564,790,000,000,0017 564,79
501945Margit Kórház Pásztó0,00447,340,000,00447,34
511980Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet0,00313,920,000,00313,92
522010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház24 347,76305,590,000,0024 653,35
532049Szent Rókus Kórház és Intézményei0,002 390,470,000,002 390,47
542052Szentendre Város Egészségügyi Intézményei0,00465,470,000,00465,47
552057Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet0,00456,360,000,00456,36
562073Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 471,410,000,000,007 471,41
572090Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat0,00317,620,000,00317,62
582095Jávorszky Ödön Városi Kórház14 413,94124,800,000,0014 538,74
592103Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény0,00948,080,000,00948,08
602911Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú
Nonprofit Kft.
762,830,000,000,00762,83
616727Százhalombattai Egészségügyi Központ0,00791,670,000,00791,67
62C613Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft.0,001 674,660,000,001 674,66
63H199Men For Care Szolgáltató Kft.0,00662,040,000,00662,04
64N588Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.0,00320,400,000,00320,40
65N593Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet15 738,160,000,000,0015 738,16
662137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház41 981,790,000,000,0041 981,79
672162Siófoki Kórház-Rendelőintézet11 026,05310,940,000,0011 337,00
683205Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ0,00462,140,000,00462,14
69A216Fonyód Egészségügyi Nonprofit Kft.0,00404,000,000,00404,00
70H275Kaposvári Egyetem5 011,460,000,000,005 011,46
71N683Nagyatádi Kórház4 164,17151,220,000,004 315,39
722230Felső-Szabolcsi Kórház14 396,20274,510,000,0014 670,71
73N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház
82 303,42259,900,000,0082 563,32
742324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézet
36 259,000,000,000,0036 259,00
752378Kátai Gábor Kórház7 918,740,000,000,007 918,74
768002MAV Kórház és Rendelőintézet3 866,050,000,000,003 866,05
77N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 064,6432,920,000,002 097,56
78N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 511,160,000,000,006 511,16
792392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet0,00687,240,000,00687,24
802425Tolna Megyei Balassa János Kórház26 149,640,000,000,0026 149,64
812436Paksi Gyógyászati Központ0,00415,170,000,00415,17
82N582Dombóvári Szent Lukács Kórház4 982,93356,070,000,005 339,00
832524Kemenesaljai Egyesített Kórház0,00472,910,000,00472,91
842531Szent László Kórház0,00463,100,000,00463,10
85N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház44 763,03143,310,000,0044 906,34
862535Magyar Imre Kórház8 531,97611,360,000,009 143,33
872586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti
Szakrendelő
5 380,32420,080,000,005 800,40
882601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet2 640,040,000,000,002 640,04
892611Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet0,00374,430,000,00374,43
902893Állami Szívkórház Balatonfüred3 837,390,000,000,003 837,39
91C149Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft.0,000,000,00982,63982,63
92H505Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és
Szolgáltató Kft.
0,001 149,770,000,001 149,77
93N592Deák Jenő Kórház0,00443,520,000,00443,52
94N594Csolnoky Ferenc Kórház39 047,720,000,000,0039 047,72
952703Keszthelyi Kórház4 296,25540,720,000,004 836,98
962734Zala Megyei Szent Rafael Kórház36 091,540,000,000,0036 091,54
972747Kanizsai Dorottya Kórház13 449,74637,140,000,0014 086,89
98N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház825,710,000,000,00825,71
990765HT Medical Center Egészségügyi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
0,00622,950,000,00622,95
1002872Magyarországi Református Egyház Bethesda
Gyermekkórháza
6 416,350,00191,290,006 607,64
1012873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet26 171,890,000,000,0026 171,89
1022877Heim Pál Gyermekkórház16 977,690,00250,000,0017 227,69
1032878Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet
46 312,59845,930,000,0047 158,52
1042879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet25 950,090,000,000,0025 950,09
1052880Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak
27 107,590,000,002 607,8729 715,45
1062886Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és
Baleseti Központ
42 227,880,000,000,0042 227,88
1072887Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet
6 558,94357,570,000,006 916,50
1082889Szent Imre Kórház25 066,460,000,000,0025 066,46
1092891Uzsoki Utcai Kórház39 707,170,000,000,0039 707,17
1102896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet25 474,090,000,000,0025 474,09
1112897Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet15 376,060,000,000,0015 376,06
1122903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet11 726,870,000,000,0011 726,87
1132906Országos Onkológiai Intézet49 787,980,000,000,0049 787,98
1142907Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet4 720,380,000,000,004 720,38
1152910Országos Sportegészségügyi Intézet2 531,320,000,000,002 531,32
1162913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 636,570,000,000,001 636,57
1172915Semmelweis Egyetem119 889,10637,23474,81930,79121 931,93
1184026Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Szeretetkórháza
1 194,940,000,000,001 194,94
1197610Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat0,00535,730,000,00535,73
1207990Vadaskert Alapítvány a Gyermek Lelki
Egészségéért
1 481,270,000,000,001 481,27
1218714KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.0,000,000,005 575,335 575,33
122A275Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat0,00327,820,000,00327,82
123C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.0,000,000,00639,34639,34
124C247Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.0,000,000,00571,70571,70
125C278Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató
Kft.
0,00320,060,000,00320,06
126H025XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata0,00424,510,000,00424,51
127H043Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.0,00542,860,000,00542,86
128H915Budai Egészségközpont Kft.11 067,380,000,000,0011 067,38
129K358Ars Medica Lézerklinika Kft.0,00375,680,000,00375,68
130K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ75 737,420,000,000,0075 737,42
131K405Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő
Kft.
0,00325,150,000,00325,15
132K409Istenhegyi Magánklinika Egészségügyi és
Szolgáltató Zrt.
0,00369,680,000,00369,68
133K413Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
0,00414,650,000,00414,65
134K558XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00813,990,000,00813,99
135K620Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
0,00460,100,000,00460,10
136M915Betegápoló Irgalmas Rend14 269,99710,000,000,0014 979,99
137N511Szent Margit Kórház12 271,950,000,000,0012 271,95
138Összesen1 970 207,3942 576,311 912,9313 682,492 028 379,12

"

5. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ABC
1Szolgáltató neveHavi fix
díj
(ezer Ft)
21133Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi
Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét
167,0
32258Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza240,0
4B414Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, Budapest XVII. kerület369,0
5B453Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület508,0
6K431Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza488,0
7M963Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc2 227,0
8N840Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület1 023,0
93581Országos Vérellátó Szolgálat94 820,0
10A946Országos Epidemiológiai Központ21 054,0
11R232Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet1 172,0

"

6. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 201/2001. (X.25.)Korm.rendelethez

A vízminőség vizsgálatára szolgáló módszerekkel szemben támasztott követelmények

Az ellenőrzés céljából alkalmazott analitikai módszereket az EN ISO/IEC 17025 szabvány vagy más, azzal egyenértékű, nemzetközileg elfogadott szabvány szerint kell validálni, a laboratóriumoknak és az azokkal szerződésben álló feleknek az EN ISO/IEC 17025 szabványnak vagy más, nemzetközileg elfogadott hasonló szabványnak megfelelő minőségirányítási gyakorlatot kell követniük.

1. Mikrobiológiai paraméterekre vonatkozó módszerek

A vizsgálatokat nemzetközileg elfogadott módszerek szerint kell végezni. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) kihirdetésekor elfogadott módszereket a következő lista tartalmazza. A Kr. kihirdetését követő új nemzetközi (CEN vagy ISO) módszer honosítása esetén azonban a honosítástól kezdődően az új módszert kell alkalmazni. A laboratóriumok ezektől eltérő módszert akkor használhatnak, ha azokat ellenőrzik (validálják) és az 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint alkalmazásukat Budapest Főváros Kormányhivatala jóváhagyja.

Escherichia coli (E. coli) és coliform baktériumok (MSZ EN ISO 9308-1 vagy MSZ EN ISO 9308-2)

Enterococcusok (MSZ EN ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (MSZ EN ISO 16266)

tenyészthető mikroorganizmusok számlálása - telepszám 22 °C-on (MSZ EN ISO 6222)

tenyészthető mikroorganizmusok számlálása - telepszám 36 °C-on (MSZ EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (beleértve a spórákat is) (MSZ EN ISO 14189)

2. Kémiai és indikátor paraméterek, amelyekre a módszerrel szembeni teljesítménykövetelmények vonatkoznak

2.1. Kémiai és indikátor paraméterek

Az 1. táblázatban szereplő paraméterek esetében az analitikai módszerrel szemben követelmény, hogy képes legyen a határértéknek megfelelő koncentrációkat az adott határérték legfeljebb 30%-ának megfelelő alsó méréshatárral és az 1. táblázatban megadott mérési bizonytalansággal mérni. Az eredményt legalább annyi tizedesjegy pontossággal kell megadni, mint amennyivel az 1. számú melléklet B) és C) részében a határértékeket meghatározták.

Az 1. táblázatban szereplő mérési bizonytalanság nem használható az 1. számú mellékletben megadott határértékek további tűréshatáraként.

1. táblázat

A módszerrel szembeni minimális követelmény - "mérési bizonytalanság"

ABC
1ParaméterekMérési bizonytalanság
(lásd az 1. megjegyzést)
a határérték %-os arányában
(a pH kivételével)
Megjegyzések
2Alumínium25
3Ammónium40
4Antimon40
5Arzén30
6Benzo[a]pirén50Lásd az 5.
megjegyzést.
7Benzol40
8Bór25
9Bromát40
10Kadmium25
11Klorid15
12Króm30
13Vezetőképesség20
14Réz25
15Cianid30Lásd a 6.
megjegyzést.
161,2-diklór-etán40
17Fluorid20
18Hidrogénion koncentráció
pH (pH egységekben
kifejezve)
0,2Lásd a 7.
megjegyzést.
19Vas30
20Ólom25
21Mangán30
22Higany30
23Nikkel25
24Nitrát15
25Nitrit20
26Oxidálhatóság50Lásd a 8.
megjegyzést.
27Peszticidek30Lásd a 9.
megjegyzést.
28Policiklusos aromás
szénhidrogének
50Lásd a 10.
megjegyzést.
29Szelén40
30Nátrium15
31Szulfát15
32Tetraklóretilén30Lásd a 11.
megjegyzést.
33Triklóretilén40Lásd a 11.
megjegyzést.
34Trihalometánok - összesen40Lásd a 10.
megjegyzést.
35Összes szerves széntartalom
(TOC)
30Lásd a 12.
megjegyzést.
36Zavarosság30Lásd a 13.
megjegyzést.

Az akrilamid, az epiklórhidrin és a vinilklorid ellenőrzése termékspecifikációk révén történik.

2. táblázat

A módszerrel szemben 2019. december 31-éig alkalmazható követelmények - "pontosság", "precizitás" és "kimutatási határ"

ABCDE
1ParaméterekPontosság
(lásd a 2.
megjegyzést)
a határérték
%-os
arányában (a
pH
kivételével)
Precizitás
(lásd a 3.
megjegyzést)
a határérték
%-os
arányában (a
pH
kivételével)
Kimutatási
határ
(lásd a 4.
megjegyzést)
a határérték
%-os
arányában (a
pH
kivételével)
Megjegyzések
2Alumínium101010
3Ammónium101010
4Antimon252525
5Arzén101010
6Benzo[a]pirén252525
7Benzol252525
8Bór101010
9Bromát252525
10Kadmium101010
11Klorid101010
12Króm101010
13Vezetőképesség101010
14Réz101010
15Cianid101010Lásd a 6.
megjegyzést.
161,2-diklór-etán252510
17Fluorid101010
18Hidrogénion
koncentráció pH
(pH
egységekben
kifejezve)
0,20,2Lásd a 7.
megjegyzést.
19Vas101010
20Ólom101010
21Mangán101010
22Higany201020
23Nikkel101010
24Nitrát101010
25Nitrit101010
26Oxidálhatóság252510Lásd a 8.
megjegyzést.
27Peszticidek252525Lásd a 9.
megjegyzést.
28Policiklusos
aromás
szénhidrogének
252525Lásd a 10.
megjegyzést.
29Szelén101010
30Nátrium101010
31Szulfát101010
32Tetraklóretilén252510Lásd a 11.
megjegyzést.
33Triklóretilén252510Lásd a 11.
megjegyzést.
34Trihalometánok
- összesen
252510Lásd a 10.
megjegyzést.
35Zavarosság252525

Az akrilamid, az epiklórhidrin és a vinilklorid ellenőrzése termékspecifikációk révén történik.

2019. december 31-éig az ezen alpont szerinti "alsó méréshatár" és az 1. táblázatban szereplő "mérési bizonytalanság" követelmények helyett a 2. táblázatban szereplő "pontosság", "precizitás" és "kimutatási határ" teljesítményjellemzők alkalmazásának van helye.

2.2. Megjegyzések az 1. és a 2. táblázathoz

1.
megjegyzés
A mérési bizonytalanság a felhasznált adatok alapján a mérendő
mennyiségre kapott értékek szórására jellemző nem negatív szám. A
mérési bizonytalanságra vonatkozó módszerrel szembeni követelmény
(k = 2) a táblázatban megadott határérték százalékos aránya vagy annál
jobb eredmény. Más rendelkezés hiányában a mérési bizonytalanságot a
határérték szintjén kell megbecsülni.
2.
megjegyzés
A pontosság a szisztematikus hiba mutatója, azaz a nagy számú ismételt
mérés átlagértéke, valamint a valódi érték közötti különbség. Részletesebb
leírás az ISO 5725 szabványban található.
3.
megjegyzés
A precizitás a véletlen hiba mutatója, és rendszerint az eredmények
átlagérték körüli (egy tételen belüli és tételek közötti) szórásaként
fejezzük ki. Az elfogadható precizitás a relatív szórás kétszerese. Ezt a
kifejezést részletesebben az ISO 5725 szabvány írja le.
4.
megjegyzés
A kimutatási határ:
- vagy a paramétert alacsony koncentrációban tartalmazó természetes
minta egy tételén belüli szórásának háromszorosa, vagy
- egy vakminta (egy tételen belüli) szórásának ötszöröse.
5.
megjegyzés
Ha a mérési bizonytalanság értéke nem érhető el, a rendelkezésre álló
legjobb technikát kell kiválasztani (60%-ig).
6.
megjegyzés
A módszer meghatározza az összes cianidtartalmat annak minden
formájában.
7.
megjegyzés
A pontosság, a precizitás és a mérési bizonytalanság értékei pH-
egységekben vannak kifejezve.
8.
megjegyzés
Referencia-módszer: EN ISO 8467.
9.
megjegyzés
A módszerrel szembeni követelmények egyedi peszticidekre vonatkoznak
és jelzésértékűek. A mérési bizonytalanság értéke számos peszticid
esetében 30% is lehet, más peszticidek esetében azonban legfeljebb 80%-
os érték is megengedhető.
10.
megjegyzés
A módszerrel szembeni követelmények az egyes anyagokra vonatkoznak,
és meg kell felelniük az 1. számú melléklet B) részében az egyes
anyagokra vonatkozó határértékek 25%-ának
11.
megjegyzés
A módszerrel szembeni követelmények az egyes anyagokra vonatkoznak,
és meg kell felelniük az 1. számú melléklet B) részében az egyes
anyagokra vonatkozó határértékek 50%-ának
12.
megjegyzés
A mérési bizonytalanságot az összes szerves széntartalom (TOC) 3 mg/l-
es szintjén kell megbecsülni. Az összes szerves széntartalom és oldott
szerves szén meghatározására szolgáló CEN 1484 útmutatót [Guidelines
for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC)] kell
használni.
13.
megjegyzés
A mérési bizonytalanságot az EN ISO 7027 szabványnak megfelelően 1,0
NTU (nefelometriás turbiditási egység) szinten kell megbecsülni.

3. Biológiai vizsgálatok

A biológiai vizsgálatokat a vonatkozó (nemzetközi vagy hazai) szabványok szerint kell végezni.

4. Az indikatív dózis és az analitikai módszerekkel szembeni követelmények ellenőrzése

4.1. Az indikatív dózisnak való megfelelés ellenőrzése

4.1.1. Az emberi fogyasztásra szánt vízben jelen lévő radioaktivitás kimutatására különböző megbízható vizsgálati stratégiák alkalmazhatóak. E stratégiák kiterjedhetnek bizonyos radionuklidok vagy egyetlen radionuklid vagy az összesalfa-aktivitás vagy az összesbétaaktivitás vizsgálatára.

4.1.2. Bizonyos radionuklidok vagy egyetlen radionuklid vizsgálata

4.1.2.1. Ha valamelyik aktivitáskoncentráció meghaladja a vonatkozó származtatott érték 20%-át, vagy a tríciumkoncentráció meghaladja az 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatban szereplő parametrikus értéket, további radionuklidok vizsgálatára van szükség. A mérendő radionuklidokat a radioaktivitás valószínű forrásaira vonatkozó valamennyi releváns információ figyelembevételével az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozza meg.

4.1.3. Az összesalfa-aktivitásra és az összesbéta-aktivitásra vonatkozó vizsgálati stratégiák

4.1.3.1. Az indikatív dózis parametrikus indikatív értékének ellenőrzésére alkalmazhatóak az összesalfa-aktivitásra és az összesbéta-aktivitásra vonatkozó vizsgálati stratégiák. Adott esetben az összesbéta-aktivitás helyett a K-40 aktivitás koncentráció kivonásával a maradék béta-aktivitás is használható. E célból összesalfa-aktivitás és összesbéta-aktivitás vizsgálati szinteket kell meghatározni. Az ajánlott összesalfa-aktivitás vizsgálati szint 0,1 Bq/l. Az ajánlott összesbéta-aktivitás vizsgálati szint 1,0 Bq/l.

4.1.3.2. Ha az összesalfa-aktivitás és az összesbéta-aktivitás egyidejűleg kisebb, mint 0,1 Bq/l, illetve 1,0 Bq/l, az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerláncfelügyeleti szerv feltételezheti, hogy az indikatív dózis alacsonyabb a 0,1 mSv parametrikus értéknél, így nincs szükség az indikatív dózis meghatározásához további izotópspecifikus radiológiai vizsgálatra, kivéve, ha más forrásból tudomása van arról, hogy bizonyos radionuklidok jelen vannak a vízben, és az indikatív dózisnak a 0,1 mSv értéket való túllépését okozhatják.

4.1.3.3. Ha az összesalfa-aktivitás meghaladja a 0,1 Bq/l-t vagy az összesbéta-aktivitás meghaladja az 1,0 Bq/l-t, meghatározott radionuklidok analízisére van szükség.

4.1.3.4. Az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv alternatív összesalfa-aktivitás és összesbéta-aktivitás vizsgálati szinteket is meghatározhat, ha bizonyítani tudják, hogy ezek az alternatív szintek összhangban állnak az indikatív dózis 0,1 mSv értékével.

4.1.3.5. A mérendő radionuklidokat a radioaktivitás valószínű forrásaira vonatkozó valamennyi releváns információ figyelembevételével az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozza meg. Mivel a magas trícium koncentráció más mesterséges radionuklidok jelenlétére utalhat, a tríciumot, az összesalfaaktivitást és az összesbéta-aktivitást ugyanazon a mintán kell mérni.

4.2. Az indikatív dózis kiszámítása

4.2.1. Az indikatív dózist a mért radionuklid-koncentrációk és a vonatkozó jogszabályban meghatározott dózisegyütthatók, vagy az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elismert információk alapján kell kiszámítani, az éves ivóvízbevitel alapján (felnőttek esetében 730 l). Ha a következő egyenlőtlenség teljesül, az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feltételezheti, hogy az indikatív dózis alacsonyabb a 0,1 mSv parametrikus értéknél, és további vizsgálatra nincs szükség:

ahol

Ci(obs) = az i radionuklid megfigyelt koncentrációja

Ci(der) = az i radionuklid származtatott koncentrációja

n = észlelt radionuklidok száma

4.2.2. Származtatott radioaktivitás-koncentrációk az emberi fogyasztásra szánt vízben (1)

ABC
1SzármazásNuklidSzármaztatott koncentráció
2TermészetesU-238 (2)3,0 Bq/l
3U-234 (2)2,8 Bq/l
4Ra-2260,5 Bq/l
5Ra-2280,2 Bq/l
6Pb-2100,2 Bq/l
7Po-2100,1 Bq/l
8MesterségesC-14240 Bq/l
9Sr-904,9 Bq/l
10Pu-239/Pu-2400,6 Bq/l
11Am-2410,7 Bq/l
12Co-6040 Bq/l
13Cs-1347,2 Bq/l
14Cs-13711 Bq/l
15I-1316,2 Bq/l

(1) A táblázat a leggyakoribb természetes és mesterséges radionuklidokra vonatkozó értékeket tartalmazza, melyek 0,1 mSv dózisra, 730 liter éves vízbevitellel és a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/EURATOM tanácsi irányelv III. melléklet (A) táblázatában meghatározott dózisegyütthatók alkalmazásával kiszámított pontos értékek. Ugyanezen a módon a más radionuklidokra vonatkozó, származtatott koncentrációk is kiszámíthatók.

(2) A táblázat kizárólag az urán radiológiai tulajdonságait veszi figyelembe, kémiai toxicitását nem.

4.3. Módszertani követelmények

A következő paraméterekre és radionuklidokra vonatkozóan az alkalmazott elemzési módszernek az aktivitáskoncentrációkat legalább az alább meghatározott kimutatási határral tudnia kell mérnie:

ABC
1Paraméterek és radionuklidokKimutatási határ
(1. és 2. megjegyzés)
Megjegyzések
2Trícium10 Bq/l3. megjegyzés
3Radon10 Bq/l3. megjegyzés
4Összesalfa-aktivitás0,04 Bq/l4. megjegyzés
5Összesbéta-aktivitás0,4 Bq/l4. megjegyzés
6U-2380,02 Bq/l
7U-2340,02 Bq/l
8Ra-2260,04 Bq/l
9Ra-2280,02 Bq/l5. megjegyzés
10Pb-2100,02 Bq/l
11Po-2100,01 Bq/l
12C-1420 Bq/l
13Sr-900,4 Bq/l
14Pu-239/Pu-2400,04 Bq/l
15Am-2410,06 Bq/l
16Co-600,5 Bq/l
17Cs-1340,5 Bq/l
18Cs-1370,5 Bq/l
19I-1310,5 Bq/l

Megjegyzések:

1. A kimutatási határt az ISO 11929 ("A jellemző határértékek [döntési határérték, kimutatási határ és megbízhatósági tartományok] meghatározása az ionizáló sugárzás méréséhez - Alapok és alkalmazások") szabvány szerint, 0,05-os első- és másodfajú hiba feltételezésével kell meghatározni.

2. A mérési bizonytalanságokat teljes standard bizonytalanságként vagy kiterjesztett standard bizonytalanságként, 1,96-os kiterjesztési tényezővel, az "Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezéséhez" című ISO-útmutató alapján kell kiszámítani és megadni.

3. A trícium és a radon kimutatási határa a 100 Bq/l parametrikus érték 10%-a.

4. Az összesalfa-aktivitás és az összesbéta-aktivitás kimutatási határa a 0,1 Bq/l, illetve az 1,0 Bq/l vizsgálati érték 40%-a.

5. Ez a kimutatási határ csak új vízforrás esetében, az indikatív dózis kezdeti vizsgálatára alkalmazandó. Ha a kezdeti vizsgálat alapján nem valószínű, hogy az Ra-228 meghaladja a származtatott koncentráció 20%-át, a kimutatási határ az Ra-228 nuklidra vonatkozó rutinmérések esetében 0,08 Bq/l-re növelhető, amíg az ellenőrzés megismétlése nem szükséges."

7. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A 35/2011. Korm. rendelet 4. melléklet 5-7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. A területileg illetékes házi gyermekorvos (háziorvos) vagy a választott házi gyermekorvos (háziorvos) neve, telefonszáma, e-mail címe:

6. Védőnő neve, telefonszáma, e-mail címe:

7. Gyermekgyógyász

a) neve:

b) telefonszáma:

c) e-mail címe:

d) működési nyilvántartásának száma:"

8. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A 35/2011. Korm. rendelet 5. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 0-4 napos életkorban
Vizsgálatot végző gyermekgyógyász neve:
a) Teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére
megtörtént........ év ........ hó ...... nap,
eredménye: ...............................................
b) Testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése
megtörtént........ év ........ hó ...... nap,
eredménye: ...............................................
c) Ideggyógyászati vizsgálat
megtörtént........ év ........ hó ...... nap,
eredménye: ...............................................
d) Csípőficam szűrése
megtörtént........ év ........ hó ...... nap,
eredménye: ...............................................
e) Érzékszervek működésének vizsgálata (hallás, látás)
megtörtént........ év ........ hó ...... nap,
eredménye: ...............................................
BCG oltás beadása megtörtént:év hó nap óra perc
Oltóanyag száma:
……………………………….
Gyermekgyógyász aláírása
P. H.
A dokumentum lezárva:
Dátum: .......... év ................................... hó ...... nap
…………………………..
Felelős személy aláírása
P. H.
……………………………….
Gyermekgyógyász aláírása
P. H.

9. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A 35/2011. Korm. rendelet 6. melléklet VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"VIII. További ápolási, ellátási javaslat, alkalmazandó módszerek:
Egyéb megállapítás:
Dátum: .......... év ................................... hó ...... nap
………………………………….
Felelős személy aláírása
P. H."

10. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" részében foglalt "Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)" megjelölésű táblázat a következő 109-121. sorral egészül ki:

[1Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy
rövidítés, illetve külföldön
gyakran használt más
írásmód/
Kémiai név]
"
1094-benzylpiperidine4-(phenylmethyl)piperidine
1103,4-
dichloromethylphenidate/
3,4-CTMP
methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[piperidin-2-yl]acetate
111A-836,339N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-
ylidene]- 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane- carboxamide
112MXP, methoxyphenidine, 2-
MeO-diphenidine
-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine
1133F-phenmetrazine, meta-
fluoro- phenmetrazine,
meta-F-phenmetrazine
2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine
114N-(2-methoxyethyl)-N-(1-
methylethyl)-2-(1-pentyl-
1H-indol-3-yl)-4-thiazol-
methanamine
N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine
115N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl)-4-thiazol-
methanamine
N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-
methanamine
116alpha-PBT; alfa-PBT; a-
PBT; α-
Pyrrolidinobutiothiophenone
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one
117Diclazepam, 2-
Chlorodiazepam, Ro5-3448
7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl- 1,3-dihydro-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
118Diphenidine, 1,2-
diphenylethylpiperidine;
DPD; 1,2-DEP; DIPH
1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine
119MTTA; MTA;
Mephtetramine
2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-
1(2H)-one
120Nitracaine3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate
121EG-018(naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-
methanone
"

11. melléklet a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

Előzetes engedélyezési kötelezettség alá tartozó egészségügyi ellátások a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett külföldi gyógykezeléseknél

AB
I.Az előzetes engedélyezési kötelezettség alá tartoznak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a
következő ellátások:
1.Az R. 3. számú mellékletében foglalt fekvőbeteg-szakellátás esetében valamennyi fekvőbeteg-
szakellátás, valamint az ehhez kapcsolódó, az R. 1. számú mellékletében felsorolt tételes elszámolás alá
eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok, valamint az R. 1/A. számú mellékletében felsorolt
tételes elszámolású hatóanyagok.
2.Az R. 9. számú mellékletében felsorolt egynapos ellátások abban az esetben, ha azokat az ellátás nyújtása
szerinti európai uniós tagállamban fekvőbeteg-szakellátás keretében nyújtották. A következő egynapos
ellátások - nagy értékük miatt - minden esetben engedélykötelesek: agyi gamma-sugár-sebészet
(speciális intracranialis műtétek 18 év felett és alatt), a szív elektrofiziológiai vizsgálata, angioplastica
arteriae subclaviae PTA, angioplastica extremitatis inferioris PTA, angioplastica aa. pelveos PTA,
pacemaker és defibrillátor beültetése, prostata egyéb alternatív LASER műtétei.
3.Az R. 8. számú mellékletében felsorolt nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások,
beavatkozások - kivéve a szervátültetéshez kapcsolódó ellátásokat -, valamint az R. 10. számú
mellékletében meghatározott kúraszerű ellátások.
4.Az R. 2. számú mellékletében felsorolt járóbeteg-szakellátások, valamint az R. 15. és 15/a. számú
mellékletében felsorolt gondozási tevékenységek közül: a CT, MRI diagnosztikai és terápiás
beavatkozások, a molekuláris biológiai diagnosztikai eljárások a kapcsolódó mintavételi eljárásokkal,
továbbá Szomatostatin receptor szcintigráfia, Pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH
kezeléssel, Kezelés Sr-89 Metastronnal, Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel,
Mellékvesekéreg szcintigráfia, Agyi receptor SPECT vizsgálat, Pharmacologiai neurectomia III.,
botulinum toxinnal, Mellékvese kéreg szcintigráfia + Dexamethason suppr., Szívizom receptor
szcintigráfia I-123 MIBG-vel, Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal,
Pharmacologiai neurctomia II., botulinum toxinnal, Szívizom FDG vizsgálat SPECT-el,
Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág, Immunszcintigráfia jelzett antitesttel, a teljes testről.

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére