Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Az 1-3. § és az 5-13. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) és q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 4. § és a 17. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 16. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése esetére a Kkt. 18. § (7) bekezdésében meghatározott bírság,

b) a Kkt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetére a külön jogszabályban meghatározott bírság,

c) a Kkt. 29/A. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére vonatkozóan a Kkt. 29/A. § (2) bekezdésében meghatározott bírság,

d)[1] a Kkt. 12. § (3a) és (3c) bekezdéseiben meghatározott rendelkezések megsértése esetén a Kkt. 12. § (4) bekezdésében meghatározott bírság,

e)[2] a vizsgáló állomás által a közúti járművek időszakos vizsgálatával és rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a Kkt. 24/A. § (5a) bekezdésében meghatározott bírság

kivetésére és felhasználásának rendjére, valamint a hozzá kapcsolódó hatósági intézkedések végrehajtásának módjára.

2. §[3] Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására

a) az 1. § a) pontja alapján a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közlekedési hatóság,

b) az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok,

ba) közlekedési hatóságként a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közlekedési hatóság,

bb)[4] a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, másodfokon a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,

bc)[5] a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányság,

bd)[6] a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága, másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatósága,

be)[7] a munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal,

bf) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerinti hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

bg) a közterület-felügyelet,

c) az 1. § c)-e) pontja alapján a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közlekedési hatóság

[a továbbiakban az a)-c) pont együtt: eljáró hatóság] jogosult.

2/A. §[8] Amennyiben a Kkt. 20. § (4b) bekezdésében meghatározott, a közterület-felügyelet által kiszabott bírság alkalmazását követően a Kkt. 20. § (4c) bekezdése szerinti közigazgatási eljárás lefolytatása szükséges, arra a 2. § b) pont bb) alpontjában meghatározott hatóság jogosult.

2/B. §[9] A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont ab) és b) pont bc) alpontjai alapján ellenőrzésre jogosult közút kezelője ellenőrzési jegyzőkönyvének adatai alapján a 2. § a) pontban, továbbá a b) pont bb) és bd) alpontjában kijelölt hatóság jogosult a közigazgatási eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására.

3. § (1) A beszedett bírságokról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást

a) az 1. § a) pontja alapján az engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon tevékenységet végző vállalkozással (képző szervvel) vagy személlyel,

b) az 1. § b) pontja alapján

ba)[10] a szállítóval (fuvarozóval), a jármű vezetőjével, a megbízóval, a gépkezelővel, az áru feladójával, felrakójával, az utazó személlyel, az utassal, a jármű üzemben tartójával,

bb) a veszélyes áruk szállítása esetén a jármű üzemben tartójával, a jármű vezetőjével, a kísérővel, az áru feladójával, címzettjével, csomagolójával, be- vagy kirakójával, töltőjével, ürítőjével, a konténer üzemben tartójával, a szállítóval (fuvarozóval), a vállalkozás vezetőjével, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval,

c) az 1. § c) pontja alapján

ca) engedély nélküli útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetében az építtetővel,

cb) engedély nélküli forgalomba helyezés esetében az építtetővel

d)[11] az 1. § d) pontja alapján a reklámtáblákra, reklámhordozókra és egyéb reklámcélú berendezésre vonatkozó tilalmat megszegő - ingatlan-nyilvántartás szerinti - tulajdonossal,

e)[12] az 1. § e) pontja alapján az ott szabályozott rendelkezéseket megsértő vizsgáló állomással

szemben indítja meg.

(3) A bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás helyszínen történő készpénzes megfizetéséről az ügyfél részére elismervényt vagy letéti igazolást kell átadni, amelynek másolatát - a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt jogsértések kivételével - a jármű üzemben tartója részére is meg kell küldeni.

(4)[13] Az 1. § alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30 napon belül a 2. § a) pontja, b) pont ba)-bf) alpontja és c) pontja esetében - a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Államkincstár által vezetett, 1. mellékletben meghatározott, az eljáró hatóság szerinti megfelelő számlára kell befizetni.

(4a)[14] A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30 napon belül, továbbá a Kkt. 20. § (16) bekezdése szerinti visszatartás során elrendelt pénzkövetelést

a) az Országos Rendőr-főkapitányság 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstár által vezetett központosított beszedési,

b) ha az eljáró hatóság a közlekedési hatóság, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott

számlára kell befizetni.

(5)[15] A 2. § b) pont bg) alpontjában meghatározott közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságot

a) a b) pontban meghatározott kivétellel a bírságot kiszabó szervezetet létrehozó települési önkormányzat számlájára kell befizetni;

b) a bírságot kiszabó, önálló költségvetési szervként létrehozott közterület-felügyelet számlájára kell befizetni. E bevételeket a közterület-felügyelet havonta köteles az azt létrehozó települési önkormányzat számlájára átutalni.

(6)[16] A Kkt. 20. § (7) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az eljáró hatóság 1. melléklet szerinti számlájára kell befizetni.

(7)[17] A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján a határozatok határokon átnyúló végrehajtásából származó pénzösszeget az 1. melléklet 4. pont 17. sorában meghatározott számlára kell megfizetni.

2. A bírságok felhasználása

4. § (1) A közlekedési hatóság az általa lefolytatott eljárás alapján

a) az 1. § a) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét a közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzésének ellenőrzésére, továbbképzésének szervezésére, az utánképzés és szakfelügyeleti ellenőrzések végzésére és ezek fejlesztésére,

b) az 1. § c) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét az utak létesítésével, korszerűsítésével, a forgalom részére történő átadásával, megszüntetésével, elbontásával, helyreállításával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési, építés-felügyeleti tevékenység ellátására

az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak figyelembevételével használhatja fel.

(2) Az 1. § b) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összege a központi költségvetést illeti meg.

3. A bírságolással összefüggő hatósági feladatok végrehajtásának módja

5. § (1) A Kkt. 20. § (9) bekezdésében meghatározott, az ügyfél részére átadandó írásbeli tájékoztatás tartalmát

a) a visszatartás alkalmazásáról a 2. melléklet,

b) a helyszínen kiszabott bírságról a 3. melléklet

tartalmazza.

(2) Amennyiben a szabályszegés elkövetője az utazó személy, a 3. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatót a részére kell átadni, ez esetben a jármű visszatartására nem kerülhet sor.

6. §[18]

7. § (1) A helyszínen kiszabott bírságról a 3. mellékletben meghatározott tartalmú tájékoztatót 2 példányban kell kiállítani. A tájékoztató kiállítása előtt a személyazonosító igazolványból vagy a személyazonosság igazolására szolgáló más okmányból meg kell állapítani a szabályszegő személyi adatait.

(2) A kiszabott bírságot vagy a fennálló bírságtartozást a helyszínen - amennyiben annak átvételéhez az eljáró hatóság részéről a feltételek fennállnak - készpénzben vagy bankkártyával is meg lehet fizetni.

(3) Ha a helyszínen a bírságnak készpénzben vagy - amennyiben a technikai feltételek adottak - bankkártyával történő megfizetésére nem került sor, a hatóság eljáró tagja a tájékoztató másodlati példányát a fizetési számlára történő készpénzbefizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízással (a továbbiakban: csekkszelvény) együtt a szabályszegőnek átadja. Az átadott csekkszelvény tartalmazza az ügyazonosítót, a számlatulajdonos nevét, megnevezését, nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódját és a kiszabott bírság összegét.

(4) A tájékoztató eredeti példányát az eljáró hatóság öt évig megőrzi.

8. § Amennyiben a bírság megfizetésére vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetésére a helyszínen bankkártyával került sor, akkor a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát a sikeres befizetés után vagy készpénzes fizetés esetében az átvételről kiállított bizonylat eredeti példányát át kell adni a szabályszegőnek, egy példányát pedig csatolni kell a tájékoztató hatósági példányához.

8/A. §[19] (1)[20] A Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság esetében az üzemben tartó adatait a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani.

(2)[21] A gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról - a helyszíni intézkedéssel egyidejűleg - a gépjármű szélvédőjére, annak hiányában a gépjárműre egyéb, jól látható helyen értesítést kell elhelyezni.

(3)[22] A (2) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza:

a) az eljáró hatóság megnevezését, székhelyét és telefonszámát,

b) a helyszíni intézkedés időpontját, helyét és a gépjármű rendszámát,

c) a helyszíni intézkedés jogalapjának megjelölését,

d) tájékoztatást a gépjárművezető távollétében kiszabott bírság tényéről, mértékéről,

e) a helyszíni intézkedést foganatosító személy azonosító számát és aláírását.

(4)[23] Az értesítés gépjárművön történő elhelyezésének tényét képfelvétellel kell dokumentálni.

(5)[24] Az üzembentartó címére a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról a 4. melléklet szerinti tartalommal írásbeli tájékoztatást kell küldeni a csekkszelvénnyel együtt.

(6)[25] Ha a gépjármű üzembentartója a közigazgatási bírságot az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja, a közigazgatási bírság alkalmazására jogosult szerv az 5. melléklet szerinti tartalommal kezdeményezi az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását. A kezdeményezéshez csatolni kell a (4) bekezdés alapján rögzített képfelvételt, valamint a rendelkezésre álló egyéb bizonyítási eszközöket.

(7)[26] Kizárólag technikai eszközzel rögzített jogsértés esetén a gépjárművezető távollétében kiszabható közigazgatási bírság alkalmazásának nincs helye.

9. § (1) Az eljáró hatóság a Kkt. 21/C. § (1) bekezdésében meghatározott központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) ellenőrizheti, hogy a járművezetőnek vagy az üzemben tartónak van-e kifizetetlen bírság tartozása.

(2) Tartozás fennállása esetén a járművezetőt tájékoztatni kell a bírság összegéről, az azt kiszabó hatóságról, a számlaszámról és a helyszíni befizetés lehetőségéről.

(3)[27] Amennyiben tartozás fennállása esetén a bírságot nem az eljáró hatóság szabta ki, azt a bírságot kiszabó hatóság szerinti megfelelő, 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstár által vezetett számlaszámra kell befizetni vagy átutalni.

(4) A (2) bekezdés szerint fennálló tartozás kiegyenlítéséig a visszatartásra a Kkt. 20. § (15) bekezdése alapján kerülhet sor.

(5)[28] A közterület-felügyelő a (4) bekezdés szerinti visszatartást akkor alkalmazhatja, ha az annak jogalapját képező bírságot az illetékes közterület-felügyelet szabta ki.

10. §[29] (1) A hatóság eljáró tagja a Kkt. 20. § (8) és (15) bekezdésében meghatározott esetben a forgalmi engedély, illetve a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát.

(2) Az átvételi elismervény birtokában a járművel a kijelölt várakozóhelyig és - a bírság megfizetéséről szóló bizonylattal együtt - a forgalmi engedély (3) bekezdésben meghatározott átvételi helyéig lehet közlekedni.

(3) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt és hatósági jelzést az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tájékoztatóban megjelölt helyen és időtartamig lehet átvenni.

(4) A helyszínen elvett forgalmi engedély és hatósági jelzés visszaadásának helyéül a hatóság eljáró tagja megjelölheti:

a) az ellenőrzés helyszínét;

b) az eljáró hatóságnak a visszatartás helyéhez legközelebb eső hivatali helyiségét; vagy

c) az eljáró hatóságok közötti együttműködési megállapodás alapján másik hatóság ügyeletét.

(5) Az át nem vett forgalmi engedélyt és hatósági jelzést 3 napon belül a visszatartás alkalmazásáról szóló döntés másolatának egy példányával

a) külföldi üzembentartó esetében a kiállító hatóságnak;

b) belföldi üzembentartó esetében annak lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak

kell megküldeni.

4. A központi közlekedési bírságnyilvántartás

11. § (1) A közlekedési hatóság a nyilvántartásban kezelt adatokhoz történő hozzáférést a Kkt. 21/F. § (1) bekezdésében meghatározott, adatátvételre jogosult szervek részére elektronikus úton

a) rendszer-rendszer kapcsolat útján, vagy

b) az erre a célra kialakított felhasználói felületen keresztül

biztosítja.

(2) A nyilvántartással kapcsolatos feladatai ellátásához közvetlen hozzáféréssel nem rendelkező Kkt. 21/H. § szerinti betekintésre jogosult részére a közlekedési hatóság biztosítja az adattovábbításhoz szükséges felhasználói felületet és informatikai támogatást, valamint a Kkt. 21/G. § (4) bekezdés szerinti érintetti adatszolgáltatási kérelemhez kapcsolódóan elkészíti és honlapján elérhetővé teszi a szükséges elektronikus űrlapokat.

(3) Amennyiben az adatszolgáltatás a Kkt. 21/F. § (2) bekezdésében és 21/G. §-ában meghatározott adatigénylő részére elektronikus úton nem biztosítható, továbbá ha az adatigénylő papír alapon nyújtotta be az adatszolgáltatás iránti kérelmét, az adatszolgáltatást papír alapon kell teljesíteni.

(4) A Kkt. 21/F. § -ában meghatározott adatszolgáltatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy alapú lekérdezés esetében az adatigénylésben érintett személy

aa) családi és utónevét,

ab) születési helyét és idejét,

b) jogi személy lekérdezése esetén az adatigénylésben érintett jogi személy cégjegyzékszámát és nevét,

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lekérdezése esetén az érintett szervezet megnevezését és nyilvántartási számát,

d) azt a törvényi rendelkezést, amely alapján az igényelt adatok megismerésére az adatigénylő jogosult, valamint

e) az adatigénylő pontos megnevezését és címét.

12. § (1) A 2. § b) pontjában meghatározott hatóságok a közlekedési hatóság részére a Kkt. 20. § (1) bekezdése szerinti szabályszegés esetében a Kkt. 21/D. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú adatközlést kizárólag a 11. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikációs kapcsolatok egyikén teljesítik.

(2) Az adatközlést

a)[30] a bíróság vagy az eljáró hatóság előtt indult eljárásban hozott döntés véglegessé válásának,

b)[31] a bírság mértékének csökkentésére vagy a véglegesen kiszabott bírságra vonatkozó fizetési kedvezményről szóló döntésnek,

c) a nyilvántartott bírságadatai módosulása azonosításának,

d) a bírságbeszedés vagy a letétbe helyezés megtörténtének,

e) a bírság megfizetésének,

f) az adók módjára történő behajtás elrendeléséről szóló döntés meghozatalának

g)[32] a gépjárművezető távollétében kiszabott bírság megfizetésének

napjától számított öt munkanapon belül kell teljesíteni.

(3) Az eljáró hatóság az adatközlést a Kkt. 20. § (7) bekezdés szerinti visszatartás iránti intézkedés és a fennálló bírságtartozás esetében a bírság helyszínen történő megfizetésekor ezen tények vonatkozásában haladéktalanul elvégzi.

(4) Az eljáró hatóság a felelősségi körében gondoskodik a nyilvántartásba továbbított adatok helyességéről. Az adatokban bekövetkezett, rendelkezésére álló változásokról, valamint adathiba esetében haladéktalanul értesíti a közlekedési hatóságot a hibáról és a rendelkezésére álló helyes adatról.

(5) A közlekedési hatóság az ellentmondó vagy nyilvánvalóan hibás adatok észlelése esetén az eljáró hatóságnál kezdeményezi az adathiba kijavítását.

(6) Amennyiben az eljáró hatóság rendelkezik jogszabályi felhatalmazással a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatainak megismerésére, akkor az adatközlést megelőzően ellenőrzi a személyes adatok helyességét.

(7) A közlekedési hatóság gondoskodik a kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetve sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméről, valamint felel a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás jogszerűségéért.

13. § (1) A nyilvántartáshoz a 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott módon hozzáférő szervezet nyilvántartja a nyilvántartásban adatközlési művelet elvégzésére jogosultakat (a továbbiakban: jogosultság-nyilvántartás), és e jogosultak jogosultság-azonosítóját az adatközlési művelet végrehajtása során átadja a közlekedési hatóság részére.

(2) A nyilvántartáshoz a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon hozzáférő szervezet esetében a jogosultság-nyilvántartást a közlekedési hatóság vezeti.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultság-nyilvántartás tartalmazza:

a) a lekérdezési jogosultsággal rendelkező szervezet nevét, azonosítóját,

b) az adatközlési műveletet végző személy jogosultság-azonosítóját.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

16. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény]

"b) 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet 1-61. sorában foglalt esetekben,"

(van helye.)

(2) Az R. 2. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény]

"i) 20. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/A-D. mellékletében foglalt esetekben"

(van helye.)

17. § Hatályát veszti a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításról szóló 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez[33]

Az eljáró hatóságok számlaszámai

1. A közlekedési hatóság központosított bevételek számla Magyar Államkincstári számlaszáma: 10032000-01040463-00000000.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01037629 NAV Közigazgatási bírság bevételi számla.

3. A közlekedési hatóság vármegyei központosított bevételek számlái:[34]

ABC
1.NévMagyar Államkincstár számlaszáma
2.Közlekedési hatóság központosított bevételek számla10032000-00003582-09060096
3.Közlekedési hatóság Budapesti központosított bevételek számla10032000-00003582-09060144
4.Közlekedési hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei
központosított bevételek számla
10032000-00003582-09060137
5.Közlekedési hatóság Csongrád-Csanád vármegyei központosított
bevételek számla
10032000-00003582-09060151
6.Közlekedési hatóság Győr-Moson-Sopron vármegyei központosított
bevételek számla
10032000-00003582-09060175
7.Közlekedési hatóság Hajdú-Bihar vármegyei központosított bevételek számla10032000-00003582-09060182
8.Közlekedési hatóság Heves vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060199
9.Közlekedési hatóság Komárom-Esztergom vármegyei központosított
bevételek számla
10032000-00003582-09060216
10.Közlekedési hatóság Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei
központosított bevételek számla
10032000-00003582-09060209
11.Közlekedési hatóság Tolna vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060261
12.Közlekedési hatóság Békés vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060120
13.Közlekedési hatóság Baranya vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060113
14.Közlekedési hatóság Zala vármegyei központosított bevételek számla10032000-00003582-09060292
15.Közlekedési hatóság Veszprém vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060278
16.Közlekedési hatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei
központosított bevételek számla
10032000-00003582-09060254
17.Közlekedési hatóság Bács-Kiskun vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060106
18.Közlekedési hatóság Fejér vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060168
19.Közlekedési hatóság Vas vármegyei központosított bevételek számla10032000-00003582-09060285
20.Közlekedési hatóság Nógrád vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060223
21.Közlekedési hatóság Somogy vármegyei központosított bevételek
számla
10032000-00003582-09060247
22.Közlekedési hatóság Pest vármegyei központosított bevételek számla10032000-00003582-09060230

4. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központosított bírságbeszedési számlaszámai:[35]

[36]
AB
1.NévMagyar Államkincstár számlaszáma
2.BRFK Központosított bírságbevételek10032000-01040298-00000000
3.Baranya MRFK Központosított bírságbevételek10024003-01040023-00000000
4.Bács-Kiskun MRFK Központosított bírságbevételek10025004-01040023-00000000
5.Békés MRFK Központosított bírságbevételek10026005-01040023-00000000
6.Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK Központosított bírságbevételek10027006-01040023-00000000
7.Csongrád-Csanád MRFK Központosított bírságbevételek10028007-01040023-00000000
8.Fejér MRFK Központosított bírságbevételek10029008-01040023-00000000
9.Győr-Moson-Sopron MRFK Központosított bírságbevételek10033001-01040023-00000000
10.Hajdú-Bihar MRFK Központosított bírságbevételek10034002-01040023-00000000
11.Heves MRFK Központosított bírságbevételek10035003-01040023-00000000
12.Jász-Nagykun-Szolnok MRFK Központosított bírságbevételek10045002-01040023-00000000
13.Komárom-Esztergom MRFK Központosított bírságbevételek10036004-01040023-00000000
14.Nógrád MRFK Központosított bírságbevételek10037005-01040023-00000000
15.Pest MRFK Központosított bírságbevételek10032000-01040315-00000000
16.Somogy MRFK Központosított bírságbevételek10039007-01040023-00000000
17.Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK Központosított bírságbevételek10044001-01040023-00000000
18.Tolna MRFK Központosított bírságbevételek10046003-01040023-00000000
19.Vas MRFK Központosított bírságbevételek10047004-01040023-00000000
20.Veszprém MRFK Központosított bírságbevételek10048005-01040023-00000000
21.Zala MRFK Központosított bírságbevételek10049006-01040023-00000000
22.Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Központosított bírságbevételek10032000-01040322-00000000
23.ORFK Központosított bírságbevételek10032000-01040061-00000000

5. A Pénzügyminisztérium számlaszáma: 10032000-01460658-00000000[37]

6. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-01040047-00000000 Közúti közlekedési bírság letéti számla.[38]

2. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

Írásbeli tájékoztatás a visszatartásról

1. Az eljáró hatóság megnevezése.

2. A visszatartásra okot adó döntés száma, amely alapján intézkedés történik.

3. A jármű visszatartásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségek:

a) intézkedés a jármű visszatartásáról a kivetett, kiszabott bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig,

b) a jármű visszatartására kijelölt hely megnevezése, a kijelölt hely megközelítésének útvonala,

c) a kivetett bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetésének módja,

d) a járműnek visszatartás helyéről történő távozásához kapcsolódó, a járművezetőre vonatkozó kötelezettségek.

4. Egyéb szükséges információk:

a) a jármű visszatartására kijelölt hely igénybevételére vonatkozó esetleges feltételek,

b) a helyszínen elvett forgalmi engedély 10. § (3) bekezdésében meghatározott átvételének helye, időtartama,

c) a helyszínen elvett forgalmi engedély esetében a 10. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti tájékoztatás,

d) az eljáró hatósággal vagy a hatóság eljáró tagjával történő kapcsolatfelvétel lehetőségei.

5. A bírság kivetésének alapjául szolgáló hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó esetleges egyéb hatósági intézkedések, döntések:

a) a járműhöz, tartozékához, rakományához tartozó okmányok, a gépjármű indítókulcsának helyszíni időleges elvétele,

b) a jármű kötelező javításának vagy műszeres ellenőrző vizsgálatának elrendelése, ezek elvégzésére kijelölt helyszín meghatározása,

c) a járművezető részére kötelező pihenőidő letöltésének elrendelése,

d) a rakomány elhelyezésének változtatása, a rakomány egy részének lerakása,

e) a veszélyes áru (ADR) lerakása, kármentesítési helyre szállítása,

f) a megengedett tengelyterhelés túllépése miatt pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása,

g) egyéb intézkedések.

6. Záradék:

a) az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása,

b) a járművezető által történő átvételt igazoló záradék, a járművezető aláírása.

3. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

Írásbeli tájékoztatás a közigazgatási bírság helyszíni kiszabásáról és az ügyfél nyilatkozata

1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám).

2. A szabályszegő személyi adatai [családi és utónév; születési név; anyja neve; születési hely, idő (év, hó, nap); állampolgárság].

3. A jármű rendszáma.

4. Szabályszegés ideje.

5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám).

6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése.

7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minősítése.

8. A bizonyítékot rögzítő technikai eszköz megnevezése, illetve az azonosításhoz szükséges egyéb adatok.

9. A bírság kiszabásának alapját képező jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje és lehetséges módja, tájékoztatás a jogorvoslatról.

10. A szabályszegéshez rendelt közúti közlekedési előéleti pontszám.

11. Egyéb intézkedés.

12. Az ügyfél nyilatkozata[39]

A szabályszegés elkövetését elismerem, a tájékoztatást megkaptam, a bírságot a helyszínen készpénzben, bankkártyával megfizetem a későbbi befizetéshez készpénz-átutalási megbízást átvettem.[40]

Tudomásul veszem, hogy mivel a jogsértés tényét nem vitattam, a döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Tudomásul veszem, hogy a 30 napon belül meg nem fizetett bírság - a törvényes feltételek megléte esetén - adók módjára behajtható.

Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.

Az ügyfél által történő átvételt igazoló záradék, az ügyfél aláírása.

4. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez[41]

ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS

a járművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról

1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám)

2. A gépjármű rendszáma

3. A gépjármű üzembentartójának adatai (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév, székhely vagy telephely)

4. Szabályszegés ideje

5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám)

6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése

7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minősítése

8. A bizonyítékot rögzítő technikai eszköz megnevezése, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatok, feltéve, hogy a jogsértést technikai eszközzel is rögzítették

9. A bírság kiszabásának alapját képező jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje és lehetséges módja

10. Tájékoztatás arról, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (4c) bekezdése alapján, ha a gépjármű üzembentartója a közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja, a jogsértés miatt az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás kezdeményezésére kerül sor.

11. Egyéb intézkedés

12. Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása

5. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez[42]

Közigazgatási eljárás kezdeményezése gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság
esetében
Az ....................................... rendszámú gépjármű üzemben tartójával (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév, székhely vagy telephely) (a továbbiakban: ügyfél) szemben a Kkt. 20. § (4b) bekezdése alapján, a mellékelt tájékoztató szerint a gépjárművezető távollétében közigazgatásibírságot szabtam ki.
Az ügyfél a kiszabott bírságot nem fizette be/a szabályszegés elkövetését vitatta*,
ezért a Kkt. 20. § (4c) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezem.
Mellékelten megküldöm a rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket.
Záradék:
a) keltezés,
b) az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása.
........................
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!"

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 24. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[2] Beiktatta a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 24. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[3] Megállapította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 61. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.03.

[4] Módosította a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2023.02.21.

[5] Módosította a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2023.02.21.

[6] Módosította a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2023.02.21.

[7] Módosította a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2023.02.21.

[8] Beiktatta a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

[9] Beiktatta a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.09.19.

[10] Megállapította a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

[11] Beiktatta a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[12] Beiktatta a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[13] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 47. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 47. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[15] Beiktatta a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

[16] Beiktatta a 41/2016. (X. 6.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.10.07.

[17] Beiktatta a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 36. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[18] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2021.03.06.

[19] Beiktatta a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.08.24.

[20] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 39. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[21] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 37. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[22] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 37. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[23] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 37. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[24] Beiktatta a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 37. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[25] Beiktatta a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 37. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[26] Beiktatta a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 37. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[27] Módosította a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 31. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.09.19.

[28] Beiktatta a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.08.24.

[29] Megállapította a 41/2016. (X. 6.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.10.07.

[30] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 47. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[31] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[32] Beiktatta a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.08.24.

[33] Megállapította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 61. § (3) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2017.01.03.

[34] Megállapította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 54. §-a (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2023.06.26.

[35] Megállapította a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 31. § (3) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2017.09.19.

[36] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 38. § (2) bekezdése (lásd 9. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2021.04.14.

[37] Módosította a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.30.

[38] Módosította a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2021.03.06.

[39] A 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 3. melléklet 12. pontjának "A jelen tájékoztatás átvételétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető." szövegrészét a 31/2019. (XI. 4.) AB határozat 1. pontja alaptörvény-ellenesnek minősítette és megsemmisítette.

[40] A kívánt rész aláhúzandó

[41] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 38. § (1) bekezdése (lásd 8. melléklet). Hatályos 2021.04.14.

[42] Beiktatta a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

Tartalomjegyzék