2013. évi CXXXIII. törvény

a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról[1]

I. FEJEZET

A LELKIISMERETI VALLÁSSZABADSÁG JOGÁVAL ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉG JOGÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

a lelkiismereti és vallásszabadság jogával és a vallási közösség jogállásával kapcsolatos egyes törvények módosítása

1. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

2. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosítása

4. §[5]

5. §[6]

6. § (1)[7]

(2)[8]

7. §[9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. § (1)[19]

(2)[20]

(3)[21]

18. §[22]

19. § (1)[23]

(2)[24]

20. §[25]

21. §[26]

22. §[27]

3. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi VII. törvény módosítása

23. §[28]

II. FEJEZET

EGYÉB MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

24. §[29]

5. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

25. §[30]

6. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosítása

26. §[31]

7. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

27. §[32]

28. §[33]

8. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

29. §[34]

30. §[35]

9. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

31. §[36]

10. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

32. §[37]

11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

33. §[38]

12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

34. §[39]

35. §[40]

13. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

36. §[41]

14. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

37. §[42]

15. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

38. §[43]

16. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

39. §[44]

17. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

40. §[45]

18. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

41. §[46]

42. §[47]

43. §[48]

19. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

44. §[49]

20. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

45. §[50]

21. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

46. §[51]

22. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

47. §[52]

48. §[53]

49. §[54]

23. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

50. §[55]

51. §[56]

24. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

52. §[57]

25. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

53. §[58]

54. §[59]

55. §[60]

26. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

56. §[61]

57. §[62]

58. §[63]

27. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

59. §[64]

28. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

60. §[65]

29. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

61. §[66]

30. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

62. §[67]

63. §[68]

64. §[69]

65. §[70]

66. §[71]

67. §[72]

68. §[73]

31. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

69. §[74]

32. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

70. §[75]

71. §[76]

33. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

72. §[77]

73. §[78]

34. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

74. §[79]

35. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

75. §[80]

76. §[81]

77. §[82]

36. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

78. §[83]

37. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

79. §[84]

38. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

80. §[85]

39. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

81. §[86]

82. §[87]

83. §[88]

40. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

84. §[89]

41. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

85. §[90]

42. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

86. §[91]

43. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

87. §[92]

44. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

88. §[93]

45. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosítása

89. §[94]

46. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

90. §[95]

47. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

91. §[96]

92. §[97]

48. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

93. §[98]

49. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

94. §[99]

50. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

95. §[100]

96. §[101]

97. §[102]

51. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

98. §[103]

52. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

99. §[104]

100. §[105]

53. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

101. §[106]

54. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

102. §[107]

55. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

103. §[108]

104. §[109]

105. §[110]

56. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

106. §[111]

57. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

107. §[112]

58. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

108. §[113]

59. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

109. §[114]

110. §[115]

111. §[116]

60. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

112. §[117]

61. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosítása

113. §[118]

62. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosítása

114. §[119]

63. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

115. §[120]

116. §[121]

64. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

117. §[122]

65. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

118. §[123]

66. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

119. §[124]

67. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

120. §[125]

68. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

121. §[126]

69. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

122. §[127]

70. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

123. §[128]

124. §[129]

125. §[130]

71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

126. §[131]

127. §[132]

128. §[133]

72. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

129. §[134]

130. §[135]

73. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

131. §[136]

74. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

132. §[137]

133. §[138]

134. §[139]

135. § (1)[140]

(2)[141]

136. §[142]

137. §[143]

138. §[144]

139. §[145]

140. §[146]

75. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

141. §[147]

76. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

142. §[148]

77. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

143. §[149]

78. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

144. §[150]

145. §[151]

146. §[152]

147. §[153]

148. §[154]

149. §[155]

150. §[156]

151. §[157]

79. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény módosítása

152. §[158]

80. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

153. §[159]

81. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

154. §[160]

82. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

155. §[161]

83. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

156. §[162]

84. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

157. §[163]

158. §[164]

85. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

159. §[165]

86. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény módosítása

160. §[166]

161. §[167]

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

87. Hatályba léptető rendelkezések

162. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § (1) és (3) bekezdése és a 135. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § (2) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.

88. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

163. § E törvény

a) 1-3. § és 22. § (1) bekezdése az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése,

b) 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 11-13. §-a, 14. §-a a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 23. § (3) bekezdését megállapító rendelkezés kivételével, 15. §-a, 20. §-a és 23. §-a az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése,

c) 14. §-ának a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 23. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése és 117. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése,

d) 22. § (2) bekezdése és 142. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,

e) 37. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,

f) 113. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése,

g) 122. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése,

h) 127. §-a és 128. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,

i) 156. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXXXIII. törvényhez[168]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére