88/2013. (X. 2.) VM rendelet

az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -, a 63-72. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában:

1. állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása,

2. ENAR-szám: a magyar ENAR szám és a más tagállami ENAR jelölés összefoglaló elnevezése,

3. füljelző: a szarvasmarhák szabályszerű, mindkét fülében történő jelölésére szolgáló jelzőeszköz,

4. használati szám: a magyar ENAR-számmal rendelkező egyedek tenyészeten belüli megkülönböztetésére szolgáló négyjegyű szám, amit a magyar ENAR-szám tíz számjegyének 6-9. számjegyei alkotnak,

5. magyar ENAR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és tíz számjegyből álló egyedi kód; a bejelentett egyed kódját az Országos Adatbázis adja ki,

6. más tagállami ENAR jelölés: a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) megfelelő jelölés,

7. ENAR: a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (különösen az állategészségügy, az állattenyésztés, a piacszabályozás) nyilvántartási rendszerének,

8. tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma a Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) nyilvántartásában,

9. tenyésztési hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH),

10. Útmutató: a szarvasmarha egyedi jelölésére és nyilvántartására vonatkozó segédlet, amelyet a tenyésztési hatóság készít el, tart naprakészen és tesz közzé a www.enar.hu honlapon,

11. állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat,

12. belföldi marhalevél-igazolólap: az állat központi nyilvántartásba vételét, valamint az állattartó személyét tanúsító hatósági bizonyítvány,

13. szarvasmarha útlevél: az állat exportra történő szállítása esetén az export-bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány."

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 12-13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"12. marhalevél: az állat központi nyilvántartásba vételét és a központi adatbázisban nyilvántartott adatait, valamint az állattartó személyét tanúsító, az állat másik tagállamba vagy harmadik országba történő kiszállítása esetén útlevélként alkalmazandó, az állat-egészségügyi bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány,

13. útlevélszám: az egyed nyilvántartási száma és a marhalevél kiadási sorszáma együtt."

2. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § A tenyészetek és körzetek kialakítására, illetve a jelentési kötelezettségekre a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglaltak az irányadók."

3. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szarvasmarha egyedi jelölésére kizárólag a tenyésztési hatóság által jóváhagyott és olyan páros füljelző alkalmazható, amely megfelel az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben leírt követelményeknek, és tartalmazza az ország kódját, a tenyésztési hatóság betűjelét vagy logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, az ENAR-számmal megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot."

4. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a füljelző páros kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat kétséget kizáróan másképp nem azonosítható, az állattartó kérésére és költségére, alkalmas genetikai vizsgálattal meg kell állapítani az állat származását. Ennek eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában vagy az állat marhalevelén feltüntetett füljelző megrendelhető (dupla pótlás). A füljelzők megrendelhetőségét a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal vezetője aláírásával igazolja. A füljelzők átvételéig az állatot forgalmi korlátozás alá kell helyezni."

5. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint - hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával, a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott - belföldi marhalevél-igazolólap kíséri."

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint - hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával, a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott -beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri."

6. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 14. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tenyésztési hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

"b) lefolytatja az állatok jelöléséhez használható füljelzők és behelyező eszközök megfelelőségi vizsgálatát, jóváhagyja a füljelző-beszállítókat, valamint felügyeli a füljelzők megrendelésének és a szállítás-teljesítésnek a folyamatát;"

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tenyésztési hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

"e) elkészíti az Útmutatót."

7. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság feladata az ENAR működtetésével kapcsolatban az ENAR-rendszer működése és fejlesztése során szükséges hatósági ellenőrzések végrehajtása."

8. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője az ENAR működtetésével kapcsolatban:

a) az illetékességi területén található tenyészetből, az állattartó hozzájárulásának hiányában is, bejelenti egy szarvasmarha kikerülését az országos adatbázishoz, amennyiben az állattartó felszólítás ellenére sem végzi el hibátlanul a bejelentést, és ez akadálya az állat regisztrálásának az új tenyészetben,

b) az Útmutatóban előírt esetekben ellenőrzi az illetékességi területén található tenyészetekből az országos adatbázishoz küldeni szánt bejelentéseket."

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 15/A. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

"c) az Útmutatóban előírt esetekben ellenőrzi, és ellenjegyzi az illetékességi területén található tenyészetekből

az országos adatbázishoz küldeni szánt bejelentéseket, különösen az alábbi esetekben:

ca) az állat tenyészetbe történő bekerülésekor az eredeti marhalevél hiánya, a marhalevél hibás használata, kitöltöttsége esetén az új marhalevél-igénylő lapot,

cb) a marhalevél hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány adatainak hiánya vagy hibás kitöltöttsége esetén az új marhalevél-igénylő lapot."

9. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

"a) biztosítja - a b) és c) pontban foglaltak kivételével -, hogy rendes vágásra ne kerüljön az a szarvasmarha, amelyiknek hiányzik vagy azonosításra alkalmatlan a füljelzője, továbbá ha nem kíséri marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány;"

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

"d) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, ami tartalmazza legalább az ENAR-számot, az állat vágáskori életkorát (hónapokban) és a vágás időpontját;

e) a marhalevél használatával jelentett vágás esetében a marhaleveleket 7 napon belül, elektronikusan jelentett vágás esetében a vágás adatait a vágás napján, az egyedekhez tartozó marhaleveleket pedig 30 napon belül megküldi a tenyésztési hatóságnak."

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

"g) a marhalevél beérkezés-bejelentő szelvényre rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, a vágás típusának megfelelő kikerülési kódot, valamint az állat vágóhídra érkezésének időpontját, kivéve, ha az elektronikus jelentési rendszeren keresztül küldi be ezen adatokat."

10. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei:

a) ellenőrzi a vágóhídon levágásra kerülő állat füljelzőjét, továbbá marhalevelét és állat-egészségügyi bizonyítványát;

b) az a) pontban foglaltak hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig;

c) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a 17. §-ban előírtak betartását."

11. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 21. §-át megelőző alcíme, valamint 21. és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Az Országos Adatbázis

21. § (1) Az állatok azonosíthatósága és nyomon követése, illetve a támogatások ellenőrzése céljából a tenyésztési hatóság az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 16. § a) pontja alapján az Országos Állattenyésztési Adatbank részeként Országos Adatbázist tart fenn és működtet.

(2) Az Országos Adatbázisban az ENAR keretében kell nyilvántartani a szarvasmarha 23. §-ban előírt adatait, valamint a 33. § szerinti hatósági ellenőrzések megtörténtének tényét és eredményét.

22. § (1) Az Országos Adatbázisból a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és feloldásához külön jogszabályban előírt adatokat kell szolgáltatni.

(2) Az Országos Adatbázis az állattartók és az ellenőrző szervezetek számára a rájuk vonatkozó adatok tekintetében nyilvános.

(3) Az Országos Adatbázis üzemeltetője a vele szerződésben álló tenyésztőegyesületek és a tejtermelés-ellenőrző szervezetek részére, az alapszabályban és a tenyésztési programban foglaltak alapján hozzáférést biztosít."

12. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A marhalevél első oldalának perforációval elválasztott felső - más tagállamba, illetve harmadik országba történő kiszállításkor útlevélként funkcionáló - része legalább az alábbi adatokat tartalmazza:"

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A marhalevél első oldalának középső része a beérkezés-bejelentő szelvény, első oldalának alsó része a kikerülésbejelentő szelvény."

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A marhalevél második oldala (hátoldala) az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány azonosító adatait tartalmazza. Az adatlap kitöltését követően - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a hátoldalon fel kell tüntetni az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámát, a kiállító állatorvos bélyegzőszámát és a kiállítás dátumát."

13. § (1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a tenyésztési hatóság az Országos Adatbázisból marhalevelet állít ki az állattartónak. A marhalevelet az állat születése vagy tenyészetbe kerülése bejelentését tanúsító bizonylat, illetve az elektronikus úton küldött bejelentés beérkezésétől számított 10 napon belül kell kiadni."

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Megyei körzetbe sorolt tenyészet részére kiállított marhalevelet a kiállító szervezet a körzeti kapcsolattartó állatorvos címére küldi meg.

(4) Az ENAR-felelős által továbbított igénylés alapján a kiállító szervezet az Országos Adatbázisból pótolja a megsemmisült, elveszett vagy névváltoztatás miatt cserélt marhalevet. Az új marhalevél költségeit az állattartó viseli."

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Más tagállamból érkező szarvasmarha útlevelét regisztráció céljából,

a) a bejelentőlappal együtt 7 napon belül,

b) elektronikus úton történő bejelentés esetén a bejelentést megelőzően 7 napon belül be kell küldeni az Országos Adatbázishoz."

14. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) Az állattartó köteles:

a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a marhalevél kísérje az állatot, továbbá azt az ellenőrző élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására bemutatni;

b) kikerülés esetén:

ba) a tenyészetből kikerült szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

bb) az állat elhullása és leölése esetén a kikerülés-bejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a tetemet és a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet a települési állati melléktermék gyűjtőhely, állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati melléktermék ártalmatlanító szervezetnek;

bc) vágóhídon kívüli kényszervágás esetén a kikerülés és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

bd) közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a két szelvényt egybefüggően 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek,

be) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre kiszállított állat esetén a kikerülésbejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet pedig a gyűjtőállomásig történő szállításhoz szükséges állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolni;

c) a tenyészetbe került szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényt a felső résszel együtt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

d) az elveszett vagy házilag levágott állatnak a kikerülés- és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

e) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése miatt 3 napon belül értesíteni az ENAR-felelőst;

f) a tenyészetében született borjú születését 10 napon belül bejelenteni az ENAR-felelősnek.

(2) Közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a marhalevél (beérkezés-bejelentő és kikerülés bejelentő szelvény nélkül) az állatot kíséri, mint szarvasmarha útlevél."

15. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § Az ENAR-felelős köteles:

a) az elveszett vagy házilag levágott állat kikerülés- és beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelét a kézhezvételétől számított 4 napon belül a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos

Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni, és a marhalevelet a két szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak;

b) a közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat egybefüggő kikerülés- és bekerülés-bejelentő szelvényét a kézhezvételétől számított 4 napon belül, a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni;

c) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha bekerülés-bejelentő szelvényét kitölteni, és azt a marhalevéllel egybefüggően 4 napon belül az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni és a marhalevelet a szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak;

d) a tenyészetéből kikerült, elhullott és leölt szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét a kézhezvételétől számított 4 napon belül kitölteni, és az Országos Adatbázishoz megküldeni, vagy a kikerülést 4 napon belül elektronikus úton bejelenteni;

e) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre szállított állat esetén a 30. §

(2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni;

f) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése esetén az Országos Adatbázistól haladéktalanul kezdeményezni új marhalevél kiadását;

g) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az Országos Adatbázis állományváltozást követő feladatainak ellátása érdekében."

16. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rakodóhely, illetve a gyűjtőállomás ENAR-felelőse az (1) bekezdésben foglaltakkal egyezően köteles ellenőrzést végezni, valamint a vágóhídra tovább szállított, az elhullott vagy elveszett állatokról az Országos Adatbázisnak a NÉBIH honlapjáról letöltött formanyomtatvány felhasználásával jelentést tenni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt létesítmények hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az e bekezdésekben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét értesíteni."

17. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állati hulladékot megsemmisítő szervezet köteles:]

"c) a beérkezés-bejelentő szelvényt kitölteni, és azt a marhalevéltől nem leválasztva az Országos Adatbázisnak 7 napon belül megküldeni, vagy a beérkezést elektronikus úton 7 napon belül bejelenteni, és a kitöltetlen szelvényt a marhalevéllel egybefüggően 30 napon belül beküldeni."

18. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 29. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:

"Egyedek kiszállítása, exportja vagy visszaérkezése"

19. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § (1) Európai uniós tagállamba történő kiszállítás vagy harmadik országba történő export esetén az állatok rakodásakor közreműködő hatósági állatorvos köteles:

a) a marhalevél felső részét és a külön jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az állattal együtt a célországba küldeni;

b) rakodóhelyen, illetve gyűjtőállomáson, ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, az állat-egészségügyi bizonyítványt bevonni és az állatot a kitöltetlen beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevéllel együtt tovább szállíttatni.

(2) A rakodóhely, illetve gyűjtőállomás ENAR-felelőse köteles:

a) a beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevelet átvenni és ellenőrizni, hiányossága esetén a berakodást megtiltani vagy felfüggeszteni annak pótlásáig;

b) a kiszállított vagy exportált szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényét kitölteni, és 7 napon belül az Országos Adatbázishoz eljuttatni;

c) ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, a már beszállított állatok adatait az Országos Adatbázisnak 7 napon belül bejelenteni, az Útmutatóban előírt bizonylaton vagy elektronikus úton.

(3) Az ideiglenesen kiszállított vagy exportált állat visszaérkezésekor az állattartó köteles a szarvasmarha visszaküldött marhalevelét, valamint állat-egészségügyi bizonyítványát az ENAR-felelősnek 3 napon belül leadni. Az ENAR-felelős 4 napon belül új marhalevelet igényel az Országos Adatbázistól."

20. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 40. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 2014. január 1-je előtt kiadott szarvasmarha útlevelek 2014. június 30-ig használhatók fel."

21. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 41. §-sal egészül ki:

"41. § Ez a rendelet:

a) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. február 27-i 494/98/EK bizottsági rendelet;

b) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében végrehajtandó minimális szintű ellenőrzések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. június 23-i 1082/2003/EK bizottsági rendelet;

d) a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 911/2004/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

22. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

23. § A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

1. 8. § (3) bekezdésében az "az elosztás" szövegrész helyébe az "a használat" szöveg,

2. 9. § (1) bekezdés a) pontjában az "az ENAR-felelős" szövegrész helyébe az "a körzeti kapcsolattartó" szöveg,

3. 9. § (2) bekezdésében az "embrióátültetés" szövegrész helyébe az "embrió-átültetés" szöveg, az "országos adatbázisnak" szövegrész helyébe az "Országos Adatbázisnak" szöveg,

4. 10. § (2) bekezdésében az "A tenyésztési hatóság által pótlásra, illetve cserére leszállított" szövegrész helyébe az "A kézhez kapott" szöveg,

5. 10. § (4) bekezdésében az "a külön jogszabályban" szövegrész helyébe az "a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben" szöveg,

6. 11. § (1) bekezdésében az "állati hulladékmegsemmisítő" szövegrész helyébe az "állati melléktermék ártalmatlanító" szöveg,

7. 11. §(3) bekezdésében az "állategészségügyi hatóságot" szövegrész helyébe a "kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

8. 13. § (1) bekezdésében a "tenyésztési hatóság látja el az állategészségügyi hatóság közreműködésével" szövegrész helyébe a "NÉBIH látja el" szöveg,

9. 13. § (2) bekezdésében az "a tenyésztési hatóság és a megyei állategészségügyi hatóságok" szövegrész helyébe az "a tenyésztési hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

10. 13. § (3) bekezdésében az "a tenyésztési és a megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a tenyésztési hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

11. 14. § a) pontjában az "országos adatbázis" szövegrész helyébe az "Országos Adatbázis" szöveg,

12. 16. § a) pontjában az "országos adatbázisnak" szövegrész helyébe az "Országos Adatbázisnak" szöveg,

13. 20. § b) pontjában az "a megyei állategészségügyi hatóságnak" szövegrész helyébe az "az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szöveg, az "országos adatbázisban" szövegrész helyébe az "Országos Adatbázisban" szöveg,

14. 23. §-t megelőző alcímében az "A belföldi marhalevél-igazolólap" szövegrész helyébe az "A marhalevél" szöveg,

15. 24. § (2) bekezdésében az "Az igazolólap" szövegrész helyébe az "A marhalevél" szöveg,

16. 27. § (1) bekezdés a) pontjában az "igazolólapjait" szövegrész helyébe a "marhalevelét" szöveg,

17. 27. § (1) bekezdés b) pontjában a "bejelenteni" szövegrész helyébe a "bejelenteni, az Útmutatóban előírt módon, bizonylaton vagy elektronikus úton" szöveg, az "országos adatbázisnak" szövegrész helyébe az "Országos Adatbázisnak" szöveg,

18. 28. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "állati hulladékot megsemmisítő" szövegrész helyébe az "állati melléktermékeket ártalmatlanító" szöveg,

19. 28. § (2) bekezdésében és 33. § (4) bekezdésében az "a megyei állategészségügyi hatóságot" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szöveg,

20. 31. § (3) bekezdésében az "az igazolólapok" szövegrész helyébe az "a marhalevél" szöveg, az "az igazolólapot" szövegrész helyébe az "a marhalevelet" szöveg,

21. 33. § (1) bekezdésében és 39. §-ában az "az illetékes megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

22. 33. § (2) bekezdésében az "a megyei állategészségügyi hatósággal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósággal" szöveg,

23. 36. § (1) bekezdésében az "az adatlapot" szövegrész helyébe az "a jegyzőkönyvet" szöveg, az "A megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg, az "adatlap" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 5. §-a,

c) 6. §-a,

d) 12. § (3) bekezdése,

e) 29. §-a,

f) 36. § (4) és (5) bekezdése.

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet módosítása

25. § (1) A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés a következő 1. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"1. Tenyésztési hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)."

(2) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"8. Sertés szállítólevél: az állatok eredetét igazoló és a szállított sertéseket kísérő dokumentum, amely egyben a szállítás Országos Adatbázisnak való bejelentésére is szolgál."

(3) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"18. Útmutató: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által készített és saját honlapján közzétett ENAR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató."

(4) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 20. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"20. Állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat."

26. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Állatmozgás során a sertéseket a NÉBIH által rendszeresített és a honlapján közzétett formátumú szállítólevélnek kell kísérnie, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) kiszállító adatai,

b) kiszállított állatok azonosítói,

c) céltenyészet adatai,

d) állat-egészségügyi bizonyítvány adatai,

e) fogadó tenyészet beérkeztetési adatai."

27. § (1) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A NÉBIH a sertés ENAR-füljelzők gyártására és szállítására évenként pályázatot hirdet, melynek kiírását honlapján közzéteszi."

(2) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az elfogadott füljelzőket és azok forgalmazóinak listáját a NÉBIH saját honlapján közzéteszi, és megállapodást köt a nyertes pályázókkal. A sertés ENAR-ban kizárólag ezek a füljelzők igényelhetők."

28. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az állat füléből a füljelző kiesett, vagy olyan nagymértékben károsodott, hogy a feliratozás nem olvasható, az állat csak akkor szállítható, ha az illetékes ENAR-felelős ismételten megjelölte. A más tagállamból vagy másik tenyészetből származó egyedek ismételt megjelölése esetén a rendelet 17. § g) pontja szerint kell eljárni."

29. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NÉBIH látja el:

a) az Országos Adatbázis létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

b) az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat, és

c) az állattartó feladatai végrehajtásának hatósági ellenőrzését az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságokkal együttműködve."

30. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 13. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Állomás mint illetékes hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

"e) a rendszer működtetésével kapcsolatos befizetések és térítések pénzügyi lebonyolítása, a NÉBIH által meghatározott módon;"

31. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 17. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állattartó köteles:]

"g) az új azonosítóval átjelölt sertések adatait az állatmozgás-nyilvántartásban úgy feltüntetni, hogy a korábbi és az új azonosító közötti kapcsolat megállapítható legyen;"

32. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 20. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[A sertés szállítólevélen fel kell tüntetni:]

"g) az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámát;

h) a szolgáltató állatorvos bélyegzőszámát és a kiállítás dátumát."

33. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A sertéstartó tenyészet, vágóhíd, kereskedőtelep, karantén, mesterséges termékenyítő állomás ENAR-felelőse köteles:]

"b) a beérkezett sertések adatait a belföldi szállítólevél és külföldi kísérő dokumentum tartalmával egyeztetni, szükség esetén az eltéréseket jelezni, a szállítólevelek megfelelő példányát - import esetén az útmutató szerinti import bejelentő lapot - hét munkanapon belül az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a szükséges adatokat elektronikus úton bejelenteni;"

34. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 26. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az állatmozgás-nyilvántartásban az állattartó az alábbi adatokat köteles feltüntetni:]

"e) az új azonosítóval átjelölt sertések adatait olyan módon, hogy a korábbi és az új azonosító közötti kapcsolat megállapítható legyen."

35. § A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet

1. 7. § (2) bekezdés b) pontjában az "az állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

2. 7. § (3) bekezdés a) pontjában a "más tagállamból származó" szövegrész helyébe a "más tagállamból vagy másik hazai tenyészetből származó" szöveg,

3. 8/A. § (5) bekezdésében az "a megyei állategészségügyi hatóság és a tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

4. 12. § (2) bekezdésében a "tenyésztési hatóság és a megyei állategészségügyi hatóságok" szövegrész helyébe a "NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok" szöveg,

5. 12. § (3) bekezdésében a "tenyésztési hatóság és az illetékes megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe a "NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

6. 13. § nyitó szövegrészében az "Állomás mint illetékes hatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

7. 16. § a) pontjában a "szállítólevelén az állategészségügyi igazolás" szövegrész helyébe a "szállítólevelét és az állat-egészségügyi bizonyítvány" szöveg,

8. 20. § (1) bekezdésében az "öt példányban" szövegrész helyébe a "négy példányban" szöveg,

9. 28. § (1) bekezdésében az "a megyei állategészségügyi hatóság és a tenyésztési hatóság (a továbbiakban: hatóság)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és a NÉBIH" szöveg,

10. 31. §-ában az "a megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg, a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek" szöveg,

11. 32. § (1) bekezdésében az "állat-egészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

12. 32. § (2) bekezdésében az "állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg, az "A megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet

a) 5. § (2) bekezdése,

b) 6. § (2) bekezdése,

c) 14. § d) pontjában az "az állat-egészségügyi hatóság egyetértésével" szöveg.

3. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

37. § A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"20. Útmutató: a NÉBIH által készített és a www.enar.hu honlapon közzétett TIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató."

38. § (1) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:]

"c) minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak;"

(2) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állattartó a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, írásban benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely adatában bekövetkezett változást annak megtörténtét követő 14 napon belül. A bejelentésnek tartalmaznia kell az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését különösen az alábbi esetekben:

a) tenyészet bejelentésekor,

b) egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentésekor,

c) tenyészet adatainak módosításakor, kivéve ügyfél-regisztrációs szám bejelentésekor,

d) tartási hely adatainak módosításakor, kivéve kocalétszám, méhcsaládszám, vagy baromfi esetén hasznosítás módosításakor."

39. § (1) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Olyan önálló tenyészet esetén, amelynek ENAR-felelőse nem az előírásoknak megfelelően látja el a szarvasmarha, illetve a sertés ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat, az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság köteles felhívni az állattartó figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére. Amennyiben a jogsértő magatartás továbbra is fennáll, akkor az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság közigazgatási eljárás keretében dönt annak megyei körzetbe történő átsorolásáról."

(2) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A megyei körzetbe való sorolás esetén az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat kizárólag az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által erre kijelölt, illetve megbízott állatorvos végezheti, a működésére meghatározott területen."

40. § A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az e rendelet hatálya alá eső tenyészet állattartója az önálló tenyészetbe való besorolást, illetve ENAR-felelős személyének megváltozását követő 10 napon belül írásban tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot az ENAR-felelős személyéről."

41. § A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Adatbázisból biztosítani kell a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és feloldásához, valamint a támogatások elbírálásához a külön jogszabályban előírt adatszolgáltatást. Ennek keretében közvetlen elektronikus hozzáférést kell biztosítani:]

"d) a NÉBIH Országos Vágóállat Minősítés-nyilvántartási Rendszere (OVMR)"

[részére.]

42. § A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

1. 2. § 7. pontjában az "az illetékes megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

2. 2. § 8. pontjában, 4. § (4) bekezdés j) pontjában, 13. § (3) bekezdésében az "a megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

3. 2. § 13. pontjában az "az állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

4. 2. § 14. pontjában, 3. § (1) és (6) bekezdésében, 4. § (4) bekezdés b) pontjában, az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, c) és d) pontjában, (4) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés k) pontjában, 11. § (2) bekezdés a) pontjában az "az illetékes megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

5. 2. § 18. pontjában, 8. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

6. 3. § (6) bekezdés c) pontjában az "állategészségügyi hatósági intézkedés" szövegrész helyébe a "hatósági állategészségügyi intézkedés" szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "üzemeltetéséhez" szövegrész helyébe az "üzemeltetéséhez vagy a tartott állatok után" szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában, 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

9. 4. § (3) bekezdésében az "A területileg illetékes megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

10. 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az illetékes megyei állategészségügyi hatósághoz" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz" szöveg,

11. 5. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "A megyei állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

12. 8. § (2) bekezdésében az "a megyei állategészségügyi hatóságok" szövegrész helyébe az "az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóságok" szöveg,

13. 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

14. 11. § (4) bekezdés a) pontjában az "a megyei állategészségügyi hatóságokat" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságokat" szöveg,

15. 11. § (4) bekezdés e) pontjában a "47/2005. (V. 23.) FVM rendelet" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet" szöveg,

16. 13. § (1) bekezdés d) pontjában az "Agrárkutató Intézet" szövegrész helyébe az "Agrárgazdasági Kutató Intézet" szöveg

lép.

43. § Hatályát veszti a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a) 2. § 3. és 10. pontja,

b) 4. § (7) bekezdése,

c) 9. § (1) bekezdés c) pontjában az "az állategészségügyi hatóság egyetértésével" szöveg,

d) 15-17. §-a.

4. A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

44. § (1) A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet [továbbiakban: 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"c) törzsállomány azonosító szám: a BIR által képzett és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosítására szolgál;

d) Útmutató: a NÉBIH által készített és honlapján közzétett BIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató."

(2) A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"e) állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat."

45. § (1) A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állatokat, illetve a keltetésre szánt tojásokat az országon belül két tenyészet közötti szállításuk esetén a NÉBIH által rendszeresített és a honlapján közzétett formátumú szállítólevéllel kell kísérni, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) kiszállító adatai,

b) szállítmány adatai,

c) állomány származási adatai,

d) célállomás adatai,

e) állat-egészségügyi bizonyítvány adatai,

f) a szállítmány beérkezésének adatai."

(2) A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szállítólevelet az állattartó négy példányban tölti ki. Az első példányt az indító tenyészet tartója, a második példányt a fogadó tenyészet tartója köteles az indítás vagy fogadás napjától számított tíz munkanapon belül az Országos Adatbázis részére megküldeni. A második és harmadik példány a szállítmányt kíséri, a negyedik példány az indító tenyészet tőpéldánya. A fogadó tenyészetnek nem kell a második példányt megküldenie, amennyiben nem esik a TIR rendelet hatálya alá és ezért nem rendelkezik TIR azonosítóval."

46. § A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A BIR működtetése keretében a TIR regisztrációra kötelezett állattartó feladatai:]

"a) az állatok vagy keltetésre szánt tojások másik tenyészetbe történő szállításakor kitölti a szállítólevelet, valamint a szállítás engedélyezésére kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámát, a kiállítás dátumát, valamint a kiállító állatorvos bélyegzőszámát feltünteti a szállítólevélen, és a szállítólevél egy példányát megküldi az Országos Adatbázis részére;"

47. § A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 5. § (7) bekezdésében a "saját Magyar Baromfi Védjegy" szövegrész helyébe az "a Magyar Baromfi Védjegy" szöveg lép.

48. § Hatályát veszti a 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 12. §-a.

5. A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

49. § (1) A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"10. útmutató: a NÉBIH által az MJKSz közreműködésével készített és a www.enar.hu honlapon közzétett ENAR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató;"

(2) A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 11-13. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"11. kisméretű füljelző: a NÉBIH által bárányok, illetve gidák jelölésére engedélyezett füljelző 6 hónapos korig;

12. nagyméretű füljelző: a NÉBIH által továbbtartásra szánt állatok jelölésére engedélyezett füljelző 6 hónapos kortól;

13. állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat."

50. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állattartó felelős az állatok jelölésének és az évenkénti egyszeri leltárnak az elvégzéséért vagy elvégeztetéséért, továbbá viseli az ezzel járó költségeket."

51. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[A juhfélék egyedeit, mielőtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésőbb 6 hónapos korukig az útmutatóban meghatározott módon juh ENAR-számmal a következők szerint kell megjelölni:]

"e) azon b) pont szerint jelölt egyedek esetében, melyek nem hagyják el a tenyészetet, az eredeti azonosítóval azonos tartalmú c) pont szerinti másodlagos jelölés megrendeléséről és a nagyméretű füljelző behelyezéséről a 10. § szerint kell gondoskodni."

52. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 5. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A kecskefélék egyedeit, mielőtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésőbb 6 hónapos korukig az útmutatóban meghatározott módon kecske ENAR-számmal a következők szerint kell megjelölni:]

"g) azon b) pont szerint jelölt egyedek esetében, melyek nem hagyják el a tenyészetet, az eredeti azonosítóval azonos tartalmú c) pont szerinti másodlagos jelölés megrendeléséről és a nagyméretű füljelző behelyezéséről a 10. § szerint kell gondoskodni."

53. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állatok jelölését - az e rendeletben, illetve az útmutatóban meghatározottak szerint - kizárólag az alábbi személyek végezhetik:]

"c) állat-egészségügyi intézkedés kapcsán, illetve harmadik országból behozott állat esetében szükségessé vált jelölés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által kijelölt jogosult állatorvos vagy hatósági állatorvos."

54. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NÉBIH a jelölőeszközök és segédeszközök minőségére és a jelölőeszköz szállításra vonatkozó - a 21/2004/EK rendelet és e rendelet előírásaival összhangban lévő - követelményeket a saját honlapján teszi közzé."

55. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Amennyiben a jelölőeszköz az állat füléből kiesett, elveszett, vagy olyan mértékben károsodott, hogy a rajta lévő felirat vagy elektronikus jel nem olvasható, akkor az annak pótlását szolgáló, illetve a 4. § c) pontja és az 5. § c) és d) pontja szerinti új füljelző megrendeléséről az állattartónak legkésőbb a 12. § szerinti éves leltárkor, pótlásáról vagy cseréjéről pedig a lehető leghamarabb, de legkésőbb az állat értékesítéséig vagy vágóhídra kerüléséig gondoskodnia kell. A jelölőeszközt az útmutatóban leírtak szerint bármilyen engedélyezett típussal lehet pótolni a 4. és 5. §-ban rögzített előírások betartásával."

56. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az állatokat az országon belül két tenyészet közötti szállításuk esetén a NÉBIH által rendszeresített és a honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú szállítólevéllel, valamint az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott dokumentációval kell kísérni.

(2) A szállítólevélnek a 21/2004/EK rendelet Mellékletének C. 1. szakaszában foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell a szállított állat faját és ENAR-számát, a szolgáltató állatorvos által kiállított állat-egészségügyi bizonyítványának sorszámát, a kiállítás dátumát, az állatorvos bélyegzőszámát, valamint a fogadó tenyészet általi fogadás dátumát, a fogadott állatok számát és a fogadó tenyészet állattartójának aláírását.

(3) Az állattartó részére a szállítólevél nyomtatványt a területi felelős biztosítja.

(4) A szállítólevelet négy példányban kell kitölteni, amelyből kettő marad a szállítást indító állattartónál, két példány a szállítmányt kíséri. Egy példányt az indító tenyészet, egy példányt a fogadó tenyészet az állat indításának napját követő hét napon belül a NÉBIH részére köteles megküldeni.

(5) A szállítólevelet az állattartó három évig köteles megőrizni.

(6) Az országot elhagyó állat esetében az indító tenyészetben a NÉBIH által rendszeresített és a www.enar.hu honlapon közzétett szállítólevélnek a 21/2004/EK rendelet Mellékletének C. 1. szakaszában foglalt adattartalmon kívül tartalmaznia kell a szállított állat faját és ENAR-számát, az állatorvos által kiállított élőállat-szállítási állat-egészségügyi bizonyítványának sorszámát, a kiállítás dátumát, az állatorvos bélyegzőszámát, továbbá a hatósági állatorvos azonosítóját és aláírását. Az indító tenyészetnek a szállítólevél egy példányát meg kell küldenie a NÉBIH részére, egy példányát pedig meg kell őriznie.

(7) A szállítólevélre alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. §-ának rendelkezéseit."

57. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 15. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[Az ENAR működtetése keretében az MJKSz:]

"f) nyilvántartást vezet az állattartóktól beérkező jelölési igényekről és azok időpontjáról, valamint a területi felelősökön keresztül gondoskodik azok 30 napon belüli teljesítéséről."

58. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A belföldön szállítandó állatok esetében az állatszállítás ellenőrzése az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint történik."

59. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állattartó köteles:]

"b) a NÉBIH-től a tenyészetében lévő állatok jelöléséhez szükséges jelölőeszközöket és segédeszközöket a területi felelősön keresztül az útmutató előírásai szerint beszerezni;"

60. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi felelős:]

"e) az állattartónál évente egy alkalommal közreműködik az állományleltár elvégzésében és a NÉBIH részére 10 napon belül elektronikusan megküldi az állományleltárról készült jelentést."

61. § A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

1. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában a "megfelelő füljelző" szövegrész helyébe a "megfelelő kisméretű, és a nagyméretű füljelző" szöveg,

2. 4. § b) pontjában és 5. § b) pontjában a "megfelelő füljelzővel" szövegrész helyébe a "megfelelő kisméretű füljelzővel" szöveg,

3. 4. § c) pontjában a "megfelelő füljelzővel" szövegrész helyébe a "megfelelő nagyméretű füljelzővel" szöveg,

4. 5. § c) és d) pontjában a "megfelelő, az egyed jobb fülébe helyezett füljelzővel" szövegrész helyébe a "megfelelő, az egyed jobb fülébe helyezett nagyméretű füljelzővel" szöveg,

5. 14. §(1) bekezdés a) pontjában az "MgSzH területi szervével" szövegrész helyébe az "élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósággal" szöveg,

6. 21. §-ában az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter" szöveg,

7. 25. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszternek" szöveg,

8. 25. § (2) bekezdésében az "A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szöveg

lép.

6. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosítása

62. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet] a következő 12/a. alcímmel egészül ki:

"12/a. Vörösiszap katasztrófa elhárítása (20/02/06/00)

26/A. § (1) Az előirányzat céljai - összhangban a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelettel - a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömléssel kapcsolatban a védekezésben, valamint a helyreállításban részt vevő központi költségvetési szervek, védekezéssel összefüggő többletkiadásaira támogatás biztosítása.

(2) Ezen előirányzatból kizárólag a korábbi években biztosított támogatásokból visszafizetésre kerülő, az előirányzaton bevételként jelentkező összegek kerülnek visszautalásra a Belügyminisztérium fejezet részére."

63. § A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Az előirányzatról az alábbi célokra történik forrás átadás:

a) az árvízi védekezésben érintett költségvetési szervek, védelmi készültség elrendelése alapján végzett védekezési, helyreállítási feladataival összefüggő többletkiadásaira,

b) a mezőgazdasági termelők árvízi védekezéssel kapcsolatban keletkezett kárainak megtérítésére.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, mezőgazdasági termelést folytató természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel vagy lebonyolító szerven keresztül történik, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában."

64. § A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) Az előirányzat a hulladékról szóló törvény végrehajtási kormányrendeletében, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításról szóló törvény végrehajtási kormányrendeletében meghatározott célokra fordítható.

(2) Az előirányzatból

a) a feladatok végrehajtásában közreműködő, a miniszter és a feladat végrehajtásában érintett miniszterek irányítása alá tartozó költségvetési szervek,

b) a miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatti szükségellátás előfinanszírozására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vagy annak területi szerve,

d) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató,

e) települési önkormányzat részesülhet.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel valósul meg.

(4) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján, valamint határozat alapján nyújtható.

(6) A felhasználás részletszabályait a miniszter külön rendeletben szabályozza."

65. § (1) A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az előirányzatból az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: FAO) Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala és a Közös Szolgáltató Központ felállítására vonatkozó megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása, a FAO ösztöndíjas program megvalósítása, valamint a budapesti FAO irodák bővítése támogatható. Projektfinanszírozás keretében a kapacitásfejlesztést, az élelmiszerbiztonságot, az állategészségügyet, a halászatot és akvakultúrát, az erdőgazdálkodást, az organikus mezőgazdaságot, a fenntartható vidékfejlesztést, a vízgazdálkodást, valamint a Millenniumi Fejlesztési Célok elérését szolgáló fejlesztések kerülnek támogatásra."

(2) A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 42. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az előirányzatra befolyó bevétel átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére."

66. § A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú K+F+I témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, továbbá a kutatói utánpótlás elősegítése.

(2) Az előirányzat kedvezményezettje a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv és a végrehajtásban közreműködő gazdálkodó szervezet lehet."

67. § A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § (1) Az előirányzat célja a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, illetve a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján történik. Az előirányzat utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában kerül felhasználásra.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható."

68. § A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 55. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az előirányzat bevétele a 2011. november 30-a után forgalomba hozott borok után tévesen megfizetett forgalombahozatali járulék befizetésekből származik, amely összegből kerül sor a visszaigényelt összegek megtérítésére. A visszafizetések után fennmaradó előirányzat a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGISZ), illetve az Integrált Szőlészeti és Borászati Információs Rendszer (ISZBIR) fejlesztése és működtetése céljából kerül felhasználásra.

(2) Az előirányzat felhasználása a forgalombahozatali járulékot, illetőleg a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő átutalással történik."

69. § A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"57. § (1) Az előirányzat felhasználási céljai:

a) a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporítóanyag igazolt ellenértékének megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,

b) a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag köztermesztésbe bocsátásával érintett növényi kultúra, valamint a NÉBIH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítése miatt a károsult termelő hozamkárértéknek megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,

c) az a) és b) pont szerinti megsemmisítés igazolt költségeinek megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,

d) a b) pont szerinti megsemmisítés során harmadik személynek okozott kár megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére.

(2) Az előirányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaránál az engedményezési szerződések megkötésével és a kárfedező juttatás kifizetésével, valamint a káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeknek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő megtérítésére használható fel. A felmerült költségek fedezetére átadott támogatásból származó visszafizetés az előirányzat bevételét képezi.

(3) Az előirányzat bevételeit képezik a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról szóló 96/2012. (IX. 4.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése alapján történő befizetések, amelyek a miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően folynak be.

(4) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel valósul meg. Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik."

70. § A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 63. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kommunikációs feladatokkal, illetve az iskolagyümölcs-program értékelésével összefüggő vállalkozási szerződésből származó kötelezettségek teljesítése esetében az előirányzat átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére."

7. Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 4. §, az 5. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. §, a 10. §, a 12. § (1) és (2) bekezdése, a 13. § (1) és (2) bekezdése, a 14. §, a 15. §, a 17. §, a 18. §, a 19. §, a 23. § 14-16. és 20. pontja, a 24. § d)-e) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 88/2013. (X. 2.) VM rendelethez

"2. számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez

Állomány-nyilvántartás

ENAR- számAnyja ENAR- száma
vagy eredeti külföldi
azonosítója
Születés
ideje
NemeFajtája és
szőrzetének
színe
A tartási helyen lévő állat
elpusztulásának,
elveszésének dátuma
A tartási helyen
lévő állat leölésének,
kényszervágásának vagy
a házi vágásának időpontja
A tenyészetbe érkezettElhagyta a tenyészetet
Szárma-
zási
tenyészet
kódja
DátumCéltenyészet
kódja
DátumMegjegyzés
Ellenőrzések
Dátum:
Aláírás:

"

Tartalomjegyzék