46/2015. (VIII. 7.) FM rendelet

egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1., 2. és 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és 21. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában, valamint (5) bekezdés a) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 23. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet módosítása

1. § A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet] 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. diagnosztikai kézikönyv: a klasszikus sertéspestis megállapítására szolgáló diagnosztikai eljárásokat, mintavételi módszereket és a laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelési szempontjait megállapító diagnosztikai kézikönyv jóváhagyásáról szóló, 2002. február 1-jei 2002/106/EK bizottsági határozat mellékleteként kiadott eljárási útmutató;"

2. § A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a vaddisznókban megállapították a klasszikus sertéspestis elsődleges előfordulását, a megyei kormányhivatal azonnal meghozza a következő intézkedéseket:

a) a nemzeti szakértői csoport javaslata alapján kijelöli a fertőzött területet, ahol a járási hivatal útján hatósági megfigyelés alá helyezteti a sertéstartó gazdaságokat, és elrendeli

aa) valamennyi gazdaságban a sertések korcsoportok szerinti nyilvántartásba vételét a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően,

ab) a gazdaságban lévő összes sertésnek a szállásán vagy más olyan helyen tartását, ahol a vaddisznóktól el lehet különíteni azokat oly módon, hogy a vaddisznók ne férhessenek hozzá olyan anyagokhoz, amelyekkel a gazdaságban lévő sertések később érintkezhetnek,

ac) azon intézkedést, hogy a gazdaságba nem léphet be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi,

ad) a sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítési eszköz elhelyezését,

ae) a klasszikus sertéspestis vírus terjesztésének kockázatát csökkentő megfelelő higiéniai óvintézkedéseket minden olyan személlyel szemben, aki érintkezhet vaddisznókkal, ami magába foglalhatja a vaddisznóval érintkezésbe került személyek ideiglenes belépési tilalmát a gazdaságba,

af) a gazdaságban minden, a klasszikus sertéspestis tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés vizsgálatát a klasszikus sertéspestis jelenlétére vonatkozóan,

ag) a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrésze, illetve minden olyan anyag vagy felszerelés bevitelének tilalmát, amely fertőződhetett a klasszikus sertéspestis vírusával,

ah) a területről származó sertések, azok ondója, embriója vagy petesejtje kereskedelemi forgalomba bocsátásának tilalmát, és

ai) amennyiben szükséges, további kiegészítő intézkedéseket;

b) intézkedik, hogy az összes, a kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullva talált vaddisznót hatósági állatorvos ellenőrizze, és a diagnosztikai kézikönyv alapján klasszikus sertéspestisre nézve megvizsgálja, továbbá arról, hogy valamennyi vaddisznó hullája hatósági állatorvosi felügyelet mellett ártalmatlanításra kerüljön; valamint

c) intézkedik, hogy a klasszikus sertéspestis vírusának izolátumát a vírus genotípusának meghatározása céljából vessék alá a diagnosztikai kézikönyvben előírt laboratóriumi eljárásnak.

(2a) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti nyilvántartás adatait a tulajdonosnak naprakészen kell vezetnie, azt a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatni, aki az adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi. Azokban a gazdaságokban, ahol szabadon tartják a sertéseket, az első számlálást becslés alapján is el lehet végezni."

3. § A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzeti szakértői csoport javaslata alapján a megyei kormányhivatal - a klasszikus sertéspestis vaddisznókban való első megállapításától számított - 30 napon belül összeállítja a betegség felszámolására vonatkozó tervet és megküldi felülvizsgálatra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH). A NÉBIH a tervezetet további 30 napon belül véleményezi, szükség esetén módosítja és jóváhagyásra az országos főállatorvos elé terjeszti. A jóváhagyott felszámolási tervet az országos főállatorvos megküldi a Bizottságnak. A terv később - a szerzett tapasztalatok figyelembevételével - a Bizottság jóváhagyásával módosítható vagy kiegészíthető."

4. § A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet "Diagnosztikai eljárások és a biológiai biztonsággal kapcsolatos követelmények" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A klasszikus sertéspestis nemzeti referencia laboratóriumának feladatai, kutatások végzése

19. § (1) A klasszikus sertéspestis nemzeti referencia laboratóriuma (a továbbiakban: NRL) felelős azért, hogy a klasszikus sertéspestis jelenlétének kimutatására és a vírusizolátumok genotípusának azonosítására szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat a diagnosztikai kézikönyv alapján végezzék el. Ebből a célból külön megállapodásokat köthet a közösségi referencialaboratóriummal és a többi tagállam nemzeti laboratóriumával.

(2) Az NRL felelős a klasszikus sertéspestissel kapcsolatos vizsgálatokat végző laboratóriumokban alkalmazott szabványok és diagnosztikai módszerek összehangolásáért. Ennek érdekében

a) diagnosztikai reagenseket adhat az egyes laboratóriumoknak;

b) ellenőrzi a laboratóriumok által használt diagnosztikai reagensek minőségét;

c) rendszeres időközönként összehasonlító vizsgálatokat végez;

d) megőrzi a klasszikus sertéspestis hazai megállapított eseteiből és kitörésekből származó vírusizolátumokat.

(3) Az NRL feladatait a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának budapesti laboratóriuma látja el.

(4) Az országos főállatorvos - a NÉBIH szakvéleménye alapján - maximum 5 év időtartamra más laboratóriumnak is engedélyt adhat a szerodiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére.

(5) A megfelelő biológiai biztonság érdekében a klasszikus sertéspestis vírusán és annak genomján, antigénjén és vakcinákon a kutatás, a diagnosztika és a gyártásra történő felhasználás során beavatkozást csak az országos főállatorvos által jóváhagyott intézményben lehet végezni."

5. § A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az illetékes megyei kormányhivatal felülvizsgálatra megküldi a tervet a NÉBIH-nek. Ha a NÉBIH megfelelőnek találja a vészvakcinázási tervet, akkor megküldi az országos főállatorvosnak, ellenkező esetben átdolgozásra visszaküldi az illetékes megyei kormányhivatalnak. A vészvakcinázási tervet az országos főállatorvos hagyja jóvá, majd a jóváhagyott tervet benyújtja a Bizottságnak. A vészvakcinázási terv a járványügyi helyzet alakulásától függően később módosítható vagy kiegészíthető."

6. § A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az illetékes megyei kormányhivatal felülvizsgálatra megküldi a tervet a NÉBIH-nek. A NÉBIH haladéktalanul megvizsgálja a tervet, elsősorban azért, hogy az összhangban legyen a 18. § (1) bekezdése szerinti betegségfelszámolási terv alapján hozott intézkedésekkel. Ha a NÉBIH megfelelőnek találja a vészvakcinázási tervet, akkor jóváhagyásra megküldi az országos főállatorvosnak, ellenkező esetben átdolgozásra visszaküldi a megyei kormányhivatalnak. Az országos főállatorvos a jóváhagyott vészvakcinázási tervet megküldi a Bizottságnak."

7. § A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet "Járványvédelmi központok és szakértői csoportok" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Járványvédelmi központok és nemzeti szakértői csoport

27. § (1) Az országos főállatorvos a klasszikus sertéspestis járványkitörés esetén haladéktalanul országos járványvédelmi központot hoz létre.

(2) Az országos járványvédelmi központnak irányítania és ellenőriznie kell a (3) bekezdés szerinti helyi járványvédelmi központok működését. Az országos járványvédelmi központ felelős:

a) a szükséges védelmi intézkedések meghatározásáért;

b) az a) pont szerinti intézkedések azonnali és hatékony végrehajtásának biztosításáért a helyi járványvédelmi központokon keresztül;

c) a helyi járványvédelmi központokhoz személyzet, anyagok, eszközök telepítéséért;

d) a nemzetközi állategészségügyi szervezetek, nemzeti hatóságok, a mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek információkkal ellátásáért;

e) szükséges esetben a vészvakcinázás megszervezéséért és az oltási terület meghatározásáért;

f) kapcsolat tartásáért a diagnosztikai laboratóriumokkal, a tömegtájékoztatási eszközökkel és a rendőrhatóságokkal a speciális intézkedések biztosítása érdekében.

(3) Klasszikus sertéspestis járványkitörés esetén a megyei kormányhivatal haladéktalanul helyi járványvédelmi központot hoz létre.

(4) Az országos járványvédelmi központ bizonyos feladatai a helyi járványvédelmi központnak átadhatók.

(5) Az országos főállatorvosnak állatorvosokból, vadászokból, vadbiológusokból és járványügyi szakértőkből létre kell hoznia egy folyamatosan működő nemzeti szakértői csoportot, amely segíti a megyei kormányhivatalokat a klasszikus sertéspestis elleni védekezésben.

(6) A nemzeti szakértői csoport a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznókban való megállapítása esetén:

a) tanulmányozza a járványhelyzetet, és javaslatot tesz a fertőzött terület meghatározására,

b) javaslatot tesz a fertőzött területen a 17. § (2) bekezdés a) pont aa)-ah) alpontokban foglaltakon túl alkalmazandó intézkedésekre, amelyek magukban foglalhatják a vadászat felfüggesztését,

c) javaslatokat ad a megyei kormányhivatalnak a betegség felszámolására vonatkozó terv összeállításával kapcsolatosan,

d) segítséget nyújt a megyei kormányhivatalnak a klasszikus sertéspestisnek a fertőzött területen történő felszámolására hozott intézkedések hatékonyságának igazolása érdekében végzett ellenőrzések során.

(7) Járványkitörés esetén a nemzeti szakértői csoport segítséget nyújt az országos és helyi járványvédelmi központoknak

a) a járványvédelmi vizsgálatban;

b) a laboratóriumi minták vételében, feldolgozásában és értékelésében;

c) a járványvédelmi intézkedések meghozatalában, különös tekintettel a leküzdés során alkalmazandó eljárások tökélesítésére és továbbfejlesztésére.

(8) A NÉBIH biztosítja az országos járványvédelmi központ és a nemzeti szakértői csoport számára a személyzetet, helyiségeket és eszközöket, beleértve a hatékony ügyvitelhez szükséges kommunikációs eszközöket, az e rendeletben meghatározott járványvédelmi intézkedések azonnali végrehajtása érdekében. A helyi járványvédelmi központ személyzetét, helyiségeit és eszközeit, beleértve a szükséges kommunikációs eszközöket a megyei kormányhivatal biztosítja. Az országos és a helyi járványvédelmi központok, valamint a nemzeti szakértői csoport személyzetének, helyiségeinek, eszközeinek, utasítási láncának és ügyvitelének részleteit a 26. § szerinti országos készenléti tervben kell meghatározni.

(9) Az országos főállatorvos az országos és a helyi járványvédelmi központok, valamint a nemzeti szakértői csoport működéséhez és funkciójához szükséges további szempontokat határozhat meg."

8. § A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében az "a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét (a továbbiakban: járási főállatorvos)" szövegrész helyébe az "az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

2. 3. § (5) bekezdésében az "A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe az "Az országos főállatorvos" szöveg, az "Európai Unió Bizottságát" szövegrész helyébe az "Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság)" szöveg,

3. 4. § (1) bekezdésében az "a járási főállatorvost" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

4. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 11. §-ában, 13. § (1) bekezdés b), c), d) és f) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "a járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

5. 4. § (2) bekezdés c) pontjában és 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

6. 4. § (3) bekezdés b) pontjában az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

7. 5. § (2) és (3) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (4) bekezdésében, 23. § (7) bekezdés a) pontjában, 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 26. § (3) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az országos főállatorvos" szöveg,

8. 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "készenléti terv" szövegrész helyébe az "országos készenléti terv" szöveg,

9. 9. § (1) bekezdésében a "községi zárlatot" szövegrész helyébe a "védőkörzetet" szöveg, a "járási főállatorvos" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

10. 9. § (1) bekezdésében, 10. § f) pont fa) alpontjában, 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 14. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés b) pontjában, 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 23. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában, 1. számú melléklet 3. pontjában és 3. számú melléklet 1. pont b) alpontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

11. 9. § (4) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 28. § (2) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg,

12. 10. § nyitó szövegrészében az "A járási főállatorvosnak" szövegrész helyébe az "A járási hivatalnak" szöveg,

13. 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatalnak" szöveg,

14. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az "a járási főállatorvosnak" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnak" szöveg,

15. 18. § (4) bekezdés o) pontjában a "17. § (2) bekezdése szerint kijelölt szakértői csoport" szövegrész helyébe a "nemzeti szakértői csoport" szöveg,

16. 18. § (5) bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében a "minisztériumnak" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek" szöveg,

17. 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 23. § (4) bekezdés a) pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatallal" szöveg,

18. 23. § (6) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalnak" szöveg,

19. 23. § (7) bekezdés b) pontjában a "minisztériumnál" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek" szöveg, az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

20. 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatallal" szöveg,

21. 24. § (2) bekezdés k) pontjában az "a 17. § (2) bekezdésének a) pontja alapján kijelölt szakértői csoport" szövegrész helyébe az "a nemzeti szakértői csoport" szöveg,

22. 25. §-ában az "A minisztérium" szövegrész helyébe az "Az országos főállatorvos" szöveg, az "Európai Unió Bizottsága" szövegrész helyébe a "Bizottság" szöveg,

23. 26. § (1) bekezdésében az "A minisztérium készenléti tervet" szövegrész helyébe az "A NÉBIH országos készenléti tervet" szöveg,

24. 26. § (1) és (4) bekezdésében az "A készenléti terv" szövegrész helyébe az "Az országos készenléti terv" szöveg,

25. 26. § (2) és (3) bekezdésében az "A készenléti tervet" szövegrész helyébe az "Az országos készenléti tervet" szöveg,

26. 26. § (4) bekezdésében az "A minisztérium" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

27. 1. számú melléklet 1. pont nyitó szövegrészében az "az Európai Unió Bizottságához" szövegrész helyébe az "a Bizottsághoz" szöveg,

28. 1. számú melléklet 1. pont f) és j) alpontjában, 4. pont nyitó szövegrészében, f) és fb) alpontjában az "a klasszikus (afrikai) sertéspestis" szövegrész helyébe az "a klasszikus sertéspestis" szöveg,

29. 1. számú melléklet 2. pont c) és g) alpontjában a "klasszikus (afrikai) sertéspestist" szövegrész helyébe a "klasszikus sertéspestist" szöveg,

30. 1. számú melléklet 3. pontjában a "minisztériumnak" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek" szöveg,

31. 1. számú melléklet 4. pont e) pontjában a "klasszikus (afrikai) sertéspestis" szövegrész helyébe a "klasszikus sertéspestis" szöveg,

32. 1. számú melléklet 4. pont nyitó szövegrészében az "A minisztérium" szövegrész helyébe az "A NÉBIH adatai alapján az országos főállatorvos" szöveg,

33. 8. számú melléklet c) pontjában az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetőjének" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterülete vezetőjének" szöveg, a "nemzeti járványvédelmi központ" szövegrész helyébe az "országos járványvédelmi központ" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet

a) 18. § (2) bekezdése,

b) 4., és 5., valamint 9-20. számú melléklete.

2. Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet módosítása

10. § Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet] 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. Diagnosztikai kézikönyv: az afrikai sertéspestis diagnosztikai kézikönyvének jóváhagyásáról szóló, 2003. május 26-i 2003/422/EK bizottsági határozat mellékleteként kiadott, az afrikai sertéspestis egységes diagnosztikai eljárásokkal történő kimutatását biztosító eljárási útmutató."

11. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az adott gazdaságban a sertéseken az afrikai sertéspestist hivatalosan megállapították, a járási hivatal a kitörés helye körül legalább 3 km-es sugarú kör által határolt területre védőkörzetet rendel el, amely az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) által elrendelt legalább 10 km sugarú kör által határolt megfigyelési körzeten belül helyezkedik el."

12. § (1) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megállapított tilalmak további járványkitörések miatt 40 napon túl is fennmaradnak, és ennek következtében a sertések tartásában állatvédelmi intézkedést megalapozó vagy más kényszerítő körülmények merülnek fel, a (4) bekezdésben felsorolt feltételektől függően a járási hivatal - a sertéstartó indokolt kérelmére - engedélyezheti a védőkörzeten belüli nem fertőzött gazdaságból sertések közvetlen elszállítását:"

(2) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott döntésről az országos főállatorvos tájékoztatja a Bizottságot."

(3) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 10. § (4) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép: "(4) A járási hivatal a (2) bekezdés szerinti engedélyt a következő feltételek teljesülése esetén adhatja meg:"

13. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott döntésről az országos főállatorvos tájékoztatja a Bizottságot."

14. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhasznált fertőtlenítőszereket és rovarirtószereket, valamint ezek együttes alkalmazását és a használt koncentráció mértékét - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) előzetes javaslata alapján - a megyei kormányhivatal hagyja jóvá."

15. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a vaddisznókban megállapították az afrikai sertéspestis elsődleges előfordulását, a megyei kormányhivatal azonnal meghozza a következő intézkedéseket:

a) a nemzeti szakértői csoport javaslata alapján kijelöli a fertőzött területet, ahol a járási hivatal útján hatósági megfigyelés alá helyezteti a sertéstartó gazdaságokat, és elrendeli

aa) valamennyi gazdaságban a sertések korcsoportok szerinti nyilvántartásba vételét,

ab) a gazdaságban lévő összes sertésnek a szállásán vagy más olyan helyen tartását, ahol a vaddisznóktól el lehet őket különíteni,

ac) azon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy vaddisznók nem férhetnek hozzá olyan anyagokhoz, amelyekkel a gazdaságban lévő sertések később érintkezhetnek,

ad) azon intézkedést, hogy a gazdaságba nem léphet be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi,

ae) a sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítési, és ha szükséges, rovarirtó eszköz elhelyezését,

af) az afrikai sertéspestis vírus továbbterjesztési kockázatának csökkentése érdekében a megfelelő higiéniai óvintézkedéseket minden olyan személlyel szemben, aki érintkezhet vaddisznókkal, így az intézkedések magukban foglalhatják a vaddisznóval érintkezésbe került személyek ideiglenes belépési tilalmát a gazdaságba,

ag) a gazdaságban minden, az afrikai sertéspestis tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés vizsgálatát az afrikai sertéspestis jelenlétére vonatkozóan,

ah) a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrésze, illetve minden olyan anyag vagy felszerelés bevitelének tilalmát, amely fertőződhetett az afrikai sertéspestis vírusával,

ai) a területről származó sertések, azok ondója, embriója vagy petesejtje kereskedelmi forgalomba bocsátásának tilalmát, és

aj) amennyiben szükséges, további kiegészítő intézkedéseket;

b) gondoskodik arról, hogy az összes, a kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullva talált vaddisznót hatósági állatorvos ellenőrizze, és a diagnosztikai kézikönyv alapján afrikai sertéspestisre nézve megvizsgálja, továbbá arról, hogy valamennyi vaddisznó hullája a hatósági állatorvosi felügyelet mellett ártalmatlanításra kerüljön; valamint

c) intézkedik, hogy az afrikai sertéspestis vírusának izolátumát a vírus genotípusának meghatározása céljából vessék alá a diagnosztikai kézikönyvben előírt laboratóriumi eljárásnak.

(3) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett nyilvántartás adatait az állattartónak naprakészen kell vezetnie, azt a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia, aki az adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi. Azokban a gazdaságokban, ahol szabadon tartják a sertéseket, az első számlálást becslés alapján is el lehet végezni.

(4) Ha az afrikai sertéspestis olyan területen lépett fel vaddisznókban, amely egy másik ország területéhez közel esik, az érintett országok illetékes hatóságaival együtt kell működni a betegség felszámolására irányuló intézkedések meghozatalában."

16. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzeti szakértői csoport javaslata alapján a megyei kormányhivatal - az afrikai sertéspestis vaddisznókban való első megállapításától számított - 30 napon belül összeállítja a betegség felszámolására vonatkozó tervet és felülvizsgálatra a NÉBIH-nek megküldi. A NÉBIH a tervezetet 30 napon belül véleményezi, szükség esetén módosítja és jóváhagyásra az országos főállatorvos elé terjeszti. A jóváhagyott felszámolási tervet az országos főállatorvos megküldi a Bizottságnak. A terv később - a szerzett tapasztalatok figyelembevételével - a Bizottság jóváhagyásával módosítható vagy kiegészíthető."

17. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet "Diagnosztikai eljárások és a biológiai biztonsággal kapcsolatos követelmények" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Az afrikai sertéspestis nemzeti referencia laboratóriumának feladatai, kutatások végzése

18. § (1) Az afrikai sertéspestis nemzeti referencia laboratóriuma (a továbbiakban: NRL) felelős azért, hogy az afrikai sertéspestis jelenlétének kimutatására és a vírusizolátumok genotípusának azonosítására szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat a diagnosztikai kézikönyv alapján végezzék el. Ebből a célból külön megállapodásokat köthet a közösségi referencialaboratóriummal és a többi tagállam nemzeti referencia laboratóriumával.

(2) Az NRL felelős a betegséggel kapcsolatos vizsgálatokat végző laboratóriumokban alkalmazott szabványok és diagnosztikai módszerek összehangolásáért. Ebből a célból:

a) elvégzi az afrikai sertéspestis diagnosztizálásával kapcsolatos vizsgálatokat;

b) diagnosztikai reagensekkel láthatja el az egyes laboratóriumokat;

c) ellenőrzi a használatos valamennyi diagnosztikai reagens minőségét;

d) rendszeres időközönként összehasonlító vizsgálatokat végez;

e) megőrzi az afrikai sertéspestis hazai megállapított eseteiből származó vírusizolátumokat;

f) együttműködik az afrikai sertéspestis közösségi referencialaboratóriumával.

(3) Az NRL feladatait a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának budapesti laboratóriuma látja el.

(4) Az NRL az (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólagosan végzi az e rendeletben előírt hatósági laboratóriumi vizsgálatokat.

(5) A NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság debreceni és kaposvári laboratóriumai részt vesznek a szerodiagnosztikai vizsgálatok végrehajtásában, különös tekintettel a járványügyi felmérő, illetve a monitoring programok keretében történő vizsgálatokra.

(6) Az országos főállatorvos - a NÉBIH szakvéleménye alapján - maximum 5 év időtartamra más laboratóriumnak is engedélyt adhat a szerodiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére.

(7) A megfelelő biológiai biztonság érdekében az afrikai sertéspestis vírusán és annak genomján, antigénjén és vakcinákon a kutatás, a diagnosztika és a gyártásra történő felhasználás során beavatkozást csak az országos főállatorvos által jóváhagyott intézményben lehet végezni."

18. § (1) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NÉBIH gondoskodik az országos készenléti terv elkészítéséről, melyet jóváhagyásra az országos főállatorvosnak nyújt be. Az országos készenléti terv meghatározza az afrikai sertéspestis kitörése esetén végrehajtandó nemzeti intézkedéseket, figyelembe véve azokat a helyi tényezőket, különösen a sertéssűrűséget, amelyek az afrikai sertéspestis terjedését feltehetően befolyásolják. Az országos készenléti terv lehetővé teszi a kitörés gyors és hatékony felszámolásához szükséges berendezések, felszerelések, anyagok és személyek igénybevételét."

(2) A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az országos készenléti terv alapján a megyei kormányhivatal megyei készenléti tervet állít össze."

19. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet "Járványvédelmi központok és szakértői csoportok" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Járványvédelmi központok és a nemzeti szakértői csoport

22. § (1) Az országos főállatorvos afrikai sertéspestis járványkitörés esetén létrehozza a NÉBIH szervezeti keretein belüli, a betegség felszámolását irányító országos járványvédelmi központot.

(2) Az országos járványvédelmi központnak irányítania és ellenőriznie kell a (3) bekezdés szerinti helyi járványvédelmi központok működését. Az országos járványvédelmi központ felelős:

a) a szükséges védelmi intézkedések meghozataláért;

b) az a) pont szerinti intézkedések azonnali és hatékony végrehajtásának biztosításáért a helyi járványvédelmi központokon keresztül;

c) a helyi járványvédelmi központokhoz személyzet, anyagok, eszközök telepítéséért;

d) a nemzetközi állategészségügyi szervezetek, nemzeti hatóságok, a mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek tájékoztatásáért;

e) a diagnosztikai laboratóriumokkal történő kapcsolattartásért;

f) a tömegtájékoztatási eszközökkel történő kapcsolattartásért;

g) a rendőrhatóságokkal történő kapcsolattartásért.

(3) Afrikai sertéspestis járványkitörés esetén a megyei kormányhivatal haladéktalanul helyi járványvédelmi központot hoz létre.

(4) Az országos járványvédelmi központ bizonyos feladatai a helyi járványvédelmi központnak átadhatók.

(5) Az országos főállatorvos állatorvosokból, vadászokból, vadbiológusokból és járványügyi szakértőkből létrehoz egy folyamatosan működő nemzeti szakértői csoportot, amely segíti a megyei kormányhivatalokat az afrikai sertéspestis elleni védekezésben.

(6) A nemzeti szakértői csoport az afrikai sertéspestisnek a vaddisznókban való megállapítása esetén

a) tanulmányozza a járványhelyzetet, és javaslatot tesz a fertőzött terület meghatározására,

b) javaslatot tesz a fertőzött területen a 15. § (2) bekezdés a) pont aa)-ai) alpontokban foglaltakon túl alkalmazandó intézkedésekre, amelyek magukban foglalhatják a vadászat felfüggesztését,

c) javaslatokat ad a megyei kormányhivatalnak a betegség felszámolására vonatkozó terv összeállításával kapcsolatosan,

d) segítséget nyújt a megyei kormányhivatalnak az afrikai sertéspestis fertőzött területen történő megszüntetésére hozott intézkedések hatékonyságának igazolása érdekében végzett ellenőrzések során.

(7) Járványkitörés esetén a nemzeti szakértői csoport segítséget nyújt az országos és a helyi járványvédelmi központnak

a) a járványügyi vizsgálatban;

b) a laboratóriumi minták vételében, feldolgozásában és értékelésében;

c) a járványvédelmi intézkedések meghozatalában, különös tekintettel a leküzdés során alkalmazandó eljárások tökélesítésére és továbbfejlesztésére.

(8) A NÉBIH biztosítja az országos járványvédelmi központ és a nemzeti szakértői csoport számára a helyiségeket és eszközöket, beleértve a hatékony ügyvitelhez szükséges kommunikációs eszközöket, az e rendeletben meghatározott járványvédelmi intézkedések azonnali végrehajtása érdekében. A helyi járványvédelmi központ személyzetét, helyiségeit és eszközeit, beleértve a szükséges kommunikációs eszközöket, a megyei kormányhivatal biztosítja. Az országos és a helyi járványvédelmi központok, valamint a nemzeti szakértői csoport személyzetének, helyiségeinek, eszközeinek, utasítási láncának és ügyvitelének részleteit a 20. § szerinti készenléti tervben kell meghatározni.

(9) Az országos és a helyi járványvédelmi központok, valamint a nemzeti szakértői csoport működéséhez és funkciójához az országos főállatorvos további szempontokat határozhat meg."

20. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

21. § A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet

1. 2. § 17. pontjában az "Ornithodorus" szövegrész helyébe az "Ornithodoros" szöveg,

2. 3. § (1) bekezdésében az "a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos)" szövegrész helyébe az "az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

3. 3. § (4) bekezdésében az "A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)" szövegrész helyébe az "Az országos főállatorvos" szöveg,

4. 3. § (5) bekezdésében és 21. §-ában az "A VM" szövegrész helyébe az "Az országos főállatorvos" szöveg,

5. 4. § (1) bekezdésben, 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdés d) pontjában, 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés b)-d) pontjában, 11. § (1) bekezdés f) pontjában, 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében,14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés b) pontjában, 15. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában az "a járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

6. 5. § (1) bekezdésében a "fertőzöttség gyanúját" szövegrész helyébe a "fertőzöttséget" szöveg,

7. 5. § (2) és (3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, valamint 20. § (3) bekezdésében az "a VM" szövegrész helyébe az "az országos főállatorvos" szöveg,

8. 9. § (4) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg,

9. 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A járási főállatorvosnak" szövegrész helyébe az "A járási hivatalnak" szöveg,

10. 10. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában, 10. § (2) bekezdés a) pontjában, 10. § (7) bekezdésében, 11. § (3) bekezdés a) pontjában, 13. § (8) és (9) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (3) bekezdés b) pontjában, 2. melléklet 1. pont b) alpontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

11. 11. § (1) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatalnak" szöveg,

12. 11. § (1) bekezdés a) pontjában az "a járási főállatorvosnak" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnak" szöveg,

13. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "kell tiltani" szövegrész helyébe a "meg kell tiltani" szöveg,

14. 16. § (3) bekezdés l) pontjában az "a 15. § (2) bekezdése a) pontja szerint kijelölt szakértői csoport" szövegrész helybe az "a nemzeti szakértői csoport" szöveg,

15. 17. § (1) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalnak" szöveg,

16. 20. § (2) és (3) bekezdésében az "A készenléti tervet" szövegrész helyébe az "Az országos készenléti tervet" szöveg,

17. 20. § (2) bekezdésében az "A készenléti tervben" szövegrész helyébe az "Az országos készenléti tervben" szöveg,

18. 6. számú melléklet e) pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetőjének" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterülete vezetőjének" szöveg, a "nemzeti járványvédelmi központ" szövegrész helyébe az "országos járványvédelmi központ" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet

a) 15. § (5) bekezdése,

b) 4. és 5., valamint 7-18. melléklete.

3. Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet módosítása

23. § Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet] 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, a 2. számú melléklet A.1. jegyzék 25-29. pontja szerinti betegségek megerősített gyanúja esetén az országos főállatorvos a kitörés helye szerinti szervezet, intézmény vagy központ engedélyezésének felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy a betegség és a fertőzés forrásának felszámolása után annak visszaállításáról tájékoztatja a Bizottságot."

24. § A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 8. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelv."

25. § A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

26. § A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: járási főállatorvos)" szövegrész helyébe az "az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "A járási főállatorvos a megyei igazgató-főállatorvos útján" szövegrész helyébe az "A járási hivatal a megyei kormányhivatal útján" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében az "a megyei igazgató-főállatorvos" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

4. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

27. § (1) A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. Bérhorgászati terület: olyan mesterséges tó vagy egyéb létesítmény vagy ilyen tevékenységet folytató nyilvántartott halgazdálkodási vízterület, amelyben a tenyésztett víziállat populációt állománypótlással tartják fenn kizárólag szabadidős horgászat céljából;"

(2) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. Gazdaság: víziállat-tenyésztő vállalkozás által működtetett olyan helyiség, zárt terület vagy létesítmény, ahol tenyésztett víziállatokat forgalomba hozatal céljából tartanak, beleértve az ilyen célra használt haltermelési létesítményt és az ilyen tevékenységet folytató nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet, az átmeneti tárolók és azon helyiségek, zárt területek vagy létesítmények kivételével, ahol emberi fogyasztás céljából lehalászott vagy kifogott vadon élő víziállatokat átmenetileg, leölésig, és etetés nélkül tartanak;"

28. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nyilvántartásba veszi:)

"c) az olyan víziállat-tenyésztő vállalkozást, amely kizárólag emberi fogyasztás céljából hoz forgalomba tenyésztett víziállatot a 853/2004/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjával összhangban, és a kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott éves mennyiségig."

29. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 5/A. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átmeneti tároló engedélyezése során az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság helyszíni szemlét tart. Az átmeneti tároló működési engedélye a következő minimumfeltételek megléte esetén adható meg:)

"e) az időjárási viszonyoktól független lehalászhatóság teljesülése."

30. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 15/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A víziállat-egészségőri igazolást és az állattartói nyilatkozatot három példányban kell kiállítani, melyek közül a tőpéldány a szállítmányt kíséri, egy példány a származási gazdaságban, és egy példány a víziállat-egészségőrnél marad."

31. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 19. § (3) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tenyésztett víziállatok emberi fogyasztást megelőző előkészítés céljából belföldön csak akkor hozhatók forgalomba, ha)

"a) előzetes helyszíni szemle alapján a képesített víziállat-egészségőr a 8. számú melléklet szerinti víziállategészségőri igazolás I. és II. részének adattartalmával megegyező igazolást ad ki arról, hogy"

32. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a képesített víziállat-egészségőr a 16. § (1) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, valamint a 20. § (3) bekezdése szerinti víziállat-egészségőri igazolás kiállítására vonatkozó szabályokat megszegi, a megyei kormányhivatal a tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, megtilthatja, az újbóli tevékenységét oktatáson való részvétel igazolásához és a vizsgakövetelmények teljesítéséhez kötheti. A képesítés újbóli megszerzése a visszavonástól számított 3 év elteltével a 10. § (2) bekezdése szerinti tanfolyam ismételt elvégzését követő eredményes vizsgához kötött."

33. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 8. és 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

34. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

1. 4. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

2. 4. § (2) bekezdésében, 4. § (4) és (5) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (3) és (4) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében, 61/A. § (2) bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében, 4. számú melléklet I. Rész 1. fejezet 1.2. pont a) alpontjában, 4. számú melléklet I. Rész 1. fejezet 2. pontjában, 4. számú melléklet II. Rész 2. fejezet 2.4. pontjában, 4. számú melléklet II. Rész 3. fejezet 3.6. pontjában, 4. számú melléklet II. Rész 4. fejezet 4.2. pont a) alpontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

3. 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (1) bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében foglalt táblázat első sorának ötödik mezőjében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal"szöveg,

4. 4. § (3a) bekezdésében, 61/A. § (1) és (2) bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében az "élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

5. 5/A. § (1) és (2) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

6. 5/B. §-ában az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

7. 6. § (1) bekezdésében, 6. számú melléklet 5. pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalok" szöveg,

8. 16. § (4) bekezdésében az "a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos)" szövegrész helyébe az "az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

9. 27. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 27. § (1) bekezdés c) pont 1-3. alpontjában, 27. § (2) és (3) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37. § (1) és (2) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében, 4. számú melléklet I. rész 1. pont 1.2. pont a) alpontjában, 4. számú melléklet I. rész 1. pont 2. pontjában az "a járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

10. 28. § (1) bekezdésében, 29. §-ában, 31. § (5) bekezdésében, 36. § (3) bekezdésében az "A járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

11. 31. § (7) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

12. 32. § (1) bekezdésében, 2. számú melléklet B. Részében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg,

13. 5. számú melléklet I. rész 1. pont h) alpontjában az "a Vidékfejlesztési Minisztériummal" szövegrész helyébe az "a Földművelésügyi Minisztériummal" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 8. számú melléklet II. részében a "16. §-a" szövegrész.

5. A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

36. § (1) A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. Ártalmatlanítás: a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre és származtatott termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról, valamint az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott eljárás;

3. Betegség gyanúja: a kéknyelv betegségre utaló klinikai tünet megjelenése vagy pozitív laborvizsgálati eredmény fogékony állatfaj valamely egyedében, ha olyan járványügyi adatok támasztják alá, amelyek alapján a betegség állományon belüli terjedése valószínűsíthető;"

(2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"7. Hatósági megállapítás: az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal) a Nemzeti Referencia Laboratórium (a továbbiakban: NRL) eredményeire alapozott határozata, mely szerint a kéknyelv betegség vírusa az adott állományban terjed;

8. Helyi Járványvédelmi Központ (HJK): az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalon (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) belüli, a betegség felszámolását irányító szervezet;"

(3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 14. és 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"14. Védőkörzet: legalább 100 kilométer sugarú kör által határolt terület azon gazdaság körül, amelyben a betegséget hatóságilag megállapították;

15. Megfigyelési körzet: a védőkörzetet legalább 50 kilométer széles sávban övező, korlátozás alá vont terület, amelyben az elmúlt 12 hónapban a kéknyelv-betegség ellen élő attenuált vakcinával nem vakcináztak."

37. § A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az egyedek és állatállományok ellenőrzési (monitoring) és megfigyelési (surveillance) program keretében végzett vizsgálataival kapcsolatos költségeket (klinikai vizsgálat, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok) az állam viseli. Az állatforgalmazáshoz kapcsolódó vizsgálatok költségei az állattartót terhelik."

38. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 7. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:

"Korlátozás alá vont körzetből alacsonyabb kockázatú területre érkező állatokkal való eljárás"

(2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A virológiai vizsgálat során pozitívnak bizonyuló állatokat a járási hivatal rendelkezése szerint 48 órán belül le kell ölni és gondoskodni kell az állati hulla ártalmatlanításáról. A járási hivatal a leölés alól felmentést adhat, amennyiben a viropozitív eredmény közlését követően haladéktalanul elvégzik a teljes állomány hatékony kórokozó átvivő elleni szerrel történő kezelését, és 48 órán belül intézkednek a virológiailag pozitív állatok elkülönített vágásáról.

(5) A szerológiailag pozitív, de virológiailag negatív és nem igazoltan vakcinázott vagy átvészelt egyedek elkülönített vágással történő levágatása érdekében a járási hivatalnak 48 órán belül intézkednie kell."

39. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági állatorvos a kéknyelv-betegség gyanúja esetén köteles:)

"b) a betegség gyanújának megerősítésekor megtiltani a betegségre fogékony állatok ki- illetve beszállítását az állományba;"

(2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a hatósági állatorvos:)

"c) gondoskodik a virológiailag pozitív állatok leöléséről vagy elkülönített vágásra küldéséről a járási hivatal határozatának megfelelően;"

(3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a hatósági állatorvos:)

"e) a járási hivatal utasítására járványügyi nyomozást folytat a (4) bekezdésnek megfelelően;"

40. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A betegség gyanújáról történt értesülés esetén a járási főállatorvos köteles:)

"b) a betegség gyanújának megerősítésekor megfigyelési zárlatot elrendelni, és intézkedni a betegség megállapítására irányuló mintavételről;"

(2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járási hivatal az NRL eredménye és a járványügyi adatok alapján megállapítja a betegség előfordulását vagy kizárja a betegség gyanúját. Ha a betegség gyanúját kizárta, akkor a gyanú miatt elrendelt megfigyelési zárlatot feloldja."

(3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)

"a) helyi zárlat alá helyezni az adott gazdaságot (vagy állattartó hely, vágóhíd, állatpiac, állatvásártér területét) és a 9. § (1) bekezdésében részletezett intézkedéseket (megfigyelési zárlatot) elrendelni azokra a gazdaságokra is, amelyek 20 kilométer sugarú körzetben helyezkednek el azon gazdaság körül, amelyben a betegséget megállapították;"

(4) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)

"d) a virológiailag pozitív állatok 48 órán belüli helyszíni leölését vagy - rovarriasztó szerrel kezelt állatok esetében -5 napon belüli elkülönített vágását elrendelni;"

(5) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)

"f) a betegség eredetére és elterjedésére vonatkozó járványügyi nyomozást elrendelni és a hatósági állatorvosok által összegyűjtött adatokat értékelni;"

(6) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén a járási főállatorvos köteles:)

"i) a helyi zárlat alatt álló helyen elrendelni a betegség miatt leölt vagy elhullott állatok testének ártalmatlanítását;

j) elrendelni a takarítást és a 18. § előírásainak megfelelő fertőtlenítést, amennyiben a helyi zárlat alatt álló állatállomány felszámolásra került."

(7) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés a) pontja alapján elrendelt megfigyelési zárlatot a járási hivatal akkor oldja fel, ha az intézkedés alapjául szolgáló utolsó kitöréstől számítva már eltelt a harminc napos megfigyelési idő és az elvégzett vizsgálatok kizárták a betegség állományon belüli terjedését. A fogékony állatok kiszállítását és beszállítását a megfigyelési zárlat feloldásáig a járási hivatal engedélyezheti, ha a szállítás időpontjában az adott gazdaságban a kéknyelv betegség jelenléte kizárható a járványügyi nyomozás és az elvégzett vizsgálatok alapján."

41. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kéknyelv betegség hatósági megállapítása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság köteles:)

"d) a járási hivatalon keresztül intézkedni a virológiailag pozitív állatok leöléséről vagy elkülönített vágásáról;"

(2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védő- és megfigyelési körzetben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság:)

"b) az 1266/2007/EK rendeletben és a NÉBIH által meghatározottak szerint ellenőrzési (monitoring) programot működtet;"

42. § (1) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kéknyelv betegség megállapítása esetén a NÉBIH:)

"d) a kéknyelv betegség kitörését az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló külön rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelenti az állatbetegségek közösségi bejelentő rendszerébe;"

(2) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A NÉBIH a betegségre vonatkozóan az 1266/2007/EK rendeletben foglaltak alapján a korlátozás alá vont körzetekben ellenőrzési (monitoring) programot, a korlátozás alá vont területeken kívül megfigyelési (surveillance) programot dolgoz ki és gondoskodik azok végrehajtásáról."

(3) A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A NÉBIH gondoskodik a 1266/2007/EK rendeletben meghatározott szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak kihirdetéséről."

43. § A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A NÉBIH a kéknyelv betegségre fogékony állatok forgalmazásával kapcsolatosan útmutatót adhat ki."

44. § A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben az országos főállatorvos elrendelte a vakcinázást, nem kell alkalmazni a 9. § (3) bekezdés c) pontjában és 10. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezést."

45. § A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A helyi zárlatot fel kell oldani, ha a lezárt helyen a harminc napos megfigyelési idő alatt elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredménye szerint az adott gazdaságban a betegség terjedése megszűnt és a fertőtlenítést végrehajtották. A megfigyelési időt a betegségnek az érintett gazdaságban történő megállapításától kell számítani."

46. § A 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet

1. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "fogékony állat, valamint állati petesejt, sperma és embrió nem vihető ki" szövegrész helyébe a "fogékony állat nem vihető ki" szöveg,

2. 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (1) és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (1) bekezdés b) pontjában, 11. § (3) bekezdés h) pontjában az "a járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

3. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a "hatékony rovarirtó szerekkel" szövegrész helyébe a "hatékony rovarriasztó vagy rovarirtó szerekkel" szöveg,

4. 6. § (2) bekezdésében a "hatósági állatorvosnak" szövegrész helyébe a "szállításra jogosult állatorvosnak" szöveg,

5. 7. § (1) bekezdésében az "érkezés előtt 48 órával bejelenteni és az állategészségügyi bizonyítvány egy másolati példányát megküldeni" szövegrész helyébe az "érkezés előtt 72 órával bejelenteni" szöveg,

6. 7. § (1) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei hivatalnak" szöveg,

7. 7. § (2) bekezdésében a "kimutatásra szolgáló laboratóriumi vizsgálatát" szövegrész helyébe a "kimutatásra szolgáló vizsgálatát" szöveg és a "legalább a laboratóriumi vizsgálat eredményének megérkezéséig" szövegrész helyébe a "legalább a vizsgálat eredményének közléséig" szöveg,

8. 9. § (1) bekezdés c) pontjában az "a betegség gyanújáról" szövegrész helyébe az "a betegség gyanújának megerősítése esetén" szöveg,

9. 9. § (1) bekezdés c) pontjában, 9. § (1) bekezdés i) pontjában az "a járási főállatorvosnak" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnak" szöveg,

10. 10. §-át megelőző alcímében az "A járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

11. 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (3) bekezdés c) pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a megyei hivatalnak" szöveg,

12. 10. § (3) bekezdés g) pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalt" szöveg,

13. 11. §-át megelőző alcím címében, 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg,

14. 11. § (1) bekezdés c) pontjában, 11. § (4) bekezdés b) pontjában az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe a "megyei hivatalt" szöveg,

15. 11. § (2) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetője" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

16. 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

17. 11. § (6) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

18. 11. § (4) bekezdés d) pontjában a "9. §-ban részletezett intézkedések" szövegrész helyébe a "9. § (1) bekezdésében részletezett intézkedések" szöveg,

19. 11. § (6) bekezdésében a "1266/2007/EK rendeletben meghatározottak szerint" szövegrész helyébe a "1266/2007/EK rendeletben és a NÉBIH által meghatározottak szerint" szöveg,

20. 13. § (1) bekezdés a) pontjában a "nemzeti járványvédelmi központ" szövegrész helyébe az "országos járványvédelmi központ" szöveg,

21. 17. § (1) bekezdésében az "1. osztályú" szövegrész helyébe az "1. kategóriájú" szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti a 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet

a) 9. § (2) bekezdése,

b) 9. § (3) bekezdés a) és d) pontja,

c) 12. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja.

6. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

48. § Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] 4. §-a a következő 73. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"73. Transzponder: állatgyógyászati segédanyagnak minősülő, csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás, elektronikus azonosító eszköz, mikrochip, amely megfelel

a) a kedvtelésből tartott állatok esetében a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében,

b) a lófélék esetében a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2008. június 6-i 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés b) pontjában

foglalt feltételeknek."

49. § A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 4/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyenértékűséget megállapító határozat időbeli hatálya megszűnik, ha)

"b) a hatóanyagnak a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1062/2014/EU rendelet) szerinti eljárás során a közösségi jegyzékbe történő felvételére irányuló kérelem elutasításra kerül."

50. § A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 114/N. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartásba vett egyéb gyógyhatású készítmények - a transzponder kivételével - szabadon forgalmazhatók."

51. § A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 117. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"e) a Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról."

52. § A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

1. 9. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

2. 9. § (3) bekezdésében, 21/E. § (1) és (2) bekezdésében, 50. § (2) bekezdés d) pontjában, 69. § (1) bekezdésében, 84. §-ában, 88. § (1) bekezdésében, 90. §-ában, 96. § (1) bekezdés b) pontjában, 96. § (5) bekezdésében, 98. § (7) bekezdésében, 114/K. § (3) bekezdés b) pontjában, 114/K. § (4) bekezdésében, 114/S. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

3. 11. § (6) bekezdésében az "a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)" szövegrész helyébe az "az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

4. 21/A. § (1) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg,

5. 21/E. § (1) és (2) bekezdésében, 76. § (6) bekezdésében, 94. § (2) bekezdésében, 95. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 95. § (2) bekezdés c) pontjában, 96. § (2) bekezdésében, 97. § (1) bekezdésében, 98. § (7)-(9) bekezdésében, 114/K. § (8) és (9) bekezdésében, 114/Q. § (4) bekezdésében, 114/R. § (1) bekezdésében, 114/T. § (3) bekezdésében, 8. számú melléklet I. Fejezet 4. pontjában az "a járási állategészségügyi hivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

6. 44. § (4) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalon" szöveg,

7. 44. § (4) bekezdésében, 69. § (1) bekezdésében a "járási állategészségügyi hivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

8. 66. § (4) bekezdésében, 70. § (4) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

9. 69. § (1) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

10. 75. § (5) bekezdésében, 1. számú melléklet I. pont 2. alpontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalnak" szöveg,

11. 84. §-ában az "a járási főállatorvos" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

12. 88. § (4) bekezdésében, 8. számú melléklet I. Fejezet 30. pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalt" szöveg,

13. 95. §-át megelőző alcímében, 95. § (1) bekezdésében, 96. § (1) bekezdésében, 96. § (4)-(6) bekezdésében, 114/K. § (1) bekezdésében, 114/K. § (3) és (4) bekezdésében, 114/S. § (1) bekezdésében, 114/T. § (1) bekezdésében, 8. számú melléklet II. Fejezet 2. pontjában az "A járási állategészségügyi hivatal" szövegrész helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

14. 96. § (2) bekezdésében az "a járási állategészségügyi hivataltól" szövegrész helyébe az "a járási hivataltól" szöveg,

15. 114/A. § (2) bekezdésében, 114/D. § (1) bekezdés a) pontjában az "1451/2007/EK rendelet" szövegrész helyébe az "1062/2014/EU rendelet" szöveg,

16. 114/A. § (6) bekezdésében, 114/C. § (4) bekezdés b) pontjában az "1451/2007/EK bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "1062/2014/EU rendelet" szöveg,

17. 1. számú melléklet utolsó bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatallal" szöveg,

18. 8. számú melléklet II. Fejezet 18. pontjában az "a járási állategészségügyi hivatalt" szövegrész helyébe az "a járási hivatalt" szöveg,

19. 10. számú mellékletben a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg

lép.

7. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet módosítása

53. § A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1., 2., valamint 3. kategóriába sorolt anyagok ártalmatlanítása, illetve felhasználása során figyelembe kell venni az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12-14. cikkének előírásait. Az egyes ártalmatlanítási módok tekintetében a 142/2011/EU bizottsági rendelet 6-10. cikke az irányadó."

54. § A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk g) pontja szerinti vízi állatokból származó anyagok silózására vonatkozó tevékenységet a megyei kormányhivatal engedélyezi az üzemeltető kérelme alapján. Az engedély tartalmazza a silózás végzésének részletes szabályait. A silózás során figyelembe kell venni a 142/2011/EU bizottsági rendelet IV. melléklet IV. fejezet 2. szakasz K. pontjának előírásait."

55. § A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a 142/2011/EU bizottsági rendelet 15. cikkében foglaltak alapján a kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari egységekből származó, az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk f) pontjában meghatározott állati eredetű melléktermékek a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően létesített hulladéklerakóban is ártalmatlaníthatók a 142/2011/EU bizottsági rendelet VI. melléklet IV. fejezetében meghatározott követelmények betartásával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérést kizárólag azok a létesítmények alkalmazhatják, amelyekben az 1069/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk f) pontjában meghatározott állati eredetű melléktermékektől eltérő állati eredetű melléktermék nem keletkezik, továbbá ahol ezen állati eredetű melléktermékek tömege nem haladja meg hetente a 20 kg-ot.

(3) Az eltérés alkalmazásának szándékát az üzemeltetőnek nyilvántartásba vétel céljából írásban be kell jelentenie a létesítmény helye szerint illetékes járási hivatalnak. Az eltérés alkalmazását csak a nyilvántartásba vételt követően lehet megkezdeni."

56. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke szerinti kutatási és más specifikus célokra, valamint az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti speciális takarmányozási célokra vonatkozó enyhítések alkalmazását az üzemeltető írásbeli kérelmére az állati eredetű melléktermék eltérő felhasználásának helye szerint illetékes megyei kormányhivatal engedélyezi. Az eltérő felhasználásra vonatkozó engedélyben foglaltak betartását a járási hivatal ellenőrzi. A kiadott engedély a kiadástól számítva 5 évig hatályos."

(2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az eltérő takarmányozási felhasználásra vonatkozó engedély csak olyan állattartó telepek - ideértve a kedvtelésből tartott állatot tartókat és a gyepmesteri telepeket is - esetében adható ki, ahol élelmiszertermelő gazdasági haszonállatot nem tartanak.

(4) A 3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermékek az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt állatfajok takarmányozására használhatóak fel. Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk p) pontjában meghatározott, a nemzetközi viszonylatban működő közlekedési eszközökről származó étkezési-hulladéktól eltérő étkezési-hulladékot és a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott állati mellékterméket a felhasználása előtt hőkezelésnek kell alávetni. A folyékony anyagokat legalább 10 percig kell forrásban tartani. A szilárd anyagokat legalább 10 percig minimum 100 °C-on kell tartani."

(3) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (6) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. kategóriába sorolt anyagok közül takarmányozásra kizárólag az alábbiak használhatóak fel, ha azt a megyei kormányhivatal engedélyezte a köz- és állategészségügyi kockázatok figyelembe vételével:"

57. § A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elhullott kedvtelésből tartott állatok és lófélék hullája)

"c) engedélyezett kiskapacitású (mobil) égetőben vagy égetőműben elégethető, a 142/2011/EU bizottsági rendelet III. mellékletének III. fejezetével összhangban."

58. § A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háztartásokból származó, az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés g) pontjában meghatározott felhasználási céloktól eltérő, használt sütőolaj gyűjtésére irányuló tevékenység mentesül a 142/2011/EU bizottsági rendelet szerinti étkezési-hulladék - beleértve a használt sütőolajat - gyűjtésére vonatkozó, e rendelet szerinti engedélyezési eljárás alól."

59. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű melléktermék mennyiségét telephelyenként köteles évente egy alkalommal a tárgyévet követő év március 1-jéig elektronikusan bejelenteni a NÉBIH honlapján vagy a telephelye szerint illetékes járási hivatalnak a 4. melléklet szerint. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén az attól számított tizenöt napon belül teljesíteni kell.

(3) Az állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles az átvett - esetlegesen továbbadott - állati eredetű melléktermék mennyiségét telephelyenként a tárgyévet követő év március 1-jéig az 5., illetve a 6. mellékletnek megfelelően elektronikusan bejelenteni a NÉBIH honlapján vagy a telephely szerint illetékes járási hivatalnak. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén legkésőbb tizenöt napon belül teljesíteni kell."

(2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az állati eredetű melléktermék tulajdonosának (állattartónak) a kiskapacitású égetőművel rendelkező állattartó telepeken keletkezett, és a kiskapacitású égetőműben, helyben ártalmatlanított állati eredetű melléktermékekről kizárólag a (3) bekezdés szerint kell jelentést tennie."

60. § A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség alól mentesülnek az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdésében, valamint a 142/2011/EU bizottsági rendelet 20. cikk (4) bekezdésében említett üzemeltetők, illetve tevékenységek."

61. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 18. § szerinti hatósági nyilvántartást - a 8. § (1) bekezdésében és a 18. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével -a járási hivatal vezeti. A nyilvántartásba vételt 5 évente szükséges megújítani."

(2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Állati eredetű mellékterméket - a 16. § (2) és (4) bekezdése kivételével - csak az szállíthat, akit a telephelye, több telephellyel rendelkező szállító esetében a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal az állati eredetű melléktermékek szállítására nyilvántartásba vett. A szállítási tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek ezt a szándékát a megyei kormányhivatalnak kell bejelentenie. A nyilvántartásba vétel előfeltétele, hogy a szállításra használt járművet a járási hivatal előzetesen a 142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglaltak alapján engedélyezze. A járási hivatal engedélye legfeljebb három évig hatályos. A járási hivatal engedélyének megléte nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése alól. A gépjármű szállítási engedélyének megújítása az üzemeltető írásbeli kérelme alapján történik. A szállítási tevékenység végzésére szóló nyilvántartásba vételt 5 évenként meg kell újítani."

62. § A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 20. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti eljárás során nem kell kérni a környezetvédelmi szakhatóság hozzájárulását, ha a kérelmező már rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel.

(5) Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott üzemek esetén a működést a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerint az üzem telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság - állategészségügyi szakhatósági hozzájárulással - engedélyezi. Amennyiben az üzemben kizárólag állati eredetű mellékterméket kívánnak égetni vagy tüzelni, az ilyen égető, együttégető vagy tüzelő üzemet a megyei kormányhivatal engedélyezi - a (3) bekezdésben foglaltak szerint -a környezetvédelmi szakhatóság bevonásával.

(6) A kiskapacitású égetők működésének engedélyezéséhez - amennyiben kizárólag állati mellékterméket és azokból származó terméket szándékoznak kezelni - nem szükséges a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása.

(7) A mobil kiskapacitású égetők működési engedélyét az (5) és a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell kiadni, de ilyen égetőben kizárólag kedvtelésből tartott állatok teteme ártalmatlanítható. A mobil kiskapacitású égetőműben ártalmatlanítható anyagok köre kibővíthető a 142/2011/EU rendelet III. melléklet III. fejezetében meghatározott anyagokkal, amennyiben az engedélyező hatóság megítélése alapján köz-, és állategészségügyi kockázat nem merül fel.

(8) A kiskapacitású égetőkben a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk b) pontja szerinti állati melléktermékek nem égethetők el."

63. § (1) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. és 5. melléklete helyébe a 4.. és 5. melléklet lép.

(2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklet egészül ki.

64. § A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet

1. 3. § (3) bekezdésében az "A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

2. 5. § (6) bekezdésében a "járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)" szövegrész helyébe az "állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

3. 8. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 25. § (6) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg,

4. 8. § (4) bekezdésében az "élelmiszer-hulladéktól" szövegrész helyébe az "étkezési hulladéktól" szöveg, az "élelmiszer-hulladékot" szövegrész helyébe az "étkezési hulladékot" szöveg,

5. 9. § (4) és (5) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 23. §-ában, 26. § (2) és (4) bekezdésében, 30. § (4) és (5) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

6. 12. § (3) bekezdésében, 13. § (7) bekezdésében az "a járási állategészségügyi hivatalnak" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnak" szöveg,

7. 12. § (7) bekezdésében az "a járási állategészségügyi hivatalt" szövegrész helyébe az "a járási hivatalt" szöveg,

8. 12. § (7) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalt" szöveg,

9. 10. § (5) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 16. § (1) és (6) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 30. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "a járási állategészségügyi hivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

10. 14. § (1) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

11. 15. § (2) bekezdésében az "élelmiszer-hulladék" szövegrész helyébe az "étkezési hulladék" szöveg,

12. 18. § (1) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés a) pontjában a "járási állategészségügyi hivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

13. 18. § (3) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalnál" szöveg,

14. 18. § (4) bekezdés b) pontjában, 25. § (5) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

15. 20. § (1) bekezdésében a "nyilvántartási számmal" szövegrész helyébe az "azonosító számmal" szöveg,

16. 21. § (1) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivataltól" szöveg,

17. 21. § (2) bekezdésében a "nyilvántartási számát" szövegrész helyébe az "azonosító számát" szöveg, a "nyilvántartási számot" szövegrész helyébe az "azonosító számot" szöveg,

18. 21. § (3) bekezdésében a "nyilvántartási száma" szövegrész helyébe az "azonosító száma" szöveg, a "nyilvántartási szám" szövegrész helyébe az "azonosító szám" szöveg,

19. 3. melléklet 6. pont 6.1. alpontjában, 7. pont 7.1. alpontjában, 8. pont 8.1. alpontjában a "nyilvántartási száma" szövegrész helyébe az "azonosító száma" szöveg

lép.

65. § Hatályát veszti a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 29. §-a.

8. A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

66. § A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A transzponder kizárólag az állatgyógyászati termékekről szóló külön jogszabály szerinti, kis- és nagykereskedelmi tevékenységet végző forgalmazó által árusítható, és csak állatorvos részére adható ki. A forgalmazó köteles a transzponderek forgalmáról az azok által hordozott kód és az átvevő állatorvos nevének és bélyegző-sorszámának feltüntetésével nyilvántartást vezetni, azt hatósági ellenőrzés céljára 5 évig megőrizni, és ezen adatokat a NÉBIH felhívására rendszeresen a NÉBIH rendelkezésére bocsátani."

9. Záró rendelkezések

67. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

68. § Ez a rendelet

a) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelvnek, valamint

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. január 6-i 2015/9/EU bizottsági rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

1. A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. Az 1. és 2. pontban foglaltak teljesítése érdekében az elsődleges és másodlagos kitörésekről a megyei kormányhivatal haladéktalanul jelentést küld a NÉBIH-nek. A NÉBIH késedelem nélkül tájékoztatja az országos főállatorvost, illetve részt vesz a Nemzetközi Járványügyi Hivatalhoz és a Bizottsághoz küldendő jelentések összeállításában."

2. A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklet 4. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"4. Az országos főállatorvos biztosítja, hogy az afrikai sertéspestis valamely gazdaságban, vágóhídon vagy szállítóeszközön fellépő kitörésével vagy előfordulásával kapcsolatban az 1-3. pontnak megfelelően nyújtott információkat a lehető leghamarabb írásos jelentés kövesse a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal, a Bizottság és a többi tagállam számára, amely legalább a következőket tartalmazza:"

2. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

1. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. pontja a következő 37-41. alponttal egészül ki:

(Szárazföldi állatokat érintő betegségek)

"37. Brucella ovis (Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae és Antilocapridae fajok)

38. Ebola (nem emberi főemlősök)

39. Majomhimlő (Rodentia fajok és nem emberi főemlősök)

40. Fertőző sertésbénulás

41. Psittacosis (Psittaciformes fajok)"

2. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. pont A.1. jegyzéke a következő 25-29. alponttal egészül ki:

[Szárazföldi állatokat érintő betegségek

A.1. jegyzék (az 5-6. § szerint jelentendő betegségek listája)]

"25. Brucella ovis (Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae és Antilocapridae fajok)

26. Ebola (nem emberi főemlősök)

27. Majomhimlő (Rodentia fajok és nem emberi főemlősök)

28. Fertőző sertésbénulás

29. Psittacosis (Psittaciformes fajok)"

3. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

1. A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 8. számú melléklet III. része helyébe a következő rész lép:

"III. Csak a tenyésztett víziállatok tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás céljából történő forgalomba hozatala esetén kell kitölteni!

Fogékony fajok esetében a koi herpesz-vírus betegség vagy egyéb betegség (..................................) kimutatására irányuló 1 éven belüli diagnosztikai vizsgálatok eredményközlőjének iktatószáma(i) és dátuma(i): (csatolandó a diagnosztikai vizsgálatok eredményét tartalmazó, NRL által kiállított eredményközlő másolata)."

2. A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 9. számú melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"Állattartói nyilatkozat halak előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából és emberi fogyasztást megelőző, előkészítés céljából történő belföldi forgalomba hozatalához (Élelmiszerláncra vonatkozó információ)"

3. A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 9. számú melléklet 4. pont h) alpontja helyébe a következő alpont lép:

(Származási tartási helyre vonatkozó állategészségügyi és állatvédelmi adatok:)

"h) Az állatoknak adott, 0 napnál nagyobb élelmezés-egészségügyi várakozási idejű állatgyógyászati készítmények és egyéb kezelések

ABC
Készítmény neveKezelés időpontjaVárakozási idő (lebomlási nap)
1.
2.

Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 11. § (5) bekezdése szerint amennyiben a felhasznált gyógyszeren nincs feltüntetve a kezelendő állatfajra vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási idő, az állatorvos által előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő nem lehet kevesebb, mint halhús esetében 500 napfok."

4. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

"4. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez

A melléktermék birtokos neve és székhelye:.................................................................................................................
Telephely címe:..................................................................... ., Telephely azonosító száma:..........................................
A jelentésért felelős neve:, telefonszáma: ................................................................... ,
e-mail címe: .................................................................................................................................................................
Az átvevő neveSzékhelyeTelephelyeAzonosító számaÁtadott melléktermék kategóriája és tömege (kg)
1. kategória2. kategória3. kategória
Összesen
Kelt: ............................... , ...........................(év) ...................................................................(hónap) ................(nap)
……………………………………..
cégszerű aláírás"

"

5. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

"5. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez

I. Jelentés a ……………………………… évben átvett állati eredetű melléktermékekről, az átadók szerinti bontásban
Az átvevő neve és székhelye:
Telephelye címe:
Telephely azonosító száma:
A jelentésért felelős neve:
Telefonszáma:E-mail címe:
ÁtadóÁtvett melléktermék kategóriája és tömege (kg)
1. kategória2. kategória3. kategória
1. Állattartó telep
2. Vágóhíd
3. Települési gyűjtőhelyNem lehetségesNem lehetséges
4. Vadfeldolgozó, vadbegyűjtő
5. Kereskedelmi egységek
6. Vendéglátó ipari egységek
7. Állati eredetű melléktermék szállító vagy állati
melléktermék gyűjtő-átrakó telep
8. Komposztáló telep, biogáz üzemNem lehetséges
9. Műszaki üzem
10. Állateledel előállító üzemNem lehetséges
11. Egyéb élelmiszeripari vállalkozás
12. Egyéb:.......................................................................
Mindösszesen
Kelt:........................................................................,...........................(év)...................................................................(hónap)................(nap)
…………………………………
cégszerű aláírás
II. Jelentés, a ……………………………. évben átvett és kezelt állati eredetű melléktermékekről
Az átvevő neve és székhelye:
Telephelye címe:
Telephely azonosító száma:
A jelentésért felelős neve:
Telefonszáma:E-mail címe:
Kezelés módjaÁtvett melléktermék kategóriája és tömege (kg)
1. kategória2. kategória3. kategória
1. Égetés, együttégetés
2. Feldolgozás 1. módszer szerint
3. Feldolgozás 2-7. módszer szerintNem lehetségesNem lehetséges
4. Feldolgozás utáni égetés, együttégetés, tüzelés
5. Feldolgozás utáni komposztálás, biogázNem lehetséges
előállítás
6. Feldolgozás utáni elföldelés hulladéklerakóban
7. Feldolgozás utáni szántóföldi kihelyezés
8. Komposztálás, biogáz előállítás (előzetes
feldolgozás nélkül)Nem lehetséges
9. Műszaki termék előállítás
10. Állateledel előállításNem lehetségesNem lehetséges
11. Készleten tartott mennyiség (nem kezelt):
12. Egyéb:
Mindösszesen
Kelt:........................................................................,...........................(év)...................................................................(hónap)................(nap)
………………………………………..
cégszerű aláírás
III. Jelentés a …………………….. évben átvett és feldolgozva vagy feldolgozatlanul továbbadott állati eredetű melléktermékekről
A továbbadó neve és székhelye:
Telephelye címe:
Telephely azonosító száma:
A jelentésért felelős neve:
Telefonszáma:E-mail címe:
ÁtvevőÁtadott melléktermék kategóriája és tömege (kg)
1. kategória2. kategória3. kategória
1. Égető, együttégető, tüzelő üzem
2. Feldolgozó üzem
3. Komposztáló telep, biogáz üzemNem lehetséges
4. Műszaki üzem
5. Állateledel előállító üzemNem lehetségesNem lehetséges
6. Hulladéklerakó
7. Állati eredetű melléktermék szállító vagy állati
melléktermék gyűjtő-átrakó telep
8. Szerves trágya és talajjavító előállító üzemNem lehetséges
9. Egyéb:
Mindösszesen
Kelt:........................................................................,...........................(év) ..................................................................(hónap) ................(nap)
.…………………………………..
cégszerű aláírás"

"

6. melléklet a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelethez

"6. melléklet a 45/2012. (V. 8.) VM rendelethez

Jelentés a............évben szállított állati melléktermékről
A szállító neve és székhelye:
Telephelye címe:
Telephely azonosító száma:
TípusSzállított állati melléktermék kategóriája és tömege (kg)
1. kategória2. kategória3. kategória
Feldolgozatlan állati
melléktermék
Feldolgozott állati melléktermék

"

Tartalomjegyzék