48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 1., 4., 8., 13., 14. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. § a) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 28. § b) pontja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés (13) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 28. § c) pontja tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 28. § d) tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 28. § e) tekintetében a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 28. § f) pontja tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. évi törvény 136. § a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 28. § g) pontja tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és f)-g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

1. § A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közösség más tagállamában letelepedett adóalany [Áfa tv. 244. § (2) bekezdés a) pontja] adó-visszatéríttetési kérelmének adattartalma a következő:)

"c) annak (azoknak) a gazdasági (üzleti) tevékenység(ek)nek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet 48. cikk (3) bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott harmonizált kódok szerinti leírása, amely(ek)hez a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany a belföldön beszerzett, importált terméket, illetőleg az itt igénybe vett szolgáltatást - az Áfa tv. 247. § értelmében - használja, egyéb módon hasznosítja;"

2. § Az R1. 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha azt a visszatéríttetés tagállamának joga előírja, az (1) és (2) bekezdésen kívül a belföldön letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési kérelmének tartalmaznia kell a következő adatokat, illetőleg elektronikus mellékleteket is:]

"a) az (1) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági (üzleti) tevékenységnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet 48. cikk (3) bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott harmonizált kódok szerinti leírása;"

3. § Az R1.

a) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 9. számú melléklete I. címének 2. A) pontjában" szövegrész helyébe a "2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 185. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés f) pontjában, és 8. § (5) bekezdés c) pontjában a "9. számú melléklete I. címének 8. pontja" szövegrész helyébe a "190. §-a" szöveg,

c) 8. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "9. számú melléklete I. címének 7. A) pontja" szövegrész helyébe a "189. § (1) bekezdése" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "9. számú melléklete I. címének 7. B) pontja" szövegrész helyébe a "189. § (2) bekezdése" szöveg,

e) 8. § (6) bekezdésében a "9. számú melléklete I. címének 4. A) pontja" szövegrész helyébe a "186. § (3) és (4) bekezdése" szöveg,

f) 8. § (7) bekezdésében a "9. számú melléklete I. címének 7. C) pontja" szövegrész helyébe a "189. § (3) bekezdése"szöveg

lép.

2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

4. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgéprendelet) 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami adó- és vámhatóság a pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket az Air. és az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti jogkövetési vizsgálat szabályainak, a hatósági eljárást pedig az Air. hatósági eljárásra vonatkozó szabályainak alkalmazásával folytatja le azzal, hogy az ellenőrzött adóalanyon az ellenőrzött forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt, egyéb személyt, adókötelezettségen a pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettséget kell érteni."

5. § A Pénztárgéprendelet

a) 3. § (7) bekezdésében a "jogerőre emelkedése" szövegrész helyébe a "véglegessé válása" szöveg,

b) 3. § (9) bekezdésében, 22. § (5) bekezdésében, 23. §-ában, és 27. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedésének" szövegrész helyébe a "véglegessé válásának" szöveg,

c) 18. § (2) és (4) bekezdésében, 50/B. § a) pontjában, és 78/A. § (5) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg,

d) 19. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben" szöveg,

e) 20. § (3) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében, 24. § (3) és (6) bekezdésében, és 78/A. § (5) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg,

f) 24. § (4) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrészek helyébe a "véglegessé válását" szöveg,

g) 27. § (1) bekezdés a) pontjában az "adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/D. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 106. § (7) bekezdésében" szöveg,

h) 27. § (1) bekezdés b) pontjában az "Art. 176/D. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Art. 106. § (8) bekezdésében" szöveg,

i) 27. § (4) bekezdésében az "Art. 176/D. §-a alapján" szövegrész helyébe az "Art. 106. § (7) és (8) bekezdése alapján" szöveg,

j) 28. § (2) bekezdés a) pontjában, és 34. § (7) bekezdésében az "Art. 176/E. § (2) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe az "Art. 106. § (10) bekezdés a) pontjában" szöveg,

k) 30/A. §-ában, és 34/A. §-ában az "Art. 176/C. § (2) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "Art. 106. § (18) bekezdése alapján" szöveg,

l) 33. § (2) bekezdésében, és 34. § (1) bekezdés a) pontjában az "Art. 176/E. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Art. 106. § (10) bekezdésében" szöveg,

m) 59. § (2) bekezdésében az "Art. 175. § (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezettek" szövegrész helyébe az "adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Air.) alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek" szöveg,

n) 62. § (2) bekezdésében az "Art. 176/F. § szerinti" szövegrész helyébe az "Art. 106. § (15) bekezdése szerinti" szöveg,

o) 63. §-ában az "Art. 176/F. § (4) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "Art. 106. § (16) bekezdése szerinti" szöveg

lép.

3. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

6. § A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a) 5. §-ában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény 77. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 9. §-ában a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg

lép.

4. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

7. § Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § 3. pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/G. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 108. § (13) bekezdés a) és b) pontjában" szöveg lép.

5. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

8. § Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjbeszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: AutomataR.) 1. § nyitó szövegrészében az "adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/D. §-ában" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló törvényben" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az AutomataR.

a) 2. §-a és

b) 5. §-a.

6. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

10. § Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: EKAER rendelet) 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki nem minősül az Art. szerinti új kötelezettnek és

a) legalább két éve működik, és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy

b) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség alóli mentességét engedélyezte."

11. § Az EKAER rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az az adózó, aki 2017. december 31-én szerepelt az állami adó- és vámhatóság által közzétett minősített adózói nyilvántartásban, 2018. március 10-éig mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól."

12. § Az EKAER rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) által" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) által" szöveg,

b) 16. § (14) bekezdésében az "az Art. 167. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "az Art. 208. § (2) bekezdés a) pontja szerinti" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az EKAER rendelet

a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "valamint" szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdés c) pontja,

c) 22. §-a.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

14. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (8) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény szerinti" szöveg lép.

8. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

15. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) Ha a gazdálkodó váminformatikai rendszere (gazdálkodó okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs rendszere) nem üzemel, a gazdálkodó a rendszer üzemen kívül kerüléséről a "Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése" elnevezésű nyomtatvány alkalmazásával értesíti az érintett vámhivatalt.

(2) Az üzemszünet megszűnésének bejelentésére az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány, vámhatósági jóváhagyással ellátott bejelentőlap vagy azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgálhat. A gazdálkodónak az értesítésben fel kell tüntetnie az üzemszüneti eljárás alatt felhasznált tételszámokat.

(3) Egyszerűsítés alkalmazása esetén az engedélyes az (1) bekezdés szerinti nyomtatványt - feltüntetve azon a felhasznált tételszámokat is - nyújtja be az érintett vámhivatalhoz."

(2) Az R2. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A vámigazgatási eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által a meg nem ismerhető személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételével érintett (a továbbiakban: anonimizálás), kivonatolt iratról való másolat készítéséért a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 100 forint költségtérítést kell fizetni.

(2) Az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint, a vámigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő illeték összegének megfelelő költségtérítést kell fizetni."

(3) Az R2. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"11. A részletfizetés részletes szabályai

31. § (1) A Vámkódex 112. cikke szerinti fizetési könnyítés esetében a vámhatóság részletfizetést maximum 12 hónapra engedélyezhet.

(2) Részletfizetés esetén a befolyó összegekből először a vámot teljes összegében, majd ezt követően esedékességi sorrendben az egyéb terhekre vonatkozó tartozást kell kiegyenlíteni. Azonos esedékességi dátum esetén a fennmaradó összegeket a tartozás arányában kell elszámolni.

(3) Az engedélyezés során a Vtv. 165. § (8) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feltételeket a Magyarországon letelepedett kérelmező esetében a vámhatóság saját közhiteles hatósági nyilvántartásai alapján vizsgálja."

(4) Az R2. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) A hitelkamat felszámítása során fizetendő kamat összegét - a részletek gyakoriságától függően - havi vagy negyedéves időtartamokra előre napi kamatszámítással kell megállapítani úgy, hogy a részletfizetésben részesített tőke összege a második részlettől kezdődően a korábban megfizetett tőkerész összegével csökken, a napok száma pedig havi törlesztésnél a hónap napjainak számával, negyedéves törlesztésnél a negyedév napjainak számával egyezik meg.

(2) A felszámított hitelkamatot a tőke törlesztésével egyidejűleg kell teljesíteni. Ha az adós a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben azonnal esedékessé válik."

(5) Az R2. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vám-árunyilatkozat elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus vám-árunyilatkozat) történő benyújtása esetén a vám-árunyilatkozat elfogadásához, illetve az áru átengedéshez kapcsolódó dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg az illetékes vámhivatal az elektronikus vám-árunyilatkozatot beküldő részére."

(6) Az R2. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A behozatali vagy kiviteli vám és egyéb teher fizetési kötelezettség alá eső áruk esetében adott szóbeli vám-árunyilatkozat alapján az illetékes vámhivatal vámellenőrzést tart, megállapítja a vámértéket, és a megállapított vámérték alapján az illetékes vámhivatal szóban közli a fizetendő vám és egyéb terhek összegét."

(7) Az R2. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kijelölt vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak akkor lehet, ha ezt az illetékes vámhivatalnál előzetesen bejelentették. A bejelentéshez az építési tervek hiteles másolatát is csatolni kell."

16. § Az R2.

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83. § (1) bekezdése" szöveg,

b) a 44. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "Vtv. 81. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Vtv. 174. § (1) bekezdésében" szöveg, a "Vtv. 81. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Vtv. 174. § (2) bekezdésében" szöveg,

c) a 44. § (2) bekezdésében a "Vtv. 81. §-ában" szövegrész helyébe a "Vtv. 174. §-ában" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. §-a,

b) 4. alcíme,

c) 8. § (3) bekezdése,

d) 16-17. §-a,

e) 18. § (1) bekezdése,

f) 19. §-a,

g) 23. § (1) és (2) bekezdése,

h) 23. § (5) bekezdése,

i) 8. alcíme,

j) 10. alcíme,

k) 38. §-a.

9. A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet módosítása

18. § (1) A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83. § (3) bekezdésében meghatározott vámjogi szakértői hatósági vizsgára (a továbbiakban: hatósági vizsga) felkészítő képzésnek - a 2447/2015/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikkével összhangban - olyan vámjogi hatósági képzés teljesítése fogadható el, amelyet a Vtv. 83. § (4) bekezdése szerint nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) vett

a) a felnőttképzésről szóló törvény szerint szerzett, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012. Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés vagy vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre vonatkozó engedély birtokában felnőttképzést folytató oktatási intézmény vagy

b) vámszakmai szövetség

szervez."

(2) Az R3. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzés időtartama minimum 100 tanóra és vizsgatárgykörönként nem lehet kevesebb 8 tanóránál. Egy tanóra 45 perc."

(3) Az R3. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A képzésen történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő rendelkezzen érettségi végzettséggel és a 6. § (1) bekezdése szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájáruljon a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak a képző szerv általi kezeléséhez."

(4) Az R3. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Javítóvizsgát az tehet, aki korábban sikertelen vizsgát tett vagy a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg. A szóbeli vizsgarész sikertelensége esetén az írásbeli vizsgarész tekintetében nem kell javítóvizsgát tenni."

(5) Az R3. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottság ellátja

a) az e rendeletben meghatározott feladatokat,

b) a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti továbbképzési programok kreditpont-minősítését, valamint

c) a Rendelet szerinti vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését."

19. § Az R3.

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kérelemre" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében a "Vtv. 23. § (7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Vtv. 83. § (5) bekezdésében" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében a "Vtv. 23. § (9)" szövegrészek helyébe a "Vtv. 83. § (7)" szöveg,

d) 9. § (5) bekezdés e) pontjában a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

e) 3. melléklet 3. pont 3.1 alpontjában a "3 kérdés" szövegrész helyébe a "7 kérdés" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az R3.

a) 4. § (7) bekezdése,

b) 12. § (5) bekezdése,

c) 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontjában a "2014/255/EU számú" szövegrész.

10. A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet módosítása

21. § (1) A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti, az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 207. § (1) bekezdése és a 211. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vétele egy bejelentéssel is kezdeményezhető.

(2) Ha a tevékenység végzése a határon átnyúló tevékenység keretében történik, a nyilvántartásba vétel iránti bejelentést az (1) bekezdés szerinti adattartalommal és a Vtv. 207. § (5) bekezdése szerinti mellékletekkel kell a nyilvántartásba vételt végző szervezethez benyújtani a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen.

2. § (1) Ha a kérelmező vámtanácsadó, és a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 207. § (2)-(4) bekezdésében, illetve ha a kérelmező vámügynök, a Vtv. 211. § (2)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, valamint az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelmezőt a Vtv. 208. § (1) bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve a Vtv. 211. § (2) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba felveszi.

(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik a vámtanácsadók esetében a 2. melléklet szerinti, a vámügynökök esetében a 3. melléklet szerinti igazolvány - kizárólag magyar nyelven történő - elkészíttetéséről és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.

(3) A vámtanácsadói, illetve a vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány a nyilvántartásba vétel napjától számítva 10 évig érvényes."

(2) Az R4. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzés teljesítésébe, amennyiben a továbbképzésre kötelezett a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát csatolja a 10. § szerinti nyilatkozathoz."

(3) Az R4. 10-11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. § A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot a nyilvántartásba vételt végző szervezethez - a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen -kell benyújtani. A nyilatkozathoz a továbbképzésen való részvétel 6. § (3) bekezdése szerinti igazolást, illetve a 8. § és 9. § szerinti igazolásokat mellékletként csatolni kell legkésőbb az adott továbbképzési évet követő év január 31-ig.

11. § A nyilvántartásba vételt végző szervezet az e rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítését ellenőrizheti."

(4) Az R4. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Vtv. 209. § (6) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 9000 forint. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vételéhez a díjat külön-külön kell megfizetni."

(5) Az R4. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. Átmeneti rendelkezések

13/A. § Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelettel módosított 2. § (3) bekezdés hatálybalépése előtt a 2016. május 1-jét követően kiadott vámtanácsadói és vámügynöki igazolványok 2028. december 31-ig érvényesek."

22. § Az R4.

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "Vtv. 115. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "Vtv. 208. § (9) bekezdése" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "Vtv. 115. § (6) bekezdése" szövegrész helyébe a "Vtv. 208. § (10) bekezdése" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "Vtv. 115. § (7) bekezdése" szövegrész helyébe a "Vtv. 208. § (11) bekezdése" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a "Vtv. 116. § (1) bekezdés j) pontja" szövegrész helyébe a "Vtv. 209. § (2) bekezdés c) pontja" szöveg,

e) 5. § (1) és (2) bekezdésében a "Vtv. 115. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "Vtv. 208. § (8) bekezdése" szöveg,

f) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az "által minősített továbbképzési program" szövegrész helyébe az "által kreditpontra minősített továbbképzési program" szöveg,

g) 1. melléklet II. rész a) pont aa) alpontjában és b) pont ba) alpontjában az "1 darab 2,5x3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, "JPEG" formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép," szövegrész helyébe az "1 darab, 6 hónapnál nem régebbi, igazolványkép 2,5x3,2 cm méretű fotópapíron vagy elektronikus úton, legalább 300 dpi felbontású "JPEG" formátumban," szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti az R4.

a) 4. § (1) és (2) bekezdése,

b) 12. § (1), (7) és (8) bekezdése.

11. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása

24. § A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az 5. § (2) bekezdését és a 8. §-t a 2016. december 15-ig benyújtott kérelmek alapján létrejött támogatási jogviszonyokra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a szolgáltató az új terminálokat 2018. április 15-ig köteles telepíteni,

b) a támogatással érintett kártya-elfogadói szerződések 8. § szerinti adatairól vezetett, elkülönített, analitikus nyilvántartás adatait 2018. május 15-ig köteles továbbítani az eAdaton keresztül a kezelő szerv részére."

12. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-14. §, a 15. § (1) bekezdése és (3)-(7) bekezdése, a 16-20. §, a 21. § (1)-(3) bekezdése és (5) bekezdése, a 22-23. §, a 26. § és a 28. § a)-f) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. § (2) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése 2018. február 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § 2018. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 28. § g) pontja 2018. június 1-jén lép hatályba.

26. § A 21. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

27. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

28. § Hatályát veszti

a) a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet,

b) a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet,

c) a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet,

d) a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet,

e) az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló 35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet,

f) az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet,

g) a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

Tartalomjegyzék