348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és r) pontjában, valamint 73/B. § j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a 15. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"(Az Lt. 32. §-ához)

15/A. § A terrorizmust elhárító szerv és az Alkotmányvédelmi Hivatal által kiállított szakvélemény 90 napig hatályos."

2. § Az R1. 22. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A fel- és leszállás nem repülőtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következő esetekben:)

"f) pilóta nélküli légijárművel történő fel- és leszállás."

3. § Az R1. 29. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

4. § Az R1. 13. § (1) bekezdésében az "A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "A polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet]" szöveg lép.

2. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

5. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - tartalmazza]

"h) a repülőtérrend vagy a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott repülőtéri kézikönyv tervezetét;"

6. § Az R2. 21. alcíme a következő 45. §-sal egészül ki:

"45. § Ez a rendelet a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Az R2. 2. § (1) bekezdés f) pontjában az "a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet e)-j) pontjában" szövegrész helyébe az "a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklet e)-i) pontjában" szöveg lép.

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 26. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"d) a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

10. § (1) Az R3. 9. § (2) bekezdés c) pontjában az "a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet]" szöveg lép.

(2) Az R3. 9. § (4) bekezdés

a) 3. pontjában az "a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg,

b) 6. pontjában az "az EATMN rendszerhez tartozó" szövegrész helyébe az "az ATM/ANS rendszerhez tartozó" szöveg,

c) 28. pontjában az "a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 77. cikk (2) és (3) bekezdésében" szöveg,

d) 36. pontjában az "azon légijárművek" szövegrész helyébe az "azon lajstromozott légijárművek" szöveg, a "kötelezettek" szövegrész helyébe a "kötelezettek, valamint végzi a földi eszközökön üzemeltetett válaszjeladókhoz kapcsolódó kódkiosztást," szöveg,

e) 57. pontjában a "repülőtérrendjeinek" szövegrész helyébe a "repülőtéri kézikönyvének" szöveg, a "3. cikk (6) bekezdésében" szövegrész helyébe a "3. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 9. § (4) bekezdés 59. pontja.

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. Közlekedési ügyek pontjában foglalt táblázat 44., 61., 64., 65., 66., 79., 80., 86., 88., 93., 94., 95., 97., 98., 101., 115. és 116. sora.

5. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"f) ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem: a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet] meghatározott fogalom;"

13. § Az R4. 6. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság)

"i) tanúsítja az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó azon repülőteret, amely az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (7) bekezdésében meghatározott mentességet nem kapott."

14. § Az R4. 6. alcíme a következő 8/A. §-sal és 8/B. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A légiközlekedési hatóság a 6. § i) pontjában foglalt eljárás feltételrendszerét és folyamatát a honlapján teszi közzé, figyelemmel az (EU) 2018/1139 parlamenti és tanácsi rendelet 33-39. cikkében, valamint a 139/2014/EU bizottsági rendeletben foglaltakra.

(2) A légiközlekedési hatóság a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 50/A. § (3) bekezdésében foglalt repülőtérrend jóváhagyásához szükséges adattartalmi feltételrendszert a honlapján teszi közzé. 8/B. § A légiközlekedési hatóság a repülőtér környezetében létesítendő zajgátló védőövezet kijelöléséről szóló határozatot hirdetmény útján közli."

15. § (1) Az R4. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemben tartási engedély kiadására irányuló eljárás során a légiközlekedési hatóság)

"a) az ATM/ANS-rendszer esetében az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke alapján az Európai Bizottság által kiadott végrehajtási rendeletekben és az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabályoknak,"

(2) Az R4. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az ATM/ANS-rendszer vagy az egyéb földi berendezés megfelel e rendeletben, valamint az ATM/ANS-rendszer esetében az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek, valamint az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke alapján az Európai Bizottság által kiadott végrehajtási rendeletekben meghatározott, az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak, a légiközlekedési hatóság üzemben tartási engedélyt ad ki."

(3) Az R4. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki 5 évre, amely további 5 évre, többször hosszabbítható."

16. § (1) Az R4. 172. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"d) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) Az R4. 172. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"i) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

17. § Az R4.

a) 5. § (1) bekezdésében az "A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 13. §-ában" szövegrész helyébe az "A közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. függelék 1.1. pont a) alpontjában" szöveg,

b) 6. § d), e) és f) pontjában, 14. § (1)-(2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 15. § (2)-(3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. § (3) bekezdés b) pontjában, 18. § (2) bekezdés a) pontjában és 18. § (3) bekezdésében az "EATMN-rendszer" szövegrész helyébe az "ATM/ANS-rendszer" szöveg,

c) 9. alcím címében a "Telepítési" szövegrész helyébe a "Telepítési és üzemben tartási" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében az "Az EATMN-rendszer vagy rendszerelem" szövegrész helyébe az "Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem" szöveg,

e) 16. § (2) bekezdés c) pontjában és 18. § (2) bekezdés a) pontjában az "EATMN-rendszerelem" szövegrész helyébe az "ATM/ANS-rendszerelem" szöveg,

f) 16. § (4) bekezdésében az "az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) és (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 69. cikk (5) bekezdésében" szöveg,

g) 17. § (3) bekezdésében az "EATMN-rendszernek" szövegrész helyébe az "ATM/ANS-rendszernek" szöveg,

h) 18. § (1) bekezdésében az "EATMN-rendszeren" szövegrész helyébe az "ATM/ANS-rendszeren" szöveg,

i) 60. § (6) bekezdésében az "az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "az 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg,

j) 95. § (1) bekezdésében az "A 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletében" szövegrész helyébe az "Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Mellékletében" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R4. 19. és 60. §-a.

6. A repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet hatályon kívül helyezése

19. § Hatályát veszti a repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet.

7. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

21. § (1) Ez a rendelet

a) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet és

b) a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.4. Repülőtérrend vagy a 139/2014/EU rendeletben meghatározott repülőtéri kézikönyv."

Tartalomjegyzék