80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2., 4. és 31. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 31. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1., 5., 7. és 18. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 5., 8. és 15. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. és 31. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)-g) és i)-s) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. vhr.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a Bt. eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó, kérelemre indult eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap. Ha szakhatóság is részt vesz az eljárásban, az ügyintézési határidő 35 nap."

2. § A Bt. vhr. 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányajáradékot)

"a) kőolaj, földgáz, szén-dioxid gáz és a termálvízzel kitermelt kísérőgáz esetében havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig,"

(kell bevallani a bányafelügyeletnek, valamint befizetni a központi költségvetés e célra elkülönített számláira.)

3. § Hatályát veszti a Bt. vhr. 35. § (8) bekezdése.

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. vhr.) a 8/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Cégjogi események, befolyásszerzés engedélyezése

[a Tszt. 19. §-ához]

8/B. § (1) A Tszt. 19. § (1) bekezdésében meghatározott cégjogi esemény esetén a kérelmet a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes nyújtja be a Hivatalhoz. Több érintett engedélyes esetén a kérelmet valamennyi érintett engedélyes egyenként vagy közösen nyújtja be.

(2) A Tszt. 19. § (4) bekezdésében meghatározott befolyásszerzés esetén a befolyásszerző nyújtja be a kérelmet a Hivatalhoz.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelemhez az 1. mellékletben meghatározottakat kell igazolni.

(4) A Tszt. 19. § (8) bekezdése szerinti kérelemhez az 1. melléklet 1. pontjában meghatározottakon kívül a kérelmező mellékeli az előzetes hozzájárulásban foglaltaknak való megfelelést alátámasztó nyilatkozatokat és az ehhez rendelkezésre álló dokumentumokat."

5. § A Tszt. vhr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

6. § Hatályát veszti a Tszt. vhr.

a) 9. §-a,

b) 2. melléklet "Előmunkálati jogi engedély dokumentációja" alcíme.

3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap. Ha szakhatóság is részt vesz az eljárásban, az ügyintézési határidő 35 nap."

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 23. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az ügyfélszolgálati fiókirodát

a) legalább négy munkanapból álló hét esetén legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitvatartással,

b) négynél kevesebb munkanapból álló hét esetén a hét egy munkanapján legalább 6 órás nyitvatartással

kell üzemeltetni.

(2a) Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, az e körbe nem tartozó ügy nyilvántartásba vételéről igazolást kiállítani, bankkártya használatával történő fizetési lehetőséget biztosítani, készpénzátutalási megbízást rendelkezésre tartani. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles.

(2b) A munkaszüneti napok miatti eltérő nyitvatartást az engedélyes legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenti, továbbá honlapján és ügyfélszolgálatán közzéteszi."

9. § A Vet. vhr. "A felhasználók tájékoztatása" alcíme a következő 27/C. §-sal egészül ki:

"27/C. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő és az elosztó a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán a felhasználókat tájékoztatja

a) a működésére vonatkozó - felhasználókat érintő - jogszabályok számáról és címéről,

b) a társaság szervezeti felépítéséről,

c) az érdekképviseleti szervezetekről,

d) az ügyfélszolgálatok elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről,

e) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köréről és díjáról.

(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő és az elosztó az (1) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztató adatokat érintő változásról - legalább a tervezett változást megelőző 30 nappal korábban - tájékoztatja a felhasználókat, valamint a Hivatalt."

10. § A Vet. vhr. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"61. § A Hivatal az atomerőműre vonatkozó engedélyeket az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben (a továbbiakban: Atv.) előírt, az 5. és 6. számú mellékletben megjelölt engedélyek megléte esetén adja ki."

11. § A Vet. vhr. 63. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A létesítési engedély jogosultja a VET 81. § (7) bekezdése alapján

a) az üzembe helyezés és a próbaüzem során a mérlegköri rendszerre irányadó szabályok, valamint a menetrend kialakítására vonatkozó,

b) a próbaüzem lezárása és a működési engedély kiadása közötti átmeneti időszakban a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt

előírások betartásával termelhet és értékesíthet villamos energiát.

(5) A létesítési engedély jogosultja köteles

a) a próbaüzem lezárását követő 15 napon belül vagy

b) az Atv. szerinti üzembe helyezési engedély alapján az üzembe helyezési program sikeres végrehajtását igazoló jegyzőkönyv keltét követő 60 napon belül

a működési engedély iránti kérelmét a Hivatalhoz benyújtani."

12. § A Vet. vhr. "Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó közös szabályok" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Cégjogi eseményekre, befolyásszerzésre vonatkozó közös szabályok

83. § (1) A kérelmet

a) a VET 92. § (1) bekezdésében meghatározott cégjogi események esetén a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes, több érintett engedélyes esetén valamennyi érintett engedélyes egyenként vagy közösen,

b) a VET 93. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott befolyásszerzés esetén a befolyásszerző,

c) a VET 94. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott ügyletek esetén az érintett engedélyes, átviteli rendszerirányító esetén az átviteli hálózat vagy az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges eszközök tulajdonosa

nyújtja be a Hivatalhoz.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kérelemhez a 17a. számú mellékletben meghatározott igazoló iratokat kell benyújtani és adatokról kell tájékoztatást adni.

(3) A VET 95. § (4) bekezdése szerinti kérelemhez a 17a. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakon kívül a kérelmező mellékeli az előzetes hozzájárulásban foglaltaknak való megfelelést alátámasztó nyilatkozatokat és az ehhez rendelkezésre álló dokumentumokat.

83/A. § A VET 93. §-a szerinti szavazati jogra, a közvetett befolyásra, a befolyásszerzés részletszabályaira, azok mértékének kiszámítására, valamint az összehangoltan eljáró személyekre a Tpt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

13. § A Vet. vhr. "(A VET 107-114. §-ához) A villamosenergia-piaci verseny elősegítése" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"(A VET XIII. Fejezetéhez)

A villamosenergia-piaci verseny elősegítése

104. § (1) A jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal az általa meghatározott érintett piacokon a piaci erő vizsgálatakor az alábbiakat mérlegeli:

a) az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, valamint esetlegesen a kapcsolódó piacokon való jelenlétét,

b) az engedélyes méretét és piaci részesedését a vizsgált piacon,

c) az engedélyes kapcsolatát más vállalkozásokkal, különös tekintettel az integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra,

d) a piacralépési korlátokat, valamint a növekedési és terjeszkedési korlátokat,

e) az áruk és szolgáltatások gyors és alacsony költségek melletti beszerezhetőségét és értékesíthetőségét,

f) a kereslet és kínálat viszonyát,

g) a hálózati szűk keresztmetszeteket, valamint az egyes földrajzi területeken érvényesülő szabályozási gyakorlatban megnyilvánuló különbségeket, továbbá

h) az esetleges verseny hiányát.

(2) A Hivatal az eljárásával érintett piacon belül további termék- vagy szolgáltatási részpiacokat azonosíthat.

(3) Ha a jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal az érintett piac valamennyi engedélyesére kötelezettséget szab ki, a Hivatal kötelezheti a piacműködtetőt, hogy a kötelezettség teljesítésére a piac működésére vonatkozó szabályok módosításával kerüljön sor.

(4) A Hivatal piacműködtetőként azt azonosíthatja, aki az érintett piac vonatkozásában olyan szabályrendszert működtet, amely az érintett piacon biztosítja, hogy a piaci szereplők vételi és eladási szándéka találkozzon, szerződést eredményezzen, ideértve, amikor a piacműködtető egyben vételi vagy eladási szándékkal piaci szereplőként is megjelenik.

105. § A jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal a kötelezettség előírása során figyelemmel van arra, hogy az előírt kötelezettség

a) a versenyhiány következményeinek kiküszöbölésére irányuljon,

b) hozzájáruljon a kellően hatékony és fenntartható piaci verseny elősegítéséhez,

c) hozzájáruljon a felhasználói érdekek védelméhez,

d) a versenyt korlátozó akadályokkal arányos legyen, valamint

e) figyelembe vegye az érintett piac sajátosságait.

106. § (1) Nyilvános és átlátható módon történő értékesítés előírása esetén az engedélyes a kötelezettségét nyilvános aukción, a szervezett villamosenergia-piacon és a villamos energiához kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a Tpt. szerinti szabályozott piacon keresztül történő értékesítés keretében teljesítheti.

(2) A nyilvános és átlátható módon történő értékesítés előírása esetén a kötelezett engedélyes által a Hivatal határozata alapján értékesítésre kerülő villamos energia mennyisége naptári évekre vonatkoztatva nem lehet alacsonyabb annál, mint ami ahhoz szükséges, hogy az engedélyes értékesítési kötelezettség keretében értékesített villamos energia nélkül számított piaci részesedése a Hivatal által meghatározott mérték, de legalább 40% alá csökkenjen.

(3) Az engedélyes az értékesítési kötelezettségét az általa kidolgozott értékesítési irányelvek alapján valósítja meg, amelyekre vonatkozóan a Hivatal ajánlásként módszertani útmutatót ad ki, és azt a honlapján közzéteszi.

(4) Az engedélyes a tárgyévre vonatkozó értékesítési irányelveket minden év január 31. napjáig benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra. Az értékesítési irányelveket a Hivatal jóváhagyja, ha azok a tartalmuk alapján

a) alkalmasak a villamosenergia-piaci verseny erősítésére,

b) elősegítik a hazai villamosenergia-kereskedők forráshoz jutását,

c) elősegítik a villamosenergia-piac fejlődését, és

d) hozzájárulnak megbízható referenciaárak kialakulásához.

(5) Az engedélyes a szervezett villamosenergia-piacon, illetve a villamos energiához kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a Tpt. szerinti szabályozott piacon történő értékesítés tényét és formáját, valamint az értékesített villamos energia mennyiségét a tárgyévet követő év március 31-ig bejelenti a Hivatal számára.

(6) Az engedélyes által szervezett nyilvános aukción történő értékesítésre kizárólag az engedélyes által jóváhagyásra benyújtott és a Hivatal által a (8) bekezdés szerinti szempontok alapján jóváhagyott, az aukció lebonyolítására vonatkozó szabályzat alapján kerülhet sor.

(7) Az engedélyes az aukció időpontját, valamint az értékesíteni tervezett villamos energia mennyiségét az értékesítés előtt 10 munkanappal bejelenti a Hivatal számára.

(8) Az aukció lebonyolítására vonatkozó szabályzat rendelkezéseit úgy kell megállapítani, hogy az aukció feltételei és lebonyolítása minden szereplő számára átlátható legyen, a nyertes ajánlat megállapítása egyértelmű feltételek alapján történjen, továbbá biztosítani kell az indulás során az esélyegyenlőséget. Az aukción értékesített termékek mennyiségét és az aukción kialakuló termékenkénti átlagárat az engedélyes az aukció lezárását követő 3 munkanapon belül nyilvánosságra hozza.

(9) Az engedélyes már megállapított értékesítési kötelezettsége addig áll fenn, amíg a Hivatal a jelentős piaci erő eljárásban új határozatot nem hoz.

(10) Az értékesítési kötelezettség alapján történő villamosenergia-értékesítés nem biztosít jogalapot állami támogatás vagy kompenzáció igénybevételére.

107. § (1) Az árkorlát alkalmazásának vagy a költségalapú árképzésnek az előírása esetén a Hivatal megvizsgálja az engedélyesi tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségek indokoltságát az engedélyestől bekért gazdasági és műszaki adatok, összehasonlító (benchmark) adatok, valamint piaci modellezés alapján, és megállapítja, hogy a felmerült költségek mennyiben ismerhetők el indokolt költségnek.

(2) A méltányos megtérülés az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült indokolt költségek, valamint befektetések alapján határozható meg. Árkorlát az indokolt költségek, valamint az indokolt költségek és befektetések méltányos megtérülése, továbbá az érintett piacon várható piaci árak figyelembevételével alkalmazható.

108. § (1) A Hivatal megkülönböztetésmentes szerződési feltételek alkalmazásának előírása esetén az engedélyes a kötelezettséggel érintett villamosenergia-beszerzési vagy -értékesítési szerződéseit azok megkötését követő 8 napon belül benyújtja a Hivatal részére.

(2) A Hivatal megvizsgálja, hogy a benyújtott szerződések megfelelnek-e az egyenlő bánásmód elvének. Ha az érintett - teljesedésbe még nem ment - szerződéseket a Hivatal az egyes szerződő feleket indokolatlanul megkülönböztetőnek ítéli, az engedélyest kötelezi a szerződések olyan irányú módosítására, hogy azok megfeleljenek az egyenlő bánásmód elvének.

(3) A Hivatal az engedélyes részére előírhat továbbá olyan, egyenlő bánásmódra vonatkozó kötelezettségeket, amelyeket az engedélyes villamosenergia-beszerzési vagy -értékesítési szerződéseinek megkötésekor köteles alkalmazni.

109. § (1) A VET 106. § (2) bekezdésében megfogalmazott együttműködési kötelezettség megszegése esetén a VET 106. § (3) bekezdése alapján kiszabható bírság összege tízezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.

(2) A jelentős piaci erő eljárásban a VET 107. § (2) bekezdése alapján kiszabott kötelezettség megszegése esetén a VET 108. § (1)-(2) bekezdése alapján, továbbá a 104. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a piacműködtető számára előírt kötelezettség megszegése esetén a piacműködtetőre kiszabható bírság összege egymillió forinttól százmillió forintig terjedhet.

(3) A kiszabott bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe."

14. § A Vet. vhr. "(A VET XIII/A. Fejezetéhez)" alcíme a következő 112/G. §-sal egészül ki:

"112/G. § A kiszabott bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe."

15. § (1) A Vet. vhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Vet. vhr. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A Vet. vhr. 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A Vet. vhr. az 5. melléklet szerinti 17a. számú melléklettel egészül ki.

16. § A Vet. vhr.

a) 6. § (2) bekezdésében az "a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény" szövegrész helyébe az "a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)" szöveg,

b) 110. § (3) bekezdésében az "a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény" szövegrész helyébe az "a Tpt." szöveg,

c) 130. § (1) bekezdés j) pontjában a "XI." szövegrész helyébe a "XII." szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a Vet. vhr.

a) 23/B. §-a,

b) 130. § (1) bekezdés j) pontjában a "valamint 9." szövegrész,

c) 130. § (2) bekezdés b) pontja,

d) 21. számú melléklet I. Általános rendelkezések alcím 3. pont j) alpontjában a "fogyasztói irodák," szövegrész,

e) 21. számú melléklet I. Általános rendelkezések alcím 3. pont j) alpont ja) és jb) alpontjában az "azok nyitvatartási idejével együtt," szövegrész,

f) 21. számú melléklet I. Általános rendelkezések alcím 3. pont k) alpont ka) alpontja,

g) 21. számú melléklet II. Az egyes engedélyesekre vonatkozó további rendelkezések alcím 2. pont v) alpont vb) alpontja,

h) 24. számú mellékletében foglalt táblázat 25-26. és 39. sora.

5. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Energetikai célra hasznosított geotermikus energia esetében)

"a) a kitermelt geotermikus energia után keletkező érték a 30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyerhető, a 2. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában szereplő képletek alapján számított energiamennyiségnek (GJ) és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos értéknek (forint/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (ezer forint),"

19. § Az R1. "A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező érték és a fizetendő bányajáradék meghatározása" alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Termálvízzel kitermelt kísérőgáz esetében

a) a kísérőgáz után keletkező érték a kinyert és hasznosított szénhidrogén hőmennyiségének (GJ) és az 1. melléklet szerinti képlettel meghatározott fajlagos értékének (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata,

b) a fizetendő bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt. 20. § (3) bekezdés i) pontja szerinti százaléka.

(2) A bányavállalkozó vagy az engedélyes köteles a kinyert és hasznosított kísérőgáz mennyiségét meghatározni és a mérési eredmények alapján írásban dokumentálni."

20. § Az R1. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

21. § Az R1.

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja" szövegrész helyébe a "Bt. 20. § (3) bekezdés a), c) és i) pontja, valamint (5) bekezdése" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a "Bt. 20. §-a (3) bekezdésének a), c)-e) pontja" szövegrész helyébe a "Bt. 20. § (3) bekezdés a), c)-e) és i) pontja, valamint (5) bekezdése" szöveg

lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. vhr.) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az elosztási szolgáltatás megtagadása esetén a földgázelosztó a helyszínen haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát a felhasználót ellátó rendszerhasználónak elektronikus úton megküldi, valamint a felhasználónak átadja vagy elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan megküldi. A jegyzőkönyv tartalmazza az intézkedő személy azonosítóját, a megtagadás okát, időpontját, a fogyasztásmérő-berendezés állását és a visszakapcsolás feltételeit."

23. § A Get. vhr. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal a (2) bekezdés szerint betárolandó mennyiséget minden év március 1-jéig a honlapján közzéteszi."

24. § A Get. vhr. "(A GET 55-61. §-ához) Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"(A GET III. Fejezetéhez)

A földgázpiaci verseny elősegítése

43. § (1) A jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal az általa meghatározott érintett piacokon a piaci erő vizsgálatakor az alábbiakat mérlegeli:

a) az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, valamint esetlegesen a kapcsolódó piacokon való jelenlétét,

b) az engedélyes méretét és piaci részesedését a vizsgált piacon,

c) az engedélyes kapcsolatát más vállalkozásokkal, különös tekintettel az integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra,

d) a piacralépési korlátokat, valamint a növekedési és terjeszkedési korlátokat,

e) az áruk és szolgáltatások gyors és alacsony költségek melletti beszerezhetőségét és értékesíthetőségét,

f) a kereslet és kínálat viszonyát,

g) a hálózati szűk keresztmetszeteket, valamint az egyes földrajzi területeken érvényesülő szabályozási gyakorlatban megnyilvánuló különbségeket, továbbá

h) az esetleges verseny hiányát.

(2) A Hivatal az eljárásával érintett piacon belül további termék- vagy szolgáltatási részpiacokat azonosíthat.

(3) Ha a jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal az érintett piac valamennyi engedélyesére kötelezettséget ír elő, a Hivatal kötelezheti a piacműködtetőt, hogy a kötelezettség teljesítésére a piac működésére vonatkozó szabályok módosításával kerüljön sor.

(4) A Hivatal piacműködtetőként azt azonosíthatja, aki az érintett piac vonatkozásában olyan szabályrendszert működtet, amely az érintett piacon biztosítja, hogy a piaci szereplők vételi és eladási szándéka találkozzon, szerződést eredményezzen, ideértve, amikor a piacműködtető egyben vételi vagy eladási szándékkal piaci szereplőként is megjelenik.

44. § A jelentős piaci erő eljárásban a Hivatal a kötelezettség előírása során figyelemmel van arra, hogy az előírt kötelezettség

a) a versenyhiány következményeinek kiküszöbölésére irányuljon,

b) hozzájáruljon a kellően hatékony és fenntartható piaci verseny elősegítéséhez,

c) hozzájáruljon a felhasználói érdekek védelméhez,

d) a versenyt korlátozó akadályokkal arányos legyen, valamint

e) figyelembe vegye az érintett piac sajátosságait.

45. § (1) Nyilvános és átlátható módon történő értékesítés előírása esetén az engedélyes a kötelezettségét nyilvános aukción, a szervezett földgázpiacon és a földgázhoz kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti szabályozott piacon keresztül történő értékesítés keretében teljesítheti.

(2) Nyilvános aukció megtartására a Hivatal által jóváhagyott aukciós szabályzat alapján kerülhet sor. Az aukciós szabályzatnak rendelkeznie kell az aukció feltételeiről, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) az aukció lebonyolítására vonatkozó szabályok átláthatóak,

b) az aukción történő részvétellel kapcsolatosan biztosított az esélyegyenlőség,

c) a nyertes ajánlat megállapítása előzetesen megállapított és egyértelmű feltételek alapján történik.

(3) A nyilvános aukción értékesített források mennyiségét és összetételét a Hivatal hagyja jóvá, ha azok

a) alkalmasak a földgázpiaci verseny erősítésére,

b) elősegítik a hazai földgázkereskedők forráshoz jutását,

c) elősegítik a földgázpiac fejlődését és

d) hozzájárulnak megbízható referenciaárak kialakulásához.

(4) Az engedélyes a szervezett földgázpiacon, illetve a földgázhoz kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést biztosító, a Tpt. szerinti szabályozott piacon történő értékesítés tényét és formáját, valamint az értékesített földgáz mennyiségét a tárgyévet követő év március 31-ig bejelenti a Hivatal számára.

(5) A nyilvános aukción értékesített termékek mennyiségét és az aukción kialakult átlagárat az engedélyes az aukció lezárását követő 3 munkanapon belül honlapján nyilvánosságra hozza.

(6) Az engedélyes már megállapított értékesítési kötelezettsége addig áll fenn, amíg a Hivatal a jelentős piaci erő eljárásban új határozatot nem hoz.

(7) Az értékesítési kötelezettség alapján történő földgáz-értékesítés nem nyújt jogalapot állami támogatás vagy kompenzáció igénybevételére.

46. § (1) Az árkorlát alkalmazásának vagy a költségalapú árképzésnek az előírása esetén a Hivatal megvizsgálja az engedélyesi tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségek indokoltságát az engedélyestől bekért gazdasági és műszaki adatok, összehasonlító (benchmark) adatok, valamint piaci modellezés alapján, és megállapítja, hogy a felmerült költségek mennyiben ismerhetők el indokolt költségnek.

(2) A méltányos megtérülés az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült indokolt költségek, valamint befektetések alapján határozható meg. Árkorlát az indokolt költségek, valamint az indokolt költségek és befektetések méltányos megtérülése, továbbá az érintett piacon várható piaci árak figyelembevételével alkalmazható.

47. § (1) A Hivatal megkülönböztetésmentes szerződési feltételek alkalmazásának előírása esetén az engedélyes a kötelezettséggel érintett földgáz-beszerzési vagy -értékesítési szerződéseit azok megkötését követő 8 napon belül benyújtja a Hivatal részére.

(2) A Hivatal megvizsgálja, hogy a benyújtott szerződések megfelelnek-e az egyenlő bánásmód elvének. Ha az érintett - teljesedésbe még nem ment - szerződéseket a Hivatal az egyes szerződő feleket indokolatlanul megkülönböztetőnek ítéli, az engedélyest kötelezi a szerződések olyan irányú módosítására, hogy azok megfeleljenek az egyenlő bánásmód elvének.

(3) A Hivatal az engedélyes részére előírhat továbbá olyan, egyenlő bánásmódra vonatkozó kötelezettségeket, amelyeket az engedélyes földgáz-beszerzési vagy -értékesítési szerződéseinek megkötésekor köteles alkalmazni.

48. § (1) A GET 55. § (2) bekezdésében megfogalmazott együttműködési kötelezettség megszegése esetén a GET 55. § (3) bekezdése alapján kiszabható bírság összege tízezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.

(2) A jelentős piaci erő eljárásban a GET 56. § (2) bekezdése alapján kiszabott kötelezettség megszegése esetén a GET 57. § (1)-(2) bekezdése alapján, továbbá a 43. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a piacműködtető számára előírt kötelezettség megszegése esetén a piacműködtetőre kiszabható bírság összege egymillió forinttól százmillió forintig terjedhet.

(3) A kiszabott bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe."

25. § A Get. vhr. "(A GET III/A. Fejezetéhez)" alcíme a következő 50/C. §-sal egészül ki:

"50/C. § A kiszabott bírság az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe."

26. § A Get. vhr. 52. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő és a földgázelosztó a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán tájékoztatja a felhasználókat

a) a működésére vonatkozó - felhasználókat érintő - jogszabályok számáról és címéről,

b) a társaság szervezeti felépítéséről,

c) az érdekképviseleti szervezetekről,

d) az ügyfélszolgálatok elérhetőségéről és nyitvatartási idejéről,

e) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köréről és díjáról.

(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő és a földgázelosztó a (3) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztató adatokat érintő változásról - legalább a tervezett változást megelőző 30 nappal korábban - tájékoztatja a felhasználókat, valamint a Hivatalt."

27. § A Get. vhr. 53. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ügyfélszolgálati fiókirodát

a) legalább négy munkanapból álló hét esetén legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitvatartással,

b) négynél kevesebb munkanapból álló hét esetén a hét egy munkanapján, legalább 6 órás nyitvatartással

kell üzemeltetni.

(3a) Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, az e körbe nem tartozó ügy nyilvántartásba vételéről igazolást kiállítani, bankkártya használatával történő fizetési lehetőséget biztosítani, készpénzátutalási megbízást rendelkezésre tartani. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles.

(3b) A munkaszüneti napok miatti eltérő nyitvatartást az engedélyes legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenti, továbbá honlapján és ügyfélszolgálatán közzéteszi."

28. § A Get. vhr. "Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó közös szabályok" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Cégjogi eseményekre, befolyásszerzésre vonatkozó közös szabályok

142. § (1) A kérelmet

a) a GET 122. §-ában meghatározott cégjogi események esetén a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes, több érintett engedélyes esetén valamennyi érintett engedélyes egyenként vagy közösen,

b) a GET 123. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott befolyásszerzés esetén a befolyásszerző,

c) a GET 124. §-ában meghatározott ügyletek esetén az érintett engedélyes

nyújtja be a Hivatalhoz.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kérelemhez a 8a. számú mellékletben meghatározott igazoló iratokat kell benyújtani és adatokról kell tájékoztatást adni.

(3) A GET 123. § (7a) bekezdése szerinti kérelemhez a 8a. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakon kívül a kérelmező mellékeli az előzetes hozzájárulásban foglaltaknak való megfelelést alátámasztó nyilatkozatokat és az ehhez rendelkezésre álló dokumentumokat.

142/A. § A GET 123. §-a szerinti szavazati jogra, a közvetett befolyásra, a befolyásszerzés részletszabályaira, azok mértékének kiszámítására, valamint az összehangoltan eljáró személyekre a Tpt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

29. § (1) A Get. vhr. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. vhr. 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(3) A Get. vhr. a 9. melléklet szerinti 8a. számú melléklettel egészül ki.

30. § A Get. vhr.

a) 143. § (6) bekezdésében az "(1)" szövegrész helyébe a "(2)" szöveg,

b) 5. számú melléklet VI/A. Fejezet 9. pontjában az "a hatósági" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

c) 15. számú mellékletében foglalt táblázat D:7 mezőjében a "harmadik" szövegrész helyébe a "negyedik" szöveg

lép.

31. § Hatályát veszti a Get. vhr.

a) 20/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "előző évi mérleggel és eredmény-kimutatással, ennek hiányában" szövegrész,

b) 53/A. §-a,

c) 4. számú melléklet 1.1. A szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím Mellékletek részében a "2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége." szövegrész, a "6. A korlátozási menetrend sorrend." szövegrész, a "7. Minőség Elszámolási Rend." szövegrész és a

"Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása."

szövegrész,

d) 4. számú melléklet 1.2. A földgázelosztó üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím Mellékletek részében a "2. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitva tartása." szövegrész és a

"Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

4. A társasági azonosító bemutatása."

szövegrész,

e) 4. számú melléklet 1.2. A földgázelosztó üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím 13. pont b) alpontja,

f) 4. számú melléklet 1.3. A földgáztároló üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím Mellékletek részében a

"2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége."

szövegrész és a

"Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása."

szövegrész,

g) 4. számú melléklet 1.4. Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím Mellékletek részében az "1. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitvatartása." szövegrész, a "2. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek."

szövegrész és a

"Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások.

3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása."

szövegrész,

h) 4. számú melléklet 1.4. Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának tartalmi elemei alcím 7. pont b) alpontja,

i) 4. számú melléklet 1.5. A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmi elemi alcím Mellékletek részében az

"1. Az ügyfélszolgálatok és az ügyfélszolgálati irodák elérhetősége (kivéve a kizárólag az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedőket)"

szövegrész és a

"Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

3. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások."

szövegrész.

7. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

32. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a bányászatról szóló törvény eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap. Ha szakhatóság is részt vesz az eljárásban, az ügyintézési határidő 35 nap."

33. § Az R2. 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

34. § Hatályát veszti az R2. 3. melléklet 2. pont 2.1. és 2.2. alpontja.

8. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehat. vhr.) 7/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a mérés nélkül továbbadott energia a továbbadó fogyasztásának számít."

36. § Az Ehat. vhr. 7/B. §-a a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal a névjegyzékbe vétellel egyidejűleg névjegyzéki jelölést ad.

(5) A természetes személy energetikai szakreferens engedély iránti kérelmének tartalmaznia kell

a) a névjegyzékben feltüntetendő, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § (7) bekezdés a) -d) pontja szerinti adatait,

b) a szakképzettséget igazoló oklevelének másolatát,

c) szakmai gyakorlatának igazolását,

d) a szakmai vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolását,

e) igazolását a regisztrációs díj megfizetéséről,

f) erkölcsi bizonyítványát, valamint

g) nyilatkozatát a kérelem tartalmának valódiságáról, a névjegyzékbe vételi feltételek teljesítéséről, valamint a csatolt iratmásolatok valódiságáról.

(6) Az energetikai szakreferens szervezet engedély iránti kérelmének tartalmaznia kell

a) a névjegyzékben feltüntetendő adatait,

b) az általa munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, vagy az energetikai szakreferens szervezettel társasági jogi jogviszonyban álló természetes személy energetikai szakreferens nevét, névjegyzéki jelölését,

c) igazolását a regisztrációs díj megfizetéséről,

d) nyilatkozatát a kérelem tartalmának valódiságáról, a névjegyzékbe vételi feltételek teljesítéséről, valamint a csatolt iratmásolatok valódiságáról.

(7) A Hivatal kétség esetén bekérheti az eredeti dokumentumokat is.

(8) A határon átnyúló energetikai szakreferensi szolgáltatásnyújtás engedélyezésére vonatkozóan a 27. § rendelkezései irányadók."

37. § Az Ehat. vhr. 13. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az energetikai auditnak ki kell terjednie)

"f) az energiafelhasználás mérésére alkalmazott megoldások bemutatására és értékelésére, valamint e megoldások fejlesztésére vonatkozó javaslatokra."

38. § Az Ehat. vhr. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal a névjegyzékbe vétellel egyidejűleg névjegyzéki jelölést ad."

39. § Az Ehat. vhr.

a) 7/A. § (2) bekezdés e) pontjában a "tárgyévet" szövegrész helyébe a "havi jelentésekkel érintett évet" szöveg,

b) 7/D. § (1) bekezdés d), e) és f) pontjában, a 7/F. §-ában a "közintézmények tulajdonában és használatában" szövegrész helyébe a "közintézményi tulajdonban és használatban" szöveg,

c) 7/D. § (1) bekezdés e) pontjában az "energiafogyasztási" szövegrész helyébe az "energetikai és energiafogyasztási" szöveg,

d) 7/F. §-ában a "tárgyhónapot" szövegrész helyébe a "fogyasztással érintett hónapot" szöveg,

e) 13. alcímének címében a "szándékára vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés" szövegrész helyébe az "engedélyezése" szöveg,

f) 21. § (1) és (2) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében a "bejelentésének" szövegrész helyébe az "engedély iránti kérelmének" szöveg,

g) 21. § (1) bekezdés g) pontjában és 21. § (2) bekezdés d) pontjában a "bejelentés" szövegrész helyébe a "kérelem" szöveg,

h) 21. § (2) bekezdés b) pontjában az "energetikai auditor tagjának vagy alkalmazottjának" szövegrész helyébe az "az általa munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, vagy az energetikai auditáló szervezettel társasági jogi jogviszonyban álló természetes személy energetikai auditor" szöveg,

i) 23. § (1) bekezdésében a "bejelentést" szövegrész helyébe a "tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem benyújtását" szöveg,

j) 24. § a) pontjában az "auditorok" szövegrész helyébe az "auditorok és energetikai szakreferensek" szöveg,

k) 27. § (1) bekezdésében a "tevékenységére vonatkozó bejelentésének" szövegrész helyébe a "tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemnek" szöveg,

l) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat A:2 mezőjében a "ZBR" szövegrész helyébe a "ZBR, GZR" szöveg,

m) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:2, B:8, B:9 és B:17 mezőjében a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg,

n) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:5, B:14 és B:18 mezőjében a "Nemzetgazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "Pénzügyminisztérium" szöveg,

o) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:12 mezőjében az "az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat a Miniszterelnökség közreműködésével" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg

lép.

40. § Hatályát veszti az Ehat. vhr.

a) 18. § (2) bekezdése,

b) 20. § (1) és (4) bekezdése,

c) 21. § (1) bekezdés b) pontjában a "hiteles" szövegrész,

d) 21. § (2) bekezdésében az "az energetikai auditáló szervezet" szövegrész,

e) 21. § (4) és (5) bekezdése,

f) 27. § (1) bekezdés e) és g) pontja,

g) 27. § (2) bekezdés a) pontjában az "és e)-g)" szövegrész.

9. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RKR rendelet) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználókat - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - azonosan kell kezelni az RKR kidolgozása során tekintet nélkül arra, hogy kitől vagy milyen típusú engedélyestől vásárolják a villamos energiát."

(2) Az RKR rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a magánvezetékre termelő kapcsolódik, és a termelő az erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint a készletezési kötelezettség alól mentességet kapott, akkor az RKR kidolgozása során a felhasználónak a közcélú hálózat és a magánvezeték csatlakozási pontján lévő teljesítményét csökkenteni kell a termelő névleges teljesítményével."

10. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

42. § Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a) 7. § 9. pontja,

b) 16. §-a.

11. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 15. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 9. alcím, valamint a 2. és a 7. melléklet 2019. június 1-jén lép hatályba.

44. § E rendelet

a) 17. § c) és h) pontja, valamint 42. §-a az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1504 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 17. § b) és h) pontja az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Cégjogi esemény, befolyásszerzés esetén a kérelemhez benyújtandó iratok és adatok

1. A 8/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti kérelemhez - a kérelem tárgyától függően - benyújtandó iratok és adatok:

1.1. a kérelmezőnek a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes vagy a befolyásszerző és a befolyásszerzéssel érintett engedélyes cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, elérhetőségét, továbbá a cégjogi eseménnyel vagy befolyásszerzéssel érintett valamennyi engedélyes Hivatal által kiadott engedélyeinek típusát és számát tartalmazó nyilatkozata,

1.2. a jogi képviselővel eljáró engedélyes vagy befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza,

1.3. a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem tárgya, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet célja és részletes bemutatása,

1.4. az eljárási díj kérelmezőnkénti - közösen benyújtott kérelem esetén valamennyi kérelmező általi - megfizetésének igazolása,

1.5. ha a kérelmező külföldön bejegyzett gazdasági társaság,

1.5.1. a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolás a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról és annak magyar nyelvű fordítása,

1.5.2. a tényleges tulajdonos neve olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,

1.6. annak - közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködése során ellenjegyzett aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával történő - igazolása, hogy a kérelemhez csatolt iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból nem állapítható meg.

2. A 8/B. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül - az ügylet tárgyától függően - benyújtandó iratok és adatok:

2.1. az engedélyes legfőbb döntéshozó szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről szóló döntése,

2.2. a kérelem tárgyát képező ügyletre vonatkozó szerződéstervezet,

2.3. az átalakulási terv, a vagyonmérleg, illetve vagyonleltár tervezetek (szerkeszthető formátumban),

2.4. a könyvvizsgálói jelentések,

2.5. a függő követelések és függő kötelezettségek bemutatása és azoknak a cégjogi esemény időpontjára vonatkozó megosztási arányát tartalmazó nyilatkozat,

2.6. a hatósági engedélyek felsorolása és cégjogi eseményt követő, jogutódok közötti tervezett megosztása,

2.7. a szerződésállományról, különösen tüzelőanyag vásárlási szerződés, hőértékesítési szerződés, hővásárlási szerződés cégjogi eseményt követő megosztásáról szóló nyilatkozat,

2.8. telephelyi megosztás esetén:

2.8.1. a telephelyi megosztás bemutatását tartalmazó nyilatkozat, különös tekintettel az engedélyesi tevékenység megosztás utáni független és folyamatos továbbműködését biztosító műszaki átalakítási igényekre és az elszámolási fogyasztásmérők kiépítésére,

2.8.2. a cégjogi esemény előtti és utáni állapotra vonatkozó hőséma,

2.9. az engedélyesi tevékenység folytatásához szükséges szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatásáról szóló nyilatkozat,

2.10. a cégjogi esemény időpontját követő 6 hónapra vonatkozó likviditási terv (havi bontásban, szerkeszthető formátumban),

2.11. a biztosítéki igényről, illetve az igénytámasztó megnevezéséről és az igény mértékének megjelöléséről szóló nyilatkozat,

2.12. tőkekivonás céljából történő tőkeleszállítás esetén a döntés alapjául szolgáló közbenső mérleg és annak bemutatása (mennyiségben és értékben), hogy a tőkekivonás mely eszközökkel valósul meg (szerkeszthető formátumban).

3. A 8/B. § (2) bekezdése szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül benyújtandó iratok és adatok:

3.1. a befolyásszerző kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

3.2. a befolyásszerzésre irányuló ügyletet megelőző, valamint az ügylet zárása után kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát mutató ábra a közvetlen tulajdoni és irányítási viszonyok feltüntetésével,

3.3. az ügyletre vonatkozó szerződéstervezet, valamint a döntéshozó befolyásszerzés megvalósításáról szóló döntése."

2. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10.2. A hálózati engedélyes a fogyasztásmérő berendezés hitelességi idejének lejárta miatti csere esetén szükséges munkavégzésről, a fogyasztásmérő berendezés ellenőrző leolvasásáról vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti a rendszerhasználót. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható munkavégzési időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hálózati engedélyes időpont egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi munkavégzési időpont előtt a rendszerhasználó rendelkezésére kell állnia."

2. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 10.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10.4. A rendszerhasználó köteles az elosztóval a 10.2. pontban foglaltak szerint egyeztetett időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen az elosztó általi munkavégzést lehetővé tenni."

3. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

A Vet. vhr. 5. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Annak igazolása, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló,

7.1. véglegessé vált környezetvédelmi engedéllyel vagy igazolással arról, hogy a tevékenység környezetvédelmi engedélyhez nem kötött, valamint

7.2. véglegessé vált

7.2.1. építési engedéllyel vagy

7.2.2. az Atv. szerinti telephely engedéllyel és igazolással az Atv. szerinti létesítési engedély iránti kérelem atomenergia-felügyeleti szerv részére történő benyújtásáról,"

4. melléklet a 80/2019. (IV. 15.)Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Annak igazolása, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló, véglegessé vált

4.1. egységes környezethasználati engedéllyel vagy igazolással arról, hogy a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött, valamint

4.2. építési engedéllyel vagy az Atv. szerinti üzembe helyezési engedéllyel,"

2. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Próbaüzem záró jegyzőkönyve vagy az Atv. szerinti üzembe helyezési engedély alapján az üzembe helyezési program sikeres végrehajtását igazoló jegyzőkönyv,"

5. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

"17a. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Cégjogi esemény, befolyásszerzés esetén a kérelemhez benyújtandó iratok és adatok

1. A 83. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kérelemhez - a kérelem tárgyától függően - benyújtandó iratok és adatok:

1.1. a kérelmezőnek a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes vagy a befolyásszerző és a befolyásszerzéssel érintett engedélyes cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, elérhetőségét, továbbá a cégjogi eseménnyel vagy befolyásszerzéssel érintett valamennyi engedélyes Hivatal által kiadott engedélyeinek típusát és számát tartalmazó nyilatkozata,

1.2. a jogi képviselővel eljáró engedélyes vagy befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza,

1.3. a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem tárgya, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet célja és részletes bemutatása,

1.4. az eljárási díj kérelmezőnkénti - közösen benyújtott kérelem esetén valamennyi kérelmező általi - megfizetésének igazolása,

1.5. a kérelmező, valamint ha a kérelmet nem az engedélyes nyújtja be, az engedélyes nyilatkozata arról, hogy a 83. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti ügylet nem változtatja meg az engedélyes vagyoni-működési feltételeit, vagy amennyiben megváltoztatja, abban az esetben annak igazolását, bemutatását, hogy a változás nem veszélyezteti a felhasználók ellátását,

1.6. az engedélyes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a VET 75. § (3) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

1.7. ha a kérelmező külföldön bejegyzett gazdasági társaság,

1.7.1. a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolás a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról és annak magyar nyelvű fordítása,

1.7.2. a tényleges tulajdonos neve olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,

1.8. annak - közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködése során ellenjegyzett aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával történő - igazolása, hogy a kérelemhez csatolt iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból nem állapítható meg.

2. A 83. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül - az ügylet tárgyától függően - benyújtandó iratok és adatok:

2.1. az engedélyes legfőbb döntéshozó szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről szóló döntése,

2.2. a kérelem tárgyát képező ügyletre vonatkozó szerződéstervezet,

2.3. az átalakulási terv, a vagyonmérleg, illetve vagyonleltár tervezetek (szerkeszthető formátumban),

2.4. a könyvvizsgálói jelentések,

2.5. a hatósági engedélyek felsorolása és cégjogi eseményt követő, jogutódok közötti tervezett megosztása,

2.6. a tevékenység folytatásához szükséges szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatásáról szóló nyilatkozat, kivéve a VET 74. § (1) bekezdés e) és l) pontjai szerinti engedélyesek esetében,

2.7. telephelyi megosztás esetén a telephelyi megosztás bemutatását tartalmazó nyilatkozat, különös tekintettel az engedélyesi tevékenység megosztás utáni független és folyamatos továbbműködését biztosító műszaki átalakítási igényekre és elszámolási mérők kiépítésére.

3. A 83. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül benyújtandó iratok és adatok:

3.1. a befolyásszerző kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

3.2. a befolyásszerzésre irányuló ügyletet megelőző, valamint az ügylet zárása után kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát mutató ábra a közvetlen tulajdoni és irányítási viszonyok, továbbá - a VET 74. § (1) bekezdés a), e) és l) pontjai szerinti engedélyesek kivételével - az engedélyesi szakszemélyzet létszáma változásának feltüntetésével,

3.3. a befolyásszerző kérelmező és kapcsolt vállalkozásai magyarországi energiaipari befektetéseinek és részesedéseinek és azok mértékének bemutatása a VET és a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyesekben,

3.4. az ügyletre vonatkozó szerződéstervezet, valamint a döntéshozó befolyásszerzés megvalósításáról szóló döntése."

6. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 103-106. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[ABCDEFGHI
1FőcsoportCsoportAlcsoport
2Megnevezése és
a főcsoporthoz tartozó
típusos kőzet általános
földtani leírása
MegnevezéseA csoporthoz tartozó típusos kőzet általános
földtani leírása
MegnevezéseAz alcsoporthoz
tartozó típusos kőzet
általános földtani
leírása
KódA nyersanyag fajlagos értékeMérték-
egység
A 64/2013. (III. 4.)
Korm. rendelet
hatálybalépését
megelőzően
bevallott ásványi
nyersanyag
kódszáma és
megnevezése]
10312. Szénhidrogén
tartalmú
nyersanyagok
A kőolaj és
a szénhidrogén-
földgáz.
Összefoglaló
elnevezése:
szénhidrogén.
2. Konvencionális
eljárással
termelhető
szénhidrogén
földgáz
A szénhidrogéntelep kezdeti nyomásán
és hőmérsékletén gáz- és cseppfolyós
halmazállapotú, szénhidrogén alapú gázok
elegyének technikai normál állapoton
(15 °C. 0,1 MPa) gáz halmazállapotú része.
Idetartozik a földgáz technikai normál
állapoton folyékony (állandósított) része
(kondenzátum, gazolin), amelyet átszámítással
kell a kútfejen termelt gázmennyiségben
szerepeltetni. Összetételében könnyű paraffin
szénhidrogénekből (főleg CH4) álló, gyakran
CO2-t és N2-t, esetleg H2S-t, és nemes gázokat
tartalmazó gáz. A konvencionális eljárással
termelt szénhidrogén földgáz másodlagos
migráció révén kerül a felhalmozódás helyére,
ahol a sűrűség szerint elkülönült szénhidrogének
(földgáz, kőolaj) normál porozitású és
permeabilitású rezervoár-kőzetekben
helyezkednek el, és hagyományos technológiával
kitermelhetők. A földgáz összetételében
a nem éghető gázok aránya nem éri el
a 30 térfogat %-ot.
Oil Market2120E=2034 * k-K2*I
ahol
E= a szénhidrogén földgáz
- bányajáradék szempontjából
figyelembevett - értéke (Ft/GJ)
k= P1 * 7,55 * d1 / P0 * 7,55 * d0
P1 = a Platt's Oil Market
Wire Brent (Dtd) bevallási időszak
(hónap) napi árainak (USD/bbl)
számtani átlaga
P0 = a Platt's Oil Market Wire Brent
(Dtd) 2007. december hónap napi
árainak - (USD/bbl) számtani átlaga
7,55= USD/bbl ár és az
USD/t ár viszonyszáma
d1 = az MNB
devizaárfolyamainak
bevallási időszakra
(hónap) vonatkozó számtani átlaga
Ft/USD
Ft/GJ9020
Konvencionális
eljárással
termelt
szénhidrogén
földgáz
1043. Nem
konvencionális
eljárással
termelhető
szénhidrogén
földgáz
(medence-
központú gáz)
Olyan szénhidrogén földgáz, amelynek
fizikai-kémiai paraméterei megegyeznek
a konvencionális eljárással termelt szénhidrogén
földgázéval (kód: 2120), de a keletkezés helyén,
az anyakőzetben található, azaz (még) nem
zajlottak le a migrációs folyamatok, és a fázisok
hidrodinamikai törvények szabályozta szétválása
sem történt meg. Ezért nevezik"folyamatos
telítettségű" vagy "nem-hidrodinamikus" telepnek
is. A rezervoár nagyon alacsony permeabilitású,
hagyományos technológiával nem termelhető
(hatékony stimuláció szükséges), illetve kinyerése
növelt hatékonyságú eljárásokat igényel.
2130d0 = az MNB
devizaárfolyamainak
2007. december hónapra vonatkozó
számtani
átlaga Ft/USD
K2 = fajlagos előkészítési költség
80 Ft/GJ
I = korrekciós tényező
évenként az előző évi ipari
- élelmiszer nélküli - belföldi
értékesítés árindexével növekszik.
Az I értéke 2008. évben 1,06
9030 Nem
konvencionális
eljárással
termelt
szénhidrogén
földgáz
104/a3/a. KísérőgázA földkéregből kitermelt + 30 °C-ot meghaladó
hőmérsékletű folyékony halmazállapotú
anyagból kinyerhető éghető, oldott gázok.
2131
1054. Inert földgázA föld felszíne alatt légnemű halmazállapotban
előforduló olyan ásványi nyersanyag, amelynek
összetételében, a nem éghető gázok aránya eléri
vagy meghaladja a 30 térfogat %-ot, de nem
soroljuk ide a vízgőzt.
1. Szénhidrogén
tartalmú inert
földgáz
Olyan
szénhidrogén
tartalmú földgáz,
amelynek inert gáz
tartalma eléri vagy
meghaladja
a 30 térfogat %-ot.
21419040 Magas
inert gáz
tartalmú
szénhidrogén
földgáz
1062. Széndioxid
földgáz
Olyan inert
földgáz, amely
tartalma
legalább 60%, és
fűtőértéke nem éri
el a 12 MJ/m3-t.
21423 900Ft/Em39400
Széndioxid
földgáz

7. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

1. A Get. vhr. 1. számú melléklet 10.1. és 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10.1. A földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés hitelességi idejének lejárta miatti csere esetén szükséges munkavégzésről, a fogyasztásmérő berendezés ellenőrző leolvasásáról vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti a felhasználót. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható munkavégzési időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a földgázelosztó időpont egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi munkavégzési időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.

10.2. A felhasználó köteles a földgázelosztóval a 10.1. pontban foglaltak szerint egyeztetett időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a földgázelosztó általi munkavégzést lehetővé tenni."

2. A Get. vhr. 1. számú melléklet 16.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16.2. A szüneteltetés feltétele a fogyasztásmérő berendezés leszerelése, ha a fogyasztásmérő berendezés a földgázelosztó tulajdonában van. Ha a fogyasztásmérő berendezés nem a földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli átalánydíjas fogyasztás történik, a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra, és záró pecséttel rögzítésre. A földgázelosztó a felhasználó írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül, vagy a felhasználóval történt megállapodás alapján ettől eltérő időpontban gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leszereléséről, vagy a fogyasztói főelzáró elzárásáról és záró pecséttel történő rögzítéséről, amelynek költsége mindkét esetben a felhasználót terheli."

8. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

A Get. vhr. 2. számú melléklet 7.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.4. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. E rendelkezés nem mentesíti az egyetemes szolgáltatót a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. Ha a felhasználó az e pont szerinti részlet megfizetésével késedelembe esik, nem lakossági fogyasztó esetén a GET 28/A. § (3) bekezdése, lakossági fogyasztó esetén a GET 29. § (3) bekezdése szerint kell eljárni."

9. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

"8a. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Cégjogi esemény, befolyásszerzés esetén a kérelemhez benyújtandó iratok és adatok

1. A 142. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kérelemhez - a kérelem tárgyától függően - benyújtandó iratok és adatok:

1.1. a kérelmezőnek a cégjogi eseménnyel érintett engedélyes vagy a befolyásszerző és a befolyásszerzéssel érintett engedélyes cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, elérhetőségét, továbbá a cégjogi eseménnyel vagy befolyásszerzéssel érintett valamennyi engedélyes Hivatal által kiadott engedélyeinek típusát és számát tartalmazó nyilatkozata,

1.2. a jogi képviselővel eljáró engedélyes vagy befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza,

1.3. a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem tárgya, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet célja és részletes bemutatása,

1.4. az eljárási díj kérelmezőnkénti - közösen benyújtott kérelem esetén valamennyi kérelmező általi - megfizetésének igazolása,

1.5. a kérelmező, valamint ha a kérelmet nem az engedélyes nyújtja be, az engedélyes nyilatkozata arról, hogy a 142. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti ügylet nem változtatja meg az engedélyes vagyoni-működési feltételeit, vagy amennyiben megváltoztatja, abban az esetben annak igazolását, bemutatását, hogy a változás nem veszélyezteti a felhasználók ellátását,

1.6. az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a GET 114. § (7) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,

1.7. ha a kérelmező külföldön bejegyzett gazdasági társaság,

1.7.1. a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság által kiállított igazolás a vállalkozás nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott adatokról és annak magyar nyelvű fordítása,

1.7.2. a tényleges tulajdonos neve olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,

1.8. annak - közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködése során ellenjegyzett aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával történő - igazolása, hogy a kérelemhez csatolt iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból nem állapítható meg.

2. A 142. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül - az ügylet tárgyától függően - benyújtandó iratok és adatok:

2.1. az engedélyes legfőbb döntéshozó szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről szóló döntése,

2.2. a kérelem tárgyát képező ügyletre vonatkozó szerződéstervezet,

2.3. az átalakulási terv, a vagyonmérleg, illetve vagyonleltár tervezetek (szerkeszthető formátumban),

2.4. a könyvvizsgálói jelentések,

2.5. a hatósági engedélyek felsorolása és cégjogi eseményt követő, jogutódok közötti tervezett megosztása,

2.6. a tevékenység folytatásához szükséges szakszemélyzet rendelkezésre állásának bemutatásáról szóló nyilatkozat,

2.7. telephelyi megosztás esetén a telephelyi megosztás bemutatását tartalmazó nyilatkozat, különös tekintettel az engedélyesi tevékenység megosztás utáni független és folyamatos továbbműködését biztosító műszaki átalakítási igényekre és elszámolási mérők kiépítésére.

3. A 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül benyújtandó iratok és adatok:

3.1. a befolyásszerző kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez,

3.2. a befolyásszerzésre irányuló ügyletet megelőző, valamint az ügylet zárása után kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát mutató ábra a közvetlen tulajdoni és irányítási viszonyok, továbbá az engedélyesi szakszemélyzet létszáma változásának feltüntetésével,

3.3. a befolyásszerző kérelmező és kapcsolt vállalkozásai magyarországi energiaipari befektetéseinek és részesedéseinek és azok mértékének bemutatása a GET és a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyesekben,

3.4. az ügyletre vonatkozó szerződéstervezet, valamint a döntéshozó befolyásszerzés megvalósításáról szóló döntése."

10. melléklet a 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. melléklet 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4. Gázelosztó-vezeték belterületen történő építése."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére