162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés v) pontjában, valamint (15) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont eb)-ec) alpontjában kapott felhatalmazás alapján

a 16. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés d) pont dd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában és g) pont gh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 23. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 27. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában és 73/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.122. alpontjában az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban népegészségügyi hatáskörben" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központban" szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet]

a) 4. § (9) bekezdésében az "az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében, 5/B. § (2) bekezdésében, 5. és 6. számú mellékletében az "OKI" szövegrészek helyébe az "NNK" szöveg,

c) 5/B. § (1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (10) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "NNK" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet B) rész 2. Paraméterek jegyzéke című pont 2.9. alpontjában az "Az országos tisztifőorvos az engedélyezést az OKI bevonásával végzi." szövegrész.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében az "az OTH-nak" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)" szöveg,

b) 14. § (4) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrészek helyébe az "az NNK" szöveg,

c) 14. § (6) bekezdésében az "a minisztérium internetes honlapján" szövegrész helyébe az "a honlapján" szöveg,

d) 14. § (7) bekezdésében az "A minisztérium" szövegrész helyébe az "Az NNK" szöveg,

e) 25. § (10) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az NNK" szöveg

lép.

5. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

6. § A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén lakossági tájékoztatásra az (1) bekezdésben meghatározott szervekkel előzetes egyeztetés alapján jogosult szervek:]

"f) a Nemzeti Népegészségügyi Központ,"

6. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 3. számú melléklet I. rész I.2. pont e) alpontjában az "egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 3. számú melléklet II. rész II.2. pont j) alpontjában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

7. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 2. pont c) alpontjában, 3. pont g) alpontjában és 7. pontjában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg,

b) 4. számú mellékletében foglalt táblázat 6. pontjában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg

lép.

8. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járási hivatal a fürdési idény folyamán gondoskodik arról, hogy

a) a fürdővíz jelentős vagy tartós minőségromlására vagy ennek lehetőségére, különösen a fürdőzők egészségi kockázatának növekedésével kapcsolatos bármely rendkívüli helyzetre vonatkozó információ az erről való tudomásszerzést követő 3 órán belül,

b) a 7. § (5) bekezdése szerinti rövid távú szennyezés miatt figyelmen kívül hagyható mintákról szükséges tájékoztatás az erre vonatkozó döntést követő 24 órán belül

a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz és az NNK-hoz eljusson."

10. § A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 8. § (5) bekezdésében az "az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében az "OKI-nak" szövegrész helyébe az "NNK-nak" szöveg,

c) 15. § (3) bekezdésében az "OKI" szövegrészek helyébe az "NNK" szöveg

lép.

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (9) bekezdésében a "NEAK-ot" szövegrész helyébe a "NEAK-ot és az egészségügyért felelős minisztert" szöveg,

b) 1/A. § (5) bekezdésében és 1/B. § (7) bekezdésében a "NEAK-nak" szövegrész helyébe a "NEAK-nak, valamint tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert" szöveg

lép.

10. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében az "az Országos Közegészségügyi Intézetet, valamint" szövegrész.

11. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 37/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 37/B. § (1) bekezdése szerinti kutatások - az emberen végzett orvostudományi kutatások kivételével - engedélyezése esetén az engedélyező beszerzi az országos tisztifőorvos szakhatósági állásfoglalását is."

14. § A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 37/C. § (2) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg lép.

12. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. 1. § (1) bekezdésében az "az Emberi Erőforrások Minisztériumának" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központnak" szöveg lép.

13. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt "I. Központi finanszírozásúak" című táblázat 8. sor 8.6. alpontjában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg lép.

14. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet] 5. § (11) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdés a) pontja,

b) 5. § (5) bekezdés c) pontja.

15. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az OAC megállapítja, hogy a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltak együttesen fennállnak, kezdeményezi az egészségügyért felelős miniszternél a feltételezett új pszichoaktív anyag listára vételét az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletbe."

(2) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az OAC a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél

a) a kockázatértékelés idejének egy évvel történő meghosszabbítását,

b) az anyagnak a Gytv. 2. számú mellékletére történő felvételét vagy

c) az anyagnak az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletből történő törlését és az 1. melléklet D) jegyzékére történő felvételét."

(3) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az OAC az értékeléshez bekéri az OGYÉI és az egészségügyi szakmai kollégium véleményét, valamint a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Nemzeti Drog Fókuszpont), továbbá a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet szerint szakvélemény adására kizárólagosan kijelölt szervek és a rendőrség birtokában lévő, az adott szer kóros élvezetére utaló információkat és a KKB állásfoglalását."

20. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 27. § (4) bekezdésében az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szövegrész helyébe az "Országos Addiktológiai Centrum (a továbbiakban: OAC)" szöveg,

b) 27. § (6) bekezdésében az "egészségügyért felelős miniszter" szövegrészek helyébe az "OAC" szöveg,

c) 28. § (1) bekezdésében az "egészségügyért felelős minisztert" szövegrész helyébe az "OAC-ot, a Nemzeti Drog Fókuszpontot" szöveg,

d) 28. § (1) bekezdésében az "Az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Drog Fókuszpont" szöveg,

e) 10. mellékletében a "2. példányát az egészségügyért felelős miniszternek kell megküldeni. A 3. példányt" szövegrész helyébe a "2. példányát a Nemzeti Drog Fókuszpontnak (Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ - Reitox National Focal Point), 3. példányát az Országos Addiktológiai Centrumnak kell megküldeni. A 4. példányt" szöveg

lép.

16. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

21. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet] 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha az országos tisztifőorvos úgy ítéli meg, hogy az adalékanyagot fel kell venni a 4. melléklet szerinti listára, az adalékanyag további felhasználását megtiltja, és jogszabály-módosítást kezdeményez az egészségügyért felelős miniszternél a lista kibővítése érdekében."

22. § A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében és 12. § (2) bekezdésében az "az egészségügyért felelős minisztert" szövegrész helyébe az "az NNK-t" szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében és 12. § (4) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrészek helyébe az "az NNK" szöveg,

d) a 9. § (6) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 18/A. § (5) bekezdésében, 18/B. § (4) bekezdésében és 19/D. § (3) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az NNK" szöveg,

e) 18. § (7) bekezdésében, 18/B. § (1) bekezdésében és 18/C. § (2) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter és az NNK" szöveg,

f) 18/A. § (4) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "az NNK-nak" szöveg

lép.

17. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontja.

18. A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 10. §-ában az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg lép.

19. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés l) pontja,

b) 4. § (2) bekezdésében az "az Országos Közegészségügyi Intézet," szövegrész.

20. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 148. pontjában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg lép.

21. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

27. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 24/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24/C. § Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint irtószernek minősülő biocid termék az országos tisztifőorvos által - szakvélemény figyelembevételével - kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza."

28. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/D. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a használati meleg víz, az uszodai és egyéb, fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az ilyen vizekkel érintkező felületek fertőtlenítésére szolgáló, továbbá a vizekben alkalmazott algásodásgátló biocid termék az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló fertőtlenítőszerek engedélyezési eljárásában szakértőként az állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vesz részt. A kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakvéleményét.

(3) A (4) és az (5) bekezdésben felsorolt biocid termékek az országos tisztifőorvos által - szakvélemény figyelembevételével - kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. A (4) és az (5) bekezdés szerinti fertőtlenítőszerek engedélyezése iránti kérelem adattartamát és a csatolandó dokumentumokat a 2. melléklet 3. vagy 4. pontja tartalmazza. A (4) bekezdés c) pontjában foglalt felületfertőtlenítő szerek engedély iránti kérelméhez a kérelmező csatolja az állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - a 2. melléklet 3. pontja szerinti adatok alapján kialakított - szakvéleményét."

29. § Hatályát veszti a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése.

22. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

30. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában az "az Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg lép.

23. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 12. § (5) bekezdésében és 61. § (2) bekezdésében az "Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 30/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 30/A. § (2) bekezdés h) pontjában az "OKI" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

c) 63. § (2) bekezdésében az "OKI-val" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvossal" szöveg

lép.

24. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 1. melléklet 15. pontjában és 3. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében az "OKI" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg

lép.

25. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. § A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az "OKI-t" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvost" szöveg,

c) 7. § (3) és (4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 8. § (6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdésében és 9. § (4) bekezdésében az "OKI-nak" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvosnak" szöveg

lép.

26. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)]

"a) végrehajtják a miniszter által kiadott hatósági ellenőrzési terveket,"

(2) A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)]

"c) az elvégzett feladataikról közvetlenül, az országos tisztifőorvos egyidejű tájékoztatása mellett - a járási hivatal esetében a kormánymegbízott útján - tájékoztatják a minisztert,"

(3) A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

[A kormányhivatalok és a járási hivatalok]

"f) végrehajtják az országos tisztifőorvos által kiadott egyéb ellenőrzési és mintavételi terveket,

g) ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

h) az országos tisztifőorvos által kiadott feladataik elvégzéséről közvetlenül tájékoztatják az országos tisztifőorvost."

35. § A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezete, valamint népegészségügyi feladat- és hatásköre

6. § A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 6/A. § (1) Az NNK-t az országos tisztifőorvos vezeti.

(2) Az országos tisztifőorvos tevékenységét a helyettes országos tisztifőorvosok segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja.

(3) Az országos tisztifőorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat az NNK kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

(4) Az országos tisztifőorvos az 1. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva

a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet minden olyan, a kormányhivatal feladatkörébe tartozó népegészségügyi kérdésben, amely a lakosságot érinti vagy érintheti,

b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít,

c) felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, egészségfejlesztési, valamint egészségügyi igazgatási intézkedések megtételére, ha azok a lakosság érdekében szükségesek,

d) évente legalább egyszer, illetve szükség esetén beszámolót kér a népegészségügyi tevékenységről, illetve helyzetről.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti intézkedések elmaradása esetén az országos tisztifőorvos a miniszter útján intézkedés céljából megkeresi az arra feladatkörrel rendelkező minisztert.

(6) Az országos tisztifőorvos javaslatot tesz a miniszter szakmai irányítási körébe tartozó - a jogalkotásról szóló törvény szerinti - utasítás kiadására.

6/B. § (1) Az országos tisztifőorvos ellátja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátására kijelölt szerve egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét.

(2) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

6/C. § Az NNK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

6/D. § (1) Az NNK részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

(2) Az NNK ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.

(3) Az NNK ellátja az alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

a) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy - ideértve a gyógyfürdőügyet is -, élelmezésegészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén,

b) a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén,

c) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

d) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

e) a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén.

(4) Az NNK jár el a kormányhivatal vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra.

6/E. § (1) Az NNK ellátja a jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi kutatással összefüggő feladatait.

(2) Az NNK ellátja a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatait.

(3) Az NNK ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(4) Az NNK ellátja a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(5) Az NNK az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad.

(6) Az NNK működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot.

(7) Az NNK ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(8) Az NNK biztosítja a foglalkozási megbetegedésben szenvedők szakvizsgálatait és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét.

(9) Az NNK munkahigiénés (munkakörnyezeti műszeres- és biológiai expozíciós) vizsgálatokat végez.

(10) Az NNK egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

(11) Az NNK részt vesz az európai uniós forrásból finanszírozott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában és a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartásában.

(12) Az NNK ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés - ennek részeként a szervezett lakossági szűrések - területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz.

(13) Az NNK ellátja az egészségfejlesztési irodák szakmai irányítását és koordinálását.

(14) Az NNK üzemelteti és fejleszti a kormányhivatal és a járási hivatal, valamint az NNK népegészségügyi feladatainak ellátásához szükséges szakmai informatikai rendszereket.

(15) Az NNK beszerzi a hazai éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja."

36. § A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) Az Országos Közegészségügyi Intézet elnevezése 2018. október 1. napján Nemzeti Népegészségügyi Központra változik, egyidejűleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek - az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja alapján - beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központba beolvadnak.

(2) A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2018. október 1. napjától - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - ellátja mindazon feladatokat, amelyek 2018. szeptember 30-ig az Országos Közegészségügyi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak.

(3) A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 2018. október 1. napjától ellátja mindazon módszertani, szakértői, értékelési és elemzési feladatokat, melyek a gyermekegészségügy területén 2018. szeptember 30-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak.

(4) A (2) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó

a) központi költségvetési források,

b) foglalkoztatotti állomány,

c) tárgyi eszközök,

d) vagyoni jogok és kötelezettségek

tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

(5) A (3) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó

a) központi költségvetési források,

b) foglalkoztatotti állomány,

c) tárgyi eszközök,

d) vagyoni jogok és kötelezettségek

tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet."

37. § A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg lép.

27. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat

a) "1572" megjelölésű sorában az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg,

b) "1626" megjelölésű sorában az "ÁNTSZ, valamennyi ÁNTSZ engedéllyel" szövegrész helyébe a "valamennyi működési engedéllyel" szöveg

lép.

28. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 11. § (3) bekezdésében az "az Országos Közegészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK)" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében az "OKI-val" szövegrész helyébe az "NNK-val" szöveg,

c) 11. § (6) bekezdésében, 15. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "NNK" szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében az "OKI" szövegrészek helyébe az "NNK" szöveg,

e) 15. § (3) bekezdésében az "OKI-hoz" szövegrész helyébe az "NNK-hoz" szöveg

lép.

29. A helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről szóló 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § A helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről szóló 505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatója" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatóját" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvost" szöveg

lép.

30. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:4., D:16., D:17. és D:18. mezőjében az "Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szöveg,

b) 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:169. mezőjében az "Egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

31. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § Hatályát veszti a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 171. § (4) bekezdés c) pontja.

32. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

43. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

33. Záró rendelkezések

44. § Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 162/2018. (IX.10.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. számú mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

[ABC
1KódSzolgáltató neveHavi fix díj
(ezer Ft)]
"
9Nemzeti Népegészségügyi Központ39 201,4
"

2. melléklet a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet. 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

(AB
1A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre)
"
9Nemzeti Népegészségügyi Központirányítás
"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére