32015D2183[1]

A Bizottság (EU) 2015/2183 végrehajtási határozata (2015. november 24.) az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának meghatározásáról (az értesítés a C(2015) 8087. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2183 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. november 24.)

az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának meghatározásáról

(az értesítés a C(2015) 8087. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (13) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2014/40/EU irányelv úgy rendelkezik, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyártói és importőrei kötelesek az érintett tagállamok illetékes hatóságai számára értesítést benyújtani az általuk forgalomba hozni tervezett, valamint a 2016. május 20-án már forgalomban lévő ilyen típusú termékekről. Az értesítést hat hónappal az új vagy jelentősen módosított termékek tervezett forgalomba hozatala előtt kell benyújtani. Az értesítésnek meg kell határozni a formátumát.

(2) A formátum meghatározása során az indokolt körben figyelembe kell venni a dohánytermékek összetevőire vonatkozó adatszolgáltatás meglévő formátumaival kapcsolatban szerzett tapasztalatokat és ismereteket.

(3) Az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó információk benyújtásához felhasználandó közös elektronikus értesítési formátumnak lehetővé kell tennie a tagállamok és a Bizottság számára a rögzített információk feldolgozását, egybevetését, elemzését és a következtetések levonását. Az adatok a szóban forgó termékek egészségi hatásainak értékeléséhez is szolgáltatnak alapot.

(4) A 2014/40/EU irányelvben foglalt értesítési kötelezettség egységes teljesítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy az adatszolgáltatás közös elektronikus adatbeviteli kapun keresztül történjék. A közös adatbeviteli kapu egyszerűbbé teszi és összehangolja különösen a gyártók és az importőrök által a tagállamok felé teljesítendő adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatási folyamat ésszerűsítése emellett csökkenti a gyártók, az importőrök és a nemzeti szabályozó hatóságok adminisztratív terheit, és megkönnyíti az adatok egybevetését. A tömeges adatfeltöltés megkönnyítése érdekében a közös adatbeviteli kapu szintjén adattár hozható létre, amelynek segítségével megadható a kapcsolódó nem bizalmas dokumentumok elérhetősége.

A közös adatbeviteli kapunak olyan információszolgáltatási eszközöket kell tartalmaznia, amelyek megfelelőek mind a rendszerek közötti közvetlen adatátadást lehetővé tévő átfogó informatikai megoldásokkal rendelkező, mind pedig az ilyen megoldásokkal nem rendelkező vállalatok számára, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra. A vállalatokhoz benyújtóazonosítót kell rendelni, és a vállalatoknak minden adatszolgáltatás alkalmával meg kell adniuk ezt a számot.

(5) Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az e határozatban meghatározott információszolgáltatási eszközöket a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (7) bekezdése szerinti információszolgáltatás céljára is felhasználják. Az eszközök emellett más, az elektronikus cigarettákkal és az utántöltő flakonokkal összefüggésben a 20. cikkben meghatározott információk benyújtását is segíthetik. A gyártókat és az importőröket bátorítani kell arra, hogy a tagállamoknak szolgáltatott adataikat naprakészen tartsák. Az adatok Unión belüli egybevetésének megkönnyítése érdekében a tagállamoknak bátorítaniuk kell a gyártókat és az importőröket arra, hogy az adatok aktualizálását a tárgyidőszakot követő naptári év első felében elvégezzék. Az ebben a formátumban szolgáltatott eladási adatoknak ezzel szemben az adott naptári évre kell vonatkozniuk.

(6) Az adatok újbóli benyújtásakor, ideértve a korábban benyújtott adatok helyesbítését is, az információkat a közös adatbeviteli kapun keresztül kell megadni.

(7) A benyújtott adatok minőségének és egybevethetőségének biztosítása érdekében a tagállamoknak indokolt esetben bátorítaniuk kell a gyártókat és az importőröket az elfogadott szabványok és vizsgálati módszerek alkalmazására. Elfogadott uniós vagy nemzetközi szabványok és vizsgálati módszerek hiányában a gyártóknak és az importőröknek egyértelműen meg kell jelölniük értesítésükben az alkalmazott mérési módszereket, és biztosítaniuk kell azok megismételhetőségét.

(8) Az adminisztratív terhek csökkentése és a benyújtott adatok összevethetőségének biztosítása érdekében a tagállamoknak bátorítaniuk kell a gyártókat és az importőröket arra, hogy a külön áruként forgalomba hozott elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok vizsgálata céljára együtt felhasználható termékeket válasszanak ki.

(9) Mindamellett, hogy az e határozat hatálya alá tartozó adatok összegyűjtése, ellenőrzése, szükség szerinti elemzése, tárolása és terjesztése a tagállamok feladata, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a hozzájuk benyújtott adatokat a Bizottság eszközein tárolják. A Bizottság által ennek érdekében kínált szolgáltatásnak olyan technikai eszközöket kell tartalmaznia, amelyek megkönnyítik a tagállamok számára a 2014/40/EU irányelv 20. cikkében foglalt kötelezettségeik teljesítését. Ebből a célból a Bizottság kidolgozza a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások mintáját. Indokolt, hogy a Bizottság a 2014/40/EU irányelv alkalmazása keretében a közös adatbeviteli kapun keresztül benyújtott adatokról helyi másolatot készítsen és tároljon.

(10) Akkor, amikor azonos összetételű és azonos kivitelű termékekről szolgáltatnak adatokat, a gyártóknak és az importőröknek - függetlenül attól, hogy a termék milyen márkanév alatt kerül forgalomba és melyik altípushoz tartozik, valamint attól, hogy egy vagy több tagállamban kerül-e forgalomba - a lehetőségek szabta keretek között ugyanazt a termékazonosító számot kell megadniuk.

(11) Meg kell határozni a bizalmas adatok Bizottság általi kezelésének szabályait, és ezáltal biztosítani kell, hogy a termékinformációk a nagyközönség számára a lehető legnagyobb mértékben átláthatók legyenek, miközben az üzleti titoktartás igénye is kellő figyelmet kapjon. Megfelelő egyensúlyt kell találni a fogyasztóknak az általuk elfogyasztandó termékek összetételére vonatkozó megfelelő tájékoztatás iránti jogos elvárása, valamint a gyártóknak a termékeik receptjének védelméhez fűződő érdeke között. E két egymással versengő érdekre való tekintettel elvi szinten az azon összetevők jelenlétére utaló adatokat kell bizalmasan kezelni, amelyek egy adott termékben csak kis mennyiségben fordulnak elő.

(12) A személyes adatokat a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) foglalt szabályoknak és biztosítékoknak megfelelően kell feldolgozni.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EU irányelv 25. cikke szerinti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó információszolgáltatás közös formátumát határozza meg.

2. cikk

Az információszolgáltatás formátuma

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyártói és importőrei a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információkat, ideértve a módosításokat és a piacról való kivonás eseteit is, a mellékletben megállapított formátumban nyújtsák be.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok gyártói és importőrei az (1) bekezdésben említett információkat egy közös adatbeviteli kapun keresztül nyújtsák be.

3. cikk

Az adatok tárolása

Amennyiben előzetesen megállapodást írnak alá a Bizottsággal a szolgáltatási szintre vonatkozóan, a tagállamok a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében igénybe vehetik a Bizottság által kínált adattárolási szolgáltatásokat.

4. cikk

Az adatszolgáltató azonosító száma

Mielőtt e határozat alapján először szolgáltat információkat a tagállamok számára, a gyártó vagy importőr köteles a közös adatbeviteli kapu üzemeltetőjénél azonosító számot (a továbbiakban: benyújtóazonosító) igényelni. A gyártó vagy importőr köteles kérésre olyan okiratot benyújtani, amely a vállalat letelepedésének helye szerinti tagállam nemzeti jogának megfelelően lehetővé teszi a vállalat azonosságának megállapítását, és hitelt érdemlően igazolja tevékenységét. Kiadása után a benyújtóazonosítót minden adatszolgáltatás alkalmával meg kell adni és minden levelezésben meg kell jelölni.

5. cikk

Termékazonosító szám

(1) A 4. cikk szerinti benyújtóazonosító segítségével a gyártó vagy importőr minden bejelentendő termékhez köteles termékazonosító számot (a továbbiakban: elektronikuscigaretta-azonosító szám) rendelni.

(2) Akkor, amikor azonos összetételű és kivitelű termékekről szolgáltatnak adatokat, és különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az adatokat egy adott vállalatcsoport különböző tagjai szolgáltatják, a gyártók és az importőrök - a lehetőségek szabta keretek között - kötelesek ugyanazt az elektronikuscigaretta-azonosító számot megjelölni. Ezt a szabályt a márkanévtől, az altípustól, valamint attól függetlenül kell alkalmazni, hogy a terméket hány piacon fogják forgalomba hozni.

(3) Azokban az esetekben, amikor a gyártó vagy importőr nem tudja biztosítani, hogy az azonos összetételű és kivitelű termékekre vonatkozó adatszolgáltatás egyazon elektronikuscigaretta-azonosító szám megjelölésével történjék, köteles a lehetőségek szabta keretek között legalább azokat a különböző elektronikuscigaretta-azonosító számokat megjelölni, amelyeket e termékekhez korábban hozzárendeltek.

6. cikk

Bizalmas adatok, az adatok felfedése

(1) Amikor adatokat szolgáltatnak, a gyártók és az importőrök kötelesek megjelölni azokat az információkat, amelyeket üzleti titoknak vagy másként bizalmas adatnak tekintetnek, és kérésre kötelesek e választásukat kellőképpen megindokolni.

(2) A 2014/40/EU irányelv és az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alkalmazásában benyújtott adatok közül a Bizottság elvi szinten nem tekinti bizalmas vagy üzleti titkot képező adatnak:

a) a folyadék végső formulációjában 0,1 %-nál nagyobb mennyiségben jelen lévő összetevőket;

b) a 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott, ezen belül különösen a toxicitásra és a függőséget okozó tulajdonságra vonatkozó tanulmányokat és adatokat. Ha a tanulmányok meghatározott márkákra vonatkoznak, akkor a márkára való kifejezett és áttételes utasításokat törölni kell a szövegből, és egy szerkesztett változatot kell hozzáférhetővé tenni.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 127., 2014.4.29., 1. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(3) Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

MELLÉKLET

1. MEZŐLEÍRÁSOK

A közös formátum összes mezőjét kötelező megadni (K).

A szűrőfeltétel függvényében kötelező mezők (Sz) akkor kötelezőek, ha egy korábbi változó értéke egy meghatározott értékkel egyenlő.

A rendszer által generált mezőket (AUTO) a szoftverrendszer automatikusan tölti ki.

Azon mezők esetében, amelyek esetében a választ listáról kell kiválasztani, a Bizottság létrehozza, karbantartja és az interneten közzéteszi a megfelelő referenciatáblázatokat.

2. AZ ADATSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az adatszolgáltató a szolgáltatott adatokért felelős gyártó vagy importőr.

Mező#MezőLeírásJellegAz adatszolgáltató szerint bizalmas információ?
BenyújtóazonosítóA 4. cikk alapján kiadott benyújtóazonosítóK
BenyújtónévAz adatszolgáltató neve tagállami szinten, ahogyan azt héaazonosító száma meghatározzaK
Benyújtó_kkvAnnak jelzése, hogy az adatszolgáltató vagy anyavállalata, ha van, a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (1) szerint kkv-nak minősül-eK
Benyújtó_héaAz adatszolgáltató héaazonosító számaK
Benyújtó_típusaAnnak jelzése, hogy az adatszolgáltató gyártó vagy importőr-eK
Benyújtó_címeAz adatszolgáltató postacímeK
Benyújtó_országaAz adatszolgáltató székhelye/lakóhelye szerinti országK
Benyújtó_telefonjaAz adatszolgáltató hivatalos/munkahelyi telefonszámaK
Benyújtó_e-mailjeAz adatszolgáltató hivatalos/munkahelyi funkcionális e-mail címeK
Benyújtónak_van_anyavállalataAkkor jelölendő meg, ha az adatszolgáltatónak van anyavállalataK
Benyújtónak_van_kapcsolt_vállalkozásaAkkor jelölendő meg, ha az adatszolgáltatónak van kapcsolt vállalkozásaK
Benyújtó_kijelölt_adatbevivőtAkkor jelölendő meg, ha az adatszolgáltató harmadik személyt jelölt ki az adatbevitelre („adatbevivő”)K

2.1. A gyártó vagy importőr anyavállalatának adatai

Az anyavállalat következő adatait kell megadni: benyújtóazonosító, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

2.2. A gyártó vagy importőr kapcsolt vállalkozásának adatai

Mindegyik kapcsolt vállalkozásról a következő adatokat kell megadni: benyújtóazonosító, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

2.3. Az adatszolgáltató helyett az adatokat a rendszerben rögzítő adatbevivő

Az adatbevivő következő adatait kell megadni: benyújtóazonosító, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

3. A TERMÉK ADATAI ÉS LEÍRÁSA - A. RÉSZ

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A TERMÉK ADATAI ÉS LEÍRÁSA - B. RÉSZ

Ha a terméket több formában is forgalmazzák vagy ugyanazt a terméket több tagállamban is forgalmazzák, akkor az alábbi adatokat minden formára és minden tagállamra vonatkozóan meg kell adni.

Mező#MezőLeírásJellegAz adatszolgáltató szerint bizalmas információ?
Termék_márkanévAz adatszolgáltatás céltagállamában a termék forgalmazásakor használt márkanévK
Termék_márkanév_altípusAz adatszolgáltatás céltagállamában forgalmazott termék „altípusának neve”, ha vanK
Termék_bevezetés_dátumaAz az időpont, amikor az adatszolgáltató bevezeti/bevezette a terméket a piacraK
Termék_kivonás_jelzéseAnnak jelzése, hogy az adatszolgáltató ki tervezi-e vonni a terméket a piacrólK
Termék_kivonás_dátumaAz az időpont, amikor az adatszolgáltató kivonja/kivonta a terméket a piacrólSz
Termék_benyújtó_számAz adatszolgáltató által használt belső azonosító számK
E számok közül legalább egyet egyazon adatszolgáltató minden adatszolgáltatásában egységesen kell használni
Termék_UPC_kódA termék UPC-12 kódja (egységes termékkódja)
Termék_EAN_számA termék EAN-13 vagy EAN-8 száma (európai gyártmánykódja)
Termék_GTIN_számA termék GTIN száma (globális áruazonosító száma)
Termék_SKU_számA termék SKU száma (készlet-nyilvántartási alapegységkódja)
Termék_nemzeti_piacAz adatszolgáltatás céltagállamaK
Termék_csomag_darabszámA termékcsomagban lévő termékdarabok számaK

4. A TERMÉK ÖSSZETEVŐINEK LEÍRÁSA

A következő szakaszban felsorolt mezők adatait a termékben felhasznált valamennyi összetevőre vonatkozóan meg kell adni (5). Ha a termék több olyan eszközt tartalmaz, amelyben van összetevő, akkor az alábbi értékeket minden ilyen eszközre vonatkozóan meg kell adni.

Mező#MezőLeírásJellegAz adatszolgáltató szerint bizalmas információ?
Összetevő_neveAz összetevő kémiai neveK
Összetevő_CASCAS-szám (a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat által kiadott szám)K
Összetevő_CAS_továbbiTovábbi CAS-számok, ha vannakSz
Összetevő_FEMA_számFEMA-szám (az Ízesítő- és Kivonatgyártók Szövetsége által kiadott szám)Sz
Ha nincs CAS-szám, e négy szám közül legalább egyet meg kell adni. Több szám megadása esetén az egyes számokat a következő fontossági sorrendben kell jelölni: FEMA > összetevő > aroma > EK
Összetevő_adalékanyag_számHa az összetevő élelmiszer-adalékanyag, akkor az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) II. és III. melléklete szerinti „E-szám”
Összetevő_FL_számAz 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) I. melléklete szerinti európai aromaszám
Összetevő_EK_számEurópai közösségi szám (EK-szám) (8), ha van
Összetevő_funkciójaAz összetevő funkciója/funkcióiK
Összetevő_funkciója_másAz összetevő funkciója, ha „más”Sz
Összetevő_mennyiség_receptbenAz összetevő tömege a termék egy darabjában (milligramm) a recept szerintK
Összetevő_ párásítatlan_állapotAnnak jelzése, hogy a párásítatlan állapotú összetevő rendelkezik-e ismert toxikus tulajdonsággal vagy rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító tulajdonsággalK
Összetevő_REACH_regisztrációAz 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) szerinti regisztrációs szám, ha vanK
Összetevő_CLP_besorolás_vanAnnak jelzése, hogy az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) alapján meghatározták-e az összetevő besorolását, és az összetevő szerepel-e az osztályozási és címkézési jegyzékbenK
Összetevő_CLP_besorolásAz összetevő besorolása az 1272/2008/EK rendelet alapjánSz
Összetevő_Tox_adatokAnnak jelzése, hogy állnak-e rendelkezésre toxikológiai adatok az anyagra magára vagy a keverékben lévő anyagra vonatkozóan. Mindegyik esetben meg kell adni, hogy a toxikológiai adatok az anyag felhevített vagy hevítetlen állapotára vonatkoznak-eK
Összetevő_Tox_kibocsátásAnnak jelzése, hogy léteznek-e tanulmányok a kibocsátások kémiai viselkedéséről és/vagy toxicitásárólSz/K
Összetevő_Tox_rákkeltőAnnak jelzése, hogy léteznek-e tanulmányok az összetevő rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatásárólSz/K
Összetevő_Tox_szív_tüdőAnnak jelzése, hogy léteznek-e in vitro vagy in vivo vizsgálatok az összetevő által a szívre, az érrendszerre vagy a légutakra gyakorolt toxikus hatásrólSz/K
Összetevő_Tox_függőségAnnak jelzése, hogy léteznek-e elemzések az összetevő esetleges függőséget okozó tulajdonságárólSz/K
Összetevő_Tox_másAnnak jelzése, hogy léteznek e más, a fentiekben nem említett toxikológiai adatokSz/K
Összetevő_Tox/Függőség_dokumentációIde kell feltölteni az előző hat mezőben (toxikológiai adatok, kibocsátások, rákkeltő/mutagén/reprodukciót károsító, szív/érrendszer/légutak, függőséget okozó, más) megjelölt tanulmányokatSz/K

5. KIBOCSÁTÁSOK

Több kibocsátás mérése esetén a következő mezőket minden egyes kibocsátásra vonatkozóan ki kell tölteni. Ha a termék több eszközt tartalmaz, vagy egy elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon több kombinációját is tartalmazza, akkor az alábbi értékeket minden eszközre, illetve kombinációra vonatkozóan meg kell adni.

Mező#MezőLeírásJellegAz adatszolgáltató szerint bizalmas információ?
Kibocsátás_vizsg_termék_e-cigaretta_azonosítóHa a termék használatához kiegészítő termék(ek)re van szükség, akkor meg kell adni a vizsgálatok során felhasznált kiegészítő termék(ek) elektronikuscigaretta-azonosító számát. Ha az adatszolgáltató nem ismeri az elektronikuscigaretta-azonosító számo(ka)t, akkor legalább a kiegészítő termék márka- és altípusnevét (neveit) és azon tagállam(ok) nevét meg kell adni, amely(ek)ben a termék(ek) már forgalomban van(nak)Sz
Kibocsátás_termékkombinációHa a termék több eszközt tartalmaz, vagy egy elektronikus cigaretta vagy utántöltő flakon több kombinációját is tartalmazza, akkor a kibocsátás méréséhez felhasznált eszköz vagy kombináció megadásaSz
Kibocsátás_módszer_dokumentációA kibocsátások vizsgálatára alkalmazott mérési módszerek ismertetése, beleértve a jóváhagyott szabvány megjelölését is, ha vanK
Kibocsátás_névA termék vizsgálata során felszabaduló kibocsátás neveK
Kibocsátás_CASA kibocsátás CAS-száma (a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat által kiadott szám)Sz
Kibocsátás_IUPACA kibocsátás IUPAC-neve (Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója által adott név), ha nincs CAS-számSz
Kibocsátás_mennyiségA termék használata során felszabaduló kibocsátás mennyisége az alkalmazott mérési módszerrel meghatározvaK
Kibocsátás_mértékegységAz a mértékegység, amelyben a kibocsátás meghatározása történtSz

6. A TERMÉK KIVITELE

Mező#MezőLeírásJelleg – elektronikus cigarettaAz adatszolgáltató szerint bizalmas információ?Jelleg – utántöltő flakonAz adatszolgáltató szerint bizalmas információ?
E-cigaretta_leírásA termék olyan leírása, amely segíti egyértelmű azonosítását, és tartalmazza az összes eszköz és az egyes alkotórészek (alkatrészek, e-folyadék) ismertetésétKK
E-cigaretta_folyadék_térfogat/űrtartalomTérfogat/űrtartalom milliliterben (eszközök esetében a tartály mérete, patronok/cartomizerek és utántöltő flakonok esetében a forgalomba hozott termék tényleges folyadéktérfogata)KK
E-cigaretta_nikotinkoncentrációNikotinkoncentráció mg/ml mértékegységbenSzK
E-cigaretta_akku_típusAz akkumulátor típusának megnevezéseSzN. a.
E-cigaretta_akku_típus_kapacitásAz akkumulátor kapacitása mAh mértékegységbenSzN. a.
E-cigaretta_feszültség/teljesítmény_állíthatóAnnak jelzése, hogy az elektronikus cigaretta feszültsége vagy teljesítménye állítható-eKN. a.
E-cigaretta_feszültségAz elektronikus cigaretta névleges feszültsége, ha nem állítható; az ajánlott feszültség, ha állíthatóSzN. a.
E-cigaretta_feszültség_alsó_értékA legkisebb lehetséges feszültségSzN. a.
E-cigaretta_feszültség_felső_értékA legnagyobb lehetséges feszültségSzN. a.
E-cigaretta_teljesítményLeadott névleges teljesítmény, ha nem állítható; az ajánlott teljesítmény, ha állíthatóSzN. a.
E-cigaretta_teljesítmény_alsó_értékA legkisebb lehetséges teljesítménySzN. a.
E-cigaretta_teljesítmény_felső_értékA legnagyobb lehetséges teljesítménySzN. a.
E-cigaretta_légáram_állíthatóAnnak jelzése, hogy az elektronikus cigaretta légárama állítható-eKN. a.
E-cigaretta_kanóc_cserélhetőAnnak jelzése, hogy a fogyasztó állíthatja/módosíthatja/kicserélheti-e a kanócotKN. a.
E-cigaretta_mikroprocesszorAnnak jelzése, hogy az elektronikus cigaretta tartalmaz-e mikroprocesszortKN. a.
E-cigaretta_fűtőszál_összetételeA kazán fűtőszálának kémiai összetételeKN. a.
E-cigaretta_nikotin_adagolás/felvétel_dokumentációAz állandó adagolás és a nikotinfelvétel vizsgálatára alkalmazott mérési módszerek ismertetése, beleértve a jóváhagyott szabvány megjelölését is, ha van. A vizsgálat eredményeinek ismertetéseKK
E-cigaretta_gyártás_dokumentációA végtermék gyártási folyamatának ismertetése, ideértve a sorozatgyártást isKK
E-cigaretta_gyártás_megfelelésNyilatkozat arról, hogy a gyártási folyamat biztosítja a követelményeknek való megfelelést (ideértve, de nem kizárólag, a sorozatgyártásra vonatkozó információkat is)KK
E-cigaretta_minőség_biztonságNyilatkozat arról, hogy a gyártó és az importőr teljes felelősséget vállal a termék minőségéért és biztonságosságáért annak forgalomba hozatala és rendeltetésszerű, illetve ésszerűen előre látható körülmények között történő felhasználása esetéreKK
E_cigaretta_nyitó/utántöltő_dokumentációA nyitó- és utántöltő mechanizmus leírása, ha alkalmazandóSzK

(1) A Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlása a mikro-, a kis- és a középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

(2) Mindegyik gyártóról a következő adatokat kell megadni: azonosító szám, ha van; hivatalos név; postacím; ország; hivatalos telefonszám; hivatalos funkcionális e-mail cím.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(4) http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

(5) Ebben a szakaszban a "K" és az "Sz" jelölés csak a terméktípusokra, az indokolt esetekben vonatkozik.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1334/2008/EK rendelete az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 34. o.).

(8) Lásd az Európai Bizottság 1981. május 11-i 81/437/EGK határozatát a tagállamok Bizottság felé történő, vegyi anyagok jegyzékével kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettsége kritériumainak megállapításáról (HL L 167., 1981.6.24., 31. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.)

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D2183 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D2183&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére