32003L0082[1]

A Bizottság 2003/82/EK irányelve (2003. szeptember 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a növényvédő szerekkel kapcsolatos különleges kockázatokra és a biztonságos használatra vonatkozó szabványmondatok tekintetében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2003/82/EK irányelve

(2003. szeptember 11.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a növényvédő szerekkel kapcsolatos különleges kockázatokra és a biztonságos használatra vonatkozó szabványmondatok tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/81/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 16. cikkére és 18. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2001/59/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv [4] előírja, hogy a veszélyes anyagokat csak abban az esetben lehet forgalomba hozni, ha címkézésük szabványmondatokat tartalmaz a különleges kockázatokra (R-mondatok), valamint az anyag biztonságos használatára (S-mondatok) vonatkozóan.

(2) A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy minden egyes növényvédő szer esetében az egyes tagállamokban végrehajtott értékelés alapján történjék az engedélyezés. A szóban forgó irányelv azt is meghatározza, hogy a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a hatóanyagok csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha osztályozásuk, csomagolásuk és címkézésük a 67/548/EGK irányelvvel összhangban történt.

(3) A 2001/60/EK bizottsági irányelvvel [5] módosított, a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] rendelkezéseit alkalmazni kell a növényvédő szerekre. Az 1999/45/EK irányelv előírja, hogy 2004. július 30-tól kezdődően a szóban forgó irányelv rendelkezéseit alkalmazni kell a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó készítményekre.

(4) A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy a növényvédő szerek mindennemű csomagolásának meg kell felelnie bizonyos, címkézésre vonatkozó előírásoknak; többek között a csomagoláson fel kell tüntetni az emberre, az állatokra vagy a környezetre esetlegesen jelentett bármely különleges veszély jellegét, a szóban forgó irányelv IV. mellékletében meghatározott szabványmondatok közül a megfelelő kiválasztásával. Mivel ezt a mellékletet még nem alkották meg, indokolt elhelyezni a szóban forgó irányelv IV. mellékletében e szabványmondatok jegyzékét.

(5) A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy a növényvédő szerek mindennemű csomagolásán fel kell tüntetni az emberi szervezet, az állatok és a környezet védelme érdekében követendő biztonságos használatra való figyelmeztetést, a szóban forgó irányelv V. mellékletében meghatározott szabványmondatok közül a megfelelő kiválasztásával. Mivel ezt a mellékletet még nem alkották meg, indokolt elhelyezni a szóban forgó irányelv V. mellékletében e szabványmondatok jegyzékét.

(6) Az 1999/45/EGK irányelv előírja, hogy a szóban forgó irányelvben szereplő készítmények osztályozására és címkézésére vonatkozó általános alapelveket a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében megállapított kritériumokkal összhangban kell alkalmazni. A 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének kritériumai, amelyek az anyagok belső tulajdonságain alapulnak, nem minden esetben teszik lehetővé a növényvédő szerek gyakorlati alkalmazása során esetlegesen felmerülő különleges kockázatok kielégítő leírását. Ennek megfelelően a 91/414/EGK irányelv IV. és V. mellékletében meghatározandó, különleges kockázatokra és a biztonságos használatra vonatkozó szabványmondatoknak lehetővé kell tenniük a növényvédő szerek használata során esetlegesen felmerülő különleges kockázatok, valamint az alkalmazandó biztonságos használat kielégítő leírását.

(7) A 91/414/EGK irányelv IV. és V. mellékletében meghatározandó, a különleges kockázatokra és a biztonságos használatra vonatkozó szabványmondatokat a tagállamok által az említett szerek hatóanyagainak tekintetében a szóban forgó irányelvvel összhangban végzett értékelés fényében kell egy adott szerhez hozzárendelni. Indokolt ezért, hogy az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételét követően a tagállamoknak ésszerű hosszúságú időtartam álljon rendelkezésére az érvényben lévő engedélyek felülvizsgálatára, valamint a szóban forgó irányelv IV. és V. melléklete rendelkezéseinek végrehajtására az engedélyek kiadásakor.

(8) A 16. cikk (1) bekezdésének k), l), m) és n) pontja szerinti használatra vonatkozó kiegészítő és különleges utasításokhoz a IV. és az V. melléklet harmonizált mondatai szolgálnak alapul.

(9) Harmonizált rendszert kell előírni továbbá a hatóanyagként mikrobákat tartalmazó növényvédő szerek osztályozására és címkézésére is.

(10) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv IV. és V. mellékletként az ezen irányelv I. és II. melléklete szövegében meghatározottak szerint egészül ki.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. július 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

A tagállamok minden olyan növényvédő szer engedélyét felülvizsgálják, amely kizárólag az ezen irányelv III. mellékletében felsorolt hatóanyagot tartalmaz.

A tagállamok az ezen irányelv III. mellékletében felsorolt összes hatóanyag vonatkozásában végrehajtják a 91/414/EGK irányelv IV. és V. mellékletének rendelkezéseit a szóban forgó mellékletben a végrehajtásra meghatározott határidőn belül.

Amennyiben valamely növényvédő szer több hatóanyagot tartalmaz és azokra eltérő végrehajtási határidő vonatkozik, a legkésőbbi időpontot kell figyelembe venni.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 11-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 224., 2003.9.6., 29. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 225., 2001.8.21., 1. o.

[4] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[5] HL L 226., 2001.8.22., 5. o.

[6] HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"IV. MELLÉKLET

A 16. CIKKBEN EMLÍTETT, AZ EMBERI SZERVEZETET ÉS A KÖRNYEZETET ÉRINTŐ KÜLÖNLEGES KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ SZABVÁNYMONDATOK

BEVEZETÉS

Az alábbi kiegészítő szabványmondatok meghatározására a növényvédő szerekre vonatkozó 1999/45/EK irányelvben előírt mondatok kiegészítése céljából került sor. A szóban forgó irányelv rendelkezéseit alkalmazni kell a hatóanyagként mikrobákat vagy vírusokat tartalmazó növényvédő szerekre is. Az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó szerek címkézésének tükröznie kell továbbá a bőr- és légzőszervi szenzitizációs vizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyeket a 91/414/EGK irányelv II. b. és III. b. melléklete állapít meg.

A harmonizált mondatok alapul szolgálnak a használatra vonatkozó kiegészítő és különleges utasításokhoz, ezért nem sértik a 16. cikk egyéb elemeit, különösen a 16. cikk (1) bekezdésének k)-n) pontját és a 16. cikk (4) bekezdését.

1. Különleges kockázatok szabványmondatai

1.1. Az emberi szervezetet érintő különleges kockázatok (RSh)

RSh 1

ES : Tóxico en contacto con los ojos.

DA : Giftig ved kontakt med øjnene.

DE : Giftig bei Kontakt mit den Augen.

EL : Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN : Toxic by eye contact.

FR : Toxique par contact oculaire.

IT : Tossico per contatto oculare.

NL : Giftig bij oogcontact.

PT : Tóxico por contacto com os olhos.

FI : Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV : Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES : Puede causar fotosensibilización.

DA : Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE : Sensibilisierung durch Licht möglich.

EL : Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN : May cause photosensitisation.

FR : Peut entraîner une photosensibilisation.

IT : Può causare fotosensibilizzazione.

NL : Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PT : Pode causar fotossensibilização.

FI : Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV : Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

ES : El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

DA : Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE : Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

EL : Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια!!! error character !!! Β· η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

EN : Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR : Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brűlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT : Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

NL : Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PT : O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

FI : Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV : Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.

1.2. A környezetet érintő különleges kockázatok (RSe)

Nincs.

2. A különleges kockázatokra vonatkozó szabványmondatok hozzárendelésének feltételei

2.1. Az emberi szervezettel kapcsolatos szabványmondatok hozzárendelési feltételei

RSh 1

Szembe jutva mérgező.

A mondatot akkor kell feltüntetni, ha a III. A. melléklet 7.1.5 pontja szerinti szemirritációs teszt eredményeként a szisztemikus toxicitás nyilvánvaló jelei mutatkoztak (pl. a kolinészteráz gátlása kapcsán) vagy a kísérleti állatok között mortalitás jelentkezett, és annak oka valószínűleg a hatóanyagnak a szem nyálkahártyáján keresztüli abszorpciója. Az R-mondatot akkor is alkalmazni kell, ha bizonyíték van arra, hogy a szer embereknél szembe kerülés után szisztemikus toxicitást okozott.

Ezekben az esetekben meg kell határozni a szem védelmének módját az V. melléklet általános rendelkezéseiben ismertetettek szerint.

RSh 2

Fényérzékenységet okozhat.

A mondatot akkor kell feltüntetni, ha a kísérleti rendszerek vagy dokumentált emberi kitettség alapján egyértelmű bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a szer fotoszenzibilizációs hatással rendelkezik. A mondatot abban az esetben is alkalmazni kell, ha a szer olyan hatóanyagot vagy összetevőt tartalmaz, amely embereken fotoszenzibilizációs hatást mutat, amennyiben a szer ezt a fotoszenzibilizáló összetevőt 1 % (m/m) vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazza.

Ezekben az esetekben egyéni védőintézkedéseket kell meghatározni, az V. melléklet általános rendelkezéseiben ismertetettek szerint.

RSh 3

Párával érintkezve bőr- és szemégést, folyadékkal érintkezve fagyást okoz.

A mondatot akkor kell feltüntetni, ha a növényvédő szer adott esetben folyékony gáz formájában kerül felhasználásra (pl. metilbromid-készítmények).

Ezekben az esetekben egyéni védőintézkedéseket kell meghatározni, az V. melléklet általános rendelkezéseiben ismertetettek szerint.

Amennyiben az 1999/45/EK irányelv szerint R34 vagy R35 jelölésű anyagot alkalmaznak, akkor ezt a mondatot nem szabad feltüntetni.

2.2. A környezettel kapcsolatos szabványmondatok hozzárendelési feltételei

Nincs."

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"V. MELLÉKLET

A 16. CIKKBEN EMLÍTETT, AZ EMBERI SZERVEZETET ÉS A KÖRNYEZETET ÉRINTŐ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABVÁNYMONDATOK

BEVEZETÉS

Az alábbi kiegészítő szabványmondatok meghatározására a növényvédő szerekre vonatkozó 1999/45/EK irányelvben előírt mondatok kiegészítése céljából került sor. A szóban forgó irányelv rendelkezéseit alkalmazni kell a hatóanyagként mikrobákat vagy vírusokat tartalmazó növényvédő szerekre is. Az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó szerek címkézésének tükröznie kell továbbá a bőr- és légzőrendszeri szenzitizációs vizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyeket a 91/414/EGK irányelv II. b. és III. b. melléklete állapít meg.

A harmonizált mondatok alapul szolgálnak a használatra vonatkozó kiegészítő és különleges utasításokhoz, ezért nem sértik a 16. cikk egyéb elemeit, különösen a 16. cikk (1) bekezdésének k)-n) pontját és a 16. cikk (4) bekezdését.

1. Általános rendelkezések

Minden növényvédő szer címkéjén fel kell tüntetni az alábbi mondatot, amelyet adott esetben a zárójelben szereplő szöveg egészít ki:

SP 1

ES : No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

DA : Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE : Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

EL : Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN : Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

NL : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PT : Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminaçőes pelos sistemas de evacuação de águas das exploraçőes agrícolas e estradas.]

FI : Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV : Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

2. A biztonságos használatra vonatkozó különleges utasítások

2.1. A biztonságos használatra vonatkozó utasítások a kezelő számára (Spo)

Általános rendelkezések

1. A tagállamok a kezelők számára egyéni védőeszközöket írhatnak elő, és meghatározhatják e védőeszközök némelyikét (pl. védő kezeslábas, kötény, kesztyű, tartós lábbeli, gumicsizma, arcvédő, védőálarc, légmentesen védő szemüveg, kalap, csuklya vagy meghatározott típusú gázmaszk). Az ilyen kiegészítő biztonságos használatra vonatkozó utasítások nem sértik az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően alkalmazandó szabványmondatokat.

2. A tagállamok továbbá meghatározhatják azon feladatokat, amelyekhez speciális védőberendezés szükséges, mint például a hígítatlan szer keverése, töltése és kezelése, a hígított szer kijuttatása vagy permetezése, nemrégiben kezelt anyagok, mint például növények vagy talaj kezelése, vagy belépés nemrégiben kezelt területekre.

3. A tagállamok kiegészíthetik ezeket műszaki jellegű előírásokkal, mint például:

- zárt átviteli rendszer alkalmazása a peszticidnek a tárolóedényéből a permetezőtankba való juttatása során,

- a kezelőnek zárt (légkondicionálással/légszűréssel ellátott) kabinban kell dolgoznia a permetezés során,

- az egyéni védőeszközök helyettesíthetők műszaki megoldásokkal, amennyiben ez utóbbiak ugyanakkora vagy nagyobb biztonságot nyújtanak.

Egyedi rendelkezések

SPo 1

ES : En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

DA : Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE : Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

EL : Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN : After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR : Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

IT : Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

NL : Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PT : Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

FI : Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV : Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES : Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

DA : Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE : Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

EL : Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN : Wash all protective clothing after use.

FR : Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT : Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

NL : Was alle beschermende kleding na gebruik.

PT : Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

FI : Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV : Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES : Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

DA : Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE : Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

EL : Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN : After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR : Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT : Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

NL : Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PT : Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

FI : Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV : När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES : El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

DA : Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE : Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

EL : Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN : The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR : L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

IT : L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

NL : De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PT : Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

FI : Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV : Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES : Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

DA : De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE : Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

EL : Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN : Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry.

FR : Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT : Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

NL : Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef de periode aan) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PT : Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

FI : Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täsmennetään tuuletusaika/kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV : Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.

2.2. A környezettel kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó utasítások (SPe)

SPe 1

ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia).

DA : For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).

DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel "..." oder andere ...haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als ... (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

EL : Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα).

EN : To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified).

FR : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser).

IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).

NL : Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar).

FI : (Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys).

SV : För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar).

SPe 2

ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos).

DA : For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

EL : Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες).

EN : To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser).

IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

NL : Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo).

FI : (Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV : För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande).

SPe 3

ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

DA : Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

EL : Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN : To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

DA : Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

EL : Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN : To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt tildækkes med jord. Pas på, at alt produkt også tildækkes ved enden af rækkerne.

DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

EL : Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN : To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR : Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

FI : (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

EL : Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN : To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR : Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

FI : (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES : No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

DA : Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE : Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

EL : Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN : Do not apply during the bird breeding period.

FR : Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT : Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

NL : Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PT : Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

FI : Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV : Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES : Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo).

DA : Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt).

DE : Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

EL : Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο).

EN : Dangerous to bees/To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower/Do not use where bees are actively foraging/Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment/Do not apply when flowering weeds are present/Remove weeds before flowering/Do not apply before (state time).

FR : Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date).

IT : Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

NL : Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei stand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan).

PT : Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presence das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).

FI : Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika).

SV : Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod).

2.3. A helyes mezőgazdasági gyakorlattal kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó utasítások

SPa 1

ES : Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo).

DA : For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

DE : Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

EL : Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN : To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified).

FR : Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser).

IT : Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).

NL : Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan).

PT : Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicaçőes a precisar).

FI : Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys).

SV : För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).

2.4. Rágcsálóirtókkal kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó utasítások (SPr)

SPr 1

ES : Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

DA : Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE : Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

EL : Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN : The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR : Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT : Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

NL : De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PT : Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

FI : Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV : Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES : La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

DA : Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE : Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

EL : Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN : Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR : La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risqué d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT : Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relative antidoto.

NL : De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PT : Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

FI : Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV : Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES : Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

DA : Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE : Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

EL : Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN : Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR : Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT : I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

NL : Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PT : Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

FI : Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV : Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.

3. A biztonságos használatra vonatkozó különleges szabványmondatok hozzárendelési feltételei

3.1. BEVEZETÉS

Általánosságban a növényvédő szereket csak olyan meghatározott felhasználásra engedélyezik, amely az ezen irányelv VI. mellékletében megállapított egységes alapelvek szerinti értékelés alapján elfogadhatónak minősül.

Amennyire csak lehetséges, a biztonságos használatra vonatkozó különleges utasításoknak tükrözniük kell az ilyen, egységes alapelvek szerint végzett értékelések eredményeit, és különösen azokban az esetekben kell alkalmazni azokat, ha kockázatcsökkentő intézkedések szükségesek a nem elfogadható hatások elkerülése érdekében.

3.2. A kezelőre vonatkozó biztonságos használatra vonatkozó szabványmondatok hozzárendelési feltételei

SPo 1

Ha a szer a bőrre kerül, először törölje le száraz ruhával, majd bő vízzel mossa le a bőrt.

A mondatot olyan összetevőket tartalmazó növényvédő szerek esetében kell feltüntetni, amelyek a vízzel heves reakcióra léphetnek, mint például a ciánsók vagy az aliumínium-foszfid.

SPo 2

Használat után mossa le a teljes védőruházatot.

A mondat használata akkor ajánlott, ha a kezelő védelme érdekében védőruházatra van szükség. Kötelező minden T vagy T + besorolású növényvédő szer esetében.

SPo 3

A szer begyújtása után ne lélegezze be a füstöt és azonnal hagyja el a kezelt területet.

A mondatot füstölésre használt növényvédő szerek esetében lehet feltüntetni, azokban az esetekben, amikor gázmaszk viselése nem szükséges.

SPo 4

A tárolóedényt a szabadban, száraz körülmények között kell felbontani.

A mondatot olyan növényvédő szerek esetében kell feltüntetni, amelyek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek vízzel vagy nedves levegővel heves reakcióba léphetnek, mint például az alumínium-foszfid; vagy amelyek spontán égéshez vezethetnek, mint például az (alkilénbisz-) ditiokarbamátok. Ez a mondat feltüntethető az R20, 23 és 26 mondatokkal jelölt illékony szerek esetében is. Az egyes esetekben szakértői közreműködéssel kell megállapítani, hogy a készítmény és a csomagolás tulajdonságai ártalmasak-e a kezelő számára.

SPo 5

A kezelt területet/üvegházat, mielőtt újra belép, (alaposan/meghatározandó időtartamig/amíg a permet meg nem szárad) szellőztesse.

A mondatot az üvegházakban vagy egyéb zárt területeken, például raktárakban alkalmazott növényvédő szerek esetében lehet feltüntetni.

3.3. A környezettel kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó szabványmondatok hozzárendelési feltételei

SPe 1

A talajvíz/a talajlakó szervezetek védelme érdekében ne alkalmazza ezt a terméket vagy bármely egyéb, (meghatározandó hatóanyag, illetve hatóanyagcsoport)-ot tartalmazó egyéb növényvédő szert (meghatározandó időtartam)-nál tovább vagy (gyakoriság) alkalomnál többször.

A mondatot olyan növényvédő szerek esetében kell feltüntetni, amelyek esetében az egységes alapelvek szerint elvégzett értékelés azt mutatja, hogy a címkén feltüntetett egy vagy több felhasználási mód esetében kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása szükséges a talajban való felhalmozódás, a földigilisztákra vagy egyéb talajlakó szervezetekre tett káros hatások és/vagy a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.

SPe 2

A talajvíz/vízi szervezetek védelme érdekében ne alkalmazza (meghatározandó talajtípus vagy helyzet) talajokon.

A mondatot kockázatcsökkentő intézkedésként lehet feltüntetni a törékeny egyensúlyi helyzetben lévő (pl. a talajtípushoz, a topográfiához kapcsolódóan vagy drénezett talajok esetében) talajvíz vagy felszíni vizek esetleges szennyeződése elkerülésére, ha az egységes alapelvek szerint végzett értékelés a címkén feltüntetett egy vagy több felhasználás tekintetében azt mutatja, hogy kockázatcsökkentő intézkedések szükségesek a nem elfogadható hatások elkerülése érdekében.

SPe 3

A vízi szervezetek/nem célszervezet növények/nem célszervezet ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a mezőgazdasági művelés alatt nem álló területek/felszíni víztömegek mentén hagyjon egy nem permetezett (meghatározandó távolság) biztonsági sávot.

A mondatot a nem célszervezet növények, nem célszervezet ízeltlábúak és/vagy vízi szervezetek védelme érdekében kell feltüntetni, amennyiben az egységes alapelvek szerinti értékelés azt mutatja, hogy a címkén feltüntetett egy vagy több alkalmazás esetében kockázatcsökkentő intézkedések szükségesek a nem elfogadható hatások elkerülése érdekében.

SPe 4

A vízi szervezetek/nem célszervezet növények védelme érdekében ne alkalmazza a folyadékokat nem áteresztő felületeken, mint például aszfalt, beton, macskakő, vasúti sínek, valamint egyéb nagyfokú elfolyásveszéllyel járó helyzetekben.

A növényvédő szer felhasználási módjától függően a tagállamok feltüntethetik ezt a mondatot az elfolyás kockázatának csökkentésére a vízi szervezetek és a nem célszervezet növények védelme érdekében.

SPe 5

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a szert teljesen be kell dolgozni a talajba; győződjön meg arról, hogy a szer a sorok végénél is teljesen be van dolgozva.

A mondatot olyan növényvédő szerek, például granulátumok, pelletek esetében kell feltüntetni, amelyeket a madarak és a vadon élő emlősök védelme érdekében be kell dolgozni a talajba.

SPe 6

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a kiszóródott növényvédő szert.

A mondatot például a granulátum vagy pellet kiszerelésű növényvédő szerek esetében kell feltüntetni annak elkerülése érdekében, hogy azt a madarak vagy vadon élő emlősök felszedjék. Minden hígítatlan formában alkalmazott szilárd készítmény esetében ajánlott.

SPe 7

Ne alkalmazza a madarak szaporodási időszakában.

Ezt a mondatot akkor kell feltüntetni, ha az egységes alapelvek szerint végzett értékelés a címkén feltüntetett egy vagy több felhasználás esetében azt mutatja, hogy ilyen jellegű kockázatcsökkentő intézkedések szükségesek.

SPe 8

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb, beporzást végző rovarok védelme érdekében ne alkalmazza virágzási stádiumban lévő növénykultúrákra/Ne alkalmazza olyan területen, ahol a méhek tömegesen gyűjtögetnek/Az alkalmazás ideje alatt és az alkalmazást követő (meghatározandó időtartam) alatt távolítsa el vagy takarja le a méhkaptárokat/Ne alkalmazza, ha virágzó gyomnövények vannak a területen/Távolítsa el a gyomnövényeket virágzásuk előtt/Ne alkalmazza (meghatározandó dátum) előtt.

A mondatot olyan növényvédő szereken kell feltüntetni, amelyek esetében az egységes alapelvek szerint végzett értékelés kimutatta, hogy a címkén feltüntetett egy vagy több felhasználás esetében kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni a méhek és egyéb, beporzást végző rovarok védelme érdekében. A növényvédő szer szokásos felhasználásától és az egyéb vonatkozó nemzeti szabályozó rendelkezésektől függően a tagállamok kiválaszthatják a megfelelő mondatot a méhek és egyéb, beporzást végző rovarok, valamint ivadékaik tekintetében fennálló kockázat csökkentésére.

3.4. A helyes mezőgazdasági gyakorlattal kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó szabványmondatok hozzárendelési feltételei

SPa 1

A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne alkalmazza ezt a szert vagy egyéb, (meghatározandó hatóanyag, illetve hatóanyag-csoport)-ot tartalmazó szert (meghatározandó alkalmazásszám) alkalomnál többször vagy (meghatározandó időszak)-nál tovább.

Ezt a mondatot abban az esetben kell feltüntetni, ha a korlátozás szükségesnek tűnik a rezisztencia kialakulása kockázatának mérsékelése érdekében.

3.5. A rágcsálóirtókkal kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó különleges szabványmondatok hozzárendelési feltételei

SPr 1

A csalétket biztonságosan rögzítve kell elhelyezni úgy, hogy a lehető legkisebb legyen annak veszélye, hogy más állat fogyasztja azt el. Rögzítse a rágcsálóirtó kockákat, hogy a rágcsáló ne tudja azt elvonszolni.

Annak biztosítására, hogy a kezelők eleget tegyenek ezen előírásnak, a mondatot a címkén feltűnő helyen kell szerepeltetni, hogy a nem megfelelő használat - amennyire lehetséges - elkerülhető legyen.

SPr 2

A kezelt területet jelzéssel kell ellátni a kezelés ideje alatt. A koagulálásgátló általi (elsődleges vagy másodlagos) mérgezés veszélyét, valamint az alkalmazható ellenmérget fel kell tüntetni.

A mondatot feltűnő helyen kell feltüntetni a címkén, hogy a véletlen mérgezés - amennyire lehetséges - kizárható legyen.

SPr 3

A kezelés időtartama alatt a rágcsálótetemeket naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket ne szeméttároló edényben vagy szemétdombon helyezze el.

Az állatok másodlagos mérgezése elkerülése érdekében ezt a mondatot minden hatóanyagként koagulálásgátlót tartalmazó rágcsálóirtón fel kell tüntetni."

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK A TAGÁLLAMOKBAN A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKBEN VALÓ HASZNÁLATRA ENGEDÉLYEZETT HATÓANYAGOK TEKINTETÉBEN

Sor-szám | Közismert elnevezés | Felvételre vonatkozó irányelv | A végrehajtás dátuma [1] |

1 | Imazalil | A Bizottság 97/73/EK irányelve (HL L 353., 1997.12.24., 26. o.) | 2004. július 30. |

2 | Azoxistrobin | A Bizottság 98/47/EK irányelve (HL L 191., 1998.7.7., 50. o.) | 2004. július 30. |

3 | Krezoxim-metil | A Bizottság 1999/1/EK irányelve (HL L 21., 1999.1.28., 21. o.) | 2004. július 30. |

4 | Spiroxamin | A Bizottság 1999/73/EK irányelve (HL L 206., 1999.8.5., 16. o.) | 2004. július 30. |

5 | Azimszulfuron | A Bizottság 1999/80/EK irányelve (HL L 210., 1999.8.10., 13. o.) | 2004. július 30. |

6 | Fluroxipir | A Bizottság 2000/10/EK irányelve (HL L 57., 2000.3.2., 28. o.) | 2004. december 1. |

7 | Metszulfuron-metil | A Bizottság 2000/49/EK irányelve (HL L 197., 2000.8.8., 32. o.) | 2005. július 1. |

8 | Prohexadion-kalcium | A Bizottság 2000/50/EK irányelve (HL L 198., 2000.8.4., 39. o.) | 2004. július 30. |

9 | Triaszulfuron | A Bizottság 2000/66/EK irányelve (HL L 276., 2000.10.28., 35. o.) | 2005. augusztus 1. |

10 | Eszfenvalerát | A Bizottság 2000/67/EK irányelve (HL L 276., 2000.10.28., 38. o.) | 2005. augusztus 1. |

11 | Bentazon | A Bizottság 2000/68/EK irányelve (HL L 276., 2000.10.28., 41. o.) | 2005. augusztus 1. |

12 | Lambda-cihalotrin | A Bizottság 2000/80/EK irányelve (HL L 309., 2000.12.9., 14. o.) | 2006. január 1. |

13 | KBR 2738 (fenhexamid) | A Bizottság 2001/28/EK irányelve (HL L 113., 2001.4.24., 5. o.) | 2004. július 30. |

14 | Amitrol | A Bizottság 2001/21/EK irányelve (HL L 69., 2001.3.10., 17. o.) | 2006. január 1. |

15 | Dikvát | 2001/21/EK irányelv | 2006. január 1. |

16 | Piridát | 2001/21/EK irányelv | 2006. január 1. |

17 | Tiabendazol | 2001/21/EK irányelv | 2006. január 1. |

18 | Paecilomyces fumosoroseus | A Bizottság 2001/47/EK irányelve (HL L 175., 2001.6.28., 21. o.) | 2004. július 30. |

19 | DPX KE 459 flupirszulfuron-metil) | A Bizottság 2001/49/EK irányelve (HL L 176., 2001.6.29., 61. o.) | 2004. július 30. |

20 | Acibenzolar-s-metil | A Bizottság 2001/87/EK irányelve (HL L 276., 2001.10.19., 17. o.) | 2004. július 30. |

21 | Ciklanilid | 2001/87/EK irányelv | 2004. július 30. |

22 | Vas(III)-foszfát | 2001/87/EK irányelv | 2004. július 30. |

23 | Pimetrozin | 2001/87/EK irányelv | 2004. július 30. |

24 | Piraflufen-etil | 2001/87/EK irányelv | 2004. július 30. |

25 | Glifozát | A Bizottság 2001/99/EK irányelve (HL L 304., 2001.11.21., 14. o.) | 2006. július 1. |

26 | Tifenszulfuron-metil | 2001/99/EK irányelv | 2006. július 1. |

27 | 2,4-diklór-fenoxi ecetsav | A Bizottság 2001/103/EK irányelve (HL L 313., 2001.11.30., 37. o.) | 2006. október 1. |

28 | Izoproturon | A Bizottság 2002/18/EK irányelve (HL L 55., 2002.2.26., 29. o.) | 2007. január 1. |

29 | Etofumezát | A Bizottság 2002/37/EK irányelve (HL L 117., 2002.5.4., 10. o.) | 2007. február 28. |

30 | Iprovalikarb | A Bizottság 2002/48/EK irányelve (HL L 148., 2002.6.6., 19. o.) | 2004. július 30. |

31 | Proszulfuron | 2002/48/EK irányelv | 2004. július 30. |

32 | Szulfoszulfuron | 2002/48/EK irányelv | 2004. július 30. |

33 | Cinidon-etil | A Bizottság 2002/64/EK irányelve (HL L 189., 2002.7.18., 27. o.) | 2004. július 30. |

34 | Cihalofop-butil | 2002/64/EK irányelv | 2004. július 30. |

35 | Famoxadon | 2002/64/EK irányelv | 2004. július 30. |

36 | Floraszulam | 2002/64/EK irányelv | 2004. július 30. |

37 | Metalaxil-M | 2002/64/EK irányelv | 2004. július 30. |

38 | Pikolinafen | 2002/64/EK irányelv | 2004. július 30. |

39 | Flumioxazin | A Bizottság 2002/81/EK irányelve (HL L 276., 2002.10.12., 28. o.) | 2004. július 30. |

40 | Deltametrin | A Bizottság 2003/5/EK irányelve (HL L 8., 2003.1.14., 7. o.) | 2007. október 31. |

41 | Imazamox | A Bizottság 2003/23/EK irányelve (HL L 81., 2003.3.28., 39. o.) | 2004. december 31. |

42 | Oxaszulfuron | 2003/23/EK irányelv | 2004. december 31. |

43 | Etoxiszulfuron | 2003/23/EK irányelv | 2004. december 31. |

44 | Foramszulfuron | 2003/23/EK irányelv | 2004. december 31. |

45 | Oxadiargil | 2003/23/EK irányelv | 2004. december 31. |

46 | Ciazofamid | 2003/23/EK irányelv | 2004. december 31. |

47 | 2,4-DB | A Bizottság 2003/31/EK irányelve (HL L 101., 2003.4.23., 3. o.) | 2007. december 31. |

48 | Béta-ciflutrin | 2003/31/EK irányelv | 2007. december 31. |

49 | Ciflutrin | 2003/31/EK irányelv | 2007. december 31. |

50 | Iprodion | 2003/31/EK irányelv | 2007. december 31. |

51 | Linuron | 2003/31/EK irányelv | 2007. december 31. |

52 | Malein-hidrazid | 2003/31/EK irányelv | 2007. december 31. |

53 | Pendimetalin | 2003/31/EK irányelv | 2007. december 31. |

54 | Propineb | A Bizottság 2003/39/EK irányelve (HL L 124., 2003.5.20., 30. o.) | 2008. március 31. |

55 | Propizamid | 2003/39/EK irányelv | 2008. március 31. |

56 | Mekoprop | A Bizottság 2003/70/EK irányelve (HL L 184., 2003.7.23., 9. o.) | 2008. május 31. |

57 | Mekoprop-P | 2003/70/EK irányelv | 2008. május 31. |

58 | Propikonazol | 2003/70/EK irányelv | 2008. május 31. |

59 | Trifloxistrobin | A Bizottság 2003/68/EK irányelve (HL L 177., 2003.7.16., 12. o.) | 2005. március 31. |

60 | Karfentrazon-etil | 2003/68/EK irányelv | 2005. március 31. |

61 | Mezotrion | 2003/68/EK irányelv | 2005. március 31. |

62 | Fenamidon | 2003/68/EK irányelv | 2005. március 31. |

63 | Izoxaflutol | 2003/68/EK irányelv | 2005. március 31. |

[1] Amennyiben valamely növényvédő szer több hatóanyagot tartalmaz, és azokra eltérő határidő vonatkozik, a legkésőbbi időpontot kell figyelembe venni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0082 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0082&locale=hu

Tartalomjegyzék