32014R1304[1]

A Bizottság 1304/2014/EU rendelete ( 2014. november 26. ) a "járművek - zaj" alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1304/2014/EU RENDELETE

(2014. november 26.)

a "járművek - zaj" alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja az Unió vasúti rendszerének "járművek - zaj" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásait.

2. cikk

Az átjárhatósági műszaki előírás az 1302/2014/EU bizottsági rendelet ( 1 ) és a 321/2013/EU bizottsági rendelet ( 2 ) hatálya alá eső vasúti járművekre vonatkoznak.

3. cikk

A rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül a tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan megállapodásról, amely a zajkibocsátási határértékekre vonatkozó követelményeket tartalmaz, feltéve, hogy még nem tettek eleget ezen kötelezettségüknek a 2006/66/EK bizottsági határozat ( 3 ) vagy a 2011/229/EU határozat értelmében.

A következő megállapodásokról kell értesítést küldeni:

a) nemzeti megállapodások a tagállamok és a vasúttársaságok vagy pályahálózat-működtetők között, amelyek állandó vagy ideiglenes jellegűek, és amelyeket a tervezett szállítási szolgáltatás egyedi vagy helyi jellege tesz indokolttá;

b) kétoldalú vagy többoldalú megállapodások vasúti vállalkozások, pályahálózat-működtetők vagy biztonsági hatóságok között, amelyek helyi vagy regionális szinten jelentős mértékben biztosítják a kölcsönös átjárhatóságot;

c) nemzetközi megállapodások egy vagy több tagállam és legalább egy harmadik ország között, illetve tagállamok vasúttársaságai vagy pályahálózat-működtetői és valamely harmadik ország legalább egy vasúttársasága vagy pályahálózat-működtetője között, amelyek helyi vagy regionális szinten jelentős mértékben biztosítják a kölcsönös átjárhatóságot.

4. cikk

E rendelet mellékletének 6. szakaszában meghatározott, a megfelelőség és a használatra való alkalmasság értékelésére és az EK-hitelesítésre vonatkozó eljárások alapját a 2010/713/EU bizottsági határozatban ( 4 ) meghatározott modulok képezik.

5. cikk

E rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a következőkről:

a) az (1) bekezdésben említett műszaki szabályok;

b) az (1) bekezdésben említett műszaki szabályok alkalmazása során elvégzendő megfelelőségértékelési és hitelesítési eljárások;

c) a melléklet 7.3.2. pontjában szereplő különleges esetekre vonatkozó nemzeti szabályokkal kapcsolatos megfelelőségértékelési és hitelesítési eljárások elvégzésére kijelölt szervezetek.

5a. cikk

2024. december 8-tól a 321/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, az e rendelet melléklete 7.2.2.2. pontjának hatálya alá nem tartozó teherkocsik nem üzemeltethetők csendesebb útvonalakon.

5b. cikk

"Csendesebb útvonal": a vasúti infrastruktúra olyan, legalább 20 km hosszú szakasza, amelyen a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ( 5 ) átültető nemzeti jogszabályokban meghatározott éjszakai időszakban üzemeltetett tehervonatok számának napi átlaga több volt 12-nél. Az említett átlagértéket a 2015-ös, 2016-os és 2017-es áruforgalom alapján kell kiszámítani. Amennyiben az áruforgalom egy adott évben rendkívüli körülmények miatt több mint 25 %-kal eltér az átlagtól, az érintett tagállam a fennmaradó két év alapján is kiszámíthatja az átlagértéket.

5c. cikk

5d. cikk

A Bizottság 2028. december 31-ig értékeli a csendesebb útvonalak megvalósítását, különös tekintettel a teherkocsik utólagos átalakításának előrehaladására, valamint a csendesebb útvonalak bevezetése által a lakosságot érő általános zajterhelésre és a vasúti árufuvarozási ágazat versenyképességére gyakorolt hatásra.

5e. cikk

A Bizottság - az Ügynökség, a nemzeti biztonsági hatóságok és a vasúttársaságok által gyűjtött bizonyítékok alapján - 2020. június 30-ig jelentést ad ki a műanyag féktuskókkal felszerelt teherkocsikkal az északi országokban jellemző téli időjárási viszonyok mellett végzett műveletekről. Ennek a jelentésnek ki kell terjednie különösen az ilyen kocsik biztonsági és fékezési teljesítményének, valamint az északi országokban jellemző téli időjárási viszonyok estében alkalmazandó meglévő vagy lehetséges üzemeltetési és műszaki intézkedéseknek az értékelésére. A jelentést közzé kell tenni.

Amennyiben a jelentés bizonyítékkal szolgál arra nézve, hogy az ilyen teherkocsiknak az északi országokban jellemző téli időjárási viszonyok mellett történő használata olyan biztonsági problémákkal jár, amelyek üzemeltetési és műszaki intézkedésekkel nem orvosolhatók a vasúti árufuvarozási műveletekre gyakorolt súlyos negatív hatás nélkül, a Bizottság javaslatot tesz ezen ÁME módosítására e problémák oly módon történő kezelése érdekében, hogy fenntartható legyen az érintett északi régiókba irányuló, illetve onnan kiinduló, határokon átnyúló árufuvarozási forgalom. A javaslat szükség esetén tartalmazhat különösen olyan mentességet, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen jellegű, határokon átnyúló áruszállítási forgalomban gyakran használt teherkocsik korlátozott számban továbbra is üzemeljenek az Unió területén található csendesebb útvonalakon, valamint bármilyen, az ilyen teherkocsik használata által a csendesebb útvonalakra gyakorolt hatás korlátozására irányuló olyan üzemeltetési korlátozást, amely összeegyeztethető a fent említett, határokon átnyúló árufuvarozási forgalom fenntartásának célkitűzésével.

Amennyiben sor kerül a fenti bekezdésben meghatározott felülvizsgálatra, a Bizottság azt követően évente jelentést tesz a teherkocsik téli időjárási viszonyok mellett történő üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és üzemeltetési megoldások tekintetében elért előrehaladásról. A Bizottság becslést készít az északi régiókba irányuló és onnan kiinduló, határokon átnyúló forgalom további fenntartásához szükséges, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik számáról annak érdekében, hogy a mentesség legkésőbb 2028-ban megszüntethető legyen.

6. cikk

A 2003/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) 3. cikkében meghatározott alacsonyabb expozíciós beavatkozási határértéknek való megfelelést az e rendelet mellékletének 4.2.4. pontjában meghatározott, a vezetőfülke belső zajszintjére előírtaknak való megfelelése, valamint a vasúttársaság által meghatározandó üzemi feltételek révén kell biztosítani.

7. cikk

8. cikk

A 2011/229/EU határozatnak megfelelően kiállított, új járműre vonatkozó hitelesítési nyilatkozat és/vagy típusmegfelelőségi nyilatkozat érvényesnek tekintendő:

- a 2011/291/EU határozat hatálya alá tartozó mozdonyokra, villamos és dízel motorvonatokra és kocsikra a típus- vagy konstrukcióvizsgálati tanúsítványnak a határozat szerinti megújítási időpontig, egyéb esetekben 2017. május 31-ig,

- teherkocsikra pedig 2016. április 13-ig.

A 2008/232/EK határozatnak megfelelően kiállított, új járműre vonatkozó hitelesítési nyilatkozatot és/vagy típusmegfelelőségi nyilatkozatot mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg nem kell e határozat értelmében a típus- vagy konstrukcióvizsgálati tanúsítványt megújítani.

9. cikk

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Ugyanakkor üzembehelyezési engedély már 2015. január 1-je előtt is kiadható az e rendelet mellékletében meghatározott ÁME alapján.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

MELLÉKLET

1. BEVEZETÉS

Az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME) meghatározzák az egyes alrendszerekre (vagy azok egy részére) vonatkozó harmonizált előírások optimális szintjét a vasúti rendszer biztonságának és kölcsönös átjárhatóságának biztosítása, az Unión belüli és a harmadik országokkal folytatott vasúti szállítási szolgáltatások megkönnyítése, javítása és fejlesztése, valamint az egységes európai vasúti térség kiteljesítéséhez és a belső piac fokozatos megvalósításához való hozzájárulás érdekében. Az ÁME-k előírásainak meg kell felelniük az (EU) 2016/797 irányelv III. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek.

Ez az ÁME az arányosság elvével összhangban megállapítja az 1.1. pont meghatározása szerinti járművek alrendszerre vonatkozó, az uniós vasúti rendszer zajkibocsátásának korlátozására hivatott előírások optimális harmonizációs szintjét.

1.1. Műszaki hatály

1.1.1. A járművek tekintetében megállapított hatály

Ez az ÁME az 1302/2014/EU rendelet (mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME) mellékletének és a 321/2013/EU rendelet (teherkocsikra vonatkozó ÁME) mellékletének hatálya alá tartozó járművekre vonatkozik.

1.1.2. Üzemeltetési szempontok tekintetében megállapított hatály

Az (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet ( 7 ) (a forgalmi szolgálati és forgalomirányítási alrendszerre vonatkozó ÁME) mellékletével együtt ez az ÁME a vasúti infrastruktúra "csendesebb útvonalként" kijelölt szakaszain használt teherkocsik üzemeltetésére vonatkozik.

1.2. Földrajzi hatály

Ezen ÁME földrajzi hatálya megegyezik a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 1.2. pontjában, valamint a teherkocsikra vonatkozó ÁME 1.2. pontjában az adott járművek vonatkozásában meghatározott földrajzi hatállyal.

2. AZ ALRENDSZER MEGHATÁROZÁSA

Egység: az ezen ÁME alkalmazási hatálya alá tartozó, és emiatt EK-hitelesítési eljáráshoz kötött vasúti járművet jelenti. A mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 2. pontja, valamint a teherkocsikra vonatkozó ÁME 2. pontja meghatározza, hogy egy egység miből állhat.

Ezen ÁME követelményei az (EU) 2016/797 irányelv I. mellékletének 2. pontjában meghatározott járművek alábbi kategóriáira alkalmazandók:

a) mozdonyok és személyszállító járművek, köztük belsőégésű vagy villamos vontatójárművek, önjáró belsőégésű vagy villamos személyvonatok és személyszállító kocsik. Ez a kategória a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 2. pontjában pontosabb meghatározásra kerül, és ezen ÁME a továbbiakban a "mozdonyok, villamos és dízel motorvonatok és személykocsik" megnevezéssel hivatkozik rá;

b) teherkocsik, ideértve a teljes vasúti hálózatra tervezett süllyesztett rakfelületű járműveket és a tehergépkocsik szállítására tervezett járműveket. Ez a kategória a teherkocsikra vonatkozó ÁME 2. pontjában pontosabb meghatározásra kerül, és ezen ÁME a továbbiakban a "teherkocsi" megnevezéssel hivatkozik rá;

c) speciális járművek, köztük vasúti munkagépek. Ez a kategória a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 2. pontjában pontosabb meghatározásra kerül.

3. ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

Az ezen ÁME-ban meghatározott alapparaméterek mindegyikének kapcsolódnia kell legalább egy, az (EU) 2016/797 irányelv III. mellékletében meghatározott alapvető követelményhez. A kapcsolódásokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Alapparaméterek és kapcsolódásuk az alapvető követelményekhez

PontAlapparaméterAlapvető követelmények
BiztonságMegbízhatóság és rendelkezésre állásEgészségvédelemKörnyezetvédelemMűszaki összeegyeztethetőségAkadálymentesítés
4.2.1.Az állóhelyzeti zaj határértékei1.4.4.
4.2.2.Az indítási zaj határértékei1.4.4.
4.2.3.Az elhaladási zaj határértékei1.4.4.
4.2.4.A vezetőfülke belső zajszintjének határértékei1.4.4.

4. AZ ALRENDSZER JELLEMZÉSE

4.1. Bevezetés

Ez a pont megállapítja a járművek alrendszerre vonatkozó, az uniós vasúti rendszer zajkibocsátásának korlátozására és az átjárhatóság megvalósítására hivatott előírások optimális harmonizációs szintjét.

4.2. Az alrendszerek működési és műszaki előírásai

Az alábbi paraméterek az átjárhatóság szempontjából alapvető fontosságúnak minősülnek (alapparaméterek):

a) "állóhelyzeti zaj";

b) "indítási zaj";

c) "elhaladási zaj";

d) "a vezetőfülke belső zajszintje".

A különböző járműkategóriákra vonatkozó működési és műszaki előírásokat ez a pont tartalmazza. A belsőégésű és villamos motorral egyaránt rendelkező egységeknél minden egyes rendes üzemmód esetében be kell tartani az arra az üzemmódra vonatkozó határértékeket. Ha ezen üzemmódok egyike esetében a belsőégésű és villamos motor rendeltetésszerűen egyszerre működik, a kevésbé megszorító határérték alkalmazandó. Az (EU) 2016/797 irányelv 4. cikkének (5) bekezdésével és 2. cikkének (13) bekezdésével összhangban rendelkezni lehet különleges esetekről. Ezek a rendelkezések a 7.3. pontban találhatók.

Az e pontban megfogalmazott követelményekre vonatkozó értékelési eljárás meghatározása a 6. pont megadott pontjaiban szerepel.

4.2.1. Az állóhelyzeti zaj határértékei

A 2. táblázat tartalmazza a határértékeket a járművek alrendszer egyes kategóriáihoz rendelt állóhelyzeti zajt jellemző, a jármű rendes állapotára vonatkozó alábbi hangnyomásszintekhez:

a) az egység egyenértékű A-súlyozott folytonos hangnyomásszintje (LpAeq,T[egység]);

b) a fő levegőkompresszorra vonatkozó, az (i) legközelebbi pontban mért egyenértékű A- súlyozott folytonos hangnyomásszint (Li pAeq,T);

c) a légszárító kivezető szelepe lökésszerű zajszintjére vonatkozó, az (i) legközelebbi pontban mért AF-hangnyomásszint (Li pAFmax).

A határértékeket a vágány közepétől 7,5 m távolságra, a sínkoronaszint felett pedig 1,2 m magasan határozták meg.

2. táblázat

Az állóhelyzeti zaj határértékei

A járművek alrendszer kategóriájaLpAeq,T[egység] [dB]Li pAeq,T [dB]Li pAFmax [dB]
Villamos mozdonyok és villamos hajtásrendszerű speciális járművek707585
Dízelmozdonyok és dízel hajtásrendszerű speciális járművek7178
Villamos motorvonatok6568
Dízel motorvonatok7276
Személykocsik6468
Teherkocsik65n.a.n.a.

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.1. pont rendelkezik.

4.2.2. Az indítási zaj határértékei

A járművek alrendszer kategóriáihoz rendelt indítási zajra vonatkozóan az AF-súlyozott legnagyobb hangnyomásszintre (LpAF,max) megállapított határértékeket a 3. táblázat tartalmazza. A határértékeket a vágány közepétől 7,5 m távolságra, a sínkoronaszint felett pedig 1,2 m magasan határozták meg.

3. táblázat

Az indítási zaj határértékei

A járművek alrendszer kategóriájaLpAF,max [dB]
P < 4 500 kW vontatási teljesítményű villamos mozdonyok81
P ≥ 4 500 kW vontatási teljesítményű villamos mozdonyok
Villamos hajtásrendszerű speciális járművek
84
P < 2 000 kW motor kihajtó tengelyénél leadott teljesítményű dízelmozdonyok85
P ≥ 2 000 kW motor kihajtó tengelyénél leadott teljesítményű dízelmozdonyok
Dízel hajtásrendszerű speciális járművek
87
vmax < 250 km/h maximális sebességű villamos motorvonatok80
vmax ≥ 250 km/h maximális sebességű villamos motorvonatok83
P < 560 kW motor kihajtó tengelyénél mért teljesítményű dízel motorvonatok82
P ≥ 560 kW motor kihajtó tengelyénél mért teljesítményű dízel motorvonatok83

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.2. pont rendelkezik.

4.2.3. Az elhaladási zaj határértékei

A járművek alrendszer kategóriáihoz rendelt, 80 km/h és adott esetben 250 km/h sebességnél elhaladási zajfellépő A-súlyozott egyenértékű folytonos hangnyomásszintre (LpAeq,Tp,(80 km/h), illetve LpAeq,Tp,(250 km/h)) megállapított határértékeket a 4. táblázat tartalmazza. A határértékeket a vágány közepétől 7,5 m távolságra, a sínkoronaszint felett pedig 1,2 m magasan határozták meg.

A B. függelék [1] hivatkozásában említett előírásnak megfelelően 250 km/h vagy azt meghaladó sebesség melletti méréseknél a szabvány szerinti további, a sínkoronaszint felett 3,5 m-rel elhelyezkedő mérési helyen is mérni kell, és ezeket az eredményeket is össze kell vetni a 4. táblázat vonatkozó határértékeivel.

4. táblázat

Az elhaladási zaj határértékei

A járművek alrendszer kategóriájaLpAeq,Tp (80 km/h) [dB]LpAeq,Tp (250 km/h) [dB]
Villamos mozdonyok és villamos hajtásrendszerű speciális járművek8499
Dízelmozdonyok és dízel hajtásrendszerű speciális járművek85n.a.
Villamos motorvonatok8095
Dízel motorvonatok8196
Személykocsik79n.a.
Teherkocsik (APL = 0,225-re normalizálva) (1)83n.a.
(1)
Az APL a tengelyek számának és az ütközők fölötti hossznak a hányadosa (m-1).

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.3. pont rendelkezik.

4.2.3.a. Futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemek

A futófelületi fékek súrlódó eleme (azaz a féktuskó) befolyásolja az elhaladási zajt azáltal, hogy fékezéskor érdességet hoz létre a futófelületen.

A teherkocsik féktuskóinak megfelelőségértékeléséről ezen ÁME 6.1.2.1. rendelkezik. Az, hogy a féktuskók megfelelnek az említett pontnak, nem mentesíti az értékelt egységet a 4.2.3. pontban meghatározott követelmények és a 6.2.2.3. pontban meghatározott megfelelőségértékelés alól.

4.2.4. A vezetőfülke belső zajszintjének határértékei

A villamos és dízelmozdonyok, villamos és dízel motorvonatok és vezetőfülkével rendelkező személykocsik vezetőfülkéjének zajszintjére vonatkozó A-súlyozott egyenértékű folytonos hangnyomásszintre (LpAeq,T) megállapított határértékeket az 5. táblázat tartalmazza. A határértékeket a mozdonyvezető füléhez közel határozzák meg.

Ezek a határértékek speciális járművek esetében nem kötelezőek. A 6.2.2.4. pontban említett megfelelőségértékelést azonban el kell végezni, és az így kapott értékeket rögzíteni kell a műszaki dokumentációban.

5. táblázat

A vezetőfülke belső zajszintjének határértékei

A vezetőfülkén belüli zajLpAeq,T [dB]
Álló helyzetben, kürt hangzása mellett95
vmax maximális sebesség mellett, ha vmax < 250 km/h78
vmax maximális sebesség mellett, ha 250 km/h ≤ vmax < 350 km/h80

A megfelelőségértékelésről a 6.2.2.4. pont rendelkezik.

4.3. Az interfészek működési és műszaki előírásai

Az ezen ÁME és a járművek alrendszer közötti interfészek a következők:

Az e melléklet 2. a) és c) pontjában említett alrendszerekkel fennálló interfészek (a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME tárgyalja) a következők tekintetében:

- állóhelyzeti zaj,

- indítási zaj (személykocsikra nem vonatkozik),

- elhaladási zaj,

- adott esetben a vezetőfülke belső zaja.

Az e melléklet 2. b) pontjában említett alrendszerekkel fennálló interfészek (a teherkocsikra vonatkozó ÁME tárgyalja) a következők tekintetében:

- elhaladási zaj,

- állóhelyzeti zaj.

Az ezen ÁME, valamint a forgalmi szolgálati és forgalomirányítási alrendszerre vonatkozó ÁME közötti interfész a következő:

- elhaladási zaj.

4.4. Üzemeltetési szabályok

A járművek alrendszerre vonatkozó üzemeltetési szabályokkal kapcsolatos követelményeket a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 4.4. pontja és a teherkocsikra vonatkozó ÁME 4.4. pontja határozza meg.

4.4.1. A teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésének különös szabályai korlátozott üzemmód esetére

A forgalmi szolgálati és forgalomirányítási alrendszerre vonatkozó ÁME 4.2.3.6.3. pontjában meghatározott vészhelyzeti intézkedések az e melléklet 7.2.2.2. pontjának meg nem felelő teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésére is kiterjednek.

Ez az intézkedés a járművek meghibásodása, szélsőséges időjárási viszonyok, balesetek vagy váratlan események, valamint az infrastruktúra meghibásodása által okozott kapacitás- vagy működésbeli korlátozások kezelésére alkalmazható.

4.4.2. A teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetésének különös szabályai infrastrukturális munkálatok és kocsikarbantartás esetére

Amennyiben kocsikarbantartási tevékenységek esetén a karbantartóüzem kizárólag csendesebb útvonalon közelíthető meg, lehetővé kell tenni a 7.2.2.2. pontnak meg nem felelő teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetését.

Azon infrastrukturális munkálatok esetében, amelyeknél egy csendesebb útvonal az egyetlen megfelelő alternatíva, a 4.4.1. pontban meghatározott vészhelyzeti intézkedéseket kell alkalmazni.

4.5. Karbantartási szabályok

A járművek alrendszerre vonatkozó karbantartási szabályokkal kapcsolatos követelményeket a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 4.5. pontja és a teherkocsikra vonatkozó ÁME 4.5. pontja határozza meg.

4.6. Szakmai képesítések

Tárgytalan.

4.7. Egészségvédelmi és biztonsági feltételek

Lásd a 6. cikket.

5. KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK

5.1. Általános rendelkezések

Az (EU) 2016/797 irányelv 2. cikkének 7. pontjában meghatározott, kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeket e melléklet 5.2. pontja sorolja fel, az e melléklet 4.2. pontjában meghatározott megfelelő követelményekre való hivatkozással együtt.

5.2. A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemre vonatkozó előírások

5.2.1. Futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemek

Ez a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem csak a "járművek - teherkocsik" alrendszerre vonatkozik.

A futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemeknek meg kell felelniük a 4.2.3.a. pontban meghatározott követelményeknek. Az említett követelményeket a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem szintjén kell értékelni.

6. MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS ÉS EK-HITELESÍTÉS

6.1. Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek

6.1.1. Modulok

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségértékelését az 5a. táblázatban megadott modullal (modulokkal) összhangban kell elvégezni.

5a. táblázat

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségértékelésének moduljai

CB. modulEK-típusvizsgálat
CD. modulA gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló típusmegfelelőség
CF. modulTermékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség
CH1. modulA teljes minőségirányítási rendszeren és tervvizsgálaton alapuló megfelelőség

E modulokat a 2010/713/EU határozat írja le részletesen.

6.1.2. Megfelelőségértékelési eljárások

A gyártó vagy az Unió területén letelepedett meghatalmazott képviselője a "Futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemek" rendszerelem megfelelőségértékeléséhez kiválaszt egy modult vagy modulkombinációt az alább feltüntetettek közül:

- CB+CD,

- CB+CF,

- CH1.

A kiválasztott modul vagy modulkombináció alkalmazása keretében a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemet a 4.2. pontban meghatározott követelmények tekintetében kell értékelni. Szükség esetén a következő pontokban a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő bizonyos rendszerelemek értékelése tekintetében további követelmények kerülnek meghatározásra.

6.1.2.1. Teherkocsik futófelületi fékjeihez tartozó súrlódó elemek

A teherkocsik futófelületi fékjeihez tartozó súrlódó elemeknek meg kell felelniük az F. függelékben meghatározott követelményeknek.

A G. függelékben meghatározott átmeneti időszak végéig úgy kell tekinteni, hogy a futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemek G. függelékben felsorolt típusai vizsgálat nélkül megfelelnek az F. függelékben meghatározott követelményeknek.

6.2. A járművek alrendszer a járművek által kibocsátott zaj tekintetében

6.2.1. Modulok

Az EK-hitelesítést a 6. táblázatban megadott modullal (modulokkal) összhangban kell elvégezni.

6. táblázat

Az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló modulok

SBEK-típusvizsgálat
SDA gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló EK-hitelesítés
SFA termékellenőrzésen alapuló EK-hitelesítés
SH1A teljes minőségirányítási rendszeren és tervvizsgálaton alapuló EK-hitelesítés

E modulokat a 2010/713/EU határozat írja le részletesen.

6.2.2. EK-hitelesítési eljárások

A kérelmező kiválaszt egyet az alrendszer EK-hitelesítését szolgáló, egy modult vagy modulkombinációt tartalmazó alábbi hitelesítési eljárások közül:

- (SB+SD),

- (SB+SF),

- (SH1).

A kiválasztott modul vagy modulkombináció alkalmazása keretében az alrendszert a 4.2. pontban meghatározott követelmények tekintetében kell értékelni. Szükség esetén a következő pontokban az értékelés tekintetében további követelmények kerülnek meghatározásra.

6.2.2.1. Állóhelyzeti zaj

Az állóhelyzeti zaj 4.2.1. pontban megállapított határértékeinek való megfelelőség értékelését a B. függelék [1] hivatkozásában említett előírásnak megfelelően kell elvégezni.

A fő kompresszor által kibocsátott, az (i) legközelebbi mérési pontban mért zaj értékeléséhez az Li pAeq,T mutatót kell használni, ahol a T a B. függelék [1] hivatkozásában említett előírásban meghatározott egyik működési ciklust jelöli. Erre a célra csak a levegőkompresszor normál üzemi körülmények melletti működéséhez szükséges fedélzeti berendezések használhatók. A zajmérés megzavarásának elkerülése érdekében a levegőkompresszor működéséhez nem szükséges rendszerek kikapcsolhatók. A határértékeknek való megfelelőség értékelését a fő levegőkompresszor legalacsonyabb fordulatszámon való működéséhez szükséges feltételek mellett kell elvégezni.

Az ütésszerű zajforrásoknak az (i) legközelebbi mérési pontban való értékeléséhez az Li pAFmax mutatót kell alkalmazni. A releváns zajforrás a légszárító kivezető szelepe.

6.2.2.2. Indítási zaj

Az indítási zaj 4.2.2. pontban megállapított határértékeinek való megfelelőség értékelését a B. függelék [1] hivatkozásában említett előírásnak megfelelően kell elvégezni. A maximális szint módszer alkalmazandó. Az előírásban meghatározott vizsgálati eljárástól eltérve a vonatot álló helyzetből 30 km/h sebességre kell felgyorsítani, majd ezt a sebességet kell tartani.

A zajszintet ezenkívül a vágány közepétől a 4.2.2. pontban meghatározott távolságra és a sínkoronaszint felett az említett pontban meghatározott magasságban is mérni kell. A B. függelék [1] hivatkozásában említett előírásnak megfelelően az "átlagos szint módszer" és a "maximális szint módszer" alkalmazandó, és a vonatot álló helyzetből 40 km/h sebességre kell felgyorsítani, majd ezt a sebességet kell tartani. A mért értékeket nem szükséges összevetni a határértékekkel, hanem rögzíteni kell a műszaki dokumentációban és továbbítani kell őket az Ügynökségnek.

Speciális járművek esetében az indítást további vontatóterhelés nélkül kell végezni.

6.2.2.3. Elhaladási zaj

Az elhaladási zaj 4.2.3. pontban megállapított határértékeinek való megfelelőség értékelését a 6.2.2.3.1. és a 6.2.2.3.2. pontban foglaltak szerint kell elvégezni.

6.2.2.3.1. A próbapályára vonatkozó feltételek

A próbákat a B. függelék [1] hivatkozásában említett előírásban meghatározott referenciavágányon kell végezni.

Ugyanakkor, ha a 6.2.2.3.2. pont szerint mért zajszint nem haladja meg a 4.2.3. pontban meghatározott határértéket, lehetőség van olyan vágányon is elvégezni a próbát, amely az akusztikai sínérdesség-szint és a vágányromlási mértékek tekintetében nem felel meg a referenciavágányra vonatkozó feltételeknek.

A próbavágány akusztikai sínérdességét és vágányromlási mértékét ugyanakkor minden esetben meg kell határozni. Amennyiben a vágány, amelyen a próbákat végzik megfelel a referenciavágányra vonatkozó feltételeknek, a mért zajszintek "összehasonlíthatónak", illetve ellenkező esetben "nem összehasonlíthatónak" minősülnek. A műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy a mért zajszint "összehasonlítható" vagy "nem összehasonlítható".

A próbapálya mért akusztikai sínérdességének a mérés befejezése előtti három hónaptól a mérés befejezése utáni három hónap elteltéig érvényesnek kell maradnia, feltéve, hogy ez idő alatt az akusztikai sínérdességet befolyásoló vágánykarbantartásra nem kerül sor.

A próbapályán mért vágányromlási sebességnek a mérés befejezése előtti egy évtől a mérés befejezése utáni egy év elteltéig érvényesnek kell maradnia, feltéve, hogy ez idő alatt a vágányromlási sebességet befolyásoló vágánykarbantartásra nem kerül sor.

A műszaki dokumentációban bizonyítani kell, hogy a típus elhaladási zajának méréséhez használt vágányadatok a vizsgálat napján (napjain) érvényesek voltak, például a zajra hatást gyakorló utolsó karbantartás napjának megadásával.

Továbbá betonlemezes vágány esetében 250 km/h vagy azt meghaladó sebesség mellett is lehet próbát végezni. Az ebben az esetben alkalmazandó határértékek a 4.2.3. pontban meghatározottak 2 dB-el megemelve.

6.2.2.3.2. Eljárás

A próbákat a B. függelék [1] hivatkozásában említett előírásnak megfelelően kell elvégezni. A mért értékeket egész decibelre kerekítve kell összevetni a határértékekkel. Az esetleges normalizálást (szabványosítást) a kerekítés előtt kell elvégezni. Az értékelési eljárás részleteiről a 6.2.2.3.2.1., 6.2.2.3.2.2. és a 6.2.2.3.2.3. pont rendelkezik.

6.2.2.3.2.1. Villamos és dízel motorvonatok, mozdonyok és személykocsik

Villamos és dízel motorvonatok, mozdonyok és személykocsik esetén a legnagyobb üzemi sebesség három osztályát különböztetjük meg.

1. Ha az egység legnagyobb üzemi sebessége 80 km/h vagy annál kisebb, az elhaladási zajt a vmax legnagyobb sebesség mellett kell mérni. Ez az érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket.

2. Ha az egység vmax legnagyobb üzemi sebessége 80 km/h és 250 km/h között van, az elhaladási zajt 80 km/h és az egység legnagyobb sebessége mellett kell mérni. Mindkét mért LpAeq,Tp(Vtest) elhaladási zajszintértéket az (1) képlet alkalmazásával kell a 80 km/h referenciasebességre (LpAeq,Tp(80 km/h)) normalizálni. A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket. 1. képlet: LpAeq,Tp(80 km/h) = LpAeq,Tp(Vtest) - 30 * log(vtest/80 km/h) vtest = a tényleges sebesség a mérés idején

3. Ha az egység vmax legnagyobb üzemi sebessége 250 km/h vagy annál nagyobb, az elhaladási zajt 80 km/h sebesség és az egység legnagyobb sebessége, de legfeljebb 320 km/h mellett kell mérni. A 80 km/h mellett mért LpAeq,Tp(Vtest) elhaladási zajszintértéket az (1) képlet alkalmazásával kell a 80 km/h referenciasebességre (LpAeq,Tp(80 km/h)) normalizálni. A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket. Az LpAeq,Tp(Vtest) maximális sebesség mellett mért elhaladási zajszintértéket a (2) képlet alkalmazásával kell a 250 km/h referenciasebességhez LpAeq,Tp(250 km/h) normalizálni. A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(250 km/h) határértéket. 2. képlet: LpAeq,Tp(250 km/h) = LpAeq,Tp(Vtest) - 50 * log(vtest/250 km/h) vtest = a tényleges sebesség a mérés idején

6.2.2.3.2.2. Teherkocsik

Teherkocsik esetén a legnagyobb üzemi sebesség két osztályát különböztetjük meg:

1. Ha az egység vmax legnagyobb üzemi sebessége 80 km/h vagy annál kisebb, az elhaladási zajt az egység legnagyobb sebessége mellett kell mérni. A mért LpAeq,Tp(Vtest) elhaladási zajszintértéket a (3) képlet alkalmazásával kell a 0,225 m-1 APL referenciaértékre (LpAeq,Tp (APLref)) normalizálni. Ez az érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket. 3. képlet: LpAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(Vtest) - 10 * log(APLwag/0,225 m-1) APLwag = a tengelyek számának és az ütközők fölötti hosszúságnak a hányadosa [m-1] vtest = a tényleges sebesség a mérés idején

2. Ha az egység vmax legnagyobb üzemi sebessége meghaladja a 80 km/h-t, az elhaladási zajt 80 km/h sebesség és az egység legnagyobb sebessége mellett kell mérni. Mindkét LpAeq,Tp(Vtest) elhaladási zajszintértéket a (4) képlet alkalmazásával kell a 80 km/h referenciasebességre és a 0,225 m-1 APL referenciaértékekre (LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/h)) normalizálni. A normalizált érték nem haladhatja meg a 4.2.3. pontban meghatározott LpAeq,Tp(80 km/h) határértéket. 4. képlet: LpAeq,Tp (APLref, 80 km/h) = LpAeq,Tp(Vtest) - 10 * log(APLwag/0,225 m-1) - 30 * log(vtest/80 km/h) APLwag = a tengelyek számának és az ütközők fölötti hosszúságnak a hányadosa [m-1] vtest = a tényleges sebesség a mérés idején

6.2.2.3.2.3. Speciális járművek

A speciális járművekre a 6.2.2.3.2.1. pontban meghatározott értékelési eljárás vonatkozik. A mérést pótkocsi-terhelés nélkül kell végezni.

A speciális járművek akkor tekinthetők úgy, hogy mérés nélkül megfelelnek a 4.2.3. pontban meghatározott, az elhaladási zajszintre vonatkozó követelményeknek, ha:

- kizárólag műanyag féktuskókkal vagy tárcsafékekkel fékezettek, és

- tisztítótuskóval felszerelt járművek esetében ha a tisztítótuskók anyaga műanyag.

6.2.2.4. A vezetőfülke belső zajszintje

A 4.2.4. pontban megállapított, a vezetőfülke belső zajszintjére vonatkozó határértékeknek való megfelelőség értékelését a B. függelék [2] hivatkozásában említett előírásnak megfelelően kell elvégezni. Speciális járművek esetében a mérést további vontatóterhelés nélkül kell végezni.

6.2.3. Egyszerűsített értékelés:

A 6.2.2. pontban meghatározott vizsgálatok némelyike vagy mindegyike helyettesíthető egyszerűsített értékeléssel. Az egyszerűsített értékelés során az értékelendő egységet egy dokumentált zajjellemzőkkel rendelkező meglévő típussal (a továbbiakban: referenciatípus) hasonlítják össze akusztikai szempontból.

Az egyszerűsített értékelés az "állóhelyzeti zaj", az "indítási zaj", az "elhaladási zaj" és a "vezetőfülke belső zajszintje" alapparaméterek bármelyike esetén egymástól függetlenül is alkalmazható, és az értékelés során bizonyítani kell, hogy az értékelt egység eltéréseinek hatásai nem eredményezik a 4.2. pontban meghatározott határértékek túllépését.

Az egyszerűsített értékelésnek alávetett egységek esetében a megfelelés bizonyításának tartalmaznia kell a referenciatípushoz viszonyított, zaj szempontjából jelentőséggel bíró módosítások részletes leírását is. E leírás alapján egyszerűsített értékelést kell végezni. A becsült zajértékeknek tartalmaznia kell az alkalmazott értékelési módszerben rejlő bizonytalanságokat is. Az egyszerűsített értékelés lehet számítás és/vagy egyszerűsített mérés.

Egy egyszerűsített értékelés alapján hitelesített egység nem használható referenciaegységként egy későbbi értékelés során.

Az elhaladási zajra alkalmazott egyszerűsítési eljárás során a referenciatípusnak meg kell felelnie az alábbi kitételek közül legalább egynek:

- e melléklet 4. pontja, az elhaladási zajra vonatkozó eredmények "összehasonlítható" megjelölése mellett,

- a 2011/229/EU határozat mellékletének 4. pontja, az elhaladási zajra vonatkozó eredmények "összehasonlítható" megjelölése mellett,

- a 2006/66/EK határozat mellékletének 4. pontja,

- a 2008/232/EK határozat mellékletének 4. pontja.

Az a teherkocsi, amelynek a referenciatípushoz viszonyított paraméterei a 7. táblázat megengedett értékein belül maradnak, további ellenőrzés nélkül is az elhaladási zajra a 4.2.3. pontban meghatározott elhaladási zajhatárértékeknek megfelelő egységnek tekintendő.

7. táblázat

Ellenőrzés alóli mentességet adó megengedett eltérések teherkocsiknál

Paraméter(A referenciaegységhez viszonyított) megengedett eltérés
Az egység legnagyobb sebessége160 km/h-t meg nem haladó sebesség
Kerék típusaCsak akkor, ha a zajszintje megegyezik vagy alacsonyabb (a B. függelék [3] hivatkozásában említett előírás szerinti akusztikus jellemzés)
ÖnsúlyKizárólag a + 20 %/– 5 % tartományban
FéktuskóCsak abban az esetben, ha a referenciaegységet féktuskókkal szerelték fel, és az értékelt egység féktuskója rendelkezik az ezen ÁME szerinti EK-megfelelőségi nyilatkozattal, vagy szerepel ezen ÁME G. függelékében.

7. VÉGREHAJTÁS

7.1. Az ÁME alkalmazása új alrendszerekre

1. Ez az ÁME a hatálya alá tartozó minden olyan járműegységre alkalmazandó, amelyet 2023. szeptember 28. után hoztak forgalomba, kivéve, ha a mozdonyokra és személyszállító járművekre vonatkozó ÁME 7.1.1.2. pontja ("Alkalmazás folyamatban lévő projektekre") vagy 7.1.1.3. pontja ("Alkalmazás speciális járművekre") vagy a teherkocsikra vonatkozó ÁME 7.1.1. pontja ("Alkalmazás folyamatban lévő projektekre") alkalmazandó.

2. Az e melléklet 2023. szeptember 28.előtt alkalmazandó változatának való megfelelés az ezen ÁME-nak való megfeleléssel egyenértékűnek tekintendő, kivéve a H. függelékben felsorolt ÁME-módosítások tekintetében.

3. A járművek alrendszer és a kapcsolódó kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek tekintetében az EK-típusvizsgálati vagy -tervvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó szabályoknak meg kell felelniük a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 7.1.3. pontjában és a teherkocsikra vonatkozó ÁME 7.2.3. pontjában meghatározottaknak.

7.2. Az ÁME alkalmazása a meglévő alrendszerekre

A kérelmezők és az engedélyező szervek által a már üzemben lévő járművek vagy meglévő járműtípusok módosítása esetén alkalmazandó elveket a mozdonyokra és személyszállító vasúti járművekre vonatkozó ÁME 7.1.2. pontja, valamint a teherkocsikra vonatkozó ÁME 7.2.2. pontja határozza meg.

7.2.1. A már üzemben lévő járművek vagy meglévő járműtípusok módosítása esetén alkalmazandó rendelkezések

A kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a módosítással érintett járművek zajszintje a jármű első engedélyezésének idején alkalmazott ÁME-változatban meghatározott határértékeken belül legyen. Ha az első engedélyezés idején még nem volt érvényben ÁME, a kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a módosítással érintett járművek zajszintje vagy ne emelkedjen, vagy a 2006/66/EK vagy a 2002/735/EK bizottsági határozatban ( 8 ) meghatározott határértékeken belül maradjon.

Amennyiben értékelést kell végezni, annak a módosítás által érintett alapparaméterekre kell korlátozódnia.

Egyszerűsített eljárás alkalmazása esetén az eredeti egység a 6.2.3. pontban foglaltak értelmében referenciaegységként is szolgálhat.

Nem igényel a jelen ÁME szerinti megfelelőségértékelést egy teljes egység vagy egy (vagy több), az egység részét képező jármű cseréje (például súlyos károsodást követő csere), amennyiben az egység vagy jármű(vek) azonos(ak) a lecserélt egységgel vagy járműv(ekk)el.

7.2.2. Az ezen ÁME meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó kiegészítő rendelkezések

Az 5a. cikkben meghatározott üzemeltetési korlátozás nem vonatkozik a többnyire 40 ‰-nél nagyobb lejtésű vonalakon üzemeltetett, a 120 km/h-nál nagyobb maximális üzemi sebességű, a 22,5 tonnánál nagyobb maximális tengelyterhelésű, valamint a kizárólag infrastrukturális munkálatokra vagy mentési célú vonatok részeként használt teherkocsikra.

Ha a teherkocsit vagy az ezen ÁME szerinti EK-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, vagy a G. függelékben felsorolt, futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemekkel látják el, és nem szerelik fel további zajforrásokkal, további vizsgálat nélkül azt kell feltételezni, hogy a 4.2.3. pontban meghatározott feltételek teljesülnek.

7.2.2.1. Nincs használatban

7.2.2.2. Csendesebb útvonalakon üzemeltetett teherkocsik

Az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozó teherkocsik üzemeltethetők az alkalmazási területükön belüli csendesebb útvonalakon:

- a 2006/66/EK határozat szerinti EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkező teherkocsik,

- a 2011/229/EU határozat szerinti EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkező teherkocsik,

- az ezen ÁME szerinti EK-hitelesítési nyilatkozattal rendelkező teherkocsik,

- az alábbiak valamelyikével felszerelt teherkocsik: - az ezen ÁME szerinti EK-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemek, - a G. függelékben felsorolt, futófelületi fékekhez tartozó súrlódó elemek. - tárcsafékes üzemi fék,

- az E. függelékben felsorolt műanyag féktuskókkal felszerelt üzemi fékkel rendelkező teherkocsik. Az említett teherkocsik csendesebb útvonalakon történő üzemeltetése az e függelékben leírt feltételeknek megfelelően korlátozandó.

7.2.2.3. Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek

- Ez a pont azokra a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozik, amelyek típusvizsgálat vagy tervvizsgálat tárgyát képezik.

- A típus- vagy tervvizsgálat vagy a használatra való alkalmasság akkor is érvényes marad, ha ezen ÁME felülvizsgálata hatályba lép, kivéve, ha ezen ÁME felülvizsgálata kifejezetten másként rendelkezik.

- Ezen időszak alatt az ugyanazon típusba tartozó új rendszerelemek újabb típusvizsgálat nélkül forgalomba hozhatók.

7.3. Különleges esetek

7.3.1. Bevezetés

A 7.3.2. pontban felsorolt különleges esetek kategóriái:

a) "P" esetek: "állandó" ("permanent") esetek;

b) "T" esetek: "átmeneti" ("temporary") esetek.

7.3.2. A különleges esetek felsorolása

7.3.2.1. Különleges esetek

a) Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Szlovákia különleges esete

("P") A harmadik országokkal közösen használt olyan egységek esetében, amelyek nyomtávja eltér az Unión belüli fő vasúthálózat nyomtávjától, nemzeti műszaki szabályok is alkalmazhatók az ezen ÁME-ban rögzített követelmények helyett.

b) Finnország különleges esete

("T") Amíg nem születik a szélsőséges téli időjárási viszonyokra tekintettel alkalmas műszaki megoldás - de legkésőbb 2032. december 31-ig - a 2011/229/EU határozat továbbra is alkalmazható a kizárólag Finnország területén üzemeltetni kívánt teherkocsikra. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy más tagállamokból származó teherkocsik üzemeljenek a finn hálózaton.

7.3.2.2. Az állóhelyzeti zaj határértékei (4.2.1. pont)

a) Finnország különleges esete

("T") A 100 kW-nál nagyobb teljesítményű dízel áramfejlesztőkkel felszerelt, és kizárólag a finn vasúthálózaton üzemeltetni kívánt személy- és teherkocsik esetében az LpAeq,T [egység] állóhelyzeti zajra a 2. táblázatban meghatározott állóhelyzeti zaj határérték 72 dB-ig megemelhető.

7.3.2.3. Az indítási zaj határértékei (4.2.2. pont)

a) Svédország különleges esete

("T") Azon villamos mozdonyok esetében, amelyek vontatási teljesítménye meghaladja a 6 000 kW-t, legnagyobb tengelyterhelése pedig a 25 t-t, az LpAF,max indítási zajra a 3. táblázatban meghatározott indítási zaj határértékek 89 dB-ig megemelhetők.

7.3.2.4. Az elhaladási zaj határértékei (4.2.3. pont)

a) A Csatorna-alagút különleges esete

("P") A Csatorna-alagút esetében az elhaladási zaj határértékei nem vonatkoznak a nehéz tehergépjárművek Coquelles (Franciaország) és Folkestone (Egyesült Királyság) közötti szállítására használt teherkocsikra.

b) Svédország különleges esete

("T") Azon villamos mozdonyok esetében, amelyek vontatási teljesítménye meghaladja a 6 000 kW-t, legnagyobb tengelyterhelése pedig 25 t-t, az LpAeq,Tp (80 km/h) elhaladási zajra a 4. táblázatban meghatározott határértékek 85 dB-ig megemelhetők.

7.4. Különös végrehajtási szabályok

7.4.1. Az ezen ÁME meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó különös végrehajtási szabályok (7.2.2. pont)

a) Az ezen ÁME-nak a Csatorna-alagútban üzemeltetett meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("P") Az éjszaka üzemeltetett tehervonatok napi száma éves átlagának kiszámítása során nem kell figyelembe venni a kizárólag a Coquelles (Franciaország) és Folkestone (Egyesült Királyság) közötti vonalon üzemeltetett, nehéz tehergépjárművek szállítására szolgáló teherkocsikból álló tehervonatokat.

b) Az ezen ÁME-nak a Finnország és Svédország területén üzemeltetett meglévő teherkocsikra történő alkalmazására vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("T") A csendesebb útvonalak fogalma a műanyag féktuskók szélsőséges téli időjárási viszonyok melletti használatával összefüggő bizonytalanságok miatt 2032. december 31-ig nem alkalmazandó a finnországi és a svédországi hálózatra. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy más tagállamokból származó teherkocsik üzemeljenek a finnországi és a svédországi hálózaton.

7.4.2. A csendesebb útvonalakon üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok (7.2.2.2. pont)

a) A Belgium csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("T") A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Belgium területén található csendesebb útvonalakon:

- az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig,

- azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2026. december 31-ig,

- azok az öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik, amelyek kerekeit a B. függelék [3] hivatkozásában említett előírásban meghatározott követelményeknek megfelelő kerekekre kell lecserélni ahhoz, hogy utólag műanyag féktuskókkal legyenek felszerelhetők, 2026. december 31-ig.

b) A Csatorna-alagút csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("P") A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Csatorna-alagútra vonatkozó koncessziós szerződés hatálya alá tartozó csendesebb útvonalakon:

nehéz tehergépjárművek Coquelles (Franciaország) és Folkestone (Egyesült Királyság) közötti szállítására szolgáló teherkocsik.

c) A Cseh Köztársaság csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("T") A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Cseh Köztársaság területén található csendesebb útvonalakon:

- az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig,

- az 59V típusú csapágyakkal rendelkező teherkocsik 2034. december 31-ig,

- azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2034. december 31-ig,

- az 1Bg vagy 1Bgu fékkonfigurációval rendelkező, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik 2036. december 31-ig,

- azok az öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik, amelyek kerekeit a B. függelék [3] hivatkozásában említett előírásban meghatározott követelményeknek megfelelő kerekekre kell lecserélni ahhoz, hogy utólag műanyag féktuskókkal legyenek felszerelhetők, 2029. december 31-ig.

Ezen túlmenően nem kötelező a műanyag féktuskók csendesebb útvonalakon történő használata azon meglévő teherkocsik esetében, amelyek nem tartoznak az első bekezdés szerinti kategóriákba, és amelyek esetében 2030. december 31-ig nem oldható meg az öntöttvas féktuskók egy az egyben történő lecserélése.

d) A Franciaország csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("T") A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Franciaország területén található csendesebb útvonalakon:

- az 1Bg vagy 1Bgu fékkonfigurációval rendelkező, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik 2030. december 31-ig,

- a kis méretű (920 mm-nél kisebb átmérőjű) kerekekkel felszerelt teherkocsik 2030. december 31-ig.

e) Az Olaszország csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("T") A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők az Olaszország területén található csendesebb útvonalakon:

- az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig,

- azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2026. december 31-ig,

- azok az öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik, amelyek kerekeit a B. függelék [3] hivatkozásában említett előírásban meghatározott követelményeknek megfelelő kerekekre kell lecserélni ahhoz, hogy utólag műanyag féktuskókkal legyenek felszerelhetők, 2026. december 31-ig.

Ezen túlmenően nem kötelező a műanyag féktuskók csendesebb útvonalakon történő használata azon meglévő teherkocsik esetében, amelyek nem tartoznak az első bekezdés szerinti kategóriákba, és amelyek esetében 2030. december 31-ig nem oldható meg az öntöttvas féktuskók egy az egyben történő lecserélése.

f) A Lengyelország csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("T") A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők 2036. december 31-ig a Lengyelország területén található csendesebb útvonalakon:

- abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik,

- 1Bg vagy 1Bgu fékkonfigurációval rendelkező, öntöttvas féktuskókkal felszerelt teherkocsik,

- "S" típusú forgalomra tervezett, öntöttvas féktuskókkal felszerelt "SS" típusú fékkel rendelkező teherkocsik,

- öntöttvas féktuskókkal felszerelt, "SS" típusú forgalomra tervezett teherkocsik, amelyek "LL" típusú féktuskókkal való utólagos felszerelése a B. függelék [3] hivatkozásában említett előírásban meghatározott követelményeknek megfelelő kerekekkel, valamint inflexiós szeleppel történő felszerelést tenne szükségessé.

g) A Szlovákia csendesebb útvonalain üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok

("T") A 7.2.2.2. pontban felsorolt teherkocsikon kívül a következő meglévő teherkocsik üzemeltethetők a Szlovákia területén található csendesebb útvonalakon:

- az abroncsos kerekekkel rendelkező teherkocsik 2026. december 31-ig,

- a 26-2.8 típusú forgóvázzal rendelkező, P10 típusú öntöttvas féktuskóval felszerelt teherkocsik 2036. december 31-ig,

- azok a teherkocsik, amelyeket inflexiós szeleppel kell felszerelni ahhoz, hogy az öntöttvas féktuskó műanyag féktuskóra legyen lecserélhető, 2036. december 31-ig,

("P") Olyan, 2TS típusú forgóvázzal rendelkező teherkocsik, amelyeket Szlovákia és harmadik országok között közlekedtetnek a határállomáson történő forgóvázcserével.

A. függelék

Nincs használatban

B. függelék

Az ebben az ÁME-ban említett szabványok

B.1. táblázat

Szabványok és normatív dokumentumok

HivatkozásÉrtékelendő jellemzőkÁME pontSzabvány kötelező pontja
[1]EN ISO 3095:2013
Akusztika. Vasúti alkalmazások. Sínpályához kötött járművek zajkibocsátásának mérése
[1.1]Elhaladási zaj – legalább 250 km/h sebesség mellett végzett mérések4.2.3.6.
[1.2]Állóhelyzeti zaj – megfelelőségértékelés6.2.2.1.5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. (az 5.5.2. pont nélkül), 5.7. és 5.8.1.
[1.3]Állóhelyzeti zaj – a fő levegőkompresszor működése mellett6.2.2.1.5.7.
[1.4]Indítási zaj6.2.2.2.7. (a 7.5.1.2. pont nélkül)
Eltérés a 7.5.3. ponttól
[1.5]Elhaladási zaj – a próbapályára vonatkozó feltételek6.2.2.3.1.6.2.
[1.6]Elhaladási zaj – eljárás6.2.2.3.2.6.1., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. és 6.7. (a 6.7.2. pont nélkül)
[2]EN ISO 3381:2021
Vasúti alkalmazások. Akusztika. Kötöttpályás járművek belső zajának mérése
[2.1]A vezetőfülke belső zajszintje6.2.2.4.7., 8., kivéve a 8.4.5. és a 8.7.2. pont
[3]EN 13979-1:2020
Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Monoblokk-kerekek – Műszaki jóváhagyási eljárás – 1. rész: Kovácsolt és hengerelt kerekek
Megjegyzés: EN 13979-1:2003+A2:2011 szintén elfogadható
[3.1]Egyszerűsített értékelés:6.2.3. – 7. táblázatE. melléklet
[3.2]A csendesebb útvonalakon üzemeltetett teherkocsikra vonatkozó különös végrehajtási szabályok7.4.2.Mind
[4]UIC 541-4:2020
Műanyag féktuskók. A tanúsítás és a használat általános feltételei
[4.1]Fékteljesítmény-vizsgálati programF. függelékA1_a és A2_a vizsgálati program
[5]EN 16452:2015+A1:2019
Vasúti alkalmazások. Fékezés. Féktuskók
[5.1]Fékteljesítmény-vizsgálati program – LL és K féktuskókF. függelékD.1. és C.1. vizsgálati program
[5.2]Fékteljesítmény-vizsgálati program – egyéb féktuskókF. függelékJ.2. vizsgálati program
[6]EN 15610:2019
Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. Sín- és kerékérdesség mérése a gördülési zajjal összefüggésben
[6.1]A kerék akusztikai érdességének méréséhez alkalmazott eljárásF. függelékValamennyi, a 6.2.2.2. pont kivételével

C. függelék

A járművek alrendszer értékelése

A 4.2. pontban meghatározott, értékelendő jellemzőkTervezési felülvizsgálatTípusvizsgálatRutinvizsgálatVonatkozó értékelési eljárás
A járművek alrendszer elemeÁME pontÁME pont
Állóhelyzeti zaj4.2.1.X (1)Xn.a.6.2.2.1.
Indítási zaj4.2.2.X (1)Xn.a.6.2.2.2.
Elhaladási zaj4.2.3.X (1)Xn.a.6.2.2.3.
A vezetőfülke belső zajszintje4.2.4.X (1)Xn.a.6.2.2.4.
(1)
Kizárólag abban az esetben, ha a 6.2.3. pont értelmében az egyszerűsített értékelés kerül alkalmazásra.

D. függelék

Csendesebb útvonalak

D.1. A csendesebb útvonalak meghatározása

Az 5c. cikk (1) bekezdésének megfelelően a tagállamok az Ügynökség rendelkezésére bocsátják a csendesebb útvonalak jegyzékét, és gondoskodnak róla, hogy a pályahálózat-működtetők azonosítsák azokat a vasúti infrastruktúra-nyilvántartásról szóló (EU) 2019/777 bizottsági végrehajtási rendelet ( 9 ) szerinti RINF-alkalmazásban. A jegyzéknek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- a csendesebb útvonalak kezdő- és végpontjai, valamint az ezekhez tartozó szakaszok a vasúti infrastruktúra-nyilvántartásban meghatározottak szerinti földrajzi kódokkal megadva. Fel kell tüntetni, ha az említett pontok valamelyike a tagállam határán található,

- a csendesebb útvonalat alkotó szakaszok megjelölése.

A jegyzéket az alábbi sablon alapján kell elkészíteni:

Csendesebb útvonalAz útvonal szakaszaiEgyedi szakaszazonosítóA csendesebb útvonal a tagállam határánál kezdődik/ér véget
A. pont–E. pontA. pont–B. pont201Igen
E. PONT (Y. ország)
B. pont–C. pont202
C. pont–D. pont203
D. pont–E. pont204
F. pont–I. pontF. pont–G. pont501Nem
G. pont–H. pont502
H. pont–I. pont503

Emellett a tagállamok önkéntes alapon a csendesebb útvonalakat ábrázoló térképeket is rendelkezésre bocsáthatnak. Minden jegyzéket és térképet legkésőbb 2019.5.27. után 9 hónapon belül közzé kell tenni az Ügynökség honlapján (http://www.era.europa.eu).

Az Ügynökség ugyanezen időpontig tájékoztatja a Bizottságot a csendesebb útvonalak jegyzékeiről és térképeiről. A Bizottság ennek megfelelően tájékoztatja a tagállamokat az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkében említett bizottság útján.

D.2. A csendesebb útvonalak aktualizálása

A csendesebb útvonalak 5c. cikk (2) bekezdése szerinti aktualizálásához az aktualizálást megelőző utolsó három év áruforgalmi adatait kell felhasználni. Amennyiben az áruforgalom egy adott évben rendkívüli körülmények miatt több mint 25 %-kal eltér az átlagtól, az érintett tagállam a fennmaradó két év alapján is kiszámíthatja az átlagértéket. A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a pályahálózat-működtetők aktualizálják a csendesebb útvonalakat a RINF-alkalmazásban, amint ezek az aktualizálások elérhetővé válnak. Az aktualizálások a közzétételük utáni következő menetrendi váltástól alkalmazandók.

A csendesebb útvonalként kijelölt útvonalakat az aktualizálás után is meg kell tartani e minőségükben, kivéve, ha a szóban forgó időszakban a forgalom volumene több mint 50 %-kal csökkent, és az éjszaka üzemeltetett tehervonatok napi átlagos száma 12-nél kisebb.

Az új és korszerűsített vonalak esetében a csendesebb útvonalként történő kijelölés során a forgalom várható volumenét kell figyelembe venni.

E. függelék

Régi típusú műanyag féktuskók

E.1. Nemzetközi használatra szánt régi típusú műanyag féktuskók

A táblázatban felsorolt féktuskókkal felszerelt meglévő teherkocsik az UIC 541-4. sz. tájékoztatójának N. függelékében meghatározott időpontig használhatók az alkalmazási területükön belül található csendesebb útvonalakon.

A termék gyártója/neve:A féktuskó megnevezése/típusaA súrlódási együttható típusa
Valeo/Hersot
Wabco/Cobra
693
W554
K
FerodoI/B 436K
Abex229K
(Fe – szinterezett)
Jurid738K
(Fe – szinterezett)

A táblázatban nem szereplő, de a 2004/446/EK ( 10 ) vagy a 2006/861/EK bizottsági határozattal ( 11 ) összhangban a nemzetközi forgalomban való használatra már engedélyezett régi típusú műanyag féktuskókkal felszerelt teherkocsik az engedély hatálya alá tartozó alkalmazási területen belül bármilyen határidő nélkül továbbra is használhatók.

E.2. Nemzeti használatra szánt régi típusú műanyag féktuskók

A táblázatban felsorolt féktuskókkal felszerelt meglévő teherkocsik kizárólag az alkalmazási területükön belül található megfelelő tagállami vasúthálózatokon használhatók, beleértve a csendesebb útvonalakat.

A termék gyártója/neve:A féktuskó megnevezése/típusaTagállam
Cobra/WabcoV133Olaszország
CofrenS153Svédország
Cofren128Svédország
Cofren229Olaszország
ICER904Spanyolország, Portugália
ICER905Spanyolország, Portugália
Jurid838Spanyolország, Portugália

F. függelék

A féktuskók akusztikai teljesítményének értékelése

Ezen eljárás célja a műanyag féktuskók akusztikai teljesítményének a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek szintjén történő igazolása.

Az eljárás a következő lépésekből áll:

1. Az értékelés tárgyát képező féktuskó tekintetében reprezentatív kerék akusztikai érdességének mérése.

A kerék akusztikai érdességének vizsgálata próbapadon

Új féktuskókat kell használni. Csak új vagy újonnan esztergált kerekek használhatók. A kerekeknek mentesnek kell lenniük minden sérüléstől (repedések, laposodás stb.).

Legalább egy 920 mm névleges átmérőjű keréken végre kell hajtani az alábbi fékteljesítmény-vizsgálati programok egyikét:

- LL féktuskók esetében a B. függelék [4] hivatkozásában említett előírás szerinti A2_a program, K féktuskók esetében az említett előírás szerinti A1_a program;

- LL féktuskók esetében a B. függelék [5] hivatkozásában említett előírás szerinti D.1 program, K féktuskók esetében az említett előírás szerinti C.1 program;

- Egyéb féktuskók esetében a B. függelék [5] hivatkozásában említett előírás szerinti J.2 program.

A kiválasztott programot el kell végezni, és a program befejezése utáni mérési sorozat eredményeit kell felhasználni a kerék érdességi indexének meghatározásához.

A kiválasztott program második futtatása opcionális. Ha ezt a lehetőséget választják, a második futtatás befejezése utáni mérési sorozat eredményeit kell felhasználni a kerék érdességi indexének meghatározásához. Mindkét futtatás eredményeit dokumentálni kell.

A második futtatást ugyanazzal a kerékkel kell végrehajtani, de a féktuskót meg lehet újítani, és egy másik, azonos típusú féktuskóra lehet cserélni. Ebben az esetben az új féktuskó bekoptatását a második futtatás elején teljes mértékben végre kell hajtani.

A kerék akusztikai érdességének méréséhez alkalmazott eljárás

A mérést a B. függelék [6] hivatkozásában említett előírásnak megfelelően kell elvégezni. Annak érdekében, hogy a futófelület akusztikai érdessége reprezentatív legyen, a B. függelék [6] hivatkozásában említett előírásban meghatározott helyek helyett 8, egymástól 5 mm-es távolságra lévő mérővonal alkalmazása tekinthető elegendőnek.

A mérést a kerék akusztikai érdességének az előző szakaszban meghatározott, próbapadon történő vizsgálata során, az alábbi táblázatok egyikével összhangban kell elvégezni:

Ha a kiválasztott program a B. függelék [4] hivatkozásában említett előírás szerinti A2_a program:

Akusztikai érdességmérési sorozatok / CímkeProgram szakaszFékműködtetések száma
1. futtatás2. futtatás
AIndításkorKezdeti állapot
BIBekoptatás után6 fékműködtetés után
CJA fék oldott állapotba helyezése után26 fékműködtetés után
DKSzáraz és üres állapot51 fékműködtetés után
ELNedves és üres állapot87 fékműködtetés után
FMTerhelt állapot128 fékműködtetés után
GNSúrlódó fékezés (meredek lejtő szimulációja)130 fékműködtetés után
HOA program vége164 fékműködtetés után

Ha a kiválasztott program a B. függelék [4] hivatkozásában említett előírás szerinti A1_a program:

Akusztikai érdességmérési sorozatok / CímkeProgram szakaszFékműködtetések száma
1. futtatás2. futtatás
AIndításkorKezdeti állapot
BIBekoptatás után6 fékműködtetés után
CJA fék oldott állapotba helyezése után26 fékműködtetés után
DKSzáraz és üres állapot51 fékműködtetés után
ELNedves és üres állapot87 fékműködtetés után
FMTerhelt állapot128 fékműködtetés után
GNSúrlódó fékezés (meredek lejtő szimulációja)130 fékműködtetés után
HOA program vége164 fékműködtetés után

Ha a kiválasztott program a B. függelék [5] hivatkozásában említett előírás szerinti D.1 program:

Akusztikai érdességmérési sorozatok / CímkeProgram szakaszFékműködtetések száma
1. futtatás2. futtatás
AIndításkorKezdeti állapot
BIBekoptatás után6 fékműködtetés után
CJA fék oldott állapotba helyezése után26 fékműködtetés után
DKSzáraz és üres állapot51 fékműködtetés után
ELNedves és üres állapot87 fékműködtetés után
FMTerhelt állapot128 fékműködtetés után
GNSúrlódó fékezés (meredek lejtő szimulációja)130 fékműködtetés után
HOA program vége149 fékműködtetés után

Ha a kiválasztott program a B. függelék [5] hivatkozásában említett előírás szerinti C.1 program:

Akusztikai érdességmérési sorozatok / CímkeProgram szakaszFékműködtetések száma
1. futtatás2. futtatás
AIndításkorKezdeti állapot
BIBekoptatás után6 fékműködtetés után
CJA fék oldott állapotba helyezése után26 fékműködtetés után
DKSzáraz és üres állapot51 fékműködtetés után
ELNedves és üres állapot87 fékműködtetés után
FMTerhelt állapot128 fékműködtetés után
GNSúrlódó fékezés (meredek lejtő szimulációja)130 fékműködtetés után
HOA program vége149 fékműködtetés után

Ha a kiválasztott program a B. függelék [5] hivatkozásában említett előírás szerinti J.2 program:

Akusztikai érdességmérési sorozatok / CímkeProgram szakaszFékműködtetések száma
1. futtatás2. futtatás
AIndításkorKezdeti állapot
BIBekoptatás után6 fékműködtetés után
CJA fék oldott állapotba helyezése után26 fékműködtetés után
DKSzáraz és üres állapot51 fékműködtetés után
ELNedves és üres állapot87 fékműködtetés után
FMTerhelt állapot128 fékműködtetés után
GNSúrlódó fékezés (meredek lejtő szimulációja)130 fékműködtetés után
HOA program vége149 fékműködtetés után

- Mintavétel: meg kell mérni 1 kerék akusztikai érdességét.

- Átlagolás: az akusztikai érdesség RMS átlagértékét kell használni.

Az eredmény egy reprezentatív, egyharmad oktáv hullámhosszú kerékérdességi spektrum az L r hullámhossztartományban.

2. Skaláris mutató levezetése az 1. lépésben mért L r kerékérdességből

iλ hullámhossz
[m]
A
dB 1 mikrométerre
B
dB 1/(10-6 m)-re
L r
dB 1 mikrométerre
10,00315-17,9-16,6
20,004-16,2-13,9
30,005-15,5-10,0
40,0063-14,4-6,9
50,008-13,3-6,2
60,01-13,1-5,4
70,0125-12,8-3,3A kerékérdesség
80,016-12,4-2,2mérésének
90,02-10,9-4,2eredményeiből
100,025-11,1-8,5
110,0315-10,5-11,2
120,04-9,8-14,3
130,05-4,8-15,6
140,063-5,9-17,3
150,08-5,6-23,7
160,10,5-29,0
170,1252,4-30,7
180,164,8-31,7
190,22,4-30,7

3. Megfelelési kritériumok

A 2. lépésben mért mutatónak 1-nél kisebbnek vagy azzal egyenlőnek kell lennie.

A 2. lépésben mért mutatót, valamint az Lr hullámhossztartományon belüli reprezentatív, egyharmad oktáv hullámhosszú kerékérdességi spektrumot rögzíteni kell a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem tanúsítványában.

G. függelék

Mentesített féktuskók

Az alább felsorolt féktuskók 2033. szeptember 28-ig mentesülnek az EK-megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó követelmény alól. Az említett dátumig a gyártó vagy képviselője értesítheti a Bizottságot arról, hogy felül kell vizsgálni az F. függelék 3. pontjában meghatározott megfelelési kritériumokat vagy az abban a függelékben meghatározott módszertant.

GyártóTípusleírás és rövidített megnevezés (ha eltér)
BecoritK40
CoFrenC333
CoFrenC810
Knorr-BremseCosid 704
Knorr-BremsePROBLOCK J816M
FrenoplastFR513
Federal MogulJurid 816 M
rövidítve: J816M
Federal MogulJurid 822
Knorr-BremsePROBLOCK J822
CoFrenC952-1
Federal MogulJ847
Knorr-BremsePROBLOCK J847
Icer Rail / BecoritIB 116*
Alstom/FlertexW30-1

H. függelék

A követelményeket és az átmeneti rendszereket érintő módosítások

A H.1. és H.2. táblázatban felsoroltakon kívüli ÁME pontokat illetően a korábbi ÁME-nak (azaz az (EU) 2019/774 bizottsági végrehajtási rendelettel ( 13 ) módosított ezen rendeletnek) való megfelelés az ezen ÁME 2023. szeptember 28-tól alkalmazandó változatának való megfelelést is jelenti.

Módosítások a 7 éves általános átmeneti rendszer tekintetében:

A H.1. táblázatban felsorolt ÁME pontokat illetően a korábbi ÁME-nak való megfelelés nem jelenti az ezen ÁME 2023. szeptember 28-tól alkalmazandó változatának való megfelelést.

A 2023. szeptember 28-án már tervezési fázisban lévő projektek esetében ezen ÁME követelményeinek 2030. szeptember 28-tól kell megfelelni.

A H.1. táblázatban felsorolt ÁME-követelmények nem érintik a gyártási fázisban lévő projekteket és az üzemben lévő járműveket.

H.1. táblázat

7 éves átmeneti rendszer

ÁME pont(ok)ÁME pont(ok) a korábbi ÁME-banAz ÁME módosításának magyarázata
Tárgytalan

Módosítások az egyedi átmeneti rendszer tekintetében

A H.2. táblázatban felsorolt ÁME pontokat illetően a korábbi ÁME-nak való megfelelés nem jelenti az ezen ÁME 2023. szeptember 28-tól alkalmazandó változatának való megfelelést.

A 2023. szeptember 28-án már tervezési fázisban lévő projektek, a gyártási fázisban lévő projektek, és az üzemeben lévő járművek esetében ezen ÁME követelményeinek a H.2. táblázatban meghatározott, vonatkozó átmeneti rendszer szerint 2023. szeptember 28-tól kell megfelelni.

H.2. táblázat

Egyedi átmeneti rendszer

ÁME pont(ok)ÁME pont(ok) a korábbi ÁME-banAz ÁME módosításának magyarázataÁtmeneti rendszer
A tervezési fázis nem kezdődött megA tervezési fázis megkezdődöttGyártási fázisÜzemben lévő járművek
Tárgytalan

( 1 ) A Bizottság 2014. november 18-i 1302/2014/EU rendelete az Európai Unió vasúti rendszerének "járművek - mozdonyok és személyszállító járművek" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (lásd e Hivatalos Lap 228. oldalát.).

( 2 ) A Bizottság 2013. március 13-i 321/2013/EU rendelete az Európai Unió vasúti rendszere "járművek - teherkocsik" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 104., 2013.4.12., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 2005. december 23-i 2006/66/EK határozata a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer "járművek - zaj" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 37., 2006.2.8., 1. o.).

( 4 ) A Bizottság 2010. november 9-i 2010/713/EU határozata az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól (HL L 319., 2010.12.4., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18., 12. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 42., 2003.2.15., 38. o.).

( 7 ) A Bizottság (EU) 2019/773 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 139I., 2019.5.27., 5. o.).

( 8 ) A Bizottság 2002/735/EK határozata (2002. május 30.) a 96/48/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járműalrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 245., 2002.9.12., 402. o.).

( 9 ) A Bizottság (EU) 2019/777 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 139I., 2019.5.27., 312. o.).

( 10 ) A Bizottság 2004/446/EK határozata (2004. április 29.) a 2001/16/EK irányelvben említett, a zajártalom, a teherkocsik, valamint a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai átjárhatósági műszaki előírásai alapvető paramétereinek meghatározásáról (HL L 155., 2004.4.30., 1. o.).

( 11 ) A Bizottság 2006/861/EK határozata (2006. július 28.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer "járművek - teherkocsik" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 344., 2006.12.8., 1. o.).

( 12 ) Az A(i) és a B(i) együtthatókat az elhaladási zaj és a referenciavágányra vonatkozó feltételek jelenlegi határértékeihez igazították.

( 13 ) A Bizottság (EU) 2019/774 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az 1304/2014/EU rendeletnek a "járművek - zaj" alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás meglévő teherkocsikra való alkalmazása tekintetében történő módosításáról (HL L 139I., 2019.5.27., 89. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R1304 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R1304&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R1304-20230928 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R1304-20230928&locale=hu

Tartalomjegyzék