32019R2014[1]

A Bizottság (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 11.)

az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére és 16. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/1369 rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az olyan termékcsoportok címkézésének vagy címkéi energiaosztály szempontjából történő felülvizsgálatának tekintetében, amelyek jelentős megtakarítási potenciállal rendelkeznek az energia- és - adott esetben - egyéb erőforrások tekintetében.

(2) Az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) állapította meg a háztartási mosógépek energiafogyasztási címkézésének szabályait.

(3) A 96/60/EK bizottsági irányelv (3) rendelkezett a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztási címkézéséről.

(4) A Bizottság által a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 16. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában kidolgozott, a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv (a COM(2016) 773 final bizottsági közlemény (5)) meghatározza a 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozó környezettudatos tervezési és energiahatékonysági címkézési keretrendszer prioritásait. A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv meghatározza azokat az energiával kapcsolatos termékcsoportokat, amelyek elsőbbséget élveznek az előkészítő tanulmányok készítése és a végrehajtási intézkedések elfogadása, valamint az 1015/2010/EU bizottsági rendelet (6), az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet és a 96/60/EK irányelv felülvizsgálata szempontjából.

(5) A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkatervben foglalt intézkedések révén a becslések szerint 2030-ban több mint 260 TWh teljes éves végsőenergia-megtakarítás érhető el, ami az üvegházhatásúgáz-kibocsátás megközelítőleg évi 100 millió tonnával való csökkentésének felel meg. A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek szerepelnek a munkatervben felsorolt termékcsoportok között, becsült éves villamosenergia-megtakarításuk 2,5 TWh, amely 2030-ig 0,8 Mt CO2-egyenérték/év csökkentést eredményez az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában, továbbá 711 millió m3 becsült vízmegtakarítást.

(6) Ezenfelül a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek szerepelnek az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikke (5) bekezdésének (b) pontjában felsorolt termékcsoportok között, amelyek kapcsán a Bizottságnak el kell fogadnia egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust az energiaosztály szempontjából felülvizsgált A-G osztály közötti skálát alkalmazó címke bevezetése érdekében.

(7) A Bizottság felülvizsgálta annak 7. cikke értelmében az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet, valamint a 96/60/EK bizottsági irányelvet, és megvizsgálta a műszaki, környezeti és gazdasági vonatkozásokat, valamint a valós felhasználói magatartást. A felülvizsgálatra az uniós és harmadik országbeli érdekelt felekkel szoros együttműködésben került sor. A felülvizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozták és az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikke alapján létrehozott konzultációs fórum elé terjesztették.

(8) A felülvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy szükség van a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó felülvizsgált követelmények bevezetésére, és hogy ezeket elő lehet írni egyetlen, az energiafogyasztás címkézéséről szóló rendeletben. Így e rendelet hatálya egyaránt kiterjed a háztartási mosógépekre és háztartási mosó-szárítógépekre.

(9) A nem háztartási mosógépek és a nem háztartási mosó-szárítógépek eltérő jellemzőkkel és felhasználási módokkal rendelkeznek. Azok más szabályozás, elsősorban a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) tárgyát képezik, ezért nem tartozhatnak e rendelet hatálya alá. A háztartási mosógépekre és a háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó rendeleteknek vonatkozniuk kell minden azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező ilyen gépre, azok használati körülményeitől függetlenül.

(10) A háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek e rendelet alkalmazásában jelentőséggel bíróként azonosított környezeti jellemzői a felhasználási szakaszban az energia- és a vízfogyasztás, az élettartam végén a keletkező hulladék, valamint a levegőbe és a vízbe történő kibocsátások a gyártási szakaszban (a nyersanyagok kitermelése és feldolgozása folytán) és a felhasználási szakaszban (a villamosenergia-fogyasztás miatt).

(11) A felülvizsgálatból kiderül, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia- és vízfogyasztása tovább csökkenthető olyan energiacímkézési intézkedések végrehajtásával, amelyek egyrészt jobban differenciálnak a termékek között, ösztönzőként szolgálva a szállítók számára a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energia- és erőforrás-hatékonyságának további javítására, másrészt jobban reagálnak a fogyasztók mosási vagy mosási és szárítási programok használatával (különösen azok időtartamával) kapcsolatos elvárásaira.

(12) A háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonyságának címkézése lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, előnyben részesítve az energia- és erőforrás-hatékonyabb készülékeket. A címkén feltüntetett információk megértését és relevanciáját az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban konkrét fogyasztói felmérés révén ellenőrizték.

(13) A kereskedelmi vásárokon kiállított háztartási mosógépeken és háztartási mosó-szárítógépeken fel kell tüntetni az energiafogyasztást jelölő címkét, amennyiben a modell első egységét már forgalomba hozták, vagy a kereskedelmi vásáron forgalomba hozzák.

(14) A releváns termékparaméterek mérésére megbízható, pontos és megismételhető módszereket kell alkalmazni. E módszereknek a legkorszerűbb elismert mérési módszertanon kell alapulniuk, beleértve adott esetben az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokat.

(15) Figyelembe véve az energiával kapcsolatos termékek webes áruházakon és internetes értékesítési platformokon keresztül történő értékesítésének növekvő volumenét (a közvetlenül a szállítóktól történő vásárláshoz képest), egyértelművé kell tenni, hogy a webes áruházak és az internetes értékesítési platformok webtárhely-szolgáltatóinak felelőssége a szállító által biztosított címkének az ár közelében való megjelenítése. E kötelezettségükről tájékoztatniuk kell a szállítót, a rendelkezésre bocsátott címke és termékinformációs adatlap pontosságáért vagy tartalmáért azonban nem tartoznak felelősséggel. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában azonban az ilyen internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformoknak haladéktalanul intézkedniük kell az adott termékre vonatkozó információk eltávolítása vagy az azokhoz való hozzáférés letiltása érdekében, amennyiben például a piacfelügyeleti hatóság tájékoztatása alapján meg nem felelésről szereznek tudomást (pl. hiányzó, hiányos vagy helytelen címke vagy termékinformációs adatlap). A közvetlenül a végfelhasználóknak a saját weboldalukon keresztül értékesítő kereskedőkre az (EU) 2017/1369 rendelet 5. cikkében említett kereskedői távértékesítési kötelezettségek vonatkoznak.

(16) Az e rendeletben előírt intézkedéseket a konzultációs fórum és a tagállami szakértők az (EU) 2017/1369 rendelet 17. cikkének megfelelően megvitatták.

(17) Az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet, valamint a 96/60/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosógépek és elektromos háztartási mosó-szárítógépek (ezeken belül az akkumulátorral is működtethető, valamint a beépíthető háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek) címkézésére, valamint az e termékekkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) a 2006/42/EK irányelv hatálya alá tartozó mosógépek és mosó-szárítógépek;

b) az akkumulátorról működtethető, külön megvásárolt váltóáram-/egyenáram átalakítóval a villamos hálózatra csatlakoztatható háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek;

c) illetve a 2 kg vagy annál kisebb névleges kapacitású háztartási mosógépek, illetve a 2 kg vagy annál kisebb névleges mosási kapacitású háztartási mosó-szárítógépek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "elektromos hálózat" vagy "villamos fővezeték": a hálózatból származó 230 (± 10 %) V-os, 50 Hz-es váltófeszültségű elektromos áramforrás;

2. "automata mosógép": olyan mosógép, melynek töltetét a mosógép a program teljes ideje alatt felhasználói beavatkozás nélkül kezeli;

3. "háztartási mosógép": olyan automata mosógép, amely víz, valamint kémiai, mechanikai, és termikus hatások használatával tisztítja és öblíti a háztartási ruhaneműt, centrifugálási funkcióval is rendelkezik, és amely a gyártó a megfelelőségi nyilatkozata szerint megfelel a 2014/35/EU (10) vagy a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (11);

4. "háztartási mosó-szárítógép": egy olyan háztartási mosógép, amely egy automata mosógép funkcióin túlmenően ugyanazon mosógépdobban rendelkezik a textilek - jellemzően melegítéssel és forgással történő - szárítására szolgáló eszközzel, és amely a gyártó megfelelőségi nyilatkozata szerint megfelel a 2014/35/EU vagy a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

5. "beépíthető háztartási mosógép": olyan háztartási mosógép, amelyet kizárólag arra a célra terveztek, vizsgáltak és hoznak forgalomba, hogy:

a) bútorba beszereljék vagy (felül és/vagy alul és oldalt) panelekkel beborítsák;

b) bútor oldalához, tetejéhez vagy aljához, vagy panelekhez biztonságosan rögzítsék; és

c) gyárilag befejezett, integrált előlappal, vagy egyedi elülső panellel lássák el;

6. "beépíthető háztartási mosó-szárítógép": olyan háztartási mosó-szárítógép, amelyet kizárólag arra a célra terveztek, vizsgáltak és hoznak forgalomba, hogy:

a) bútorba beszereljék vagy (felül és/vagy alul és oldalt) panelekkel beborítsák;

b) bútor oldalához, tetejéhez vagy aljához, vagy panelekhez biztonságosan rögzítsék; és

c) gyárilag befejezett, integrált előlappal, vagy egyedi elülső panellel lássák el;

7. "többdobos háztartási mosógép": egynél több dobbal ellátott háztartási mosógép, legyenek ezek külön egységekben vagy ugyanazon burkolatban;

8. "többdobos háztartási mosó-szárítógép": egynél több dobbal ellátott háztartási mosó-szárítógép, legyenek ezek külön egységekben vagy ugyanazon burkolatban;

9. "értékesítési hely": olyan hely, ahol háztartási mosógépeket vagy háztartási mosó-szárítógépeket (vagy mindkettőt) bemutatnak és kínálnak értékesítés, bérlés vagy részletre vásárlás céljából.

A mellékletek céljaira az I. melléklet további fogalommeghatározásokat tartalmaz.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei

(1) A szállítók kötelesek gondoskodni a következőkről:

a) minden háztartási mosógépet és háztartási mosó-szárítógépet elláttak a III. mellékletben, illetve többdobos háztartási mosógépek és többdobos háztartási mosó-szárítógépek esetében a X. mellékletben meghatározott formátumú, nyomtatott címkével;

b) az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paramétereket beviszik a termékadatbázisba;

c) a termékinformációs adatlapot a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek kereskedőinek kifejezett kérésére nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátják;

d) a VI. mellékletben meghatározott műszaki dokumentáció tartalmát beviszik a termékadatbázisba;

e) a háztartási mosógépek, illetve háztartási mosó-szárítógépek egy meghatározott modelljére vonatkozó vizuális hirdetések a VII. és a VIII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját;

f) egy háztartási mosógép vagy háztartási mosó-szárítógép adott modelljére vonatkozó minden, akár internetes műszaki promóciós anyag, amely leírja annak egyes műszaki paramétereit, tartalmazza a címkén a VII. mellékletnek megfelelően az adott modell energiahatékonysági osztályát és az elérhető energiahatékonysági osztályok tartományát.

g) a kereskedők rendelkezésére bocsátanak egy, a III. mellékletben meghatározott formátumú és tartalmú elektronikus címkét a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek minden modelljéhez;

h) a kereskedők rendelkezésére bocsátanak egy, az V. mellékletben meghatározottak szerinti termékinformációs adatlapot a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek minden modelljéhez.

(2) Az energiahatékonysági osztály és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály meghatározását a II. melléklet tartalmazza, és ezeket a IV. melléklettel összhangban kell kiszámítani.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A kereskedők kötelesek gondoskodni a következőkről:

a) az értékesítés helyén kiállított háztartási mosógépeken, illetve háztartási mosó-szárítógépeken oly módon helyezik el a szállítók által a 3. cikk 1. a) pontjának megfelelően biztosított címkét, hogy a címke a beépíthető gépek esetében is jól látható legyen, minden más gép esetében pedig annak elején vagy tetején jól látható legyen;

b) a távértékesítés és az interneten keresztül történő értékesítés esetén rendelkezésre áll a címke és a termékinformációs adatlap a VII. és VIII. melléklettel összhangban;

c) egy háztartási mosógép vagy háztartási mosó-szárítógép egy adott modelljéhez tartozó bármely vizuális hirdetés a VII. mellékletnek megfelelően tartalmazza a címkén az adott modell energiahatékonysági osztályát és az elérhető energiahatékonysági osztályok tartományát;

d) egy háztartási mosógép vagy háztartási mosó-szárítógép adott modelljére vonatkozó minden, akár internetes műszaki promóciós anyag, amely leírja annak egyes műszaki paramétereit, tartalmazza a címkén a VII. mellékletnek megfelelően az adott modell energiahatékonysági osztályát és az elérhető energiahatékonysági osztályok tartományát.

5. cikk

Az internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformok szolgáltatóinak kötelezettségei

Amennyiben egy, a 2000/31/EK irányelv 14. cikkében említett tárhelyszolgáltató lehetővé teszi a háztartási mosógépek, illetve háztartási mosó-szárítógépek internetes oldalán keresztül történő értékesítését, e szolgáltató lehetővé teszi a kereskedő által biztosított elektronikus címke és elektronikus termékinformációs adatlap megjelenítését a kijelző mechanizmuson a VIII. melléklet rendelkezéseinek megfelelően, és tájékoztatja a kereskedőt az azok megjelenítésére vonatkozó kötelezettségről.

6. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a IV. melléklet követelményeit kielégítő mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

7. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

Az (EU) 2017/1369 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett piacfelügyeleti célú vizsgálatok során a tagállamok az e rendelet IX. mellékletében meghatározott ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja ezt a rendeletet, és a felülvizsgálat eredményeit - adott esetben a módosításra irányuló javaslat tervezetével együtt - legkésőbb 2025. december 25-ig a konzultációs fórum elé terjeszti.

A felülvizsgálatnak különösen a következőket kell értékelnie:

a) a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek energetikai és környezeti teljesítményével kapcsolatos javulási potenciál;

b) a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonyságára vonatkozó két skála fenntartásának helyénvalósága;

c) a meglévő intézkedések hatékonysága a végfelhasználói magatartás változásainak előidézése terén (energia- és erőforrás-hatékonyabb készülékek vásárlása, valamint energia- és erőforrás-hatékonyabb programok használata);

d) a körforgásos gazdasággal kapcsolatos célkitűzések megvalósításának lehetősége.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1061/2010/EU rendelet 2021. március 1-jével hatályát veszti.

A 96/60/EK irányelv 2021. március 1-jével hatályát veszti.

10. cikk

Átmeneti intézkedések

2019. december 25-ig és 2021. február 28. között az 1061/2010/EU rendelet 3. cikkének b) pontjában előírt termékinformációs adatlapok - a nyomtatott formátum helyett - hozzáférhetővé tehetőek az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikke által létrehozott termékadatbázis útján. Ebben az esetben a szállító a kereskedő kifejezett kérésére a termékinformációs adatlapot nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja.

2019. december 25-ig és 2021. február 28. között a 96/60/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében előírt adatlapok - a nyomtatott formátum helyett - hozzáférhetővé tehetőek az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikke által létrehozott termékadatbázis útján. Ebben az esetben a szállító a kereskedő kifejezett kérésére a termékinformációs adatlapot nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. március 1-jétől kell alkalmazni. A 10. cikk azonban 2019. december 25-től, a 3. cikk (1) bekez désének a) és b) pontja pedig 2020. november 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 198., 2017.7.28., 1. o.

(2) A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 47. o.).

(3) A Bizottság 96/60/EK irányelve (1996. szeptember 19.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 266., 1996.10.18., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

(5) A Bizottság közleménye: A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016-2019 (COM(2016) 773 final, 2016.11.30.).

(6) A Bizottság 1015/2010/EU rendelete (2010. november 10.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 293., 2010.11.11., 21. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).

I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a mellékletekhez

E melléklet alkalmazásában:

1. "energiahatékonysági mutató" (EEI) a súlyozott energiafogyasztásnak a normál ciklus energiafogyasztásához viszonyított aránya;

2. "program": műveletek előre meghatározott sorozata, amelyet a szállító bizonyos típusú textilek mosására, szárítására, illetve egymást követő mosására és szárítására alkalmasnak nyilvánít;

3. "mosási ciklus": a kiválasztott program által meghatározott teljes mosási folyamat, amely különböző egymást követő műveleteket, többek között mosást, öblítést és centrifugálást foglal magában;

4. "szárítási ciklus": a kívánt programban meghatározottak szerinti teljes szárítási folyamat, amely különböző műveletek sorozatából áll, beleértve a melegítést és a forgatást;

5. "teljes ciklus": egy mosási és szárítási folyamat, amely egy mosási ciklusból és egy szárítási ciklusból áll;

6. "folyamatos ciklus": a folyamat megszakítása nélküli teljes ciklus, amelynek során a program egyetlen pontján sincs szükség felhasználói beavatkozásra;

7. "QR-kód": valamely termékmodell energiacímkéjén szereplő mátrix típusú vonalkód, amely a termékadatbázis nyilvános részében az adott modell információira mutat;

8. "névleges kapacitás": adott típusú száraz textilnek a szállító által megállapított azon maximális tömege kilogrammban, 0,5 kilogramm pontossággal, amelyet a szállító utasításai alapján történő töltés esetén egy háztartási mosógép egy mosási ciklusa, illetve egy háztartási mosó-szárítógép egy teljes ciklusa alatt a kiválasztott programmal kezelni lehet;

9. "névleges mosási kapacitás": adott típusú száraz textilnek a szállító által megállapított azon maximális tömege kilogrammban, 0,5 kilogramm pontossággal, amelyet a szállító utasításai alapján történő töltés esetén egy háztartási mosógép egy mosási ciklusa, illetve egy háztartási mosó-szárítógép egy mosási ciklusa alatt a kiválasztott programmal kezelni lehet;

10. "névleges szárítási kapacitás": adott típusú száraz textilnek a szállító által megállapított azon maximális tömege kilogrammban, 0,5 kilogramm pontossággal, amelyet a szállító utasításai alapján történő töltés esetén egy háztartási mosó-szárítógép egy szárítási ciklusa alatta kiválasztott programmal kezelni lehet;

11. "eco 40-60": a szállító által a 40, illetve 60 °C-on mosható átlagosan szennyezett pamutholmi azonos mosási ciklusban való tisztítására alkalmasnak nyilvánított program neve; e programra vonatkoznak az energiahatékonysági címkén, valamint a termékinformációs adatlapon szereplő információk;

12. "öblítési hatékonyság": a lineáris alkil-benzol-szulfonát (LAS) kezelt textilben fennmaradó koncentrációja a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusát követően (IR), illetve a háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusát követően (JR), gramm/kg száraz textilben kifejezve;

13. "súlyozott energiafogyasztás (EW)": a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklus alatti energiafogyasztásának súlyozott átlaga az eco 40-60 program esetében a névleges mosási kapacitás, valamint annak fele és negyede mellett, ciklusonkénti kilowattórában kifejezve;

14. "súlyozott energiafogyasztás (EWD)": a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklus alatti energiafogyasztásának súlyozott átlaga a névleges kapacitás, valamint annak fele mellett, ciklusonkénti kilowattórában kifejezve;

15. "a ciklus alatti szabványos energiafogyasztás" (SCE): egy háztartási mosógép vagy egy háztartási mosó-szárítógép névleges kapacitása függvényében mért referencia energiafogyasztás ciklusonkénti kilowattórában kifejezve;

16. "súlyozott vízfogyasztás (EW)": a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklus alatti vízfogyasztásának súlyozott átlaga az eco 40-60 program esetében a névleges mosási kapacitás, valamint annak fele és negyede mellett, ciklus/literben kifejezve;

17. "súlyozott vízfogyasztás (EWD)": a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklus alatti vízfogyasztásának súlyozott átlaga a névleges kapacitás, valamint annak fele mellett, ciklus/literben kifejezve;

18. "maradék nedvességtartalom": háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa esetében a mosási ciklus végén a töltetben maradt nedvesség mennyisége;

19. "végső nedvességtartalom": háztartási mosó-szárítógépek esetében a szárítási ciklus végén a töltetben maradt nedvesség mennyisége;

20. "szekrényszáraz": a szárítási ciklusban kezelt textilek 0 %-os végső nedvességtartalommal jellemzett állapota;

21. "a program időtartama (tW)": a kiválasztott program elindításától a program befejeződését jelző mutató aktiválódásáig, és a töltetnek a felhasználó számára hozzáférhetővé válásáig tartó idő, amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele;

22. "a ciklus időtartama (tWD)": egy háztartási mosó-szárítógép egy teljes ciklusa esetében az az idő, amely - a felhasználó által beprogramozott késleltetést nem számítva - a mosási ciklushoz kiválasztott program bekapcsolásával kezdődik, és akkor ér véget, amikor a készülék jelzi a szárítási ciklus végét, és a felhasználó hozzáfér a töltethez;

23. "kikapcsolt üzemmód": az az állapot, amelyben a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép csatlakozik az elektromos hálózathoz, de nem lát el semmilyen funkciót; kikapcsolt üzemmódnak kell továbbá tekinteni:

a) azt az állapotot, amelyben a berendezés kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad;

b) azt az állapotot, amelyben a berendezés csak a 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat szolgáltatja;

24. "készenléti üzemmód": az az állapot, amelyben a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép csatlakozik az elektromos hálózathoz, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el:

a) reaktiválási funkció, illetve reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

b) reaktiválási funkció hálózathoz való csatlakoztatás révén; és/vagy

c) információ- vagy állapotkijelzés, és/vagy

d) észlelési funkció sürgősségi beavatkozások esetére;

25. "hálózat": olyan kommunikációs infrastruktúra, amelyet az infrastruktúra topológiáját kijelölő kapcsolatok, egy, a fizikai komponenseket is magában foglaló architektúra, szervezési elvek, valamint kommunikációs eljárások és formátumok (protokollok) határoznak meg;

26. "gyűrődésmentesítő funkció": a háztartási mosógépnek vagy a háztartási mosó-szárítógépnek egy program befejeződését követő olyan művelete, amelynek célja a gépben lévő ruhaneműk túlzott gyűrődésének megakadályozása;

27. "programkésleltetés": olyan állapot, amelyben a felhasználó a kiválasztott programot a ciklus kezdetének vagy végének bizonyos késleltetésével futtatja le;

28. "jótállás": a szállító bármely olyan kötelezettségvállalása a fogyasztóval szemben, amely alapján:

a) az áru vételárát visszatéríti; vagy

b) a háztartási mosógépet, illetve a háztartási mosó-szárítógépet kicseréli vagy megjavítja, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt, amennyiben az áru nem felel meg a jótállási nyilatkozatban vagy a vonatkozó reklámban szereplő előírásoknak;

29. "kijelző mechanizmus": minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

30. "beágyazott megjelenítés": olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy - érintőképernyő esetében - az ilyen képek vagy adatok érintésével lehet hozzáférni;

31. "érintőképernyő": érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

32. "helyettesítő szöveg": grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő hozzáférési lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.).

II. MELLÉKLET

A. Energiahatékonysági osztályok

A háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának energiahatékonysági osztályát az energiahatékonysági mutató (EEIW) alapján az 1. táblázatnak megfelelően kell megállapítani.

A háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának energiahatékonysági mutatóját a IV. melléklettel összhangban kell kiszámítani.

1. táblázat

A háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági mutató (EEIW)
AEEIW ≤ 52
B52 < EEIW ≤ 60
C60 < EEIW ≤ 69
D69 < EEIW ≤ 80
E80 < EEIW ≤ 91
F91 < EEIW ≤ 102
GEEIW > 102

A háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának energiahatékonysági osztályát az energiahatékonysági mutató (EEIWD) alapján a 2. táblázatnak megfelelően kell megállapítani.

A háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának energiahatékonysági mutatóját a IV. melléklettel összhangban kell kiszámítani.

2. táblázat

A háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági mutató (EEIWD)
AEEIWD ≤ 37
B37 < EEIWD ≤ 45
C45 < EEIWD ≤ 55
D55 < EEIWD ≤ 67
E67 < EEIWD ≤ 82
F82 < EEIWD ≤ 100
GEEIWD > 100

B. Centrifugálási hatékonysági osztályok

A háztartási mosógépek, valamint háztartási mosó-szárítógépek centrifugálási hatékonysági osztályát a maradék nedvességtartalom (D) alapján a 3. táblázatnak megfelelően kell meghatározni.

A háztartási mosógépek, valamint háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának maradék nedvességtartalmát a IV. melléklettel összhangban kell kiszámítani.

3. táblázat

Centrifugálási hatékonysági osztályok

Centrifugálási hatékonysági osztályMaradék nedvességtartalom (D) (%)
AD < 45
B45 ≤ D < 54
C54 ≤ D < 63
D63 ≤ D < 72
E72 ≤ D < 81
F81 ≤ D < 90
GD ≥ 90

C. Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztályok

A háztartási mosógépek, valamint háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztályát a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás alapján a 4. táblázatnak megfelelően kell meghatározni.

4. táblázat

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztályok

SzakaszLevegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztályZajszint (dB)
CentrifugálásAn < 73
B73 ≤ n < 77
C77 ≤ n < 81
Dn ≥ 81

III. MELLÉKLET

A. A háztartási mosógépek címkéje

1. A HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK CÍMKÉJE

1.1. Címke

1.2. A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. QR-kód;

II. a szállító neve vagy védjegye;

III. a szállító által megadott modellazonosító;

IV. az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája;

V. a II. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztály;

VI. a súlyozott energiafogyasztás 100 ciklusonként, kilowattórában kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve a IV. melléklettel összhangban;

VII. a névleges kapacitás kg-ban az "eco 40-60" program esetében;

VIII. a súlyozott vízfogyasztás ciklusonként, literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve a IV. melléklettel összhangban;

IX. az "eco 40-60" program időtartama névleges kapacitás mellett, ó:pp-ben kifejezve, a legközelebbi percre kerekítve;

X. a II. melléklet B. pontjával összhangban megállapított centrifugálási hatékonysági osztály;

XI. a centrifugálási szakasz levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátása 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, valamint a centrifugálási szakasznak a II. melléklet C. pontjával összhangban meghatározott levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátái osztálya;

XII. e rendelet száma, azaz (EU) 2019/2014.

2. A HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK CÍMKÉJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A címke elrendezése az alábbi ábrát követi.

Követelmények:

a) A címkének legalább 96 mm szélesnek és 192 mm magasnak kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát a fentebb megadott méretekkel arányosan kell felnagyítani.

b) A címke háttere 100 % fehér.

c) A Verdana és a Calibri betűtípus használható.

d) A címkeelemek méreteinek és jellemzőinek meg kell felelniük a háztartási mosógépek esetében alkalmazandó címketerveknek.

e) A használható színek CMYK: a cián, a bíbor, a sárga és a fekete, a következő séma szerint: 0,70,100,0: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga és 0 % fekete.

f) A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábrának megfelelően):

az EU logó színei a következők:

- a háttér: 100,80,0,0;

- a csillagok: 0,0,100,0;

az energialogó színe: 100,80,0,0;

a QR-kód színe 100 % fekete;

a szállító neve 100 % fekete, 9 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve;

a modellazonosító 100 % fekete, 9 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel van szedve;

az A-tól G-ig terjedő skálát a következők szerint kell kialakítani:

- az energiahatékonysági skála betűi 100 % fehér, 19 pt méretű, félkövér, Calibri típusú betűvel vannak szedve; a betűket a nyilak bal szélétől 4,5 mm-re található tengelyen középre igazítva kell elhelyezni;

- az A-tól G-ig terjedő skála nyilainak színei a következők:

- "A" osztály: 100,0,100,0;

- "B" osztály: 70,0,100,0;

- "C" osztály: 30,0,100,0;

- "D" osztály: 0,0,100,0;

- "E" osztály: 0,30,100,0;

- "F" osztály: 0,70,100,0;

- "G" osztály: 0,100,100,0;

a belső elválasztóvonalak vastagsága 0,5 pt, színük 100 % fekete;

az energiahatékonysági osztályt jelző betű 100 % fehér, 33 pt méretű, félkövér, Calibri típusú betűvel van szedve. Az energiahatékonysági osztályt jelző nyilat és az A-tól G-ig terjedő skálán szereplő nyilat úgy kell elhelyezni, hogy a hegyük egy vonalba essen. Az energiahatékonysági osztályt jelző nyílon a 100 % fekete betűt a nyíl téglalap alakú részének középpontjában kell elhelyezni.

a 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztás értéke 28 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve; a "kWh" értékét 18 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel kell feltüntetni; a 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztást jelölő ikonban a "100" számot 14 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel kell szedni. Az érték és a mértékegység középre igazítva szerepel 100 % fekete színű betűvel;

a piktogramok megfelelnek a címketervnek és az alábbi követelményeknek:

- vonalvastagságuk 1,2 pt, és mind a vonalak, mind a szöveg (számok és mértékegységek) színe 100 % fekete;

- a 3 felső piktogram alatti szöveg 16 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, a mértékegység 12 pt méretű, normál Verdana betűvel van szedve, a szöveget a piktogram alatt középre kell igazítani;

- a centrifugálási energiahatékonyság piktogramja: a centrifugálási energiahatékonysági osztályok (A-tól G-ig terjedő) skáláját a piktogram alatt középen kell elhelyezni, az alkalmazandó centrifugálási energiahatékonysági osztály betűje 16 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, az egyéb betűk 10 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel vannak szedve;

- a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás piktogramja: a hangszóróban feltüntetett decibelszám 12 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, a dB mértékegység 9 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel van szedve; a zajszint (A-tól D-ig terjedő) skáláját a piktogram alatt középen kell elhelyezni, az alkalmazandó osztály betűje 16 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, az egyéb betűk 10 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel vannak szedve;

a rendelet száma 100 % fekete, 6 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel van szedve.

B. A háztartási mosó-szárítógépek címkéje

1. A HÁZTARTÁSI MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPEK CÍMKÉJE

1.1. Címke:

1.2. A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. QR-kód;

II. a szállító neve vagy védjegye;

III. a szállító által megadott modellazonosító;

IV. az A-től G-ig terjedő energiahatékonysági skála a teljes ciklusra vonatkozóan (a bal oldalon) és a mosási ciklusra vonatkozóan (a jobb oldalon);

V. a teljes ciklus II. melléklettel összhangban meghatározott energiahatékonysági osztálya (a bal oldalon); a mosási ciklus II. melléklettel összhangban meghatározott energiahatékonysági osztálya (a jobb oldalon);

VI. a 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztás kilowattórában kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve a IV. melléklettel összhangban a teljes ciklusra vonatkozóan (a bal oldalon);

VII. a 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztás kilowattórában kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve a IV. melléklettel összhangban a mosási ciklusra vonatkozóan (a jobb oldalon);

VIII. névleges kapacitás a teljes ciklusra vonatkozóan (a bal oldalon) és a mosási ciklusra vonatkozóan (a jobb oldalon);

IX. a súlyozott vízfogyasztás liter/ciklusban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve a IV. melléklettel összhangban a teljes ciklusra vonatkozóan (a bal oldalon) és a mosási ciklusra vonatkozóan (a jobb oldalon);

X. a ciklus időtartama és névleges kapacitása a teljes ciklusra vonatkozóan (a bal oldalon) és a mosási ciklusra vonatkozóan (a jobb oldalon);

XI. a II. melléklet B. pontjával összhangban megállapított centrifugálási hatékonysági osztály;

XII. az "eco 40-60" program centrifugálási szakaszának levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztálya, valamint a zajkibocsátás értéke 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

XIII. e rendelet száma, azaz (EU) 2019/2014.

2. A HÁZTARTÁSI MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPEK CÍMKÉJÉNEK KIALAKÍTÁSA

Követelmények:

a) A címkének legalább 96 mm szélesnek és 192 mm magasnak kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát a fentebb megadott méretekkel arányosan kell felnagyítani.

b) A címke háttere 100 % fehér.

c) A Verdana és a Calibri betűtípus használható.

d) A címkeelemek méreteinek és jellemzőinek meg kell felelniük a háztartási mosó-szárítógépek esetében alkalmazandó címketervnek.

e) A használható színek CMYK: a cián, a bíbor, a sárga és a fekete, a következő séma szerint: 0,70,100,0: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga és 0 % fekete.

f) A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábrának megfelelően):

az EU logó színei a következők:

- a háttér: 100,80,0,0;

- a csillagok: 0,0,100,0;

az energialogó színe: 100,80,0,0;

a QR-kód színe 100 % fekete;

a szállító neve 100 % fekete, 9 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve;

a modellazonosító 100 % fekete, 9 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel van szedve;

az A-tól G-ig terjedő skálákat a következők szerint kell kialakítani:

- az energiahatékonysági skálák betűi 100 % fehér, 19 pt méretű, félkövér, Calibri típusú betűvel vannak szedve; a betűket a nyilak bal szélétől 4 mm-re található tengelyen középre igazítva kell elhelyezni;

- az A-tól G-ig terjedő skála nyilainak színei a következők:

- "A" osztály: 100,0,100,0;

- "B" osztály: 70,0,100,0;

- "C" osztály: 30,0,100,0;

- "D" osztály: 0,0,100,0;

- "E" osztály: 0,30,100,0;

- "F" osztály: 0,70,100,0;

- "G" osztály: 0,100,100,0;

a belső elválasztóvonalak vastagsága 0,5 pt, színük 100 % fekete;

az energiahatékonysági osztályt jelző betű 100 % fehér, 26 pt méretű, félkövér, Calibri típusú betűvel van szedve. Az eneghiatékonysági osztályt jelző nyilat és az A-tól G-ig terjedő skálán szereplő nyilat úgy kell elhelyezni, hogy a hegyük egy vonalba essen. Az energiahatékonysági osztályt jelző nyílon a 100 % fekete betűt a nyíl téglalap alakú részének középpontjában kell elhelyezni.

a 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztás értéke 16 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve; a "kWh" értékét 10 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel kell feltüntetni; a 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztást jelölő ikonban a "100" számot 6 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel kell szedni. A szöveg középre igazítva szerepel 100 % fekete színű betűvel;

a piktogramok megfelelnek a címketervnek és az alábbi követelményeknek:

- vonalvastagságuk 1,2 pt, és mind a vonalak, mind a szöveg (számok és mértékegységek) színe 100 % fekete;

- a piktogramoktól jobbra és balra feltüntetett szöveg 14 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, a mértékegység 10 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel van szedve;

- a centrifugálási energiahatékonyság piktogramja: a centrifugálási energiahatékonysági osztályok (A-tól G-ig terjedő) skáláját a piktogram alatt középen kell elhelyezni, az alkalmazandó centrifugálási energiahatékonysági osztály betűje 16 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, az egyéb betűk 10 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel vannak szedve;

- a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás piktogramja: a hangszóróban feltüntetett decibelszám 9 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, a dB mértékegység 7 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel van szedve; a zajszint (A-tól D-ig terjedő) skáláját a piktogram alatt középen kell elhelyezni, az alkalmazandó osztály betűje 16 pt méretű, félkövér, Verdana típusú betűvel van szedve, az egyéb betűk 10 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel vannak szedve;

a rendelet száma 100 % fekete, 6 pt méretű, normál, Verdana típusú betűvel van szedve.

IV. MELLÉKLET

Mérési módszerek és számítások

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően, vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek igazodnak a technika általánosan elfogadott, jelenlegi állásához, valamint összhangban állnak az alábbi rendelkezésekkel.

Az energiafogyasztás, az energiahatékonysági mutató (EEIW), a maximális hőmérséklet, a vízfogyasztás, a maradék nedvességtartalom, a program időtartama, a mosási hatékonyság, az öblítési hatékonyság, a centrifugálási hatékonyság és a háztartási mosógépek centrifugálási szakaszának, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátása mérésére és kiszámítására az "eco 40-60" programot kell használni. Az energiafogyasztást, a maximális hőmérsékletet, a vízfogyasztást, a maradék nedvességtartalmat, a program időtartamát, a mosási hatékonyságot és az öblítési hatékonyságot egyidejűleg kell mérni.

A háztartási mosó-szárítógépek esetében az energiafogyasztás, az energiahatékonysági mutató (EEIWD), a mosási szakaszban a maximális hőmérséklet, a vízfogyasztás, a végső nedvességtartalom, a ciklus időtartama, a mosási hatékonyság és az öblítési hatékonyság mérésére a mosási és szárítási ciklust kell használni. Az energiafogyasztást, a maximális hőmérsékletet, a vízfogyasztást, a maradék nedvességtartalmat, a ciklus időtartamát, a mosási hatékonyságot és az öblítési hatékonyságot egyidejűleg kell mérni.

Az e melléklet szerinti paramétereknek az "eco 40-60" program melletti és a mosási és szárítási ciklus melletti méréséhez az "eco 40-60" program esetében a legnagyobb centrifugálási sebességet, a névleges kapacitást, annak felét és adott esetben negyedét kell használni.

A 3 kg vagy annál kisebb névleges kapacitású háztartási mosógépek, illetve a 3 kg vagy annál kisebb névleges mosási kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében az "eco 40-60" program paramétereit, valamint a mosási és a szárítási ciklus paramétereit csak a névleges kapacitás mellett kell mérni.

Az "eco 40-60" program időtartamát (tW) a névleges kapacitás, annak fele és negyede mellett, valamint a mosási és szárítási ciklus időtartamát (tWD) a névleges kapacitás és annak fele mellett órában és percben kell kifejezni, a legközelebbi egész számra kerekítve.

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátást 1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)-ban kell mérni és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

1. A HÁZTARTÁSI MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPEK NÉVLEGES KAPACITÁSA

A háztartási mosó-szárítógépek a névleges kapacitását a mosási és szárítási ciklus során kell mérni.

Ha a háztartási mosó-szárítógép rendelkezik folyamatos ciklussal, akkor a mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása e ciklus névleges kapacitásának felel meg.

Ha a háztartási mosó-szárítógép nem rendelkezik folyamatos ciklussal, akkor a mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása az "eco 40-60" program névleges mosási kapacitása és a szekrényszáraz állapotot eredményező szárítási ciklus névleges szárítási kapacitása közül az alacsonyabb érték.

2. ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ

2.1. A háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának energiahatékonysági mutatója (EEIW)

Az EEIW kiszámításához az "eco 40-60" programnak a névleges mosási kapacitás, a névleges mosási kapacitás fele és a névleges mosási kapacitás negyede melletti, súlyozott energiafogyasztását össze kell hasonlítani annak szabványos energiafogyasztásával.

a) Az EEIW az alábbiak szerint kerül kiszámításra, egy tizedesjegyre kerekítve:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

ahol

EW a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának súlyozott energiafogyasztása;

SCEW a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának szabványos energiafogyasztása a ciklus során.

b) Az SCEW ciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegy pontossággal az alábbiak szerint:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

ahol "c" a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép névleges mosási kapacitása az "eco 40-60" program esetében.

c) Az EW ciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegy pontossággal az alábbiak szerint:

ahol

EW,full a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az "eco 40-60" program esetében mért energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

EW,½ a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az "eco 40-60" program esetében mért energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

EW,1/4 a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az "eco 40-60" program esetében mért energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

"A" a névleges mosási kapacitásra vonatkoztatott, három tizedesjegyre kerekített súlyozó tényező;

"B" a névleges mosási kapacitás felére vonatkoztatott, három tizedesjegyre kerekített súlyozó tényező;

"C" a névleges mosási kapacitás negyedére vonatkoztatott, három tizedesjegyre kerekített súlyozó tényező.

A 3 kg vagy annál kisebb névleges kapacitású háztartási mosógépek, illetve 3 kg vagy annál kisebb névleges mosási kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében "A" értéke 1; "B" és "C" értéke 0.

Egyéb háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek esetében a súlyozó tényezők értéke a névleges kapacitástól függ a következő egyenletek szerint:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

ahol a "c" a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép névleges mosási kapacitása.

d) Egy háztartási mosógép, illetve egy háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztása az alábbiak szerint kerül kiszámításra, a legközelebbi egész számra kerekítve:

EW × 100

2.2. A háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának energiahatékonysági mutatója (EEIWD)

A háztartási mosó-szárítógépek modelljei EEIWD értékének kiszámításához a mosási és szárítási ciklusnak a névleges kapacitás és a névleges kapacitás fele melletti súlyozott energiafogyasztását össze kell hasonlítani annak a ciklus alatti szabványos energiafogyasztásával.

a) Az EEIWD az alábbiak szerint kerül kiszámításra, egy tizedesjegyre kerekítve:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

ahol

EWD a háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusának súlyozott energiafogyasztása;

SCEWD a háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusának szabványos energiafogyasztása.

b) Az SCEWD ciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegy pontossággal az alábbiak szerint:

SCEWD = -0,0502 × d2 + 1,1742 × d - 0,644

ahol "d" a háztartási mosó-szárítógép névleges kapacitása a mosási és szárítási ciklus esetében.

c) A legfeljebb 3 kg névleges mosási kapacitással rendelkező háztartási mosó-szárítógépek esetében EWD a névleges kapacitás melletti energiafogyasztás, három tizedesjegyre kerekítve.

Egyéb háztartási mosó-szárítógépek esetében EWD ciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegy pontossággal az alábbiak szerint:

ahol

EWD,full a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

EWD,½ a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának energiafogyasztása a névleges kapacitás fele mellett, három tizedesjegyre kerekítve.

d) A háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusának 100 ciklusonkénti súlyozott energiafogyasztása az alábbiak szerint kerül kiszámításra, a legközelebbi egész számra kerekítve:

EWD × 100

3. MOSÁSHATÉKONYSÁGI MUTATÓ

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának mosáshatékonysági mutatóját (Iw), valamint a háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának mosáshatékonysági mutatóját (Jw) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell kiszámítani, amelyek igazodnak a technika általánosan elfogadott, jelenlegi állásához, két tizedesjegyre kerekítve.

4. ÖBLÍTÉSI HATÉKONYSÁG

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának öblítési hatékonyságát (IR), valamint a háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának öblítési hatékonyságát (JR) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell kiszámítani, amelyek a lineáris alkil-benzol-szulfonát (LAS) markerek észlelésén alapulnak, egy tizedesjegyre kerekítve.

5. MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

A háztartási mosógépekben és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusában a mosásban lévő ruhaneműk belsejében 5 percen át elért maximális hőmérsékletet olyan harmonizált szabványok alkalmazásával kell meghatározni, amelyek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, vagy más megbízható, pontos és megismételhető módszert kell alkalmazni a meghatározáshoz, és a kapott értéket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

6. SÚLYOZOTT VÍZFOGYASZTÁS

(1) Egy háztartási mosógép, illetve egy háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának súlyozott vízfogyasztása (WW) literben kerül kiszámításra, a legközelebbi egész számra kerekítve:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

ahol

WW,full a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az "eco 40-60" program esetében mért vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

WW,½ a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az "eco 40-60" program esetében mért vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

WW,1/4 a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az "eco 40-60" program esetében mért vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

"A", "B" és "C" a 2.1.c) pontban ismertetett súlyozó tényezők.

(2) A legfeljebb 3 kg névleges mosási kapacitással rendelkező háztartási mosó-szárítógépek esetében a súlyozott vízfogyasztás a névleges kapacitás melletti vízfogyasztás, a legközelebbi egész számra kerekítve.

Egyéb háztartási mosó-szárítógépek esetében egy háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának súlyozott vízfogyasztása (WWD) az alábbiak szerint kerül kiszámításra, a legközelebbi egész számra kerekítve:

ahol

WWD,full a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

WWD,½ a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának vízfogyasztása a névleges kapacitás fele mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve.

7. MARADÉK NEDVESSÉGTARTALOM

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának mosás utáni, súlyozott maradék nedvességtartalma (D) százalékban, az alábbiak szerint kerül kiszámításra, a legközelebbi egész százalékra kerekítve:

ahol

Dfull a fennmaradó nedvességtartalom az "eco 40-60" program esetében, a névleges mosási kapacitás mellett, százalékban, egy tizedesjegyre kerekítve;

D1/2 a fennmaradó nedvességtartalom az "eco 40-60" program esetében, a névleges mosási kapacitás fele mellett, százalékban, egy tizedesjegyre kerekítve;

D1/4 a fennmaradó nedvességtartalom az "eco 40-60" program esetében, a névleges mosási kapacitás negyede mellett, százalékban, egy tizedesjegyre kerekítve;

"A", "B" és "C" a 2.1.c) pontban ismertetett súlyozó tényezők.

8. VÉGSŐ NEDVESSÉGTARTALOM

Egy háztartási mosó-szárítógép szárítási ciklusa esetében a "szekrényszáraz" állapot 0 % végső nedvességtartalomnak felel meg, ami a töltet termodinamikai egyensúlya a környezeti levegő hőmérsékleti feltételeivel (20 ± 2 °C-on vizsgálva) és a relatív páratartalommal (65 ± 5 %).

A végső nedvességtartalom kiszámítására az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően kerül sor, egy tizedesjegyre kerekítve.

9. ALACSONY ENERGIASZINTŰ ÜZEMMÓDOK

A kikapcsolt üzemmód (Po), a készenléti üzemmód (Psm) és adott esetben a programkésleltetés (Pds) energiafogyasztását kell mérni. A mért értékeket W-ban kell megadni, két tizedesjegyre kerekítve.

Az alacsony energiaszintű üzemmódokban mért energiafogyasztás mérése során a következőket kell ellenőrizni és feljegyezni:

- az információ megjelenítése vagy annak hiánya;

- a hálózati kapcsolat aktiválása vagy annak hiánya.

Ha egy háztartási mosógép, illetve háztartási mosó-szárítógép rendelkezik gyűrődésmentesítő funkcióval, ezt a műveletet 15 perccel az energiafogyasztás mérése előtt meg kell szakítani a készülék ajtajának kinyitásával vagy bármely más megfelelő beavatkozással.

10. A LEVEGŐBEN TERJEDŐ AKUSZTIKUS ZAJKIBOCSÁTÁS

A háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárító gépek centrifugálási szakaszának levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátását az "eco 40-60" programra kell kiszámítani, névleges mosási kapacitás mellett, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően, vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel, amelyek igazodnak a technika általánosan elfogadott, jelenlegi állásához, a legközelebbi egész számra kerekítve.

V. MELLÉKLET

Termékinformációs adatlap

1. Háztartási mosógépek

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szállító beviszi a termékadatbázisba az 5. táblázatban meghatározott információkat.

A termékhez mellékelt felhasználói kézikönyvben vagy más dokumentációban egyértelműen jelezni kell a termékadatbázisban a modellhez tartozó hivatkozást ember számára olvasható egységes forráshely-meghatározó (URL) vagy QR-kód formájában, vagy a termék regisztrációs számának megadásával.

5. táblázat

A termékinformációs adatlap tartalma, szerkezete és formátuma

A szállító neve vagy védjegye:
A szállító címe (2):
Modellazonosító:
Általános termékparaméterek:
ParaméterÉrtékParaméterÉrték
Névleges kapacitás (1) (kg)x,xMéretek cm-benMagasságx
Szélességx
Mélységx
EEIW (1)x,xEnergiahatékonysági osztály (1)[A/B/C/D/E/F/G] (3)
Mosáshatékonysági mutató (1)x,xxÖblítési hatékonyság (g/kg) (1)x,x
Energiafogyasztás kWh/ciklus az „eco 40-60” program alapján A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.x,xxxVízfogyasztás L/ciklus az „eco 40-60” program alapján A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.x
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (1) (°C)Névleges kapacitásxMaradék nedvességtartalom (1) (%)Névleges kapacitásx
Fél töltetxFél töltetx
Negyed töltetxNegyed töltetx
Centrifugálási sebesség (1) (rpm)Névleges kapacitásxCentrifugálási hatékonysági osztály (1)[A/B/C/D/E/F/G] (3)
Fél töltetx
Negyed töltetx
A program időtartama (1) (h:min)Névleges kapacitásx:xxTípus[beépíthető/szabadon álló]
Fél töltetx:xx
Negyed töltetx:xx
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban (1) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))xA levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya (1)[A/B/C/D] (3)
Kikapcsolt üzemmód (W)x,xxKészenléti üzemmód (W)x,xx
Programkésleltetés (W) (adott esetben)x,xxHálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)x,xx
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama (2):
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt[IGEN/NEM]
További információk:
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet (1) II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható (2):

2. Háztartási mosó-szárítógépek

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szállító beviszi a termékadatbázisba a 6. táblázatban meghatározott információkat.

A termékhez mellékelt felhasználói kézikönyvben vagy más dokumentációban egyértelműen jelezni kell a termékadatbázisban a modellhez tartozó hivatkozást ember számára olvasható egységes forráshely-meghatározó (URL) vagy QR-kód formájában, vagy a termék regisztrációs számának megadásával.

6. táblázat

A termékinformációs adatlap tartalma, szerkezete és formátuma

A szállító neve vagy védjegye:
A szállító címe (6):
Modellazonosító:
Általános termékparaméterek:
ParaméterÉrtékParaméterÉrték
Névleges kapacitás (kg)Névleges kapacitás (5)x,xMéretek cm-benMagasságx
Névleges mosási kapacitás (4)x,xSzélességx
Mélységx
Energiahatékonysági mutatóEEIW (4)x,xEnergiahatékonysági osztályEEIW (4)[A/B/C/D/E/F/G] (7)
EEIWD (5)x,xEEIWD (5)[A/B/C/D/E/F/G] (7)
Mosáshatékonysági mutatóIW (4)x,xxÖblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)IR (4)x,x
JW (5)x,xxJR (5)x,x
Energiafogyasztás kWh/kg/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az „eco 40-60” program használatakor, teljes és részleges töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.x,xxxEnergiafogyasztás kWh/kg/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.x,xxx
Vízfogyasztás L/ciklus az „eco 40-60” program esetében, teljes és részleges töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.xVízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.x
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) (4)Névleges mosási kapacitásxMaradék nedvességtartalom (%) (4)Névleges mosási kapacitásx
Fél töltetxFél töltetx
Negyed töltetxNegyed töltetx
Centrifugálási sebesség (rpm) (4)Névleges mosási kapacitásxCentrifugálási hatékonysági osztály (4)[A/B/C/D/E/F/G] (7)
Fél töltetx
Negyed töltetx
Az „eco 40–60” program időtartama (h: min)Névleges mosási kapacitásx:xxA mosási és szárítási ciklus időtartama (h: min)Névleges kapacitásx:xx
Fél töltetx:xxFél töltetx:xx
Negyed töltetx:xx
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))xA levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett;[A/B/C/D] (7)
Típus[beépíthető/szabadon álló]
Kikapcsolt üzemmód (W)x,xxKészenléti üzemmód (W)x,xx
Programkésleltetés (W) (adott esetben)x,xxHálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)x,xx
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama (6):
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt[IGEN/NEM]
További információk:
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható (5):

(1) Az "eco 40-60" program esetében.

(2) Az e tételeket érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

(3) Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevinnie.

(1) A Bizottság (EU) 2019/2023 rendelete a háztartási mosógépekre és háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő megállapításáról és az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint az 1015/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 285. oldalát).

(4) Az "eco 40-60" program esetében.

(5) A mosási és szárítási ciklus esetében.

(6) Az e tételeket érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

(7) Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevinnie.

VI. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.

a) az V. melléklet 1. pontjában meghatározott információk;

b) a 7. táblázatban meghatározott információk; a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás céljára ezek az értékek tekintendők megadott értékeknek. 7. táblázat A háztartási mosógépek műszaki dokumentációjában feltüntetendő információk

PARAMÉTEREGYSÉGÉRTÉK
Az „eco 40-60” program névleges kapacitása 0,5 kilogramm pontossággal (c)kgX,X
Az „eco 40-60” program energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett (EW,full)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program energiafogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (EW,½)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program energiafogyasztása a névleges kapacitás negyede mellett (EW,1/4)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program súlyozott energiafogyasztása (EW)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program szabványos energiafogyasztása (SCEW)kWh/ciklusX,XXX
Energiahatékonysági mutató (EEIW)X,X
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett (WW,full)L/ciklusX,X
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (WW,½)L/ciklusX,X
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása a névleges kapacitás negyede mellett (WW,1/4)L/ciklusX,X
Súlyozott vízfogyasztás (WW)L/ciklusX
Az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás mellett (Iw)X,XX
Az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás fele mellett (Iw)X,XX
Az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás negyede mellett (Iw)X,XX
Az „eco 40-60” program öblítési hatékonysága a névleges kapacitás mellett (IR)g/kgX,X
Az „eco 40-60” program öblítési hatékonysága a névleges kapacitás fele mellett (IR)g/kgX,X
Az „eco 40-60” program öblítési hatékonysága a névleges kapacitás negyede mellett (IR)g/kgX,X
Az „eco 40-60” program időtartama a névleges kapacitás mellett (tw)h:minX:XX
Az „eco 40-60” program időtartama a névleges kapacitás fele mellett (tw)h:minX:XX
Az „eco 40-60” program időtartama a névleges kapacitás negyede mellett (tw)h:minX:XX
Az „eco 40-60” program alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás mellett(T)°CX
Az „eco 40-60” program alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás fele mellett(T)°CX
Az „eco 40-60” program alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás negyede mellett(T)°CX
Centrifugálási sebesség az „eco 40-60” program centrifugálási szakaszában a névleges kapacitás mellett (S)rpmX
Centrifugálási sebesség az „eco 40-60” program centrifugálási szakaszában a névleges kapacitás fele mellett (S)rpmX
Centrifugálási sebesség az „eco 40-60” program centrifugálási szakaszában a névleges kapacitás negyede mellett (S)rpmX
Fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” programban a névleges kapacitás mellett (Dfull)%X
Fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” programban a névleges kapacitás fele mellett (D1/2)%X
Fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” programban a névleges kapacitás negyede mellett (D1/4)%X
Súlyozott maradék nedvességtartalom (D)%X
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „eco 40-60” program során (centrifugálási szakasz)1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)X
Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)WX,XX
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (Psm)WX,XX
A készenléti üzemmód magában foglalja az információk kijelzését?Igen/Nem
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (Psm) hálózatvezérlés esetén (adott esetben)WX,XX
Villamosenergia-fogyasztás késleltetett indítás üzemmódban (Pds) (adott esetben)WX,XX

c) az alkalmazott harmonizált szabványok jelzete, ha vannak ilyenek;

d) az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölése, ha vannak ilyenek;

e) a IV. mellékletnek megfelelően elvégzett számítások részletei és eredményei;

f) az összes egyenértékű modell felsorolása, megadva a modellazonosítókat.

2.

a) az V. melléklet 2. pontjában meghatározott információk;

b) a 8. táblázatban meghatározott információk; a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás céljára ezek az értékek tekintendők megadott értékeknek. 8. táblázat A mosó-szárítógépek műszaki dokumentációjában feltüntetendő információk

PARAMÉTEREGYSÉGÉRTÉK
A mosási ciklus névleges kapacitása 0,5 kilogramm pontossággal (c)kgX,X
A mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása 0,5 kilogramm pontossággal (d)kgX,X
Az „eco 40-60” program energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett (EW,full)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett (EW,½)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett (EW,1/4)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program súlyozott energiafogyasztása (EW)kWh/ciklusX,XXX
Az „eco 40-60” program szabványos energiafogyasztása (SCEW)kWh/ciklusX,XXX
A mosási ciklus energiahatékonysági mutatója (EEIW)X,X
A mosási és szárítási ciklus energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett (EWD,full)kWh/ciklusX,XXX
A mosási és szárítási ciklus energiafogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (EWD,½)kWh/ciklusX,XXX
A mosási és szárítási ciklus súlyozott energiafogyasztása (EWD)kWh/ciklusX,XXX
A mosási és szárítási ciklus szabványos energiafogyasztása (SCEWD)kWh/ciklusX,XXX
A mosási és szárítási ciklus energiahatékonysági mutatója (EEIWD)X,X
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett (WW,full)L/ciklusX,X
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett (WW,½)L/ciklusX,X
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett (WW,1/4)L/ciklusX,X
A mosási ciklus súlyozott vízfogyasztása (WW)L/ciklusX
A mosási és szárítási ciklus vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett (WWD,full)L/ciklusX,X
A mosási és szárítási ciklus vízfogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (WWD,½)L/ciklusX,X
A mosási és szárítási ciklus súlyozott vízfogyasztása (WWD)L/ciklusX
Az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatója a névleges mosási kapacitás mellett (Iw)X,XX
Az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatója a névleges mosási kapacitás fele mellett (Iw)X,XX
Az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatója a névleges mosási kapacitás negyede mellett (Iw)X,XX
A mosási és szárítási ciklus mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás mellett (Jw)X,XX
A mosási és szárítási ciklus mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás fele mellett (Jw)X,XX
Az „eco 40-60” program öblítési hatékonysága a névleges mosási kapacitás mellett (IR)g/kgX,X
Az „eco 40-60” program öblítési hatékonysága a névleges mosási kapacitás fele mellett (IR)g/kgX,X
Az „eco 40-60” program öblítési hatékonysága a névleges mosási kapacitás negyede mellett (IR)g/kgX,X
A mosási és szárítási ciklus öblítési hatékonysága a névleges kapacitás mellett (JR)g/kgX,X
A mosási és szárítási ciklus öblítési hatékonysága a névleges kapacitás fele mellett (JR)g/kgX,X
Az „eco 40-60” program időtartama a névleges mosási kapacitás mellett (tw)h:minX:XX
Az „eco 40-60” program időtartama a névleges mosási kapacitás fele mellett (tw)h:minX:XX
Az „eco 40-60” program időtartama a névleges mosási kapacitás negyede mellett (tw)h:minX:XX
A mosási és szárítási ciklus időtartama a névleges kapacitás mellett (tWD)h:minX:XX
A mosási és szárítási ciklus időtartama a névleges kapacitás fele mellett (tWD)h:minX:XX
Az „eco 40-60” program alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges mosási kapacitás mellett (T)°CX
Az „eco 40-60” program alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges mosási kapacitás fele mellett (T)°CX
Az „eco 40-60” program alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges mosási kapacitás negyede mellett (T)°CX
A mosási és szárítási ciklus alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás mellett (T)°CX
A mosási és szárítási ciklus alatt a töltet belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás fele mellett (T)°CX
Centrifugálási sebesség az „eco 40-60” program centrifugálási szakaszában a névleges mosási kapacitás mellett (S)rpmX
Centrifugálási sebesség az „eco 40-60” program centrifugálási szakaszában a névleges mosási kapacitás fele mellett (S)rpmX
Centrifugálási sebesség az „eco 40-60” program centrifugálási szakaszában a névleges mosási kapacitás negyede mellett (S)rpmX
Fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” programban a névleges mosási kapacitás mellett (Dfull)%X
Fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” programban a névleges mosási kapacitás fele mellett (D1/2)%X
Fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” programban a névleges mosási kapacitás negyede mellett (D1/4)%X
Súlyozott maradék nedvességtartalom a mosás után (D)%X
Végső nedvességtartalom a szárítást követően%X,X
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „eco 40-60” program során (centrifugálási szakasz)1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)X
Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)WX,XX
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (Psm)WX,XX
A készenléti üzemmód magában foglalja az információk kijelzését?Igen/Nem
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (Psm) hálózatvezérlés esetén (adott esetben)WX,XX
Villamosenergia-fogyasztás késleltetett indítás üzemmódban (Pds) (adott esetben)WX,XX

c) az alkalmazott harmonizált szabványok jelzete, ha vannak ilyenek;

d) az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölése, ha vannak ilyenek;

e) a IV. mellékletnek megfelelően elvégzett számítások részletei és eredményei;

f) az összes egyenértékű modell felsorolása, megadva a modellazonosítókat.

3.

- a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de egy másik szállító által előállított modell adataiból vették át,

- terv alapján végzett számítások és/vagy ugyanazon vagy egy másik szállító más modellje adatainak extrapolációja útján határozták meg,

úgy a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell e számítások és a szállítók által a számítások pontosságának ellenőrzése érdekében elvégzett értékelés részleteit, adott esetben pedig a másik szállítók modelljeivel való azonosságra vonatkozó nyilatkozatot.

VII. MELLÉKLET

A vizuális hirdetésekben, a műszaki promóciós anyagokban, a távértékesítés (kivéve az interneten történő távértékesítést) és a telemarketing során megadandó információk

1.

A háztartási mosógépek, illetve a háztartási mosó-szárítógépek vizuális hirdetéseiben a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában és a 4. cikk c) pontjában megállapított követelményeknek való megfelelés érdekében az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

2.

A háztartási mosógépek, illetve a háztartási mosó-szárítógépek műszaki promóciós anyagaiban a 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 4. cikk d) pontjában megállapított követelményeknek való megfelelés érdekében az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

3.

A háztartási mosógépek, illetve a háztartási mosó-szárítógépek papíralapú távértékesítése esetén az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

4.

a) háztartási mosógépek esetében: egy nyíl, amelyen 100 % fehér színű, félkövér, Calibri típusú betűvel és az ár feltüntetése esetén legalább az áréval megegyező betűmérettel szerepel a termék energiahatékonysági osztályát jelző betű;

b) háztartási mosó-szárítógépek esetében: egy nyíl, amelyen 100 % fehér színű, félkövér, Calibri típusú betűvel és az ár feltüntetése esetén legalább az áréval megegyező betűmérettel szerepel a teljes ciklus energiahatékonysági osztályát jelző betű;

c) a nyíl színe megegyezik az energiahatékonysági osztály színével;

d) a feltüntethető energiahatékonysági osztályok skálája 100 % fekete színű; és

e) a méretet úgy kell megválasztani, hogy a nyíl könnyen látható és olvasható legyen. Az energiahatékonyságot jelző nyílon a betűt a nyíl négyszögletes részének közepén kell elhelyezni úgy, hogy a nyíl és az energiahatékonysági osztályt jelölő betű között minden irányban 0,5 pt vastagságú, 100 % fekete színű szegély legyen.

Ettől eltérve, ha a vizuális hirdetés, a műszaki promóciós anyag vagy a papíralapú távértékesítési anyag monokróm nyomtatással készült, a nyíl a szóban forgó vizuális hirdetésben, műszaki promóciós anyagban vagy papíralapú távértékesítési anyagban szerepelhet a nyomtatás színében.

1. ábra

Az energiahatékonysági osztályok skáláját feltüntető, jobbra vagy balra mutató, színes vagy monokróm nyíl

5.

Telemarketing alapú távértékesítés esetén kifejezetten tájékoztatni kell az ügyfelet a termék energiahatékonysági osztályairól és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skálájáról, valamint arról, hogy a fogyasztó egy szabadon hozzáférhető internetes honlapon vagy nyomtatott példányt igényelve megtekintheti a teljes címkét és a termékinformációs adatlapot.

6.

Az 1-3. és az 5. pontban említett valamennyi helyzetben lehetővé kell tenni a vevő számára, hogy kérésre megkapja a címke és a termékinformációs adatlap egy-egy nyomtatott példányát.

VIII. MELLÉKLET

Internetes távértékesítés esetén megadandó információk

1.

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. Méretének akkorának kell lennie, hogy a címke jól látható és olvasható legyen, és a IV. mellékletben meghatározott mérettel arányos. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés alkalmazásával, amely esetben a címke eléréséhez használatos képnek meg kell felelnie az e melléklet 2. pontjában meghatározott előírásoknak. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy érintés hatására meg kell jelennie.

2.

a) háztartási mosógépek esetében: olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) háztartási mosó-szárítógépek esetében: olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a teljes ciklus energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

c) a termék energiahatékonysági osztályát a nyílon 100 % fehér, félkövér, Calibri típusú betűvel, az áréval megegyező betűmérettel kell feltüntetni;

d) a feltüntethető energiahatékonysági osztályok skálája 100 % fekete színű; és

e) az alábbi két forma egyikét kell követnie, továbbá a méretét úgy kell megválasztani, hogy a nyíl könnyen látható és olvasható legyen. Az energiahatékonyságot jelző nyílon a betűt a nyíl négyszögletes részének közepén kell elhelyezni úgy, hogy a nyíl és az energiahatékonysági osztályt jelölő betű között minden irányban jól látható, 100 % fekete színű szegély legyen.

2. ábra

Az energiahatékonysági osztályok skáláját feltüntető, jobbra vagy balra mutató, színes nyíl

3.

a) az e melléklet 2. pontjában említett képeket a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a III. mellékletben meghatározottak szerinti címkére;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy érintés hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel kell utalnia a termék energiahatékonysági osztályaira.

4.

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének h) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő elektronikus termékinformációs adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. Méretét úgy kell megválasztani, hogy a termékinformációs adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékinformációs adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés alkalmazásával vagy a termékadatbázisra mutató hivatkozással; utóbbi esetben a termékinformációs adatlaphoz hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a "Termékinformációs adatlap" szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékinformációs adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

IX. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűréshatárok kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a terméktájékoztatóban megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Ha egy modellt úgy terveztek, hogy képes legyen azonosítani a tesztelést (pl. felismerni a vizsgálati körülményeket vagy a vizsgálati ciklust), és erre reagálva automatikusan megváltoztatni teljesítményét a vizsgálat során annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt, vagy a műszaki, illetve egyéb benyújtott dokumentációban megadott paramétereknél kedvezőbb eredményeket érjen el, a modellt és az egyenértékű modelleket meg nem felelőnek kell tekinteni.

A tagállami hatóságok a következő eljárást alkalmazva ellenőrzik, hogy egy termékmodell megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek:

1. A tagállami hatóságoknak a modell egyetlen példányán kell elvégezniük az ellenőrzést.

2. A vonatkozó követelmények a modell esetében akkor tekinthetők teljesítettnek, ha:

a) a műszaki dokumentációban az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a vizsgálati jelentések (jegyzőkönyvek) megfelelő értékei; továbbá

b) a címkén és a termékinformációs adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály, valamint centrifugálási hatékonysági osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott osztályok; továbbá

c) a modell adott darabjának a tagállami hatóságok általi vizsgálata során meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) a 9. táblázat szerinti ellenőrzési tűréshatárokon belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságoknak ugyanazon modell további három példányát kell kiválasztaniuk vizsgálatra. Alternatívaképpen a kiválasztott további három példány egy vagy több egyenértékű modellhez is tartozhat.

5. Ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke a 9. táblázat szerinti tűréshatárokon belül van, úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti az alkalmazandó követelményeket.

6. Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a IV. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag a 9. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréshatárokat és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. A 9. táblázat paraméterei tekintetében semmilyen más, például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott tűréshatár nem alkalmazható.

9. táblázat

Ellenőrzési tűréshatárok

ParaméterEllenőrzési tűréshatárok
EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, illetve EWD,½ megadott értékét.
Súlyozott energiafogyasztás (EW és EWD)A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az EW, illetve az EWD megadott értékét.
WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full, illetve WWD,½ megadott értékét.
Súlyozott vízfogyasztás (WW és WWD)A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a WW, illetve a WWD megadott értékét.
Mosáshatékonysági mutató (IW és JW)A meghatározott érték (*1) nem lehet 8 %-ot meghaladó mértékben kisebb az IW, illetve a Jw megadott értékénél.
Öblítési hatékonyság (IR és JR)A meghatározott érték (*1) legfeljebb 1,0 g/kg-mal haladhatja meg az IR, illetve a JR megadott értékét.
A program vagy a ciklus időtartamaA program időtartamának meghatározott értéke (*1) nem lehet 5 %-ot vagy 10 percet (amelyik a kettő közül kisebb) meghaladó mértékben nagyobb a megadott értéknél.
A gépben lévő ruhaneműk belsejében mért maximális hőmérséklet (T)A meghatározott érték (*1) legfeljebb 5K-nel lehet kisebb vagy nagyobb a T megadott értékénél.
Dfull, D½, D1/4A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a Dfull, D½ illetve a D1/4 megadott értékét.
Maradék nedvességtartalom a mosás után (D)A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg D megadott értékét.
Végső nedvességtartalom a szárítást követőenA meghatározott érték (*1) nem lehet nagyobb 3,0 %-nál.
Centrifugálási sebesség (S)A meghatározott érték (*1) nem lehet 10 %-ot meghaladó mértékben kisebb az S megadott értékénél.
Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)A Po villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke (*1) nem lehet 0,10 W-ot meghaladó mértékben nagyobb a megadott értéknél.
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (Psm)Az energiafogyasztás meghatározott Psm értéke (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb, mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W vagy annál alacsonyabb.
Villamosenergia-fogyasztás késleltetett indítás üzemmódban (Pds)Az energiafogyasztás meghatározott Pds értéke (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb, mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W vagy annál alacsonyabb.
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásA meghatározott érték (*1) legfeljebb 1 pW-ra vonatkoztatott 2 dB-lel haladhatja meg a megadott értéket.

(*1) Abban az esetben, ha a 4. pontban foglaltak szerint további három példány vizsgálatára sor kerül, a meghatározott érték a további három példányra meghatározott érték számtani középértékét jelenti.

X. MELLÉKLET

Többdobos háztartási mosógépek és többdobos háztartási mosó-szárítógépek

A II. és a III. melléklet rendelkezéseit a IV. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján minden olyan dobra alkalmazni kell, amelynek a többdobos háztartási mosógépek esetében névleges teljesítménye legalább 2 kg, illetve a többdobos háztartási mosó-szárítógépek esetében névleges mosási kapacitása legalább 2 kg.

A II. és a III. melléklet rendelkezéseit minden egyes dobra külön kell alkalmazni, kivéve, ha a dobok ugyanabban a készülékházban vannak, és az "eco 40-60" program vagy a mosási és szárítási ciklus során egyidejűleg képesek működni. Ez utóbbi esetben a szóban forgó rendelkezések a többdobos háztartási mosógép, illetve a többdobos háztartási mosó-szárítógép egészére alkalmazandók, az alábbiak szerint:

a) a névleges mosási kapacitás az egyes dobok névleges mosási kapacitásának összege; többdobos háztartási mosó-szárítógépek esetében a névleges kapacitás az egyes dobok névleges kapacitásának összege;

b) a többdobos háztartási mosógép energia- és vízfogyasztása, valamint a többdobos háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának energia- és vízfogyasztása az egyes dobok energiafogyasztásának vagy vízfogyasztásának összege;

c) a többdobos háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusának energia- és vízfogyasztása az egyes dobok energia- és vízfogyasztásának összege;

d) az energiahatékonysági mutatót (EEIW) a névleges mosási kapacitás és energiafogyasztás figyelembevételével kell kiszámítani; többdobos háztartási mosó-szárítógépek esetében az energiahatékonysági mutatót (EEIWD) a névleges kapacitás és energiafogyasztás figyelembevételével kell kiszámítani;

e) az időtartam az egyes dobokban működő leghosszabb "eco 40-60" program, illetve mosási és szárítási ciklus időtartama;

f) a mosás utáni maradék nedvességtartalom az egyes dobok névleges kapacitása alapján súlyozott átlagként kerül kiszámításra;

g) többdobos mosó-szárítógépek esetében a szárítást követően fennmaradó végső nedvességtartalmat minden egyes dobnál külön kell mérni;

h) a kis energiaigényű üzemmódok, a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás és annak osztályának mérése a teljes háztartási mosógépre vonatkozik.

A termékinformációs adatlapnak és a műszaki dokumentációnak együtt kell tartalmaznia és bemutatnia az V. és a VI. mellékletben előírt információkat minden olyan dob esetében, amelyre e melléklet rendelkezései alkalmazandóak.

A VII. és a VIII. melléklet rendelkezései minden olyan dobra vonatkoznak, amelyre e melléklet rendelkezései alkalmazandóak.

A IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás a többdobos háztartási mosógép és a többdobos háztartási mosó-szárítógép egészére vonatkozik, az e melléklet alkalmazásában meghatározott paraméterekre vonatkozó ellenőrzési tűréshatárokkal.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R2014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R2014&locale=hu

Tartalomjegyzék