32019R2013[1]

A Bizottság (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 11.)

az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 28-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére és 16. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/1369 rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az olyan termékcsoportok címkézésének vagy címkéi energiaosztály szempontjából történő felülvizsgálatának tekintetében, amelyek jelentős megtakarítási potenciállal rendelkeznek az energia- és - adott esetben - egyéb erőforrások tekintetében.

(2) A televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseket az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(3) A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 16. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a Bizottság által kidolgozott, a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv (a COM(20161) 773 final bizottsági közlemény (4)) meghatározza a 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozó környezettudatos tervezési és energiahatékonysági címkézési keretrendszer prioritásait. A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv meghatározza azokat az energiával kapcsolatos termékcsoportokat, amelyek elsőbbséget élveznek az előkészítő tanulmányok készítése és a végrehajtási intézkedések elfogadása, valamint a 642/2009/EK bizottsági rendelet (5) és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet felülvizsgálata szempontjából.

(4) A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkatervben foglalt intézkedések révén a becslések szerint 2030-ban több mint 260 TWh teljes éves végsőenergia-megtakarítás érhető el, ami az üvegházhatást okozó gázkibocsátás megközelítőleg évi 100 millió tonnával való csökkentésének felel meg. Az elektronikus kijelzők a munkatervben felsorolt egyik termékcsoportot képezik.

(5) A televíziókészülékek az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett azon termékcsoportok közé tartoznak, amelyekre vonatkozóan a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktust kell elfogadnia az A-tól G-ig terjedő felülvizsgált címke bevezetésére.

(6) Az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a Bizottságnak felül kellett vizsgálnia a rendeletet a technológiai fejlődés fényében.

(7) A Bizottság felülvizsgálta az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet az említett rendelet 7. cikkében előírtaknak megfelelően, és elemezte a televíziókészülékek és egyéb elektronikus kijelzők, többek között a monitorok és reklámkijelzők, műszaki, környezeti és gazdasági vonatkozásait, valamint a valós felhasználók körében a különböző címkézési elemek ismertségét és az azokkal kapcsolatos magatartást. A felülvizsgálatra az Unió és harmadik országok érintettjeivel és érdekelt feleivel szoros együttműködésben került sor. A felülvizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozták és az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikke alapján létrehozott konzultációs fórum elé terjesztették.

(8) A felülvizsgálatból úgy tűnik, hogy a televíziókészülékekre vonatkozó követelmények alkalmazandók a monitorokra is a kijelzők és a televíziókészülékek közötti gyorsan növekvő funkcionális átfedés miatt. Ezenkívül, a digitális reklámkijelzők kifejezetten szerepelnek a Bizottság 2016-2019-es környezettudatos tervezésről szóló munkatervében, amelyeket be kell emelni a televíziókra vonatkozó meglévő rendeletek felülvizsgálata során. E rendelet alkalmazási köre ennélfogva az elektronikus kijelzőkre terjed ki, ideértve a televíziókészülékeket, a monitorokat és a digitális reklámkijelzőket.

(9) 2016-ban a televíziókészülékek éves energiafogyasztása az Unióban az Unió villamosenergia-fogyasztásának több mint 3 %-át tette ki. A televíziókészülékek, monitorok és digitális reklámkijelzők kivetített energiafogyasztása a "változatlan szabályozás" forgatókönyve esetén 2030-ban a várakozások szerint közel lesz a 100 TWh/év értékhez. Ez a rendelet a kapcsolódó környezettudatos tervezési rendelettel együttesen a becslések szerint 2030-ra akár 39 TWh/év értékkel csökkenti az éves végsőenergia-fogyasztást.

(10) A magas dinamikatartomány (High Dynamic Range, HDR) titkosítási funkciója eltérő energiafogyasztáshoz vezethet, így ehhez a funkcióhoz különálló energiahatékonysági-ajánlás szükséges.

(11) Az e rendelet hatálya alá tartozó elektronikus kijelzők címkéjén feltüntetendő információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel indokolt meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési eljárásokat, beleértve - amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak - az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is.

(12) Felismerve, hogy az energiával kapcsolatos termékek értékesítése az internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformokon keresztül, nem pedig közvetlenül a szállítók, illetve kereskedők weboldalain keresztül növekszik, egyértelművé kell tenni, hogy az internetes kereskedelmi platformoknak felelősséget kell vállalniuk azért, hogy lehetővé tegyék a szállító által biztosított címkének az ár közelében történő megjelenítését. E kötelezettségükről tájékoztatniuk kell a kereskedőt, a rendelkezésre bocsátott címke és termékismertető adatlap pontosságáért vagy tartalmáért azonban nem tartoznak felelősséggel. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában azonban az ilyen internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformoknak haladéktalanul intézkedniük kell az adott termékre vonatkozó információk eltávolítása vagy az azokhoz való hozzáférés letiltása érdekében, amennyiben például a piacfelügyeleti hatóság tájékoztatása alapján meg nem felelésről szereznek tudomást (pl. hiányzó, hiányos vagy helytelen címke vagy termékismertető adatlap). A közvetlenül a végfelhasználóknak a saját weboldalukon keresztül értékesítő szállítókra az (EU) 2017/1369 rendelet 5. cikkében említett kereskedői távértékesítési kötelezettségek vonatkoznak.

(13) A vásárokon bemutatott elektronikus kijelzőkön szerepeltetni kell az energiacímkét, ha a modell első darabját már forgalomba hozták vagy ha azt a vásáron hozzák forgalomba.

(14) E rendelet hatékonyságának növelése érdekében be kell tiltani azokat a terméket, amelyek vizsgálati körülmények között automatikusan módosítják a teljesítményüket a feltüntetett paraméterek javítása céljából.

(15) Az e rendeletben előírt rendelkezéseket az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikkével összhangban megvitatta a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum, valamint a tagállamok szakértői.

(16) Az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet az elektronikus kijelzők - többek között televíziókészülékek, monitorok és digitális reklámkijelzők - címkézésére és kiegészítő termékinformációik rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelményeket állapít meg.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a következőkre:

a) legfeljebb 100 négyzetcentiméternyi képernyőfelületű elektronikus kijelzők;

b) projektorok;

c) integrált videokonferencia-rendszerek;

d) orvosi kijelzők;

e) virtuálisvalóság-fejhallgatók;

f) a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében felsorolt termékekbe beépített vagy beépítendő kijelzők;

g) olyan elektronikus kijelzők, amelyek a 2009/125/EK irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedések hatálya alá tartozó termékek rendszerelemei vagy szerkezeti részegységei:

h) műsorszóró kijelzők;

i) biztonsági kijelzők;

j) digitális interaktív megjelenítő felületek;

k) digitális fényképkeretek;

l) az alábbi jellemzők valamelyikének megfelelő digitális reklámkijelzők:

(1) kijelzőmodulként tervezett és megépített, egy nagyobb kijelzőképernyő-terület részleges képterületeként integrálandó, és nem különálló kijelzőként való használatra szánt reklámkijelzők;

(2) egy önálló készülékházban forgalmazott kijelzők állandó kültéri használatra;

(3) egy önálló készülékházban forgalmazott, 30 dm2-nél kisebb vagy 130 dm2-nél nagyobb képernyőterülettel rendelkező kijelzők;

(4) a kijelző képpont-sűrűsége kisebb, mint 230 képpont/cm2, vagy nagyobb, mint 3 025 képpont/cm2;

(5) a szabványos dinamikatartomány (SDR) üzemeltetési módban a maximális fehér fénysűrűség legalább 1 000 cd/m2;

(6) nincs videojel-bemeneti interfész és kijelző-meghajtó, amely lehetővé tenné a szabványos dinamikus videóvizsgálati-program helyes megjelenítését teljesítménymérési célokra;

m) állapotkijelzők;

n) vezérlőpanelek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "elektronikus kijelző": olyan kijelzőképernyő és kapcsolódó elektronika, amelynek elsődleges funkciója a vezetékes vagy vezeték nélküli forrásokból származó vizuális információ megjelenítése;

2. "televízió": elsősorban audiovizuális jelek megjelenítésére és vételére tervezett elektronikus kijelző, amely egy elektronikus kijelzőből és egy vagy több hangolóegységből/vevőkészülékből áll;

3. "hangolóegység/vevőkészülék": olyan elektronikus áramkör, amely észleli a televíziós műsorsugárzási jelet, például a földi digitális vagy műholdas jelet, de nem észleli az internetes unicast jeleket, valamint elősegíti a műsorcsatornák egy csoportjából egy televíziós csatorna kiválasztását;

4. "monitor" vagy "számítógép-monitor" vagy "számítógép-kijelző": olyan elektronikus kijelző, amelyet egyszemélyes használatra és közeli - például íróasztalon történő - megtekintésre alakítottak ki;

5. "digitális fényképkeret": kizárólag statikus vizuális információkat megjelenítő elektronikus kijelző;

6. "projektor": analóg vagy digitális videóadatok bármilyen formátumban történő feldolgozására szolgáló optikai eszköz, amely egy fényforrás modulálása segítségével a kapott képet egy külső felületre vetíti ki;

7. "állapotkijelző": egyszerű, de változó információk, például kiválasztott csatorna, idő vagy energiafogyasztás mutatására szolgáló kijelző. Egy egyszerű jelzőfény nem minősül állapotkijelzőnek;

8. "vezérlőpanel": olyan elektronikus kijelző, amelynek fő funkciója a termék üzemi állapotához kapcsolódó képek megjelenítése; érintés által vagy más módon lehetővé tehet felhasználói interakciót a termék működésének irányításához. Lehet a termékbe beépített, vagy kifejezetten kizárólag a termékkel való használatra tervezett és forgalmazott.

9. "integrált videokonferencia-rendszer": egyetlen készülékházba beépített videokonferencia- és együttműködési rendszer, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek, és amelynek a specifikációja az alábbi funkciók mindegyikét tartalmazza:

a) az ITU-T H.323 vagy IETF SIP egyedi videokonferencia-protokoll gyárilag biztosított támogatása;

b) kamera (kamerák), kijelző és adatfeldolgozó képességek kétirányú valós idejű videóhoz, ide értve a csomagvesztéssel szembeni ellenálló képességet;

c) hangszóró és hangfeldolgozási képesség a kétirányú valós idejű kihangosítós hanghoz, visszhang-kiküszöbölés;

d) kódolási funkció;

e) HiNA.

10. "HiNA": fokozott hálózatos elérhetőség (High Network Availability) az 1275/2008/EK bizottsági rendelet (9) 1. cikkében meghatározottak szerint;

11. "műsorszóró kijelző": műsor- és videószolgáltató vállalkozások részére, videótartalmak előállításának céljára, professzionális használatra tervezett és forgalmazott elektronikus kijelző. A műszaki leírásnak a következő elemek mindegyikét tartalmaznia kell:

a) színkalibrációs funkció;

b) bemenetijel-elemző funkció a bemeneti jelek nyomon követésére és a hiba kimutatására, például hullámalak monitor/vektorszkóp, RGB-kapcsoló, lehetőség a videojel állapotának ellenőrzésére az adott képpont-felbontásnál, osztott (interlace) üzemmód és képernyő marker;

c) a termékbe integrált SDI (soros digitális interfész) vagy VoIP (Video over Internet Protocol);

d) nem közterületeken való használatra tervezett berendezés.

12. "digitális interaktív megjelenítő felület": a megjelenített képpel közvetlen felhasználói interakciót lehetővé tevő elektronikus kijelző. A digitális interaktív megjelenítő felület elsősorban prezentációk, órák vagy távoli együttműködés végrehajtására szolgál, ide értve az audio- és videojelek továbbítását is. A műszaki leírásnak a következő elemek mindegyikét tartalmaznia kell:

a) elsősorban nagyobb közönség általi megtekintés céljából felfüggesztett, állványra szerelt, polcra vagy asztalra helyezett, illetve valamilyen fizikai szerkezethez rögzített telepítésre szolgáló kialakítás;

b) a tartalom és az interakciók kezelésére szolgáló speciális funkciókkal rendelkező számítógépes szoftverrel kell használni;

c) a b) pontban említett szoftver futtatására használt számítógéppel integrált vagy kifejezetten az azzal való használatra tervezett;

d) 40 dm2-nél nagyobb kijelzőfelület;

e) felhasználói interakció ujj- vagy tollérintéssel vagy egyéb módon, például kéz-, karmozdulattal vagy hanggal.

13. "biztonsági kijelző": elektronikus kijelző, amelynek a specifikációja tartalmazza az alábbi funkciók mindegyikét:

a) önvezérlő funkció, amely képes egy távoli szerverre továbbítani a következő információk közül legalább egyet:

- energiafogyasztási állapot;

- túlterhelésgátló termikus érzékelő belső hőmérséklete;

- videóforrás;

- audioforrás és audiovizuális állapot (hangerő/némítás);

- modell és firmware-verzió;

b) a felhasználó által meghatározott forma, amely lehetővé teszi a kijelző professzionális házba vagy konzolba történő beépítését.

14. "digitális reklámkijelző": elsősorban nem asztali számítógépes és nem otthoni környezetben működő, szélesebb közönség számára való megjelenítésre tervezett elektronikus kijelző. A műszaki leírásnak a következő elemek mindegyikét tartalmaznia kell:

a) egyedi azonosító, amely lehetővé teszi egy adott kijelzőképernyő egyedi követését;

b) a kijelzőbeállításokhoz és a megjelenített képhez való jogosulatlan hozzáférést letiltó funkció;

c) hálózati kapcsolat (amely magában foglal vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozási felületet) távoli unicast vagy multicast, de nem műsorszóró forrásokból származó információk ellenőrzése, nyomon követése vagy fogadása céljából;

d) nagyobb közönség általi megtekintés céljából felfüggesztett, szerelt vagy fizikai szerkezethez rögzített telepítésre szolgáló kialakítás, amelyet állvány nélkül hoznak forgalomba;

e) nem foglal magában hangolóegységet az adásjelek megjelenítésére.

15. "integrált", olyan kijelzőre vonatkozóan, amely funkcionális elemként egy másik termék részét képezi: olyan elektronikus kijelző, amely nem működtethető a terméktől függetlenül, és amely funkciója ellátása szempontjából függ a terméktől, a tápellátást is beleértve;

16. "orvosi kijelző": az alábbiak hatálya alá tartozó elektronikus kijelző:

a) az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv (10); vagy

b) az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet (11); vagy

c) az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 90/385/EGK tanácsi irányelv (12); vagy

d) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13); vagy

e) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet (14);

17. "1-es kategóriájú monitor": a termelési vagy műsorszórási munkafolyamat kulcsfontosságú pontjainál, mint például képrögzítés, utómunkálatok, továbbítás és tárolás, képek magas szintű műszaki minőségi értékelésére szolgáló monitor;

18. "kijelzőfelület": az elektronikus kijelző látható felülete, amely a (sík vagy hajlított) kijelzőpanel felületén látható kép maximális szélességének és a látható kép maximális magasságának a szorzataként számítható ki;

19. "virtuálisvalóság-fejhallgató": fejen viselhető eszköz, amely viselője számára sztereoszkopikus képek és fejmozgás-érzékelő funkció segítségével immerzív virtuális valóságot nyújt;

20. "értékesítési hely": eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott elektronikus kijelzők bemutatásának és értékesítésének helye.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei

(1) A szállítók kötelesek gondoskodni a következőkről:

a) minden egyes elektronikus kijelző rendelkezik nyomtatott formátumú címkével, amelyen fel vannak tüntetve a III. mellékletben megállapított információk;

b) a termékinformációs adatlap paramétereit - az V. mellékletben foglaltak szerint - bevitték a termék-adatbázisba;

c) ha a kereskedő kifejezetten kéri, a termékinformációs adatlapot nyomtatott formában bocsátják rendelkezésre;

d) a műszaki dokumentáció VI. mellékletben meghatározott tartalmát beviszik a termékadatbázisba;

e) az elektronikus kijelző adott modelljének minden vizuális hirdetése, többek között az interneten közzétett hirdetés is, tartalmazza az energiahatékonysági osztályt és a címként feltüntetett hatékonysági osztályok skáláját, a VII. és VIII. melléklettel összhangban;

f) az elektronikus kijelző egy adott modelljének minden olyan műszaki promóciós anyaga, amelyek a speciális műszaki paramétereket mutatják be, többek között az interneten közzétett hirdetések is, tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt és az elérhető hatékonysági osztályok skáláját a címkén, a VII. melléklettel összhangban;

g) a kereskedők az elektronikus kijelzők minden egyes modelljére vonatkozóan megkapnak egy, a III. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

h) minden egyes elektronikus kijelző-modell mellé a kereskedők rendelkezésére bocsátanak egy, az V. mellékletben meghatározottak szerinti elektronikus termékinformációs adatlapot;

i) az a) pontban foglaltak mellett, a címkét a csomagolásra kell rányomtatni vagy ráragasztani.

(2) Az energiahatékonysági osztály megállapítása a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámított energiahatékonysági mutató alapján történik.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A kereskedők kötelesek gondoskodni a következőkről:

a) az értékesítési helyen (ideértve a vásárokat) minden egyes elektronikus kijelzőn szerepel a szállító által a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint biztosított címke; az vagy a készülék elején található, vagy arra rá van akasztva vagy oly módon van elhelyezve, hogy az jól látható legyen és egyértelműen az adott modellhez kapcsolódjon;, feltéve, hogy az elektronikus kijelző be van kapcsolva akkor, amikor az értékesítés céljából az ügyfél számára látható, a nyomtatott címke a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint a képernyőn elhelyezett címkével is kiváltható;

b) ha az elektronikus kijelző-modell az értékesítési helyen dobozból kivett készülék nélkül van bemutatva, a dobozra nyomtatott vagy a dobozra ragasztott címkének láthatónak kell lennie;

c) távértékesítés vagy telemarketing esetében a címkét és a termékinformációs adatlapot a VII. és VIII. melléklettel összhangban rendelkezésre bocsájtják;

d) az elektronikus kijelző adott modelljének minden vizuális hirdetése, többek között az interneten közzétett hirdetés is, tartalmazza az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntetett hatékonysági osztályok skáláját, a VII. melléklettel összhangban;

e) az elektronikus kijelző egy adott modelljének minden olyan műszaki promóciós anyaga, amelyek a speciális műszaki paramétereket mutatják be, többek között az interneten közzétett műszaki promóciós anyagok is, tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt és az elérhető hatékonysági osztályok skáláját a címkén, a VII. melléklettel összhangban.

5. cikk

Az internetes tárhelyszolgáltatók kötelezettségei

Amennyiben egy, a 2000/31/EK irányelv 14. cikke szerinti tárhelyszolgáltató lehetővé teszi az elektronikus kijelzők saját internetes weboldalán keresztül történő értékesítését, a szolgáltató lehetővé teszi a kereskedő által biztosított elektronikus címkének és elektronikus termékinformációs adatlapnak a kijelzőmechanizmus révén, a VIII. melléklet rendelkezéseinek megfelelően történő megjelenítését, és tájékoztatja a kereskedőt az azok megjelenítésére vonatkozó kötelezettségről.

6. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a IV. melléklet követelményeit kielégítő mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

7. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

Az (EU) 2017/1369 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett piacfelügyeleti célú vizsgálatok során a tagállamok a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja ezt a rendeletet, és e felülvizsgálat eredményeit - adott esetben egy felülvizsgálati javaslat tervezetével együtt - legkésőbb 2022. december 25-ig.

A felülvizsgálatnak különösen az alábbiak vizsgálatára kell kitérnie:

a) vajon helyénvaló-e vagy még mindig helyénvaló az, hogy az SDR-re és a HDR-re külön energiakategorizálást alkalmazzanak;

b) a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések;

c) be kell-e vonni egyéb elektronikus kijelzőket is az alkalmazási körbe;

d) a szigorúság nagyobb és a kisebb termékek közötti egyensúlyának megfelelősége;

e) megvalósítható-e megfelelő értesítési módszerek kidolgozása az energiafogyasztásra;

f) a körforgásos gazdasági aspektusok lefedésének lehetősége.

Továbbá, a Bizottság felülvizsgálja, hogy a címkét át kell-e sorolni, ha teljesülnek az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikkének követelményei.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2021. március 1-jével hatályát veszti.

10. cikk

Átmeneti intézkedések

Az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt termékismertető adatlap 2019. december 25-től2021. február 28-ig a termékhez mellékelt nyomtatvány helyett a termékadatbázisban is rendelkezésre bocsátható. Ebben az esetben a szállító biztosítja, hogy ha a kereskedő kifejezetten kéri, a termékismertető adatlapot nyomtatott formában bocsássák rendelkezésre.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. március 1-jétől kell alkalmazni. A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontját azonban 2020. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 198., 2017.7.28., 1. o.

(2) A Bizottság 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 64. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

(4) A Bizottság közleménye. A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016-2019 (COM(2016) 773 final, 2016.11.30.).

(5) A Bizottság 642/2009/EK rendelete (2009. július 22.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 191., 2009.7.23., 42. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.).

(9) A Bizottság 1275/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 339., 2008.12.18., 45. o.).

(10) A Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökről (HL L 169., 1993.7.12., 1. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.).

(12) A Tanács 90/385/EGK irányelve (1990. június 20.) az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 189., 1990.7.20., 17. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve (1998. október 27.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről (HL L 331., 1998.12.7., 1. o.).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 176. o.).

I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a mellékletek alkalmazásában

E melléklet alkalmazásában:

1. "energiahatékonysági mutató" (EEI): adott elektronikus kijelző relatív energiahatékonyságát jelölő mutatószám, a II. melléklet B. pontjában meghatározottak szerint;

2. "nagy dinamikatartomány (High Dynamic Range, HDR)": módszer az elektronikus kijelzők képe kontrasztarányának növelésére a videóanyag létrehozása során generált metaadatok felhasználásával, amelyeket a kijelző vezérlő áramköre értelmez, majd az emberi szem számára a nem HDR-kompatibilis kijelzők által elértnél valósághűbb kontrasztarányt és színvisszaadást biztosít;

3. "kontrasztarány": egy adott képen a legnagyobb fényesség és a fekete szint közötti eltérés;

4. "fényerősség" (fénysűrűség): egy adott irányba haladó fény egy területegységre jutó fényintenzitásának fotometriai egysége, kandela/négyzetméter (cd/m2) mértékegységben kifejezve. Az elektronikus kijelző fénysűrűségének "szubjektív" minősítésére gyakran használt kifejezés a fényesség;

5. "automatikus fényerőszabályozó" ("ABC"): az az automatikus mechanizmus, amely engedélyezése esetén szabályozza az elektronikus kijelzők fényerősségét a kijelző előlapját megvilágító környezeti fény szintjének függvényében;

6. "alapértelmezett": egy bizonyos funkció vagy beállítás esetében az adott funkciónak a gyárban beállított és a termék ügyfél általi első használatakor vagy a "visszaállítás a gyári beállításokra" művelet végrehajtása (ha az adott termék esetében engedélyezett) után rendelkezésre álló értéke;

7. "pixel (képpont)": a képek azon legkisebb eleme, amely megkülönböztethető a szomszédos elemektől;

8. "bekapcsolt üzemmód" vagy "aktív üzemmód": olyan állapot, amikor a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva, be van kapcsolva, és a kijelzőjén lévő funkciók közül legalább egy működik;

9. "előre optimalizált menü": speciális menü, amely az elektronikus kijelző beüzemelésekor vagy a gyári beállításokra történő visszaállításkor jelenik meg, gyártó által előre meghatározott kijelzőbeállításokat felkínálva, amelyeket a szállító előre meghatároz;

10. "normál konfiguráció": egy olyan kijelzőbeállítás, amelyet a szállító javasol a végfelhasználónak a kezdőbeállítások menüből vagy az elektronikus kijelzőnek a termék rendeltetése szerinti gyári beállításából. A rendeltetés szerinti környezetben és rendeltetésszerű használat mellett a végfelhasználó számára optimális minőséget kell biztosítania. A normál konfiguráció az az állapot, amelyben a kikapcsolt, a készenléti, a hálózatvezérelt készenléti üzemmód és a bekapcsolt üzemmód értékeinek mérése történik;

11. "legnagyobb fényerősségű bekapcsolt konfiguráció": az elektronikus kijelzőnek a szállító által előre beállított olyan konfigurációja, amely maximális mért fénysűrűség mellett elfogadható képet nyújt;

12. "bolti konfiguráció": kifejezetten az elektronikus kijelző tulajdonságainak demonstrálásához, például erőteljes megvilágításban (kiskereskedelmi körülmények között) való bemutatásának céljára szolgáló konfiguráció, amely nem tartalmaz automatikus kikapcsolási funkciót arra az esetre, ha a készülék nem érzékel felhasználói tevékenységet vagy jelenlétet;

13. "jelenlétérzékelő" vagy "mozgásérzékelő": a termék körüli térben tapasztalható mozgásokat követő és azokra reagáló érzékelő, amelynek a jelzése ki tudja váltani a bekapcsolt üzemmód aktiválását. Ha előre meghatározott időtartamon keresztül nem tapasztalható mozgás, akkor ezt fel lehet használni arra, hogy átkapcsoljon a készenléti üzemmódba vagy a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba;

14. "kikapcsolt üzemmód": az az állapot, amelyben az elektromos kijelző a villamos hálózatra van kapcsolva, de nem lát el semmilyen funkciót: kikapcsolt üzemmódnak kell továbbá tekinteni:

(1) azt az állapotot, amelyben a berendezés kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad;

(2) az olyan állapotot, amely csak a 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat szolgáltatja;

15. "készenléti üzemmód": az az állapot, amelyben az elektronikus kijelző a villamos hálózathoz vagy egyenáramú áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű üzeme az ebből a forrásból felvett energiától függ, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el:

- reaktiválási funkció vagy reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

- információ- vagy állapotkijelzés;

16. "reaktiválási funkció": olyan funkció, amely egy távkapcsolón, távvezérlő egységen, belső érzékelőn, időzítőn, vagy hálózatvezérelt készenléti üzemmódban lévő hálózatvezérelt kijelzők esetében a hálózaton keresztül biztosítja az átkapcsolást készenléti vagy hálózatvezérelt készenléti üzemmódból valamelyik, a kikapcsolt üzemmódtól eltérő üzemmódba, további funkciókat is kínálva;

17. "kijelző mechanizmus" minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

18. "beágyazott megjelenítés" olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor másik képre vagy adatokra való ráállításával vagy másik kép vagy adat érintőképernyőn történő kitágításával lehet hozzáférni;

19. "érintőképernyő" érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

20. "helyettesítő szöveg" grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, vagy egyéb hozzáféréshez, például bemenő adatként beszédszintetizátor alkalmazásokhoz.

21. "külső tápegység (EPS)": az (EU) 2019/1782 bizottsági rendeletben (2) meghatározottak szerinti eszköz;

22. "szabványos külső tápegység": különböző eszközök tápellátására kialakított külső tápegység, amely megfelel valamely nemzetközi szabványügyi szervezet által kibocsátott szabványnak;

23. "QR-kód": adott termékmodell energiacímkéjén szereplő, mátrix típusú vonalkód, amely a termékadatbázis nyilvános részében a modell információira mutat;

24. "hálózat": olyan kommunikációs infrastruktúra, amelyet az infrastruktúra topológiáját kijelölő kapcsolatok, egy, a fizikai komponenseket is magában foglaló architektúra, szervezési elvek, valamint kommunikációs eljárások és formátumok (protokollok) határoznak meg;

25. "hálózati interfész" (vagy "hálózati port"): hálózati kapcsolatot nyújtó vezetékes vagy vezeték nélküli fizikai interfész, amelyen keresztül az elektronikus kijelző funkciói távolról aktiválhatók és adatok fogadhatók vagy küldhetők. A nem hálózati forrásból származó bemeneti adatok - mint például video- és audiojelek - fogadására szolgáló, és hálózati címhez nem hozzárendelt interfészek nem tekintendők hálózati interfésznek;

26. "hálózatos elérhetőség": az elektronikus kijelző azon képessége, hogy funkciókat aktiváljon, amikor a hálózati interfész távolról kiadott jelet észlel;

27. "hálózatvezérelt kijelző": olyan elektronikus kijelző, amely valamely hálózati interfész használatával képes csatlakozni egy hálózathoz, ha az engedélyezve van;

28. "hálózatvezérelt készenléti üzemmód": az az állapot, amelyben az elektronikus kijelző hálózati interfészen keresztül távolról kiadott jel hatására képes ismételten működésbe lépni.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról. HL L 96., 2014.3.29., 79. o.

(2) A Bizottság (EU) 2019/1782 rendelete (2019. október 1.) a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2019.10.25., 95. o.).

II. MELLÉKLET

A. Energiahatékonysági osztályok

Az elektronikus kijelzők energiahatékonysági osztályát az 1. táblázatban meghatározottak szerinti, megfelelő energiahatékonysági címkézési mutató (EEIcímke ) alapján kell megállapítani. Az elektronikus kijelzők energiahatékonysági mutató szerinti címkéjét (EEIcímke ) e melléklet B. részével összhangban kell meghatározni.

1. táblázat

Az elektronikus kijelzők energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági mutató (EEIcímke )
AEEIcímke < 0,30
B0,30 ≤ EEIcímke < 0,40
C0,40 ≤ EEIcímke < 0,50
D0,50 ≤ EEIcímke < 0,60
E0,60 ≤ EEIcímke < 0,75
F0,75 ≤ EEIcímke < 0,90
G0,90 ≤ EEIcímke

B. Energiahatékonysági mutató (EEIcímke )

Az elektronikus kijelző energiahatékonysági mutatóját (EEIcímke ) az alábbi egyenlet segítségével kell kiszámítani:

ahol:

A a megtekintési felület területe dm2-ben;

Pmért a normál konfiguráció mellett bekapcsolt üzemmódban wattban mért teljesítmény, a 2. táblázatban meghatározottak szerint;

corrl egy korrekciós tényező, a 3. táblázatban meghatározottak szerint.

2. táblázat

Pmért mérése

Dinamikatartomány-szintPmért
Szabványos dinamikatartomány (SDR): PmértSDREnergiaigény wattban (W) bekapcsolt üzemmódban, amelyet szabványos dinamikus adástartalom mozgóképes vizsgálati program megjelenítése közben mérnek. Amennyiben e melléklet C. része értelmében bónuszokat kell alkalmazni, azokat a Pmért értékéből kell kivonni.
Nagy dinamikatartomány (HDR)
PmértHDR
Energiaigény wattban (W) bekapcsolt üzemmódban, mint a PmértSDR érték mérésénél, de a HDR-funkciót a metaadatok aktiválják a szabványos HDR vizsgálati programban. Amennyiben e melléklet C. része értelmében bónuszokat kell alkalmazni, azokat a Pmért értékéből kell kivonni.

3. táblázat

corrl értéke

Elektronikus kijelző típusacorrl értéke
Televízió0,0
Monitor0,0
Digitális reklámkijelző0,00062 *(lum-500)*A
ahol „lum” a kijelző legnagyobb fényerejű bekapcsolt üzemmódú konfigurációjának maximális fehér fénysűrűsége cd/m2-ben, az A pedig a megjelenítési terület dm2-ben

C. Az energiahatékonysági mutató (EEIcímke ) kiszámítása céljából alkalmazandó bónuszok és kiigazítások

Az automatikus fényerő-szabályozóval (ABC) rendelkező elektronikus kijelzők esetében a Pmért értéke 10 %-kal csökkenthető, ha az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

a) a fényerő-szabályozót engedélyezik az elektronikus kijelző normál konfigurációjában, és az engedélyezve marad minden egyéb, a végfelhasználó számára elérhető szabványos dinamikatartomány-konfigurációban;

b) a Pmért értéket a normál konfiguráció esetén letiltott fényerő-szabályozó mellett mérik, vagy ha a fényerő-szabályozót nem lehet letiltani, akkor a fényerő-szabályozó érzékelőjénél mért 100 lux környezeti fény mellett;

c) adott esetben, a Pmért érték a letiltott fényerő-szabályozó mellett nagyobb vagy egyenlő azzal a teljesítménnyel, amelyet az engedélyezett fényerő-szabályozóval mért bekapcsolt üzemmódban mértek a fényerő-szabályozó érzékelőjénél mért 100 lux környezeti fény mellett;

d) a fényerő-szabályozó engedélyezése esetén a bekapcsolt üzemmódban az energia mért értékének legalább 20 %-kal csökkennie kell, ha a környezeti fényt - a fényerő-szabályozónál mérve - 100 lux értékről 12 luxra csökkentik;

e) a kijelzőképernyő fénysűrűségét vezérlő fényerő-szabályozó a fényerő-szabályozónál mért környezeti fény megváltozása esetén az összes alábbi jellemzőnek megfelel:

- a mért képernyő-fénysűrűség 60 lux esetén a 100 lux esetében mért képernyő-fénysűrűség 65 %-a és 95 %-a közé esik;

- a mért képernyő-fénysűrűség 35 lux esetén a 100 lux esetében mért képernyő-fénysűrűség 50 %-a és 80 %-a közé esik;

- a mért képernyő-fénysűrűség 12 lux esetén a 100 lux esetében mért képernyő-fénysűrűség 35 %-a és 70 %-a közé esik.

III. MELLÉKLET

Az elektronikus kijelzők címkéje

1. CÍMKE

Az elektronikus kijelzők címkéjén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. QR-kód;

II. a szállító neve vagy védjegye;

III. a szállító által megadott modellazonosító;

IV. az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája;

V. a II. melléklet B. pontja szerint meghatározott energiahatékonysági osztály a PmértSDR érték használata esetén;

VI. bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása kWh/1 000 h-ban, ha a tartalmat SDR-rel játsszák le, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VII. a II. melléklet B. pontja szerint meghatározott energiahatékonysági osztály a PmértHDR érték használata esetén;

VIII. bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása kWh/1 000 h-ban, ha a tartalmat HDR-rel játsszák le, a legközelebbi egész számra kerekítve;

IX. a látható képernyő átlója centiméterben és hüvelykben, valamint a vízszintes és függőleges felbontás képpontban;

X. e rendelet száma, azaz "2019/2013".

2. A CÍMKE FORMAI MEGJELENÉSE

Ahol:

a) A címkének legalább 96 mm szélesnek és 192 mm magasnak kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát a fentebb megadott méretekkel arányosan kell felnagyítani. Azon elektronikus kijelzők esetében, amelyek látható területének képátlója nem éri el a 127 cm-t (50 hüvelyket), a címke kisebb méretben is nyomtatható, azonban az nem lehet kisebb a normál méret 60 %-ánál; tartalmának azonban a fenti specifikációkkal arányosnak kell lennie, a QR-kódnak pedig a széles körben használatos QR-kód-olvasók (lásd az okostelefonokba beépített QR-kód-olvasókat) számára is olvashatónak kell lennie.

b) A címke háttere 100 % fehér színű.

c) A Verdana és a Calibri betűtípusok használandók.

d) A címkeelemek méreteinek és jellemzőinek meg kell felelniük a címketervekben megadottaknak.

e) A használható színek a CMYK-kód alapján - a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával - a következő séma szerint alakulnak: 0,70,100,0: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

f) A címkének az alábbiakban felsorolt összes követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

az EU logó színei a következők:

- a háttér: 100,80,0,0;

- a csillagok: 0,0,100,0;

az "energy" (energia) logó színe: 100,80,0,0;

a QR-kód színe 100 % fekete;

a szállító nevének színe 100 % fekete és 9 pt méretű, félkövér Verdana betűtípussal van feltüntetve;

a modellazonosító színe 100 % fekete és 9 pt méretű, normál Verdana betűtípussal van feltüntetve;

az A-tól G-ig terjedő skála a következő:

- az energiahatékonysági skála betűjeleinek színe 100 % fehér, 19 pt méretű, félkövér Calibri betűtípussal feltüntetve; a betűket a nyilak bal oldalától 4,5 mm-re egy tengely mentén, középen kell elhelyezni;

- az A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági skála nyilainak színei a következők:

- A. osztály: 100,0,100,0;

- B. osztály: 70,0,100,0;

- C. osztály: 30,0,100,0;

- D. osztály: 0,0,100,0;

- E. osztály: 0,30,100,0;

- F. osztály: 0,70,100,0;

- G. osztály: 0,100,100,0:

a belső választóvonal 0,5 pt vastagságú és 100 % fekete színű;

az energiahatékonysági osztály betűjelének színe 100 % fehér, betűtípusa félkövér Calibri, mérete 33 pt. Az energiahatékonysági osztályt jelző és az A-tól G-ig terjedő skála szerinti megfelelő nyilat úgy kell elhelyezni, hogy a hegyük egy vonalba essen. Az energiahatékonysági osztályt jelző nyílon a betűt a 100 % fekete színű nyíl téglalap alakú részének középpontjában kell elhelyezni;

az SDR esetében jellemző energiafogyasztás értékét 28 pt méretű, félkövér Verdana betűtípussal kell feltüntetni; a "kWh/1 000h" szöveget normál, 16 pt méretű Verdana betűtípussal kell szedni. A 100 % fekete színű szöveget középre kell igazítani;

a HDR és a képernyő piktogramja 100 %-ban fekete színű, és a címketervekben ismertetetteket követi; a szövegek (számok és tételek) színe 100 % fekete és azok a következők szerint alakulnak:

- a HDR piktogramja fölött az energiahatékonysági osztályok (A-G-ig) betűjelét középre kell igazítani; a megfelelő energiahatékonysági osztály betűjelét 16 pt méretű, félkövér Verdana betűtípussal kell szedni, míg a többi betűhöz a 10 pt méretű, normál Verdana betűtípust kell használni; a HDR piktogramja alatt a HDR esetében jellemző energiafogyasztás értékét középre kell igazítani és 16 pt méretű, félkövér Verdana betűtípussal kell szedni, míg a "kWh/1 000h" szövegrészhez a 10 pt méretű, normál Verdana betűtípust kell használni;

- a képernyő piktogramjához tartozó szövegeket 9 pt méretű, normál Verdana betűtípussal kell szedni, és elhelyezésüknél a címketervekben leírtakat kell követni;

a rendelet számát 100 % fekete és 6 pt méretű, normál Verdana betűtípussal kell feltüntetni.

IV. MELLÉKLET

Mérési módszerek és számítások

Az e rendeletben foglalt alkalmazandó követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerrel kell végezni, amely igazodik az általánosan korszerűként elfogadott módszertanhoz. Valamennyiüknek összhangban kell lenniük az e mellékletben meghatározott rendelkezésekkel.

A méréseknek és számításoknak meg kell felelniük az e mellékletben meghatározott műszaki fogalommeghatározásoknak, feltételeknek, összefüggéseknek és paramétereknek. Azokat az elektronikus kijelzőket, amelyek 2D és 3D üzemmódban egyaránt képesek működni, 2D üzemmódban kell vizsgálni.

Az e melléklet követelményeinek való megfelelés ellenőrzése tekintetében a két vagy több, fizikailag elkülönülő egységre bontott, de egy csomagolásban forgalomba hozott képernyők egyetlen elektronikus kijelzőnek minősülnek. Amennyiben több, külön is forgalomba hozható elektronikus kijelzőt egyetlen rendszerbe kombinálnak össze, az egyes elektronikus kijelzőket egyedi kijelzőként kell kezelni.

1. A BEKAPCSOLT ÜZEMMÓDBAN FELLÉPŐ ENERGIAIGÉNY MÉRÉSE

A bekapcsolt üzemmód energiaigényét úgy kell mérni, hogy az alábbi feltételek közül mindegyik teljesüljön:

a) az elektronikus kijelzők mérését a normál konfigurációban kell végezni;

b) a méréseket 23 °C +/- 5 °C környezeti hőmérsékleten kell elvégezni;

c) a mérésekhez a szabványos dinamikatartományban (SDR) használt elektronikus kijelzők esetében átlagos adástartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojel vizsgálati programot kell használni. HDR-mérés esetén az elektronikus kijelzőnek automatikusan és megfelelően reagálnia kell a HDR-metaadatokra a vizsgálati hurokban. A vizsgálat az átlagos energiafogyasztást méri 10 perces időtartamon belül;

d) a méréseket akkor kell elvégezni, amikor az elektronikus kijelző - közvetlenül legalább 1 órás kikapcsolt állapotot, vagy ha nincs kikapcsolt állapota akkor készenléti állapotot követően - már legalább 1 órája bekapcsolt üzemmódban van, és be kell fejezni mielőtt 3 órája bekapcsolt üzemmódban lenne. A megadott videojelet a bekapcsolt üzemmód teljes tartama alatt meg kell jeleníteni a képernyőn. A fentiekben meghatározott időtartamok csökkenthetők azon elektronikus kijelzők esetében, amelyek energiafogyasztási állapota közismerten 1 órán belül stabilizálódik, amennyiben a módosított időtartamok szerint végzett mérés eredményei az itt meghatározott időtartamok szerint végzett mérés eredményeihez képest legfeljebb 2 %-os eltérést mutatnak;

e) a fényerő-szabályozón végzett méréseket annak kikapcsolt állapotában kell elvégezni. Ha a fényerő-szabályozó funkció nem kapcsolható ki, akkor a méréseket a fényerő-szabályozó érzékelőnél mért 100 lux környezeti fény mellett kell végrehajtani.

2. A MAXIMÁLIS FEHÉR FÉNYSŰRŰSÉG MÉRÉSE

A maximális fehér fénysűrűség mérését

a) fénysűrűségmérővel kell elvégezni, amely érzékeli a "teljes képernyőteszt" vizsgálati minta azon részét, amelyen teljes (100 %) fehér kép látható és amely nem fényesebb a kép azon átlagos világosságszintjénél (APL), amely fölött teljesítménykorlátozással vagy más rendellenességgel kell számolni;

b) a normál konfiguráció és a legnagyobb fényerősségű bekapcsolt konfiguráció közötti átváltáskor semmi ne zavarja a fénysűrűségmérőnek az elektronikus kijelzőn lévő érzékelőpontját.

V. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

A 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a szállító a 4. táblázatban meghatározottak szerint beviszi a termékadatbázisba az információkat.

A termék kézikönyvében vagy a termékhez mellékelt egyéb dokumentumokban egyértelműen fel kell tüntetni a modellre az adatbázisban mutató hivatkozást - vagy emberi szemmel olvasható URL-címként, vagy QR-kód formájában, vagy meg kell adni a termék nyilvántartási számát.

4. táblázat

A termékismertető adatlap információi, sorrendje és formátuma

InformációkÉrték és pontosságMértékegységMegjegyzések
1.A szállító neve vagy védjegyeSZÖVEG
2.A szállító által megadott modellazonosítóSZÖVEG
3.Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén[A/B/C/D/E/F/G]Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezt az adatot nem kell bevinnie.
4.Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) eseténX,XW100 W-nál kisebb érték esetén az első tizedesjegyre, 100 W-től kezdődő teljesítményérték esetén pedig az első egész számra kerekítve.
5.Energiahatékonysági osztály (HDR)[A/B/C/D/E/F/G] vagy n.a.Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezt az adatot nem kell bevinnie. HDR hiányában, „n.a.” (nem alkalmazható) értéket kell megadni.
6.Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) eseténX,XW100 W-nál kisebb érték esetén az első tizedesjegyre, 100 W-tól kezdődő teljesítményérték esetén pedig az első egész számra kerekítve (Ha „nem alkalmazható”, akkor 0 (nulla) értéket kell megadni.)
7.Kikapcsolt üzemmód, energiaigényX,XW
8.Készenléti üzemmód, energiaigényX,XW
9.Hálózatvezérelt készenléti üzemmód, energiaigényX,XW
10.Elektronikus kijelző kategóriája[televízió/monitor/reklámkijelző/egyéb]Válasszon egyet.
11.OldalarányX:Yegész számPl. 16:9 vagy 21:9 stb.
12.Képernyőfelbontás (képpontok)XxYképpontVízszintes és függőleges képpontok
13.KépátlóX,XcmA Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) szerint cm-ben, a legközelebbi tizedesre kerekítve.
14.KépátlóXhüvelykOpcionális, hüvelykben, a legközelebbi egész számra kerekítve.
15.Látható képernyőterületX,Xcm2Egy tizedesjegy pontosságra kerekítve
16.Alkalmazott paneltechnológiaSZÖVEGpl. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/mikro LED/QDLED/SED/FED/EPD stb.
17.Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll[IGEN/NEM]Alapértelmezésben kell aktiválni (ha a válasz IGEN).
18.Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll[IGEN/NEM]
19.Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll[IGEN/NEM]Alapértelmezésben kell aktiválni (ha a válasz IGEN).
20.Képfrissítési frekvenciaXHz
21.A szoftver- és firmware-frissítések garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):GG MM AAAAdátumLásd az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet (1) II.E. mellékletének 1. pontja.
22.A tartalék alkatrészek garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):GG MM AAAAdátumLásd az (EU) 2019/2021 rendelet II.D. mellékletének 5. pontja.
23.Garantált terméktámogatás legalább eddig (dátum):GG MM AAAAdátum
24.A tápegység típusa:Belső/külső/szabványos külsőVálasszon egyet.
ISzabványos külső áramforrás (a termékdobozban)Szabvány neveSZÖVEG
Bemeneti feszültségXV
Kimeneti feszültségXV
iiKülső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termékdoboznak nem része)Szabvány neveSZÖVEGCsak akkor kötelező, ha a külső tápegység nem része a doboznak, egyéb esetben nem kötelező.
Előírt kimeneti feszültségX,XVCsak akkor kötelező, ha a külső tápegység nem része a doboznak, egyéb esetben nem kötelező.
Előírt szállított áramX,XACsak akkor kötelező, ha a külső tápegység nem része a doboznak, egyéb esetben nem kötelező.
Előírt áramfrekvenciaXHzCsak akkor kötelező, ha a külső tápegység nem része a doboznak, egyéb esetben nem kötelező.

(1) A Bizottság (EU) 2019/2021 rendelete (2019. október 1.) az elektronikus kijelzőkre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 642/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 241. oldalát).

VI. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában előírt műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következőket:

(1) azonosító adatok (a modell általános bemutatása):

a) márka és modellazonosító;

b) a szállító neve, címe, bejegyzett kereskedelmi neve;

(2) hivatkozások az alkalmazott harmonizált szabványokra, a műszaki paraméterek mérése és a végrehajtott számítások során használt egyéb mérési szabványokra és specifikációkra;

(3) a modell összeszerelése, telepítése és vizsgálata során megteendő speciális óvintézkedések;

(4) az összes egyenértékű modell felsorolása, megadva azok modellazonosítóját;

(5) a modell mért műszaki paraméterei és az 5. táblázatban felsorolt mért paraméterekkel végzett számítások; 5. táblázat Mért műszaki paraméterek

Érték és pontosságMértékegységMegjegyzések
Általános
1.Környezeti hőmérsékletXX,XX°C
2.Vizsgálati feszültségXV
3.FrekvenciaX,XHz
4.Az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása (THD);X%
Bekapcsolt üzemmód esetén
5.A legnagyobb fehér fényerősségű bekapcsolt konfiguráció maximális fénysűrűségeXcd/m2
6.A normál konfiguráció maximális fehér fénysűrűségeXcd/m2
7.Maximális fehérfénysűrűség-arány (számított)X,X%A fenti 6. sor elosztva a fenti 5. sorral, és megszorozva 100-zal
APD esetén
8.A bekapcsolt üzemmód azon időtartama, amelynek elteltével az elektronikus kijelző automatikusan kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket.pp:mm
Televíziókészülékek esetében: az idő azon mért értéke, amelynek elteltével a televízió automatikusan kikapcsol vagy készenléti üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a legutolsó felhasználói interakció után a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket;pp:mm
Jelenlétérzékelővel felszerelt televíziók esetében: az idő azon mért értéke, amelynek elteltével a televízió automatikusan kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a jelenlét érzékelése hiányában a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket;pp:mm
A televíziótól és műsorszóró kijelzőktől eltérő elektronikus kijelzők: az idő azon mért értéke, amelynek elteltével a televízió automatikusan kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a bemeneti adat érzékelése hiányában a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket;pp:mm
ABC eseténHa rendelkezésre áll és alapértelmezés szerint aktiválva van (lásd az V. melléklet 4. táblázata)
9.Az elektronikus kijelző bekapcsolt üzemmódban fellépő átlagos energiaigénye, az elektronikus kijelző ABC-érzékelőjénél mért, 100 lux és 12 lux értékű térmegvilágítás-intenzitás esetén.X,XW
10A 100 lux és 12 lux környezeti fény közötti ABC-művelet hatására az energiafogyasztás csökkenésének százaléka.X,X%
11A kijelző maximális fehér fénysűrűsége az elektronikus kijelző ABC-érzékelőjénél mért 100 lux, 60 lux, 35 lux, 12 lux erősségű térmegvilágítás-intenzitás esetén.xcd/m2
Bekapcsolt állapotban, az ABC-érzékelőnél 100 lux környezeti megvilágítás mellett mérveX,XW
Bekapcsolt állapotban, az ABC-érzékelőnél 12 lux környezeti megvilágítás mellett mérveX,XW
Az ABC-érzékelőnél 60 lux környezeti megvilágítás mellett mért képernyő-fénysűrűségXcd/m2
Az ABC-érzékelőnél 35 lux környezeti megvilágítás mellett mért képernyő-fénysűrűségXcd/m2
Az ABC-érzékelőnél 12 lux környezeti megvilágítás mellett mért képernyő-fénysűrűségXcd/m2

(6) További megadandó információk:

a) a vizsgálathoz használt audio- és videotesztjelek bemeneti termináljának típusa;

b) az elektromos vizsgálathoz használt műszerek, beállítások és áramkörök adatai és dokumentációja;

c) a b) pontban nem bemutatott vagy meghatározott bármely egyéb vizsgálati körülmény;

d) a bekapcsolt üzemmód esetén:

i. az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojel jellemzői; a HDR dinamikus adástartalom-videojel esetében az elektronikus kijelzőt a jel HDR metaadatainak automatikusan át kell váltaniuk HDR üzemmódra;

ii. az energiaigény-szint szempontjából stabilnak tekinthető állapot eléréséhez szükséges műveleti lépések sorrendje; valamint

iii. a legnagyobb fényerősség maximális fehér fénysűrűségének méréséhez használt képbeállítások, valamint a méréshez használt videojel vizsgálati mintázata.

e) Készenléti és kikapcsolt üzemmód:

i. az alkalmazott mérési módszer;

ii. az üzemmód kiválasztási vagy programozási módjának leírása, beleértve az esetleges fejlett reaktiválási funkciókat; valamint

iii. az azon állapot eléréséhez szükséges események sorrendje, amelyben az elektronikus kijelző automatikusan üzemmódot vált.

f) A kijelölt számítógépes jel-interfésszel felszerelt elektronikus kijelzők esetében:

i. annak megerősítése, hogy az elektronikus kijelző elsőbbséget ad a 617/2013/EU bizottsági rendelet (1) II. mellékletének 6.2.3. pontjában meghatározott, számítógép-kijelzőkre vonatkozó energiagazdálkodási protokolloknak. A protokolloktól való minden eltérést jelenteni kell.

g) Csak a hálózatvezérelt elektronikus kijelzők esetében:

i. a hálózati interfészek száma és típusa, valamint - a vezeték nélküli hálózati interfészek kivételével - annak megjelölése, hogy ezek hol találhatók az elektronikus kijelzőn;

ii. az elektronikus kijelző HiNA-funkciós elektronikus kijelzőnek minősül-e, azzal, hogy ilyen információ hiányában úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus kijelző nem HiNA-kijelző vagy HiNA-funkcióval rendelkező kijelző; valamint

iii. információ arról, hogy a hálózatvezérelt elektronikus kijelző biztosít-e olyan funkciót, amely lehetővé teszi az energiagazdálkodási funkció és/vagy a végfelhasználó számára, hogy a - hálózatvezérelt készenlétet biztosító állapotban lévő - elektronikus kijelzőt készenléti vagy kikapcsolt üzemmódba vagy más olyan állapotba kapcsolja, amelyben a készülék teljesíti a kikapcsolt és/vagy a készenléti üzemmódra vonatkozó energiafogyasztási követelményeket, beleértve adott esetben a fejlett reaktiválási funkció korrekciós értékét.

h) A hálózati portok mindegyik típusára vonatkozóan:

i. azon alapértelmezett időtartam (pp:mm), amelynek elteltével az energiagazdálkodási funkció a kijelzőt automatikusan hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolja; valamint

ii. az elektronikus kijelző újbóli aktiválását előidéző jel.

(7) amikor a műszaki dokumentációs fájlban egy adott elektronikuskijelző-modellre vonatkozó információk beszerzése: a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az adott számítás, illetve a szállítók által a számítások pontosságának ellenőrzése érdekében elvégzett értékelés részleteit, és adott esetben a különböző szállítók modelljei közötti azonosságra vonatkozó nyilatkozatot; valamint

a) a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de egy másik gyártó által előállított modell adataiból történt, vagy

b) a kialakítás alapján végzett számítással vagy ugyanazon vagy egy másik szállító egy másik modelljéből való extrapoláció útján, vagy esetleg mindkettő alkalmazásával történt;

(8) a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy kapcsolattartási adatait, ha azok nem szerepelnek az adatbázisba feltöltött műszaki információkban, kérésre rendelkezésre kell bocsátani a piacfelügyeleti hatóságoknak vagy a Bizottságnak az e rendelet szerinti feladataik végrehajtásához.

(1) A Bizottság 617/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a számítógépek és a kiszolgáló számítógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 175., 2013.6.27., 13. o.).

VII. MELLÉKLET

Vizuális hirdetésekben, műszaki promóciós anyagokban, távértékesítés (az internetes távértékesítés kivételével) és telemarketing tevékenységek során rendelkezésre bocsátandó információk

1.

A vizuális hirdetésekben a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában és a 4. cikk d) pontjában megállapított követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntetett energiahatékonysági osztályok skáláját az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

2.

A műszaki promóciós anyagokban a 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 4. cikk e) pontjában megállapított követelményeknek való megfelelés biztosítása céljából az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntetett energiahatékonysági osztályok tartományát az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

3.

Papíralapú távértékesítésben az energiaosztályt és a címkén feltüntetett -hatékonysági osztályok tartományát az e melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.

4.

a) egy nyíl, amely félkövér Calibri betűtípussal, 100 % fehér színnel és - az ár feltüntetése esetén legalább az áréval megegyező betűméretben - szerepelteti az energiahatékonysági osztály betűjelét;

b) a nyíl színe megegyezik az energiahatékonysági osztály színével;

c) az elérhető energiahatékonysági osztályok skálája 100 % fekete színű; továbbá

d) a méretet úgy kell megválasztani, hogy a nyíl könnyen látható és olvasható legyen. Az energiahatékonysági osztályt jelző nyílban a betűt a nyíl négyszögletes részének közepén kell elhelyezni úgy, hogy a nyíl és az energiahatékonysági osztály betűjele között minden irányban 0,5 pt vastagságú, 100 % fekete szegély legyen.

Ettől eltérve, ha a vizuális hirdetés, a műszaki promóciós anyag vagy a papíralapú távértékesítés anyaga monokróm nyomtatással készül, a nyíl színe a szóban forgó vizuális hirdetésben, a műszaki promóciós anyagon vagy papíralapú távértékesítés anyagán monokróm is lehet.

1. ábra

Az energiahatékonysági osztályok tartományát feltüntető, balra/jobbra mutató színes/monokróm nyíl

5.

Telemarketing alapú távértékesítés esetén kifejezetten tájékoztatni kell az ügyfelet a termék energiahatékonysági osztályáról és a címkén feltüntetett energiahatékonysági osztályok tartományáról, valamint arról, hogy az ügyfél a termékadatbázis honlapján megtekintheti a teljes címkét és a termékinformációs adatlapot, illetve azokról nyomtatott másolatot is kérhet.

6.

Az 1-3. és 5. pontokban említett valamennyi helyzetben lehetővé kell tenni az ügyfél számára, hogy kérésre megkaphassa a címke és a termékismertető adatlap egy nyomtatott példányát.

VIII. MELLÉKLET

Távértékesítés során az interneten keresztül rendelkezésre bocsátandó információk

1.

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelzőmechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és az a III. melléklet 2(a) pontjában meghatározott mérettel arányos legyen. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek meg kell felelnie az e melléklet 3. pontjában meghatározott követelményeknek. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

2.

a) olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) a termék energiahatékonysági osztályát a nyílon 100 % fehér színnel, félkövér Calibri betűtípussal, az áréval megegyező betűméretben kell megjelenítenie;

c) az elérhető energiahatékonysági osztályok skálája 100 % fekete színű; továbbá

d) az alábbi két forma egyikét kell követnie, és a méretét úgy kell megválasztani, hogy a nyíl könnyen látható és olvasható legyen. Az energiahatékonyságot jelző nyílban a betűt a nyíl négyszögletes részének közepén kell elhelyezni úgy, hogy a nyíl és az energiahatékonysági osztály betűjele körül minden irányban egy 100 % fekete színű, látható szegély legyen:

2. ábra

Az energiahatékonysági osztályok tartományát feltüntető, balra/jobbra mutató színes nyíl

3.

a) az e melléklet 2. pontjában meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek a III. mellékletben meghatározott címkére kell mutatnia;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről; valamint

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

4.

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének h) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékinformációs adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékinformációs adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában vagy a termékadatbázisra hivatkozva; ekkor a termékinformációs adatlaphoz hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a "Termékinformációs adatlap" szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékinformációs adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

IX. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Ha egy modellt úgy terveztek, hogy képes legyen észlelni, ha vizsgálják (például a vizsgálati körülmények vagy a vizsgálati ciklus felismerése révén), és arra reagálva automatikusan megváltoztatni teljesítményét a vizsgálat során annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt, vagy a műszaki, illetve egyéb benyújtott dokumentációban megadott paraméterek bármelyike tekintetében kedvezőbb szintet érjen el, a modellt és az egyenértékű modelleket meg nem felelőnek kell tekinteni.

A tagállami hatóságok a következő eljárást alkalmazva ellenőrzik, hogy egy termékmodell megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek:

(1) A tagállami hatóságoknak a modell egyetlen példányán kell elvégezniük az ellenőrzést.

(2) A modell akkor felel meg a vonatkozó követelményeknek, ha:

a) a műszaki dokumentációban az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a vizsgálati jelentések megfelelő értékei;

b) a címkén és a termékinformációs adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott osztály; valamint

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott tételét vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen mérések alapján számítással meghatározott értékek) a 6. táblázat szerinti ellenőrzési tűréshatárokon belül vannak.

(3) Ha a 2. a) és 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

(4) Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságoknak ugyanazon modell további három példányát kell kiválasztaniuk vizsgálatra. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több egyenértékű modell is lehet.

(5) Amennyiben e három tétel vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke a 6. táblázatban megadott tűréshatárokon belül van, úgy kell tekinteni, hogy a modell a vonatkozó követelményeknek megfelel.

(6) Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

(7) A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságoknak a fenti vizsgálatok során a IV. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket kell alkalmazniuk.

A tagállami hatóságok kizárólag a 6. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréshatárokat és kizárólag a 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazhatják az e mellékletben említett követelményekre. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

6. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterEllenőrzési tűrések
Energiaigény bekapcsolt üzemmódban (P mért , wattban)A meghatározott érték (*1) nem haladhatja meg a megadott értéket 7 %-nál nagyobb mértékben.
A kikapcsolt, készenléti és hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiaigénye wattban, az adott esetnek megfelelően.Ha a megadott érték legfeljebb 1,00 W, a meghatározott érték (*1) legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg a megadott értéket, ha pedig a megadott érték több mint 1,00 W, akkor legfeljebb 10 %-kal.
A látható képátló nagysága centiméterben (és hüvelykben, ha meg van adva)A meghatározott érték (*1) legfeljebb 1 cm-rel (vagy 0,4 hüvelykkel) lehet kisebb a megadott értéknél.
Látható képernyőterület dm2-benA meghatározott érték (*1) legfeljebb 0,1 dm2-rel lehet kisebb a megadott értéknél.
A képernyőfelbontás a pixelek számában vízszintes és függőleges iránybanA meghatározott érték (*1) nem térhet el a megadott értéktől.

(*1) Abban az esetben, ha a 4. pontban foglaltak szerint három új darab vizsgálatára kerül sor, a meghatározott érték a három új darabra meghatározott érték számtani középértékét jelenti.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R2013 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R2013&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére