53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 77. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az alábbiakat rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a szolgáltató által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,

c) a külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosokra,

d)[1] a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

e) arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: szerzői vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet), aki/amely a számítógépes program vagy integrált informatikai rendszer (a továbbiakban együtt: szoftver) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján - szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkezik.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[2] gyógyszer: a Gyftv. 3. § 2. pontja szerinti gyógyszer;

b)[3] gyógyszertörzs: az a) pont szerinti gyógyszerek befogadásáról szóló első fokú döntést hozó szerv (NEAK) által honlapján közzétett, valamennyi gyógyszer teljes körét és az azok adataiban bekövetkezett változásokat folyamatosan követő adatbázis;

c)[4] TTT (Társadalombiztosítási Támogatási Termék) kód: a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáskor a NEAK által adott, a konkrét gyógyszer azonosítását szolgáló 9 számjegyből álló kód;

d)[5] napi terápiás költség (NTK): a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § u) pontja szerinti fogalom;

e) térítési díj: a társadalombiztosítási támogatás összegével csökkentett fogyasztói ár;

f) napi térítési díj: a térítési díjból az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott adott hatóanyagra jellemző napi dózis (a továbbiakban: DDD) alapján számított napi költség, amennyiben a DDD nem definiálható, az egységnyi hatóanyagra jutó térítési díj;

g) DOT (Days of Treatment): a terápiás napok száma;

h) integrált informatikai rendszer: olyan számítógépes program, amely az egészségügyi szolgáltató tevékenységének több logikailag elhatárolható részét kiszolgálja, beleértve a gyógyszerrendelést támogató modult;

i)[6] nyilvántartási szám: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) vagy az Európai Unió Bizottsága által a gyógyszer forgalomba hozatalra engedélyezése során adott azonosító szám.

3. §

(1)[7] A Gyftv. 45. §-ának (1) bekezdése szerinti szoftvert a NEAK minősíti.

(2)[8] A NEAK a minősítési eljárás során azt a szoftvert minősíti megfelelőnek, amely eleget tesz a 4. §-ban és a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól szóló Korm. rendeletben, továbbá elősegíti az orvos munkáját a Gyftv. 8. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének teljesítésében.

(3) Nem felel meg a minősítés feltételeinek az a szoftver, amely

a) a gyógyszer ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, valamint kezelése, továbbá eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon jelenít meg, a gyógyszert megtévesztésre alkalmas jelzővel látja el vagy a gyógyszer lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad;

b) a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásával összefüggő, az orvos és a fogyasztó/beteg döntését befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, az engedményekről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad;

c)[9] az e rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon, bármely gyógyszergyár által gyártott gyógyszer(ek) alkalmazására ösztönző felhívást tartalmaz;

d)[10]

(4)[11] A NEAK integrált informatikai rendszerek gyógyszer-rendelését támogató modulját is minősíti. Ez esetben a minősítés tényét igazoló határozatnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a minősítés mely modulra vonatkozik.

4. §

(1) A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:[12]

a) elektronikus aláírás alkalmazásának beépítésére,

b)[13] papíralapú vény esetén "extra vonalkód" képzésére és vényre nyomtatására,

c) a közgyógyellátás igényléséhez szükséges külön jogszabály szerinti orvosi igazolás előállítására és kinyomtatására.

d)[14] a külön jogszabály alapján - a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés mutatójaként - az egészségügyért felelős miniszter által naptári félévente meghatározott célérték megjelenítésére, továbbá annak megjelenítésére, hogy az adott gyógyszer rendelése a külön jogszabály szerint értékelés alá eső ATC csoportba tartozik-e és amennyiben igen, úgy az egy napi terápiára számolt támogatása a célérték alá, vagy fölé esik,

e)[15] olyan figyelmeztető szöveg megjelenítésére, amely jelzi - minden hónap 1. napjától - hogy új gyógyszertörzs van érvényben és figyelmeztet a frissítés szükségességére.

f)[16] a külön jogszabály szerinti "Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez" című űrlap előállítására és kinyomtatására,

g)[17] külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzője számának, valamint a szakorvosi javaslat keltének vényre nyomtatására,

h)[18] arra, hogy a felhasználó orvos a megszerzett szakképesítéseit rögzítse, és ennek alapján a külön jogszabály által szakorvosi szakképesítéshez kötött, támogatással történő gyógyszerrendelés esetén kizárólag a külön jogszabályban megjelölt szakképesítéssel rendelkező felhasználó orvos esetén tegye lehetővé a vény kinyomtatását.

i)[19] az R. alapján naptári félévente meghatározott preferált referencia ársávba tartozó termékek megjelenítésére.

j)[20] az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti nemzetközi szabadnéven történő rendelésre,

k)[21] az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti időpont vényre nyomtatására.

l)[22] az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére.

m)[23] a vény adatainak elküldésére az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) elektronikus vénynyilvántartása részére,

n)[24] az EESZT-ben rögzített elektronikus vény egyedi azonosítójának és csoportazonosítójának vonalkóddal történő kinyomtatására,

o)[25] az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti, az EESZT vénynyilvántartásába küldött elektronikus vényről felírási igazolás készítésére és kinyomtatására,

p)[26] az EESZT által szolgáltatott, az EESZT vénynyilvántartás adataiból a gyógyszerelési történet lekérdezésére és megjelenítésére,

q)[27] az EESZT által szolgáltatott egészségügyi profil adatainak lekérdezésére és megjelenítésére.

(2)[28] Az extra vonalkód adattartalmát és műszaki leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2a)[29] Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító és csoportazonosító vonalkódjának műszaki leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)[30] A szoftvernek a gyógyszerrendelés támogatásához a NEAK által közzétett gyógyszertörzzsel azonos tartalmú adatokat kell használnia. A gyógyszertörzs (5) bekezdésben felsorolt adatain változtatást eszközölni nem lehet. A gyógyszertörzs adatállományának formátumát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentősen eltérő módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:

a)[31] hatóanyag alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén:

aa) preferált referencia ársávba tartozó gyógyszereket, valamint azon hatóanyag alapú fix csoportokban, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítményeket, valamint a referenciakészítmény napi terápiás költségével megegyező, valamint annál alacsonyabb napi terápiás költségű készítményeket, színkódolás esetén zöld színnel,

ab)[32] azokban a csoportokban, ahol történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi terápiás költségénél több, mint 15%-kal, de kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű gyógyszereket, valamint azon hatóanyag alapú fix csoportok esetén, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi terápiás költségénél kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel,

ac)[33] a referenciakészítmény napi terápiás költségénél 20%-kal, vagy több mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű készítményeket, színkódolás esetén piros színnel,

ad) azon hatóanyag alapú fix csoportokba tartozó gyógyszereket, amelyek ára a preferált referencia ársáv kialakítását követően a preferált referencia ársáv feltételeinek megfelel, de a gyógyszer nem lett preferált, színkódolás esetén fehér színnel;

b)[34] a terápiás fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén a gyógyszerek napi térítési díja alapján a legalacsonyabb napi térítési díjú terméktől a legmagasabb napi térítési díjú gyógyszerig emelkedő sorrendben kell rendezni a gyógyszereket, egyenlő napi térítési díjú készítményeket nevük betűrendjének növekvő sorrendjében kell rendezni, továbbá a preferált készítményeket megjelölni;

c) "TT" jelzéssel kell ellátni valamennyi gyógyszert, mely törlésre került a gyógyszernyilvántartásból, de a Gyftv. 31. §-ának (2) bekezdése alapján történő delistázására még nem került sor;

d) "U" jelzéssel - színjelölés alkalmazása esetén szürke jelöléssel - kell ellátni az újonnan a támogatási rendszerbe befogadott gyógyszereket, amíg a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, illetve forgalmazója nem igazolja a gyógyszer első gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezethez történő kiszállítását;

e) a fix csoportba nem tartozó gyógyszerek esetén a gyógyszerek napi terápiás költsége alapján a legalacsonyabb NTK-jú terméktől a legmagasabb NTK-jú gyógyszerig emelkedő sorrendben kell rendezni a gyógyszereket. Egyenlő NTK-jú készítményeket nevük betűrendjének növekvő sorrendjében kell rendezni.

f)[35] biológiai gyógyszerek csoportjába tartozó gyógyszerek esetén

fa) a preferált biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén zöld színnel,

fb) a preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségénél legalább 10%-kal magasabb napi terápiás költségű biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel.

(5) A szoftver által használt gyógyszertörzsnek a NEAK által közzétett törzsállományból gyógyszerenként minimálisan tartalmaznia kell:[36]

a) a gyógyszer

aa) TTT kódját,

ab) nyilvántartási számát,

ac) nevét,

ad) kiszerelését,

ae) hatóanyagának nevét és ATC kódját,

af) közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, napi terápiás költségét,

ag)[37] közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott társadalombiztosítási támogatásának mértékét, összegét, térítési díját támogatási jogcímenként,

ah) a gyógyszerek osztályozására vonatkozó külön jogszabály szerinti speciális jelzést,

ai)[38] az NNGYK által megállapított egyenértékűség e rendelet 2. számú melléklete szerinti kódját,

aj)[39] költséghatékonysági kategória e rendelet 2. számú melléklete szerinti kódját;

b) jogcímenként "I" karaktert, ha a gyógyszer

ba) üzemi baleset jogcímen,

bb) kiemelt támogatással,

bc) emelt támogatással,

bd) közgyógyellátás jogcímén

rendelhető;

c) közgyógyellátási keretre való elszámolhatóság szempontjából

ca) "1" jelölést, ha a gyógyszer közgyógyellátási keretre elszámolható,

cb) "2" jelölést, ha a gyógyszer közgyógyellátási keretre nem számolható el;

d) normatív, emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén a gyógyszert magába foglaló fix csoport azonosítóját jogcímenként.

e)[40] hogy az adott gyógyszer egy napi terápiára számolt támogatása a külön jogszabály szerinti célérték alá, vagy fölé esik,

f)[41] emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén az adott gyógyszerhez tartozó, a külön jogszabályban meghatározott indikációs pont (pontok) szövegét és az indikációs pontban (pontokban) szereplő BNO kódot (kódokat),

g)[42] emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén

ga) a külön jogszabályban meghatározott indikációs pontban szereplő szakvizsga megnevezését,

gb) a külön jogszabályban meghatározott indikációs pontban megjelenő kijelölt intézmény megnevezését,

gc) amennyiben az szakorvosi javaslatra rendelhető, úgy ennek tényét, valamint a javaslat időtartamának megjelölését.

(6)[43] Ha e rendelet valamely adat vényre nyomtatását vagy kinyomtatását írja elő, azon elektronikus vény esetében a 4. § (1) bekezdés n)-o) pontja kivételével az adat EESZT útján történő elektronikus rögzítését kell érteni.

5. §[44]

6. §[45]

7. §

(1) Ez a rendelet 2007. december 31. napján lép hatályba.

(2) 2008. június 30. után kizárólag e rendelet rendelkezései alapján minősített szoftvert lehet alkalmazni a gyógyszerrendeléshez.

(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazott szoftverek esetében az e rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 5. §-a (4) bekezdésének df)-dg) pontjában foglalt feltételeket legkésőbb 2009. július 1-jéig kell teljesíteni.

(4)[46] A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez[47]

[48]
Az extra vonalkód adattartalma és műszaki leírása
1. Az "extra vonalkód" adattartalma:
a) a vény felírás dátuma,
b) a TAJ szám,
c) a BNO kód,
d) a vény felírás jogcíme,
e) a helyettesíthetőség,
f) a felírt gyógyszer TTT kódja,
g) a felírt gyógyszer mennyisége,
h) a külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétszáma,
i) a külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslat keletkezésének ideje a vény felírás időpontjához viszonyítva,
j) a szoftver minősítésének azonosító kódja,
k) a program által a vénynyomtatás során használt gyógyszertörzs érvényességi idejének kezdő dátuma.
2. Az "extra vonalkód" adattartalmának kódolása:
a) A vény felírás dátuma: 1-től 366-ig terjedő, három számjegyből álló szám, amely azt jelzi, hogy a vényfelírás az év hányadik napján történt.
b) A TAJ szám 9 számjegye.
c) A BNO-kód: a nyomtatott vényen szereplő BNO-kód numerikus formában, mely úgy áll elő, hogy a BNO-kód első karaktere helyett minden esetben az adott karakter ASCII kódja szerepel, 2 számjegy hosszúságban. Ha az eredeti BNO-kód negyedik karaktere "H", akkor helyette a vonalkódban "0" érték szerepel, továbbá az ma) pont szerinti bináris szám értéke "1". Ha az eredeti BNO-kód negyedik karaktere nem "H", akkor az ma) pont szerinti bináris szám értéke "0".
d) A vény felírás jogcíme:
Általános jogcím
HM jogcímen
Közgyógyellátási jogcím
Üzemi baleset
Eü. rend. jogcím
Eü. tér. köt. jogcím
Teljes ár
Eü. rend. és közgyógyellátási jogcím együtt
Eü. tér. köt. és közgyógyellátási jogcím együtt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
e) A helyettesíthetőség: értéke a "0" (nulla) vagy az "1" (egy) lehet. Az "1" jelentése, hogy a gyógyszer helyettesíthető, a "0" jelentése, hogy a gyógyszer nem helyettesíthető. A helyettesíthetőség értékét az mb) pont szerinti bináris számban kell feltüntetni.
f) A felírt gyógyszer TTT kódja, 9 számjegy hosszúságban. Többkomponensű magisztrális gyógyszer esetén TTT kódként 9 db "0" karakter írandó.
g) A felírt gyógyszer mennyisége: jobbra igazított, vezető nullákkal feltöltött, 3 karakter hosszúságú numerikus adat, bontott mennyiség esetén "000".
h) A külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétszáma, 5-nél kevesebb számjegyből álló pecsétszám esetén vezető nullával feltöltve. Ha az orvosi pecsétszám 6 számjegyből áll, és az első számjegye "1", azaz a pecsétszám értéke 100 000-199 999 közötti, akkor az mc) pont szerinti bináris szám értéke "1", különben "0". Amennyiben a gyógyszer rendelése szakorvosi javaslathoz nem kötött, akkor 5 karakter hosszúságban nullával feltöltve.
i) A külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslat időpontja és a vényfelírás időpontja között eltelt idő hónapban kifejezve, egész hónapra lefelé kerekítve, 2 számjegy hosszúságban. Amennyiben olyan gyógyszerről van szó, amely esetében a szakorvosi javaslat alapján határozatlan ideig lehet gyógyszert felírni, és a javaslat 96 hónapnál régebbi, minden esetben a "99" számjegyeket kell használni. Amennyiben a gyógyszer rendelése szakorvosi javaslathoz nem kötött, akkor 2 karakter hosszúságban nullával feltöltve.
j) A NEAK által a szoftver minősítésekor adott 3 számjegyből álló szám.
k) A program által a vénynyomtatás során használt gyógyszertörzs érvényességi ideje kezdő dátumának hónapja és a vényfelírás dátumának hónapja között eltelt hónapok száma, egész hónapban számítva, lefelé kerekítve, 1 számjegy hosszúságban. Ha a két dátumban a hónapok megegyeznek, akkor a karakter értéke "0"; ha a gyógyszertörzs érvényességi ideje kezdő dátumából a hónap egy hónappal korábbi, mint a vényfelírás dátuma, akkor a karakter értéke "1", és így tovább.
l) Az ma), mb) és mc) alpontok értéke alapján képzett bináris szám decimális megfelelője, 1 számjegy hosszúságban. A képzett decimális szám bináris összetevői sorrendben az alábbiak:
ma) Ha a vényen szereplő BNO-kód negyedik karaktere "H", akkor értéke "1", különben "0".
mb) Ha a gyógyszer az e) pont szerint helyettesíthető, értéke "1", különben "0".
mc) Amennyiben a h) pont szerinti orvos pecsétszáma hat számjegyű, és első számjegye "1", akkor értéke "1", különben "0".
[49]
3. Példa "extra vonalkód" adattartalmára és annak kódolására:
PozícióKarakter tartalmaHosszPéldaKódolt érték
1-3a vény felírás dátuma32007. 02. 02033
4-12a TAJ szám9238338038238338038
13-18a BNO kód6I10H0731000
--+"H"- binA = 1
19-19a vény felírás jogcíme1Általános1
-a helyettesíthetőség-Helyettesíthető- binB = 1
20-28a felírt gyógyszer TTT kódja9210002737210002737
29-31a felírt gyógyszer mennyisége399099
32-36orvos pecsétszáma511234512345
--+ "1"- binC = 1
37-38szakorvosi javaslat dátuma (relatív módon)22006.01.3012
39-41a NEAK által minősítéskor adott szám3020020
42-42törzs érvényességének kezdő hónapja (relatív módon)12006.12.012
-binA: BNO-kód 4. karaktere "H"-1xx
-binB: helyettesíthető-x1x
-binC: pecsétszám 6 számjegyű, első karaktere "1"-xx1
43-43binA, binB, binC decimális megfelelője11117
4. Az "extra vonalkód" műszaki leírása: Code-128 jelkép MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6 pontja alapján a jelkép méreteit és tűréseit az adott alkalmazási környezet határozza meg. A megfelelő leolvashatóság érdekében - figyelembe véve az olvashatóságot és a dekódolhatóságot - az X=0,33-0,495 mm közötti modulméret javasolt. Ugyancsak az alkalmazási környezet alapján a javasolt minimális vonalmagasság 12 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6 pontja alapján). A jelkép előtt és mögött megjelenő világos nyugalmi mező X=0,33 mm esetén minimum 3,4 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6.3.1 pontja alapján). A vonalkódba bekódolt adatok szemmel olvasható módon történő feltüntetése az adott alkalmazási környezetben tiltott.

2. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez[50]

A gyógyszertörzs adatállományának leírása

[51]
1.1 VERZIÓK Tábla
NévLeírásHivatkozás
KIHIRDÉletbelépés dátuma
VERZIÓHányadik módosítás
TIPUS1: gyógyszer, alapanyag,
2: gyse, gyógyfürdő
STATUS1: javítás alatt,
2: le zár va
JAVAUTHUtoljára javította
JAVDATJavítás dátuma
IDegyedi azonosító
1.2 GYOGYSZ Tábla
NévLeírásHivatkozás
IDElsődleges azonosító.
KOZHIDAz NNGYK által kezelt, időben változatlan, egyedi termékazonosító.
OEP_DATAz érvényesség kezdetének (a hatálybalépésének) dátuma ééééhhnn
formában.
SWITCHA változás kódja:4. § (4) c);
U: új termék,4. § (4) d)
M: módosított,
K: kikerül a támogatásból,
T: törlendő, forgalomból kivonva.
TIPUSA készítmény típusának kategóriája:
G: gyógyszer,
T: tápszer,
R: radiofarmakon,
H: homeopátiás szer,
A: alapanyag,,
F: FoNo készítmény,
C: csomagolóanyag,
K: készítési díj,
S: gyógyászati segédeszköz,
F: gyógyfürdő.
OEP_TTTA készítmény azonosítására a NEAK által használt kód (TTT).2. § c);
4. § (5) aa)
OEP_EANA termék EAN kódja.
OEP_TKA készítmény NNGYK által kiadott nyilvántartási száma.2. § i);
4. § (5) ab)
TKTORLESA nyilvántartásból törölt készítmények megelölésére használt
oszlop: TT vagy null.
TKTORLESDATA készítmény nyilvántartásból való törlésének dátuma.
OEP_NEVA készítmény neve.4. § (5) ac)
OEP_KSZA készítmény kiszerelése.4. § (5) ad)
OEP_ATCNEAK által meghatározott ATC kód.4. § (5) ae)
[52]
NévLeírásHivatkozás
HATÓANYAGA készítmény fő hatóanyagának neve.4. § (5) ae)
ADAGMODA készítmény adagolásmódjának azonosítója.
ID_GYFORMAA gyógyszerforma azonosítója.
GYFORMAA teljes gyógyszerforma szöveges leírása.
RENDELHETA készítmény rendelhetőségének azonosítója:4. § (5) ah)
V: vényköteles gyógyszerek
VN: vény nélküli gyógyszerek
I: rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható
gyógyszerek
J: a szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban
alkalmazható gyógyszerek
SZ: szakorvos által rendelhető gyógyszerek
EGYENIDAz NNGYK által megállapított egyenértékűség esetén a NEAK által4. § (5) ai)
adott csoport azonosító száma, ha nincs ilyen, akkor -1.
OHATO_MENNYÖsszes hatóanyag tartalom.
HATO_MENNYEgy kiszerelési egységben levő hatóanyag tartalom.
HATO_EGYSOHATOMENNY, HATOMENNY mezők mennyiségi egysége
(pl. mg).
KISZ_MENNYA termékben levő kiszerelési egységek száma.
KISZ_EGYSA termékben levő kiszerelési egység egységneve (pl. db).
DDD_MENNYDDD értéke.2. § f)
DDD_EGYSDDD MENNY mennyiségi egysége (pl. mg).
DDD_FAKTORHATO EGYS és DDD EGYS közti átváltó szám (pl. g, mg esetén
1000).
DOTTerápiás napok száma2. § g)
OEP_TARTermelői ár
OEP_NKARNagykereskedelmi ár
OEP_FANFogyasztói ár nettó
OEP_FABFogyasztói ár bruttó4. § (5) a f)
OEP_AFAÁfa kulcsa
NTKNapi terápiás költség2. § d);
4. § (5) a f)
OEPITMA termék régi támogatásjelzése
OEP_JC1Az oszlop "I" karaktert tartalmaz, ha a készítmény honvédelmi
jogosultsággal írható.
OEP_JC2Az oszlop "I" karaktert tartalmaz, ha a készítmény közgyógyellátott
betegeknek írható.
OEP_JC3Az oszlop "I" karaktert tartalmaz, ha a készítmény üzemi baleset
esetén felírható.
OEP_JC4Az oszlop "I" karaktert tartalmaz, ha a készítmény EÜ kiemelt
jogosultsággal írható.
OEPJC5Az oszlop "I" karaktert tartalmaz, ha a készítmény EÜ emelt
jogosultsággal írható.
KGYKERETAz oszlop 1-et tartalmaz, ha a készítmény közgyógy keretre4. § (5) ca);
elszámolható, 2-t ha nem.4. § (5) cb)
EGYSEGARHATO EGYS-nyi hatóanyag ára.
NORM_TIPÉrtékei: NT, nem támogatott, és NOMIN, HFIX, TFX a normatív
támogatás technikája.
NORM_SZAZTámogatás mértéke %-ban (pl. 0, 25, 55, 85)4. § (5) ag)
NORM_FIXIDNormatív fixcsoport azonosítója4. § (5) d)
NévLeírásHivatkozás
NORM_REFNTKNormatív fixcsoport referencia NTK-ja
OEP_INNNormatív támogatás nettó
OEP_INBNormatív támogatás bruttó4. § (5) ag)
NORM_TERDIJA beteg által térítendő összeg (normatív)2. § e)
NTK_TDA beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás2. § f)
költség (normatív)
NORM_MIHAIDMinőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés
csoportazonosítója:
0: nem értelmezett;
1: Gyomorbántalmak, GERD;
2: Magas vérnyomás;
3: Vérzsíreltérések (magas koleszterin, triglicerid);
4: Cukorbetegség
NORM_MIHACELMinőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés a gyógyszer
csoportjához tartozó célérték.
NORM_MIHASTATMinőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés status4. § (5) e)
-1: célérték alatti vagy azonos;
0: nem értelmezett;
1: célérték fölött van
EUEM_TIPÉrtékei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ emelt támogatás
technikája
EUEM_SZAZTámogatás mértéke %-ban (pl. 50, 70, 90)4. § (5) ag)
EUEM_FIXIDEÜ emelt fixcsoport azonosítója4. § (5) d)
EUEM_REFNTKEÜ emelt fixcsoport referencia NTK-ja
OEP_EUNEÜ emelt támogatás nettó
OEP_EUBEÜ emelt támogatás bruttó4. § (5) ag)
EUEM_TERDIJA beteg által térítendő összeg (EÜ emelt)2. § e)
NTK_EETDA beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás2. § f)
költség (EÜ emelt)
EUEM_PONTOKEÜ pontok, amire a termék EÜ emelt támogatással írható
EUKIEM_TIPÉrtékei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ kiemelt támogatás
technikája
EUKIEM_SZAZTámogatás mértéke %-ban (pl. 100)4. § (5) ag)
EUKIEM_FIXIDEÜ kiemelt fixcsoport azonosítója4. § (5) d)
EUKIEM_REFNTKEÜ kiemelt fixcsoport referencia NTK-ja
OEP_EU100NEÜ kiemelt támogatás nettó
OEP_EU100BEÜ kiemelt támogatás bruttó4. § (5) ag)
EUKIEM_TERDIJA beteg által térítendő összeg (EÜ kiemelt)2. § e)
NTK_EKTDA beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás2. § f)
költség (EÜ kiemelt)
EUKIEM_PONTOKEÜ pontok, amire a termék EÜ kiemelt támogatással írható.
FORGALOMBANHa forgalmazott termék, akkor 1, egyébként (null).
BESOROLASA költséghatékonysági kategória kódja jogcímenként4. § (5) aj)
(lásd megegyzések).
PATIKAGYSE Patikában kapható-e (I)
KIHIKihordási idő
FELMEFelírható mennyiség
EGYEDIEgyedi méretvétel alapján (I)
OEPISOISO kód
FORGENGTForgalomba hozatali engedély jogosultja
FORGENGT_IDForgalomba hozatali engedély jogosultjának azonosítója
[53]
NévLeírásHivatkozás
FORGALMAZForgalmazó
FORGALMAZ_IDForgalmazó azonosítója
BRANDNEVA gyógyszercsalád (brand) neve
BRAND_IDA gyógyszercsalád (brand) azonosítója
KERESZTJELZESNNGYK hatáserősség (méregosztály) jelzése pl. +, ++, ... stb.
VEGEAz érvényesség vége, ha még nincs lezárva az érvényessége, akkor
2099.12.31 (Access, DBF fájlokban nem jelenik meg, mert
felesleges).
REGI_NEVAz átnevezett készítmény korábbi neve.

1.2.1 GYOGYSZ táblához tartozó megjegyzések[54]

A gyógyszer-hatékonysági színezés alapjául szolgáló BESOROLAS mező kitöltésének kódjai:

1: referencia termék

2: PRAS csoport (fix csoport, ahol preferált referenciaársáv képződött) esetében: PRAS termék, egyébként NTK <= REFNTK

3: PRAS csoport esetében NTK > 1,15 *REFNTK ÉS NTK < 1,2 *REFNTK, egyébként NTK < 1,2 *REFNTK

4: NTK >= 1,2 *REFNTK

5: nem képezhető

6: TT (törzskönyvből törölt)

7: PRAS körbe tartozó, PRAS-on kívüli termékek, amelyek utólag a preferált referencia ársáv szintjére csökkentették árukat

A normatív jogcímhez képzett kód: njk.

Az EÜ emelt jogcímhez képzett kód: eejk.

Az EÜ kiemelt jogcímhez képzett kód: ekjk.

BESOROLAS = 10000 * njk + 100 * eejk + ekjk

1.3 SZAKVKODOK Tábla

NévLeírásHivatkozás
IDElsődleges azonosító
KODA szakvizsga kódja
LEIRASA szakvizsga leírása4. § (5) ga)
1.4 SZAKVHOZZAR Tábla
NévLeírásHivatkozás
EUPONT_ID
SZAKV_ID
Az EÜ pont azonosítója
Szakvizsgák, amikkel írható a ponton levő gyógyszer.
1.5 EUPONTOK Tábla
NévLeírásHivatkozás
IDElsődleges azonosító
EUTIPÉrtékei: EÜ50, EÜ70, EÜ90, EÜ100.
KODSZAMAz indikáció kódja, ha pl.: 3/c, 9/a, akkor ebből a szám.
PERJELAz indikáció perjel utáni része pl. c, b2.
LEIRASAz indikáció leírása4. § (5) f)
JAVASLATRA0: ha javaslatra nem írható, 1: ha igen.
JIDOKORLATA javaslattól kezdve hány hónapig írható.
[55]
1.6 EUHOZZAR Tábla
NévLeírásHivatkozás
EUPONT_IDHivatkozás
GYOGYSZ_IDHivatkozás
1.7 BNOKODOK Tábla
NévLeírásHivatkozás
IDElsődleges azonosító
KODA BNO kódja, 5 vagy kevesebb hosszúságú, pl. C90, C90000.4. § (5) f)
LEIRASBNO leírása
1.8 BNOHOZZAR Tábla
NévLeírásHivatkozás
EUPONT_IDHivatkozás
BNO_IDHivatkozás
1.9 KIINTOR Tábla
NévLeírásHivatkozás
IDElsődleges azonosító
JAROFEKVOJ: járó-, F: fekvőbeteg intézmény
VÁRMEGYEVármegye
INTKODAz intézet kódja
INTEZETIntézet neve4. § (5) gb)
GYFKODGYF kód
EGYSEGIntézeten belüli egység (osztály, szakambulancia,...) neve
ORVOSNEVA jogosult orvos neve
PECSETKODA jogosult orvos pecsétkódja
1.10 KIINTHOZZAR Tábla
NévLeírásHivatkozás
EUPONT_IDAz EÜ pont azonosítója
KIINT_IDA kijelölt intézetre (és orvosra) mutat.

2. Táblahivatkozások

2.1 Szülő-gyerek kulcsok

SzülőOszlopGyerekHivatkozó oszlop
EUPONTOKIDEUHOZZAREUPONT_ID
EUPONTOKIDBNOHOZZAREUPONT_ID
BNOKODOKIDBNOHOZZARBNO_ID
GYOGYSZIDEUHOZZARGYOGYSZ_ID
EUPONTOKIDSZAKVHOZZAREUPONT_ID
SZAKVKODOKIDSZAKVHOZZARSZAKV_ID
EUPONTOKIDKIINTHOZZAREUPONT_ID
KIINTORIDKIINTHOZZARKIINT_ID

3. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez[56]

Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító és csoportazonosító vonalkódjának műszaki leírása[57]

1. Az elektronikus recept azonosítója egy 18 szám-karaktert tartalmazó azonosító.

2. Ezt az azonosítót a felírási igazoláson az alábbi szabályok betartásával kell nyomtatásban megjeleníteni:

2.1. Elhelyezés: NEAK vény nyomtatvány esetében a felírási felület (Rp. terület) jobb felső sarkában (a naplósorszám alatti területen)

2.2. Védőtávolság a kerettől: 5 mm mindkét irányban

2.3. Kódolás: Code128C

A kód értékét alfanumerikusan is fel kell tüntetni, szabad szemmel jól olvasható karaktermérettel és karaktertípussal.

2.4. Méret: szélesség legalább 50 mm, magasság 8-12 mm.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2014.07.01.

[3] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Megállapította a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 9. §-a. Hatályos 2011.07.28.

[6] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[7] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 55. §-a. Hatályos 2018.02.14.

[9] Módosította a 38/2009. (XI. 6.) EüM rendelet 6. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2018.08.01.

[11] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] A felvezető szöveget megállapította a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.09.

[13] Megállapította a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.08.01.

[14] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.12.28.

[15] Beiktatta a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.12.06.

[16] Beiktatta a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.09.

[17] Beiktatta a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.09.

[18] Beiktatta a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.09.

[19] Beiktatta a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2011.07.28.

[20] Beiktatta a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[21] Beiktatta a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[22] Beiktatta az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 37. §-a. Hatályos 2013.09.01.

[23] Beiktatta a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.08.01.

[24] Módosította a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[25] Beiktatta a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.08.01.

[26] Beiktatta a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.08.01.

[27] Beiktatta a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.08.01.

[28] Módosította a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[29] Módosította a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[30] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[31] Megállapította a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.12.28.

[32] Módosította a 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 31. § - a. Hatályos 2014.01.26.

[33] Módosította a 33/2012. (X. 11.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.12.

[34] Megállapította a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.12.28.

[35] Beiktatta a 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 30. § - a. Hatályos 2014.01.26.

[36] A nyitó szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[37] Megállapította a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[38] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[39] Módosította a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[40] Beiktatta a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[41] Beiktatta a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[42] Beiktatta a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[43] Beiktatta a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.08.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 56. §-a. Hatálytalan 2018.02.14.

[45] Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 56. §-a. Hatálytalan 2018.02.14.

[46] Megállapította a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.08.01.

[47] A Mellékletet megállapította, egyidejűleg jelölését módosította a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[48] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[49] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[50] Beiktatta a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.12.06.

[51] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[52] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[53] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[54] Megállapította a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet 18. §-a. Hatályos 2014.07.01.

[55] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 45. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[56] Beiktatta a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.08.01.

[57] A címet módosította a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

Tartalomjegyzék