Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

33/2024. (V. 30.) AM rendelet

egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 9-18. alcím tekintetében a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (3) bekezdés 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

1. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] szerinti támogatásnak (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatás) minősül.

(2) Az általános csekély összegű támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) A termeltető és a vele - a Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti - egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére megállapítható általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma bármely egymást követő három év során nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a) olyan vállalkozás számára, mely

aa) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozik,

ab) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működik, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbadják az elsődleges termelőknek;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás;

e) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához vagy szolgáltatások igénybevételéhez kötött támogatások;

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) Ha a termeltető a (4) bekezdés a)-c) pontjában kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, általános csekély összegű támogatás akkor nyújtható, ha a termeltető megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű támogatásban.

(6) Az általános csekély összegű támogatás a Korm. rendelet 2. § 1. pont a) vagy c) pontja szerinti egyéb csekély összegű támogatással az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható."

2. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

3. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében a "6. cikk 4. pontja" szövegrész helyébe a "6. cikk (1)-(2) bekezdése" szöveg,

b) 2. melléklet 2.2. pontjában a "kettő - általam alkalmazott - üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben" szövegrész helyébe a "három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során" szöveg

lép.

2. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

4. § A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 2. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem nyújtható csekély összegű támogatás

a) olyan támogatáshoz, amelynek összegét a piacon beszerzett vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg,

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez;

c) az importáru helyett belföldi áru használatához;

d) halászhajók vásárlásához, főhajtóműveinek vagy kiegészítő hajtóműveinek korszerűsítéséhez vagy cseréjéhez, illetve halászati kapacitás növelését szolgáló intézkedésekhez;

e) új halászhajók építéséhez vagy halászhajók behozatalához;

f) a halászati tevékenységek végleges vagy ideiglenes szüneteltetésére irányuló támogatás, kivéve az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. és 21. cikkében rögzített feltételeket teljesítő támogatáshoz;

g) felderítő halászatra;

h) vállalkozás tulajdonjogának átadására;

i) közvetlen újratelepítésre, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti újratelepítéshez.

(5) Ha a kérelmező az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, csekély összegű támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet vagy az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek csekély összegű támogatásban.

(6) A csekély összegű támogatás a Korm. rendelet

a) 2. § 1. pont a) alpontja szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatással a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2a) bekezdésében meghatározott felső határig,

b) 2. § 1. pont d) alpontja szerinti egyéb csekély összegű támogatással az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig

halmozható."

5. § A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a) 6. §-ában a "6. cikkének (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "6. cikk (2) bekezdése" szöveg,

b) Melléklet 4. pontjában az "1998/2006/EK bizottsági rendelet, illetve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, illetve a 2023/2831/EU bizottsági rendelet" szöveg

lép.

3. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

6. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) általános de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] szerinti támogatás (a továbbiakban: általános de minimis támogatás);"

7. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás általános de minimis támogatásnak minősül.

(2) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő ügyfél részére Magyarországon odaítélt általános de minimis támogatás bruttó támogatástartalma bármely egymást követő hároméves időszakban nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a) olyan ügyfél számára, mely

aa) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozik,

ab) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működik, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbadják az elsődleges termelőknek;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez;

e) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához vagy szolgáltatások igénybevételéhez;

f) olyan feltétellel, amely az Európai Unió kötelező jogi aktusban foglaltak megsértését eredményezi.

(4) Ha a termeltető a (3) bekezdés a)-c) pontjában kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, általános csekély összegű támogatás akkor nyújtható, ha a termeltető megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű támogatásban.

(5) Az általános de minimis támogatás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pont a) vagy c) pontja szerinti egyéb csekély összegű támogatással az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható."

8. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet hatálya alá tartózó támogatást tartalmaz."

9. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a) 4. § (6) bekezdésében az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]" szövegrész helyébe a "37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a "11/A. §-ában" szövegrész helyébe a "11-11/A. §-ában" szöveg

lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

10. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. csekély összegű (de minimis) támogatás:

1.1. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] szerinti általános csekély összegű támogatás (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatás),

1.2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás], továbbá

1.3. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: halászati csekély összegű (de minimis) támogatás];"

11. § (1) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás)

"a) olyan vállalkozás számára, mely

aa) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozik,

ab) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működik, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;"

(2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/A. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás)

"h) olyan feltétellel, amely az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglaltak megsértését eredményezi."

(3) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a kedvezményezett a (3) bekezdés a)-c) pontjában kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, az általános csekély összegű rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható a kedvezményezett részére ez utóbbi egyéb tevékenységhez, ha a kedvezményezett megfelelő eszközökkel - különösen a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű támogatásban."

12. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az általános csekély összegű támogatás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pont a) vagy c) pontja szerinti egyéb csekély összegű támogatással az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható."

13. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/C. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kedvezményezett és a vele - a Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti - egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére megállapítható általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma bármely három egymást követő év során nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélését megelőző három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról."

14. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet,"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

15. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a) 7/B. § (2), (4) és (5) bekezdésében az "1407/2013/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2023/2831 bizottsági rendelet" szöveg,

b) 7/C. § (4) bekezdésében a "30 000 eurónak" szövegrész helyébe a "40 000 eurónak" szöveg

lép.

5. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

16. § Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. mezőgazdasági termelő: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint egyes vidékfejlesztési támogatások igénylése esetén betartandó, a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja, aki vagy amely a KAP I rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytat;"

17. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól szóló 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet] 31. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet 35-36. §-a, valamint 38. §-a szerinti eljárást kell alkalmazni."

18. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban."

6. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

19. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban."

20. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az a)-c) pontban foglaltak" szövegrész helyébe az "a b) pontban foglaltak" szöveg lép.

7. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

21. § A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 2. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a) olyan igénylő számára, mely

aa) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozik,

ab) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működik, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbadják az elsődleges termelőknek;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez;

e) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához vagy szolgáltatások igénybevételéhez;

f) olyan feltétellel, amely az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglaltak megsértését eredményezi.

(5) Ha az igénylő a (4) bekezdés a)-c) pontjában kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, általános csekély összegű támogatás akkor nyújtható, ha az igénylő megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel - biztosítja, hogy a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek általános csekély összegű támogatásban."

22. § (1) A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontjában meghatározott egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő igénylő részére Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma bármely egymást követő hároméves időszakban nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatási kérelemben feltüntetett igénynek az ezen összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja."

(2) A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az általános csekély összegű támogatás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pont a) vagy c) pontja szerinti egyéb csekély összegű támogatással az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható."

23. § A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet szerinti támogatást tartalmaz."

24. § A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott támogatásként" szövegrész helyébe az "az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] alapján nyújtott általános csekély összegű támogatásként" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában az "a tárgyévben és az azt megelőző két évben igénybe vett" szövegrész helyébe az "az azt megelőző három évben igénybe vett" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés f) pontjában az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében az "augusztus 30." szövegrész helyébe az "augusztus 31." szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében az "1407/2013/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2023/2831/EU bizottsági rendelet" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (8) bekezdése és 4. § (7) bekezdése.

8. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

26. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. tenyésztésbe állítás: vásárlás esetén az apaállatnak az állattartó tenyészetébe érkezésének Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) szerinti adatbázisba - nem karantén minősítésű - állattartó típusú tenyészetbe történő bejelentése, saját beállítás esetén az apaállat részére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiállítandó központi lajstromszám ENAR szerinti adatbázisba történő bejegyzése."

27. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás igénybevételére az az állattartó (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely]

"e) rendelkezik a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint állattartó típusú tenyészetbe bejelentett szarvasmarhatartó tenyészettel."

28. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a 2024. évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a kérelmező is, akinek a 2023. évi támogatás iránti kérelme alapjául szolgáló állategyed az ENAR-ban első alkalommal karantén minősítésű tenyészetbe került bejelentésre, és ennek következtében a Kincstár a 2023. évi támogatási kérelmét a 4. § (3) bekezdése szerinti támogatási feltétel nemteljesítése miatt részben vagy teljes egészében elutasította, azonban az egyedek a 2023. évi támogatási időszakban nem karantén minősítésű állattartó telepre átjelentésre kerültek."

29. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "bejelentett tenyészetében" szövegrész helyébe a "bejelentett állattartó típusú tenyészetében" szöveg lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

30. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet] a következő 43. §-sal egészül ki:

"43. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 11. melléklet 36. sorát a 2023. évben benyújtott kérelmekre indult eljárásban kell alkalmazni."

31. § A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

32. § Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A támogatást igényelheti az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, aki vagy amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll."

33. § A 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet a következő 39. §-sal egészül ki:

"39. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 2. § (4) bekezdését a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

34. § Hatályát veszti a 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet 6. § b) pont bc) alpontja.

11. Az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól szóló 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

35. § Az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól szóló 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a) 1. § 53. pontjában az "1. § 10. pontja" szövegrész helyébe az "1. § 12. pontja" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "22. §" szövegrész helyébe a "21. §" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés a) pontjában a "26. §" szövegrész helyébe a "25. §" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "27. §" szövegrész helyébe a "26. §" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében a "29. §" szövegrész helyébe a "28. §" szöveg,

f) 6. § (5) bekezdésében a "18. §" szövegrész helyébe a "17. §" szöveg,

g) 7. § (5) bekezdés a) pontjában a "20. §" szövegrész helyébe a "19. §" szöveg,

h) 8. § (1) bekezdés a) pontjában az "54/2023. (IX. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: KAP Vhr.) 8. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "54/2023. (IX. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: KAP Vhr.) 8. § (5) bekezdésében" szöveg,

i) 22. § (4) bekezdésében a "25. § (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "24. § (2) bekezdés a) pontja" szöveg

lép.

12. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

36. § (1) A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"4. erózió veszélyeztetett terület: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) lehatárolásra került, 12%-nál nagyobb lejtésű, valamint egyéb erózióval érintett területeket meghatározó fedvény szerinti terület, ide nem értve a kizárólag deflációs kockázatnak kitett területet;"

(2) A 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"19. talajtakarás nélküli pihentetett terület: adott tárgyévre vonatkozóan támogatható területen elhelyezkedő olyan szántóterület, amelyen január 1. és július 14. között semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek - kivéve a július 15. utáni talajtakarást szolgáló talajelőkészítést és vetést vagy telepítést a június 15. és július 14. közötti időszakban - és nem takarítanak be, és amelyen kizárólag tisztító kaszálást és mechanikai gyomirtást végezhetnek;"

37. § A 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

38. § A 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet a következő 43. §-sal egészül ki:

"43. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 1. § 4., 19. és 20. pontját, 7. § (2) bekezdését és 1. melléklet 35. pontját a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

39. § A 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a) 1. § 20. pontjában az "ott felsorolt fajok aránya" szövegrész helyébe az "ott felsorolt fajok magdarabszámaránya" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárását megszünteti" szövegrész helyébe a "hatáskörrel rendelkező hatóság a döntéshozataltól eltekinthet" szöveg

lép.

13. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

40. § A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet] 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A támogatást igényelheti az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, aki vagy amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll."

41. § A 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakorlat3 keretében)

"a) az Egységes kérelem rendelet szerinti nem termelő tájképi elemek és növényvédő szerrel nem kezelt nem termelő területek együttes arányának el kell érnie a kötelezettségalap 10%-át, és"

42. § A 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet 16. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakorlat7 nem teljesíthető)

"c) olyan táblán, ahol az álló- és folyóvizek partjától számított 50 méteres biztonsági sáv vagy sávok miatt a tábla területének több mint 15 százaléka nem kezelhető, kivéve, ha az adott készítmény engedélyokiratában 50 méternél keskenyebb biztonsági sáv szerepel."

43. § A 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyakorlat8 nem teljesíthető olyan táblán, ahol az álló- és folyóvizek partjától számított 50 méteres biztonsági sáv vagy sávok miatt a tábla területének több mint 15 százaléka nem kezelhető, kivéve, ha az adott kondicionáló engedélyokiratában 50 méternél keskenyebb biztonsági sáv szerepel."

44. § A 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet 34. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyakorlat19 nem teljesíthető olyan táblán, ahol az álló- és folyóvizek partjától számított 50 méteres biztonsági sáv vagy sávok miatt a tábla területének több mint 15 százaléka nem kezelhető, kivéve, ha az adott készítmény engedélyokiratában 50 méternél keskenyebb biztonsági sáv szerepel."

45. § A 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyakorlat20 nem teljesíthető olyan táblán, ahol az álló- és folyóvizek partjától számított 50 méteres biztonsági sáv vagy sávok miatt a tábla területének több mint 15 százaléka nem kezelhető, kivéve, ha az adott kondicionáló engedélyokiratában 50 méternél keskenyebb biztonsági sáv szerepel."

46. § A 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontjában a "gyakorlat1" szövegrész helyébe a "gyakorlat1-et" szöveg lép.

47. § Hatályát veszti a 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a) 18. § (2) bekezdés b) pontjában és 18. § (8) bekezdés d) pontjában a "vagy gyakorlat6-ot" szövegrész,

b) 21. § (10) bekezdése.

48. § A 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet a következő 41. §-sal egészül ki:

"41. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 2. § (4) bekezdését, 12. § (2) bekezdését, 16. § (5) bekezdés c) pontját, 17. § (2) bekezdését, 18. § (2) bekezdés b) pontját és 18. § (8) bekezdés d) pontját, 21. § (10) bekezdését, 34. § (7) bekezdését, valamint 35. § (7) bekezdését a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

14. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

49. § A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet] a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 3. § (10) bekezdését a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

50. § A 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a) 1. § 1. pontjában az "a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapjából finanszírozott közvetlen támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló AM rendelet" szövegrész helyébe az "a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló AM rendelet" szöveg,

b) 3. § (10) bekezdésében a "felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás" szövegrész helyébe a "csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési" szöveg,

c) 8. § (5) bekezdés d) pontjában az "Egységes kérelem rendelet 16. §-a, 18. § (1)-(4) bekezdése, 29. § (1) és (3) bekezdése, 30. §-a, 31. § (1) bekezdése, 32. §-a, 36-40. §-a" szövegrész helyébe az "Egységes kérelem rendelet 15. §-a, 17. §-a, 28. § (1) és (3) bekezdése, 29-31. §-a, 35-39. §-a" szöveg

lép.

15. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 19/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

51. § A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 19/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2024. (IV. 9.) AM rendelet] a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

52. § A 19/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közvetlen támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló AM rendelet" szövegrész helyébe az "a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló AM rendelet" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás" szövegrész helyébe a "csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési" szöveg

lép.

16. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló 20/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

53. § Hatályát veszti a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló 20/2024. (IV. 9.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "közvetlen" szövegrész.

17. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról szóló 21/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

54. § A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról szóló 21/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 21/2024. (IV. 9.) AM rendelet] a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését és 6. § (2) bekezdés a) pontját a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

55. § A 21/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás" szövegrész helyébe a "csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés a) pontjában és 6. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában az "Egységes kérelem rendelet 1. § 45. pontja" szövegrész helyébe az "Egységes kérelem rendelet 1. § 46. pontja" szöveg

lép.

56. § Hatályát veszti a 21/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. melléklet 75. sora.

18. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 22/2024. (IV. 9.) AM rendelet módosítása

57. § A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 22/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 9. pontjában a "16/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 8. pontja" szövegrész helyébe a "16/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 9. pontja" szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

58. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 33/2024. (V. 30.) AM rendelethez

A 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:

(ABCDE
1.KövetelményMeg nem felelésSúlyosságMértékFolytonosság)
36.GAEC 8/a. nem termelési célú területek
minimum aránya
a 2023. támogatási évben a mezőgazdasági termelő
rendelkezik elegendő olyan területtel, ami megfelel
a 39. § (2) bekezdésében foglaltaknak, de nem jelentett be
(elegendő) területet parlagon hagyott területként
Elhanyagolható
(0)
Gazdaságon belüli
(1)
Rövid távon
helyrehozható
(1)

2. melléklet a 33/2024. (V. 30.) AM rendelethez

A 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 35. sorral egészül ki:

(AB
1.MegnevezésTípus)
35.Orvosi somkóró (Melilotus officinalis)egyéves

Tartalomjegyzék