132/2013. (XII. 23.) VM rendelet

a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § és a 8. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés f) pontjában,

a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,

a 3. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 28. pontja,

az 5. § és a 37. § a) pontja tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 30. pontjában,

a 6. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés c) pontjában,

a 7. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21-24. pontjában,

a 9. § tekintetében a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 10. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés h) pontjában,

a 11. §, a 13. §, a 14. §, a 18. §, a 20. §, a 23. §, valamint a 32. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 12. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 15. § és a 28. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 16. §, valamint a 19. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 17. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 17. pontjában,

a 21. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 16. pontjában,

a 22. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 24. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés a) pontjában,

a 25. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés j) pontjában,

a 26. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában,

a 27. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés k) pontjában,

a 29. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában,

a 30. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdésének 1-3. 6-11., 13., 14. és 16. pontjában, valamint a (3) bekezdésének 1. pontjában és (4) bekezdésében,

a 31. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 11. pontjaiban,

a 33. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-f) pontjában,

a 34. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 35. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 37. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésében,

a 37. § c) pontja tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 37. § d) pontja tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), k), l) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"a) a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős minisztériumra, a vízügyi igazgatóságokra, a vízügyi hatóságra, a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeire, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségekre, a nemzeti park igazgatóságokra és e szerveknek az árvíz- és belvízvédekezési, a helyi vízkárelhárítási, valamint a vízminőségi- és más környezeti kárelhárítási tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozóira;"

2. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésben a "tulajdoni lapjának másolatát" szövegrész helyébe a "tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatát",

b) 6. § p) pontjában és 11. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság",

c) 10. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "vízügyi hatósághoz",

d) 2. számú melléklet I/A. pont címében a "KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG" szövegrész helyébe a "VÍZÜGYI HATÓSÁG"

szöveg lép.

3. § Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF)",

b) 5. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében és 17. § (2) és (3) bekezdésében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "OVF",

c) 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "OKTVF-hez" szövegrész helyébe az "OVF-hez"

szöveg lép.

4. § A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős miniszter"

szöveg lép.

5. § (1) Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet]

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 8. § (4) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "természetvédelemért felelős miniszter",

c) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség",

d) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "felügyelőség"

szöveg lép.

(2) A 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felügyelőség és a Főfelügyelőség (1) bekezdés szerinti döntése nem érinti az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv - külön jogszabály szerinti - jogait."

6. § A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium",

b) 2. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter",

c) 3. § (11) bekezdés e) pontjában a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium",

d) 4. § (2) bekezdés i) pontjában a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium"

szöveg lép.

7. § A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) és az igazgatóság az alapadatok, valamint az alapadatokhoz kapcsolódó mellékletek vonatkozásában a Minisztérium részére adatszolgáltatásra köteles, ha újonnan feltáruló barlangról vagy meglévő barlang adataiban történő változásról szerez tudomást."

8. § A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet] 2. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeknek" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságoknak" szöveg lép.

9. § A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet] 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi hatósági jogkört gyakorló szervezeti egysége, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Kt. 66. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági határozataikról, illetve szakhatósági állásfoglalásaikról hatósági nyilvántartást vezetnek."

11. § Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

12. § Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet 1.5.3. pontjában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szöveg lép.

13. § A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "vízvédelemért felelős miniszter",

b) 16. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek"

szöveg lép.

14. § A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "vízvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

15. § A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és - higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontjában a "Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

16. § Az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/2005. (III. 23.) KvVM rendelet Mellékletének 3. pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

17. § A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 2. §-ában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

18. § A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 7. §-ában az "Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "Az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

19. § A Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet mellékletének 3. pontjában az "az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

20. § A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 3. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez" szöveg lép.

21. § Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet]

a) 1. § (3) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek",

b) 2. § (1) bekezdésében az "az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez"

szöveg lép.

22. § A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdésében az "az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

23. § A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

24. § A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a vízvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium"

b) 2. §-ában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek"

szöveg lép.

25. § Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. § (1) bekezdésében az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, mint vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság)" szövegrész helyébe az "illetékes vízügyi hatóság" szöveg lép.

26. § A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet]

a) 3. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség mint vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság)" szövegrész helyébe az "a vízügyi hatóság"

b) 3. melléklet címében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság",

c) 4. melléklet I/A. pont címében a "KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG" szövegrész helyébe a "VÍZÜGYI HATÓSÁG"

szöveg lép.

27. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 27. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Hatóság" szöveg lép.

28. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

29. § (1) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 6. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

(2) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletének Függelékében

a) a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek",

b) a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségtől"

szöveg lép.

30. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 62/A. § (1) és (2) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

31. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 31. § (2) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget" szöveg lép.

32. § A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 6. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek" szöveg lép.

33. § A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet 2. § a) pont ab) alpontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szöveg lép.

34. § A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a) 9. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség",

b) 9. § (4) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)" szövegrész helyébe az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)",

c) 9. § (5) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében az "OKTVF" szövegrész helyébe az "OKTF"

szöveg lép.

35. § Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjában az "illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal" szövegrész helyébe az "illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósággal" szöveg lép.

36. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

37. § Hatályát veszti

a) a 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "vagy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész,

b) a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet,

c) a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 1. § f) pontjában a "környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott" szövegrész,

d) a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésének az "a vízügy," szövegrésze, 1. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontja, 1. § (3) bekezdés b) pont 3. alpontja, 21. §-a és 26. §-a.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelethez

ABC
SorszámIntézményekSzámla megnevezéseSzámlaszámok
1.Észak-dunántúli Vízügyi HatóságÉszak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10033001-01712027-00000000
2.Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10032000-01712010-00000000
3.Alsó-Duna-völgyi Vízügyi HatóságAlsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10025004-01712120-00000000
4.Közép-dunántúli Vízügyi HatóságKözép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10029008-01712041-00000000
5.Dél-dunántúli Vízügyi HatóságDél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10024003-01712058-00000000
6.Nyugat-dunántúli Vízügyi
Hatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10047004-01712034-00000000
7.Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10044001-01712065-00000000
8.Észak-magyarországi Vízügyi
Hatóság
Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10027006-01712072-00000000
9.Tiszántúli Vízügyi HatóságTiszántúli Vízügyi Igazgatóság
előirányzat felhasználási
keretszámla
10034002-01712089-00000000
10.Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Hatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10045002-01712096-00000000
11.Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi HatóságAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10028007-01712106-00000000
12.Körös-vidéki Vízügyi HatóságKörös-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság előirányzat
felhasználási keretszámla
10026005-01712113-00000000
13.Országos Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Főigazgatóság
előirányzat felhasználási
keretszámla
10032000-00319841-00000000

"

2. melléklet a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A.B.C.
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módja (Ellenőrzés módja)Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2.Szakmai szempontok
3.Vonalas létesítmények*]
"
4.Vízkárelhárítás, belvízvédekezés
hatékonyságának elősegítése
Vízügyi hatóság igazolása5

2. Az R. 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép és a következő 5a. ponttal egészül ki:

[A.B.C.
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módja (Ellenőrzés módja)Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2.Szakmai szempontok
3.Vonalas létesítmények*]
"
5.Mezőgazdasági termelés biztonságának
emelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai
állapotának megőrzése
Vízvédelmi hatóság igazolása2
5a.Mezőgazdasági termelés biztonságának
emelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai
állapotának megőrzése
Természetvédelmi hatóság
igazolása
2

3. Az R. 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A.B.c.
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módja (Ellenőrzés
módja)
Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2.Szakmai szempontok
3.Vonalas létesítmények*]
"
7.A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi
Vízügyi hatóság igazolása10

4. Az R. 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A.B.c.
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módja (Ellenőrzés
módja)
Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2.Szakmai szempontok
3.Vonalas létesítmények*]
"
9.Vízkárelhárítás, belvízvédekezés
hatékonyságának elősegítése
Vízügyi hatóság igazolása5

5. Az R. 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módja (Ellenőrzés módja)Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
2.Szakmai szempontok
3.Vonalas létesítmények*]
"
11.Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár
(záportározó) elhárító hatás.
Vízügyi hatóság igazolása3
12.A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi
Vízügyi hatóság igazolása10

6. Az R. 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[36.A.B.c.
37.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módja (Ellenőrzés
módja)
Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám
38.Szakmai szempontok
39.Öntözés üzemi létesítményei*]
"
43.Meglévő öntöző-vízszolgáltató mű
kihasználtságának fokozása
Műszaki leírás és
tervdokumentáció vagy
Vízügyi hatóság igazolása
2

Tartalomjegyzék