72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában,

az 6. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 7., 8. § és 10. § (2) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 9. és 10. § (3) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A hulladékjegyzék főcsoportjait, alcsoportjait és az egyes hulladéktípusok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A hulladékjegyzék használatához szükséges útmutatót a 3. melléklet tartalmazza.

2. §[1] E rendelet alkalmazásában:

1. átmeneti fém: a szkandium, a vanádium, a mangán, a kobalt, a réz, az ittrium, a nióbium, a hafnium, a volfrám, a titán, a króm, a vas, a nikkel, a cink, a cirkónium, a molibdén és a tantál minden vegyülete, valamint ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;

2. megszilárdulás: olyan folyamat, amelyek adalékanyagok hozzáadása révén a hulladéknak csak a fizikai állapotát változtatja meg, kémiai tulajdonságait nem;

3. nehézfém: az antimon, az arzén, a kadmium, a króm (VI), a réz, az ólom, a higany, a nikkel, a szelén, a tellúr, a tallium és az ón minden vegyülete, illetve ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;

4. poliklórozott bifenil és poliklórozott terfenil: a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti PCB;

5. részben stabilizált hulladék: olyan hulladék, amely a stabilizáció folyamata után még mindig tartalmaz olyan veszélyes összetevőket, amelyek nem alakultak át teljes mértékben nem veszélyes összetevőkké, és rövid, közép- vagy hosszú távon a környezetbe juthatnak;

6. stabilizáció: olyan folyamat, amely módosítja a hulladék összetevőinek veszélyességét, és így a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékká teszi;

7. veszélyes anyag: olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletének 2-5. részében szereplő kritériumoknak.

2/A. §[2] (1) Az egyes hulladéktípusok veszélyességi jellemzőinek értékelésekor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. mellékletében meghatározott kritériumokat kell alkalmazni.

(2) A HP 4, HP 6 és HP 8 jelű veszélyességi jellemzők tekintetében a Ht. 1. melléklete szerint az egyedi anyagokra vonatkozó határértékeket kell alkalmazni. Ha a hulladékban egy adott anyag a határértéknél kisebb mennyiségben van jelen, akkor azt semmilyen küszöbérték kiszámításakor nem kell figyelembe venni. Ha egy hulladék valamely veszélyességi jellemzőjét vizsgálattal és a Ht. 1. melléklete szerint a veszélyes anyagok koncentrációjának határértékei alapján is értékelik, akkor a vizsgálat eredményeit kell mérvadónak tekinteni.

2/B. §[3] (1) A hulladékjegyzékben a csillaggal (*) megjelölt hulladéktípusok a Ht. szerint veszélyes hulladéknak minősülnek, kivéve a Ht. 59. § (1) bekezdése alapján a háztartásban képződő vegyes hulladék.

(2) Az olyan hulladéktípusokra, amelyekhez veszélyes és nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kód is rendelhető, a következő szabályok vonatkoznak:

1. A hulladékjegyzékben veszélyes anyagra történő konkrét vagy általános hivatkozással csak olyan hulladék kerülhet veszélyesként azonosításra, amely olyan veszélyes anyagokat tartalmaz, amelyek jelenléte miatt a hulladék rendelkezik a Ht. 1. mellékletében felsorolt HP1 - HP8 és/vagy HP10 - HP15 jelű veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel. A HP 9 jelű veszélyességi jellemző meglétét jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hiányában referenciadokumentum alapján kell értékelni.

2. A hulladéktípusok veszélyességi jellemzőit a Ht. 1. melléklete szerint a hulladékban található anyagok koncentrációjának határértékei alapján, vagy - ha az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet másképp nem rendelkezik -, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendelettel vagy más, nemzetközileg elismert vizsgálati módszerekkel és útmutatásokkal összhangban lévő vizsgálatokkal lehet értékelni, az állatokon és embereken végzett vizsgálatok vonatkozásában figyelembe véve az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét.

3. A poliklórozott dibenzo-dioxinokat és dibenzo-furánokat (PCDD/PCDF), a DDT-t (1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klór-fenil)etán), a klórdánt, a hexaklór-ciklohexánokat (például lindánt), a dieldrint, az endrint, a heptaklórt, a hexaklór-benzolt, a klórdekont, az aldrint, a pentaklór-benzolt, a mirexet vagy a toxafént, hexabróm-bifenilt, illetve a PCB-t a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében a koncentrációra vonatkozóan meghatározott határértékeknél nagyobb arányban tartalmazó hulladékokat veszélyes hulladékként kell besorolni.

4. A koncentrációra vonatkozóan a Ht. 1. mellékletében meghatározott határértékeket a tömbformában lévő, tiszta (veszélyes anyagokkal nem szennyezett) fémötvözetekre nem kell alkalmazni. Azok a fémötvözetek, amelyek veszélyesnek minősülnek, a 2. melléklet szerinti táblázatban tételesen szerepelnek és csillaggal (*) vannak jelölve.

5. Annak megállapításakor, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, figyelembe kell venni az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alábbi megjegyzéseit:

5.1. az anyagok azonosításával, osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: B, D, F, J, L, M, P, Q, R és U megjegyzés;

5.2. a keverékek osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: 1., 2., 3. és 5. megjegyzés.

6. Azt követően, hogy megállapításra került, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, a hulladékhoz hozzá kell rendelni a 2. mellékletben szereplő, a veszélyes vagy a nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kódok valamelyikét.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekben a hulladéktípusra vonatkozó megnevezések a hulladékgazdálkodási engedélyek időbeli hatályának lejártáig - az engedély módosítása nélkül - alkalmazhatók.

(2)[4]

5. § (1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozat;

b) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. január 16-i 2001/118/EK bizottsági határozat;

c) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. január 22-i 2001/119/EK bizottsági határozat;

d) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. július 23-i 2001/573/EK tanácsi határozat

e)[5] a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

A hulladékjegyzék főcsoportjai

AB
Azonosító kód
főcsoport száma:
A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezése:
01ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,
VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS- FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
03FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS
KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
04BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
05KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK
ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
09FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
10TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
[11]
11FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA
12FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK
13OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolaj, valamint a 05
és a 12 főcsoportban meghatározott hulladék)
14SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZHULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportban
meghatározott hulladék)
15CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
16A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
17ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
18EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS
KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladék, amely nem
közvetlenül egészségügyi ellátásból származik)
19HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL
KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK
20TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ,
KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT
FRAKCIÓT IS

2. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

A hulladékjegyzék főcsoportjai, alcsoportjai és az egyes hulladéktípusok

ABC
Azonosító kód:A hulladéktípus megnevezése:
főcsoport
szám
alcsoport
szám
01ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI
KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
01 01ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 01fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 02nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék
01 03fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 03 04*szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő
01 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő
01 03 06meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től
01 03 07*fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat
tartalmazó egyéb hulladék
01 03 08hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től
[12]
01 03 09timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 10-től
01 03 10*timföld termeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, amely
különbözik a 01 03 07-től
01 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
01 04nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 04 07*nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladék
01 04 08kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 09hulladékhomok és hulladékagyag
01 04 10hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 11kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 12ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik
a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től
01 04 13kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
01 05fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék
01 05 04édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék
01 05 05*olajtartalmú fúróiszap és hulladék
01 05 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék
01 05 07baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik
a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 08klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02 01mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat
hulladéka
02 01 01mosásból és tisztításból származó iszap
02 01 02hulladékká vált állati szövetek
02 01 03hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)
02 01 06állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és
nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
02 01 07erdőgazdálkodás hulladéka
02 01 08*veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék
02 01 09agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól
02 01 10fémhulladék
02 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 02hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából
származó hulladék
02 02 01mosásból és tisztításból származó iszap
02 02 02hulladékká vált állati szövetek
02 02 03fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 02 04a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 03gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből
és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből,
melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 01mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó
iszap
02 03 02tartósítószer-hulladék
02 03 03oldószeres kivonatolásból származó hulladék
02 03 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 03 05a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 04cukorgyártási hulladék
02 04 01cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld
02 04 02nem szabványos kalcium-karbonát
02 04 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 05tejipari hulladék
02 05 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 05 02a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 06sütő- és cukrászipari hulladék
02 06 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 06 02tartósítószer hulladék
02 06 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 07alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve
kávé, tea és kakaó)
02 07 01a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék
02 07 02szeszfőzés hulladéka
02 07 03kémiai kezelésből származó hulladék
02 07 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 07 05a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
02 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
03FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS
KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
03 01fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 01fakéreg és parafahulladék
03 01 04*veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és
furnér
03 01 05fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik
a 03 01 04-től
03 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
03 02faanyagvédőszer-hulladék
03 02 01*halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 02*halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 03*fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 04*szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
03 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer
03 02 99közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer
03 03cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék
03 03 01fakéreg és fahulladék
03 03 02zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki
03 03 05papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap
03 03 07hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott
maradék
03 03 08hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
03 03 09hulladék mésziszap
03 03 10mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap
03 03 11a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 03 03 10-től
03 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
04BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
04 01bőr- és szőrmeipari hulladék
04 01 01húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
04 01 02meszezési hulladék
04 01 03*oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék
04 01 04krómtartalmú cserzőlé
04 01 05krómot nem tartalmazó cserzőlé
04 01 06a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot
tartalmazó iszap
04 01 07a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem
tartalmazó iszap
04 01 08krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
04 01 09kidolgozási és kikészítési hulladék
04 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
04 02textilipari hulladék
04 02 09társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek,
plasztomerek)
04 02 10természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)
04 02 14*kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék
04 02 15kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től
04 02 16*veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment
04 02 17színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól
04 02 19*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
04 02 20a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 04 02 19-től
04 02 21feldolgozatlan textilszál hulladék
04 02 22feldolgozott textilszál hulladék
04 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
05KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS
KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
05 01kőolajfinomításból származó hulladék
05 01 02*sótalanító berendezésből származó iszap
05 01 03*tartályfenék iszap
05 01 04*alkil-savas iszap
05 01 05*kiömlött olaj
05 01 06*üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap
05 01 07*savas kátrány
05 01 08*egyéb kátrány
05 01 09*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagot tartalmazó iszap
05 01 10a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 05 01 09-től
05 01 11*tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék
05 01 12*savas olaj
05 01 13kazántápvíz iszapja
05 01 14hűtőtornyok hulladéka
05 01 15*elhasznált derítőföld
05 01 16kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék
05 01 17bitumen
05 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
05 06kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék
05 06 01*savas kátrány
05 06 03*egyéb kátrányféle
05 06 04hűtőtornyok hulladéka
05 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
05 07földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
05 07 01*higanyt tartalmazó hulladék
05 07 02ként tartalmazó hulladék
05 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06 01savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék
06 01 01*kénsav és kénessav
06 01 02*sósav
06 01 03*folysav (hidrogén-fluorid)
06 01 04*foszforsav és foszforossav
06 01 05*salétromsav és salétromossav
06 01 06*egyéb sav
06 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 02lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék
06 02 01*kalcium-hidroxid
06 02 03*ammónium-hidroxid
06 02 04*nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05*egyéb lúg
06 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 03sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék
06 03 11*cianid tartalmú szilárd sók és oldatok
06 03 13*nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
06 03 14szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
06 03 15*nehézfémeket tartalmazó fémoxid
06 03 16fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től
06 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 04fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól
06 04 03*arzéntartalmú hulladék
06 04 04*higanytartalmú hulladék
06 04 05*más nehézfémeket tartalmazó hulladék
06 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 05a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
06 05 02*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
06 05 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 06 05 02-től
06 06kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint
a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék
06 06 02*veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék
06 06 03szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től
06 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 07halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint
halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 07 01*elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék
06 07 02*klórgyártásból származó aktív szén
06 07 03*higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap
06 07 04*oldat és sav, pl. kontakt-sav
06 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 08szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék
06 08 02*veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék
06 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 09foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából,
valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 09 02foszforvegyületet tartalmazó salak
06 09 03*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók
hulladéka
06 09 04kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól
06 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 10nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából,
valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból
származó hulladék
06 10 02*veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
06 10 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 11szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék
06 11 01titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka
06 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 13közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék
06 13 01*szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
06 13 02*kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)
06 13 03műkorom (carbon black)
06 13 04*azbeszt feldolgozásának hulladéka
06 13 05*korom
06 13 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 01szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék
07 01 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
07 01 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 01 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 01 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 01 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 01 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
07 01 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 07 01 11-től
07 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 02műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék
07 02 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
07 02 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 02 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 02 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 02 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 02 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
07 02 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 07 02 11-től
07 02 13hulladék műanyag
07 02 14*veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék
07 02 15adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től
07 02 16*veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék
07 02 17szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól
07 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 03szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából
és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)
07 03 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
07 03 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 03 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 03 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 03 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 03 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
07 03 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 07 03 11-től
07 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 04szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve
a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék
07 04 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
07 04 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 04 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 04 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 04 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 04 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
07 04 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 07 04 11-től
07 04 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 05gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék
07 05 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
07 05 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 05 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 05 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
07 05 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 07 05 11-től
07 05 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 05 14szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól
07 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 06zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok
gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 06 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
07 06 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 06 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 06 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
07 06 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 07 06 11-től
07 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 07finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
07 07 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
07 07 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 07 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 07 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 11*a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
07 07 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 07 07 11-től
07 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK
ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08 01festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából,
valamint ezek eltávolításából származó hulladék
08 01 11*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
08 01 12festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
08 01 13*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
08 01 14festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól
08 01 15*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú
vizes iszap
08 01 16festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től
08 01 17*festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes
anyagokat tartalmazó hulladék
08 01 18festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től
08 01 19*szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk
tartalmú vizes szuszpenziók
08 01 20festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től
08 01 21*festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
08 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 02egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából
és felhasználásából származó hulladék
08 02 01por alapú bevonatok hulladéka
08 02 02kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap
08 02 03kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió
08 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 03nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék
08 03 07nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap
08 03 08nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék
08 03 12*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék
08 03 13nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től
08 03 14*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap
08 03 15nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től
08 03 16*hulladékká vált gravírozó oldat
08 03 17*veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
08 03 18hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től
08 03 19*diszpergált olaj
08 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 04ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 09*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók,
tömítőanyagok hulladéka
08 04 10ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től
08 04 11*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-,
tömítőanyagok iszapja
08 04 12ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től
08 04 13*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók,
tömítőanyagok vizes iszapja
08 04 14ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól
08 04 15*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat,
tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
08 04 16ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik
a 08 04 15-től
08 04 17*gyantaolaj
08 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 05A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék
08 05 01*hulladék izocianátok
09FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01fényképészeti ipar hulladéka
09 01 01*vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat
09 01 02*vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat
09 01 03*oldószer alapú előhívó oldat
09 01 04*rögzítő (fixír) oldat
09 01 05*halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat
09 01 06*fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó
ezüsttartalmú hulladék
09 01 07ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
09 01 08ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
09 01 10egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül
09 01 11*egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03
azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz
09 01 12áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik
a 09 01 11-től
09 01 13*képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely
különbözik a 09 01 06-tól
09 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 01erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban
meghatározott hulladék)
10 01 01hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 02széntüzelés pernyéje
10 01 03tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
10 01 04*olajtüzelés pernyéje és kazánpora
10 01 05füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék
10 01 07füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka
10 01 09*kénsav
10 01 13*tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
10 01 14*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por
10 01 15együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től
10 01 16*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 01 17együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól
10 01 18*gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 01 19gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és
a 10 01 18-tól
10 01 20*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
10 01 21a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 10 01 20-tól
10 01 22*kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap
10 01 23kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től
10 01 24fluid-ágyból származó homok
10 01 25széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék
10 01 26hűtővíz kezeléséből származó hulladék
10 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 02vas- és acéliparból származó hulladék
10 02 01salak kezeléséből származó hulladék
10 02 02kezeletlen salak
10 02 07*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 02 08gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től
10 02 10hengerlési reve
10 02 11*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 02 12hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től
10 02 13*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 02 14gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól
10 02 15egyéb iszap és szűrőpogácsa
10 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 03alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék
10 03 02hulladékká vált anód törmelékek
10 03 04*elsődleges termelésből származó salak
10 03 05hulladék timföld
10 03 08*másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09*másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
10 03 15*vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 03 16fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től
10 03 17*anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék
10 03 18anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től
10 03 19*füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 03 20füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től
10 03 21*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok
porát is)
10 03 22egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek
a 10 03 21-től
10 03 23*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 03 24gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól
10 03 25*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 03 26gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től
10 03 27*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 03 28hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től
10 03 29*sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 03 30sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től
10 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 04ólom termikus kohászatából származó hulladék
10 04 01*elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 04 02*elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 04 03*kalcium-arzenát
10 04 04*füstgáz por
10 04 05*egyéb részecskék és por
10 04 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 04 07*gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 04 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 04 10hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től
10 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 05cink termikus kohászatából származó hulladék
10 05 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 05 03*füstgáz por
10 05 04egyéb részecskék és por
10 05 05*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 05 06*gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 05 08*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 05 09hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól
10 05 10*vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 05 11fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től
10 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 06a réz termikus kohászatából származó hulladék
10 06 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 06 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 06 03*füstgáz por
10 06 04egyéb részecskék és por
10 06 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 06 07*gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 06 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 06 10hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től
10 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 07ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék
10 07 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 07 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 07 03gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 07 04egyéb részecskék és por
10 07 05gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 07 07*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 07 08hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től
10 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 08egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék
10 08 04szilárd részecskék és por
10 08 08*elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
10 08 09egyéb salakok
10 08 10*kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes
mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt
10 08 11kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től
10 08 12*anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék
10 08 13anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től
10 08 14anód törmelékek
10 08 15*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 08 16füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től
10 08 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 08 18füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től
10 08 19*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 08 20hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től
10 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 09vasöntvények készítéséből származó hulladék
10 09 03kemence salak
10 09 05*fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 09 06fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től
10 09 07*fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 09 08fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től
10 09 09*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 09 10füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től
10 09 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 09 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től
10 09 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék
10 09 14kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól
10 09 15*veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
10 09 16hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től
10 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 10nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék
10 10 03kemence salak
10 10 05*fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma
10 10 06fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től
10 10 07*fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 10 08fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től
10 10 09*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 10 10füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től
10 10 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 10 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től
10 10 13*veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék
10 10 14kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól
10 10 15*veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
10 10 16hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től
10 10 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 11üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 03üveg alapú, szálas anyagok hulladéka
10 11 05egyéb részecskék és por
10 11 09*feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka
10 11 10feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től
10 11 11*nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka
10 11 12üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
10 11 13*veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap
10 11 14üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól
10 11 15*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 11 16füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től
10 11 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 11 18füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től
10 11 19*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 11 20a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd
hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től
10 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 12kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék
10 12 01hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék
10 12 03szilárd részecskék és por
10 12 05gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 12 06kiselejtezett öntőforma
10 12 08kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka
10 12 09*gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 12 10gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től
10 12 11*nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék
10 12 12zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től
10 12 13a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja
10 12 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 13cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek
gyártásából származó hulladék
10 13 01hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
10 13 04a mész égetéséből és oltásából származó hulladék
10 13 06szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)
10 13 07gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
10 13 09*azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék
10 13 10azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től
10 13 11cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és
a 10 13 10-től
10 13 12*gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 13 13gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től
10 13 14hulladék beton és betonkészítési iszap
10 13 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 14krematóriumokból származó hulladék
10 14 01*füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék
11FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA
11 01fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék
(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás,
foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)
11 01 05*reve eltávolítására használt sav
11 01 06*közelebbről meg nem határozott sav
11 01 07*pácolásra használt lúg
11 01 08*foszfátozásból származó iszap
11 01 09*veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
11 01 10iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től
11 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz
11 01 12öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től
11 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék
11 01 14zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól
11 01 15*membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja
11 01 16*kimerült vagy telített ioncserélő gyanta
11 01 98*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
11 02nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék
11 02 02*cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)
11 02 03vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék
11 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék
11 02 06réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től
11 02 07*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
11 03fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék
11 03 01*cianid tartalmú hulladék
11 03 02*egyéb hulladék
11 05tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 01kemény cink
11 05 02cinkhamu
11 05 03*gázkezeléséből származó szilárd hulladék
11 05 04*elhasznált folyósítószer
11 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
12FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK
12 01fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó
hulladék
12 01 01vasfém részek és esztergaforgács
12 01 02vasfém részek és por
12 01 03nemvas fém reszelék és esztergaforgács
12 01 04nemvas fém részek és por
12 01 05gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
[13]
12 01 06*ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 07*halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 08*halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 09*halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 10*szintetikus gépolaj
12 01 12*elhasznált viasz és zsír
12 01 13hegesztési hulladék
12 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 15gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től
12 01 16*veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 17homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól
12 01 18*olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19*biológiailag lebomló gépolaj
12 01 20*veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
12 01 21elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
12 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
12 03vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék
(kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)
12 03 01*vizes mosófolyadék
12 03 02*gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka
13OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat,
valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)
13 01hidraulika olaj hulladéka
13 01 01*PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj
13 01 04*klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió
13 01 05*klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió
13 01 09*klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 10*klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 11*szintetikus hidraulikaolaj
13 01 12*biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj
13 01 13*egyéb hidraulikaolaj
13 02motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
13 02 04*ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 05*ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 06*szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 07*biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 08*egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 03szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 01*PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 03 06*ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely
különbözik a 13 03 01-től
13 03 07*ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 08*szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 09*biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 10*egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 04hajófenéki olajhulladék
13 04 01*belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 04 02*kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék
13 04 03*egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 05olaj-víz szeparátorokból származó hulladék
13 05 01*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag
13 05 02*olaj-víz szeparátorokból származó iszap
13 05 03*bűzelzáróból származó iszap
13 05 06*olaj-víz szeparátorokból származó olaj
13 05 07*olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
13 05 08*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke
13 07folyékony üzemanyagok hulladéka
13 07 01*tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02*benzin
13 07 03*egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
13 08közelebbről meg nem határozott olajhulladék
13 08 01*sótalanítási iszapok, emulziók
13 08 02*egyéb emulziók
13 08 99*közelebbről meg nem határozott hulladék
14SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08
főcsoportokban meghatározott hulladék)
14 06szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék
14 06 01*klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC
14 06 02*egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék
14 06 03*egyéb oldószer és oldószer keverék
14 06 04*halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
14 06 05*egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
15CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási
hulladékot)
15 01 01papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02műanyag csomagolási hulladék
15 01 03fa csomagolási hulladék
15 01 04fém csomagolási hulladék
15 01 05vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07üveg csomagolási hulladék
15 01 09textil csomagolási hulladék
15 01 10*veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladék
15 01 11*veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási
hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02*veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről
meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 02 03abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű
(ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint
karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 03hulladékká vált gumiabroncsok
16 01 04*hulladékká vált gépjármű
16 01 06hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes
összetevőt
16 01 07*olajszűrő
16 01 08*higanyt tartalmazó alkatrész
16 01 09*PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10*robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11*azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
16 01 12súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től
16 01 13*fékfolyadék
16 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 15fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től
16 01 16cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17vasfémek
16 01 18nemvas fémek
16 01 19műanyagok
16 01 20üveg
16 01 21*veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint
a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 01 22közelebbről meg nem határozott alkatrészek
16 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
16 02elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09*PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10*PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely
különbözik a 16 02 09-tól
16 02 11*klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 12*kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik
a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 14kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő
hulladéktípusoktól
16 02 15*kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
16 02 16kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 03az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 03*veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék
[14]
16 03 04szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
16 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 03 06szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től
16 03 07*fémhigany
16 04robbanóanyag-hulladék
16 04 01*hulladék lőszer
16 04 02*tűzijáték hulladék
16 04 03*egyéb robbanóanyag hulladék
16 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04*nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve
a halonokat is)
16 05 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től
16 05 06*veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve
a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07*használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen
vegyszerek
16 05 08*használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves
vegyszerek
16 05 09használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-tól vagy
a 16 05 08-tól
16 06elemek és akkumulátorok
16 06 01*ólomakkumulátorok
16 06 02*nikkel-kadmium elemek
16 06 03*higanyt tartalmazó elemek
16 06 04lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
16 06 05egyéb elemek és akkumulátorok
16 06 06*elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit
16 07szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék
(kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)
16 07 08*olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
16 08kimerült katalizátorok
16 08 01arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált
katalizátorok (kivéve a 16 08 07)
16 08 02*veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó
elhasznált katalizátorok
16 08 03egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált
katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től
16 08 04fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)
16 08 05*foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
16 08 06*elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07*veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
16 09oxidáló anyag
16 09 01*permanganátok pl. kálium-permanganát
16 09 02*kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03*peroxidok pl. hidrogén-peroxid
16 09 04*közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag
16 10a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
16 10 01*veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
16 10 02vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
16 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 10 04vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól
16 11bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 01*kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú
bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 02kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok,
amelyek különböznek a 16 11 01-től
16 11 03*kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok
és tűzálló anyagok
16 11 04kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek
különböznek a 16 11 03-tól
16 11 05*kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó
bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 06kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek
különböznek a 16 11 05-től
17ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT
FÖLDET IS)
17 01beton, tégla, cserép és kerámia
17 01 01beton
17 01 02tégla
17 01 03cserép és kerámia
17 01 06*veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke
17 01 07beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól
17 02fa, üveg és műanyag
17 02 01fa
17 02 02üveg
17 02 03műanyag
17 02 04*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
17 03bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 01*szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék
17 03 02bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
17 03 03*szénkátrány és kátránytermék
17 04fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 01vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02alumínium
17 04 03ólom
17 04 04cink
17 04 05vas és acél
17 04 06ón
17 04 07fémkeverék
17 04 09*veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
17 04 10*olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel
17 04 11kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
17 05föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási
meddő
17 05 03*veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
17 05 04föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 05 05*veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
17 05 06kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 07*veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
17 05 08vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 06szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 01*azbeszttartalmú szigetelőanyag
17 06 03*egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz
17 06 04szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól
17 06 05*azbesztet tartalmazó építőanyag
17 08gipsz alapú építőanyag
17 08 01*veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag
17 08 02gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09egyéb építési-bontási hulladék
17 09 01*higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék
17 09 02*PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket
tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó
kondenzátorok)
17 09 03*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert
hulladékot is)
17 09 04kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és
a 17 09 03-tól
18EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL
KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi
hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)
18 01szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből
származó hulladék
18 01 01éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03)
18 01 02testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve
(kivéve a 18 01 03)
18 01 03*egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez
kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 01 04hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez
a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható
ruházat, pelenkák)
18 01 06*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
18 01 07vegyszer, amely különbözik a 18 01 06-tól
18 01 08*citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
18 01 09gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól
18 01 10*fogászati célokra használt amalgám hulladék
18 02állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó
hulladék
18 02 01éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)
18 02 02*egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez
kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 03hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez
a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
18 02 06vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től
18 02 07*citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
18 02 08gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től
19HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 01hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
19 01 02kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)
19 01 05*gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa
19 01 06*gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék
19 01 07*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
19 01 10*füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén
19 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 12kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től
19 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 14pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
19 01 15*veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
19 01 16kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től
19 01 17*veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék
19 01 18pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től
19 01 19fluid-ágy homokja
19 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 02hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés)
származó hulladék
19 02 03előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 04*előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 05*fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 06fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
19 02 07*elválasztásból származó olaj és koncentrátum
19 02 08*veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék
19 02 09*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék
19 02 10éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től
19 02 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
19 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 03stabilizált/megszilárdított hulladék
[15]
19 03 04*csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól
19 03 05stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től
19 03 06*megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék
19 03 07megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól
19 03 08*részben stabilizált higany
19 04üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
19 04 01üvegesített (vitrifikált) hulladék
19 04 02*pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék
19 04 03*nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis
19 04 04üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék
19 05szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 01települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 02állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03előírástól eltérő minőségű komposzt
19 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 06hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék
19 06 03települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 04települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 05állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 06állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 07hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
19 07 02*hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz
19 07 03hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től
19 08szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 01rácsszemét
19 08 02homokfogóból származó hulladék
19 08 05települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 08 06*telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 08 07*ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
19 08 08*nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka
19 08 09olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék
19 08 10*olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től
19 08 11*ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 08 12ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től
19 08 13*ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 08 14ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól
19 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 09ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
19 09 01durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék
19 09 02víz derítéséből származó iszap
19 09 03karbonát sók eltávolításából származó iszap
19 09 04kimerült aktív szén
19 09 05telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 09 06ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
19 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 10fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01vas- és acélhulladék
19 10 02nemvas fém hulladék
19 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
19 10 04könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 10 05*veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
19 10 06más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 11olaj regenerálásából származó hulladék
19 11 01*elhasznált agyagszűrők
19 11 02*savas kátrány
19 11 03*vizes folyékony hulladék
19 11 04*fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék
19 11 05*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap
19 11 06a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely
különbözik a 19 11 05-től
19 11 07*füstgáztisztításból származó hulladék
19 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
19 12közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás,
tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 01papír és karton
19 12 02fém vas
19 12 03nemvas fémek
19 12 04műanyag és gumi
19 12 05üveg
19 12 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
19 12 07fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08textíliák
19 12 09ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 10éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 11*egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)
19 12 12egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)
19 13szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék
19 13 01*szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd
hulladék
19 13 02szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik
a 19 13 01-től
19 13 03*szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 04szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól
19 13 05*szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 13 06szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től
19 13 07*szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
szennyvíz, tömény vizes oldatok
19 13 08szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek
különböznek a 19 13 07-től
20TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ
HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 01papír és karton
20 01 02üveg
20 01 08biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10ruhanemű
20 01 11textíliák
20 01 13*oldószerek
20 01 14*savak
20 01 15*lúgok
20 01 17*fényképészeti vegyszer
20 01 19*növényvédő szer
20 01 21*fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
20 01 23*klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés
20 01 25étolaj és zsír
20 01 26*olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27*veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
20 01 28festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 29*veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
20 01 30mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 31*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
20 01 32gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 33*elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03
azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 34elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 35*veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
20 01 36kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 37*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
20 01 38fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39műanyagok
20 01 40fémek
20 01 41kéményseprésből származó hulladék
20 01 99közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 02kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 01biológiailag lebomló hulladék
20 02 02talaj és kövek
20 02 03egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
20 03egyéb települési hulladék
20 03 01egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 02piacokon képződő hulladék
20 03 03úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 04oldómedencéből származó iszap
20 03 06szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 07lomhulladék
20 03 99közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

3. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

Útmutató a hulladékjegyzék használatához

1. A hulladékjegyzék főcsoportokból, alcsoportokból és hulladéktípusokból áll.

2. A főcsoportok 2 számjegyű azonosító kóddal rendelkeznek.

3. Az alcsoportok 4 számjegyű, az egyes hulladéktípusok 6 számjegyű azonosító kóddal rendelkeznek.

4. A (*)-gal jelölt azonosító kódok veszélyes hulladékot jelölnek.

5. A hulladéktípus megnevezésének használata esetén a hulladék csak a hulladékképződést eredményező tevékenységnek megfelelő főcsoport és alcsoport megjelölésével együtt adható meg.

6. Valamely anyagnak a hulladékjegyzékben történő meghatározása nem jelenti azt, hogy az anyag minden körülmények között hulladék. Az adott anyag csak abban az esetben minősül hulladéknak, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom-meghatározás érvényesül.

7. Az adott hulladéktípust a képződést eredményező forrás alapján a 01-12-ig és a 17-20-ig terjedő főcsoportokban meghatározott 6 számjegyű azonosító kóddal jelölt hulladéktípusok alapján kell azonosítani, az alcsoportok 99-re végződő azonosító kódjainak kivételével. A képződést eredményező forrás hulladékai több, különböző főcsoportba is besorolhatók az adott hulladék tulajdonságaira való tekintettel.

A hulladékjegyzékben meghatározott hulladék azonosítása érdekében a következők szerint kell eljárni:

7.1. Ha a 01-12. vagy 17-20. főcsoportokban nem található megfelelő azonosító kód, akkor a hulladék azonosításához a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni.[16]

7.2. Ha a hulladékjegyzék 1-12. vagy a 13-20. főcsoportjában szereplő azonosító kódok közül egyik sem alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni.[17]

7.3. Ha a hulladék a 16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a 99-es azonosító kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a hulladékjegyzéknek az első lépésben azonosított tevékenységnek megfelelő főcsoportjában.[18]

7.4.[19]

8.[20]

9.[21]

10.[22]

11.[23]

12.[24]

13.[25]

14.[26]

15.[27]

4. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez[28]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[2] Beiktatta a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[3] Beiktatta a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[5] Beiktatta a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Módosította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[12] Módosította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont), 5. § c) pontja . Hatályos 2016.01.01.

[13] Módosította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[14] Módosította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2016.01.01.

[15] Módosította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 3. pont), 5. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[16] Megállapította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[17] Megállapította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[18] Megállapította a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék