16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 3-5. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, g) pont ga) alpontjában és (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:)

"a) az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti "A1" kategóriába, "A2" kategóriába, "A" korlátozott kategóriába, "A" kategóriába, "B1" kategóriába, "B" kategóriába, "BE" kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;"

(2) Az R. 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:

a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki)

"ba) a KR. 2. melléklete szerinti "C1", "C1E", "C", "CE", "D1", "D1E", "D", "DE" kombinált vagy "TR" trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,"

2. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki

a) az 50. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;

b) az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;

c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;

d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni."

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat határideje nem lehet hosszabb)

"c) 3 évnél az 1. melléklet 6.2.1.4. pontja szerinti esetben,

d) 1 évnél az 1. melléklet 6.2.2.1. pontja szerinti esetben."

3. § Az R. 23. § (3) bekezdésében a "2009/113/EK bizottsági irányelvvel" szövegrész helyébe a "2009/113/EK és 2014/85/EU bizottsági irányelvvel" szöveg lép.

4. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása

5. § A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A térítési díj 30%-át kell megfizetni, ha

a) a kérelmező nő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, illetve - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az eltartója a 4/A. számú melléklet 1. pontjában meghatározott valamely ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, vagy

b) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az eltartója települési támogatásban részesül.

(2) A térítési díj 50%-át kell megfizetni, ha a kérelmező nő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az eltartója a 4/A. számú melléklet 2. pontjában meghatározott valamely ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 4/A. számú melléklet 2. pontjában meghatározott ellátás esetében az ellátás összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

(3) Nem kell térítési díjat fizetni

a) a szociális intézményben élő személynek,

b) az átmeneti gondozásban részesülő, valamint a nevelésbe vett kiskorúnak, továbbá az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek,

c) ha a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az eltartója a 4/A. számú melléklet 2. vagy 3. pontjában meghatározott valamely ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 4/A. számú melléklet 2. pontjában meghatározott ellátás esetében az ellátás összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

d) a tv. 7. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott személyek esetén."

6. § Az Mr. 4/a. számú melléklete helyébe - az Mr. 4/A. számú mellékleteként - a 2. melléklet lép.

7. § Az Mr.

a) 9. § (2) bekezdésében a "feltételeit a tv. 12. § (1)-(5) bekezdéseiben foglalt iratokon túl" szövegrész helyébe a "feltételeit a munkatárs a várandósságot és annak idejét megállapító, szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított orvosi igazoláson, valamint a tv. 12. § (1)-(5) bekezdésében foglalt iratokon túl" szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében

ba) az "aláírt kérőlapot" szövegrész helyébe az "aláírt kérőlap másolati példányát" szöveg,

bb) a "kérőlap másolatát" szövegrész helyébe a "kérőlap eredeti példányát" szöveg

lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

8. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 1. számú melléklet 1. pont e) pont ea) alpontjában a "vizsgálata" szövegrész helyébe az "objektív vizsgálata" szöveg lép.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

9. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 16/F. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Az OVSZ)

"e) figyelemmel kíséri a szervriadók eredményességét és elemzi a transzplantációk országos helyzetét."

5. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

10. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: 33/1998. NM rendelet) 16/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály alapján a vizsgálatot kezdeményező viseli."

(2) A 33/1998. NM rendelet 16/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított két évig érvényes."

11. § A 33/1998. NM rendelet 17. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ez a rendelet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

12. § (1) A 33/1998. NM rendelet 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 33/1998. NM rendelet 9. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A 33/1998. NM rendelet 9/A. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

13. § A 33/1998. NM rendelet

a) 1. § o) pontjában, 16/A. § (1) bekezdésében, 8. számú mellékletében foglalt táblázat 2.10. pontjában a "terhes" szövegrész helyébe a "várandós" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében és 8. számú melléklet "Jelmagyarázat:" rész (1) pontjában a "terhesekre" szövegrész helyébe a "várandósokra" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a "terhesség" szövegrész helyébe a "várandósság" szöveg,

d) 8. számú melléklet "Jelmagyarázat:" rész (8) pontjában a "terhesség" szövegrészek helyébe a "várandósság" szöveg,

e) 8. számú melléklet "Jelmagyarázat:" rész (8) pontjában a "terhességi" szövegrész helyébe a "várandóssági" szöveg

lép.

6. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

14. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Hr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a 3/A-3/B. §-ban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat."

15. § A Hr. a következő 3/A-3/C. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A háziorvos választása a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Ha a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy (a továbbiakban: jelentkező személy) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki a jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta. Az igazoláson fel kell tüntetni a háziorvos nevét, a háziorvosi szolgáltató rendelőjének címét és telefonszámát.

(2) Az igazolással egyidejűleg a háziorvos a jelentkező személyt nyilvántartásba veszi, és kiállítja a "Beteg törzskartonja" elnevezésű nyomtatványt.

(3) Az orvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az esetben is el kell látnia a területén lakó beteget, ha az más háziorvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.

3/B. § (1) Évente egy alkalommal indokolás nélkül, ezen túlmenően indokolt esetben lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Indokolt az átjelentkezés a tartózkodási hely megváltozása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a választott háziorvos felkeresése akadályba ütközik.

(2) Más háziorvoshoz történő átjelentkezéskor az átjelentkezést elfogadó háziorvos az érintett személy írásbeli hozzájárulásával átkéri az őt választó személy előző háziorvosától az egészségügyi törzskarton kivonatát.

(3) Az újonnan választott háziorvos a 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja, hogy az átjelentkezett személy orvosi ellátását vállalja.

(4) A választást követő körzetmódosítás, illetve rendelési idő változása a bejelentkezett személyek ellátását - ha átjelentkezés nem történik - nem érinti.

(5) A jelentkező, illetve átjelentkező személy egészségügyi törzskarton kivonatát az érintett személy beleegyezése nélkül más háziorvosnak átadni nem lehet. Az érintett személy hozzájárulását kell vélelmezni, ha a választott háziorvos feladatait annak körzetében (rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más orvos látja el.

(6) A 3/A. § (3) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos vitás kérdésekben a jelentkező személy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) tisztifőorvos dönt.

3/C. § (1) A háziorvosválasztás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő változásokat - ideértve a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást - a közszemlére tétel során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően minden háziorvos a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáival összhangban tájékoztatást adhat saját személyéről, gyógyító munkájának tárgyi feltételeiről és a háziorvosi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról. A háziorvos e tevékenysége során más orvosra vonatkozóan semmilyen tényt, adatot nem közölhet."

7. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése.

8. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet módosítása

17. § A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Br.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke alapján valamely biocid termék hatóanyaga nem kerül jóváhagyásra, a termék az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti határidőig forgalmazható. Az engedélyező hatóság - az OTH vagy a NÉBIH - ezen határidőig az érintett termék engedélyét visszavonja."

18. § A Br. 32. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

9. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

19. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

20. § Az Szr. a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelettel módosított 2. melléklet szerinti, az újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékkel kapcsolatos feltételeknek 2015. szeptember 1-jétől kell megfelelni."

10. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

21. § A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: Mtr.) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OMSZ a sürgősségi betegellátás hatékonyságának javítása és a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az Eütv. 96. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, valamint 97. § (4) bekezdése alapján együttműködési megállapodást köt

a) a mentési és a betegszállítási tevékenységre működési engedéllyel rendelkező szervezettel, függetlenül attól, hogy a szervezet a működéshez igényel-e állami költségvetésből pénzügyi támogatást,

b) a fekvőbeteg-ellátáson kívül szervezett ügyeleti ellátást végző szervezettel."

22. § Az Mtr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 3. § (3) bekezdés f) pontja szerinti, rendezvény egészségügyi biztosítása keretében végzett tevékenység ellátásáért, ideértve a mentési terv elkészítését és az abban való közreműködést - ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - a (4a) bekezdés, valamint a 11/A. § szerinti térítési díjat kell fizetni."

23. § Az Mtr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Rendezvény egészségügyi biztosítását végző mentőszervezet ezen tevékenysége megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíti a tevékenység végzési helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet és az OMSZ illetékes mentőszervezetét, megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá nyilatkozik arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre a biztosítás során."

24. § (1) Az Mtr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OMSZ látja el

a) az állami rendezvények,

b) az európai vagy nemzetközi sportrendezvények,

c) az autómotor-, illetve lovassport-rendezvények,

d) az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények,

e) a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények,

f) az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények,

g) a 2. melléklet 1.6.8. pontja szerinti, mentőhelikopter készenlétét megkövetelő rendezvények,

h) a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények

egészségügyi biztosítását."

(2) Az Mtr. 11. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A rendezvény egészségügyi biztosításáért - ide nem értve a (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendezvényt - a rendezvény szervezője az egészségügyi biztosítást ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által meghatározott térítési díjat fizet. A térítési díj összegéről a rendezvény szervezőjét a szolgáltatás igénybevétele előtt írásban tájékoztatni kell.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti térítési díj meghatározására

a) a rendelkezésre állási idő,

b) a szükséges mentőegység típusa és száma,

c) a szükséges személyzet képzettsége és száma,

d) a rendezvény helyszínei és a szolgáltató rendezvénybiztosítást ellátó telephelye közötti távolság,

e) a rendezvény helyszínei és az ellátó egészségügyi intézmény távolsága,

f) a rendezvény területének nagysága, a domborzat jellege,

g) a várható résztvevők száma,

h) a rendezvény jellege,

i) a rendezvény időtartama

figyelembevételével és a rendezvénybiztosítás részletes szabályait tartalmazó 2. melléklet szerinti feltételek alapján kerül sor."

25. § (1) Az Mtr. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén - ha az OMSZ ilyet nem készített, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával - mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. Mentési terv készíthető 5000 fő alatti létszámú rendezvény esetén is."

(2) Az Mtr. 11/A. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti mentési terv elkészítéséért, illetve az OMSZ közreműködéséért az (5)-(7) bekezdés szerinti térítési díjat kell fizetni.

(5) Ha helyszíni szemlét kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért a rendezvény szervezői által a mentési tervet készítő mentési tevékenységet végző szervezet részére fizetendő térítési díj összege

a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 15 000 Ft,

b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 17 000 Ft,

c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 22 000 Ft,

d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 43 000 Ft.

(6) Ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért fizetendő térítési díj összege

a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 9000 Ft,

b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 10 000 Ft,

c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 11 000 Ft,

d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 16 000 Ft.

(7) Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges, az OMSZ mentési terv elkészítésében való közreműködéséért a rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által az OMSZ részére fizetendő térítési díj összege

a) 12 000 Ft, ha helyszíni szemlét kell tartani,

b) 7000 Ft, ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani."

26. § Az Mtr. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását az OMSZ térítés nélkül végzi. A díjfizetés alóli mentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz, amely közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható."

27. § Az Mtr. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosításának 11. § (4a) bekezdése és 11/B. § szerinti díjmentessége az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) szabályaival összhangban nyújtható."

28. § Az Mtr. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

11. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

29. § A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A 14. § (1) bekezdése az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., 8. és 11. cikkében, valamint a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikkében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

12. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

30. § Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.3. pontjában, valamint 3.4.1. és 6.1.2. alpontjában az "illetékes védelmi bizottság" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi, megyei védelmi bizottság" szöveg lép.

13. A vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények térítési rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.) NM rendelet hatályon kívül helyezése

31. § Hatályát veszti a vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények térítési rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.) NM rendelet.

14. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. §, a 24. § (2) bekezdése és a 25-27. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 8. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

33. § (1) Az 1-4. § és az 1. melléklet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. július 1-jei 2014/85/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 11. §,a 12. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 4. és 5. melléklet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 17. és 18. § a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 29. § a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikkében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. melléklet "2. HALLÁS" pontjában a "Hallászavar esetén a" szövegrész helyébe az "A 2. alkalmassági csoportba tartozó" szöveg lép.

2. Az R. 1. melléklet "6. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK" pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK ÉS OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA

6.1. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK

6.1.1. Azon kérelmező egészségi alkalmassága, aki súlyos idegrendszeri betegségben szenved, csak szakorvosi vélemény alapján állapítható meg.

6.1.2. A központi vagy periférikus idegrendszert befolyásoló betegségekkel vagy sebészi beavatkozással összefüggő olyan idegrendszeri zavarokat, amelyek érzékelési, illetve mozgásszervi hiányosságokat idéznek elő, továbbá befolyásolják az egyensúly-, valamint a koordinációs érzéket, funkcionális hatásaik és a súlyosbodás kockázatának figyelembevételével kell vizsgálni. Ilyen esetekben az egészségi alkalmasság megállapítását az állapot romlásának kockázata esetén rendszeres orvosi felülvizsgálathoz kell kötni.

6.2. OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA

6.2.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások.

6.2.1.1. E rendelet alkalmazásában a mérsékelt obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 15-29 közötti, a súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 30 vagy annál több apnoénak és hipopnoénak (apnoé-hipopnoé index) felel meg, és a szindróma mindkét típusa túlzott nappali aluszékonysággal társul.

6.2.1.2. Azon kérelmezőket, akiknél fiziológiai jellemzőik alapján felmerül a mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma gyanúja, a vezetői engedély kiadását, illetve megújítását megelőzően alvászavar szűrővizsgálatra kell beutalni. Ezen kérelmezők számára javasolni kell, hogy a szakorvosi vizsgálat lefolytatásáig tartózkodjanak a gépjárművezetéstől.

6.2.1.3. A mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő kérelmezők számára a vezetői engedély akkor adható ki, illetve újítható meg, ha alvásdiagnosztikai központban kiállított szakorvosi véleménnyel igazolni tudják az állapotuk megfelelő ellenőrzését, a szükséges kezelés során kapott utasítások betartását és az aluszékonyság tekintetében elért esetleges javulást.

6.2.1.4. A kezelés alatt álló, mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő kérelmezőknek háromévente alvásdiagnosztikai központban végzett orvosi felülvizsgálaton kell részt venniük, amelynek célja annak megállapítása, hogy a beteg betartja-e a kezelés során kapott utasításokat, szükséges-e a kezelés folytatása, és továbbra is éberen figyelemmel kísérik-e a beteg állapotát.

6.2.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások

6.2.2.1. A kérelmezőnek a 6.2.1.4. pont szerinti orvosi felülvizsgálaton évente kell részt vennie."

3. Az R. 1. melléklet "8. ALKOHOLFOGYASZTÁS" pont 8.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.1.1. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani, ha a kérelmező alkoholfüggőségben szenved, vagy nem képes tartózkodni az egyidejű alkoholfogyasztástól és vezetéstől."

2. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

"4/A. számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez

Súlyos válsághelyzet esetén a térítési díj kedvezményre jogosító pénzbeli ellátások

1.

1.1. Álláskeresési járadék

1.2. Nyugdíj előtti álláskeresési segély

1.3. Ápolási díj

1.4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1.5. Időskorúak járadéka

2.

2.1. Öregségi nyugdíj

2.2. Rokkantsági járadék

2.3. Rokkantsági ellátás

2.4. Rehabilitációs ellátás

2.5. Bányászok egészségkárosodási járadéka

3.

3.1. Aktív korúak ellátása

3.2. Fogyatékossági támogatás

3.3. Vakok személyi járadéka"

3. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. A 33/1998. NM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

"

MegterhelésekVárandósFiatalkorú<4545-x>xFiatalkorú>x
(1)éveséves
nőkférfiak

"

2. A 33/1998. NM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat 2.8.6-2.8.9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[MegterhelésekTerhesFiatalkorú<4545-x>xFiatalkorú>x
(1)éveséves
nőkférfiak]
2.8.6.A külön jogszabályban
meghatározott rákkeltő anyagok (10)
+, (2)+(5)+
2.8.7.A következő vegyi anyagokkal
történő expozíció:
aminopterin+, (2)+(5), (8)+
antikoagulánsok+, (2)+(5), (8)+
citosztatikumok gyártásával,
csomagolásával, felhasználásával járó
munkák
+, (2)+(5), (8)+
difenil-hidantoin+, (2)+(5), (8)+
dohánytermékek gyártása,
feldolgozása, kiszerelése
+, (2)+(5), (8)+
fenol+, (2)+(5), (8)+
halotán+, (2)+(5), (8)+
jódtartalmú gyógyszerek
komb. és szekvencionális orális
kontraceptíumok
+, (2)+(5), (8)+
melfalán+, (2)+(5), (8)+
metil-CCNU+, (2)+(5), (8)+
nem szteroid ösztrogének+, (2)+(5), (8)+
nikotin+, (2)++
ólom és szervetlen vegyületei+++
tireosztatikumok(5), (8)
treoszulfán+, (2)+(5), (8)+
Szaporodást károsító anyagok (11)
1. kategória
+, (2)++
2.8.8.Szaporodást károsító anyagok (11)
2. kategória
+++
2.8.9.Mutagén anyagok (10) 2. kategória+++
hexametilfoszfortriamid+++
dietilszulfát+++
benz(a)pirén+++
benz(d,e,f)krizén+++
1,2 dibróm-3-klórpropán+++
etilén-oxid+++
metil-akrilamidometoxi-acetát
(≥0,1% akrilamid-tartalommal)
+++
metil-akrilamidoglikolát
(≥0,1% akrilamid-tartalommal)
+++
etilénimilin; azriridin+++
akrilamid+++
"

3. A 33/1998. NM rendelet 8. számú melléklet "Jelmagyarázat:" része a (9) pontot követően a következő (10) és (11) ponttal egészül ki:

"(10) Az 1272/2008/EK rendelet szerint rákkeltő 1A., 1B. vagy 2., illetve csírasejt mutagén 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú anyagok.

(11) Az 1272/2008/EK rendelet szerint reprodukciót károsító hatású 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú anyagok."

4. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

"9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a várandós nők, a nemrégen szült és szoptató nők foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges

1. Fizikai kóroki tényezők, ha ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve gátolják a placenta megtapadását, és nem szerepelnek a 8. számú mellékletben, különösen a következők:

a) ütések, vibráció vagy mozgás;

b) kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés;

c) zaj;

d) nem ionizáló sugárzás;

e) a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás - akár létesítményen belül, akár azon kívül -, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.

2. Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 2-4. csoportba tartoznak, ha ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé váló terápiás intézkedések veszélyeztetik a várandós nők és a magzat egészségét, ha nem szerepelnek a 8. számú mellékletben.

3. Kémiai kóroki tényezők: a következő kémiai anyagok, ha ismeretes, hogy veszélyeztetik a várandós nők és a magzat egészségét, továbbá ha még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:

a) az 1272/2008/EK rendelet alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek, ha ezek még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:

aa) csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),

ab) rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),

ac) reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória, vagy a laktációra gyakorolt vagy a laktáción keresztül fellépő káros hatásokra vonatkozó további kategória (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

ad) célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. és 2. kategória (H370, H371);

b) a 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások;

c) higany és higanyszármazékok;

d) a mitosist gátló gyógyszerek;

e) szén-monoxid;

f) veszélyes, bizonyíthatóan a bőrön át felszívódó anyagok."

5. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 33/1998. NM rendelet 9/A. számú melléklet A) pont 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Kémiai kóroki tényezők

a) Az 1272/2008/EK rendelet alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek:

aa) akut toxicitás, 1., 2. vagy 3. kategória (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

ab) bőrmarás, 1A., 1B.vagy 1C. kategória (H314),

ac) tűzveszélyes gáz, 1. vagy 2. kategória (H220, H221),

ad) tűzveszélyes aeroszolok, 1. kategória (H222),

ae) tűzveszélyes folyadék, 1. vagy 2. kategória (H224, H225),

af) robbanóanyagok - "instabil robbanóanyag" kategória vagy 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag kategória (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

ag) önreaktív anyagok és keverékek, A., B., C. vagy D. típus (H240, H241, H242),

ah) szerves peroxidok, A. vagy B. típus (H240, H241),

ai) célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H370, H371),

aj) célszervi toxicitás ismétlődő expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H372, H373),

ak) légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H334),

al) bőrszenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H317),

am) rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),

an) csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),

ao) reprodukciós toxicitás, 1A. vagy 1B. kategória (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

b) A 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások."

6. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. Az Szr. 2. melléklet "Neonatológia", "Szakmakód: 0501" megjelölésű rész "Neonatológiai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Hallásszűrő berendezés*" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Neonatológiai osztály minimumfeltételei
Személyi feltételek:I. szint)
"
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék*1
"

2. Az Szr. 2. melléklet "PIC", "Szakmakód: 0502" megjelölésű rész "PIC minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Hallásvizsgáló berendezés" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(PIC minimumfeltételei
Progresszivitási szint
II.III.III.
speciális
tevékenység)
"
Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék111
"

7. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. Az Mtr. 2. melléklet 1. pont 1.6.1-1.6.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.6.1. Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.

1.6.2. 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is szükséges.

1.6.3. 5001-10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.4. 10 001-50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.5. 50 001-200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

1.6.6. 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető."

2. Az Mtr. 2. melléklet 2. pont 2.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.1. Zárt térben tartott, 300-1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő gyalogőrség biztosítása szükséges."

3. Az Mtr. 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2. Az ellátást szakképzett szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi."

Tartalomjegyzék