Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32014L0027[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/27/EU irányelve ( 2014. február 26. ) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/27/EU IRÁNYELVE

(2014. február 26.)

a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A Szerződés 153. cikkének megfelelően az Európai Parlament és a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadhat el azért, hogy különösen a munkakörnyezet tekintetében javításokat ösztönözzön a munkavállalók egészségének és biztonságának magasabb szintű biztosítása érdekében. Ezek az irányelvek nem gátolhatják a kis- és középvállalkozások alapítását, fejlődését és munkahely-teremtési potenciálját. Az egészségügyi és biztonsági előírásokat nem kellene korlátozásoknak tekinteni, hiszen ezek alapvető jogok, amelyeket kivétel nélkül alkalmazni kell a munkaerőpiac minden területén, és minden vállalkozás esetén, méretüktől függetlenül.

(2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (1) bekezdése értelmében minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.

(3) A 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) új rendszert hozott létre az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére az Unióban, amely a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul nemzetközi szinten, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében.

(4) A 92/58/EGK (4), a 92/85/EGK (5), a 94/33/EK (6), és a 98/24/EK tanácsi irányelv (7) és a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) a korábbi osztályozási és címkézési rendszerre vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz. Ezért az említett irányelveket módosítani kell, hogy összhangba kerüljenek az 1272/2008/EK rendelettel létrehozott új rendszerrel.

(5) A módosításokra az említett irányelvek hatékonyságának biztosítása érdekében van szükség. Ezen irányelv nem az említett irányelvek hatályának megváltoztatására irányul. Ezen irányelv éppen a munkavállalóknak az említett irányelvekben biztosított védelem fenntartására és nem a csökkentésére irányul. A folyamatos technológiai fejlődésre való tekintettel azonban mind az említett irányelveket rendszeresen felül kell vizsgálni a 89/391/EGK tanácsi irányelv (9) 17a. cikkének megfelelően annak érdekében, hogy koherens jogszabályokat és megfelelő szintű egészség- és biztonságvédelmet biztosítsanak a munkakörnyezetben jelen lévő veszélyes vegyi anyagok és keverékek tekintetében. Különös figyelmet kell fordítani azon szakmák alkalmazottaira, akik gyakran kapcsolatba kerülnek veszélyes anyagokkal és keverékekkel.

(6) A 92/85/EGK irányelv módosításai nem terjednek ki azokra a veszélyes anyagokra és keverékekre, amelyek káros hatással lehetnek a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók termékenységére, hiszen ezen irányelv célja az, hogy frissítse a 92/85/EGK irányelv hivatkozásait és terminológiáját. Figyelembe véve azonban az e kérdésre vonatkozó új tudományos bizonyítékokat, valamint e hatások osztályozásának egyre kifinomultabb módszereit, a Bizottságnak meg kellene fontolnia, hogy melyek az e hatásokkal való foglalkozás legmegfelelőbb eszközei.

(7) A 92/85/EGK és a 94/33/EK irányelv módosításainak hozzá kell igazítaniuk az említett irányelvekben foglalt megközelítést a 98/24/EK irányelv értelmében elfogadott megszövegezéshez: a 92/85/EGK irányelv I. melléklete A. szakasza 3.a) pontjában szereplő "jellemzett anyag" szó és a 94/33/EK irányelv melléklete I. szakasza 3.a) pontjában szereplő "minősített anyagok és készítmények" szó helyébe "a besorolás kritériumainak megfelelő anyagok és keverékek" kifejezés lép. Ezen irányelv a munkáltatók számára nem ír elő az 1272/2008/EK rendeletben foglalt, az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó kötelezettségeket. Függetlenül attól, hogy az anyagok vagy keverékek forgalomba kerülnek-e, a munkáltatónak a 98/24/EK irányelvnek megfelelően az összes veszélyes vegyi anyag tekintetében kockázatfelmérést kell végeznie.

(8) A 94/33/EK irányelv melléklete I. szakaszának 2. pontja és II. szakaszának 1. pontja hivatkozik a hatályon kívül helyezett 90/679/EGK tanácsi irányelvre (10), illetve a hatályon kívül helyezett 90/394/EGK tanácsi irányelvre (11). Ezeket a hivatkozásokat ezért a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) és a 2004/37/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseire utaló hivatkozásokkal kell helyettesíteni.

(9) A Szerződés 154. cikkének megfelelően a Bizottság közösségi szinten konzultált a szociális partnerekkel az e területen való uniós fellépés lehetséges irányáról, és a szociális partnerek jelezték, hogy - különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében - a magyarázó iránymutatások hasznosak.

(10) E konzultációt követően a Bizottság uniós fellépést tartott kívánatosnak, és a tervezett javaslat tartalmáról konzultált a szociális partnerekkel a Szerződés 154. cikkének megfelelően.

(11) E második konzultációs szakasz lezárását követően a szociális partnerek nem szándékozták megindítani azt a Szerződés 155. cikke szerinti eljárást, amely megállapodás megkötését eredményezhetné,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/58/EGK irányelv módosítása

A 92/58/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ez az irányelv nem alkalmazható a veszélyes anyagok és keverékek, termékek és/vagy berendezések forgalomba hozatalához kapcsolódó jelekre, hacsak más uniós rendelkezések egyértelmű utalást nem tartalmaznak erre."

2. Az I. melléklet 12. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

12. A jelentős mennyiségű veszélyes anyag vagy keverék tárolására használt területeket, helyiségeket és bekerített helyeket a II. melléklet 3.2. pontjában szereplő megfelelő figyelmeztető jellel kell megjelölni, vagy a III. melléklet 1. pontja szerint, hacsak az egyes csomagok vagy tartályok címkézése nem felel meg ugyanennek a célnak.

Amennyiben a II. melléklet 3.2. pontjában nem szerepel a veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre figyelmeztető megfelelő figyelmeztető jel, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) V. mellékletében meghatározott megfelelő veszélyt jelző piktogramot kell alkalmazni.

3. A II. melléklet 3.2. pontja a következőképpen módosul:

a) az "Ártalmas vagy irritatív anyag" figyelmeztető jelet el kell hagyni;

b) az "Általános veszély" figyelmeztető jel a következő lábjegyzettel egészül ki:

"*** Ez a figyelmeztető jel nem használható arra, hogy figyelmeztessen a veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre, kivéve, ha a figyelmeztető jelet a III. melléklet 5. szakasza második bekezdésének megfelelően veszélyes anyag vagy keverék tárolóinak jelölésére használják."

4. A III. melléklet a következők szerint módosul:

a) Az 1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"1. A munka során olyan vegyi anyagok és keverékek esetében használt tartályokat, amelyek az 1272/2008/EK rendelet szerinti fizikai vagy egészségi veszélyességi osztály bármelyikére vonatkozó kritériumok szerint veszélyesnek minősülnek, valamint az ilyen veszélyes anyagok és keverékek tárolására szolgáló tartályokat és a veszélyes anyagokat és keverékeket tartalmazó vagy azok továbbítására használt látható csöveket az említett rendeletnek megfelelően megfelelő veszélyt jelző piktogramot tartalmazó címkével kell ellátni. Az első bekezdés nem vonatkozik a munka során rövid ideig használt tartályokra, és azokra a tartályokra, amelyek tartalma gyakran változik, hacsak nem hoznak megfelelő más, különösen a munkavállalók tájékoztatására/oktatására vonatkozó olyan intézkedést, amely a védelemnek ugyanazt a szintjét biztosítja. Az első bekezdésben említett címkéket:

- helyettesíthetik a II. melléklet szerinti figyelmeztető jelek, az ott szereplő piktogramok vagy szimbólumok használatával. Amennyiben a II. melléklet 3.2. pontjában nem szerepel megfelelő figyelmeztető jel, az 1272/2008/EK rendelet V. melléklete szerinti megfelelő veszélyt jelző piktogramot kell alkalmazni,

- kiegészítheti további információ, mint például a veszélyes anyag vagy keverék neve és/vagy képlete és a veszély részletes leírása,

- a tartályok munkahelyi szállítása tekintetében kiegészíthetik vagy helyettesíthetik olyan jelzések, amelyek az Unió egész területén alkalmazandóak veszélyes anyagok vagy készítmények szállítása során."

b) Az 5. szakasz első és második bekezdésében a "készítmény" kifejezés helyébe a "keverék" kifejezés lép.

2. cikk

A 92/85/EGK irányelv módosítása

A 92/85/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. szakasz a következőképpen módosul:

a) a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. Biológiai anyagok

A 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) 2. cikke második bekezdésének 2., 3. és 4. pontja szerinti 2., 3. és 4. kockázati csoportba tartozó biológiai anyagok, amennyiben ismert, hogy ezek az anyagok, illetve az általuk szükségessé tett terápiás beavatkozások veszélyeztetik a várandós nők, illetve a magzat egészségét, és amennyiben ezek az anyagok még nem szerepelnek a II. mellékletben.

b) a 3. pont a következőképpen módosul:

i. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek, amennyiben ezek még nem szerepelnek a II. mellékletben;

- csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),

- rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),

- reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória, vagy a laktációra gyakorolt vagy a laktáción keresztül fellépő káros hatásokra vonatkozó további kategória (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. és 2. kategória (H370, H371).

ii. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) I. mellékletében felsorolt vegyi anyagok;

2. A B. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"B. Eljárások

A 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások."

3. cikk

A 94/33/EK irányelv módosítása

A 94/33/EK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

a) a 2. pontban az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) A 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (17) 2. cikke második bekezdésének 3. és 4. pontja szerinti 3. és 4. kockázati csoportba tartozó biológiai anyagok.

b) a 3. pont a következőképpen módosul:

i. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek:

- akut toxicitás, 1., 2. vagy 3. kategória (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

- bőrmarás, 1A., 1B.vagy 1C. kategória (H314),

- tűzveszélyes gáz, 1. vagy 2. kategória (H220, H221),

- tűzveszélyes aeroszolok, 1. kategória (H222),

- tűzveszélyes folyadék, 1. vagy 2. kategória (H224, H225),

- robbanóanyagok - »instabil robbanóanyag« kategória vagy 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1,5. alosztályba tartozó robbanóanyag kategória (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

- önreaktív anyagok és keverékek, A., B., C. vagy D. típus (H240, H241, H242),

- szerves peroxidok, A. vagy B. típus (H240, H241),

- célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően,1. vagy 2. kategória (H370, H371),

- célszervi toxicitás ismétlődő expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H372, H373),

- légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H334),

- bőrszenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H317),

- rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),

- csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),

- reprodukciós toxicitás, 1A. vagy 1B. kategória (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii. a b) pontot el kell hagyni;

iii. a c) pontot el kell hagyni;

iv. a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 2. cikke a) pontjának ii. alpontjában említett anyagok és keverékek.

2. A II. szakasz 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A 2004/37/EK irányelv I. mellékletében említett munkahelyi eljárások."

4. cikk

A 98/24/EK irányelv módosítása

A 98/24/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk b) pontja a következőképpen módosul:

a) Az i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"i. az a vegyi anyag, amely megfelel az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (20) megállapított, a fizikai és/vagy egészségi veszélyességi osztályok bármelyike szerint veszélyes anyagként való besorolás kritériumának, függetlenül attól, hogy az említett irányelv besorolásában szerepel-e az adott anyag;

b) Az ii. alpontot el kell hagyni.

c) Az iii. pont helyébe a következő szöveg lép:

"iii. az a vegyi anyag, amely, bár nem felel meg az e cikk b) pontjának i. alpontja szerinti veszélyesként való besorolás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenléte miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre a 3. cikk foglalkozási expozíciós határértéket határoz meg."

2. A 4. cikk (1) bekezdésében a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- a szállító által szolgáltatandó, a biztonságra és egészségre vonatkozó információ (pl. az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (21) megfelelő biztonsági adatlap),

3. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a negyedik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- hozzáférjenek a szállító által az 1907/2006/EGK rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított biztonsági adatlapokhoz,";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"3. A tagállamok meghozhatják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a munkáltatók kérelemre minden olyan, a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatást megkapjanak - lehetőleg a gyártótól vagy a szállítótól -, amelyek szükségesek az ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének alkalmazásához, amennyiben sem az 1907/2006/EK rendelet, sem az 1272/2008/EK rendelet nem ír elő tájékoztatásnyújtási kötelezettséget."

5. cikk

A 2004/37/EK irányelv módosítása

A 2004/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az azbesztre, amellyel a 2009/148/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (22) foglalkozik, ennek az irányelvnek a rendelkezései alkalmazandók, amennyiben azok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem magasabb szintjét biztosítják.

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) »rákkeltő anyag«:

i. az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (23) I. mellékletében foglalt, az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag vagy keverék;

ii. az ezen irányelv I. mellékletében említett anyag, keverék vagy eljárás, valamint az említett mellékletben említett eljárás során kibocsátott anyag vagy keverék;

b) a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) »mutagén«:

az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében foglalt, az 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagénként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag vagy keverék;".

3. A 4. cikk (1) bekezdésében a "készítmény" szó helyébe a "keverék" lép.

4. Az 5. cikk (2) bekezdésében a "készítmény" szó helyébe a "keverék" lép.

5. A 6. cikk b) pontjában a "készítmény" szó helyébe a "keverék" lép.

6. Az I. melléklet címében a "készítmény" szó helyébe a "keverék" lép.

6. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2015. június 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

8. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS

(1) HL C 204., 2008.8.9., 47. o.

(2) Az Európai Parlament 2014. február 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(4) A Tanács 1992. június 24-i 92/58/EGK irányelve az egészségvédelmi és/vagy biztonsági jelzésekre vonatkozó rendelkezés minimumkövetelményeiről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 245., 1992.8.26., 23. o.).

(5) A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 1992.11.28., 1. o.).

(6) A Tanács 1994. június 22-i 94/33/EGK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről (HL L 216., 1994.8.20., 12. o.).

(7) A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.)

(9) A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

(10) A Tanács 1990. november 26-i 90/679/EGK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik önálló irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 374., 1990.12.31., 1. o.).

(11) A Tanács 1990. június 28-i 90/394/EGK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik önálló irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 196., 1990.7.26., 1. o.).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262., 2000.10.17., 21. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.)."

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262., 2000.10.17., 21. o.).";

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).";

(16) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.)."

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 262., 2000.10.17., 21. o.).";

(18) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).";

(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.)."

(20) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.)."

(21) Az Európai Parlamenti és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.)."

(22) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/148/EK irányelve a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (HL L 330., 2009.12.16., 28. o.)."

(23) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.)";

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0027&locale=hu