36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet

egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5 . alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (9) bekezdés a) pontjában és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában foglalt feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R1.) 31. § (2) bekezdése a következő 51. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"51. a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § Az R1.

a) A. Függelék A/11. melléklet 6. kiegészítésének a jelek magyarázata részének V és V1 bekezdésében a "75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletnek (97/68/EK irányelvnek)" szövegrész helyébe a "2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek" szöveg,

b) C. Függelék C/1. számú melléklet A. minta 3.6. MOTORTELJESÍTMÉNY pont 3.6.1. alpontjában a "75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletnek(*)" szövegrész helyébe a "2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 28. pontjának" szöveg,

c) C. Függelék C/1. számú melléklet A. minta 3.6. MOTORTELJESÍTMÉNY pont 3.6.2. alpontjában a "75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletnek" szövegrész helyébe a "2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 28. pontjának" szöveg,

d) C. Függelék C/3. számú melléklet I. rész Minták 3. Motor pont 3.6. és 3.6.1. alpontjában a "75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletnek" szövegrész helyébe az "a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 27. pontjának" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1. C. Függelék C/1. számú melléklet A. minta 3.6.3. pontjának táblázata alatti, a C. Függelék C/1. számú melléklet A. minta 3.6.1. pontjához kapcsolódó lábjegyzet.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

4. § A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lassú jármű hajtómotorja kipufogógázának szennyezőanyag-tartalma nem haladhatja meg a 7. számú mellékletben meghatározott határértéket."

5. § Az R2. 121. §-a a következő 57. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"57. a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. § Az R2. C. Függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Az R2.

a) 5. számú melléklet I. fejezetének címében a "Gépjármű, mezőgazdasági vontató, segédmotoros kerékpár és lassú jármű kipufogógázának megengedett szennyezőanyag-tartalma" szövegrész helyébe az "I. Gépjármű, segédmotoros kerékpár és lassú jármű kipufogógázának megengedett szennyezőanyag-tartalma" szöveg,

b) 5. számú melléklet I. fejezet 3. alpontjának címében a "3. Mezőgazdasági vontató és lassú jármű" szövegrész helyébe a "3. Lassú jármű" szöveg,

c) 7. számú melléklet címében az "A mezőgazdasági vontató és a lassú jármű szennyezőanyag kibocsátásának megengedett határértékei" szövegrész helyébe az "A lassú jármű szennyezőanyag kibocsátásának megengedett határértékei" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/C. táblázata 1. pontja,

b) C. Függelék C/6. számú melléklete I. Részének 0.2.3. pontja,

c) C. Függelék C/12. számú melléklete.

3. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

9. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A hajózási hatóság a közbenső vizsgálatban ellenőrzi, hogy a hajóban üzemelő motor az esetlegesen a beépítési vizsgálatot követően végrehajtott módosítások vagy beállítások után is megfelel-e a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátás tekintetében.

(8) A hajózási hatóság az egyedi vizsgálatban ellenőrzi, hogy az úszólétesítményben üzemelő motormódosítás után is megfelel a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében."

10. § Az R3. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

11. § Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. § Hatályát veszti az R3.

a) 2. melléklet IV. rész 24. fejezet 24.02 cikk 2. pont táblázatának 8a. FEJEZETE,

b) 2. melléklet IV. rész 24. fejezet 24.06 cikk 5. pont táblázatának 8. FEJEZET 8a.02 cikk 2. és 3. pontjára hivatkozó utolsó sora,

c) 2. melléklet IV. rész 24a. fejezet 24a.02. cikk 2. pont táblázatának 8a. FEJEZETE,

d) 2. melléklet 2. függelékének 23. Utasítása,

e) 3. melléklet I. része,

f) 3. melléklet II. része,

g) 3. melléklet IV. része.

4. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

13. § A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet

a) a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

14. § Az R4. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosítása

15. § Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. tengeri hajózásban használatos tüzelőanyag: bármely ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelynek rendeltetése a hajón történő felhasználás, vagy amelyet a hajón használnak fel, beleértve az ISO 8217 meghatározás szerinti tüzelőanyagot is, amely magában foglal minden olyan ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyagot, amelyet a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett motorokban, valamint a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott belvízi hajókon vagy kedvtelési célú vízi járműveken használnak fel, amikor ezek a vízi járművek a tengeren tartózkodnak,"

16. § Az R5. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

6. A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet módosítása

17. § (1) A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem akadályozható a következő hajtómotorok forgalmazása, illetve üzembe helyezése:)

"b) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti típusjóváhagyással rendelkező, vízi járműbe beépített azon motor, amely megfelel az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek,"

(2) Az R6. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjának alkalmazása tekintetében valamely motor vízi járműbe való beépítését célzó átalakítása esetén az átalakítást végző személynek a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően nyilatkozik arról, hogy a motornak az átalakítást végző személy által rendelkezésre bocsátott beszerelési útmutatóval összhangban történő beszerelését követően a motor - a motorgyártó nyilatkozatával összhangban - továbbra is megfelel az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek."

18. § Az R6. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet

a) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

19. § Az R6. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

20. § Hatályát veszti a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

22. § Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelethez

Az R2. C. Függelék C/6. számú melléklete I. Rész 0.2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.2.5. A 0.2.2. és 0.2.4. pont sérelme nélkül, a pótalkatrészek esetében a jóváhagyó hatóság továbbra is megadja az EK-típusjóváhagyást, és engedélyezi azon alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítését és üzembe helyezését, amelyeket azon járműtípusokon történő felhasználásra szántak, amelyeket az MR. C. Függelék C/6. melléklete alapján 2002. október 1-je előtt hagytak jóvá, illetve adott esetben ezen jóváhagyások későbbi kiterjesztése alapján."

2. melléklet a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 1a pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1a. főmotor: a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 34. pontja szerinti belvízi hajó meghajtására szolgáló motor;"

2. Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. típusjóváhagyás: a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 2. pontja szerinti eljárás;"

3. Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. motorcsalád: motorok 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 2. pontja szerinti együttese;"

4. Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.01 cikk 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. gyártó: a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 49. pontja szerinti személy;"

5. Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.02 cikk 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. A 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek sérelme nélkül e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan motorra, amelynek névleges leadott teljesítménye több, mint 19 kW, és amely belvízi hajókba vagy a fedélzetükön található gépekbe van beépítve.

2. A motoroknak ki kell elégíteni a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt követelményeket."

6. Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.02 cikk 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A szemlebizottság a közösségi bizonyítvány 52. rovatában feltünteti a hajóra felszerelt és az e fejezet követelményeinek hatálya alá tartozó összes motor típusjóváhagyásának számát és motorszámát."

7. Az R3. 2. melléklet II. rész 8a. fejezet 8a.03 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A következő típusjóváhagyásokat el kell ismerni, amennyiben a motor alkalmazására kiterjed a megfelelő típusjóváhagyás:

a) a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti típusjóváhagyás;

b) típusjóváhagyás, amelyet a 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint egyenértékűnek ismernek el."

3. melléklet a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendelethez

Az R4. 2. melléklet B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

[ABC
SorszámA megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályA felelősségbiztosítás
legalább az alábbi
összeghatárig nyújtson
fedezetet (forint)]
(3.)A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és
szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és
típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és
a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i
(EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(1 000 000)

4. melléklet a 36/2019. (IX. 20.)ITM rendelethez

Az R6. 4. melléklet 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.1. Az EU megfelelőségi nyilatkozatban a hajtómotor gyártójának, illetve az 5. § (4) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti motor átalakítását végző személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a motorhoz tartozó beszerelési útmutatóval összhangban a vízi járműbe történő beszerelését követően a motor megfelel a 2. melléklet B) rész 2. fejezetében foglalt kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek."

Tartalomjegyzék