31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában, (4c) és (4d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-e) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában, a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (1) bekezdésében, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) és l) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a kapcsolattartás megváltoztatására indult gyámhatósági eljárásban a rendelkezésre álló adatok szerint a kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése vagy megvonása látszik indokoltnak, a gyámhivatal a határozatban megállapított kapcsolattartás végrehajtásának felfüggesztését kezdeményezheti a bíróságnál."

(2) Az R1. 55. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A települési önkormányzat jegyzője haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, ha az anya kiskorú személyt nevez meg apaként."

(3) Az R1. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá válásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a gyámhivatalnak vagy a települési önkormányzat jegyzőjének az 57. §-ban meghatározottak szerint pótolnia kell, az iratokat haladéktalanul, kiskorú apa esetében az illetékes gyámhivatalhoz, egyéb esetben a települési önkormányzat jegyzőjéhez teszi át. Ha a magzatnak vagy a gyermeknek gyámot kell rendelni, a gyámhivatal vagy a települési önkormányzat jegyzője az iratokat haladéktalanul az illetékes gyámhivatalhoz teszi át."

(4) Az R1. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. § (1) Ha a gyámhivatal az anyakönyvvezetőtől vagy más szervtől, személytől ismeretlen szülőktől származó gyermekről értesül, a gyermek törvényes képviseletével kapcsolatos eljárást hivatalból folytatja le.

(2) Ha a települési önkormányzat jegyzője az anyakönyvvezetőtől vagy más szervtől, személytől ismeretlen szülőktől származó gyermekről értesül, a gyermek anyakönyveztetésével kapcsolatos eljárást hivatalból folytatja le, és erről tájékoztatja a gyámhivatalt.

(3) A települési önkormányzat jegyzője a Ptk. 4:151. §-ában meghatározott intézkedések során megállapítja mindazokat az adatokat, amelyekre a gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükség van.

(4) Az ismeretlen szülőktől származó gyermek részére a gyámhivatal soron kívül gyermekvédelmi gyámot rendel."

(5) Az R1. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A gyámhivatal a származási per megindításához vizsgálja, hogy a származás kiderítése a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy érdekében áll-e.

(4a) A települési önkormányzat jegyzője a kiskorú gyermeknek a perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulását megelőzően vizsgálja, hogy a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll-e."

(6) Az R1. 91/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91/F. § Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet, a nevelési-oktatási intézmény vezetője

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja a családi pótlék jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai nevelési napnak vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan elmulasztásának 91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről,

c) értesíti a b) pont szerinti tájékoztatás megtörténtéről a család- és gyermekjóléti szolgálatot."

(7) Az R1. 91/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A gyámhivatal a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének (1) bekezdés szerinti jelzése alapján, a jelzés beérkezését követően

a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a nevelési-oktatási intézmény jelzését és írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben

ba) a 16. életévét be nem töltött, védelembe nem vett gyermek esetében hivatalból megindítja az eljárást a gyermek védelembe vétele iránt,

bb) a 16. életévét betöltött kiskorú esetében megkeresi a család- és gyermekjóléti központot, hogy vegye fel a kapcsolatot a családdal, nyújtson tájékoztatást a családi pótlék ismételt folyósításához szükséges feltételekről, és jelezze, ha a gyermek érdekében gyámhatósági intézkedést tart szükségesnek, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés szerinti írásbeli véleményében foglalt problémákra és javaslatokra is.

(2a) A (2) bekezdés a) pontja alá nem tartozó esetben - feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója - a nevelési-oktatási intézmény vezetője levélben kezdeményezi a családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalnál a családi pótlék szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását."

(8) Az R1. 166. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"166. § Ha a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2201/2003/EK rendelet) 41. cikke szerinti láthatási ügyekben hozott, igazolással ellátott külföldi határozat (bírósági vagy más hatósági egyezség), vagy magyar bírósági vagy gyámhatósági határozat alapján bírósághoz benyújtani kívánt végrehajtási kérelmet a miniszterhez mint a Magyarország vonatkozásában a 2201/2003/EK rendelet alapján kijelölt Központi Hatósághoz nyújtják be, azt a miniszter továbbítja az illetékes bírósághoz. A kérelemhez csatolni kell a 2201/2003/EK rendelet III. melléklet 12. pontjában foglaltak hiteles fordítását."

(9) Az R1.

a) 54. § (2) bekezdésében az "az illetékes gyámhivatal" szövegrész helyébe a "kiskorú apa esetén az illetékes gyámhivatal, nagykorú apa esetén az illetékes települési önkormányzat jegyzője" szöveg,

b) 54. § (3) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal" szöveg,

c) 54. § (4) bekezdésében a "kérheti" szövegrész helyébe a "kérheti kiskorú apa esetén a gyámhivatalnál, nagykorú apa esetén a települési önkormányzat jegyzőjénél" szöveg,

d) 55. § (2) bekezdésében az "a gyámhivatal" szövegrész helyébe a "kiskorú apa esetén a gyámhivatal, nagykorú apa esetén a települési önkormányzat jegyzője" szöveg,

e) 55. § (3), (4) és (5) bekezdésében, 56. § (2) és (4) bekezdésében, 57. § (4) és (5) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal, a települési önkormányzat jegyzője" szöveg,

f) 56. § (5) és (7) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrészek helyébe a "települési önkormányzat jegyzője" szöveg,

g) 59. § (4) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal - kiskorú apa esetén a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresése alapján -" szöveg,

h) 61. § (5) bekezdésében, 63. § (1), (4) és (5) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzője" szöveg,

i) 64. § (1) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "gyámhivatal - a települési önkormányzat jegyzője vagy más szerv, személy megkeresése alapján -" szöveg

j) 146. § (5) bekezdésében a "végelszámolásról" szövegrész helyébe a "végszámadásról" szöveg,

k) 154. § (2) bekezdés a) pontjában az "ügyvédi letétben" szövegrész helyébe az "ügyvédi letétben, közjegyzői okirat készítése esetén közjegyzői bizalmi őrzésben" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti az R1.

a) 6. §-a,

b) 8/B. §-ában az "és végrehajtása" szövegrész,

c) 16. § (1) bekezdésében az "és - függetlenül attól, hogy a döntést a bíróság vagy a gyámhivatal hozta -a kapcsolattartásra" szövegrész,

d) 30/A. § (1) bekezdésében az " , a kapcsolattartás végrehajtásával" szövegrész,

e) 32. § (4) bekezdése,

f) "A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása" alcíme,

g) 2. számú melléklete.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 66. § (1) és (2) bekezdése.

3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A települési önkormányzat jegyzője értesíti a gyámhivatalt gyám nevezéséről vagy gyámságból történő kizárásról."

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (6a) nyitó szövegrészében a "szüneteltetését kezdeményező" szövegrész helyébe a "szüneteltetésének felülvizsgálatát, illetve megszüntetését kezdeményezni jogosult" szöveg lép.

5. A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet.

6. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában az "őstermelői" szövegrész helyébe az "őstermelői igazolvány" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés f) pontjában az "őstermelői" szövegrész helyébe az "őstermelői igazolvánnyal" szöveg

lép.

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A települési önkormányzat jegyzője)

"l) gyakorolja a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott hatásköröket,"

(2) Az R2. 22. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az ismeretlen szülőktől származó gyermekkel kapcsolatos, az anyakönyveztetéssel összefüggő gyámhatósági eljárás lefolytatására a gyermek megtalálásának helye szerinti települési önkormányzat jegyzője köteles.

(13a) Az ismeretlen szülőktől származó gyermek törvényes képviseletével kapcsolatos gyámhatósági eljárás lefolytatására a gyermek megtalálásának helye szerinti gyámhivatal köteles."

(3) Az R2.

a) 4. § a) pontjában a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)" szövegrész helyébe a "Ptk." szöveg,

b) 4. § p) pontjában a "folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését" szövegrész helyébe a "folyósítás szüneteltetésének megszüntetését" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R2. 9. § b) pontja.

8. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatátadása alapján a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eredményeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szolgáltatja."

(2) Hatályát veszti az R3. 3. § (2b) bekezdése.

9. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Hatályát veszti az R4. 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a " , valamint a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész.

10. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. § (4) bekezdésében a "XIII. Kerületi Hivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg lép.

11. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében az "Az" szövegrész helyébe az "A kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület és a térségi fejlesztési tanács döntésének meghozatalától vagy a kapcsolódó törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől, egyéb esetben az adat keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, a (2)-(4) bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. Az" szöveg lép.

12. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 37/B. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az " , , és" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

b) 38/B. §-ban az "Az Nkt. 8. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése" szöveg,

c) 40. § (4) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 42. § (1), (4) és (5) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "tankerületi központ" szöveg,

e) 43. § (4) bekezdésében az "az a szakértői bizottság" szövegrész helyébe az "az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat) vagy az a szakértői bizottság" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R5.

a) 38/A. § b) pontjában a "30. § (5) bekezdés c) pontjában", valamint az "50. § (8) és (9) bekezdésében" szövegrész,

b) 43. § (6) bekezdése.

13. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Liget Budapest projekt keretében)

"d) a Városliget üzemeltetési központjának megvalósítására irányuló, a Budapest XIV. kerület, 29766/4 helyrajzi számú ingatlanon"

(megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.)

(2) Az R6. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházással érintett ingatlanon a beruházással összefüggő felvonulási építmény az OTÉK előírásainak figyelembevétele és építési engedély nélkül építhető, azzal, hogy a felvonulási építmény lebontása kártalanítási igény nélkül legkésőbb a felvonulási építménnyel kiszolgált építési kivitelezési tevékenységgel érintett építmény használatbavételi engedélyének kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását követő 30 napon belül kötelező."

(3) Az R6. a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját, 3. § (3) bekezdését, 3. § (5) bekezdés b) és c) pontját, 3. § (6) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

(4) Az R6.

a) 3. § (3) bekezdésében a "2019. december 31." szövegrész helyébe a "2022. december 31." szöveg,

b) 3. § (5) bekezdés b) pontjában a "2019. december 31." szövegrész helyébe a "2020. december 31." szöveg,

c) 3. § (5) bekezdés c) pontjában a "2019. december 31." szövegrész helyébe a "2020. december 31." szöveg

lép.

14. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az őstermelői tevékenység igazolása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

15. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4/A. §-a.

16. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

16. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében az "első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az "első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, másodfokon a megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal járási hivatala" szöveg,

c) 2. § (6) bekezdésében a "III. Kerületi Hivatala" szövegrész helyébe a "kerületi hivatalai" szöveg

lép.

17. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. §-a a következő (10)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A jegyző, illetve a járási hivatal az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.

(11) Ha a jegyző, illetve a járási hivatal az Ávtv. 6-8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését kezdeményezni.

(12) A jegyző, illetve járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében, illetve - a (13) bekezdés kivételével - az állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja.

(13) A jegyző, illetve járási hivatal a (12) bekezdés szerinti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a természetvédelmi hatósággal is. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat tartásának korlátozását vagy megtiltását a jegyző, illetve a járási hivatal a természetvédelmi hatóságnál kezdeményezi.

(14) A rendőrség képviselője a veszélyes állatokkal kapcsolatban megtartott helyszíni szemlén köteles részt venni."

(2) Az R7. 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Az Ávtv. 21. § (1)-(3), (7) és (8) bekezdésében, 22. és 23. §-ában, 39. §-ában foglaltak tekintetében - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - állategészségügyi hatóságként, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el.

(2) Az Ávtv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott különösen veszélyes állatfaj országba történő behozatalának és országból történő kivitelének, a 21. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott közepesen veszélyes állatfaj, illetve elővigyázatosságot igénylő állatfaj országba történő behozatalának engedélyezése, valamint a 40. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében állategészségügyi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el."

(3) Az R7.

a) 5. § e) pontjában a "járási hivatalt," szövegrész helyébe a "járási hivatalt (a továbbiakban ezen alcím tekintetében: járási hivatal)," szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "járási hivatal, valamint a területi természetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "járási hivatal, a területi természetvédelmi hatóság, valamint a jegyző" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében a "megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal, a járási hivatal, valamint a jegyző" szöveg,

d) 17. § (1) bekezdés d) pontjában a "35. § (3) bekezdésében - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik -," szövegrész helyébe a "35. § (3) bekezdés b) pontjában," szöveg,

e) 17. § (1) bekezdés d) pontjában a "18. és 20. pontjában," szövegrész helyébe a "18., 20. és 23. pontjában," szöveg,

f) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a "34. § (4) bekezdés k) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében," szövegrész helyébe a "34. § (4) bekezdés k) pontjában, 35. § (3) bekezdés a) és c)-f) pontjában, 53. § (3) és (4) bekezdésében," szöveg,

g) 18. § (3) bekezdésében a "38. § (1) bekezdés 11. és 23-24. pontjában" szövegrész helyébe a "38. § (1) bekezdés 11. és 24. pontjában" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R7.

a) 23. § (1) bekezdésében a " , 35. § (1) bekezdésében" szövegrész,

b) 30. § (2) bekezdésében az "Érdi Járási Hivatala" szövegrész,

c) 42. § (2) bekezdésében az "és a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szövegrész,

d) 42. § (5) bekezdése,

e) 60. § (2) bekezdésében az "Érdi Járási Hivatala" szövegrész.

18. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "sugáregészségügy," szövegrész.

19. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.

20. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az 1/A., illetve 1/B. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal nem járhat el hatóságként, vagy a kizárt hatóság feladat- és hatáskörét jogszabály alapján nem látja el, az eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kijelölt hatóság jár el."

(2) Az R8. 28. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:

"44/A. § (1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.

(2) A helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe tartozó döntése tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a fellebbezés elbírálására."

(3) Az R8. 62/A. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A törvény 1. § (1) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok tekintetében a feladatok ellátását átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal a feladatot ellátó települési önkormányzat jogutódja. A jogutódlás kiterjed

a) a feladat ellátásához kapcsolódó jogosultságokra és kötelezettségekre,

b) a feladatokat ellátó köztisztviselők, ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére,

c) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.

(6) A jegyzői építésügyi igazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők jogviszonyváltására a Kttv. 72. §-a megfelelően alkalmazandó."

(4) Az R8. a következő 64. §-sal egészül ki:

"64. § (1) Ha az ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti fellebbezési eljárásban ugyanaz a kormányhivatal járna el, amelyik az első fokú döntést hozta, úgy a fellebbezési eljárásban e kormányhivatal helyett az 1/A. mellékletben meghatározott kormányhivatal jár el."

(5) Hatályát veszti az R8.

a) 5. melléklet 11. pontja,

b) 6. melléklet 1-3. pontja.

21. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 26. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjét megállapító rendelkezése a "hatósági ügyek" szövegrész helyett a "hatósági ügyek, a honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal kapcsolatos kármentesítési ügyek kivételével" szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az R9.

a) 23. § (3) bekezdés a)-b) pontja,

b) 54. § (4) bekezdése,

c) 83. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja,

d) 107. § (3) bekezdése,

e) 107. § (4) bekezdés i) pontja,

f) 107. § (4) bekezdés k) pontja,

g) 107. § (4) bekezdés m) pontja,

h) 107. § (5) bekezdése,

i) 121. §-a,

j) 158. § (14) bekezdés b)-d) pontja,

k) 159. § (3) bekezdése,

l) 159. § (45) bekezdés 16. pontja.

22. Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. mellékletének a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet D:12 mezőjét módosító rendelkezése a "Budapest Főváros Önkormányzata" szövegrész helyett a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveggel lép hatályba.

23. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) és (8) bekezdése, (10) bekezdés b)-f) pontja; a 7. § (4) bekezdése; a 8. §; a 12. § (1) bekezdés b) pontja; a 14. §; a 16. §; a 17. § (2) bekezdése, (4) bekezdés b) és e) pontja; a 20. § (2) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja; a 21. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a)-f) és h)-l) pontja; a 22. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (2) bekezdés g) pontja 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
Vis maior pályázati adatlap
A kérelmező önkormányzat adatai:
1.Önkormányzat neve:
2.Önkormányzat címe:
2.a.Település:
2.b.Irányítószám:
2.c.Utca:
2.d.Házszám:
3.Kapcsolattartó személy / pályázatkészítő:
3.a.Telefon:
3.b.Fax:
3.c.E-mail:
4.Káreseményhez kapcsolódó adatok:
4.a.Káresemény időpontja:
4.b.A káresemény rövid leírása (maximum 200 karakter):
5. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése: adatok forintban
SorszámVis maior esemény megnevezése
(az előre nem látható természeti vagy más eredetű
veszély miatt szükségessé váló védekezés, önkormányzati
épület, út, híd, komp- és révátkelőhely, ár-, belvízvédelmi
vízilétesítmény, pince-, partfal stb.)
Rövid
leírás
TelepülésUtca,
házszám
Hrsz.Érintett
alapterület
(m2, fm)
A szakértői
nyilatkozat
szerinti
megvalósítandó
munkafeladat
MennyiségEgységárNettóBruttóSzámlával eddig
alátámasztva
összesen bruttó
Számla
sorszáma
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A táblázatban maximum 10 sor vehető fel. Azonos vis maior eseményekhez kapcsolódó költségek összevonhatók egy sorba.
6.Káresemény bejelentésének időpontja:
7.A 3. § (6) bekezdése szerinti előzetes helyszíni vizsgálat időpontja:
8.A helyreállítás megkezdésének időpontja:
9.A helyreállítás tervezett befejezési időpontja:
10.Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:
11.Védekezési fokozat mértéke:
12.Védekezés megszüntetésének időpontja:
A 10-12. pontok ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén töltendők ki.
13.Az 5. pontban bemutatott költségek részletezése, költségelőirányzata:
13.a.Helyreállítási költség:
13.b.Védekezési költség:
14.Az igényelt vis maior támogatás tekintetében általános forgalmi adó levonására
jogosult-e? (igen/nem)
15.Nettó költségek összesen:
16.Le nem vonható áfa:
17.Bruttó költségek összesen:
18.A helyreállítás/védekezés pénzügyi forrásösszetétele (vis maior támogatás nélkül):
18.a.Önerő:
18.b.Hitel:
18.c.Biztosító kártérítése:
18.d.Egyéb támogatás:
18.e.Források összesen (vis maior támogatás nélkül):
19.Vis maior támogatás igénylésének jogcímei:
20.Az 5. § (2) bekezdés a) pontjának megfelel. (igen/nem)
21.Az 5. § (2) bekezdés c) pontjának megfelel. (igen/nem)
22.Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll. (igen/nem)
23.Védekezési költséghez igényelt támogatás a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet
kihirdetése esetén:
24.Védekezési költséghez igényelt támogatás vészhelyzet kihirdetése nélkül:
25.Védekezésre igényelt támogatás összesen (23. + 24. sorok összege):
26.Igényelt támogatás utak, hidak, komp- és révátkelőhelyek károsodása esetén:
27.Igényelt támogatás pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén:
28.Igényelt támogatás oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló
épületek károsodása esetén:
29.Igényelt támogatás igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló
feladatot szolgáló épületek károsodása esetén:
30.Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű- és műtárgyai
károsodása esetén:
31.Helyreállítási költségekhez igényelt támogatás összesen
(26. + 27. + 28. + 29. + 30. sorok összege):
32.Vis maior támogatási igény összesen (25. + 31. sorok összege):
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek és teljes körűek. Az adatokban bekövetkezett, a védekezési
munkálatok, a tervezett helyreállítási munkálatok megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat
elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.
Kelt:
P. H.
……………………………………………
polgármester/elnök
……………………………………………
jegyző"

"

Tartalomjegyzék