611/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével, valamint egyes adózással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a)-c) és f)-g) pontjában, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 5., 14., 15., 16., 18., 19. pontjában és (4) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A NAV-nak a NAV tv. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti területi szervei:

a) a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (a továbbiakban: KAVIG),

b) a Repülőtéri Igazgatóság,

c) a Bevetési Igazgatóság,

d) a Szakértői Intézet,

e) az Informatikai Intézet,

f) a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet,

g) a Gazdasági Ellátó Igazgatóság és

h) a Tájékoztatási Igazgatóság."

2. § (1) A NAV Korm. rendelet 5. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Központi Irányítás)

"d) ellátja a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. cím III. fejezetében meghatározott feladatokat, végzi a Különleges Szolgálat által magának fenntartott ügyekben az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek utólagos ellenőrzését (a továbbiakban együtt: EMGA utólagos ellenőrzés), valamint az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerinti EMGA felülellenőrzést, illetve helyszíni szemlét;

e) szakmailag irányítja és felügyeli a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi szerv által lefolytatott EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a helyszíni szemle lefolytatását a Különleges Szolgálat útján;"

(2) A NAV Korm. rendelet 5. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Központi Irányítás)

"l) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2023. június 1-i (EU) 2023/1070 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke, 21. cikke, 104. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdése, 105. cikk (3) bekezdése, 108. cikke, 111. cikke és a 114. cikke által meghatározott feladatokat;"

(3) A NAV Korm. rendelet 5. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(A Központi Irányítás)

"o) irányítja a NAV-nak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben és a különleges jogrendre történő felkészülés tekintetében a jogszabályban meghatározott feladatai ellátását;"

3. § A NAV Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A vármegyei igazgatóságok ellátják

a) a NAV szervezetén belül behajtási jogsegéllyel kapcsolatos, az Aktv. 4. § (4) bekezdés 5. pontjában megjelölt kapcsolattartó szerv részére meghatározott feladatokat,

b) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény szerint kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésére továbbá a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére vonatkozó jelentések kezelésével, ellenőrzésével, bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat,

c) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2023. június 1-i (EU) 2023/1070 bizottsági végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést,

d) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Csatlakozási tv.) 132. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat, valamint

e) a 92/83/EGK tanácsi irányelvnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek a jövedéki adó szempontjából történő tanúsítása és öntanúsítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2021. december 17-i (EU) 2021/2266 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti feladatokat."

4. § A NAV Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Repülőtéri Igazgatóság ellátja a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2023. június 1-i (EU) 2023/1070 bizottsági végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést."

5. § (1) A NAV Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[Az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton előterjesztett beadványa alapján - a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontjában, valamint a 64. §-ban megjelölt adózók kivételével - az alábbi ügyekben a NAV bármelyik vármegyei igazgatósága, illetve a KAVIG is eljárhat:]

"n) a regisztráltexportőr-azonosító szám kiadása és a nyilvántartásba vett adatok módosítása;"

(2) A NAV Korm. rendelet 22. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az elektronikus, illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint digitalizált, papíralapú dokumentumokra vonatkozó iratbetekintés ügyében - a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)-j) pontjában, valamint a 64. §-ban megjelölt adózók kivételével - a NAV bármelyik vármegyei igazgatósága, illetve a KAVIG is eljárhat, kivéve, ha az iratbetekintési kérelem benyújtására folyamatban lévő ügyben kerül sor. Ez utóbbi esetben az az igazgatóság az illetékes, amelyiknél az eljárás folyamatban van."

6. § A NAV Korm. rendelet a következő 11/B. alcímmel egészül ki:

"11/B. Idézéssel kapcsolatos illetékesség

22/B. § Az ellenőrzési eljárásban az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 54. §-a szerinti idézés során az a vármegyei igazgatóság is eljárhat, amely az ellenőrzésre illetékességgel rendelkezik, illetve az ellenőrzésre a 19. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezik."

7. § A NAV Korm. rendelet 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Jogszabályi rendelkezés szerint kiállított bírósági értesítés alapján az a vármegyei igazgatóság írja elő az illetékkötelezettséget, amelynek illetékességi területén az adós lakóhelye (székhelye) van. Ha a bírósági értesítés alapján az illeték megfizetésére több adós egyetemlegesen kötelezett, akkor az illetékkötelezettséget az a vármegyei igazgatóság írja elő az egyetemlegesen kötelezett adóstársaknak, amelynek illetékességi területén annak az adósnak a lakóhelye (székhelye) van, akinek a nevére kiállított bírósági értesítést az adóhatóság elsőként nyilvántartásba vette. Ha minden fizetésre kötelezettnek az ország területén kívül van a lakóhelye (székhelye), az illetéket az a vármegyei igazgatóság írja elő, amelynek illetékességi területén az értesítést kiállító szerv székhelye van."

8. § A NAV Korm. rendelet 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet II. Cím I. fejezetében foglaltak alapján kérelmezett vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárás alá vonása tekintetében az a vármegyei igazgatóság jár el, amelynek illetékességi területére az érintett személy a szokásos lakóhelyét áthelyezi."

9. § A NAV Korm. rendelet a következő 46. §-sal egészül ki:

"46. § A vármegyei igazgatóság folytatja le a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján végzett ellenőrzése során felderített jogsértéssel kapcsolatos hatósági eljárást."

10. § A NAV Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A KAVIG első fokon eljár a hatáskörébe tartozó adózók - adó- és vámhatósági hatáskörbe tartozó - hatósági ügyeiben az illetékügyek, az Avt. 57. alcíme szerinti meghatározott cselekmények, és a Csatlakozási tv. 132. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos feladatok kivételével."

11. § (1) A NAV Korm. rendelet 61. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"b) a biztonsági papírok tekintetében a szabad forgalomba bocsátás, az aktív feldolgozási eljárás, a passzív feldolgozási eljárás, az ideiglenes behozatali eljárás, valamint a meghatározott célra történő felhasználási eljárás lefolytatása és az ahhoz kapcsolódó szállítási engedélyek ellenőrzése;"

(2) A NAV Korm. rendelet 61. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"l) a nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak - a kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgáló nemesfémtárgyak kivételével -, valamint a drágakövek tekintetében

la) a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás lefolytatása,

lb) a kiviteli eljárás lefolytatása,

lc) az aktív feldolgozási eljárás lefolytatása,

ld) a passzív feldolgozási eljárás lefolytatása,

le) az ideiglenes behozatali eljárás lefolytatása, valamint

lf) a meghatározott célra történő felhasználási eljárás lefolytatása;"

12. § A NAV Korm. rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. § A KAVIG végzi a 61. § b) pontja szerinti esetekben és a 61. § l) pont lc)-lf) alpontjában felsorolt különleges eljárások esetében a 38. § szerinti vám-árunyilatkozat útján történő engedély kiadását, továbbá a 61. § a), b), l) és n) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggő vámellenőrzést, ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is."

13. § A NAV Korm. rendelet 63. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]

"h) a NAV elnökének, foglalkoztatottjainak, munkavállalóinak, valamint tisztjelöltjeinek adóügyében, kivéve a helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzést;"

14. § A NAV Korm. rendelet 25. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. A NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesének feladatai"

15. § A NAV Korm. rendelet 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"83. § A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) által a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmények vonatkozásában a Bűnügyi Főigazgatóság gyakorolja a nyomozó hatósági jogkört:

a) az ötmilliárd forintot meghaladó értékre üzletszerűen, bűnszövetségben, vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények esetében,

b) az a) pontba nem tartozó olyan bűncselekmények esetében, amelyeket az elkövető személye vagy az elkövetés körülményei, illetve a bűncselekmény társadalomra veszélyességének kiemelkedő foka miatt a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója saját hatáskörben, vagy a bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes javaslatára a Bűnügyi Főigazgatóság hatáskörébe von, illetve utal."

16. § A NAV Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A Bevetési Igazgatóság)

"f) a NAV nyomozó szerveinek felkérése alapján végrehajtja a büntetőeljárásban elrendelt elővezetést, valamint

g) ellátja a NAV tagként történő képviseletét - a Fővárosi Védelmi Bizottság kivételével - a területi és helyi védelmi bizottságokban."

17. § (1) A NAV Korm. rendelet 92. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet a NAV humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó, valamint a NAV személyi állományának rendvédelmi orvosi és pszichológiai alapellátást biztosító, továbbá egészségügyi, pszichológiai, és a NAV pénzügyőri állományának fizikai alkalmasságát vizsgáló és minősítő szerve."

(2) A NAV Korm. rendelet 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Informatikai Intézet a NAV informatikai feladatokat ellátó szerve, amely feladatait a NAV tv. 13. § (2) bekezdés i) pontja szerinti gazdasági társasággal együttműködve látja el."

18. § A NAV Korm. rendelet a következő X. Fejezettel egészül ki:

"X. FEJEZET

A TÁJÉKOZTATÁSI IGAZGATÓSÁG HATÁSKÖRE

93. § A Tájékoztatási Igazgatóság

a) a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszeren keresztül tájékoztatást ad az adó- és vámjogszabályok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben,

b) ellátja a NAV írásbeli tájékoztatási tevékenységét, melynek keretében megválaszolja az írásban vagy elektronikus úton érkezett, az adójogszabályok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket."

19. § (1) A NAV Korm. rendelet 98. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az 5. § l) pontja, a 14. § c) pontja és a 15. § (6) bekezdése a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2023. június 1-i (EU) 2023/1070 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(2) A NAV Korm. rendelet 98. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 14. § e) pontja a 92/83/EGK tanácsi irányelvnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek a jövedéki adó szempontjából történő tanúsítása és öntanúsítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. december 17-i (EU) 2021/2266 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

20. § A NAV Korm. rendelet

1. 3/A. § (2) bekezdésében a "kényszertörlési és adósságrendezési" szövegrész helyébe a "kényszertörlési, az adósságrendezési, a szerkezetátalakítási és a reorganizációs" szöveg,

2. 3/B. § (2) bekezdés b) pontjában a "vezetője" szövegrész helyébe az "elnöke" szöveg,

3. 15. § (3) bekezdésében az "az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.)" szövegrész helyébe az "a Vtv." szöveg,

4. 19. § (4) és (5) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdés c) pontjában és 29. § (5) bekezdésében az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szövegrész helyébe az "a NAV elnöke" szöveg,

5. 22. § (1) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében a "d)-i)" szövegrész helyébe a "d)-j)" szöveg,

6. 22. § (1) bekezdés o) pontjában a "74. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "74. § (1a) bekezdése" szöveg,

7. 44. § (1) bekezdés b) pontjában a "Jöt. 43. §-a, 44. § (2) bekezdése, 45-46. §-a," szövegrész helyébe a "Jöt. 44. §-a, 46. §-a," szöveg,

8. 44. § (2) bekezdés e) pontjában a "44. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "44. §-a" szöveg,

9. 56/C. §-ában a "történő ügyintézést" szövegrész helyébe a "történő egyedi ügyintézést"szöveg,

10. 57. § (3) bekezdésében a "lefolytatását," szövegrész helyébe a "lefolytatását, a vámraktározás," szöveg,

11. 59. §-ában az "adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény" szövegrész helyébe az "Air." szöveg,

12. 63. § (4) bekezdésében az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjének" szövegrész helyébe az "a NAV elnökének" szöveg,

13. 68. § (1) bekezdésében a "kényszertörlési vagy végelszámolási" szövegrész helyébe a "kényszertörlési, végelszámolási, szerkezetátalakítási vagy reorganizációs" szöveg,

14. 82. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese (a továbbiakban: bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes)" szövegrész helyébe az "A NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese (a továbbiakban: bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes)" szöveg,

15. 82. § (1) bekezdés a) pontjában a "közigazgatási hatósági eljárásban" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint" szöveg,

16. 85. §-ában a "83. § c) pontja" szövegrész helyébe a "83. § b) pontja" szöveg, a "bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes" szövegrész helyébe a "bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes" szöveg,

17. 90. § (1) bekezdés e) pontjában az "az állami adó- és vámhatóság vezetőjének bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettesének" szövegrész helyébe az "a bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes" szöveg,

18. 90. § (5) bekezdés c) pontjában a "közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény" szövegrész helyébe a "Kkt." szöveg, valamint

19. 98. § (3) bekezdésében az "a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet

1. 5. § q) pontja,

2. 7/C. alcíme,

3. 22. § (1) bekezdés l) pontja,

4. 35. § (6) bekezdés e) pontjában a "valamint a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételét," szövegrész,

5. 50. és 51. §-a,

6. 67. §-ában az "a regisztrált exportőri nyilvántartásba vételt," szövegrész,

7. 76. §-a,

8. 81. §-a,

9. 82. § (1) bekezdés b) pontja,

10. 82. § (2) bekezdése, valamint

11. 84. §-ában az "és b)" szövegrész.

22. § A NAV Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Azon szervezeteknél, amelyeknél a személyi juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó kiadásokkal kapcsolatos számfejtési és kifizetőhelyi feladatokhoz kapcsolódó, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő bejelentési és bevallási kötelezettségek teljesítése a központosított illetményszámfejtés útján történik, az állami adó- és vámhatóság a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által átadott adatok alapján veszi nyilvántartásba az eljáró képviselő adatait és a képviseleti jogosultsága terjedelmét. E bekezdés alkalmazásában a képviseleti adatok és jogosultságok nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat a Kincstár - az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon és időpontban - elektronikus formában átadja az állami adó- és vámhatóság részére. Az adatátadás tartalmazza a képviselőként eljáró személy nevét, adóazonosító jelét, képviseleti jogosultsága kezdő időpontját, terjedelmét, az általa képviselt adózó elnevezését, adószámát, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. A képviseleti jogosultság a Kincstár általi illetmény-számfejtési feladatellátáshoz kapcsolódó valamennyi adóhatósági adatszolgáltatásra, tájékoztatásra, visszaigazolásra kiterjed."

24. § Az Adóig. vhr. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A fizetési kötelezettségnek az (1) és (2) bekezdés szerinti teljesítése során az adózó köteles megadni az adóazonosító számát a közlemény, illetve a befizető-azonosító rovatban."

25. § Az Adóig vhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a természetes személynek a kifizetőtől, illetve a munkáltatótól származó bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó és a járulék, a természetes személyt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja és összege, valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1)-(3) bekezdése szerinti jövedelme összege. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi kedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató, a kifizető és az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a természetes személynek - a vállalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével - az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad."

26. § Az Adóig vhr. 24. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl, ha az adózó átalányadózást választott - ide nem értve a tételes átalányadózás választását -, a jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az átalányadó alapjába, illetve az adóalapba beszámító bevételt, az alkalmazott költséghányad mértékét, az átalányban megállapított jövedelem összegét, az átalányban megállapított jövedelem adómentes részét, valamint az átalányban megállapított adóköteles jövedelem összegét."

27. § Az Adóig. vhr. 24/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24/A. § Az állami adó- és vámhatóság az adózó számára elérhetővé teszi, illetve a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerinti központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül az Art. 131. § (24) bekezdése szerinti címzetteknek megküldi a következő adatokat tartalmazó keresetkimutatást, valamint a keresetkimutatás előállításának időpontját:

a) a természetes személy neve és adóazonosító jele;

b) a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy munkáltatót is), a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 87. § (5) bekezdése szerinti kötelezett neve és adóazonosító száma;

c) foglalkoztatásra vonatkozó adatok közül a biztosítási jogviszony kezdete és megszűnésének időpontja, a munkakör FEOR száma, a munkakör megkezdésének és befejezésének dátuma, a részmunkaidős és teljes foglalkoztatásban eltöltött heti munkaórák száma, a foglalkoztatás megkezdésének és befejezésének dátuma;

d) az adóelőleg alapjának számításánál figyelembe vett, összevont adóalapba tartozó jövedelmek a havi adó- és járulékbevallás szerinti részletezettséggel és az összevont adóalapot csökkentő kedvezmények összesen;

e) az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg;

f) az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege;

g) a külön adózó jövedelmek összesített adatai (a kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg, az adó alapja, az adóalapot terhelő adó és a tárgyévben levont adó összege);

h) az EGT-tagállamban biztosított személytől levont ekho alapja és összege;

i) a nyugdíjast terhelő ekho alapja és összege;

j) a természetes személyt terhelő tizenöt százalékos ekho alapja és összege;

k) a gyermekgondozási díj (GYED) összege;

l) a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) összege;

m) a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, munkarehabilitációs díj, fejlesztési foglalkoztatási díj, rendvédelmi egészségkárosodási járadék, honvédelmi egészségkárosodási járadék, rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés folyósításának, valamit az álláskeresési támogatás összege összesítve."

28. § Az Adóig. vhr. a következő 24/A. alcímmel egészül ki:

"24/A. Egyéb elektronikus fizetési szolgáltatás

66/A. § (1) Ezen alcím szerinti elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében nem kell alkalmazni a 24. alcím rendelkezéseit. Az E-ügyintézés Korm. rend. szabályait a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A természetes személy adózó az állami adó- és vámhatóság által biztosított elektronikus fizetési szolgáltatáson keresztül internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti gépjárműadó fizetési kötelezettségét.

(3) Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor a sikeres fizetési tranzakciót elindították.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a fizetés kezdeményezésekor a pénzforgalmi szolgáltató részére átadja

a) a fizetendő összeget,

b) a célszámla számát,

c) az adott fizetési folyamathoz rendelt fizetési ügyazonosítót,

d) a tranzakció időpontját,

e) a pénzforgalmi szolgáltató számára szükséges azonosító adatokat.

(5) Ezen alcím szerinti fizetési művelet költségei az államot terhelik, e költségeket a Kincstár a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére, az Egyéb pénzügyi elszámolások elnevezésű számláról utalja át a pénzforgalmi szolgáltatónak.

(6) A pénzforgalmi szolgáltató által kiállított számla és az ahhoz csatolt tételes kimutatás alapján az (5) bekezdés szerinti kifizetés teljesíthetőségét az adóhatóság a számlához csatolt tételes analitika alapján előzetesen igazolja."

29. § Az Adóig. vhr. 27. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"27. Telefonos ügyintézés és tájékoztatás

70. § (1) Az egyedi ügyintézés és tájékoztatás szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ügyfél-azonosító szám igénylése esetén az állami adó- és vámhatóság a véletlenszerűen képzett ügyfél-azonosító számról a kérelemnek megfelelő úton értesíti a telefonos egyedi ügyintézést és tájékoztatást igénybe vevő személyt (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ügyfél).

(2) Az ügyfél-azonosító szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy által történt megismerését az ügyfél haladéktalanul köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton, személyesen vagy telefonon bejelenteni. Telefonos bejelentés esetén az állami adó- és vámhatóság az ügyfél azonosítását az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, természetes személyazonosító és lakcímadatok felhasználásával végzi el.

(3) Az ügyfél a részére képzett ügyfél-azonosító szám cseréjét elektronikus úton vagy személyesen igényelheti, ha az ügyfél-azonosító száma elveszett, megsemmisült, vagy ha az jogosulatlan személy tudomására jutott.

(4) Az ügyfél a részére képzett ügyfél-azonosító szám letiltását telefonon, elektronikus úton vagy papír alapon kérheti az állami adó- és vámhatóságtól.

(5) Ha az ügyfél telefonon előterjesztett kérelme telefonon nem teljesíthető, az ügyintéző tájékoztatja a kérelme szerinti adóügy intézésének módjáról.

71. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben a beszélgetés rögzítése mellett jár el.

(2) Ha egyedi ügyintézés és tájékoztatás ügyben az ügyfél képviselőként kíván eljárni, a rendszer automatikusan, az állami adó- és vámhatóság ügyintézője pedig szükség esetén egyedileg ellenőrzi a képviselő eljárási jogosultságát az állami adó- és vámhatóság nyilvántartása alapján.

(3) Az állami adó- és vámhatóság az ügyfél-azonosító szám mellett az ügyfél állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott természetes személyazonosító adatait és lakcímét is felhasználhatja az azonosításhoz.

72. § A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján az állami adó- és vámhatóság a) az ügyfél egyedi ügyintézés vagy tájékoztatás iránti telefonon előterjesztett kérelme alapján

1. az adózó - állami adó- és vámhatóságnál közvetlenül bejelentendő törzsadataira vonatkozó - egyedi bejelentéseivel, változás bejelentéseivel kapcsolatban jár el,

2. lefolytatja az adóazonosító jel igazolás kiadásával kapcsolatos eljárást,

3. nyilvántartásba veszi a természetes személy levelezési címét,

4. lefolytatja a közösségi adószám kiadásával kapcsolatos eljárást,

5. az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint értékhatár eléréséhez kapcsolódó bejelentést fogadja és nyilvántartásba veszi,

6. nyilvántartásba veszi az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezést,

7. valamennyi szükséges adat rendelkezésre állása esetén javítja az Art. 1. melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változásbejelentő adatlapot,

8. a papír alapon érkezett vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallásokat az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben javítja, valamint a személyi jövedelemadó bevallási tervezet kiegészítésére és papír alapon történő megküldésének igénylésére vonatkozó kérelmet teljesíti,

9. fogadja az átvezetési kérelmet, és intézkedik annak elbírálása iránt,

10. fogadja a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítására vonatkozó kérelmet, és intézkedik annak elbírálása iránt,

11. az adószámla egészét vagy egyes adónemeit érintő észrevételt felveszi, és intézkedik annak elbírálása iránt,

12. az adó-, jövedelem- és illetőségigazolás iránti kérelmet felveszi, és intézkedik a kérelem elbírálása iránt,

13. a gépjármű-forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó bejelentést nyilvántartásba veszi,

14. tájékoztatást nyújt az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,

15. tájékoztatást nyújt a közösségi adószám érvényességéről,

16. egyedi tájékoztatást ad az adózó állami adó- és vámhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó adószámlájáról, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott egyéb köztartozásokról, a képviseletre vonatkozóan nyilvántartott adatokról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó által elmulasztott bevallásokról, az adózói minősítésről, valamint az adó-, jövedelem- és illetőségigazolás ügyintézéssel kapcsolatosan,

17. fogadja az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogást, és intézkedik annak elbírálása iránt, továbbá

18. a honlapján közzétett, "a NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyekről" megnevezésű felhívásban felsorolt minden egyéb ügyben eljár,

b) a jogszabály által hatáskörébe utalt körben általános adójogi tájékoztatást és informatikai segítséget nyújt."

30. § (1) Az Adóig. vhr. 74. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megbízólevél tartalmazza:)

"a) az ellenőrzést végző adóhatóság, továbbá az Air. 87/A. § (2) és (5) bekezdése szerinti, valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 12/A. § (6) és (7), valamint (9) bekezdése szerinti esetekben az ellenőrzés lefolytatásában részt vevő külföldi adóhatóság megnevezését,"

(2) Az Adóig. vhr. 74. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az adóhatóság az Aktv. 12/A. §-a szerinti ellenőrzés (a továbbiakban: közös ellenőrzés) lefolytatásához általános megbízólevelet nem állíthat ki."

31. § Az Adóig. vhr. a következő 44/A. alcímmel egészül ki:

"44/A. Közös ellenőrzésre vonatkozó különös szabályok

94/A. § (1) Ha a megkereső hatóság meghatározott adókötelezettségek vizsgálatára vonatkozóan kéri az adóhatóságtól közös ellenőrzés lefolytatását, akkor a megkereső hatóság tisztviselője az Aktv. 12/A. § (6) és (7) bekezdése szerinti eljárási jogosultságait és kötelezettségeit kizárólag ezen adókötelezettségek teljesítésének vizsgálatához kapcsolódó ellenőrzési cselekmények során gyakorolhatja.

(2) Az Aktv. 12/A. § (9) bekezdése szerinti zárójelentést a közös ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv kivonatolásával kell elkészíteni. A zárójelentésben a jegyzőkönyv megállapításaihoz képest többlet tartalom nem rögzíthető.

(3) A zárójelentést érintően észrevétel megtételének nincs helye."

32. § Az Adóig. vhr. 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ármegállapítási kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az adópolitikáért felelős miniszter a befizetett díj nyolcvanöt százalékát a döntés véglegessé válását követően haladéktalanul átutalja az adózó által az ármegállapítási kérelemben megjelölt fizetési számlára."

33. § Az Adóig. vhr. a következő IX/A. Fejezettel egészül ki:

"IX/A. FEJEZET

A PLATFORMÜZEMELTETŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÍTÉSI ELJÁRÁSÁNAK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

116/A. § E fejezet előírásait az Aktv. 21/A. § (8) bekezdésében meghatározott mentesítési eljárásra kell alkalmazni.

116/B. § E fejezet alkalmazásában

1. adatszolgáltatási időszak: az Aktv. 5. melléklet I/C/6. pontja szerinti adatszolgáltatási időszak,

2. adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető: az Aktv. 5. melléklet I/A/3. pontja szerinti adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető,

3. ellenérték: az Aktv. 5. melléklet I/A/10. pontja szerinti ellenérték,

4. érintett tevékenység: az Aktv. 5. melléklet I/A/8. pontja szerinti érintett tevékenység,

5. értékesítő: az Aktv. 5. melléklet I/B/1. pontja szerinti Értékesítő,

6. jelentendő értékesítő: az Aktv. 5. melléklet I/B/3. pontja szerinti jelentendő értékesítő,

7. nem jelentendő értékesítő: az Aktv. 5. melléklet I/B/4. pontja szerinti nem jelentendő értékesítő,

8. platform: az Aktv. 5. melléklet I/A/1. pontja szerinti platform,

9. platformüzemeltető: az Aktv. 5. melléklet I/A/2. pontja szerinti platformüzemeltető.

116/C. § (1) A platformüzemeltető adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésére irányuló kérelemnek (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) tartalmaznia kell

a) a platformüzemeltető nevét,

b) a platformüzemeltető postai és elektronikus levelezési címét, ideértve a honlapok címét is,

c) a platformüzemeltető adószámát,

d) nyilatkozatot arról, hogy a platformüzemeltető megkezdte-e platformüzemeltetési tevékenységét,

e) azon adatszolgáltatási időszakot, amelyre vonatkozóan a platformüzemeltető az adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítést kéri,

f) a platformüzemeltető üzleti modelljének bemutatását tartalmazó mellékletet.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti melléklet hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a platform teljes üzleti modellje olyan, hogy nem rendelkezik jelentendő értékesítővel, ha abból megállapítható az alábbiak valamelyike:

a) a platformüzemeltető üzleti modellje a platformhoz kizárólag olyan értékesítőknek enged hozzáférést, amelyek az Aktv. 5. melléklet II. pontjában meghatározott átvilágítás hatálya alá nem tartozó nem jelentendő értékesítők, és a platformüzemeltető megfelelő intézkedéseket alkalmaz a hozzáférés korlátozásának biztosítására, vagy

b) a platformüzemeltető üzleti modellje alapján a kérelemmel érintett adatszolgáltatási időszakban kizárt a platformon az érintett tevékenység végzése, valamint egy korábbi adatszolgáltatási időszakban végzett érintett tevékenységgel kapcsolatban az ellenérték kifizetése, jóváírása.

(3) Az üzleti modell bemutatása során ismertetni kell azokat a szerződéses feltételeket és technikai intézkedéseket, amelyekkel a platformüzemeltető átvilágítás nélkül biztosítani tudja a (2) bekezdésben foglaltaknak történő megfelelést.

116/D. § (1) Ha az adóhatóság a kérelemnek helyt ad, a mentességről határozatot hoz. A határozat tartalmazza, hogy a platformüzemeltető a kérelemben feltüntetett adatszolgáltatási időszak vonatkozásában adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetőnek minősül.

(2) Ha az adóhatóság tudomására jut, hogy a határozattal érintett adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan a platformüzemeltető már nem felel meg a mentesség feltételeinek, a mentességről szóló határozatot visszavonja."

34. § Az Adóig. vhr. a következő 128/C. §-sal egészül ki:

"128/C. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével, valamint egyes adózással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 611/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (1) bekezdését a 2024. január 1-jén és az azt követően megszerzett, kifizetett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni."

35. § Az Adóig. vhr. a következő 130. §-sal egészül ki:

"130. § A 74. § (1) és (5) bekezdése, a 94/A. §-a és a IX/A. Fejezet az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelv átültetéséhez szükséges rendelkezéseket állapít meg."

36. § (1) Az Adóig. vhr.

1. 17. § (4) bekezdésében a "c)-e) pontjában" szövegrész helyébe a "c)-e) és i) pontjában" szöveg,

2. 38. § (3) bekezdés c) pontjában és 66. § (3) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

3. 66. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár a XLII. Költségvetés" szövegrész helyébe az "a Kincstár a XLII. Költségvetés" szöveg,

4. 85. § (2) bekezdésében az "a)-c) pontjában" szövegrész helyébe a "b) és c) pontjában" szöveg,

5. 100. § b) pont bb) alpontjában a "3 700 000 000 forintot" szövegrész helyébe a "4 000 000 000 forintot"szöveg,

6. 101. § a) pontjában az "a 1 130 000 000 forintot" szövegrész helyébe az "az 1 300 000 000 forintot" szöveg,

7. 101. § b) pontjában a "250 000 000 forintot" szövegrész helyébe a "300 000 000 forintot" szöveg,

8. 108. § (2) bekezdésében az "az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.)" szövegrész helyébe az "az Aktv." szöveg,

9. 110. § (1) bekezdésében és 116. § (1) bekezdésében a "Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett" szövegrész helyébe a "Pénzügyminisztérium Kincstárnál vezetett" szöveg,

10. 111. § (1) bekezdés e) pontjában a "kérelem elutasítása vagy visszavonása esetén" szövegrész helyébe a "kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén" szöveg

lép.

(2) Az Adóig. vhr.

1. 100. § b) pont bb) alpontjában a "4 000 000 000 forintot" szövegrész helyébe a "Magyar Közlönyben közzétett Közleményben meghatározott összeget" szöveg,

2. 101. § a) pontjában az "az 1 300 000 000 forintot" szövegrész helyébe az "a Magyar Közlönyben közzétett Közleményben meghatározott összeget" szöveg, valamint

3. 101. § b) pontjában, a "300 000 000 forintot" szövegrész helyébe a "Magyar Közlönyben közzétett Közleményben meghatározott összeget" szöveg

lép.

37. § Hatályát veszti az Adóig. vhr.

1. 18. § (8) és (9) bekezdése,

2. 27/B. § (1) bekezdés 7. pontja,

3. 13/C. alcíme,

4. 127. §-a.

3. A központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

38. § A központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet] 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a központi nyugdíjbiztosítási szervként eljáró Kincstár és a Kincstár mint egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró egészségbiztosítási szerv, valamint az egészségbiztosítási szervként eljáró NEAK részére kisadózó vállalkozónként - a kisadózó vállalkozó nevének és adószámának megjelölésével - a főfoglalkozású kisadózó biztosítotti jogállásának és a biztosítás szünetelésének időtartamára, valamint az ellátások alapjára vonatkozó adatot a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 3. §-a, 5. § (3a) bekezdése és 7. § (10) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján."

39. § A 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az 1-4. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, az Art. 50. §-a szerinti bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az 5. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, a Kata tv. 3. §-a, 5. § (3a) bekezdése és 7. § (10) bekezdése szerinti bejelentés benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget, amennyiben az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatot az állami adó- és vámhatósághoz a tárgyhónapban jelentették be.

(3) Az állami adó- és vámhatóság a NEAK mint a biztosítotti nyilvántartást vezető szerv részére a biztosítotti nyilvántartás vezetése érdekében haladéktalanul elektronikus úton - a kisadózó vállalkozó nevének és adószámának megjelölésével - átadja a kisadózó vállalkozók Kata tv. 3. §-a, 5. § (3a) bekezdése és 7. § (10) bekezdése szerinti bejelentéseinek adattartalma alapján

a) a főfoglalkozású kisadózó természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) az arra vonatkozó tényadatot, hogy a kisadózó adóalanyisága megszűnt,

c) a kisadózó biztosítási jogviszonyának kezdő időpontját és

d) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének kezdetére és végére vonatkozó adatot."

40. § A 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

1. 1. §-ában, 2. §-ában, 3. §-ában, 4. §-ában és 7. § (1)-(4) bekezdésében az "állami adóhatóság" szövegrész helyébe az "állami adó- és vámhatóság" szöveg,

2. 7. § (3) bekezdésében a "Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése" szövegrész helyébe a "Kata tv. 3. §-a, 5. § (3a) bekezdése és 7. § (10) bekezdése" szöveg,

3. 7. § (4) bekezdésében a "Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése" szövegrész helyébe a "Kata tv. 3. §-a, 5. § (3a) bekezdése és 7. § (10) bekezdése" szöveg

lép.

4. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

41. § A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezet 7. pont a) alpontja és 12. pontja szerinti költség a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély, valamint a vízi és légi árufuvarozásban és személyszállításban nemzetközi forgalomban üzemeltetett jármű fedélzetén foglalkoztatott, külföldön is munkát végző magánszemély esetében - amennyiben nem választja a 2. § szerinti elszámolást - napi 85 eurónak megfelelő forintösszeg."

42. § A 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével, valamint egyes adózással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 611/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet3.) megállapított 1. és 3. §-át a Korm. rendelet3. hatálybalépésének napján folyamatban lévő kiküldetésekre (külföldi munkavégzésre) is alkalmazni kell."

43. § A 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "kiküldetés időtartama" szövegrész helyébe a "kiküldetés, külföldi munkavégzés (a továbbiakban együtt: kiküldetés) időtartama" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 30. §, a 31. §, a 36. § (1) bekezdés 1. és 5-8. pontja, a 41-43. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. §, az 5. §, a 6. §, a 8-11. §, a 13-17. §, a 20. § 10. és 18. pontja, a 21. § 4. és 6. pontja, a 23-28. §, a 32. §, a 34. §, a 38-40. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(4) Az 1. §, a 18. §, a 21. § 2. pontja, a 22. § és az 1. melléklet 2024. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 36. § (2) bekezdése 2024. november 1-jén lép hatályba.

45. § (1) Ez a rendelet az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlament és tanácsi rendelet,

b) a 92/83/EGK tanácsi irányelvnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek a jövedéki adó szempontjából történő tanúsítása és öntanúsítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. december 17-i (EU) 2021/2266 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint

c) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő információcserére és az érintett információk tárolására szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2023. június 1-i (EU) 2023/1070 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 611/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A NAV Korm. rendelet 1. melléklet B) pontja a következő 11. alponttal egészül ki:

(A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szervei)

"11. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tájékoztatási Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország területe."

Tartalomjegyzék