639/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a-15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 9a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9a. kötelező adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) honlapján (tvi.kormany.hu) elérhető dokumentumminta vagy elektronikus formanyomtatvány útján a miniszter részére történő adatszolgáltatás,"

2. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4b) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a (4a) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni]

"b) a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság szempontjából a 651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő olyan kis- és középvállalkozások esetében, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő hivatalos átvilágítása alapján kockázatfinanszírozási befektetésre jogosult."

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha a támogatást nyújtó a miniszter jóváhagyásának megszerzését követően a támogatási tervezet, vagy a hatályba lépett támogatási intézkedés 3. § (1) bekezdésében szereplő bármely elemét módosítja, a módosítás tervezetét köteles az (1) bekezdés szerint ismételten bejelenteni."

4. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Bizottság kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletekben meghatározott, a Magyar Államkincstár mint Nemzeti Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: kifizető ügynökség) által működtetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja, és a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2022. évi LXV. törvény) 13. § (1) bekezdés d) pontja szerint vezetett nyilvántartási rendszer alapján - az általa összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére."

5. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatást nyújtó köteles értékelési tervet készíteni, és azt megküldeni a miniszternek, ha az 1. melléklet

a) 17.1.4., 17.5.1., 17.5.2., 17.5.4., 17.5.9., 17.5.10. és 17.6.1. pontjában, valamint - a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatás nyújtása esetén - a 17.5.3. pontjában, továbbá a 19.1., 19.2. (a 19.2.6. és 19.2.7. pont szerinti támogatási kategória kivételével), 19.4., 19.5., 19.8. (a 19.8.11. pont szerinti támogatási kategória kivételével), és 19.10. pontjában meghatározott támogatási kategóriák alkalmazása esetén

aa) a 7. § (1) és (2a) bekezdése szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

ab) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) 19.16. pontjában meghatározott támogatási kategóriák alkalmazása esetén

ba) a 7. § (1) és (2a) bekezdése szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen, támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 200 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

bb) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 200 millió eurónak megfelelő forintösszeget."

6. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18/A. § (1) A támogatást nyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti a 651/2014/EU bizottsági rendelet

a) 11. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettségét,

b) 11. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(2) A támogatást nyújtó a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti a 702/2014/EU bizottsági rendelet

a) 9. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségét,

b) 12. cikk (1) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(3) A támogatást nyújtó az (EU) 2022/2472 rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti az (EU) 2022/2472 rendelet

a) 11. cikk (1) bekezdése szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettségét,

b) 11. cikk (2) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(4) A támogatást nyújtó az (EU) 2022/2473 rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti az (EU) 2022/2473 rendelet

a) 11. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettségét,

b) 11. cikk (1) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

c) 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét.

(5) A támogatást nyújtó az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét a 21. § (3) bekezdésében meghatározott módon.

(6) A támogatást nyújtó a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén a 20. § (5) bekezdésében meghatározott módon kötelező adatszolgáltatással teljesíti a 2012/21/EU bizottsági határozat 9. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettségét.

(7) A támogatást nyújtó az Európai Bizottság által Magyarországnak címzett határozata hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kötelező adatszolgáltatással teljesíti

a) a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 26. cikke szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét minden év április 30-áig,

b) a bizottsági határozatban foglalt közzétételi kötelezettségét.

(8) A támogatást nyújtó az (1)-(4) és (7) bekezdésben említett jelentéstételi kötelezettséget a miniszter által meghatározott elektronikus formában és adattartalommal teljesíti.

(9) Ha uniós állami támogatási szabály - az (1)-(7) bekezdésben meghatározott jelentéstételi kötelezettségen túl - az Európai Bizottság részére történő éves beszámolási kötelezettséget ír elő, a támogatást nyújtó a beszámolót az uniós állami támogatási szabályban meghatározott adattartalommal, elektronikus formában minden év április 30-áig, egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidő előtt harminc nappal megküldi a miniszter részére.

(10) A támogatást nyújtó az (1) bekezdés b) pontja szerinti éves jelentéstételi kötelezettségét a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pont második mondatában meghatározott módon is teljesítheti, amennyiben erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti garancia megállapodásnak megfelelő éves jelentést az Európai Bizottság felé történő benyújtással egyidejűleg megküldi a miniszternek.

18/B. § (1) A 18/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,

b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegéhez vezető weboldal elérhetőségét az intézkedés hatálybalépését követő tíz munkanapon belül

annak érdekében, hogy a miniszter a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(2) A 18/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/A. melléklet szerinti adatlapot,

b) a támogatási intézkedés teljes szövegét a támogatási program hatálybalépését vagy az ad hoc támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően

annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(3) A 18/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/C. melléklet szerinti adatlapot,

b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegéhez vezető weboldal elérhetőségét az intézkedés hatálybalépését követő tíz munkanapon belül

annak érdekében, hogy a miniszter az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(4) A 18/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti utólagos tájékoztatási kötelezettség keretében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére

a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,

b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegéhez vezető weboldal elérhetőségét az intézkedés hatálybalépését követő tíz munkanapon belül

annak érdekében, hogy a miniszter az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja.

(5) A támogatást nyújtó

a) biztosítja, hogy a támogatási intézkedés (1)-(4) bekezdésben említett teljes szövege - az ahhoz vezető weboldalon - a támogatás nyújtásától számított 10 évig elérhető,

b) közzéteszi az 1370/2007/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglalt információkat a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

18/C. § (1) A támogatást nyújtó a 18/A. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében köteles

a) megküldeni a miniszter részére a 18/D. § (1) bekezdése szerinti adatokat minden év

aa) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjaiban,

ab) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,

ac) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjaiban

nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában, vagy

b) nyilatkozni arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.

(2) A támogatást nyújtó a 18/A. § (7) bekezdés b) pontja szerinti közzétételi kötelezettséget kötelező adatszolgáltatással, a bizottsági határozatban foglalt tartalommal teljesíti. A közzététellel érintett adatokat a támogatást nyújtó a bizottsági határozatban foglalt határidőt megelőző két hónappal küldi meg a miniszter részére.

(3) Ha a támogatást nyújtó észleli, hogy az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra korábban hiányosan vagy tévesen került sor, erről haladéktalanul értesíti a minisztert, és egyidejűleg megküldi a miniszter részére a hiányzó, illetve helyesbített adatokat.

(4) A támogatást nyújtó a 18/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (3a) bekezdés második mondatában meghatározott módon is teljesítheti, amennyiben erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (3a) pontja szerinti garancia megállapodásnak megfelelő, közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó információkat az Európai Bizottság felé történő benyújtással egyidejűleg megküldi a miniszternek.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikke szerinti támogatás esetén akkor kell alkalmazni, ha

a) az európai területi együttműködési projektben részt vevő tagállamok megállapodása szerint a közzétételi kötelezettséget az együttműködésben részes tagállamok mindegyike az általa hozott támogatási döntések tekintetében teljesíti, vagy

b) az európai területi együttműködési projekt tekintetében az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke vagy az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke (attól függően, hogy melyik az alkalmazandó) alapján kijelölt irányító hatóság Magyarországon működik, és az együttműködésben részes tagállamok nem állapodnak meg az a) pontban foglaltakról.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a támogatást nyújtó a közzétételi kötelezettséget az együttműködésben részes tagállamok által hozott valamennyi támogatási döntés tekintetében teljesíti.

(7) Ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyes kedvezményezetteknek odaítélt támogatás

a) az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá is tartozik,

b) az EMVA-ból társfinanszírozott, vagy azt az ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként nyújtják, és

c) kedvezményezettje adatainak közzététele az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 111-113. cikke szerint már megtörtént,

a támogatást nyújtó az adott támogatás vonatkozásában fennálló, 18/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közzétételi kötelezettséget úgy is teljesítheti, hogy az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor e bekezdés c) pontja szerinti közzététel helye szerinti weboldalt jelöli meg.

(8) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adózó által érvényesített kedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok tekintetében az állami adó- és vámhatóság a 18/A. § (1)-(4) bekezdésében említett közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében az adózás rendjéről szóló törvény 132. §-a szerinti tartalommal és határidőben szolgáltat adatot a miniszternek.

18/D. § (1) A miniszter a TVI honlapján közzéteszi

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatait, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma

aa) halászati állami támogatás és elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén - a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2a. szakaszában foglalt európai területi együttműködésre irányuló támogatások kivételével -meghaladja a tízezer eurónak,

ab) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. szakasza alapján az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás esetén meghaladja az ötszázezer eurónak,

ac) egyéb esetben pedig meghaladja a százezer eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja

ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,

bb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a 702/2014/EU bizottság rendelet esetében az ötszázezer eurónak

megfelelő forintösszeget,

c) az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja

ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a tízezer eurónak,

cb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a százezer eurónak

megfelelő forintösszeget,

d) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget,

e) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,

f) azokat az adatokat, amelyre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé a TVI honlapján, hogy

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16., 21a. és 22. cikke szerinti támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

aa) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti halászati állami támogatás és elsődleges mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a tízezer eurót elérő, de a százezer eurót meg nem haladó,

ab) a százezer eurót elérő, de az ötszázezer eurót meg nem haladó,

ac) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,

ad) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,

ae) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,

af) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,

ag) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó vagy

ah) a harmincmillió eurót meghaladó,

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó,

bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pont ac)-ah) alpontjában meghatározott,

c) az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a tízezer eurót elérő, de százezer eurót meg nem haladó,

cb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a százezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó és az a) pont ac)-ah) alpontjában meghatározott,

d) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve

da) a tízezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,

db) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,

dc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,

dd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy

de) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó

összegű kategóriába esik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a miniszter

a) a támogatás nyújtásának napjától számított hat hónapon belül, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének időpontjától számított egy éven belül, és

b) a támogatás nyújtásának, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének napjától számított tíz évig

teszi közzé.

(4) A miniszter az éves jelentést - a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén kétévente készített jelenést - az állami támogatási tárgyú szabályban, vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott határidőn belül továbbítja az Európai Bizottságnak."

7. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

1. 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a "tájékoztatási és" szövegrész helyébe a "tájékoztatási, jelentéstételi és" szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a "beszámolási" szövegrész helyébe a "jelentéstételi" szöveg,

3. 3. § (3) bekezdésében az "az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget." szövegrész helyébe az "a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozata alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének." szöveg,

4. 6. § (4a) bekezdésében az "a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül" szövegrész helyébe az "uniós állami támogatási tárgyú szabály másként nem rendelkezik" szöveg,

5. 11/A. § (9) bekezdésében az "a) pontja" szövegrész helyébe az "a) pontja és a 2022. évi LXV. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja" szöveg,

6. 11/A. § (11a) bekezdésében az "55/C. §-a" szövegrész helyébe az "55/C. §-a és a 2022. évi LXV. törvény 24. §-a" szöveg,

7. 16/A. § (1a) bekezdésében a "15.15." szövegrész helyébe a "19.15." szöveg,

8. 16/A. § (1b) bekezdésében a "tervvel" szövegrész helyébe a "terv készítési kötelezettségre, és az azzal" szöveg,

9. 16/B. § (1) bekezdés a) pontjában a "16/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben" szövegrész helyébe a "7. § (1) bekezdése szerinti bejelentés esetén" szöveg,

10. 16/B. § (1) bekezdés b) pontjában a "16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben" szövegrész helyébe a "7. § (2a) bekezdése szerinti bejelentés esetén" szöveg,

11. 16/B. § (1) bekezdés c) pontjában a "16/A. § (1) bekezdés c) pontja" szövegrész helyébe az "a 16/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja" szöveg,

12. 20. § (5) bekezdésében és 21. § (3) bekezdésében a "beszámolót" szövegrész helyébe a "jelentést" szöveg,

13. 25. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az "ötvenmillió" szövegrész helyébe az "ötvenötmillió" szöveg,

14. 25. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a "százmillió" szövegrész helyébe a "száztízmillió" szöveg,

15. 26. § (2) bekezdésében a "meg" szövegrész helyébe a "meg és azok ugyanazon vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódnak" szöveg,

16. 3. és 4. mellékletének címében a "beszámoló" szövegrész helyébe a "jelentés" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

1. 2. § 9b. pontja,

2. 2. § 9c. pontjában az "amely közvetlen adatszolgáltatás vagy közvetett adatszolgáltatás (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás módja) formájában teljesíthető," szövegrész,

3. 3. § (1) bekezdés d) pont dc) és dd) alpontja,

4. 6. § (1a)-(3) és (5)-(8) bekezdése,

5. 10. § (3) bekezdése,

6. 20/A. §-a,

7. 34. §-a.

9. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,

b) 5. melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

2. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható."

11. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás)

"b) a 48. és 50. alcím, valamint - a 103/H. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembevételével - az 57. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére."

12. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege]

"1. regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket - egy legalább 110 millió euró elszámolható költségű beruházási támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként meghaladja

a) a 24,75 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 30%,

b) a 41,25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 50%,

c) a 49,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 60%,"

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére)

"a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 11., 32., 35., 43-45. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás és elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 10 000 eurónak, egyéb esetben pedig a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról,"

14. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § E rendelet alapján - a 41/D. alcím kivételével - 2025. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni."

15. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § A regionális beruházási támogatás a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet] 2. és 14. alcíme szerint nyújtható."

16. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 35. alcíme szerint nyújtható."

17. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 39. alcíme szerint nyújtható."

18. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/S. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A válságtámogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 58. alcíme szerint nyújtható."

19. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 48. alcíme szerint nyújtható."

20. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 49. alcíme szerint nyújtható."

21. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 98. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 50. alcíme szerint nyújtható."

22. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/P. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 60%-át az Észak-Alföld tervezési-statisztikai régióban,

b) 45%-át a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régiókban,

c) 35%-át a Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban,

d) 10%-át Budapesten."

23. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 104/B. §-sal egészül ki:

"104/B. § E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (EU) 2022/2473 rendelet módosításáról szóló, 2023. június 23-i (EU) 2023/1315 rendelet (HL L 167., 2023.6.30., 1-90. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

24. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

1. 2. § 25. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113." szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41." szöveg,

2. 2. § 25b. pontjában a "11-24., a 30-40., a 42." szövegrész helyébe a "11., a 32., a 35." szöveg,

3. 2. § 26. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja" szövegrész helyébe a "2021/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5) bekezdése" szöveg,

4. 2. § 37. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30." szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 22." szöveg,

5. 2. § 52. pontjában a "651/2014/EU" szövegrész helyébe a "702/2014/EU" szöveg,

6. 2. § 68. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11." szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4." szöveg,

7. 2. § 69. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10." szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6." szöveg,

8. 2. § 70. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8." szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 7." szöveg,

9. 2. § 76. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24." szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 26." szöveg,

10. 2. § 101. pontjában a "651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29." szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 21." szöveg,

11. 17/C. § 13. pontjában a "megújuló energia termeléséhez" szövegrész helyébe a "megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez" szöveg,

12. 17/C. § 24. pontjában az "energiahatékonysági" szövegrész helyébe az "épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági" szöveg,

13. 19. § (1) bekezdés a) pontjában az "a 15/B., 46., 47. és" szövegrész helyébe az "a 46. és" szöveg,

14. 19. § (1a) bekezdésében a "11-16., 18-40., 42-45/A., 47." szövegrész helyébe a "11., 32., 35., 43-45." szöveg,

15. 19. § (2) bekezdés a) pontjában a "11-14., 23. és 30-69." szövegrész helyébe a "11. 32., 35., 41/D., 43-46., 48-48/A. és 50-69." szöveg,

16. 19. § (2) bekezdés b) pontjában a "12., 14., 17., 18., 24., 41-49." szövegrész helyébe a "41/D., 43-46., 48-48/A." szöveg,

17. 19. § (2) bekezdés g) pontjában a "49-54." szövegrész helyébe az "50-54." szöveg,

18. 19. § (2) bekezdés h) pontjában a "11-45/B. és 47." szövegrész helyébe a "11., 32., 35., 41/D., és 43-45." szöveg,

19. 23. § 18. pontjában az "a 30-32., 34., 35. és 38. alcím szerinti, továbbá energiatermelő létesítményhez nyújtott, a 37. alcím szerinti támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15" szövegrész helyébe a "megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 30" szöveg,

20. 23. § 23. pontjában a "150" szövegrész helyébe a "165" szövegrész, és a "75" szövegrész helyébe a "82,5" szöveg,

21. 23. § 24. pontjában a "30" szövegrész helyébe a "33" szöveg és a "100" szövegrész helyébe a "110" szöveg,

22. 23. § 24a. pontjában a "2" szövegrész helyébe a "2,2" szöveg,

23. 23. § 25. pontjában a "10" szövegrész helyébe a "11" szöveg és a "20" szövegrész helyébe a "22" szöveg,

24. 35. alcímében a "megújuló energia termeléséhez" szövegrész helyébe a "megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez" szöveg,

25. 100. § (2) bekezdésében az "az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt" szövegrész helyébe a "bármely három évben" szöveg,

26. 100. § (8) bekezdésében az "a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi" szövegrész helyébe a "bármely három" szöveg,

27. 105. § a) pontjában a "16-22., 24-41., 45-50., 52-56. és 56c." szövegrész helyébe a "38., 41., 53., 55. és 56." szöveg,

28. 105. § i) pontjában az "az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01" szövegrész helyébe az "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

1. 1. § a)-g) pontja,

2. 2. § (1) bekezdés 1., 2-4., 6a-9., 10a-11a., 15a-16., 18., 20., 22-24., 27-32., 33a-33b., 35-36., 38-42., 42b-44., 44b-51., 53-54a., 56-64., 65a-67., 72-75., 77b-80., 81-82., 83-90., 92-98., 100a., 101b., 102-103., 106-110. pontja,

3. 2. § (2)-(4) bekezdése,

4. 4-10., 11/A-31., 33-34., 36-41/C., 42., 45/A., 47. és 49. alcíme,

5. 19. § (3) bekezdésében a "12-16., 18., 22.," szövegrész,

6. 19. § (4) bekezdésében az " , a 17. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás" szövegrész,

7. 20. § (1) bekezdésében a "15/A., 15/B., 16., 17., 26-29., 41. és" szövegrész,

8. 20. § (2) bekezdésében az "és 12." szövegrész,

9. 21. § (4) bekezdésében a "16., 17.," és a "47.," szövegrész,

10. 21. § (6) bekezdése,

11. 23. § (1) bekezdés 2-17. és 19-22. pontja,

12. 23. § (2)-(5) bekezdése,

13. 26-32. §-a,

14. 67. § (2)-(4) bekezdése,

15. 67/A-67/B. §-a,

16. 73. § (2)-(3) bekezdése,

17. 74-76. §-a

18. 85/S. § (2)-(4) bekezdése,

19. 85/T-85/W. §-a,

20. 85/X. § (1)-(4) bekezdése,

21. 85/X. § (5) bekezdésében a "4. §, 6. §, 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § és" szövegrész,

22. 90. § (2) bekezdése,

23. 91. és 94. §-a,

24. 95. § (2)-(5) bekezdése,

25. 96. és 97. §-a,

26. 98. § (2)-(4) bekezdése,

27. 99. §-a,

28. 105. § a) pontjában az "5. § 1., 5-22. és 28-30. pontja, 7. § 1-22., 26-28., 31. és 36. pontja, 9. § 1-24., 28-30. és 36. pontja, 11. § 1-15. pontja, 13. § 1-4., 6., 11. és 12. pontja, 15. § 1-11. és 15. pontja, 17. § 1. pontja, valamint" szövegrész,

29. 105. § b) pontjában az "5. § 23. pontja, 7. § 23. pontja, 9. § 25. pontja, 11. § 16. pontja, 13. § 7. pontja, 15. § 12. pontja, 17. § 2. pontja, valamint" szövegrész,

30. 105. § c), e) és h) pontja,

31. 105. § d) pontjában az "5. § 25. pontja, 7. § 25. pontja, 9. § 27. pontja, 11. § 18. pontja, 13. § 9. pontja, 15. § 14. pontja, 17. § 4. pontja, valamint" szövegrész,

32. 105. § f) pontjában a "7. § 29. és 30. pontja, 9. § 32. pontja, valamint a" szövegrész,

33. 105. § g) pontjában az "5. § 27. pontja, 7. § 32. pontja, 9. § 33. pontja és" szövegrész.

3. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. § Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet] 231. § (2) bekezdése a következő d)-j) ponttal egészül ki:

[Ha a "Fenntartható zöld közlekedés" programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]

"d) kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatásként,

e) elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

f) tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatásként,

g) megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásként,

h) környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatásként,

i) csekély összegű támogatásként,

j) válságtámogatásként"

[nyújtható.]

27. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 231. § (3) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Ha az "Átállás a körforgásos gazdaságra" programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]

"e) erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatására irányuló beruházási támogatásként,

f) válságtámogatásként"

[nyújtható.]

28. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 231. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Ha a "Vízgazdálkodás" programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]

"c) válságtámogatásként"

[nyújtható.]

29. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 231. § (5) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

[Ha a "Magasan képzett, versenyképes munkaerő" programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]

"j) tesztelési és kísérleti infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

k) válságtámogatásként"

[nyújtható.]

30. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 231. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Ha az "Állam és közigazgatás" programterület keretében támogatható intézkedések finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]

"d) válságtámogatásként"

[nyújtható.]

31. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 231. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha az "Energetika (zöld átállás)" programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás

1. regionális beruházási támogatásként,

2. kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatásként,

3. dekarbonizációt is magában foglaló környezetvédelmi beruházási támogatásként,

4. elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

5. tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatásként,

6. épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

7. épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

8. energiahatékonyság-alapú szerződések megkötését elősegítő támogatásként,

9. épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatásként,

10. megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásként,

11. környezeti károk felszámolására, a természetes élőhelyek és ökoszisztémák rehabilitációjára, a biológiai sokféleség védelmére és visszaállítására, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében hozott természetalapú megoldások végrehajtására nyújtott beruházási támogatásként,

12. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,

13. erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatására irányuló beruházási támogatásként,

14. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

15. környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatásként,

16. csekély összegű támogatásként,

17. az "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret (2023/C 101/03)" című, 2023. március 17-i európai bizottsági közlemény 2.5. szakasza alapján az Európai Bizottság SA.102428 számú határozatával összhangban,

18. válságtámogatásként

nyújtható.

(8) Ha a "Magyarország REPowerEU terve" programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás

1. regionális beruházási támogatásként,

2. kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatásként,

3. dekarbonizációt is magában foglaló környezetvédelmi beruházási támogatásként,

4. elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

5. tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatásként,

6. épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

7. épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

8. energiahatékonyság-alapú szerződések megkötését elősegítő támogatásként,

9. épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatásként,

10. megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásként,

11. környezeti károk felszámolására, a természetes élőhelyek és ökoszisztémák rehabilitációjára, a biológiai sokféleség védelmére és visszaállítására, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében hozott természetalapú megoldások végrehajtására nyújtott beruházási támogatásként,

12. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,

13. erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatására irányuló beruházási támogatásként,

14. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

15. környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatásként,

16. csekély összegű támogatásként,

17. válságtámogatásként

nyújtható.

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltakon túl, ha az 1. melléklet 1-11. pontja szerinti programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igényli, akkor a támogatás az Európai Bizottság jóváhagyó határozatával összhangban nyújtható."

32. § A 373/2022. (IX. 10.) Korm. rendelet 232. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"232. § Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet] 2. alcíme, 3. § (3) bekezdése, 4-5. §-a, III. fejezete, valamint

1. regionális beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. alcíme,

2. kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. alcíme,

3. kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. alcíme,

4. kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. alcíme,

5. kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. alcíme,

6. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. alcíme,

7. tesztelési és kísérleti infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. alcíme,

8. innovációs klaszterhez nyújtott támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. alcíme,

9. eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. alcíme,

10. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. alcíme,

11. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. alcíme,

12. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. alcíme,

13. hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. alcíme,

14. dekarbonizációt is magában foglaló környezetvédelmi beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. alcíme,

15. elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. alcíme,

16. tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. alcíme,

17. épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. alcíme,

18. épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. alcíme,

19. energiahatékonyság-alapú szerződések megkötését elősegítő támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. alcíme,

20. épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. alcíme,

21. megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. alcíme,

22. a környezeti károk felszámolására, a természetes élőhelyek és ökoszisztémák rehabilitációjára, a biológiai sokféleség védelmére és visszaállítására, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében hozott természetalapú megoldások végrehajtására nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. alcíme,

23. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. alcíme,

24. erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatására irányuló beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. alcíme,

25. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. alcíme,

26. környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 44. alcíme,

27. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. alcíme,

28. belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. alcíme,

29. csekély összegű támogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 53. alcíme,

30. közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. alcíme,

31. személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. alcíme,

32. válságtámogatás esetén a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. alcíme

szerint nyújtható."

33. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 239. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"g) 231. § (1) bekezdés i) pontja, (2) bekezdés j) pontja, (3) bekezdés f) pontja, (4) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés k) pontja, (6) bekezdés d) pontja, (7) bekezdés 18. pontja, (8) bekezdés 17. pontja az "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret (2023/C 101/03)" című, 2023. március 17-i európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

34. § A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

1. 230/A. §-ában a "támogatás" szövegrész helyébe az "állami támogatás" szöveg,

2. 231. § (2) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdés a) pontjában a "támogatásként" szövegrész helyébe a "támogatásként," szöveg,

3. 231. § (2) bekezdés b) pontjában az "ellentételezéseként vagy" szövegrész helyébe az "ellentételezésként," szöveg,

4. 231. § (3) bekezdés b) pontjában az "ellentételezésként" szövegrész helyébe az "ellentételezésként," szöveg,

5. 231. § (3) bekezdés c) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (6) bekezdés b) pontjában a "támogatásként vagy" szövegrész helyébe a "támogatásként," szöveg,

6. 231. § (4)-(6) bekezdésében a "komponens" szövegrész helyébe a "programterület" szöveg,

7. 239. § a) pontjában a "(2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a)-g) pontja és (6) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés a) és d)-h) pontja, (3) bekezdés a) és e) pontja, (5) bekezdés a)-f) és j) pontja, (6) bekezdés a) pontja, (7) bekezdés 1-15. pontja és (8) bekezdés 1-15. pontja" szöveg,

8. 239. § b) pontjában a "(3) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés h) pontja, valamint (6) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés h) pontja, (2) bekezdés i) pontja, (3) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés h) pontja, (6) bekezdés b) pontja, (7) bekezdés 16. pontja, és (8) bekezdés 16. pontja" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

1. 231. § (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés a) és b) pontja, (5) bekezdés g) és i) pontja, (6) bekezdés c) pontja,

2. 231. § (6) bekezdés b) pontjában a "(de minimis)" szövegrész,

3. 239. § e) és f) pontja.

4. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím és a 3. alcím 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 639/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján 2023. december 31-ig nyújtott támogatás"

2. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 19. ponttal egészül ki:

"19. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján 2024. január 1. után nyújtott támogatás

19.1. Regionális támogatás

19.1.1. Regionális beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)

19.1.2. Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)

19.2. Kis- és középvállalkozásnak nyújtott támogatás

19.2.1. Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)

19.2.2. Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)

19.2.3. Kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)

19.2.4. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19a. cikk)

19.2.5. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19b. cikk)

19.2.6. Mikrovállalkozások részére a villamosenergia-, gáz- vagy hőszolgáltatással kapcsolatos állami beavatkozások formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19c. cikk)

19.2.7. Kkv-k részére az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja nyomán bekövetkező áremelkedések hatásainak enyhítése érdekében a villamos energia, a gáz, vagy a földgázból vagy villamos energiából előállított hő szolgáltatásával kapcsolatos ideiglenes állami beavatkozások formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19d. cikk)

19.3. Európai területi együttműködésre irányuló támogatás

19.3.1. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)

19.3.2. Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű támogatások (651/2014/EU bizottsági rendelet 20a. cikk)

19.4. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás

19.4.1. Kockázatfinanszírozási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

19.4.2. Természetes személynek minősülő magánbefektetőknek biztosított adóösztönzők formáját öltő kockázatfinanszírozási támogatás kkv-k részére (651/2014/EU bizottsági rendelet 21a. cikk)

19.4.3. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)

19.4.4. Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)

19.4.5. Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)

19.5. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

19.5.1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)

19.5.1.1. Alapkutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés a) pont]

19.5.1.2. Alkalmazott kutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés b) pont]

19.5.1.3. Kísérleti fejlesztés [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés c) pont]

19.5.1.4. Megvalósíthatósági tanulmány [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés d) pont]

19.5.2. A "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25a. cikk)

19.5.3. A Marie Sktodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25b. cikk)

19.5.4. A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25c. cikk)

19.5.5. Partnerségalakításra irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25d. cikk)

19.5.6. Az Európai Védelmi Alap vagy az európai védelmi ipari fejlesztési program által támogatott projektek társfinanszírozásában érintett támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25e. cikk)

19.5.7. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)

19.5.8. Tesztelési és kísérleti infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26a. cikk)

19.5.9. Innovációs klaszterhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)

19.5.10. Kis és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)

19.5.11. Eljárási és szervezési innováció támogatása (651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)

19.5.12. A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)

19.6. Képzési támogatás

19.6.1. Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)

19.7. Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás

19.7.1. Hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)

19.7.2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)

19.7.3. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)

19.7.4. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)

19.8. Környezetvédelmi támogatás

19.8.1. Dekarbonizációt is magában foglaló környezetvédelmi beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)

19.8.2. Elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36a. cikk)

19.8.3. Tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36b. cikk)

19.8.4. Épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)

19.8.5. Épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38a. cikk)

19.8.6. Energiahatékonyság-alapú szerződések megkötését elősegítő támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38b. cikk)

19.8.7. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)

19.8.8. Megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)

19.8.9. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)

19.8.10. Kis projektek megújulóenergia- és megújulóhidrogén-termelésének, valamint a megújulóenergia-közösségeknek az ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)

19.8.11. A 2003/96/EK irányelv szerinti adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)

19.8.12. Környezetvédelmi adókedvezmény vagy adójellegű díjkedvezmény formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 44a. cikk)

19.8.13. A környezeti károk felszámolására, a természetes élőhelyek és ökoszisztémák rehabilitációjára, a biológiai sokféleség védelmére és visszaállítására, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében hozott természetalapú megoldások végrehajtására nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)

19.8.14. Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)

19.8.15. Erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való átállás támogatására irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)

19.8.16. Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk)

19.8.17. Környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk)

19.9. Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás

19.9.1. A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk)

19.10. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás

19.10.1. Helyhez kötött széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)

19.10.2. 4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52a. cikk)

19.10.3. A transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52b. cikk)

19.10.4. Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52c. cikk)

19.10.5. Felhordó hálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52d. cikk)

19.11. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

19.11.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk)

19.11.2. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikk)

19.12. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

19.12.1. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk)

19.13. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

19.13.1. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk)

19.14. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

19.14.1. Regionális repülőterekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikk)

19.15. Kikötőkre irányuló támogatás

19.15.1. Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56b. cikk)

19.15.2. Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikk)

19.16. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás

19.16.1. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk)

19.16.1.1. Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projekthez nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (2) bekezdés]

19.16.1.2. A kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (3) bekezdés]

19.16.1.3. Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (4) bekezdés]

19.16.1.4. A szociális, oktatási, kulturális és természetiörökség-infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (5) bekezdés]

19.16.1.5. A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (6) bekezdés]

19.16.1.6. Egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (7) bekezdés]

19.16.1.7. A környezetvédelemre - beleértve az éghajlatvédelmet - irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (8) bekezdés]

19.16.1.8. A kutatásra-fejlesztésre, innovációra és digitalizációra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (9) bekezdés]

19.16.1.9. Az InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (10) bekezdés]

19.16.2. Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás (651/2014/EU 56d. és 56f. cikk)" "

2. melléklet a 639/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

I. RÉSZ
A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk
A támogatás száma (a miniszter tölti ki).............
RégióA régió neve............Regionális támogatási státusz
a 25. § (1) bekezdése alapján......
A támogatást nyújtó hatóságNév.............
Postacím.............
Internetcím.............
A támogatási intézkedés megnevezése.............
Nemzeti jogalap (a Magyar Közlönyben megjelent
támogatás elérhetősége)
.............
A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes
elérhetősége
.............
Az intézkedés típusa□ Program
□ Ad hoc támogatásA kedvezményezett és annak
a csoportnak a neve, amelyhez
tartozik.............
Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás
módosítása
A támogatás bizottsági
hivatkozási száma
□ Meghosszabbítás.............
□ Módosítás.............
Időtartam program esetén[év][hónap][nap]
[év][hónap][nap]
A támogatás nyújtásának napja ad hoc támogatás
esetén
[év][hónap][nap]
Érintett gazdasági ágazat□ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás
(kérjük, adja meg TEÁOR csoport szintjén):.....................
A kedvezményezett típusa□ Kkv
□ Nagyvállalkozás
KöltségvetésA program tervezett éves teljes
költségvetése
... Ft
A vállalkozásnak odaítélt ad hoc
támogatás teljes összege
... Ft
Kezességvállalás összege
(hitelösszeg)
... Ft
Támogatási eszköz□ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás
□ Hitel/visszafizetendő előleg
□ KezességvállalásHa releváns, a bruttó támogatási
egyenérték kiszámításának
módszerét jóváhagyó bizottsági
határozat száma ....
□ Adókedvezmény vagy adómentesség
□ Kockázati tőke nyújtása
□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában
a következő kategóriák közül melyiknek felelne meg
a legjobban): □ Vissza nem térítendő támogatás □ Kölcsön
□ Kezességvállalás□ Adókedvezmény □ Kockázati tőke nyújtása
Uniós alap(ok)ból történő
társfinanszírozás esetén
Az uniós alap(ok) neveAz uniós
társfinanszírozás összege
(uniós alaponként)
... Ft ... Ft
Teljes összeg . Ft
II. RÉSZ
Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a támogatási
intézkedés.
Elsődleges (általános)
célkitűzés
CélkitűzésLegmagasabb
támogatási intenzitás
vagy legmagasabb
támogatási összeg
Kkv-k
bónuszai
Regionális támogatásRegionális beruházási támogatás
(14. cikk)
Program...%...%
Ad hoc támogatás...%...%
Regionális városfejlesztési támogatás (16. cikk)... Ft...%
Kkv-knak nyújtott
támogatás
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás
(17. cikk)
...%...%
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatás (18. cikk)
...%...%
Kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez
nyújtott támogatás (19. cikk)
...%...%
A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben részt
vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás
(19a. cikk)
...%...%
A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből
részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás
(19b. cikk)
... Ft...%
Mikrovállalkozások részére a villamosenergia-, gáz- vagy
hőszolgáltatással kapcsolatos állami beavatkozások
formájában nyújtott támogatás (19c. cikk)
... Ft...%
Kkv-k részére az Oroszország Ukrajna elleni agressziós
háborúja nyomán bekövetkező áremelkedések hatásainak
enyhítése érdekében a villamos energia, a gáz, vagy
a földgázból vagy villamos energiából előállított hő
szolgáltatásával kapcsolatos ideiglenes állami beavatkozások
formájában nyújtott támogatás (19d. cikk)
... Ft...%
Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő
vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás
(20. cikk)
...%...%
Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési
projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű
támogatások (20a. cikk)
... Ft...%
A kkv-k finanszírozási
eszközökhöz
való hozzáférését
elősegítő támogatás
Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk)... Ft...%
Természetes személynek minősülő magánbefektetőknek
biztosított adóösztönzők formáját öltő kockázatfinanszírozási
támogatás kkv-k részére (21a. cikk)
...%...%
Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk)... Ft...%
Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak
nyújtott támogatás (23. cikk)
.% induló vállalkozások
részére nyújtott
támogatás esetén: ... Ft
...%
Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (24. cikk)...%...%
Kutatás fejlesztési és
innovációs támogatás
Kutatás fejlesztési projektekhez
nyújtott támogatás (25. cikk)
Alapkutatás
[25. cikk
(2) bekezdés
a) pontja]
...%...%
Alkalmazott kutatás
[25. cikk
(2) bekezdés
b) pontja]
...%...%
Kísérleti fejlesztés
[25. cikk (2)
bekezdés c) pontja]
...%...%
Megvalósíthatósági
tanulmány
[25. cikk
(2) bekezdés
d) pontja]
...%...%
A "kiválósági pecsét" minőségi védjegyben részesült
projektekre irányuló támogatás (25a. cikk)
... Ft...%
A Marie Sktodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által
támogatott ötlet életképességi cselekvésekre irányuló
támogatás (25b. cikk)
... Ft...%
A társfinanszírozott kutatás fejlesztési projektekben foglalt
támogatás (25c. cikk)
...%...%
Partnerségalakításra irányuló támogatás (25d. cikk)...%...%
Az Európai Védelmi Alap vagy az európai védelmi
ipari fejlesztési program által támogatott projektek
társfinanszírozásában érintett támogatás (25e. cikk)
...%...%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
(26. cikk)
...%...%
Tesztelési és kísérleti infrastruktúrához nyújtott beruházási
támogatás (26a. cikk)
...%...%
Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. cikk)...%...%
Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk)...%...%
Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk)...%...%
A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás
fejlesztési támogatás (30. cikk)
...%...%
Képzési támogatásKépzési támogatás (31. cikk)...%...%
Hátrányos helyzetű
és megváltozott
munkaképességű
munkavállalókra
irányuló támogatás
Hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás
formájában nyújtott támogatás (32. cikk)
...%...%
Megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott
támogatás (33. cikk)
...%...%
Megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez
nyújtott támogatás (34. cikk)
...%...%
Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit
ellentételező támogatás (35. cikk)
...%...%
Környezetvédelmi
támogatás
Dekarbonizációt is magában foglaló környezetvédelmi
beruházási támogatás (36. cikk)
...%...%
Elektromos- vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott
beruházási támogatás (36a. cikk)
...%...%
Tiszta üzemű vagy kibocsátásmentes járművek beszerzésére
és járművek utólagos átalakítására nyújtott beruházási
támogatás (36b. cikk)
...%...%
Épületek energiahatékonyságának kivételével az
energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási
támogatás (38. cikk)
...%...%
Épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott
beruházási támogatás (38a. cikk)
...%...%
Energiahatékonyság-alapú szerződések megkötését elősegítő
támogatás (38b. cikk)
... Ft...%
Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi
eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (39. cikk)
... Ft...%
Megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú
kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
(41. cikk)
...%...%
Megújuló energiaforrásból származó villamos energia
termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás
(42. cikk)
...%...%
Kis projektek megújulóenergia- és megújulóhidrogén-
termelésének, valamint a megújulóenergia-közösségeknek az
ösztönzésére irányuló működési támogatás (43. cikk)
...%...%
A 2003/96/EK irányelv szerinti adókedvezmény formájában
nyújtott támogatás (44. cikk)
...%...%
Környezetvédelmi adókedvezmény vagy adójellegű
díjkedvezmény formájában nyújtott támogatás (44a. cikk)
...%...%
A környezeti károk felszámolására, a természetes élőhelyek
és ökoszisztémák rehabilitációjára, a biológiai sokféleség
védelmére és visszaállítására, illetve az éghajlatváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás
mérséklése érdekében hozott természetalapú megoldások
végrehajtására nyújtott beruházási támogatás (45. cikk)
...%...%
Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott
beruházási támogatás (46. cikk)
...%...%
Erőforrás-hatékonyságra és a körforgásos gazdaságra való
átállás támogatására irányuló beruházási támogatás (47. cikk)
...%...%
Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási
támogatás (48. cikk)
...%...%
Környezetvédelmi és energetikai tanulmányhoz és
tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (49. cikk)
...%...%
Természeti
katasztrófa okozta
károk helyreállítására
nyújtott támogatás
A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló
támogatási programok (50. cikk) A természeti katasztrófa
típusa □ földrengés □ lavina □ földcsuszamlás □ árvíz
□ tornádó □ hurrikán □ vulkánkitörés □ erdőtűz
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátuma
[év][hónap][nap] [év][hónap][nap]
...%...%
Széles sávú
infrastruktúrára
irányuló támogatás
Helyhez kötött széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez
nyújtott támogatás (52. cikk)
... Ft...%
4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (52a. cikk)... Ft...%
A transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával
kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás
(52b. cikk)
...%...%
Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás
(52c. cikk)
... Ft...%
Felhordó hálózatokhoz nyújtott támogatás (52d. cikk)...%...%
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásA kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatás (53. cikk)
...%...%
Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok
(54. cikk)
...%...%
Sportlétesítményekre
és multifunkcionális
szabadidős
létesítményekre
nyújtott támogatás
Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős
létesítményekre nyújtott támogatás (55. cikk)
...%...%
Helyi infrastruktúrára
irányuló támogatás
Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk)...%...%
Regionális
repülőterekre
irányuló támogatás
Regionális repülőterekre irányuló támogatás (56a. cikk)...%...%
Kikötőkre irányuló
támogatás
Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (56b. cikk)...%...%
Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (56c. cikk)...%...%
Az InvestEU Alap által
támogatott pénzügyi
termékek keretében
nyújtott támogatás
(56d., 56f. cikk)
56e. cikkAz (EU) 2021/1153
rendelet keretében
finanszírozott, vagy
az említett rendelet
szerinti "kiválósági
pecsét" minőségi
védjegyben
részesült,
a transzeurópai
digitális
konnektivitási
infrastruktúrával
kapcsolatos közös
érdekű projekthez
nyújtott támogatás
[56e. cikk
(2) bekezdés]
... Ft...%
A kizárólag egyes támogatható társadalmi gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [56e. cikk (3) bekezdés]... Ft...%
Energiatermelésre
és energetikai
infrastruktúrára
irányuló támogatás [56e. cikk (4) bekezdés]
... Ft...%
A szociális, oktatási,
kulturális és
természeti örökség
infrastruktúrára és
tevékenységekre
irányuló támogatás [56e. cikk (5) bekezdés]
... Ft...%
A közlekedésre
és a közlekedési
infrastruktúrára
irányuló támogatás [56e. cikk (6) bekezdés]
... Ft...%
Egyéb
infrastruktúrákra
irányuló támogatás
[56e. cikk
(7) bekezdés]
... Ft...%
A környezet
védelemre
beleértve
az éghajlatvédelmet
irányuló támogatás
[56e. cikk
(8) bekezdés]
... Ft...%
A kutatásra
fejlesztésre,
innovációra és
digitalizációra
irányuló támogatás
[56e. cikk
(9) bekezdés]
... Ft...%
Az InvestEU
Alapból támogatott
finanszírozás
formájában kkv
knak vagy kis
méretű közepes
tőkeértékű
vállalatoknak
nyújtott támogatás
[56e. cikk
(10) bekezdés]
... Ft...%
Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált
közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás
(56f. cikk)
... Ft...%

"

Tartalomjegyzék