32022R2473[1]

A Bizottság (EU) 2022/2473 rendelete (2022. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2473 RENDELETE

(2022. december 14.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

I. FEJEZET

Közös rendelkezések

1. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a következőknek nyújtott támogatásokra kell alkalmazni:

a) halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k);

b) az 54. és az 55. cikk szerinti helyi önkormányzatok; valamint

c) a 29. cikk szerinti halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek.

Ez a rendelet alkalmazandó a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó bármely vállalkozásnak az alábbi célok bármelyikére nyújtott támogatásokra is, függetlenül a támogatásban részesülő vállalkozás méretétől:

a) természeti katasztrófák által okozott károk helyreállítása;

b) a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk helyreállítása;

c) védett állatok által okozott károk helyreállítása; valamint

d) halászati és akvakultúra-ágazati innováció.

E rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan támogatás, amelynek összegét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;

b) a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás;

d) az e cikk (5) bekezdésében említett vállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás;

e) a következőkre irányuló műveletekhez vagy kiadásokhoz nyújtott támogatás: i. halászhajó halászati kapacitásának növelése; ii. olyan berendezés beszerzése, amely növeli a halászhajó halfelderítő képességét; iii. halászhajók építése, beszerzése vagy importálása, amennyiben a 20. cikk másként nem rendelkezik; iv. halászhajók átadása harmadik országok részére vagy valamely harmadik ország lobogójára történő átlobogózása többek között oly módon, hogy közös vállalkozást hoznak létre harmadik országbeli partnerekkel; v. halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése és végleges beszüntetése; vi. felderítő halászat; vii. vállalkozás tulajdonjogának átruházása, ha a 20. cikk másként nem rendelkezik; viii. közvetlen állománypótlás, kivéve, ha az kísérleti jellegű; ix. új kikötők vagy új árverési csarnokok építése; x. olyan piaci intervenciós mechanizmusok, amelyek célja a halászati vagy akvakultúra-termékek visszavonása a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az árcsökkenés megelőzése vagy az árak emelése érdekében; xi. a halászhajók fedélzetén végrehajtott olyan beruházások, amelyekre szükség van a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában hatályban lévő uniós jogban előírt követelmények betartásához, ideértve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek összefüggésében az Unióra háruló kötelezettségekből eredő követelményeket; xii. az olyan halászhajók fedélzetén végrehajtott beruházások, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző két naptári évben kevesebb, mint 60 napot töltöttek halászati tevékenységek végzésével; xiii. halászhajó fő- vagy segédhajtóművének cseréje vagy korszerűsítése;

f) olyan vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek i. az 1005/2008/EK rendelet ( 1 ) 42. cikke vagy az 1224/2009/EK rendelet ( 2 ) 90. cikke szerinti súlyos jogsértést követtek el; ii. az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós jegyzékében szereplő halászhajók vagy az említett rendelet 33. cikkében meghatározottak szerint nem együttműködő harmadik országnak minősülő ország lobogója alatt közlekedő hajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában érintettek; vagy iii. elkövették a 2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 3. és 4. cikkében meghatározott, a környezettel kapcsolatos bűncselekmények valamelyikét, amennyiben a támogatási kérelmet e rendelet 32-39. cikke szerint nyújtották be.

Ez a rendelet nem alkalmazandó nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatásokra, a következőkhöz nyújtott támogatások kivételével:

a) közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben részt vevő vagy azokból részesülő vállalkozások;

b) az állatbetegségek megelőzésével, megfékezésével és felszámolásával kapcsolatos költségek ellentételezése;

c) a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok; vagy

d) az alábbi esetekben, feltéve, hogy az adott vállalkozás a szóban forgó jelenség által okozott veszteségek vagy károk miatt vált nehéz helyzetben lévő vállalkozássá: i. a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás; vagy ii. védett állatok által okozott károk helyreállítása.

Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan támogatási programokra, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi támogatás kifizetését azon vállalkozások számára, amelyekkel szemben visszafizetési felszólítás van érvényben valamely korábbi bizottsági határozat nyomán, amely jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított valamely támogatást, a következők valamelyikének kivételével:

a) a természeti katasztrófák vagy természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatási programok; vagy

b) a közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült költségekre vonatkozó támogatási programok, valamint a közösségvezérelt helyi fejlesztésben részt vevő vagy abból részesülő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, összhangban az 54. és az 55. cikkel.

E rendelet nem alkalmazható olyan állami támogatási intézkedésekre, amelyek önmagukban vagy a hozzájuk kapcsolódó feltételek, illetve finanszírozási módszerek révén szükségképpen az uniós jog megsértéséhez vezetnek, különös tekintettel a következőkre:

a) olyan támogatás, amely esetében a támogatás nyújtását ahhoz a kötelezettséghez kötik, hogy a kedvezményezett vállalkozásnak az adott tagállamban legyen a székhelye vagy túlnyomórészt ott legyen letelepedve. Megengedett azonban az a követelmény, hogy a kedvezményezett a támogatás kifizetésének időpontjában telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzen a támogatást nyújtó tagállamban;

b) olyan támogatás, amely esetében a támogatás nyújtását ahhoz a kötelezettséghez kötik, hogy a kedvezményezett vállalkozás belföldön előállított termékeket használjon vagy belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe; vagy

c) olyan támogatás, amely korlátozza a kedvezményezett vállalkozás azon lehetőségét, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs eredményeket más tagállamokban is hasznosítsa;

d) az élőhelyvédelmi irányelv, a madárvédelmi irányelv, a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelv és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések.

E rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) a 20., 21., 24., 26-30., 33., 43., 46., 48., 50. és 52. cikkben említett támogatási programok, amennyiben megfelelnek a 12. cikkben foglalt feltételeknek, a hatálybalépésüket követő 6 hónap elteltével. Mindazonáltal a Bizottság a tagállamok által bejelentett vonatkozó értékelési terv kiértékelését követően úgy határozhat, hogy ezt a rendeletet egy adott támogatási program hatálybalépését követően 6 hónapnál hosszabb ideig kell alkalmazni. Az értékelési tervek benyújtásakor a tagállamoknak egyúttal be kell nyújtaniuk a következőket is: minden olyan információ, amelyre a Bizottságnak az értékelési tervek értékeléséhez és a határozathozatalhoz szüksége van;

b) az a) pontban említett programok módosításai, kivéve azokat a módosításokat, amelyek nem befolyásolhatják a támogatási program e rendelet értelmében vett összeegyeztethetőségét, illetve nem befolyásolhatják jelentősen a jóváhagyott értékelési terv tartalmát.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "ad hoc támogatás": nem támogatási program keretében nyújtott támogatás;

2. "természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség": olyan kedvezőtlen időjárási körülmények - például fagy, viharok és jégeső, jég, heves vagy tartós esőzés vagy súlyos aszály -, amelyek több mint 30 %-kal csökkentik az alábbi módszerek bármelyike alapján kiszámított átlagos termésmennyiséget: a) a megelőző hároméves időszak; b) a megelőző ötéves időszakra vonatkozóan a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlag;

3. "támogatás": minden olyan intézkedés, amely megfelel az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek;

4. "támogatási intenzitás": a támogatás bruttó összege az elszámolható költségek százalékában kifejezve, az adók és egyéb illetékek levonása előtt;

5. "támogatási program": olyan intézkedés, amely alapján - anélkül, hogy további végrehajtási intézkedésekre lenne szükség - az intézkedésben általában és absztrakt módon meghatározott vállalkozások számára egyedi támogatást lehet odaítélni, valamint olyan intézkedések, amelyek alapján egy konkrét projekthez nem kapcsolódó támogatás egy vagy több vállalkozás számára határozatlan időre és/vagy határozatlan összegre vonatkozóan nyújtható;

6. "biológiai védelem": azon igazgatási és fizikai intézkedések, amelyek célja a betegségek bejutási, kialakulási és terjedési kockázatának csökkentése: a) az egy állatpopuláción belül kialakuló, illetve arra és arról továbbterjedő betegségek tekintetében, vagy b) az egy létesítményen, körzeten, kompartmenten, szállítóeszközön vagy bármilyen más egyéb létesítményen, épületen vagy helyen belül, illetve arra és arról továbbterjedő betegségek tekintetében;

7. "megfékezési és felszámolási intézkedések": olyan állatbetegségekkel kapcsolatos intézkedések, amelyek kitörését valamely illetékes hatóság hivatalosan elismerte, illetve olyan növénykárosítókkal vagy idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos intézkedések, amelyek jelenlétét valamely illetékes hatóság hivatalosan elismerte;

8. "a támogatás odaítélésének időpontja": az a nap, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a kedvezményezett vállalkozás jogi felhatalmazást kap a támogatás igénybevételére;

9. "ragadozó általi pusztítás": hálóban lévő vagy tóban tartott halak védett állatok, például fókák, tengeri vidrák és tengeri madarak általi pusztítása;

10. "értékelési terv": egy vagy több támogatási programot lefedő dokumentum, amely legalább a következő minimális szempontokat tartalmazza: az értékelendő célkitűzések, az értékelési kérdések, az eredménymutatók, az értékelés elvégzéséhez tervezett módszer, az adatgyűjtési követelmények, az értékelés tervezett ütemezése, beleértve az időközi és a végső értékelő jelentés benyújtásának időpontját, az értékelést végző független testület bemutatása vagy a testület kiválasztására alkalmazandó kritériumok, valamint az értékelés közzétételét biztosító szabályok;

11. "adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási program": adókedvezmény formájában megvalósuló korábbi támogatási programot módosító és felváltó, adókedvezmény formájában megvalósuló program;

12. "halász": minden olyan természetes személy, aki az érintett tagállam által elismerten kereskedelmi célú halászati tevékenységet folytat;

13. "halászati és akvakultúra-termékek": az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) I. mellékletében felsorolt termékek;

14. "halászati és akvakultúra-ágazat" az a gazdasági ágazat, amely magában foglalja a halászati és akvakultúra-termékek termelésével, feldolgozásával és piaci értékesítésével kapcsolatos valamennyi tevékenységet;

15. "halászati kapacitás": a hajó tonnatartalma bruttó tonnatartalomban (BT) és teljesítménye kilowattban (kW), az (EU) 2017/1130 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 4. és 5. cikkében meghatározottak szerint;

16. "halászkikötő": valamely tagállam által hivatalosan elismert - tengeri vagy belvízi - vízi és egyben szárazföldi terület, amely infrastruktúrája és berendezései révén lehetővé teszi elsősorban a halászhajók fogadását, fogásuk ki- és berakodását, tárolását, fogadását és leadását, valamint a halászok be- és kiszállását;

17. "bruttó támogatási egyenérték": a támogatás összege oly módon számítva, mintha a támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtották volna a kedvezményezett vállalkozásnak, az adók és egyéb illetékek levonása előtt;

18. "egyedi támogatás": ad hoc támogatás és támogatási program keretében egyéni kedvezményezetteknek odaítélt támogatás;

19. "belvízi halászat": a szárazföldi vizeken hajókkal vagy egyéb - többek közt a jéghalászatra használt - eszközökkel, kereskedelmi célból végzett halászati tevékenység;

20. "idegenhonos inváziós fajok": az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) (a továbbiakban: 1143/2014/EU rendelet) 3. cikkének 3. és 4. pontjában meghatározottak szerinti, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok és a tagállamok számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok;

21. "természeti katasztrófa": földrengés, lavina, földcsuszamlás, árvíz, tornádó, hurrikán, vulkánkitörés és természeti eredetű kontrollálatlan vegetációtűz;

22. "legkülső régiók": az EUMSZ 349. cikkében említett régiók;

23. "védett állat": az uniós vagy a nemzeti jogszabályok által védett állat, a halak kivételével;

24. "visszafizetendő előleg": projekthez nyújtott olyan kölcsön, amelyet egy vagy több részletben fizetnek ki, és amely kölcsön visszafizetésének feltételei a projekt eredményétől függenek;

25. "kkv-k" vagy "mikro-, kis- és középvállalkozások": az I. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások;

26. "kisüzemi part menti halászat": az alábbiak által folytatott halászati tevékenységek: a) 12 méter teljes hosszúságot el nem érő és az 1967/2006/EK tanácsi rendelet ( 7 ) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott vontatott halászfelszereléssel nem rendelkező, tengeri vagy belvízi halászhajó; vagy b) partról történő halászatot folytató halászok, köztük a kagylóhalászok;

27. "munkák megkezdése": vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, vagy a berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás, vagy más olyan kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az olyan előkészítő munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Felvásárlás esetén a munkák megkezdésének időpontja a megszerzett létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök megszerzésének időpontja;

28. "támogatott szolgáltatások": a támogatás olyan formája, amelyben a támogatást közvetve, természetben nyújtják a végső kedvezményezett vállalkozásnak, és azt a szóban forgó szolgáltatást vagy tevékenységet végző szolgáltatónak fizetik ki;

29. "nehéz helyzetben lévő vállalkozás": a 651/2014/EU rendelet ( 8 ) 2. cikkének 18. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás.

3. cikk

Bejelentési határérték

4. cikk

A mentesség feltételei

5. cikk

A támogatás átláthatósága

A következő támogatási kategóriák tekintendők átláthatónak:

a) a vissza nem térítendő támogatásból, kamattámogatásból és támogatott szolgáltatásokból álló támogatás;

b) kölcsön formájában nyújtott támogatás, amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása a támogatás odaítélésekor irányadó referencia-kamatláb alapján történik;

c) kezességvállalás formájában nyújtott támogatás: i. amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása egy bizottsági közleményben megállapított mentesülési díj alapján történik; vagy ii. amennyiben a kezességvállalás bruttó támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertant - annak az állami támogatásokról szóló, abban az időben alkalmazandó bizottsági rendeletek alapján a Bizottságnak történő bejelentését követően - az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény vagy az azt követő későbbi közlemények alapján a Bizottság az intézkedés végrehajtását megelőzően elfogadta, és a jóváhagyott módszertan kifejezetten vonatkozik az e rendelet alkalmazásához kapcsolódó, szóban forgó kezességvállalás-típusra és az alapul szolgáló ügylettípusra;

d) az adókedvezmény formájában nyújtott támogatás, amennyiben az intézkedés olyan felső határt állapít meg, amely biztosítja, hogy nem lépik túl az alkalmazandó küszöbértéket;

e) visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatás, amennyiben a visszafizetendő előleg teljes névértéke nem haladja meg az e rendelet alapján alkalmazandó határértéket, illetve amennyiben az intézkedés végrehajtását megelőzően a visszafizetendő előleg bruttó támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertant - annak bejelentését követően - a Bizottság elfogadta.

E rendelet alkalmazásában a következő támogatási kategóriák nem tekinthetők átlátható támogatásnak:

a) a tőkeinjekciókból álló támogatás;

b) a kockázatfinanszírozási intézkedésekből álló támogatás.

6. cikk

Ösztönző hatás

A támogatás akkor tekinthető ösztönző hatásúnak, ha a kedvezményezett vállalkozás a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdését megelőzően írásbeli támogatási kérelmet nyújtott be az érintett tagállamhoz. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) a vállalkozás neve és mérete;

b) a projekt vagy a tevékenység ismertetése, beleértve megkezdésének és befejezésének időpontját is;

c) a projekt vagy a tevékenység helyszíne;

d) az elszámolható költségek jegyzéke; valamint

e) a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, kezességvállalás, visszafizetendő előleg vagy egyéb) és a projekthez vagy a tevékenységhez szükséges állami finanszírozás összege.

A nagyvállalatoknak nyújtott ad hoc támogatás akkor tekinthető ösztönző hatásúnak, ha a (2) bekezdésben megállapított feltétel teljesülésének biztosításán túlmenően a tagállam az adott ad hoc támogatás odaítélését megelőzően ellenőrizte, hogy a kedvezményezett vállalkozás által összeállított dokumentáció alátámasztja, hogy a támogatás az alábbiak közül egy vagy több következménnyel jár:

a) a támogatás a projekt, illetve a tevékenység körének lényeges bővülését eredményezi;

b) a támogatás a kedvezményezett vállalkozás által a projektre, illetve a tevékenységre fordított teljes összeg lényeges növekedését eredményezi;

c) a támogatás az érintett projekt, illetve tevékenység végrehajtási ütemének lényeges felgyorsulását eredményezi;

d) beruházási célú ad hoc támogatás esetében a támogatás hiányában nem került volna sor a projekt, illetve a tevékenység végrehajtására az érintett térségben, vagy a projekt, illetve a tevékenység nem lett volna kellően nyereséges a kedvezményezett vállalkozás számára az érintett térségben.

Ösztönző hatásúnak tekintendők az adókedvezmény formájában megvalósuló intézkedések abban az esetben, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) az intézkedés objektív kritériumoknak megfelelően és további tagállami mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát; és

b) az intézkedést azelőtt fogadták el és léptették hatályba, hogy a támogatott projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött volna. Ez a követelmény nem alkalmazandó az adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási programok esetében, amennyiben a tevékenységre adókedvezmény formájában megvalósuló korábbi támogatási programok vonatkoztak.

E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a következő támogatási kategóriáknak nem kell ösztönző hatásúnak lenniük, illetve a következő támogatási kategóriák ösztönző hatásúnak tekinthetők:

a) az állatbetegségek megelőzése, megfékezése és felszámolása kapcsán felmerült költségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 42. cikkben megállapított feltételek;

b) a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 49. cikkben foglalt feltételek;

c) a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk helyreállítására irányuló támogatás, amennyiben teljesülnek az 51. cikkben foglalt feltételek;

d) a védett állatok által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 53. cikkben foglalt feltételek;

e) a 2003/96/EK irányelv 15. cikke (1) bekezdésének f) pontja és 15. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok által adómentesség vagy -kedvezmények formájában bevezetett támogatás, amennyiben teljesülnek az 56. cikkben megállapított feltételek;

f) a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) projektjeiben részt vevő vagy azokból részesülő kkv-k részére nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek az 54. és az 55. cikkben foglalt vonatkozó feltételek;

g) a 45. cikk (1) bekezdése b) pontjának vii. alpontjában említett forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 45. cikkben foglalt vonatkozó feltételek;

h) a tudósok és halászok közötti partnerséghez nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 17. cikkben foglalt vonatkozó feltételek;

i) az emberi erőforrás, a munkahelyteremtés és a szociális párbeszéd előmozdítására nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 18. cikkben foglalt vonatkozó feltételek.

7. cikk

Támogatási intenzitás és elszámolható költségek

8. cikk

Támogatáshalmozás

Az e rendelettel mentesített támogatás a következők egyikével halmozható:

a) bármely egyéb támogatás, amennyiben az adott intézkedések különböző azonosítható elszámolható költségekre vonatkoznak;

b) ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő elszámolható költségekhez kapcsolódó bármilyen más támogatás, kizárólag abban az esetben, ha az ilyen halmozódás nem eredményezi az adott támogatásra e rendelet értelmében alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépését.

9. cikk

Közzététel és információszolgáltatás

Az érintett tagállam gondoskodik arról, hogy a Bizottság támogatásátláthatósági moduljában vagy az állami támogatásoknak szentelt átfogó honlapon, nemzeti vagy regionális szinten közzétételre kerüljenek a következők:

a) a 11. cikkben említett összefoglaló adatok a II. mellékletben rögzített szabványos formában, vagy egy ahhoz vezető internetes link;

b) a 11. cikkben említettek szerint minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege, vagy a teljes szöveghez vezető internetes link;

c) minden egyes, 10 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó információk.

Az a), b) és c) pontban említett információkat a III. melléklettel összhangban kell közzétenni.

Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok esetében az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a tagállamok az egyedi támogatási összegekre vonatkozóan előírt információkat az alábbi tartományokban teszik közzé (millió EUR):

a) 0,01-0,2;

b) 0,2-0,4;

c) 0,4-0,6;

d) 0,6-0,8;

e) 0,8-1.

A Bizottság a honlapján közzéteszi:

a) az e cikk (1) bekezdésében említett állami támogatási honlapok linkjeit;

b) a 11. cikk (2) bekezdésében említett összefoglaló adatokat.

II. FEJEZET

Eljárási követelmények

10. cikk

A csoportmentességi kedvezmény visszavonása

Ha egy tagállam a bejelentési kötelezettség alól e rendelet értelmében állítólagosan mentesített támogatást nyújt anélkül, hogy az eleget tenne az e rendelet I., II. és III. fejezetében megállapított feltételeknek, a Bizottság - miután az érintett tagállamnak biztosította a lehetőséget álláspontja ismertetésére - határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy az érintett tagállam által a jövőben elfogadandó, e rendelet követelményeinek máskülönben megfelelő valamennyi támogatási intézkedést vagy ezen intézkedések egy részét az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban be kell jelenteni a Bizottság részére. A bejelentendő intézkedéseket korlátozni lehet a bizonyos támogatástípusokat nyújtó vagy bizonyos kedvezményezettek javára nyújtott intézkedésekre, vagy azon támogatási intézkedésekre, amelyeket az érintett tagállam bizonyos hatóságai fogadtak el.

11. cikk

Jelentéstétel

12. cikk

Értékelés

Az (1) bekezdés szerinti értékelési követelmény hatálya alá tartozó támogatási programok esetében a tagállamok az alábbiak szerint bejelentik az értékelési terv tervezetét a Bizottságnak:

a) a támogatási program hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül, ha a támogatási program költségvetése meghaladja a 150 millió EUR-t bármely évben vagy a 750 millió EUR-t a program teljes időtartama alatt;

b) 30 munkanapon belül, ha olyan jelentős módosításra kerül sor, amely a támogatási program költségvetését bármely évben 150 millió EUR vagy a támogatási program teljes időtartama alatt 750 millió EUR fölé növeli;

c) 30 munkanapon belül azt követően, hogy a támogatási program keretében bármely évre vonatkozóan 150 millió EUR-t meghaladó kiadás kerül be a hivatalos elszámolásba.

13. cikk

Nyomon követés

A tagállamok részletes nyilvántartást vezetnek, amelynek részét képezik az annak megállapításához szükséges információk és igazoló dokumentumok, hogy valamennyi, e rendeletben meghatározott feltétel teljesült-e. A nyilvántartást az ad hoc támogatás, illetve a támogatási program keretében nyújtott legutolsó támogatás nyújtásának napjától számított 10 évig kell megőrizni. Az érintett tagállam 20 munkanapon vagy a kérelemben meghatározott ennél hosszabb időtartamon belül megad a Bizottságnak minden olyan információt és átad minden olyan igazoló dokumentumot, amelyet a Bizottság szükségesnek tart e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséhez.

III. FEJEZET

A különböző támogatási kategóriákra vonatkozó különös rendelkezések

1. Szakasz

A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása

14. cikk

Általános feltételek

Az e szakasz szerinti támogatásoknak meg kell felelniük a következő általános feltételek mindegyikének:

a) amennyiben egy uniós halászhajó tekintetében kerül sor támogatás odaítélésére, az említett hajót a támogatott műveletre vonatkozó utolsó kifizetéstől számított legalább öt évig nem szabad harmadik ország részére átadni vagy harmadik ország lobogójával átlobogózni. Amennyiben a hajó átadására vagy átlobogózására a fenti időszakon belül mégis sor kerül, a művelet vonatkozásában jogosulatlanul kifizetett összegeket a tagállam behajtja azon időszak arányában, amelynek során az e bekezdés első mondatában megállapított feltétel nem teljesült;

b) a működési költségek nem elszámolhatók, kivéve, ha e szakasz kifejezetten másként rendelkezik.

15. cikk

A halászati innovációhoz nyújtott támogatás

A következők minősülhetnek elszámolható költségeknek:

a) a kutatókhoz, technikusokhoz és egyéb kisegítő személyzethez kapcsolódó közvetlen személyi jellegű ráfordítások, a projektben való foglalkoztatás mértékéig;

b) az eszközök és berendezések költségei, a műveletek céljaira való használatuk mértékéig és idejére; amennyiben ezeket az eszközöket és berendezéseket nem használják teljes élettartamuk alatt a műveletek során, csak a műveletek időtartamának megfelelő - az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított - értékcsökkenési költségek minősülnek elszámolható költségnek;

c) az épületek és földterület költségei, a műveletekben való használatuk mértékéig és idejére, valamint az alábbi feltételek mellett: i. az épületek tekintetében csak a művelet időtartamának megfelelő - az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított - értékcsökkenési költségek minősülnek elszámolható költségnek; ii. a földterületekkel összefüggésben az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen felmerülő tőkeköltségek számolhatók el;

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a műveletek céljaira veszik igénybe; vagy

e) további általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a műveletek eredményeként merülnek fel.

16. cikk

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás javítja a vállalkozások általános teljesítményét és versenyképességét, valamint előmozdítja a fenntartható halászatot;

b) a támogatás - objektív módon meghatározott feltételek mellett - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhető; valamint

c) a tanácsadási szolgáltatás a következő formák valamelyikére terjed ki: i. megvalósíthatósági tanulmányok és tanácsadási szolgáltatások, amelyek az (EU) 2021/1139 rendelet II. címének II. fejezete alapján támogatható intézkedések életképességét értékelik; ii. szakmai tanácsadás a környezeti fenntarthatósággal, és elsősorban a halászati tevékenységek által a tengeri, a part menti, a szárazföldi és az édesvízi ökoszisztémákra kifejtett kedvezőtlen hatások csökkentésével vagy lehetőség szerint megszüntetésével kapcsolatban; iii. üzleti és marketingstratégiákra vonatkozó szakmai tanácsadás.

17. cikk

A tudományos szakemberek és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás

A tudományos szakemberek és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja a tudományos szakemberek és a halászok közötti tudástranszfer elősegítése;

b) a támogatás a következőket támogatja: i. olyan hálózatok, partnerségi megállapodások vagy szövetségek létrehozása, amelyek egy vagy több független tudományos testületet és halászokat, illetve egy vagy több halászszervezetet tömörítenek, és amelyekben műszaki testületek is részt vehetnek; ii. az i. pontban említett hálózatok, partnerségi megállapodások vagy szövetségek keretében végzett tevékenységek. E tevékenységek adatgyűjtési és -kezelési tevékenységekre, tanulmányokra, kísérleti projektekre, a tudás és a kutatási eredmények terjesztésére, szemináriumokra és a bevált módszerek terjesztésére terjedhetnek ki.

A támogatás kizárólag az alábbi, közvetlenül a támogatott projekt eredményeként felmerült elszámolható költségeket fedezheti:

a) közvetlen bérköltségek;

b) részvételi díjak;

c) utazási költségek;

d) kiadványokkal kapcsolatos költségek;

e) a beszerzett adatgyűjtési szolgáltatások, tanulmányok, kísérleti projektek költségei;

f) a kiállítási helyiségek és standok bérleti díja, valamint a standok felállításának és lebontásának költségei;

g) a tudományos ismeretek és tényszerű információk terjesztésének költségei.

18. cikk

Az emberi erőforrás fejlesztéséhez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás

Az emberi erőforrás fejlesztéséhez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a szóban forgó támogatás a következőket támogatja:

a) a szakmai képzést, az egész életen át tartó tanulást, a közös projekteket, a gazdasági, technikai, szabályozási vagy tudományos jellegű ismeretek és az innovatív gyakorlatok terjesztését, valamint különösen a tengeri ökoszisztémával való fenntartható gazdálkodáshoz, a higiéniához, az egészségvédelemhez és a biztonsághoz, a tengeri ágazaton belüli tevékenységekhez, az innovációhoz és a vállalkozói készséghez kapcsolódó új szakmai készségek elsajátítását;

b) a hálózatépítést, valamint a tapasztalatok és a bevált módszerek cseréjét az érdekelt felek között, beleértve a férfiak és nők esélyegyenlőségét előmozdító szervezeteket is, továbbá a nők halászközösségekben való nagyobb szerepvállalásának előmozdítását, valamint a part menti kisüzemi halászattal vagy partról történő halászattal foglalkozó, nem megfelelően képviselt csoportok támogatását; vagy

c) uniós, országos, regionális, illetve helyi szinten a halászok, a szociális partnerek és más érdekelt felek részvételével folytatott társadalmi párbeszéd előmozdítását.

19. cikk

A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás

A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja olyan beruházások támogatása, amelyek elősegítik a halászok jövedelmének kiegészítő tevékenységek révén történő diverzifikációját, mint például fedélzeti beruházások, horgászturizmus, éttermek, környezetvédelmi szolgáltatások és a halászattal kapcsolatos oktatási tevékenységek;

b) a támogatás olyan halászoknak nyújt támogatást, akik: i. az új tevékenységeik fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be; és ii. megfelelő szakmai készségekkel rendelkeznek, vagy azokra a 18. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján finanszírozható műveletek révén szert tesznek.

20. cikk

Halászhajó első beszerzéséhez nyújtott támogatás

A halászhajó első beszerzéséhez vagy az abban történő első résztulajdonszerzéshez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatásnak az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetőnek kell lennie a belső piaccal, és mentesül a 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás hozzájárul a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható halászati tevékenységek megerősítéséhez, és a kedvezményezett vállalkozás ennek igazolására ellenőrizhető információkat és üzleti tervet nyújtott be; valamint

b) a támogatás egy halászhajó olyan természetes személy általi első beszerzéséhez nyújt támogatást, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 éves, és legalább öt évig halászként dolgozott vagy megfelelő képesítést szerzett.

Támogatás csak olyan halászhajóra nyújtható, amely megfelel a következő követelmények mindegyikének:

a) olyan flottaszegmens része, amely az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett, a halászati kapacitásra vonatkozó legfrissebb jelentés szerint egyensúlyban van az e szegmens számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel;

b) rendelkezik a halászati tevékenységek folytatásához szükséges felszereléssel;

c) teljes hossza nem több 24 méternél;

d) a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőzően kisüzemi part menti halászhajók esetében legalább három naptári év óta, más típusú hajók esetében pedig legalább öt naptári év óta szerepelt az uniós halászflotta-nyilvántartásban; valamint

e) a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőzően legfeljebb 30 naptári év óta szerepelt az uniós halászflotta-nyilvántartásban.

21. cikk

A halászok egészségének, biztonságának és munkakörülményeinek javítására irányuló támogatás

A halászok egészségének, biztonságának és munkakörülményeinek javítására irányuló, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy

a) a támogatást kizárólag fedélzeti vagy egyéni felszerelésekre irányuló beruházásokhoz nyújtják, és ezek túlmutatnak az uniós vagy nemzeti jog követelményein; valamint

b) a támogatás nem támogat olyan műveleteket, amelyek növelik a halászhajó bruttó űrtartalmát.

A halászok biztonságának javítását célzó műveletek esetében a következő tételek beszerzése és - adott esetben - beszerelése jogosult támogatásra:

a) mentőtutajok;

b) hidrosztatikus kioldó szerkezetek mentőtutajokhoz;

c) személyi vészhelyzeti helymeghatározó jeladók, például vészhelyzetjelző rádió-irányadó ("EPIRB") eszközök, amelyek a halászok mentőmellényébe vagy munkaruhájába szerelhetők;

d) személyi lebegtető eszközök ("PFD"), különösen merülő- vagy túlélőruhák, mentőbóják és -mellények;

e) vészjelző fáklyák;

f) kötélkilövő készülékek;

g) vízbeesettek kimentését szolgáló ("MOB") rendszerek;

h) tűzoltó készülékek, úgymint poroltók, tűztakarók, tűz- és füstjelzők, légzőkészülékek;

i) tűzvédelmi ajtók;

j) üzemanyagtartály-elzárószelepek;

k) gázdetektorok és gázvészjelző rendszerek;

l) fenékvízszivattyúk és -riasztók;

m) rádiós és műholdas távközlési berendezések;

n) vízzáró nyílások és ajtók;

o) gépekhez, például csörlőkhöz vagy hálótartó dobokhoz tartozó védőberendezések;

p) járófedélzetek és létrák;

q) keresőlámpák, fedélzeti vagy vészvilágítás;

r) biztonsági kioldószerkezetek arra az esetre, ha a halászati felszerelés víz alatti akadályt fog;

s) biztonsági kamerák és monitorok;

t) a fedélzeti biztonság javításához szükséges berendezések és elemek.

Azon műveletek vagy azon berendezések biztosítása tekintetében, amelyek célja a halászok egészségügyi körülményeinek javítása, az alábbi intézkedések támogathatók:

a) elsősegély-ládák beszerzése és felszerelése;

b) gyógyszerek és készülékek beszerzése sürgős ellátáshoz;

c) távgyógyítás biztosítása, ideértve a hajókról indított távkonzultációban alkalmazott e-technológiákat, berendezéseket és orvosi képalkotó eszközöket;

d) az egészségvédelem javítását szolgáló útmutatók és kézikönyvek biztosítása;

e) az egészségvédelem javítását szolgáló tájékoztató kampányok.

Azon műveletek vagy azon berendezések biztosítása tekintetében, amelyek célja a halászok higiénés körülményeinek javítása, a következő tételek beszerzése és - adott esetben - beszerelése jogosult támogatásra:

a) szaniterhelyiségek, úgymint vécé- és mosdóhelyiségek;

b) konyhai berendezések és élelmiszerkészletek tárolására szolgáló berendezések;

c) víztisztító készülékek ivóvíz előállítása céljára;

d) szellőztető-, tisztító- vagy fertőtlenítőberendezések vagy -rendszerek a megfelelő fedélzeti higiénés feltételek fenntartása érdekében;

e) a fedélzeti higiénia javítását célzó útmutatók és kézikönyvek, szoftvereszközöket is beleértve.

Azon műveletek vagy azon berendezések biztosítása esetében, amelyek célja a munkakörülmények javítása a halászhajók fedélzetén, a következő tételek beszerzése és - adott esetben - beszerelése jogosult támogatásra:

a) fedélzeti korlátok;

b) menedéket nyújtó fedélzeti szerkezetek és a kabinok modernizálása, hogy védelmet biztosítsanak a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségekkel szemben;

c) a kabinok biztonságosságának javításával és a legénység számára biztosított közösségi terekkel kapcsolatos elemek;

d) súlyos tárgyak kézzel történő emelésének szükségességét csökkentő berendezések, a halászati műveletekhez közvetlenül kapcsolódó gépek (például csörlők) kivételével;

e) csúszásgátló festés és gumiszőnyegek;

f) szigetelő berendezések zaj, meleg vagy hideg ellen, valamint szellőzést javító berendezések;

g) munkaruhák és biztonsági felszerelések, úgymint vízhatlan biztonsági csizmák, szem- és légzésvédelem, védőkesztyűk és -sisakok vagy esés elleni védőfelszerelés;

h) vészjelző és biztonsági figyelmeztető táblák;

i) kockázatelemzés és -értékelés a halászok kockázatainak azonosítására mind a kikötőben, mind hajózáskor, a kockázatok megelőzését vagy csökkentését szolgáló intézkedések megtétele érdekében;

j) a fedélzeti munkakörülmények javítására vonatkozó útmutatók és kézikönyvek;

k) a mészhéjú állatok halászatára használt körzetekből az első értékesítési helyekre történő szállításra szolgáló gyűjtőjárművek;

l) a partról történő halászatot folytató halászok számára a munkakörülményeket javító szárazföldi létesítmények, például öltözők, fürdőszobák és egyéb szaniterhelyiségek, különösen azok, amelyek ösztönzik és elősegítik a nők munkaerőpiaci belépését.

22. cikk

Biztosítási díjak fizetéséhez és kölcsönös kockázatkezelési alapoknak fizetendő pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás

A biztosítási díjak fizetéséhez és kölcsönös kockázatkezelési alapoknak fizetendő pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja az olyan biztosítások díjaihoz vagy olyan kölcsönös kockázatkezelési alapokhoz nyújtott hozzájárulás, amelyek pénzügyi kompenzációt nyújtanak a halászok számára a védett állatok viselkedése, népegészségügyi válsághelyzetek, természeti katasztrófákhoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek vagy környezeti események okozta gazdasági károkért, valamint halászok vagy halászhajók számára a halászati tevékenységük végzése során bekövetkező tengeri baleset miatt felmerült mentési költségeikért;

b) a kölcsönös kockázatkezelési alapok által e cikk alapján más uniós vagy nemzeti eszközökkel vagy biztosítási rendszerekkel kombinálva fizetett pénzügyi ellentételezés nem vezethet a keletkezett gazdasági veszteséget meghaladó túlkompenzációhoz;

c) a biztosítás nem írja elő vagy határozza meg a jövőbeli termelés típusát vagy mennyiségét, és a támogatás nem korlátozódik egy adott biztosítótársaság vagy vállalatcsoport által nyújtott biztosításra; valamint

d) a kölcsönös kockázatkezelési alapot valamely tagállam illetékes hatósága a nemzeti jogszabályokkal összhangban akkreditálta.

E cikk alkalmazásában:

a) azon események minősülnek az (1) bekezdés a) pontjában említett népegészségügyi válsághelyzeteknek, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségeknek, környezeti eseményeknek vagy tengeri baleseteknek, amelyeket a tagállam illetékes hatósága hivatalosan megtörténtnek ismer el;

b) a "kölcsönös kockázatkezelési alap" kifejezés olyan, a tagsági viszonnyal rendelkező halászok biztosítása céljából a tagállam által nemzeti jogával összhangban akkreditált rendszer, amelynek keretében a tagsági viszonnyal rendelkező halászok kompenzációs kifizetésben részesülnek az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt események okozta gazdasági károkért. A kölcsönös kockázatkezelési alap átlátható szabályokkal rendelkezik az alapba történő befizetések és az alapból történő kifizetések tekintetében, és egyértelmű szabályai vannak a felmerülő tartozásokért való felelősség meghatározására.

A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

a) a kölcsönös kockázatkezelési alap által a halászok számára pénzügyi ellentételezésként kifizetett összegek 50 %-át;

b) a kölcsönös kockázatkezelési alap létrehozásával járó adminisztratív költségek 100 %-át;

c) a biztosítási díj költségeinek 70 %-át;

d) az alap kezdeti tőkésítésének 50 %-át.

23. cikk

A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás

A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja a halászati lehetőségek elosztására szolgáló rendszerek megtervezésének, fejlesztésének, monitoringjának, értékelésének és irányításának támogatása az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdésével összhangban, a halászati tevékenységeknek a halászati lehetőségekhez való igazítása érdekében; valamint

b) a támogatás olyan jogi vagy természetes személyeknek vagy a tagállam által elismert halászszervezeteknek nyújtható - az elismert termelői szervezeteket is beleértve -, amelyek a halászati lehetőségek elosztására szolgáló rendszerek kollektív irányításával foglalkoznak.

A támogatás kizárólag az alábbi elszámolható költségek fedezéséhez nyújtható:

a) közvetlen bérköltségek;

b) tárgyi eszközök vagy immateriális javak vásárlása vagy lízingje, az eszköz piaci értékéig terjedően;

c) kiadványokkal kapcsolatos költségek; vagy

d) tervezési és fejlesztési szolgáltatások vagy tanulmányok beszerzése.

24. cikk

A halászat környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás

A támogatás a következőket támogatja:

a) olyan felszerelésekbe történő beruházások, amelyek javítják a halászeszközök méret- vagy fajszelektivitását;

b) olyan fedélzeti beruházások, illetve olyan felszerelésbe való beruházások, melyek a kereskedelmi állományok nem szándékos kifogásának elkerülésével és csökkentésével vagy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke értelmében a kirakodásra váró nem szándékos fogások kezelésével elkerülhetővé teszik a visszadobásokat;

c) olyan felszerelésekbe történő beruházások, amelyek korlátozzák és amennyire lehetséges, kiiktatják a halászat által az ökoszisztémákra vagy a tengerfenékre gyakorolt fizikai és biológiai hatásokat; vagy

d) beruházások olyan halászeszközökbe, amelyek megvédik a halászeszközöket és a fogásokat a 92/43/EGK tanácsi irányelv ( 12 ) vagy a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 13 ) által védett emlősöktől és madaraktól, feltéve, hogy ez nem jár a halászeszközök szelektivitásának romlásával, és valamennyi megfelelő intézkedésre sor kerül annak érdekében, hogy elkerüljék a ragadozók fizikai sérülését.

A támogatást a következők számára nyújtják:

a) az uniós halászhajók azon tulajdonosai, akiknek a hajóit aktív hajókként lajstromozták, és akik a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 60 napig folytattak halászati tevékenységet a tengeren;

b) azok a halászok, akik a kicserélendő halászeszközök tulajdonosai, és akik a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 60 napig dolgoztak uniós halászhajó fedélzetén;

c) a tagállam által elismert halászszervezetek.

25. cikk

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja, hogy hozzájáruljon a visszadobások és járulékos fogások fokozatos felszámolásához, az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban elősegítse a tengerek élő biológiai erőforrásainak kiaknázására való átállást, továbbá hogy csökkentse a halászat tengeri környezetre és védett állatokra gyakorolt hatását;

b) a támogatás olyan új műszaki vagy szervezeti ismeretek fejlesztésére vagy bevezetésére irányuló műveleteket támogat, amelyek csökkentik a halászati tevékenységek környezetre gyakorolt hatását, ideértve a jobb halászati technikákat és a halászeszközök szelektivitását, vagy amelyek célja a tengerek biológiai erőforrásainak fenntarthatóbb hasznosítása és a védett állatokkal való együttélés;

c) a támogatott műveleteket a tagállam által elismert, e műveletek eredményeit hitelesítő tudományos vagy műszaki testületnek kell végrehajtania, vagy azokat azzal együttműködésben kell végrehajtani; valamint

d) a támogatott műveletek eredményeit a tagállam megfelelő módon nyilvánosságra hozza.

Kizárólag a következők minősülhetnek elszámolható költségeknek:

a) a kutatókhoz, technikusokhoz és egyéb kisegítő személyzethez kapcsolódó közvetlen személyi jellegű ráfordítások, a projektben való foglalkoztatás mértékéig;

b) az eszközök és berendezések költségei, a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére; amennyiben ezeket az eszközöket és berendezéseket nem használják teljes élettartamuk alatt a projektben, csak a projekt időtartamának megfelelő - az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított - értékcsökkenési költségek minősülnek elszámolható költségnek;

c) az épületek és földterület költségei, a projektben való használatuk mértékéig és idejére, valamint az alábbi feltételek mellett: i. az épületek tekintetében csak a projekt időtartamának megfelelő - az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított - értékcsökkenési költségek minősülnek elszámolható költségnek; ii. a földterületekkel összefüggésben kizárólag az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen felmerülő tőkeköltségek számolhatók el;

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe; vagy

e) további általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

26. cikk

A tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint a fenntartható halászati tevékenységek keretébe tartozó rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás

Az e cikk szerinti támogatás a következő műveleteket támogatja:

a) a halászok által a tengerből történő hulladékgyűjtés, például az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék passzív begyűjtése; kizárólag a következő intézkedések támogathatók: i. elvesztett halászeszközök eltávolítása a tengerből, különösen a fantomhalászat elleni küzdelem jegyében; ii. szemét gyűjtésére és tárolására szolgáló berendezések beszerzése és - adott esetben - fedélzeten történő felszerelése; iii. hulladékgyűjtési rendszerek létrehozása részt vevő halászok számára, ideértve a pénzügyi ösztönzőket is; iv. halászkikötői létesítményekben elhelyezett, szemét gyűjtésére és újrahasznosítására szolgáló berendezések beszerzése és - adott esetben - felszerelése; v. kommunikációs, tájékoztató és tudatosságnövelő kampányok, hogy ösztönözzék a halászokat és más érdekelt feleket az elvesztett halászeszközök eltávolítását célzó projektekben való részvételre; vagy vi. képzés halászok és kikötői ügynökök számára.

b) olyan statikus vagy mozgó létesítmények építése, telepítése vagy korszerűsítése, amelyek a tengeri állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják, beleértve ezek tudományos előkészítését és értékelését; kizárólag a következő intézkedések támogathatók: i. berendezések beszerzése és - adott esetben - telepítése a tengeri területek vonóhálós halászattól való megvédése érdekében; ii. berendezések beszerzése és - adott esetben - telepítése leromlott tengeri ökoszisztémák helyreállítása érdekében; vagy iii. előzetes munkákhoz (úgymint terepkutatás, tudományos tanulmányok vagy értékelések) kapcsolódó költségek. Hajó elsüllyesztés és mesterséges zátonyként való alkalmazás céljából történő beszerzése nem támogatható.

c) hozzájárulás a tengerek biológiai erőforrásaival való jobb gazdálkodáshoz vagy azok védelméhez a következő tételek beszerelésével, illetve a következő intézkedések és projektek végrehajtásával: i. kerek horgok; ii. akusztikus riasztóberendezések; iii. teknősök kiszabadulását lehetővé tevő eszközök ("TED-ek"); iv. szalagokkal felszerelt kötelek; v. egyéb olyan eszközök és berendezések, amelyek bizonyítottan hatásosak a védett állatok véletlen kifogásának megakadályozásában; vi. halászok számára nyújtott képzés a tengeri biológiai erőforrásokkal való jobb gazdálkodás vagy azok védelme tárgyában; vii. halak, madarak és más élő szervezetek számára fontos part menti élőhelyekre összpontosító projektek; viii. a halak szaporodása szempontjából fontos területekre, például a part menti vizes élőhelyekre összpontosító projektek; vagy ix. a meglévő halászeszközök alacsony környezeti hatással járó halászeszközökkel való felváltása, a halászedényekkel és csapdákkal, valamint a vertikális pergetéssel és kézi horogsoros halászattal kapcsolatos költségek;

d) a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartását és előmozdítását célzó egyéb tevékenységekben, például a fenntartható halállományok támogatása céljából a tengeri és part menti élőhelyek helyreállításában való részvétel, beleértve ezek tudományos előkészítését és értékelését; a következő intézkedésekkel kapcsolatos költségek támogathatók: i. új monitoringtechnikák kipróbálását szolgáló rendszerek, beleértve különösen az alábbiakat: - elektronikus távmonitoring-rendszerek, például zárt láncú televíziós rendszerek ("CCTV") vagy videokontroll-rendszerek a védett állatok véletlen kifogásának nyomon követésére és nyilvántartására; - oceanográfiai adatok (úgymint hőmérséklet, sótartalom, plankton, algavirágzások vagy zavarosság) nyilvántartása; - idegenhonos inváziós fajok feltérképezése; - az idegenhonos inváziós fajok terjedésének megelőzését és ellenőrzését célzó intézkedések, beleértve a tanulmányokat; ii. pénzügyi ösztönzők automata rögzítőberendezések fedélzeti telepítésére olyan oceanográfiai adatok nyomon követésére és rögzítésére, mint a hőmérséklet, sótartalom, plankton, algavirágzások vagy zavarosság; iii. a fizikai és kémiai szennyezést csökkentő intézkedések; iv. az egyéb fizikai nyomásokat (ideértve a biológiai sokféleséget negatívan befolyásoló antropogén víz alatti zajt) csökkentő intézkedések; v. pozitív állományvédelmi intézkedések a növény- és állatvilág védelme és fenntartása érdekében, ideértve őshonos fajok újbóli betelepítését vagy ivadéktelepítését, továbbá alkalmazva a környezetbarát infrastruktúrának a környezetbarát infrastruktúráról szóló bizottsági közleményben ( 14 ) említett elveit; vagy vi. az idegenhonos inváziós fajok terjedésének megakadályozására, ellenőrzésére vagy felszámolására irányuló intézkedések.

27. cikk

Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás

Az e cikk alapján nyújtott támogatás kizárólag a következő intézkedéseket fedezheti:

a) a halászhajók szennyezőanyag-, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentését és energiahatékonyságának növelését célzó felszerelésekbe való vagy fedélzeti beruházásokat. A halászeszközökbe való beruházások akkor is támogathatók, ha ez nem jár a halászeszközök szelektivitásának romlásával;

b) energiahatékonysági auditokat és programokat; vagy

c) az alternatív hajtásrendszereknek és hajótest-kialakításnak a halászhajók energiahatékonyságához való hozzájárulását vizsgáló tanulmányok.

Az elszámolható költségek az érintett műveletek eredményeként felmerülő közvetlen többletköltségek. A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az elszámolható költségek a következőkhöz kapcsolódnak:

i. a hajótest hidrodinamikájának javítását célzó intézkedések, amelyek kizárólag a következőkre terjedhetnek ki: - a tengerbírás és a stabilitás javításához hozzájáruló olyan stabilizáló mechanizmusokba történő beruházások, mint a lengéscsillapító bordák és bulbaorrok; - a súrlódás csökkentése érdekében olyan nem mérgező lerakódásgátlók használatával kapcsolatos költségek, mint a vörösrézbevonat; - a kormányszerkezettel kapcsolatos költségek, például kormányművezérlő-rendszerek és sokrészes kormánylapátok a kormányzási aktivitás csökkentésére az időjárási viszonyoktól és a tenger állapotától függően; vagy - tartálytesztelés a hidrodinamika tökéletesítésének megalapozására;

ii. a hajók meghajtórendszerének javítását célzó intézkedések, amelyek kizárólag a következő tételek beszerzésével és - szükség esetén - beszerelésével kapcsolatos költségeket fedezhetik: - energiatakarékos hajócsavarok, beleértve a hajtótengelyeket; - katalizátorok; - energiatakarékos, például hidrogént vagy földgázt használó generátorok; - megújuló energiát felhasználó hajtóelemek, úgymint vitorlák, sárkányok, szélmalmok, turbinák vagy napelemtáblák; - orrtolók; - ekonométerek, üzemanyag-gazdálkodási és -monitoring rendszerek; vagy - a meghajtórendszert tökéletesítő fúvókákba történő beruházások;

iii. a halászeszközökbe és halászati felszerelésekbe történő beruházások, amelyek kizárólag a következő intézkedésekkel kapcsolatos költségeket fedezhetik: - átállás vontatott eszközről alternatív eszközre; - vontatott eszközök módosításai; vagy - beruházások vontatott eszközt figyelő berendezésbe;

iv. a villamos energia vagy hőenergia csökkentését célzó beruházások, amelyek kizárólag a következőkre terjedhetnek ki: - hajók esetében a hűtő-, fagyasztó- vagy szigetelőrendszerek tökéletesítését célzó beruházások; vagy - a hajón belüli hő-visszakeringtetés ösztönzését célzó beruházások, amelynek során a hőt visszanyerik és újrahasznosítják más kiegészítő működésekhez a hajón belül.

Az alapvető hajótest-karbantartással kapcsolatos költségek a (2) bekezdés a) pontja alapján nem elszámolhatók.

28. cikk

A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás

A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja a kifogott halak hozzáadott értékének vagy minőségének javítása;

b) a támogatás kizárólag a következő elszámolható költségekre terjed ki: i. olyan beruházások, amelyek a halászati termékek értékét növelik, különösen annak lehetővé tételével, hogy a halászok maguk végezhessék el saját fogásaik feldolgozását, forgalmazását és közvetlen értékesítését; vagy ii. a halászati termékek minőségét javító, innovatív fedélzeti beruházások.

29. cikk

A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatások

A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja a kirakodott termékek minőségének, ellenőrzésének és nyomon követhetőségének javítása, az energiahatékonyság növelése, a környezetvédelemhez való hozzájárulás, valamint a biztonság és a munkafeltételek javítása;

b) a támogatás olyan beruházások elszámolható költségeire terjed ki, amelyek i. javítják a halászkikötők, árverési csarnokok, kirakodóhelyek és menedékhelyek infrastruktúráját, beleértve az elveszített halászeszközök és a tengerből összegyűjtött tengeri hulladék fogadására alkalmas létesítményekbe történő beruházásokat; ii. elősegítik az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkével és az 1379/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban az összes fogás kirakodására vonatkozó kötelezettségnek való megfelelést, vagy értéket adnak hozzá a fogás nem teljes körűen felhasznált részeihez; vagy iii. javítják a halászok biztonságát menedékhelyek építése vagy korszerűsítése révén.

30. cikk

A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás

A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a támogatás célja

a) a belvízi halászat környezetre gyakorolt hatásának csökkentése;

b) az energiahatékonyság növelése;

c) a kirakodott hal értékének vagy minőségének növelése; vagy

d) az egészség, a biztonság, a munkakörülmények, a humán tőke és a képzés javítása.

Az e cikk szerinti támogatásból kizárólag a következő elszámolható költségek támogathatók:

a) a humán tőkének, a munkahelyteremtésnek és a társadalmi párbeszédnek a 18. cikkben említett előmozdítása céljából végzett beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek szerint;

b) a 21. cikkben említett fedélzeti, illetve egyéni felszerelésekre irányuló beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek mellett;

c) a 24. cikkben említett felszerelésekre irányuló beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek mellett;

d) az energiahatékonyság javítására és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére irányuló beruházások a 27. cikkben foglaltak szerint, az abban a cikkben meghatározott feltételek mellett;

e) a kifogott halak értékének növelésére és minőségének javítására szolgáló beruházások a 28. cikkben említettek szerint, az abban a cikkben meghatározott feltételek mellett;

f) a 29. cikkben említett halászkikötőkben, menedékeken és kirakodóhelyeken végzett beruházások, az abban a cikkben meghatározott feltételek mellett; vagy

g) a halaktól eltérő állatok - köztük invazív fajok - által okozott károk miatt megnövekedett kopásnak és elhasználódásnak kitett hálókba vagy más halászeszközökbe és a kapcsolódó felszerelésekbe történő beruházások.

E cikk (2) bekezdése alkalmazásában:

a) a, 21., 24., 27. és 28. cikkben szereplő, halászhajókra vonatkozó utalások a kizárólag belvizeken működő hajókra vonatkozó utalásokként értendők;

b) a 24. cikkben szereplő, a tengeri környezetre vonatkozó hivatkozások a belvízi hajó működésének helye szerinti környezetre vonatkozó hivatkozásként értendők;

c) a 21., a 24. és a 27. cikkben meghatározott, kifejezetten a tengeri halászhajókra vonatkozó feltételek nem terjeszthetők ki a belvízi halászatra.

A vízi állat- és növényvilág védelme és fejlesztése céljából a támogatás kizárólag a következőkre terjedhet ki:

a) az e rendelet 26. cikke (2) bekezdése d) pontjának sérelme nélkül a halászati tevékenységek által érintett NATURA 2000 területek kezelése, helyreállítása és monitoringja, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 15 ) megfelelően a belvizek rehabilitációja, ideértve a vándorló fajok ívási helyeit és vándorlási útvonalait is, adott esetben a belvízi halászok részvételével;

b) olyan statikus vagy mozgó létesítmények építése, korszerűsítése vagy telepítése, amelyek a vízi állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják, beleértve ezek tudományos előkészítését, monitoringját és értékelését.

2. Szakasz

A fenntartható akvakultúra-tevékenységek előmozdítása

31. cikk

Általános feltételek

Az e szakasz szerinti támogatásoknak meg kell felelniük a következő általános feltételeknek:

a) a támogatás - hacsak e rendelet másképp nem rendelkezik - az akvakultúra-ágazati vállalkozásokra korlátozódik;

b) amennyiben a műveletek olyan felszerelésekre vagy infrastruktúrákra irányuló beruházásokból állnak, amelyek a környezetvédelemmel, az emberek vagy az állatok egészségével, a higiéniával vagy az állatjóléttel kapcsolatos, az uniós jog szerinti jövőbeli követelményeknek való megfelelést biztosítják, támogatás addig az időpontig nyújtható, amely időpontban az említett követelmények kötelezővé válnak a vállalkozások számára;

c) nem részesülhet támogatásban a genetikailag módosított szervezetek tartása;

d) nem részesülhetnek támogatásban a védett tengeri területeken végrehajtott akvakultúra-műveletek, ha a tagállam illetékes hatósága - környezeti hatásvizsgálat alapján - megállapította, hogy a művelet olyan jelentős környezetkárosító hatással járna, amelynek megfelelő enyhítése nem lehetséges.

32. cikk

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás

Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás ösztönzi az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációt;

b) a támogatás a következők megvalósítását célozza: i. olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztése az akvakultúra-gazdaságokban, amelyek többek között csökkentik a környezetre gyakorolt hatást, mérsékelik a halliszttől és a halolajtól való függést, előmozdítják a fenntartható erőforrás-hasznosítást az akvakultúra területén, növelik az állatjólétet vagy új, fenntartható termelési módszereket segítenek elő; ii. piaci potenciállal rendelkező új akvakultúra-fajok, új vagy jelentősen tökéletesített termékek, új vagy továbbfejlesztett folyamatok, illetve új vagy tökéletesített irányítási és szervezési rendszerek kialakítása vagy piaci bevezetése; iii. innovatív termékek vagy folyamatok technikai vagy gazdasági megvalósíthatóságának felmérése.

A következők minősülhetnek elszámolható költségeknek:

a) a kutatókhoz, technikusokhoz és egyéb kisegítő személyzethez kapcsolódó közvetlen személyi jellegű ráfordítások, a projektben való foglalkoztatás mértékéig;

b) az eszközök és berendezések költségei, a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére;

c) az épületek költségei, a projektben való használatuk mértékéig és idejére, valamint az alábbi feltételek mellett: i. az épületek tekintetében csak a projekt időtartamának megfelelő - az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított - értékcsökkenési költségek minősülnek elszámolható költségnek; ii. a földterületekkel összefüggésben az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen felmerülő tőkeköltségek számolhatók el;

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe; vagy

e) további általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

A b) pont alkalmazásában amennyiben a szóban forgó eszközöket és berendezéseket nem használják teljes élettartamuk alatt a projektben, csak a projekt időtartamának megfelelő - az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított - értékcsökkenési költségek minősülnek elszámolható költségnek.

33. cikk

Az akvakultúra-ágazaton belüli termelékenységet növelő vagy a környezetre pozitív hatást gyakorló beruházásokhoz nyújtott támogatás

Az akvakultúra-ágazaton belüli termelékenységet növelő vagy a környezetre pozitív hatást gyakorló beruházásokhoz nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a támogatás hozzájárul a következőkhöz:

a) az akvakultúrába való termelő beruházások;

b) az akvakultúra-termelés és a termelt fajok diverzifikációja;

c) az akvakultúra- telepek korszerűsítése, beleértve az akvakultúra-ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek javítását;

d) az állatok egészségét és jólétét érintő fejlesztések és korszerűsítések, beleértve olyan eszközök beszerzését is, amelyek a gazdaságoknak a vadon élő ragadozóktól való védelmét szolgálják;

e) a környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentését vagy a környezetre gyakorolt pozitív hatás fokozását, valamint az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelését célzó beruházások;

f) az akvakultúra-termékek minőségének javítását vagy értékének növelését célzó beruházások;

g) az akvakultúrában használt, meglévő halastavaknak vagy lagúnáknak az iszap eltávolításával vagy az iszaplerakódás megelőzését célzó beruházásokkal történő helyreállítása;

h) az akvakultúra-ágazati vállalkozások jövedelmének kiegészítő tevékenységek fejlesztése révén történő diverzifikációja;

i) az akvakultúra-ágazati vállalkozások által a vízhasználatra és -minőségre gyakorolt hatás számottevő csökkentését eredményező beruházások, különösen azáltal, hogy - többek között multitrofikus akvakultúra-rendszerek alkalmazása révén - csökkentik a víz, illetve a felhasznált vegyszerek, antibiotikumok és más gyógyszerek mennyiségét, vagy javítják a kimeneti víz minőségét;

j) olyan zárt akvakultúra-rendszerek fejlesztésének elősegítése, ahol az akvakultúra-termékeket zárt vízvisszaforgatásos rendszerekben tenyésztik, illetve termelik, ezzel minimálisra csökkentve a vízhasználatot; vagy

k) az energiahatékonyság növelését és az akvakultúra-ágazati vállalkozások megújuló energiaforrásokra való áttérésének előmozdítását célzó beruházások.

34. cikk

Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás javítja az akvakultúra-gazdaságok általános teljesítményét és versenyképességét;

b) a támogatás csökkenti az akvakultúra-gazdaságok negatív környezeti hatását; valamint

c) a támogatás hozzájárul a műszaki, tudományos, jogi, környezetvédelmi vagy gazdasági természetű halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez.

A c) pont alkalmazásában a támogatás kizárólag akvakultúra-ágazati kkv-knak vagy akvakultúra-szervezeteknek nyújtható, ideértve az akvakultúra-ágazati termelői szervezeteket és az akvakultúra-ágazati termelői szervezetek társulásait is.

Az (1) bekezdés c) pontjában említett tanácsadási szolgáltatások a következőkre terjednek ki:

a) arra, hogy az akvakultúra-gazdaságok milyen gazdálkodásirányítás révén tehetnek eleget az uniós és a nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint a tengeri területrendezésre vonatkozó követelményeknek;

b) a 2011/92/EU és a 92/43/EGK irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatokra;

c) arra, hogy az akvakultúra-gazdaságok milyen gazdálkodásirányítás révén tehetnek eleget a víziállatok egészségére és jólétére, illetve a népegészségügyre vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályoknak;

d) az uniós és a nemzeti jogszabályokon alapuló előírásokra;

e) a forgalmazási és üzleti stratégiákra; vagy

f) megvalósíthatósági tanulmányok és tanácsadási szolgáltatások, amelyek az (EU) 2021/1139 rendelet II. címének III. fejezete alapján támogatható intézkedések életképességét értékelik.

35. cikk

Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás

Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a támogatás támogatja:

a) a szakmai képzést, az egész életen át tartó tanulást, a tudományos és technikai ismeretek és innovatív gyakorlatok terjesztését, az akvakultúra területét, valamint az akvakultúra-műveletek környezeti hatásának csökkentését érintő új szakmai készségek elsajátítását;

b) a munkafeltételek javítását és a munkavégzés biztonságának előmozdítását; valamint

c) a hálózatépítést, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjét az akvakultúra-ágazati vállalkozások vagy szakmai szervezetek és más érdekelt felek, többek között tudományos és műszaki testületek, vagy a férfiak és nők esélyegyenlőségét előmozdító testületek körében.

A támogatás kizárólag az alábbi, közvetlenül a támogatott projekt eredményeként felmerült elszámolható költségeket fedezheti:

a) közvetlen bérköltségek;

b) részvételi díjak;

c) utazási költségek;

d) kiadványokkal kapcsolatos költségek;

e) a beszerzett adatgyűjtési szolgáltatások, tanulmányok, kísérleti projektek költségei;

f) a kiállítási helyiségek és standok bérleti díja, valamint a standok felállításának és lebontásának költségei; vagy

g) a tudományos ismeretek és tényszerű információk terjesztésének költségei.

36. cikk

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás pozitívan járul hozzá az akvakultúra-telepek és -infrastruktúrák fejlesztéséhez, és csökkenti a műveletek negatív környezeti hatását;

b) a támogatás a következőket támogatja: i. az akvakultúra fejlesztésére leginkább alkalmas területek meghatározását és feltérképezését, adott esetben figyelemmel a területrendezési folyamatokra, valamint azon területek meghatározását és feltérképezését, amelyek esetében meg kell tiltani az akvakultúra-tevékenységeket, hogy e területek megőrizhessék az ökoszisztéma működésében betöltött szerepüket; ii. az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez szükséges támogató létesítmények és infrastruktúrák javítását és fejlesztését, valamint az akvakultúra környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának csökkentését, ideértve a területek tagosításával, az energiaellátással vagy a vízgazdálkodással kapcsolatos beruházásokat is; iii. az akvakultúra súlyos károsodásának megelőzése céljából az illetékes hatóságok által - a 2009/147/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése alapján vagy a 92/43/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján - meghozott és végrehajtott intézkedéseket; vagy iv. az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 17 ) és az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ( 18 ) előírtak szerint a megnövekedett arányú mortalitás vagy betegségek kimutatását követően hozott és végrehajtott intézkedéseket.

A b) pont iv. alpontjának alkalmazásában a támogatás kizárólag a mészhéjú állatokra vonatkozó olyan cselekvési tervek elfogadására terjedhet ki, amelyek célja a mészhéjú állatok természetes telepeinek és a vízgyűjtő területeknek a védelme, helyreállítása és kezelése, ideértve a mészhéjú állatok tenyésztőinek a fenntartáshoz nyújtott támogatást is.

A támogatott projekt eredményeként felmerülő következő költségek minősülhetnek elszámolható költségnek:

a) a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek;

b) közvetlen bérköltségek; vagy

c) a külső tanácsadók által nyújtott tanácsadás, szerződéses kutatás és támogatási szolgáltatások költségei.

37. cikk

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új vállalkozók ösztönzéséhez nyújtott támogatás

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új vállalkozók ösztönzéséhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy

a) a támogatás előmozdítja a vállalkozói szellemet az akvakultúra-ágazatban; valamint

b) a támogatás a fenntartható akvakultúrával foglalkozó vállalkozások új vállalkozók általi létrehozását támogatja.

A támogatásban az ágazatba belépő, akvakultúrával foglalkozó vállalkozók részesülnek, amennyiben:

a) megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkeznek;

b) első alkalommal hoznak létre akvakultúra-ágazati kkv-t ilyen vállalkozás vezetőiként; valamint

c) akvakultúra-tevékenységeik fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be.

A támogatott projekt eredményeként felmerülő következő költségek minősülhetnek elszámolható költségnek:

a) bérköltségek;

b) további általános és egyéb költségek, beleértve az anyagok, fogyóeszközök költségeit;

c) a berendezések költségei; vagy

d) a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek.

38. cikk

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy

a) a támogatás előmozdítja az ökológiai vagy energiahatékony akvakultúra fejlesztését;

b) a támogatás a következők valamelyikét támogatja: i. az akvakultúrában alkalmazott hagyományos termelési módszerekről az ökológiai akvakultúrára való áttérést az (EU) 2018/848 rendelet ( 19 ) értelmében, valamint az (EU) 2021/1165 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően ( 20 ); ii. az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 21 ) szerinti uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekben (EMAS) való részvételt.

A támogatás formája a vállalkozás ökológiai termelésre való áttérésének időszakában vagy az EMAS-rendszerben való részvétel előkészítése során legfeljebb három évig nyújtott ellentételezés. A tagállamok az ellentételezést a következők valamelyike alapján számítják ki:

a) az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja alapján támogatható műveletek esetében a hagyományosról az ökológiai termelésre való áttérés időszakában felmerült bevételkiesés vagy többletköltségek;

b) az (1) bekezdés b) pontjának ii. alpontja alapján támogatható műveletek esetében az EMAS alkalmazásából és az abban való részvétel előkészítéséből adódó többletköltségek.

39. cikk

A környezetvédelmi szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

Az akvakultúra-ágazatban működő, környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító vállalkozások számára nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás elősegíti a környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó akvakultúra-ágazat fejlesztését; és

b) a támogatás a következő intézkedések valamelyikét támogatja: i. a NATURA 2000 területeknek a 92/43/EGK irányelvvel és a 2009/147/EK irányelvvel összhangban történő kijelöléséből eredő konkrét környezetvédelmi elvárásokkal összeegyeztethető és egyedi gazdálkodásirányítási követelmények hatálya alá tartozó akvakultúra-módszereket; ii. a víziállatok ex situ védelmében és szaporításában való részvételhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, a hatóságok által vagy a felügyeletük alatt kidolgozott, állományvédelemre és a biológiai sokféleség helyreállítására irányuló programok keretében; iii. akvakultúra-műveleteket, többek között a környezet és a biológiai sokféleség megőrzését és javítását, valamint a tájképnek és az akvakultúra-övezetek hagyományos tulajdonságainak megóvását.

40. cikk

A népegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás

Az (1) bekezdésben említett támogatás kizárólag akkor nyújtható, ha az osztályozott termelési vagy átmosó terület lezárása - az (EU) 2019/627 bizottsági végrehajtási rendelet ( 22 ) 62. cikkének megfelelően - toxintermelő planktonok elszaporodása vagy biotoxinokat tartalmazó planktonok jelenléte következtében történt, ha az előbbiekre a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 23 ) III. melléklete VII. szakaszának V. fejezetében meghatározott határértékeket meghaladó mértékben került sor, és feltéve, hogy:

a) a szennyeződés több mint négy egymást követő hónapon át tart; vagy

b) a lehalászás felfüggesztése miatti veszteség - az érintett vállalkozásnak a lehalászás felfüggesztését megelőző három naptári évi átlagos forgalma alapján számítva - meghaladja a vállalkozás éves forgalmának 25 %-át;

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a tagállamok különös szabályokat határozhatnak meg a három évnél rövidebb tevékenységi időszakkal rendelkező vállalkozások esetében elvégzendő számításokra vonatkozóan.

41. cikk

Az állategészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás

Az állategészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető vállalkozások a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás célja az állategészségügynek és az állatjólétnek az akvakultúra-ágazati vállalkozásokban - többek között a megelőzés és a biológiai védelem tekintetében - történő előmozdítása; valamint

b) a támogatás kizárólag a következő intézkedések valamelyikére terjedhet ki: i. általános és fajspecifikus bevált gyakorlatok vagy az akvakultúra területét érintő biológiai biztonságra, illetve állategészségügyi és állatjóléti követelményekre vonatkozó magatartási kódexek kidolgozását; ii. az akvakultúra állatgyógyászati készítményektől való függésének csökkentését célzó kezdeményezéseket; iii. az állatgyógyászati készítmények megfelelő alkalmazásának előmozdítása céljából végzett állatgyógyászati vagy gyógyszerészeti tanulmányokat, valamint az akvakultúrában előforduló állatbetegségekkel kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok terjesztését és cseréjét; iv. a tagállamok által elismert állat-egészségvédelmi csoportok létrehozását és működtetését az akvakultúra-ágazatban; vagy v. a puhatestű-tenyésztők ellentételezését abban az esetben, amikor tevékenységüket rendkívüli, tömeges állománypusztulás miatt ideiglenesen fel kell függeszteniük, ha az éves mortalitás meghaladja a 20 %-ot, illetve ha a tevékenység felfüggesztése miatti veszteség - az érintett vállalkozásnak a tevékenység felfüggesztését megelőző három naptári évi átlagos forgalma alapján számítva - meghaladja a vállalkozás éves forgalmának 30 %-át.

A b) pont alkalmazásában a tagállamok különös szabályokat határozhatnak meg a három évnél rövidebb tevékenységi időszakkal rendelkező vállalkozások esetében elvégzendő számításokra vonatkozóan.

A b) pont iii. alpontjában említett támogatás nem terjed ki az állatgyógyászati készítmények vásárlására.

A b) pont iii. alpontja alapján finanszírozott tanulmányok eredményeit a tagállam megfelelő módon bejelenti és közzéteszi.

42. cikk

Az állatbetegségek megelőzéséhez, megfékezéséhez és felszámolásához nyújtott támogatás

Az állatbetegségek akvakultúra-ágazati vállalkozásokon belüli megelőzéséhez, megfékezéséhez és felszámolásához nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a támogatás a következőket támogatja:

a) az akvakultúrában előforduló, az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében felsorolt vagy az Állategészségügyi Világszervezet Víziállat-egészségügyi Kódexében szereplő betegségek megelőzésének, megfékezésének és felszámolásának költségeit, ideértve a mentesítési tervben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges műveleti költségeket is;

b) az (EU) 2016/429 rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében megállapított kritériumoknak megfelelő új betegségek megelőzésének, megfékezésének és felszámolásának költségeit;

c) az (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 24 ) III. mellékletének 2. pontjában felsorolt, víziállatokat érintő zoonózisok megelőzésének, megfékezésének és felszámolásának költségeit; vagy

d) az (EU) 2016/429 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett, jegyzékbe foglalt betegségektől eltérő azon betegségek megelőzésének, megfékezésének és felszámolásának költségeit, amelyek megfelelnek az említett rendelet 226. cikkében meghatározott kritériumoknak.

A támogatás kizárólag a következők megelőzéssel, megfékezéssel és felszámolással kapcsolatos elszámolható költségeire terjedhet ki:

a) egészségügyi vizsgálatok, elemzések, tesztek és más szűrési intézkedések;

b) biológiai védelmi intézkedések fejlesztése.

c) oltóanyagok, gyógyszerek és állatok kezelésére szolgáló anyagok megvásárlása, tárolása, alkalmazása vagy szétosztása;

d) állatok levágása, kiselejtezése és megsemmisítése;

e) állati termékek és állatokhoz kapcsolódó termékek megsemmisítése;

f) a mezőgazdasági üzem és a felszerelések tisztítása, fertőtlenítése vagy károsítómentesítése; vagy

g) az állatok levágása, kiselejtezése vagy megsemmisítése, valamint az állati termékek és az állatokhoz kapcsolódó termékek megsemmisítése miatt bekövetkezett kár.

43. cikk

Az állatbetegségek által okozott károk megelőzését és enyhítését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás

A támogatás kizárólag a megelőző intézkedésekre vonatkozó közvetlen és egyedi elszámolható költségek fedezésére szolgál. A költségek kizárólag az alábbiak költségeit foglalhatják magukban:

a) ingatlan építése, szerzése - a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése; vagy

b) gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszközök piaci értékének erejéig.

44. cikk

Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás

akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás elősegíti az akvakultúra-termelők jövedelmének megőrzését; valamint

b) a támogatás hozzájárul az akvakultúra-állomány biztosításához, amely fedezi az alábbiak közül legalább az egyikből eredő gazdasági veszteségeket: i. természeti katasztrófák; ii. kedvezőtlen éghajlati jelenségek; iii. a vízminőségben és -mennyiségben beállt olyan hirtelen változás, amelyért a gazdasági szereplőt nem terheli felelősség; iv. az akvakultúrában előforduló olyan betegségek, illetve a termelő létesítmények olyan hibája vagy megrongálódása, amelyért a gazdasági szereplőt nem terheli felelősség; v. népegészségügyi válsághelyzetek; vi. védett vagy ragadozó állatok támadása miatti termeléskiesés; vii. a biztosítás nem írhatja elő, illetve nem határozhatja meg a jövőbeli termelés típusát vagy mennyiségét, és a támogatás nem korlátozódik egy adott biztosítótársaság vagy vállalatcsoport által nyújtott biztosításra.

3. Szakasz

A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések

45. cikk

A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás

A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a támogatás a halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló forgalmazási intézkedéseket mozdítja elő; valamint

b) a támogatás célja: i. az 1379/2013/EU rendelet II. fejezetének II. szakaszával összhangban elismert termelői szervezeteknek, termelői szervezetek társulásainak vagy ágazatközi szervezeteknek a létrehozása; ii. új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása többek között az alábbi halászati és akvakultúra termékek esetében: - piaci potenciállal rendelkező fajok; - az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkével és az 1379/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a technikai intézkedések szerint kirakodott nem szándékos fogások a kereskedelmi állományok tekintetében; - az (EU) 2018/848 rendelet értelmében alacsony környezeti hatást kiváltó módszerekkel előállított halászati és akvakultúra-termékek vagy ökológiai akvakultúra-termékek; iii. a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése a következők megkönnyítése révén: - egy adott terméknek az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 25 ) összhangban lévő bejegyzése iránti kérelem benyújtása, valamint az érintett gazdasági szereplők alkalmazkodása az említett rendeletnek és az abban foglalt tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében; - a fenntartható halászati és akvakultúra-termékek - beleértve a kisüzemi part menti halászatból származó termékek - és a környezetbarát feldolgozási módszerek tanúsítása és promóciója; - halászati termékek közvetlen értékesítése a kisüzemi part menti halászatot folytató, a vándorló halállományok halászatát folytató, a belvízi, a part menti halászatot folytató halászok vagy az akvakultúra-termelők által; - a termékek kiszerelése és csomagolása; iv. a termelés és a piacok átláthatóságához való hozzájárulás, valamint piackutatások lebonyolítása és az Unió importfüggőségéről szóló tanulmányok készítése; v. a halászati és akvakultúra-termékek nyomon követhetőségéhez való hozzájárulás, valamint adott esetben az 1379/2013/EU rendeletben említett uniós ökocímke kidolgozása a halászati és akvakultúra-termékek tekintetében; vi. az uniós joggal összeegyeztethető szerződésminták kidolgozása a kkv-k számára; vii. olyan regionális, nemzeti vagy transznacionális kommunikációs és promóciós kampányok lebonyolítása, amelyek célja, hogy a nyilvánosság körében ismertebbé tegyék a fenntartható halászati és akvakultúra-termékeket.

A támogatás kizárólag az alábbi elszámolható költségek fedezéséhez nyújtható:

a) közvetlen bérköltségek;

b) részvételi díjak;

c) utazási költségek;

d) kiadványokkal kapcsolatos költségek;

e) beszerzett tanulmányok;

f) a kiállítási helyiségek és standok bérleti díja, valamint a standok felállításának és lebontásának költségei; vagy

g) az általános halászati termékekre, valamint azok táplálkozási előnyeire és javasolt felhasználási módjaira vonatkozó tudományos ismeretek és tényszerű információk terjesztésével kapcsolatos költségek.

46. cikk

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül annak 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a támogatás a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásába történő beruházásokat támogatja, és olyan intézkedések támogatását célozza, amelyek:

a) energiamegtakarítással járnak, vagy csökkentik a környezeti hatásokat, ideértve a hulladékkezelést is;

b) javítják a biztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket;

c) támogatják az emberi fogyasztásra nem alkalmas, kifogott kereskedelmi halak feldolgozását;

d) a fő feldolgozási tevékenységek során keletkező melléktermékek feldolgozására vonatkoznak;

e) az ökológiai akvakultúra-termékeknek az (EU) 2018/848 rendelet 7. és 8. cikkében előírtak szerinti feldolgozására vonatkoznak;

f) új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett eljárásokhoz, illetve új vagy továbbfejlesztett gazdálkodási és szervezési rendszerekhez vezetnek;

g) megfelelnek a 42. cikk (1) bekezdésének a) alpontjában említett betegségek megelőzéséhez, megfékezéséhez és felszámolásához kapcsolódó költségekre vonatkozó feltételeknek; vagy

h) megfelelnek a 43. cikk feltétele szerinti, megelőzésre és kárenyhítésre irányuló beruházások feltételeinek.

4. Szakasz

Egyéb támogatási kategóriák

47. cikk

A halászati ágazatban az adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és feldolgozásához nyújtott támogatás

A támogatás kizárólag a következő intézkedésekre terjedhet ki:

a) a tudományos elemzés céljából és a közös halászati politika végrehajtása érdekében történő adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás;

b) nemzeti, transznacionális és a tagállami szint alatti többéves mintavételi programok, feltéve hogy azok a közös halászati politika hatálya alá tartozó állományokra vonatkoznak;

c) a kereskedelmi halászat és a szabadidős halászat és horgászat tengeri megfigyelése, ideértve a tengeri élőlények, így a tengeri emlősök és madarak járulékos fogásának monitoringját;

d) tengeren végzett kutatási felmérések; vagy

e) az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése, valamint kísérleti projektek végrehajtása a már létező adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése céljából.

A támogatás kizárólag az alábbi, közvetlenül a támogatott intézkedések eredményeként felmerülő elszámolható költségeket fedezheti:

a) közvetlen bérköltségek;

b) részvételi díjak;

c) utazási költségek;

d) kiadványokkal kapcsolatos költségek;

e) az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerekbe történő beruházások;

f) beszerzett adatgyűjtési szolgáltatások.

48. cikk

A természeti katasztrófák által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás

A támogatás kizárólag a megelőző intézkedésekre vonatkozó közvetlen és egyedi elszámolható költségek fedezésére szolgál. A költségek kizárólag az alábbiak költségeit foglalhatják magukban:

a) ingatlan építése, szerzése - a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése;

b) gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszközök piaci értékének erejéig.

49. cikk

A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás

A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a tagállam illetékes hatósága az eseményt hivatalosan természeti katasztrófává minősítette; és

b) a természeti katasztrófa és a vállalkozás által elszenvedett kár között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.

Az elszámolható költség a természeti katasztrófa közvetlen következményeként keletkezett kárnak valamely illetékes hatóság, a támogatást nyújtó hatóság által elismert független szakértő vagy valamely biztosítótársaság által megállapított összege lehet. A következő károk költségei számolhatók el:

a) olyan eszközökben bekövetkező anyagi kár, mint épületek, berendezések, gépek, készletek és termelési eszközök; vagy

b) a halászati vagy akvakultúra-termelésnek vagy e termelés eszközeinek a katasztrófa bekövetkezésétől számított legfeljebb hat hónapos időszakra történő teljes vagy részleges megsemmisüléséből eredő jövedelemkiesés.

A bevételkiesés kiszámítása során:

a) a természeti katasztrófa évében vagy a termelési eszközök teljes vagy részleges megsemmisülésével érintett minden következő évben termelt halászati és akvakultúra-termékek mennyisége és az adott évben realizált átlagos értékesítési ár szorzataként kapott eredményt; ki kell vonni

b) a halászati és akvakultúra termékeknek a természeti katasztrófát megelőző három évben előállított évi átlagos mennyisége - vagy a természeti katasztrófát megelőző ötéves időszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlag - és a realizált átlagos értékesítési ár szorzataként kapott eredményből.

50. cikk

A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás

A támogatás kizárólag a megelőző intézkedésekre vonatkozó közvetlen és egyedi elszámolható költségek fedezésére szolgál. A költségek a következők valamelyikének költségeit foglalhatják magukban:

a) ingatlan építése, szerzése - a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése;

b) gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszközök piaci értékének erejéig.

51. cikk

A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás

A támogatás megfelel a következő feltételeknek:

a) a tagállam illetékes hatósága hivatalosan elismerte a "természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség" jelleget; valamint

b) a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség és a vállalkozás által elszenvedett kár között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.

Az elszámolható költség a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség közvetlen következményeként bekövetkezett kárnak a valamely hatóság, a támogatást nyújtó hatóság által elismert független szakértő vagy valamely biztosítótársaság által megállapított összege lehet. A következő károk költségei számolhatók el:

a) olyan eszközökben bekövetkező anyagi kár, mint épületek, berendezések, gépek, készletek és termelési eszközök; vagy

b) a halászati vagy akvakultúra-termelésnek vagy e termelés eszközeinek a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség bekövetkezésétől számított legfeljebb hat hónapos időszakra történő teljes vagy részleges megsemmisüléséből eredő jövedelemkiesés.

A bevételkiesés kiszámítása során:

a) a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség bekövetkezésének évében vagy a termelőeszközök teljes vagy részleges megsemmisülésével érintett minden következő évben termelt halászati és akvakultúra-termékek mennyisége és az adott évben realizált átlagos értékesítési ár szorzataként kapott eredményt ki kell vonni

b) a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenséget megelőző három évben előállított halászati és akvakultúra-termékek éves átlagos mennyisége - vagy a természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenséget megelőző ötéves időszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlag - és a realizált átlagos értékesítési ár szorzataként kapott eredményből.

52. cikk

A védett állatok által okozott által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás

A védett állatok viselkedése által a halászati és akvakultúra-ágazatban okozott károk megelőzésére és enyhítésére irányuló beruházásokhoz nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) a beruházás elsődleges célja a védett állatok viselkedése által okozott károk megelőzése vagy enyhítése;

b) a halászat esetében a beruházás célja a védett állat viselkedése által okozott, ragadozó általi pusztítás vagy a halászeszközökben vagy a műveletekhez használt más anyagokban keletkező károk megelőzése és enyhítése.

A támogatás kizárólag a megelőző intézkedésekre vonatkozó közvetlen és egyedi elszámolható költségek fedezésére szolgál. A költségek az alábbiak valamelyikének költségeit foglalhatják magukban:

a) ingatlan építése, szerzése - a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése;

b) gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszközök piaci értékének erejéig.

53. cikk

A védett állatok által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás

A védett állatok által a halászati és akvakultúra-ágazatban okozott károk helyreállításához nyújtott, az e rendelet I. fejezetében megállapított feltételeknek megfelelő támogatás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy:

a) az elszenvedett kár és a védett állatok viselkedése között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn;

b) az elszámolható költség a kárt okozó esemény közvetlen következményeként bekövetkezett kárnak a valamely hatóság, a támogatást nyújtó hatóság által elismert független szakértő vagy valamely biztosítótársaság által megállapított összege; valamint

c) a halászat esetében az állatok által okozott károkra vonatkozó támogatás a fogásokban okozott károkra korlátozódik.

A helyreállítandó károk a következőket foglalhatják magában:

a) az akvakultúrában tenyésztett állatokkal összefüggésben keletkezett kár: az elszámolható költségek a védett állatok által károsított vagy elpusztított állat piaci értékén alapulnak;

b) a halászati ágazatban a védett állatok által a fogásokban okozott károk; vagy

c) a következő eszközökben bekövetkezett anyagi kár: berendezések, gépek, tulajdon.

54. cikk

A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektek esetében a következő költségek számolhatók el:

a) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 27 ) 33. cikkében említett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó előkészítő támogatás, kapacitásépítés, képzés és hálózatépítés költségei;

b) jóváhagyott műveletek végrehajtása;

c) a csoport együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása;

d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési költségek; vagy

e) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szervezése az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése, a stratégia és a projektek előmozdítása, valamint a potenciális kedvezményezettek támogatása érdekében a műveletek kidolgozása és a pályázatok előkészítése céljából.

Az (1) bekezdésben említett közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben részt vevő helyi önkormányzatoknál felmerült költségek kizárólag abban az esetben támogathatók e cikk alapján, ha a projekteket a következő területek valamelyikén hajtják végre:

a) kutatás, fejlesztés és innováció;

b) környezetvédelem;

c) foglalkoztatás és képzés;

d) kultúra és a kulturális örökség megőrzése;

e) a tengeri és édesvízi biológiai erőforrások megőrzése;

f) az EUMSZ I. mellékletében nem szereplő élelmiszerek promóciója;

g) sporttevékenység.

55. cikk

A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott, korlátozott összegű támogatás

Az e cikk (1) bekezdésében említett közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben részt vevő helyi önkormányzatoknál felmerült költségek kizárólag abban az esetben támogathatók e cikk alapján, ha a projekteket a következő területek valamelyikén hajtják végre:

a) kutatás, fejlesztés és innováció;

b) környezetvédelem;

c) foglalkoztatás és képzés;

d) kultúra és a kulturális örökség megőrzése;

e) a tengeri és édesvízi biológiai erőforrások megőrzése;

f) az EUMSZ I. mellékletében nem szereplő élelmiszerek promóciója;

g) sporttevékenység.

56. cikk

Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban

IV. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

57. cikk

Az 1388/2014/EU rendelet további alkalmazása

Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet ( 28 ) 47. cikke alapján az említett rendeletet 2022. december 31-ig kell alkalmazni. Az 1388/2014/EU rendelet lejártát követően ez a rendelet annak helyébe lép.

58. cikk

Átmeneti rendelkezések

59. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől2029. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Kis- és középvállalkozások (kkv-k)

1. Vállalkozás

Egy vállalkozás - jogi formájától függetlenül - gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.

2. A vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékek

2.1. A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) kategóriájába az olyan, 250-nél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy amelyek éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t.

2.2. A kkv-ken belül a kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t.

2.3. A kkv-ken belül a mikrovállalkozás olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.

3. A foglalkoztatottak számának és a pénzügyi határértékek kiszámításakor figyelembe vett vállalkozástípusok

3.1. "Önálló vállalkozás": minden olyan vállalkozás, amely nem minősül a 3.2. pont szerinti partnervállalkozásnak vagy a 3.3. pont szerinti kapcsolt vállalkozásnak.

3.2. "Partnervállalkozások": azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek a 3.3. pont szerinti kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy a 3.3. pont szerinti egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy szavazatainak legalább 25 %-ával rendelkezik.

Egy vállalkozás azonban még akkor is az önálló kategóriába sorolható és ennélfogva partnervállalkozással nem rendelkezőnek tekintendő, ha az alábbi befektetők elérték vagy meghaladták ezt a 25 %-os küszöbértéket, feltéve, hogy az említett befektetők a (3) bekezdés értelmében sem egyedileg, sem együttesen nem kapcsolódnak a szóban forgó vállalkozáshoz:

a) nyilvános befektetési vállalkozások, kockázatitőke-társaságok, rendszeres kockázatitőke-befektetési tevékenységet végző egyének vagy egyének csoportja, akik tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek be saját tőkét (üzleti angyalok), feltéve, hogy az ezen üzleti angyalok által ugyanabban a vállalkozásban eszközölt összes befektetés nem haladja meg az 1 250 000 EUR-t;

b) egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok;

c) intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat is;

d) 10 millió EUR-nál kisebb éves költségvetéssel rendelkező és kevesebb mint 5 000 lakost képviselő független helyi önkormányzatok.

3.3. "Kapcsolt vállalkozások" azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll:

a) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban;

b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányító vagy felügyelő testülete tagjainak többségét;

c) a vállalkozás valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;

d) valamely vállalkozás, amely egy másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségét.

Feltételezni kell, hogy nem áll fenn meghatározó befolyás, ha a 3.2. pont második albekezdésében felsorolt befektetők - a részvényesként őket megillető jogok sérelme nélkül - közvetlenül vagy közvetve nem vesznek részt az érintett vállalkozás irányításában.

Azon vállalkozás vagy a 3.2. pontban említett bármely befektető, amely egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik az első albekezdésben leírt kapcsolatok valamelyikével, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.

Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek csoportján keresztül rendelkezik e kapcsolatok valamelyikével, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi.

"Szomszédos piac": valamely termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.

3.4. A 3.2. pont második albekezdésében megállapított esetek kivételével egy vállalkozás nem tekinthető kkv-nak, ha a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-a felett közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv rendelkezik.

3.5. A vállalkozások önálló vállalkozási, partnervállalkozási vagy kapcsolt vállalkozási jogállásukról nyilatkozatot tehetnek, amely magában foglalhatja a 2. pontban a határértékek tekintetében megállapított adatokat is. A nyilatkozatot abban az esetben is megtehetik, ha a tőke megoszlása nem teszi lehetővé annak pontos meghatározását, hogy a tőke kinek a tulajdonát képezi; ebben az esetben a vállalkozás jóhiszeműen kijelentheti, hogy jogosan feltételezheti, hogy a tőke 25 %-át vagy nagyobb részét nem birtokolja egy másik vállalkozás vagy több, egymással kapcsolt viszonyban lévő vállalkozás. Az ilyen nyilatkozatok nincsenek joghatással a nemzeti vagy uniós szabályok által előírt ellenőrzésekre és vizsgálatokra.

4. Az alkalmazotti létszám, a pénzügyi határértékek és a referencia-időszakok tekintetében felhasznált adatok

4.1. Az alkalmazotti létszám és a pénzügyi határértékek vonatkozásában felhasználandó adatok a legutolsó jóváhagyott számviteli időszakhoz kapcsolódó, éves szinten kiszámított adatok. Ezeket a számlák zárásának napjától kezdődően kell figyelembe venni. A forgalomra vonatkozó adatot a hozzáadottérték-adó (héa) és egyéb közvetett adók levonásával kell számítani.

4.2. Amennyiben a számlák zárásának napján a vállalkozás megállapítja, hogy éves szinten meghaladta a 2. pontban megállapított alkalmazotti létszámot vagy pénzügyi határértéket, illetve e létszám vagy határérték alá esik, nem veszíti el a mikro-, kis- vagy középvállalkozási jogállását, illetve nem szerez ilyet, kivéve, ha a vállalkozás ezeket a határértékeket két egymást követő számviteli időszakban átlépi.

4.3. Újonnan létesített vállalkozások esetében, amelyek beszámolóit még nem hagyták jóvá, a felhasználandó adatokat az üzleti év folyamán végrehajtott jóhiszemű becslésből származtatják.

5. Alkalmazotti létszám

Az alkalmazotti létszám az éves munkaerőegységek (ÉME) számával egyenlő, azaz azon személyek számával, akik teljes munkaidőben az adott referenciaév egészében az érintett vállalkozásban vagy annak megbízásából dolgoztak. Azon személyek munkája, akik nem dolgoztak egész évben, vagy részmunkaidőben dolgoztak, tekintet nélkül a munka időtartamára, valamint a szezonális munkavállalók munkája az ÉME törtrészének számít. Az alkalmazottak közé tartoznak:

a) a munkavállalók;

b) a vállalkozásnál dolgozó, a vállalkozásnak alárendelt olyan személyek, akik a nemzeti jog értelmében munkavállalónak minősülnek;

c) a tulajdonos-vezetők;

d) a vállalkozásban rendszeres tevékenységet folytató tagok, akik részesülnek a vállalkozás pénzügyi hasznából.

Nem számítanak alkalmazottnak a tanulószerződés, illetve szakképzési szerződés alapján a vállalkozásnál szakképzésben részt vevő ipari tanulók, illetve tanulók. A szülési vagy szülői szabadságok időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

6. A vállalkozás adatainak meghatározása

6.1. Önálló vállalkozások esetében az adatokat - ideértve az alkalmazottak számát is - kizárólag az adott vállalkozás beszámolója alapján kell megállapítani.

6.2. A partnervállalkozással vagy kapcsolt vállalkozásokkal rendelkező vállalkozások adatait - ideértve az alkalmazottak számát is - a vállalkozás beszámolója és egyéb adatai alapján kell megállapítani, vagy - ha van ilyen - a vállalkozás konszolidált beszámolója alapján, vagy azon konszolidált beszámoló alapján, amely a konszolidáció folytán tartalmazza a vállalkozás adatait.

Az első albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni az érintett vállalkozás minden olyan partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el. Az összesítés arányos a tőkéből vagy a szavazatokból való részesedés százalékával (a magasabb értéket figyelembe véve). Keresztrészesedés esetén a nagyobb százalékarányt kell alkalmazni.

Az első és második albekezdésben említett adatokat ki kell egészíteni azon vállalkozások adatainak 100 %-ával, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódnak a szóban forgó vállalkozáshoz, amennyiben az adatokat konszolidáció útján még nem vették bele a beszámolókba.

6.3. A 6.2. pont alkalmazásában:

a) a szóban forgó vállalkozás partnervállalkozásainak adatait a beszámolójukból és egyéb adataikból, vagy - ha van ilyen - ezek konszolidált változatából kell származtatni. Ehhez hozzá kell adni minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amely e partnervállalkozások kapcsolt vállalkozása, kivéve ha ezeket az adatokat bevonták a konszolidációba;

b) a szóban forgó vállalkozás kapcsolt vállalkozásainak adatait a beszámolójukból és egyéb adataikból, vagy - ha van ilyen - ezek konszolidált változatából kell származtatni. Ezekhez arányosan hozzá kell adni az adott kapcsolt vállalkozás minden olyan lehetséges partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el, kivéve akkor, ha ezeket az adatokat legalább a 6.2. pont második albekezdése szerint megállapított százalékos értékkel arányos mértékben bevonták a konszolidált beszámolóba.

6.4. Ha a konszolidált beszámoló egy adott vállalkozásra nem tartalmazza a foglalkoztatottak számát, ezt a vállalkozás partnervállalkozásaitól származó adatok arányos összesítésével kell kiszámítani, hozzáadva azon vállalkozások adatait, amelyekkel az érintett vállalkozás kapcsolt viszonyban áll.

II. MELLÉKLET

Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

I. RÉSZ

A 11. cikknek megfelelően a Bizottság elektronikus bejelentési rendszerében megjelenítendő adatok

A támogatás száma(a Bizottság tölti ki)
Tagállam
Tagállami hivatkozási szám
RégióA régió(k) neve (NUTS (1))
………………………
Legkülső régiók
Távoli görög szigetek
Dugi Otok, Vis, Mljet és Lastovo horvát szigetek
Egyéb
A támogatást nyújtó hatóságNév
Postacím
Webcím
A támogatási intézkedés megnevezése
Nemzeti jogalap (hivatkozás a nemzeti hivatalos lapban való kihirdetésre)
A támogatási intézkedés teljes szövegének internetes elérhetősége
Az intézkedés típusaTámogatási program
Ad hoc támogatásA kedvezményezett és azon csoport (2) neve, amelyhez tartozik
Létező támogatási program vagy ad hoc támogatás módosításaA támogatás bizottsági hivatkozási száma
Meghosszabbítás
Módosítás
Időtartam (3)Támogatási programéééé. hh. nn. – éééé. hh. nn.
A támogatás odaítélésének időpontjaAd hoc támogatáséééé. hh. nn.
Érintett gazdasági ágazat(ok)Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra
A támogatás a következő ágazatokra korlátozódik: Kérjük, adja meg NACE alágazati szinten (4)
A kedvezményezett típusaKkv
Nagyvállalkozások
KöltségvetésA program keretében tervezett költségvetés teljes éves összege (5)Nemzeti valuta ………………….. (teljes összeg)
A vállalkozásnak odaítélt ad hoc támogatás teljes összege (6)Nemzeti valuta ………………….. (teljes összeg)
Kezességvállalás esetén (7)Nemzeti valuta ………………….. (teljes összeg)
Támogatási eszközVissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás
Támogatott szolgáltatások
Hitel/Visszafizetendő előlegek
Kezességvállalás (adott esetben a bizottsági határozat feltüntetésével (8))
Adókedvezmény vagy adómentesség
Egyéb (nevezze meg)
Kérjük, adja meg, hogy hatásában/funkciójában az alábbi kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban:
Vissza nem térítendő támogatás
Támogatott szolgáltatásokHitel
Kezességvállalás
Adókedvezmény
Az uniós alap(ok)ból történő társfinanszírozás esetébenAz uniós alap(ok) neve:A finanszírozás összege (uniós alaponként)Nemzeti valuta (teljes összeg)
(1)
NUTS – Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régiót jellemzően 2-es szinten kell meghatározni. (2)
A vállalkozás fogalma a Szerződésben meghatározott versenyjogi szabályok és e rendelet alkalmazásában jogi formájától és finanszírozási módjától függetlenül magában foglalja a gazdasági tevékenységet végző valamennyi entitást. A Bíróság kimondta, hogy a (jogilag vagy ténylegesen) ugyanazon entitás által ellenőrzött gazdálkodó egységeket egy vállalkozásnak kell tekinteni. (3)
Az az időszak, amelyben a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat a támogatás nyújtására. (4)
NACE Rev. 2. – az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. Az ágazatot jellemzően csoportszinten kell megadni. (5)
Támogatási program esetén: Adja meg a program keretében előirányzott éves összköltségvetési összeget, vagy az éves becsült adóbevétel-kiesést a program keretében biztosított összes támogatási eszköz vonatkozásában. (6)
Ad hoc támogatás nyújtása esetén: Adja meg a teljes támogatási összeget/adóbevétel-kiesést. (7)
A kezességvállalás esetében adja meg a garantált hitelek (maximális) összegét. (8)
Az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban adott esetben meg kell adni azt a bizottsági határozatot, amely jóváhagyta a bruttó támogatástartalom kiszámításához használt módszertant.

II. RÉSZ

A 11. cikknek megfelelően a Bizottság elektronikus bejelentési rendszerében megjelenítendő adatok

Kérjük, adja meg, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati mentességi rendelet mely rendelkezése alapján valósul meg a támogatási intézkedés.

A halászati innovációhoz nyújtott támogatás (15. cikk)
A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (16. cikk)
A tudományos szakemberek és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (17. cikk)
Az emberi erőforrás fejlesztéséhez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás (18. cikk)
A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás (19. cikk)
Halászhajó első beszerzéséhez nyújtott támogatás (20. cikk)
A halászok egészségének, biztonságának és munkakörülményeinek javítására irányuló támogatás (21. cikk)
Biztosítási díjak fizetéséhez és kölcsönös kockázatkezelési alapoknak fizetendő pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás (22. cikk)
A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás (23. cikk)
A halászat környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás (24. cikk)
A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (25. cikk)
A tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint a fenntartható halászati tevékenységek keretébe tartozó rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (26. cikk)
Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás (27. cikk)
A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (28. cikk)
A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatások (29. cikk)
A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (30. cikk)
Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (32. cikk)
Az akvakultúra-ágazaton belüli termelékenységet növelő vagy a környezetre pozitív hatást gyakorló beruházásokhoz nyújtott támogatás (33. cikk)
Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (34. cikk)
Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (35. cikk)
Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (36. cikk)
A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új vállalkozók ösztönzéséhez nyújtott támogatás (37. cikk)
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás (38. cikk)
A környezetvédelmi szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (39. cikk)
A népegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (40. cikk)
Az állategészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (41. cikk)
Az állatbetegségek megelőzéséhez, megfékezéséhez és felszámolásához nyújtott támogatás (42. cikk)
Az állatbetegségek által okozott károk megelőzését és enyhítését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (43. cikk)
Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (44. cikk)
A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (45. cikk)
A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (46. cikk)
A halászati ágazatban az adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és feldolgozásához nyújtott támogatás (47. cikk)
A természeti katasztrófák által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás (48. cikk)
A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (49. cikk)A természeti katasztrófa típusa:földrengés
lavina
földcsuszamlás
árvíz
tornádó
hurrikán
vulkánkitörés
kontrollálatlan vegetációtűz
egyéb
Kérjük, fejtse ki: ….
A természeti katasztrófa bekövetkezésének dátumaéééé. hh. nn. – éééé. hh. nn.
A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás (50. cikk)
A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (51. cikk)Az esemény típusa:fagy
vihar
jégeső
heves vagy tartós esőzés
súlyos aszály
egyéb
Kérjük, fejtse ki: …….
Az esemény időpontja:éééé. hh. nn. – éééé. hh. nn.
A védett állatok által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás (52. cikk)
A védett állatok által okozott károk helyreállítására irányuló támogatás (53. cikk)
A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (54. cikk)
A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott, korlátozott összegű támogatás (55. cikk)
Adómentességek és adókedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (56. cikk)
IndokolásFejtse ki, hogy az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA) keretében nyújtott támogatás helyett miért került sor állami támogatási program létrehozására vagy eseti támogatás nyújtására:
a nemzeti operatív program nem tartalmazza a szóban forgó intézkedést;
a nemzeti operatív program keretében rendelkezésre álló pénzeszközök elosztása fontossági sorrend szerint történik;
az ETHAA keretében már nem állnak rendelkezésre pénzeszközök;
egyéb
kérjük, fejtse ki: …….…….

III. MELLÉKLET

Az információk 9. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételére vonatkozó rendelkezések

A tagállamoknak átfogó honlapokat kell létrehozniuk az állami támogatások számára, és ezeken egyszerűen hozzáférhető módon közzé kell tenniük a 9. cikk (1) bekezdésében említett információkat.

Az információkat olyan adattáblázat formájában - például CSV vagy XML formátumban - kell közzétenni, amely lehetővé teszi az adatok keresését, kivonatolását és könnyű internetes közzétételét. A honlaphoz minden érdekelt számára korlátlan hozzáférést kell biztosítani. A honlaphoz való hozzáférés feltételéül nem szabható az előzetes felhasználói regisztráció.

A 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett egyedi támogatások odaítélésének vonatkozásában az alábbi információkat kell közzétenni:

a) a támogatás azonosító száma ( 29 );

b) a kedvezményezett azonosítója ( 30 );

c) a vállalkozás típusa (kkv/nagyvállalkozás) a támogatás odaítélésének időpontjában;

d) az a régió, amelyben a kedvezményezett található, NUTS II szinten ( 31 ) és adott esetben a legkülső régiókban vagy a kisebb égei-tengeri szigeteken;

e) tevékenységi ágazat NACE alágazati szinten ( 32 );

f) támogatási eszköz, nemzeti pénznemben kifejezett teljes összeg ( 33 );

g) támogatási eszköz ( 34 ) (vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás, kölcsön/visszafizetendő előlegek/visszatérítendő támogatás, kezességvállalás, adókedvezmény vagy adómentesség, kockázatfinanszírozás, egyéb ( 35 ));

h) a támogatás odaítélésének időpontja;

i) a támogatás célkitűzése ( 36 );

j) támogatást nyújtó hatóság.

IV. MELLÉKLET

Különös maximális támogatási intenzitás

SorEgyedi műveleti kategóriaMaximális támogatási intenzitás mértéke
1Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség végrehajtásához hozzájáruló alábbi műveletek:
— a halászeszközök méret- vagy fajszelektivitásának javítását szolgáló műveletek,
— a halászkikötők, árverési csarnokok, kirakodóhelyek és menedékek infrastruktúráját a nem szándékos fogások kirakodásának és tárolásának megkönnyítése érdekében javító műveletek,
— az 1379/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a kereskedelmi állományokból származó, kirakodott nem kívánt fogások forgalomba hozatalát megkönnyítő műveletek.
100 %
75 %
75 %
2A halászhajók fedélzetén uralkodó egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények javítását célzó műveletek75 %
3A legkülső régiókban végrehajtott műveletek85 %
4A nemzeti jog szerint távolinak minősített görög szigeteken, valamint Dugi Otok, Vis, Mljet és Lastovo horvát szigeteken végrehajtott műveletek85 %
5A kisüzemi part menti halászathoz kapcsolódó műveletek100 %
6Olyan műveletek, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:
i. kollektív érdeket képviselnek;
ii. kedvezményezettjük kollektív jellegű;
iii. innovatív tulajdonságokkal rendelkeznek vagy nyilvános hozzáférést biztosítanak eredményeikhez
100 %
7Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy szakmaközi szervezetek által végrehajtott műveletek75 %
8A fenntartható akvakultúrát támogató műveletek60 %
9A 15., 25., 28., 30., 32., 33. és 36. cikken alapuló, a halászat, az akvakultúra és a feldolgozás területén innovatív termékeket, folyamatokat vagy felszereléseket támogató műveletek75 %
10Halászszervezetek vagy egyéb kollektív kedvezményezettek által végrehajtott műveletek60 %
11Pénzügyi eszközök100 %

( 1 ) A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

( 2 ) A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1130 rendelete (2017. június 14.) a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról (HL L 169., 2017.6.30., 1. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

( 7 ) A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

( 8 ) A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

( 10 ) A Bizottság 794/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.).

( 11 ) Bizottsági szolgálati munkadokumentum: "Közös módszertan az állami támogatások értékelésére", (2014.5.28., SWD(2014) 179 végleges).

( 12 ) A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

( 13 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

( 14 ) A Bizottság közleménye: Környezetbarát infrastruktúra - Európa természeti tőkéjének növelése, COM(2013) 249 final, 2013.5.6.

( 15 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

( 16 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

( 17 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ("Állategészségügyi rendelet") (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

( 18 ) A Bizottság (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 211. o.).

( 19 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).

( 20 ) A Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelete (2021. július 15.) bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról (HL L 253., 2021.7.16., 13. o.).

( 21 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 342., 2009.12.22., 1. o.).

( 22 ) A Bizottság (EU) 2019/627 végrehajtási rendelete (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról (HL L 131., 2019.5.17., 51. o.).

( 23 ) Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

( 24 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/690 rendelete (2021. április 28.) a belső piacra, a vállalkozások - köztük a kis- és középvállalkozások - versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2021.5.3., 1. o.).

( 25 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

( 26 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1004 rendelete (2017. május 17.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 1. o.).

( 27 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

( 28 ) A Bizottság 1388/2014/EU rendelete (2014. december 16.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (HL L 369., 2014.12.24., 37. o.).

( 29 ) A Bizottság adja meg az e rendelet 11. cikkében meghatározott elektronikus eljárás keretében.

( 30 ) Tekintettel a nyilvánosság tájékoztatásának átláthatóságához kapcsolódó jogos érdekre, az átláthatóság iránti igényeket és az adatvédelmi jogokat mérlegelve a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt közzétenni a támogatás kedvezményezettjének nevét, amennyiben a támogatás kedvezményezettje természetes személy, vagy természetes személy nevét viselő jogi személy (lásd: a Bíróság ítélete, Volker und Markus Schecke és Eifert, C-92/09, 53. pont), figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 49. cikke (1) bekezdésének g) pontjára. Az átláthatósági szabályok azt a célt szolgálják, hogy javuljon a megfelelés és az elszámoltathatóság, szakértői felülvizsgálatra kerüljön sor, és végső soron hatékonyabbá váljanak a közkiadások. E célnak elsőbbséget kell élveznie az állami támogatásban részesülő természetes személyek adatvédelmi jogaival szemben.

( 31 ) NUTS - Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régió meghatározása jellemzően a 2. szinten történik.

( 32 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

( 33 ) Bruttó támogatási egyenérték.

( 34 ) Több támogatási eszközön keresztül nyújtott támogatás esetén a támogatási összeget az egyes támogatási eszközök szerinti bontásban kell megadni.

( 35 ) Amennyiben a támogatást egyéb támogatási eszköz(ök)ből nyújtják, meg kell nevezni az adott támogatási eszköz(öke)t.

( 36 ) Amennyiben a támogatás több célt is szolgál, a támogatási összeget az egyes célok szerinti bontásban kell megadni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022R2473 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022R2473&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02022R2473-20231213 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02022R2473-20231213&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére