32011L0071[1]

A Bizottság 2011/71/EU irányelve ( 2011. július 26. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kreozot hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2011/71/EU IRÁNYELVE

(2011. július 26.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kreozot hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a kreozot.

(2) Az 1451/2007/EK rendelet alapján és a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a kreozot értékelése az említett irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz a faanyagvédő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3) A tárgyban Svédországot jelölték ki referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2007. október 31-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást. A jelentésből kiderül, hogy az értékelés csupán az EN 13991:2003 európai szabványban meghatározott "B" és "C" osztályú kreozotra vonatkozik.

(4) 2008. április 30-án konzultáció indult az érdekelt felekkel. A konzultáció eredményét nyilvánosságra hozták és megvitatták a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelv végrehajtása tekintetében illetékes tagállami hatóságok képviselőinek 30. ülésén.

(5) A tagállamok és a Bizottság megvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2010. december 17-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(6) Az értékelő jelentésből kiviláglik, hogy a kreozotot tartalmazó faanyagvédő szerek - a faanyag kezelésével összefüggésben értékelt egyes forgatókönyvek esetében - várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ezenkívül az érdekelt felekkel folytatott, fentiekben említett konzultáció során olyan határozott jelzések érkeztek, amelyek szerint a kreozot egyes felhasználási módokban való alkalmazása jelentős társadalmi-gazdasági előnyökkel jár. A konzultációval összefüggésben benyújtott és közreadott életciklus-elemzések arra utaltak, hogy a kreozotnak egyes esetekben nincs megfelelő, a környezetet kevésbé károsító alternatívája. Ennek megfelelően indokolt a kreozotot felvenni az I. mellékletbe.

(7) A kockázatértékelés mindazonáltal elfogadhatatlan mértékű, a környezetet érintő kockázatokat tárt fel a faanyag felhasználásának az értékelő jelentésben ismertetett egyes forgatókönyvei esetében.

(8) Ezen túlmenően a kreozotot küszöbérték nélküli rákkeltő anyagnak tartják és az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően az 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagként sorolják be.

(9) A kreozot, amely vegyületek százainak keveréke, főleg policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH-okat) tartalmaz. Ezek némelyikét az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottsága a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) XIII. mellékletében foglalt kritériumoknak megfelelően perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagnak (antracén (5)), illetőleg nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagnak (fluorantén, fenantrén és pirén (6)) minősítette.

(10) A PAH-okat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv III. melléklete, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) III. melléklete kibocsátáscsökkentési rendelkezések hatálya alá tartozó anyagokként sorolja fel.

(11) A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezmény végrehajtó testületének 2009/4. számú határozatával elfogadott útmutató felsorolja azokat az elérhető legjobb technikákat, amelyek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP-ok) nagy, helyhez kötött forrásokból származó kibocsátásainak csökkentését szolgálják. A szóban forgó útmutató V. szakaszának E. része külön kitér azokra a PAH-kibocsátásokra, amelyek PAH-okat - például kreozotot - tartalmazó, kőszénkátrányból származó faanyagvédő termékek használata során keletkeznek. Ezek az eljárások a faanyag impregnálásához, raktározásához, kezeléséhez és felhasználásához kapcsolódnak, és olyan alternatív anyagokat is felhasználnak, amelyek minimális mértékűre csökkentik a PAH-alapú termékektől való függést. A jegyzőkönyv ezenkívül javasol elérhető legjobb technikákat a kezelt fa égetésének esetére is.

(12) A 850/2004/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdése - a hivatkozott rendelet III. mellékletével összefüggésben - úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak olyan intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervet kell elfogadniuk, amelyekkel a PAH-ok keletkezésének és kibocsátásának elkerülése érdekében előmozdítható a helyettesítő vagy módosított anyagok, termékek és eljárások kifejlesztése, valamint a tagállamoknak - indokolt esetben - elő kell írniuk azok használatát. A 850/2004/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamoknak és a Bizottságnak - a létező vegyi anyagokra és növényvédő szerekre az uniós jogszabályok értelmében alkalmazandó vizsgálati és engedélyezési rendszerek keretében - megfelelő intézkedéseket kell tenniük a POP-ok jellemzőivel rendelkező meglévő vegyi anyagok és növényvédő szerek ellenőrzésére.

(13) A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) a PAH-okat elsőbbségi veszélyes anyagokként azonosítja, és úgy rendelkezik, hogy a felszíni vizeknek az ilyen anyagok bevezetésével, kibocsátásával vagy veszteségével okozott szennyezését meg kell szüntetni vagy fokozatosan ki kell küszöbölni.

(14) Ezért a kreozot felvételét helyénvaló mindössze öt évre korlátozni, továbbá az I. mellékletbe való felvételének megújítása előtt összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i. pontjának második albekezdésével összhangban.

(15) Ezen túlmenően a kreozotot tartalmazó biocid termékeket csak olyan felhasználási módok tekintetében célszerű engedélyezni, amelyek esetében - figyelembe véve minden helyi és egyéb körülményt - nincs megfelelő alternatíva. A termékengedélyezés vagy kölcsönös elismerés iránti kérelmek esetében azon tagállamoknak, amelyekhez ilyen kérelem érkezik, a kérelmezőtől elemzést kell kérniük a helyettesítés műszaki és gazdasági megvalósíthatóságára vonatkozóan. Az engedélyt kiadó tagállamoknak ezen elemzés vagy bármilyen más rendelkezésükre álló információ alapján meg kell indokolniuk azt a következtetésüket, hogy nem léteznek megfelelő alternatív anyagok, és az indoklást el kell juttatniuk a Bizottságnak abban a szakaszban, amikor a termékengedélyt várhatóan megadják. Ebben az összefüggésben - az átláthatóság fokozása céljából - helyénvaló a tagállamoktól megkövetelni, hogy a jelentésbe foglalják be saját információikat - akár közvetlenül, akár egy közzétett cselekvési tervre hivatkozva - arra vonatkozóan, hogy a 850/2004/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban miként mozdítják elő az alternatívák kifejlesztését. Az átláthatóság további növelése céljából indokolt biztosítani, hogy ez az információ nyilvános legyen.

(16) Uniós szinten nem értékelték a kreozottal kezelt faanyag minden lehetséges felhasználási módját. Ezért indokolt, hogy a tagállamok értékelést végezzenek el azon felhasználási vagy expozíciós körülményekre, valamint a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő azon kockázatokra vonatkozóan, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben, továbbá indokolt, hogy a termékengedély megadásakor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre való csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak.

(17) Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 31. bejegyzése megállapítja a kreozot faanyagkezelésben való felhasználásának, valamint a kreozottal kezelt faanyag forgalomba hozatalának feltételeit. Helyénvaló előírni, hogy a kreozotot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek megfeleljenek az említett korlátozásoknak. A Bizottság a Holland Királyság által bejelentett, a kreozot forgalmazásának és felhasználásának korlátozására vonatkozó nemzeti rendelkezésekről szóló, 1999. október 26-i 1999/832/EK bizottsági határozattal (9), a Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése alapján bejelentett, a kreozottal kezelt faanyag forgalmazásának és felhasználásának korlátozására vonatkozó nemzeti rendelkezések tervezetéről szóló, 2002. január 23-i 2002/59/EK bizottsági határozattal (10), valamint a Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján bejelentett, a kreozottal kezelt faanyag forgalmazásának és felhasználásának korlátozására vonatkozó nemzeti rendelkezésekről szóló, 2002. október 31-i 2002/884/EK bizottsági határozattal (11) engedélyezte, hogy Hollandia megtartsa az EK-Szerződés szerint bejelentett meglévő, szigorúbb nemzeti rendelkezéseit. Az 1907/2006/EK rendelet 67. cikke (3) bekezdésének értelmében, illetve az 1907/2006/EK rendelet 67. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottsági közleményben (12) foglaltaknak megfelelően ezek a korlátozások 2013. június 1-jéig tarthatók fenn. A korlátozások többek között kitérnek a kreozottal kezelt faanyag olyan alkalmazásokban történő felhasználásának tilalmára, amelyek során a fa felszíni vagy felszín alatti vízzel érintkezik.

(18) Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását előírni a kreozotot tartalmazó, faanyagvédő szerként felhasznált termékek engedélyezésére vonatkozóan. A kreozot rákkeltő hatása miatt helyénvaló előírni, hogy a szóban forgó anyagot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek kiadását ahhoz a követelményhez kössék, amely értelmében meg kell hozni az 1907/2006/EK rendelet, valamint a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (13) szerinti minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a munkavégzők - ideértve a további felhasználókat is - a faanyag kezelésekor, illetve a kezelt faanyag mozgatásakor védve legyenek az anyagnak való expozícióval szemben. A talaj és a víz vonatkozásában megállapított kockázatok fényében megfelelő intézkedéseket kell hozni e környezeti elemek védelmére. A termékhez mellékelt útmutatóban célszerű feltüntetni, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy kemény, nem áteresztő tartón - illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen - kell tárolni, és a kiváló anyagrészeket újrahasználat vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.

(19) Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mivel így biztosítható a forgalomban lévő, kreozot hatóanyagot tartalmazó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése is.

(20) Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dossziét benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(21) A felvételt követően indokolt elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

(22) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(23) A 98/8/EK irányelv 28. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság nem nyilvánított véleményt az ebben az irányelvben előírt intézkedésekről, ezért a Bizottság az intézkedésekről javaslatot terjesztett a Tanács elé, és ezt a javaslatát továbbította az Európai Parlamentnek. A Tanács nem határozott a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (14) 5a. cikkében megállapított két hónapos határidőn belül, ezért a Bizottság a javaslatot haladéktalanul benyújtotta az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a fenti továbbítástól számított négy hónapon belül nem ellenezte az intézkedést,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2012. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Ezeket a rendelkezéseket 2013. május 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2) HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

(3) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(4) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(5) A tagállami bizottság 2008. október 8-án elfogadott dokumentuma az antracén különösen veszélyes anyagként történő minősítésének alátámasztásáról.

(6) A tagállami bizottság 2009. december 4-én elfogadott dokumentuma az antracénben szegény antracénolajnak a CMR, PBT és vPvB jellemzői miatt különösen veszélyes anyagként történő minősítésének alátámasztásáról.

(7) HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(8) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(9) HL L 329., 1999.12.22., 25. o.

(10) HL L 23., 2002.1.25., 37. o.

(11) HL L 308., 2002.11.9., 30. o.

(12) HL C 130., 2009.6.9., 3. o.

(13) HL L 158., 2004.4.30., 50. o.

(14) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2) HL L 158., 2004.4.30., 50. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011L0071 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0071&locale=hu

Tartalomjegyzék