29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásának általános szabályairól

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

1. §

E jogszabály alkalmazásában:

a) Exportbizonyítvány: az exportálást végző ügyfél részére az Európai Közösség területéről kiszállítható árura, meghatározott mennyiség - illetve Non-Annex I termékek esetén az export-visszatérítés összegének - erejéig, megjelölt érvényességi időre kiadott okmány. E rendelet alkalmazásában a visszatérítés előzetes rögzítés melletti igénybevételét szolgáló előzetes rögzítésű bizonyítvány is exportbizonyítványnak minősül.

b) Export-visszatérítés: meghatározott termékek kivitele során nyújtott, mennyiségi egységre vetített, közösségi jogszabály által meghatározott támogatás.

c) Exportadó: meghatározott termékek kivitele során, mennyiségi egységre vetített, közösségi jogszabály által meghatározott befizetési kötelezettség.

d) Non-Annex I termékek: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. számú mellékletében nem szereplő, egyes feldolgozott mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek.

e) Recept: az ügyfél Non-Annex I termékek vonatkozásában a feldolgozott termék gyártásakor használt, visszatérítésben részesíthető alaptermékek mennyiségéről szóló nyilatkozata alapján, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által elfogadott és nyilvántartásba vett termékösszetétel-igazolás.

f)[1]

Exportbizonyítványok

2. § (1)[2] Az exportbizonyítvány iránti kérelmet az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához az Európai Bizottság 1291/2000/EK rendelete I. számú mellékletében meghatározott kérelemformanyomtatványon (AGREX) vagy azzal azonos tartalommal postai úton, személyesen vagy távmásolón (faxon) kell benyújtani.

(2) A kérelmet magyar nyelven, kézírás esetén tintával, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. A kérelmen fel kell tüntetni az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 2. §-ának 9. pontjában meghatározott regisztrációs számot (a továbbiakban: regisztrációs szám).

(3) Az exportbizonyítványokat és azok kivonatait az MVH állítja ki.

Export-visszatérítés

3. §[3]

(1)[4] Export-visszatérítés iránti kérelmet (a továbbiakban: visszatérítési kérelem) az MVH által rendszeresített külön formanyomtatványon, a kiviteli vámeljárás alkalmával előírt okmányokkal együtt a vámeljárást végző vámhatósághoz kell benyújtani.

(2) A vámhatóság a visszatérítési kérelmet az egységes vámokmánnyal (a továbbiakban: EV) egyidejűleg kezeli, rávezeti a vámeljárás során felmerült tényeket.

(3) A visszatérítési kérelmet a vámeljárást követően a vámhatóság közvetlenül megküldi az MVH részére.

(4) Az EV 44. rovatában a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kiadott tájékoztató szerint kell feltüntetni az adatokat, illetve kódszámokat.

Visszatérítés előzetes kifizetése

4. §

(1) Az ügyfél az export-visszatérítés előzetes kifizetését a visszatérítési kérelmen igényelheti, külön jogszabályban meghatározott mértékű biztosíték MVH-nál történő nyújtásával.

(2) Előzetes kifizetés nem teljesíthető, amennyiben a kifizetendő összeg nem haladja meg a 2000 EUR-t.

Megérkezési bizonyítékok[5]

5. §[6]

Konténeres tengeri szállítás esetén megérkezési bizonyítékként a fuvarokmány helyett elfogadható az annak tartalmával megegyező, szállítási tevékenységre szakosodott fél által nyújtott információ, feltéve, hogy az általa működtetett információs rendszert, mint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 885/2006/EK rendelet) I. mellékletének 3B) pontjában meghatározott és az adott időszakra vonatkozóan érvényes nemzetközileg elfogadott szabványok egyikében lefektetett követelményeknek megfelelőt, az MVH jóváhagyta.

6. §[7]

(1) A harmadik országokba történő megérkezés igazolása alól az ügyfél a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK bizottsági rendeletben meghatározott esetekben mentesül.

(2) Távoli visszatérítési zónába történő export esetén, konténeres tengeri szállításkor megérkezési bizonyítékként a kirakodási okmány helyett elfogadható az annak tartalmával megegyező, szállítási tevékenységre szakosodott és a kirakodásért is felelős fél által nyújtott információ, feltéve, hogy az általa működtetett információs rendszert, mint a 885/2006/EK rendelet I. mellékletének 3B) pontjában meghatározott és az adott időszakra vonatkozóan érvényes nemzetközileg elfogadott szabványok egyikében lefektetett követelményeknek megfelelőt, az MVH jóváhagyta.

(3) Távoli visszatérítési zónába történő export esetén az (1) bekezdés szerinti mentességet, az ügyfél kérelmére az MVH engedélyezi.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mentességgel való visszaélés közösségi jogszabály szerinti esetére előírt jogkövetkezményeket az MVH alkalmazza.

Élelmiszersegély

7. §

(1) Élelmiszersegélyre vonatkozó export-visszatérítési kérelmet az nyújthat be, akit az Európai Bizottság közösségi élelmiszersegély szállítóként elismert.

(2) A kérelemhez csatolni kell az élelmiszersegélyre vonatkozó pályázati felhívás másolatát.

Exportadó

8. §

Amennyiben külön jogszabály normatív exportadó megfizetését rendeli el, azt a vámkezeléssel egyidejűleg a vámhatóság részére kell megfizetni. A vámhatóság a visszatérítési kérelmen igazolja az exportadó megfizetését.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

9. §[8]

Az élő szarvasmarha közösségi vámterületről történő kivitelénél külön jogszabály által meghatározott hatósági állatorvosi jelentést az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szolgálat hatósági állatorvosai állítják ki. Az ügyfél köteles a kiléptető ponton tartózkodó állatorvost 24 órával a szállítmány megérkezése előtt értesíteni.

9/A. §[9]

(1) Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hűtött hús kivitele esetén a rendkívüli export-visszatérítés igényléséhez szükséges vágási bizonyítványt a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Központja állítja ki.

(2) A vágási bizonyítvány iránti kérelmet a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések feltételeinek megállapításáról szóló 433/2007/EK rendelet I. melléklete szerinti formanyomtatványon kell az MgSzH Központjához benyújtani.

9/B. §[10]

(1) Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hűtött hús kicsontozásáról legkésőbb a munkafolyamat megkezdése előtt öt munkanappal az MgSzH Központját értesíteni kell.

(2)[11] A kicsontozott hús bizonyítvány iránti kérelmet az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló 1964/1982/EGK rendelet 1., illetve 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell az MgSzH Központjához benyújtani. A bizonyítvány kiállítására a 9/A. § szerinti eljárás irányadó azzal, hogy a csontozás helyén helyszíni szemlét kell tartani.

(3)[12] A 9/A. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés szerinti bizonyítványok együttesen állíthatók ki, illetve nyújthatók be a vámhatósághoz.

10. §[13]

Zöldség-gyümölcs termékek esetében az előírt nemzeti vagy közösségi minőségi szabványoknak való megfelelésről a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló külön jogszabály alapján eljáró MgSzH Központja hatósági bizonyítványt állít ki.

11. §[14]

A bor ágazatban az előírt nemzeti vagy közösségi minőségi szabványoknak való megfelelést igazoló, az analízis bizonyítványt kiállító szerv az MgSzH Központja. Az érzékszervi bírálatot végző testület az Országos Borszakértő Bizottság, illetve védett eredetű bor esetében a borvidéki borvizsgáló bizottság.

12. §

(1)[15] Az Európai Bizottság 1043/2005/EK rendelet II. mellékletében szereplő Non-Annex I. termékek visszatérítéssel történő kivitele esetén a termék összetételéről az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkozni.

(2)[16] Az (1) bekezdésben meghatározott termékek esetében a recept bejegyzése iránti kérelmet az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványon kell az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához írásban benyújtani.

(3)[17] Az ügyfél külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett kérheti a termék összetételének meghatározása céljából hatósági analízis elvégzését. Hatósági analízis elvégzésére a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Regionális Élelmiszer-lánc vizsgáló Komplex Laboratóriuma és az MgSzH Központja Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Élelmiszer Analitikai Laboratóriuma jogosultak. Az analízis elvégzéséért a laboratórium díjat számít fel.

(4) Az MVH a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a receptet nyilvántartási számmal látja el, erről az ügyfelet írásban értesíti. A nyilvántartási számot kiszállításkor fel kell tüntetni az egységes vámáru nyilatkozat 44. rovatában, valamint a visszatérítési kérelmen.

(5) Az MVH a benyújtott termékösszetételről szóló nyilatkozatok valódiságát ellenőrzi, ennek során alkalmazható módszerek:

a) készletnyilvántartások ellenőrzése,

b) gyártási eljárás ellenőrzése,

c) mintavételen alapuló laboratóriumi analízis alkalmazása.

(6) Az MVH abban az esetben, ha a bejelentett recept nem felel meg a valós helyzetnek, a regisztrációt visszavonja.

(7) Az ügyfél köteles a receptről szóló nyilatkozatban foglaltakban történő bármely változást az MVH részére haladéktalanul bejelenteni.

(8) Amennyiben a Non-Annex I termékeket az Európai Unió valamely tagállamát nem érintve, közvetlenül Magyarországról exportálják, az MVH a vonatkozó exportbizonyítványt elektronikus formában tárolja. Az export bizonyítványon szereplő adatokról az MVH írásban értesíti az ügyfelet.

(9)[18]

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) A nemzetközi ellenőrző és felügyelő szervezeteket kérelem benyújtása esetén a Nemzeti Akkreditáló Testület hagyja jóvá. A Testület az akkreditálást külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján végzi. A Testület feladatai ellátása során együttműködik az MVH-val.

(2)[19] A Nemzeti Akkreditáló Testület az elismerés megadásáról, illetve visszavonásáról szóló határozatát közli az MVH-val is. A külön jogszabályban meghatározott közösségi szervek részére történő adatszolgáltatásért az MVH a felelős.

14. §[20]

E rendelet alkalmazásában a Magyarországról induló és az Európai Unió valamely tagállamát nem érintő kiszállítás esetén a kilépés tényét igazoló nemzeti okmány a Bizottság 1993. július 2-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelete által meghatározott T5 ellenőrző okmány. A vámhivatal a kilépés tényét igazoló okmányt továbbítja az MVH részére.

15. §

Az Orosz Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshússzállítmányok kivitele esetén a külön jogszabályban meghatározott adatokat az ügyfélnek az MVH részére kell megküldeni.

16. §

A 1902 1100 és 1902 19 KN kódszám alá tartozó száraztészta Amerikai Egyesült Államokba irányuló kiviteléhez szükséges "P2" bizonyítványt az MVH állítja ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1)[21] E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközt szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet az alábbi közösségi jogszabályok tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza:

a) A Bizottság 2000. június 9-i 1291/2000/EK rendelete a mezőgazdasági termékek behozatali és kiviteli engedélyei, valamint előzetes rögzítési igazolások rendszere alkalmazásának közös részletes szabályainak meghatározásáról

b) A Bizottság 1999. április 15-i 800/1999/EK rendelete a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról

c)[22]

d) A Bizottság 1985. július 22-i 2220/85/EGK rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról

e) A Bizottság 1989. január 19-i 120/89/EGK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó exportlefölözések és terhek részletes közös alkalmazási szabályainak megállapításáról

f) A Bizottság 1987. december 17-i 3846/87/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról

g) A Bizottság 2001. április 24.-i 883/2001/EK rendelete 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról

h) A Bizottság 2001. október 8-i 1961/2001/EK rendelete a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

i)[23] a Bizottság 2007. április 20-i 433/2007/EK rendelete a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli exportvisszatérítések feltételeinek megállapításáról;

j) A Bizottság 1982. július 20-i 1964/82/EGK rendelete az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról

k) A Bizottság 2000. november 24-i 2584/2000/EK rendelete bizonyos marha- és sertéshús esetén az EU és Oroszország között felállításra kerülő információs kommunikációs rendszerről

l) A Bizottság 2003. április 9-i 639/2003/EK rendelete a Tanács 1254/1999/EK rendelete részletes szabályairól az export-visszatérítés feltételét képező, az élő szarvasmarha szállítás alatti jólétének betartása vonatkozásában

m)[24] a Bizottság 2005. június 30-i 1043/2005/EK rendelete a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról

n) A Bizottság 2001. július 19-i 1488/2001/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. mellékletében felsorolt egyes alaptermékek meghatározott mennyiségeinek az aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések szerinti és a gazdasági feltételek előzetes vizsgálata nélküli kihelyezése tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

o) A Bizottság 1987. szeptember 10-i 2723/87/EGK rendelete a Kombinált Nomenklatúra 1902 11 00 és 1902 19 alszámai alá tartozó száraztészta termékek formájában exportált gabona export-visszatérítési rendszerének alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.22.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 325. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.09.22.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 326. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.22.

[6] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.22.

[7] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.09.22. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 325. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Beiktatta a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.09.22.

[10] Beiktatta a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.09.22.

[11] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 325. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[12] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 325. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[13] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2007.09.22.

[14] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.09.22.

[15] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.09.22.

[16] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 325. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.09.22.

[18] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 326. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[19] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 325. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[20] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 325. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 747. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.09.22.

[23] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.09.22.

[24] Megállapította a 240/2007. (IX. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.09.22.

Tartalomjegyzék