55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. §

(1) Az e rendeletben foglaltakat az Európai Unió tagállamain kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország) az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésére kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben foglaltakat - a lófélék kivételével - nem kell alkalmazni az utazókat kísérő, nem kereskedelmi céllal behozni kívánt kedvtelésből tartott állatok állategészségügyi ellenőrzésére.

(3)[1] Az e rendelet szerinti állategészségügyi ellenőrzéseket az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hajtja végre.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. azonosságvizsgálat: kizárólag megtekintéssel történő ellenőrzés annak megállapítására, hogy a bizonyítvány, illetve okirat és az állat egymáshoz tartozik-e, valamint, hogy a jelölés - amelynek az állaton meg kell lennie - megvan-e és megfelelő-e,

2. állategészségügyi határállomás: a 6. §-nak megfelelően kijelölt és jóváhagyott létesítmény, amely a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területek bármelyike külső határának közelében helyezkedik el,

3. fizikális ellenőrzés: az állaton elvégzett vizsgálat, amely kiterjedhet a diagnosztikai vizsgálatra, mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra, valamint, ha az szükséges, a karanténban elvégzendő további vizsgálatra is,

4. okirat-ellenőrzés: az állatot kísérő állategészségügyi bizonyítvány vagy egyéb okirat-ellenőrzése,

5.[2] szállítmányért felelős személy: bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, a Tanács 2913/92/EGK rendelete (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) szerint felelős a szállítmányért, valamint annak olyan képviselője, aki felelőssé tehető az e rendelet szerinti ellenőrzés következményéért,

6. szállítmány: ugyanazzal a szállítóeszközzel szállított, ugyanabból a harmadik országból vagy annak azonos részéből származó, ugyanazzal az állategészségügyi bizonyítvánnyal vagy okirattal ellátott, azonos fajú állatok csoportja.

(2) E rendelet alkalmazása során az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet fogalommeghatározásait megfelelően alkalmazni kell.

Az ellenőrzések megszervezése és végrehajtása

3. §

(1) A szállítmányért felelős személy köteles az érkezés várható időpontjáról, a szállítmány jellegéről (fajáról stb.), valamint az állatok számáról előzetesen - a beléptetés tervezett időpontjánál egy munkanappal korábban - értesíteni azon határátkelőhely állategészségügyi személyzetét, ahol az állatot beléptetni szándékozik.

(2) Az állatokat hatósági felügyelet mellett, közvetlenül az állategészségügyi határállomásra vagy - amennyiben az indokolt - a 10. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti karanténközpontba kell szállítani.

(3) Az állat csak akkor szállítható el az állategészségügyi határállomásról vagy karanténközpontból, ha a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével

a)[3] a 7. § (1) bekezdésének b) pontja vagy a 8. § szerint kiállított állategészségügyi bizonyítvány igazolja, hogy az állaton - a 4. § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint a 8. és 9. §-ában foglaltak szerint - elvégzett állategészségügyi ellenőrzés az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számára kielégítő eredménnyel zárult, és

b) bebizonyosodott, hogy az állategészségügyi ellenőrzés külön jogszabály szerinti díját megfizették, és - ahol az indokolt - a 10. § (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban, a 10. § (6) bekezdésében és a 12. § (4) bekezdésében foglalt előírások végrehajtásából adódó költséget fedező előleget letétbe helyezték.

(4) A vámhatóság mindaddig nem engedélyezi az állatnak a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területen történő szabad forgalomba hozatalát, amíg - figyelembe véve a külön jogszabályban foglaltakat - a (3) bekezdésben felsorolt követelményeket nem teljesítették.

4. §

(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) - tekintet nélkül az állatok vámrendeltetésére - valamennyi harmadik országból érkező állatszállítmány tekintetében elvégzi az okirat-ellenőrzést és az azonosságvizsgálatot az állategészségügyi határállomáson annak érdekében, hogy ellenőrizze[4]

a) az állat származási helyét,

b) az állat későbbi rendeltetési helyét, különösen az Európai Unió területén történő átszállítás esetében, valamint olyan állat esetében, amelyek kereskedelmének állategészségügyi szabályait közösségi szinten nem határozták meg, vagy amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállam tekintetében közösségi határozat által elismert különleges követelmény vonatkozik,

c) az állatot kísérő bizonyítványban vagy okiratban feltüntetett adatokat, hogy azok tartalmazzák-e azokat a biztosítékokat, amelyeket a közösségi jogszabályok vagy - olyan állat esetében, amely kereskedelmének állategészségügyi szabályait közösségi szinten nem határozták meg - az e rendeletben meghatározott esetekben alkalmazandó hazai jogszabályok előírnak,

d) a szállítmánnyal kapcsolatban, hogy annak visszafordítását az állategészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (Shift program) és a 90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK irányelv, illetve a 90/424/EGK határozat módosításáról, továbbá a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, a Tanács 92/438/EGK határozatának (a továbbiakban: 92/438/EGK határozat) 1. cikkében foglalt eljárás szerint jelezték-e.

(2) A 8. §-ban foglaltak figyelembevételével a határállomási állatorvosnak minden, az állategészségügyi határállomásra érkezett állat fizikális ellenőrzését el kell végeznie. A fizikális ellenőrzést csak a 92/438/EGK határozat 1. cikkének második francia bekezdése szerinti adatbázis megtekintése után szabad elvégeznie. A fizikális ellenőrzésnek magában kell foglalnia

a) az állat klinikai vizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy az állat megfelel-e a kísérő állategészségügyi bizonyítványban vagy okiratban feltüntetett követelményeknek, valamint klinikailag egészséges-e, azzal, hogy bizonyos állatfajok és -csoportok egyedi klinikai vizsgálatát külön jogszabály által megállapított eltérésekkel lehet végezni,

b) bármely szükségesnek ítélt vagy külön jogszabályban előírt laboratóriumi vizsgálatot,

c) az esetleges, maradékanyag vizsgálatra történő hatósági mintavételt és a minta lehető legrövidebb idő alatti feldolgozását, valamint

d) az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzését.

(3) A rendeltetési állattartó telep által támasztott kiegészítő követelmények teljesítésének, és a szállítás későbbi ellenőrizhetősége érdekében a határállomási állatorvos az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 13. §-a szerinti informatikai rendszeren keresztül közli a szükséges információt a rendeltetési hely szerint illetékes hatósággal. A határállomási állatorvost bizonyos feladatainak elvégzésében a felügyelete alatt dolgozó, speciálisan képzett kisegítő személyzet segítheti.

(4) A rendeltetési hely szerinti tagállam kérésére el lehet térni az (1) és (2) bekezdés azonosságvizsgálatra és fizikális ellenőrzésre vonatkozó előírásaitól, ha a rendeltetési hely szerinti kikötő vagy légikikötő rendelkezik a Közösségbe harmadik országokból érkező állatok állatorvosi vizsgálatának megszervezésére vonatkozó alapelvek megállapításáról szóló, a Tanács 91/496/EGK irányelvének 6. Cikke szerinti állategészségügyi határállomással, ahol az azonosságvizsgálatot és fizikális ellenőrzést elvégzik, valamint az állatot akár vízi, akár légi úton ugyanazon vízi vagy légi szállítóeszközzel szállítják tovább. Ilyen esetben az okirat-ellenőrzést végző határállomási állatorvos az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 13. §-a szerinti informatikai rendszeren keresztül értesíti az állatok áthaladásáról a rendeltetési hely szerinti tagállam ellenőrzést végző határállomásának hatósági állatorvosát.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak alkalmazása során felmerülő minden költség - állami visszatérítés nélkül - a feladót, a címzettet vagy annak képviselőjét terheli.

5. §

Az állatot tilos beléptetni a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területre, ha az ellenőrzés során kiderül, hogy

a) a lovak szállításával és harmadik országból származó importjával kapcsolatos egészségügyi feltételekről szóló, a Tanács 90/426/EGK irányelvének 19. cikkében foglaltak figyelembevételével az adott állatfaj - amelyre vonatkozóan az importfeltételeket közösségi szinten szabályozták - olyan harmadik ország területéről vagy részterületéről származik, amely nem szerepel a közösségi jogszabályok szerint az adott állatfajra összeállított listán, vagy ahonnan külön jogszabály értelmében tilos a behozatal,

b) az állat - amelyre vonatkozóan az importfeltételeket közösségi szinten nem szabályozták - nem felel meg az e rendeletben meghatározott esetekben alkalmazandó nemzeti jogszabályok előírásainak,

c) az állat fertőző betegség, közegészségügyi vagy állategészségügyi kockázatot jelentő betegség vagy a külön jogszabályokban meghatározott egyéb ok miatt beteg, betegségre gyanús vagy fertőzött,

d) a származási hely szerinti harmadik ország nem tett eleget a vonatkozó állategészségügyi jogszabályokban meghatározott követelményeknek,

e) az állat további szállításra alkalmatlan állapotban van,

f) az állatot kísérő állategészségügyi bizonyítvány vagy okirat nem felel meg a közösségi jogszabályok szerint meghatározott feltételeknek, vagy - ha a szabályokat közösségi szinten nem határozták meg - az e rendeletben meghatározott esetekben alkalmazandó hazai jogszabályokban foglaltaknak.

6. §

(1) Az állategészségügyi határállomásnak

a) a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területre való belépés helyének közvetlen közelében kell lennie; az állategészségügyi határállomás távolabb lehet a belépés helyétől, ha a földrajzi körülmények (pl. rakodópart, vasútállomás stb.) azt szükségessé teszik, és az távol van az olyan állattartó telepektől vagy helyektől, ahol valószínűsíthetően fertőző betegségben fertőzött állatot tartanak,

b) vámterületen kell lennie, amely lehetővé teszi más eljárási kötelezettségek - beleértve a behozatalra vonatkozó vámelőírások - teljesítését,

c) a (3) bekezdésben foglaltak szerint kijelöltnek és jóváhagyottnak kell lennie,

d) olyan hatósági állatorvos felügyelete alatt kell állnia, aki ténylegesen felelős az ellenőrzésekért; a hatósági állatorvost feladatának elvégzésében a felügyelete alatt dolgozó, speciálisan képzett kisegítő személyzet segítheti; a hatósági állatorvos köteles gondoskodni arról, hogy a 92/438/EGK határozatban megállapított informatikai adatbázis minden frissítése megtörténjen.

(2) Csak olyan létesítmény engedélyezhető állategészségügyi határállomásként, amely megfelel az 1. számú mellékletben szereplő követelményeknek.

(3) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) összeállítja Magyarország területén lévő állategészségügyi határállomások listáját, amelyet megküld az Európai Bizottságnak. A listának minden állategészségügyi határállomás esetében tartalmaznia kell az alábbi adatokat:[5]

a) típus:

1. kikötő,

2. légikikötő,

3. közúti ellenőrzőpont,

4. vasúti ellenőrzőpont,

b) megvizsgálható állatok faja;

c) rendelkezésre álló állategészségügyi személyzet és felszerelés;

d) azon állatfajok listája, amelyek nem vizsgálhatók meg az adott állategészségügyi határállomáson;

e) külön engedéllyel rendelkező állategészségügyi határállomás nyitvatartási ideje a regisztrált lófélék vonatkozásában;

f) az állategészségügyi ellenőrzésre kijelölt személyzet vonatkozásában:

1. a hatósági állatorvosok száma; a határállomás nyitvatartási ideje alatt legalább egy hatósági állatorvosnak mindig szolgálatban kell lennie,

2. a speciálisan képzett kisegítő személyzet tagjainak vagy a segédeknek létszáma;

g) a helyiségek és berendezések leírása az alábbi tevékenységek szerint:

1. okirat-ellenőrzés,

2. fizikális ellenőrzés,

3. mintavétel,

4. a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti általános laboratóriumi vizsgálat,

5. hatósági állatorvos által elrendelt speciális laboratóriumi vizsgálat;

h) szükség esetén a laboratóriumi vizsgálati eredmények megszületéséig az állatok elszállásolására rendelkezésre álló épületek befogadóképessége;

i) gyors információcserét biztosító eszközök jellege, különös tekintettel a más állategészségügyi határállomásokkal folytatott információcserére;

j) a kereskedelem mértéke (az adott állategészségügyi határállomáson áthaladó állatok faja és mennyisége).

(4) A minisztérium együttműködik az Európai Bizottsággal amikor az ellenőrzi a (3) bekezdésben foglalt adatok alapján kijelölt állategészségügyi határállomást annak megállapítása érdekében, hogy az állategészségügyi ellenőrzésre vonatkozó előírásokat egységesen alkalmazzák-e, az állategészségügyi határállomás rendelkezik-e a szükséges infrastruktúrával, valamint megfelel-e az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek.

(5)[6] Magyarország területén jóváhagyott állategészségügyi határállomások listáját külön jogszabály állapítja meg.

7. §

(1) Ha az állat - olyan állatfaj esetében, amelynek importfeltételeit közösségi szinten meghatározták - Magyarország területén nem kerül kereskedelmi forgalomba, de annak rendeltetési helye valamely más tagállam, akkor a határállomási állatorvos a lófélék Unión belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, a Tanács 90/427/EGK irányelvében foglalt külön előírások figyelembevételével köteles[7]

a) ellátni az érintett személyt az állatra vonatkozó eredeti bizonyítvány egy, vagy - ha az állatszállítmányt megosztják - több, egyenként hitelesített másolatával, amely másolatok legfeljebb 10 napig érvényesek,

b) kiállítani a külön jogszabály által megállapított bizonyítványmintának megfelelő bizonyítványt, amely igazolja, hogy a 4. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában foglalt ellenőrzés kielégítő eredménnyel zárult, és amely meghatározza az elvégzett mintavétel jellegét és a laboratóriumi vizsgálat eredményét vagy azt, hogy a laboratóriumi vizsgálat eredménye mikorra várható,

c) megőrizni az állatokat kísérő eredeti bizonyítványt vagy bizonyítványokat.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott állatnak a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területre történő belépését engedélyezték, és azt beléptették, akkor azok kereskedelmére az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságát - az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 13. §-a szerinti informatikai rendszeren keresztül - tájékoztatni kell arról, hogy

a) az állatot az adott tagállamba vagy annak egy meghatározott speciális követelményeket támasztó területére szállítják,

b) történt-e olyan mintavétel, amelynek eredménye még nem volt ismert akkor, amikor a szállítmány elhagyta az állategészségügyi határállomást.

8. §

(1) Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében felsorolt jogszabályokban meg nem határozott állat behozatalának állategészségügyi ellenőrzését az alábbiaknak megfelelően kell végezni:

a)[8] ha az állatot Magyarország valamely állategészségügyi határállomásán keresztül kívánják beléptetni és az állat rendeltetési helye Magyarország területén fekszik, az állaton az állategészségügyi határállomáson el kell végezni a 4. §-ban foglalt valamennyi ellenőrzést;

b)[9] ha az állatot Magyarország valamely állategészségügyi határállomásán keresztül kívánják beléptetni és az állat rendeltetési helye egy másik tagállam területén fekszik, az állategészségügyi hatóság:

1. elvégzi a rendeltetési hely szerinti tagállam nevében - az azzal történt előzetes megegyezés figyelembevételével - a 4. §-ban foglalt valamennyi ellenőrzést az állategészségügyi határállomáson annak megállapítása érdekében, hogy az adott tagállam állategészségügyi követelményei teljesülnek-e, vagy

2. ha a minisztérium és a rendeltetési hely szerinti - ha szükséges az átszállításban érintett - tagállam illetékes központi hatóságai megállapodtak abban, hogy a 4. § (2) bekezdésében előírt ellenőrzést a rendeltetési hely szerinti tagállamban végzik el, akkor elvégzi a 4. § (1) bekezdésében előírt ellenőrzést az állategészségügyi határállomáson;

c) a b) pont 2. alpontja szerinti esetben az állat csak lezárt járműben és kizárólag csak azután hagyhatja el az állategészségügyi határállomást, ha az okirat-ellenőrzés és azonosságvizsgálat megtörtént és a hatósági állatorvos

1. az eredeti bizonyítvány másolatán vagy - ha a szállítmányt megosztják - a másolatokon feltüntette, hogy az állat áthaladt az állategészségügyi határállomáson és az ellenőrzést elvégezték,

2. az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet szerinti informatikai rendszeren keresztül értesítette a rendeltetési hely szerinti - ha szükséges az átszállításban érintett - tagállam illetékes állategészségügyi hatóságait, hogy az állat áthaladt az állategészségügyi határállomáson,

3. a 3. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak ellenére az illetékes vámhatóságnál a behozni kívánt állat beléptetéséhez hozzájárult;

d) a b) pontban foglaltak esetében a levágásra szánt állatoknál csak a b) pont 1. alpontjában foglaltakat lehet alkalmazni;

e) a minisztérium tájékoztatja az Európai Bizottságot a b) pont 2. alpontjában foglaltak gyakorlati alkalmazásának eseteiről.

(2) Az olyan állat beléptetéséhez, amely kereskedelmének állategészségügyi szabályait közösségi szinten meghatározták, de olyan harmadik országból származik, amelyre egységes állategészségügyi feltételeket nem határoztak meg, az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet hozzájárulni:

a) az állat legalább a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állategészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, a Tanács 72/462/EGK irányelve (a továbbiakban: 72/462/EGK irányelv) 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott ideig a származási harmadik ország területén tartózkodott;

b) az állatok 4. § szerinti ellenőrzését elvégezték;

c) az állat vagy állatszállítmány akkor hagyhatja el az állategészségügyi határállomást vagy a karanténközpontot, ha az ellenőrzés szerint az

1. megfelel - az adott harmadik országra egzotikus betegségek vonatkozásában meghatározott külön követelmények figyelembevételével - az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében felsorolt jogszabályokban vagy a 72/462/EGK irányelvben meghatározott állategészségügyi követelményeknek, vagy

2. egy vagy több meghatározott betegség tekintetében eleget tesz a kölcsönösségi alapon létrehozott - az adott harmadik ország és az Európai Közösség követelményei között egyenértékűséget megállapító - egyezmény feltételeinek;

d) ha az állatot az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 3. §-a (1) bekezdésének g) és h) pontja szerinti kiegészítő biztosítékot élvező tagállamba szállítják, akkor az megfelel a vonatkozó, az Európai Unión belüli kereskedelemre megállapított követelményeknek;

e) miután az állatszállítmány áthaladt az állategészségügyi határállomáson, azokat - vágóállatok esetében - a rendeltetési hely szerinti vágóhídra, vagy - tenyésztésre és továbbtartásra szánt állatok, illetve tenyésztett víziállatok esetében - a rendeltetési állattartó telepre szállítják.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzés megállapítja, hogy az állat vagy az állatszállítmány nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor nem hagyhatja el az állategészségügyi határállomást vagy karanténközpontot. Ebben az esetben a 12. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(4)[10] Ha az (1) bekezdés szerinti állatot nem Magyarország területén kívánják forgalomba hozni, akkor - különös tekintettel a bizonyítvány kiállítására vonatkozó előírásokra - a 7. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(5)[11] Ha a tenyésztésre vagy továbbtartásra szánt állat rendeltetési helye Magyarország területén található, akkor az állatnak a vármegyei kormányhivatal hatósági felügyelete alatt kell maradnia. A külön jogszabály által megállapított megfigyelési időtartam eltelte után az állat Európai Unión belüli kereskedelmi forgalomba hozatalára az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet előírásait kell alkalmazni. Ha a levágásra szánt állat rendeltetési helye Magyarország területén található vágóhíd, az állat levágása során az adott állatfajra vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

9. §

(1) Valamely állat akkor szállítható az Európai Unió területén át harmadik országból másik harmadik országba (tranzit), ha

a) az állat átszállítását a beléptetés helye szerinti állategészségügyi határállomáson, a 4. § szerinti ellenőrzést elvégző határállomási állatorvos jóváhagyta, valamint ha az szükséges, az átszállításban érintett tagállam előzetesen engedélyezte,

b) a szállítmányért felelős személy biztosítékot nyújt arra, hogy az átszállítás utáni első harmadik ország nem utasítja vagy küldi vissza a szállítmányt, amelynek a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területre történő belépését, valamint átszállítását engedélyezték, és hogy a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területen eleget tesz az átszállítás során az állatok szállítás közbeni védelméről szóló előírásoknak,

c) a 4. §-ban meghatározott ellenőrzés alapján - ha karanténozás volt szükséges, akkor a karanténközpont elhagyása után - a határállomási állatorvos meggyőződött arról, hogy az állat megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek vagy az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott állat esetében teljesíti a külön jogszabály által megállapított olyan állategészségügyi biztosítékot, amely legalább egyenértékű az e rendeletben foglaltakkal,

d) a határállomási állatorvos az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 13. §-a szerinti informatikai rendszeren keresztül értesítette a kiléptetés helye szerinti tagállam adott állategészségügyi határállomását, valamint az átszállításban érintett tagállamok illetékes hatóságát arról, hogy a szállítmány az állategészségügyi határállomáson áthaladt,

e) a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területen történő átszállítást a közösségi tranziteljárás (külső tranzit), vagy a külön jogszabályban meghatározott vámeljárás szerint végzik.

(2)[12] Az átszállítás során az állattal kapcsolatba kerülni csak Magyarország területére való belépés vagy onnan való kilépés helyén, vagy az állatok jólléte érdekében szabad.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak végrehajtása során felmerült minden költség - állami visszatérítés nélkül - a feladót vagy a címzettet vagy annak képviselőjét terheli.

10. §

(1) Ha a rendeltetési hely Magyarország területén található, valamint ha a közösségi jogszabályok vagy - közösségi szabályozás hiánya esetén - a Szerződés általános szabályaival összhangban álló hazai jogszabály az élő állat karanténozását vagy elkülönítését írja elő, a karanténozást vagy elkülönítést a következő helyen lehet elvégezni:[13]

a) ragadós száj- és körömfájás, a veszettség és baromfipestis betegségek kivételével minden betegségnél a származási harmadik országban, a 91/496/EGK irányelv 22. cikkének megfelelően jóváhagyott és az Európai Bizottság állategészségügyi szakértői által rendszeresen ellenőrzött karanténközpontban,

b) a 2. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő, az Európai Unió területén lévő karanténközpontban,

c) a rendeltetési hely szerinti állattartó telepen,

azzal, hogy a származási és a rendeltetési karanténközpontok állattartó telepei, a határállomások, valamint az a) pontban meghatározott karanténközpontok között történő szállítás során teljesíteni kell a külön jogszabály által meghatározott különleges biztosítékot.

(2) Ha a határállomási állatorvos elrendeli az állat karanténba helyezését, akkor az általa megállapított kockázattól függően a karanténozás

a) az állategészségügyi határállomáson vagy annak közvetlen közelében,

b) a rendeltetési állattartó telepen, vagy

c) a rendeltetési állattartó telep közelében lévő karanténközpontban

történhet.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott karanténközpontnak meg kell felelnie a 2. számú mellékletben foglalt feltételeknek. A karanténközpont különböző állatfajokra történő jóváhagyásának feltételeit külön jogszabály állapítja meg.

(4)[14] Az (1) bekezdés a) és b), valamint a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karanténközpont listájának jóváhagyása és a lista naprakész állapotban tartása a 91/496/EGK irányelv 22. cikkében megadott eljárás szerinti történik. Magyarország területén jóváhagyott karanténközpontok listáját és annak változásait külön jogszabály állapítja meg. A karanténközpontok ellenőrzését a 18. §-ban foglaltakkal összhangban kell elvégezni.

(5) Az (1) bekezdés utolsó mondatában, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az olyan karanténközpontra, amelyet kizárólag a 8. § (1) bekezdésben meghatározott állatok karanténozására szolgál.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak végrehajtása során felmerülő minden költség - állami visszatérítés nélkül - a feladót vagy a címzettet vagy azok képviselőjét terheli.

11. §

(1)[15] A 12-16. §-ban foglaltak figyelembevételével az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elvégez minden általa szükségesnek ítélt állategészségügyi ellenőrzést, ha azt valószínűsíti, hogy az állategészségügyi jogszabályoknak nem tettek eleget, vagy kétség merül fel egy állat azonosságát illetően.

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megteszi a külön jogszabály szerint szükséges intézkedést - amely kiterjedhet bírság kiszabására is -, ha valamely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a vonatkozó külön jogszabályokat megszegi, különösen, ha megállapítást nyer, hogy[16]

a) a kiállított bizonyítvány vagy okirat nem felel meg az állat tényleges állapotának,

b) az állat jelölése nem felel meg a külön jogszabályban foglaltaknak,

c) az állatot nem mutatták be ellenőrzésre az állategészségügyi határállomáson, vagy

d) az állatot nem szállították az eredetileg megjelölt rendeltetési helyre.

12. §

(1) Ha az e rendeletben előírt ellenőrzés eredménye szerint az állat nem felel meg a közösségi jogszabályoknak, vagy - közösségi szabályozás hiányában - a hazai jogszabályoknak, vagy az ellenőrzés jogszabálysértést tár fel, a szállítmányért felelős személlyel vagy annak képviselőjével egyeztetve a határállomási állatorvos

a) az állat elszállásolása, etetése, itatása, szükség esetén kezelése,

b) az állat karanténozása vagy a szállítmány elkülönítése, illetve

c) ha az állategészségügyi és állatvédelmi szempontból lehetséges, akkor az állatszállítmány - harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területen kívülre történő - visszaküldése

iránt intézkedhet.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a határállomási állatorvos köteles

a) a 92/438/EGK határozat 1. cikkének első francia bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni,

b) a külön jogszabály által meghatározott eljárás szerint a visszautasított szállítmányt kísérő állategészségügyi bizonyítványt vagy okiratot érvényteleníteni.

(3) Ha a szállítmány visszaküldése - elsősorban állatvédelmi okból - nem lehetséges, a hatósági állatorvos a minisztérium jóváhagyásával az ante mortem vizsgálat elvégzése után engedélyezheti az állatok emberi fogyasztásra - a külön jogszabályokban megállapított feltételeknek megfelelő módon - történő levágását. Ellenkező esetben köteles elrendelni az állatok nem emberi fogyasztásra történő levágását vagy az állati testek ártalmatlanná tételét. A minisztérium meghatározza az így nyert termék felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó feltételeket, valamint a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az Európai Bizottságot az ilyen eltérésekről.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott intézkedések során felmerült költségek, a hús egyéb célú felhasználásának költségei, valamint a szállítmány ártalmatlanítása során felmerült költségek a szállítmányért felelős személyt vagy annak képviselőjét terhelik. A (3) bekezdésben meghatározott termék értékesítéséből származó, költségekkel csökkentett bevétel az állat tulajdonosát vagy annak képviselőjét illeti meg.

(5) Az e §-ban foglaltak szerinti esetben a 92/438/EGK határozat vonatkozó előírásait alkalmazni kell.

(6) Szükség esetén a minisztérium az állategészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről szóló, a Tanács 89/608/EGK irányelvével összhangban tájékoztatja az érintett tagállamot.

13. §

(1) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzés végrehajtásához szükséges, az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában előírt azonosítást és nyilvántartásba vételt - a levágásra szánt állatok és a regisztrált lovak kivételével - az állatok rendeltetési helyén kell elvégezni, szükség esetén csak a 8. § (5) bekezdésében meghatározott megfigyelési időtartam letelte után.

(2) A levágásra szánt állatok azonosítására és megjelölésére vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

14. §[17]

Az e rendeletben meghatározott állatok behozatala esetében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az elvégzett állategészségügyi ellenőrzések után az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló külön jogszabály szerinti díjra jogosult.

15. §

A külön jogszabály által megállapított módon az azonosságvizsgálatot, illetve fizikális ellenőrzést - kivéve a szállításra vonatkozó állatvédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzését - csökkentett gyakorisággal lehet végezni.

16. §

(1)[18] A vármegyei kormányhivatal az általa hozott döntésről és annak okáról értesíti a döntés által érintett szállítmányért felelős személyt vagy annak képviselőjét.

(2) A feladó kérésére a minisztérium a hozott döntéseket és annak indoklását írásban közli, továbbá ismerteti, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, és azokat milyen formában és milyen határidőn belül kell benyújtani.

A kedvtelésből tartott állatok harmadik országból Magyarországra történő kereskedelmi szállításának különleges feltételei[19]

16/A. §[20]

(1) A kedvtelésből tartott állatok mozgását kereskedelmi célúnak kell tekinteni, amennyiben az nem minősül a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk a) pontja szerinti nem kereskedelmi célú mozgásnak, és az így szállított állatok száma - az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti esetek kivételével - meghaladja az ötöt.

(2) A kedvtelésből tartott állatok harmadik országból kereskedelmi céllal csak a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló miniszteri rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdés a)-d) pontjában és 12. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feltételekkel egyenértékű követelmények teljesülése esetén hozhatók be.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl a kutyákat, macskákat és görényeket a rendeltetési helyre történő szállítás során állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni, amelyet hatósági állatorvos tölt ki és ír alá, igazolva, hogy az állatokat a szállításukat megelőző 48 órán belül az erre feljogosított hatóság engedélyével rendelkező állatorvos megvizsgálta, és megállapította, hogy a klinikai vizsgálat idején az állatok szállításra alkalmas állapotban voltak.

(4) A 92/65/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó kedvtelésből tartott állatok csak a 2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozatban foglaltak teljesítése esetén hozhatók be harmadik országból Magyarországra.

(5) A kedvtelésből tartott állatokat olyan állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelyet a 2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozat melléklet 1. részében meghatározott mintával összhangban állítottak ki, és amelyet a melléklet 2. részében szereplő, magyarázó megjegyzéseknek megfelelően hatósági állatorvos töltött ki és írt alá.

Biztonsági intézkedések

17. §

(1) A vármegyei kormányhivatal végrehajtja az Európai Bizottság által hozott döntést, ha az egyes állatbetegségek Európai Közösségnek történő bejelentési szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegség, zoonózis vagy az állatok vagy az ember egészségére súlyos veszélyt jelentő egyéb betegség vagy tünet harmadik ország területén előfordul vagy terjed, illetve, ha bármely egyéb súlyos állategészségügyi ok - különös tekintettel az Európai Unió állategészségügyi szakértőinek megállapításaira - szükségessé teszi, és az Európai Bizottság a helyzet súlyosságától függően[21]

a) felfüggeszti az érintett harmadik országból vagy annak egy meghatározott részéből és - ha szükséges - a tranzit harmadik országból származó behozatalt, vagy

b) az érintett harmadik országból vagy annak egy meghatározott részéből származó állat vonatkozásában különleges feltételeket határoz meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok fennállása esetén a minisztérium kezdeményezheti az Európai Bizottságnál az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt intézkedések valamelyikének meghozatalát.

(3) Ha az e rendeletben meghatározott ellenőrzések bármelyike alapján megállapítható, hogy az állatszállítmány veszélyt jelenthet az ember vagy állat egészségére, akkor a vármegyei kormányhivatal[22]

a) elrendeli a szállítmány elkobzását és ártalmatlanná tételét,

b) a 12. § (5) bekezdése szerint haladéktalanul értesíti a többi állategészségügyi határállomást és az Európai Bizottságot a megállapításokról és az állatok származásáról.

(4)[23] Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az Európai Bizottság által a 9. § szerinti állatok tekintetében hozott ideiglenes védőintézkedéseket a vármegyei kormányhivatal végrehajtja.

(5) Ha a minisztérium hivatalosan jelzi az Európai Bizottságnak a biztonsági intézkedés megtételének szükségességét, és az Európai Bizottság nem hozza meg az (1) és (4) bekezdés szerinti intézkedések egyikét sem, vagy a 91/496/EGK irányelv 18. Cikkének (6) bekezdése alapján nem fordul az Állandó Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Bizottsághoz, a minisztérium az érintett állatok tekintetében ideiglenes védőintézkedéseket hozhat. Ha a minisztérium valamely harmadik ország tekintetében ilyen ideiglenes védőintézkedést hoz, erről a 12. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a többi tagállamot és az Európai Bizottságot.

(6) A minisztérium az általa hozott ideiglenes védőintézkedés tekintetében az Állandó Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Bizottság meghosszabbításra, módosításra, hatályon kívül helyezésre vonatkozó döntésének megfelelően intézkedik.

(7) Az (1), (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott intézkedések - a 91/496/EGK irányelv 22. cikkében foglaltak szerinti - időbeli meghosszabbítását, módosítását, hatályon kívül helyezését külön jogszabály állapítja meg.

Ellenőrzés

18. §

(1) Ha e rendelet előírásainak egységes alkalmazása érdekében az Európai Bizottság állategészségügyi szakértői ellenőrzik, hogy a 6. §-ban foglaltaknak megfelelően jóváhagyott állategészségügyi határállomás teljesíti-e az 1. számú mellékletben meghatározott előírásokat és a 10. § szerint jóváhagyott karanténközpont megfelel-e a 2. számú mellékletben felsorolt feltételeknek, a minisztérium az Európai Bizottság állategészségügyi szakértőivel együttműködik.

(2) Az Európai Bizottság állategészségügyi szakértőinek helyszíni ellenőrzése során a minisztérium az állategészségügyi szakértőkkel együttműködik.

(3)[24] Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megadja az Európai Bizottság állategészségügyi szakértőinek az általuk kért és feladatuk végrehajtásához szükséges segítséget.

19. §

(1) Ha az állat forgalomba hozatalának helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal az elvégzett ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a 91/496/EGK irányelv szerinti előírásoknak egy másik tagállam állategészségügyi határállomásán nem tesznek eleget[25]

a) a minisztérium haladéktalanul kapcsolatba lép az adott tagállam illetékes hatóságával,

b)[26] ha az a) pontban foglaltak teljesülése után a minisztérium a feladó tagállam illetékes hatóságától értesítést kap a végrehajtott ellenőrzés jellegéről, a döntésről és annak okáról, és valószínűsíti, hogy az adott intézkedés nem megfelelő, akkor a két tagállam illetékes hatóságai - Magyarország részéről a minisztérium - közösen keresnek megoldást a helyzetre, amely kiterjedhet az érintett tagállamban lefolytatott egyeztető megbeszélésre is,

c) ha az állat forgalomba hozatalának helye szerint illetékes állategészségügyi hatóság által elvégzett ellenőrzés azt mutatja, hogy az e rendelet előírásainak ismétlődően nem tesznek eleget, akkor a minisztérium tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát és az Európai Bizottságot,

d) a minisztérium kezdeményezheti az Európai Bizottságnál, hogy küldjön ellenőrző csoportot az érintett tagállamba,

e) a minisztérium kezdeményezheti az érintett tagállamnál, hogy fokozza az ellenőrzést az adott állategészségügyi határállomáson vagy karanténközpontban,

f)[27] a vármegyei kormányhivatal fokozhatja az ilyen helyről származó állatok ellenőrzését,

g) a minisztérium kezdeményezheti az Európai Bizottságnál a megfelelő intézkedés megtételét.

(2) Ha a forgalomba hozatal szerint illetékes tagállam az elvégzett ellenőrzés alapján úgy ítéli meg, hogy az e rendelet előírásainak valamely magyar állategészségügyi határállomáson nem tesznek eleget és felveszi a kapcsolatot a minisztériummal, a minisztérium minden szükséges intézkedést megtesz, valamint tájékoztatja az illetékes tagállamot a végrehajtott ellenőrzés jellegéről, a döntésről és annak okáról.

(3)[28] Ha a forgalomba hozatal szerint illetékes tagállam a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján azt valószínűsíti, hogy az adott intézkedés nem megfelelő, a két tagállam illetékes hatóságai - Magyarország részéről a minisztérium - közösen keresnek megoldást a helyzetre, amely kiterjedhet Magyarországon lefolytatott egyeztető megbeszélésre is. Ilyen esetben az Európai Bizottság által küldött ellenőrző csoport a minisztériummal együttműködve ellenőrzést végezhet az érintett helyszínen. Az Európai Bizottság vizsgálatának eredményéig a vármegyei kormányhivatal a forgalomba hozatal szerint illetékes tagállam kérésére köteles fokozni az adott állategészségügyi határállomáson vagy karanténközpontban az ellenőrzést.

20. §

(1)[29] Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tervet készít a harmadik országokból származó állatok állategészségügyi ellenőrzését végző személyzet (határállomási állatorvosok) szakmai csereprogramjáról.

(2)[30] A minisztérium az Európai Bizottsággal és a többi tagállammal együtt egyezteti és összehangolja az (1) bekezdés szerinti szakmai csereprogramokat, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv pedig minden szükséges intézkedést megtesz az így egyeztetett szakmai csereprogramok megvalósulása érdekében, valamint azokat a megszerzett tapasztalatok alapján továbbfejleszti.

Vegyes rendelkezések

21. §

(1)[31] Zoonózis vagy közegészségügyi veszélyt jelentő ok fennállása esetén a vármegyei kormányhivatal a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével tájékoztatja az országos tisztifőorvost.

(2) Az e rendeletben foglalt előírások végrehajtása a vámjogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.

(3) A 3-6. §-ban, a 7. § (1) bekezdésében, a 8. §-ban, a 12. §-ban és a 17. §-ban, valamint a 19. és 20. §-ban foglaltakkal kapcsolatos részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

Záró rendelkezések

22. §

E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

23. §[32]

(1) Ez a rendelet

a) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító, 91/628/EGK és 96/43/EK tanácsi irányelvnek, továbbá 92/438/EGK tanácsi határozatnak,

b) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi jogszabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvnek,

c) a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/31/EU irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a kutyák, macskák és görények behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik országok jegyzékének, továbbá az ezen állatok behozatalára vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2013. október 21-i 2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

24. §[33]

A kereskedelmi céllal importált, harmadik országból származó kutyák, macskák és görények 2015. április 29-ig

a) a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt macskák, kutyák és görények behozatali feltételei tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005. január 26-i 2005/64/EK bizottsági határozat mellékletében, vagy

b) a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, valamint ötnél több kutya, macska és görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének, továbbá az ezen állatok Unióba történő behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2011. december 15-i 2011/874/EU bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletében

meghatározott mintáknak megfelelő, 2014. december 28-ig kiállított állategészségügyi bizonyítvánnyal hozhatók be Magyarországra.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

Az állategészségügyi határállomás jóváhagyásának feltételei

1. Az állategészségügyi határállomásnak rendelkeznie kell:

1.1. külön kijelölt megközelítési sávval az élő állatok szállítására, hogy az állatoknak ne kelljen feleslegesen várakozniuk;

1.2. a megvizsgálandó állatok számának megfelelő hellyel, világítással és szellőzéssel, valamint könnyen tisztítható és fertőtleníthető felszereléssel és berendezésekkel az állatok különböző szállítóeszközökre való fel- és lerakodásához, ellenőrzéséhez, etetéséhez, itatásához és kezeléséhez;

1.3. a megvizsgálandó állatok számával arányban álló létszámú - a kísérő okiratok ellenőrzésére és a 4. és 5. §-ban, valamint a 8. és 9. §-ban meghatározott klinikai ellenőrzések elvégzésére szakmailag külön felkészített - állategészségügyi és kisegítő személyzettel;

1.4. megfelelő méretű helyiségekkel, beleértve a szociális helyiségeket (öltözőt, zuhanyzót, illemhelyet), az állategészségügyi ellenőrzés végzéséért felelős személyzet elhelyezésére;

1.5. a külön jogszabályokban előírt rutinellenőrzésekhez szükséges minták vételére és feldolgozására alkalmas helyiségekkel és felszereléssel;

1.6. az állategészségügyi határállomáson vett mintákon végzendő különleges vizsgálatok végzésére szakosodott laboratórium által nyújtott szolgáltatásokkal;

1.7. a közvetlen közelében lévő, az állatok elhelyezésére, etetésére, itatására, kezelésére és - ha szükséges - levágására alkalmas létesítményekkel és eszközökkel rendelkező vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokkal;

1.8. a többi állategészségügyi határállomás és állategészségügyi hatóságok közötti gyors információcserét lehetővé tevő az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet szerinti állategészségügyi informatikai rendszer használatát biztosító megfelelő felszereléssel;

1.9. tisztító és fertőtlenítő létesítményekkel, berendezésekkel és felszereléssel.

2. Ha az állategészségügyi határállomás az állatok szállítás alatti pihenő vagy átrakodási pontjaként is szolgál, rendelkeznie kell erre alkalmas felszereléssel és berendezéssel:

2.1 az állatok kirakodására, itatására, etetésére, szükség esetén elhelyezésére és megfelelő kezelésére;

2.2. szükség esetére az állatok olyan módon történő helyszíni levágására, amely megkíméli azokat a szükségtelen szenvedéstől.

2. számú melléklet az 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

A karanténközpont jóváhagyásának feltételei

1. A karanténközpontnak meg kell felelnie az 1. számú melléklet 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8. és 1.9. alpontjaiban foglalt követelményeknek.

2. A hatósági állatorvos állandó felügyelete és ellenőrzése alatt kell állnia.

3. Meghatározott távolságra kell lennie az olyan állattartó helyektől, telepektől, amelyek ragályos betegséggel fertőzöttek lehetnek.

4. Rendelkezni kell hatékony ellenőrző rendszerrel az állatok megfelelő felügyeletének biztosítása érdekében.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[2] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 26. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[3] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[7] A felvezető szöveget módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[8] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[9] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[10] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[11] Módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[13] A felvezető szöveget módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[14] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[15] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[16] A felvezető szöveget módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 26. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[17] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[18] Módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Beiktatta a 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.05.08.

[20] Beiktatta a 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.05.08.

[21] A nyitó szövegrészt módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[27] Módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[29] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[30] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[31] Módosította a 85/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[32] Megállapította a 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.05.08.

[33] Beiktatta a 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.05.08.

Tartalomjegyzék