90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet

a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásával kapcsolatban a következőket rendeli el:[1]

Általános rendelkezések

1. §

(1) A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat rendeltetése:

a) a társadalmi és gazdasági - életkörülményekben, gazdasági, kulturális, oktatási, képzési és infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló - jelentős térbeli esélyegyenlőtlenségek mérséklése;

b) az átfogó szerkezetátalakítási és a térségi integráción alapuló gazdaságfejlesztési programok kialakításának és végrehajtásának segítése;

c) a nemzetközi pénzügyi források, illetve a vállalkozói és befektetői tőke területfejlesztési programokba való bevonásának elősegítése;

d) a területfejlesztési; térség- és település-felzárkóztatási; kistérségi támogatási alap és a vállalkozási övezetek támogatása célelőirányzatok éven túli kötelezettségvállalásainak finanszírozása.

(2) A célelőirányzat felhasználása vonatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Korm. rendeletet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel alkalmazni kell.

2. §[2]

(1) E rendelet hatálya kiterjed a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat forrásainak működtetésére, felhasználására, kezelésére és ellenőrzésére.

(2) A regionális fejlesztési tanácsok (a továbbiakban: regionális tanács)- a döntési hatáskörükbe utalt Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program, decentralizált szakmai fejlesztési programok és a decentralizált területfejlesztési programok vonatkozásában a költségvetési törvényben meghatározott összeg mértékéig - döntenek a támogatás felhasználásáról.

(3) A regionális tanácsok részére a 2007. évben a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 4. Decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport terhére támogatás nyújtható a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében szereplő

a) 2. cím Központosított előirányzatok között feltüntetett, a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 14. pontjában meghatározott települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása,

b) 7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása,

c) 10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt kereteinek felhasználása érdekében működtetett pályázati rendszerek működéséhez. A támogatás mértéke legfeljebb a pályázati kiírásban szereplő, kötelezettségvállalásokkal nem terhelt források összegének 4%-a lehet.

(4) A regionális tanácsok részére a 2007. évben a költségvetési törvény 1. számú mellékletének XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 2. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése jogcímcsoport terhére támogatás nyújtható a költségvetési törvény 1. számú mellékletének XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése jogcímcsoport kötelezettségvállalással nem terhelt keretének felhasználása érdekében működtetett pályázati rendszer működéséhez. A támogatás mértéke legfeljebb a pályázati kiírásban szereplő, kötelezettségvállalásokkal nem terhelt források összegének 4%-a lehet.

(5) A megyei területfejlesztési tanácsok (a továbbiakban: megyei tanács), illetve a fővárosi önkormányzat részére a 2007. évben költségvetési törvény 1. számú mellékletének XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 4. Decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport terhére támogatás nyújtható a megyei tanácsok által a korábbi években

a) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzat,

b) a céljellegű decentralizált támogatás előirányzat,

c) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása,

d) a leghátrányosabb helyzetű, kistérségek felzárkóztatásának támogatása,

e) a területfejlesztési célelőirányzat

terhére megítélt támogatások szerződéses állományának kezeléséhez. A támogatás magában foglalja a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (3), illetve a 16. § (4) bekezdésekben meghatározott költségvetési hozzájárulást is.

(6) A pályázati rendszer működtetésére fordítható keretről az éves szabad keret függvényében, az elkülönített keret felhasználásakor a pályázati rendszerben közreműködő szervezetek bevonásáról, az elvégzendő feladatokról, az elismerhető költségekről, továbbá az elszámolás rendjéről megállapodást köt a (3) és (4) bekezdés vonatkozásában a regionális tanács, az (5) bekezdés vonatkozásában a megyei tanács, illetve a fővárosi önkormányzat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal.

(7) A regionális tanács a pályázati rendszer működtetésére fordítható támogatásról, az elkülönített keret felhasználásakor elismerhető költségekről és az elszámolás rendjéről, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján megállapodást köthet a regionális fejlesztési ügynökséggel (a továbbiakban: RFÜ) és az érintett megyei tanácsok munkaszervezeteivel.

(8) A megyei tanács, illetve a fővárosi önkormányzat a pályázati rendszer működtetésére fordítható támogatásról, az elkülönített keret felhasználásakor elismerhető költségekről és az elszámolás rendjéről az Áht.-ban foglaltak alapján megállapodást köthet a megyei tanács munkaszervezetével, illetve a fővárosi önkormányzat a hivatalával.

A támogatás általános feltételei

3. §

(1)[3] Támogatás - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Unió tagállama, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiségű gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, továbbá a magyar állampolgárságú vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező természetes személy részére nyújtható.

(2) A lejárt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezőkkel a köztartozás megfizetéséig, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló szervezetekkel támogatási szerződés nem köthető. A szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(3)[4] Jelen rendelet alapján 2007-ben nem nyújtható a Római Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatás.

4. §

(1)[5] Az előirányzatból vissza nem térítendő támogatás ítélhető meg.

(2)[6] Az adott támogatás támogatástartalmát az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Római Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

(3) Egy pályázatban csak egy támogatási cél jelölhető meg. Egy adott beruházásra csak egyszer adható támogatás. A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi, valamint regionális kereteiből azonban egy beruházásra együttesen is megítélhető támogatás.

5. §

(1)[7] A célelőirányzatból munkahelyteremtő beruházásokhoz támogatás csak új telephely létesítése, meglévő telephely bővítése, illetve termékben, szolgáltatásban vagy termelési folyamatban alapvető változást hozó beruházás esetén nyújtható. Amennyiben új telephely létesítését telephely áttelepítése eredményezi, csak olyan beruházáshoz ítélhető meg támogatás, ahol a telephely területfejlesztés szempontjából nem kedvezményezett térségből területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségbe történő áttelepülésével jön létre. Területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségeken belül, illetve azok között történő áttelepülés nem minősül új telephely létesítésének.

(2)[8] A célelőirányzatból nem adható támogatás azokhoz a beruházásokhoz, amelyek az Európai Unió által finanszírozott támogatások rendszerében, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása, illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatokból fejlesztési célú támogatást kaptak, kivéve a címzett és céltámogatásban is részesült beruházásokat, illetve a célelőirányzat központi keretének más központi előirányzattal közösen meghirdetett pályázataiból megítélt támogatást.

(3) A támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez támogatás nem adható. A beruházás a pályázat benyújtását követően megkezdhető a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltak figyelembevételével.

(4)[9] A projekt megkezdése időpontjának

a) építéssel járó beruházás esetén az építési naplóba történő első bejegyzés napját;

b) építéssel nem járó beruházás (pl. önálló gépvásárlás) esetén az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett napot;

c) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napját;

d) ingatlanvásárlás, földterület vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének dátumát;

e) turisztikai beruházások, illetve idegenforgalmi fejlesztés keretében megvalósuló turisztikai tájékoztatás javításával összefüggő fejlesztés esetén

ea) építéssel járó projektnél az a) pontban rögzített időpontot,

eb) gép, illetve eszközbeszerzéssel járó projekt esetén a b) pontban rögzített időpontot;

f) turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, illetve idegenforgalmi fejlesztések keretében megvalósuló marketing eszközök létrehozása esetén a megvalósítás tárgyában megkötött első szerződés aláírásának keltét kell tekinteni.

(5)[10] Amennyiben a projekt építéssel és gép, illetve eszközbeszerzéssel is jár, akkor a megkezdés időpontjában a (4) bekezdés szerint meghatározott időpontok közül a korábbit kell kezdési időpontnak tekinteni.

(6)[11] A (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni azon önkormányzati beruházások esetében, amelyek a 23. § (2) bekezdésének a) pontja szerint részesülnek támogatásban.

6. §[12]

(1) Pályázati díjként mind a központi pályázati felhívás, mind a regionális tanácsok pályázati felhívása esetén a támogatási igény 5 ezrelékét - de minimum 5 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot -, a kedvezményezett miatt szükségessé váló szerződésmódosítás díjaként 10 000 Ft-ot kell befizetni a pályázati felhívásban megjelölt, Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett számlára. A befizetett pályázati díjak a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat bevételét képezik. A díjakról elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A regionális tanács a költségvetési szervek elszámolási szabályai szerint az Áht. 13/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően számol el a pályázati díjak felhasználásával e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében rögzített megállapodásban meghatározott határidőig. A díjak kizárólag a pályázati rendszer működtetésével összefüggő kiadások fedezésére használhatók.

(2) Mentesülnek a pályázati díj befizetése alól a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet] meghatározott leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségekből pályázó önkormányzatok és társulásaik - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat is - és a leghátrányosabb helyzetű települések önkormányzatai.

(3) Ha a pályázat elutasítása kizárólag a célelőirányzat forráshiánya miatt történt, a pályázati díjat hivatalból, a döntést követő 30 napon belül vissza kell utalni.

(4) Amennyiben a pályázó a pályázati díjat befizeti, azonban

a) a pályázat benyújtására nem kerül sor, vagy

b) a pályázatot a hiánypótlás elrendeléséről szóló tájékoztatás, vagy

c) a pályázat befogadásáról szóló tájékoztatás, vagy

d) a pályázat be nem fogadásáról szóló tájékoztatás kézhezvétele előtt a pályázatot visszavonja, akkor a pályázati díjat a pályázó írásbeli kérelme alapján 15 napon belül vissza kell utalni.

7. §[13]

(1) A decentralizált területfejlesztési programok, illetve a célelőirányzat központi kerete terhére pályázat kizárólag a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett térségekben és a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben meghatározott településeken megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be a kiírt pályázati felhívások alapján.

(2) A decentralizált szakmai programok terhére az (1) bekezdésben meghatározott térségeken és településeken kívül a területfejlesztés szempontjából nem kedvezményezett térségekben megvalósuló fejlesztések támogatására is lehet pályázatot benyújtani.

8. §[14]

(1) A munkahelyteremtő beruházások esetén:

a) a beruházást a támogatási szerződésben szereplő kezdési időponttól számított 24 hónapon belül meg kell valósítani;

b) a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően 5 évig kell fenntartani és működtetni;

c) a b) pontban rögzített fenntartási és működtetési kötelezettségen felül a támogatási szerződésben rögzített foglalkoztatott létszámot három vagy öt évig fenn kell tartani;

d) a támogatandó tevékenység versenyképességét üzleti tervvel és a minimálisan előírt működési időre számolt költség-haszon elemzéssel kell alátámasztani;

e) a pályázatban be kell mutatni, illetve a támogatási döntést hozó döntésében meg kell határozni a vállalt foglalkoztatás időtartamát.

(2) Infrastrukturális fejlesztések esetén a támogatásban részesült önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak vállalnia kell, hogy a beruházást a megkezdésétől számított 36 hónapon belül megvalósítja és a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően 10 évig folyamatosan fenntartja és működteti.

(3) Turisztikai beruházások és idegenforgalmi fejlesztések esetén a beruházásnak, fejlesztésnek a megkezdésétől számított 24 hónapon belül meg kell valósulnia és a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatást 5 éven keresztül az eredeti célnak megfelelően biztosítani kell.

(4) Turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása esetén csak olyan rendezvény részesíthető támogatásban, amelyre a pályázat benyújtásának évében részben, vagy egészben sor kerül.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben nem szabályozott fejlesztések, beruházások esetén a megvalósulás ideje 24 hónap.

9. §

(1)[15] A foglalkoztatási kötelezettséggel járó beruházás, illetve forgalomképes idegenforgalmi fejlesztés és turisztikai beruházás esetében megfelelő biztosítékot jelentő jelzálogjogot kell bejegyeztetni, vagy a támogatás teljes összegére bank vagy más garanciavállalásra jogosult intézmény garanciavállalásával, készfizető kezesi szerződéssel kell biztosítékot nyújtani. A jelzálogjognak, a garanciavállalásnak, illetve a készfizető kezesi szerződésnek a beruházás megkezdésétől a foglalkoztatási, szolgáltatási, illetve működtetési kötelezettség végét követő harmadik hónap végéig kell fennállnia, illetve szólnia. Amennyiben a projekt záró ellenőrzése a vállalt kötelezettségek teljes körű teljesítését állapítja meg, úgy a nyújtott biztosítékok felszabadítása érdekében a záró ellenőrzést követő 15 napon belül erre vonatkozó nyilatkozatot ad ki az OTH megbízása alapján közreműködő Kincstár.

(2) Telephely vissza nem térítendő támogatásból történő vásárlása vagy építése esetén 5 évre teljes elidegenítési tilalmat, keretbiztosítási jelzálogjogot kell nyújtani.

(3)[16] A biztosíték jogosultja mindkét esetben az OTH.

10. §

(1) A fejlesztés megvalósításához

a) az önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak és a nonprofit szervezeteknek 10%,

b) természetes személyeknek, egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 25%,

c) az egyéb szervezeteknek 50% saját forrással kell rendelkezniük.

(2)[17]

11. §[18]

Az egy projekthez igénybe vett, a Római Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott mértéket.

12. §[19]

(1) Beruházás esetén az elszámolható költségek köre a tárgyi eszközök, szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 47-48. §-a valamint 51. §-a szerinti bekerülési értéke, melyen belül az egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k (a továbbiakban: támogatásban részesíthető immateriális javak) bekerülési értéke nem haladhatja meg a tárgyi eszközök bekerülési értékének 25%-át azzal, hogy beruházás előkészítésével kapcsolatosan a támogatásban részesíthető immateriális javak, engedélyezési tervek költségeiről, a pályázatok benyújtását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák is benyújthatók.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) a beruházás előkészítésének támogatására önálló pályázat nem nyújtható be;

b) szinten tartás nem támogatható;

c) halászati tevékenységre beruházási támogatás nem nyújtható.

(3) Önkormányzatok, önkormányzati társulások - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat is - a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesztési beruházásai esetén a (4) bekezdés szerinti összeg ismerhető el elszámolható költségként.

(4) Szerződés szerinti pénzeszközátadás esetén a szolgáltató és a pályázó között megkötött szerződésben fejlesztési célra átadásra kerülő pénzeszköz a támogatás szempontjából elismerhető költség.

(5) Önkormányzatok, nonprofit szervezetek által nem nyereségszerzés céljából, nem üzletszerű, vállalkozási jellegű tevékenység kapcsán megvalósított fejlesztések esetén - mivel a támogatás nem tartozik a Római Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá - a beruházások tárgyi eszközök és immateriális javak az (1) bekezdésben meghatározottak szerint ismerhetők el elszámolható költségként a (3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(6) Turisztikai beruházások, valamint idegenforgalmi fejlesztések keretében megvalósuló turisztikai tájékoztatásjavításával összefüggő fejlesztések esetén az (1) bekezdésben meghatározottak ismerhetők el elszámolható költségként.

(7)[20] Turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, valamint idegenforgalmi fejlesztések keretében megvalósuló marketing eszköz létrehozása esetén elszámolható költségnek minősülnek közvetlenül a rendezvénnyel, valamint idegenforgalmi fejlesztések keretében megvalósuló marketing eszköz létrehozásával összefüggésben a számviteli törvény rendelkezése alapján felmerülő anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások.

(8) Amennyiben a kedvezményezettnek - külön jogszabály szerint - a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan általános forgalmi adó levonási joga nincs, a beruházásra jutó általános forgalmi adó teljes összege a támogatás szempontjából elismerhető költségnek minősül.

13. §

(1)[21] A támogatás a támogatási szerződés megkötésekor bemutatott negyedéves ütem alapján kialakult éves ütemezésben vehető igénybe. A támogatás mértéke évente eltérő lehet, de egyik évben sem haladhatja meg az 1. számú melléklet szerinti támogatási intenzitásnak a 14. § (1) bekezdése alapján módosított felső határát.

(2) A támogatás igénybevétele forrás és teljesítményarányosan - számla ellenében vagy fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás alapján, természetes személytől történő ingatlanvásárlás esetében adásvételi szerződés alapján annak kifizetéséhez, vagy a kifizetés megtörténtét követően, utólagosan - történhet. A saját vállalkozásban végzett beruházás esetén az elszámolás a támogatási szerződésben meghatározott bizonylat alapján történhet.

(3)[22]

(4) Az Ámr. 91. §-ának (4) bekezdése alapján folyósított előleg esetén annak összegére a felhasználásról történő, a döntéshozó által meghatározott elszámolás időpontjáig a 9. § szerinti biztosítékot kell nyújtani, amennyiben azt a rendelet a támogatási célhoz nem írja elő.

(5)[23] Amennyiben a támogatott a szerződésben rögzített kezdési időpontot követő 3 hónapon belül nem kezdi meg a beruházást, vagy nem kezdeményezi a támogatás - vagy a támogatás egy részének - igénybevételét és a késedelem okát nem indokolja, a támogatási döntés érvényét veszti.

14. §[24]

(1) A központi és regionális pályázati rendszerekben megítélt támogatások esetében a támogatási intenzitás mértékét és az adható legkisebb támogatást az 1. számú melléklet tartalmazza. A támogatási tartalom, illetőleg támogatási intenzitás meghatározásánál figyelembe kell venni a (6) és (7), illetve (10) bekezdésben meghatározott többlettámogatások mértékét. Többlettámogatás csak egyszer és egy címen adható.

(2) A 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetben lévő kistérséghez tartozó település önkormányzatának és a leghátrányosabb helyzetű települési önkormányzatnak, ha az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzatok kiegészítő keretéből a tárgyévet megelőző két évben is kapott támogatást, a megítélt támogatás 10% ponttal haladhatja meg e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, és az (1) bekezdés alapján módosított támogatási mértéket.

(3) Önkormányzati társulások - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat is - által megvalósítandó fejlesztések esetén a megítélt támogatás 10% ponttal haladhatja meg e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, és az (1) bekezdés alapján módosított támogatási mértéket.

(4) A (2), illetve (3) bekezdésben rögzített feltételek együttes fennállása esetén a többlettámogatások együttesen is alkalmazhatók, amennyiben a társulásban résztvevő önkormányzatok több mint fele részesült az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzatok kiegészítő keretéből a tárgyévet megelőző két évben.

(5) Amennyiben a pályázónak a (2), illetve (3) bekezdés alapján is ítélhető meg többlettámogatási mérték, úgy a támogatás mértéke nem haladhatja meg az elismerhető költségek 100%-át. Ebben az esetben a pályázó önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak - beleértve a többcélú önkormányzati társulásokat is -nem kell a 10. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti saját forrással rendelkeznie.

(6) A vállalkozási övezetben megvalósuló beruházásoknál a támogatás mértéke 10% ponttal haladhatja meg az 1. számú mellékletben meghatározott támogatási intenzitás felső határát.

(7) A cigányság életkörülményeit javító munkahelyteremtő fejlesztések 15% ponttal magasabb támogatást kaphatnak az 1. számú mellékletben meghatározott támogatási intenzitás felső határánál, ha azt a településen működő cigány kisebbségi önkormányzat, illetve szervezet nyilatkozatával támogatja.

(8) Munkahelyteremtő beruházásokhoz adható támogatás mértékének felső határa munkahelyenként, ha a vállalt foglalkoztatási kötelezettség

a) három év:

aa) 3-10 fő esetén foglalkoztatottanként 1 500 000,

ab) 11-20 fő esetén foglalkoztatottanként 2 000 000,

ac) 21 fő vagy afelett foglalkoztatottanként 2 500 000;

b) öt év:

ba) 3-10 fő esetén foglalkoztatottanként 2 500 000,

bb) 11-20 fő esetén foglalkoztatottanként 3 000 000,

bc) 21 fő vagy afelett foglalkoztatottanként 3 500 000 forint.

A vállalt foglalkoztatási kötelezettség 3 főnél alacsonyabb nem lehet.

(9) Munkahelyteremtő beruházás esetén a támogatás mértéke legalább 50 főt elérő új foglalkoztatást biztosító fejlesztéseknél, a (8) bekezdés ac), illetve bc) pontjában megállapított egy munkahelyre jutó támogatás mértékét 500 000 forinttal meghaladhatja, azonban egy beruházás esetén - kivéve a központi pályázati felhívást - a 200 000 000 forintot nem haladhatja meg. A központi előirányzat pályázati rendszere keretében az egy beruházáshoz adható támogatás a 400 000 000 forintot nem haladhatja meg.

(10) A decentralizált területfejlesztési program terhére benyújtott pályázatok esetén a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben és leghátrányosabb helyzetű településeken a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet] 10. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakkal összhangban további 10% ponttal növelhető az 1. számú mellékletben rögzített támogatási mérték. A decentralizált szakmai programok terhére benyújtott pályázatok esetében a hátrányosabb, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű településeken megvalósuló fejlesztéseknél a támogatási mérték a 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint haladhatja meg az e rendelet 1. számú melléklete szerinti támogatási mértéket.

(11) Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás is megítélhető, azonban ilyen esetben a támogatott jogosult az eredeti pályázat műszaki tartalmának, illetve munkahelyteremtő beruházás esetén a vállalt létszám csökkentését kezdeményezni. Az átdolgozott pályázatot a döntéshozók kötelesek megvizsgálni és támogatásáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatóságára és életképességére. A döntéshozók az átdolgozott pályázatok esetében csak annak támogatásáról vagy nem támogatásáról dönthetnek, ebben az esetben az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás nem ítélhető meg.

(12) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat vonatkozásában a tárgyévi előirányzat terhére akkor vállalható kötelezettség, ha a pénzügyi teljesítés a tárgyévet követő év december 31-ig megtörténik. A támogatási szerződésben rögzítésre kerülő támogatás igénylésére rendelkezésre álló idő leteltét követő 10 munkanapon belül a Kincstár felhívja a támogatásban részesített pályázó figyelmét a lehívási határidő lejártára. Amennyiben a levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a kedvezményezett nem kezdeményezi a támogatás igénybevételét, az igénybe nem vett támogatás törlésre kerül és a döntést hozó ennek megfelelően módosítja az eredeti támogatási döntését.

15. §[25]

(1) A célelőirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségvállalás időpontjáig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba.

(2) Ha a célelőirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe, illetve használatba adása a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyása nélkül történik, akkor az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összege visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének zárolására vagy törlésére kerül sor. Ebben az esetben a támogatást a 16. § (3) bekezdésében rögzített mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetni a célelőirányzat 16. § (4) bekezdésében rögzített lebonyolítási számlája javára.

(3) Amennyiben a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával történő elidegenítésére, bérbe, illetve használatba adására a szolgáltatási, a működtetési és az egyéb kötelezettségek (munkahelyteremtéshez kapcsolódó foglalkoztatás stb.) más által történő átvállalásával kerül sor, úgy a támogatást nem kell visszafizetni a célelőirányzat javára, azonban a támogatási szerződésben az átvállalást rögzíteni kell.

(4) Amennyiben a célelőirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítésére, bérbe, illetve használatba adására a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával kerül sor a szolgáltatási, a működtetési és az egyéb kötelezettségek (munkahelyteremtéshez kapcsolódó foglalkoztatás stb.) más által történő átvállalása nélkül, úgy az igénybe vett támogatást a jóváhagyás időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni a célelőirányzat 16. § (4) bekezdésében rögzített lebonyolítási számlája javára.

16. §[26]

(1) Az igénybe vett támogatás arányos része kamattal növelt összegének visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás zárolásával, törlésével és visszavonásával jár, ha a projekt során

a) a foglalkoztatási kötelezettség, vagy

b) a jóváhagyott célkitűzés csak részben, de 75%-ot meghaladó mértékben valósul meg.

(2) Az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás zárolásával vagy törlésével jár, ha

a) a beruházást nem helyezik üzembe, vagy

b) az elfogadott céltól eltérő beruházást, fejlesztést, turisztikai vonzerővel bíró rendezvényt valósítanak meg, vagy

c) a szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettség 75% alatt teljesül, vagy

d) az e rendelet szerinti, illetőleg a támogatási szerződésben rögzített egyéb visszafizetési és egyéb kötelezettséget határidőn belül nem teljesítik.

(3) A kamat a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A kamatot a támogatás igénybevételétől a visszavonási döntés időpontjáig kell felszámítani.

(4) A visszavont támogatást és kamatait az OTH megbízásából a követelés-kezelési feladatokat ellátó Kincstár 10032000-01720275-00000000 számú lebonyolítási számlájára, az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanaponbelül kell befizetni. A 15. § (2) bekezdése alapján keletkezett fizetési kötelezettségnek a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyását tartalmazó dokumentumban előírt időpontig kell eleget tenni, a 15. § (3) bekezdés szerint visszavont támogatást és kamatait a visszavonást tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell megfizetni.

(5) A kamat összege a 15. § (2) bekezdése alapján keletkezett fizetési kötelezettség esetében a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyását tartalmazó dokumentum keltéig számítandó fel.

(6) Abban az esetben, ha a támogatás és kamata, valamint az elidegenítésből járó összeg befizetésére a (4) bekezdésben meghatározott időtartamhoz képest később kerül sor, az eltelt időszakra a (3) bekezdésben rögzített mértékű késedelmi kamatot kell fizetni.

A pályázati rendszer általános szabályai

17. §

(1) A támogatási pályázatoknak a pályázati felhívásban, valamint az Ámr. 83. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, valamint a 84. §-ban megjelölt adatokat, illetve a pályázatok elbírálási szempontjait is tartalmazniuk kell.

(2)[27] A pályázatbefogadás időpontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezésének időpontját kell tekinteni, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezési időpontját. A pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetén a pályázót a pályázat benyújtását követő 10 napon belül a pályázatot befogadó hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség.

18. §

(1)[28] A támogatásra benyújtott pályázatról tárgyév október 15-ig dönt a támogatási döntést hozó.

(2) A döntés-előkészítéssel és a támogatási döntésekről történő értesítéssel kapcsolatban az Ámr. 85. §-ában, valamint a 86. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat is alkalmazni kell.

(3)[29] A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 90 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából - a megadott 90 napos határidőtől számított 30 napon belül - nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

(4) Amennyiben a fejlesztés a Kbt. hatálya alá tartozik, a szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatás csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve az eljárás lefolytatását igazoló iratok bemutatása után kerül folyósításra. Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként a program, projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, az Ámr. 87. §-ának (9) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5)[30] A támogatási döntéseket az OTH honlapján nyilvánosságra kell hozni. A támogatási döntésekről a regionális tanács a 2. § (6) bekezdése szerinti külön megállapodásban rögzített szempontok alapján szolgáltat adatokat.. Ha a támogatási döntéseket a regionális tanács hozta, akkor a döntést a 24/2003. (III. 4.) Korm. rendeletben meghatározott részletezettségben az OTH honlapján és legalább egy helyi napilapban is nyilvánosságra kell hozni.

19. §

(1) A támogatási igény, pályázat elfogadása esetén a támogatási döntést hozó akkor köt támogatási szerződést a kedvezményezettel, ha az

a) az Ámr. 87. §-ban foglalt feltételeket teljesítette, és

b) a szükséges összes forrás rendelkezésre állását igazolta, beleértve az egyéb állami támogatásokról szóló döntést is.

(2) A támogatást nyújtó köteles a szerződésben az elállás jogát kikötni arra az esetre, ha

a) az Ámr. 87. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételek közül legalább egy bekövetkezik;

b) a Kbt. rendelkezései alapján kötelezően lebonyolítandó közbeszerzési eljárások dokumentumait, a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követő 30 napon belül a támogatott nem nyújtja be.

(3) Az a pályázó, akiről bebizonyosodik, hogy a pályázatban valótlan adatokat tüntetett fel, három évre kizárható a pályázati rendszerből.

A támogatások folyósítása, ellenőrzése

20. §

(1)[31] A támogatásokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az Ámr. 90-92. §-ában előírtak szerint folyósítja azzal, hogy

a)[32] a támogatási szerződés és azok módosításának előkészítését és a támogatások folyósítását az OTH megbízása alapján a Kincstár végzi. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a megítélt támogatás igénybevétele tervezett ütemezésének bemutatása negyedéves megbontásban. A támogatási szerződések előkészítéséhez az RFÜ a támogatási döntésekkel együtt - a döntést követő 3 munkanapon belül - a támogatott pályázatokat és azok hiánypótlását megküldi a Kincstár fejlesztés helye szerint illetékes területi igazgatóságának;

b) a támogatott számláját a Kincstárhoz nyújtja be, a támogatás a 13. §, valamint a 18. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint folyósítható.

(2)[33] A támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzését a Kincstár, az érintett regionális tanács, illetve az RFÜ végzi. Ellenőrzések lefolytatására az OTH is jogosult.

(3)[34] A támogatásból megvalósuló beruházások, fejlesztések hatásait értékelő jelentéseket, a folyamatban lévők nyomon követését és pénzügyi ellenőrzését tartalmazó elemzéseket a regionális tanács - együttműködve a Kincstárral - az OTH által a 2. § (6) bekezdése szerinti megállapodásban meghatározott formában és tartalommal évente elkészíti, és a tárgyévet követő február 15-ig megküldi az OTH részére.

A regionális pályázati és egyedi döntési rendszer[35]

21. §[36]

(1) A regionális tanács a pályázati rendszerben - a rendelkezésre álló decentralizált területfejlesztési programok keretének szabadon felhasználható forrásai terhére - támogatást nyújthat:

a) munkahelyteremtő beruházásokhoz;

b) önkormányzati fejlesztésekhez, ezen belül

ba) a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesztésekhez,

bb) termelő infrastruktúra fejlesztésére,

bc) humán infrastruktúra fejlesztésére - beleértve az automata lélegeztetővel ellátott életmentő készülékek beszerzését - különös tekintettel a gazdaságfejlesztéssel összefüggő beruházásokra;

c) turisztikai beruházásokhoz;

d) turisztikai vonzerővel bíró rendezvényhez.

(2) A regionális tanács pályázati rendszerben - a rendelkezésre álló decentralizált szakmai fejlesztési programok keret előző évek kötelezettségvállalásain felül szabadon felhasználható forrásai terhére - az alábbi jogcímen támogatást nyújthat:

a) idegenforgalmi fejlesztésekhez;

b) autópálya-építést segítő közmunkaprogramok támogatására;

c) nemzeti parkok közmunkaprogramok támogatására;

d) köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatására;

e) háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése program támogatására;

f) belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztéséhez;

g) kerékpárutak fejlesztéséhez;

h) Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséhez.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjára pályázatot kizárólag önkormányzatok, önkormányzati társulások - beleértve többcélú kistérségi társulásokat is - nyújthatnak be. Önkormányzatok az (1) bekezdés b) pontjára pályázatot együttesen is nyújthatnak be, megjelölve a pályázatban a gesztor önkormányzatot.

(4) Az (1) bekezdésének d) pontja valamint a (2) bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A támogatás csak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban nyújtható. Egy vállalkozásnak csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - 3 év vonatkozásában - nem haladhatja meg 69/2001/EK bizottsági rendeletben meghatározott összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási, a mezőgazdasági, a halászati ágazathoz és az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, valamint az import áruk helyett hazai áruk használatától függő támogatások esetében. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült.

(5) A regionális tanács a rendelkezésére álló szabad források terhére közös pályázati felhívást is közzé tehet a térségi fejlesztési tanáccsal. A közös pályázati rendszer lebonyolításáról a regionális tanács megállapodást köthet a térségi fejlesztési tanáccsal, amelyet előzetes jóváhagyás céljából megküld az OTH részére.

(6) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti turisztikai célú pályázatok esetén az érdemi döntés-előkészítésbe az illetékes regionális idegenforgalmi bizottságokat egyetértési joggal be kell vonni.

(7) A decentralizált szakmai programok esetében a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekből benyújtott pályázat forrás hiányában nem utasítható el, amíg ezen kistérségekben megítélt egy főre jutó támogatás 30%-kal nem haladja meg a régión belüli egyéb kistérségek egy főre jutó támogatását.

(8) A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat terhére benyújtott projektcsomagokhoz kapcsolódó munkahelyteremtő beruházások.

(9) A regionális tanács a pályázatok elbírálásáról a többcélú kistérségi társulás, illetve ahol ilyen nincs, a kistérségi fejlesztési tanács véleményét kikérve dönt.

A regionális szakmai programok specifikus szabályai[37]

21/A. §[38]

(1) A 21. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő program célja: az Európai Unió által nem társfinanszírozott idegenforgalmi fejlesztések ösztönzése, hozzájárulva a komplex turisztikai kínálat kialakításához, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez, az ehhez szükséges feltételek biztosításának elősegítésével.

(2)[39] A benyújtott pályázatok szakmai értékelésében - mint a regionális tanácsok szakbizottságai - a regionális idegenforgalmi bizottságok egyetértési joggal, valamint a közkincs kulturális munkabizottságok vesznek részt.

(3)[40] A program keretében a regionális tanács támogatást ítélhetmega25. § (1) pontjában rögzített fejlesztésekhez.

21/B. §[41]

(1) A21. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában szereplő programok célja: a munkanélküliség csökkentésére alkalmas fejlesztési, felújítási, különösen infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése.

(2) Az autópálya építését segítő közmunkaprogramok vonatkozásában az érintett regionális tanácsok önálló pályázati felhívást jelentethetnek meg, vagy egybehangzó döntéssel felkérhetik a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert országos pályázat kiírására, lebonyolítására, vagy közös pályázati felhívást jelentethetnek meg.

(3) A nemzeti parkok közmunka programjának vonatkozásában az érintett regionális tanácsok önálló pályázati felhívást jelentethetnek meg, vagy egybehangzó döntéssel felkérhetik a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, illetve a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert országos pályázat kiírására, lebonyolítására, vagy közös pályázati felhívást jelentethetnek meg.

(4) A (2), illetve (3) bekezdés alapján kiírt pályázatokat a 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet alapján az OTH-val kell egyeztetni és nyilvántartásba vetetni. A pályázati felhívások megjelentetése esetén a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

21/C. §[42]

(1) A 21. § (2) bekezdés d) pontjában szereplő program célja: a köztisztviselők és pedagógusok szélessávú internet hozzáférésének támogatása közösségi terekben.

(2) A köztisztviselők és pedagógusok szélessávú internet hozzáférésének támogatása közösségi terekben programra pályázatot nyújthat be, szélessávú internetes közösségi hozzáférést még nem nyújtó, a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtár, önkormányzati fenntartású vagy közhasznú szervezetként bejegyzett művelődési központ.

(3) Pályázni lehet 3-10 számítógépre (beleértve azok összekötését) és egyéves szélessávú internet-hozzáférés biztosítására.

(4) A pályázónak vállalnia kell, hogy

a) a gépek üzemeltetésére legalább egy informatikai ismeretekkel rendelkező szakembert biztosít, az üzemeltetés és fenntartás költségeit fedezi, s a gépeken az előírt nyitvatartási időben a közösségi hozzáférést biztosítja;

b) a támogatási szerződés lejártát követően a szolgáltatást még legalább egy évig saját költségén biztosítja.

(5) A beérkező pályázatok közül előnyt élveznek:

a) az 5000 fő lakosnál kevesebb lélekszámú településeken hozzáférést biztosítók;

b) hátrányos helyzetű települések;

c) akik a fogyatékkal élők számára akadálymentes közlekedést, ingyenes hozzáférést és szolgáltatásokat biztosítanak;

d) kiegészítő szolgáltatásokat (pl. információs írástudás oktatást) is nyújtók.

21/D. §[43]

(1) A 21. § (2) bekezdés e) pontjában szereplő program célja: a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, de mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal szűkös mértékben rendelkező, de azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetésének segítése, életminőségének javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelése.

(2) A háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése programból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű területen élő, szociálisan hátrányos helyzetű, aktivizálható lakossági csoportoknak különösen: aktív korú tartósan munkanélkülieknek, nagycsaládosoknak, alacsony jövedelmű háztartásoknak, önmagukról gondoskodó időseknek, romáknak.

(3) A támogatás szempontjából elismerhető:

a) működési költségek különösen a földhasználat, a kemikália, szaporító anyag, gépi szolgáltatás, üzemanyag, képzés, programirányítás;

b) felhalmozási költségek különösen gépbeszerzés, ingatlanvétel, termelő infrastruktúra.

(4) A benyújtott pályázatok szakmai értékelésébe a Szociális Földprogramok Országos Szövetségének képviseletét biztosítani kell.

(5) A benyújtott pályázatok szakmai értékelésébe, valamint a megvalósulás során a szakmai ellenőrzésekbe a Területi Menedzser Szervezeteket be kell vonni.

21/E. §[44]

(1) A 21. § (2) bekezdés f)-g) pontjában szereplő programok célja: a közlekedési infrastruktúra feltételeinek javítása és a forgalom biztonságának elősegítése.

(2) Belterületi kiépítetlen közúthálózat, illetve kerékpárutak fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha:

a) a belterületi kiépítetlen közúthálózat, illetve a kerékpárutak az önkormányzati vagyon részét képezik, vagy az önkormányzati beruházásban készült kerékpárutak állami tulajdonban vannak;

b) a belterületi kiépítetlen közúthálózat építésének támogatása az országos közúthoz csatlakozó, illetve azt tehermentesítő helyi közutakra vonatkozik, beleértve ezen utak műtárgyát képező hidakat, valamint a helyi közút részét képező csomópontot, amelyet országos közúttal alkot;

c) a kerékpárutak építésének támogatása elsődlegesen a helyi forgalmat lebonyolító fejlesztésekhez kapcsolódik.

(3)[45] A benyújtott pályázatok szakmai értékelésében, valamint a megvalósulás során a szakmai ellenőrzésekben, a regionális tanács megbízása alapján az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (a továbbiakban: UKIG) közreműködik. A megbízási díj a két szakmai program támogatására rendelkezésre álló forrás legfeljebb 2%-a lehet. A szakmai értékelés, valamint ellenőrzés feladatairól, az eljárási szabályokról a regionális tanács megállapodást köt az UKIG-gal.

21/F. §[46]

(1) Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése: a 21. § (2) bekezdésének h) pontjában szereplő program célja: az előző évek kötelezettségvállalásainak finanszírozásán túlmenően nagyobb részben a Vásárhelyi-terv árapasztó tározóinak építési üteméhez igazodóan az érintett településeken szükségessé váló infrastrukturális és környezetvédelmi intézkedések megvalósításának elősegítése.

(2) A regionális fejlesztési tanácsok pályázati rendszer keretében támogatást ítélhetnek meg az érintett településeken megvalósuló termelő infrastrukturális beruházásokhoz, különös tekintettel az elérhetőség javítására, a bel- és felszíni vízelvezető rendszer kiépítésére, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztésére.

(3)[47] A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében a cigánd-tiszakarádi árvízi tározó vonatkozásában Cigánd, Pácin, Nagyrozsvány, Ricse; a tiszaroffi árvízi tározó vonatkozásában pedig Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabő településeken megvalósuló önkormányzatok vagy társulásaik által megvalósítandó fejlesztések részesülhetnek támogatásban.

22. §

(1)[48] A regionális tanács a támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat és a pályázatokat elbíráló értékelő rendszerét tárgyév június 15-ig a regionális tanács elnökének kezdeményezésére az ÖTM honlapján és legalább egy helyi napilapban köteles közzétenni. A pályázatokat tárgyév augusztus 15-ig lehet benyújtani, amelyekről a regionális tanács tárgyév október 15-ig hoz döntést, figyelembe véve e rendelet 17. §-ának (2) bekezdésében foglalt, hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A pályázatokat a RFÜ-khöz kell benyújtani.

(3) A benyújtott pályázatok esetében a szükséges hiánypótlások bekérése, döntés-előkészítő anyagok, illetve Szakértői Bizottság(ok) működési feltételeinek biztosítása a RFÜ feladata.

(4) A támogatási szerződéseket és azok kötelező mellékleteit a regionális tanács elnöke írja alá.

A központi előirányzat

23. §

(1)[49] A központi keretből támogatás nyújtható a fejlesztési programokkal összefüggő működtetési (pályáztatási, monitoring, képzési, marketing, valamint területfejlesztési tervezési, kutatási, kommunikációs) feladatok ellátására.

(2)[50] A miniszter a központi keretből nem pályázati rendszerben a Római Szerződés, valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban támogatást adhat:

a)[51] a kormányhatározatban rögzített válsághelyzet megoldásához és más kiemelt területfejlesztési és válságkezelő programok megvalósításához;

b)[52] térségek társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válság helyzetének megoldását segítő és gazdasági szerkezetét javító munkahelyteremtő beruházásokhoz;

c) a kistérségek szociális felzárkóztatási programjának folytatásához;

d) más támogatási előirányzattal közös pályázati felhívás működtetéséhez.

(3)[53] Pályázati rendszer keretében támogatás nyújtható:

a) 100 fő feletti munkahelyteremtő beruházásokhoz;

b)[54]

(4)[55]

24. §

(1)[56] A miniszter a támogatásra vonatkozó pályázati felhívást folyó év január 15-éig az OTH honlapján közzéteszi. A pályázatokat folyó év február 28-ig lehet benyújtani. Amennyiben folyó év február 28-ig nem érkezik be a pályázati keret összegét elérő pályázat, úgy a pályázati felhívás ismételten kiírható. Az ismételten meghirdetett pályázati felhívás esetén a pályázatok folyó év április 30-ig nyújthatók be.

(2)[57] A pályázatokat az OTH megbízása alapján a Kincstárhoz kell benyújtani. A Kincstár

a) a beérkezett pályázatokat regisztrálja;

b) a formailag és tartalmilag teljes pályázatokról egyedi döntés-előkészítési lapot készít, a hiányos pályázatoknál a hiánypótlás érdekében a 17. § (2) bekezdése szerint intézkedik.

(3) A támogatási döntések előkészítését a miniszter által kijelölt 7 tagú Szakértői Bizottság végzi, amelynek elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki.

(4)[58] Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás a szénbányászat részére nyújtott állami támogatásról szóló 1407/2002/EK számú tanácsi rendelet szerinti érzékeny ágazatokban tevékenykedik, vagy a fejlesztés nagy beruházásnak minősül, a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, illetve a fenti szabályok szerint kell eljárni.

(5) A Szakértői Bizottság javaslata alapján a támogatásokról a miniszter dönt.

(6) A döntést követően a támogatási szerződések előkészítését a Kincstár végzi, a támogatási szerződést a miniszter vagy megbízottja írja alá.

Értelmező és záró rendelkezések

25. §

E rendelet alkalmazásában

a)[59]

b) munkahelyteremtő beruházás: az a beruházás, amely az adott kistérségben új munkahelyteremtő tevékenység indítását, illetve meglévő tevékenység esetében - a beruházás előkészítő dokumentációja szerint - létszámnövekedéssel járó bővítést eredményez;

c)[60]

d)[61] foglalkoztatási kötelezettség: munkahelyteremtő beruházásoknál a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség, amely meghatározásának és teljesítésének alapját a telephely szintű éves átlagos statisztikai állományi létszám adja. A vállalt többletfoglalkoztatás teljesítése a telephely szintű éves átlagos statisztikai állományi létszám bázislétszámmal csökkentett értéke alapján kerül értékelésre. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám meghatározása esetén kezdő időpontként a foglalkoztatási kötelezettség kezdetét kell tekinteni, és számítása során a Központi Statisztikai Hivatal "Útmutató a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványban rögzített módszertant kell követni;

e)[62]

f) támogatási döntést hozó: a decentralizált pénzeszközök esetében a regionális fejlesztési tanácsok, a központi feladatokat szolgáló keret esetében a területfejlesztésért felelős miniszter;

g) kistérség: a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint lehatárolt települések összessége;

h)[63]

i) termelő infrastrukturális beruházás: a gáz, az elektromos szolgáltatás, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat, az utak, a hidak és a vízi létesítmények, a közlekedési, a hírközlési, az informatikai és a hulladékkezelő létesítmények, szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények létrehozása, valamint az ezek működését szolgáló technológia és egyéb gépi beszerzés;

j) humán infrastrukturális fejlesztés: az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális ellátás működéséhez szükséges tárgyi feltételnek (építmények, egyéb létesítmények és berendezések, valamint felszerelések) létrehozása, felújítása.

k)[64] turisztikai beruházás: komplex turisztikai kínálat kialakítását, a turisztikai termékek, szolgáltatások színvonalának emelését, kulturális örökségi értékek megóvását szolgáló fejlesztés;

l)[65] idegenforgalmi fejlesztés: kistérség, illetve település turisztikai, természeti és kulturális örökségvédelmi nevezetességeinek megismerését elősegítő marketing eszközök létrehozása, valamint turisztikai tájékoztatás javításával összefüggő fejlesztések.

26. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[66]

Az Európai Unió jogának való megfelelés[67]

27. §

Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Medgyessy Péter s. k., miniszterelnök

1. számú melléklet a 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelethez[68]

A decentralizált területfejlesztési és szakmai programokból, valamint a központi keretből nyújtható támogatások intenzitása, illetve adható legkisebb támogatási összege célonként

Regionális decentralizált területfejlesztési támogatási célok

Támogatható célokTámogatási intenzitás %-banProjektenként a legkisebb adható támogatás, millió Ft
a) munkahelyteremtő beruházások304,5
b) önkormányzati fejlesztések:
ba) a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesztések7015,0
bb) termelő infrastruktúra fejlesztése7015,0
bc) humán infrastruktúra fejlesztése705,0
c) turisztikai beruházások
ca) vállalkozások301,0
cb) önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek701,0
d) turisztikai vonzerővel bíró rendezvények
da) vállalkozások300,2
db) önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek700,2

Regionális decentralizált szakmai fejlesztési támogatási célok

Támogatható célokTámogatási intenzitás %-banProjektenként a legkisebb adható támogatás, millió Ft
a) idegenforgalmi fejlesztések aa) vállalkozások ab) önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek30 700,2 0,2
b) autópálya-építést segítő közmunkaprogramok támogatása7020,0
c) nemzeti parkok közmunkaprogramok támogatása702,0
Támogatható célokTámogatási intenzitás %-banProjektenként a legkisebb adható támogatás, millió Ft
d) köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása701,0
e) háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése program támogatása701,0
f) belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése709,0
g) kerékpárutak fejlesztése706,5
h) Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése7015,0

Központi támogatási cél

Támogatható célokTámogatási intenzitás %-banProjektenként a legkisebb adható támogatás, millió Ft
100 fő feletti munkahelyteremtő beruházások30200,0

2. számú melléklet a 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelethez[69]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[2] Megállapította a 103/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.05.12.

[3] Megállapította a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[4] Beiktatta a 103/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.05.12.

[5] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[6] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[7] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[8] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[9] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[10] Beiktatta a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[11] Beiktatta a 46/2006. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.03.07.

[12] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[13] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[14] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[15] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[16] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[18] Megállapította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[19] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[20] Megállapította a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2006.01.13.

[21] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[23] Megállapította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[24] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[25] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[26] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[27] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[28] Megállapította a 103/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.05.12.

[29] Megállapította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.02.16.

[30] Módosította a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2006.01.13.

[31] Módosította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.02.16.

[32] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[33] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[34] Megállapította a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2006.01.13.

[35] Módosította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[36] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[37] Beiktatta a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[38] Beiktatta a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[39] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[40] Beiktatta a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[41] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[42] Beiktatta a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[43] Beiktatta a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[44] Beiktatta a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[45] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[46] Beiktatta a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[47] Megállapította a 103/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.05.12.

[48] Megállapította a 103/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.05.12.

[49] Megállapította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[50] Megállapította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[51] Megállapította a 46/2006. (III. 7.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.03.07.

[52] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[53] Megállapította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2005.02.16.

[54] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[56] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[57] Módosította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[58] Megállapította a 25/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.02.16.

[59] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[61] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[64] Beiktatta a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[65] Beiktatta a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 103/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.05.12.

[67] Beiktatta a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[68] Megállapította a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

Tartalomjegyzék