56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 19. §-ának (2) bekezdésére - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A külön jogszabályban* meghatározott CEMT engedélyt az a Magyarország területén székhellyel rendelkező közúti árufuvarozó vállalkozás kaphat, amely a közlekedésért felelős miniszter által minden évben nyilvánosan meghirdetett pályázat feltételeit teljesítette és ennek tényét a bíráló bizottság megállapította.[2]

(2)[3] A CEMT engedélyeket a jogosultak részére a közlekedésért felelős miniszter adja ki.

2. §

(1)[4] A CEMT tagországok illetékes hatóságai által kiadott CEMT engedély Magyarország területén az e rendelet mellékletében foglalt Útmutató szerint használható fel.

(2) Az előírások megsértőjével szemben a külön jogszabályban* meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.[5]

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet az 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelethez[6]

Útmutató a CEMT multilaterális engedélyek használatához

1. Meghatározások

A rendelet alkalmazásában:

- CEMT: az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája, amely egy 1953-ban megalakult kormányközi szervezet.

- Tagország: a CEMT engedélyrendszerben részt vevő ország.

2009. január 1-jén az alábbi országok tagjai a kvótarendszernek: Albánia, Azerbajdzsán, Ausztria, Belorusszia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Németország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldávia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna.

- Harmadik ország: olyan ország, amely nem tagja a CEMT kvótarendszernek.

- Bejegyzési ország: az az ország, ahol a jármű nyilvántartásba vételre került. Ez a jármű rendszámán is szerepel.

- Engedély: egy adott időszakon belül a tagországok közötti korlátlan számú, a 3.16. pontban meghatározott fuvarozás teljesítésére jogosító multilaterális engedély, amely a megfelelően kitöltött fuvarnaplóval együtt érvényes.

- Illetékes hatóság: valamely tagországnak a jelen Útmutatóval összefüggő tevékenységek végzésére feljogosított hatósága vagy szerve.

- Multilaterális jelleg: az engedély felhasználható a fuvarozó vállalkozás székhelye szerinti országán kívüli tagországok között történő fuvarozási műveletekhez.

- Fuvarnapló: az engedély elválaszthatatlan részét képező nyilvántartás, amely időrendi sorrendben ad információkat az adott engedéllyel teljesített fuvarozási műveletekről, beleértve a rakott és üres járatokat.

- Nemzetközi fuvarozás: megrakott vagy üres jármű olyan útja, amelynek indulási és érkezési pontja két különböző tagországban van, függetlenül attól, hogy az utazás során történik-e tranzit egy vagy több tagországon, illetve harmadik országon keresztül; utóbbi esetben az engedély a harmadik ország(ok)ban nem érvényes.

- Díjazás ellenében/szolgáltatás formájában kínált szállítás: olyan közúti árufuvarozási művelet, amelyet ellenszolgáltatás fejében teljesít valamely fuvarozó vállalkozás.

- Saját számlás szállítás: olyan szállítás, amely nem díjazás ellenében történik, s ennek tényét a járművön lévő dokumentumok igazolják.

- Kabotázs: olyan közúti árufuvarozási művelet, amelynek során az áru felrakása és a lerakása nem a jármű bejegyzési országában, hanem egy másik országban fekvő két különböző ponton történik.

- Ismétlődő fuvarozás: kizárólagos fuvarozás a bejegyzési ország és egy másik tagország, vagy a bejegyzési országon kívüli két tagország között.

- Fuvarozó vállalkozás: az a vállalkozás, amely nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytat és a székhely szerinti országában működő illetékes hatóságtól megfelelő engedéllyel rendelkezik e tevékenység folytatására.

- Tranzit: áthaladás egy olyan ország területén, ahol nem kerül sor sem az áru berakodására, sem kirakodására.

- Jármű: kizárólag árufuvarozásra használt, valamely tagországban nyilvántartásba vett gépjármű, illetve járműszerelvény, utóbbi akkor, ha legalább a gépjárművet valamely tagországban nyilvántartásba vették. A jármű a fuvarozó vállalkozás tulajdonában állhat, illetve azt a vállalkozás bérleti/lízing szerződés keretében is üzemeltetheti.

- Bérelt jármű: minden olyan jármű, amely a jármű tulajdonosával megkötött bérleti, illetve lízing szerződés alapján egy adott időszakra, díjazás ellenében, olyan vállalkozás birtokában van, amely közúti árufuvarozási, illetve saját számlás közúti áruszállítási tevékenységet folytat.

- Alapkvóta: valamely tagország részére megállapított kvóta.

- Kvóta: valamely CEMT tagország részére évente biztosított engedélyek száma. A kvóta számítási elveit a Közúti Közlekedési Munkacsoport határozza meg és a Miniszterek hagyják jóvá.

- Titkárság: A Nemzetközi Közlekedési Fórum Titkársága (ITF).

- Székhely szerinti állam: az a tagállam, ahol a fuvarozó vállalkozás törvényes székhelye van.

2. Liberalizált fuvarozási műveletek

A CEMT tagországok közötti nemzetközi fuvarozás fejlődésének elősegítése és a járművek jobb kihasználása érdekében az alábbi fuvarozási kategóriák mentesülnek a multilaterális és bilaterális fuvarozási engedélykövetelmények alól (lásd TRANS/SC1/2002/4/Rev4., 16. old.):

1. Olyan gépjárművel történő árufuvarozások, amelyek esetében a megengedett legnagyobb össztömeg, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 6 tonnát, illetve ha az engedélyezett terhelés, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 3,5 tonnát*.[7]

2. Repülőterekről induló, illetve oda irányuló, eseti alapon történő áruszállítás, légijáratok átirányítása esetén*.[8]

3. Sérült, illetve üzemképtelen járművek szállítása és az üzemzavar-elhárító járművek mozgása.

4. Másik országban üzemképtelenné vált jármű helyettesítése céljából elküldött üres jármű közlekedése, valamint a javítást követően az üzemképtelenné vált jármű visszaútja.

5. Élőállat szállítása erre a célra épített, illetve erre a célra véglegesen átalakított, és a tagországok érintett hatóságai által ilyen járműként elismert járművön*.[9]

6. Alkatrészek és élelmiszerek szállítása óceánjáró hajók és repülőgépek részére*.[10]

7. Vészhelyzetekben, különösen természeti katasztrófák esetén és humanitárius célból szükséges orvosi eszközök és berendezések szállítása.

8. Művészeti alkotások és munkák nem kereskedelmi célból történő szállítása bemutatókra és kiállításokra*.[11]

9. Különböző eszközök, tartozékok és állatok nem kereskedelmi célból történő szállítása színházi, zenés, filmes cirkuszi előadásokhoz, kiállításokhoz, illetve ünnepségekhez, valamint rádió-, film-, illetve televízió-felvételek készítéséhez*.[12]

10. Saját számlás áruszállítás*.[13]

11. Temetkezési szállítások.

12. Közszolgáltatásként teljesített postai szállítás*.[14]

13. Újonnan beszerzett járművek rakomány nélküli szállítása végső rendeltetési helyükre*.[15]

Különleges esetek

Nemzetközi költöztetések nem tartoznak a kvóta hatálya alá, hanem külön engedélyekhez kötöttek. Ilyen esetben az erre vonatkozó CEMT engedélymintát kell használni. (lásd 2. Melléklet)

3. A CEMT engedélyek kiadása és használatának korlátai

3.1. A CEMT engedélyek (lásd 1. Melléklet) olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvótarendszer alapján, és ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek:

- a CEMT tagországok között, és

- tranzitforgalomban egy vagy több CEMT tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett járművel.

3.2. Az engedélyek nem érvényesek az egyes tagországok és harmadik országok között lebonyolított fuvarozási műveletekre. [Például az a jármű, amely Norvégia (a kvótarendszerben részt vevő CEMT tagország) és Irán (nem CEMT tagország, de határos a CEMT egyik tagországával) között bonyolít le fuvarozást, nem használhatja a CEMT engedélyt az ilyen fuvarozásokhoz.]

3.3. A CEMT engedélyek érvényesek, ha a szállítás során a jármű áthalad egy harmadik ország területén (pl. felrakóhely Norvégiában, lerakóhely Oroszországban, tranzit Iránon keresztül).

3.4. Ha a szállítás egy olyan CEMT tagország érintésével történik, amelynek területén a CEMT engedély nem érvényes, az adott országon történő áthaladás bilaterális közlekedési engedéllyel, közösségi engedéllyel vagy más fuvarozási mód (pl. gördülő országút) igénybevételével történhet oly módon, hogy a CEMT engedélyt a felrakóhelytől a lerakóhelyig a járművön kell tartani.

3.5. Az éves engedélyek zöld színűek, egy naptári évre (január 1-jétől december 31-ig) érvényesek, a rövid távra szóló engedélyek érvényessége 30 nap, színük sárga és rövid távra érvényes engedély bélyegzéssel vannak ellátva.

3.6. A CEMT engedélyeket az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében a fuvarozó vállalkozás székhelye szerinti tagország illetékes hatósága adja ki közúti árufuvarozási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező fuvarozó vállalkozás számára. Az engedélyeken nem szerepel a járművek forgalmi rendszáma és fuvarnapló kíséri.

3.7. A CEMT ezeket az engedélyeket díjmentesen bocsátja a tagországok rendelkezésére. Ezért a fuvarozók által a CEMT engedélyekért fizetendő díjakat kizárólag a tagországok határozzák meg nemzeti jogszabályaikkal összhangban.

Az engedélyek érvényessége és az érvényesség korlátai

3.8. A CEMT tagországok - az alábbiakban részletezett korlátozások figyelembevételével - elismerik a többi tagország által kiadott és az ezen Útmutatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően felhasznált engedélyek érvényességét.

3.9. Tekintettel arra, hogy mivel az engedélyen kevés a hely, az érvényességi időtartamot továbbra is arab számokkal kell kitölteni, alatta a hónap teljes nevét betűvel ki kell írni nemzeti nyelven és - ahol szükséges - angol vagy francia nyelven, illetve csak angol vagy francia nyelven.

Általános korlátozások

3.10. A 3.12. és 3.14. pontban említett pecséteket az engedélyt kiadó illetékes nemzeti hatóság az engedély első oldalának jobb szélén helyezi el.

3.11. Ha a fuvarozást járműszerelvénnyel hajtják végre, az engedélyt annak az országnak az illetékes hatóságától kell megszerezni, ahol a vontatót nyilvántartásba vették. Ez az engedély az egész járműszerelvényre érvényes, még abban az esetben is, ha a pótkocsi, illetve a félpótkocsi üzemben tartója nem azonos az engedély birtokosával, illetve azokat más országban vették nyilvántartásba.

Területi korlátozások

3.12. Bizonyos engedélyek nem használhatóak néhány tagország területén, a korlátozást piros színű pecsét jelzi. Az Ausztria, Görögország, Magyarország vagy Olaszország államjelzését tartalmazó piros színű pecséttel ellátott engedélyek (lásd 3. Melléklet) a jelzett tagország(ok) területén nem érvényesek.

3.13. A rövid távra szóló engedélyek nem érvényesek Ausztria területén.

Műszaki korlátozások

3.14. Bizonyos engedélyek csak az alábbi járművekkel történő fuvarozásokhoz használhatók fel:

3.14.1. EURO III biztonságos tehergépkocsi besorolással rendelkező járművek (lásd az EURO III biztonságos tehergépkocsi minősítéssel foglalkozó 9. Fejezetet), mely esetben az engedélyen egy különleges zöld színű, középen a "III" számot tartalmazó pecsét szerepel (lásd 3. Melléklet).

3.14.2. EURO IV biztonságos tehergépkocsi besorolással rendelkező járművek (lásd az EURO IV biztonságos tehergépkocsi minősítéssel foglalkozó 10. Fejezetet), mely esetben az engedélyen egy különleges zöld színű, középen a "IV" számot tartalmazó pecsét szerepel (lásd 3. Melléklet).

3.14.3. EURO V biztonságos tehergépkocsi besorolással rendelkező járművek (lásd az EURO V biztonságos tehergépkocsi minősítéssel foglalkozó 11. Fejezetet), mely esetben az engedélyen egy különleges zöld színű, középen a "V" számot tartalmazó pecsét szerepel (lásd 3. Melléklet).

3.15. Azon tény igazolására, hogy a bejegyzési országba történő visszatérésre tranzitjárat keretében kerül sor, a járművezetőnek a külön megjegyzések oszlop adott szállítási műveletre vonatkozó sorába egy nagy T betűt kell írnia, valamint fel kell tüntetnie a jármű bejegyzési országának területére való belépés idejét és helyét.

3.16. 2006. január 1-jétől CEMT engedélyekkel fuvarozási műveletek a következő feltételekkel végezhetők:

- a bejegyzési tagország és egy másik tagország között megtett első rakott járat után,

- a fuvarozó vállalkozás maximum három rakott járatot végezhet a bejegyzési ország érintése nélkül,

- e maximum három rakott járatot követően a járműnek rakománnyal vagy üresen vissza kell térnie a bejegyzési országba.

A bejegyzési országon kívül megtett üresjáratokat nem kell figyelembe venni, tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek szállítási műveletnek. A bejegyzési országba irányuló, illetve azon áthaladó rakott vagy üresjáratot visszatérésnek kell tekinteni.

3.17. A fuvarozó ugyanazért a szabálysértésért kétszer nem büntethető. A három járatra vonatkozó, 3.16. pont szerinti korlátozás megsértése egy és ugyanazon esetének ismételt szankcionálását elkerülendő, az esetet felderítő és szankcionáló tagország ellenőrző hatóságának a fuvarnapló külön megjegyzések oszlopában jeleznie kell az ellenőrzött utak számát, amelyen belül a szabálysértést elkövették (pl. 3+1), valamint az ellenőrzés időpontját és az ellenőrző hatóság bélyegzőjét. A szabálysértő járműnek ezért a lehető leghamarabb vissza kell térnie a bejegyzési országába. Ilyen esetben egy további szállítási művelet új szabálysértésnek minősül.

4. A CEMT engedélyek használata

4.1. Egy adott engedély egy időben csak egy járműre használható fel. Az engedélyt a jármű vezetőfülkéjében kell tartani a berakodási és a kirakodási pont között (a rakomány járművön történő elhelyezésétől annak lerakása időpontjáig), illetve a rakott járatot megelőző vagy követő üresen történő közlekedés teljes ideje alatt.

4.2. A berakodási ország eltérhet a rakomány eredete szerinti országtól.

4.3. A CEMT engedély nem jogosít kabotázs végzésére.

4.4. Az engedély nem mentesíti a fuvarozót a rendkívüli rakományok (rendkívüli méretű, tömegű, illetve jellegű áruk, pl. veszélyes áruk) szállítására vonatkozó egyéb engedélyekhez kapcsolódó követelmények betartása alól.

4.5. A CEMT engedélyt járművezető nélkül bérelt, illetve lízingelt járművekre is felhasználhatja az a fuvarozó vállalkozás, amelynek részére az engedélyt kiadták. Bérelt jármű esetén azt kizárólag a bérlő használhatja és a járművet a vállalkozás által alkalmazott járművezetőnek kell vezetnie. Ilyen esetben az alábbi dokumentumokat kell a járműben tartani:

4.5.1. a bérleti, illetve lízingszerződés vagy a szerződés hitelesített kivonata, amelyen szerepel a bérbeadó és a bérlő neve, a szerződés aláírásának időpontja és időtartama és a jármű azonosítási száma (VIN);

4.5.2. ha a jármű vezetője nem azonos a járművet bérlő személlyel, a járművezető munkaszerződése vagy a szerződés hitelesített kivonata, amelyen szerepel a munkáltató és a munkavállaló neve, valamint a munkaszerződés aláírásának időpontja és érvényességi ideje vagy egy bérkifizetési szelvény.

Szükség esetén az érintett tagország illetékes hatósága által kiállított azonos tartalmú dokumentumok is elfogadhatóak az előzőekben felsorolt okmányok helyett. Ezeket a dokumentumokat mellékletként legalább angol, francia vagy német nyelvre is le kell fordítani.

4.6. Az engedélyek nem ruházhatóak át harmadik félre.

4.7. Mivel a vállalkozás nevét fel kell tüntetni az engedély első oldalán, szükséges, hogy az megegyezzen a szállítást végrehajtó fuvarozó nevével.

4.8. Amennyiben a járatot egyéves vagy rövid távra szóló engedéllyel kezdték meg, és a soron következő időszakra vonatkozó másik engedély alapján folytatják, mindkét engedélyt az út teljes időtartama alatt a járművön kell tartani.

4.9. A CEMT engedélyek, a fuvarnaplók és a kapcsolódó igazolások nem fóliázhatok be és nem vonhatók be egyéb hasonló védőréteggel sem.

5. A fuvarnapló

5.1. A CEMT engedély birtokosának fuvarnaplót kell vezetnie (lásd 7. Melléklet).

5.2. Minden egyes országnak annyi számú fuvarnaplót kell kinyomtatnia a saját nyelvén, amennyi az éves, illetve rövid távra szóló engedélyekhez szükséges. A havi engedélyekhez általában ötoldalas fuvarnaplót adnak ki. Az éves engedélyek kapcsán célszerű 52 oldalas fuvarnaplót készíteni, az év 52 hetének megfelelően.

5.3. A fuvarnaplót a fuvarozó nevére kell kiállítani és az nem ruházható át.

5.4. A fuvarnaplók sorszámának meg kell egyeznie a vonatkozó engedély sorszámával, részletező számozással amennyiben szükséges, mert új fuvarnapló csak akkor adható ki, ha az előző már betelt. Amennyiben ez a kitétel nem teljesül, maga az engedély érvénytelennek tekinthető.

5.5. A lebonyolított fuvarozási műveletek kapcsán időrendi sorrendben kell beírni az egyes utazások szakaszait a berakodási és a kirakodási pont között, valamint az egyes határátlépő üresjáratok esetében. A tranzitálási helyek is feltüntethetők, azonban ez nem kötelező.

5.6. A fuvarnaplót az út megkezdése előtt kell kitölteni minden rakománnyal megtett út esetében valamennyi berakodási és kirakodási pont között, és minden üresjárat esetében.

5.7. Amennyiben az áru be- vagy kirakodására egy járat során különböző helyeken kerül sor, ennek tényét az 1., 2., 3., 5. és 6. oszlopok megfelelő rovatában egy + jelzéssel fel kell tüntetni, pl. 2 a) oszlop felrakóhely. Ventspils + Riga + Bauska, 5. oszlop össztömeg: 12+5+5.

5.8. Bármilyen javítás csak úgy végezhető, hogy az eredeti szöveg vagy számok olvashatóak maradjanak.

5.9. Az illetékes ellenőrző hatóságok nem követelhetik meg, hogy a fuvarnapló minden tranzitország bélyegzőjét tartalmazza, de dönthetnek úgy, hogy a fuvarnaplót ellenőrzés után lepecsételik. A CEMT engedély birtokosától nem követelhető meg, hogy a fuvarnaplóban minden tranzitország bélyegzője szerepeljen.

5.10. A 4.8. pontban említett esetekben azon engedélyhez kapcsolódó fuvarnaplónak, amely alapján a járatot befejezik, tartalmaznia kell a teljes járatra vonatkozó információkat és a Külön megjegyzések oszlopban fel kell tüntetni azon engedély sorszámát, amellyel a járatot megindították.

5.11. Az engedélyt, a fuvarnaplót és az EURO III biztonságos, az EURO IV biztonságos vagy az EURO V biztonságos igazolást a járműben kell tartani, és kérés esetén ellenőrzés céljából be kell mutatni az illetékes ellenőrző hatóságoknak. Ezek az ellenőrző testületek lebélyegezhetik a fuvarnaplót.

5.12. A kitöltött nyilvántartási lapokat az engedélyen jelzett érvényességi időtartam lejártáig meg kell őrizni a fuvarnaplóban. A nyilvántartási lapok másolatait ki kell tépni és el kell küldeni az illetékes hatóságnak, éves engedély esetén az egyes naptári hónapok végét követően két héten belül, rövid távra szóló engedély esetén az érvényességi idő végét követő két héten belül.

5.13. Az illetékes hatóságnak a nyilvántartási lapokat a következő naptári év során meg kell őriznie.

5.14. Az így szerzett információk kizárólag az engedélyek felhasználásának ellenőrzése céljára alkalmazhatóak, adózási célból, illetve személyes adatok közléséhez nem.

6. Érvényesség és bevonás

6.1. Az engedély érvénytelen, ha nem tartalmazza a következő kötelező elemeket kitörölhetetlenül:

- a fuvarozási vállalkozás nevét, illetve cégnevét és teljes címét;

- az engedélyt kiadó hatóság aláírását és pecsétjét;

- az engedély érvényességi idejének kezdetét és végét;

- az engedély kiadásának időpontját.

6.2. Az elveszett, pótolt de később megtalált engedélyek tovább már nem érvényesek. Ezen engedélyeknek a pótlásukra kiadott engedéllyel párhuzamosan történő használatát az illetékes szervezetnek mindkét engedély visszavonásával kell büntetnie.

6.3. Érvénytelenek azok az engedélyek is, amelyekhez nem tudnak megfelelően kitöltött fuvarnaplót, illetve az engedély típusának való megfelelőséget bizonyító EURO III biztonságos, az EURO IV biztonságos vagy az EURO V biztonságos igazolást felmutatni.

6.4. Egy magasabb kategóriába (pl. EURO IV biztonságos) tartozó járművek használhatnak alacsonyabb kategóriára (pl. EURO III biztonságos) kiállított engedélyt, ami fordítva nem lehetséges.

6.5. Az engedélyek akkor is érvénytelennek minősülnek, ha a helyszíni ellenőrzéseken történt mérések alapján a jármű nem felel meg az adott kategóriára vonatkozóan meghatározott emissziós, illetve biztonsági követelményeknek.

6.6. A CEMT engedélyek használatára vonatkozó előírások vagy a szociális és forgalmi szabályok súlyos, illetve ismétlődő megsértése esetén, továbbá nem megfelelő használat, illetve ismétlődő fuvarozási műveletekhez történő felhasználás esetén az engedélyt a kiállító hatóság visszavonhatja.

6.7. Kizárólag akkor vonható vissza azonnali hatállyal, bizonyítékként a nemzeti eljáráshoz az engedély vagy az igazolás, ha ellopott vagy elvesztett, vagy más vállalkozás nevére szóló CEMT engedélyt használnak, mint akinek az engedélyt kibocsátották, vagy hamisított vagy lejárt az engedély vagy hamisított az igazolás. Egy másolatot - vagy ha nem szükséges a nemzeti eljárásokhoz - az eredeti engedélyt vagy eredeti igazolást a megfelelő tájékoztatással haladéktalanul át kell adni a vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának (30 napon belül).*[16]

6.8. Abban az esetben, ha a CEMT multilaterális engedéllyel rendelkező fuvarozó ismétlődő jelleggel szabálysértést követett el vagy a CEMT engedély használatához kapcsolódó okmányok bármelyikét meghamisította, a CEMT engedélyek birtoklásától legalább két évig el kell tiltani.

7. Visszavonás és ismételt kiadás

7.1. A bevont, illetve visszaadott engedélyeket a fennmaradó érvényességi időre újra ki lehet adni más fuvarozóknak. Ilyen esetben az érintett engedélyt vissza kell vonni és egy ún. pótengedéllyel kell helyettesíteni.

7.2. Abban az esetben, ha egy engedély elveszett vagy ellopták, a kiállító hatóságot, illetve testületet azonnal értesíteni kell. Az elveszett/ellopott engedély helyett új engedély állítható ki a fennmaradó érvényességi időre.

7.3. Az engedély visszavonásáról és ismételt kiadásáról, elveszett/ellopott engedélyek, valamint a helyettük kiállított új engedélyek sorszámáról értesíteni kell a CEMT Titkárságot, amely tájékoztatja erről a tagországokat.

8. Kölcsönös segítségnyújtás

8.1. A tagországoknak kölcsönösen segíteniük kell egymást az engedélyek használatára vonatkozó rendelkezések alkalmazása, az előírások betartásának ellenőrzése és a szabályok megsértése miatti büntetések terén.

8.2. Amennyiben valamelyik tagország illetékes hatósága tudomást szerez arról, hogy a területén egy másik országban kiadott CEMT engedély birtokosa megsértette az engedély felhasználására vonatkozó előírásokat, értesítenie kell az esetről a CEMT Titkárságot és a székhely szerinti ország hatóságait annak érdekében, hogy azok megtehessék a szükséges büntető intézkedéseket (beleértve az engedély bevonását is).

8.3. Az érintett hatóságoknak a szabálysértést követő három hónapon belül az összes rendelkezésükre álló információt meg kell osztaniuk egymással és a CEMT Titkársággal a szabályok megsértése miatt foganatosított vagy tervezett büntető intézkedésekkel kapcsolatban. A Titkárság ezekről tájékoztatja a többi tagországot.

8.4. Abban az esetben, ha a rendszerben részt vevő valamely CEMT Tagország ismétlődő jelleggel megsérti a CEMT multilaterális kvóta végrehajtására vonatkozó különböző előírásokat, a panaszos hatóságnak feljegyzést kell készítenie erről, és azt továbbítania kell a CEMT Titkárságához. Minden ilyen ügyet a Közúti Munkacsoportnak vagy esetlegesen a Helyettesek Bizottságának kell kivizsgálnia és döntenie arról, hogy befagyasztja vagy bevonja-e az érintett országnak juttatott kvótákat.

8.5. Ezek az eljárások a kvótarendszer hatékony igazgatása érdekében alkalmazandó minimum előírások.

9. Az EURO III biztonságos tehergépkocsi minősítés

Az EURO III biztonságos tehergépkocsikra az alábbi követelmények vonatkoznak:

Jármű zajkibocsátása

(az ENSZ-EGB 51.02 sz. előírásban vagy későbbi módosításában vagy az 1999/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően)

77 dB (A) a 75 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

78 dB (A) a 75 kW-ot meghaladó, 150 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

80 dB (A) a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű járművek esetén.

Dízelmotorok kipufogógáz-emissziója

(ESC és ELR teszt-ciklusok szerint mérve az ENSZ-EGB 49.03. sz. előírás A-sorában vagy a 2001/27/EK irányelv A-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben vagy a 2005/55/EK irányelv A-sorában meghatározottak szerint)*[17]

CO: 2,1 g/kWh

HC: 0,66 g/kWh

NO: 5,0 g/kWh

Részecske: 0,10 [0,13*] g/kWh[18]

Füst: 0,8 m-1

(ETC teszt-ciklus szerint mérve az ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás A-sorában vagy a 2001/27/EK irányelv A-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben vagy a 2005/55/EK irányelv A-sorában foglaltaknak megfelelően)*[19]

CO: 5,45 g/kWh

NMHC: 0,78 g/kWh

CH4*: 1,6 g/kWh[20]

NOx: 5,0 g/kWh

Részecske: 0,16 [0,21*] g/kWh[21]

Minimális műszaki és biztonsági követelmények

1. A vontató járművek és pótkocsik összes gumiabroncsán a mintázat-mélységnek legalább 2 mm-nek kell lennie az ENSZ-EGB 54.00 sz. előírásnak vagy későbbi módosításának vagy a 2005/11/EK irányelvvel módosított 92/23/EGK irányelvnek vagy későbbi módosításának megfelelően, felújított gumiabroncsok esetében az ENSZ-EGB 109.00 sz. előírásnak vagy későbbi módosításának megfelelően.

2. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) hátsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírás, vagy későbbi módosítása, illetve a 2000/8/EK irányelvvel módosított 70/221/EGK irányelv vagy későbbi módosítása szerint).

3. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) oldalsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 89/297/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

4. A járműveknek visszapillantó tükörrel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 46.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 88/321/EGK és 2003/97/EK irányelvvel módosított 71/127/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

5. A járműveknek és pótkocsiknak rendelkezniük kell az ENSZ-EGB 48.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 97/28/EK irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott világító és fényjelző eszközökkel.

6. A járműveknek tachográfot kell használniuk a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodásban (AETR), illetve annak módosításaiban, vagy az 1056/97/EK és a 2135/98/EK rendelettel, illetve a későbbiekben módosított 3821/85/EGK rendeletben foglaltak szerint, továbbá az 1360/2002/EK és 432/2004/EK bizottsági rendeletek, illetve azok későbbi módosítása szerint.

7. A járművekre sebességkorlátozó berendezést kell felszerelni az ENSZ-EGB 89.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, vagy a 2004/11/EK irányelvvel módosított 92/24/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

8. A nehéz- és hosszú járművek hátuljára fényvisszaverő jelzést kell felszerelni az ENSZ-EGB 70.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításban foglaltaknak megfelelően.

9. A járműveknek és pótkocsiknak blokkolásgátló fékrendszerrel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 98/12/EK irányelvvel módosított 71/320/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

10. A járműveknek és pótkocsiknak az ENSZ-EGB 79.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve az 1999/7/EK irányelvvel módosított 70/311/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott kormányművel kell rendelkezniük.

11. A járműveknek és pótkocsiknak meg kell felelniük a 2003/27/EK irányelvvel módosított 96/96/EK irányelvben vagy későbbi módosításában, a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló 2001. november 13-i Egyezménnyel módosított 1997. november 13-i Egyezményben, az R.E.1 ENSZ-EGB konszolidált határozatban (TRANS/SC.1/249/Rev.5) és 2001. évi módosításában (TRANS/WP.1/2001/25) vagy későbbi módosításában meghatározott közlekedésbiztonsági követelményeknek. A fenti irányelvekben foglaltak értelmében a közlekedésbiztonsági ellenőrzést minden évben el kell végezni, tehát a megfelelőségi igazolás nem lehet 12 hónapnál régebbi*.[22]

Ezen túlmenően az EURO III biztonságos tehergépkocsikra kiadott CEMT engedélyeket csak olyan járművekre lehet felhasználni, amelyek megfelelnek a fentebb felvázolt műszaki előírásoknak és az engedélyek csak akkor érvényesek, ha megfelelően kiállított igazolások/tanúsítványok állnak rendelkezésre arról, hogy a jármű megfelel a fentebb felsorolt műszaki és biztonsági előírásoknak.

Az igazolásokat a jármű bejegyzési országának nemzeti nyelvén, vagy angol, vagy francia, vagy német nyelven kell kiállítani. Az igazoláshoz mellékelni kell a szöveg legalább két fenti másik nyelvre készült fordítását (lásd a 4., 5. és 6. Mellékleteket).

Az EURO III biztonságos tehergépkocsik zaj- és kipufogógáz-emissziós és biztonsági követelményeire vonatkozó igazolást (lásd 4. Melléklet) az alábbi szervezetek állíthatják ki:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága, amennyiben az adott országban nem jogosultak erre a gyártók képviselői; vagy

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője; vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

Amennyiben az igazolást felhatalmazott képviselő állítja ki, jeleznie kell, hogy azt melyik gyártó nevében adta ki.

Az igazolást egyszer kell kiadni és nincsen szükség annak megújítására, kivéve azt az esetet, ha változás történt az igazoláson jelzett emissziós alapadatokban.

Az EURO III biztonságos tehergépkocsik biztonsági követelményeire vonatkozó igazoláson szereplő specifikációkat legalább évente ellenőrizni kell forgalombiztonsági ellenőrzés keretében (lásd 6. Melléklet).

A minimális biztonsági követelmények a vontató járműre és a pótkocsira is érvényesek. A pótkocsikra külön igazolást kell kiállítani nyilvántartásba vételükkor és a forgalombiztonsági ellenőrzésekkel együtt ellenőrizni kell a biztonsági követelményeknek való megfelelést is (lásd 5. és 6. Mellékletek).

Újonnan gyártott járművekhez, a pótkocsi biztonsági követelményekre vonatkozó igazolását (lásd 5. Melléklet) a következő szerveknek kell kitölteniük a megfelelő mellékletben meghatározott rendelkezések szerint:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága*,[23]

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője, vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

A jármű és a pótkocsi forgalombiztonsági ellenőrzésének igazolását a vonatkozó Mellékletekben foglaltaknak megfelelően kell kiállítania:

- a nyilvántartási ország által a 96/96/EK irányelvben vagy az 1997. évi ENSZ-EGB Egyezményben vagy a R.E.1.Egységes Szerkezetű Határozatban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt és közvetlenül irányított hatóságnak, illetve testületnek.

Abban az esetben, ha valamilyen helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az igazolásban szereplő emissziós értékek és biztonsági követelmények nem teljesülnek, az a műszaki specifikációk teljesítésének elmulasztásaként kezelendő. Ilyen esetben az igazolás érvénytelennek minősül.

A határátkelés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében célszerű és javasolt az EURO III biztonságos tehergépkocsik elejére felhelyezni a 8. Mellékletben bemutatott mágneses jelzést, illetve matricát. A fehér szélű és zöld hátterű jelzésen fehér színű III feliratot kell feltüntetni (III=EURO III).

10. Az EURO IV biztonságos tehergépkocsi minősítés

Az EURO IV biztonságos tehergépkocsikra az alábbi követelmények vonatkoznak:

Jármű zajkibocsátása

(az ENSZ-EGB 51.02 sz. előírásban vagy későbbi módosításában vagy az 1999/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően)

77 dB (A) a 75 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

78 dB (A) a 75 kW-ot meghaladó, 150 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

80 dB (A) a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű járművek esetén.

Dízelmotorok kipufogógáz-emissziója

(ESC és ELR tesztciklusok alatt mérve az ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás B1-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B1-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK irányelv B1-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint)*[24]

CO: 1,5 g/kWh

HC: 0,46 g/kWh

NOx: 3,5 g/kWh

Részecske: 0,02 g/kWh

Füst: 0,5 m-1

(ETC tesztciklus alatt mérve az ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás B1-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B1-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK B1-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint)*[25]

CO: 4,0 g/kWh

NMHC: 0,55 g/kWh

CH4*: 1,1 g/kWh[26]

NOx: 3,5 g/kWh

Részecske*: 0,03 g/kWh[27]

Minimális műszaki és biztonsági követelmények

1. A vontató járművek és pótkocsik összes gumiabroncsán a mintázatmélységnek legalább 2 mm-nek kell lennie az ENSZ-EGB 54.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2005/11/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 92/23/EGK irányelv, valamint felújított gumiabroncsok esetében az ENSZ-EGB 109.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása szerint.

2. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) hátsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2000/8/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 70/221/EGK irányelv szerint.

3. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) oldalsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 89/297/EGK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

4. A járműveknek visszapillantó tükörrel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 46.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 88/321/EGK irányelvvel módosított 71/127/EGK irányelv, vagy a 2003/97/EK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

5. A járműveknek és pótkocsiknak rendelkezniük kell az ENSZ-EGB 48.01 sz. előírásban, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 97/28/EK irányelvvel módosított, illetve a későbbiekben módosított 76/756/EGK irányelvben meghatározott világító és fényjelző eszközökkel.

6. A járműveknek tachográfot kell használniuk a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodásban (AETR), illetve annak módosításaiban, vagy a 2135/98/EK rendelettel, illetve a későbbiekben módosított 3821/85/EGK rendeletben foglaltak szerint, továbbá az 1360/2002/EK és 432/2004/EK bizottsági rendeletek, illetve azok későbbi módosítása szerint.

7. A járművekre sebességkorlátozó berendezést kell felszerelni az ENSZ-EGB 89.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, vagy a 2004/11/EK irányelvvel módosított 92/24/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

8. A nehéz- és hosszú járművek hátuljára fényvisszaverő jelzést kell felszerelni az ENSZ-EGB 70.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításban foglaltaknak megfelelően.

9. A járműveknek és pótkocsiknak blokkolásgátló fékrendszerrel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 98/12/EK irányelvvel módosított 71/320/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

10. A járműveknek és pótkocsiknak az ENSZ-EGB 79.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve az 1999/7/EK irányelvvel módosított 70/311/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott kormányművel kell rendelkezniük.

11. A járműveknek és pótkocsiknak meg kell felelniük a 2003/27/EK irányelvvel módosított 96/96/EK irányelvben vagy későbbi módosításában, a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló 2001. november 13-i Egyezménnyel módosított 1997. november 13-i Egyezményben, az R.E.1 ENSZ-EGB konszolidált határozatban (TRANS/SC.1/249/Rev.5) és 2001. évi módosításában (TRANS/WP.1/2001/25) vagy későbbi módosításában meghatározott közlekedésbiztonsági követelményeknek. A fenti irányelvekben foglaltak értelmében a közlekedésbiztonsági ellenőrzést minden évben el kell végezni, tehát a megfelelőségi igazolás nem lehet 12 hónapnál régebbi*.[28]

Ezen túlmenően az EURO IV biztonságos tehergépkocsikra kiadott CEMT engedélyeket csak olyan járművekre lehet felhasználni, amelyek megfelelnek a fentebb felvázolt műszaki előírásoknak és az engedélyek csak akkor érvényesek, ha megfelelően kiállított igazolások/tanúsítványok állnak rendelkezésre arról, hogy a jármű megfelel a fentebb felsorolt műszaki és biztonsági előírásoknak.

Az igazolásokat a jármű bejegyzési országának nemzeti nyelvén, vagy angol, vagy francia, vagy német nyelven kell kiállítani. Az igazoláshoz mellékelni kell a szöveg legalább két fenti másik nyelvre készült fordítását (lásd a 4., 5. és 6. Mellékleteket).

Az EURO IV biztonságos tehergépkocsik zaj- és kipufogógáz-emissziós és biztonsági követelményeire vonatkozó igazolást (lásd 4. Melléklet) az alábbi szervezetek állíthatják ki:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága, amennyiben az adott országban nem jogosultak erre a gyártók képviselői; vagy

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője; vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

Amennyiben az igazolást felhatalmazott képviselő állítja ki, jeleznie kell, hogy azt melyik gyártó nevében adta ki.

Az igazolást egyszer kell kiadni és nincsen szükség annak megújítására, kivéve azt az esetet, ha változás történt az igazoláson jelzett emissziós alapadatokban.

Az EURO IV biztonságos tehergépkocsik biztonsági követelményeire vonatkozó igazoláson szereplő specifikációkat legalább évente ellenőrizni kell forgalombiztonsági ellenőrzés keretében (lásd 6. Melléklet).

A minimális biztonsági követelmények a vontató járműre és a pótkocsira is érvényesek. A pótkocsikra külön igazolást kell kiállítani nyilvántartásba vételükkor és a forgalombiztonsági ellenőrzésekkel együtt ellenőrizni kell a biztonsági követelményeknek való megfelelést is (lásd 5. és 6. Mellékletek).

Újonnan gyártott járművekhez, a pótkocsi biztonsági követelményekre vonatkozó igazolását (lásd 5. Melléklet) a következő szerveknek kell kitölteniük a megfelelő mellékletben meghatározott rendelkezések szerint:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága*,[29]

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője, vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

A jármű és a pótkocsi forgalombiztonsági ellenőrzésének igazolását a vonatkozó Mellékletekben foglaltaknak megfelelően kell kiállítania:

- a nyilvántartási ország által a 96/96/EK irányelvben vagy az 1997. évi ENSZ-EGB Egyezményben vagy a R.E.1.Egységes Szerkezetű Határozatban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt és közvetlenül irányított hatóságnak, illetve testületnek.

Abban az esetben, ha valamilyen helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az igazolásban szereplő emissziós értékek és biztonsági követelmények nem teljesülnek, az a műszaki specifikációk teljesítésének elmulasztásaként kezelendő. Ilyen esetben az igazolás érvénytelennek minősül.

A határátkelés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében célszerű és javasolt az EURO IV biztonságos tehergépkocsik elejére felhelyezni a 8. Mellékletben bemutatott mágneses jelzést, illetve matricát. A fehér szélű és zöld hátterű jelzésen fehér színű IV feliratot kell feltüntetni (IV=EURO IV).

11. Az EURO V biztonságos tehergépkocsi minősítés

Az EURO V biztonságos tehergépkocsikra az alábbi követelmények vonatkoznak:

Jármű zajkibocsátása

(az ENSZ-EGB 51.02 sz. előírásban vagy későbbi módosításában vagy az 1999/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően)

77 dB (A) a 75 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

78 dB (A) a 75 kW-ot meghaladó, 150 kW-nál kisebb teljesítményű járművek esetén,

80 dB (A) a 150 kW és annál nagyobb teljesítményű járművek esetén.

Dízelmotorok kipufogógáz-emissziója

(ESC és ELR tesztciklusok alatt mérve az ENSZ-EGB 49.04 sz. előírás B2-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B2-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK irányelv B2-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint)*[30]

CO: 1,5 g/kWh

HC: 0,46 g/kWh

NOx: 2,0 g/kWh

Részecske: 0,02 g/kWh

Füst: 0,5 m-1

(ETC tesztciklus alatt mérve az ENSZ-EGB 49.04 sz. előírás B2-sorában, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 2001/27/EK irányelv B2-sorával módosított 88/77/EGK irányelvben, vagy a 2005/78/EK B2-sorával, illetve a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelvben meghatározottak szerint)*[31]

CO: 4,0 g/kWh

NMHC: 0,55 g/kWh

CH4*: 1,1 g/kWh[32]

NOx: 2,0 g/kWh

Részecske*: 0,03 g/kWh[33]

Minimális műszaki és biztonsági követelmények

1. A vontató járművek és pótkocsik összes gumiabroncsán a mintázatmélységnek legalább 2 mm-nek kell lennie az ENSZ-EGB 54.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2005/11/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 92/23/EGK irányelv, valamint felújított gumiabroncsok esetében az ENSZ-EGB 109.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása szerint.

2. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) hátsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 2000/8/EK irányelvvel, illetve a későbbiekben módosított 70/221/EGK irányelv szerint.

3. Az idézett rendeletekben hivatkozott járműveknek és pótkocsiknak (a nyergesvontatók kivételével) oldalsó aláfutásgátló védelemmel kell rendelkezniük, az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 89/297/EGK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

4. A járműveknek visszapillantó tükörrel kell rendelkezniük az ENSZ-EGB 46.01 sz. előírása, illetve annak későbbi módosítása, vagy a 88/321/EGK irányelvvel módosított 71/127/EGK irányelv, vagy a 2003/97/EK irányelv, illetve annak későbbi módosítása szerint.

5. A járműveknek* rendelkezniük kell az ENSZ-EGB 48.02 sz. előírásban, illetve annak későbbi módosításában, vagy a 97/28/EK irányelvvel módosított, illetve a későbbiekben módosított 76/756/EGK irányelvben meghatározott világító és fényjelző eszközökkel.[34]

6. A járműveknek tachográfot kell használniuk a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodásban (AETR), illetve annak módosításaiban, vagy a 2135/98/EK rendelettel, illetve a későbbiekben módosított 3821/85/EGK rendeletben foglaltak szerint, továbbá az 1360/2002/EK és 432/2004/EK bizottsági rendeletek, illetve azok későbbi módosítása szerint.

7. A járművekre sebességkorlátozó berendezést kell felszerelni az ENSZ-EGB 89.00 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, vagy a 2004/11/EK irányelvvel módosított 92/24/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltaknak megfelelően.

8. A nehéz- és hosszú járművek hátuljára fényvisszaverő jelzést kell felszerelni az ENSZ-EGB 70.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításban foglaltaknak megfelelően.

9. A járműveknek és pótkocsiknak blokkolásgátló fékrendszerrel kell rendelkezniük (az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve a 98/12/EK irányelvvel módosított 71/320/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában foglaltak szerint.

10. A járműveknek és pótkocsiknak az ENSZ-EGB 79.01 sz. előírásban vagy későbbi módosításában, illetve az 1999/7/EK irányelvvel módosított 70/311/EGK irányelvben vagy későbbi módosításában meghatározott kormányművel kell rendelkezniük.

11. A járműveknek és pótkocsiknak meg kell felelniük a 2003/27/EK irányelvvel módosított 96/96/EK irányelvben vagy későbbi módosításában, a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló 2001. november 13-i Egyezménnyel módosított 1997. november 13-i Egyezményben, az R.E.1 ENSZ-EGB konszolidált határozatban (TRANS/SC.1/249/Rev.5) és 2001. évi módosításában (TRANS/WP.1/2001/25) vagy későbbi módosításában meghatározott közlekedésbiztonsági követelményeknek. A fenti irányelvekben foglaltak értelmében a közlekedésbiztonsági ellenőrzést minden évben el kell végezni, tehát a megfelelőségi igazolás nem lehet 12 hónapnál régebbi*.[35]

Ezen túlmenően az EURO V biztonságos tehergépkocsikra kiadott CEMT engedélyeket csak olyan járművekre lehet felhasználni, amelyek megfelelnek a fentebb felvázolt műszaki előírásoknak és az engedélyek csak akkor érvényesek, ha megfelelően kiállított igazolások/tanúsítványok állnak rendelkezésre arról, hogy a jármű megfelel a fentebb felsorolt műszaki és biztonsági előírásoknak.

Az igazolásokat a jármű bejegyzési országának nemzeti nyelvén, vagy angol, vagy francia, vagy német nyelven kell kiállítani. Az igazoláshoz mellékelni kell a szöveg legalább két fenti másik nyelvre készült fordítását (lásd a 4., 5. és 6. mellékleteket).

Az EURO V biztonságos tehergépkocsik zaj- és kipufogógáz-emissziós és biztonsági követelményeire vonatkozó igazolást (lásd 4. Melléklet) az alábbi szervezetek állíthatják ki:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága, amennyiben az adott országban nem jogosultak erre a gyártók képviselői; vagy

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője; vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

Amennyiben az igazolást felhatalmazott képviselő állítja ki, jeleznie kell, hogy azt melyik gyártó nevében adta ki.

Az igazolást egyszer kell kiadni és nincsen szükség annak megújítására, kivéve azt az esetet, ha változás történt az igazoláson jelzett emissziós alapadatokban.

Az EURO V biztonságos tehergépkocsik biztonsági követelményeire vonatkozó igazoláson szereplő specifikációkat legalább évente ellenőrizni kell forgalombiztonsági ellenőrzés keretében (lásd 6. Melléklet).

A minimális biztonsági követelmények a vontató járműre és a pótkocsira is érvényesek. A pótkocsikra külön igazolást kell kiállítani nyilvántartásba vételükkor és a forgalombiztonsági ellenőrzésekkel együtt ellenőrizni kell a biztonsági követelményeknek való megfelelést is (lásd 5. és 6. Mellékletek).

Újonnan gyártott járművekhez, a pótkocsi biztonsági követelményekre vonatkozó igazolását (lásd 5. Melléklet) a következő szerveknek kell kitölteniük a megfelelő mellékletben meghatározott rendelkezések szerint:

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága*,[36]

- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője, vagy

- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges eszközt/berendezést.

A jármű és a pótkocsi forgalombiztonsági ellenőrzésének igazolását a vonatkozó Mellékletekben foglaltaknak megfelelően kell kiállítania:

- a nyilvántartási ország által a 96/96/EK irányelvben vagy az 1997. évi ENSZ-EGB Egyezményben vagy a R.E.1.Egységes Szerkezetű Határozatban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt és közvetlenül irányított hatóságnak, illetve testületnek.

Abban az esetben, ha valamilyen helyszíni ellenőrzés során kiderül, hogy az igazolásban szereplő emissziós értékek és biztonsági követelmények nem teljesülnek, az a műszaki specifikációk teljesítésének elmulasztásaként kezelendő. Ilyen esetben az igazolás érvénytelennek minősül.

A határátkelés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében célszerű és javasolt az EURO V biztonságos tehergépkocsik elejére felhelyezni a 8. Mellékletben bemutatott mágneses jelzést, illetve matricát. A fehér szélű és zöld hátterű jelzésen fehér színű V feliratot kell feltüntetni (V=EURO V).

1. Melléklet

Az éves CEMT engedély mintája

A rövid távra szóló CEMT engedély mintája

2. Melléklet

A nemzetközi költözési engedély mintája
CEMT az engedélyt kibocsátó ország országjele
számú ENGEDÉLY
NEMZETKÖZI KÖLTÖZÉSRE

Ez az engedély feljogosítja
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(a vállalkozó neve vagy cégneve és teljes címe)
költözési ingóságok nemzetközi szállítására Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Belorusszia,
Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország,
Finnország, Franciaország, Macedónia, Málta, Grúzia, Németország, Görögország,
Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia,
Luxemburg, Málta, Moldávia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Örményország,
Portugália, Románia, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Montenegró,
Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság és Ukrajna között egy
járművel vagy járműszerelvénnyel, valamint ezen járművek üresen történő áthaladására a
CEMT-tagállamainak területén.
Ez az engedély...............................................-tól................................................-ig érvényes.
Kiállítva................................................................... dátum..............................................................
(a kiállító hatóság aláírása és bélyegzője
--a jármű nyilvántartási országa)
Általános feltételek
Az engedélyt a járművön kell tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be
kell mutatni.
Csak nemzetközi költözésre jogosít. Belföldi fuvarozásra nem érvényes.
Az engedély harmadik félre nem ruházható át.
A fuvarozó köteles betartani valamennyi tagállam törvényeit, rendeleteit és adminisztratív
előírásait, különösen azokat, amelyek a fuvarozásra és a közlekedésre vonatkoznak.

3. Melléklet

Az engedélyeken szereplő lehetséges pecsétek

A, GR, H és I pecsétek piros színben

EURO III biztonságos tehergépkocsi pecsét zöld színben

EURO IV biztonságos tehergépkocsi pecsét zöld színben

EURO V biztonságos tehergépkocsi pecsét zöld színben

Ezek a pecsétek az engedély első oldalán szerepelnek, rendszerint a lap jobb szélén.

4. Melléklet

Az "EURO III biztonságos", az "EURO IV biztonságos" és az "EURO V biztonságos" tehergépkocsi
kipufogógáz- és zajemisszióra vonatkozó műszaki előírásoknak és biztonsági előírásoknak való
megfeleléséről szóló igazolás mintája
Halványzöld papír, A4-es méret, kétoldalas nyomtatás
Igazolás sorszáma:.............
CEMT igazolás a jármű műszaki és biztonsági előírásoknak való megfeleléséről
□ "EURO III biztonságos " □ "EURO IV biztonságos " □ "EURO V biztonságos "
Jármű típusa és gyártmánya:
Jármű azonosító száma (VIN):
Motor típusa / száma:
A1
- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága2,
- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre
felhatalmazott képviselője; vagy
- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a
gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője
együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges
eszközt/berendezést.3
[A társaság és/vagy a hatóság neve és bélyegzője]
ezennel igazolja, hogy a nevezett jármű megfelel az érintett ENSZ-EGB előírások és/vagy EK
irányelvek rendelkezéseinek a lenti felsorolás szerint, és megerősíti, hogy az alábbiakban
közölt adatok megfelelnek a valóságnak.
MOTOR TELJESÍTMÉNY
□ □ Mérések az ENSZ-EGB 85.00 sz. előírása, ill. annak későbbi módosításai, vagy a
1999/99/EK irányelvvel módosított, ill. a későbbiekben módosított 80/1269/EGK
irányelv szerint.
1 Törölje a nem megfelelő utalásokat.
2 Olyan országokban, ahol a gyártók képviselői nincsenek felhatalmazva.
3 Ebben az esetben az első Aláíró a bal oldalon tölti ki az oszlopot, a második Aláíró pedig a jobb oldalon.
ZAJ ÉS KIPUFOGÓGÁZ EMISSZIÓRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Zaj mérése: az ENSZ-EGB 51.02 sz. előírása, ill. annak későbbi módosításai, vagy
az 1999/101/EK irányelvvel módosított, ill. a későbbiekben módosított
70/157/EGK irányelv szerint.
EURO III: Kipufogógáz kibocsátások mérése: ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás, A-sor;
vagy a 2001/27/EK irányelv A-sorával módosított 88/77/EGK irányelv, vagy a
2005/55/EK irányelv, A-sor - szerint.4
EURO IV: Kipufogógáz kibocsátások ESC és ELR tesztciklusok alatt mérve: az
ENSZ-EGB 49.03 sz. előírás, B1-sor, ill. annak későbbi módosítása, vagy a
2001/27/EK irányelv B1-sorával módosított 88/77/EGK irányelv, vagy a
2005/78/EK irányelv B1-sorával módosított, ill. a későbbiekben módosított
2005/55/EK irányelv szerint)5.
EURO IV: Kipufogógáz kibocsátások az ETC tesztciklus alatt mérve: az ENSZ-EGB
49.03 sz. előírás, B1-sor, ill. annak későbbi módosítása, vagy a 2001/27/EK
irányelv B1-sorával módosított 88/77/EGK irányelv, vagy a 2005/78/EK irányelv
B1-sorával módosított, ill. a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelv
szerint5.
EURO V: Kipufogógáz kibocsátások az ESC és ELR tesztciklusok alatt mérve: - az
ENSZ-EGB 49.04 sz. előírás, B2-sor, ill. annak későbbi módosítása, vagy a
2001/27/EK irányelv B2-sorával módosított 88/77/EGK irányelv, vagy a
2005/78/EK irányelv B2-sorával módosított, ill. a későbbiekben módosított
2005/55/EK irányelv szerint)6.
EURO V: Kipufogógáz kibocsátások az ETC tesztciklus alatt mérve: az ENSZ-EGB
49.04 sz. előírás, B2-sor, ill. annak későbbi módosítása, vagy a 2001/27/EK
irányelv B2-sorával módosított 88/77/EGK irányelv, vagy a 2005/78/EK irányelv
B2-sorával módosított, ill. a későbbiekben módosított 2005/55/EK irányelv
szerint6.
BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
A jármű a következő készülékekkel van felszerelve:
Hátsó aláfutásgátló7 az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírás, ill. annak későbbi
módosítása, vagy a 2000/8/EK irányelvvel módosított, ill. a későbbiekben
módosított 70/221/EGK irányelv szerint.
Oldalról aláesés elleni védelem7 az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírás, ill. annak későbbi
módosítása, vagy a 89/297/EGK irányelv, ill. annak későbbi módosítása szerint.
Visszapillantó tükör az ENSZ-EGB 46.01 sz. előírás, ill. annak későbbi módosítása,
vagy a 88/321/EGK irányelvvel módosított 71/127/EGK irányelv, vagy
2003/97/EK irányelv ill. annak későbbi módosítása szerint.
4 A jóváhagyási számban az 'A' karakter szerepel.
5 A jóváhagyási számban a B1, vagy B vagy C karakter szerepel.
6 A jóváhagyási számban a B2, vagy D, E, F vagy G karakter szerepel.
7 Nyerges vontató kivételével.
EURO III és EURO IV: Világító és fényjelző berendezések beszerelése az ENSZ-
EGB 48.01 sz. előírás, ill. annak későbbi módosítása, vagy a 97/28/EK irányelvvel
módosított, ill. a későbbiekben módosított 76/756/EGK irányelv szerint.
EURO V: Világító és fényjelző berendezések beszerelése az ENSZ-EGB 48.02 sz.
előírás, ill. annak későbbi módosítása, vagy a 97/28/EK irányelvvel módosított,
ill. a későbbiekben módosított 76/756/EGK irányelv szerint.
Tachográf az ENSZ-EGB AETR Egyezmény, ill. annak módosításai, vagy a
2135/98/EK rendelettel módosított, ill. a későbbiekben módosított 3821/85/EGK
tanácsi rendelet, valamint a 1360/2002/EK és a 432/2004/EK bizottsági
rendeletek, ill. azok későbbi módosítása szerint.
Sebességkorlátozó berendezés az ENSZ-EGB 89.00 sz. előírás, ill. annak későbbi
módosítása, vagy a 2004/11/EK irányelvvel módosított 92/24/EGK irányelv
szerint.
Nehéz és hosszú járművek számára előírt hátsó (fényvisszaverő) jelzések az
ENSZ-EGB 70.01 sz. előírása, ill. annak későbbi módosítása szerint.
Fékrendszer, blokkolásgátlóval felszerelve, az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírás, ill.
annak későbbi módosítása, valamint a 98/12/EK irányelvvel, ill. a későbbiekben
módosított 71/320/EGK irányelv szerint.
Kormányberendezés az ENSZ-EGB 79.01 sz. előírás, ill. annak későbbi
módosítása, vagy a 1999/7/EK irányelvvel módosított, ill. a későbbiekben
módosított 70/311/EGK irányelv szerint.
HelyDátum Aláírás(ok) és pecsét(ek)N° de l'attestation :.............
Attestation CEMT de conformité aux normes techniques et aux normes de sécurité pour
unvéhicule à moteur
□ "EURO III sűr" □ "EURO IV sűr " □ "EURO V sűr "
Marque et Type de véhicule :
Numéro d'identification du véhicule (VIN) :
Code et numéro de série du moteur :
Le soussigné1,
- service compétent dans le pays d'immatriculation2 ;
- constructeur ou représentant agréé du constructeur dans le pays d'immatriculation,
ou
- une combinaison du service compétent dans le pays d'immatriculation et du
onstructeur ou du représentant agréé du constructeur dans le pays
d'immatriculation, lorsque les dispositifs n'ont pas tous été mis en place par le
constructeur du véhicule3.
[Nom(s) et cachet(s) de l'entreprise et/ou de l'administration]
atteste par la présente que le véhicule décrit ci-dessus est déclaré conforme aux spécifications
des Règlements CEE-ONU et/ou des Directives CE listées ci-dessous, et que les caractéristiques
mentionnées sur cette attestation sont exactes.
PUISSANCE DU MOTEUR
Mesures selon: CEE-ONU R85.00 ou amendements ultérieurs ou Directive
80/1269/CEE telle que modifiée par la Directive 1999/99/CE ou amendements
ultérieurs.
EXIGENCES DE BRUIT ET D'EMISSIONS POLLUANTES
Bruit mesuré selon: CEE-ONU R51.02 ou amendements ultérieurs ou Directive
70/157/CEE telle que modifiée par la Directive 1999/101 /CE ou amendements
ultérieurs.
EURO III: Emissions polluantes mesurées selon : CEE-ONU R49.03, ligne A ou
Directive 88/77/CEE telle que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne A, ou
Directive 2005/55/CE, ligne A4.
EURO IV: Emissions polluantes mesurées suite aux cycles d'essai ESC et ELR
selon: CEE-ONU R49.03, ligne B1 ou amendements ultérieurs ou Directive
88/77/CEE telle que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne B1, ou Directive
2005/55/CE, telle que modifiée par la Directive 2005/78/CE, ligne B1 ou
amendements ultérieurs5.
EURO IV: Émissions polluantes mesurées suite aux cycles d'essai ETC selon:
CEE-ONU R49.03, ligne B1 ou amendements ultérieurs ou Directive 88/77/CEE
telle que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne B1 ou Directive
2005/55/CE, telle que modifiée par la Directive 2005/78/CE, ligne B1 ou
amendements ultérieurs5.
1 Rayer les mentions inutiles.
2 Pour les pays où les représentants des constructeurs ne sont pas agréés.
3 Dans ce cas, le premier à signer remplit la colonne de gauche et le second, la colonne de droite.
4 Lettre A dans le numéro de réception.
5 Lettre Blou B ou C dans le numéro de réception.
EURO V: Emissions polluantes mesurées suite aux cycles d'essai ESC et ELR
selon: CEE-ONU R49.04, ligne B2 ou amendements ultérieurs ou Directive
88/77/CEE telle que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne B2, ou Directive
2005/55/CE telle que modifiée par la Directive 2005/78/CE, ligne B2 ou
amendements ultérieurs6.
EURO V: Emissions polluantes mesurées suite aux cycles d'essai ETC selon: CEE-
ONU R49.04, ligne B2 ou amendements ultérieurs ou Directive 88/77/CEE telle
que modifiée par la Directive 2001/27/CE, ligne B2 ou Directive 2005/55/CE telle
que modifiée par la Directive 2005/78/CE, ligne B2 ou amendements ultérieurs6.
EXIGENCES DE SECURITE
Le véhicule à moteur est équipé des dispositifs suivants:
Protection anti-encastrement arrière7 conforme au Règlement CEE-ONU R58.01
ou amendements ultérieurs ou à la Directive 70/221/CEE, modifiée par la
Directive 2000/8/CE ou amendements ultérieurs.
Protection latérale7 conforme au Règlement CEE-ONU R73.00 ou amendements
ultérieurs ou à la Directive 89/297/CEE ou amendements ultérieurs.
Rétroviseur conforme au Règlement CEE-ONU R46.01 ou amendements ultérieurs
ou à la Directive 71/127/CEE, modifiée par la Directive 88/321/CEE ou la Directive
2003/97/CE ou amendements ultérieurs.
EURO III et EURO IV : Installation des feux et des dispositifs de signalisation
lumineuse conforme au Règlement CEE-ONU R48.01 ou amendements ultérieurs
ou à la Directive 76/756/CEE, modifiée par la Directive 97/28/CE ou amendements
ultérieurs.
EURO V : Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse
conforme au Règlement CEE-ONU R48.02 ou amendements ultérieurs ou à la
Directive 76/756/CEE, modifiée par la Directive 97/28/CE ou amendements
ultérieurs.
Tachygraphe conforme à l'Accord AETR de la CEE-ONU ou amendements
ultérieurs ou au Règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil, tel que modifié par le
Règlement (CE) N° 2135/98 ou amendements ultérieurs ainsi que par les
Règlements de la Commission (CE) N° 1360/2002 et N° 432/2004 ou
amendements ultérieurs.
Limiteur de vitesse conforme au Règlement CEE-ONU R89.00 ou amendements
ultérieurs ou à la Directive 92/24/CEE, modifiée par la Directive 2004/11/CE ou
amendements ultérieurs.
Plaques d'identification arrière (rétroréfléchissantes) pour véhicule lourd et long
conformes au Règlement CEE-ONU R70.01 ou amendements ultérieurs.
6 Lettre B2 ou D, E, F ou G dans le numéro de réception.
7 Tracteurs de semi-remorques exceptés.
Système de freinage avec dispositif antiblocage conforme au Règlement CEE-
ONU R13.09 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 71/320/CEE, modifiée
par la Directive 98/12/CE ou amendements ultérieurs.
Système de direction conforme au Règlement CEE-ONU R79.01 ou amendements
ultérieurs ou à la Directive 70/311/CEE, modifiée par la Directive 1999/7/CE ou
amendements ultérieurs.
LieuDate Signature(s) et cachet(s)
Certificate N°:..........
ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor
Vehicle
□ "EURO III safe" □ "EURO IV safe" □ "EURO V safe"
Vehicle Type and Make:
Vehicle Identification Number (VIN):
Engine Type / Number:
The,1- Competent validation Services in the country of registration;2
- Vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in
the country of registration, or
- A combination of the competent validation Services in the country of
registration and the vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of
the Manufacturer in the country of registration, when all the equipment is not
fitted by the vehicle Manufacturer.3
[Name(s) and stamp(s) of the Company and/or the Administration]
Hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE
Regulations and/or EC Directives, as listed below, and confirms that the particulars entered
overleaf are correct.
ENGINE POWER
cMeasurements according to: UNECE R85.00, or as subsequently amended; or
Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 1999/99/EC, or as
subsequently amended.
1 Delete inappropriate mentions.
2 For the countries where the Representatives of the manufacturers are not authorised.
3 In this case, the first Signatory fills in the column on the left, the second Signatory fills in the column on the right.
REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS
Noise measured according to: UNECE R51.02, or as subsequently amended; or
Directive 70/157/EEC, as amended by Directive 1999/101/EC, or as
subsequently amended.
EURO III: Exhaust emissions measured according to: UNECE R49.03, row A; or
Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row A, or Directive
2005/55/EC, row A.4
EURO IV: Exhaust emissions measured under ESC and ELR test cycles
according to: UNECE R49.03, row B1 or as subsequently amended; or Directive
88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or Directive
2005/55/EC, as amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently
amended5.
EURO IV: Exhaust emissions measured under ETC test cycle according to:
UNECE R49.03, row B1 or as subsequently amended; or Directive 88/77/EEC as
amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or Directive 2005/55/EC, as
amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently amended5.
EURO V: Exhaust emissions measured under ESC and ELR test cycles
according to: UNECE R49.04, row B2 or as subsequently amended; or Directive
88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or Directive
2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B2 or as subsequently
amended6.
EURO V: Exhaust emissions measured under ETC test cycle according to:
UNECE R49.04, row B2 or as subsequently amended; or Directive 88/77/EEC as
amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or Directive 2005/55/EC as
amended by Directive 2005/78/EC, row B2 or as subsequently amended6.
SAFETY REQUIREMENTS
The motor vehicle is fitted with the following devices:
Rear protective devices7 according to UNECE Regulation R58.01 or as
subsequently amended; or to Directive 70/221/EEC, as amended by Directive
2000/8/EC or as subsequently amended.
Lateral protection7 according to UNECE Regulation R73.00 or as subsequently
amended; or to Directive 89/297/EEC or as subsequently amended.
Rear view mirror according to UNECE Regulation R46.01 or as subsequently
amended; or to Directive 71/127/EEC, as amended by Directive 88/321/EEC or
Directive 2003/97/EC or as subsequently amended.
4Character A in the approval number.
5Character B1 or B or C, in the approval number.
6Character B2 or D, E, F or G, in the approval number.
7Semi-trailer tractor excepted.
EURO III and EURO IV: Installation of lighting and light signaling devices
according to UNECE Regulation R48.01 or as subsequently amended; or to
Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 97/28/EC, or as subsequently
amended.
EURO V: Installation of lighting and light signaling devices according to
UNECE Regulation R48.02 or as subsequently amended; or to Directive
76/756/EEC, as amended by Directive 97/28/EC, or as subsequently amended.
Tachograph according to the UNECE AETR Agreement or its amendments, or
to Council Regulation (EEC) No 3821/85, as amended by Regulation (EC) No.
2135/98 or as subsequently amended, as well as by Commission Regulations
(EC) No. 1360/2002 and No. 432/2004 or as subsequently amended.
Speed limitation devices according to UNECE Regulation R89.00 or as
subsequently amended; or to Directive 92/24/EEC, as amended by Directive
2004/11/EC, or as subsequently amended.
Rear marking plates (retroreflective) for heavy and long vehicles according to
UNECE Regulation R70.01 or as subsequently amended.
Braking, including antiblocking systems according to UNECE Regulation
R13.09, or as subsequently amended; or to Directive 71/320/EEC, as amended
by Directive 98/12/EC, or as subsequently amended.
Steering according to UNECE Regulation R79.01 or as subsequently amended;
or to Directive 70/311/EEC, as amended by Directive 1999/7/EC, or as
subsequently amended.
PlaceDate Signature(s) and stamp(s)
Nr. des Nachweises:............
CEMT- Nachweis der Übereinstimmung mit den technischen und
Sicherheitsanforderungen für ein Kraftfahrzeug
□"EURO III sicher" □"EURO IV sicher" □"EURO V sicher"
Fahrzeugtyp und Marke:
Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):
Motortyp / Nummer:
Die/der1
- jeweils zuständige Stelle im Zulassungsstaat2;
- Fahrzeughersteller oder der im Zulassungsstaat Bevollmächtigte des Herstellers
oder
- eine Kombination aus der jeweils zuständigen Stelle im Zulassungsstaat und
dem Fahrzeughersteller oder dem im Zulassungsstaat Bevollmächtigten des
Herstellers, wenn die gesamte Ausstattung nicht vom Fahrzeughersteller
eingebaut wird3,
[Name(n) und Stempel des Unternehmens und/oder der Behörde]
bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECE Regelungen
und/oder EG-Richtlinien entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis
eingetragenen Daten.
MOTORLEISTUNG
Messungen nach UN-ECE R85.00 oder in einer später geänderten Fassung oder
Richtlinie 80/1269/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/99/EG oder in einer
später geänderten Fassung.
ANFORDERUNGEN AN DAS LÄRM- UND ABGASVERHALTEN
Lärm gemessen nach UN-ECE R51.02 oder in einer später geänderten Fassung oder
Richtlinie 70/157/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/101/EG oder in einer
später geänderten Fassung.
EURO III: Abgase gemessen nach UN-ECE R49.03, Zeile A oder Richtlinie
88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile A oder Richtlinie
2005/55/EG, Zeile A.4
EURO IV: Messungen nach ESC- und ELR-Prüfungen und nach UN-ECE R49.03, Zeile
B1 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der
Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B1 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der
Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B1 oder in einer später geänderten
Fassung.5
EURO IV: Messungen nach ETC-Prüfung und nach UN-ECE R49.03, Zeile B1 oder in
einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der
Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B1 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der
Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B1 oder in einer später geänderten Fassung.5
1 Unzutreffendes streichen.
2 Für jene Länder, in denen die Vertreter des Herstellers nicht bevollmächtigt sind.
3 In diesem Fall füllt der erste Unterzeichnende die linke Spalte und der zweite Unterzeichnende die rechte Spalte aus.
4 Buchstabe A in der Genehmigungsnummer.
5 Buchstabe B1 oder B oder C in der Genehmigungsnummer.
EURO V: Messungen nach ESC- und ELR-Prüfungen und nach UN-ECE R49.04, Zeile
B2 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der
Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B2 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der
Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B2 oder in einer später geänderten
Fassung.6
EURO V: Messungen nach ETC-Prüfung und nach UN-ECE R49.04, Zeile B2 oder in
einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der
Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B2 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der
Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B2 oder in einer später geänderten Fassung.6
SICHERHEITSANFORDERUNGEN
Das Kraftfahrzeug ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:
Hinterer Unterfahrschutz7 gemäß UN-ECE Regelung R58.01 oder in einer später
geänderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie
2000/8/EG oder in einer später geänderten Fassung.
Seitliche Schutzvorrichtungen7 gemäß UN-ECE Regelung R73.00 oder in einer
später geänderten Fassung oder Richtlinie 89/297/EWG oder in einer später
geänderten Fassung.
Rückspiegel gemäß UN-ECE Regelung R46.01 oder in einer später geänderten
Fassung oder Richtlinie 71/127/EWG in der Fassung der Richtlinie 88/321/EWG oder
der Richtlinie 2003/97/EG oder in einer später geänderten Fassung.
EURO III und EURO IV: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen
gemäß UN-ECE Regelung R48.01 oder in einer später geänderten Fassung oder
Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/28/EG oder in einer später
geänderten Fassung.
EURO V: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemäß UN-ECE
Regelung R48.02 oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie
76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/28/EG oder in einer später geänderten
Fassung.
Kontrollgerät gemäß UN-ECE AETR Abkommen oder in einer später geänderten
Fassung oder gemäß Verordnung des Rates (EWG) Nr. 3821/85 in der Fassung der
Verordnung (EG) Nr. 2135/98 oder in einer später geänderten Fassung oder in der
Fassung der Verordnungen (EG) Nr. 1360/2002 und Nr. 432/2004 oder in einer
später geänderten Fassung.
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung gemäß UN-ECE Regelung R89.00 oder in
einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 92/24/EWG in der Fassung der
Richtlinie 2004/11/EG oder in einer später geänderten Fassung.
Hintere Warntafeln (rückstrahlend) für schwere und lange Fahrzeuge gemäß UN-
ECE Regelung R70.01 oder in einer später geänderten Fassung.
6 Buchstabe B2 oder D, E, F oder G in der Genehmigungsnummer.
7 Sattelzugfahrzeuge ausgenommen.
Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemäß UN-ECE Regelung R13.09
oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der
Fassung der Richtlinie 98/12/EG oder in einer später geänderten Fassung.
Lenkanlage gemäß UN-ECE Regelung R79.01 oder in einer später geänderten
Fassung oder Richtlinie 70/311/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/7/EG oder
in einer später geänderten Fassung.
OrtDatum Unterschrift(en) und Stempel

5. Melléklet

Pótkocsikra vonatkozó igazolás mintája
Halványsárga papír, A4-es méret
Igazolás sorszáma:.............
CEMT igazolás a pótkocsi1 műszaki biztonsági előírásoknak való megfeleléséről
Jármű típusa és gyártmánya:
Jármű azonosító száma (VIN):
A2
- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága3,
- a jármű gyártója, illetve a gyártó nyilvántartási országban működő, erre
felhatalmazott képviselője; vagy
- a nyilvántartási ország erre illetékes hatósága és a jármű gyártója, illetve a
gyártó nyilvántartási országban működő, erre felhatalmazott képviselője
együttesen, ha a jármű gyártója nem szerelte be az összes szükséges
eszközt/berendezést.4
1 Félpótkocsit is beleértve.
2 Törölje a nem megfelelő bejegyzéseket.
3 Olyan országokban, ahol a gyártók képviselői nincsenek felhatalmazva.
4 Ebben az esetben az első Aláíró a bal oldalon tölti ki az oszlopot, a második Aláíró pedig a jobb oldalon.
[A társaság és/vagy a hatóság neve]
ezennel igazolja, hogy a nevezett jármű megfelel az érintett ENSZ-EGB előírások és/vagy EK
irányelvek rendelkezéseinek a lenti felsorolás szerint, és megerősíti, hogy az alábbiakban
közölt adatok megfelelnek a valóságnak.
A pótkocsi fel van szerelve az alábbi eszközökkel:

HelyHátsó aláfutásgátló az ENSZ-EGB 58.01 sz. előírás, ill. annak későbbi módosítása,
vagy a 2000/8/EK irányelvvel módosított, ill. a későbbiekben módosított
70/221/EGK irányelv szerint.
Oldalról aláesés elleni védelem az ENSZ-EGB 73.00 sz. előírás, ill. annak későbbi
módosítása, vagy a 89/297/EGK irányelv, ill. annak későbbi módosítása szerint.
Világító és fényjelző berendezések az ENSZ-EGB 48.01 sz. előírás, ill. annak
későbbi módosítása, vagy a 97/28/EK irányelvvel módosított, ill. a későbbiekben
módosított 76/756/EGK irányelv szerint.
Nehéz és hosszú járművek számára előírt hátsó (fényvisszaverő) jelzések az
ENSZ-EGB 70.01 sz. előírása, ill. annak későbbi módosítása szerint.
Fékrendszer, blokkolásgátlóval felszerelve, az ENSZ-EGB 13.09 sz. előírás, ill.
annak későbbi módosítása, valamint a 98/12/EK irányelvvel, ill. a későbbiekben
módosított 71/320/EGK irányelv szerint.
Dátum Aláírás(ok) és pecsét(ek
)
N° de l'attestation :...........
Attestation CEMT de conformité d'une remorque1 aux normes techniques de sécurité
Marque et Type de véhicule :
Numéro d'identification du véhicule (VIN) :
Le soussigné2,
- service compétent dans le pays d'immatriculation3 ;
- constructeur ou représentant agréé du constructeur dans le pays d'immatriculation,
ou
1Semi-remorques incluses.
2Rayer les mentions inutiles.
3Pour les pays où les représentants des constructeurs ne sont pas agréés.
- une combinaison du service compétent dans le pays d'immatriculation et du
onstructeur ou du représentant agréé du constructeur dans le pays
d'immatriculation, lorsque les dispositifs n'ont pas tous été mis en place par le
constructeur du véhicule4.
[Nom (s) de la société et/ ou de l'administration]
Atteste par la présente que le véhicule décrit ci-dessus est déclaré conforme aux spécifications
des Règlements CEE-ONU et/ou des Directives CE listées ci-dessous, et que les caractéristiques
mentionnées sur cette attestation sont exacte.
Le véhicule remorqué est équipé des dispositifs suivants:
Protection anti-encastrement arrière conforme au Règlement CEE-ONU R58.01 ou
amendements ultérieurs ou à la Directive 70/221/CEE, modifiée par la Directive
2000/8/CE ou amendements ultérieurs.
Protection latérale conforme au Règlement CEE-ONU R73.00 ou amendements
ultérieurs ou à la Directive 89/297/CEE ou amendements ultérieurs.
Feux et dispositifs de signalisation lumineuse conformes au Règlement CEE-ONU
R48.01 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 76/756/CEE, telle que
modifiée par la Directive 97/28/CE ou amendements ultérieurs.
Plaques d'identification arrière (rétroréfléchissantes) pour véhicule lourd et long
conformes au Règlement CEE-ONU R70.01 ou amendements ultérieurs.
Système de freinage avec dispositif antiblocage conforme au Règlement CEE-
ONU R13.09 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 71/320/CEE, modifiée
par la Directive 98/12/CE ou amendements ultérieurs.
LieuDate Signature(s) et cachet(s)
Certificate N°:...........
ECMT Certificate of Compliance of a Trailer1 with the Technical Safety Requirements
Vehicle Type and Make:
Vehicle Identification Number (VIN):
The,2
- Competent validation Services in the country of registration;3
- Vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in
the country of registration, or
4Dans ce cas, le premier à signer remplit la colonne de gauche et le second, la colonne de droite.
1 Semi-trailers included.
2 Delete inappropriate mentions.
3 For the countries where the Representatives of the manufacturers are not authorised.
- A combination of the competent validation Services in the country of
registration and the vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of
the Manufacturer in the country of registration, when all the equipment is not
fitted by the vehicle Manufacturer.4
[Name(s) of the Company and/or the Administration]
hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE
Regulations and/or EC Directives, as listed below, and confirms that the particulars entered
overleaf are correct.
The trailer is fitted with the following devices:
Rear protective devices according to UNECE Regulation R58.01 or as subsequently
amended; or to Directive 70/221/EEC, as amended by Directive 2000/8/EC or as
subsequently amended.
Lateral protection according to UNECE Regulation R73.00 or as subsequently
amended; or to Directive 89/297/EEC or as subsequently amended.
Lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.01 or as
subsequently amended; or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive
97/28/EC, or as subsequently amended.
Rear marking plates (retroreflective) for heavy and long vehicles according to
UNECE Regulation R70.01 or as subsequently amended.
Braking, including antiblocking systems, according to UNECE Regulation R13.09 or
as subsequently amended; or to Directive 71/320/EEC, as amended by Directive
98/12/EC, or as subsequently amended.
PlaceDate Signature(s) and stamp(s)
Nachweis der Übereinstimmung eines Anhängers1 mit den technischen
Sicherheitsanforderungen
Fahrzeugtyp und Marke:
Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):
Die/der2
- jeweils zuständige Stelle im Zulassungsstaat3;
4 In this case, the first Signatory fills in the column on the left, the second Signatory fills in the column on the right.
1Einschließlich Sattelanhänger.
2 Unzutreffendes streichen.
3 Für jene Länder, in denen die Vertreter des Herstellers nicht bevollmächtigt sind.
- Fahrzeughersteller oder der im Zulassungsstaat Bevollmächtigte des Herstellers
oder
- eine Kombination aus der jeweils zuständigen Stelle im Zulassungsstaat und
dem Fahrzeughersteller oder dem im Zulassungsstaat Bevollmächtigten des
Herstellers, wenn die gesamte Ausstattung nicht vom Fahrzeughersteller
eingebaut wird4,
[Name(n) des Unternehmens und/oder der Behörde]
bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECE Regelungen
und/oder EG-Richtlinien entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis
eingetragenen Daten.
Der Anhänger ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:
Hinterer Unterfahrschutz gemäß UN-ECE Regelung R58.01 oder in einer später
geänderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie
2000/8/EG oder in einer später geänderten Fassung.
Seitliche Schutzvorrichtungen gemäß UN-ECE Regelung R73.00 oder in einer
später geänderten Fassung oder Richtlinie 89/297/EWG oder in einer später
geänderten Fassung.
Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemäß UN-ECE Regelung R48.01
oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der
Fassung der Richtlinie 97/28/EG oder in einer später geänderten Fassung.
Hintere Warntafeln (rückstrahlend) für schwere und lange Fahrzeuge gemäß UN-
ECE Regelung R70.01 oder in einer später geänderten Fassung.
Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemäß UN-ECE Regelung R13.09
oder in einer später geänderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der
Fassung der Richtlinie 98/12/EG oder in einer später geänderten Fassung.
OrtDatum Unterschrift(en) und Stempel
4 In diesem Fall füllt der erste Unterzeichnende die linke Spalte und der zweite Unterzeichnende die rechte Spalte aus.

6. Melléklet

Járművek és pótkocsik közlekedésbiztonsági ellenőrzésére vonatkozó igazolás mintája
Hagyományos fehér papír, A4-es méret
Igazolás sorszáma:.............
Járművek és pótkocsik1 közlekedésbiztonsági ellenőrzésére vonatkozó CEMT igazolása
Forgalmi rendszám:
Megfelelőségi igazolás száma:
Jármű típusa és gyártmánya2:
Jármű azonosító száma (VIN):
Motor típusa / száma3:
A
[A társaság vagy a hatóság neve és címe]
a nyilvántartási országban az 1997. évi ENSZ-EGB Egyezményben, vagy a 2001-ben módosított
(TRANS/WP. 1/2001/25) vagy később módosított R.E.1 egységes szerkezetű ENSZ-EGB
határozatban (TRANS/SC.1/294/REV.5), vagy a 2003/27/EK irányelvvel, ill. a későbbiekben
módosított 96/96/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt hatóság, illetve
testület,
igazolja, hogy a szóban forgó jármű megfelel a fenti szövegek rendelkezéseinek, beleértve
legalább az alábbi tételek kötelező ellenőrzésének elvégzését:
□ Fékrendszerek (a pótkocsinak megfelelő blokkolásgátló rendszerrel együtt, és fordítva)
□ Kormánykerék3 és kormánymű
□ Láthatóság
□ Lámpák, fényszórók és elektromos berendezések
□ Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés (a gumiabroncs mintázatmélységét
is beleértve)
□ Alváz és az alvázhoz kapcsolódó elemek (az oldalsó és hátsó védőelemeket is beleértve)
□ Egyéb eszközök, többek között az alábbiak:
□ Elakadásjelző háromszög 3
□ Tachográf (megléte és pecsétzár sértetlensége)3
□ Sebességkorlátozó berendezés 3
□ Abszorpciós koefficiens3, 4
Hely Dátum Aláírás és pecsét
Megjegyzés: A következő közlekedésbiztonsági ellenőrzés elvégzésének határideje5:
1Félpótkocsit is beleértve.
2Pótkocsi esetén a pótkocsi típusa.
3 Pótkocsikra nem vonatkozik.
4 Az ENSZ-EGB 24.03 sz. előírás, ill. annak későbbi módosítása vagy a 72/306/EGK irányelv, ill. annak későbbi módosítása
szerint.
5Az ellenőrzés dátuma után 12 hónappal, és legkésőbb ugyanezen hónap vége előtt.
N° de l'attestation :...........
Attestation CEMT de contrôle technique annuel pour les véhicules à moteur et les
remorques1
Numéro d'immatriculation:
Numéro de l'attestation de conformité:
Marque et type du véhicule2:
Numéro d'identification du véhicule (VIN):
Code et numéro de série du moteur3:
La
[Raison sociale et adresse de la Société ou de l'Administration]
En qualité d'organisme ou établissement désigné et directement supervisé par l'Etat
d'immatriculation aux fins de l'application de l'Accord de 1997 de la CEE-ONU ou de la
Résolution d'ensemble R.E.1 de la CEE-ONU (TRANS/SC.1/294/Rev.5) telle que modifiée en
2001 (TRANS/WP.1/2001/25) ou amendements ultérieurs ou de la Directive 96/96/CE
amendée par la Directive 2003/27/CE ou amendements ultérieurs,
atteste, par la présente, que le véhicule désigné ci-dessus est conforme aux spécifications
énoncées dans les textes ci-dessus, et portant au moins sur les points de contrôle obligatoires
suivants:
□ Dispositifs de freinage (y compris les systèmes anti-blocage, compatibles avec la remorqueet vice-versa)
□ Volant3 et direction
□ Visibilité
□ Feux, dispositifs rétro-réfléchissants et équipement électrique
□ Essieux, roues, pneus et suspensions (y compris la profondeur minimale de sculpture des
pneumatiques)
□ Châssis et accessoires du châssis (y compris les dispositifs anti-encastrement à l'arrière et sur
les côtés)
1 Semi-remorques incluses.
2 Type de remorque s'il s'agit d'une remorque.
3 Ne pas remplir s'il s'agit d'une remorque.
□ Equipements divers, parmi lesquels:
□ Triangle de présignalisation3
□ Tachygraphe (présence et intégrité des sceaux)3
□ Limiteur de vitesse3
□ Coefficient d'absorption3,4
Lieu Date Signature et cachet
Note: Prochaine attestation de contrôle requise avant le5:
Certificate N°:...........
ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers1
Registration Number:
Certificate of compliance Number:
Vehicle Type and Make2:
Vehicle Identification Number (VIN):
Engine Type / Number3:
The
[Name and address of the Company or Authority]
Body or Establishment designated and directly supervised by the State of Registration for the
purpose of UNECE Agreement of 1997, or of the UNECE Consolidated Resolution R.E.1
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) or as subsequently
amended, or of Directive 96/96/EC as amended by Directive 2003/27/EC or as subsequently
amended,
hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of the texts above,
including at least the following items to be compulsory checked:
□ Braking systems (including antiblocking systems, compatible with the trailer and vice-versa)
□ Steering wheel3 and steering devices
□ Visibility
□ Lamps, reflectors and electrical equipment
□ Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of tyres)
□ Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices)
4Conforme au Règlement CEE-ONU R24.03 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 72/306/CEE ou amendements ultérieurs.
5 12 mois après la date du test, et au plus tard à la fin du mois anniversaire.
1 Semi-trailers included.
2 Trailer type, if trailer.
3 Not applicable to trailer.
□Other equipment, including:
□Warning triangle3
□Tachograph (presence of and integrity of seals)3
□Speed limitation device3
□Absorption coefficient3,4
Place Date Signature and stamp
Note: Next roadworthiness test required before5:


Nr. des Nachweise: ……………………..
CEMT- Nachweis der technischen Überwachung für Kraftfahrzeuge und Anhänger1
Zulassungsnummer:
Nummer des Nachweises der Übereinstimmung:
Fahrzeugtyp und Marke2:
Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):
Motortyp / Nummer3:
Die
[Name und Anschrift des Unternehmens oder der Behörde]
Behörde oder Einrichtung, die vom Zulassungsstaat im Sinne der UN-ECE Abkommen von
1997 oder der UN-ECE Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) in den Fassung von 2001
(TRANS/WP.1/2001/25) oder in einer später geänderten Fassung, oder der Richtlinie 96/96/EG
in der Fassung der Richtlinie 2003/27/EG oder in einer später geänderten Fassung namhaft
gemacht und direkt überwacht wird,
bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen dieser Texte entspricht
einschließlich zumindest der folgenden Punkte:
c Bremsanlagen (einschließlich Antiblockiervorrichtung, kompatibel mit dem Anhänger und
umgekehrt)
c Lenkrad3 und Lenkanlage
c Sichtverhältnisse
4According to UNECE regulation R24.03 or as subsequently amended, or to the Directive 72/306/EEC or as subsequently
amended.
5 12 months after the date of the test, and at the latest before the end of this same month.
1 Einschließlich Sattelanhänger
2 Anhängertype, wenn Anhänger.
3 Für Anhänger nicht anwendbar.
□ Leuchten, Rückstrahler und elektrische Anlagen
□ Achsen, Räder, Reifen und Aufhängungen (einschließlich minimale Reifenprofiltiefe)
□ Fahrgestell und am Fahrgestell befestigte Teile (einschließlich hinterer Unterfahrschutz und
seitliche Schutzvorrichtungen)
□ Sonstige Ausstattung einschließlich:
□ Warndreieck3
□ Kontrollgerät (Vorhandensein und Unversehrtheit der Siegel)3
□ Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung3
□ Absorptionskoeffizient3,4
Ort Datum Unterschrift und Stempel
Hinweis: Nächste technische Überwachung erforderlich vor5:
4 Gemäß UN-ECE Regelung R24.03 oder in einer später geänderten Fassung oder der Richtlinie 72/306/EWG oder in einer
später geänderten Fassung.
5 12 Monate nach dem Datum des Tests und spätestens vor dem Ende dieses gleichen Monats.

7. Melléklet

A fuvarnapló első három oldalának mintája
A fuvarnapló zöld színű, A4-es méretű lapokból áll, amelyet saját hivatalos nyelvükön kell kiállítaniuk a
tagországoknak
1. oldal
………………………………….
(ország)
Fuvarnapló száma: ....................
(az engedély számával
megegyezően)
FUVARNAPLÓ
nemzetközi árufuvarozáshoz
a.................számú CEMT engedély
alapján
Fuvarozó: .........................................
(név)
………………………………….
………………………………….
(a fuvarozó teljes címe)
A kiállító hatóság aláírása
és bélyegzője
………………………………….
Kiadás kelte:...............................
(Hely és időpont)

2. oldal

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A fuvarnaplót és az ahhoz kapcsolódó CEMT engedélyt a járműben kell tartani. Egy engedélyhez csak egy fuvarnapló tartozhat.

2. A fuvarnaplók sorszámának meg kell egyezniük a vonatkozó engedélyek sorszámával, részletező számozással, (amennyiben szükséges) mert új fuvarnapló csak akkor adható ki, ha az előző már betelt. Amennyiben ez a kitétel nem teljesül, maga az engedély érvénytelennek tekinthető.

3. A lebonyolított fuvarozási műveletek kapcsán időrendi sorrendben kell beírni az egyes járatok szakaszait a berakodási és a kirakodási pont között, valamint az egyes határátlépő üresjáratok esetében. A tranzitálási helyek is feltüntethetők, azonban ez nem kötelező.

4. A fuvarnaplót minden rakománnyal történő és rakomány nélküli közlekedés megkezdése előtt ki kell tölteni, rakománnyal történő közlekedés esetén minden egyes be- és kirakodási pont közötti útvonalra vonatkozóan külön.

5. Ha egy járat során a rakomány felvételére különböző gyűjtőpontokon, vagy lerakására különböző terítési pontokon kerül sor, akkor ennek tényét az 1., 2., 3., 5. és 6. oszlopok megfelelő rovataiban fel kell tüntetni, "+" jellel jelezve pl. a 2 a) oszlopban a felrakóhelyet Ventspils + Riga + Bauska; az 5. oszlopban az össztömeget: 12 + 5 + 5.

6. A fuvarnaplóban az esetleges javításokat úgy kell elvégezni, hogy az eredeti beírás, illetve számok olvashatóak maradjanak.

7. Amennyiben a járatot egyéves vagy rövid távra szóló engedéllyel kezdték meg, és a soron következő időszakra vonatkozó másik engedély alapján folytatják, mindkét engedélyt az út teljes időtartama alatt a járművön kell tartani. Azon engedélyhez kapcsolódó fuvarnaplónak, amely alapján a járatot befejezik, tartalmaznia kell a teljes járatra vonatkozó információkat és a "Külön megjegyzések" oszlopban fel kell tüntetni azon engedély sorszámát, amellyel a járatot megindították.

8. A fuvarnapló kitöltött lapjait az engedélyben jelzett érvényességi időtartam lejártáig meg kell őrizni a fuvarnaplóban. Ezt követően a kitöltött lapokat éves engedély esetén az egyes naptári hónapok végét követő két héten belül, rövid távra szóló engedély esetén az érvényességi idő lejártát követő két héten belül el kell küldeni az illetékes hatóságnak vagy testületnek.

3. oldal

CEMT engedély száma:

a) Indulás
időpontja
a) Berakodás helyea) Berakodási
ország
Rendszám/
bejegyzési
ország
Össztömeg (tonna)Km-ek száma
indulásnál
Külön
megjegyzések
b) Érkezés
időpontja
b) Kirakodás helyeb) Kirakodási
ország
(egy tizedesjegyig)Km-ek száma
érkezésnél
1234567
a)a)a)a)
b)b)b)b)
a)a)a)a)
b)b)b)b)
a)a)a)a)
b)b)b)b)
a)a)a)a)
b)b)b)b)
a)a)a)a)
b)b)b)b)
a)a)a)a)
b)b)b)b)
a)a)a)a)
b)b)b)b)
a)a)a)a)
b)b)b)b)

8. Melléklet

Az "EURO III biztonságos", az "EURO IV biztonságos és az "EURO V biztonságos" minősítéssel rendelkező tehergépkocsikra felragasztandó matricák mintái

A matricák előírt mérete az alábbi: zöld átmérő - 200 mm, fehér átmérő - 220 mm, betű - 114 mm, vagy alternatívaként: zöld átmérő - 130 mm, fehér átmérő - 150 mm, betű - 75 mm. A háttérnek zöld színűnek kell lennie, a külső peremnek és a betűnek pedig fehérnek.

A "III" számot kell használni az "EURO III biztonságos" tehergépkocsikhoz, a "IV" számot az "EURO IV biztonságos" tehergépkocsikhoz, és az "V" számot az "EURO V biztonságos" tehergépkocsikhoz.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 46. § a) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[2] * A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 19. §-ának (2) bekezdése.

[3] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[4] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] * A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény.

[6] Megállapította a 76/2009. (XII. 15.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.12.25.

[7] Ausztria, Bulgária, Finnország és Olaszország fenntartást nyújtott be az 1. pontra vonatkozóan.

[8] Németország és az Orosz Föderáció fenntartást nyújtott be a 2. pontra vonatkozóan.

[9] Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, az Orosz Föderáció és Svájc fenntartást nyújtott be az 5. pontra vonatkozóan.

[10] Csehország, Németország és az Orosz Föderáció fenntartást nyújtott be a 6. pontra vonatkozóan.

[11] Németország fenntartást nyújtott be a 8. pontra vonatkozóan.

[12] Németország fenntartást nyújtott be a 9. pontra vonatkozóan.

[13] Ausztria, Belorusszia, Bulgária, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, az Orosz Föderáció, Svédország és Törökország fenntartást nyújtott be a 10. pontra vonatkozóan.

[14] Ausztria és Olaszország fenntartást nyújtott be a 12. pontra vonatkozóan.

[15] Finnország fenntartást nyújtott be a 13. pontra vonatkozóan.

[16] Olaszország fenntartást nyújtott be a 30 napos határidőre vonatkozóan.

[17] A jóváhagyási számban 'A' karakter van.

[18] A jóváhagyási számban 'A' karakter van.

[19] Olyan motoroknál, amelynek minden egyes hengere 0,75 dm3-nél kisebb és névleges fordulatszáma 3000 min-1 fölött van.

[20] Csak földgáz üzemű motoroknál és az ETC tesztekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

[21] A jóváhagyási számban 'A' karakter van.

[22] Lásd 6. melléklet.

[23] Olyan országokban, ahol a gyártók képviselői nincsenek felhatalmazva.

[24] A jóváhagyási számban a B1 vagy B vagy C karakter szerepel.

[25] A jóváhagyási számban a B1 vagy B vagy C karakter szerepel.

[26] Csak földgázüzemű motorok esetén.

[27] Nem vonatkozik gáz motorokra, A és B1 lépés.

[28] Lásd 6. melléklet.

[29] Olyan országokban, ahol a gyártók képviselői nincsenek felhatalmazva.

[30] A jóváhagyási számban a B2 vagy D, E, F vagy G karakter szerepel.

[31] A jóváhagyási számban a B2 vagy D, E, F vagy G karakter szerepel.

[32] Csak földgázüzemű motorok esetén.

[33] Nem vonatkozik gáz motorokra, A és B1 lépés.

[34] A pótkocsiknak rendelkezniük kell az ENSZ-EGB48. sz. előírásban, ill. annak későbbi módosításában meghatározott világító és fényjelző eszközökkel.

[35] Lásd 6. melléklet.

[36] Olyan országokban, ahol a gyártók képviselői nincsenek felhatalmazva.

Tartalomjegyzék