16/2006. (II. 24.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 44. ponttal egészül ki:

"44. Károsítómentes terület: olyan terület, amelyen egy adott károsító tudományos bizonyítékokkal alátámasztva nem fordul elő és amelyen ezt az állapotot hatósági ellenőrzés mellett fenntartják."

2. §[1]

3. §

Az R. a következő alcímmel és 14/D. §-sal egészül ki:

"Károsítómentes terület

14/D. § (1) Károsítómentes területet a Központi Szolgálat jelöl ki hivatalból vagy az illetékes Szolgálatnál előterjesztett kérelem alapján, ha a terület megfelel a 25. számú mellékletében foglalt előírásoknak. A Központi Szolgálat a károsítómentes területekről hatósági nyilvántartást vezet, a kérelemre történő kijelölésről határozatot hoz.

(2) A hatósági nyilvántartás tartalmazza a károsítómentes terület azonosító adatait, továbbá a 25. számú mellékletben foglalt előírásokon felül - a kijelölő határozatban előírt - kötelező, egyedi, a károsítómentes terület fenntartásával kapcsolatos növényegészségügyi intézkedéseket és a károsító esetleges megjelenésekor alkalmazandó egységes növényegészségügyi előírásokat.

(3) A károsítómentes területen az adott károsító megjelenését vagy annak gyanúját a termelő haladéktalanul köteles a Szolgálatnak jelenteni. A Szolgálat erről három munkanapon belül a Központi Szolgálatot értesíti.

(4) Amennyiben a károsítómentes terület növényegészségügyi állapota megváltozik, a Központi Szolgálat a Szolgálat bejelentése alapján az adott károsítómentes területet a hatósági nyilvántartásból törölheti vagy az arra vonatkozó - a kijelölő határozatban foglalt - előírásokat módosíthatja.

(5) Az ügyfél kérelmére nyilvántartásba vett károsítómentes terület kijelölésével és fenntartásával kapcsolatos költségeket az ügyfél viseli."

4. §

Az R. 34. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § A Szolgálat a vizsgálatokat minden esetben az 1-2. számú mellékletben felsorolt károsítók felderítésére, illetve a termőhely, tárolóhely vagy a növény ezen károsítóktól való mentességének megállapítása érdekében végzi el. A növényegészségügyi ellenőrzéseket a vizsgált növényen előforduló, az 1-2. számú mellékletben felsorolt károsítók felderítésére legalkalmasabb időszakban, legalább évente egy alkalommal (kivéve a 9. számú melléklet 8.2. pontjában meghatározottakat) kell elvégezni. Az ellenőrzések egységes rendjének szabályozása a Központi Szolgálat feladata."

5. §

Az R. 50/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok valamely védett zónába történő szállítása esetén az (1) bekezdést kell alkalmazni az 1. számú melléklet B. részében, a 2. számú melléklet B. részében, illetve az 5. számú melléklet B. részében felsorolt károsítók és különleges előírások tekintetében."

6. §

(1) Az R. 69. §-ánakg) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"g) a Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/17/EK irányelve,"

(2) Az R. 69. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"l) a Bizottság 95/44/EK irányelve (1995. július 26.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv I. és V. mellékletében felsorolt egyes káros szervezeteknek, növényeknek, növényi termékeknek és egyéb tárgyaknak vizsgálati, tudományos vagy fajtaszelekciós munka céljából a Közösségbe vagy annak egyes védett övezeteibe történő bevezetését, illetve a Közösségen vagy annak egyes védett övezetein belül történő mozgatását lehetővé tévő feltételek létrehozásáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 97/46/EK irányelve,"

(3) Az R. 69. §-a o) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről, valamint az azt módosító,]

"1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/3 1/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2004/103/EK, 2004/105/EK irányelve és a Tanács 2002/89/EK, 2005/15/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK és 2006/14/EK irányelve,"

7. §

(1) Az R. 5. és 6. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 25. számú melléklettel egészül ki.

8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés e rendelet kihirdetésének napján, az 1. számú melléklet II. fejezete 2006. május 1-jén lép hatályba.

(3) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet 8. §-ának (3) bekezdésében a "2006. március 1-jén" szövegrész helyébe "2009. január 1-jén" szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 81/2005. (IX. 13.) FVM rendelet 1. számú melléklete V. fejezetének 1. pontja hatályát veszti.

9. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2005/77/EK irányelve (2005. november 11.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv V. mellékletének módosításáról,

b) a Bizottság 2006/14/EK irányelve (2006. február 6.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról.

Pásztohy András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi

politikai államtitkár

1. számú melléklet a 16/2006. (II. 24.) FVM rendelethez

I.

Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

”16. A Prunus L. nemzetség alábbi fajainak ültetésreA 12. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelke-
szánt növényei, a vetőmag kivételével:zések sérelme nélkül, hivatalos nyilatkozat kell arról,
- Prunus amygdalus Batsch,hogy
- Prunus armeniaca L.,a) a növények a plum pox vírustól mentes területekről
- Prunus blireiana Andre,származnak, vagy
- Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh.,b) ba) a magról termesztettek kivételével, a növényeket
- Prunus cistena Hansen,- hivatalosan minősítették egy olyan igazolási rendszer-
- Prunus curdica Fenzl és Fritsch.,ben, amely megköveteli, hogy azok közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények
- Prunus domestica ssp. domestica L.,között fenntartott növényanyaggal, amelyet legalább a
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid,plum pox vírusra megfelelő indikátorok vagy más, azok-
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,kal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag
- Prunus glandulosa Thunb.,megvizsgáltak, és e vizsgálatokban a nevezett károsítótól
- Prunus holosericea Batal.,mentesnek találtak, vagy
- Prunus hortulana Bailey,- közvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet
- Prunus japonica Thunb.,megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során leg-
- Prunus maritima Marsh.,alább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más,
- Prunus mume Sieb. és Zucc.azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatósági-
- Prunus nigra Ait.,lag megvizsgáltak legalább a plum pox vírusra, és e vizs-
- Prunus persica (L.) Batsch,gálatokban mentesnek találtak a nevezett károsítótól,
- Prunus salicina L.,bb) a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete
- Prunus sibirica L.,óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely köz-
- Prunus simonii Carr.,vetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték a
- Prunus spinosa L.,plum pox vírus okozta betegség tüneteit,
- Prunus tomentosa Thunb.,bc) a termőhelyen más vírusok vagy vírusszerű kóroko-
- Prunus triloba Lindl., valamint a plum pox virus irántzók okozta betegség tüneteit mutató növényeket kigyom-
fogékony egyéb Prunus L. fajoklálták."

II.

Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 2.4. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

"2.4. Az Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium schoenoprasum L. ültetésre szánt magvai és hagymagumói, és ültetésre szánt Allium porrum L. növények. A Medicago sativa L., a Helianthus annuus L., a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és a Phaseolus L. vetőmagvai."

2. számú melléklet a 16/2006. (II. 24.) FVM rendelethez

" 25. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez

A károsítómentes terület kialakítására vonatkozó előírások

1. A károsítómentes terület kialakításának célja

A károsítómentes terület kialakításával biztosítható, hogy a károsítómentes területről kiszállított vizsgálatköteles áruk az adott károsítótól mentesek legyenek - amennyiben a területen végzett felderítések és vizsgálatok eredményei ezt alátámasztják - és megfeleljenek a védett zóna, illetve a célország növényegészségügyi előírásainak.

2. A károsítómentes terület kijelölése

A károsítómentes terület kijelölése az adott károsító előfordulása alapján, közigazgatási vagy természetes határvonalak, illetve a terület birtokviszonyainak figyelembevételével történik.

3. A károsítómentes terület létrehozása és fenntartása

3.1.A mentesség megállapítása történhet:

a) történelmi adatok, tudományos ismeretek, megfigyelések felhasználásával,

b) a Szolgálatok által az éves munkaterv keretében végzett felderítések adatainak felhasználásával.

3.2. A terület az alábbiak szerint tekinthető károsító-mentesnek:

a) a károsító jelenlétét nem észlelték a felderítések vagy a növényegészségügyi ellenőrzések során,

b) a fertőzést felszámolták,

c) a területen korábban jelen lévő károsítót a felderítések során nem észlelték,

d) téves adatszolgáltatás miatt a korábbi észlelés érvényét vesztette,

e) a károsító észlelése nem megbízható jelentéseken alapul,

f) a károsítót kimutatták egy feltartóztatott szállítmányból, de folyamatos felderítés bizonyítja, hogy a károsító nem telepedett meg.

3.3. A mentésség fenntartását szolgáló növényegészségügyi intézkedések:

a) növényegészségügyi jogszabályok alkalmazása (zárlati károsítók listája, import előírások, szállítási tilalom, korlátozás),

b) folyamatos megfigyelési (monitoring) rendszer működtetése a növényegészségügyi állapot igazolására,

c) termelők tájékoztatása.

3.4.A mentesség fenntartásának ellenőrzése

A Szolgálat:

a) ellenőrzi az export, illetve a védett zónába irányuló szállítmányokat,

b) felderítést működtet a károsító populációjának felmérésére.

4. Károsítómentes terület

A károsítómentes terület több termőhelyet is magába foglalhat, kiterjedhet egy vagy több megyére, illetve Magyarország egész területére.

A károsítómentes terület lehet olyan terület is

a) amelyen belül található egy alacsony fertőzöttségű, elhatárolt terület, illetve

b) amelyet körbevesz egy fertőzött terület.

5. Dokumentáció és felülvizsgálat

A károsítómentes terület kialakításához és fenntartásához szükséges növényegészségügyi intézkedéseket dokumentálni kell."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

Tartalomjegyzék