28/2010. (XI. 9.) VM rendelet

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 2., 7-14., 16. és 17. alpontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. és 18. pontjában, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosítása

1. § A tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv., illetve e rendelet alkalmazásában díjtételes igazgatási szolgáltatásnak minősül]

"g) a tenyésztő szervezet, fajta, hibrid és keresztezési program felülvizsgálata [Tv. 22. § (1) bekezdés];"

2. A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet] 1. §-ának 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Vágóhíd üzemeltetője: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki értékesítés vagy közfogyasztás céljából szarvasmarhát, sertést, juhot és kecskét vágó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 35. § (1) bekezdése szerint engedélyezett élelmiszer létesítményben engedélyezett élelmiszer-vállalkozói tevékenységet végez.

2. Minősítő szervezet: a vágósertések, vágómarhák, vágójuhok és vágókecskék (a továbbiakban: vágóállatok) minősítésére jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet."

(2) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 1. §-a a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:

"7. Kifejlett szarvasmarha: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet III. melléklet IV. rész 2. pontja szerinti fogalom.

8. Tenyészállat: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 16. pontja szerinti fogalom."

(3) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 2. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vágóállatból származó vágott testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek minősítésére e rendelet előírásait kell alkalmazni. A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag az e rendelet alapján minősített nem tenyészállatként tartott sertés, valamint kifejlett szarvasmarha testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek hozhatók forgalomba. A vágójuhból származó vágott testeket csak kérelemre kell minősíteni.

(2) Ha a vágóhíd üzemeltetőjének kérelmére - engedélyezési eljárás keretében - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szerve az Éltv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedélyben a vágási kapacitást

a) kifejlett szarvasmarhára vonatkozóan éves átlagban hetente legfeljebb 75 darab,

b) nem tenyészállatként tartott sertésre vonatkozóan éves átlagban hetente legfeljebb 200 darab vágóállat levágásában határozza meg, mentesül az (1) bekezdés szerinti minősítési kötelezettség, illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti minősítő hely üzemeltetésének kötelezettsége alól. A testekés féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek minősítés nélkül forgalomba hozhatók."

(4) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az alapvető tárgyi feltételek biztosítása céljából a minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy]

"a) a minősítő hely egyenes pályaszakaszán a minősítést a vágósertésnél a szúrást követő negyvenöt percen belül, a vágómarhánál, a vágójuhnál és a vágókecskénél a szúrást követő hatvan percen belül el lehessen végezni, és a konvejor haladását meg lehessen állítani;"

3. A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet] 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a származási országot, a nyilvántartást végző szervezet nevét és címét, a behozni kívánt fajta, hibrid, keresztezési program megnevezését, mennyiségét, ivarát, korcsoportját, az egyed, illetve csoport azonosítóját, a felhasználás célját, a hasznosítás helyét és módját, sperma, petesejt és embrió esetén a mesterséges termékenyítő vagy embrióátültető állomás, spermatároló központ megnevezését. Keltetőtojás esetében a bejelentésnek a származási országot, a baromfi fajtájának megnevezését, a behozni szándékozott mennyiséget, a beszállítás várható idejét, valamint a keltetést végző keltetőállomás nevét és címét kell tartalmaznia."

(2) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hazai védett őshonos mezőgazdasági állatfajták esetében a behozatalhoz szükséges a tenyésztési hatóság engedélye."

(3) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Hímivarú szarvasmarha tenyészállat (tenyészbika) és sperma honosítása központi lajstromszám egyidejű kiadásával történik."

(4) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentéstől eltérő behozatal, illetve nem honosított tenyészállat és szaporítóanyag használata esetén a tenyésztési hatóság köteles a Tv. 45. § (2) bekezdése alapján a behozott állat haszonállatként történő hasznosítását, szükség esetén a hímivarú állat ivartalanítását, nőivarú egyedek szaporítási tilalmát, illetve a szaporítóanyag megsemmisítését vagy visszaszállítását elrendelni."

(5) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A külön jogszabály szerinti védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedeit, valamint szaporítóanyagát kivinni csak a kiszállítást legalább 15 nappal megelőző bejelentést követően, őshonos mezőgazdasági állatfajták esetében a tenyésztési hatóság engedélye esetén lehet."

(6) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 9. §-a a következő h) és i) pontokkal egészül ki:

[Ez a rendelet]

"h) a Tanács 88/407/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról,

i) a Tanács 90/429/EGK irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról."

4. A tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet] 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tenyésztő szervezeti elismerést tenyésztő egyesület, szövetség vagy tenyésztő vállalkozás az MgSzH Központjánál kérheti arra az önálló névvel megjelölt fajtára, amelyet köztenyésztésbe kíván vonni. A védett őshonos állatfajták fajtaelismerésére és tenyésztő szervezetük elismerésére a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 23.) FVM rendeletben előírtak az irányadók."

(2) A 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a) az állatfajt és a fajtát;

b) a hasznosítási típust és a tenyészcélt;

c) a tenyésztésen belüli tevékenységi kört;

d) a személyi feltételeket, a tenyésztésvezető nevének külön feltüntetésével és iskolai végzettségét igazoló okirat másolatával;

e) a tenyésztési programot;

f) a fajta besorolását;

g) arra való utalást, hogy van-e nemesítő;

h) az állatok, a tenyésztojás és a keltetőtojás jelölési módját, valamint az egyéb szaporítóanyag jelölési rendjét;

i) a rendelkezésre álló tenyész-, és árutermelő állomány létszámát és helyét, a tenyésztojás keltetők azonosítóját a kérelem benyújtása idején;

j) a fajta küllemi leírását, hibrid és keresztezési eljárás esetén a végterméket előállító, szaporító fokozatokra vonatkozóan is;

k) a kérelmező által meghatározott főbb, vagy gazdaságilag fontos paraméterek ismert vagy várható értékét, figyelemmel a szaporító fokozatokra is;

l) a törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi szabályzatot, melynek általános előírásait az 1-6. számú mellékletek tartalmazzák, továbbá ló esetében annak az eredő törzskönyvnek a feltüntetését, amely törzskönyvi rendjének átvételére sor kerül;

m) a nyilvántartás és az igazolások rendjét;

n) a származásellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét."

(3) A 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Védett külföldi fajta esetében, amennyiben a kérelmező a fajtaelismerésre, illetve fenntartásra irányuló teljesítményvizsgálaton kívül nem kíván teljesítményvizsgálatot, tenyészértékbecslést, illetve szelekciót végezni, a kérelmet és a tenyésztési programot egyszerűsített formában kell benyújtani, mely esetben a tenyésztési programnak nem kell tartalmazni a teljesítményvizsgálat tárgyi feltételeire a 4. § (5) bekezdésének d) pontjában előírtakat."

5. Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet] 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmet a spermatároló központ üzemeltetési helye szerinti területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) kell benyújtani.

(3) A kérelemnek-a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a) a kérelmező adószámát,

b) az üzemeltető nevét,

c) a természetes személy üzemeltető lakóhelyének, amennyiben az üzemeltető jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany székhelyének címét,

d) a természetes személy üzemeltető adóazonosító jelét, amennyiben az üzemeltető jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany adószámát,

e) az üzemeltetésért felelős személy

ea) nevét,

eb) címét,

ec) képzettségének megjelölését és a képzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát,

f) az üzemeltetni kívánt spermatároló központ címét,

g) a tárolni vagy forgalmazni kívánt sperma donor állatfajának és fajtájának megnevezését."

(2) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell a spermatároló központ kialakításának, felszereltségének és üzemeltetési feltételeinek állategészségügyi jogszabályoknak való megfelelését."

(3) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedély tartalmazza a 2. § (3) bekezdése szerinti adatokat, valamint a spermatároló központnak a tenyésztési hatóság által kiadott engedélyezési számát."

(4) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 7. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A spermatároló központ a beérkezett szállítmányok eredeti kísérő okmányait megőrzi. A spermatároló központ megszűnése esetén ezen okmányokat a jogutódnak vagy az érintett államilag elismert tenyésztő szervezetnek át kell adni. Az okmányok nem selejtezhetőek."

(5) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Mélyhűtött embriók is tárolhatók az engedélyezett spermatároló központokban, amennyiben

a) a tárolást az illetékes hatóság engedélyezte,

b) az embriók megfelelnek a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK irányelv követelményeinek,

c) az embriókat elkülönített tároló edényekben helyezik el az engedélyezett sperma tárolására szolgáló helyiségekben."

(6) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 8. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Spermát értékesítésre felkínálni, illetve értékesíteni a spermatároló központból csak abban az esetben lehet, ha]

"c) a sperma mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkező apaállattól származik,"

(7) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Szabályzatot a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja) 2010. december 31-ig készíti el, hogy az egyúttal megfeleljen a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK irányelvnek (a továbbiakban: 88/407/EGK irányelv)."

(8) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A spermatároló központokat a területileg illetékes kerületi hivatalnak kockázati tényezők figyelembevételével rendszeresen, legalább évente kétszer ellenőriznie kell, amelynek során állandó jelleggel ellenőrzi az engedélyezés és működtetés állategészségügyi feltételeit. Az ellenőrzés legalább egyike a tenyésztési hatósággal együtt történik. Az ellenőrzés az engedélyesre és üzemeltetőre egyetemlegesen kiterjed."

(9) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 11. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az MgSzH Központja az engedélyezett spermatároló központok jegyzékét, valamint az üzemeltetési engedély számát az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és saját honlapján közzéteszi."

(10) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 16. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § E rendelet a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről szóló 1987. június 18-i 87/328/EK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2005/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 88/407/EGK irányelvnek való megfelelést szolgálja."

6. A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"b) törzsállomány azonosító szám: a Baromfi Információs Rendszer (a továbbiakban: BIR) által képzett és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja) által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosítására szolgál;

c) Útmutató: az MgSzH Központja által készített és honlapján közzétett BIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató;"

(2) A 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 3. §-ának(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Baromfikeltető állomás a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) engedélyével üzemeltethető."

(3) A 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § és 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet az MgSzH Központja honlapján közzétett nyomtatványon a keltető üzem üzemeltetőjének kell benyújtania.

(2) A kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a) a keltető üzem címét, telefonos elérhetőségét;

b) a keltetőgépek típusát és kapacitását tyúktojás egyenértékben számolva;

c) keltetési tevékenységét irányító személy szakképesítésének megnevezését.

(3) A kérelemhez csatolni kell a keltetési tevékenységet irányító személy szakképesítéséről szóló dokumentum hiteles másolatát. A keltető üzemeltetési tevékenységét irányító személynek legalább mezőgazdasági szakközépiskolai végzettséggel vagy baromfikeltető szaktanfolyamon szerzett bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A nem szakirányú középfokú végzettség is elfogadható egy alkalommal, amennyiben a keltetésvezető a munkaviszonyt igazoló dokumentumok csatolásával legalább öt év baromfikeltetői gyakorlatot tud igazolni.

(4) Az MgSzH területi szerve a keltető üzemben az engedélyezési eljárás részeként helyszíni szemlét tart, melynek keretében megvizsgálja a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

(5) Az üzemeltetési engedély nem érinti a működtetéssel kapcsolatos egyéb jogszabályokban előírt engedélyeket.

5. § Az MgSzH Központja az üzemeltetési engedéllyel rendelkező keltető üzemek listáját az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és saját honlapján közzéteszi."

(4) A 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 8. §-ának(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A keltető- és tenyésztojásoknak

a) belföldi tojások esetén az adott fajta tenyésztési programjában meghatározott jelöléssel kell rendelkezniük,

b) a külföldről beszállított tojások esetében a jelölés nem lehet összetéveszthető, vagy ellentétes a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló 2007. október 22-i 1234/2007 EK rendeletben foglaltakkal és ezen rendelet végrehajtási rendeleteinek előírásaival."

(5) A 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/B. § A bizottsági rendelet 8. cikkében előírt tájékoztatást a Központi Statisztikai Hivatal a statisztikáról szóló törvény, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerint végzi."

(6) A 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 1. számú mellékletének 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mintavételi eljárás]

"2.1. A hatósági mintavételt az MgSzH területi szerve hajtja végre."

7. A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 4. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[A juhfélék egyedeit, mielőtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésőbb 6 hónapos korukig az útmutatóban meghatározott módon juh ENAR-számmal a következők szerint kell megjelölni:]

"d) a 21/2004/EK rendelet mellékletének A. szakasz 8. pontja alapján az engedélyezett állatkert írásban benyújtott kérelmére a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) engedélyezheti az a)-c) pontokban meghatározott azonosítási követelményektől való eltérést."

(2) A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 5. §-a a következő e)-f) pontokkal egészül ki:

[A kecskefélék egyedeit, mielőtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésőbb 6 hónapos korukig az útmutatóban meghatározott módon kecske ENAR-számmal a következők szerint kell megjelölni:]

"e) a 21/2004/EK rendelet mellékletének A. szakasz 8. pontja alapján az engedélyezett állatkert írásban benyújtott kérelmére az MgSzH területi szerve engedélyezheti az a)-d) pontokban meghatározott azonosítási követelményektől való eltérést,

f) a 4. § d) pontja valamint az e) pont alapján engedélyezett eltérések nem veszélyeztethetik az azonosítási adatoknak az országos számítógépes adatbázisba történő befogadhatóságát. Az engedélyezett eltérésekről az MgSzH területi szerve a juh/kecske országos számítógépes adatbázist értesíteni köteles."

(3) A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állatok jelölését - az e rendeletben, illetve az útmutatóban meghatározottak szerint - kizárólag az alábbi személyek végezhetik:]

"c) állat-egészségügyi intézkedés kapcsán szükségessé váló jelölés esetén az MgSzH területi szerve által kijelölt jogosult állatorvos, vagy hatósági állatorvos, a harmadik országból behozott állat esetében szükséges jelölés esetén az MgSzH területi szerve által megbízott területi felelős."

(4) A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az MgSzH Központ, illetve az MgSzH területi szerve ellenőrzést végez, az ellenőrzés során a fél évesnél idősebb juh- és kecskefélék esetében 50 egyed állománynagyságig az összes állatot, 51-500 közötti állománynagyságnál 50 egyedet, 500-nál nagyobb állomány esetében az összes állat 10%-át kell ellenőrizni. Ha a minta alapján a hiba mértéke meghaladja az 5%-ot, akkor az összes egyedet ellenőrizni kell."

(5) A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet, a Bizottság 933/2008/EK rendelete, a Bizottság 968/2006/EK rendelete, a Bizottság 759/2009/EK rendelete és a Bizottság 506/2010/EU rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

8. A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása

8. § A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "az MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)" szövegrész lép.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

10. § (1) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 3. §-a (1) bekezdésében az "illetve a vágójuhokra" szövegrész helyébe az "a vágójuhokra" szövegrész, a 3. §-a (2) bekezdésében az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja)" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központja" szövegrész, a 10. §-a (5) bekezdése b) pontjában a "földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "agrárpolitikáért felelős" szövegrész, a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész, az 5. §-a (4) bekezdésében és a 9. §-a (3) bekezdésében "A hatósági ellenőrzés alapján az MgSzH Központja határozatban" szövegrész helyébe a "A hatósági ellenőrzés alapján az MgSzH Központja" szövegrész, 10. §-a (6) bekezdésében az "érvényes" szövegrész helyébe a "hatályos" szövegrész, a 19. §-a (2) bekezdésében az "ezzel egyidejűleg értesíti az illetékes területi szervét" szövegrész helyébe az "és az erről szóló határozatát közli az MgSzH illetékes területi szervével is" szövegrész lép.

(2) A 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet 1. §-ában az "az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI)" szövegrész helyébe az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész, 3. §-a (1) bekezdése a) pontjában az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész, d) pontjában az "a külön jogszabály" szövegrész helyébe az "a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló miniszteri rendelet" szövegrész, h) pontjában a "[Tv. 41. § (2) bekezdés f) pontja]" szövegrész helyébe a "[Tv. 41. § (1) bekezdés e) pontja]" szövegrész, i) pontjában a "külön jogszabály" szövegrész helyébe a "a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló miniszteri rendelet" szövegrész, j) pontjában az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész, k) pontjában az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész, 4. § (1) bekezdésében az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész, (3) bekezdésében az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész, az "OMMI-nek" szövegrész helyébe az "MgSzH-nak" szövegrész, (4) bekezdésében az "OMMI" szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész lép.

(3) A 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 2. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a "szervezettel" szövegrész helyébe "tenyésztő szervezettel" szövegrész, az "import" szövegrész helyébe a "behozatal" szövegrész, az "illetékes" szövegrész helyébe az "érdekelt" szövegrész, d) pontjában a "szervezettel" szövegrész helyébe az "tenyésztő szervezettel" szövegrész, 4. §-ának (4) bekezdésében a "külön jogszabályban" szövegrész helyébe a "a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben" szövegrész lép.

(4) A 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "bivaly," szövegrész helyébe a "bivaly, zebu," szövegrész, 2. §-ának 2. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja)" szövegrész, 3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 4. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 4. §-ának (3) bekezdésében a "bejelentő" szövegrész helyébe a "kérelmező" szövegrész, 6. §-ának (2) bekezdésében az "f) pontjában" szövegrész helyébe az "e) pontjában" szövegrész, 7. §-ának (2) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 8. §-ának (3) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, a "bejelentő" szövegrész helyébe a "kérelmező" szövegrész, az "a vizsgálatot lezárja, és a kérelmet elutasítja" szövegrész helyébe az "az eljárást megszünteti" szövegrész, 9. §-ában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 10. §-ának (2) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 11. §-ának (2) bekezdésében a "bejelentéskor" szövegrész helyébe a "kérelem benyújtását követően" szövegrész, 12. §-ának (1) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, (2) bekezdésében az "MgSzH" szövegrészek helyébe az "MgSzH Központja" szövegrészek, 13. §-ának (1) bekezdésében az "MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjának" szövegrész, (4) bekezdésben az "MgSzH" szövegrészek helyébe az "MgSzH Központja" szövegrészek, (5) bekezdésben az " MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, a "kérelem elutasítására tesz javaslatot" szövegrész helyébe a "kérelmet elutasítja" szövegrész, (6) bekezdésben az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 14. §-ának (1) bekezdésében az "MgSzH" szövegrészek helyébe az "MgSzH Központja" szövegrészek, (2) bekezdésben az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 15. §-ának (1) bekezdésében az "MgSzH" szövegrészek helyébe az "MgSzH Központja" szövegrészek, (2) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, (3) bekezdésében az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, (5) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, (6) bekezdésében az "MgSzH-hoz" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjához" szövegrész, 16. §-ának (1) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, a "Felülvizsgálati - és Fajtaelismerési Szabályzatban" szövegrész helyébe a "Felülvizsgálati Szabályzatban, valamint a Fajtaelismerési Szabályzatban" szövegrész, 16. § (3) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 17. §-ának (2) bekezdésében az "(1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az"Átv. 23. § (1) bekezdése" szövegrész, (3) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 17. §-ának (4) bekezdésében az "a tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központja" szövegrész, 1. számú melléklet I. rész 1.2. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 1.3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 2.6. pontjában az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, 2.7. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, II. rész 1.11. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 2. pontjában az "MgSzH-val" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjával" szövegrész, 3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 4. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 2. számú melléklet I. rész 1.2. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 1.3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 2.5. pontjában az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, 2.6. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, II. rész 2.1. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 2.11. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 3. pontjában az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, 5. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 3. számú melléklet I. rész 3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 4. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 5. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 6. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 12. pontjában az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, II. rész 4. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 6.2.2. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe a "MgSzH Központja" szövegrész, 6.2.6. pontjában az "érvényességének" szövegrész helyébe a "hatályosságának" szövegrész, 9. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 10. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 4. számú melléklet I. rész 3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 4. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 5. pontjában az "MgSzH" szövegrészek helyébe az "MgSzH Központja" szövegrészek, a "szabályzat" szövegrész helyébe a "Szabályzat" szövegrész, 11. pontjában az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 5. számú melléklet I. rész 1.2. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, az 1.3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 2.4. pontjában az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjánál" szövegrész, 2.5. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, II. rész 1.12. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe a "MgSzH Központja" szövegrész, 2. pontjában az "MgSzH-val" szövegrész helyébe az "MgSzH Központjával" szövegrész, 2.1. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 6. számú melléklet I. rész 1.2. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 1.3. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 2.4. pontjában az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 7. számú melléklet címében a "fajták" szövegrész helyébe a "fajok fajtáinak" szövegrész, 1. pontjában a "Szarvasmarha" szövegrész helyébe "Szarvasmarhafélék" szövegrész, 8. számú mellékletében a "Hal" cím alatt az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, 9. számú mellékletében a "Sertés" cím alatt az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, a "Nyúl" cím alatt az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész, a "Hal, méh" cím alatt az "MgSzH" szövegrész helyébe az "MgSzH Központja" szövegrész lép.

(5) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében a "bivaly," szövegrész helyébe a "bivaly, zebu," szövegrész, 1. §-ának (3) bekezdésében a "külön" szövegrész helyébe a "vonatkozó" szövegrész, 3. §-ának (3) bekezdésében az "a)-h)"szövegrész helyébe az "a)-f)" szövegrész, az "az üzemeltetési engedély módosításáról határozatot hoz" szövegrész helyébe az "az üzemeltetési engedélyt módosítja", a 6. §-ának (1) bekezdésében a "külön jogszabály" szövegrész helyébe a "mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló miniszteri rendelet" szövegrész, 6. §-ának (2) bekezdésében az "állat-egészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szerve" szövegrész, 8. §-ának b) pontjában a "vonatkozó külön jogszabály" szövegrész helyébe a "tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló miniszteri rendelet" szövegrész lép.

(6) A 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében az "A tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központja és az MgSzH területi szerve" szövegrész, 7. §-ának (1) bekezdésében az "a tenyésztési hatóságtól" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervétől" szövegrész, 8. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a "főkönyvében" szövegrész helyébe a "tenyésztési főkönyvében" szövegrész, az "a tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szövegrész, 9/A. §-ának (3) bekezdésében az "a tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe az "az MgSzH Központja" szövegrész, az "a területileg illetékes állategészségügyi hatóságot" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szervét" szövegrész, 9/A. §-ának (4) bekezdésében az "A tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe az "Az MgSzH Központja" szövegrész, 10. §-ának (1) és (3) bekezdésében az "a tenyésztési hatóság" szövegrész helyébe az "az MgSzH területi szerve" szövegrész lép.

11. § Hatályát veszti

a) a 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja, valamint a melléklet "Az R. 3. § (1) bekezdés f) pontja alapján:" című táblázata;

b) a 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 4. §-a (5) bekezdésének második mondata, valamint 20. §-ának (4) bekezdése;

c) a 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (1) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése, 17. §-ának (1) bekezdése és a 18. §-ának (2) és (3) bekezdései;

d) a 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében a "külön" szövegrész, 2. §-ának (5) bekezdése, 3. §-ának (1) és (5) bekezdései, valamint 11. §-ának (3) bekezdése;

e) a 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései, 7. § (2)-(3) bekezdései, 10. § (1) bekezdés a)-b) pontjai, 10. § (2) bekezdése, 11. § (2)-(3) bekezdései.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Tartalomjegyzék