Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ezt a rendeletet a Magyarország joghatósága alól mentességet élvező személyekre és szervezetekre, a mentességet biztosító nemzetközi egyezményekre és a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kell alkalmazni."

(2) A KR. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvételére és visszavonására, az előzetes eredetiségvizsgálatra, a származás-ellenőrzési eljárásra és a jármű hivatalból indított forgalomból történő kivonására vonatkozó szabályok a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek tagjaira nem alkalmazhatóak."

2. § A KR. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § A megye területére kiterjedő illetékességgel a megyeszékhelyen működő járási hivatal hatáskörébe tartozik

a) a "P" és a "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával,

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, és

c) a b) pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának változásával

kapcsolatos feladatok ellátása."

3. § A KR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2. harmadik ország: az EGT-államon kívüli országok;

3. harmadik ország állampolgára:

3.1. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, valamint

3.2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó EGT-állam állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja;

4. használt jármű: az új járműnek nem minősülő jármű;

5. lakcím: a természetes személy ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, mindezek hiányában szálláshelye;

6. nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartás;

7. Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II): az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott információs rendszer;

8. szokásos tartózkodási hely:

8.1. az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint

8.2. azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;

9. új jármű: a gyártótól, forgalmazótól vagy kereskedelmi szervezettől közvetlenül megszerzett, a nyilvántartásba még ideiglenesen sem vett jármű;

10. vezetői engedély cseréje: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély helyett;

11. vezetői engedély honosítása: vezetői engedély kiállítása egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetői engedély helyett;

12. vezetői engedély pótlása: vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar vagy egy más EGT-állam hatósága által kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett.

(2) Ha e rendelet viszonosságról rendelkezik, akkor a viszonosság fennállása tekintetében a közlekedésért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter nyilatkozata az irányadó."

4. § A KR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az e rendeletben meghatározott járművezetésre jogosító okmány:

a) a vezetői engedély,

b) a nemzetközi vezetői engedély.

(2) Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas:

a) a vezetői engedélyben feltüntetett kategória tekintetében a lejárt érvényességű vezetői engedély és a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig.

b) a külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarország területén történő elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a bejelentésről szóló jegyzőkönyv és a vezetői engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetői engedély adataira, érvényességére és a vezetési jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig.

c) az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig."

5. § A KR. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzetközi kategóriára, valamint a "TR" és "V" nemzeti kategóriára megszerzett vizsga a vezetői engedélybe bejegyzett kategória érvényességi idejének lejárta után is - ha a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról szóló miniszteri rendelet egészségi alkalmasságot nem ír elő - jogosít a 4. mellékletben meghatározott járművek vezetésére.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedélyt állít ki, ha az ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott vezetési jogosultságát kívánja gyakorolni."

6. § A KR. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A "kezdő vezetői engedély" minősítés a vezetői engedély visszavonásának leteltét követően újra kezdődik, ha annak 2 éves időtartama alatt a vezetői engedély jogosultját közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától."

7. § A KR. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

(2) Nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani.

(3) A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év.

(4) A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.

(5) A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.

(6) A nemzetközi vezetői engedély igénylésére irányuló kérelmét az ügyfél a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is benyújthatja.

(7) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is intézhető. Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt - a kérelem teljesíthetősége esetén - a Hivatal 15 napon belül postai úton kézbesíti. Az elkészült okmány az ügyfél rendelkezése szerint átvehető postai kézbesítés útján vagy a Hivatalnál.

(8) A nemzetközi vezetői engedély adattartalmát az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 3. törvényerejű rendelet határozza meg."

8. § A KR. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata és a nem magyar állampolgár kérelme ezen okmány honosítására vagy cseréjére irányul. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van."

9. § (1) A KR. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Közlekedési alapismeretekből tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására, ha

a) a külföldi vezetői engedélyt nem a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban állították ki és

b) a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethető az 1. és 2. mellékletben meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmának."

(2) A KR. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekből tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására, ha

a) a külföldi vezetői engedélyt nem a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban állították ki és

b) a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján sem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethető meg az 1. és a 2. mellékletben meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmának."

(3) A KR. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A közlekedési igazgatási hatóság a Hivatal útján megkeresi a harmadik ország hatóságát, ha a magyar vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás során kétség merül fel a benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy az ügyfél vezetési jogosultságával kapcsolatban."

10. § A KR. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A közlekedési igazgatási hatóság a Hivatal útján megkeresi a más EGT-állam hatóságát, ha a magyar vezetői engedély kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás során kétség merül fel a benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy az ügyfél vezetési jogosultságával kapcsolatban."

11. § A KR. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közlekedési igazgatási hatóság visszaadja a honosítás során bevont, külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt a harmadik ország állampolgárának, ha az úgy nyilatkozik, hogy az ország területét elhagyja. A külföldi vezetői engedély akkor adható vissza, ha azt a Hivatal a kiállító hatóságnak még nem küldte meg, és az ügyfél a magyar vezetői engedélyt a külföldi vezetői engedély átvételével egy időben leadja. A közlekedési igazgatási hatóság ennek tényét a nyilvántartásban rögzíti."

12. § A KR. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiállítja, cseréli vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve eltűnés esetén pótolja:

a) a vezetői engedélyt (5. melléklet),

b) a nemzetközi vezetői engedélyt (9. melléklet)."

13. § A KR. 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/A. § Ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott érvényes vezetői engedély kategóriához tartozó "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-nyal, akkor a vezetői engedély kiadása, pótlása, cseréje, honosítása tárgyában általa kezdeményezett eljárás során kérelmezheti a részére kiadásra kerülő vezetői engedélyben a 95. számú közösségi kód feltüntetését a megfelelő vezetői engedély kategóriához tartozóan a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" időbeli hatályával megegyező időtartamra."

14. § (1) A KR. 36. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)

"b) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig:

ba) a vezetői engedély helyszíni elvételének napjától, vagy ennek hiányában

bb) a büntetőeljárás megindításának napjától, vagy

bc) ismeretlen tettes ellen, a 32. § a) pontjában meghatározott bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult eljárás esetén a megalapozott gyanú közlésének napjától."

(2) A KR. 36. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)

"d) az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig

da) az alkalmatlanság megállapításának a napjától, ha a járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítették,

db) az eljáró hatóság értesítése alapján az elmulasztott határnaptól, ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető önhibájából nem jelent meg, vagy"

(3) A KR. 36. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Ha a vezetői engedély, az annak kiadása alapjául szolgáló okmány, vagy az ezekbe tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz, a nyomozó hatóság lefoglalást megszüntető, vagy a büntetőeljárást lezáró határozata alapján, továbbá a más EGT-állam illetékes hatóságának értesítése alapján a közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedélyt visszavonja és egyidejűleg intézkedik az engedélynyilvántartásban szereplő valótlan adatok javítására, törlésére vagy az okmány érvénytelenítését követő selejtezésre."

15. § A KR. 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41/A. § A Hivatal gondoskodik a figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő elhelyezéséről vagy törléséről az okmány érvénytelensége vagy megkerülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetésével egyidejűleg, a 26. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá ha a vezetői engedély nincs a hatóság birtokában, akkor a 36. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben. Az engedély-nyilvántartásban hamis vagy meghamisított érvénytelenségi okkal szereplő vezetői engedélyről akkor kell figyelmeztető jelzést továbbítani a SIS II-be, ha a hamis vagy meghamisított okmány elvétele, lefoglalása vagy bevonása tényét az engedély-nyilvántartásba nem jegyezték be."

16. § (1) A KR. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha

a) a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával igazolták vagy, ha azt nem magyar nyelven állították ki, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták,

c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte,

d) a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű műszaki adatait és műszaki alkalmasságát, és

e) a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel)."

(2) A KR. 42. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza."

(3) A KR 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A forgalomba helyezést megelőzően el kell végezni a jármű származás-ellenőrzését, ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során

a) nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, vagy

b) a harmonizált forgalmi engedély

ba) I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy

bb) I. részből áll, de az nem az eredeti okmány."

(4) A KR. 42. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, a törzskönyv és a rendszámtábla, valamint a regisztrációs matrica arra a járműre érvényes, amelyre azt kiadták, vagy engedélyezték."

17. § A KR. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban."

18. § A KR. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az üzemben tartó teljes körűen gyakorolja a jármű használatával és forgalomban tartásával kapcsolatos jogokat, valamint felelős az üzembentartót terhelő kötelezettségek teljesítéséért mindaddig, amíg a jármű tulajdonosa a közlekedési igazgatási hatóság felé tett egyoldalú nyilatkozattal az üzemben tartás jogát tőle vissza nem vonja. Ez magában foglalja különösen a gépjármű felelősségbiztosítási kötelezettséget, a jármű időszakos vizsgálati kötelezettségét, forgalomból történő ideiglenes kivonásának és a kivonás megszüntetésének és a jármű ismételt forgalomba helyezése kezdeményezésének jogát, továbbá az üzemben tartói adatok változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, a rendszámtábla, az érvényesítő címke, a környezetvédelmi plakett és a regisztrációs matrica pótlásának kezdeményezését."

19. § A KR. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a jármű külföldi természetes személy tulajdonosa nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel és a forgalomba helyezési vagy tulajdonjog-változás bejegyzésére irányuló eljárást a leendő magyarországi üzemben tartó végzi, a törzskönyvet a tulajdonos által közjegyzői vagy ügyvédi okiratban meghatalmazott személy személyesen veheti át."

20. § A KR. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a jármű forgalomba helyezését, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását, ha a jármű tulajdonjogát és származását hitelt érdemlően nem igazolják. Ha a járművet ennek ellenére forgalomba helyezték, a közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomban való további részvételét megtiltja és a forgalmi engedélyt, valamint a törzskönyvet bevonja."

21. § A KR. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja

a) öröklés,

b) gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

c) a közös tulajdon megszüntetése, ha a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül vagy annak jogalapja közös tulajdon létesítése, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

d) a pénzügyi lízingszerződés teljesítése, amelynek során a jármű nyilvántartott üzemben tartója a jármű tulajdonjogát megszerzi,

e) állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,

f) a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést."

22. § A KR. 60. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

"a) a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik, továbbá nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek, valamint azok tagjai és családtagjai - amennyiben arra törvény rendelkezései lehetőséget adnak - járműveire DT betűjelű,"

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

23. § (1) A KR. 70. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni

a) a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése,

b) a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása,

c) a gépjármű-fenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenység (a javítást megelőző vagy azt követő kipróbálás), és

d) a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzése

céljából.

(2) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, azonban ez esetben a jármű használata során a gépjárműkereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel fennállását a járműjavító szervezet által kiadott okirattal köteles igazolni."

(2) A KR. 70. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az indítási naplóval és a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló okirattal a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás fennállását."

24. § A KR. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"73. § Ha a jármű üzemeltetési jellege vagy üzemben tartója (tulajdonosa) megváltozik, a rendszámra való jogosultságot felül kell vizsgálni, indokolt esetben a rendszámtáblát ki kell cserélni."

25. § A KR. 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"75/A. § A Hivatal az állandó rendszámtábla elvesztése, eltulajdonítása, megkerülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetésével egyidejűleg gondoskodik a figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő elhelyezéséről vagy törléséről a 75. § (8)-(11) bekezdéseiben meghatározott esetekben. Ezen rendelkezések a négykerekű segédmotoros kerékpárokra nem vonatkoznak."

26. § A KR. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A címkével a járművet

a) az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,

b) egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság igazolása vagy a nyilvántartásban szereplő adatok alapján látja el."

27. § A KR. 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közlekedési igazgatási hatóságok műszaki érvényességet igazoló címkével való ellátása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladatkörébe tartozik. A Hivatal az általa lefolytatott eljárásokban felhasználásra kerülő műszaki érvényességet igazoló címke beszerzéséről saját hatáskörben gondoskodik."

28. § A KR. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"78. § A műszaki érvényességnek a nyilvántartásból történő megállapítása esetén az érvényesség lejárati határnapjaként az érvényesség hónapjának utolsó napját kell bejegyezni."

29. § A KR. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A forgalmi engedély jogosítottján kívüli személy Magyarországon forgalomba helyezett járművel az ország területét harmadik ország irányába csak a forgalmi engedély jogosítottjának közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásával hagyhatja el, kivéve a 74. §-ban meghatározott járműveket."

30. § A KR. 84. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törzskönyv kiadására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság által elvégzett adatfelvétel alapján a törzskönyv "Hivatalos feljegyzések" rovatában feltüntetésre kerül:)

"d) az "előzetes eredetiségvizsgálat alól mentesült" bejegyzés, ha a jármű forgalomba helyezése vagy tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül történik."

31. § A KR. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolhatja:

a) a jármű kereskedelmi értékesítéséről szóló, a jármű azonosító adatait tartalmazó számla,

b) a külföldön már forgalomba helyezett járműveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,

c) az árverési jegyzőkönyv,

d) a gyártó számlája,

e) a jogerős bírósági határozat,

f) a hagyatékátadó végzés,

g) az ajándékozást igazoló okirat,

h) az adásvételi szerződés,

i) a fődarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy

j) a járműkísérő lap."

32. § A KR. 87. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és ezt a tényt a döntés jogerőre emelkedését követően nyilvántartásba bejegyzi, ha a nyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli ezt a változást, és

a) az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, valamint a bejelentést az arra történő felhívás kézhezvételét követően 5 napon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, vagy

b) az új tulajdonos személye nem állapítható meg."

33. § A KR. 92. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, amelynek érvényességi ideje 3 nap. Ezen ideiglenes forgalomban tartási engedély kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából a jármű telephelye és a gépjármű-fenntartó telephelye, vagy az eredetiségvizsgálat, továbbá a hatósági vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít."

34. § A KR. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"94. § Tehergépkocsinak személyszállító járművé történő engedélyezett átalakítása esetén a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a jármű kategóriájának megváltoztatása a nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe akkor jegyezhető be, ha a vám és nem közösségi adók, díjak különbözetét megfizették, vagy a kötelezett ez alól mentesült és az erre vonatkozó okmányokat, valamint átalakítás esetén az ügyfél a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot bemutatta és a közlekedési igazgatási hatóság a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a vámhatóság adatbázisában ellenőrizte."

35. § A KR. 106. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltakat a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összefüggésben a 70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott járműgyártó esetében nem kell alkalmazni, amennyiben a járműgyártó a visszavonást elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig hitelt érdemlően igazolja az indítási napló hiányzó vagy olvashatatlan adatait."

36. § A KR. a következő 107/A. §-sal egészül ki:

"107/A. § (1) A rendszámtábla, indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy ideiglenes forgalmi engedély visszavonásának időtartamát azok helyszíni elvételének időpontjától kell számítani.

(2) Amennyiben a hatósági engedélyt, jelzést vagy az indítási naplót a helyszínen nem vették el, a visszavonás időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedése, vagy fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését megelőzően azokat leadta. Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás időtartamát számítani.

(3) A visszavonást elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől, vagy fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától számított 5 napon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a rendszámtáblát, indítási naplót, ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy ideiglenes forgalmi engedélyt le kell adni."

37. § A KR. 108. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A forgalomból kivonást kezdeményező hatóság a 101. § (1) bekezdés j) pontban meghatározott esetben a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot. Az értesítés alapján a forgalomból kivont járművet, a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni. Az értesítéssel egyenértékű, ha a közlekedés igazgatási hatóság az ellenőrző hatóság által vezetett nyilvántartásba történő bekérdezéssel értesül a bírság megfizetésének tényéről."

38. § A KR. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"112. § A közlekedési igazgatási hatóság az okmány visszavonásával egyidejűleg intézkedik a nyilvántartásban szereplő valótlan adatok javításáról, az okmány érvénytelenítését követő selejtezésről, valamint a nyilvántartásban szereplő azonosító adatok szerinti jármű valós műszaki adatainak megfelelő okmány kiadásáról, ha a járműhöz tartozó forgalmi engedély, törzskönyv vagy az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, adatot, jogosultságot tartalmaz, a nyomozó hatóság lefoglalást megszüntető, vagy a büntetőeljárást lezáró határozata alapján."

39. § (1) A KR. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járművezető köteles a jogszabályban meghatározottakon túl

a) vezetés közben magánál tartani a vezetésre jogosító okmányt, valamint

aa) a mozgáskorlátozottak esetén az orvosi alkalmasságára, a vezetési feltételekre vonatkozó külön jogszabályban előírt korlátozást tartalmazó mellékletet,

ab) a pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, vagy annak igazolását is - kivéve a közúti közlekedési szolgáltatást személygépkocsival végző járművek vezetőit -, ha a pályaalkalmassági minősítés a vezetői engedélyből nem állapítható meg,

ac) a 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az eltiltó határozatot,

b) a közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni

ba) a személyazonosságát igazoló és a vezetésre jogosító okmányt és annak mellékletét,

bb) a forgalmi engedélyt."

(2) A KR. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vezetési jogosultság szünetelése esetén a közlekedési igazgatási hatóság döntésével visszavont okmányt a döntés jogerőre emelkedését, a döntés a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatóvá nyilvánítása esetén pedig a döntés közlését követő nyolc napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni."

40. § A KR. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"121. § Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv,

b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv, és az azt módosító 96/47/EK, 97/26/EK tanácsi irányelv, 2000/56/EK bizottsági irányelv, 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2006/103/EK tanácsi irányelv, 2008/65/EK bizottsági irányelv és 2011/94/EU bizottsági irányelv,

c) az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

d) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdése, 2. cikk (1) és (2) bekezdése, 3. cikk (1) és (2) bekezdése, 4. cikk (1)-(6) bekezdése, 5. cikk (1) bekezdése, 6. cikk (1)-(3) bekezdése, 7. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja, (2) és (3) bekezdése és (5) bekezdés a)-c) pontja, 11. cikk (1) bekezdése és (2)-(6) bekezdése, 12. cikke, 13. cikke, 15. cikke, 16. cikk (1) és (2) bekezdése, I. Melléklete,

e) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv."

41. § (1) A KR. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A KR. 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A KR. 19. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

42. § A KR.

a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a "kivéve a 11. § (2) bekezdésében vagy a 37. §-ban szabályozott eseteket" szövegrész helyébe a "kivéve a 37. §-ban szabályozott eseteket" szöveg,

b) 16. § (1) bekezdés b) pontjában az "akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését" szövegrész helyébe az "akinek kényszergyógykezelését" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdés d) pontjában a "cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság" szövegrész helyébe a "cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság" szöveg,

d) 30. § (2) bekezdésében a "következő PÁV kategóriákat" szövegrész helyébe a "következő pályaalkalmasságvizsgálati (a továbbiakban: PÁV) kategóriákat" szöveg,

e) 60. § (1) bekezdésében az "üzemeltetőjét" szövegrész helyébe a "tulajdonosát (üzembentartóját)" szöveg,

f) 74. § (1) bekezdésében a "Rendőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg,

g) 108. § (1) bekezdésében a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó" szöveg,

h) 109. § (4) bekezdésében a "tíz év" szövegrész helyébe az "öt év" szöveg,

i) 110. § (7) bekezdésében a "tíz év" szövegrész helyébe az "öt év" szöveg,

j) 6. melléklete címében a "Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei" szövegrész helyébe a "Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei 2013. január 18-ig" szöveg

lép.

43. § Hatályát veszti a KR.

a) 24. § (3) bekezdése,

b) 8. mellékletének 72. pontja, 74-77. pontja,

c) 9. melléklete,

d) 19. melléklet II. fejezet 1. pont B) pontjának c) alpontja,

e) 19. melléklet II. fejezet 2. pont B) pontjának c) alpontja,

f) 19. melléklet II. fejezet 3. pont B) pontjának d) alpontja,

g) 19. melléklet IV. fejezet 1. pont a) alpontja.

44. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § (2) bekezdése, a 21. §, a 34. §, a 41. § (3) bekezdése, a 42. § b)-c) és g) pontja és a 43. § d)-f) pontja 2014. március 15-én lép hatályba.

45. § Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák 2013. január 18-ig

"A" kategória- motorkerékpár
"A" korlátozott kategória- legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt
meg nem haladó motorkerékpár
"A1" alkategória- a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó
hajtómotorral ellátott motorkerékpár
"B" kategóriaa) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van.
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény.
E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb
4250 kg.
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy
a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató
jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes
össztömege legfeljebb 3500 kg
"C" kategória- az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű
pótkocsiból álló járműszerelvény
"C1" alkategória- az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg,
valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"D" kategória- az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló
járműszerelvény
"D1" alkategória- az autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van,
valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"E" kategória- gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény (csak kombinált
kategóriaként adható ki),
- kombinált kategóriák:
a) "B+E": "B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény a "B" járműkategória c) pontjában meghatározottak kivételével;
b) "C1 +E": A "C1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege sem haladja meg a vontató jármű saját tömegét;
c) "C+E": A "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény;
d) "D1+E": A "D1" alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét,
amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják;
e) "D+E": "D" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják

Nemzeti kategóriák 2013. január 18-ig

"K" kategória- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
"T" kategória- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
"M" kategória- segédmotoros kerékpár
- állati erővel vont jármű hajtására
- kerti traktor (16. életév betöltése után)
"TR" trolibusz- trolibusz
- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- segédmotoros kerékpár
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
"V" kategória- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására

2. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A KR. 8. mellékletének módosítása

1. A KR. 8. melléklete a következő 46. ponttal egészül ki:

"46. Csak tricikli"

2. A KR. 8. mellékletének 73. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"73. "B" kategóriájú, négykerekű gépi meghajtású járművekre korlátozva (B1)"

3. A KR. 8. mellékletének 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"78. Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva"

4. A KR. 8. mellékletének 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"79. A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkező járművekre korlátozva

79.01. Kétkerekű, oldalkocsi vagy oldalkocsi nélküli járművekre korlátozva

79.02. AM kategóriájú, háromkerekű vagy könnyű négykerekű járművekre korlátozva

79.03. Triciklire korlátozva

79.04. Tricikli és 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére korlátozva

79.05. Tricikli és 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére korlátozva

79.06. A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárok

79.07. BE kategóriájú járművek, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot."

5. A KR. 8. melléklete a következő 80-81. ponttal egészül ki:

"80. A kategóriájú motoros tricikli vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 24 év alatti vezetőkre korlátozva

81. A kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 21 év alatti vezetőkre korlátozva."

6. A KR. 8. melléklete a következő 90. ponttal egészül ki:

"90. A jármű átalakításait meghatározó kódokkal együtt használandó kódok."

7. A KR. 8. mellékletének 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"96. B kategóriájú járművek 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsival összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege 3500 kg és 4250 kg közötti."

8. A KR. 8. melléklete a következő 97. ponttal egészül ki:

"97. Nem vezethet olyan C1 kategóriájú járművet, amely a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik."

3. melléklet az 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A KR. 19. mellékletének módosítása

1. A KR. 19. melléklet I. fejezet 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül - be kell mutatni:)

"e) jogi személy esetében

ea) ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,

eb) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot."

2. A KR. 19. melléklet II. fejezet 1. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:

(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)

"f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot."

3. A KR. 19. melléklet II. fejezet 2. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:

(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)

"f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot."

4. A KR. 19. melléklet II. fejezet 3. pont B) pontja a következő g) ponttal egészül ki:

(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)

"g) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot."

5. A KR. 19. melléklet III. fejezet 1. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:

(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)

"f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot."

6. A KR. 19. melléklet III. fejezet 2. pont B) pontja a következő f) ponttal egészül ki:

(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)

"f) a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot."

7. A KR. 19. melléklet V. fejezet A) pontja a következő 10. ponttal egészül ki:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"10. Az opciós jog vagy a tulajdonjogot érintő korlátozás nyilvántartásba vétele vagy törlése esetén a bejegyzés vagy a törlés alapjául szolgáló okirat eredeti példányát."

Tartalomjegyzék