157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában és 17. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 26. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 5/D. § (2) bekezdésében a "más szervhez vezényelt tagjai" szövegrész helyébe a "más szervhez vezényelt vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerven kívüli szervnél szolgálatot teljesítő tagjai",

b) 5/G. § (2) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról"

szöveg lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó szervek) hivatásos állományának tagjai az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az Ebtv. és e rendelet rendelkezései alapján jogosultak azzal, hogy e jogosultságuk nem érinti jogszabály vagy a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, közszolgálati jogviszonyban álló, közalkalmazotti jogviszonyban álló, nyugállományú, valamint katonai intézeti hallgató tagjának, továbbá igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát és gyógykezelését - kérésére, az Ebtv. 18. § (4) bekezdése szerinti jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az egészségi állapota által indokolt, az ágazati jogszabályukban meghatározott egészségügyi szolgáltatónál kell kezdeményezni."

3. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos, szerződéses, kormánytisztviselő és közalkalmazott állománya tekintetében a fegyveres szervek állományában" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban álló állománya tekintetében a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában" szöveg lép.

3. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény" szöveg lép.

4. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. § A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet

a) 6. §-át megelőző alcím címében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó",

b) 6. § (1) bekezdésében az "- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti - fegyveres" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó"

szöveg lép.

5. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

6. § Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet.

6. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2)-(3) bekezdések szerinti kezességérvényesítési eljárás alkalmazandó:]

"d) a Hszt. 172. § (1) bekezdése,"

[szerinti lakáscélú állami készfizető kezességvállalásból származó beváltásokra.]

8. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 6/A. § (1) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 115/A. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 172. § (1) bekezdése",

b) 6/B. § (1) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagja" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagja",

c) 6/B. § (1) bekezdésében a "Hszt. 115/A. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Hszt. 172. § (2) bekezdésében"

szöveg lép.

7. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Központ állománya az együttműködő szervektől - ha jogszabály lehetővé teszi - határozatlan időre, illetve - erre irányuló megállapodás alapján - határozott időre vezényelt, hivatásos állományú munkatársakból és kormánytisztviselőkből áll."

10. § Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a.

8. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóira, valamint" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá" szöveg lép.

(2) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "honvéd tisztjelöltekre" szövegrész helyébe a "honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire" szöveg lép.

9. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stat. r.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:

a) a Készenléti Rendőrség,

b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

c) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet,

d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,

e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ."

13. § A Stat. r. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A Készenléti Rendőrség az ORFK - közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján ellátott - irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként végzi a hatáskörébe utalt költségvetési, vagyongazdálkodási feladatok ellátását."

14. § A Stat. r. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/B. § A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ az ORFK - közvetlenül az ORFK bűnügyi főigazgatója útján ellátott - irányítása alatt, önálló szervként, országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt alábbi feladatokat:

a) nemzetközi szerződések és viszonosság alapján kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi, valamint a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel;

b) az ORFK titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervei részére háttértámogató és ellátó tevékenységet végez, valamint a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján ellátja a határon átnyúló műveletek közül a fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat;

c) gondoskodik a titkos információgyűjtés eszközeinek biztosításáról, a titkos információgyűjtés módszereinek szakszerű alkalmazásáról;

d) végzi a Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységre felhatalmazott szerveinek speciális működési kiadásait fedező ellátmány elosztását;

e) végzi a rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat;

f) körözési nyilvántartási rendszer útján ellátja a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő vagy elhelyezett figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási feladatokat;

g) a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési műveletet végez a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint;

h) a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a biztosítása érdekében együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére - az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben - intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására."

15. § A Stat. r. a következő 10/C. §-sal és 10/D. §-sal egészül ki:

"10/C. § A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelöli ki.

10/D. § A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az ORFK - közvetlenül az ORFK humánigazgatási szolgálatvezetője útján ellátott - irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként végzi az oktatással, képzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős és sport tevékenységgel, a hivatásos állomány alkalmasságával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat:

a) végrehajtja a Rendőrség oktatási, kiképzési stratégiáját, véleményezi, kidolgozza a Rendőrséget érintő oktatási, képzési, kiképzési szakmai anyagokat,

b) kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket, panaszokat,

c) tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát,

d) együttműködik a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel,

e) képviseli a Rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben."

16. § A Stat. r. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

17. § Hatályát veszti a Stat. r.

a) 6. § (1) bekezdés d), i), k), l), m) és n) pontja,

b) 7. §-a,

c) 8. § (2) bekezdésében az " és a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság" szöveg.

18. § A Stat. r. 8. § (1) bekezdésében a "d) és f) pontjában megjelölt" szövegrész helyébe a "b) pontjában megjelölt" szöveg lép.

10. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII." szöveg helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló" szöveg lép.

11. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

20. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy" szövegrész helyébe a "miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja" szöveg lép.

12. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

21. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Hszt. 54. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a kifogástalan életvitel soron kívüli ellenőrzése érdekében a jogosult a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásból történő felmentése napján megkeresi az NVSZ-t. A kifogástalan életvitel ellenőrzését ebben az esetben az elrendeléstől számított 15 napon belül kell befejezni, amely határidőt az elrendelő indokolt esetben egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja."

22. § Az R1.

a) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben" szövegrész helyébe az "A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.)",

b) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az "a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerint más szervnél szolgálatot teljesítők esetén" szövegrész helyébe az "a Hszt. 51. § (2)-(4) bekezdése szerint a rendvédelmi szerven kívül szolgálatot teljesítők esetén",

c) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a "fegyveres szerv" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szerv",

d) 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 10. számú melléklete" szövegrész helyébe az "a Hszt. 3. melléklete",

e) 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "Hszt. 8. számú melléklete" szövegrész helyébe a "Hszt. 2. melléklete",

f) 7. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, és c) pont ca) alpontjában a "beosztását" szövegrész helyébe a "szolgálati beosztását",

g) 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, c) pont cd) alpontjában és d) pont dc) alpontjában az "a Hszt. 10. számú melléklete" szövegrész helyébe az "a Hszt. 3. melléklete",

h) 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "Hszt. 8. számú melléklete" szövegrész helyébe a "Hszt. 2. melléklete",

i) 7. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában és d) pont db) alpontjában a "Hszt. 37/B. § (2) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja"

j) 9. § (2) bekezdésében a "kifogástalan életvitel ellenőrzés" szövegrész helyébe a "kifogástalan életvitel-ellenőrzés"

szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az R1. 8. § (1) bekezdésében az "- a Hszt. 149. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel -" szövegrész.

13. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

24. § Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet.

14. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

25. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében, valamint 3. § (6) bekezdésében a "fegyveres és rendvédelmi" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó" szöveg lép.

15. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésében

a) a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény XXI. fejezete" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme",

b) a "fegyveres szerv" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szerv"

szöveg lép.

16. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § 6. pontjában az "ösztöndíjas hallgatója" szövegrész helyébe a "nem tisztjelölt ösztöndíjas hallgatója" szöveg lép.

(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó" szöveg lép.

17. Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaira",

b) 1. § (2) bekezdésében az "a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak nemzetközi szervezetbe történő vezénylése esetén is" szövegrész helyébe az "akkor is, ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjának az Európai Unió intézményében történő foglalkoztatására külföldre vezényléssel (a továbbiakban: nemzetközi szervezetbe való vezénylés) kerül sor",

c) 8. §-ában az "a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény"

szöveg lép.

18. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

29. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. § c) pontja, a 17-18. §, valamint a 20-22. § hatálya

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre (a továbbiakban együtt: rendvédelmi szervek), és

b) a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jogviszony) álló vagy a Hszt. 93. § (2) bekezdése alapján hivatásos szolgálati jogviszonyban állt hivatásos állomány tagjára (a továbbiakban együtt: hivatásos állományúra)

is kiterjed."

30. § A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

a) 1. § (7) bekezdésében, 2. § c) pont cb) alpontjában, 24. § (5) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi",

b) 2. § d) pontjában az "e) pontja szerinti személyek" szövegrész helyébe a "18. és 19. pontja szerinti személyek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, valamint az Országgyűlési Őrség parancsnoka",

c) 17. § (5) bekezdésében a "11. mellékletében" szövegrészek helyébe a "4. mellékletében",

d) 20. § (5) bekezdésében a "11. mellékletében" szövegrész helyébe a "4. mellékletében",

e) 24. § (3) bekezdésében az "országos parancsnok - a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "országos parancsnokság - a (4) bekezdésben",

f) 24. § (4) bekezdésében

fa) a "Hszt. 66/C. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "Hszt. 93. § (1) bekezdése szerinti",

fb) a "Hszt. 66/C. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "Hszt. 93. § (2) bekezdése szerinti",

g) 25. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "Hszt. 66/A. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "Hszt. 91. § (2) bekezdése",

h) 25. § (1) bekezdés d) pontjában a "Hszt. 66/A. § (8) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Hszt. 91. § (9) bekezdésében",

i) 25. § (2) bekezdésében a "Hszt. 66/A. § (2) bekezdése" szövegrészek helyébe a "Hszt. 91. § (2) bekezdése",

j) 26. § (2) bekezdésében

ja) a "Hszt. 66/C. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "Hszt. 93. § (1) bekezdése",

jb) a "Hszt. 53. § d) pontja" szövegrész helyébe a "Hszt. 80. § (2) bekezdés e) pontja",

k) 10. mellékletében

ka) a "Hszt. 66/C. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "Hszt. 93. § (1) bekezdése",

kb) a "fegyveres szerv" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szerv",

l) 11. mellékletében

la) a "Hszt. 66/C. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "Hszt. 93. § (2) bekezdése",

lb) a "fegyveres szerv" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szerv",

m) 12. mellékletében

ma) a "Hszt. 66/C. § (1) és (2) bekezdései" szövegrész helyébe a "Hszt. 93. § (1) és (2) bekezdése",

mb) a "fegyveres szerv" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szerv"

szöveg lép.

19. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya - a szolgálati helyétől függetlenül - az e rendeletben foglaltak szerint rendészeti alapvizsgát tesz, valamint rendészeti szakvizsgát tesz vagy tehet.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Hszt. 320. §-ában meghatározott különleges foglalkoztatási állományba tartozókra."

32. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter: a Kormány rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító vagy felügyelő tagja, továbbá az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az Országgyűlés elnöke,"

33. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az alapvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes vizsgát nem tesz. Ha a vizsgázó a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül az ismétlővizsgát önhibájából eredményesen letenni nem tudja, akkor a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv intézkedik annak megállapítása iránt, hogy a vizsgázó szolgálati viszonya törvény erejénél fogva történő megszűnésének a Hszt. 82. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő törvényi feltétele beállt."

34. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § b) pontjában az "- a Hszt. 49/D. §-a kivételével - más szervhez vezénylés" szövegrész helyébe a "más szervhez vezénylés, ügyészi szervezethez vezénylés vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezénylés"

b) 2. § c)-e) pontjában, 4. § (1) bekezdés c) és e) pontjában, 23. § (4) bekezdés a)-c) pontjában, 25. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet II. pont 6. alpontjában a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó",

c) 23. § (4) bekezdés a) pontjában a "tiszt, főtiszt vagy tábornok tagja" szövegrész helyébe a "tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja",

d) 23. § (4) bekezdés b) pontjában a "tiszt, főtiszt, tábornok" szövegrész helyébe a "tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó személy",

e) 27. § (2)-(5) bekezdésében, valamint 29. § (1) bekezdésében a "mindenkori kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "rendvédelmi",

f) 2. mellékletében a "fegyveres" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó", valamint a "FEGYVERES" szövegrészek helyébe a "RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ"

szöveg lép.

35. § Hatályát veszti a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) és (5) bekezdése.

20. Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

a) 1. § c) pontjában a "fegyveres" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó",

b) 34. § (1a) bekezdésében az "a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szakértőkre a Hszt. 52/A. §-ban" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 70. §-ában"

szöveg lép.

21. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. mellékletében

a) a "K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek" alcím a) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai",

b) a "K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat" alcím d) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagját" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagját"

szöveg lép.

22. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. § A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya a (2)-(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel]

"b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre és ezek hivatásos állományának tagjára (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja), valamint,"

(terjed ki.)

39. § A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az értékelő vezetőnek - az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően - tárgyév január 31-ig meg kell határoznia

a) a közszolgálati tisztviselők és a katonai állomány tagjai vonatkozásában az értékelt személy első féléves, illetve éves munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeit,

b) a hivatásos állomány tagjai vonatkozásában az értékelt személy éves munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeit.

(2) Az értékelő vezetőnek az (1) bekezdés a) pontja szerinti személyek vonatkozásában - az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően - tárgyév július 15-ig meg kell határoznia az értékelt személy második féléves munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeit."

40. § A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A hivatásos állomány tagja vonatkozásában az értékelő vezetőnek a teljesítményértékelés kötelező elemeit évente, a tárgyévet követő év január 1-je és január 31-e között kell mérnie, illetve értékelnie."

41. § A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdésében a "fegyveres" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó"

b) 11. § (5) bekezdésében, valamint 23. § (2) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó"

szöveg lép.

42. § Hatályát veszti a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az "és a hivatásos állomány tagját" szövegrész,

b) 25. § (2)-(5) bekezdése.

23. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

43. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés f) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról" szöveg lép.

24. Az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

44. § Hatályát veszti az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

25. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

45. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében előkészíti)

"b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaira,"

(vonatkozó jogszabályokat.)

26. A nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről szóló 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

46. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről szóló 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés u) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról" szöveg lép.

27. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

47. § A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya]

[a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,]

"ac) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,"

[jogviszonyban állókra és]

[terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).]

48. § A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § vonatkozásában - a (2) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:]

"c) a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,"

28. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről szóló 351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. § A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről szóló 351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,"

29. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés n) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó szervek) hivatásos állományának tagjai",

b) 9. § (2) bekezdésében a "fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának"

szöveg lép.

30. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdés és a 27. § (1) bekezdés 2016. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A Stat. r. 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye

2.1. a Készenléti Rendőrség, Budapest

2.2. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Budapest

2.3. a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Budapest

2.4. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Budapest

2.5. a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Budapest"

Tartalomjegyzék