280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

belügyi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím, a 10. alcím, a 11. alcím, a 13. alcím, a 14. alcím, a 15. alcím, a 17. alcím és a 18. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1b) bekezdés b) pontjában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet az 5/E. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"A fegyver jogszerű használatához előírt feltételek kiskorú számára történő igazolására vonatkozó szabályok

5/F. § (1) Az Ftv. 4/J. § (1) bekezdése szerinti kérelmet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság bírálja el.

(2) A kérelmező, valamint a törvényes képviselő belföldi lakóhelyének és tartózkodási helyének az egyidejű hiányában a kérelmet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az a rendőrkapitányság bírálja el, amelyiknél azt előterjesztették.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a kérelmet Budapesten terjesztették elő, azt a Budapesti Rendőr-főkapitányság bírálja el.

(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a 27. számú melléklet szerinti formanyomtatványnak megfelelően kell előterjeszteni.

(5) A kérelemnek a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét vagy tartózkodási helyét is tartalmaznia kell.

(6) A kérelemhez mellékelni kell a kiskorú lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát megállapító orvosi véleményt.

5/G. § A kérelem abban az esetben teljesíthető, ha a kérelmező a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja."

2. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Hangtompító kizárólag a 35/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezet vagy intézmény, valamint a 35/B. § (1) bekezdése, illetve a 35/C. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet részére értékesíthető."

3. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató vagy lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, az Ftv. 22. § (5) bekezdés b) és c) pontja alapján a vizsgálatra, a tanúsítvány, szakvélemény kiadására, illetve a lőfegyverek hatástalanításának végrehajtására kijelölt szervezetnek, valamint muzeális intézménynek - feladatkörére tekintettel - "A" kategóriába tartozó tűzfegyver és lőszer tartása is engedélyezhető."

4. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet "Hangtompító állategészségügyi célú tartásának engedélyezése" című alcíme a következő 35/C. §-sal egészül ki:

"35/C. § (1) A 35/B. § (1) bekezdésének a hatálya alá nem tartozó esetben hangtompító tartása engedélyezhető

a) - feladatkörére tekintettel - igazságügyi fegyverszakértőnek, igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató vagy lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, az Ftv. 22. § (5) bekezdés b) és c) pontja alapján a vizsgálatra, a tanúsítvány, szakvélemény kiadására, illetve a lőfegyverek hatástalanításának végrehajtására kijelölt szervezetnek, valamint muzeális intézménynek,

b) a sportlőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkező személynek vagy szervezetnek, valamint

c) a vadászlőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkező személynek vagy szervezetnek.

(2) A hangtompító kizárólag az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység jogszerű végzése, illetve a sportlőfegyver vagy a vadászlőfegyver jogszerű használata során használható."

5. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hozzá tartozó lőszerrel együtt átengedhető

a) a vadászlőfegyver

aa) vadászatra a vadászlőfegyver tartására jogosultnak, valamint

ab) lőtéren a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló - a jogszabályban meghatározott - igazolással rendelkező, a tizenötödik életévét betöltött személynek, továbbá

b) a Vtv. alapján vadászatra jogszerűen használható sörétes vadászlőfegyver, illetve a 0,22-es kaliberű (legfeljebb 5,6 mm vagy 0,224 névleges kaliberű) golyós vadászlőfegyver az általa folytatott egyéni vadászat során a vadászjeggyel rendelkező, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek."

6. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az kaphat engedélyt

a) egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására, aki annak gyártására javítására, forgalmazására vagy tartására jogosító engedéllyel, illetve

b) hangtompító kivitelére, behozatalára, átszállítására, aki a hangtompító tartására jogosító engedéllyel

rendelkezik."

7. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a 45. § a) pontjában meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyvert, lőszert, illetve a 45. § b) pontjában meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet hangtompítót akar Magyarország területéről kivinni vagy azon átszállítani, az ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerinti államban jogosult az adott lőfegyver, lőszer gyártására, javítására, forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására, illetve hangtompító tartására."

8. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 27. számú melléklettel egészül ki.

9. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "(lőszerelem) kereskedelmi" szövegrész helyébe a "(lőszerelem), a hangtompító kereskedelmi" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a "lőszer nem" szövegrész helyébe a "lőszer, a hangtompító nem" szöveg,

c) 35/B. §-át megelőző alcím címében a "Hangtompító állategészségügyi célú tartásának engedélyezése" szövegrész helyébe az "A hangtompító engedélyezésére és használatára vonatkozó szabályok" szöveg,

d) 37. § (3a) bekezdésében a "b) pontjának" szövegrész helyébe az "a) pont ab) alpontjának" szöveg,

e) 37. § (3b) bekezdés a) pontjában a "tizenhatodik" szövegrész helyébe a "tizenötödik" szöveg,

f) 42. § (2) bekezdés b) pontjában a "10" szövegrész helyébe a "20" szöveg,

g) 47. § (3) bekezdés a) pontjában a "lőfegyvert vagy lőszert" szövegrész helyébe a "lőfegyvert, lőszert, illetve hangtompítót" szöveg,

h) 47. § (3) bekezdés b) pontjában a "lőfegyverre és lőszerre, amelyet a lőfegyver, lőszer" szövegrész helyébe a "lőfegyverre, lőszerre, illetve hangtompítóra, amelyet a lőfegyver, a lőszer, illetve a hangtompító" szöveg,

i) 49. § b) pontjában a "lőszert bemutatni" szövegrész helyébe a "lőszert, illetve hangtompítót bemutatni" szöveg

lép.

2. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 38. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"b) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 49. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az EU Kék Kártya iránti kérelemmel egyidejűleg kell elbírálni az azzal együtt benyújtott családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély iránti kérelmet."

12. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/A. §-a a következő (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott foglalkozások esetében az ott meghatározott idejű releváns szakmai tapasztalatot az EU Kék Kártya kérelmezése szempontjából magas szintű szakmai képzettségnek kell tekinteni.

(4a) A (4) bekezdés szerinti szakmai tapasztalat az érintett foglalkozás tényleges és jogszerű gyakorlását alátámasztó, illetve annak időtartamát bizonyító okirattal igazolható."

13. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatására vonatkozóan a (3a) bekezdés alapján a (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal nem működik közre szakhatóságként, a regionális igazgatóság a következő adatok közlésével értesíti a munkavégzés helye szerint illetékes kormányhivatalt az összevont engedély kiállításáról:

a) a foglalkoztató megnevezése, adószáma, statisztikai törzsszáma, főtevékenysége TEÁOR-száma,

b) a harmadik országbeli állampolgár állampolgársága, neme, életkora, iskolai végzettsége,

c) a munkavégzés helye,

d) a munkakör FEOR-száma,

e) a tartózkodási engedély érvényességének ideje,

f) a (3a) bekezdésben meghatározott mentességet megalapozó ok."

14. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a 129. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az idegenrendészeti óvadék

129/A. § (1) Az idegenrendészeti óvadék (a továbbiakban: óvadék) összegét az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár személyi és vagyoni körülményeire tekintettel állapítja meg. Az óvadék összege nem lehet kevesebb 1000 eurónál, és nem haladhatja meg az 5000 eurót.

(2) Az óvadékot

a) - ha annak feltételei adottak - a helyszínen erre alkalmas, erre a célra az idegenrendészeti hatóság által rendszeresített elektronikus eszközön teljesítve, készpénzkímélő fizetési mód alkalmazásával, vagy

b) banki átutalással

az óvadék elrendeléséről szóló döntés közlését követő 72 órán belül kell letenni.

(3) Az óvadékot euróban vagy - az óvadék letételének napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamon átszámított értékben - magyar forintban vagy amerikai dollárban lehet letenni. A letett óvadékot az idegenrendészeti hatóság vezetője által kijelölt letétkezelő elkülönített letéti számlán kezeli. A letett óvadék után az idegenrendészeti hatóság kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

(4) Az óvadék összegének (2) bekezdés b) pontja szerinti letételéről a kiutasított, kitoloncolással érintett harmadik országbeli állampolgár tájékoztatja az idegenrendészeti hatóságot.

(5) Az óvadék megfizetésének időpontja az óvadék (2) bekezdés szerinti megfizetését követő második munkanap.

(6) Az idegenrendészeti hatóság a megtérítési kötelezettséggel megelőlegezett költséggel csökkentett mértékű óvadékot (a továbbiakban: visszaadható óvadék) a kiutasított, kitoloncolással érintett harmadik országbeli állampolgár kitoloncolását követő 10 munkanapon belül banki átutalással kiutalja.

(7) Eltérő rendelkezés hiányában az idegenrendészeti hatóság a visszaadható óvadékot a kiutasított, kitoloncolással érintett harmadik országbeli állampolgár részére a Tv. 102. § (1) bekezdés e) pont ee) alpontjában megadott adatok alapján utalja át. Ha a kiutasított, kitoloncolással érintett harmadik országbeli állampolgár teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában az óvadék más személy részére történő átutalását kéri, a visszaadható óvadékot a nyilatkozatban megjelölt személynek kell átutalni, feltéve, hogy a kiutasított, kitoloncolással érintett harmadik országbeli állampolgár a Tv. 102. § (1) bekezdés e) pont ee) alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatát az átutalásig az idegenrendészeti hatóságnak eljuttatta."

15. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 169/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelmező részére kiállított tartózkodási engedély okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon megjelölt címre postai úton kézbesíti."

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 169/F. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti okmányt az idegenrendészeti hatóság

a) a 72/H. § (10) bekezdése szerinti kiemelt foglalkoztató eljárása esetén a foglalkoztató címére,

b) tanulmányi célú tartózkodási engedély esetén az oktatási intézmény címére

kézbesíti."

16. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 169/G. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Tv. 86/J. § (6), (6a), (6b) és (9) bekezdése alapján az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen előterjesztett kérelmek elbírálása során, valamint a 47. § (3) bekezdésében meghatározott kérelmek elbírálása során a regionális igazgatóság országos illetékességgel jár el.

(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmeket a Főigazgatóság a regionális igazgatóságok között arányosan osztja el."

17. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

"k) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv,"

18. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 72/A. § (2) bekezdésében a "legfeljebb négyéves" szövegrész helyébe a "legalább hat hónapos" szöveg,

b) 91. § (1a) bekezdésében az "a lakóhely szerint illetékes" szövegrész helyébe a "bármely" szöveg és a "jelenti be" szövegrész helyébe a "bejelentheti" szöveg,

c) 114. § (1) bekezdésében az "elrendelésére -" szövegrész helyébe az "elrendelésére és a Tv. 45/A. § (2) bekezdése szerinti végrehajtására -" szöveg,

d) 169/G. § (1) bekezdésében az "elektronikus ügyindítási" szövegrész helyébe az "ügyindítási elektronikus" szöveg,

e) 169/G. § (4) bekezdésében az "elektronikus ügyindítási" szövegrész helyébe az "ügyindítási elektronikus" szöveg

lép.

4. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Készenléti Rendőrség az ORFK - közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott - irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

"21. törvényben meghatározottak szerint végzi a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 820. § (2) bekezdése alapján a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését, valamint részt vesz a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 353. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásában;"

21. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontja a következő ed) alponttal egészül ki:

(A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:

ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat, baleset-megelőzési tevékenységet végez, továbbá biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását az autópályákon, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az autóutakon is, valamint)

"ed) a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baranya vármegye"

(teljes közigazgatási területén,)

22. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A folyamatos balesethelyszínelői, valamint balesetvizsgálói tevékenységet:)

"a) a Tatabányai Rendőrkapitányság látja el a Tatabányai, a Komáromi, a Tatai, az Oroszlányi és a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területén,"

(2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A büntető- és közigazgatási eljárásban a szemlével kapcsolatos helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységet:)

"a) a Székesfehérvári, a Móri, a Gárdonyi, a Sárbogárdi és a Bicskei Rendőrkapitányságok illetékességi területén a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság,"

(végzi.)

23. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Az általános rendőri szerv feladata a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti, a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott jogsértések bizonyítása érdekében történő képfelvétel készítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot az általános rendőri szerv rendvédelmi igazgatási alkalmazottja és munkavállalója is végezheti operatív, támogató tevékenység keretében a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellenőrző berendezés elhelyezésével, üzembe helyezésével, valamint vagyonvédelmi célú őrzésével."

24. § Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés c) pontja.

5. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

25. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 5/B. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"5/B. Az előzetes véleményalkotás"

26. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 13/B. és 13/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13/B. § (1) Az NVSZ

a) a vezetői beosztásba kinevezést megelőzően - a miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrendben a kinevezésre jogosult vezető kezdeményezése esetén - vagy

b) az NVSZ irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vagy az NVSZ irányításáért felelős miniszter által irányított szervhez vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezénylést megelőzően - a Kormány rendeletében meghatározott eljárásrendben a vezénylés kezdeményezésére jogosult kezdeményezése esetén -

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti előzetes véleményalkotási eljárást a kezdeményezéstől számított 20 napon belül folytatja le és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a kezdeményezőt.

(2) A kinevezésre vagy vezénylésre jogosultat az NVSZ (1) bekezdés szerinti tájékoztatása nem köti.

13/C. § (1) Az NVSZ irányításáért felelős miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervnél a Hszt. 179. § (1) bekezdés g) és i) pontja szerinti elismerésben részesítést megelőzően az NVSZ - az állományilletékes parancsnok kezdeményezése esetén - 10 napon belül folytatja le a Hszt. szerinti előzetes véleményalkotási eljárást és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a kezdeményezőt.

(2) Az állományilletékes parancsnok az NVSZ (1) bekezdés szerinti tájékoztatását az elismerésre történő felterjesztés előtt szerzi be, a tájékoztatás a felterjesztés részét képezi. Az elismerés adományozására jogosult vezetőt az NVSZ tájékoztatása nem köti."

6. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A büntetés-végrehajtási szervezetet - a Kormány és az önálló szabályozó szervek kivételével -

a) a központi államigazgatási szervek,

b) a honvédelmi szervezet

[a továbbiakban az a) és b) pontban meghatározottak együtt: Kedvezményezett] részére a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli."

(2) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az e rendelet szerinti ellátási kötelezettség nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt."

(3) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E rendelet alkalmazásában uniós közbeszerzési értékhatáron a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékhatárt kell érteni."

28. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós forrásból vagy egyéb nemzetközi együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik, az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kedvezményezett jogosult a kijelölt fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szervnek az árajánlat beérkezését követő 8 munkanapon belül hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást - az igényben meghatározott minimális műszaki tartalommal és paraméterekkel, valamint teljesítési határidővel azonosan vagy annál kedvezőbb módon - beszerezni."

29. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett között létrejött ellátási megállapodás tárgya a Kedvezményezett uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényéhez kapcsolódó közbeszerzésnek a Központi Ellátó Szerv általi, a Kedvezményezett nevében és javára történő lefolytatása.

(2) A Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett között létrejött ellátási megállapodás tartalmazza különösen

a) a felek azonosító adatait,

b) az igényelt termékeket és szolgáltatásokat, azok mennyiségét, méret szerinti megoszlását,

c) az igényelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó műszaki tartalmat és paramétereket, minőséget,

d) az igényelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó egységárakat, a Kbt. szerinti becsült értéket,

e) a teljesítés helyét, idejét,

f) az ellátáshoz szükséges források Központi Ellátó Szerv részére történő rendelkezésre bocsátását,

g) a teljesítés részletes feltételeit,

h) a Kedvezményezett által kiállított fedezetigazolást,

i) a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a bíráló bizottságba delegált közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag megnevezését, és a delegált tag nyilatkozatát arról, hogy a delegálást elfogadja, és a bíráló bizottság munkájában a közbeszerzési eljárás során részt vesz."

30. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A Kedvezményezett köteles

a) a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet] szerinti központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, valamint

b) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe

egyaránt tartozó igényeivel (a továbbiakban együtt: kiemelt termékek) a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni.

(2) A kiemelt termékek tekintetében a Kedvezményezett a központosított közbeszerzési rendszerben támasztott minimális műszaki tartalomnál és paramétereknél, valamint teljesítési határidőnél és ajánlati kötöttségnél magasabb követelményeket nem támaszthat.

(3) Ha a Központi Ellátó Szerv e rendelet szabályai szerint képes a kiemelt termékekre vonatkozó ellátási igényt - a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában leírt feltételnek megfelelően - teljesíteni, vagy a központi beszerző szervezet nem rendelkezik a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában hatályos keretszerződéssel, keretmegállapodással vagy dinamikus beszerzési rendszerrel, akkor az e rendelet szerinti ellátási kötelezettség a kiemelt termékek tekintetében a központosított közbeszerzési rendszerhez képest elsőbbséget élvez, és a Központi Ellátó Szerv

a) az uniós közbeszerzési értékhatár alatti ellátási kötelezettségét a 2. és 3. alcímben foglaltak szerint teljesíti,

b) az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó ellátási kötelezettségét a 4. alcímben foglaltak szerint teljesíti azzal, hogy a 6. § (4) bekezdése a kiemelt termék vonatkozásában nem alkalmazható.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a Kedvezményezett - a 3. § (5) bekezdésétől, valamint a 6. § (7) bekezdésétől eltérően - akkor jogosult a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél kedvezőbb ellenértéken tudja a kiemelt termékeket a központosított közbeszerzési rendszerben beszerezni."

31. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A honvédelmi szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint az 1. § (1a) bekezdésében foglalt szervezetek kivételével a Kedvezményezett a BM rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan köteles a tárgyévet követő év június 30-áig az irányító miniszternek megküldeni az 1. mellékletben meghatározott adatokat."

32. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a) 2. alcím címében a "Közbeszerzési" szövegrész helyébe az "Az uniós közbeszerzési" szöveg,

b) 2. §-ában az "A közbeszerzési" szövegrész helyébe az "Az uniós közbeszerzési" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "a közbeszerzési" szövegrész helyébe az "az uniós közbeszerzési" szöveg,

d) 3. alcím címében a "Közbeszerzési" szövegrész helyébe az "Az uniós közbeszerzési" szöveg,

e) 4. alcím címében a "Közbeszerzési" szövegrész helyébe az "Az uniós közbeszerzési" szöveg,

f) 5. § (1) bekezdésében az "a közbeszerzési értékhatárokat" szövegrész helyébe az "az uniós közbeszerzési értékhatárokat" szöveg,

g) 6. § (1) bekezdésében az "a közbeszerzési" szövegrész helyébe az "az uniós közbeszerzési" szöveg,

h) 7. § (1) bekezdésében az "a közbeszerzési" szövegrész helyébe az "az uniós közbeszerzési" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (1a) bekezdés b) pontjában az "a (3) bekezdésben foglalt kivétellel" szövegrész,

b) 1. § (3) bekezdése,

c) 14. § (2)-(4) bekezdése.

7. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. § d) pontja a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdés e) pontjának való megfelelést szolgálja."

8. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

35. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A biztonsági összekötő személy

a) az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, rendészeti igazgatási, tűzvédelmi mérnöki vagy védelmi igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel vagy

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kritikusinfrastruktúra-védelmi biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szakán szerzett képesítéssel

rendelkezik."

9. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

36. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"c) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

10. Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

37. § Hatályát veszti az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ában az "a Vhr.-ben foglaltak mellett" szövegrész.

11. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

38. § A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A vízgazdálkodási létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek miniszteri rendeletben meghatározott, a területi vagy szakági irányító munkakör betöltéséhez előírt mérnöki végzettséggel kell rendelkeznie."

12. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

39. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) A más szervhez vezénylésnek a Hszt. 62. § (5) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén a vezénylési megállapodást a 15. § (1) bekezdés b) pontjára kiterjedően a vezénylési megállapodást aláíró felek egyetértésével módosítani kell.

(2) A vezénylési megállapodás módosítását a fogadó szerv - a hivatásos állomány tagjának belegyezésével - a 15. § (1) bekezdés b) pont alapján meghatározott időpont leteltét megelőző két hónappal a vezénylő szervnél kezdeményezi.

(3) A más szervhez vezénylés meghosszabbítása során a 16. §-ban, a 18. §-ban és a 19. § (2)-(6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell."

40. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

41. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 15. § (3) bekezdésében a "Hszt. 327. §-ában" szövegrész helyébe a "Hszt. 62. § (5) és (6) bekezdésében, 327. §-ában" szöveg,

b) 19. § (1) bekezdésében a "Hszt. 327. §-ában" szövegrész helyébe a "Hszt. 62. § (5) és (6) bekezdésében, 327. §-ában" szöveg,

c) 4. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében a "Szolgálati" szövegrész helyébe az "A köztársasági elnök jogkörébe nem tartozó szolgálati" szöveg

lép.

13. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében az "A Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti, az" szövegrész helyébe az "Az" szöveg lép.

43. § Hatályát veszti az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bekezdésében az "a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti," szövegrész.

14. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

44. § Hatályát veszti a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-ában a " , rendészeti, katasztrófavédelmi" szövegrész.

15. A közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

45. § Hatályát veszti a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében a "Vhr. 6. §-ában foglalt képesítési követelményeken kívül a" szövegrész.

16. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

46. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 363. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"d) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdés c) pontjának,"

(való megfelelést szolgálja.)

17. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

47. § Hatályát veszti az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában az "az Lrtv. Vhr. 6. §-ában foglalt képesítési követelményeken kívül" szövegrész.

18. Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

48. § Nem lép hatályba az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. § (9) bekezdése.

19. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím és az 1. melléklet 2023. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. alcím, a 11. §, a 12. §, a 17. §, a 18. §, a 19. § a) pontja, a 7. alcím, a 9. alcím, a 16. alcím és a 2. melléklet 2023. november 19-én lép hatályba.

(4) A 14. § és a 16. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

50. § A 2. alcím, a 11. §, a 12. §, a 17. §, a 18. §, a 19. § a) pontja, a 7. alcím, a 9. alcím, a 16. alcím és a 2. melléklet a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

"27. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a fegyver jogszerű használatához előírt feltételek kiskorú számára történő igazolásához
KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI
Személyi azonosító:
Családi és utónév: ...........................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:...........................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .......................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:........................................................................................................................................
száma:..........................................
Állampolgárság:..........................................Ország:..............................................................................................................
Lakóhely vagy tartózkodási hely:.......................................................................................................................................
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZEMÉLYI ADATAI
Személyi azonosító:
Családi és utónév: ............................................................................................................................................................ .
Születési név: ...................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .........................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:....................................................................................................................
száma:..........................................
Állampolgárság:..........................................Ország:..........................................
Lakóhely vagy tartózkodási hely:.........................................................................................................................................

Kelt:..........................................,...............év..........................................hó......nap
………………………………………
kérelmező aláírása
………………………………………
törvényes képviselő aláírása"

"

2. melléklet a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 6. pont b) alpont ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok hátoldalán:

a tartózkodási engedély esetén:)

"ba) EU Kék Kártya esetén: "Munkavégzésre jogosult ...-nál/-nél"; továbbá ha az okmány birtokosa az Európai Unió valamely tagállama általi nemzetközi védelemben részesül: "[Tagállam neve]-ban/-ben, [dátum]-án/-én nemzetközi védelemben részesült" "

3. melléklet a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.A munkáltatói intézkedés tartalmaA munkáltatói
jogkör gyakorlója)
18.Kiemelt vezetői szolgálati beosztás esetében kinevezés, megbízás és átrendelés,
a kinevezés, megbízás és átrendelés visszavonása, valamint a nyugdíj előtti rendelkezési
állományba helyezés
miniszter

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 18a. sorral egészül ki:

(AB
1.A munkáltatói intézkedés tartalmaA munkáltatói
jogkör gyakorlója)
18a.a Hszt. 114. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti kiemelt vezetők esetében
a Hszt. 45. § (1) bekezdése alapján a kinevezési okmányban meghatározott, szolgálati
viszonyra vonatkozó lényeges adatokkal összefüggő szolgálati viszony módosítása
miniszter

Tartalomjegyzék