Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)-e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés c), d), f), g), i), j) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2007. Korm. rendelet) 36. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) A 323/2007. Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § A 323/2007. Korm. rendelet

a) 7/A. §-ában az "a 389/2013/EU bizottsági rendelet III., IV., VI. és VII. mellékletében" szövegrész helyébe az "az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben" szöveg,

b) 7/B. § (2) bekezdésében a "389/2013/EU bizottsági rendelet VIII. mellékletében" szövegrész helyébe az "(EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 323/2007. Korm. rendelet

a) 2. § 2., 5., 9., 10., 13. és 16. pontja,

b) II. és III. Fejezete,

c) 36. § (3)-(4a) bekezdése és (5) bekezdés a) pontja,

d) 37. §-a,

e) 2-4. melléklete.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) a következő 3/A-3/C. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A légi jármű üzembentartó

a) az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora szerinti tevékenysége, valamint az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülések során keletkező szén-dioxid kibocsátása, és

b) ha térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását kérelmezi, a tonnakilométer adatai

nyomon követésére és jelentésére vonatkozóan nyomonkövetési tervet készít, és azt a hatóság részére jóváhagyás céljából megküldi az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 52. cikkében meghatározott határidők betartásával.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési terv megfelel az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint e kormányrendeletben foglaltaknak, a hatóság a nyomonkövetési tervet jóváhagyja.

(3) A kis kibocsátású létesítmények üzemeltetője és a kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikkében meghatározott egyszerűsített nyomonkövetési terv tervezetet nyújthat be. A kibocsátási engedély iránti kérelemhez és a nyomonkövetési terv tervezetéhez mellékelni kell az egyszerűsített nyomonkövetési terv elkészítése feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat. Ha a benyújtott terv megfelel az egyszerűsített nyomonkövetési terv feltételeinek, a hatóság a tervet jóváhagyja és a kibocsátási engedélyt kiadja.

(4) Ha az egyszerűsített nyomon követést alkalmazó üzemeltető vagy légi jármű üzembentartó egy jelentési évben túllépi a kis kibocsátók számára megállapított küszöbértéket, e tényről a bejelentés alapjául szolgáló esemény napját követő 8 napon belül értesíti a hatóságot, és megküldi a nyomonkövetési terv módosítására vonatkozó javaslatát, és kéri a kibocsátási engedélye módosítását.

3/B. § (1) A nyomonkövetési terv jelentős - az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 15. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti - módosítását eredményező változásokat az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti a hatóságnak. A nyomonkövetési terv jelentős módosításához a hatóság engedélye szükséges.

(2) A nyomonkövetési terv jelentősnek nem minősülő módosítását az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó hatósági jóváhagyás nélkül is elvégezheti. A nyomonkövetési terv naptári évben végrehajtott jelentősnek nem minősülő módosításairól az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó minden év december 31-ig értesíti a hatóságot. Ha a hatóság megállapítja, hogy a nyomonkövetési terv nincs összhangban az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv., valamint e kormányrendelet rendelkezéseivel, felszólítja az üzemeltetőt és a légi jármű üzembentartót a nyomonkövetési terv módosítására és a kibocsátási engedély módosítására irányuló kérelem benyújtására.

3/C. § (1) A légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora szerinti, az üzemeltető a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó tevékenységből származó üvegházhatású gáz kibocsátását - az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a jóváhagyott nyomonkövetési terv, a légi jármű üzembentartó, valamint az üzemeltető belső eljárásrendje szerint -nyomon követi, és a jelentési időszak (tárgyév) éves kibocsátását tartalmazó hitelesített kibocsátási jelentését a hatóság részére a tárgyévet követő év március 31-ig benyújtja.

(2) A légi jármű üzembentartó az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülésekből származó - az (1) bekezdésben meghatározott jelentéstől független - hitelesített kibocsátási jelentést készít az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a hatóság által jóváhagyott nyomonkövetési terv, valamint a légi jármű üzembentartó belső eljárásrendje szerint, és azt a hatóság részére a tárgyévet követő év április 30-ig benyújtja.

(3) Ha a légi jármű üzembentartó térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását kérelmezi, az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tonnakilométer-adatokat is nyomon követi az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a jóváhagyott nyomonkövetési terv, valamint a légi jármű üzembentartó belső eljárásrendje szerint, és arról a hatóság részére - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - hitelesített tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést tesz az ellenőrzési évet követő év március 31-ig.

(4) Ha a légi jármű üzembentartó előre nem látható körülmények miatt, önhibáján kívül a (2) bekezdés szerinti hitelesített jelentését nem tudja a hatóság rendelkezésére bocsátani, az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 68. cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezésre álló legpontosabb tonnakilométer-adatokat adja át a hatóság részére az ellenőrzési évet követő év március 31-ig, majd biztosítja a benyújtott tonnakilométer-adatok hitelesítését, és benyújtja hitelesített jelentését a hatóságnak."

5. § A 410/2012. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hatóság

a) jóváhagyja a nyomonkövetési tervet, ha az megfelel az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet és e kormányrendeletben foglaltaknak,

b) elutasítja a nyomonkövetési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet, ha a nyomonkövetési terv nem felel meg az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet és e kormányrendeletben foglaltaknak."

6. § A 410/2012. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámlán lévő ÜHG-egységeket a miniszter a nemzeti tisztviselő útján tartja nyilván."

7. § A 410/2012. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § (1) A kibocsátási egységek kiosztását a negyedik kereskedési időszakban az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet és az (EU) 2019/708 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat, valamint a referenciaértékekre és az ágazatközi korrekciós tényezőre vonatkozó uniós rendelkezések alapján végzi a hatóság.

(2) A létesítményeknek évente térítésmentesen kiosztható kibocsátásiegység-mennyiséget a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések alapján készített, Európai Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla tartalmazza. Az Európai Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla alapján a hatóság a Bizottság (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikk (4) bekezdése szerinti nyomonkövetési módszertani terv jóváhagyását követően a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltetők forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásáról.

(3) A térítésmentes kibocsátási egység kiosztása több lépésben is végrehajtható.

(4) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket, továbbá az annak alapján készült nemzeti kiosztási táblát az Európai Bizottság jóváhagyását követően a hatóság a honlapján közleményben teszi közzé, és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről. A tárgyévi térítésmentesen kiosztásra megállapított kibocsátásiegységmennyiségeket a hatóság a honlapján közzéteszi, és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről."

8. § A 410/2012. Korm. rendelet a következő 8/A-8/I. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A létesítményeknek a 2021-2025 közötti kiosztási időszakban évente térítésmentesen kiosztható kibocsátásiegység-mennyiséget a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tartalmazza. Ezt követően ötévenként újabb Nemzeti Végrehajtási Intézkedések kerülnek elfogadásra. Az üzemeltető a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések alapjául szolgáló adatszolgáltatásait akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a hatóság honlapján közzétett módon, határidőben készíti el és nyújtja be a miniszter részére.

(2) Ha az üzemeltető egy Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatása keretében egyes berendezései tekintetében a 8/B. § (1) bekezdése szerinti mentesítést kéri, úgy a következő kiosztási időszakban a mentesített berendezés tekintetében nem osztható ki ingyenes kibocsátási egység, és a Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatást erre tekintettel kell elkészíteni. Az adott időszakra vonatkozó Európai Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla alapján az abban foglalt térítésmentes kibocsátási egységek éves mennyiségéről a hatóság az üzemeltetők részére határozatot készít.

(3) Ha a berendezés mentesítése a 8/B. § (7) bekezdése szerint megszűnik a kiosztási időszak során, a berendezés vonatkozásában azzal a feltétellel osztható ki ismételten ingyenes kibocsátási egység, ha az üzemeltető a mentesítés iránti kérelme benyújtásakor akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a hatóság honlapján közzétett módon, a Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló módosított adatszolgáltatást is benyújtotta, amely tartalmazza a mentesített berendezések adatait.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az Európai Bizottság jóváhagyása esetén a hatóság a mentesítés megszűnését követő évtől, az adott kereskedési időszak egyes éveire vonatkozóan megállapítja a létesítmény számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.

(5) A (4) bekezdés szerinti többletkiosztást Magyarország aukcióra bocsátandó kibocsátási egységei terhére kell végrehajtani.

(6) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket és az azok által lefedett időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási táblát a hatóság az üzemeltető által benyújtott adatszolgáltatás ellenőrzését követően készíti el, és a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedést 2019. szeptember 30-ig, majd ezt követően a Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket ötévente nyújtja be az Európai Bizottságnak jóváhagyásra.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a hatóság gondoskodik a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27a. cikke szerinti, az Európai Bizottság felé történő benyújtási és közzétételi kötelezettségéről.

8/B. § (1) Az üzemeltető a 8/A. § (1) bekezdése szerinti Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatás részeként kérheti a tartalék és készenléti egység működése általi kibocsátás nyomonkövetési kötelezettség alóli mentesítését. Az üzemeltető berendezés mentesítésére vonatkozó kérelme a következő Nemzeti Végrehajtási Intézkedéshez tartozó kiosztási időszakra vonatkozik.

(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti mentesítést az alábbi feltételek teljesülése esetén kérheti:

a) a tartalék és készenléti egység a 8/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást megelőző három év mindegyikében legfeljebb 300 órát működött, és

b) a tartalék és készenléti egység egységenkénti kibocsátása az 1000 t CO2-értéket nem éri el a 8/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást megelőző három év egyikében sem.

(3) Ha egy berendezés egy kiosztási időszak teljes időtartamában mentesítés hatálya alatt állt, akkor a következő kiosztási időszak Nemzeti Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás során nem kell igazolni a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek való megfelelést.

(4) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés 8/A. § (2) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság általi jóváhagyásáról a hatóság tájékoztatást küld az (1) bekezdés szerinti kérelmet benyújtó üzemeltetőnek. Az üzemeltető a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül engedélymódosítási kérelmet nyújt be a hatóságnak az (1) bekezdés szerinti mentesítés átvezetése érdekében.

(5) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyát képező tartalék és készenléti egységére vonatkozó nyomonkövetési kötelezettségek alól a módosított engedély kiadásától és az adott Nemzeti Végrehajtási Intézkedés kiosztási időszaka kezdetétől mentesül.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltető köteles a tartalék és készenléti egység üzemóráját nyilvántartani, és a létesítmény 1/A. §-nak megfelelő hitelesített kibocsátási jelentése részeként a tartalék és készenléti egység vonatkozásában kizárólag a tárgyévet megelőző év működésének igazolt óraszámáról nyilatkozni, mellékelve az azt alátámasztó dokumentumokat.

(7) Ha a tartalék és készenléti egység tárgyévi működése a 300 órát eléri - tekintet nélkül a kibocsátott CO2 mennyiségére - az üzemeltető 15 napon belül köteles a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet benyújtani a hatóságnak, jelezve, hogy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel már nem áll fenn. A berendezés kibocsátásait a végleges kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint nyomon kell követni.

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az üzemeltető a későbbi kiosztási időszakokra nézve kérheti a berendezés újbóli mentesítését, ha megfelel a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételeknek az adott kiosztási időszak Nemzeti Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás tekintetében.

(9) Ha az üzemeltető a következő Nemzeti Végrehajtási Intézkedés kiosztási időszakában már nem kíván élni a mentesítés lehetőségével, úgy azon kiosztási időszak megkezdéséig köteles a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet benyújtani a hatóságnak, valamint köteles a berendezés kibocsátását nyomon követni a végleges kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint.

8/C. § (1) Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpontja szerinti új belépő az üzemszerű vagy megváltozott működés megkezdését követően egy éven belül a hatósághoz benyújtott független hitelesítő által hitelesített kérelem alapján részesülhet térítésmentes kiosztásban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpont aa) és ac) pontja szerinti új belépő esetében az üzemszerű működés megkezdése előtt keletkezett, független hitelesítő által hitelesített kibocsátás esetében további kibocsátási egység kiosztása a múltbeli kibocsátások alapján lehetséges. A kérelemhez csatolni kell a hitelesítői jelentést.

(2) Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpont ab) pontja szerinti új belépő esetében a megváltozott működés megkezdése előtt keletkezett kibocsátás esetében további kibocsátási egység kiosztása a 2011/278/EU bizottsági határozat értelmében nem lehetséges.

(3) A kérelmet a hatóság jóváhagyás céljából továbbítja az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság döntését érvényesítve a hatóság a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. Jóváhagyás esetén a hatóság a kereskedési időszak egyes éveire vonatkozóan megállapítja a létesítmény számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.

(4) Meglévő létesítmények esetében, ha a létesítmény kapacitását 2011. június 30. után

a) jelentősen bővítették, a bővítés tekintetében az üzemeltető kérelemre részesülhet térítésmentes kiosztásban,

b) jelentősen csökkentették, a csökkentésre tekintettel a kapacitáscsökkentés évét követő évtől csökken a térítésmentesen kiosztott kibocsátási egységek száma.

(5) Ha egy létesítmény beszünteti működését, a működés beszüntetésének évét követő évtől nem részesülhet térítésmentes kibocsátási egységben.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti módosításokat követően a hatóság elkészíti a nemzeti kiosztási táblára vonatkozó javaslatát, és megküldi az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság jóváhagyása esetén, a nemzeti kiosztási tábla bevitelét vagy módosítását a központi tisztviselő végzi el az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben.

8/D. § (1) A szén-dioxid elkülönítését szolgáló létesítmények, a szén-dioxid szállítására szolgáló csővezetékek, a szén-dioxid-tárolóhelyek és a villamosenergia-termelők nem részesülhetnek kiosztásban, kivéve, ha a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkében, valamint a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek.

(2) Villamosenergia-termelés céljára új belépő nem részesülhet térítésmentes kiosztásban.

(3) Térítésmentes kiosztásban részesül a távfűtés és az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 34. pontja szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés a gazdaságilag indokolt módon, kereslet kielégítése céljából.

8/E. § A kibocsátási egységek ingyenes kiosztásáról az Ügkr. tv. 2. § 29. pont b) alpontja szerinti új belépő számára az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2019/708 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat, a 2003/87/EK irányelv, valamint a referenciaértékekre vonatkozó uniós rendelkezések szerint gondoskodik a hatóság.

8/F. § A negyedik kereskedési időszakban mind a meglévő, mind az új belépő létesítmények ingyenes kiosztása évente kiigazítandó az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

8/G. § (1) A hitelesített nyomonkövetési módszertani terv benyújtásával és változásával kapcsolatban az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megfelelően alkalmazandó.

(2) Az üzemeltető a nyomonkövetési módszertani terv tervezett módosításától számított 15 napon belül a hatóság honlapján közzétett módon értesíti a hatóságot. A jelentős módosításra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül az üzemeltető a hatóság honlapján közzétett módon a hatóság részére nyomonkövetési módszertani terv módosítására irányuló kérelmet nyújt be.

(3) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a hatóság jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni. Erről a tényről a hatóság az önálló elektronikus rendszer üzembe helyezését követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti bejelentés nem felel meg az e rendelet szerinti követelményeknek, a hatóság az üzemeltetőt legfeljebb kétszer hiánypótlásra szólítja fel.

8/H. § (1) Beolvadás és kiválás bejelentésére vonatkozó követelményekkel és az ingyenes kiosztás ezen esetekben történő meghatározásával kapcsolatban az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megfelelően alkalmazandó.

(2) A beolvadást és a kiválást az erre tekintettel kiadott kibocsátási engedély véglegessé válásától számított 45 napon belül az érintett létesítmények vonatkozásában az (1) bekezdésben foglaltak szerint a hatóság honlapján közzétett módon kell bejelenteni a hatóságnak.

(3) A hatóság jogosult a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további adatokat kérni az üzemeltetőktől.

(4) A hatóság értesíti az Európai Bizottságot a (2) bekezdés szerint bejelentett változásról.

(5) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a hatóság határozatban megállapítja a létesítményeknek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a módosított és jóváhagyott kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.

(6) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a hatóság jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni. Erről a tényről a hatóság az önálló elektronikus rendszer üzembe helyezését követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket.

(7) Ha a (2) bekezdés szerinti bejelentés nem felel meg az e rendelet szerinti követelményeknek, a hatóság az üzemeltetőt legfeljebb kétszer hiánypótlásra szólítja fel.

8/I. § (1) A negyedik kereskedési időszakban a térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek adott évre vonatkozó, az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet figyelembevételével történő meghatározását az üzemeltető a (2) és (3) bekezdés szerinti, akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített jelentéseknek a hatóság részére történő benyújtásával kéri. A jelentéseket a hatóság honlapján közzétett formában és módon szükséges az üzemeltetőnek benyújtania.

(2) Az üzemeltető minden év március 31-ig benyújtja a létesítmény tevékenységi szintjéről szóló jelentését.

(3) Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont b) alpontja szerinti új belépők vagy új létesítményrész(ek) üzemszerű működésének megkezdését követő első teljes naptári évet követő március 31. napjáig az üzemeltetőnek a tevékenységi szint meghatározásáról szóló jelentést a 8/E. §-ban meghatározott rendelkezésekkel összhangban kell benyújtania a nyomonkövetési módszertani tervvel együtt. Az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdésében rögzített határidő figyelembevételével az új belépőnek lehetősége van arra, hogy a tevékenységi szintről szóló jelentést korábban, a működés első napját követő évben nyújtsa be.

(4) Nem kell benyújtani a (2) bekezdés szerinti jelentést

a) annak a létesítménynek, amely az összes hőjét exportálja egy vagy több, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó létesítmény számára, valamint

b) a 8/D. § (1) bekezdésében foglalt kiosztásban nem részesülő létesítménynek.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség határidőben történő teljesítéséhez szükséges követelményeket a hatóság a jelentési kötelezettség teljesítését megelőző év december 31. napjáig köteles a honlapján közzétenni. A jelentéseket az Európai Bizottság által kiadott, adott kereskedési időszakra érvényes útmutató dokumentumokban rögzített szakmai iránymutatások figyelembevételével kell elkészíteni.

(6) A kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának tevékenységiszint-változása miatti kiigazítás az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet alapján történik, és az (1) bekezdésben szereplő jelentés hatóság részére történő benyújtásával kerül kérelmezésre. A hatóság a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát jóváhagyás céljából megküldi az Európai Bizottság részére.

(7) A hatóság jogosult az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további információkat kérni az üzemeltetőktől.

(8) Az (1) bekezdésben foglalt jelentések tekintetében az ügyintézési határidő a 11. § (6) bekezdésében foglalt ügyintézési határidővel megegyezik.

(9) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a hatóság jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők megfelelő tájékoztatása mellett. Erről a tényről a hatóság az önálló elektronikus rendszer üzembe helyezését követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket.

(10) A jegyzékkezelő a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról 5 napon belül értesíti a hatóságot.

(11) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentés nem felel meg az e rendeletben és e rendeletben hivatkozott jogszabályok szerinti követelményeknek, a hatóság az üzemeltetőt legfeljebb kétszer hiánypótlásra szólítja fel.

(12) Ha az adott évben a létesítmény térítésmentes kibocsátási egység mennyiség kiigazítása nem szükséges az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet alapján, úgy az üzemeltető (2) bekezdés szerinti kiosztást kérelmező jelentése alapján a hatóság a jegyzékkezelő útján az üzemeltető tájékoztatása mellett a létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja az Európai Bizottság által korábban megállapított kibocsátásiegység-mennyiséget.

(13) Ha az adott évben a létesítmény térítésmentes kibocsátási egység mennyiség kiigazítása szükséges az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet alapján, úgy a hatóság az üzemeltető (2) bekezdés szerinti kiosztást kérelmező jelentése alapján, a jegyzékkezelő útján, az Európai Bizottság jóváhagyását követően a létesítmény részére kiosztja a megváltozott kibocsátásiegység-mennyiséget. Az Európai Bizottság által jóváhagyott megváltozott térítésmentes kibocsátásiegység-mennyiségről a hatóság az üzemeltető részére határozatot hoz.

(14) A hatóság az üzemeltető (3) bekezdés szerinti kiosztást kérelmező jelentése alapján, a jegyzékkezelő útján, az Európai Bizottság jóváhagyását követően a létesítmény részére kiosztja a meghatározott kibocsátásiegységmennyiséget. Az Európai Bizottság által jóváhagyott megváltozott térítésmentes kibocsátásiegység-mennyiségről a hatóság az üzemeltető részére határozatot hoz.

(15) Ha az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti jelentéseket a tárgyévet követő év február 5. napjáig hiánytalanul benyújtja a hatóság részére, és a jelentéshez kapcsolódóan hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre történő felhívása nem szükséges, valamint az Európai Bizottság jóváhagyása a tárgyévet követő év február 25. napjáig megérkezik a hatósághoz, akkor az üzemeltető részére kiosztandó kibocsátási egységek tekintetében a hatóság a tárgyévet követő év február 28. napjáig a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltető forgalmi jegyzékben vezetett számláján történő jóváírásáról.

(16) A február 5. napját követően benyújtott, (1) bekezdésben meghatározott jelentések esetében a hatóság az ingyenes kibocsátási egységek adott létesítménynek történő kiosztását felfüggeszti, amíg meg nem állapítja, hogy nincs szükség az adott létesítményhez tartozó kiosztás kiigazítására, vagy amíg a Bizottság az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikk (4) bekezdése alapján jóvá nem hagyta az adott létesítményhez tartozó kiosztás kiigazítását.

(17) A hatóság a (15) bekezdés szerinti eljárás alapján jár el a február 5. napjáig benyújtott, (1) bekezdés szerinti jelentés esetén, ha a jelentés tartalmára tekintettel annak ellenőrzése során az üzemeltető hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre történő felhívása szükséges."

9. § A 410/2012. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) Az Európai Bizottság által elfogadott nemzeti légiközlekedési kiosztási táblát a hatóság honlapján közleményben teszi közzé, és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről.

(2) A nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla alapján a hatóság - a jegyzékkezelő útján - minden év február 28-ig gondoskodik az üzembentartó forgalmi jegyzékben vezetett számláján az adott évre jóváhagyott kibocsátási egységek jóváírásáról.

(3) A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28a. cikk (2) bekezdése értelmében az ezen irányelv 3f. cikk (2) bekezdése szerinti légiközlekedési új belépő kérelmet a hatóság honlapján közzétett módon kell benyújtani.

(4) A légi jármű üzembentartó köteles azt a bejelentés alapjául szolgáló esemény napjától számított 45 napon belül a hatóságnak bejelenteni, ha

a) a légi jármű üzembentartó több légi jármű üzembentartóra szétvált,

b) a továbbiakban a tevékenysége az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora alóli kivételnek minősül, vagy

c) több légi jármű üzembentartó egyesült.

(5) A bejelentés tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének időpontját és az annak igazolására alkalmas dokumentumokat. A hatóság a bejelentésről értesíti az Európai Bizottságot és a központi tisztviselőt.

(6) Az Ügkr. tv. 10. § (4) bekezdése szerinti, és ha szükséges a (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a hatóság elkészíti a nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és jóváhagyásra megküldi azt az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a hatóság közzéteszi a módosított nemzeti légiközlekedési kiosztási táblát."

10. § A 410/2012. Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikk (1) bekezdésében meghatározott létesítménybezárás esetén, ha a létesítmény már nem üzemel, és az üzemeltetés újraindítása műszakilag nem lehetséges, a hatóság a kibocsátási engedélyt visszavonja.

(2) A hatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kibocsátási engedélyt visszavonja, ha

a) a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozatot végleges döntéssel visszavonták;

b) a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozatban foglalt tevékenységet végleges döntéssel felfüggesztették;

c) a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz kibocsátására feljogosító kibocsátási engedélyhez kötött tevékenység végleges megszüntetésre került;

d) a létesítmény kapacitása az Ügkr. tv. 1. mellékletében és a 2. mellékletében meghatározott küszöbérték alá csökkent végleges jelleggel, vagy

e) a létesítmény nem üzemel, de korábban üzemelt, és az üzemeltető nem tudja hitelt érdemlően - okirattal -, meggyőzően valószínűsíteni, hogy a létesítmény legkésőbb 6 hónappal a működés beszüntetését követően újra üzemelni fog.

(3) A bezáró létesítmény számára a működés beszüntetésének évét követő évtől nem oszthatóak ki kibocsátási egységek.

(4) A hatóság az üzemeltető kibocsátási engedély visszavonásának felfüggesztésére irányuló kérelmére a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott időszakot legfeljebb 18 hónappal meghosszabbíthatja, ha az üzemeltető igazolni tudja, hogy a létesítmény 6 hónapon belül olyan kivételes és előre nem látott körülmények miatt nem tudta folytatni működését, amelyeket a legteljesebb gondosság mellett sem lehetett volna elkerülni, és amelyek kívül esnek az érintett létesítmény üzemeltetőjének hatáskörén.

(5) A kibocsátási engedély visszavonásának felfüggesztésére irányuló kérelmet a hatósághoz kell benyújtani. A kérelem tartalmazza a kibocsátási engedély visszavonása felfüggesztésének okát és kezdő időpontját, amelyhez mellékelni kell a rendelkezésre álló, alátámasztó dokumentumok másolatát. Kizárólag gazdasági okok nem indokolhatják a kibocsátási engedély visszavonásának felfüggesztését.

(6) A (2) bekezdés e) pontja, valamint a (4) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a tartalék- vagy készenléti, illetve szezonális üzemmódban tartott létesítményekre, ha valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) az üzemeltető rendelkezik az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedéllyel és valamennyi más vonatkozó engedéllyel,

b) az üzemeltetés megindítása a létesítményen végzett fizikai változtatások nélkül műszakilag lehetséges és

c) rendszeresen végeznek karbantartást.

(7) A létesítmény a (2) bekezdés e) pontja szerinti leállását követő 30 napon belül a működés leállásának tényét bejelenti a hatóságnak. A (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben a hatóság a térítésmentes kiosztás végrehajtását a létesítmény újraindításának igazolásáig felfüggeszti, ha az újraindulás igazolása a működés leállását követő év február 5-ig nem történik meg.

(8) A létesítmény üzemeltetője köteles bejelenteni az (1) és (2) bekezdés szerinti körülmény bekövetkezésének napjától számított 30 napon belül ennek tényét és idejét a hatóság honlapján közzétett módon. Az üzemeltető bejelentésének része az (1) és (2) bekezdés szerinti körülmény bekövetkezésének igazolására alkalmas dokumentum.

(9) A kibocsátási engedély visszavonására okot adó körülmény bekövetkezésének napjáig fennálló nyomonkövetési, jelentéstételi, kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltetőnek a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell.

(10) A bezáró létesítmény üzemeltetője a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül

a) a bezárás évére vonatkozó, az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített kibocsátási jelentést tesz, és

b) a kibocsátási egységek visszaadására irányuló kötelezettségét teljesíti.

(11) Ha a bezárás évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó egységvisszaadás határideje a létesítmény részére történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap.

(12) Ha a bezárás következtében a jegyzékkezelő az érintett üzemeltető forgalmi jegyzékben vezetett számláját lezárja, és az adott számlán a kibocsátási egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül felszólítja a számlatulajdonost egy olyan másik számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlatulajdonos 40 munkanapon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket a saját nemzeti folyószámlájára átvezeti, amelyről tájékoztatja a minisztert az átvezetést követő 15 napon belül.

(13) A hatóság a kiosztás évét megelőző évben bezáró létesítmények listáját megküldi az Európai Bizottság részére, és a nemzeti kiosztási táblában - annak esetleges újbóli kereskedelmi rendszer hatálya alá való kerülését követő új belépő kérelméig - többet nem szerepelteti a létesítményt."

11. § A 410/2012. Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. ÜHG-egységek visszaadása

15/A. § (1) Az üzemeltető köteles a nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásának megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet a tárgyévet követő év április 30-ig visszaadni az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 56. cikkének megfelelően. A visszaadási kötelezettség teljesítéséhez az üzemeltető a más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott kibocsátási egységet is felhasználhatja.

(2) A légi jármű üzembentartó köteles a nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásának megfelelő mennyiségű ÜHG-egységet a tárgyévet követő év április 30-ig az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 56. cikkének megfelelően visszaadni.

(3) Ha

a) az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó nem adott le hitelesített jelentést, vagy

b) a leadott hitelesítési jelentésben a hitelesítő szervezet azt állapítja meg, hogy

ba) a kibocsátás nem a jogszabályoknak, valamint a kibocsátási engedélynek megfelelően történt, vagy

bb) a nyomon követés nem felelt meg az előírásoknak,

akkor a részükre a nemzeti kiosztási táblában és a nemzeti légiközlekedési kiosztási táblában szereplő adatok és a forgalmi jegyzékben szereplő adatok alapján - az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó költségére bevont hitelesítő útján - a hatóság állapítja meg a tárgyévi kibocsátást, amelynek megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet, légi jármű üzembentartó esetében légiközlekedési kibocsátási egységet a hatóság felszólítására vissza kell adniuk az állam részére.

(4) A légiközlekedési kibocsátási egységeket kizárólag a légiközlekedési kibocsátási egységek visszaadásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére lehet felhasználni. A légi jármű üzembentartó a visszaadási kötelezettség teljesítéséhez felhasználhat kibocsátási egységet, továbbá a más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott ÜHG-egységet is.

(5) Nem vonatkozik a visszaadási kötelezettség az olyan hitelesített kibocsátásra, amelyet elkülönítettek, és a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló jogszabály szerinti tárolási engedéllyel rendelkező létesítménybe szállítottak állandó tárolás céljából.

(6) A szén-dioxid geológiai tárolására használt tárolóhely üzemeltetője a bányászatról szóló törvényben meghatározott szivárgás esetén köteles a szivárgást követő év április 30-ig a környezetbe jutó üvegházhatású gázokkal egyenértékű kibocsátási egységet az állam részére visszaadni."

12. § A 410/2012. Korm. rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"17. § (1) Az üzemeltető a kibocsátási engedély véglegessé válásának, a légi jármű üzembentartó a nyomonkövetési terv jóváhagyása véglegessé válásának napjától a tárgyévet követő évben éves számlavezetési díjat fizet a hatóság részére a hatóság által küldött egyenlegértesítő alapján.

(2) Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által fizetendő éves számlavezetési díj mértéke az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által kibocsátott minden egyes tonna szén-dioxid után évi 5 Ft/év/tCO2.

(3) A kereskedési számla tulajdonosa a számla nyitásának napjától éves számlavezetési díjat fizet a hatóság részére a hatóság által a tárgyévben küldött egyenlegértesítő alapján. Az éves számlavezetési díj mértéke kereskedési számlánként 150 000 Ft/év.

(4) A számlavezetési díj a hatóság bevétele, amit elkülönítetten tart nyilván, és az ÜHG-egységek kereskedelmi rendszerének működtetésével és a forgalmi jegyzék kezelésével kapcsolatos tevékenységének fedezetére fordít.

(5) A bezáró létesítmény üzemeltetője a létesítmény bezárásának véglegessé válásától számított 60 napon belül a bezárás évére megállapított számlavezetési díj összegét megfizeti.

(6) Ha a légi jármű üzembentartója év közben beszünteti tevékenységét, vagy tevékenysége az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora alóli kivételnek minősül, ezen események bejelentésével egyidejűleg az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó tevékenység utolsó évére megállapított számlavezetési díj összegét megfizeti.

(7) A számlavezetési díjat a miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(8) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni, vagy készpénzátutalási megbízással postai úton kell befizetni, megjelölve a tárgyévet, valamint a kibocsátási engedély azonosítóját (ÜHG-engedély-azonosító).

(9) A hatóság a számlavezetési díj fizetési kötelezettség teljesítéséről nyilvántartást vezet az ETS rendszerben.

18. § (1) Kereskedési számla esetén, ha a számla nyitására év közben kerül sor, a számlavezetési díjat a számla nyitásával egyidejűleg az ETS rendszeren keresztül a számlatulajdonos részére kiállított és megküldött elektronikus egyenlegértesítő alapján kell befizetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben számlavezetési díjat a számlanyitást követő naptól a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra kell fizetni.

(3) A számlavezetési díj mértéke az (1) bekezdésben foglalt esetben a 17. § (3) bekezdésében meghatározott éves díjnak a (2) bekezdésben meghatározott időszakra eső arányos része.

(4) Ha a forgalmi jegyzékhez kapcsolódó kereskedési számlát a számlatulajdonos év közben megszünteti, a hatóság a számla megszüntetését követő 15 napon belül visszautalja a számlatulajdonos részére a számla megszüntetését követő naptól a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra eső számlavezetési díjat."

13. § A 410/2012. Korm. rendelet a következő 23/A. és 23/B. §-sal egészül ki:

"23/A. § (1) Az EGT-megállapodásban részes államok területén kívül található repülőtérre irányuló vagy onnan kiinduló repülések 2013. január 1. és 2023. december 31. közötti kibocsátásai tekintetében a légi jármű üzembentartók mentesülnek a 3/C. § (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 15. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeik teljesítése alól.

(2) A 2013. január 1. és 2023. december 31. közötti időszak vonatkozásában ingyenesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásánál az (1) bekezdés szerinti eltérést figyelembe kell venni.

(3) A 2013. január 1. és 2023. december 31. közötti időszak vonatkozásában ingyenesen kiosztásra kerülő légiközlekedési egységek mennyiségét a hatóság ismételten meghatározza, és a végleges egységmennyiségeket a hatóság a honlapján közzéteszi, és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről a 421/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott időpontig.

(4) Ha egy légi jármű üzembentartó összes éves kibocsátása kevesebb, mint 25 000 tonna szén-dioxid, és e kibocsátás meghatározása a 606/2010/EU bizottsági rendelet által jóváhagyott, az Eurocontrol által kifejlesztett eszközzel történt, úgy a légi jármű üzembentartó kibocsátását hitelesítettnek kell tekinteni.

(5) A légi jármű üzembentartó az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülésekről készített nyomonkövetési tervet - a hatóság felhívására - jóváhagyás céljából a hatóság részére megküldi.

23/B. § A 8/C. §, a 10. § és 11. § rendelkezései a 2021-2022-ben elvégzendő kiosztásokra még alkalmazandóak az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpontja szerinti új belépők esetén."

14. § (1) A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő l)-p) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"l) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatok és alágazatok 2021-2030-as időszakra történő meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. február 15-i (EU) 2019/708 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

m) a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2018. december 19-i (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

n) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

o) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. október 31-i (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet,

p) az 1031/2010/EU rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének a 2021-2030-as időszakra vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szabályaival és a kibocsátási egységeknek a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében pénzügyi instrumentumként történő besorolásával való összehangolása érdekében történő módosításáról szóló, 2019. augusztus 28-i (EU) 2019/1868 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

15. § A 410/2012. Korm. rendelet

1. 1. § (6) bekezdésében a "601/2012/EU Bizottsági rendeletben" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendeletben" szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "12/A. § (1) és (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "8/H. § (2)-(5) bekezdése" szöveg,

3. 4. § (1) bekezdésében a "601/2012/EU bizottsági rendelet 54. cikk" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 55. cikk" szöveg,

4. 6. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrészek helyébe a "hatóság" szöveg,

5. 9. § (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

6. 9. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

7. 9. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

8. 10. § (1) bekezdésében az "Az új belépőknek" szövegrész helyébe az "Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpontja szerinti új belépőnek" szöveg, az "a 2011/278/EU bizottsági határozattal" szövegrész helyébe az "az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel" szöveg,

9. 10. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

10. 11. § (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

11. 11. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

12. 11. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

13. 11. § (4) bekezdésében az "Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontjai esetében" szövegrész helyébe az "Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpont aa) és ac) pontja esetében" szöveg,

14. 11. § (6) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

15. 11. § (6) bekezdésében az "Ügkr. tv. 16. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "8/C. § (2) bekezdésében" szöveg,

16. 14/A. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

17. 14/A. § (6) bekezdésében az "Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés" szövegrész helyébe a "11/A. § (4) bekezdése" szöveg,

18. 14/A. § (7) bekezdésében az "Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés" szövegrész helyébe a "11/A. § (4) bekezdése" szöveg,

19. 19. §-ában a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

20. 20. § (3) bekezdésében az "a 601/2012/EU bizottsági rendeletben" szövegrész helyébe az "az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendeletben" szöveg,

21. 20. § (4) bekezdésében a "hatóság vagy a miniszter" szövegrészek helyébe a "hatóság" szöveg,

22. 20. § (4) bekezdésében a "kötelezettségének nem tesz eleget" szövegrész helyébe a "kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget" szöveg,

23. 20. § (5) bekezdésében az "arról 15 napon belül tájékoztatja a minisztert. A miniszter a hatóság tájékoztatását követő 30 napon belül erről a tényről" szövegrész helyébe az "arról 30 napon belül" szöveg,

24. 21. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

25. 21. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

26. 21. § (4) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

27. 21. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

28. 21. § (6) bekezdésében a "miniszteri" szövegrész helyébe a "hatósági" szöveg,

29. 21. § (8) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

30. 21/A. § (1) bekezdésében az "az Ügkr. tv. 24. §" szövegrész helyébe az "a 15/A. §" szöveg,

31. 21/A. § (5) bekezdésében a "miniszter a hatóság tájékoztatása alapján" szövegrész helyébe a "hatóság a (4) bekezdésnek megfelelően" szöveg,

32. 21/A. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a "miniszter" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

33. 21/A. § (6) bekezdés a) pontjában a "miniszter határozatban felhívja a hatóságot a kiosztás végrehajtására" szövegrész helyébe a "hatóság végrehajtja a kiosztást" szöveg,

34. 21/A. § (6) bekezdés b) pontjában a "miniszter benyújtja az Európai Bizottság részére a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és annak jóváhagyását követően határozatban hívja fel a hatóságot a kiosztás végrehajtására" szövegrész helyébe a "hatóság benyújtja az Európai Bizottság részére a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és annak jóváhagyását követően határozat útján gondoskodik az ÜHG-egységek kiosztásáról" szöveg,

35. 24. § (2) bekezdés a) pontjában a "Közösségen" szövegrész helyébe az "Unión" szöveg,

36. 24. § (2) bekezdés h) pontjában a "2018/2066/EU" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/2066" szöveg,

37. 24. § (2) bekezdés i) pontjában a "2019/7/EU" szövegrész helyébe az "(EU) 2019/7" szöveg,

38. 24. § (2) bekezdés j) pontjában a "2018/2067/EU" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/2067" szöveg,

39. 1. melléklet B.2.1., B.2.4. és D pontjában a "601/2012/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg,

40. 1. melléklet F.2.7. pontjában a "601/2012/EU bizottsági rendeletben" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendeletben" szöveg,

41. 5. melléklet A) pontjában az "a 601/2012/EU bizottsági rendelet" szövegrészek helyébe az "az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 410/2012. Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "részletes" szövegrész,

b) 1. § (1c) bekezdésében a "felügyeleti díj vagy" szövegrész,

c) 1. § (5) bekezdésében a "részletes" szövegrész,

d) 7. § (2) bekezdésében az "és (3)" szövegrész,

e) 12/A-14. §-a,

f) 15. § (3) bekezdése,

g) 20. § (7) bekezdése,

h) 20. § (8) bekezdése,

i) 21. § (6) bekezdésében a "- miniszter tájékoztatását követően -" szövegrész,

j) 21. § (7) bekezdése,

k) 21/A. § (4) bekezdésében az "és erről 15 napon belül tájékoztatja a minisztert" szövegrész,

l) 21/B. §-a,

m) 23. §-a,

n) 4. melléklete.

3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 278/2014. Korm. rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (3) bekezdése szerinti jelentést a Szolgálat által elkészített javaslat alapján a miniszter nyújtja be az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére.

(2) Az (EU) 2018/1999 rendelet V. melléklet 1. rész c) pontja és a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/841 rendelet] 14. cikke szerinti információkat a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal és az NFK állítja össze, és megküldi a Szolgálat, valamint - a környezetvédelemért felelős miniszter és a földügyért felelős miniszter útján - a miniszter részére.

(3) Az (EU) 2018/1999 rendelet V. melléklet 1. rész f), h) és l) pontja szerinti forgalmi jegyzék és annak műveleteire vonatkozó információkat a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék kezelője küldi meg a szolgálat részére minden év január 5-ig.

(4) A jegyzékekkel kapcsolatos jelentéstétel felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet és az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók."

18. § A 278/2014. Korm. rendelet 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"5. A jegyzék felülvizsgálata és a tagállami együttműködés

9. § A Szolgálat, a Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az NFK, a Soproni Egyetem és a miniszter gondoskodik az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. és 41. cikke szerint a Keretegyezmény Titkársága, valamint a Bizottság által végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások és változtatások elvégzéséről. A Szolgálat koordinálja a hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő részvételét."

19. § A 278/2014. Korm. rendelet 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"6. Hosszú távú stratégia és az arról szóló jelentések

10. § (1) A miniszter gondoskodik az (EU) 2018/1999 rendelet 15. cikke szerinti legalább 30 éves kitekintéssel rendelkező hosszú távú stratégia elkészítéséről, az arról való jelentéstétel benyújtásáról, valamint a szükséges frissítések megtételéről.

(2) A hosszú távú stratégiával kapcsolatos jelentéstétel felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet és az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók."

20. § A 278/2014. Korm. rendelet 8. és 9. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"8. Integrált jelentéstétel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elleni nemzeti fellépésről

12. § (1) A miniszter az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó, alkalmazkodási tervezésre és stratégiákra vonatkozó nemzeti fellépésről szóló integrált jelentést első alkalommal 2021. március 15-ig, majd utána kétévente nyújtja be a Bizottság felé.

(2) A jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet, valamint az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók.

9. Jelentéstétel a kibocsátási jogosultságok árverezéséből származó bevételek felhasználásáról

13. § (1) A miniszter az árverezésből származó bevételek szóló jelentést minden év július 31-ig nyújtja be a Bizottság felé.

(2) A jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet, valamint az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók."

21. § A 278/2014. Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az agrárpolitikáért felelős miniszterrel, az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel együttműködve a 2021-2025-ös időszak tekintetében 2027. március 15-ig, a 2026-2030-as időszak tekintetében pedig 2032. március 15-ig megfelelési jelentést nyújt be a Bizottságnak, amely az (EU) 2018/841 rendelet 2. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott területelszámolási kategóriák mindegyikét illetően tartalmazza az összkibocsátásoknak és az összelnyeléseknek az (EU) 2018/841 rendeletben megállapított elszámolási szabályok alkalmazásával az adott időszakra vonatkozóan meghatározott egyenlegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazatra vonatkozó részének tartalmára - az NFK közreműködésével - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tesz javaslatot a Szolgálat részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentés erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára - a Soproni Egyetem közreműködésével - az NFK tesz javaslatot a Szolgálat részére.

(4) A miniszter az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel együttműködve benyújtja a Bizottságnak az (EU) 2018/841 rendelet 8. cikk (3) bekezdése szerinti nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási tervet, amelyben javaslatot tesz az erdőkre vonatkozó hazai referenciaszintre.

(5) A (4) bekezdés szerinti nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási terv tartalmára - az NFK közreműködésével -a Soproni Egyetem tesz javaslatot a miniszter és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter részére.

(6) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet, az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint az (EU) 2018/841 rendelet előírásai az irányadók."

22. § (1) A 278/2014. Korm. rendelet 19. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet)

"a) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) A 278/2014. Korm. rendelet 19. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"d) a tagállamok által az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően jelentett információk felépítéséről, formátumáról, benyújtási folyamatairól és felülvizsgálatáról, valamint a 749/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. augusztus 7-i (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(3) A 278/2014. Korm. rendelet 19. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

23. § A 278/2014. Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az "Erdészeti Tudományos Intézet (a továbbiakban: NAIK ERTI)" szövegrész helyébe a "Soproni Egyetem" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az "525/2013/EU rendelet 8. cikke" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1999 rendelet 26. cikk (2) bekezdése" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az "525/2013/EU rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1999 rendelet" szöveg, az "a 749/2014/EU" szövegrész helyébe az "az (EU) 2020/1208" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében a "2015" szövegrész helyébe a "2021" szöveg, az "az 525/2013/EU rendelet" szövegrész helyébe az "a (EU) 2018/1999 rendelet" szöveg, az "a 749/2014/EU" szövegrész helyébe az "az (EU) 2020/1208" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében a "2015" szövegrész helyébe a "2021" szöveg,

f) 11. § (5) bekezdésében az "525/2013/EU rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1999 rendelet" szöveg, az "a 749/2014/EU" szövegrész helyébe az "az (EU) 2020/1208" szöveg,

g) 16. § (1) és (2) bekezdésében az "525/2013/EU rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2018/1999 rendelet" szöveg,

h) 19. § e) pontjában a "május 30-i 2018/841/EU" szövegrész helyébe a "május 30-i (EU) 2018/841" szöveg,

i) 19. § f) pontjában a "május 30-i 2018/842/EU" szövegrész helyébe a "május 30-i (EU) 2018/842" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 278/2014. Korm. rendelet 18. §-a.

4. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. §, a 4-24. §, valamint a 26. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

26. § (1) Az 1. alcím

a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 2. alcím

a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatok és alágazatok 2021-2030-as időszakra történő meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. február 15-i (EU) 2019/708 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

c) a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2018. december 19-i (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. október 31-i (EU) 2019/1842 végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 3. alcím

a) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék