32014R0640[1]

A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. március 11. ) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről

A BIZOTTSÁG 640/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 11.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az 1306/2013/EU rendelet egyes nem lényeges elemeit kiegészítő rendelkezéseket állapít meg az alábbiakra vonatkozóan:

a) a támogatás részleges vagy teljes elutasításának és visszavonásának feltételei;

b) a közigazgatási szankció megállapítása és kiszabandó mértékének pontos meghatározása;

c) azon esetek meghatározása, amikor a közigazgatási szankció nem alkalmazható;

d) azon időszakokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok, amikor a kérelmek vagy módosítások benyújtásának végső határideje munkaszüneti nap, szombat vagy vasárnap;

e) az integrált rendszer összehangolt végrehajtásának biztosításához szükséges különös fogalommeghatározások;

f) a mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének és a kedvezményezettek azonosításának alapvető jellemzői és technikai szabályai;

g) a támogatási jogosultságok azonosítási és nyilvántartási rendszerének alapvető jellemzői, technikai szabályai és minőségi követelményei;

h) a támogatás kiszámításának alapja, ideértve a tájképi jellegzetességeket vagy fákat magukban foglaló támogatható területek esetében alkalmazandó szabályokat;

i) a támogatás odaítélésében részt vevő közvetítőkre, úgymint szolgálatokra, szervekre és szervezetekre vonatkozó további szabályok;

j) az állandó legelők fenntartása a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggésben;

k) a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó közigazgatási szankciók kiszámításához szükséges egységes alap;

l) a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazásának és kiszámításának feltételei;

m) az 1306/2013/EU rendeletben előírt szabályok kiegészítése a hatályon kívül helyezett szabályokról az új szabályokra való zökkenőmentes áttérés érdekében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában továbbá:

1. "kedvezményezett": az 1307/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott és 9. cikkében említett mezőgazdasági termelő, az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerint kölcsönös megfeleltetésre kötelezett kedvezményezett és/vagy azon kedvezményezett, aki az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikkének (10) bekezdésében említett vidékfejlesztési támogatást kapja;

2. "meg nem felelés": a) az 1306/2013/EU rendelet 67. cikke (2) bekezdésében említett támogatás odaítélésének feltételeivel kapcsolatos támogathatósági kritériumokat, kötelezettségvállalásokat és más kötelezettségeket illetően e támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy más kötelezettségek bármilyen megszegése; vagy b) a kölcsönös megfeleltetést illetően az uniós jogrend szerinti jogszabályokban foglalt gazdálkodási követelményeknek, a föld jó mezőgazdasági és környezeti állapotára a tagállamok által az 1306/2013/EU rendelet 94. cikkének megfelelően meghatározott előírásoknak vagy az említett rendelet 93. cikke (3) bekezdésében említett állandó legelők fenntartásának való meg nem felelés;

3. "támogatási kérelem": támogatás iránti vagy az 1305/2013/EU rendelet szerinti intézkedésekben való részvétel iránti kérelem;

4. "kifizetési kérelem": a kedvezményezett nemzeti hatóságok általi kifizetésre vonatkozó kérelme az 1305/2013/EU rendelet szerint;

5. "egyéb nyilatkozat": a támogatási vagy kifizetési kérelmek kivételével bármely olyan nyilatkozat vagy dokumentum, amelyeket a kedvezményezettnek vagy egy harmadik félnek be kell nyújtania vagy meg kell őriznie annak érdekében, hogy egyes vidékfejlesztési intézkedések különleges követelményei teljesüljenek;

6. "az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések": az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával, továbbá 28-31., 33., 34, és 40. cikkével, valamint - ahol alkalmazható - az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjával összhangban hozott támogatási intézkedések, kivéve az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke (9) bekezdésében említett intézkedéseket és ez utóbbi rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti rendelkezéseket a telepítési költséget illetően;

7. "állatok azonosítási és nyilvántartási rendszere": az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) által szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására létrehozott rendszer és/vagy a 21/2004/EK tanácsi rendelet ( 3 ) által juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására létrehozott rendszer;

8. "füljelző": az 1760/2000/EK rendelet 3. cikkének a) pontjában és 4. cikkében említett, szarvasmarhafélék egyedi azonosítására szolgáló füljelző és/vagy a 21/2004/EK rendelet mellékletének A.3. pontjában említett, juh- és kecskefélék egyedi azonosítását szolgáló füljelző;

9. "állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis": az 1760/2000/EK rendelet 3. cikkének b) pontjában és 5. cikkében említett számítógépes adatbázis és/vagy a 21/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjában, 7. cikkében és 8. cikkében említett központi nyilvántartás vagy számítógépes adatbázis;

10. "marhalevél": az 1760/2000/EK rendelet 3. cikkének c) pontjában és 6. cikkében említett marhalevél;

11. "nyilvántartás": állatok vonatkozásában az 1760/2000/EK rendelet 3. cikkének d) pontjában és 7. cikkében említett, állattartók által vezetett nyilvántartás, illetve a 21/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 5. cikkében említett nyilvántartás;

12. "azonosító kód": az 1760/2000/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésében említett azonosító kód, illetve a 21/2004/EK rendelet mellékletének A.2. pontjában említett kódok;

13. "állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszer": az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 1. fejezete szerinti, termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedés, ahol a meghatározott mennyiségi határértékeken belül biztosítandó éves kifizetés rögzített állatlétszámon alapul;

14. "állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések": olyan vidékfejlesztési intézkedések vagy művelettípusok, amelyeknél a támogatás a bejelentett állatlétszámon vagy számosállategységek számán alapul;

15. "állatállomány-alapú támogatási kérelem": támogatás fizetése iránti kérelem, ahol a meghatározott mennyiségi határértékeken belül biztosítandó éves kifizetés rögzített állatlétszámon alapul az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 1. fejezetében meghatározott, termeléstől függő önkéntes támogatás szerint;

16. "bejelentett állatok": az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszer keretében benyújtott állatállomány-alapú támogatási kérelem által érintett állatok, vagy állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedés kifizetési kérelme által érintett állatok;

17. "potenciálisan támogatható állat": olyan állat, amely potenciálisan eleve teljesíti a kérdéses igénylési évben az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszer vagy egy állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedés szerinti támogathatósági kritériumokat;

18. "meghatározott állat": a) állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszer esetén a támogatás odaítélésére vonatkozó szabályokban megállapított összes feltételnek megfelelő állat, vagy b) állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedés esetén igazgatási vagy helyszíni ellenőrzések útján azonosított állat;

19. "állattartó": az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az állatokért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős, beleértve a szállítás, illetve a piacon való tartózkodás időszakát is;

20. "területalapú támogatási rendszerek": az 1306/2013/EU rendelet 67. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti területalapú közvetlen kifizetések, kivéve a 228/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet ( 4 ) IV. fejezetében említett, az Unió legkülső régióinak mezőgazdaságára vonatkozó egyedi intézkedéseket, valamint a 229/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet ( 5 ) IV. fejezete szerinti kisebb égei-tengeri szigetek javára megállapított egyedi mezőgazdasági intézkedéseket;

21. "területalapú támogatási intézkedések": olyan vidékfejlesztési intézkedések vagy művelettípusok, amelyeknél a támogatás a bejelentett terület méretén alapul;

22. "hasznosítás": a terület hasznosítása a termény típusa szerint, az 1307/2013/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően; az állandó gyepterület típusa szerint, ahogy az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének h) pontja meghatározza; vagy az állandó gyepterületektől és állandó legelőktől eltérő, a rendelet 45. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott gyepterületek szerint; vagy a növénytakaró vagy a termény hiánya szerint;

23. "meghatározott terület": a) területalapú támogatási rendszerek esetén az a terület, amelyre vonatkozóan minden támogathatósági feltétel vagy a támogatás odaítélésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó minden egyéb kötelezettség teljesül, függetlenül a kedvezményezett rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számától, vagy b) területalapú támogatási intézkedések esetén igazgatási vagy helyszíni ellenőrzések útján azonosított földterületek vagy parcellák területe;

24. "földrajzi információs rendszer" (a továbbiakban: GIS): az 1306/2013/EU rendelet 70. cikkében említett számítógépes földrajzi információs rendszerekre épülő technológiák;

25. "referenciaparcella": földrajzilag körülhatárolt terület, amely az 1306/2013/EU rendelet 70. cikkében említett, mezőgazdasági parcellákra vonatkozó azonosítási rendszerben egyedi azonosítóval szerepel;

26. "földrajzi anyag": a GIS tartalmának a támogatás kérelmezői és a tagállamok közötti közlésére szolgáló térképek vagy egyéb dokumentumok.

A fentieken kívül az "előírás": a tagállamok által az 1306/2013/EU rendelet 94. cikkének megfelelően meghatározott előírások, valamint ugyanezen rendelet 93. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, állandó legelővel kapcsolatos kötelezettségek.

3. cikk

Büntetőjogi szankciók alkalmazása

Az e rendeletben meghatározott közigazgatási szankciók alkalmazása, valamint a támogatás e rendelet szerinti elutasítása és visszavonása nem érinti a nemzeti jogban adott esetben előírt büntetőjogi szankciók alkalmazását.

4. cikk

Vis maior és rendkívüli körülmények

Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 33. és 34. cikke szerinti vidékfejlesztési támogatási intézkedéseket illetően, ha egy kedvezményezett vis maior vagy rendkívüli körülmények miatt nem képes eleget tenni a kötelezettségvállalásnak, a vonatkozó kifizetést arányosan vissza kell vonni azon évekre vonatkozóan, amelyek folyamán a vis maior vagy a rendkívüli körülmények esete felmerült. A visszavonás a kötelezettségvállalásnak csak azon részeit érintheti, amelyek tekintetében nem voltak többletköltségek vagy elmaradt jövedelem a vis maior vagy a rendkívüli körülmények felmerülése előtt. Nem alkalmazható visszavonás a támogathatósági feltételekkel és más kötelezettségekkel kapcsolatban, és nem alkalmazható közigazgatási szankció.

Az egyéb vidékfejlesztési támogatási intézkedéseket illetően vis maior vagy rendkívüli körülmények esetén a tagállamok nem követelhetik a támogatás részleges vagy teljes visszatérítését. Több évre kiterjedő kötelezettségvállalások vagy kifizetések esetén nem követelhető a korábbi években kapott támogatás visszatérítése, és a kötelezettségvállalást vagy kifizetést a következő években is folytatni kell az eredeti időtartamának megfelelően.

Amikor a vis maiorból vagy rendkívüli körülményekből adódó meg nem felelés a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos, az 1306/2013/EU rendelet 91. cikke (1) bekezdésében említett vonatkozó közigazgatási szankció nem alkalmazható.

II. CÍM

AZ INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER

I. FEJEZET

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

5. cikk

Mezőgazdasági parcellák azonosítása

A tagállamoknak oly módon kell meghatározniuk a referenciaparcellákat, hogy azok mérhetőek legyenek, lehetővé tegyék az évente bejelentett mezőgazdasági parcellák egységes és egyértelmű lokalizálását, és alapelvként hosszú távon változatlanok legyenek.

A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell a bejelentett parcellák megbízható azonosítását. Ennek érdekében különösen meg kell követelniük, hogy a támogatási vagy kifizetési kérelemhez olyan meghatározott információkat vagy az illetékes hatóságok által előírt olyan dokumentumokat csatoljanak, amelyek lehetővé teszik az egyes mezőgazdasági parcellák lokalizálását és mérését. Az egyes referenciaparcellák vonatkozásában a tagállamok

a) meghatározzák az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek alkalmazásában a támogatható legnagyobb területet;

b) meghatározzák az 1305/2013/EU rendelet 28-31. cikkében említett területalapú intézkedések alkalmazásában a támogatható legnagyobb területet;

c) lokalizálják azokat az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (1) bekezdésében felsorolt ökológiai jelentőségű területeket, amelyeket a tagállamok határozata alapján ökológiai jelentőségű területnek kell tekinteni, és meghatározzák nagyságukat; Adott esetben a tagállamok e célból alkalmazzák az 1307/2013/EU rendelet X. mellékletében meghatározott átváltási és/vagy súlyozási tényezőket;

d) meghatározzák, hogy az 1305/2013/EU rendelet 32. cikkében említett hegyvidéki területekre, jelentősen hátrányos természeti adottságokkal bíró területekre és más, sajátos korlátozó tényezők által sújtott területekre, Natura 2000 területekre, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) által szabályozott területekre, az 1307/2013/EU rendelet 57. cikkének megfelelően gyapottermelésre engedélyezett mezőgazdasági földterületre, az 1307/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában említett, a természetes módon legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott területekre, az 1307/2013/EU rendelet 46. cikke (5) és (6) bekezdésével összhangban a tagállamok által regionális és/vagy kollektív végrehajtásra kijelölt ökológiai jelentőségű területekre, az 1307/2013/EU rendelet 20. cikkének megfelelően a Bizottságnak jelentett területekre, az állandó gyepterülettel borított területekre, amelyek környezeti szempontból érzékenyek a 92/43/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) vagy a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ) által szabályozott területeken, valamint további, az 1307/2013/EU rendelet 45. cikkének (1) bekezdésében említett érzékeny területekre és/vagy az utóbbi rendelet 48. cikkének megfelelően a tagállamok által kijelölt területekre vonatkozó rendelkezések érvényesek-e.

6. cikk

A mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének minőségére vonatkozó értékelés

A mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszere minőségének értékelése érdekében az első megfelelőségi osztály az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a támogatható maximális terület pontos mennyiségi meghatározása;

b) azon referenciaparcellák aránya és megoszlása, amelyek esetében a támogatható maximális területbe beleszámítanak a nem támogatható területek vagy amelyek esetében a támogatható maximális területbe nem számítanak bele a mezőgazdasági földterületek;

c) jelentős hiányosságokkal rendelkező referenciaparcellák előfordulása.

A mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerén belüli esetleges hiányosságok feltárása érdekében a második megfelelőségi osztály az alábbi minőségi elemeket tartalmazza:

a) azon referenciaparcellák osztályozása, amelyek esetében a támogatható maximális terület megállapítása a nem támogatható területek figyelembevételével, illetve a mezőgazdasági területek figyelmen kívül hagyásával történik vagy amelyek esetén kritikus problémák jelentkeznek;

b) a bejelentett területnek a támogatható maximális területhez viszonyított aránya a referenciaparcellákon belül;

c) azon referenciaparcellák százalékos aránya, amelyek változásnak voltak kitéve az évek során.

Amennyiben a minőség terén hiányosságokat tár fel az értékelés, a tagállamoknak meg kell tenniük a megfelelő korrekciós intézkedéseket.

7. cikk

Támogatási jogosultságok azonosítása és nyilvántartása

Az 1306/2013/EU rendelet 71. cikkében előírt, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer tagállami szinten kialakított elektronikus nyilvántartás, amely - különösen az említett cikk (1) bekezdésében előírt keresztellenőrzések tekintetében - biztosítja a támogatási jogosultságok hatékony nyomon követhetőségét az alábbi elemek vonatkozásában:

a) a jogosult,

b) az éves értékek;

c) a megállapítás időpontja;

e) az eredet, különös tekintettel a jogosultság forrására (eredeti, nemzeti vagy regionális tartalék, vétel, bérlet, öröklés);

f) amennyiben az 1307/2013/EU rendelet 21. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó, a jogosultságok fenntartása az említett rendelkezés értelmében;

g) adott esetben a regionális korlátozások.

Az említett elektronikus nyilvántartás minden olyan információt tartalmaz, amely szükséges a nemzeti tartaléknak vagy a regionális tartalékoknak az 1307/2013/EU rendelet 31. cikke szerinti feltöltéséhez.

8. cikk

Kedvezményezettek azonosítása

Az 1306/2013/EU rendelet 72. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül az ugyanazon rendelet 73. cikke szerinti, minden egyes kedvezményezett azonosító adatainak nyilvántartására szolgáló egységes rendszernek garantálnia kell az egyedi azonosítást az ugyanazon kedvezményezett által benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok tekintetében.

II. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI PARCELLÁK TÁJKÉPI JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS FÁKKAL

9. cikk

Azon területek meghatározása, ahol a mezőgazdasági parcella tájképi jellegzetességeket és fákat foglal magában

Ha azonban a tagállamok 2009. december 9-e előtt a 796/2004/EK bizottsági rendelet ( 10 ) 30. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban két méternél nagyobb szélességet jelentettek be a Bizottságnak, ez a szélesség továbbra is alkalmazható.

Az első és második albekezdés nem vonatkozik az elszórt tájképi jellegzetességeket és fákat magában foglaló állandó gyepterületre, amennyiben az érintett tagállam úgy döntött, hogy a 10. cikkel összhangban arányos rendszert alkalmaz.

Az elszórtan fákat magában foglaló mezőgazdasági parcellát támogatható területnek kell tekinteni, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a mezőgazdasági tevékenységek hasonlóan végezhetők, mint az ugyanazon területen levő, nem fás parcellákon; és

b) a fák támogatható hektáronkénti száma nem halad meg egy meghatározott maximális sűrűséget.

Az első albekezdés b) pontjában említett maximális sűrűséget a tagállamok határozzák meg a hagyományos növénytermesztési gyakorlatok, természeti feltételek és környezetvédelmi okok alapján, és bejelentik azt. A sűrűség nem haladhatja meg a hektáronként 100 fát. Ugyanakkor ez a határérték nem alkalmazható az 1305/2013/EU rendelet 28. és 30. cikkében említett intézkedésekkel kapcsolatban.

E bekezdés nem vonatkozik az elszórtan elhelyezkedő, ismételten termést hozó gyümölcsfákra, az állandó gyepterületen található, legeltetésre alkalmas elszórt fákra, továbbá az elszórt tájképi jellegzetességeket és fákat magukban foglaló állandó gyepterületekre, amennyiben az érintett tagállam úgy döntött, hogy a 10. cikkel összhangban arányos rendszert alkalmaz.

10. cikk

Arányos rendszer tájképi jellegzetességeket és fákat magában foglaló állandó gyepterületek esetén

Az első albekezdésben említett arányos rendszer homogén felszínborítási típusok különböző kategóriáiból áll, amelyekre vonatkozóan a nem támogatható terület százalékos arányán alapuló, rögzített csökkentési együtthatót alkalmaznak. A nem támogatható terület legalacsonyabb százalékos arányát képviselő kategória nem haladhatja meg a nem támogatható terület 10 %-át, és erre a kategóriára semmilyen csökkentési együttható nem alkalmazható.

III. FEJEZET

TÁMOGATÁSI ÉS KIFIZETÉSI KÉRELMEK

11. cikk

Az egységes kérelem

Az egységes kérelemnek legalább az 1306/2013/EU rendelet 72. cikke (1) bekezdésében említett közvetlen kifizetési kérelemre kell kiterjednie az alaptámogatási rendszert vagy az egységes területalapú támogatási rendszert és más területalapú támogatási rendszereket illetően.

12. cikk

Eltérés a benyújtásra és az értesítésre vonatkozó végső határidőtől

Az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet ( 11 ) 5. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben az alábbi időpontok valamelyike munkaszüneti napra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy kell tekinteni rá, mintha a soron következő első munkanapra esne:

a) a támogatási kérelem, kifizetési kérelem vagy egyéb nyilatkozatok vagy bármely igazoló dokumentum vagy szerződés benyújtásának végső határideje, vagy az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem módosításának végső határideje;

b) a 13. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett késedelmes benyújtás lehetséges legkésőbbi napja, valamint a 14. cikk második albekezdésében említett késedelmes benyújtás lehetséges legkésőbbi napja a kedvezményezettek támogatási jogosultságok kiosztására vagy növelésére vonatkozó kérelmeinek benyújtása tekintetében;

c) a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 12 ) 11. cikke (4) bekezdése értelmében a kedvezményezettnek küldendő, az előzetes ellenőrzések eredményeiről szóló értesítés lehetséges legkésőbbi napja;

d) a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 15. cikke (2 a) bekezdése értelmében a kedvezményezett által az illetékes hatóságnak küldendő, az előzetes ellenőrzéseket követő módosításokról szóló értesítés lehetséges legkésőbbi napja.

Amennyiben azonban az első bekezdés b) pontjában említett késedelmes benyújtás lehetséges legkésőbbi napjára már úgy tekintenek, mintha a soron következő első munkanapra esne, a szóban forgó bekezdés c) pontjában említett értesítés lehetséges legkésőbbi napjára úgy kell tekinteni, mintha a soron következő második munkanapra esne.

13. cikk

Késedelmes benyújtás

A hatékony ellenőrzések ütemezésének és végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok által az igazoló dokumentumok kellő időben történő benyújtása tekintetében meghozandó bármely konkrét intézkedés sérelme nélkül, az első albekezdést alkalmazni kell az illetékes hatóságnak benyújtandó támogatási kérelmek, dokumentumok, szerződések vagy egyéb nyilatkozatok esetében is, amennyiben ezek a támogatási kérelmek, okmányok, szerződések vagy nyilatkozatok megalapozó jelleggel bírnak a szóban forgó támogatási jogosultság szempontjából. Ebben az esetben a csökkentést a szóban forgó támogatásként kifizetendő összegre kell alkalmazni.

Amennyiben a késedelem meghaladja a 25 naptári napot, a kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítják, és a kedvezményezett nem részesül támogatásban.

Az egységes kérelem módosításai csak addig a határnapig fogadhatók el, ameddig az egységes kérelem késedelmes benyújtása az (1) bekezdés harmadik albekezdése értelmében elfogadható. Ugyanakkor, amennyiben az említett dátum korábbi vagy megegyezik az e bekezdés első albekezdésében említett egységes kérelem vagy kifizetési kérelem módosításának benyújtására előírt végső határidővel, az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem módosításait e napot követően elfogadhatatlannak nyilvánítják.

14. cikk

Támogatási jogosultságokkal kapcsolatos kérelem késedelmes benyújtása

A 4. cikkben említett vis maior esetek és rendkívüli körülmények kivételével a támogatási jogosultságok kiosztása vagy adott esetben értékük növelése iránti kérelmeknek a Bizottság által az 1306/2013/EU rendelet 78. cikkének b) pontja alapján e célból meghatározott végső határidőt követő benyújtása az adott évben munkanaponként 3 %-os csökkentést eredményez a kedvezményezettnek a támogatási jogosultságok vagy - adott esetben - a kiosztandó támogatási jogosultságok értékének növelése kapcsán fizetendő összegekből.

Amennyiben a késedelem meghaladja a 25 naptári napot, a kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítják, és a kedvezményezett nem kap támogatási jogosultságot vagy - adott esetben - nem emelkedik a támogatási jogosultságok értéke.

IV. FEJEZET

KÖZVETLEN KIFIZETÉSI RENDSZEREKKEL ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSOK ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK KISZÁMÍTÁSA AZ INTEGRÁLT RENDSZER HATÁLYÁN BELÜL

1. SZAKASZ

Általános szabályok

15. cikk

A közigazgatási szankciók alkalmazása alóli kivételek

15a. cikk

Egyéni határérték vagy egyéni felső határ

Amennyiben valamely támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés keretében egyéni határérték vagy egyéni felső határ alkalmazandó, és a kedvezményezett által bejelentett terület vagy állatlétszám meghaladja az egyéni határértéket vagy egyéni felső határt, a bejelentett területet, illetve a bejelentett állatlétszámot az érintett kedvezményezett számára megállapított határértékhez vagy felső határhoz kell igazítani.

16. cikk

Valamennyi terület bejelentésének elmulasztása

Az első albekezdés szerint kiszámított szankció összegét csökkenteni kell a 28. cikk (2) bekezdése alapján esetlegesen kiszabott közigazgatási szankció összegével.

2. SZAKASZ

Területalapú támogatási rendszerek (az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás kivételével) vagy területalapú támogatási intézkedések

17. cikk

Általános elvek

E szakasz alkalmazásában - esettől függően - a következő terménycsoportokat kell megkülönböztetni:

a) az alaptámogatási rendszer szerinti támogatási jogosultságok aktiválásának céljából vagy az egységes területalapú támogatás elnyerése céljából bejelentett területek;

b) átcsoportosítással nyújtható támogatásra alapot adó területek;

c) a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó támogatási rendszer keretében nyújtható támogatásra alapot adó területek;

d) termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedés céljából bejelentett területek;

e) bármely más területalapú támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés céljára bejelentett területek csoportja, amelyre különböző támogatási mértéket kell alkalmazni;

f) az "egyéb hasznosítás" rovatban bejelentett területek.

Az első albekezdés e) pontjának alkalmazásában a 1305/2013/EU rendelet 31. cikkében említett, hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések tekintetében degresszív támogatási összegek alkalmazásakor az egyes bejelentett területekre kiszámított összegek átlagát kell figyelembe venni.

18. cikk

Területalapú támogatások kiszámításának alapja

Az alaptámogatási rendszert alkalmazó tagállamokra az alaptámogatási rendszer, a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer, az átcsoportosítással nyújtható támogatás, a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek számára nyújtott támogatás, és adott esetben a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó támogatási rendszer keretében benyújtott támogatási kérelmek tekintetében az alábbiak alkalmazandók:

a) ha a bejelentett támogatási jogosultságok száma meghaladja a kedvezményezett rendelkezésére álló jogosultságok számát, a bejelentett támogatási jogosultságok számát a kedvezményezett rendelkezésére álló jogosultságok számára kell csökkenteni;

b) ha eltérés van a bejelentett támogatási jogosultságok száma és a bejelentett terület között, akkor a bejelentett területre vonatkozó adatot a legkisebb értékhez kell igazítani.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a támogatási jogosultságok kiosztásának első évében.

Mindazonáltal - az 1306/2013/EU rendelet 60. cikkének sérelme nélkül - ha a meghatározott összterület és az 1307/2013/EU rendelet III., IV. és V. címe szerinti közvetlen támogatási rendszerek keretében támogatásra bejelentett teljes terület vagy valamely területalapú támogatási intézkedés keretében támogatásra bejelentett teljes terület közötti különbség 0,1 hektár vagy annál kevesebb, a meghatározott terület és a bejelentett terület nagyságát egyenlőnek kell tekinteni. E számításnál kizárólag a 17. cikk (1) bekezdésében foglalt terménycsoportok szintjén tett, túlzott mértékű bejelentéseket kell figyelembe venni.

A második albekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az említett különbség a támogatásra bejelentett összterület több mint 20 %-ának felel meg.

19. cikk

A túlzott mértékű bejelentések esetén alkalmazott közigazgatási szankciók

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, az érintett terménycsoportra területalapú támogatás nem nyújtható.

19a. cikk

Az alaptámogatási rendszer, az egységes területalapú támogatási rendszer, az átcsoportosítással nyújtható támogatás, a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó támogatási rendszer, a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek számára nyújtott támogatás, a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer, a Natura 2000 és a víz-keretirányelv szerinti támogatások, továbbá a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések tekintetében tett, túlzott mértékű területbejelentés esetén alkalmazott közigazgatási szankciók

A közigazgatási szankció összege nem haladhatja meg a bejelentett terület alapján kiszámított összeg 100 %-át.

20. cikk

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatással kapcsolatos közigazgatási szankciók

Az e rendelet 19. cikkével összhangban alkalmazandó közigazgatási szankciók sérelme nélkül, amennyiben megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem teljesíti a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 15 ) 61. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit, a kedvezményezett elveszíti az 1307/2013/EU rendelet 60. cikkének (2) bekezdésében meghatározott támogatásnöveléshez való jogot. Ezenkívül az 1307/2013/EU rendelet 57. cikke alapján a gyapotra vonatkozó, támogatható hektáronkénti támogatás az adott kedvezményezett számára az említett rendelet 60. cikkének (2) bekezdésével összhangban máskülönben odaítélendő növekmény összegével csökken.

21. cikk

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének V. fejezete szerinti, fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közigazgatási szankciók (a területek túlzott mértékű bejelentésének kivételével)

3. SZAKASZ

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás

22. cikk

Általános elvek

E szakasz alkalmazásában, amennyiben egy adott mezőgazdasági területen az éghajlat vagy a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok közül többet is alkalmazni kell az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint, azt a területet minden egyes gyakorlatra vonatkozóan külön figyelembe kell venni az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás (a továbbiakban: "kizöldítési támogatás") kiszámítása szempontjából.

23. cikk

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatásoknak az alaptámogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer keretében bejelentett támogatható hektárok tekintetében történő kiszámításának alapja

Az alaptámogatási rendszert alkalmazó tagállamokra az alábbiak alkalmazandók:

a) ha a bejelentett támogatási jogosultságok száma meghaladja a kedvezményezett rendelkezésére álló jogosultságok számát, a bejelentett támogatási jogosultságok számát a kedvezményezett rendelkezésére álló jogosultságok számára kell csökkenteni;

b) ha eltérés van a bejelentett támogatási jogosultságok száma és a bejelentett terület között, akkor a bejelentett területre vonatkozó adatot a legkisebb értékhez kell igazítani.

Ha azonban az alaptámogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében meghatározott területről megállapítják, hogy nagyobb a támogatási kérelemben bejelentett területnél, a bejelentett területet kell alapul venni a kizöldített támogatás kiszámításához.

24. cikk

A kizöldítési támogatás csökkentése a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén

25. cikk

A kizöldített támogatás csökkentése az állandó gyepterületre vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén

26. cikk

A kizöldített támogatás csökkentése az ökológiai jelentőségű területre vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén

Az első albekezdés alkalmazásában a megállapított ökológiai jelentőségű terület nem haladhatja meg a bejelentett ökológiai jelentőségű területek hányadát a teljes bejelentett szántóterületen belül.

27. cikk

A kizöldített támogatás csökkentésének maximális mértéke

28. cikk

A kizöldített támogatással kapcsolatos közigazgatási szankciók

Ha a különbség meghaladja a 20 %-ot, támogatás nem nyújtható.

Amennyiben a különbség meghaladja az 50 %-ot, támogatás nem nyújtható. Ezenkívül a kedvezményezettet további szankcióval kell sújtani, melynek összege megegyezik a kizöldített támogatás 23. cikkel összhangban történő kiszámításához használt terület és az ilyen támogatásnak a 24-27. cikk alkalmazását követő kiszámításához használt terület közötti különbségnek megfelelő támogatás összegével.

29. cikk

Az egyenértékű gyakorlatokra vonatkozó szabályok

Ez a szakasz értelemszerűen alkalmazandó az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (3) bekezdésében említett egyenértékű gyakorlatokra.

4. SZAKASZ

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek keretében benyújtott, állatállomány-alapú támogatási kérelmeken alapuló, termeléstől függő önkéntes támogatás vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében benyújtott kifizetési kérelmeken alapuló vidékfejlesztési támogatás

30. cikk

A számítás alapja

Ha a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerével kapcsolatos meg nem felelés esete áll fenn, a következőket kell alkalmazni:

a) a mezőgazdasági üzem területén lévő azon szarvasmarhát, amely a két azonosító eszköze egyikét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének az 1760/2000/EK rendelet 3. cikke első bekezdésének b), c) és d) pontjában említett egyéb elemei alapján egyértelműen és egyedileg azonosítani lehet;

b) a mezőgazdasági üzem területén lévő azon juhot vagy kecskét, amely egyik azonosító eszközét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az állat a 21/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban valamely első azonosító eszközzel továbbra is azonosítható, és feltéve, hogy a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének valamennyi egyéb előírása teljesül;

c) ha egy, a mezőgazdasági üzem területén lévő szarvasmarha, juh vagy kecske mindkét azonosító eszközét elveszítette, meghatározottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az 1760/2000/EK rendeletben vagy a 21/2004/EK rendeletben foglalt nyilvántartás, marhalevél, vagy adott esetben adatbázis vagy egyéb eszközök segítségével továbbra is egyedileg azonosítható, és feltéve, hogy az állattartó bizonyítani tudja, hogy már a helyszíni ellenőrzés bejelentése előtt intézkedéseket tett a helyzet orvoslására;

d) ha a feltárt meg nem felelés a nyilvántartásban, a marhalevélben vagy az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisban szereplő hibás bejegyzésekkel kapcsolatos, de az adott támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 53. cikkének (4) bekezdésében meghatározottakon kívüli jogosultsági feltételei teljesítésének ellenőrzése szempontjából nem releváns, az érintett állatot csak akkor lehet nem meghatározottnak tekinteni, ha bármely 24 hónapos időszakban legalább két ellenőrzés alkalmával találnak ilyen hibás bejegyzést. Az érintett állatokat minden más esetben az első ténymegállapítás után nem meghatározott állatoknak kell tekinteni;

e) amennyiben a feltárt meg nem felelés az állatokkal kapcsolatos események számítógépes adatbázisba történő késedelmes bejelentéséhez kapcsolódik, az érintett állatot meghatározottnak kell tekinteni, ha a bejelentésre a birtokon tartási időszak kezdete vagy a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 53. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározott referencia-időpont előtt került sor.

A szarvasmarha-, juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének bejegyzései, valamint a rendszerbe érkező bejelentések az illetékes hatóság által észlelt egyértelmű hibák esetén bármikor módosíthatók.

31. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében bejelentett állatok tekintetében meghatározott közigazgatási szankciók

Azon támogatás teljes összegét, amelyre a kedvezményezett állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszer, állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedés vagy ilyen támogatási intézkedés szerinti művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult, a 30. cikk (3) bekezdésének megfelelően meghatározott állatlétszám alapján kell kifizetni, feltéve, hogy az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzések eredményeként:

a) legfeljebb három állat minősül nem meghatározottnak; és

b) a nem meghatározottnak minősülő szarvasmarha-, juh- és kecskefélék egyedileg azonosíthatók az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerében meghatározott bármely módon.

Ha háromnál több állat minősül nem meghatározottnak, vagy ha a nem meghatározottnak minősülő szarvasmarha-, juh- és kecskefélék egyedileg nem azonosíthatók az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerében meghatározott bármely módon, akkor azon támogatás teljes összegét, amelyre a kedvezményezett az (1) bekezdésben említett támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés, illetve ilyen támogatási intézkedés alá tartozó művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult, az alábbiak szerint kell csökkenteni:

a) a (3) bekezdésnek megfelelően megállapítandó százalékkal, ha az nem több 20 %-nál;

b) a (3) bekezdésnek megfelelően megállapítandó százalék kétszeresével, ha az 20 %-nál több, de 30 %-nál kevesebb.

Amennyiben a (3) bekezdéssel összhangban megállapított százalék meghaladja a 30 %-ot, nem ítélhető oda a támogatás, amelyre a kedvezményezett a 30. cikk (3) bekezdése szerint a támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés, illetve ilyen támogatási intézkedés alá tartozó művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult lett volna.

Amennyiben a (3) bekezdéssel összhangban megállapított százalék meghaladja az 50 %-ot, nem ítélhető oda a támogatás, amelyre a kedvezményezett a 30. cikk (3) bekezdése szerint a támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés, illetve ilyen támogatási intézkedés alá tartozó művelettípus keretében az érintett igénylési évben jogosult lett volna. Ezenkívül a kedvezményezettet további szankcióval kell sújtani, melynek összege megegyezik a bejelentett állatlétszám és a 30. cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott állatlétszám közötti különbségnek megfelelő támogatás összegével. Ha ez az összeg nem vonható le teljes mértékben a 908/2014/EU végrehajtási rendelet 28. cikkének megfelelően a meg nem felelés megállapításának naptári évét követő három naptári év folyamán, a fennmaradó egyenleget törölni kell.

Az e rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében említettektől eltérő fajok esetében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, három állatra vonatkozó küszöbértéktől eltérő értéket határoznak meg. Ezen érték meghatározásakor a tagállamok biztosítják, hogy a szám lényegében egyenértékű legyen az említett küszöbértékkel, figyelembe véve többek között a számosállategységeket és/vagy a nyújtott támogatás összegét.

32. cikk

A közigazgatási szankciók alkalmazása alóli kivételek a természeti körülmények által indokolt esetekben

A 31. cikkben meghatározott közigazgatási szankciók nem alkalmazandók azokban az esetekben, amikor a kedvezményezett a csordára vagy nyájra hatást gyakoroló természeti körülmények miatt nem tudja teljesíteni a támogathatósági feltételeket, kötelezettségvállalásokat vagy más kötelezettségeket, feltéve, hogy az állatlétszám csökkenésének észlelésétől számított tíz munkanapon belül írásban tájékoztatja az illetékes hatóságot.

Az egyedi esetekben figyelembe veendő tényleges körülmények sérelme nélkül az illetékes hatóság különösen a következő eseteket ismerheti el a csordát vagy nyájat érintő természeti körülményként:

a) állat elhullása betegség következtében; vagy

b) állat elhullása olyan baleset következtében, amelyért a kedvezményezett nem tehető felelőssé.

33. cikk

További szankciók és kiegészítő intézkedések

34. cikk

Az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis bejegyzéseinek módosítása és kiigazítása

A bejelentett állatok esetében az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis bejegyzéseinek hibáira és hiányosságaira a támogatási vagy a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától kezdve a 15. cikket kell alkalmazni.

III. CÍM

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ EGYEDI RENDELKEZÉSEK

35. cikk

A területnagyságtól és az állatok számától eltérő támogathatósági feltételeknek, a kötelezettségvállalásoknak vagy egyéb kötelezettségeknek való meg nem felelés

Az igényelt támogatás teljes egészében vagy részben elutasítandó vagy visszavonandó a következő kötelezettségvállalásoknak és egyéb kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén:

a) a vidékfejlesztési programban meghatározott kötelezettségvállalások; vagy

b) ahol alkalmazható, az Unió vagy a nemzeti jog által, vagy a vidékfejlesztési programban megállapított kötelezettségek, különös tekintettel a közbeszerzésekre és az állami támogatásokra vonatkozó előírásokra és egyéb kötelező előírásokra és követelményekre.

A meg nem felelés súlyosságát elsősorban az határozza meg, hogy - figyelemmel a betartatlan kötelezettségvállalások vagy kötelezettségek eredeti céljára - a meg nem felelés mennyire lényeges következményekkel jár.

A meg nem felelés mértéke elsősorban attól függ, hogy az a tevékenység egészére milyen hatást gyakorol.

A tartós jelleg elsősorban annak fényében állapítható meg, hogy a kiváltott hatás mennyi időn át érezhető, illetve hogy a szóban forgó hatás ésszerű eszközökkel megszüntethető-e.

Az ismétlődés attól függ, hogy ugyanazon kedvezményezett és ugyanazon intézkedés vagy művelettípus esetében hasonló meg nem felelés az utóbbi négy év folyamán vagy a 2014-2020-as programozási időszak teljes időtartama folyamán, illetve a 2007-2013-as programozási időszak tekintetében hasonló intézkedés kapcsán előfordult-e.

36. cikk

A támogatás felfüggesztése

A kifizető ügynökség bizonyos kiadásokra vonatkozóan felfüggesztheti a támogatást, amennyiben közigazgatási szankció kiszabásához vezető meg nem felelést tár fel. A felfüggesztést a kifizető ügynökségnek azonnal fel kell oldania, amint a kedvezményezett kielégítő módon bizonyítja az illetékes hatóság számára, hogy orvosolta a problémát. A felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a három hónapot. A tagállamok a művelet típusától és a szóban forgó meg nem felelés hatásától függően rövidebb maximális időtartamot is megállapíthatnak.

A kifizető ügynökség csak abban az esetben függesztheti fel a támogatást, ha a meg nem felelés általában véve nem befolyásolja az érintett művelet célkitűzéseinek teljesülését" és a kedvezményezett vélhetően a megszabott maximális időtartamon belül orvosolni tudja a helyzetet.

IV. CÍM

A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZER ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK

I. FEJEZET

ÁLLANDÓ LEGELŐK FENNTARTÁSA

37. cikk

Az állandó legelőkkel kapcsolatos kötelezettségek

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az említett arány 2014-ben több mint 5 %-kal csökkent, az érintett tagállam köteles elrendelni az említett kötelezettséget.

Amennyiben az első és második albekezdésben említett engedélynek az a feltétele, hogy valamely földterületnek állandó legelőnek kell lennie, az 1122/2009/EK rendelet 2. cikke második bekezdésének (2) pontjában szereplő fogalommeghatározástól eltérve ezeket a területeket az átállás első napjától kezdve állandó legelőnek kell tekinteni. Ezeket a területeket az átállás időpontját követő öt egymás utáni évben gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére kell használni.

Az első albekezdés csak azokra a kedvezményezettekre vonatkozik, akik állandó legelőterületekből más hasznosítási formájú földterületté átalakított földterülettel rendelkeznek.

Az első albekezdést az érintett tagállamban az 1122/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban az egységes kérelem benyújtására előírt határnapot megelőző 24 hónapos időszak első napja óta ilyen módon megváltoztatott hasznosítású földterület tekintetében kell alkalmazni.

Ebben az esetben a mezőgazdasági termelők a szóban forgó terület meghatározott százalékát visszaállítják állandó legelővé, illetve a szóban forgó százaléknak megfelelő nagyságú állandó legelőt alakítanak ki. A szóban forgó százalékos arányt a mezőgazdasági termelő által ilyen módon megváltoztatott hasznosítású terület nagysága és az egyensúly visszaállításához szükséges terület nagysága alapján kell kiszámítani.

Amennyiben azonban a szóban forgó területet az egyéb hasznosítási formára történő átállítás után átruházták, az első albekezdést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a terület átruházása a 2004. május 6-a után történt.

Az állandó legelővé visszaállított területeket vagy az állandó legelőként létrehozott területeket a visszaállítás, illetve a létrehozás első napjától kezdve - az 1122/2009/EK rendelet 2. cikke második bekezdésének (2) pontjától eltérve - "állandó legelőnek" kell tekintetni. Ezeket a területeket az átállás dátumától kezdődően öt egymást követő éven keresztül gyep vagy más egynyári takarmánynövény termesztésére kell használni.

II. FEJEZET

A KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK KISZÁMÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

38. cikk

A meg nem felelésre vonatkozó általános szabályok

39. cikk

A közigazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása gondatlanság esetén

A kifizető ügynökség azonban - az illetékes ellenőrző hatóság által a 38. cikk (1)-(4) bekezdésében említett feltételekre figyelemmel a meg nem felelés jelentőségének az ellenőrzési jelentés értékelő részében rendelkezésre bocsátott értékelése alapján - határozhat úgy, hogy ezt az értéket az első albekezdésben említett teljes összeg 1 %-ára csökkenti vagy 5 %-ára növeli, vagy amennyiben a szóban forgó követelményre vagy előírásra vonatkozó rendelkezések megengednek egy bizonyos tűréshatárt, eltekinthet a meg nem felelés további nyomon követésétől, illetve hogy - az 1305/2013/EU rendelet 17. cikkének (5) és (6) bekezdése szerint nyújtott támogatások esetében - egyáltalán nem rendel el támogatáscsökkentést.

Az illetékes hatóság által kitűzött határidő nem lehet a ténymegállapítás évét követő év végénél későbbi.

Az illetékes hatóság által kitűzött határidő nem lehet a ténymegállapítás évét követő év végénél későbbi.

A kedvezményezett által a megállapított határidőn belül orvosolt meg nem felelés a (4) bekezdés szerinti megismétlődés megállapításának alkalmazásában nem tekinthető meg nem felelésnek.

További megismétlődések esetén minden egyes alkalommal a hármas szorzót kell alkalmazni az előző megismétlődés tekintetében megállapított támogatáscsökkentés eredményére. A támogatáscsökkentés maximális értéke azonban nem haladhatja meg az (1) bekezdésben említett teljes összeg 15 %-át.

A maximális 15 %-os érték elérését követően a kifizető ügynökség tájékoztatja az érintett kedvezményezettet, hogy ha még egyszer megállapításra kerül ugyanaz a meg nem felelés, akkor azt a 40. cikk értelmében a kedvezményezett általi szándékos cselekménynek fogják tekinteni.

40. cikk

A közigazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása szándékos meg nem felelés esetén

Ha a meghatározott meg nem felelést a kedvezményezett szándékosan követte el, a 39. cikk (1) bekezdésében említett teljes összegre alkalmazandó támogatáscsökkentés főszabályként a szóban forgó teljes összeg 20 %-a.

A kifizető ügynökség azonban - az illetékes ellenőrző hatóság által a 38. cikk (1)-(4) bekezdésében említett feltételekre figyelemmel a meg nem felelés jelentőségének az ellenőrzési jelentés értékelő részében rendelkezésre bocsátott értékelése alapján - határozhat úgy, hogy ezt az értéket a teljes összeg nem kevesebb mint 15 %-ára csökkenti, vagy a teljes összeg 100 %-ára növeli.

41. cikk

A közigazgatási szankciók halmozása

Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdése második albekezdése 2. pontjának a) alpontja szerinti meg nem felelés a 2. cikk (1) bekezdése második albekezdése 2. pontjának b) alpontja szerinti meg nem felelésnek is minősül, a közigazgatási szankciókat a Bizottság által az 1306/2013/EU rendelet 77. cikke (8) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott szabályok szerint kell alkalmazni.

V. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. cikk

A kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos átmeneti szabályok

43. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1122/2009/EK és a 65/2011/EU rendelet 2015. január 1-jén hatályát veszti.

Az említett rendeletek azonban továbbra is alkalmazandók:

a) a közvetlen támogatásokra vonatkozó, 2015. január 1. előtt kezdődő támogatási időszakokra benyújtott kérelmekre;

b) a 2014-es és az azt megelőző évekre vonatkozó kifizetési kérelmekre és támogatási kérelmekre, valamint az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (2) bekezdése értelmében a 2015-ös évre vonatkozó kifizetési kérelmekre; valamint

c) a mezőgazdasági termelőknek az 1234/2007/EK tanácsi rendelet ( 18 ) 85t. és 103z. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségeire vonatkozó ellenőrzési rendszerre és közigazgatási szankciókra.

44. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet a 2015. január 1-je utáni igénylési évekkel vagy támogatási időszakokkal kapcsolatos támogatási kérelmekre és kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

( 3 ) A Tanács 2003. december 17-i 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 229/2013/EU rendelete egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

( 7 ) A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. március 14-i 2007/2/EK irányelve az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

( 10 ) A Bizottság 2004. április 21-i 796/2004/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 141., 2004.4.30., 18. o.).

( 11 ) A Tanács 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom rendelete a határidőkre, időpontokra és határnapokra vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.).

( 12 ) A Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).

( 13 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

( 14 ) A Bizottság 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.).

( 15 ) A Bizottság 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról (Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

( 16 ) A Tanács 1992. június 30-i 2078/92/EGK rendelete a környezetvédelmi követelményekkel és a természeti környezet megőrzésével összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerekről (HL L 215., 1992.7.30., 85. o.).

( 17 ) A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

( 18 ) A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0640 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0640&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0640-20210903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0640-20210903&locale=hu