68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] A rendelet hatálya az ATM/ANS-rendszerekre és -rendszerelemekre, valamint a polgári célú légiközlekedés biztonságos, zavartalan végrehajtását szolgáló, az 1. mellékletben meghatározott egyéb földi berendezések (a továbbiakban: egyéb földi berendezések) telepítésére, üzemben tartására, módosítására, megszüntetésére, ellenőrzésére, valamint ezen tevékenységek hatósági engedélyezésére és felügyeletére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.[2] ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem: a polgári légiközlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fogalom;

2. próbaüzemelés: a berendezés paramétereinek és funkciójának ellenőrzése a helyi sajátosságok figyelembevételével, amely során vizsgálni kell, hogy a berendezés a tervezett funkcióját képes teljesíteni;

3.[3] tanulmányterv: az ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés telepítéséhez készített dokumentáció, amely tartalmazza a telepítés helyére vonatkozó térképvázlatot, a tervezett ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés típusát, főbb műszaki paramétereit, leírását, amely szerint az ATM/ANS-rendszer és -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) előírásai vagy egyéb szabványok által meghatározott követelményeknek;

4.[4] üzemben tartás: ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem esetén az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően végrehajtott, egyéb földi berendezés esetén a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően végrehajtott használatbavétel és az azt követő üzemeltetés, ha a rendszert, rendszerelemet és egyéb földi berendezést a szolgáltatás nyújtás során felhasználják;

5. WGS-84: (World Geodetic System '84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

3. Frekvencia-igénybevétel feltételei

3. § (1)[5]

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8]

(5)[9]

(6)[10]

(7)[11]

4. S-módú lekérdezési kódok kiosztása

4. §[12]

5. §[13]

6. § (1)[14]

(2)[15]

(3)[16]

(4)[17]

(5) A 262/2009/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott rendszerek és kapcsolódó eljárások módosítása és ezen új rendszerek és eljárások bevezetését megelőzően veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -mérsékelést magában foglaló biztonságértékelést kell végezni. A biztonságértékelés vonatkozásában a 262/2009/EK bizottsági rendelet 4-8. és 12. cikkében meghatározott követelményeket egyben minimális biztonsági követelménynek kell tekinteni.

5. Telepítési engedély

7. §[18]

8. §[19]

6. Üzemben tartási engedély

9. §[20]

10. §[21]

11. §[22]

7. Az EATMN- rendszer és az egyéb földi berendezés módosítása és megszüntetése

12. §[23]

8. Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem és az egyéb földi berendezés ellenőrzése, karbantartása[24]

13. § (1)[25] Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem és az egyéb földi berendezés földi ellenőrzését a léginavigációs szolgáltatónak vagy az üzemben tartónak a 2. mellékletben meghatározott ellenőrzési periódusonként, és a gyártó által megadott karbantartási ajánlás alapján a szolgáltató vagy az üzemben tartó által kiadott karbantartási utasítás szerint kell végrehajtani. A karbantartások során olyan érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező mérőeszköz alkalmazható, amelyet képességei alkalmassá tesznek az adott mérési feladat elvégzésére.

(2) A repülésbiztonság érdekében a karbantartási utasítás az (1) bekezdésben meghatározottnál szigorúbb előírásokat tartalmazhat. A karbantartási utasítás módosításáról a hatóságot tájékoztatni kell.

(3)[26] Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem, és az egyéb földi berendezés működésének légi ellenőrzését a 2. mellékletben meghatározott ellenőrzési periódusonként és a nemzetközileg elfogadott eljárás szerint az erre a célra felszerelt légijárművel, továbbá meghatározott pontosságú, hitelesített mérő- és regisztráló, valamint egyéb fedélzeti és földi mérőműszerekkel és képesített személyzettel kell végrehajtani.

(4)[27] Az ellenőrzésekről, karbantartásokról dokumentációt, a mérésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A dokumentációt és a mérési jegyzőkönyveket az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés üzemben tartásának megszüntetését követő 1 évig kell megőrizni.

(5)[28] Az ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelemek, vagy egyéb földi berendezések karbantartását, javítását és műszeres ellenőrzését az adott berendezésre vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeretekkel rendelkező személy végezheti. A vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeret megszerzésére

a) a gyártó,

b) a gyártó által közvetlenül kiképzett személy, vagy

c) ha az a) vagy b) pontban foglaltak alkalmazása nem lehetséges, az ATM/ANS-rendszer, -rendszerelem, vagy egyéb földi berendezés tekintetében legalább három év időtartamú, a működéssel összefüggő szakmai tapasztalattal rendelkező személy

által végzett képzés szolgálhat.

9. Hatósági ellenőrzés

14. §[29]

10. Légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély

15. § (1) Légiforgalmi földi rádióállomás kezeléséhez a hatóság által kiadott rádióállomás kezelői engedély szükséges.

(2)[30] A légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkező személy rádióállomás kezelői engedély nélkül is jogosult légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére.

(3) A rádióállomás kezelői engedélyt az a 18. életévét betöltött, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy szerezheti meg, aki

a)[31] képzésen történő részvétellel elsajátította a következő elméleti ismereteket:

aa) a légiforgalmi rádióállomás kezelésére vonatkozó szabályok és előírások,

ab) rádiótávbeszélő eljárások, kifejezések magyar vagy magyar és angol nyelven,

ac) Magyarország területén belül biztosított légiforgalmi tájékoztatások és szolgálatok,

ad) a légiforgalmi állomáson lévő távközlési berendezések alapelvei, használata, működésére vonatkozó szabályok,

b)[32] legalább 50 óra légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult személy felügyelete alatt igazolt gyakorlati tapasztalatot szerzett, és

c) az a) pontban meghatározott elméleti ismeretekből hatósági vizsgát tett.

(3a)[33] Az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés elvégzését követően a hatósági vizsga ismétlésére egy éven belül legfeljebb két alkalommal van lehetőség.

(3b)[34] A (3a) bekezdés szerinti vizsgaidőpontok között legalább egy hónap időtartamnak kell eltelnie.

(3c)[35] A második sikertelen ismétlő hatósági vizsga esetén az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés újbóli elvégzése szükséges.

(4) Mentesül az a személy

a) a (3) bekezdésben meghatározottak alól, aki légiforgalmi irányító vagy repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel és érvényes munkahelyi kiterjesztéssel rendelkezett a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül,

b)[36] a (3) bekezdés b) és c) pontja alól, aki hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és oktatói jogosítással rendelkezik,

c)[37] a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgának a (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott része alól, aki rendelkezik hajózó személyzet szakszolgálati engedéllyel és rádió-távbeszélő kezelői jogosítással.

(5) A (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott ismeretekből, magyar nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott rádióállomás kezelői engedély magyar nyelven, a magyar és angol nyelven végrehajtott vizsga vagy magyar- és angol nyelvű rádió-távbeszélő kezelői jogosítás alapján kiadott rádióállomás kezelői engedély magyar és angol nyelven jogosít légiforgalmi földi rádióállomás használatára.

16. § (1)[38] A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély akkor hosszabbítható meg, ha a kérelmező

a) a 15. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elméleti ismeretekből frissítő tanfolyamon vett részt, és hatósági vizsgát tett, és

b) igazolja, hogy az engedély lejáratát megelőző 2 évben legalább 20 óra rádiókezelői gyakorlattal rendelkezik.

(2)[39] Repülőtéren üzemeltetett légiforgalmi földi rádióállomás kezelésének megkezdése előtt az engedélyesnek el kell végeznie a repülőtér üzemben tartója által szervezett, az adott repülőtér működésére, valamint a használt berendezésre vonatkozó képzést.

(3)[40] A 15. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elméleti képzés, a 16. § (2) bekezdés szerinti képzés, valamint a frissítő tanfolyam tematikáját a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

(4) A 15. § és e § alkalmazásában a légiforgalmi földi rádióállomás a repülőtéren vagy leszállóhelyen a légijárművek földi és légi mozgásával összefüggő tájékoztatások céljára szolgáló rádió adó- és vevőberendezés a légiforgalmi légtérben légiforgalmi szolgálat ellátása során alkalmazott rádióállomás használatának kivételével.

(5)[41] A légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedély meghosszabbítására a 15. § (4) bekezdésében meghatározott mentesülési szabályok alkalmazandóak.

11. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2011. április 20-a előtt kiadott üzemben tartási engedélyek alapján üzemben tartott EATMN-rendszer és rendszerelemek az 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2a) bekezdése alapján megfelelnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és mentesülnek az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk rendelkezései alól.

(3) A hatóság a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 6. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt szervezetekről.

18. § Ez a rendelet

a) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendelet,

b) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2006. július 6-i 1032/2006/EK bizottsági rendelet

e)[42] a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i 2018/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §[43]

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez

Egyéb földi berendezések

1. Fékhatásmérő.

2. Az ATM/ANS-rendszerek erősáramú táppontjai, a tartalékenergia-ellátó gépegységek, valamint a szünetmentes berendezések.[44]

3. Az ATM/ANS-rendszerekhez tartozó, 10 kW-nál nagyobb névleges hűtő- vagy fűtőteljesítményű berendezések, amelyek az ATM/ANS-rendszer megfelelő termikus környezetét biztosítják.[45]

4. Mágneses és digitális adatrögzítők.

5. Légiforgalmi szimulátor, amelyet légiforgalmi irányító előzetes munkahelyi gyakorlati képzés során (pre-OJT) alkalmaznak.

6. Repülőgép bevezető rendszer (VDGS).

2. melléklet a 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez[46]

Az egyes ATM/ANS-rendszerek és a vonatkozó földi és légiellenőrzési időszakok

ABC
1Rendszer megnevezéseEllenőrzés
Földi (hónap)Légi (hónap)
2Légtérgazdálkodási rendszerekKarbantartási utasítás
szerint
-
3A légiforgalmi áramlás szervezésének rendszereiKarbantartási utasítás
szerint
-
4A légiforgalmi szolgálatok rendszerei, különösen
a repülési adatokat feldolgozó rendszerek,
a légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszerek és
az ember-gép interfészrendszerek
Karbantartási utasítás
szerint
-
5Kommunikációs
rendszerek, beleértve a föld-föld/világűr, levegő-föld
és levegő-levegő/világűr kommunikációt lehetővé tevő
rendszereket
Légi-földi adatkapcsolati kommunikációVDL Mode 2Karbantartási utasítás
szerint
-
6Levegő-föld hang
kommunikáció
VHF 25 kHz3Új telepítési helyen történő
üzembe helyezéskor
7VHF 8,33 kHz3Új telepítési helyen történő
üzembe helyezéskor
8Föld-föld
kommunikációs
alkalmazások
AMHS1/6-
9DRS (Digital
Radio System
6-
10Föld-föld
kommunikációs
hálzatok
AFTN1/6-
11CIDINKarbantartási utasítás
szerint
-
12LAN-WAN pont-pont közöttKarbantartási utasítás
szerint
-
13RTDSKarbantartási utasítás
szerint
-
14Föld-föld hang
kommunikáció
VoIP3-
15ATS Voice3-
16Navigációs rendszerekNavigációs segédeszközökNDB3/624xx1
17QFS (Repülőtéri
NDB)
Karbantartási utasítás
szerint
12xx
18VOR3/612xx
19DME3/6 vagy karbantartási
utasítás szerint
12xx
20ILS1/3/6 vagy karbantartási
utasítás szerint
6x2
21MKRKarbantartási utasítás
szerint
6x
22GBASKarbantartási utasítás
szerint
Üzembe helyezéskor és
az ICAO által meghatározott esetben
23Repülőtéri
fénytechnikai
berendezések
PAPI, Futópályák fénytechnikai rendszereiKarbantartási utasítás
szerint
12xx
24Biztonsági és
ellenőrzési
navigáció
VDFKarbantartási utasítás
szerint
-
25Légtérellenőrző
rendszerek
Elsődleges radarEn-route1/6/12Üzembe helyezéskor
26App1/6/12Üzembe helyezéskor
27SMR1/3/6/12-
28Másodlagos radarMode A/C1/6/12Üzembe helyezéskor
29Mode S1/6/12Üzembe helyezéskor
30MultilaterationWAMKarbantartási utasítás
szerint
-
31LAM1/3/6-
32ADS-BKarbantartási utasítás
szerint
-
33SDDSKarbantartási utasítás
szerint
-
34ASMGCS1/3/6-
35LIDARKarbantartási utasítás
szerint
-
36A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok rendszereiKarbantartási utasítás
szerint
-
37A meteorológiai szolgálatok által használt, meteorológiai
adatok felhasználására szolgáló rendszerek
1/6/12-

Megjegyzés:

1 xx: a megadott időtartam + 1 hónapon belül

2 x: a megadott időtartam + 15 napon belül

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2019.12.28.

[2] Megállapította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.12.28.

[3] Módosította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2019.12.28.

[4] Megállapította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.12.28.

[5] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 60. §-a. Hatálytalan 2022.08.06.

[12] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[24] A címet módosította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2019.12.28.

[25] Módosította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2019.12.28.

[26] Módosította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2019.12.28.

[27] Módosította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2019.12.28.

[28] Megállapította a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.08.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 55. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[30] Módosította a(z) 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2014.04.11.

[31] Megállapította a 40/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.03.

[32] Módosította a(z) 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2014.04.11.

[33] Beiktatta a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 59. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[34] Beiktatta a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 59. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[35] Beiktatta a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 59. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[36] Módosította a(z) 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2014.04.11.

[37] Módosította a(z) 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2014.04.11.

[38] Beiktatta a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.12.28.

[39] Megállapította a(z) 15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 18. § -a. Hatályos 2014.04.11.

[40] Beiktatta a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.12.28.

[41] Beiktatta a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.12.28.

[42] Beiktatta a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.12.28.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Megállapította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdése (1. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.12.28.

[45] Megállapította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdése (1. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.12.28.

[46] Megállapította a 47/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése (2. melléklet). Hatályos 2019.12.28.

Tartalomjegyzék