29/2014. (V. 5.) NFM rendelet

egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 11. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 16. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 4. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet módosítása

1. § A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizált szabványokkal szembeni kifogásokról az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke alapján köteles értesíteni az Európai Bizottságot."

2. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Ez a rendelet a 2003/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § Az R1.

a) 6. § (5) bekezdésében a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóságot" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóság" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet A Rész 1. Fejezet 1.1. pont 1.1.1.-1.1.3. alpontja.

2. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

5. § (1) A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem kell benyújtani

a kishajó építési (átépítési) tervét, kivéve, ha]

"bc) a nagyhajók vagy úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló hajókra terjed ki."

(2) Az R2. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A főösszefüggési- és rendszertervek áttekintésének elősegítése céljából az összetett szerkezetű tervrajzokat a megismerést elősegítő részlettervekkel kell alátámasztani. A részlettervek elektronikus adathordozón is benyújthatóak."

6. § Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Külföldről beszerzett úszólétesítmény bizonyítványát a hajózási hatóság a tulajdonos kérelmére adja ki. A bizonyítvány kiállításához szükséges szemle iránti kérelmet az ellenőrzés kért időpontja előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben foglaltakat igazoló rajzokat és számításokat. Ha hajózásbiztonsági okok nem indokolják, a hajózási hatóság a rajzok és számítások benyújtásától részben vagy egészben eltekinthet. Az úszólétesítmény bizonyítványának kiadásával összefüggő ellenőrzésre vonatkozóan egyebekben a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

7. § Az R2. 6. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az R2. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az úszólétesítmény üzemeltetése során a hajózási hatóság az üzemképességet

a) kompnál és díj ellenében történő személyszállításra szolgáló - de személyhajónak nem minősülő - belvízi kishajónál háromévenként,

b) személyhajónál, veszélyes árut szállító hajónál, valamint kereskedelmi szolgáltató úszóműnél ötévenként,

c) minden egyéb úszólétesítménynél tízévenként vizsgálja meg (időszakos vizsgálat).

(2) Az időszakos vizsgálatot az úszólétesítmény vízből kiemelt, vagy partra húzott állapotában tízévenként kell elvégezni. A kiemelésről, valamint a partra húzásról az úszólétesítmény üzemben tartója köteles gondoskodni.

(3) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét az (1) és a (2) bekezdéstől eltérően - az úszólétesítmény műszaki állapotától, korától és üzemeltetési körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésnek megfelelően - gyakrabban is ellenőrizheti.

(4) A hajózási hatóság kizárólag Magyarország belvizein üzemelő, az (1) bekezdés c) pontja szerinti úszólétesítmények parti szemléje közötti időszakot - az úszólétesítmények építési anyagától, szerkezeti kialakításától és az üzemeltetés körülményeitől függően, az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésének megfelelően - legfeljebb 20%-kal növelheti meg.

(5) Kizárólag Magyarország víziútjain vagy víziútnak nem minősülő vízterületein üzemelő úszólétesítmények esetében a parti szemlét a parti ellenőrzéssel egyenértékű, tervjóváhagyásban elfogadott vizsgálati módszer helyettesítheti."

8. § Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hajózási hatóság, a 7. melléklet szerint elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy az osztályozási szemle jegyzőkönyvét is figyelembe véve, - az üzemképesség vizsgálatának eredményeként - az 5. mellékletben foglalt következő hajóokmányokat állítja ki:

a) Közösségi Belvízi Hajóbizonyítvány,

b) Kiegészítő Közösségi Belvízi Hajóbizonyítvány,

c) Ideiglenes Közösségi Hajóbizonyítvány,

d) Úszómunkagép Bizonyítvány,

e) Ideiglenes Úszómunkagép Bizonyítvány,

f) Bizonyítvány Tengeri Hajó Részére,

g) Komp Bizonyítvány,

h) Úszómű Bizonyítvány,

i) Nemzetközi kedvtelési célú kishajóbizonyítvány."

9. § Az R2. 15. §-a a következő h)-j) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"h) a Bizottság 2012/48/EU irányelve (2012. december 10.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról,

i) a Bizottság 2012/49/EU irányelve (2012. december 10.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról,

j) a Tanács 2013/22/EU irányelve (2013. május 13.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról."

10. § (1) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R2. 9. melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

11. § Az R2.

a) 2. melléklet II. Rész 21. Fejezet 21.02 cikk 2. pont (fb) és (fc) alpontjában a "94/25/EK irányelv" szövegrész helyébe a "kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet" szöveg,

b) 2. melléklet III. Rész 23. Fejezet 23.12.1 cikkében a "Személyhajón, utasok" szövegrész helyébe a "Személyhajón - az átkelésében vagy révközlekedésben részt vevő személyhajók kivételével - utasok" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R2. 2. melléklet II. Rész 11. Fejezet

a) 11. 02 cikk 4., 4a. és 4b. pontja,

b) 11. 04 cikk 2. pontja,

c) 11. 12 cikk 8. pontja.

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

13. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"a) Magyarország területén közlekedő úszólétesítményre és személyzetére, a hajózási képesítő vizsgákra felkészítő tanfolyamokra és képzőszervekre, valamint"

14. § Az R3. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések megszerzéséhez érvényes hajós szolgálati könyvvel, a tengeri hivatásos képesítések megszerzéséhez érvényes tengerész szolgálati könyvvel kell rendelkezni."

15. § Az R3. 5. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A vizsgát a vizsgára való jelentkezés benyújtásától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni. (8) Az iskolarendszerű hajózási szakképzés tanulója a hajózási hatóságtól előrehozott hatósági részvizsgára bocsátását kérheti."

16. § (1) Az R3. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eredményes vizsga alapján a hajózási hatóság a megszerzett képesítést nyilvántartásba veszi és kérelemre, a nyilvántartásában szereplő képesítés igazolására képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmányok felsorolását az 1. számú melléklet, tartalmi elemeit a 6. számú melléklet határozza meg. A tengerész képesítéseket a hajózási hatóság az STCW Egyezményben meghatározott követelmények szerint adja ki.

(2) Az úszólétesítményen szolgálatot teljesítő személynek, továbbá a kedvtelési célú hajó vezetőjének a képesítő okmányát magánál kell tartania. A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány igénylésekor a hajózási hatóság által a kérelmező számára kiadott és hitelesített adatlap Magyarország területén a kiállításától számított 60 napig helyettesíti a kérelmezett képesítő okmányt."

(2) Az R3. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány a kiállításától számított tíz évig érvényes az egészségi alkalmasság hajózási hatóságnál történő igazolása esetén."

17. § (1) Az R3. 9. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A képesítő okmányok elismerése"

(2) Az R3. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Kedvtelési céllal a magyar víziúton vagy magyar lobogó alatt közlekedő kishajó vezetéséhez az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatában foglaltaknak megfelelően kibocsátott nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az abban foglalt korlátozások figyelembevételével fogadható el."

18. § (1) Az R3. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(5) Az R3. 6. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(6) Az R3. 7. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

19. § Az R3.

a) 6. § (1) bekezdésében az "által megbízott" szövegrész helyébe az "által kijelölt tagokból álló" szöveg,

b) 1. számú melléklet IV. Fejezet 9. pontjában a "hajóvezető "A" " szövegrész helyébe a " "B" és "C" kategóriájú hajóvezetői" szöveg,

c) 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 1. pont b) alpont ba) pontjában a "szolgálatban kell" szövegrész helyébe a "szolgálatban, belvízi nagyhajón kell" szöveg,

d) 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 2. pont ba), bb) és bc) alpontjában a "szolgálatban eltöltött" szövegrész helyébe a "szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött" szöveg,

e) 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 3. pont a) alpont ac) pontjában a "szolgálatban kormányosként eltöltött 4 havi" szövegrész helyébe a "szolgálatban eltöltött 6 havi" szöveg,

f) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 3. pont nyitó szövegrészében a "vizsgatárgyai" szövegrész helyébe a "témakörei" szöveg,

g) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 3. pont f) alpontjában a "tárgyai" szövegrész helyébe a "részei" szöveg,

h) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezetében lévő 2/IV/1. táblázat címében a "vizsgatárgyai" szövegrész helyébe a "témakörei" szöveg, 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezetében lévő 2/IV/1. táblázat 1. oszlopának címében a "vizsgatárgy" szövegrész helyébe a "témakör" szöveg,

i) 7. számú melléklet 3. pontjában a "vizsgabiztos bármely" szövegrész helyébe a "vizsgabiztos - külön erre vonatkozó megállapodás nélkül - bármely" szöveg,

j) 7. számú melléklet 4. pont 4.7. alpontjában a "megbízási szerződésben" szövegrész helyébe a "kijelölési okiratban" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az R3.

a) 12. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a " ,valamint hajózási földrajz, vízrajz és meteorológia tantárgyakból" szöveg,

b) 12. § (7) bekezdés b) pontjában a "vitorlázás elmélete tantárgyból tett elméleti, valamint" szöveg,

c) 1. számú melléklet III. Fejezet 3. pontja és IV. Fejezet 8. pontja,

d) 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 4. pont b) alpontja, valamint

e) 6. számú melléklet 2. pontja.

4. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet módosítása

21. § A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet 7. § (3) bekezdés

a) b) pontjában a "3. számú" szövegrész helyébe a "4. számú" szöveg,

b) c) pontjában a "4. számú" szövegrész helyébe az "5. számú" szöveg

lép.

5. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

22. § A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A nyilvántartásra nem kötelezett úszóművek esetében az üzemben tartónak üzemeltetési szabályzatot nem kell megállapítani."

6. A folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet módosítása

23. § A folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A RIS-t működtető hajózási hatóság (a továbbiakban: RIS-működtető):]

"a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatvédelmi felelőst nevez ki a RIS működésével összefüggő információáramlás felügyeletére,"

24. § Az R4. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A RIS üzemeltető a RIS-adatokat - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a keletkezésüktől számított öt évig köteles tárolni."

7. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása

25. § A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet II. Rész II-2. melléklet II. pontjában lévő táblázat 6. sorában az "a személybefogadó-képességnek megfelelő számú" szövegrész helyébe az "a hajón tartózkodó személyek számának megfelelő számú" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § a) és b) pontja 2016. december 1-jén lép hatályba.

27. § (1) Ez a rendelet

a) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról szóló, 2012. december 10-i 2012/48/EU bizottsági irányelvnek,

b) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. december 10-i 2012/49/EU bizottsági irányelvnek,

c) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R2. 1. mellékletének módosítása

Az R2. 1. melléklet II. és III. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. FEJEZET

3. zóna

Belga Királyság

Maritime Scheldt (az antwerpeni nyílt horgonyzóhelytől lefele)

Bolgár Köztársaság

Duna: 845,650 fkm - 374,100 fkm

Cseh Köztársaság

Labe: az Ústí nad Labem-Stfekov zsiliptől a Lovosice zsilipig

Duzzasztógáttavak: Baška, Brnénská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny Plumov, Rozkoš, Sec, Skalka, Slapy Térlicko, Žermanice

Máchovo tó

Veiké Žernoseky vízterület

Mesterséges tavak: Oleksovice, Svét, Veiké Dáfko

Kavicsbányatavak: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Németországi Szövetségi Köztársaság

Duna Kelheimtől (km2 414,72)a német-osztrák határig

Rajna A német-svájci határtól a német-holland határig

Elba Az Elba-Seiten csatorna torkolatától a hamburgi kikötő alsó határáig

Müritz

Francia Köztársaság

Rajna

Horvát Köztársaság

Duna: 1 295 + 500 fkm-től 1 433 fkm-ig

Dráva: 0 fkm-től 198 + 600 fkm-ig

Száva: 211 fkm-től 594 fkm-ig

Kupa: 0 fkm-től 5 + 900 fkm-ig

Una: 0 fkm-től 15 fkm-ig

Magyarország Duna: 1 812 fkm - 1 433 fkm

Mosoni-Duna: 14 fkm - 0 fkm

Szentendrei-Duna: 32 fkm - 0 fkm

Ráckevei-Duna: 58 fkm - 0 fkm

Tisza: 685 fkm - 160 fkm

Dráva: 198 fkm - 70 fkm

Bodrog: 51 fkm - 0 fkm

Kettős-Körös: 23 fkm - 0 fkm

Hármas-Körös: 91 fkm - 0 fkm

Sió-csatorna: 23 fkm - 0 fkm

Velencei-tó

Fertő tó

Holland Királyság

Rajna

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketel-meer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, afgesloten Ij, Noordzeekanaal, Ijmuiden kikötő, Rotterdam kikötői terület, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordische Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Canal, Boven Rijn, Pannersdensch-csatorna, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rajna-csatorna, Veerse Meer, Schelde-Rajna-csatorna egészen a Volkeraknál levő torkolatig, Amer, Bergsche Maas, a Meuse Venlo alatt, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a Benelux kikötőtől keletre), Hartelkanaal

Osztrák Köztársaság

Duna: a német határtól a szlovák határig

Inn: a torkolattól a Passau-Ingling erőműig

Traun: a torkolattól az 1,80 km-ig

Enns: a torkolattól a 2,70 km-ig March: a 6,00 km-ig

Lengyel Köztársaság

- A Biebrza folyó az Augustowski-csatorna torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

- A Brda folyó a bydgoszczi Bydgoski-csatorna összefolyásától a Wisla folyó torkolatig

- A Bug folyó a Muchawiec folyó torkolatától a Narwia folyó torkolatáig

- A Dabie tó a belső tengervizekkel való határig

- Az Augustowski-csatorna a Biebrza folyóval való összefolyásától az államhatárig, a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal együtt

- A Bartnicki-csatorna a Ruda Woda tótól a Bartezek tóig, a Bartezek tóval együtt

- A Bydgoski-csatorna

- Az Elblaski-csatorna a Druzno tótól a Jeziorak tóig és a Szelag Wielki tó, ezekkel a tavakkal és a csatorna mentén levő tavakkal együtt, valamint egy mellékút Zalewo irányába a Jeziorak tótól az Ewingi tóig, mindkét tavat beleértve

- A Gliwicki-csatorna a Kedzierzynski-csatornával

- A Jagiellonski-csatorna az Elblag folyóval való összefolyástól a Nogat folyóig

- A Laczanski-csatorna

- A Slesinski-csatorna a csatorna mentén elhelyezkedő tavakkal és a Goplo tóval

- A Zeranski-csatorna

- A Martwa Wisla folyó a przegalinai Wisla folyótól a belső tengervizekkel való határig

- A Narew folyó a Biebrza folyó torkolatától a Wisla folyó torkolatáig, a Zegrzynski tóval együtt

- A Nogat folyó a Wisla folyótól a Wisla-lagúnabeli torkolatig

- A (felső) Notec folyó a Goplo tótól a Górnonotecki-csatornával, a Górnonotecki-csatornával és az (alsó) Notec folyóval való összefolyásig, a Bydgoski-csatornától a Warta folyó torkolatig

- A Nysa Luzycka folyó Gubintól az Odera folyó torkolatáig

- Az Odera folyó Racibórz városától a keleti-Odera folyóval való összefolyásig, amely a Regalica folyóba fordul a klucz-ustowói áttöréstől, azzal a folyóval és mellékágaival együtt a Dabie tóig, valamint az Odera folyó egy mellékútja az Opatowice zsiliptől Wroclaw városában

- A nyugati Odera folyó egy widuchowai duzzasztógáttól (az Odera folyó 704,1 km-je) a belső tengervizekkel való határig, mellékágakkal együtt, valamint a klucz-ustowói áttörés, ami a keleti Odera folyót köti össze a nyugati Odera folyóval

- A Parnica folyó és a Parnicki áttörés a nyugati Odera folyótól a belső tengervizekkel való határig

- A Pisa folyó a Ros tótól a Narew folyó torkolatáig

- A Szkarpawa folyó a Wisla folyótól a Wisla-lagúnabeli torkolatig

- A Warta folyó a Slesinski-lagúnától az Odera folyó torkolatáig

- A Wielkie Jeziora Mazurskie rendszere, amely körbeöleli a piszi Ros tótól (azt is beleértve) a wegorzewói Wegor-zewski-csatornáig (azt is beleértve) vezető fő útvonalat alkotó folyókkal és csatornákkal összekötött tavakat, a következő tavakkal együtt: Seksty Mikolajskie, Talty, Taltowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty Kisajno, Dargin, Labap, Kirsajty és Swiecajty a Gizycki-csatornával és a Niegocinski-csatornával, valamint a Piekna Góra-csatornával együtt, továbbá a ryni Rynskie tó egy mellékútja (beleértendő) Nidzkie tóig (3 km-ig, amely egy határt alkot a "Nidzkie rezervátummal"), a következő tavakkal együtt: Beldany Guzianka Mala és Guzianka Wielka

- A Wisla folyó a Przemsza folyó torkolatától a Laczanski-csatornával való összefolyásig, valamint e csatorna skawinai torkolatától a Wisla folyó Gdanski-öbölbeli torkolatáig, nem tartozik bele a Wloclawski víztározó

Románia

Duna: a szerb-román határtól (1 075 km) a Sulinai-ágon át a Fekete-tengerig

Duna-Fekete-tenger-csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-énél Cernavodá-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 64,410 km-e) a Constanta Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna "0" km-e)

Poarta Albá-Midia Návodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tenger-csatorna 29,410 km-énél Poarta Albá-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 27,500 km-e) a midiai kikötőig (a csatorna "0" km-e)

Szlovák Köztársaság

Duna: Devíntől (1 880,26 fkm) a szlovák-magyar határig

Egyesült Királyság

SKÓCIA

Leith (Edinburgh) A kikötőgátakon belül

Glasgow Strathclyde Loch

Crinan-csatorna Crinan Ardrishaigig

Kaledóniai-csatorna A csatorna szakaszai

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Lagan folyó A Lagan Weir duzzasztógát Stranmillisig

ANGLIA KELETI PARTJA

Wear folyó (nem árapályos) Régi vasúti híd, Durham a Prebends hídig, Durham

Tees folyó A Tees duzzasztógáttól felfelé a folyón

Grimsby dokk A zsilipeken belül

Immingham dokk A zsilipeken belül

Hull dokkok A zsilipeken belül

Boston dokk A zsilipkapukon belül

Aire és Calder Navigation A Goole dokkok Leedsig, összefolyás a leedsi és liverpooli csatornával; a Bank Dole összefolyása a Selbyvel (az Ouse folyó zsilipje); a Castleford összefolyása a Wake-fielddel (Falling zsilip)

Ancholme folyó A Ferriby zsilip Briggig

Calder és Hebble-csatorna Wakefield (Falling zsilip) a Broadcut felső zsilipig

Foss folyó Az Ouse folyóval való (kék híd) összefolyástól a Monk hídig

Fossdyke-csatorna A Trent folyóval való összefolyás a Brayford tóba

Goole dokk A zsilipkapukon belül

Hornsea Mere Az egész csatorna

Hull folyó A Struncheon Hill zsiliptől a Beverley patakig

Market Weighton-csatorna A Humber folyó zsilipjétől a Sod Houses zsilipig

New Junction-csatorna Az egész csatorna

Ouse folyó ANaburn zsiliptől Nun Monktonig

Sheffield és a Dél-Yorkshire-csatorna A Keadby zsilip a Tinsley zsilipig

Trent folyó A Cromwell zsilip Shardlow-ig

Witham folyó A Boston zsilip a Brayford tóig (Lincoln)

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI RÉSZE

Severn folyó A Llanthony és Maisemore duzzasztógát felett

Wye folyó Monmouth felett

Cardiff Roath Park tó

Port Talbot A körbezárt dokkokon belül

Swansea A körbezárt dokkokon belül

Dee folyó A Barrelwell Hill vízkiemelő pont felett

Mersey folyó A dokkok (a Seaforth dokk nem tartozik bele)

Lune folyó A Glasson dokk felett

Avon folyó (Midland) A Tewkesbury zsilip Eveshamig

Gloucester A Gloucester városi dokkok Gloucester/Sharpness-csatorna

Hollingworth tó Az egész tó

Manchester hajócsatorna Az egész csatorna és a Salford dokkok beleértve az Irwell folyót is

Pickmere tó Az egész tó

Tawe folyó A tengeri duzzasztógát/jachtkikötő és a Morfa atlétikai stadion között Rudyardtó Az egész tó

Weaver folyó Northwich alatt

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Nene folyó Wisbech Cut és a Nene folyó Dog-ig-páros zsilipben

Great Ouse folyó Kings Lynn Cut és a Great Ouse folyó a nyugat-Lynn Road híd alatt

Yarmouth A Yare folyó torkolata az északi és déli bejárati kikötőgátak végpontjain keresztül húzott vonaltól beleértve Breydon Watert

Lowestoft A Lowestoft kikötő a Mutford zsilip alatt a külső kikötő bejárati kikötőgátjain keresztül húzott vonalig

Alde és Ore folyó Az Ore folyó Westrow-foki bejárata felett

Deben folyó A Deben folyó Felixstowe komphoz való bejárata felett

Orwell folyó és Stour folyó A Fagbury-foktól a Shotley-fokig húzott vonaltól az Orwell folyón az Ipswich dokkig; valamint az Erwarton Nessen keresztülhúzott észak-dél irányú vonaltól a Stour folyón Manningtree-ig

Chelmer és Blackwater-csatorna A Beeleigh zsiliptől keletre

Temze és mellékfolyói A Temze az oxfordi Teddington zsilip felett

Adur folyó és Southwick-csatorna Az Adur folyó a Tarmac Wharf nyugati vége felett és a Southwick csatornán belül

Arun folyó Az Arun folyó a Littlehampton jachtkikötő felett

Ouse folyó (Sussex) Newhaven Az Ouse folyó az északi rakpart északi vége felett

Bewl Water Az egész tó

Grafham Water Az egész tó

Rutland Water Az egész tó

Thorpe Parktó Az egész tó

Chichester A Cobnor-fokot és a Chalkdock-fokot összekötő vonaltól keletre

Christchurch A Christchurch kikötőn belül, a Run nem tartozik bele

Exeter-csatorna Az egész csatorna

Avon folyó (Avon) Bristol városi dokkok A Netham gát a Pulteney duzzasztógátig

III. FEJEZET

4. zóna

Belga Királyság

Az egész belga hálózat, kivéve a 3. zónában levő víziutakat

Cseh Köztársaság

Minden, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Németországi Szövetségi Köztársaság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónán kívüli belvízi víziút

Francia Köztársaság

Az összes francia belvízi víziút, az 1., 2. és a 3. zónában levőkön kívül

Horvát Köztársaság

Valamennyi, a 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút;

Olasz Köztársaság

Az összes hajózható nemzeti víziút.

Litván Köztársaság

Az egész litván hálózat

Luxemburgi Nagyhercegség

Moselle

Magyarország

Valamennyi, a 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Holland Királyság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb folyó, csatorna és beltenger

Osztrák Köztársaság

Thaya: Bernhardsthalig

March: a 6,00 km felett

Lengyel Köztársaság

Valamennyi, az 1., 2. és 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Románia

A 3. zónára vonatkozó szakaszban fel nem sorolt valamennyi egyéb víziút

Szlovák Köztársaság

Valamennyi, a 3. zónában fel nem sorolt egyéb víziút

Egyesült Királyság

SKÓCIA

Ratho és Linlithgow Union csatorna Az egész csatorna

Glasgow ForthésClyde csatorna Monkland-csatorna - Faskine és Drumpellier szakaszok Hogganfield Loch

ANGLIA KELETI RÉSZE

Ancholme folyó Brigg a Harram Hill zsilipig

Calder és Hebble csatorna A Broadcut Top zsilip a Sowerby hídig

Chesterfield csatorna Nyugat-Stockwith Worksopig

Cromford csatorna Az egész csatorna

Derwent folyó Az Ouse folyóval való összefolyástól a Stamford hídig

Driffield Navigation A Struncheon Hill zsiliptől Great Driffieldig

Erewash csatorna A Trent zsilip a Langley Mill zsilipig

Huddersfield csatorna A Calderrel és a Hebble-lel való összefolyás a Coopers hídnál a huddersfieldi Hudders-field Narrow csatornáig Ashton-Under-Lyne és Huddersfield között

Leeds és Liverpool csatorna A Leeds folyó zsilipjétől Skipton Wharf-ig

Light Water Valley tó Az egész tó

A Mere, Scarborough Az egész tó

Ouse folyó A Nun Monkton tó felett

Pocklington csatorna A Derwent folyóval való összefolyástól a Melbourne medencéig

Sheffield és a dél-yorkshire-i csatorna A Tinsley zsilip Sheffieldig

Soar folyó A Trent összefolyása Loughborough-ig

Trent és Mersey csatorna Shardlow a Dellow Lane zsilipig

Ure folyó és Ripon-csatorna Az Ouse folyóval való összefolyástól a Ripon-csatornáig (Ripon medence)

Ashton csatorna Az egész csatorna

WALES ÉS ANGLIA NYUGATI RÉSZE

Avon folyó (Midland) Evesham felett

Birmingham-csatorna Az egész csatorna

Birmingham és Fazeley csatorna Az egész csatorna

Coventry-csatorna Az egész csatorna

Grand Union-csatorna (a Napton összefolyástól Birmingham és Fazeleyig A csatorna egész szakasza

Kennet és Avon-csatorna (Bath Newburyig) A csatorna egész szakasza

Lancaster-csatorna Az egész csatorna

Leeds és Liverpool-csatorna Az egész csatorna

Llangollen-csatorna Az egész csatorna

Caldon-csatorna Az egész csatorna

Peak Forest-csatorna Az egész csatorna

Macclesfield-csatorna Az egész csatorna

Monmouthshire és Brecon-csatorna Az egész csatorna

Montgomery-csatorna Az egész csatorna

Rochdale-csatorna Az egész csatorna

Swansea-csatorna Az egész csatorna

Neath és Tennant-csatorna Az egész csatorna

Shropshire Union-csatorna Az egész csatorna

Staffordshire és Worcester-csatorna Az egész csatorna

Stratford-upon-Avon-csatorna Az egész csatorna

Trent folyó Az egész folyó

Trent és Mersey-csatorna Az egész csatorna

Weaver folyó Northwich felett

Worcester és Birmingham-csatorna Az egész csatorna

ANGLIA DÉLI RÉSZE

Nene folyó Dog felett-kettős zsilipben

Great Ouse folyó Kings Lynn a nyugat-lynni közúti híd felett. A Great Ouse folyó és minden kapcsolódó fenlandi vízi út, beleértve a Cam folyót és a közepes szintű utat

Norfolki és suffolki tavak Minden hajózható árapály és nem árapály folyó, tó, csatorna és vízi út a norfolki és suffolki tavakon belül, beleértve az Oulton tavat, a Waveney folyókat, Yare-t, Bure-t, Ant-et és Thurne-t, kivéve a Yarmouth és Lowestoft esetében meghatározottakat

Blyth folyó A Blyth folyó bejárata Blythburgh-ig

Alde és Ore folyó Az Alde folyó a Westrow-fok felett

Deben folyó A Deben folyó a Felixstowe komp felett

Orwell folyó Stour folyó Minden vízi út a Stour folyón Manningtree felett

Chelmer és Blackwater-csatorna A Beeleigh zsiliptől nyugatra

Temze és mellékfolyói A Stort és a Lee folyó a Bow patak felett. A Grand Union-csatorna a Brentford zsilip felett és a Regents-csatorna a Limehouse medence felett, továbbá valamennyi kapcsolódó csatorna. A Wey folyó a Temze zsilip felett. A Kennet és Avon-csatorna. A Temze Oxford felett. Az Oxford-csatorna

Medway folyó és a Swale A Medway folyó az Allington zsilip felett

Stour folyó (Kent) A Stour folyó a Flagstaff Reach-nél levő kikötőhely felett

Doveri kikötő Az egész kikötő

Rother folyó A Rother folyó és a Royal Military-csatorna a Scots Float zsilip felett és a Brede folyó a bejárati zsilip felett

Brighton A Brighton belső jachtkikötő a zsilip felett

Wickstead Parktó Az egész tó

Kennet és Avon-csatorna Az egész csatorna

Grand Union-csatorna Az egész csatorna

Avon folyó (Avon) A Pulteney duzzasztógát felett

Bridgewater-csatorna Az egész csatorna"

2. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R2. 2. mellékletének módosítása

1. Az R2. 2. melléklet 1. Fejezet 1.01 cikk 22. és 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. Gyorsjáratú hajó - 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel közlekedni képes géphajó a kishajók kivételével;

23. Úszómunkagép - munkagépekkel felszerelt, műveletezésre képes úszólétesítmény, mint például úszódaru, úszókotró berendezés, cölöpverő, elevátor; "

2. Az R2. 2. melléklet 1. Fejezet 1.01 cikk 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. Kedvtelési célú hajó - olyan sport- és kedvtelési célra szolgáló kishajó, amely nem személyhajó;"

3. Az R2. 2. melléklet 1. Fejezet 1.01 cikk 97-97b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"97. Hajóosztályozó társaság - olyan hajóosztályozó társaság, amelyet a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagytak;

97a. Navigációs fények - a jelzőlámpák által kibocsátott, hajók jelzésére szolgáló fények;

97b. Fényjelzések - a vizuális vagy hangjelzéseket kiegészítő fények;"

4. Az R2. 2. melléklet 1. Fejezet 1.01 cikke a következő 106. és 107. ponttal egészül ki:

"106. szakértő - illetékes hatóság, valamint jogszabályban vagy hatóság által felhatalmazott szervezet képviseletében eljáró személy, aki a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat ismeri és jogosult rendszereket, berendezéseket megvizsgálni és azokról szakvéleményt, szakértői jelentést készíteni;

107. hozzáértő személy - olyan személy, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján ismeri a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat, és fel tudja mérni a rendszerek és berendezések üzembiztonságát."

5. Az R2. 2. melléklet 2. Fejezet 2.01 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A szemlebizottság elnöke egy a hajózási hatóság kormánytisztviselői közül kijelölt szakember, tagjai a hajózási hatóság által felkért

(a) a belvízi hajók és gépészeti berendezéseik tervezésében jártas szakértő és

(b) az ellenőrizendő hajó vezetésére feljogosító képesítő okmánnyal rendelkező személy."

6. Az R2. 2. melléklet 2. Fejezet 2.05 cikk 1. pont (f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(f) azoknak az úszólétesítményeknek, amelyekre vonatkozóan a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) I. Rész 1.21 cikk 1. pontja alapján a hajózási hatóság a különleges szállítási engedélyt az ideiglenes közösségi hajóbizonyítvány meglététől teszi függővé,"

7. Az R2. 2. melléklet 2. Fejezet 2.06 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Új úszólétesítményre kiállított bizonyítvány

(a) személyhajónál öt évig,

(b) minden egyéb úszólétesítménynél tíz évig

hatályos."

8. Az R2. 2. melléklet 3. Fejezet 3.02 cikk 1. pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(b) Ha a 2.09 cikkben említett szemlét végeznek, az acélból készült hajók fenéklemezelésének, medersori lemezelésének ("fenékvíz-elvezető rendszer lemezei") és oldallemezelésének minimális vastagsága a következő képletek eredményeként létrejövő magasabb értékeknél nem lehet kevesebb:

9. Az R2. 2. melléklet 6. Fejezet 6.09 cikk címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Szemle"

10. Az R2. 2. melléklet 7. Fejezet 7.05 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A jelzőfényeket, azok burkolatát és tartozékait a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelőség feltételeiről és tanúsításáról szóló rendeletben előírt jóváhagyási jelöléssel kell ellátni."

11. Az R2. 2. melléklet 7. Fejezet 7.06 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A hajózási radarberendezéseknek és a fordulási szögsebességjelző készülékeknek meg kell felelniük a rendelet 9. mellékletében meghatározott követelményeknek. E követelmények teljesítését az illetékes hatóság által kiadott típusjóváhagyás állapítja meg. A navigációs üzemmódban működtethető belvízi elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszer (a továbbiakban: ECDIS) hajózási radarberendezésnek tekintendő."

12. Az R2. 2. melléklet 8. Fejezet 8.01 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A hajó üzemeltetését szolgáló nyomástartó edényeket szakértőnek kell megvizsgálnia annak igazolására, hogy azok üzemeltetése biztonságos:

(a) az első használatbavétel előtt;

(b) a módosítást vagy javítást követően, újbóli üzembe helyezés előtt; valamint

(c) rendszeresen legalább ötévente.

A vizsgálat belső és külső ellenőrzést foglal magában. Azokat a sűrített levegőt használó edényeket, amelyek belsejét nem lehet megfelelően megvizsgálni, vagy amelyek állapotát nem lehet egyértelműen megállapítani a belső ellenőrzés során, további roncsolásmentes vizsgálatnak vagy hidraulikus nyomáspróbának kell alávetni.

Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és az ellenőrzés dátumát. A rendszeres felülvizsgálatot igénylő egyéb berendezéseknek, különösen a gőzkazánoknak, egyéb nyomástartó edényeknek és tartozékaiknak, valamint az emelőknek meg kell felelniük a rájuk vonatkozó követelményeknek."

13. Az R2. 2. melléklet 10. Fejezet 10.02 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A fedélzeten legalább a következő felszereléseket és tartályokat kell tartani:

(a) rádiótelefon-berendezés;

(b) a vizuális és hangjelzések kibocsátására és a hajó helyzetjelölésére szolgáló berendezések és készülékek;

(c) különálló vészvilágítás az előírt veszteglési fények pótlására;

(d) háztartási hulladék tárolására szolgáló, megjelölt tartály;

(e) acélból vagy egyéb ellenálló, nem gyúlékony anyagból készült, megfelelő méretű, de legalább 10 liter űrtartalmú, zárófedéllel ellátott, különálló, megjelölt tartályok

ea) olajos tisztítórongyok;

eb) veszélyes vagy szennyező szilárd hulladékok;

ec) veszélyes vagy szennyező folyékony hulladékok;

ed) szennyvíz;

ee) egyéb olajos vagy zsíros hulladék

gyűjtésére."

14. Az R2. 2. melléklet 10. Fejezet 10.03 cikk 1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A következő helyeken legalább egy, az MSZ EN 3-7:2004-A1:2008 és az MSZ EN 3-8:2007 nemzeti szabványoknak megfelelő hordozható tűzoltó készüléknek kell lennie:"

15. Az R2. 2. melléklet 10. Fejezet 10.03 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az 1. pontban előírt hordozható tűzoltó készülékekhez csak legalább 6 kg töltőtömegű poroltót, vagy ugyanilyen tűzoltó kapacitású hordozható tűzoltó készüléket lehet használni. Ezeknek alkalmasnak kell lennie A, B és C osztályú tüzek oltására. Ettől eltérően a cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezésekkel nem rendelkező hajókon a mínusz (-) 20 °C hőmérsékletig fagyálló, vízbázisú filmképző habot használó, habbal oltó tűzoltó készülékek abban az esetben is elfogadhatók, ha nem alkalmasak C osztályú tüzek oltására. E tűzoltó készülékek űrtartalmának legalább 9 liternek kell lennie. Minden tűzoltó készüléknek alkalmasnak kell lennie 1000 V-ig terjedő elektromos rendszerek tüzeinek oltására."

16. Az R2. 2. melléklet 10. Fejezet 10.03 cikk 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A hordozható készülékek karbantartását legalább az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletben meghatározott módon és időközönként a tűzvédelmi hatósághoz bejelentett tűzoltókészülék-karbantartónak kell elvégeznie. A vizsgálatot végző személy által aláírt és a vizsgálat időpontját feltüntető bizonylatot a hajón kell tartani."

17. Az R2. 2. melléklet 11. Fejezet 11.02 cikk 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A fedélzetek és oldalfedélzetek külső szélét legalább 0,90 m magas mellvédekkel vagy az EN 711:1995 európai szabványnak megfelelő folyamatos védőkorláttal kell felszerelni. Az olyan munkaállomásokat, ahol fennáll az 1 m-t meghaladó magasságból való leesés veszélye, legalább 0,90 m magas mellvédekkel vagy nyíláskeretekkel vagy az EN 711:1995 európai szabványnak megfelelő folyamatos védőkorláttal kell felszerelni. Ha az oldalfedélzetek védőkorlátai leengedhetők:

(a) a nyíláskerethez 0,7-1,1 m magasságban további, 0,02-0,04 m átmérőjű, folyamatos fogódzót kell rögzíteni; valamint

(b) ott, ahol az oldalfedélzet kezdődik, jól látható helyre az 1. függelék 10. ábrájának megfelelő, legalább 15 cm átmérőjű jelzéseket kell felhelyezni.

Nyíláskeret hiányában rögzített védőkorlátot kell elhelyezni."

18. Az R2. 2. melléklet 11. Fejezet 11.02 cikke a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:

"4a. A 4. ponttól eltérően a lakótérrel nem rendelkező bárkákat és uszályokat nem kötelező mellvéddel vagy védőkorláttal ellátni, amennyiben:

(a) a fedélzetek és az oldalfedélzetek külső széleit lábvédő korláttal látták el;

(b) a nyíláskereteket a 4. pont (a) alpontjának megfelelően fogódzókkal látták el; valamint

(c) a fedélzeten jól látható helyre az 1. függelék 10. ábrájának megfelelő, legalább 15 cm átmérőjű jelzéseket helyeztek el.

4b. A 4. ponttól eltérően a süllyesztett vagy emelt rakományfedélzettel rendelkező hajók esetében nem kötelező védőkorláttal ellátni a fedélzetek külső széleit vagy az oldalfedélzeteket, amennyiben:

(a) a folyosó a süllyesztett fedélzetek felett halad át és az EN 711:1995 szabványnak megfelelően rögzített védőkorlátok szegélyezik; valamint

(b) a védőkorlát nélküli helyekre vezető utaknál jól látható helyre az 1. függelék 10. ábrájának megfelelő, legalább 15 cm átmérőjű jelzéseket helyeztek el."

19. Az R2. 2. melléklet 11. Fejezet 11.04 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az oldalfedélzet felett mért 0,9 m magasságig az oldalfedélzet tiszta szélessége 0,50 m-re csökkenthető, ha a fenti tiszta szélesség a hajótest külső széle és a raktér belső széle között nem kisebb 0,65 m-nél."

20. Az R2. 2. melléklet 11. Fejezet 11.12 cikk 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A daru gyártójának kezelési utasításait a fedélzeten kell tartani. E kezelési utasításoknak legalább a következő adatokat kell tartalmazniuk:

(a) működési tartomány és a vezérlés funkciói;

(b) a legnagyobb megengedhető biztonságos üzemi terhelés a kinyúlás függvényében;

(c) a daru legnagyobb megengedhető dőlése;

(d) szerelési és karbantartási utasítások;

(e) általános műszaki adatok."

21. Az R2. 2. melléklet 14. Fejezet 14.13 cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"14.13 cikk

Szemle

A cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések vizsgálata során szakértőnek kell ellenőriznie, hogy a berendezés megfelel-e e fejezet követelményeinek:

(a) az első használatbavétel előtt;

(b) jelentős módosítást vagy javítást követően az újbóli üzembe helyezés előtt;

(c) a 14.15 cikk szerinti igazolás megújításakor minden alkalommal.

A szakértőknek ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és az ellenőrzés dátumát. Az ellenőrzési igazolás másolatát be kell nyújtani a felügyeleti szervhez."

22. Az R2. 2. melléklet 14. Fejezet 14.14 cikk címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Tesztelési feltételek"

23. Az R2. 2. melléklet 14. Fejezet 14.14 cikkében az "A gázberendezést az alábbi feltételeknek megfelelően kell próbálni:" szövegrész helyébe az "A gázberendezést a következő feltételek szerint kell tesztelni:" szöveg lép.

24. Az R2. 2. melléklet 14. Fejezet 14.15 cikk 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A tanúsítás érvényességének időtartama gyúlékony, mérgező gázok esetében 1 év, egyéb gázok esetében legfeljebb 3 év. Megújítására a 14.13 cikk szerint van mód. Kivételesen, a tulajdonosnak vagy meghatalmazottjának megalapozott kérelmére, a felügyeleti szerv a tanúsítás érvényességét a 14.13 cikk szerinti szemle nélkül legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthatja. Ezt a meghosszabbítást be kell jegyezni a közösségi hajóbizonyítványba."

25. Az R2. 2. melléklete a következő 14a. Fejezettel egészül ki:

"14a. Fejezet

SZEMÉLYHAJÓK FEDÉLZETI SZENNYVÍZKEZELŐ MŰVEI

14a.01 cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1. adatközlő lap: a 6. függelék II. részében meghatározott, a típusjóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőtől megkövetelt adatokat tartalmazó dokumentum;

2. adatközlő mappa: azon adatok, rajzok és fényképek vagy egyéb dokumentumok összessége, amelyeket a kérelmező az adatközlő lapnak megfelelően a típusjóváhagyás iránti kérelme mellékleteként benyújt;

3. fedélzeti szennyvízkezelő mű: olyan egységes kialakítású szennyvízkezelő mű, amely alkalmas a hajókon keletkező mennyiségben lakossági szennyvíz kezelésére;

4. fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke: a 6. függelék VIII. részének megfelelően kiállított okmány és annak módosításai, amely tartalmazza mindazokat a paramétereket, beleértve a fedélzeti szennyvízkezelő mű komponenseire és a rajta elvégzett átalakításokra vonatkozókat is, amelyek befolyásolják a szennyvízkezelés szintjét;

5. gyártó: az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a hajózási hatósággal szemben felel a típusjóváhagyási eljárás valamennyi szempontjának teljesüléséért és a gyártás megfelelő voltának biztosításáért; ennek a személynek vagy szervezetnek nem kell szükségképpen részt vennie a fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásának valamennyi szakaszában; ha a fedélzeti szennyvízkezelő művet az eredeti gyártást követően módosítás vagy felújítás útján átalakítják annak érdekében, hogy e fejezet alkalmazásában egy hajón kerüljön felhasználásra, akkor a módosítást vagy felújítást végző személyt vagy szervezetet kell gyártónak tekinteni;

6. gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez: a 14a.11 cikk 4. pontjával összhangban a rendkívüli szemléhez összeállított dokumentum;

7. információs mappa: az adatközlő mappa és minden olyan vizsgálati jegyzőkönyv vagy más dokumentum együttese, amelyet a típusjóváhagyási eljárás során az engedélyező feladatellátása keretében az adatközlő mappához csatolt;

8. lakossági szennyvíz: a hajókonyhán, az étkezőkben, a mosdó- és a mosóhelyiségekben keletkező, valamint a fekáliát tartalmazó szennyvíz;

9. rendkívüli szemle: a hajózási hatóság 14a.11 cikknek megfelelően lefolytatott vizsgálata, arra vonatkozóan, hogy az adott hajón üzemeltetett fedélzeti szennyvízkezelő mű kielégíti-e e fejezet követelményeit;

10. szennyvíziszap: a szennyvízkezelő mű hajófedélzeti üzeme során visszamaradó anyag;

11. típusjóváhagyás: a hajózási hatóság tanúsítványa, amely igazolja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű kielégíti az e fejezetben foglalt műszaki követelményeket;

12. típusjóváhagyási tanúsítvány: a 6. függelék III. részének megfelelően kiállított okmány, amelyben a hajózási hatóság a típusjóváhagyást tanúsítja.

14a.02 cikk

Általános rendelkezések

1. Ezt a fejezetet a személyhajókon rendszerbe állított valamennyi fedélzeti szennyvízkezelő műre alkalmazni kell.

2. (a) A fedélzeti szennyvízkezelő műnek a típusvizsgálat során teljesítenie kell az ezen alpont szerinti táblázatban található határértékeket.

A típusvizsgálat során az üzemelő fedélzeti szennyvízkezelő mű kifolyási oldalán teljesítendő határértékek

ParaméterKoncentrációMinta
Biokémiai oxigénigény (BOI5)
ISO 5815-1 és 5815-2 (2003) (1)
20 mg/l24 órás egyesített minta,
homogenizált
25 mg/lSzúrópróbaszerű mintavétel,
homogenizált
Kémiai oxigénigény
(KOI) (2) ISO 6060
(1989) (1)
100 mg/l24 órás egyesített minta,
homogenizált
125 mg/lSzúrópróbaszerű mintavétel,
homogenizált
Összes szerves széntartalom
(TOC) EN 1484 (1997) (1)
35 mg/l24 órás egyesített minta,
homogenizált
45 mg/lSzúrópróbaszerű mintavétel,
homogenizált

(1) Más, ezzel egyenértékű eljárás is megállapítható.

(2) Az ellenőrzés keretében a kémiai oxigénigény (KOI) helyett vizsgálható az összes szerves széntartalom (TOC).

(b) Üzem közben teljesülniük kell az ezen alpont szerinti táblázatban meghatározott ellenőrzési értékeknek.

A fedélzeti szennyvízkezelő mű által a kifolyási oldalon a személyhajón való üzem közben teljesítendő ellenőrzési értékek

ParaméterKoncentrációMinta
Biokémiai oxigénigény (BOI5)
ISO 5815-1 és 5815-2 (2003) (1)
25 mg/lSzúrópróbaszerű
mintavétel, homogenizált
Kémiai oxigénigény (KOI) (2)
ISO 6060 (1989) (1)
125 mg/lSzúrópróbaszerű
mintavétel, homogenizált
150 mg/lSzúrópróbaszerű
mintavétel
Összes szerves széntartalom
(TOC) EN 1484 (1997) (1)
45 mg/lSzúrópróbaszerű
mintavétel, homogenizált

(1) Az ellenőrzés keretében a kémiai oxigénigény (KOI) helyett vizsgálható az összes szerves széntartalom (TOC).

(c) A szúrópróbaszerű mintavétel során az egyedi minta nem mutathat az (a) és a (b) alpont táblázatában megadott értékeknél nagyobb értékeket.

3. Tilos klórtartalmú termékeket igénybe vevő eljárásokat alkalmazni.

Hasonlóképpen tilos a lakossági szennyvizet oly módon hígítani, hogy csökkenjen a fajlagos terhelés, és ezáltal a szennyvíz alkalmassá váljék az elvezetésre.

4. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a szennyvíziszap tárolásával, állagának megóvásával (ha szükséges), valamint a környezetbe való kibocsátásával összefüggésben. Ennek keretében szennyvíziszap-kezelési tervet kell készíteni.

5. A 2. pont (a) alpontjának táblázatában előírt határértékek teljesüléséről típusvizsgálat keretében kell meggyőződni, és a megállapításokat típusjóváhagyásba kell foglalni. A típusjóváhagyásról típusjóváhagyási tanúsítványt kell kiállítani. A tulajdonos vagy meghatalmazottja köteles a típusjóváhagyási tanúsítvány egy példányát csatolni akkor, amikor a 2.02 cikk alkalmazásában kérelmezi szemle lefolytatását. A típusjóváhagyási tanúsítvány és a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke egy-egy példányát mindenkor a fedélzeten kell tartani.

6. A fedélzeti szennyvízkezelő mű fedélzeti rendszerbe állítását követően, még a rendeltetésszerű üzem megkezdése előtt a gyártó köteles üzemképességi vizsgálatot végrehajtani. A fedélzeti szennyvízkezelő művet a hajóbizonyítvány 52. pontjában a következő adatok megadásával kell feltüntetni:

(a) név;

(b) a típusjóváhagyás száma;

(c) gyártási szám;

(d) a gyártás éve.

7. A fedélzeti szennyvízkezelő mű minden olyan jelentős módosítását követően, amely befolyásolja a szennyvízkezelést, el kell végezni a 14a.11 cikk 3. pontja szerinti rendkívüli szemlét.

8. A hajózási hatóság az e fejezetben előírt feladatait vizsgáló és tanúsító szervezet bevonásával is elláthatja.

9. A fedélzeti szennyvízkezelő művet a tökéletes üzemi állapot fenntartásának biztosítása érdekében a gyártó utasításainak megfelelően rendszeresen karban kell tartani. A karbantartás elvégzését igazoló karbantartási naplót mindenkor a fedélzeten kell tartani.

14a.03 cikk

A típusjóváhagyás kérelmezése

1. A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy meghatározott típusának típusjóváhagyását a gyártó kérelmezi a hajózási hatóságtól. A kérelemnek tartalmaznia kell a 14a.01 cikk 2. pontja szerinti adatközlő mappát, a 14a.01 cikk 4. pontja szerinti "fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke" elnevezésű okmány tervezetét, valamint a 14a.01 cikk 6. pontja szerinti, a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusára vonatkozó "gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez" elnevezésű dokumentumot. A típusvizsgálat elvégzéséhez a gyártó köteles bemutatni a fedélzeti szennyvízkezelő mű prototípusát.

2. Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott típusának típusjóváhagyására vonatkozó kérelem kapcsán bemutatott prototípus a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a 6. függelék II. része kiegészítésének megfelelően leírt adott típusának jellemzői szempontjából nem reprezentatív, akkor az 1. pontnak megfelelően másik, szükség esetén további, a hajózási hatóság által kijelölt prototípust kell jóváhagyásra átadni.

3. A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott típusának típusjóváhagyása csak egy EGT-tagállambeli illetékes hatóságnál kérelmezhető. A típusjóváhagyást a fedélzeti szennyvízkezelő művek minden egyes típusa esetében külön kell kérelmezni.

14a.04 cikk

A típusjóváhagyás eljárása

1. A hajózási hatóság a fedélzeti szennyvízkezelő művek egy meghatározott típusára vonatkozóan akkor bocsát ki típusjóváhagyást, ha a típus megfelel az adatközlő mappában található leírásoknak, és teljesíti e fejezet követelményeit. A követelmények teljesülését a 7. függeléknek megfelelően kell megvizsgálni.

2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek minden olyan típusára vonatkozóan, amelyre típusjóváhagyást bocsát ki, a hajózási hatóság a 6. függelék III. részében található mintának megfelelően kitölti a típusjóváhagyási tanúsítvány valamennyi vonatkozó részét, és összeállítja az információs mappa tartalomjegyzékét vagy megvizsgálja annak tartalmát. A típusjóváhagyási tanúsítvány azonosító számát a 6. függelék IV. részében előírt módszerrel kell meghatározni. Az elkészült típusjóváhagyási tanúsítványt és függelékeit át kell adni a kérelmezőnek.

3. Ha a jóváhagyandó fedélzeti szennyvízkezelő mű csak azon hajó más komponenseivel együtt képes betölteni rendeltetését, vagy rendelkezik meghatározott jellemzőkkel, amely rendszerbe fogják állítani, és ezért egy vagy több követelmény teljesülése csak akkor ellenőrizhető, ha a jóváhagyandó fedélzeti szennyvízkezelő mű a hajó más valóságos vagy modellezett komponenseivel együtt üzemel, akkor az adott fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásának hatályát megfelelő módon korlátozni kell. Ilyenkor a használatra vonatkozó korlátozásokat és a rendszerbe állításra vonatkozó követelményeket teljes körűen és részletesen fel kell tüntetni az adott típus típusjóváhagyási tanúsítványán.

4. A hajózási hatóság megküldi:

(a) a tagállamok illetékes hatóságának - a 6. függelék V. részében meghatározott adatok megadásával, minden alkalommal, amikor ez a jegyzék változik - a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusainak jegyzékét, amelyekre az adott időszakban típusjóváhagyást bocsátott ki, tagadott meg vagy vont vissza;

(b) ha azt a tagállamok illetékes hatósága kéri:

(ba) a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusára vonatkozó típusjóváhagyási tanúsítvány másolatát az információs csomaggal együtt vagy anélkül, a fedélzeti szennyvízkezelő művek minden olyan típusára vonatkozóan, amelyre típusjóváhagyást bocsátott ki, tagadott meg vagy vont vissza;

(bb) a kibocsátott típusjóváhagyásoknak megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek jegyzékét a 14a.06 cikk 3. pontja szerint a 6. függelék VI. részében meghatározott adatok megadásával.

5. A hajózási hatóság - évente egyszer, továbbá minden olyan alkalommal, amikor erre felkérést kap - megküldi a Bizottságnak a 6. függelék VII. része szerinti adatlap egy példányát a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusairól, amelyekre a legutóbbi adatszolgáltatás óta típusjóváhagyást bocsátott ki.

14a.05 cikk

A típusjóváhagyás módosítása

1. A típusjóváhagyást kibocsátó hajózási hatóságot az információs mappa adatainak változásáról tájékoztatni kell.

2. A típusjóváhagyás módosítására vagy meghosszabbítására vonatkozó kérelem kizárólag ahhoz a hatósághoz nyújtható be, amely az eredeti típusjóváhagyást kibocsátotta.

3. Ha a fedélzeti szennyvízkezelő műnek az információs mappában megadott jellemzői módosultak, a hajózási hatóság:

(a) szükség szerint módosított formában ismételten kibocsátja az információs mappa érintett részeit, a módosított lapokon egyértelműen megjelölve a módosítás jellegét és az ismételt kibocsátás időpontját. A lapok módosított formában történő ismételt kibocsátásával egyidejűleg a típusjóváhagyási tanúsítványhoz csatolt információs mappa tartalomjegyzékét is megfelelő módon módosítani kell;

(b) kiegészítő számmal azonosított módosított típusjóváhagyási tanúsítványt bocsát ki, ha az eredeti tanúsítványon szereplő információk bármelyike (a mellékleteket nem ideértve) megváltozott, vagy ha az e fejezetben előírt minimumkövetelmények a jóváhagyás időpontja óta megváltoztak. A módosított típusjóváhagyási tanúsítványban egyértelműen meg kell jelölni a módosítás okát és az ismételt kibocsátás időpontját.

Ha a hatóság, amely a típusjóváhagyást kibocsátotta, megállapítja, hogy az információs mappa módosulása nyomán új próbákat vagy vizsgálatokat indokolt elvégezni, akkor erről értesíti a gyártót, és a fentiekben meghatározott okmányokat csak akkor bocsátja ki, ha az új próbák vagy vizsgálatok kielégítő eredménnyel lezárultak.

14a.06 cikk

Megfelelés

1. A gyártó minden, a típusjóváhagyásnak megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művön köteles elhelyezni a 6. függelék I. részében meghatározott jelöléseket, köztük a típusjóváhagyás számát.

2. Ha a típusjóváhagyás a 14a.04 cikk 3. pontja értelmében korlátozásokat tartalmaz, akkor a gyártó minden egyes legyártott szennyvízkezelő műhöz köteles részletes tájékoztatást mellékelni ezekről a korlátozásokról és a rendszerbe állításra vonatkozó követelményekről.

3. Ha a típusjóváhagyást kibocsátó hatóság kéri, a gyártó - minden naptári év vége után 45 napon belül, továbbá a hatóság által meghatározott további időpontokban - köteles átadni egy jegyzéket azon fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számáról, amelyeket a legutóbbi adatszolgáltatása vagy e rendelkezések első hatálybalépése óta e fejezet követelményeinek megfelelően legyártott. A jegyzéken meg kell jelölni, hogy az egyes gyártási számokhoz a fedélzeti szennyvízkezelő művek melyik típusa és melyik típusjóváhagyási szám tartozik. A jegyzékben tájékoztatást kell adni arról is, ha a gyártó felhagyott egy típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásával. Ha a hatóság ilyen jegyzék rendszeres átadását nem kéri, a gyártó köteles a feljegyzett adatokat legalább 40 évig megőrizni.

14a.07 cikk

Egyenértékű jóváhagyások elfogadása

A hajózási hatóság a fedélzeti szennyvízkezelő művek körében kizárólag a nemzeti víziutakon közlekedő úszólétesítmények vonatkozásában más előírások alapján kibocsátott típusjóváhagyásokat is elismerhet. Ezekről a típusjóváhagyásokról a hajózási hatóság értesíti a Bizottságot.

14a.08 cikk

A gyártási szám ellenőrzése

1. A típusjóváhagyást kibocsátó hajózási hatóság, - szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve - az e fejezet követelményeinek megfelelően legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számait nyilvántartja és ellenőrzi.

2. A gyártási számok a gyártás megfelelőségének a 14a.09 cikk szerinti ellenőrzése kapcsán is ellenőrizhetők.

3. A gyártási számok ellenőrzése céljából a gyártó vagy a tagállamokban működő meghatalmazottja köteles kérésre haladéktalanul átadni a hajózási hatóságnak a 14a.06 cikk 3. pontja alapján legyártottként bejelentett fedélzeti szennyvízkezelő művek közvetlen vásárlóira és gyártási számaira vonatkozó valamennyi szükséges információt.

4. Ha a gyártó nem képes eleget tenni a 14a.06 cikkben foglalt követelményeknek, akkor a fedélzeti szennyvízkezelő művek adott típusának jóváhagyása visszavonható. Ilyen esetekben a 14a.10 cikk 4. pontjában előírt értesítési eljárást is alkalmazni kell.

14a.09 cikk

A gyártás megfelelősége

1. A hajózási hatóság ellenőrzi - szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve -, hogy megtörténtek azok az intézkedések, amelyek a 6. függelék I. részében foglalt követelmények teljesülésével összefüggésben biztosítják a gyártás megfelelő voltának ellenőrizhetőségét.

2. A hajózási hatóság ellenőrzi - szükség esetén a többi illetékes hatósággal együttműködve -, hogy az 1. pont szerinti intézkedések a 6. függelék I. részének rendelkezései vonatkozásában folyamatosan elegendőek, és az e fejezet követelményeinek megfelelően típusjóváhagyási számmal ellátott fedélzeti szennyvízkezelő művek mindegyike folyamatosan megfelel a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusához tartozó típusjóváhagyási tanúsítványban és mellékleteiben található leírásnak.

A hajózási hatóság más illetékes hatóság ellenőrzéseit az 1. és a 2. pontban foglalt ellenőrzésekkel egyenértékűnek ismerheti el.

14a.10 cikk

A típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő mű eltérései

1. A típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusú fedélzeti szennyvízkezelő művet nem megfelelőnek kell tekinteni akkor, ha eltéréseket mutat a típusjóváhagyási tanúsítványban meghatározott jellemzőktől vagy attól az információs mappától, amely a 14a.05 cikk 3. pontja szerint a típusjóváhagyás módosítása alatt áll.

2. Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű nem felel meg a fedélzeti szennyvízkezelő művek azon típusának, amelyre a jóváhagyást kibocsátotta, akkor megteszi az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a gyártás alatt álló fedélzeti szennyvízkezelő művek újból megfeleljenek a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának. Az eltérést megállapító hajózási hatóság értesíti a tagállamok illetékes hatóságait és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, amelyek akár a típusjóváhagyás visszavonását is magukban foglalhatják.

3. Ha egy EGT-tagállam illetékes hatósága megállapítja, hogy a típusjóváhagyási számmal ellátott fedélzeti szennyvízkezelő mű nem felel meg a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának, és felkéri a hajózási hatóságot, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának való megfelelés szempontjából ellenőriztesse a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártás alatt álló típusát, akkor a hajózási hatóságnak az ellenőrzést a felkérés időpontja után hat hónapon belül le kell folytatnia.

4. A hajózási hatóság a típusjóváhagyások visszavonásáról és a visszavonás indokairól egy hónapon belül értesíti az EGT-tagállamok illetékes hatóságait és a Bizottságot.

14a.11 cikk

Szúrópróbaszerű vizsgálatok, rendkívüli szemle

1. A személyhajó üzembe helyezése után legkésőbb 3 hónappal, felújított fedélzeti szennyvízkezelő mű esetében a rendszerbe állítás és a megfelelő üzemképességi vizsgálat elvégzése után legkésőbb 3 hónappal a hajózási hatóság a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázatban meghatározott értékek ellenőrzése céljából a személyhajó üzeme közben szúrópróbaszerűen mintát vesz.

A hajózási hatóság a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázatban meghatározott értékek ellenőrzése céljából szúrópróbaszerűen vett mintákon végrehajtott mérések útján rendszeres időközönként üzemképességi ellenőrzésnek veti alá a fedélzeti szennyvízkezelő művet.

Ha a hajózási hatóság a szúrópróbaszerű mintavétel keretében végrehajtott mérések során azt állapítja meg, hogy a mért értékek nem teljesítik a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázat követelményeit, akkor elrendelheti:

(a) a fedélzeti szennyvízkezelő mű hibáinak kijavítását, és a fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő üzemének ezáltal történő biztosítását;

(b) a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásnak való megfelelésének újbóli biztosítását; vagy

(c) a 3. pontban előírt rendkívüli szemle lefolytatását.

A típusjóváhagyásnak való megfeleltetését követően a fedélzeti szennyvízkezelő művet a hajózási hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.

Ha a hibák javítása vagy a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásnak való megfeleltetése nem történt meg, a hajózási hatóság lezárja és lepecsételi a fedélzeti szennyvízkezelő művet, és a 14a.02 cikk 6. pontjában szereplő adattartalommal tett vonatkozó bejegyzést törli a közösségi hajóbizonyítványban.

2. A szúrópróbaszerű mintavétel során végrehajtott méréseket a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázatnak megfelelően kell elvégezni.

3. Ha a hajózási hatóság a fedélzeti szennyvízkezelő művön olyan rendellenességet észlel, amely a típusjóváhagyástól való eltérésre utal, akkor rendkívüli szemlét rendel el, amelynek során - a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzékében foglalt komponensekre, valamint a fedélzeti szennyvízkezelő mű paramétereinek kalibrálására és beállítására való tekintettel - felméri a fedélzeti szennyvízkezelő mű állapotát.

Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű nem felel meg a fedélzeti szennyvízkezelő műveknek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusának, akkor a következők szerint járhat el:

(a) felszólíthat:

aa) a fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő voltának helyreállítására; vagy

ab) a típusjóváhagyás megfelelő, a 14a.05 cikk szerint történő módosítására; vagy

(b) elrendelheti a 7. függelék szerinti vizsgálat elvégzését.

Ha nem történik meg a megfelelőség helyreállítása vagy a típusjóváhagyás megfelelő módosítása, valamint, ha a b) pont szerinti vizsgálat alapján egyértelművé válik, hogy a 14a.02 cikk 2. pont (a) alpontjában található táblázatban foglalt határértékek nem teljesülnek, akkor a hajózási hatóság lezárja és lepecsételi a fedélzeti szennyvízkezelő művet, és a 14a.02 cikk 6. pontjában szereplő adattartalommal tett vonatkozó bejegyzést törli a közösségi hajóbizonyítványban.

4. A 3. pontban előírt vizsgálatokat az adott fedélzeti szennyvízkezelő műre vonatkozó "gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez" elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kell végrehajtani. Ebben az útmutatóban, melyet a gyártó készít el és a hajózási hatóság hagy jóvá, meg kell határozni a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponenseket, valamint azokat a beállításokat, méretezési kritériumokat és paramétereket, amelyeket alkalmazni kell annak biztosításához, hogy a 14a.02 cikk 2. pont (a) és (b) alpontjában található táblázatban foglalt értékek folyamatosan teljesüljenek. Az útmutatónak tartalmaznia kell legalább:

(a) a fedélzeti szennyvízkezelő mű műszaki leírását, amelynek ki kell terjednie a műszaki folyamat leírására, valamint annak jelzésére, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű befolyó oldalán kell-e felszerelni szennyvízgyűjtő tartályokat;

(b) a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek jegyzékét;

(c) az alkalmazott tervezési és méretezési kritériumokat, méretezési eljárásokat és szabályzatokat;

(d) egy, a fedélzeti szennyvízkezelő műről készült, a szennyvízkezelés szempontjából lényeges jóváhagyott komponensek azonosítását szolgáló jelzéseket (például a komponensek alkatrészszámait) is tartalmazó, vázlatos rajzot.

5. A korábban üzemen kívül helyezett fedélzeti szennyvízkezelő mű ismételten csak a 3. pont első mondatában előírt rendkívüli szemle elvégzése után helyezhető üzembe.

14a.12 cikk

A közlekedésért felelős miniszter feladata

A közlekedésért felelős miniszter a Bizottságnak megküldi az e fejezetben előírt feladatok ellátásáért felelős hatóság nevét és címét. A hajózási hatóság által igénybe vett vizsgáló és tanúsító szervezeteknek teljesíteniük kell a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményeire vonatkozó európai szabvány (EN ISO/IEC 17025:2005-8) követelményeit, továbbá:

(a) a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártói vizsgáló és tanúsító szervezeteknek nem ismerhetőek el,

(b) e fejezet alkalmazásában a vizsgáló és tanúsító szervezet a hajózási hatóság beleegyezésével saját laboratóriumán kívüli berendezéseket is igénybe vehet. "

26. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.02 cikk 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A géptereket az utastértől vagy legénységi, valamint személyzeti hálóhelyiségektől elválasztó vízhatlan válaszfalakon nem lehet ajtó."

27. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.03 cikk 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A szélnyomás okozta billenőnyomatékot (MW) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

MW = pW*AW*(lW +T/2) [kNm],

ahol:

pW = a fajlagos szélnyomás, amelynek értéke 0,25 kN/m2;

AW = a szélnek kitett oldalfelület a vizsgált terhelési esetnek megfelelő merülési sík felett [m2]-ben;

lW = az AW szélnek kitett oldalfelület súlypontjának távolsága a vizsgált terhelési esetnek megfelelő merülési síktól [m]-ben.

A szélnek kitett oldalfelület kiszámításakor figyelembe kell venni a fedélzet ponyvával és hasonló mobil felszerelésekkel történő tervezett zárását."

28. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.03 cikk 9. pont (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyhajóknak meg kell felelniük az egy- és kétteres elárasztási állapotnak. Lékesedés esetére a következő normákat kell figyelembe venni:)

"(a) Az 1-rekeszállapot (egyteres elárasztás) esetén a vízhatlan válaszfalakat épnek lehet tekinteni, ha két egymás melletti válaszfal közötti távolság nagyobb, mint a sérülés hossza. Azokat a hosszanti vízhatlan válaszfalakat, amelyek a legnagyobb merülés vonalában a hajó középvonalára merőlegesen mérve B/3-nál kisebb távolságra vannak a külhéj lemezelésétől, számítási célokra nem lehet figyelembe venni. A keresztirányú válaszfalban elhelyezett, 2,50 m-nél hosszabb válaszfalrekesz hosszanti vízhatlan válaszfalnak tekintendő."

29. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.06 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az utastereknek:

(a) minden fedélzeten az ütközési válaszfal mögött kell elhelyezkedniük, és amennyiben a válaszfalfedélzet alatt vannak, a leghátsó vízhatlan válaszfal (farválaszfal) előtt kell lenniük;

(b) a gép- és a kazántértől gázzáró módon kell elválasztva lenniük;

(c) olyan elrendezésűnek kell lenniük, hogy a 7.02 cikk szerinti látómezők ne haladjanak rajtuk keresztül.

A ponyvákkal vagy hasonló mobil felszerelésekkel nemcsak felülről, hanem teljesen vagy részben oldalról is zárt fedélzeti területeknek ugyanazon követelményeknek kell megfelelniük, mint a zárt utastereknek."

30. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.06 cikk 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. A teljes egészében panorámaüvegből álló felépítményeket vagy felépítménytetőket és a ponyvákkal vagy hasonló mobil felszerelésekkel létrehozott zárt tereket, valamint azok alapozását olyan módon kell megtervezni, és csak olyan anyagból lehet készíteni, amely baleset esetén a fedélzeten tartózkodók sérülésének veszélyét a lehető legkisebbre csökkenti."

31. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.11 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Válaszfalak

a) A helyiségek közötti válaszfalakat az alábbi táblázatok szerint kell megtervezni:

aa) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben nincsenek felszerelve a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinkler berendezések

HelyiségekVezérlő-
központok
Lépcső-
házak
Gyülekező-
helyek
TársalgókGépterekHajó-
konyha
Tárolóhelyisé-
gek
Vezérlőközpontok-A0A0/B15(1)A30A60A60A30/A60 (5)
Lépcsőházak-A0A30A60A60A30
Gyülekezőhelyek-A30/B15
(2)
A60A60A30/A60 (5)
Társalgók-/A0/B15
(3)
A60A60A30
GépterekA60/A0
(4)
A60A60
HajókonyhaA0A30/B15 (6)
Tárolóhelyiségek-

(1) A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(2) A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(3) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. pont szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak. A kabinok és a szaunák közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B15 típusnak.

(4) A 15.07 cikk és a 15.10 cikk 6. pontja szerinti gépterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(5) A gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló tárolóhelyiségek, a vezérlőközpontok és a gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig az A30 típusnak.

(6) A B15 típus megfelelő egyrészről a hajókonyhák, másrészről pedig a hűtőraktárak és élelmiszer-tároló helyiségek közötti válaszfalakhoz.

ab) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben fel vannak szerelve a 10.03a cikk szerinti túlnyomásos sprinkler berendezések

HelyiségekVezérlő-
központok
Lépcső-
házak
Gyülekező-
helyek
TársalgókGépterekHajó-
konyha
Tároló-
helyiségek
Vezérlőközpontok-A0A0/B15 (1)A0A60A30A0/A30 (5)
Lépcsőházak-A0A0A60A30A0
Gyülekezőhelyek-A30/B15
(2)
A60A30A0/A30 (5)
Társalgók-/B15/B0
(3)
A60A30A0
GépterekA60/A0
(4)
A60A60
Hajókonyha-A0/B15 (6)
Tárolóhelyiségek-

(1) A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(2) A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(3) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. pont szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak. A kabinok és a szaunák közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B15 típusnak.

(4) A 15.07 cikk és a 15.10 cikk 6. pontja szerinti gépterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(5) A gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló tárolóhelyiségek, a vezérlőközpontok és a gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinkler berendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig az A30 típusnak.

(6) A B15 típus megfelelő egyrészről a hajókonyhák, másrészről pedig a hűtőraktárak és élelmiszer-tároló helyiségek közötti válaszfalakhoz."

32. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.11 cikk 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A társalgók mennyezeteinek és falburkolatuknak, beleértve alapozásukat is, éghetetlen anyagokból kell készülniük, kivéve a felületüket, amelynek legalább lángkésleltetőnek kell lennie, azokban a helyiségekben, amelyek nincsenek felszerelve a 10.03a cikk szerinti, túlnyomásos sprinkler berendezéssel. Az első mondatot nem kell alkalmazni a szaunákra."

33. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.11 cikke a következő 7a. ponttal egészül ki:

"7a. A fedélzeti területek teljes vagy részleges zárására szolgáló ponyváknak és hasonló mobil felszereléseknek, valamint azok alapozásának legalább lángkésleltetőnek kell lennie."

34. Az R2. 2. melléklet 15. Fejezet 15.14 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A személyhajókat fel kell szerelni a 2. pontnak megfelelően szennyvízgyűjtő tartályokkal vagy a 14a. Fejezetnek megfelelően fedélzeti szennyvízkezelő művekkel."

35. Az R2. 2. melléklet 21. Fejezet 21.02 cikk 2. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet hatálya alá tartozó kedvtelési célú kishajók első szemléje és időszakos szemléi csak az alábbiakra terjednek ki:"

36. Az R2. 2. melléklet 22a. Fejezet 22a.04 cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"22a.04 cikk

Úszóképesség és stabilitás

1. A 2-10. pontban foglaltakat a 110 m-nél hosszabb hajókra kell alkalmazni, a személyhajók kivételével.

2. A stabilitási számítás alapvető értékeit, a hajó üres tömegét és a rendszersúlypont helyét a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) MSC.267(85) sz. határozatának I. melléklete szerint elvégzett döntéspróbával kell meghatározni.

3. A kérelmezőnek az úszóképesség-csökkenés módszerén alapuló számítással igazolnia kell, hogy a hajó úszóképessége és stabilitása elárasztás esetén megfelelő. Minden számítást szabad süllyedés és hosszirányú billenés feltételezésével kell elvégezni.

A hajó elárasztás során fennálló megfelelő úszóképességét és stabilitását a hajó legnagyobb merülési síkjának megfelelő és a rakodóterek között egyenletesen elosztott rakomány, teljes felszerelés és teli üzemanyagtartály esetére kell igazolni.

Többféle rakomány esetén a stabilitási számítást a legkedvezőtlenebb teherelrendezésre kell igazolni. A stabilitási számítást a hajón kell tartani.

E célból a kielégítő stabilitás matematikai igazolását az elárasztás három közbenső fázisára (az elárasztás kialakulásának 25, 50 és 75 %-a, valamint adott esetben a keresztirányú egyensúlyi helyzetet közvetlenül megelőző fázisra is) és az elárasztás végső fázisára kell elvégezni, a fent meghatározott terhelési körülményeknek megfelelően.

4. A sérült állapotra vonatkozóan az alábbi feltételezésekkel kell élni.

(a) Oldalsó sérülés mértéke:

hosszirányban: legalább 0,10 L,

keresztirányban: 0,59 m,

függőleges irányban: a hajófenéktől felfelé, korlátozás nélkül.

(b) A hajófenék sérülésének mértéke:

hosszirányban: legalább 0,10 L,

keresztirányban: 3,00 m,

függőleges irányban: az alapvonaltól 0,39 m hosszban felfelé, a fenékárok kivételével.

(c) A sérült területen belül minden vízhatlan válaszfalat sérültnek kell tekinteni, ami azt jelenti, hogy a térbeosztást úgy kell megválasztani, hogy a hajó még azt követően is úszóképes maradjon, hogy hosszanti irányban két vagy több egymás melletti tér elárasztásra került. A fő géptérre vonatkozóan csak az 1-rekeszállapotot (egyterest elárasztást) kell figyelembe venni, azaz a géptér záró válaszfalait sértetlennek kell tekinteni.

A hajó fenéksérülése esetén haránt irányban egymással szomszédos rekeszeket is elárasztottnak kell tekinteni.

(d) Elárasztási tényező

Minden tér esetében 95 %-os elárasztási tényezőt kell feltételezni.

Ha számítás igazolja, hogy bármely tér átlagos elárasztási tényezője 95 %-nál kisebb, akkor a számított érték alkalmazható.

A figyelembe vett értékek nem lehetnek kisebbek a következő értékeknél:

1. géptér és kiszolgáló helyiségek: 85 %,

2. raktér: 70 %,

3. kettősfenék, tüzelőanyag-tartályok, ballaszttartályok stb. attól függően, hogy funkciójuk szerint telinek vagy üresnek tekintendők a hajó legnagyobb megengedett merülésénél: 0 % vagy 95 %.

(e) Az elárasztás közbenső fázisaiban a szabad folyadékfelszín hatásának számításakor a sérült rekeszek teljes felületét kell figyelembe venni.

5. A 3. pont szerinti minden közbenső elárasztási fázisra vonatkozóan teljesülniük kell az alábbi követelményeknek:

(a) a szóban forgó közbenső fázis egyensúlyi helyzetének 9 dőlésszöge nem lépheti túl a 15°-ot (5°-ot, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve);

(b) a szóban forgó közbenső fázis dőlt egyensúlyi helyzetéhez tartozó dőlésen túl a stabilizáló kar görbéje GZ pozitív szakaszának legalább 0,02 m-nek (0,03 m-nek, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve) kell lennie, mielőtt az első nem vízmentes nyílás víz alá kerül, vagy a hajó dőlése a 27°-os (15°-os, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve) 9 dőlésszöget eléri;

(c) a nem vízmentes nyílások a szóban forgó közbenső fázis egyensúlyi helyzetéhez tartozó dőlésszög eléréséig nem kerülhetnek víz alá.

6. Az elárasztás végső fázisában a következő követelményeknek kell teljesülniük:

(a) a nem vízmentes nyílások (például ajtók, ablakok, bejárati nyílások) alsó szélének a sérült vízvonal felett legalább 0,10 m-rel kell lennie;

(b) az egyensúlyi helyzet 9 dőlésszöge nem lépheti túl a 12°-ot (5°-ot, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve);

(c) a szóban forgó közbenső dőlt fázis egyensúlyi helyzetében a dőlésen túl a stabilizáló kar görbéje GZ pozitív szakaszának legalább 0,05 m-nek, a görbe alatti területnek pedig legalább 0,0065 m.rad-nak kell lennie, mielőtt az első nem vízmentes nyílás víz alá kerül, vagy a hajó dőlése a 27°-os (10°-os, amennyiben a tartályok nincsenek rögzítve) 9 dőlésszöget eléri;

(d) ha a nem vízmentes nyílások az egyensúlyi helyzet elérése előtt víz alá kerülnek, akkor a sérült hajó stabilitásának számítása céljából az átjárást biztosító helyiségeket elárasztottnak kell tekinteni.

7. Ha vannak aszimmetrikus elárasztást csökkentő átfolyónyílások, akkor a következő követelményeket kell teljesíteni:

(a) az átfolyás számítását az A.266 (VIII). sz. IMO-határozat szerint kell végezni;

(b) az átfolyónyílásoknak önműködőnek kell lenniük;

(c) az átfolyónyílásokon nem lehet elzárószerkezet;

(d) a kiegyenlítődés megengedett időtartama nem lehet nagyobb 15 percnél.

8. Ha az olyan nyílásokat, amelyeken keresztül ép rekeszek további elárasztásra kerülhetnek, vízmentesen be lehet zárni, akkor az elzárószerkezetek mindkét oldalára az alábbi, jól olvasható utasítást kell elhelyezni:

"Használat után azonnal bezárandó."

9. A 3-7. pont szerinti számításoktól el lehet tekinteni, ha a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodáshoz (a továbbiakban: ADN) mellékelt előírások 9. része szerinti sérült stabilitásra vonatkozó számítások megfelelő eredményt adnak.

10. Ha a 3. pontban foglalt követelmények teljesüléséhez szükséges, akkor a legnagyobb bemerülés síkját újból meg kell határozni."

37. Az R2. 2. melléklet 22a. Fejezet 22a.05 cikk 2. pont (c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 110 m-nél hosszabb hajók esetében - kivéve a személyhajókat - az 1. pontban foglaltakon túlmenően:)

"(c) ADN-nel összhangban duplahéjazatú hajóként kerülnek megépítésre, ahol az ADN 9. részének 9.1.0.91-9.1.0.95. pontja vonatkozik a szárazáru-szállító hajókra, 9.3.2.11.7. pontja és 9.3.2.13-9.3.2.15. pontja vagy 9.3.3.11.7. pontja és 9.3.3.13-9.3.3.15. pontja a tartályhajókra;"

38. Az R2. 2. melléklet 24. Fejezet 24.02 cikk 2. pontjában lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
3. FEJEZET
3.03 cikk 1.
pont (a) alpont
Kollíziós válaszfal helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. pontLakóterekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Biztonsági felszerelésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontLakóterek gáztömör
elválasztása a gépterektől,
kazánterektől és rakterektől
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pont
második
mondat
Fartéri válaszfalon lévő ajtók
távvezérlése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. pontHajók mellső részén nem
túlnyúló horgonyok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2041.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.04 cikk 3.
pont második
mondat
Gépterekben használt
szigetelőanyagok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
3. pont
harmadik és
negyedik
mondat
Nyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
3.04 cikk 6.
pont
Gépterek kijárataiAzokat a géptereket, amelyeket az 1.01 cikk
értelmében nem tekintettek géptérnek 1995
előtt, fel kell szerelni egy második kijárattal
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. FEJEZET
5.06 cikk 1.
pont első
mondat
Minimális menetsebességAz 1996 előtt épített hajók esetén legkésőbb a
közösségi bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor
6. FEJEZET
6.01 cikk 1.
pont
Az 5. fejezetben előírt
kormányképesség
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontTartós dőlés és környező
hőmérséklet
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. pontKormányszár szerkezeteAz 1996 előtt épített hajók esetében legkésőbb a
közösségi bizonyítvány 2015. 01. 01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
6.02 cikk 1.
pont
Külön hidraulika tartályok
megléte
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Két vezérlőszelep hidraulikus
hajtóegységek esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Külön csővezeték a második
hajtóegység számára
hidraulikus hajtóegységek
esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.02 cikk 2.
pont
Második hajtóegység egyetlen
művelettel való bekapcsolása
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontAz 5. fejezetben előírt
kormányképesség biztosítása
egy második
hajtóegységgel/kézi kihajtással
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.03 cikk 1.
pont
Egyéb fogyasztók rákapcsolása
a kormányszerkezet hidraulikus
hajtóegységére
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.05 cikk 1.
pont
Kézi kormánykereket a gépi
hajtás nem hozhatja mozgásba
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.06 cikk 1.
pont
Két egymástól független
vezérlő rendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.07 cikk 2.
pont (a) alpont
Hidraulikus tartályok szintjének
és a hidraulikus rendszer üzemi
nyomásának visszajelzése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. pont (e)
alpont
Puffer rendszer visszajelzéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
6.08 cikk 1.
pont
Villamos berendezésekre a 9.20
cikkben foglalt követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. FEJEZET
7.02 cikk 2.
pont
Hajó előtti holttér a hajó
hosszának kétszerese,
amennyiben 250 m-nél
kevesebb
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.02 cikk 3.
pont második
mondat
Akadálymentes kilátás a
kormányos szokásos
látószögében
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontMinimális fényátbocsátásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.03 cikk 7.
pont
Riasztók leállításaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor, kivéve, ha a
kormányállást egyszemélyes radarhajózásra
alakították ki
8. pontAutomatikus átkapcsolás másik
áramforrásra
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.04 cikk 1.
pont
Főgépek és a
kormányberendezés vezérlése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
2. pontFőgépek vezérléseHa a kormányállást egyszemélyes
radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035. 01.
01. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a
gép közvetlenül reverzálható; Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010. 01.
01. utáni kiadásakor vagy megújításakor az
egyéb gépeknél
3. pontKijelzésEgyszemélyes radarhajózásra kialakított
kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01.
utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. pont
harmadik
mondat
Karral történő szabályozásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pont
negyedik
mondat
Egyértelműen mutatja a tolóerő
irányát
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.05 cikk 1.
pont
Navigációs fények, azok
burkolata, tartozékai és
fényforrásai
Továbbra is használhatók azok a navigációs
fények, burkolatuk, tartozékaik és fényforrásaik,
amelyek a 2009. 11. 30-i állapot szerint
megfelelnek a navigációs fények színére és
fényerősségére, továbbá a jelzőfényeknek a
rajnai hajózáshoz való megfelelésére vonatkozó
követelményeknek.
7.06 cikk 1.
pont
1990. 01. 01. előtt jóváhagyott
hajózási radarberendezések
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott hajózási
radarberendezéseket a közösségi bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy megújításáig,
de legkésőbb 2011.12.31-ig lehet beszerelni és
használni, amennyiben rendelkeznek e rendelet
vagy a CCNR 1989-II-35. sz. határozat szerinti,
érvényes beszerelési igazolással.
1990. 01. 01. előtt jóváhagyott
fordulási szögsebességjelző
készülékek
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és 2000.01.01.
előtt beszerelt fordulási szögsebességjelző
készüléket a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig
lehet beszerelni és használni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-
35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési
igazolással.
1990. 01. 01. előtt jóváhagyott
hajózási radarberendezések és
fordulási szögsebességjelző
készülékek
A rajnai belvízi hajózáshoz használt
radarberendezésekre vonatkozó
minimumkövetelményeknek és tesztelési
feltételeknek, valamint a rajnai belvízi
hajózáshoz használt fordulási szögsebességjelző
készülékekre vonatkozó
minimumkövetelményeknek és tesztelési
feltételeknek megfelelően 1990. 01. 01-jén vagy
azután jóváhagyott hajózási
radarberendezéseket és fordulási
szögsebességjelző készüléket továbbra is lehet
beszerelni és működtetni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-II-
35. sz. határozat szerinti, érvényes beszerelési
igazolással.
7.09 cikkRiasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.12 cikkEmelhető kormányállásokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb a
közösségi bizonyítvány 2035. 01. 01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
3-4. mondatÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
8. FEJEZET
8.01 cikk 3.
pont
Csak belsőégésű motorok
55 °C-nál magasabb
lobbanáspontú tüzelőanyag
égetésére
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.02 cikk 1.
pont
Motorok biztosítása véletlen
indítás ellen
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontA csőcsatlakozások takarásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontBurkolt magas nyomású
üzemanyag csővezetékek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2025.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontA motor alkatrészeinek
szigetelése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
8.03 cikk 2.
pont
Megfigyelő rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
3. pontTúlpörgés elleni védelemÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontTengelykilépés szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.05 cikk 1.
pont
Acéltartályok folyékony
tüzelőanyagokhoz
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. pontTartályszelepek automatikus
zárása
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
3. pontNem lehet tüzelőanyagtartály a
kollíziós válaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontNem lehet tüzelőanyagtartály
vagy annak szerelvénye
közvetlenül a motorok vagy
kipufogócsövek felett
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor.
Addig megfelelő berendezéssel biztosítani kell a
tüzelőanyagok biztonságos elvezetését
6. pont
harmadiktól az
ötödik
mondatig
Légző- és csatlakozócsövek
felszerelése és méretezése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. pontMég a védett terek lezárásakor
is a fedélzetről működtetető
gyorselzáró szelep a tartályon
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pont
második
mondat
Szondázó berendezés
olvashatósága a teljes töltési
szintig
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
13. pontTöltési szintjelző nemcsak a
főgéphez, hanem a hajó
biztonságos működéséhez
szükséges segédgépekhez is
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.06 cikkKenőolaj tárolására szolgáló
tartályok, csövek és tartozékok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.07 cikkAz erőátviteli rendszerben, a
vezérlő- és indítórendszerben,
valamint a fűtőrendszerben olaj
tárolására szolgáló tartályok,
csövek és tartozékok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.08 cikk 8.
pont
Egyszerű elzáró szerkezet nem
elegendő a ballasztterek és a
ballaszt szállítására alkalmas
rakterek ürítő csöveinek
összekapcsolására
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pontRaktéri fenékárkok szondázási
eszközei
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.09 cikk 2.
pont
Olajos víz és a fáradtolaj
gyűjtésére szolgáló
berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.10 cikk 3.
pont
65 dB(A) kibocsátási határérték
álló helyzetben lévő hajóknál
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8a.02 cikk 2. és
3. pontja
8a. FEJEZET
A követelményeknek való
megfelelés / kipufogógáz-
kibocsátási határértékek
Az előírások nem terjednek ki:
a) 2003.01.01. előtt beépített motorokra és
b) azokra a cseremotorokra, amelyeket
legkésőbb 2011.12.31-ig beépítenek olyan
úszólétesítménybe, amelyek 2002.01.01-jén
üzemben voltak.
Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01. között építettek be
úszólétesítménybe, a kipufogógáz-kibocsátási
határértékekre a nem közúti mozgó gépekbe
építendő belső égésű motorok gáznemű és
részecskékből álló szennyezőanyag-
kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet [a
továbbiakban: 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM
együttes rendelet] 14. számú mellékletében
megadott értékek vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be
úszólétesítménybe vagy a fedélzeten található
gépekbe, a kipufogógáz-kibocsátási
határértékekre a 75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvVM együttes rendelet 15. számú
mellékletében megadott értékek vonatkoznak.
A követelmények:
-az 560 kW-nál nagyobb teljesítményű főgépre
és segédgépekre vonatkozó
V kategóriára, továbbá
- a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes
rendeletben megadott segédmotorokra
vonatkozó D, E, F, G, H, I, J, K kategóriára
azonos módon vonatkoznak
9. FEJEZET
9.01 cikk 1.
pont második
mondat
Vonatkozó dokumentumok
benyújtása a hajózási
hatósághoz
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. pont (b)
alpontja
A fő-, vészüzemi és elosztó
kapcsolótábla kapcsolási rajzait
a fedélzeten kell tartani
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontBelső környezeti és fedélzeti
hőmérsékletek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.02 cikk 1-3.
pont
Áramellátó rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.05 cikk 4.
pont
Földelő kábelek
keresztmetszete
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.11 cikk 4.
pont
Hatékony szellőztetés, ha az
akkumulátorok zárt térben,
szekrényben vagy dobozban
vannak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
9.12 cikkKapcsoló berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pont (b)
alpont
Fény- és hangjelzés adására
képes földelésérzékelő készülék
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.13 cikkVészhelyzeti áramkör-
megszakítók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.14 cikk 3.
pont második
mondat
Egyfázisú kapcsolók tiltása
mosodákban, fürdőszobákban,
mosóhelyiségekben és egyéb
nedves helyiségekben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.15 cikk 2.
pont
Kábelenként 1,5 mm2 minimális
keresztmetszet
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. pontEmelhető kormányállásba
bekötött kábelek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.16 cikk 3.
pont második
mondat
Második áramkörÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.19 cikkGépi berendezések riasztó- és
biztonsági rendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.20 cikkVillamos berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.21 cikkElektromágneses kompabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. FEJEZET
10.01 cikkHorgonyberendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10.02 cikk 1.
pont (e) alpont
Acélból vagy egyéb ellenálló,
nem gyúlékony anyagból
készült, legalább 10 liter
űrtartalmú tartályok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
megújításakor
2. pont (a)
alpont
Kikötő- és egyéb kötelek
bizonylata
Az első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á.,
legkésőbb 2008.01.01. Második és harmadik
kötél: 2013.01.01.
10.03 cikk 1.
pont
Európai szabványCserekor, legkésőbb 2010.01.01.
2. pontA, B és C tűzveszélyességi
osztálynak való megfelelőség
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.
4. pontA CO2-tartalom és a helyiség
méretének viszonya
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.
10.03 a cikkBeépített tűzoltó rendszerek a
lakóterekben,
kormányállásokban és
utasterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10.03b cikkBeépített tűzoltó rendszerek a
gépterekben, kazánterekben és
szivattyúterekben
1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt CO2
tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak a
közösségi bizonyítvány 2035. január 1-je utáni
kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1976. április
1-jén hatályban lévő Rajnai hajók
szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában
foglalt követelményeknek megfelelnek.
2. Az 1992. április 1. és 1994. december 31.
között felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek
használatban maradhatnak a közösségi
bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig
vagy megújításáig, ha az 1994. december 31-
én hatályban lévő Rajnai hajók
szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában
foglalt követelményeknek megfelelnek.
3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság által
az 1994. december 31-én hatályban lévő
Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének
5. pontjára vonatkozóan 1992. április 1. és
1994. december 31. között elfogadott ajánlásai
a közösségi bizonyítvány 2035. január 1. utáni
kiadásáig vagy megújításáig érvényben
maradnak.
4. A 10.03b cikk 2. pontja csak a közösségi
bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig
vagy megújításáig alkalmazandó, ha az
említett berendezéseket olyan hajókra
szerelték fel, amelyek gerincfektetése 1992.
október 1. előtt történt.
10.04 cikkEurópai szabványok
alkalmazása a szolgálati
csónakokra
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10.05 cikk 2.
pont
Felfújható mentőmellényekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor.
A 2003.09.30-án a hajón levő mentőmellények
használhatók a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy megújításáig
11. FEJEZET
11.02 cikk 4.
pont
A fedélzetek külső széleinek és
a munkaterületek felszerelései
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A nyíláskeretek magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.04 cikk 1.
pont
Az oldalfedélzet teljes
szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor a 7,30 méternél szélesebb vízi
járműveknél
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Oldalsó védőkorlátok az 55
méternél rövidebb, csak hátsó
lakótérrel rendelkező hajókon
2. pont
A 11.04 cikk rendelkezése az 1994. 12. 31. után vízre bocsátott és az üzemben levő hajókra vonatkozik az alábbi
előírással:
A 11.04 cikk követelményeinek meg kell felelni a teljes raktér felújításakor.
Ha az oldalfedélzet teljes szélességének módosítása érinti az oldalfedélzetek teljes hosszát,
a) a 11.04 cikket be kell tartani, ha az oldalfedélzet teljes szélességét 0,90 m magasságúra módosítják, vagy, ha az e
magasság feletti teljes szélességet csökkentik;
b) az átalakítás előtt az oldalfedélzet teljes szélességének 0,90 m-es magassága, vagy az e magasság feletti teljes
szélesség nem lehet kisebb, mint a 11.04 cikkben megjelölt értékek.
11.05 cikk 1.
pont
Munkahelyek megközelítéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. és 3. pontAjtók és bejáratok, kijáratok és
folyosók, ahol a padlószinttől
való különbség 0,50 m-nél
nagyobb
A közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontFolyamatosan személyzettel
ellátott munkaterületek lépcsői
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.06 cikk 2.
pont
Kijáratok és vészkijáratokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.07 cikk 1.
pont második
mondat
Létrák, lépcsők és hasonló
eszközök
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. és 3. pontA közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
11.10 cikkNyílásfedelekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.11 cikkCsörlőkÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.12 cikk 2.,
4., 5. és 9. pont
Gyártói tábla,
védőberendezések, hajón
tartandó bizonyítványok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.13 cikkGyúlékony folyadékok tárolásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
12. FEJEZET
12.01 cikk 1.
pont
A szokásosan a fedélzeten
tartózkodó személyek lakótere
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.02 cikk 3.
pont
Padlók helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontNappali és hálóhelyiségekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontLakóterek belmagasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8. pontKözös használatú nappali
helyiségek szabad padlófelülete
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pontA helyiségek légtereÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. pontAz egy személyre jutó légtér
mértéke
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11. pontAz ajtók méreteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12. pont (a) és
(b) alpont
Lépcsők helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
13. pontVeszélyes gázokat vagy
folyadékokat szállító csövek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.03 cikkSzanitér berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.04 cikkKonyhákÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.05 cikkIvóvízÚ.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31-én
12.06 cikkFűtés és szellőzésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.07 cikk 1.
pont második
mondat
Egyéb lakótéri berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
14a. fejezet
14a.02 cikk 2.
pont (a) és (b)
alpont
táblázatai,
valamint 5.
pont
Határértékek/ellenőrzési
értékek és típusjóváhagyások
Ú.CS.Á.,
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek nem
nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt értékek
kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a gyártó
vagy egy szakértő olyan igazolást mellékel,
amely tanúsítja, hogy a fedélzeti
szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló
tipikus terhelési viszonyok között képes ellátni
feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van
érvényben, amely a személyhajó fedélzetén
működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit
figyelembe véve az adott célra alkalmasnak
tekinthető.
15. FEJEZET
15.01 cikk 1.
pont (c)
alpontja
A 8.08 cikk 2. pont második
mondata nem alkalmazandó
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.01 cikk 1.
pont (d)
alpontja
50 V névleges feszültséget
meghaladó feszültség esetén a
9.14 cikk 3. pont második
mondata nem alkalmazandó
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. pont (c)
alpont
Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő
fűtőberendezések tilalma a
13.07 cikk értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A rendelkezés nem vonatkozik szilárd
tüzelőanyaggal üzemelő gépekkel rendelkező
vízijárművekre (gőzgépekre)
(e) alpontCseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések tilalma a
14. fejezet értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a
15.15 cikk 9. pontjának megfelelően felszerelt
riasztórendszerekre vonatkozik.
15.02 cikk 2.
pont
Vízmentes válaszfalak száma és
elhelyezkedése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pont
második
mondat
Biztonsági peremvonal, ha
nincs vízmentes fedélzet
1996. 01.01. előtt vízre bocsátott hajók esetében
a követelmény Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. pont (c)
alpont
A zárási folyamat időtartamaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12. pontOptikai figyelmeztető
jelzőberendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
15. pontA kettősfenék vagy az oldaljáró
alatti tér minimális magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.03 cikk 1-6.
pont
Ép hajó stabilitásaÚ.CS.Á., és, ha a maximális utaslétszámot
emelik, legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. és 8. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A hajófenék sérülésének
függőleges kiterjedése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legalább 0,50 m szakaszon és a
hajófenéktől számított legfeljebb 0,60 m-en
vízmentes fedélzettel rendelkező hajók
vonatkozásában, amelyek 2005.12.31. előtt
közösségi bizonyítványt vagy egyéb a műszaki
követelményeknek való megfelelést tanúsító
okmányt szereztek.
2-rekeszes állapotÚ.CS.Á.
10-13. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.05 cikk 2.
pont
(a) alpont
Az az utaslétszám, amelyre a
15.06 cikk 8. pontja szerinti
evakuálási terület megléte
igazolt
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(b) alpontA 15.03 cikk szerinti stabilitási
számításnál figyelembe vett
utaslétszám
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.06 cikk 1.
pont (a) alpont
Utasterek a válaszfalfedélzet
alatt és a farválaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.06 cikk 1.
pont (b) alpont
Zárt terekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
15.06 cikk 3.
pont
(c) alpont első
mondat
Kijáratok teljes magasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
második
mondat
Utaskabinok és egyéb kisebb
helyiségek ajtajainak teljes
szélessége
0,7 m-es méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb a
közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor érvényes
15.06 cikk 3.
pont
(f) alpont első
mondat
Vészkijáratok méreteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.06 cikk 3.
pont
(g) alpont
Mozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló helyiségek kijáratai
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pont (d)
alpont
Mozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló ajtók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontÖsszekötő folyosókra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pont (b)
alpont
Az evakuálási területekre
vezető menekülési útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(c) alpontA géptereken keresztül nem
vezethetnek menekülési
útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2007.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A hajó konyháin keresztül nem
vezethetnek menekülési
útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(d) alpontA menekülési útvonalak mentén
nem lehetnek lépcsőfokok,
létrák vagy hasonlók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. pontMegfelelő biztonsági
útmutatórendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8. pontGyülekezési helyekre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pontUtasterekben levő lépcsőkre és
fordulóikra vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. pont (a)
alpont első
mondat
EN 711:1995 sz. európai
szabvány szerinti védőkorlátok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
második
mondat
Mozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló fedélzeteken lévő
habvédek és korlátok
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.06 cikk 10.
pont (b) alpont
második
mondat
Általában mozgásukban
korlátozott személyek be- és
kiszállítására szolgáló nyílások
teljes szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
13. pontMozgásukban korlátozott
személyek használatra szolgáló
közlekedési területek és azok
falai
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
14. pont első
mondat
Közlekedési területeken lévő
üvegajtók és üvegfalak,
valamint az ablaktáblák
szerkezete
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15. pontA felépítményen belüli, teljesen
vagy részben
panorámaablakokból álló zárt
terekre vonatkozó
követelmények.
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Zárt terekre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
16. pontIvóvízrendszerek a 12.05 cikk
szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31.
17. pont
második
mondat
Mozgásukban korlátozott
személyek általi használatra
szolgáló WC-kre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
18. pontNyitható ablak nélküli kabinok
szellőztetőrendszere
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
19. pontA 15.06 cikk követelményei a
személyzet vagy a
segédszemélyzet lakótereire
vonatkozóan
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.07 cikkPropulziós berendezésre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.08 cikk 2.
pont
Utasterekben levő hangszórókra
vonatkozó követelmények
40 m LWL-nél rövidebb vagy legfeljebb 75 utas
szállítására alkalmas személyhajóknál a
rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor érvényes
3. pontA riasztórendszerre vonatkozó
követelmények
Egynapos utazásra alkalmas hajóknál a
rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor érvényes
4. pontA fenékvíz szintjét jelző riasztó
minden vízmentes térben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontKét gépi hajtású
fenékvízszivattyú
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontBeépített fenékvíz-rendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8. pontA fedélzet alatti terek CO2
védőrendszerének szellőző
rendszere
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.09 cikk 3.
pont
Megfelelő átszállító berendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.09 cikk 4.
pont
MentőeszközökAzon személyhajók esetében, amelyeket
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 5. pontja szerinti
kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket
alternatív egyéni mentőeszközöknek kell
tekinteni.
Azon személyhajók esetében, amelyek
2006.01.01. előtt a 15.09 cikk 6. pontja szerinti
kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket
alternatív egyéni mentőeszközöknek kell
tekinteni a közösségi bizonyítvány 2010.01.01.
utáni kiadásáig vagy megújításáig
5. pont (b) és
(c) alpont
Megfelelő ülőhely, legalább
750 N úszóképesség
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(f) alpontStabil úszáshelyzet és
megfelelő kapaszkodók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(i) alpontMegfelelő evakuációs eszközök
az evakuálási területről a
mentőtutajokba
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. pontA szolgálati csónak felszerelése
motorral és keresőfénnyel
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.10 cikk 2.
pont
A 9.16 cikk 3. pontja
vonatkozik a folyosókra és az
utasok pihenőhelyeire is
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontMegfelelő vészvilágításÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.10 cikk 4.
pont
Vészüzemi erőátviteli rendszerA 25 m LWL vagy annál rövidebb, egynapos
utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor érvényes
(f) alpontA keresőfények vészüzemi
áramellátása a 10.02 cikk 2.
pont (i) alpontja szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(i) alpontA liftek és emelőberendezések
vészüzemi áramellátása a 15.06
cikk 9. pont utolsó mondata
szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pont első
mondat
A 15.11 cikk 2. pontja szerinti
válaszfalak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
második és
harmadik
mondat
Kábelek fektetéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
negyedik
mondat
Vészüzemi erőátviteli
berendezés a biztonsági
peremvonal felett
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.11 cikk 1.
pont
Tűzvédelem
Anyagok és összetevők
tűzvédelmi megfelelősége
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. pontA válaszfalak szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontFestékek, lakkok és egyéb
felületkezelő termékek,
valamint a helyiségekben -
kivéve a géptereket és tároló
helyisége-
ket - a padlóburkolatok
lángkésleltetők legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontA társalgók mennyezetei és a
falak burkolatai nem éghető
anyagból legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontA bútorok és szerelvények a
gyülekezőhelyeken nem éghető
anyagból legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontA Szabályzat szerinti ellenőrzésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. pont
7a. pont
Szigetelőanyagok a
társalgókban
Zárt terek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
8. pontA válaszfalakban lévő ajtókra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pontTérhatároló falakAz automatikus, túlnyomásos vízpermet
rendszerekkel nem rendelkező kabinos hajókon,
a kabinok közötti fal végei esetén: Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01.
utáni kiadásakor vagy megújításakor
10. pontTérelválasztó falakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11. pontHuzatgátlókÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12. pont
második
mondat
Acélból vagy azzal egyenértékű
más nem éghető anyagból
készült lépcsők
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
13. pontA belső lépcsők körülzárásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
14. pontSzellőző és levegőellátást
biztosító rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15. pontSzellőző rendszerek a
konyhákban és elszívóval
felszerelt tűzhelyek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
16. pontVezérlőközpontok,
lépcsőházak, gyülekezőhelyek
és füstelszívó rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
17. pontTűzjelző rendszerekEgynapos utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.01.01.
utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.12 cikk 1.
pont (c) alpont
Hordozható tűzoltó készülékek
a konyhában
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
2. pont (a)
alpont
Második tűzoltószivattyúÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pont (b) és
(c) alpont
Nyomás és vízsugárhosszÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontAnyagok, üzemzavar elleni
védelem
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. pontCsövek és tűzcsapok befagyás
elleni védelme
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8. pont (b)
alpont
Tűzoltószivattyúk független
működése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(c) alpontVízsugár hossza valamennyi
fedélzeten
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(d) alpontTűzoltószivattyúk felszereléseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pontTűzoltó berendezések a
gépterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2015.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.14 cikk 1.
pont
Szennyvízgyűjtő és
ártalmatlanító berendezések
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos
utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb
a közösségi bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2. pontSzennyvízgyűjtő tartályokra
vonatkozó követelmények
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos
utazásra alkalmas, legfeljebb 50 személyes
hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
15.15 cikk 1.
pont
Lékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel vagy
azzal egyenértékű szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy
elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel vagy
azzal egyenértékű szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy
elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pont (a)
alpont
Cseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések
riasztórendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány 14.15 cikk
szerinti megújításakor
(b) alpontKollektív mentőeszközök a
15.09 cikk 5. pontja szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
16. FEJEZET
16.01 cikk 2.
pont
Speciális csörlők vagy
egyenértékű csatoló
berendezések
A követelmény az 1995.01.01. előtt megfelelő
rögzítő berendezés nélküli tolásra engedélyezett
vízijárművekre vonatkozik, csak Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.01.01.
utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pont utolsó
mondat
Hajtó egységekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
17. FEJEZET
17.02 cikk 3.
pont
Járulékos követelményekA vonatkozó cikkben foglalt átmeneti
rendelkezésekkel
17.03 cikk 1.
pont
Általános riasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
4. pontLegnagyobb megengedett
terhelés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
17.04 cikk 2.
és 3. pont
Maradó biztonsági távolságÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
17.05 cikk 2.
és 3. pont
Maradó szabadoldalÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
17.06, 17.07 és
17.08 cikk
Döntéspróba és a stabilitás
igazolása
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
17.09 cikkMerülésvonalak és merülési
mércék
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
20. FEJEZET
20.01 cikk
(A 20.01 cikk
2007. április 1-
jétől 2010.
március 31-éig
érvényes)
7.01 cikk 2. pont, 8.05 cikk 13.
pont és 8.10 cikk
A tengeri hajókra nincs az ADN szerinti árukra
követelmény meghatározva és 1987.10.01. előtti
gerincfektetésnél: Ú.CS.Á., legkésőbb a
közösségi bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
21. FEJEZET
21.01-21.02
cikk
A követelmények az 1995.01.01. előtt épített
kedvtelési célú hajókra vonatkoznak, csak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor"

39. Az R2. 2. melléklet 24. Fejezet 24.06. cikk 5. pontjában lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Cikk és
pont
TartalomHatáridő
és megjegyzés
Érvényes az
alábbi
időpontok
előtti
hajóbizonyít-
vánnyal vagy
közlekedési
engedéllyel
rendelkező
hajókra
3. FEJEZET
3.03 cikk
7. pont
A hajók mellső részén nem
túlnyúló horgonyok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2041.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1999.10.01.
3.04 cikk
3. pont
második
mondat
Gépterekben használt
szigetelőanyagok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2003.04.01.
3. pont
harmadik és
negyedik
mondat
Nyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2003.10.01.
6. FEJEZET
6.02 cikk 1.
pont
Két vezérlőszelep
hidraulikus hajtóegységek
esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
Külön csővezeték a
második hajtóegység
számára hidraulikus
hajtóegységek esetén
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
6.03 cikk 1.
pont
Egyéb fogyasztók
rákapcsolása a
kormányberendezés
hidraulikus energiaátviteli
rendszereire
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
6.07 cikk 2.
pont (a)
alpont
A hidraulika tartályok szint
riasztója és üzemi nyomás
riasztója
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
megújításakor
2007.04.01.
7. FEJEZET
7.02 cikk 2.
pont
A hajó előtti holttér a hajó
hosszának kétszerese,
amennyiben 250 m-nél
kevesebb
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2049.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2008.12.30.
7.04 cikk 3.
pontja
KijelzőEgyszemélyes radarhajózásra
kialakított kormányállás hiánya
esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb a
közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2007.04.01.
9. pont
harmadik
mondata
Egy szabályozó karral
történő irányítás
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
9. pont
negyedik
mondata
A vízsugár irányának
kijelzése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
7.05 cikk 1.
pont
Navigációs fények, azok
burkolata, tartozékai és
fényforrásai
Továbbra is használhatók azok a
navigációs fények, burkolatuk,
tartozékaik és fényforrásaik,
amelyek megfelelnek a navigációs
fények színére és fényerősségére,
továbbá a jelzőfényeknek a rajnai
hajózáshoz való elfogadására
vonatkozó, 2009. 11. 30-tól
hatályos követelményeknek.
2013.12.01.
7.06 cikk 1.
pont
1990.01.01. előtt
jóváhagyott hajózási
radarberendezések.
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott
hajózási radarberendezéseket a
közösségi bizonyítvány
2009.12.31. utáni kiadásáig vagy
megújításáig, de legkésőbb
2011.12.31-ig lehet beszerelni és
használni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a
CCNR 1989-II-35. sz. határozat
2013.12.01.
szerinti, érvényes beszerelési
igazolással.
1990.01.01. előtt
jóváhagyott fordulási
szögsebességjelző
készülékek
Az 1990.01.01. előtt jóváhagyott és
2000.01.01. előtt beszerelt
fordulási szögsebességjelző
készüléket a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásáig vagy megújításáig lehet
beszerelni és használni,
amennyiben rendelkeznek e
rendelet vagy a CCNR 1989-II- 35.
sz. határozat szerinti, érvényes
beszerelési igazolással.
2013.12.01.
1990.01.01. előtt
jóváhagyott hajózási
radarberendezések és
fordulási szögsebességjelző
készülékek
A rajnai belvízi hajózáshoz
használt radarberendezésekre
vonatkozó
minimumkövetelményeknek és
tesztelési feltételeknek, valamint a
rajnai belvízi hajózáshoz használt
fordulási szögsebességjelző
készülékre vonatkozó
minimumkövetelményeknek és
tesztelési feltételeknek
megfelelően, 1990. 01. 01. után
jóváhagyott hajózási
radarberendezéseket és fordulási
szögsebességjelző készüléket
továbbra is lehet beszerelni és
működtetni, amennyiben e rendelet
vagy a CCNR 1989-II-35. sz.
határozat szerint érvényes
beszerelési igazolás került
kibocsátásra.
2013.12.01.
8. FEJEZET
8.02. cikk 4.
pontja
A csőcsatlakozások
takarása
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2003.04.01.
5. pontA magas nyomású
üzemanyag csővezetékek
burkolattal történő
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2025.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
6. pontA motor alkatrészeinek
szigetelése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2025.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
8.03 cikk 3.
pont
Túlpörgés elleni védelemÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2004.04.01.
8.05 cikk 7.
pont első
mondat
Még a védett helyiségek
lezárása esetén is a
fedélzetről működtethető
gyorselzáró szelep a
tartályon
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2008.04.01.
8.05 cikk 9.
pont
második
mondat
A szondázó berendezés
olvashatósága a teljes
töltési szintig
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1999.04.01.
13. pontTöltési szintjelző nemcsak
a főgéphez, hanem a hajó
biztonságos működéséhez
szükséges segédgépekhez
is
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1999.04.01.
8.06 cikkKenőolaj tárolására
szolgáló tartályok, csövek
és tartozékok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
8.07 cikkAz erőátviteli rendszer, a
vezérlő- és indítórendszer,
valamint a fűtőrendszer
olajának tárolására
szolgáló tartályok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2007.04.01.
A rendelkezések nem vonatkoznak
a) 2003.01.01. előtt beépített
motorokra és
b) azokra a cseremotorokra,
amelyeket legkésőbb 2011.12.31-
ig beépítenek olyan
úszólétesítménybe, amelyek
2002.01.01-jén üzemben voltak
8a.02 cikk 2.
és 3. pontja
A követelményeknek való
megfelelés / kipufogógáz-
kibocsátási határértékek
Az előírások nem terjednek ki
a) 2003.01.01. előtt beépített
motorokra és
b) azokra a cseremotorokra,
amelyeket legkésőbb 2011.12.31-
ig beépítenek olyan
úszólétesítménybe, amelyek
2002.01.01-jén üzemben voltak.
Olyan motorok esetén, amelyeket
a) 2003.01.01. és 2007.07.01.
között építettek be
úszólétesítménybe, a kipufogógáz-
2007.07.01.
kibocsátási határértékekre a
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM
együttes rendelet 14. számú
mellékletében megadott értékek
vonatkoznak;
b) 2007.06.30. után építettek be
úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe, a
kipufogógáz-kibocsátási
határértékekre a 75/2005. (IX. 29.)
GKM-KvVM együttes rendelet 15.
számú mellékletében megadott
értékek vonatkoznak.
A követelmények:
az 560 kW-nál nagyobb
teljesítményű főmotorra és
segédmotorra vonatkozó
V kategóriára, továbbá a 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM együttes
rendeletben megadott
segédmotorokra vonatkozó D, E, F,
G, H, I, J, K kategóriára egyenlő
módon vonatkoznak
10. FEJEZET
10.02 cikk,
1. pont (e)
alpont
Acélból vagy egyéb
ellenálló, nem gyúlékony
anyagból készült, legalább
10 liter űrtartalmú tartályok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány megújításakor
2013.12.01.
10.02 cikk 2.
pont
(a) alpont
Acél- és egyéb kötelek
bizonylata
Az első kötél cseréje a hajón:
Ú.CS.Á., legkésőbb 2008.01.01.
Második és harmadik kötél:
2013.1.1.
2003.04.01.
10.03 cikk 1.
pont
Európai szabványCserekor, legkésőbb 2010.01.01.2002.04.01.
2. pontA, B és C tűzveszélyességi
osztálynak való
megfelelőség
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.2002.04.01.
4. pontA CO2-tartalom és a
helyiség méretének
viszonya
Cserekor, legkésőbb 2010.01.01.2002.04.01.
10.03a cikkBeépített tűzoltó
rendszerek a lakóterekben,
kormányállásokban és
utasterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2002.04.01.
10.03b cikkBeépített tűzoltó
rendszerek a gépterekben,
kazánterekben és
szivattyúterekben
Legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2002.04.01.
1. Az 1980. október 1-je előtt
felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek
használatban maradhatnak a
közösségi bizonyítvány 2035.
január 1-je utáni kiadásáig vagy
megújításáig, ha az 1976. április 1-
én hatályban lévő Rajnai hajók
szemleszabályzata 7.03 cikk 5.
pontjában foglalt
követelményeknek megfelelnek.
2. Az 1992. április 1. és 1994.
december 31. között felszerelt CO2
tűzoltó rendszerek használatban
maradhatnak a közösségi
bizonyítvány 2035. január 1-je
utáni kiadásáig vagy megújításáig,
ha az 1994. december 31-én
hatályban lévő Rajnai hajók
szemleszabályzata 7.03 cikk 5.
pontjában foglalt
követelményeknek megfelelnek.
3. A Rajnai Hajózási Központi
Bizottság által az 1994. december
31-én hatályban lévő Rajnai hajók
szemleszabályzata 7.03 cikk 5.
pontjára vonatkozóan 1992. április
1. és 1994. december 31. között
elfogadott ajánlásai a közösségi
bizonyítvány 2035. január 1. utáni
kiadásáig vagy megújításáig
érvényben maradnak.
4. A 10.03b cikk 2. pont csak a
közösségi bizonyítvány 2035.
január 1. utáni kiadásáig vagy
megújításáig alkalmazandó, ha az
meghatározott berendezéseket
olyan hajókra szerelték fel,
amelyek gerincfektetése 1992.
október 1. előtt történt.
10.04 cikkAz európai szabványok
alkalmazása a szolgálati
csónakokra
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2003.10.01.
10.05 cikk
2. pont
Felfújható mentőmellényekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor. A
2003.09.30-án a hajón levő
mentőmellények használhatók a
közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy
megújításáig
2003.10.01.
11. FEJEZET
11.02 cikk 4.
pont első
mondat
A mellvédek és a
nyíláskeretek, valamint az
oldalsó védőkorlátok
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
A nyíláskeretek magasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2035.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
11.04 cikk 2.
pont
Oldalsó védőkorlátok az 55
méternél rövidebb, csak
hátsó lakótérrel rendelkező
hajókon
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2020.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
11.12 cikk
2., 4., 5. és 9.
pont
Gyártói tábla,
védőberendezések, hajón
tartandó bizonyítványok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
11.13 cikkGyúlékony folyadékok
tárolása
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2002.10.01.
14a. FEJEZET
14a.02 cikk
2. pont (a)
alpontjának
és (b)
alpontjának
táblázata,
valamint az
5. pont
Határértékek/ellenőrzési
értékek és
típusjóváhagyások
Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési
értékek nem nagyobbak a 14a.02
cikkben foglalt értékek
kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő
műhöz a gyártó vagy egy szakértő
olyan igazolást mellékel, amely
tanúsítja, hogy a fedélzeti
szennyvízkezelő mű a vízi
járművön előálló tipikus terhelési
viszonyok között képes ellátni
feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési
rendszer van érvényben, amely a
személyhajó fedélzetén működő
szennyvízkezelő mű üzemi
feltételeit figyelembe véve
alkalmasnak tekinthető.
2013.12.01.
15. FEJEZET
15.01 cikk 1.
pont (c)
alpont
A 8.08. cikk 2. pontjának
második mondata nem
alkalmazandó
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
(d) alpontA 9.14 cikk 3. pont
második mondat nem
vonatkozik 50V feletti
névleges feszültségekre
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.
2006.01.01.
2. pont (b)
alpont
A petroleum-tűzhelyek
tilalma a 13.04 cikk
értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
(c) alpontSzilárd tüzelőanyaggal
üzemelő fűtőberendezések
tilalma a 13.07 cikk
értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.
2006.01.01.
(e) alpontCseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések
tilalma a 14. fejezet
értelmében
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor. Az
átmeneti rendelkezés csak arra az
esetre vonatkozik, ha a 15.15 cikk
9. pontjának megfelelően
riasztórendszereket szereltek fel.
2006.01.01.
15.02 cikk
2. pont
Vízmentes válaszfalak
száma és elhelyezkedése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
1996. 01.01. előtt vízre bocsátott
hajók esetében a követelmény
2006.01.01.
5. pont
második
mondat
Biztonsági peremvonal, ha
nincs vízzáró fedélzet
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15. pontA kettősfenék vagy
oldaljáró alatti tér
minimális magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15.03 cikk
1-6. pont
Ép stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
7. és 8. pontSérült stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
9. pontSérült stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
A hajófenék sérülésének
függőleges kiterjedése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
Ú.CS.Á., legalább 0,50 m
szakaszon és a hajófenéktől
számított legfeljebb 0,60 m-en
vízmentes fedélzettel rendelkező
hajók vonatkozásában, amelyek
2005.12.31. előtt közösségi
bizonyítványt vagy egyéb a
műszaki követelményeknek való
megfelelést tanúsító okmányt
szereztek.
2-rekeszes állapotÚ.CS.Á.
10-13. pontSérült stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
15.05 cikk 2.
pont (a)
alpont
Az az utaslétszám, amelyre
a 15.06 cikk 8. pont
szerinti evakuálási terület
megléte igazolt
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
(b) alpontA 15.03 cikk szerinti
stabilitási számításnál
figyelembe vett
utaslétszám
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15.06 cikk 1.
pont (a)
alpont
Utasterek a
válaszfalfedélzet alatt és a
farválaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
1. pont (b)
alpont
Zárt terekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2013.12.01.
2. pontA 11.13 cikkben említett,
gyúlékony folyadékok
tárolására szolgáló
szekrények és helyiségek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
3. pont (c)
alpont első
mondat
második
mondat
A kijáratok teljes
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
0,7 m méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb
a közösségi bizonyítvány
2045.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
Az utaskabinok és egyéb
kisebb helyiségek
ajtajainak teljes szélessége
2006.01.01.
(f) alpont
első mondat
A vészkijáratok méreteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
(g) alpontA mozgásukban korlátozott
személyek általi
használatra szolgáló
helyiségek kijáratai
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
4. pont (d)
alpont
A mozgásukban korlátozott
személyek általi
használatra szolgáló ajtók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
5. pontAz összekötő folyosókra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
6. pont (b)
alpont
Az evakuálási területekre
vezető menekülési
útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
(c) alpontA géptereken keresztül
nem vezethetnek
menekülési útvonalak
A konyhákon keresztül
nem vezethetnek
menekülési útvonalak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2007.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.
2006.01.01.
(d) alpontA menekülési útvonalak
mentén nem lehetnek
lépcsőfokok, létrák vagy
hasonlók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
7. pontMegfelelő biztonsági
útmutatórendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
8. pontA gyülekezési helyekre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
9. pont
(a)-(c)
alpont
és (e) alpont
utolsó
mondat
Az utasterekben levő
lépcsőkre és fordulóikra
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
10. pont (a)
alpont
első mondat
Az EN 711:1995 sz.
európai szabvány szerinti
védőkorlátok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
második
mondat
A mozgásukban korlátozott
személyek általi
használatra szolgáló
fedélzeteken levő
habvédek és korlátok
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
10. pont (b)
alpont
második
mondat
Az általában a
mozgásukban korlátozott
személyek be- és
kiszállítására szolgáló
nyílások teljes szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
12. pontAz EN 14206:2003 sz.
európai szabvány szerinti
folyosók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
13. pontA mozgásukban korlátozott
személyek használatra
szolgáló közlekedési
területek és azok falai
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
14. pont első
mondat
A közlekedési területeken
levő üvegajtók és
üvegfalak, valamint az
ablaktáblák szerkezete
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15. pontA felépítményen belüli,
teljesen vagy részben
panorámaablakokból álló
zárt terekre vonatkozó
követelmények.
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2013.12.01.
Zárt terekre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2013.12.01.
16. pontIvóvízrendszerek a 12.05
cikk szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb 2006. 12. 31.2006.01.01.
17. pont
második
mondat
A mozgásukban korlátozott
személyek általi
használatra szolgáló WC-
kre vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
18. pontNyitható ablak nélküli
kabinok
szellőztetőrendszere
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15.07 cikkA propulziós berendezésre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15.08 cikk 2.
pont
Az utasterekben levő
hangszórókra vonatkozó
követelmények
A 40 m LWL hossznál rövidebb
vagy legfeljebb 75 utas szállítására
alkalmas személyhajóknál a
rendelkezés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
3. pontA riasztórendszerre
vonatkozó követelmények
Az egynapos utazásra alkalmas
hajóknál a rendelkezés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
3. pont (c)
alpont
A hajó vezetője számára a
személyzet és a
segédszemélyzet riasztását
lehetővé tevő
riasztórendszer
Az egynapos utazásra alkalmas
hajóknál a rendelkezés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
4. pontFenékvíz szintjét jelző
riasztó minden vízmentes
térben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
5. pontKét gépi hajtású fenékvíz-
szivattyú
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
6. pontBeépített fenékvíz-rendszer
a 8.08 cikk 4. pont szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
7. pontHűtő-tároló helyiségek
belülről nyithatósága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
8. pontA fedélzet alatti terek CO2
védőrendszerének szellőző
berendezése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
9. pontElsősegélynyújtó dobozokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
15.09 cikk 1.
pont
első mondat
MentőgyűrűkÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
2. pontEgyéni mentőeszközökÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
3. pontMegfelelő átszállító
berendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
érvényes
2006.01.01.
4. pontMentőeszközökAzon személyhajók esetében,
amelyek a 15.09 cikk 5. pontja
szerinti kollektív mentőeszközzel
voltak felszerelve 2006.01.01.
előtt, ezeket az egyéni
mentőeszköz megfelelőjének kell
tekinteni. Azon személyhajók
esetében, amelyek a 15.09 cikk 6.
pontja szerinti kollektív
mentőeszközzel voltak felszerelve
2006.01.01. előtt, ezeket az egyéni
mentőeszköz megfelelőjének kell
tekinteni a közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásáig vagy
megújításáig
2006.01.01.
5. pont (b) és
(c) alpont
Megfelelő ülőhely,
legalább 750 N
úszóképesség
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
(f) alpontStabil trimmhelyzet és
megfelelő kapaszkodók
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
2006.01.01.
kiadásakor vagy megújításakor
(i) alpontMegfelelő evakuációs
eszközök az evakuálási
területről a mentőtutajokba
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
9. pontA mentőfelszerelés
ellenőrzése a gyártó
utasításai szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
10. pontA szolgálati csónak
felszerelése motorral és
keresőfénnyel
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
11. pontHordágyÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
15.10 cikk 2.
pont
A 9.16 cikk 3. pont
vonatkozik a folyosókra és
az utasok pihenőhelyeire is
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
3. pontMegfelelő vészvilágításÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
4. pontVészüzemi erőátviteli
rendszer
A 25 m LWL vagy annál rövidebb,
egynapos utazásra alkalmas
hajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
érvényes
2006.01.01.
(f) alpontA keresőfények vészüzemi
áramellátása a 10.02 cikk
2. pont (i) alpont szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
(i) alpontA liftek és
emelőberendezések
vészüzemi áramellátása a
15.06 cikk
9. pont utolsó mondat
szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
6. pontA vészüzemi erőátviteli
berendezésre vonatkozó
követelmények:
első mondat- a 15.11 cikk 2. pont
szerinti válaszfalak
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
második és
harmadik
mondat
- a kábelek fektetéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
negyedik
mondat
- vészüzemi erőátviteli
berendezés a biztonsági
peremvonal felett
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15.11 cikk
1. pont
Anyagok és összetevők
tűzvédelmi megfelelősége
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
2. pontA válaszfalak szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
3. pontFestékek, lakkok és egyéb
felületkezelő termékek,
valamint a helyiségekben -
kivéve a géptereket és
tárolóhelyiségeket - a
padlóburkolatok
lángkésleltetők legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
4. pontA társalgók mennyezetei és
a falak burkolatai nem
éghető anyagból legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
5. pontA bútorok és szerelvények
a gyülekezőhelyeken
éghetetlen anyagból
legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
6. pontA Szabályzat szerinti
ellenőrzés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
7. pontSzigetelőanyagok a
társalgókban
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
7a. pontZárt terekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2013.12.01.
8. pont (a),
(b) alpont,
(c) alpont
második
mondat és
(d) alpont
A válaszfalakban levő
ajtókra vonatkozó
követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
9. pontFalakAz automatikus, túlnyomásos
vízpermet rendszerekkel nem
rendelkező kabinos hajókon, a
kabinok közötti fal végei esetén:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
10. pontTérhatároló falakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
12. pontAcélból vagy azzal
egyenértékű más nem
éghető anyagból készült
lépcsők
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
13. pontA belső lépcsők
körülzárása
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
14. pontSzellőző és levegőellátást
biztosító rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
15. pontSzellőző rendszerek a
konyhákban és elszívóval
felszerelt tűzhelyek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
16. pontVezérlőközpontok,
lépcsőházak,
gyülekezőhelyek és
füstelszívó-rendszerek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
17. pontTűzjelző rendszerekEgynapos utazásra alkalmas
hajóknál Ú.CS.Á., legkésőbb a
közösségi bizonyítvány
2010.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
15.12 cikk 1.
pont
Hordozható
tűzoltókészülékek a
konyhában
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
2. pont (a)
alpont
Második tűzoltószivattyúÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
4. pontTűzcsapszelepekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
5. szakaszAxiális tömlődobÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány kiadásakor vagy
megújításakor
2006.01.01.
6. pontAnyagok, üzemzavar elleni
védelem
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
7. pontCsövek és tűzcsapok
befagyása elleni védelme
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
8. pont
(b) alpont
A tűzoltószivattyúk
független működése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
(d) alpontTűzoltószivattyúk
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
9. pontAcélból készült vagy azzal
egyenértékű tulajdonságú
tűzoltó rendszer a
géptérben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2015.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
Az átmeneti időszak nem
vonatkozik az olyan 1995.12.31.
utáni gerincfektetésű fa,
alumínium- vagy műanyag testű
hajókra, amelynek géptere nem a
3.04 cikk szerinti anyagból készült.
2006.01.01.
15.13. cikkBiztonságtechnikai
szervezés
Egynapos utazásra alkalmas
hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb a
közösségi bizonyítvány kiadásakor
vagy megújításakor
2006.01.01.
15.14 cikk2006.01.01.
1. pontSzennyvízgyűjtő és
ártalmatlanító
berendezések
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező
és egynapos utazásra alkalmas
hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2. pontA szennyvízgyűjtő
tartályokra vonatkozó
követelmények
A legfeljebb 50 ággyal rendelkező
és egynapos utazásra alkalmas
hajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor
15.15 cikk 1.
pont
Lékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2045.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
4. pont(fenntartva)
5. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel
vagy azzal egyenértékű
szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására
vagy 50 ágy elhelyezésére
engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
6. pontFelszerelés szolgálati
csónakkal, emelvénnyel
vagy azzal egyenértékű
szerkezettel
A legfeljebb 250 utas szállítására
vagy 50 ágy elhelyezésére
engedélyezett személyhajóknál:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01.
9. pont (a)
alpont
Cseppfolyósított gázzal
üzemelő berendezések
riasztórendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány
14.15 cikk szerinti megújításakor
2006.01.01.
(b) alpontKollektív mentőeszközök a
15.09 cikk 5. pontja szerint
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2010.01.01. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
2006.01.01."

40. Az R2. 2. melléklet 24a. fejezet 24a.02. cikk 2. pontjában lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzések
3.03 cikk 1.
pont
Kollíziós válaszfal helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.03 cikk 2.
pont
Lakótéri biztonsági
berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.03 cikk 2.
pont
Biztonsági felszerelésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.03 cikk 4.
pont
Lakóterek gáztömör elválasztása
a gépterektől, kazánterektől és
rakterektől
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.03 cikk 5.
pont második
mondat
Fartéri válaszfalon lévő ajtók
távvezérlése
3.03 cikk 7.
pont
Hajó mellső részén nem túlnyúló
horgonyok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3.04 cikk 3.
pont második
mondat
Gépterekben használt
szigetelőanyagok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
3.04 cikk 3.
pont harmadik
és
negyedik
mondat
Nyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
3.04 cikk 6.
pont
A 2. mellékletben foglaltak
értelmében géptérnek minősülő
helyiségek kijáratai
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. FEJEZET
4.04 cikkMerülési vonalakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. FEJEZET
5.06 cikk 1.
pont első
mondat
Előírt (előremeneti) sebességÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. FEJEZET
6.01 cikk 1.
pont
Az 5. fejezetben meghatározott
kormányozhatóság
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontA dőlés és a külső hőmérséklet
szerinti megfelelés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.01 cikk 7.
pont
A kormányszárak átvezetéseiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.02 cikk 1.
pont
Különálló hidraulika tankÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A vezérlőszelepek megkettőzése
a hidraulika rendszerekben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A hidraulikarendszerek
megkettőzött hidraulika
vezetékeinek egymástól
különválasztott vezetése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.02 cikk 2.
pont
A második hidraulikarendszer
egyetlen művelettel történő
működésbe hozatala
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontAz 5. fejezetben meghatározott
kormányozhatóság biztosítása a
másodlagos hajtóegység révén /
kézi üzemmódban
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.03 cikk 1.
pont
Más egységek működtetésének
biztosítása a hidraulika
rendszerhez történő
csatlakoztatás révén
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2026. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.03 cikk 2.
pont
Elkülönített hidraulikatankokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.05 cikk 1.
pont
A kézi meghajtás automatikus
leválasztása
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.06 cikk 1.
pont
Két, egymástól független
kormányrendszer
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6.07 cikk 2.
pont (a) alpont
Szintellenőrzési riasztás mindkét
hidraulika tartálynál és
rendszernyomás ellenőrzése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2026. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
(e) alpontA puffer-berendezések
felügyelete
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
6.08 cikk 1.
pont
A 9.20 cikkben meghatározott
elektromos berendezésekre
vonatkozó követelmények
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. FEJEZET
7.02 cikk 2-6.
pont
Akadálymentes kilátás a
kormányállásból az alábbiak
kivételével:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 01. 01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.02 cikk 3.
pont második
mondat
Akadálymentes kilátás a
kormányos látószögében
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontFényáteresztő képességÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.03 cikk 7.
pont
Riasztás leállításaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
8. pontAutomatikus átkapcsolás másik
áramforrásra
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.04 cikk 1.
pont
A főmotorok és a
vezérlőberendezések
működtetése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
7.04 cikk 2.
pont
A főmotor vezérléseAmennyiben a kormányállást nem
egyszemélyes radarhajózásra alakították ki:
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor, ha a motor üzemeltetése
közvetlen irányítással történik;
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor más motorirányítási mód
esetén
7.04 cikk 3.
pontja
KijelzőEgyszemélyes radarhajózásra kialakított
kormányállás hiánya esetén: Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pont
harmadik
mondat
Egy szabályozó karral történő
irányítás
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pont
negyedik
mondat
A vízsugár iránya kijelzésének
hiányossága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.05 cikk 1.
pont
Navigációs fények, azok
burkolata, tartozékai és
fényforrásai
Navigációs fények, azok burkolata, tartozékai
és fényforrásai, amelyek megfelelnek - a
navigációs fények színére és fényerősségére,
továbbá a jelzőfényeknek a rajnai hajózáshoz
való elfogadására vonatkozó, 2009. 11. 30-tól
hatályos követelményeknek vagy - valamely
tagállam 2009. 11. 30-tól hatályos, vonatkozó
követelményeinek, továbbra is használhatók.
7.06 cikk 1.
pont
Radarhajózási rendszerek és
fordulási szögsebességjelző
készülékek
A 2012. 12. 31. előtt egy tagállam
jogszabályai szerint jóváhagyott és beszerelt
radarhajózási rendszereket és fordulási
szögsebességjelző készüléket továbbra is
lehet beszerelni és működtetni a közösségi
bizonyítvány 2018. 12. 31. utáni
kibocsátásáig vagy felváltásáig. Ezeket a
rendszereket az 52-es szám alatt be kell
jegyezni a közösségi bizonyítványba.
A rajnai hajózáshoz használt radarhajózási
rendszerekre vonatkozó
minimumkövetelményekkel és tesztelési
feltételekkel, valamint a rajnai hajózáshoz
használt fordulási szögsebességjelző
készülékre vonatkozó
minimumkövetelményekkel és tesztelési
feltételekkel kapcsolatos jogszabályoknak
megfelelően 1990. 01. 01. óta jóváhagyott
radarhajózási rendszereket és fordulási
szögsebességjelző készüléket továbbra is
lehet beszerelni és működtetni, amennyiben
rendelkeznek e rendelet vagy a CCNR 1989-
II-35. sz. határozat szerinti, érvényes
beszerelési igazolással.
7.09. cikkRiasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7.12 cikkSzabályozható magasságban
üzemeltethető kormányállás
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor. Automatikus
leeresztés nélkül:
3-4. mondatÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
8. FEJEZET
8.01 cikk 3.
pont
55 °C-nál magasabb
lobbanáspontú üzemanyaggal
üzemelő belsőégésű motorok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.02 cikk 1.
pont
Berendezések biztosítása
véletlen indítás ellen
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.02 cikk 4.
pont
A csőcsatlakozások takarásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontA magas nyomású üzemanyag
csővezetékek burkolattal történő
felszerelése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024.12.30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontA motor alkatrészeinek
szigetelése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
8.03 cikk 2.
pont
Üzemfelügyeleti rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontAutomatikus fordulatszám-
korlátozás
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
5. pontHajtóművek tengelyeinek
vezetése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.05 cikk 1.
pont
Acél üzemanyagtartályokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.05 cikk 2.
pont
Önműködően záródó víztelenítő
szelepek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
3. pontNem lehet üzemanyag-tartály az
ütközési válaszfal előtt
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontNem lehet napi üzemanyag-
tartály vagy annak szereléke
közvetlenül motor vagy
kipufogócső felett
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor, azonban azt megelőzően is
megfelelő berendezéssel biztosítani szükséges
az üzemanyag biztonságos elvezetését
6. pont
harmadik,
negyedik,
ötödik mondat
Levegő szállító vezetékek és a
hozzájuk csatlakozó csövek
elhelyezése, rögzítése és
méretezése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
7. pontTank gyorselzáró-szelep
fedélzetről történő
működtetésének lehetősége,
hogy zárt helyiségben való
hozzáférés akadályoztatása
esetén is biztosítható legyen a
működtetés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pont
második
mondat
A szintjelző készülékek
leolvashatóságát a teljes
feltöltési szintig terjedően
biztosítani kell
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
13. pontTöltés-felügyeleti rendszert a
főmotor mellett a hajó haladását
biztosító más motorokra is fel
kell szerelni
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.06 cikkKenőolaj, kenőolaj vezetékek és
tartozékok elhelyezése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.07 cikkAz erőátviteli rendszerben, a
váltóműben, a hajtórendszerben,
valamint a fűtőrendszerben
használt olaj, valamint az
olajvezetékek elhelyezése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.08 cikk 8.
pont
A ballasztterek és a ballaszt
felvételére alkalmas rakterek
ürítő csöveinek
összekapcsolására egyszerű
zárószelep nem hagyható jóvá
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.08 cikk 9.
pont
A raktéri vízgyűjtő csatorna
szintjének mérésére szolgáló
szonda
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.09 cikk 2.
pont
Olajos víz és a fáradt-olaj
gyűjtésére szolgáló felszerelés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8.10 cikk 3.
pont
Kibocsátási határérték 65 dB(A)
veszteglő hajóknál
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8a. FEJEZET
A fejezetben szereplő rendelkezések nem
vonatkoznak
a) azokra a főmotorokra és segédmotorokra,
amelyeknek névleges leadott teljesítménye
nagyobb, mint 560 kW, és a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM együttes rendelet 1. számú
melléklet 4.1.2.4. alpontjában meghatározott
következő kategóriákhoz tartoznak:
aa) V1:1-V1:3, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
ab) V1:4 és V2:1-V2:5, amelyeket 2008. 12.
31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
b) azokra a segédmotorokra, amelyeknek
névleges leadott teljesítménye legfeljebb
560 kW, változó sebességűek, és a 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 10.
§ (4) bekezdésében meghatározott következő
kategóriákhoz tartoznak:
ba) H, amelyeket 2005. 12. 31-ig,
bb) I és K, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
bc) J, amelyeket 2007. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
c) azokra a segédmotorokra, amelyeknek
névleges leadott teljesítménye legfeljebb
560 kW, állandó sebességűek, és a 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet
10. § (4) bekezdésében meghatározott
következő kategóriákhoz tartoznak:
ca) D, E, F és G, amelyeket 2006. 12. 31-ig,
cb) H, I és K, amelyeket 2010. 12. 31-ig,
cc) J, amelyeket 2011. 12. 31-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
d) azokra a motorokra, amelyek teljesítik a
14. számú mellékletében említett
határértékeket, és amelyeket 2007. 06. 30-ig
beépítettek úszólétesítménybe vagy a
fedélzeten található gépekbe;
e) azokra a cseremotorokra, amelyeket 2011.
12. 31-ig beépítettek úszólétesítménybe vagy
a fedélzeten található gépekbe egy olyan
motor cseréjeként, amelyre a fenti a)-d)
pontok szerint a rendelkezések nem
vonatkoznak.
Az a), b), c) és d) pontban említett
határidőket két évvel meg lehet hosszabbítani
azoknak a motoroknak a tekintetében,
amelyeknek gyártási ideje korábbi a jelzett
időpontoknál.
ad ca) A 97/68/EK irányelvet módosító 2004/26/EK irányelv 1. mellékletének 1A részében
szereplő II. függelékben foglaltak értelmében az állandó fordulatszámú motorok esetében a jelzett
határidőtől kell a rendelkezést alkalmazni
9. FEJEZET
9.01 cikk 1.
pont második
mondat
A szükséges dokumentumokat a
hatósági szervhez kell nyújtani
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.01 cikk 2.
pont (b) alpont
A fő-, vészhelyzeti és az elosztó
kapcsolótábla kapcsolási rajzait
a hajón kell tartani
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
3. pontA beltéri és a fedélzeti
hőmérséklet
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.02 cikk 1-3.
pont
Áramellátó rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.03 cikkÉrintésvédelem, idegen elemek
és víz behatolása elleni védelem
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.05 cikk 4.
pont
A földelő-kábelek
keresztmetszete
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.11 cikk 4.
pont
Az akkumulátorok tárolására
szolgáló zárt tér, szekrényben
vagy doboz szellőztetése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
9.12 cikkKapcsoló-berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.12 cikk 3.
pont (b) alpont
Földelés-érzékelő berendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.13 cikkVészhelyzeti áram-megszakítókÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.14 cikkFelszerelési tartozékokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.14 cikk 3.
pont második
mondat
Egypólusú kapcsolók tiltása
mosó helyiségben, fürdőben,
mosdóhelyiségben és egyéb
vizes helyiségekben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.15 cikk 2.
pont
Minimális keresztmetszet
1,5 mm2 vezetékerenként
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. pontVáltoztatható magasságban
üzemeltethető kormányállásba
bekötött kábelek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.16 cikk 3.
pont második
mondat
Második áramkörÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.19 cikkGépészeti berendezések riasztó-
és biztonsági rendszerei
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.20 cikkVillamos berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9.21 cikkElektromágneses kompatibilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. FEJEZET
10.01 cikkHorgonyberendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10.02 cikk 2.
pont (a) alpont
Acél drótkötelek és más kikötő
kötelek bizonyítványa
Drótkötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á.,
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2024. 12.
30. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
Második és harmadik drótkötél cseréje:
2029. 12. 30.
10.03 cikk 1.
pont
Európai szabványCserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.
2. pontA, B és C osztályú tűznek való
megfelelőség
Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.
4. pontA CO2-tartalom és a helyiség
méretének viszonya
Cserekor, legkésőbb 2024. 12. 30.
10.03a cikkLakótérben, kormányállásban és
az utasok számára fenntartott
terekben felszerelt stacionárius
tűzoltó berendezés
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10.03b cikkA géptérben, kazántérben és
szivattyúhelyiségben felszerelt
stacionárius tűzoltó berendezés
Az 1985. 10. 01. előtt felszerelt CO2-
tűzoltóberendezés továbbra is használható a
közösségi bizonyítvány 2049. 12.30. utáni
kiadásáig vagy megújításáig, amennyiben
megfelel a közösségi irányelv 1982. 10. 04-én
hatályban volt változata II. mellékletének
13.03. pontjában meghatározott
követelményeknek
10.04 cikkAz európai szabvány
alkalmazása a szolgálati
csónakra
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10.05 cikk 2.
pont
Felfújható mentőmellényekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor a 2008. 12. 30. előtti napon a
hajón levő mentőmellények használhatók a
közösségi bizonyítvány 2024. 12. 30. utáni
kiadásáig vagy megújításáig
11. FEJEZET
11.02 cikk 4.
pont első
mondat
A fedélzetek külső széleinek és a
munkaterületek felszerelései
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
A mellvédek és a nyíláskeretek
magassága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.04 cikk 1.
pont
Az oldalfedélzet teljes
szélessége
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2035.01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor, a 7,30 méternél szélesebb vízi
járműveknél
A rendelkezés a 2009. 01. 01. napja után
vízre bocsátott hajókra és a már üzemelő
hajókra vonatkozik, az alábbi kikötésekkel: A
11.04 cikk követelményeinek meg kell
felelni
a) a 11.04 cikkben foglaltak szerint kell
eljárni, ha az oldalfedélzet teljes szélessége
0,90 m módosul, vagy ha az e magasság
feletti teljes szélesség csökken;
b) Az átalakítás előtt az oldalfedélzet szabad
szélessége 0,90 m-es magasságig, továbbá e
magasság felett sem lehet kisebb, mint a
11.04. cikkben meghatározott érték.
2. pontOldalsó védőkorlátok az 55
méternél rövidebb, csak hátsó
lakótérrel rendelkező hajókon
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2020. 01.01. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.05 cikk 1.
pont
A munkaterület megközelítéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. és 3. pontAjtók és bejáratok, kijáratok és
folyosók, ahol a padlószint
eltérései meghaladják a
0,50 métert
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
4. pontA személyzet folyamatos
munkavégzésére szolgáló
munkaterületek lépcsője
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.06 cikk 2.
pont
Kijáratok és vészkijáratokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.07 cikk 1.
pont második
mondat
Létrák, lépcsők és hasonló
felszerelések
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
2. és 3. pontÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
11.10 cikkRaktérfedelekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.11 cikkCsörlőkÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.12 cikk 2-6.
és 8-10. pont
Daruk: a gyártó címkéje, a
legnagyobb megengedett
terhelés, biztosítóberendezések,
számításon alapuló ellenőrzés,
szakértői ellenőrzés, a hajón
tartandó bizonyítványok
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11.13 cikkGyúlékony folyadékok tárolásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
12. FEJEZET
12.01 cikk 1.
pont
A szokásosan a fedélzeten
tartózkodó személyek
szálláshelye
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.02 cikk 3.
pont
A padlók állapotaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
4. pontNappali és hálóhelyiségekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.02 cikk 5.
pont
Zaj és rezgés a lakóterekbenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2029. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
6. pontA lakóterek belmagasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
8. pontA közös használatú helyiségek
padlófelületének kivitele
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
9. pontA helyiségek légterének
nagysága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
10. pontAz egy személyre jutó légtér
nagysága
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
11. pontAz ajtók méreteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12. pont (a) és
(b) alpont
A lépcsők elrendezéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
13. pontVeszélyes gázt vagy folyadékot
szállító csövek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.03 cikkSzaniter helyiségek és
felszerelésük
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.04 cikkKonyhaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.05 cikkIvóvíz berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
12.06 cikkFűtés és szellőztetésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
12.07 cikk 1.
pont második
mondat
Egyéb lakótéri berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2049. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor
14a. FEJEZET
14a.02. cikk 2.
pont (a)
alpontjának és
(b) alpontjának
táblázata,
valamint 5.
pont
Határértékek/ellenőrzési értékek
és típusjóváhagyások
Ú.CS.Á., amíg:
a) a határértékek és az ellenőrzési értékek
nem nagyobbak a 14a.02 cikkben foglalt
értékek kétszeresénél;
b) a fedélzeti szennyvízkezelő műhöz a
gyártó vagy egy szakértő olyan igazolást
mellékel, amely tanúsítja, hogy a fedélzeti
szennyvízkezelő mű a vízi járművön előálló
tipikus terhelési viszonyok között képes
ellátni feladatát;
c) olyan szennyvíziszap-kezelési rendszer van
érvényben, amely a személyhajó fedélzetén
működő szennyvízkezelő mű üzemi feltételeit
figyelembe véve alkalmasnak tekinthető
15. FEJEZET
SzemélyhajókLásd a rendelet 8. §-át.
15a. FEJEZET
Vitorlás személyhajókLásd a rendelet 8. §-át.
16. FEJEZET
16.01 cikk 2.
pont
A toló üzemmódra épített hajók
csatoló csörlői, vagy azokkal
egyenértékű csatoló
berendezések
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi
bizonyítvány 2049. 12. 30. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
17. FEJEZET
ÚszómunkagépLásd a rendelet 8. §-át.
21. FEJEZET
Kedvtelési célú hajóLásd a rendelet 12. §-át.
22b. FEJEZET
22b.03. cikkMásodik, független
kormányszerkezet erőátviteli
berendezés
Ú.CS.Á, legkésőbb a közösségi bizonyítvány
2024. 12. 30. utáni kiadásakor vagy
megújításakor"

41. Az R2. 2. melléklet 1. függeléke a következő 10. ábrával egészül ki:

42. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 4. utasítása helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. UTASÍTÁS

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása

(a 2. melléklet 15-22b., 24. és 24a. fejezete)

1. AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA A VÍZIJÁRMŰVEK RÉSZEINEK ÖSSZEÉPÍTÉSEKOR

1.1. Alapelvek

Különböző hajók részeinek összeépítésekor csak azok a részek kaphatnak a fennálló állapotra vonatkozó felmentést, amelyek a közösségi bizonyítványát megőrző hajóhoz tartoznak. Az átmeneti rendelkezéseket ezért csak e részekre lehet érvényesíteni. A többi részt újonnan épített hajónak kell tekinteni.

1.2. Az átmeneti rendelkezések alkalmazásának részletei

1.2.1. Különböző hajók részeinek összeépítésekor csak azokra a részekre lehet érvényesíteni az átmeneti rendelkezéseket, amelyek a közösségi bizonyítványát megőrző hajóhoz tartoznak.

1.2.2. A hajóbizonyítványát meg nem őrző hajóhoz tartozó részeket újonnan épített vízijárműnek kell tekinteni.

1.2.3. Miután egy hajóba egy másik hajó részét beépítették, az előbbi megkapja annak a vízijárműnek az európai hajóazonosító számát, amely átalakított vízijárműként megőrzi a közösségi bizonyítványát.

1.2.4. Amennyiben a vízijármű az átalakítás után megőrzi meglévő közösségi bizonyítványát, vagy új közösségi bizonyítványt kap, akkor a közösségi bizonyítvány kiegészül a vízijármű legrégebbi részének gyártási évével.

1.2.5. Amennyiben a vízijárműhöz új orr-részt illesztenek, akkor az orr-részbe beépített orrsugár-kormányberendezés motorjának meg kell felelnie a jelenlegi követelményeknek.

1.2.6. Amennyiben a hajóhoz új farrészt illesztenek, akkor a farrészbe szerelt motoroknak meg kell felelniük a jelenlegi követelményeknek.

1.3. Szemléltető példák

1.3.1. A hajót két régebbi hajóból állítják össze (az egyik hajó építésének éve 1968., a másik hajóé 1972.). Az egyik hajót az előrésztől eltekintve teljesen felhasználják, míg a másik hajóból csak az előrészt használják fel. Az összeállított hajó megkapja az első hajó közösségi bizonyítványát. Az összeállított hajó előrészét ekkor el lehet látni többek között horgonyfészekkel.

1.3.2. A hajót két régebbi hajóból állítják össze (az egyik hajó építésének éve 1975., a másik hajóé 1958., a legrégebbi alkatrész pedig 1952-ben készült). Az egyik hajót az előrésztől eltekintve teljesen felhasználják, míg a másik hajóból csak az előrészt használják fel. Az összeállított hajó megkapja az első hajó közösségi bizonyítványát. Az összeállított hajó előrészét ekkor el lehet látni többek között horgonyfészekkel. Az eredetileg a második hajóból származó, 1952-ben gyártott, legrégebbi alkatrészt be kell jegyezni a közösségi bizonyítványba.

1.3.3. Egy 2001-ben gyártott hajó farrészét egy 1988-ban gyártott hajóhoz illesztik. Az 1988-ban gyártott hajó motorja a hajóban marad. Ebben az esetben a motort típusjóváhagyással kell ellátni. A motort abban az esetben is típusjóváhagyással kellene ellátni, ha a 2001-ben gyártott farrészből származna.

2. AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA A VÍZIJÁRMŰ TÍPUSÁNAK (RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁNAK) MEGVÁLTOZÁSA ESETÉN

2.1. Alapelvek

2.1.1. A vízijármű típusának (hajótípusnak, a hajó rendeltetésszerű használatának) megváltozása esetében az átmeneti rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos határozatok meghozatalakor a biztonsági megfontolások kulcsszerepet játszanak e melléklet tekintetében.

2.1.2. A vízijármű-típus megváltozásának minősül, ha az új vízijármű-típusra vonatkozó biztonsági követelmények eltérnek a régi típusétól; ez abban az esetben fordul elő, ha a 2. melléklet 15-22b. fejezetének különös rendelkezései az új típusra vonatkoznak, a régire azonban nem.

2.1.3. A vízijármű típusának megváltozása esetén az adott vízijármű-típusra vonatkozó összes különös rendelkezést és minden követelményt teljes mértékben teljesíteni kell; e követelmények tekintetében az átmeneti rendelkezéseket nem lehet érvényesíteni. Ez az előírás a meglévő vízijárműből átvett és e különleges előírások hatálya alá tartozó részekre is vonatkozik.

2.1.4. A tartályhajó szárazáru-szállító hajóvá történő átalakítása nem minősül a vízijármű-típus 2.1.2. pont szerinti megváltozásának.

2.1.5. A kabinos személyhajó termes személyhajóvá történő átalakítása esetén minden új résznek teljes mértékben meg kell felelnie a jelenlegi követelményeknek.

2.2. Az átmeneti rendelkezések alkalmazásának részletei

2.2.1. A 2. melléklet 24.02 cikk 2. pontja (Ú.CS.Á.), illetve 24a.02. cikk 2. pontja a vízijármű felújított részeire vonatkozik, következésképpen a vízijármű új részei nem tartozhatnak az átmeneti rendelkezések hatálya alá.

2.2.2. A vízijármű át nem alakított részei továbbra is az átmeneti rendelkezések hatálya alá tartoznak a 2.1.3. pont második mondatában említett részek kivételével.

2.2.3. A vízijármű méreteinek megváltozása esetén az átmeneti rendelkezések a továbbiakban nem vonatkoznak azokra a részekre, amelyekre e változtatás kiterjed (például az ütközési válaszfal, a szabadoldal és a horgony távolsága).

2.2.4. A vízijármű típusának megváltozása esetén a 2. melléklet II. és III. részének azon különös előírásait kell alkalmazni, amelyek kizárólag az új vízijármű-típusra vonatkoznak. A vízijármű átalakításában érintett összes résznek és felszerelésnek meg kell felelnie e melléklet hatályos előírásainak.

2.2.5. A vízijárművet ezt követően új vagy módosított közösségi bizonyítvánnyal kell ellátni, a bizonyítvány 7. és 8. mezőjében pedig az eredeti építésre és az átalakításra vonatkozóan megjegyzést kell tenni.

2.3. Szemléltető példák

2.3.1. Egy (1996-ban épített) teherszállító hajót személyszállító hajóvá alakítanak át. Ebben az esetben a 15. fejezet átmeneti rendelkezések érvényesítése nélkül a teljes hajóra vonatkozik. Amennyiben az előrészt nem az átalakítási terveknek vagy a 2. melléklet 15. Fejezetének megfelelően módosítják, akkor a hajót nem kell a 2. melléklet 3.03 cikke szerint horgonyfészekkel ellátni.

2.3.2. Egy (1970-ben épített) vontatóhajót tolóhajóvá alakítanak. A fizikai átalakítás kizárólag a fedélzeti felszerelések lecseréléséből és a tolóberendezés beszereléséből áll. Az 1970-es hajóra vonatkozó összes átmeneti rendelkezés továbbra is alkalmazandó lesz a 2. melléklet 5. Fejezete, (részben) 7. Fejezete, 10.01 és 16.01 cikkének kivételével.

2.3.3. Egy (1970-ben épített) tartálymotorhajót tolóhajóvá alakítanak. A fizikai átalakítás az előrész és a rakománytér elválasztásából, a fedélzeti felszerelések lecseréléséből és a tolóberendezés beszereléséből áll. Az 1970-es hajóra vonatkozó összes átmeneti rendelkezés továbbra is alkalmazandó lesz a 2. melléklet 5. Fejezete, (részben) 7. Fejezete, 10.01 és 16.01 cikke rendelkezései kivételével.

2.3.4. Egy tartályhajót szárazáru-szállító hajóvá alakítanak. A szárazáru-szállító hajónak meg kell felelnie a hatályos munkahelyi biztonsági követelményeknek, különös tekintettel a 2. melléklet 11. Fejezet 11.04 cikkében említett előírásoknak.

3. AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ HAJÓK ÁTALAKÍTÁSA ESETÉBEN

3.1. Az átmeneti rendelkezések alkalmazása

3.1.1. A 2. melléklet 15. Fejezete követelményeinek teljesítése érdekében szükséges átalakítási intézkedések, függetlenül attól, hogy mikor hajtják őket végre, nem minősülhetnek átalakításnak (C) a 2. melléklet 24.02 cikk 2. pontja, 24.03 cikk 1. pontja vagy 24.06. cikk 5. pontja, illetve 24a.02. és 24a.03. cikke értelmében.

3.1.2. A kabinos személyhajó termes személyhajóvá történő átalakítása esetén minden új résznek teljes mértékben meg kell felelnie a jelenlegi követelményeknek.

3.2. Szemléltető példák

3.2.1. Egy (1995-ben épített) személyszállító hajót legkésőbb 2015. január 1-jéig második független propulziós rendszerrel kell ellátni. Amennyiben egyéb önkéntes átalakítást nem hajtanak végre ezen a személyszállító hajón, akkor nem szükséges stabilitási számítást végezni az új követelményeknek megfelelően, ha azonban objektív igény mutatkozik az elvégzésére, akkor a stabilitási számítást valamely tagállam eredeti stabilitási követelményeivel összhangban kell elvégezni.

3.2.2. Egy (1994-ben épített és legutóbb 2012-ben megújított hajóbizonyítvánnyal rendelkező) személyszállító hajót 2016-ban 10 méterrel meghosszabbítanak. A vízijárművet továbbá második független propulziós rendszerrel is el kell látni. Emellett szükséges új stabilitási számítást végezni a 2. melléklet 15. Fejezete szerint, az 1-rekeszállapot és a 2-rekeszállapot (egyteres és kétteres elárasztás) esetére.

3.2.3. Egy (1988-ban épített) személyszállító hajót nagyobb teljesítményű propulziós rendszerrel látnak el, beleértve a hajócsavart is. Ez olyan jelentős átalakítás, amely stabilitási számítás elvégzését teszi szükségessé. A számítást a jelenlegi követelmények szerint kell elvégezni."

43. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 6. utasítása helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. UTASÍTÁS

A 2. melléklet 15. Fejezete előírásainak alkalmazása Helyi vízmentes terek A ponyvákkal vagy hasonló mobil felszerelésekkel létrehozott zárt terekre vonatkozó átmeneti követelmények

(E rendelet 2. melléklet 15.02 cikk 5. pontja, valamint 15.03 cikk 4. és 9. pontja)

1. HELYI TÉRFELOSZTÁSOK (15.02 CIKK 5. PONT)

A 2. melléklet 15.02 cikk 5. pontja értelmében elképzelhető, hogy az értékelés nem terjed ki a helyi vízmentes terekre, például a vizsgálandó sérüléshosszt meghaladó hosszúságú, keresztirányban felosztott kettős fenéktartályok az értékelésben nem vesznek részt. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem lehet figyelembe venni a keresztirányú térfelosztást, ha az nem terjed ki a válaszfalfedélzetig. Ez a válaszfalak helytelen felosztásához vezethet.

A követelmény értelmezése:

Amennyiben a vízmentes tér hosszabb a 2. melléklet 15.03 cikk 9. pontjában előírtaknál, és olyan helyi vízzáró térfelosztásokat tartalmaz, amelyek között a sérülés minimális hossza elfér, akkor ezeket figyelembe lehet venni a sérült stabilitás kiszámításához.

2. A PONYVÁKKAL VAGY HASONLÓ MOBIL FELSZERELÉSEKKEL LÉTREHOZOTT ZÁRT TEREKRE VONATKOZÓ ÁTMENETI KÖVETELMÉNYEK A STABILITÁSRA VALÓ TEKINTETTEL (15.03 CIKK 5. PONTJA)

A ponyvákkal vagy hasonló mobil felszerelésekkel létrehozott zárt terek a hajó stabilitása szempontjából gondot okozhatnak, mivel - amennyiben ehhez elegendő nagyságúak - befolyásolhatják a szél nyomása miatti billenőnyomatékot.

A követelmény értelmezése:

Olyan személyszállító hajók tekintetében, amelyek hajóbizonyítványát 2006. január 1-je előtt adták ki először, vagy amelyekre érvényes a 24.06. cikk 2. pontja, a ponyvákból vagy hasonló mobil felszerelésekből álló zárt terek létrehozását követően új stabilitási számítást kell végezni ezen rendelet szerint, amennyiben A wz laterális síkja meghaladja annak a teljes A w laterális síknak az 5 %-át, amelyet minden esetben figyelembe kell venni."

44. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 7. UTASÍTÁS 1. RÉSZE helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. RÉSZ

Engedélyezett különleges horgonyok

Az illetékes hatóságok által a 2. melléklet 10.01 cikk 5. pont szerint engedélyezett csökkentett tömegű különleges horgonyokat az alábbi táblázat ismerteti.

Horgony számaA horgony tömegének
engedélyezett csökkentése (%)
Illetékes
hatóság
1. HA-DU30 %Németország
2. D'Hone Spezial30 %Németország
3. Pool 1 (üreges)35 %Németország
4. Pool 2 (tömör)40 %Németország
5. De Biesbosch-Danforth50 %Németország
6. Vicinay-Danforth50 %Franciaország
7. Vicinay AC 1425 %Franciaország
8. Vicinay 1. típus45 %Franciaország
9. Vicinay 2. típus45 %Franciaország
10. Vicinay 3. típus40 %Franciaország
11. Stockes35 %Franciaország
12. D'Hone-Danforth50 %Németország
13. Schmitt HHP-anker40 %Hollandia
14. SHI széleskapás horgony, ST
típus (standard)
30 %Hollandia
15. SHI széleskapás horgony, FB
típus (teljesen kiegyenlített)
30 %Hollandia
16. Klinsmann-horgony30 %Hollandia
17. HA-DU-POWER Anchor50 %Németország"

45. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 11. UTASÍTÁS 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. AZ EGYES ROVATOK MAGYARÁZATA

A magától értetődő rovatokat az alábbiakban nem említjük.

4.1. A 2. rovathoz:

Adott esetben illessze be a 2. melléklet 1.01 cikkében megadott feltételeket. Az egyéb hajótípusokat az általánosan elfogadott megjelölés szerint kell bejegyezni.

4.2. A 10. rovathoz: Tekintettel a Rajnán való közlekedésre vonatkozó engedéllyel rendelkező hajókra, vagyis azokra,

(a) amelyek teljesen megfelelnek e melléklet követelményeinek, ideértve a 24. Fejezet átmeneti rendelkezéseit is; valamint

(b) amelyek nem élnek a 24a. fejezet átmeneti rendelkezései vagy a 4. mellékletben megállapított csökkentések adta lehetőségekkel,

a "- közösségi vízi utakon, az alábbi zónában/zónákban" szövegű francia bekezdésbe a következő szöveget kell írni:

(a) Rajna; vagy

(b) R zóna.

4.3. A 15. rovathoz:

Ezt a szakaszt csak olyan hajók esetében kell kitölteni, amelyek esetében a 14. rovat 1.1., 1.2. vagy 3. pontjában foglalt adatoknak legalább az egyike nem került törlésre, ellenkező esetben az egész rovatot át kell húzni.

4.4. A 15.1 rovathoz:

A táblázat "Alakzat formája" oszlopába az ábrázolt alakzatok számozását kell beírni. A bejegyzést nem tartalmazó sorokat át kell húzni.

Az "Egyéb alakzatok" címszó alatt további alakzatok ábrázolhatók, 18., 19., 20. stb. számozással.

Ha a korábbi hajóbizonyítvány "alkalmas tolásra-vontatásra" bejegyzése alapján nem egyértelmű, hogy melyik alakzatok vannak engedélyezve, akkor a korábbi hajóbizonyítvány bejegyzése átvezethető az 52. rovatba. A táblázat "jóváhagyott alakzatok" 1. sorába be kell írni a "Lásd az 52. rovatban" bejegyzést.

4.5. A 15.2 Csatoló-berendezések rovathoz:

Kizárólag a tolóhajó és a kötelék tolt része közötti csatoló-berendezés adatait kell bejegyezni.

4.6. A 17-20. rovathoz:

A köbözési bizonyítvány 17-19. pontjában szereplő adatokat két tizedesjegy pontossággal, a 20. pont adatait pedig tizedesjegy nélkül kell megadni. A teljes hosszúság és a teljes szélesség megadja a hajó legnagyobb méreteit az összes kinyúló rész figyelembevételével. Az L hosszúság és a B szélesség megadja a hajótest maximális méreteit (lásd a 2. melléklet 1.01 cikkét: Meghatározások).

4.7. A 21. rovathoz:

A teherszállító hajó tonnában megadott hordképessége a köbözési bizonyítvány szerint, a 19. pontban megadott maximális merüléshez.

Más hajók esetében a vízkiszorítást m3-ben kell megadni. Köbözési bizonyítvány hiányában a vízkiszorítást a teltségi tényező, valamint a vízvonalon mért L hosszúság, valamint B szélesség és a legnagyobb merülésnél adódó átlagos merülés eredményeként kell kiszámítani.

4.8. A 23. rovathoz:

A utasok számára rendelkezésre álló ágyak száma (ideszámítva a lehajtható ágyakat és a hasonló berendezési tárgyakat is).

4.9. A 24. rovathoz:

Csak a hajó teljes szélességében átnyúló, vízmentes, keresztirányú válaszfalakat kell figyelembe venni.

4.10. A 26. rovathoz:

Adott esetben a következő kifejezéseket kell használni:

(a) kézi működtetésű nyílásfedelek,

(b) kézi működtetésű görgős nyílásfedelek,

(c) kézi működtetésű eltolható nyílásfedelek,

(d) mechanikus működtetésű eltolható nyílásfedelek,

(e) mechanikus működtetésű nyílásfedelek.

Az egyéb nyílásfedél-típusokat az általánosan elfogadott megjelölés szerint kell bejegyezni.

A nyílásfedéllel nem rendelkező rakodótereket fel kell sorolni, például az 52. pont alatt.

4.11. A 28. rovathoz:

Tizedesjegy nélkül kell kiszámítani.

4.12. A 30., 31. és 33. rovathoz:

A közös burkolatba beépített csörlők egy csörlőnek számítanak, függetlenül a hozzájuk csatlakoztatott horgonyok vagy vontatókötelek számától.

4.13. A 34. rovathoz:

Az "Egyéb felszerelések" alatt kell bejegyezni a kormánylapátot nem használó rendszereket (például kormánypropeller, cikloidál-propeller, orr-sugárkormány).

Valamennyi a kézi működtetést segítő elektromos segédmotort be kell írni.

Orr-sugárkormány esetén a "távirányítású" kifejezés kizárólag azokra az orrsugárkormányokra vonatkozik, amelyek a kormányállásból vezérelhetők.

4.14. A 35. rovathoz:

Csak a 2. melléklet 8.08 cikk 2. és 3. pontja, 15.01 cikk 1. pont (c) alpontja és 15.08 cikk 5. pontja szerinti elméleti értékeket kell bejegyezni, és csak azoknál a hajóknál, amelyeknek hajógerincét 1984. december 31. után fektették le.

4.15. A 36. rovathoz:

Az egyértelműség érdekében vázlatra lehet szükség.

4.16. A 37. rovathoz:

Csak a 2. melléklet 10.01 cikk 1-4. pontja szerinti csökkentés nélküli elméleti értékeket kell bejegyezni.

4.17. A 38. rovathoz:

Csak a 2. melléklet 10.01 cikk 10. pontja szerinti minimális hosszúságokat és a 2. melléklet 10.01 cikk 11. pontja szerinti minimális szakítószilárdságot kell bejegyezni.

4.18. A 39., 40. rovathoz:

Csak a 2. melléklet 10.02 cikk 2. pontja szerint újraszámított minimális hosszúságokat és minimális szakítószilárdsági értékeket kell bejegyezni.

4.19. A 42. rovathoz:

A szemlebizottság további tételeket is felvehet a szükséges felszerelések listájára. Ez esetben igazolni kell nélkülözhetetlenségüket a hajó biztonsága szempontjából, az adott hajótípus vagy annak működési körzete esetében. A kiegészítéseket be kell jegyezni az 52. rovatba.

4.20. A 42. rovat bal oldali oszlopának 3. és 4. sorához:

A személyszállító hajó esetében az előbbi helyen szereplő szöveget át kell húzni, az utóbbi helyre pedig a lépcsőnek szemlebizottság által megállapított hosszát kell beírni. Minden egyéb hajó esetében a második helyen szereplő szöveget át kell húzni, illetve - ha a szemlebizottság a 2. melléklet 10.02 cikk 2. pont (d) alpontjában előírtnál kisebb hosszúságot engedélyezett - félig át kell húzni és a lépcső hosszát be kell írni.

4.21. A 42. rovat bal oldali oszlopának 6. sorához:

Ide a 2. melléklet 10.02 cikk 2. pont (f) alpontja és a 2. melléklet 15.08 cikk 9. pontja szerinti előírt kötszerdobozok számát kell beírni.

4.22. A 42. rovat bal oldali oszlopának 10. sorához:

Ide a 2. melléklet 10.02 cikk 1. pont (d)-(f) alpontja szerint előírt tűzálló tartályok számát kell beírni.

4.23. A 43. rovathoz:

Az egyéb biztonsági rendeletek, például az ADN által megkövetelt hordozható tűzoltó készülékeket itt nem kell bejegyezni.

4.24. A 44. rovat 3. sorához:

A 2010. január 1. előtt - illetve a 24a. fejezet alkalmazása esetén 2025. január 1. előtt -meghosszabbítandó közösségi engedélyek esetében át kell húzni "az EN 395:1998 vagy 396:1998 szabvánnyal összhangban" szövegrészt, ha nincs a fedélzeten e szabványoknak megfelelő mentőmellény.

4.25. A 44. rovat 4. sorához:

A 2015. január 1. után - illetve a 24a. fejezet alkalmazása esetén 2030. január 1. után -meghosszabbított közösségi engedélyek esetében vagy, ha új csónak kerül felszerelésre, át kell húzni az "egy pár evezővel, egy szapollyal és egy kikötőkötéllel" szövegrészt. "Az EN 1914:1997 szabvány szerint" szövegrészt át kell húzni, ha nincs a fedélzeten e szabványnak megfelelő csónak.

4.26. A 46. rovathoz:

Általános szabály, hogy a folyamatos működtetés nem jegyezhető be, ha nincs elegendő fekhely, vagy ha túl magas a zajszint.

4.27. Az 50. rovathoz:

A szakértő csak akkor írja alá, ha saját maga töltötte ki a 11. oldalt.

4.28. Az 52. rovathoz:

Itt lehet megadni az esetleges kiegészítő korlátozásokat, mentességeket és magyarázatokat vagy más hasonló megjegyzéseket, amelyek az egyes pontok alatt beírt bejegyzésekre vonatkoznak."

46. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 17. UTASÍTÁS 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Szemle

3.1. A tűzjelző rendszereket szakértő vizsgálja meg:

(a) az első használatbavétel előtt;

(b) jelentős módosítást vagy javítást követően az újbóli üzembe helyezés előtt;

(c) rendszeresen legalább évente;

(d) tűzesetet, téves riasztást követően.

A gépterek és a kazánterek esetén ezeket az ellenőrzéseket eltérő gépüzemeltetési körülmények és változó szellőzési feltételek mellett kell elvégezni. A fenti (c)-(d) alpontokban említett vizsgálatokat a tűzoltó rendszerekre szakosodott, hozzáértő céget képviselő hozzáértő személy is elvégezheti.

3.2. Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő vagy a hozzáértő személy aláírását és az ellenőrzés dátumát."

47. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 18. UTASÍTÁS 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A 2. és 3. pontban megadott követelményeket akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a két rész mindegyikénél teljesültek az ADN 9.1.0.95.2. szakaszában szereplő stabilitási követelmények."

48. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 21. UTASÍTÁS 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Átvételi vizsgálat

8.1. Az LLL-rendszerek fényerejét szakértőnek kell megvizsgálnia:

(a) az első használatbavétel előtt;

(b) jelentős módosítást vagy javítást követően az újbóli üzembe helyezés előtt;

(c) rendszeresen legalább ötévente.

A fenti (c) pontban említett ellenőrzéseket a biztonsági rendszerek területén szakképzett hozzáértő személy is elvégezheti.

8.2. Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő vagy a hozzáértő személy aláírását és az ellenőrzés dátumát.

8.3. Amennyiben egyetlen mérés azt állapítja meg, hogy a fényerő nem felel meg e közigazgatási utasítás előírásainak, akkor további méréseket kell végezni legalább tíz, egymástól azonos távolságban lévő ponton. Ha a mért értékek több mint 30 %-a nem felel meg e közigazgatási utasítás előírásainak, akkor a biztonsági rendszereket ki kell cserélni. Ha a mért értékek 20-30 %-a nem felel meg e közigazgatási utasítás előírásainak, akkor a biztonsági útmutatórendszereket egy éven belül ismét ellenőrizni kell."

49. Az R2. 2. melléklet 2. függelék 24. UTASÍTÁS 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Gázszivárgás-érzékelők kalibrálása és ellenőrzése, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréje

4.1. A gázszivárgás-érzékelőket a gyártó útmutatásainak megfelelően szakértő vagy hozzáértő személy kalibrálja és ellenőrzi:

(a) az első használatbavétel előtt;

(b) jelentős módosítást vagy javítást követően az újbóli üzembe helyezés előtt;

(c) a gyártó által meghatározott időközönként rendszeresen, de legalább évente. Kalibrálási és ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő vagy a hozzáértő személy aláírását és az ellenőrzés dátumát.

4.2. A gázriasztó berendezések korlátozott üzemidejű alkatrészeit megadott üzemi élettartamuk lejárta előtt ki kell cserélni."

50. Az R2. 2. melléklet 2. függeléke a következő 26. és 27. utasítással egészül ki:

"26. UTASÍTÁS

I. Szakértők és hozzáértő személyek

(2. melléklet 1.01 cikk 106. és 107. pontja)

1. Szakértők

A szakértőknek olyan átvételi vizsgálatokat kell végrehajtaniuk, amelyek a rendszerek összetettsége vagy az előírt biztonsági szint miatt szaktudást igényelnek. Átvételi vizsgálatok végrehajtására jogosultak:

(a) hajóosztályozó társaságok, amelyek kellő belső szakértelemmel rendelkeznek vagy felhatalmazásuk alapján felelősek külső személyek vagy intézmények bevonásáért, továbbá e személyek vagy intézmények kiválasztása során a szükséges minőség-ellenőrzési rendszereket működtetik,

(b) a felügyeleti szervek tagjai vagy a vonatkozó hatóságok alkalmazottai,

(c) hivatalosan jóváhagyott személyek vagy intézmények, amelyek az adott tárgykört érintő szemlék tekintetében elismert szakértelemmel rendelkeznek, továbbá ilyen jóváhagyást állami szervezetként - lehetőleg minőségbiztosítási rendszer alapján - a hajófelügyeleti szervek is adhatnak. Egy személyt vagy intézményt abban az esetben is elfogadottnak kell tekinteni, ha az utóbbi megfelelt egy olyan hivatalos kiválasztási eljáráson, amely kifejezetten a szükséges szaktudás és a tapasztalat meglétét méri fel.

2. Hozzáértő személyek

A hozzáértő személyeknek például rendszeres szemrevételezéssel és üzemi próbával kell ellenőrizniük a biztonsági felszereléseket. Hozzáértő személynek minősülnek:

(a) olyan személyek (például hajóparancsnokok, hajózási társaságok biztonsági felelősei, legénység vonatkozó tapasztalattal rendelkező tagjai), akik szakképesítésük és szakmai tapasztalatuk alapján megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy meghatározott helyzeteket és körülményeket felmérjenek,

(b) társaságok (például hajógyárak vagy berendezéseket gyártó cégek), amelyek elegendő szaktudásra tettek szert rendes tevékenységük folytatása során,

(c) különleges felhasználású rendszerek (például tűzoltó berendezések, vezérlőberendezések) gyártói.

II. Terminológia

németangolfranciaholland
Sachverständigerexpertexperterkend deskundige
Sachkundigercompetent personspécialistedeskundige
Fachfirmacompetent firmsociété spécialiséedeskundig bedrijf

III. Szemlék

Az alábbi táblázat összefoglalja a szemlék ütemezését, ideértve azok gyakoriságát és az elvégzésükhöz szükséges ellenőr típusát. Ez a táblázat csupán tájékoztatási célt szolgál.

Szabály
2. melléklet
TárgyA vizsgálatok maximális
gyakorisága
Ellenőr
6.03 cikk 4.
pont, utolsó
mondat
Hidraulikus
hengerek, szivattyúk
és motorok
8 évHozzáértő
cég
6.09 cikk 3.
pont
Motormeghajtású
vezérlőberendezések
3 évHozzáértő
személy
8.01 cikk 2.
pont
Nyomástartó edények5 évSzakértő
10.03 cikk 5.
pont
Hordozható tűzoltó
készülékek
2 évHozzáértő
személy
10.03a cikk 6.
pont d) pont
Beépített tűzoltó
berendezések
2 évHozzáértő
személy vagy
hozzáértő
cég
10.03b cikk 9.
pont (b) pont
(bd) alpont
Beépített tűzoltó
berendezések
2 évHozzáértő
személy vagy
hozzáértő
cég
10.04 cikk 3.
pont
Felfújható csónakokA gyártó határozza meg
10.05 cikk 3.
pont
MentőmellényekA gyártó határozza meg
11.12 cikk 6.
pont
Daru10 évSzakértő
11.12 cikk 7.
pont
Daru1 évHozzáértő
személy
14.13 cikkCseppfolyósított
gázzal üzemelő
berendezések
gyúlékony,
mérgező gázok
esetében 1 év,
egyéb gázok
esetében:
3 év
Szakértő
15.09 cikk 9.
pont
Életmentő berendezésekA gyártó határozza meg
15.10 cikk 9.
pont
Szigetelési
ellenállás, földelés
A közösségi bizonyítvány
érvényességének lejárta
előtt
17.
közigazgatási
utasítás
Tűzjelző rendszerek1 évSzakértő
vagy
hozzáértő
személy
21.
közigazgatási
utasítás
Biztonsági rendszerek5 évSzakértő
vagy
hozzáértő
személy
24.
közigazgatási
utasítás
Gázriasztó
berendezések
A gyártó által meghatározott
időközönként rendszeresen, de
legalább évente
Szakértő
vagy
hozzáértő
személy

27. UTASÍTÁS

I. Kedvtelési célú kishajók

(e melléklet 21.02 cikk 2. pontja, figyelembe véve e melléklet 7.02 cikkét, 8.05 cikk 5. pontját, 8.08 cikk 2. pontját és 8.10 cikkét)

1. Általános rendelkezések

A forgalomba hozott, legfeljebb 24 méter hosszúságú kedvtelési célú kishajóknak teljesíteniük kell a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet követelményeit. A legalább 20 méter hosszúságú kedvtelési célú kishajóknak közösségi belvízi hajóbizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amely igazolja, hogy megfelelnek az e mellékletben foglalt műszaki követelményeknek. Mivel az újonnan épített kedvtelési célú kishajók felszereléseinek, készülékeinek és berendezéseinek a 2. melléklet 21.02 cikkében megállapított egyes rendelkezésekből fakadó kettős ellenőrzését vagy tanúsítását kerülni kell, ezért e közigazgatási utasítás tájékoztatást nyújt azokról a 2. melléklet 21.02 cikkében felsorolt követelményekről, amelyek a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben már szerepelnek.

2. A 2. melléklet 21.02 cikkének a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben már szereplő követelményei

A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó, kedvtelési célú kishajók esetében a hajózási hatóság a közösségi belvízi hajóbizonyítvány kiadása (első ellenőrzés) tekintetében nem követeli meg a 2. melléklet 21.02 cikk 2. pontjában megállapított alábbi követelmények további ellenőrzését vagy tanúsítását, amennyiben a szemlére bemutatott vízi járművet a hajózási hatóságnak való bemutatása előtt legfeljebb 3 évvel hozták forgalomba, módosítást nem hajtottak végre rajta, a megfelelőségi nyilatkozat pedig a következő harmonizált szabványokra vagy azokkal egyenértékű előírásokra vonatkozik:

- 2. melléklet 7.02 cikke: EN ISO 11591:2000 (Akadálymentes kilátás)

- 2. melléklet 8.05 cikk 5. pontja: EN ISO 10088:2001 (Üzemanyagtartályok és csövek)

- 2. melléklet 8.08 cikk 2. pontja: EN ISO 15083:2003 (Fenékvíz-szivattyúzás)

- 2. melléklet 8.10 cikke: EN ISO 14509 (Zajkibocsátás)"

51. Az R2. 2. melléklete a következő 6. és 7. függelékkel egészül ki:

"6. függelék

Fedélzeti szennyvízkezelő művek - Kiegészítő rendelkezések és okmányminták

Tartalomjegyzék

I. RÉSZ

Kiegészítő rendelkezések

1. A fedélzeti szennyvízkezelő művek jelölése

1.1. A típusjóváhagyás keretében vizsgálatnak alávetett fedélzeti szennyvízkezelő műveken a következő jelöléseket kell feltüntetni:

1.1.1. a gyártó védjegye vagy kereskedelmi neve;

1.1.2. a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusa és gyártási száma;

1.1.3. a típusjóváhagyás e függelék IV. része szerinti száma;

1.1.4. a fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásának éve.

1.2. Az 1.1. pont szerinti jelölésnek a fedélzeti szennyvízkezelő mű teljes élettartama alatt időállónak, jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie. Öntapadó címkék vagy táblák alkalmazása esetén a címkét vagy táblát úgy kell felerősíteni, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű teljes élettartama alatt a helyén maradjon, és megrongálása vagy olvashatatlanná tétele nélkül ne lehessen onnan eltávolítani.

1.3. A jelölést a fedélzeti szennyvízkezelő mű olyan részén kell elhelyezni, amely szükséges a fedélzeti szennyvízkezelő mű rendes üzeméhez, és amely a fedélzeti szennyvízkezelő mű élettartama során rendesen nem igényel cserét.

1.3.1. A jelölést úgy kell elhelyezni, hogy akkor is jól látható legyen, amikor a fedélzeti szennyvízkezelő művet valamennyi üzemi szempontból szükséges kiegészítő berendezéssel felszerelték.

1.3.2. A fedélzeti szennyvízkezelő műnek szükség esetén egy további, időálló anyagból készült, eltávolítható táblát is viselnie kell, amely tartalmazza az 1.1. pontban meghatározott összes adatot, és amelyet úgy kell elhelyezni, hogy az adatok jól olvashatók és könnyen hozzáférhetők legyenek azt követően is, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő művet a hajón rendszerbe állították.

1.4. A fedélzeti szennyvízkezelő mű mindazon részeit, amelyek befolyásolhatják a szennyvízkezelés folyamatát, egyértelműen meg kell jelölni és azonosítani kell.

1.5. Az 1.1. pontban előírt jelölés pontos helyét meg kell adni a típusjóváhagyási tanúsítvány I. szakaszában.

2. Ellenőrzések

A fedélzeti szennyvízkezelő művek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a 7. függelék ismerteti.

3. A gyártás megfelelőségének értékelése

3.1. A gyártásmegfelelőség ellenőrizhetőségének biztosítását szolgáló kielégítő intézkedések és eljárások meglétére vonatkozóan a típus-jóváhagyás kibocsátása előtt végrehajtandó ellenőrzésekkel összefüggésben a hajózási hatóság a követelmények teljesülésének igazolására elfogadja a gyártónak az EN ISO 9001:2008 harmonizált szabvány (amelynek alkalmazási területe kiterjed az adott fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártására) vagy más egyenértékű tanúsítási szabvány szerinti nyilvántartásba vételt. A gyártó köteles rendelkezésre bocsátani a nyilvántartásba vétel részletes adatait, továbbá köteles vállalni, hogy tájékoztatja a hajózási hatóságot minden olyan felülvizsgálatról, amely érinti e nyilvántartásba vétel érvényességét vagy alkalmazási területét. A 2. melléklet 14a.02 cikk 2-5. pontjában foglalt követelmények folyamatos teljesülésének biztosítása érdekében megfelelő gyártásellenőrző vizsgálatokat kell végezni.

3.2. A típusjóváhagyás jogosultjának:

3.2.1. gondoskodnia kell a termék minőségének ellenőrizhetőségét biztosító eljárások meglétéről;

3.2.2. hozzá kell férnie azokhoz a vizsgálóberendezésekhez, amelyek a típusjóváhagyás keretében jóváhagyott típusok megfelelő voltának ellenőrzéséhez szükségesek;

3.2.3. biztosítania kell a vizsgálatok eredményeinek jegyzőkönyvezését, valamint azt, hogy a jegyzőkönyvek és minden lényeges kapcsolódó dokumentum a jogszabályban vagy a típusjóváhagyást kibocsátó hatóság egyetértésével meghatározott időtartamig hozzáférhető legyen;

3.2.4. annak ellenőrzése és biztosítása érdekében, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő művek jellemzői - a sorozat gyártása során előforduló rendes eltérések figyelembevételével - megfelelőek legyenek, részletesen elemeznie kell valamennyi vizsgálattípus eredményeit;

3.2.5. biztosítania kell, hogy további mintavételeket és vizsgálatokat vonjon maga után minden olyan, a fedélzeti szennyvízkezelő műből vett minta és minden olyan vizsgálati darab, amely az adott vizsgálattípus elvégzése során a gyártás nem megfelelőségére enged következtetni, és a gyártás megfelelőségének helyreállítása érdekében minden szükséges intézkedésre sor kerüljön.

3.3. A típusjóváhagyás jogosultjának biztosítania kell, hogy a típusjóváhagyást kibocsátó hatóság ellenőrizhesse a gyártás megfelelőségének az egyes gyártóüzemekben alkalmazott ellenőrzési módszereit.

3.3.1. A típusjóváhagyás jogosultjának az ellenőrzéskor a vizsgálati és a gyártási dokumentációt rendelkezésre kell bocsátani.

3.3.2. Ha a vizsgálatok minősége nem tűnik kielégítőnek, a következők szerint kell eljárni:

3.3.2.1. A sorozatból ki kell venni egy fedélzeti szennyvízkezelő művet, és egynapi üzem után, szúrópróbaszerűen vett mintákon végrehajtott mérések útján, a 7. függelék szerinti rendes terhelés alkalmazásával vizsgálatnak kell alávetni. A kezelt szennyvíz által mutatott értékek nem lehetnek nagyobbak a 2. melléklet 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázatban foglalt értékeknél.

3.3.2.2. Ha a sorozatból kivett fedélzeti szennyvízkezelő művek valamelyike nem teljesíti a 3.3.2.1. pont követelményeit, akkor a gyártó új mérések elvégzését kérheti, amelyeket az ugyanazon specifikáció alapján legyártott és ugyanabból a sorozatból kivett meghatározott számú fedélzeti szennyvízkezelő műből szúrópróbaszerűen vett egyedi mintán kell végrehajtani. Ennek az új mintának ki kell terjednie az eredetileg kivett fedélzeti szennyvízkezelő műre is. Az n mintanagyságot - a típusjóváhagyást kibocsátó hatósággal egyeztetve - a gyártó határozza meg. A kivett fedélzeti szennyvízkezelő műveket - az eredetileg kivett darab kivételével - szúrópróbaszerűen vett mintákon végrehajtott mérések útján vizsgálatnak kell alávetni. Ezt követően meg kell határozni a fedélzeti szennyvízkezelő művekből szúrópróbaszerűen vett mintán kapott eredmények

számtani közepét. A sorozat gyártását megfelelőnek kell tekinteni, ha teljesül a következő feltétel:

ahol:

k a következő táblázat szerinti, n-től függő statisztikai tényező:

n2345678910111213141516171819
k0,9730,6130,4890,4210,3760,3420,3170,2960,2790,2650,2530,2420,2330,2240,2160,2100,2030,198

melyben xi az n elemű szúrópróbeszűen vett minta i-edik elemén kapott eredmény;

L az egyes vizsgált szennyező anyagokra vonatkozóan a 14a.02 cikk (2) pont (b) alpontjában található táblázatban meghatározott megengedhető határérték.

3.3.3. Ha a 14a.02 cikk 2. pont (b) alpontjában található táblázat követelményei nem teljesülnek, akkor a 7. függelék szerinti vizsgálati eljárás alkalmazásával a 3.3.2.1. pontnak megfelelően új vizsgálatot kell végrehajtani; ha ez a vizsgálat sem ad kedvező eredményt, akkor a 3.3.2.2. pontnak megfelelően teljes vizsgálatot kell végezni. A 14a.02 cikk 2. pont (a) alpontjában található táblázatban foglalt határértékeket sem az egyesített minta, sem a szúrópróbaszerűen vett minta nem lépheti túl.

3.3.4. A típusjóváhagyást kibocsátó hatóság a részlegesen vagy teljes mértékben üzemképes fedélzeti szennyvízkezelő műveken a vizsgálatokat a gyártó által átadott információk alapján végzi el.

3.3.5. Rendes körülmények között a típusjóváhagyást kibocsátó hatóság a gyártás megfelelőségével kapcsolatban évente egyszer jogosult vizsgálatokat végezni. Ha a 3.3.2. pont követelményei nem teljesülnek, akkor a hatóság intézkedik a gyártás megfelelőségének helyreállítása iránt.

II. RÉSZ

(MINTA)

[...]. sz. adatközlő lap
belvízi hajókon való rendszerbe állításra szánt fedélzeti szennyvízkezelő művek
típusjóváhagyásához
A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusa:
................................................................................................................................................
0. Általános adatok
0.1. Gyártmány (a gyártó vállalat neve):
................................................................................................................................................
0.2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által alkalmazott
megjelölés:
................................................................................................................................................
0.3. A fedélzeti szennyvízkezelő műről szolgáltatott információkhoz tartozó gyártói típuskód:
................................................................................................................................................
0.4. A gyártó neve és címe:
................................................................................................................................................
A gyártó meghatalmazottjának (ha van) neve és címe:
................................................................................................................................................
0.5. A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási számának helye, kódolása és felerősítésének
módja:
................................................................................................................................................
0.6. A típusjóváhagyási szám helye és felerősítésének módja:
................................................................................................................................................
0.7. A gyártóüzem címe:
................................................................................................................................................

Mellékletek

1. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának legfontosabb jellemzői

2. Alkalmazott tervezési és méretezési kritériumok, méretezési eljárások és szabályzatok

3. A fedélzeti szennyvízkezelő mű vázlatos rajza tételjegyzékkel

4. A vizsgálatnak alávetett szennyvízkezelő mű vázlatos rajza tételjegyzékkel

5. Elektromos huzalozási rajz (P/I vázlat)

6. Nyilatkozat a szennyvízkezelő művek mechanikai, villamos és műszaki biztonságára, valamint a hajóbiztonságra vonatkozó előírások maradéktalan betartásáról

7. A hajó azon részeinek jellemzői, amelyekhez a fedélzeti szennyvízkezelő mű kapcsolódik

8. Gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez a fedélzeti szennyvízkezelő műre vonatkozóan, a 2. melléklet 14a.01 cikk 10. pontjának megfelelően

9. Fényképek a fedélzeti szennyvízkezelő műről

10. Az üzemeltetés elvei ( 1 )

10.1. Utasítások a fedélzeti szennyvízkezelő mű kézi működtetéséhez

10.2. Észrevételek a felhalmozódott iszap kezeléséhez (ürítési gyakoriságok)

10.3. Észrevételek a karbantartáshoz és a javításhoz

10.4. Észrevételek a fedélzeti szennyvízkezelő mű készenléti üzeme kapcsán megteendő intézkedésekről

10.5. Észrevételek a fedélzeti szennyvízkezelő mű veszélyhelyzeti üzeme kapcsán megteendő intézkedésekről

10.6. Észrevételek a fedélzeti szennyvízkezelő mű leállítási, állási és újraindítási üzeme kapcsán megteendő intézkedésekről

10.7. Észrevételek a konyhai szennyvíz előzetes kezeléséhez

11. További függelékek (itt sorolja fel)

Kelt, a fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártójának aláírása

(1) Üzemmódok: A vizsgálatok céljából a következő üzemmódokat kell meghatározni:

a) készenléti üzem: a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemel, de több mint egy napja nem kapott szennyvizet. A fedélzeti szennyvízkezelő mű készenléti üzemben lehet például akkor, amikor a személyhajó hosszabb ideig nem lát el személyszállítási feladatokat, hanem a kikötőben horgonyoz;

b) veszélyhelyzeti üzem: a fedélzeti szennyvízkezelő mű egyes részeinek korábbi rendellenes működése miatt nincs mód a szennyvíz terv szerinti kezelésére;

c) leállítási, állási és újraindítási üzem: a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemét hosszabb időre (például a téli horgonyzás idejére) megszakítják, és az áramellátást kikapcsolják, illetve a fedélzeti szennyvízkezelő művet az idény kezdetén ismét beindítják.

Kiegészítés

A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának legfontosabb jellemzői

(MINTA)

1. A fedélzeti szennyvízkezelő mű leírása
1.1. Gyártó:
......................................................................................................
1.2. Telephelyi gyártási szám:
........................................................................................................................................
1.3. A szennyvízkezelés elve: biológiai vagy mechanikai/kémiai? (1)
1.4. Van befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartály? Van, ... m3 / Nincs (1)
2. Tervezési és méretezési kritériumok (beleértve a rendszerbe állításra vonatkozó esetleges
utasításokat és az esetleges üzemeltetési korlátozásokat is)
2.1.
........................................................................................................................................
2.2.
........................................................................................................................................
3. A fedélzeti szennyvízkezelő mű méretezése
3.1. Legnagyobb napi feldolgozható szennyvízmennyiség (Qd, m3 /nap):
...................................................
3.2. Napi BOI 5 -terhelés (kg/nap):
........................................................................................................................................
(1) Jelölje meg a megfelelő választ.

III. RÉSZ

Típusjóváhagyási tanúsítvány

(MINTA)

Az illetékes hatóság bélyegzője
A típusjóváhagyás száma:..................................... Kiegészítő szám:
............................................
Értesítés fedélzeti szennyvízkezelő mű típusjóváhagyásának
kibocsátásról/meghosszabbításáról/megtagadásáról/visszavonásáról (1) a belvízi utakon
közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az
üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendelet alapján
A meghosszabbítás indoka (ha alkalmazandó):......................................................................
I. szakasz
0. Általános adatok
0.1. Gyártmány (a gyártó vállalat neve):
..................................................................................
0.2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által alkalmazott
megjelölés:
..............................................................................................................................................
0.3. A fedélzeti szennyvízkezelő művön elhelyezett információkhoz tartozó gyártói típuskód:
..............................................................................................................................................
Hely:
..............................................................................................................................................
A felerősítés módja:
..............................................................................................................................................
0.4. A gyártó neve és címe:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
A gyártó meghatalmazottjának (ha van) neve és címe:
..............................................................................................................................................
0.5. A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási számának helye, kódolása és felerősítésének
módja:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
0.6. A típusóváhagyási szám helye és felerősítésének módja:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
0.7. A gyártóüzem címe:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
II. szakasz
1. Az üzemeltetésre vonatkozó esetleges korlátozások:
.............................................................................................................
1.1. A fedélzeti szennyvízkezelő mű fedélzeti rendszerbe állításakor vizsgálandó körülmények:
.............................................................................................................
1.1.1.
.................................................................................................................................................
1.1.2.
.................................................................................................................................................
2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős vizsgáló és tanúsító szervezet:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:
.................................................................................................................................................
4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:
.................................................................................................................................................
5. Alulírott, a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és
megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri
rendeletben foglaltaknak megfelelően ezúton tanúsítom a gyártó által a fentiekben meghatározott
fedélzeti szennyvízkezelő műről a mellékelt adatközlő lapon megadott információk
helytállóságát, valamint azt, hogy a mellékelt vizsgálati eredmények érvényesek a fedélzeti
szennyvízkezelő művek szóban forgó típusára. A mintá(ka)t a gyártó az illetékes hatóság
egyetértésével választotta ki, és bocsátotta vizsgálatra a fedélzeti szennyvízkezelő mű
gyártmánytípusaként:
A típusjóváhagyást ezúton kibocsátom/meghosszabbítom/megtagadom/visszavonom (2):
Hely: ...........................................................................................................................
Dátum:.........................................................................................................................
Aláírás: ........................................................................................................................
Függelékek:
Adatközlő mappa
Vizsgálati eredmények (lásd a függeléket)
(1) Ha a vizsgálatokat az illetékes hatóság végzi, a ”Tárgytalan” szöveget írja be.
(2) Jelölje meg a megfelelő választ.

A típusjóváhagyási vizsgálatok eredményei

(MINTA)

(1) Általános adatok
0.1. Gyártmány (a gyártó vállalat neve):
...................................................................................................
0.2. A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által
alkalmazott megjelölés: ...................
(2) Információk a vizsgálat(ok) végrehajtásáról (1)
• Belépő mennyiségek
1.1.1. Napi belépő szennyvízmennyiség (Qd, m3/nap):
...................................................................................................
1.1.2. Napi BOl5-terhelés (kg/nap):
.....................................................................................................................................
• Tisztítási hatékonyság
• A kilépő mennyiségek elemzése
A BOI5 kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l)
HelyMinta típusaA
határérté-
keket
teljesítő
vizsgálatok
száma
Min.Max.Átlag
ÉrtékTerhelési
szakasz
Befolyási
oldal
24 órás egyesített
minták
- (1)
Kifolyási
oldal
24 órás egyesített
minták
Befolyási
oldal
Szúrópróbaszerűen
vett egyedi minták
-
Kifolyási
oldal
Szúrópróbaszerűen
vett egyedi minták
________________________________________

• A belépő mennyiségre nem vonatkozik határérték.
A KOI kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l)
HelyMinta típusaA
határértékeket
teljesítő
vizsgálatok
száma
Min.Max.Átlag
ÉrtékTerhelési
szakasz
Befolyási
oldal
24 órás egyesített
minták
-
Kifolyási
oldal
24 órás egyesített
minták
Befolyási
oldal
Szúrópróbaszerűen
vett egyedi minták
-
Kifolyási
oldal
Szúrópróbaszerűen
vett egyedi minták
A TOC kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l)
HelyMinta típusaA
határértékeket
teljesítő
vizsgálatok
száma
MinMÁtlag
ÉrtékTerhelési
szakasz
Befolyási
oldal
24 órás
egyesített
minták
-
Kifolyási
oldal
24 órás
egyesített
minták
Befolyási
oldal
Szúrópróba-
szerűen vett
egyedi minták
-
Kifolyási
oldal
Szúrópróba-
szerűen vett
egyedi minták
Az SRF kilépő mennyiségeinek elemzése (mg/l)
HelyMinta típusaA határértékeket
teljesítő
vizsgálatok
száma
Min.Max.Átlag
ÉrtékTerhelési
szakasz
Befolyási
oldal
24 órás egyesített
minták
-
Kifolyási
oldal
24 órás egyesített
minták
Befolyási
oldal
Szúrópróbaszerűen
vett egyedi minták
-
Kifolyási
oldal
Szúrópróbaszerűen
vett egyedi minták
1.2.2. Tisztítási (eltávolítási) hatékonyság (%)
ParaméterMinta típusaMin.Max.Átlag
BOI524 órás egyesített
minták
BOI5Szúrópróbaszerűen vett
egyedi minták
KOI24 órás egyesített
minták
KOISzúrópróbaszerűen vett
egyedi minták
TOC24 órás egyesített
minták
TOCSzúrópróbaszerűen vett
egyedi minták
SRF24 órás egyesített
minták
SRFSzúrópróbaszerűen vett
egyedi minták
1.3. További mért paraméterek
1.3.1. A belépő és a kilépő anyag további paraméterei:
ParaméterBefolyásiKifolyási
pH
Vezetőképesség
A folyékony fázisok hőmérséklete
1.3.2. A minták vételekor lehetőleg a következő üzemi paramétereket is fel kell jegyezni:
Az oldott oxigén koncentrációja a bioreaktorban
Szárazanyag-tartalom a bioreaktorban
Hőmérséklet a bioreaktorban
Környezeti hőmérséklet
1.3.3. További üzemi paraméterek a gyártó üzemeltetési utasításainak megfelelően
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.4. Illetékes hatóság vagy vizsgáló és tanúsító szervezet:
Kelt:................................................. Aláírás:.....................................................................

IV. RÉSZ

A típusjóváhagyás számának meghatározása

1. A számozás rendje

A szám négy, egymástól csillaggal elválasztott szakaszból áll.

1. szakasz:

Kis "e" betű, amelyet a típusjóváhagyást kibocsátó állam megkülönböztető száma követ:

1 Németország

2 Franciaország

3 Olaszország

4 Hollandia

5 Svédország

6 Belgium

7 Magyarország

8 Cseh Köztársaság

9 Spanyolország

11 Egyesült Királyság

12 Ausztria

13 Luxemburg

14 Svájc

17 Finnország

18 Dánia

19 Románia

20 Lengyelország

21 Portugália

23 Görögország

24 Írország

25 Horvátország

26 Szlovénia

27 Szlovákia

29 Észtország

32 Lettország

34 Bulgária

36 Litvánia

49 Ciprus

50 Málta

2. A követelményszint jele.

A tisztítási hatékonysággal kapcsolatos követelmények a jövőben várhatóan többszintűek lesznek. A különböző követelményszinteket római számok jelölik, kezdve az I-es számmal.

3. Négyjegyű sorszám (szükség esetén nullákkal kezdve) az alapul szolgáló típusjóváhagyási szám jelölésére. A számozást 0001-gyel kell kezdeni.

4. Kétjegyű sorszám (szükség esetén nullával kezdve) a meghosszabbítás jelölésére. A számozást minden szám esetében 01-gyel kell kezdeni.

5. Példák

a) Hollandia által kiadott, az I. szinthez tartozó harmadik típusjóváhagyás (meghosszabbítás nélkül):

e4*I*0003*00

b) Németország által kiadott, a II. szinthez tartozó negyedik típusjóváhagyás második meghosszabbítása:

e1*II*0004*

V. RÉSZ

Összefoglaló adatok a fedélzeti szennyvízkezelő művek típusaira vonatkozó típusjóváhagyásokról

(MINTA)

Jegyzék száma:
........................................................................................................
Időszak: -tól/-től..................................................... -ig
............................................................
A hajózási hatóság bélyegzője
1234567
Gyártmány
(1)
Gyártói
megjelölés
Típus-
jóváhagyási
szám
A
jóváhagyás
kelte
Meg-
hosszabbítás/
megtagadás/
visszavonás (2)
A meg-
hosszabbítás/
megtagadás/
visszavonás
oka (2)
A meghosszabbítás/
megtagadás/
visszavonás kelte (6)
(1) A vonatkozó típusjóváhagyási tanúsítvány.
(2) Jelölje meg a megfelelő választ.

VI. RÉSZ

(MINTA)

Összefoglaló adatok a legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művekről
Az illetékes hatóság bélyegzője
Jegyzék száma: .................................................................................................................
Időszak: -tól/-től ............................................................ -ig ...........................................................
Az alábbi adatokat a 2006/87/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban, a fent megjelölt
időszakban legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művek típusáról és típusjóváhagyási számáról
szolgáltatjuk.
Gyártmány (a gyártó vállalat neve): ..................................................................................
A fedélzeti szennyvízkezelő művek típusának azonosítására a gyártó által alkalmazott
megjelölés: .......................................................................................................................
Típusjóváhagyás száma: ...................................................................................................
Kibocsátás időpontja: .......................................................................................................
Az eredeti kibocsátás időpontja (meghosszabbítás esetén): ..............................................
A fedélzeti szennyvízkezelő művek gyártási számai:
... 001... 001... 001
... 002... 002... 002
...
...
...
... m... p... q

VII. RÉSZ

Adatlap a fedélzeti szennyvízkezelő művek típusjóváhagyással rendelkező típusairól

(MINTA)

A hajózási hatóság bélyegzője
A fedélzeti
szennyvízkezelő mű
jellemzői
Tisztítási hatékonyság
BOI5KOITOC
SzA
jóvá-
hagyás
kelte
Típus-
jóvá-
hagyási
szám
Gyárt-
mány
A fedélzeti
szennyvíz-
kezelő
művek
típusa
Napi belépő
szennyvíz-
mennyiség
(Qd, m3 /nap)
Napi
BOI5-
terhelés
(kg/nap)
24 órás
egyesí-
tett
minta
Szúró-
próbaszerűen
vett egyedi
minta
24 órás
egyesített
minta
Szúró-
próbaszerűen
vett egyedi
minta
24 órás
egyesített
minta
Szúró-
próbaszerűen vett
egyedi minta

VIII. RÉSZ

Fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzéke a rendkívüli szemléhez

(MINTA)

1. Általános adatok
1.1. A fedélzeti szennyvízkezelő mű adatai
1.1.1. Gyártmány:..................................................................................................................
1.1.2. Gyártói megjelölés:......................................................................................................
1.1.3. Típusjóváhagyás száma: .............................................................................................
1.1.4. A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási száma: .........................................................
1.2. Dokumentáció
A fedélzeti szennyvízkezelő művet vizsgálat alá kell vetni, és a vizsgálati eredményeket
egyenként sorszámozott, a vizsgálatot végző személy által aláírt és e jegyzékhez csatolt külön
lapokon kell rögzíteni.
1.3. Ellenőrzések
Az ellenőrzéseket a 2. melléklet 14a.01 cikk 10. pontja szerinti, az adott fedélzeti
szennyvízkezelő műre vonatkozó ”gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges
komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kell
végrehajtani. Kellően indokolt konkrét esetekben a vizsgálatot végző személy saját hatáskörben
a szennyvízkezelő mű egyes komponenseinek vagy paramétereinek ellenőrzésétől eltekinthet.
Az ellenőrzés keretében legalább egy mintát szúrópróbaszerűen kell venni. A szúrópróbaszerűen
vett mintákon végrehajtott mérések eredményeit össze kell hasonlítani a 2. melléklet 14a.02 cikk
2. pont (b) alpontjában található táblázatban foglalt ellenőrzési értékekkel.
1.4. Ez a vizsgálati jegyzőkönyv a csatolt jegyzőkönyvekkel együtt összesen ……………………(1)
.......oldalból áll.
2. Paraméterek
Igazoljuk, hogy a megvizsgált fedélzeti szennyvízkezelő mű nem tér el a megengedhetőnél
nagyobb mértékben a paraméterektől, és megfelel a 2. melléklet 14a.02 cikk 2. pont (b)
alpontjában található táblázatban foglalt ellenőrzési értékeknek.
A vizsgáló és tanúsító szervezet neve és címe:
..............................................................................................................................................
A vizsgálatot végző személy neve:
..................................................................................................................
Kelt: .......................................................................................
Aláírás: .........................................................
A vizsgálatot elismerő illetékes hatóság:...................................................................................................
Kelt: .........................................................................................................................................................
Aláírás: ....................................................................................................................................................
Az illetékes hatóság bélyegzője
( 1 ) A vizsgálatot végző személy tölti ki.
A vizsgáló és tanúsító szervezet neve és címe:
.........................................................................................
.................................................................................................................................................................
A vizsgálatot végző személy neve:
...........................................................................................................................
Kelt: .........................................................................................................................................................
Aláírás: ....................................................................................................................................................
A vizsgálatot elismerő illetékes hatóság:...................................................................................................
Kelt: .........................................................................................................................................................
Aláírás: ....................................................................................................................................................
Az illetékes hatóság bélyegzője
A vizsgáló és tanúsítószervezet neve és címe:
.........................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................
A vizsgálatot végző személy neve:
...........................................................................................................................
Kelt: .........................................................................................................................................................
Aláírás: ....................................................................................................................................................
A vizsgálatot elismerő illetékes hatóság:................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Kelt: ......................................................................................................................................................
Aláírás: .................................................................................................................................................
Az illetékes hatóság bélyegzője

Kiegészítés

Függelék a fedélzeti szennyvízkezelő mű paraméterjegyzékéhez

(MINTA)

Hajó neve: ....................................................................... Egyedi európai hajóazonosító szám:
...................................................
Gyártó:................................................................... A szennyvízkezelő mű típusa:
...............................................................
(Gyártmány/védjegy/a gyártó kereskedelmi neve) (Gyártói megjelölés)
A típusjóváhagyás száma:................................ A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártásának éve:
......................
A fedélzeti szennyvízkezelő mű gyártási száma:............ A rendszerbe állítás helye:
......................................
(Gyártási szám)
A fedélzeti szennyvízkezelő művet és a szennyvízkezelés szempontjából lényeges
komponenseket az adattábla alapján azonosítottuk. Az ellenőrzést a szennyvízkezelő műre
vonatkozó ”gyártói útmutató a szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponensek és
paraméterek ellenőrzéséhez” elnevezésű dokumentum alapján végeztük el.
A. A komponensek vizsgálata
Az alábbiakban a szennyvízkezelő műre vonatkozó ”gyártói útmutató a szennyvízkezelés
szempontjából lényeges komponensek és paraméterek ellenőrzéséhez” elnevezésű
dokumentumban, valamint az adatközlő lap 4. pont szerinti mellékletében megjelölt további, a
szennyvízkezelés szempontjából lényeges komponenseket kell feltüntetni.
KomponensAzonosított komponens
száma
Megfelelés
(1)
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
□ Igen□ Nem□ n.a.
(1) Jelölje meg a kívánt választ.
B. A szúrópróbaszerűen vett mintákon alapuló mérések eredményei
ParaméterMért értékMegfelelés (1)
BOI5□ Igen□ Nem
KOI□ Igen□ Nem
TOC□ Igen□ Nem
(1) Tegyen keresztet a megfelelő rovatba.
C. Észrevételek
........................................................................................................................................................................
(A rendszerbe állított fedélzeti szennyvízkezelő művön a következő eltéréseket, módosításokat
és változtatásokat azonosítottuk.)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
A vizsgálatot végző személy neve:
........................................................................................................................................................................
Kelt: ..................................................................................................................................
Aláírás: ..............................................................................................................................

IX. RÉSZ

Egyenértékű típusjóváhagyások

E rendeletben foglaltakkal egyenértékűnek kell tekinteni a Rajnai Hajózási Központi Bizottság 2010. december 9-én kelt 2010-II-27. számú határozatában meghatározott típusjóváhagyást.

7. függelék

Fedélzeti szennyvízkezelő művek

Ellenőrzés

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Alapelvek

Az ellenőrzés a személyhajókra szánt fedélzeti szennyvízkezelő művek alkalmasságának vizsgálatára irányul.

Az eljárás keretében az alkalmazott eljárást és szennyvízkezelési technológiát egy vizsgálatnak alávetett szennyvízkezelő mű (e függelékben a továbbiakban: vizsgált mű) vizsgálata és jóváhagyása útján kell ellenőrizni. A későbbiekben azt, hogy az üzembe helyezett szennyvízkezelő művek megfeleljenek a vizsgált műnek, az azonos tervezési és méretezési kritériumok alkalmazása fogja biztosítani.

1.2. Felelősség és a vizsgálat helye

A fedélzeti szennyvízkezelő művek egy adott csoportjából vett vizsgált művet a hajózási hatóság vagy az általa megbízott vizsgáló és tanúsító szervezet (ideértve az elismert hajóosztályozó társaságot is) veti vizsgálat alá. A vizsgálat helyén érvényes vizsgálati körülmények biztosítása a gyártó vagy - a gyártó telephelyén kívüli vizsgálat esetén - a vizsgáló és tanúsító szervezet feladata; a vizsgálati körülményeknek meg kell felelniük az alábbiakban meghatározott körülményeknek.

1.3. Benyújtandó dokumentumok

A vizsgálatot a 6. függelék II. része szerinti adatközlő lap alapján kell végrehajtani.

1.4. A szennyvízkezelő művek méretezése

A fedélzeti szennyvízkezelő műveket úgy kell méretezni és megtervezni, hogy a 14a.02 cikk 2. pontjában található táblázatokban előírt határértékek a szennyvízkezelő művek üzeme során a kifolyási oldalon mindenkor teljesüljenek.

2. ELŐKÉSZÍTŐ MÉRÉSEK

2.1. Általános szempontok

A vizsgálat megkezdése előtt a gyártó átadja a vizsgáló és tanúsító szervezetnek a vizsgált mű műszaki és technológiai leírását, melynek tartalmaznia kell a 6. függelék II. részében meghatározott összes rajzot és háttérszámítást, továbbá rendelkezésre bocsátja a fedélzeti szennyvízkezelő mű rendszerbe állítására, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó valamennyi információt. A gyártó tájékoztatja a vizsgáló és tanúsító szervezetet a megvizsgálandó fedélzeti szennyvízkezelő mű mechanikai, villamos és műszaki biztonságáról.

2.2. Rendszerbe állítás és üzembe helyezés

E vizsgálat céljára a gyártó a vizsgált művet a személyhajókon várható rendszerbe állítási körülményeknek megfelelően állítja rendszerbe. A vizsgálat megkezdése előtt a gyártó összeszereli és üzembe helyezi a fedélzeti szennyvízkezelő művet. A beindítást a gyártó üzemeltetési utasításai szerint, a vizsgáló és tanúsító szervezet ellenőrzése mellett kell elvégezni.

2.3. Bejáratás

A gyártó megadja a vizsgáló és tanúsító szervezetnek, hogy a rendes üzem megkezdése előtt névlegesen hány hétig kell a vizsgált művet járatni. A gyártó megadja azt a pontot, amikor a bejáratás befejezettnek tekinthető, és megkezdődhetnek a vizsgálatok.

2.4. A belépő szennyvíz környezetet terhelő fizikai és kémiai károsítóanyag mennyisége

A vizsgált művet nyers lakossági szennyvízzel kell vizsgálni. A belépő szennyvíz környezetet terhelő fizikai és kémiai károsítóanyag mennyiségét, azaz szennyezés-koncentrációit a fedélzeti szennyvízkezelő műnek a 6. függelék II. része szerinti gyártói méretezési dokumentációja alapján, a szerves anyagok térfogatáramát kifejező BOI5 -terhelés [kg/nap] és a szennyvíz Qd tervezési térfogatárama [m3/nap] hányadosaként kell meghatározni. A vizsgáló és tanúsító szervezet a jellemző terheltséget ennek megfelelően állítja be.

1. képlet

A jellemző terheltség számítása

Ha az 1. képlet alacsonyabb, C BOI5mean = 500 mg/l-nél kisebb átlagos BOI 5 -koncentrációt szolgáltat, akkor legalább C BOI5, min = 500 mg/l átlagos BOI5 -koncentrációt kell beállítani.

A vizsgáló és tanúsító szervezet a belépő nyers szennyvizet mechanikai aprításnak nem vetheti alá. A homoktalanítás (például szűréssel) megengedhető.

3. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

3.1. Terhelési program és folyadékadagolás

A vizsgálati eljárás 30 vizsgálati napot igényel. A vizsgált műbe a vizsgálati elrendezés keretei között az 1. táblázat szerinti terhelésnek megfelelően kell lakossági szennyvizet adagolni. Különböző terhelési viszonyokat kell modellezni; a vizsgálati programnak a rendes terhelés mellett speciális terhelési viszonyokra: a túlterhelés, a részleges terhelés és a készenléti üzem körülményeire egyaránt ki kell terjednie. Az egyes terhelési szakaszok időtartamát (a vizsgálati napok számát) az 1. táblázat tartalmazza. Az egyes terhelési szakaszokon belül az átlagos napi folyadékterhelést az 1. táblázatnak megfelelően kell beállítani. A 2.4. pontnak megfelelően alkalmazott átlagos szennyezés-koncentrációt állandó értéken kell tartani.

1. táblázat

A terhelés értéke az egyes terhelési szakaszokban

Terhelési szakaszVizsgálati napok
száma
Napi folyadék
terhelés
Szennyezés-koncentráció
Rendes terhelés20 napCBOI5 a 2.4. pont szerint
Túlterhelés3 nap1,25 QdCBOI5 a 2.4. pont szerint
Részleges
terhelés
3 nap0,5 QdCBOI5 a 2.4. pont szerint
Készenléti üzem4 nap1. és 2. nap: Qd = 0
3. és 4. nap: Qd
CBOI5 a 2.4. pont szerint

A speciális terhelési szakaszokat (túlterhelés, részleges terhelés, készenléti üzem) egymás után, megszakítás nélkül kell alkalmazni, míg a rendes terhelés több részszakaszra bontható. A vizsgálat első öt napjában és utolsó öt napjában rendes terhelést kell alkalmazni.

A napi adagolási görbéket a fedélzeti szennyvízkezelő mű leírásában megadott üzemi viszonyoknak megfelelően kell megválasztani. A napi adagolási görbéket a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemeltetési elveinek megfelelően kell felvenni. Különbséget kell tenni aközött, hogy a fedélzeti szennyvízkezelő mű üzemeltetése befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartállyal vagy anélkül történik-e. A napi adagolási görbéket az 1. és a 2. ábra szemlélteti.

A belépő térfogatáramot a vizsgálat teljes időtartama alatt állandó értéken kell tartani. Az óránként átlagosan adagolandó Q h,mean szennyvízmennyiség az 1. táblázat szerinti napi folyadékterhelés 1/24-szerese. A belépő térfogatáramot a vizsgáló és tanúsító szervezetnek folyamatosan mérnie kell. A napi adagolási görbéktől mindkét irányban legfeljebb 5 %-kal szabad eltérni.

1. ábra

Napi adagolási görbe befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartállyal együtt alkalmazott fedélzeti szennyvízkezelő művekhez

2. ábra

Napi adagolási görbe befolyó oldali szennyvízgyűjtő tartály nélkül alkalmazott fedélzeti szennyvízkezelő művekhez

3.2. A vizsgálat megszakítása, leállítása

A vizsgálatot akkor lehet, illetve akkor szükséges megszakítani, ha áramellátási zavar vagy valamely részegységének rendellenes működése miatt a vizsgált mű nem üzemeltethető megfelelő módon. Ilyenkor a vizsgálat a hiba kijavításának időtartamára szakítható meg. A vizsgálatot teljes egészében nem kell megismételni, csak azt a terhelési szakaszt, amelyben a részegység rendellenes működése elkezdődött.

Ha a vizsgálatot másodszor is meg kell szakítani, a vizsgáló és tanúsító szervezet eldönti, hogy van-e mód a vizsgálat tovább folytatására, vagy le kell-e azt állítani. A döntést a vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell indokolni, és dokumentálni kell. A leállított vizsgálatot később teljes egészében meg kell ismételni.

3.3. A tisztítási hatékonyság és a kilépő anyagra vonatkozó határértékek teljesülésének vizsgálata

A vizsgáló és tanúsító szervezet a vizsgált műbe belépő szennyvízből mintákat vesz, és ennek alapján megállapítja, hogy megfelelő-e a belépő szennyvíz szennyezéskoncentrációja. A vizsgált műből kilépő anyagból szintén kell mintákat venni, és ennek alapján meg kell határozni a tisztítási hatékonyságot, továbbá meg kell állapítani, hogy a kilépő anyag teljesíti-e a vonatkozó határértékeket. A mintavételezés keretében egyrészről szúrópróbaszerűen vett mintákat, másrészről 24 órás egyesített mintákat kell venni. A 24 órás egyesített mintákat vagy időarányos, vagy térfogatáram-arányos mintavétellel kell előállítani. A 24 órás egyesített minta típusáról a vizsgáló és tanúsító szervezet rendelkezik. A belépő és a kilépő anyagból egyszerre, azonos módon kell mintát venni.

A vizsgálat tárgyát képező BOI 5 , KOI és TOC paraméterek mellett a környezet és a vizsgálati körülmények leírásához és ismertetéséhez a belépő és a kilépő anyag következő jellemzőit is meg kell mérni:

a) a szűréssel eltávolítható szilárd anyag mennyiségét (SRF);

b) a pH-t;

c) a vezetőképességet;

d) a folyékony fázisok hőmérsékletét.

Az egyes terhelési szakaszokban eltérő számú vizsgálatot kell végezni; a vizsgálatok számát a 2. táblázat tartalmazza. A mintaszámok a vizsgált műbe belépő, illetve az onnan kilépő anyagra vonatkoznak.

2. táblázat

A vizsgált műbe belépő, illetve az onnan kilépő anyagból vizsgálandó minták száma és a mintavételek időpontja

Terhelési szakaszVizsgálati napok
száma
Mintavételek számaA mintavételek időpontja
Rendes terhelés20 nap24 órás egyesített
minták: 8
Szúrópróbaszerűen vett
minták: 8
Az időszak folyamán
szabályos időközönként
Túlterhelés3 nap24 órás egyesített
minták: 2
Szúrópróbaszerűen vett
minták: 2
Az időszak folyamán
szabályos időközönként
Részleges
terhelés
3 nap24 órás egyesített
minták: 2
Szúrópróbaszerűen vett
minták: 2
Az időszak folyamán
szabályos időközönként
Készenléti üzem4 nap24 órás egyesített
minták: 2
Szúrópróbaszerűen vett
minták: 2
24 órás egyesített minta:
a szennyvíz
beeresztésének
megkezdésekor, majd ezt
követően 24 órával
később
Szúrópróbaszerűen vett
minta: a szennyvíz
beeresztésének
megkezdése után 1
órával, majd ezt követően
24 órával később
A 24 órás egyesített minták száma összesen: 14.
A szúrópróbaszerűen vett minták száma összesen: 14.

A szúrópróbaszerűen vett mintákon lehetőség szerint a következő üzemi paramétereket is meg kell mérni:

a) az oldott oxigén koncentrációját a bioreaktorban;

b) a szárazanyag-tartalmat a bioreaktorban;

c) a hőmérsékletet a bioreaktorban;

d) a környezeti hőmérsékletet;

e) a gyártó üzemeltetési utasításainak megfelelő további üzemi paramétereket.

3.4. A vizsgálatok kiértékelése

A meghatározott tisztítási hatékonyság dokumentálása és a határértékek teljesülésének ellenőrzése érdekében a mintákon mért legkisebb és legnagyobb értéket (min., max.), valamint a mintákon mért értékek számtani közepét (átlag) kell megadni, továbbá a BOI 5 , a KOI és a TOC paraméterek esetében a mérési eredményeket egyenként is rögzíteni kell.

A mintákon mért legnagyobb érték esetében a terhelési szakaszt is meg kell adni. Az értékelés során az összes terhelési szakaszt egyszerre kell tekinteni. Az eredményeket a következő táblázatban jelzett módon kell feldolgozni:

3a. táblázat

Az összegyűjtött adatok statisztikai feldolgozásának módja: értékelés a kilépő anyagra vonatkozó határértékek teljesülésének dokumentálásához

Max.
ParaméterMintavétel típusaA határ-
értékeket
teljesítő
vizsgálatok
száma
ÁtlagMin.ÉrtékTer-
helési
szakasz
Belépő BOI524 órás egyesített minták- (1)
Kilépő BOI524 órás egyesített minták
Belépő BOI5Szúrópróbaszerűen vett
minták
-
Kilépő BOI5Szúrópróbaszerűen vett
minták
Belépő KOI24 órás egyesített minták-
Kilépő KOI24 órás egyesített minták
Belépő KOISzúrópróbaszerűen vett
minták
-
Kilépő KOISzúrópróbaszerűen vett
minták
Belépő TOC24 órás egyesített minták-
Kilépő TOC24 órás egyesített minták
Belépő TOCSzúrópróbaszerűen vett
minták
-
Kilépő TOCSzúrópróbaszerűen vett
minták
Belépő SRF24 órás egyesített minták-
Kilépő SRF24 órás egyesített minták
Belépő SRFSzúrópróbaszerűen vett
minták
-
Kilépő SRFSzúrópróbaszerűen vett
minták
(1) A belépő mennyiségre nem vonatkozik határérték.

3b. táblázat

Az összegyűjtött adatok statisztikai feldolgozásának módja: értékelés a tisztítási hatékonyság dokumentálásához

ParaméterMintavétel típusaÁtlagMin.Max.
Tisztítási hatékonyság -
BOI5
24 órás egyesített minták
Tisztítási hatékonyság -
BOI5
Szúrópróbaszerűen vett minták
Tisztítási hatékonyság -
KOI
24 órás egyesített minták
Tisztítási hatékonyság -
KOI
Szúrópróbaszerűen vett minták
Tisztítási hatékonyság -
TOC
24 órás egyesített minták
Tisztítási hatékonyság -
TOC
Szúrópróbaszerűen vett minták
Tisztítási hatékonyság -
SRF
24 órás egyesített minták
Tisztítási hatékonyság -
SRF
Szúrópróbaszerűen vett minták

A 3.3. pont b)-d) alpontja szerinti többi paramétert és a 3.3. pont szerinti üzemi paramétereket ugyancsak táblázatosan, a mintákon mért legkisebb és legnagyobb érték (min., max.), valamint a mintákon mért értékek számtani közepe (átlag) megadásával kell dokumentálni.

3.5. A 2. melléklet 14a. fejezete követelményeinek teljesülése

A 2. melléklet 14a.02. cikk 2. pontjában található táblázatokban előírt határértékeket akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a KOI, a BOI 5 és a TOC paraméterre külön-külön:

a) a kilépő anyagból vett mind a 14 minta mérési eredményének átlagai, valamint

b) a kilépő anyagból vett 14 mintából legalább 10 esetében a mérési eredmények nem lépik túl a 24 órás egyesített mintákhoz, illetve a szúrópróbaszerűen vett mintákhoz tartozó határértékeket.

3.6. Üzemeltetés és karbantartás a vizsgálatok közben

A vizsgált művet a vizsgálatok teljes időtartama alatt a gyártó utasításainak megfelelően kell üzemeltetni. A gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően rutinellenőrzéseket és karbantartást kell végezni. A biológiai tisztítás során keletkező, feleslegessé vált szennyvíziszap akkor távolítható el a fedélzeti szennyvízkezelő műből, ha a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításai így rendelkeznek. A hajóosztályozó társaság mindennemű karbantartási műveletet köteles feljegyezni és a vizsgálati jegyzőkönyvben dokumentálni. A vizsgálatok időtartama alatt illetéktelenek nem férhetnek hozzá a vizsgált műhöz.

3.7. A minták elemzése, az elemzés módja

A vizsgálandó paramétereket jóváhagyott szabványos eljárások útján kell elemezni. Az alkalmazott szabványos eljárást dokumentálni kell.

4. VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

4.1. A hajózási hatóság a végrehajtott típusvizsgálatról vizsgálati jegyzőkönyvet állít össze. A jegyzőkönyvnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a vizsgált mű jellemzőit, így különösen típusát, a névleges napi szennyezésterhelésre vonatkozó adatokat, a gyártó által követett méretezési elveket;

b) a vizsgálat alá vetett fedélzeti szennyvízkezelő mű megfelelő voltára vonatkozó információkat a vizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációval együtt;

c) az egyenkénti mérési eredményekkel, a vizsgált mű tisztítási hatékonyságának kiértékelésével, valamint a kilépő anyagra vonatkozó határértékek teljesülésével kapcsolatos információkat;

d) a feleslegessé vált szennyvíziszap eltávolítására vonatkozó adatokat, így különösen az eltávolított mennyiségek nagyságát és az eltávolítás gyakoriságát;

e) a vizsgálat időtartama alatt végrehajtott valamennyi üzemeltetési, karbantartási és javítási műveletre vonatkozó információkat;

f) a fedélzeti szennyvízkezelő művön megfigyelt esetleges állapotromlásokra, valamint a vizsgálatok esetleges megszakításaira vonatkozó információkat;

g) a vizsgálat során felmerült esetleges problémákra vonatkozó információkat;

h) a fedélzeti szennyvízkezelő mű típusvizsgálatában részt vevő felelős személyek jegyzékét név és beosztás megjelölésével;

i) a szennyvízminták analízisét végrehajtó laboratórium nevét és címét;

j) az alkalmazott analitikai módszereket.

Példák vizsgálati programokra

DEHU
NormallastRendes terhelés
ÜberlastTúlterhelés
UnterlastRészleges terhelés
Stand ByKészenléti üzem
Hydraulische Belastung QdQdhidraulikai terhelés
Tag XX-edik nap

Megjegyzések az öt nap utáni biokémiai oxigénigény (BOI 5 ) 24 órás egyesített mintákon végzett meghatározásához

Az ISO 5815 és az ISO 5815-2:2003 nemzetközi szabványok értelmében az öt nap utáni biokémiai oxigénigény meghatározását szolgáló analízis céljára felhasználandó vízmintákat a mintavétel után azonnal pereméig töltött, szorosan lezárt üvegbe kell helyezni, és az analízisig 0 °C és 4 °C közötti hőmérsékleten kell tartani. A BOI 5 meghatározására szolgáló eljárást a lehető leghamarabb, de legkésőbb a mintavétel befejezése után huszonnégy órával meg kell kezdeni.

Annak érdekében, hogy a 24 órás egyesített mintában ne indulhassanak meg biokémiai lebomlási folyamatok, a gyakorlatban a vízmintát már a mintavételezés időtartama alatt legfeljebb 4 °C-ra le szokás hűteni, és a mintavételezés végeztével ezen a hőmérsékleten szokás tovább tárolni.

Megfelelő mintavevő eszközök a kereskedelmi forgalomban beszerezhetők."

3. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

" 7. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez

HAJÓOSZTÁLYOZÓ TÁRSASÁGOK

I. rész

A hajóosztályozó társaságok jóváhagyásának kritériumai

A jóváhagyott hajóosztályozó társaságoknak meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:

1. A hajóosztályozó társaságnak dokumentumokkal igazolnia kell, hogy belvízi hajók tervezésének és építésének értékelését illetően kiterjedt tapasztalattal rendelkezik. A hajóosztályozó társaságnak rendelkeznie kell a belvízi hajók tervezésére, építésére és időszakos szemléjére vonatkozó előírásokkal - különös tekintettel a 2. melléklet 22a.04 és 22a.05 cikkébe foglalt, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás (ADN) mellékletének 9. része szerinti stabilitás-számításokra - amelyeket legalább angol, holland, francia és német nyelven közzétesz, és naprakészen tart a kutatási és fejlesztési programok révén. Az előírásoknak a hatályos közösségi jogszabályokkal és a nemzetközi egyezményekkel összeegyeztethetőnek kell lenni.

2. A hajóosztályozó társaság évente közzéteszi hajónyilvántartását.

3. A hajóosztályozó társaságot nem irányíthatják hajótulajdonosok vagy hajóépítők, valamint a hajók tervezésében, gyártásában, felszerelésében, javításában, üzemeltetésében vagy biztosításában kereskedelmileg érdekelt egyéb személyek. A hajóosztályozó társaság, bevételét tekintve, nem függhet egyetlen kereskedelmi vállalattól.

4. A hajóosztályozó társaság székhelyének vagy határozathozatali és eljárási jogkörrel rendelkező kirendeltségének valamelyik EGT-tagállamban kell lennie.

5. A hajóosztályozó társaságnak és szakértőinek a belvízi víziközlekedési szakterületen való szakértelmüket és tapasztalatukat igazolniuk kell. A szakértők a hajóosztályozó társaság felelősségére járnak el.

6. A hajóosztályozó társaságnak rendelkeznie kell megfelelő műszaki, vezetési, támogatási, ellenőrző és kutatószemélyzettel a feladatok és az osztályozott hajók arányában, valamint gondoskodnia kell a szakismeretek fejlesztéséről és előírásai napra készen tartásáról. Ellenőreinek legalább egy EGT-tagállamban jelen kell lennie.

7. A hajóosztályozó társaságnak etikai kódexet kell elfogadni.

8. A hajóosztályozó társaságnak biztosítania kell a tagállam által kért információk bizalmas kezelését.

9. A hajóosztályozó társaságnak a megfelelő adatszolgáltatást biztosítania kell.

10. A hajóosztályozó társaságnak belső minőségbiztosítási rendszert kell fenntartania, amely a nemzetközileg elismert minőségügyi szabványok vonatkozó részein alapul, és amely megfelel a Hajóosztályozó Társaságok Nemzetközi Szövetsége által meghatározott minőségtanúsítási rendszerre vonatkozó követelményekről szóló EN ISO/IEC 17020:2004 szabványnak.

11. A minőségbiztosítási rendszert tanúsíttatni kell azon állam kormánya által elismert független ellenőrző testülettel, amely államban a 4. pont szerint a hajóosztályozó társaság kirendeltsége van, és amely - többek között - biztosítja az alábbiakat:

(a) a hajóosztályozó társaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás megalkotása;

(b) a hajóosztályozó társaság előírásainak betartása;

(c) a hajóosztályozó társaság előírásszerű működésére vonatkozó követelmények teljesülése;

(d) meghatározzák azon alkalmazottak feladatait, jogosultságait és együttműködésére vonatkozó szabályokat, akiknek a munkája a hajóosztályozó társaság szolgáltatásainak minőségére hatással van;

(e) minden munkavégzés ellenőrzött körülmények mellett folyik;

(f) érvényben van egy felügyeleti rendszer, amely a hajóosztályozó társaság közvetlen alkalmazásában álló felügyelők, műszaki és adminisztratív személyzet által végzett eljárásokat és munkát ellenőrzi;

(g) a hajóosztályozó társaság működésére vonatkozó alapvető követelmények betartását csak a hajóosztályozó társaság vagy másik elismert hajóosztályozó társaság felügyelői ellenőrzik vagy felügyelik;

(h) bevezetésre kerül egy rendszer a felügyelők képesítésére és tudásuk folyamatos frissítésére vonatkozóan;

(i) megőrzik azokat a jegyzőkönyveket, amelyek igazolják a hajóosztályozó társaságok tevékenységére vonatkozó szabványok betartását és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működését; valamint

(j) a minőséggel kapcsolatos tevékenységek tervezett és dokumentált belső ellenőrzésének átfogó rendszerét.

12. A minőségbiztosítási rendszert tanúsíttatni kell azon állam kormánya által elismert független ellenőrző testülettel, amely államban a 4. pont szerint a hajóosztályozó társaság kirendeltsége van.

13. A hajóosztályozó társaság köteles követelményeit a közösségi jogszabályokkal összeegyeztetni, valamint a megfelelő időben a Bizottság rendelkezésére bocsátani valamennyi vonatkozó információt.

14. A hajóosztályozó társaság köteles rendszeresen konzultálni a már elismert hajóosztályozó társaságokkal műszaki szabványai megfelelőségének és azok végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá engedélyeznie kell a tagállamok és egyéb érintett felek képviselőinek részvételét szabályai fejlesztésében.

II. rész

A hajóosztályozó társaságok jóváhagyásának eljárása

Hajóosztályozó társaság elfogadására irányuló határozatot a Bizottság hozza meg.

1. Annak az országnak a képviselői, amelyben a hajóosztályozó társaság székhelye, vagy a belvízi utakon közlekedő hajókat szabályozó rendeletek értelmében valamennyi területen ráruházott határozathozatali és eljárási jogkörrel rendelkező kirendeltsége van, jóváhagyási kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz. A kérelemhez csatolni kell azokat a dokumentációkat, amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a jóváhagyás követelményei teljesülnek-e.

2. Bármelyik bizottsági képviselő kérhet meghallgatást a hajóosztályozó társaságnál, és kérheti további információk rendelkezésre bocsátását.

3. Bármelyik bizottsági képviselő kérheti a jóváhagyás visszavonását. A visszavonást kérő állam képviselői benyújtják a kérelmüket igazoló információkat és dokumentációt.

4. Olyan hajóosztályozó társaság jóváhagyása előtt, amelyet a rajnai hajók szemleszabályzata keretében a Rajnai Hajózási Központi Bizottság nem minden tagállama fogadott el, a Bizottság konzultál a Központi Bizottság Titkárságával.

5. A hajóosztályozó társaságok jóváhagyására, vagy a jóváhagyás visszavonására irányuló határozatokat követően az elismert társaságok jegyzékét módosítani kell.

6. A Bizottság tájékoztatja döntéseiről az érintett hajóosztályozó társaságokat.

III. rész

Elismert hajóosztályozó társaságok jegyzéke

Az I. és II. részben meghatározott kritériumok alapján az alábbi hajóosztályozó társaságok elismertek:

1. Bureau Veritas

2. Germanischer Lloyd

3. Lloyd's Register of Shipping

4. Polski Rejestr Statków S.A.

5. RINA s.p.a

6. Russian Maritime Register of Shipping

A hajóosztályozó társaság csak annak a tagállamnak a vízi útjain közlekedő járművek vonatkozásában elismert, amely tagállam a hajóosztályozó társaságot az I. és II. rész alapján elismerte."

4. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

"9. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez

BELVÍZI HAJÓK FEDÉLZETÉN HASZNÁLT RADARBERENDEZÉSEK ÉS FORDULÁSI SZÖSEBESSÉGJELZŐ KÉSZÜLÉKEK

Fogalommeghatározások:

1. gyártó nyilatkozata: az a nyilatkozat, amellyel a gyártó igazolja, hogy a berendezés megfelel az érvényes minimumkövetelményeknek, és minden tekintetben azonos a tesztelésre benyújtott berendezéssel;

2. illetékes hatóság: az a hivatalos szerv, amely típusjóváhagyásokat bocsát ki;

3. kérelmező vagy gyártó: jogi vagy természetes személy, akinek neve, márkaneve vagy bármilyen egyéb azonosítója alatt a tesztelésre benyújtott berendezést gyártják vagy forgalmazzák, és aki a típusvizsgálati és a típusjóváhagyási eljárással kapcsolatos minden kérdésben felelősséggel tartozik a vizsgáló és tanúsító szerv, valamint az illetékes hatóság felé;

4. típusjóváhagyás: az az eljárás, amelyben az illetékes hatóság azt vizsgálja, hogy a berendezések megfelelnek-e e melléklet előírásainak; hajózási radarberendezések esetében az 5-7. és a 9. cikk, fordulási szögsebességjelző készülékek esetében a II. rész 1.04-1.06. és 1.08. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni;

5. típuspróba: az I. rész 4. cikkében vagy a II. rész 1.03. cikkében szabályozott eljárás, amellyel a vizsgáló és tanúsító szerv e melléklet előírásainak teljesítését vizsgálja; a típuspróba a típusjóváhagyás része;

6. vizsgálati tanúsítvány: a típuspróba eredményeit tanúsító dokumentum;

7. vizsgáló és tanúsító szerv: intézmény, hatóság vagy szervezet, amely a típuspróbákat végrehajtja.

I. RÉSZ

A belvízi hajók fedélzetén használt radarberendezésekre vonatkozó minimumkövetelmények és tesztelési feltételek

1. cikk

Alkalmazási kör

Ezek a rendelkezések a belvízi hajók fedélzetén használt radarberendezésekre vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint az e minimumkövetelményeknek való tesztelési megfelelőséget határozzák meg.

2. cikk

A hajózási radarberendezés célja

A hajózási radarberendezés radarképet ad a hajó, kitűzőjelekhez, partvonalhoz és a hajózási létesítményekhez viszonyított helyzetéről, valamint lehetővé teszi más hajók vagy a víz felszíne fölé nyúló akadályok megbízható és időben történő felismerését.

3. cikk

Minimumkövetelmények

1. A belvízi hajókon használt hajózási radarberendezéseknek teljesíteniük kell az EN 3021941:2006 európai szabvány követelményeit, az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó, valamint a spektrumnak a káros zavarás elkerülése érdekében történő hatékony felhasználására vonatkozó követelmények kivételével.

2. Az 1. pont arra a belvízi elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszerre (ECDIS) is vonatkozik, amelyik navigációs üzemmódban működtethető. Ennek a berendezésnek a belvízi ECDIS-szabványnak a típusjóváhagyás időpontjában hatályos változatában szereplő követelményeknek is meg kell felelnie.

4. cikk

Típuspróbák

1. A 3. cikk 1. pontjában megállapított minimumkövetelmények teljesítését típuspróbával kell igazolni.

2. Ha a berendezés megfelel a típuspróbán, a vizsgáló szervezet típusvizsgálati tanúsítványt ad ki. Ha a berendezés nem felel meg a minimumkövetelményeknek, a kérelmezőt írásban értesítik az elutasítás indokairól.

5. cikk

Típuspróba iránti kérelem

1. Radarberendezések típuspróbáját a vizsgáló és tanúsító szervezeteknél kell kérelmezni. A vizsgáló és tanúsító szervezetek listáját az illetékes hatóságnak az Európai Bizottság részére meg kell küldeni.

2. Minden kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) részletes műszaki leírások;

b) a beszerelési és szervizelési dokumentáció teljes összeállításban;

c) részletes kezelési útmutató;

d) rövid kezelési útmutató; valamint

e) adott esetben a korábban elvégzett próbák igazolásai.

3. Ha a kérelmezőnek nem áll módjában a gyártó radarberendezésre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét igazoló írásbeli nyilatkozatát a típusjóváhagyással egyidejűleg kiállíttatni, akkor a megfelelőségi nyilatkozatot a típuspróba iránti kérelemmel együtt kell benyújtani.

6. cikk

Típusjóváhagyás

1. A típusjóváhagyást az illetékes hatóság a vizsgálati tanúsítvány alapján adja meg. Az illetékes hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot azokról a berendezésekről, amelyekre típusjóváhagyást adott ki. A tájékoztatásban fel kell tüntetni a kiadott típusjóváhagyási számot, továbbá a típusmegjelölést, a gyártó nevét, a típusjóváhagyás birtokosának nevét és a típusjóváhagyás napját.

2. Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság által kijelölt vizsgáló és tanúsító szervezet ellenőrzési célra a gyártási sorozatból berendezést választhat ki.

Ha a berendezés nem felel meg a vonatkozó követelményeknek, a típusjóváhagyás visszavonható.

A típusjóváhagyást az a hatóság vonja be, amelyik kiadta.

7. cikk

A berendezés megjelölése és típus-jóváhagyási szám

1. A berendezés minden alkatrészén letörölhetetlenül fel kell tüntetni a következőket:

a) a gyártó neve;

b) a berendezés kereskedelmi célja;

c) a berendezések fajtái; valamint

d) a sorozatszám.

2. Az illetékes hatóság által kiadott típusjóváhagyási számot a kijelzőegységre letörölhetetlenül rögzíteni kell, úgy, hogy a kijelző jól látható legyen a berendezés beszerelése után.

A típus-jóváhagyási szám összetétele: e-NN-NNN

e = Európai Unió

NN = a típusjóváhagyás szerinti ország száma, ahol

01 = Németország

02 = Franciaország

03 = Olaszország

04 = Hollandia

05 = Svédország

06 = Belgium

07 = Magyarország

08 = Cseh Köztársaság

09 = Spanyolország

11 = Egyesült Királyság

12 = Ausztria

13 = Luxemburg

14 = Svájc

17 = Finnország

18 = Dánia

19 = Románia

20 = Lengyelország

21 = Portugália

23 = Görögország

24 = Írország

25 = Horvátország

26 = Szlovénia

27 = Szlovákia

29 = Észtország

32 = Lettország

34 = Bulgária

36 = Litvánia

49 = Ciprus

50 = Málta

NNN = az illetékes hatóság által meghatározott háromjegyű szám.

3. A típusjóváhagyási szám csak a vele azonosított típusjóváhagyással összefüggésben használható.

A típusjóváhagyási szám elkészítése és felhelyezése a kérelmező feladata.

8. cikk

Gyártói nyilatkozat

Minden berendezéshez mellékelni kell a gyártó nyilatkozatát a megfelelőségről.

9. cikk

Típusjóváhagyással ellátott berendezések módosítása

1. A már jóváhagyott berendezéseken végzett módosítások esetében a módosítások átvezetése és egy új típusjóváhagyási bizonyítvány kiadása esetén a típusjóváhagyási bizonyítványt vissza kell vonni. A tervezett módosításokról a berendezést jóváhagyó vizsgáló és tanúsító szervezetet írásban kell tájékoztatni.

2. A vizsgáló és tanúsító szervezet vizsgálata alapján az illetékes hatóság dönti el, hogy a típusjóváhagyás továbbra is érvényes-e vagy ellenőrzésre, illetve új típuspróbára van-e szükség.

Amennyiben új típuspróbára kerül sor, abban az esetben új típusjóváhagyási számot kell kiadni.

II. RÉSZ

A belvízi hajók fedélzetén használt fordulási szögsebességjelző készülékekre vonatkozó minimumkövetelmények és tesztelési feltételek

1. FEJEZET

Általános rendelkezések

1.01. cikk

Alkalmazási kör

Ezek a rendelkezések a belvízi hajók fedélzetén használt fordulási szögsebességjelző készülékekre vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint a minimumkövetelményeknek való megfelelőség vizsgálatát, a tesztelést határozzák meg.

1.02. cikk

A fordulási szögsebességjelző készülék célja

A fordulási szögsebességjelző készülék a radarral történő hajózást segíti azzal, hogy méri a hajó fordulási szögsebességét bal vagy jobb oldali irányba.

1.03. cikk

Típuspróba

1. A 2-4. fejezet szerinti, fordulási szögsebességjelző készülékekre vonatkozó minimumkövetelmények teljesítését típuspróbával kell igazolni.

2. Ha a berendezés megfelel a típuspróbán, a vizsgáló és tanúsító szervezet típusvizsgálati tanúsítványt ad ki. Ha a berendezés nem felel meg a minimumkövetelményeknek, a kérelmezőt írásban értesítik az elutasítás indokairól.

1.04. cikk

Típuspróba iránti kérelem

1. A fordulási szögsebességjelző készülékek típuspróbája iránti kérelmet a vizsgáló és tanúsító szervezethez kell benyújtani.

Az illetékes hatóságnak az Európai Bizottságot tájékoztatni kell a vizsgáló és tanúsító szervezetekről.

2. A kérelemhez csatolni kell

a) a részletes műszaki leírásokat;

b) a beszerelési és szervizelési dokumentációt teljes összeállításban; valamint

c) a kezelési utasításokat.

3. A kérelmező tesztekkel igazolja vagy igazoltatja, hogy a berendezés megfelel e rendelkezések minimumkövetelményeinek.

A kérelemhez csatolni kell a tesztek eredményeit és a mérési jegyzőkönyveket.

A tesztelések során keletkezett dokumentumokat és információkat az illetékes hatóságnak meg kell őriznie.

1.05. cikk

Típusjóváhagyás

1. A típusjóváhagyást az illetékes hatóság a vizsgálati tanúsítvány alapján adja meg.

Az illetékes hatóság az általa jóváhagyott berendezésekről tájékoztatja az Európai Bizottságot. A tájékoztatásban fel kell tüntetni a kiadott típusjóváhagyási számot, a típusmegjelölést, a gyártó nevét, a típusjóváhagyás birtokosának nevét és a típusjóváhagyás napját.

2. Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság által kijelölt vizsgáló és tanúsító szervezet bármikor ellenőrizheti az általa a gyártási sorozatból kiválasztott berendezést.

Ha a berendezés nem felel meg a vonatkozó követelményeknek, a típusjóváhagyást az a hatóság vonja be, amelyik kiadta.

1.06. cikk

A berendezés megjelölése és típusjóváhagyási szám

1. A berendezés minden alkatrészén letörölhetetlenül fel kell tüntetni:

a) a gyártó nevét;

b) a berendezés kereskedelmi célját;

c) a berendezések fajtáit; valamint

d) a sorozatszámot.

2. Az illetékes hatóság által kiadott típusjóváhagyási számot a vezérlőegységre letörölhetetlenül rögzíteni kell, úgy, hogy a kijelző jól látható legyen a berendezés beszerelése után.

A típus-jóváhagyási szám összetétele:

e-NN-NNN e = Európai Unió

NN = a jóváhagyás szerinti ország kódja

01 = Németország

02 = Franciaország

03 = Olaszország

04 = Hollandia

05 = Svédország

06 = Belgium

07 = Magyarország

08 = Cseh Köztársaság

09 = Spanyolország

11 = Egyesült Királyság

12 = Ausztria

13 = Luxemburg

14 = Svájc

17 = Finnország

18 = Dánia

19 = Románia

20 = Lengyelország

21 = Portugália

23 = Görögország

24 = Írország

25 = Horvátország

26 = Szlovénia

27 = Szlovákia

29 = Észtország

32 = Lettország

34 = Bulgária

36 = Litvánia

49 = Ciprus

50 = Málta

NNN = az illetékes hatóság által meghatározott háromjegyű szám.

3. A típusjóváhagyási szám csak a vele azonosított típusjóváhagyással összefüggésben használható.

A típusjóváhagyási szám elkészítése és felhelyezése a kérelmező feladata.

1.07. cikk

Gyártói nyilatkozat

Minden berendezéshez mellékelni kell a gyártó nyilatkozatát a megfelelőségről.

1.08. cikk

Típusjóváhagyással ellátott berendezések módosítása

1. A már jóváhagyott berendezéseken végzett módosítások esetében a típusjóváhagyást vissza kell vonni. A tervezett módosításokról a berendezést jóváhagyó vizsgáló és tanúsító szervezetet írásban kell tájékoztatni.

2. A vizsgáló és tanúsító szervezet vizsgálata alapján az illetékes hatóság dönti el, hogy a típusjóváhagyás továbbra is érvényes-e, vagy ellenőrzésre, illetve új típuspróbára van-e szükség.

Amennyiben új típuspróbára kerül sor, abban az esetben új típusjóváhagyási számot kell kiadni.

2. FEJEZET

A fordulási szögsebességjelző készülékre vonatkozó általános minimumkövetelmények

2.01. cikk

Szerkezet, tervezés

1. A fordulási szögsebességjelző készülékeknek meg kell felelniük a belvízi utakon közlekedő hajók fedélzetén való működésnek.

2. A berendezés szerkezetének és tervezésének mind mechanikai, mind pedig villamossági szempontból meg kell felelnie a típusjóváhagyás idején aktuális, a tudomány állása szerinti alapvető követelményeknek, törvényszerűségeknek és mérnöki gyakorlatnak.

3. Eltérő rendelkezés hiányában a hajón levő berendezések áramforrására, biztonságára, kölcsönhatására, a tájoló biztonságos távolságára, a klimatikus hatásoknak való ellenállásra, a mechanikai szilárdságra, a környezeti hatásokra, a hallható zajkibocsátásokra és a berendezések jelölésére az EN 60945:2002 európai szabványban szereplő követelmények és tesztelési módszerek vonatkoznak.

A berendezésnek 0 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten teljesíteni kell e melléklet valamennyi követelményét.

2.02. cikk

Zavaró sugárzások és elektromágneses kompatibilitás

1. Általános követelmények

A fordulási szögsebességjelző készülékeknek meg kell felelniük az elektromágneses összeférhetőségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek.

2. Zavaró sugárzások

A 156-165 MHz, 450-470 MHz és 1,53-1,544 GHz frekvenciatartományokban a térerősség nem haladhatja meg a 15 μV/m-t. Ezek a térerősségek a tesztelt berendezéstől számított háromméteres tesztelési távolságban érvényesek.

2.03. cikk

Működés

1. A berendezés nem rendelkezhet a megfelelő működéshez szükségesnél több kezelőszervvel. A kezelőszervek tervezésének, jelölésének és mozgatásának egyszerűnek, egyértelműnek kell lennie és biztosítani kell a gyors műveleteket. Elrendezésüknek garantálni kell a működési hibák elkerülését.

A normál működéshez nem szükséges kezelőszervek nem lehetnek közvetlenül hozzáférhetők.

2. Minden kezelőszervet és kijelzőt el kell látni jelekkel vagy angol nyelvű feliratozással. A jeleknek meg kell felelniük az EN 60417:1998 európai szabvány követelményeinek.

Minden számjegynek és betűnek legalább 4 mm magasnak kell lennie. Ha igazolható, hogy technikai okok miatt a 4 mm magas számok és betűk kivitelezése lehetetlen, és ha a működés céljára kisebb számok és betűk elfogadhatók, a 3 mm-re történő csökkentés megengedett.

3. A berendezést úgy kell megtervezni, hogy a működési hibák ne okozhassák a leállását.

4. Minden minimumkövetelményeken felüli funkciót (például másik berendezéshez történő csatlakozás) úgy kell biztosítani, hogy a berendezés mindenkor feleljen meg a minimumkövetelményeknek

2.04. cikk

Kezelési utasítások

Minden egységhez biztosítani kell részletes kezelői kézikönyvet. A kézikönyvnek angol, holland, francia és német nyelven kell hozzáférhetőnek lennie, és az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) indítás és üzemeltetés;

b) karbantartás és szervizelés;

c) általános biztonságtechnikai utasítások (egészségi veszélyek, például az elektromágneses sugárzás hatása a pacemakerekre stb.).

2.05. cikk

Az érzékelő beszerelése

A beszerelésnek a hajó-gerincvonalhoz viszonyított irányát fel kell tüntetni a fordulási szögsebességjelző készülék érzékelő egységén. Olyan beszerelési utasításról kell gondoskodni, amellyel biztosítható a hajó egyéb, nem rendellenes mozgásai iránti legnagyobb érzéketlenség.

3. FEJEZET

A fordulási szögsebességjelző készülékek működési minimumkövetelményei

3.01. cikk

A fordulási szögsebességjelző készülék üzemkész állapota

1. Biztosítani kell, hogy a fordulási szögsebességjelző készülék a hidegindítást követő 4 percen belül teljesen üzemkész állapotban legyen, és a megkívánt pontossági tűréshatárokon belül működjön.

2. A bekapcsolt állapotot figyelmeztető jelzésnek kell kísérnie. Lehetővé kell tenni a fordulási szögsebességjelző készülék egyidejű megfigyelését és kezelését.

3. Vezeték nélküli távirányítók nem megengedettek.

3.02. cikk

A fordulási szögsebességjelző készülék jelölése

1. A fordulási szögsebességet vonalakra osztott skálán kell kijelezni, amelynek nulla pontja középen helyezkedik el. Lehetővé kell tenni a fordulási szögsebesség irányának és mértékének a szükséges pontossággal való leolvasását. Nem engedélyezettek olyan jelzőműszerek, amelyek a mutatós és az oszlopdiagramos kijelzőktől eltérnek.

2. A kijelző skálája legalább 20 cm hosszú, és körkörös vagy egyenes vonalú. Az egyenes vonalú skálákat csak vízszintesen lehet elhelyezni.

3. Kizárólag digitális kijelzők nem megengedettek.

3.03. cikk

Mérési tartományok

A fordulási szögsebességjelző készülékek egy vagy több mérési tartománnyal rendelkezhetnek. Az alábbi mérési tartományok ajánlottak:

30 °/min,

60 °/min,

90 °/min,

180 °/min,

300 °/min.

3.04. cikk

A kijelzett fordulási szögsebesség pontossága

A kijelzett fordulási szögsebesség legfeljebb 2 %-kal térhet el a mérhető maximális értéktől, illetve legfeljebb 10 %-kal a tényleges értéktől, amelyek közül a nagyobb érték mérvadó (lásd függelék).

3.05. cikk

Érzékenység

Az üzemi küszöbértéknek a kijelzett érték 1 %-ával egyenértékű szögsebesség változásával egyenlőnek vagy annál alacsonyabbnak kell lennie.

3.06. cikk

A működés figyelése

1. Jelezni kell, ha a fordulási szögsebességjelző készülék nem a megkívánt pontossági tartományban üzemel.

2. Ha giroszkópot használnak, a giroszkóp forgásának sebességében bekövetkezett bármilyen kritikus esést jelezni kell. A giroszkóp forgásának sebességében bekövetkezett kritikus esés az, amelyik a pontosságot 10 %-kal csökkenti.

3.07. cikk

A hajó normál mozgásai iránti érzéketlenség

1. A hajó másodpercenként 4°-ig terjedő fordulási szögsebességgel történő legfeljebb 10°-os elmozdulása nem okozhat mérési hibákat az előírt tűréshatárokon felül.

2. Az olyan hatások, mint amelyek kikötéskor fordulhatnak elő, nem okozhatnak mérési hibákat az előírt tűréshatárokon felül.

3.08. cikk

A mágneses mezők iránti érzéketlenség

A hajó fedélzetén a fordulási szögsebességjelző készülékre nem hathatnak a szokásosan előforduló mágneses mezők.

3.09. cikk

Segédkijelzők

A segédkijelzőknek meg kell felelniük a fordulási szögsebességjelző készülékre vonatkozó valamennyi követelménynek.

4. FEJEZET

A fordulási szögsebességjelző készülék műszaki minimumkövetelményei

4.01. cikk

Működés

1. Minden kezelőszervet úgy kell elrendezni, hogy működésük során semmilyen információ ne kerüljön takarásba, és a radarhajózást ne rontsa.

2. Minden kezelőszervet és kijelzőt el kell látni olyan zavaró tükrözésmentes fényforrással, amely minden külső környezeti fényviszonynál megfelelő, és amely független kapcsolóval nullára állítható.

3. A kezelőszervek beállításának olyannak kell lennie, hogy a jobbra vagy felfelé történő mozgatás pozitív hatással legyen a változóra, míg a balra vagy lefelé történő mozgatás negatív hatást fejtsen ki.

4. Amennyiben nyomógombokat használnak, lehetővé kell tenni érintéssel való állításukat és működtetésüket. A kapcsolat oldásának (megszűnésének) jól láthatónak kell lennie. Amennyiben a nyomógombok több funkcióval rendelkeznek, egyértelműen jelezni kell, hogy melyik hierarchikus szint aktív.

4.02. cikk

Szabályozó berendezés

1. Az érzékelőrendszert a kritikus értékeknél csillapítani kell. A csillapítási tényező (a határérték 63 %-a) nem haladhatja meg a 0,4 másodpercet.

2. A kijelzőt csillapítani kell a kritikus értékeknél. Megengedettek a csillapítást növelő kezelőszervek. A csillapítási tényező semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az 5 másodpercet.

4.03. cikk

Csatlakozás kiegészítő berendezéshez

1. Ha a fordulási szögsebességjelző készülék segédkijelzőkhöz vagy hasonló berendezésekhez csatlakoztatható, a fordulási szögsebességjelző készüléknek mint analóg elektromos kijelzőnek használhatónak kell maradnia. A fordulási szögsebességjelző készülék a 2. pont szerint digitális interfésszel is rendelkezhet.

A fordulási szögsebességjelző készüléket továbbra is 20 mV/°/perc ± 5 % analóg feszültséggel egyenértékű és maximum 100 Ω-os belső ellenállású galván földszigeteléssel kell ellátni és jelölni.

A polaritásnak pozitívnak kell lennie, amikor a hajó jobbra fordul, és negatívnak, amikor balra.

Az üzemi küszöbérték nem haladhatja meg a 0,3 °/percet.

A nulla hiba nem haladhatja meg az 1 °/percet 0-40 °C közötti hőmérsékleten.

A kijelző bekapcsolt helyzetében, amikor az érzékelő mozgásból eredő hatásoknak nincs kitéve, a kimeneti jelnél a 10 Hz-es átviteli sávban mért, alulról áteresztett feszültség nem lehet több, mint 10 mV.

A fordulási szögsebességet leíró jelet minden további csillapítás nélkül kell kapni a 4.02. cikk 1. pontjában említett határértékeken túl.

2. A digitális interfészt az EN 61162-1:2008, az EN 61162-2:1998 és az EN 61162-3:2008 európai szabványnak megfelelően kell kialakítani.

3. Biztosítani kell egy külső vészkapcsolót. A kapcsolót galvánszigeteléses megszakítóként kell beszerelni a kijelzőhöz. A külső vészjelzést az alábbi érintkezészárások oldják ki:

a) a fordulásisebesség-kijelző kikötése;

b) a fordulásisebesség-kijelző üzemen kívülisége; vagy

c) a működésvezérlés súlyos hiba utáni reagálása (3.06. cikk).

5. FEJEZET

A fordulási szögsebességjelző készülék tesztelési feltételei és eljárásai

5.01. cikk

Biztonság, terhelési kapacitás és elektromágneses kompatibilitás

A hajón levő berendezések áramforrását, biztonságát, kölcsönhatását, a tájoló biztonságos távolságát, a klimatikus hatásoknak való ellenállást, a mechanikai szilárdságot, a környezeti hatásokat, a hallható zajkibocsátásokat, és az elektromágneses kompatibilitást az EN 60945:2002 európai szabványban szereplő követelmények szerint kell tesztelni.

5.02. cikk

Zavaró sugárzások

A zavaró sugárzásokat az EN 60945:2002 európai szabvány szerint kell mérni a 30-2000 MHz frekvenciatartományban.

A fordulási szögsebességjelző készülékre vonatkozó általános minimumkövetelményekről szóló 2. fejezet 2.02. cikk 2. pontjának követelményeit be kell tartani.

5.03. cikk

Tesztelési eljárás

1. A fordulási szögsebességjelző készüléket névleges és működési határérték mellett kell vizsgálni. Ebben a tekintetben az üzemi feszültség és a környezeti hőmérséklet hatását az előírt határértékig tesztelni kell.

Ezen kívül rádióadókat kell használni a maximális mágneses mező létrehozásához a kijelzők közelében.

2. Az 1. pontban leírt feltételek mellett a kijelzési hibáknak a függelékben megjelölt tűréshatárokon belül kell maradnia.

3. A 2-4. fejezet összes minimumkövetelményét teljesíteni kell.

Függelék

1. ábra

A fordulási szögsebességjelző készülék kijelzési hibaértékeinek maximális toleranciaszintje

III. RÉSZ

A belvízi hajók fedélzetén használt radarberendezés és fordulási szögsebességjelző készülékbeszerelésére és teljesítménypróbájára vonatkozó követelmények

1. cikk

Általános rendelkezések

1. A hajózási radarberendezések és a fordulási szögsebességjelző készülékek beszerelését és teljesítménypróbáját a következő rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.

2. Csak annak a berendezésnek a beszerelését lehet engedélyezni, amely

(a) típusjóváhagyást kapott

aa) az I. rész 6. cikke; vagy

ab) a II. rész 1.05. cikke szerint; vagy

(b) a VI. rész szerint egyenértékűként elismert típusjóváhagyással rendelkezik; és

(c) el van látva megfelelő típusjóváhagyási számmal.

2. cikk

Jóváhagyott szakosodott cégek

1. A hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek beszerelését, cseréjét, javítását vagy karbantartását csak az illetékes hatóság által jóváhagyott, szakosodott cégek végezhetik.

A jóváhagyásért felelős illetékes hatóságról a közlekedésért felelős miniszter értesíti az Európai Bizottságot.

2. Az illetékes hatóság visszavonhatja a jóváhagyást.

3. A hajózási hatóság haladéktalanul értesíti az általa jóváhagyott szakosodott cégekről az Európai Bizottságot.

3. cikk

A fedélzeti áramforrásra vonatkozó követelmények

A hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek minden, áramforrást biztosító vezetékének saját, külön védelemmel, és biztosító berendezéssel rendelkeznie kell, valamint a lehető legüzembiztosabbnak kell lennie.

4. cikk

A radarantenna felszerelése

1. A radarantennát a hossztengelyéhez a lehető legközelebb kell felszerelni. Az antenna közelében nem lehet olyan akadály, amely hamis visszajelzéseket vagy nem kívánt árnyékokat ad; szükség esetén az antenna felállítható a hajó előrészén. A radarantenna felszerelésének és rögzítésének üzemi helyzetében elég stabilnak kell lennie, hogy a hajózási radarberendezés az előírt pontossági határértékeken belül tudjon működni.

2. A rögzítési szöghiba kijavítása és a berendezés bekapcsolása után az irányvonal és a hajó hossztengelye közötti különbség nem lehet nagyobb 1°-nál.

5. cikk

A kijelzőegység és a vezérlőegység beszerelése

1. A kijelzőegységet és a vezérlőegységet a kormányállásban kell felszerelni úgy, hogy a radarkép értékelése és a hajózási radarberendezés üzemeltetése ne okozzon nehézséget. A radarkép azimut irányának meg kell felelnie a környezet normál helyzetének. A tartókat és a beállítható konzolokat úgy kell kialakítani, hogy bármilyen helyzetben rezgésmentesen rögzíthetők legyenek.

2. Radarhajózás során a mesterséges megvilágítás nem tükröződhet vissza a radarkezelő irányába.

3. Ha a vezérlőegység nem része a kijelző egységnek, akkor azt burkolatban kell elhelyezni a kijelzőegységtől 1 méterre. Vezeték nélküli távirányítók nem megengedettek.

4. Ha segédkijelzők vannak felszerelve, azoknak teljesíteniük kell a hajózási radarberendezésekre vonatkozó követelményeket.

6. cikk

A fordulási szögsebességjelző készülék beszerelése

1. A fordulási szögsebességjelző készüléket a kormányos előtt, annak látószögében kell elhelyezni.

2. A beszerelt érzékelőrendszert, amennyire csak lehet, középen kell elhelyezni, és a hajó hossztengelyéhez kell igazítani. A felszerelés helyének a lehető legteljesebben rezgésmentesnek kell lennie, és csak enyhe hőmérsékletváltozások érhetik. A kijelzőegységet lehetőleg közvetlenül a radarkijelző felett kell felszerelni.

3. Ha segédkijelzők vannak felszerelve, azoknak is eleget kell tenni a fordulási szögsebességjelző készülékre vonatkozó követelményeknek.

7. cikk

A helyzetérzékelő beszerelése

A navigációs üzemmódban működtetett belvízi ECDIS berendezés esetén a helyzetérzékelőt (például DGPS-antenna) úgy kell felszerelni, hogy az a lehető legnagyobb pontossággal működhessen, és a hajó fedélzetén levő felépítmények és sugárzó berendezések ne gyakorolhassanak rá kedvezőtlen hatást.

8. cikk

Beszerelés és teljesítményteszt

A berendezés a felszerelés vagy a közösségi hajóbizonyítvány megújítása, illetve kiterjesztése utáni első bekapcsolása előtt (ide nem értve az e rendelet 2. melléklet 2.09 cikk 2. pontjában foglalt esetet), valamint a hajó minden olyan módosítását követően, amely hatással lehet a berendezés üzemi feltételeire, az illetékes hatóságnak, az illetékes hatóság által kijelölt vizsgáló és tanúsító szervezetnek vagy a 2. cikk szerinti felhatalmazott cégnek beszerelési és teljesítménytesztet kell elvégeznie. E célból az alábbi követelményeknek kell teljesülnie:

1. az áramforrásnak külön biztonsági berendezése van;

2. az üzemi feszültség a tűréshatárokon belül van;

3. a kábelezés és szerelése megfelel a rendelet 2. mellékletében, valamint, ha alkalmazandó, az ADN-ben foglalt rendelkezéseknek;

4. az antennafordulatok száma percenként legalább 24;

5. az antenna közelében nincs a kormányzáshoz szükséges irányészlelést, a vezérlés hatékonyságát rontó akadály;

6. az antenna biztonsági kapcsolója, amennyiben rendelkezésre áll, jó üzemi állapotban van;

7. a kijelzőegységek, a fordulási szögsebességjelző készülékek és a vezérlőegységek elrendezése ergonomikus és felhasználóbarát;

8. a hajózási radarberendezés irányvonala (fejvonala) legfeljebb 1°-kal tér el a hajó hosszanti vonalától;

9. a tartomány- és az azimut kijelzők pontossága megfelel a követelményeknek (ismert célpontokat felhasználó mérések);

10. a linearitás a rövid tartományokban pontos (eltolás és elhúzás);

11. a kijelzett minimális tartomány 15 méter vagy kevesebb;

12. a kép középpont látható, átmérője nem haladja meg az 1 mm-t;

13. sugárvetők által keltett hamis visszajelzések és az irányvonalon (fejvonalon) levő nem kívánt árnyékok nem fordulnak elő, vagy nem rontanak a kormányzás biztonságán;

14. a vízhullámokról való visszaverődés és az eső miatti visszaverődés csillapításai (STC és FTC beállítás), valamint a hozzájuk kapcsolódó kezelőszervek megfelelően működnek;

15. az erősítő beállítója megfelelő üzemi állapotban van;

16. a fókusz és a képmeghatározás pontos;

17. a hajó fordulási irányát kijelzi a fordulási szögsebességjelző készülék, és a nulla pont elől megfelelően helyes;

18. a hajózási radarberendezés nem érzékeny a hajó rádióberendezése általi sugárzásra, illetve a fedélzeten lévő egyéb források interferenciáira;

19. a hajózási radarberendezés vagy a fordulási szögsebességjelző készüléke nem léphet kölcsönhatásba más fedélzeti berendezésekkel;

20. belvízi (inland-) ECDIS berendezés esetén a hajózási térképet befolyásoló statisztikai pozicionálási hiba nem haladja meg a 2 métert; és

21. a hajózási térképet befolyásoló statisztikai fázisszöghiba nem haladhatja meg az 1°-ot.

9. cikk

Beszerelési és teljesítményigazolási bizonyítvány

A 8. cikk szerinti próba sikeres teljesítése után a hajózási hatóság, a vizsgáló vagy tanúsító szervezet vagy a jóváhagyott cég a IV. részben szereplő minta alapján kiadja a bizonyítványt. Ezt a bizonyítványt mindig a hajón kell tartani.

Ha a tesztelési feltételek nem teljesülnek, hibajegyzéket kell felvenni. A bizonyítványt vissza kell vonni, és azt a vizsgáló vagy tanúsító szervezetnek vagy a jóváhagyott cégnek el kell küldenie az illetékes hatósághoz.

IV. RÉSZ

Függelék

Beszerelési és teljesítményigazolási bizonyítvány belvízi hajók fedélzetén használt
radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek számára
Hajó neve/típusa:...................................................................................................................
Európai hajóazonosító szám:.................................................................................................
Hajótulajdonos:.....................................................................................................................
Név:.......................................................................................................................................
Cím:.......................................................................................................................................
Hajózási radarberendezés Szám:...................................
TételszámTípusGyártóTípus-
jóváhagyási
szám
Sorozatszám
Fordulási szögsebességjelző készülékek Szám: .......................................
TételszámTípusGyártóTípus-
jóváhagyási
szám
Sorozatszám
Igazoljuk, hogy a hajó hajózási radarberendezése és fordulási szögsebességjelző készüléke
megfelel a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendelet
mellékletében megállapított követelményeknek.
Jóváhagyott szakosodott cég/műszaki szolgálat/illetékes hatóság
Név:.......................................................................................................................................
Cím:.......................................................................................................................................
Bélyegző/pecsétHely:....................Kelt:...................
Aláírás

V. RÉSZ

(MINTA)

1. A hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek jóváhagyásáért felelős illetékes hatóságok nyilvántartása

OrszágNévCímTelefonszámE-mail cím
Belgium
Bulgária
Dánia
Németország
Észtország
Finnország
Franciaország
Horvátország
Görögország
Olaszország
Írország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Svédország
Svájc
Spanyolország
Szlovákia
Szlovénia
Cseh Köztársaság
Magyarország
Egyesült Királyság
Ciprus
Amennyiben nincs hatóság megadva, az érintett ország nem határozott meg illetékes
hatóságot.

2. Jóváhagyott hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek nyilvántartása

TételszámTípusGyártóTípusjóvá-
hagyás
birtokosa
Típusjóvá-
hagyás dátuma
Illetékes
hatóság
Típusjóváha-
gyási szám

3. Egyenértékű típusjóváhagyások alapján jóváhagyott hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek nyilvántartása

TételszámTípusGyártóTípusjóvá-
hagyás
birtokosa
Típusjóvá-
hagyás dátuma
Illetékes
hatóság
Típusjóváha-
gyási szám

4. A hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek beszerelésére vagy cseréjére szakosodott jóváhagyott cégek nyilvántartása

Belgium

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Bulgária

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Dánia

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Németország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Észtország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Finnország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Franciaország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Horvátország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Görögország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Olaszország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Írország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Lettország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Litvánia

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Luxemburg

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Málta

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Hollandia

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Ausztria

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Lengyelország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Portugália

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Románia

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Svédország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Svájc

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Spanyolország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Szlovákia

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Szlovénia

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Cseh Köztársaság

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Magyarország

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Egyesült Királyság

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

Ciprus

TételszámNévCímTelefonszámE-mail cím
Amennyiben nincs meghatározva jóváhagyott cég, az ezen országban lévő cégek nem
kapnak jóváhagyást.

5. Hajózási radarberendezések és fordulási szögsebességjelző készülékek típusvizsgálatára kijelölt vizsgáló szervezetek nyilvántartása

TételszámNévCímTelefonszámE-mail címÁllam

VI. RÉSZ

Egyenértékű berendezés

E rendeletben foglaltakkal egyenértékűnek kell tekinteni:

1. hajózási radarberendezés esetén: a Rajnai Hajózási Központi Bizottság 1989. május 19-én kelt és legutóbb a 2008. november 27-én kelt 2008-II-11. sz. határozatával módosított 1989-II-33. sz. határozatán alapuló típusjóváhagyást,

2. fordulási szögsebességjelző készülék esetén: a Rajnai Hajózási Központi Bizottság 1989. május 19-én kelt és legutóbb a 2008. november 27-én kelt 2008-II-11. sz. határozatával módosított 1989-II-34. sz. határozatán alapuló típusjóváhagyást.

E rendeletben foglaltakkal egyenértékűnek kell tekinteni azt a beszerelt és működő hajózási radarberendezést és fordulási szögsebességjelző készüléket, amelyek megfelel a Rajnai Hajózási Központi Bizottság 1989. május 19-én kelt és legutóbb a 2008. november 27-én kelt 2008-II-11. sz. határozatával módosított 1989-II-35. sz. határozatának."

5. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R3. 1. számú mellékletének módosítása

1. Az R3. 1. számú melléklet I. Fejezet 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha a képzést biztosító szervezet:)

"c) tanfolyamnaplót vezet az ott szervezett hajózási képzésekről, amely tartalmazza az oktatásra, a képzésre és a képzés befejezésére vonatkozó adatokat, azok dátumát, valamint a hallgatók teljes nevét, születési helyét és idejét,"

2. Az R3. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontja a következő h)-j) alponttal egészül ki:

(A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság)

"h) a kedvtelési célú radarkezelői vizsga alapján "Kedvtelési célú radarkezelői bizonyítvány",

i) a kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC) vizsga alapján "Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány,

j) a kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vizsga alapján "Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány"

(megnevezésű okmányt állít ki.)

3. Az R3. 1. számú melléklet IV. Fejezete a következő 10-11. ponttal egészül ki:

"10. A tengeri rádiókezelő ROC vagy GOC képesítéssel rendelkező jelöltek a kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) képesítést vizsga nélkül megkapják, amennyiben sikeresen elvégzik a ROC vagy GOC ismeretfelújító vagy SRC tanfolyamot.

11. A tengeri rádiókezelő GOC képesítéssel rendelkező jelöltek a kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) képesítést vizsga nélkül megkapják, amennyiben sikeresen elvégzik a GOC ismeretfelújító vagy LRC tanfolyamot."

6. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R3. 2. számú mellékletének módosítása

1. Az R3. 2. számú melléklet A. Rész II. Fejezet 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A "C" kategóriájú hajóvezetői képesítés jogosít)

"a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan közlekedő hajón [kivéve a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékleteként kiadott Szemleszabályzat (a továbbiakban: Szemleszabályzat) 23.12 cikk 1. pontjában meghatározott 4. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett termes személyhajón és a Szemleszabályzat 23.12 cikk 2. pontjában meghatározott 2. vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett kabinos személyhajón], valamint a Szemleszabályzat 23.11 cikkében a 3. vagy annál kisebb sorszámmal jelzettként meghatározott köteléken, amelyet a hajózási hatóság a képesítő okmányba jegyez. A kötelék gépnélküli hajói közé kell számítani azt a kötelékben továbbított géphajót is, amelyen a gépi hajtás nem üzemel és a kormányzásban sem vesz részt; vontatott kötelék esetében a vontatható hajók száma megegyezik a tolt kötelék gépnélküli hajóinak számával;"

2. Az R3. 2. számú melléklet A. Rész II. Fejezete a következő 6/C-6/E. ponttal egészül ki:

"6/C. Kisgéphajó-vezetői képesítés - a vonalvizsgának megfelelő vízterületen - a legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

6/D. Kisgéphajó-vezető "A" képesítés - a vonalvizsgának megfelelő vízterületen magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

6/E. Szolgálati célú kisgéphajóvezető képesítés □ a vonalvizsgának megfelelő vízterületen □ legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányosan vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító szolgálati kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít."

3. Az R3. 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kishajó-vezetői vizsga feltételei:)

"c) a kisgéphajó- és vitorlás kishajó-vezetői "A" vizsga feltételei:

I. szintű vonalvizsga, továbbá 6 havi igazolt hivatásos kishajó-vezetői gyakorlat és 3 havi, legalább kormányos képesítéssel betölthető szolgálat

ca) nagyhajón vagy

cb) 12 főnél nagyobb utas-befogadóképességű kishajón."

4. Az R3. 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet címe és 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. Fejezet

A képesítővizsgák témakörei

1. A hajóvezető, a kishajóvezető, az úszómunkagép-vezető, a géphajókormányos, a gépnélküli hajó-vezető, a révész, a fedélzeti tiszt képesítő vizsga témaköreit a 2/IV/1. táblázat tartalmazza."

5. Az R3. 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. A tengerész fedélzeti tiszti képesítésű, legalább 12 havi tengerész fedélzeti tiszti szolgálatban szerzett gyakorlattal és legalább 12 havi, belvízi nagyhajón kormányosi szolgálatban eltöltött gyakorlat igazolásával, belvízi hajózási rádiókezelői képesítéssel, szakmai nyelvismerettel (német vagy orosz), és II szintű vonalvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy

- a hajózási szabályzat V,

- hajóvezetéstan VI,

- ADN szabályzat,

- jogi ismeretek,

- hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia II,

- hajózási képesítésekről szóló rendelet ismerete,

- gyakorlati vizsga

tárgyakból tett különbözeti vizsgák után "A" kategóriájú hajóvezetői képesítést szerezhet."

6. Az R3. 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezete a következő 13a. ponttal egészül ki:

"13 a. Tengeri hajón "navigációs őrszolgálat képesített tagja" beosztásban töltött legalább 12 hónap szolgálat igazolása, vagy tengerész fedélzeti tiszti képesítés és a hajózási szabályzat IV tantárgyból tett sikeres különbözeti vizsga alapján a (belvízi) kormányos képesítés kérelemre kiállítható."

7. Az R3. 2. számú melléklet B. Rész IV. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. Fejezet

A képesítővizsga témakörei

1. A géptiszti, valamint a gépkezelői képesítő vizsga témaköreit a 2/B-IV/2. táblázat tartalmazza.

2. A 2/B-IV/2. táblázatban foglalt olyan azonos megnevezésű témaköröknél, amelyeknél az egyes képesítésekhez eltérő szintű követelményeknek kell megfelelni, a szinteket római számok jelzik. Az egyes szintek tartalmi követelményeit a hajózási hatóság állapítja meg.

2/B-IV/2. táblázat

A "B" rész IV. Fejezete 1. és 2. számú képesítővizsgáinak témakörei

Képesítés/
vizsgatárgy
Hajó fő-
és segéd-
motorok
üzem-
tana és
vezérlése
Hajó
gépüzemi
segéd-
beren-
dezések
üzem-
tana,
csőrend-
szerek
Fedélzeti
és rako-
dógépek,
kormány-
rend-
szerek
üzemtana
Hajók
szer-
kezete
és
építése
Villamos
gépek,
elektromos
berende-
zések
üzemtana
Szakrajzi
ismeretek
Gépalkat-
részek
német vagy
angol
elnevezése
Elsősegélynyújtási,
kör-
nyezet-,
tűzvédelmi
és biztonság-
technikai
ismeretek
Hajózási
képesíté-
sekről
szóló
rendelet
Gőzgépek,
turbinák
és kazánok
üzemtana
Hajó-
villamos-
ságtan,
elektro-
nika
és auto-
matika
Hajóka-
zánok
elméleti,
gyakorlati és
üzembiz-
tonsági
ismeretei
GéptisztIIII+++
GépkezelőI++I+++++

"

7. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R3. 4. számú mellékletének módosítása

1. Az R3. 4. számú melléklet II. Fejezet 4. pont a) alpont ad) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés esetén:)

"ad) kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC), kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány;"

2. Az R3. 4. számú melléklet II. Fejezet 5. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:)

"g) kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátlan tengeri rádiókezelői (GOC) bizonyítvány."

8. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R3. 5. számú mellékletének módosítása

Az R3. 5. számú melléklet A. Belvízi hajózás alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A gépkezelő és géptiszt képesítésekkel a 3. pont 3.3-3.5 alpontjában meghatározott sorszámú szolgálatok (egészségi alkalmasság igazolása esetén) elláthatók."

9. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R3. 6. számú mellékletének módosítása

Az R3. 6. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Kedvtelési célú képesítések

3.1. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők: NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

MAGYARORSZÁG-HU/

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye)

13. (Felhatalmazás helye)

14. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

(Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata)

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Other name(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of the holder

9. Érvényes: I (belvizekre), C (parti tengerre), M (géphajóra), S (vitorlás hajóra) - Valid for: I (Inland Waterways), C (Coastal Waters), M (Motorized craft), S (Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, vízkiszorítás, teljesítmény) - Pleasure craft not exceeding (lenght, deadweight, power)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Felhatalmazás - Authorized by

14. Feltételek - Conditions

3.2. Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasure craft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító hatóság tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing authority hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radio communication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító hatóság magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

Nincs / None

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) / GMDSS operator for pleasure craft (LRC)

3.3. Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasure craft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

KORLÁTOZOTT

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító hatóság tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing authority hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radio communication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító hatóság magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

A1-es tengeri körzetben / In sea area A1

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) / GMDSS operator for pleasure craft (SRC)

3.4. Kedvtelési célú radar kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

RADAR OBSERVER

for pleasure craft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

RADARKEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

Kiállítva a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet alapján.

Issued according to 15/2001. (IV. 27.) KöViM ministerial decree.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító hatóság magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Érvényes / Valid for:

Tengeri vízterületekre / Sea waters

A tengeri kedvtelési célú hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.

Holder entitled to operate radar on pleasure craft."

10. melléklet a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelethez

Az R3. 7. számú mellékletének módosítása

Az R3. 7. számú melléklet függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

"Függelék a Vizsgaszabályzathoz

A gyakorlati vizsgához szükséges úszólétesítmények és a vizsgahelyek kijelölése

VizsgaA szükséges úszólétesítmény
(minimális követelmény)
Vizsgahely minimális követelményei
a) Kedvtelési célú képesítések
- Kisgéphajó-
vezető vizsga
legalább 20 kW teljesítményű és
legalább 3 fő befogadó képességű
kisgéphajó
a kisgéphajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet, fordulás,
vontatmány kötélbe vétele, kikötés)
elegendő felületű és vízmélységű
vízterület, amely legalább 300 m
hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás
kishajóvezető
vizsga
a 2. zónára alkalmas, legalább 15
m2 vitorlafelületű és legalább 3 fő
befogadóképességű vitorlás kishajó
- a vitorlás kishajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet,
különböző típusú fordulások,
kikötés) elegendő felületű és
vízmélységű vízterület, amely
- vegetációtól vagy építményektől le
nem árnyékolt;
- a biztosított szabad vízfelület
legalább 300 m hosszú és legalább
60 m széles; folyóvízen a
szélesség legalább 80 m;
b) Hivatásos és szolgálati képesítések
- Fedélzeti
tiszti vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
géphajó és legalább még egy
nagyhajóból álló kötelék
nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi helyzetet
tükrözi
- Vitorlás
hajóvezető
vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
vitorlás hajó
- nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi
helyzetet tükrözi;
- rendelkezésre áll a három
legfontosabb kikötési lehetőség
(rézsűs és függőleges partfal,
cölöp);
- "A" és "B"
kategóriájú
hajóvezető
vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
géphajó és legalább még egy
nagyhajóból álló kötelék
nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi helyzetet
tükrözi
- "C"
kategóriájú
hajóvezető
vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
géphajó és legalább még egy
nagyhajóból álló kötelék
nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi helyzetet
tükrözi
- Kisgéphajó-
vezető "A"
vizsga
legalább 12 főt meghaladó utas
befogadóképességű kisgéphajó
a kisgéphajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet, fordulás,
vontatmány kötélbe vétele, kikötés)
elegendő felületű és vízmélységű
vízterület, amely legalább 300 m
hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás
kishajó-vezető
"A" vizsga
legalább 12 főt meghaladó utas
befogadóképességű vitorlás kishajó
- a vitorlás kishajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet,
különböző típusú fordulások,
kikötés) elegendő felületű és
vízmélységű vízterület, amely
- vegetációtól vagy építményektől le
nem árnyékolt;
- a biztosított szabad vízfelület
legalább 300 m hosszú és legalább 60
m széles; folyóvízen a szélesség
legalább 80 m;
- Kisgéphajó-
vezető vizsga
legalább 10 m hosszúságú, vagy
50 kW-ot meghaladó teljesítményű
és legalább 3 fő befogadóképességű
kisgéphajó
a kisgéphajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet, fordulás,
vontatmány kötélbe vétele, kikötés)
elegendő felületű és vízmélységű
vízterület, amely legalább 300 m
hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás
kishajóvezető
vizsga
legalább 15 m2 vitorlafelületű és
legalább 3 fő befogadóképességű, a
2. zónára alkalmas vitorlás kishajó
- a vitorlás kishajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet,
különböző típusú fordulások,
kikötés) elegendő felületű és
vízmélységű vízterület, amely
- vegetációtól vagy építményektől le
nem árnyékolt,
- a biztosított szabad vízfelület
legalább 300 m hosszú és legalább
60 m széles; folyóvízen a
szélesség legalább 80 m;
- Révész vizsgaköteles komp (csak révcsónak
vezetésére szóló vizsga esetén
révcsónak)
valamely köteles komp/révcsónak
engedélyezett átkelőhelye
- Radarhajós
vizsga
- radarhajózásra alkalmas
nagyhajó, kishajó vagy komp a
képesítés korlátozásának
megfelelően (rendelkeznie kell
a radarhajózáshoz előírt
üzemképes berendezésekkel
(URH rádió-készülékkel,
fordulásjelzővel, hangjelző
berendezés stb.), valamint a
hajó vezetésére jogosult
radarhajós képesítésű vezetővel;
- a hajó kormányállását a vizsga
tartamára le kell függönyözni;
- a gyakorlati vizsga elemeiként előírt
olyan nyílt folyami vagy tavi
vízterület, ahol szűkület és
legalább 8 db kitűző jel található,
valamint veszteglő
úszólétesítmények, továbbá
közlekedő hajók várhatók;
- legalább egy medencés kikötő,
ahová a be- és kihajózás szabad.

"

Tartalomjegyzék