20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

az 1. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) alpontjában,

a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében,

a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.3. ,12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 11. alcím és a 4. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdés d) pontjában, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában, a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (1) bekezdésében, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a 19. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány a (2) bekezdés szerinti táppénz-hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása során Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyeszékhely szerinti járási hivatal mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát is kijelöli. A kisteleki, mórahalmi és szegedi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, a csongrádi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi járás területén a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala jár el."

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: R1.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével az Ebtv. 35. § (5) bekezdésében, 50. §-ában, 68/A. § (4) bekezdésében, 70. § (1) bekezdés b) pontjában, 70. § (4) bekezdésében, 72. §-ában, valamint 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására."

(2) Az R1. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát, illetve a fővárosban a XIII. Kerületi Hivatalt (a továbbiakban együtt: járási hivatal) jelöli ki az Ebtv. 27. § (1), (2), (5) és (7) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 69. §-ában, 80. § (3)-(5) bekezdésében foglalt feladatok ellátására, azzal, hogy a járási hivatal ezen feladatait a megye, illetve a főváros egész területére kiterjedő illetékességi területen látja el."

(3) Az R1. 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében, a 49/A. §-ban és a 49/B. §-ban, valamint az Ebtv. 72. § (2) bekezdésében, 81. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetekben a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében az ONYF Központja jár el."

(4) Az R1.

a) 1. § (6) bekezdésében a "80. § (1) és (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "80. § (1), (2) és (6) bekezdésében" szöveg,

b) 1. § (7a) bekezdésében a "62. § (2) bekezdés c) pontja szerinti" szövegrész helyébe a "62. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 63. § (1) bekezdése szerinti" szöveg,

c) 1. § (7c) bekezdésében az "Ebtv. 81. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Ebtv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében" szöveg,

d) 12. § (11) és (12) bekezdésében a "fővárosi kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala" szöveg,

e) 12. § (11) bekezdésében a "fővárosi kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalával" szöveg,

f) 12/A. § (1) bekezdésében az "az ország területén bármely" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

g) 25/B. § (7) bekezdésében az "a NEAK" szövegrész helyébe az "az ONYF Központ" szöveg,

h) 45. § (6) bekezdésében az "OEP" szövegrész helyébe a "NEAK" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R1. 1. § (7b) bekezdése.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/D. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben keletkezett elektronikus irat hiteles elektronikus dokumentumnak minősül. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben keletkezett elektronikus irat papíralapú példánya hitelességét a Magyar Államkincstár nevében eljáró képviselő aláírásával igazolja."

5. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban a döntéshozatalra a Magyar Államkincstár, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala, Tolna megye illetékességi területére kiterjedően a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala, valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint."

6. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi)

"b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), termésnövelő anyag forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalának (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal)."

(2) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a kereskedelmi tevékenység a 7. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságok feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, továbbá élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül hatósági ellenőrzést folytat le."

(3) Az R2. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A jegyző eljárásában a (2) és a (2a) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

(4) Az R2. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A megyei kormányhivatal a másodfokú eljárásban a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérdéseket szakkérdésként vizsgálja."

(5) Az R2. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatallal, növényvédő szer vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatallal közli."

(6) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A jegyző eljárásában a 9. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

(7) Hatályát veszti az R2.

a) 7. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatalt," szövegrész,

b) 9. § (2) bekezdése.

7. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal), alanyszőlő ültetvény a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal engedélyével telepíthető."

(2) Az R3.

a) 3. § (1) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "2. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatósághoz (a továbbiakban: engedélyező hatóság)" szöveg,

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az engedélyező hatóság" szöveg,

c) 3/A. §-ában az "árutermő csemegeszőlő ültetvény" szövegrész helyébe az "árutermő csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az "a járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "az engedélyező hatóságnak" szöveg,

e) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) és (3) bekezdésében az "A járási hivatal" szövegrész helyébe az "Az engedélyező hatóság" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében a "csemegeszőlő" szövegrész helyébe az "árutermő csemegeszőlő" szöveg,

g) 6. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 3. § (5) bekezdésében a "járási hivatal által kiadott" szövegrész.

8. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdésében a "területi környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával a területi környezetvédelmi hatóság" szöveg lép.

9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -

a) első fokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal),

b) másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként az 5. melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt

jelöli ki."

(2) Az R4. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kormány a Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékességi területén a 16. § szerinti együttműködési kötelezettség teljesítésével, a rehabilitációs tervvel kapcsolatos feladatok ellátására, a 19. § (4) és (5) bekezdése szerinti foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítására, valamint a 21. § szerinti feladatok ellátásra a Csongrád Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát és a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki."

(3) Az R4. 1. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(10) Az 5. melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben másodfokú hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.

(11) A járási hivatalok rehabilitációs hatósági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(12) A járási hivatalok, valamint az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (11) bekezdésben meghatározottak kivételével."

(4) Az R4. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 1. § (1a) bekezdésében meghatározott rehabilitációs feladatok ellátása során a szegedi, kisteleki és mórahalmi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, a hódmezővásárhelyi, makói, szentesi és csongrádi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala jár el."

(5) Az R4. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben másodfokon rehabilitációs hatóságként az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az ott meghatározott illetékességi területen jár el.

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben felügyeleti szervként - az 1. § (10) bekezdésében foglalt kivétellel - az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az ott meghatározott illetékességi területen jár el.

(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az ott meghatározott illetékességi területen jár el."

(6) Az R4. 13/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú hatóságként jár el, és az eljárás során az egészségi állapot, egészségkárosodás vagy fogyatékosság szakkérdését kell vizsgálni, a személyes vizsgálatot Budapest Főváros Kormányhivatala, vagy - Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresése alapján - az az 5. melléklet szerinti kormányhivatal végzi el, amelynek székhelyén vagy telephelyén való megjelenés az érintett személy számára a legkedvezőbb."

(7) Az R4. a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala által

a) a Baranya megyei, a Somogy megyei és a Tolna megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal,

b) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Heves megyei és a Nógrád megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

c) a Csongrád megyei, a Bács-Kiskun megyei és a Békés megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatal,

d) a Fejér megyei, a Komárom-Esztergom megyei és a Veszprém megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatal,

e) a Győr-Moson-Sopron megyei, a Vas megyei és a Zala megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,

f) a Hajdú-Bihar megyei, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a közfeladat átvevője 2017. július 1-jétől.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közfeladat-átvételre az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-át, 2. § (1)-(3) bekezdését és 3-6. §-át megfelelően alkalmazni kell."

(8) Az R4. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

10. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 43/A. § (6) bekezdésében a "Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek" szövegrészek helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős miniszternek" szöveg lép.

(2) Az R5. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. §-ában az "az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala" szöveg lép.

13. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 25. § (5a), (13) és (14) bekezdése.

14. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal járási hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

b) 12. § (4) bekezdésében a "megyei kormányhivatal járási hivatala és" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint" szöveg

lép.

15. Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 8. és 17. pontja alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól közfeladatot átvevő szerv a BFKH mellett a Miniszterelnökség."

(2) Az R6. 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, a megszüntetéshez kapcsolódó elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatosan a 2016. december 31-ét megelőzően megkezdett és még le nem zárult eljárásokban a NEAK az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos szabályai szerint jár el."

(3) Az R6. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdéstől eltérően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18/B. §-a alapján az ENKK egészségügyi szakértői nyilvántartás vezetése, halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzék vezetése, valamint tápszerek vonatkozásában a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat törvényben meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzése feladatai tekintetében jogutód szerv a BFKH."

16. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (4) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el)

"8. a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz előírt tevékenységi engedély, engedélykivonat kiadásával, valamint az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezésével, a szolgáltatást végző személygépkocsivezető igazolványának kiadásával kapcsolatos eljárásokban, valamint a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító tevékenységet érintő közlekedéshatósági szabályok megtartásának ellenőrzése vonatkozásában, ideértve a más szervezetek által lefolytatott és jogsértést megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kezdeményezett eljárásokat is;"

(2) Az R7. 4. § (4) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el)

"10. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében

a) az ország egész területére kiterjedő területi illetékességgel a digitális tachográf-kártyák kiadásával, cseréjével és pótlásával, valamint

b) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek engedélyezésével és ellenőrzésével

kapcsolatos feladatok végrehajtása;"

(3) Az R7.

a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 12. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalt" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a "megyei illetékességgel eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg

lép.

17. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró, valamint talajvédelmi hatóságként Nógrád megye tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalát jelöli ki.

(6) A Kormány

a) a 4. § szerinti agrárkár-megállapító szervként,

b) a 7. § c) pontja szerinti, valamint a 9. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős borászati hatóságként,

c) a 8. § (1) bekezdése szerinti borászati hatóságként,

d) a 13. § e) pontja szerinti növény- és talajvédelmi hatóságként,

e) a 29. § d) pontja és a 30. § (1) bekezdése szerinti halgazdálkodási hatóságként,

f) a 42. § (4) és (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért felelős mezőgazdasági igazgatási szervként,

g) a 44. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős szervként,

h) a 48. § a) pontjában, b) pont bb) alpontjában, valamint c) és d) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős növénytermesztési és borászati hatóságként,

i) az 50. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős pálinkaellenőrző hatóságként,

j) az 51. § b) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóságként,

k) az 52. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős talajvédelmi hatóságként,

l) az 54. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős telepítési hatóságként,

m) az 55. § d) pontja szerinti tenyésztési hatóságként,

n) az 57. § a), c), f), g), j) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős tenyésztési hatóságként,

o) az 59. § d) pontja és a 60. § (1) bekezdése szerinti vadászati hatóságként

Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.

(7) A Kormány

a) a 7. § c) pontja szerinti feladatok ellátásáért felelős borászati hatóságként,

b) az 50. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős pálinkaellenőrző hatóságként,

c) az 55. § d) pontja szerinti tenyésztési hatóságként

Tolna megyében a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatalát jelöli ki."

(2) Az R8. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként

a) a minisztert,

b) az országos főállatorvost,

c) a NÉBIH-et,

d) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

e) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,

f) a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal),

g) a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal),

h) a jegyzőt

jelöli ki."

(3) Az R8. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Éltv.

a) 34. § (3) bekezdés a) pontjában a közcélú igénybevétel,

b) 51. § (3) bekezdés e), f) és u) pontjában foglaltak

tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a NÉBIH a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv."

(4) Az R8. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt, a főváros területére kiterjedően az Érdi Járási Hivatalt jelöli ki

a) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint

b) a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a hegyközség által létrehozott hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása tekintetében."

(5) Az R8. 18. alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:

"57/A. § A Kormány tenyésztési hatóságként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem megfelelősége ellenőrzésére a NÉBIH-et jelöli ki."

(6) Az R8. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, a kizárólag állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését végző üzem működése engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni az állati melléktermék égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási előírásoknak és határértékeknek való megfelelést, valamint a levegővédelmi ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó előírások teljesítését."

(7) Az R8. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kiskapacitású égetők működésének engedélyezésére irányuló eljárásban - ha kizárólag állati mellékterméket és azokból származó terméket kezelnek - a környezetvédelmi szakkérdéseket nem kell vizsgálni."

(8) Az R8.

a) 18. § (1) bekezdés b) pontjában az "58. §-ában" szövegrész helyébe a "34. § (3) bekezdés a) pontjában a járványügyi intézkedések elrendelése tekintetében, 58. §-ában" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdés a) pontjában a "34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, (3) bekezdés b)-c) pontjában" szöveg, az "51. § (3) bekezdésében," szövegrész helyébe az "51. § (3) bekezdés a)-d) és g)-t) pontjában, valamint" szöveg,

c) 20. § (1) bekezdés c) pontjában a "34. § (1) bekezdés d) pontjában" szövegrész helyébe az "az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió, az állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétele kivételével a 34. § (1) bekezdés d) pontjában" szöveg,

d) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a "34. § (1) bekezdés a)-c)," szövegrész helyébe a "34. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió és az állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétele tekintetében d) pontjában, valamint" szöveg,

e) 66. § (2) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "hatóságot" szöveg,

f) 70. § (4) bekezdésében a "követelmények" szövegrész helyébe a "követelmények, a környezetvédelmi előírások" szöveg

lép.

18. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 7. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja)

"d) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével kapcsolatosan a másodfokú eljárás alapján szükséges feladatokat,

e) a másodfokú eljárás alapján az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,"

(2) Az R9. 7. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja)

"d) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat, továbbá az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen

da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

db) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,

dc) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,

dd) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,

de) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44/C. § szerinti okirati bizonyítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,"

(3) Az R9. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja az Ebtv. 27. § (1), (2), (5), (7) és (11) bekezdése szerinti feladatokat."

(4) Az R9. a következő 13. és 14. §-sal egészül ki:

"13. § A Kormány

a) az 1. § c) pontja szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró szervként Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát,

b) a 7. § (5) bekezdés a), f), és j) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát,

c) a 7. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát

kijelöli.

14. § A Kormány a 13. §-ban meghatározott feladatok tekintetében

a) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala jogszabályban meghatározott illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalát,

b) a Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Szentesi Járási Hivatal illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát

jelöli ki."

19. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Kormány a fogyasztók és a vállalkozások részére a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről való tájékoztatás tárgyában - az általuk ellátott feladatoknak megfelelően - a járási hivatalt, a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(10) A Pest Megyei Kormányhivatal a fogyasztó kérésére lábbeli- és textiltermékekkel kapcsolatos minőségi kifogással összefüggő igény érvényesítéséhez díjazás ellenében szakvéleményt ad ki."

20. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 5. §, a 9. § (2) és (4) bekezdése, a 13. §, a 17. § (1) bekezdése, valamint a 18. § (4) bekezdése 2017. február 15-én lép hatályba.

(3) A 9. § (1), (3), (5), (6) és (8) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. §, az 5. §, a 9. §, a 17. § (1) bekezdés, valamint a 18. § (4) bekezdés hatálybalépése előtt megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell befejezni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet II. pontja a következő o) alponttal egészül ki:

(Speciális kivételek:)

"o) a megyei kormányhivatal átruházási megállapodásból eredő, a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (társ)finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos egyes kérelemkezelési, a tagállami költségvetésből finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, valamint az intézkedésekkel összefüggő helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos egyes ellenőrzési feladataival kapcsolatos küldemények."

2. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A másodfokú rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok és illetékességi területük

AB
1.KormányhivatalIlletékességi terület
2.Baranya Megyei KormányhivatalBaranya megye
Somogy megye
Tolna megye
3.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalBorsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye
4.Budapest Főváros KormányhivatalaBudapest főváros
Pest megye
5.Csongrád Megyei KormányhivatalCsongrád megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
6.Fejér Megyei KormányhivatalFejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye
7.Győr-Moson-Sopron Megyei KormányhivatalGyőr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye
8.Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalHajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

"

3. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. táblázat A:4 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
A vizsgálat feltétele)
(4.)Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel
tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője,
állatitetem-hulladékgyűjtő, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre és
származtatott termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról, valamint az 1774/2002/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az I. táblázat A:4 mezőjébe nem tartozó,
engedélyköteles létesítmények, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, élelmiszer-előállító és
-forgalmazó, illetve tároló, takarmány-előállító, mesterséges megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi-
és halkeltető állomás, méhanyanevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó
építmény, építményrész esetén.

4. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az R5. 9. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCD
1.Koncepció, stratégia, településrendezési eszközökkézikönyv, településképi rendelet
2.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN
RÉSZTVEVŐ
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV
EGYEZTETÉSI
SZAKTERÜLET
ADATSZOLGÁLTATÁS
TÉMAKÖRE
TELEPÜLÉSKÉPI
ADATSZOLGÁLTATÁS)
16.kulturális örökség
védelméért felelős
miniszter
világörökségvilágörökségi
helyszín vagy terület
és világörökségi
várományos terület
világörökségi
helyszín vagy terület
és világörökségi
várományos terület
17.fővárosi és megyei
kormányhivatal
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala
kulturális
örökségvédelem
nyilvántartott műemléki
érték, műemlék,
műemléki terület,
nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított
régészeti lelőhely és
régészeti védőövezet
nyilvántartott műemléki
érték, műemlék,
műemléki terület,
nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított
régészeti lelőhely és
régészeti védőövezet

Tartalomjegyzék