32019R1776[1]

A Bizottság (EU)2019/1776 végrehajtási rendelete (2019. október 9.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valaminta Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékleténekmódosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1776 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 9.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére és 12. cikkére,

mivel:

(1) A 2658/87/EGK rendelet árunómenklatúrát (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra vagy KN) hozott létre azzal a céllal, hogy egyidejűleg teljesüljenek a Közös Vámtarifa, az Unió külkereskedelmi statisztikái és az áruk importjára és exportjára vonatkozó egyéb uniós szakpolitikák által támasztott követelmények.

(2) A jogi szabályozás egyszerűsítése érdekében indokolt a Kombinált Nómenklatúrát korszerűsíteni és szerkezetét kiigazítani.

(3) Az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztéséről szóló nyilatkozat formájában létrejött megállapodás (ITA2) hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó vámtételeknek az (EU) 2016/971 tanácsi határozatban (2) előírt fokozatos csökkentése érdekében szükség van a KN módosítására. E fokozatos csökkentés nyomán korszerűsíteni és egyszerűsíteni kell a KN 84., 85. és 90. árucsoportját.

(4) Módosítani kell továbbá a KN-t a statisztikai és a kereskedelempolitikai követelmények változásainak, valamint a technológiai és a kereskedelmi fejleményeknek a figyelembevétele érdekében is, és e célból törölni kell az elavult kódokat, például a 3926 90 92 KN-kódot, új alszámokat kell bevezetni bizonyos áruk - például a KN 71. árucsoportjába tartozó szintetikus gyémánt - nyomon követésének megkönnyítésére, és helyesbíteni kell egyes, a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik részének (Vámtarifa-mellékletek) 3. mellékletében foglalt, a gyógyszeripari anyagok szabadneveit felsoroló jegyzékben, illetve a gyógyszeripari köztes vegyületeknek a szóban forgó rendelet I. melléklete harmadik részének (Vámtarifa-mellékletek) 6. mellékletében foglalt jegyzékében szereplő anyagok nevét vagy besorolását.

(5) A 4. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 4. pontja értelmében a tejsavó-permeátumokra vonatkozó jogszabályi határérték 0,1 tömegszázalék feletti érték. Az esetleges hibás értelmezések elkerülése érdekében módosítani kell a kiegészítő megjegyzések e pontját oly módon, hogy kifejezetten ki kell mondani, hogy a tejsavó-permeátumok olyan termékek, amelyek laktáttartalma legalább 0,100 tömegszázalék.

(6) A "növényi olaj felhasználásával előállított tejpor" egyre bővülő piacának megfelelőbb nyomon követése érdekében a 1901 90 alszám alatt új KN-kódot kell létrehozni e termékek számára.

(7) Annak érdekében, hogy pontosabb képet lehessen alkotni egyfelől a szőlőbor desztillálásával nyert szesz, másfelől a szőlőtörköly desztillálásával nyert szesz piacáról, helyénvaló ennek megfelelően megkülönböztetni egymástól a kétféle szeszt a 2208 20 alszámon belül.

(8) Az (EU) 2016/802 európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) foglaltaknak megfelelően a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagokhoz kapcsolódó SOx-kibocsátás csökkentésének 2020. január 1-jével kezdődő következő szakaszában a kéntartalmat 0,5 %-ra kell csökkenteni. A KN 2710 vámtarifaszámának szövegét ezért ennek az új küszöbértéknek a figyelembevételével ki kell igazítani.

(9) Annak érdekében, hogy könnyebbé váljon egyes, a 2009, a 3302 és a 9111 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára alkalmazandó vámtételek kiszámítása, az érintett termékekre vonatkozóan kiegészítő egységet kell beilleszteni a szóban forgó vámtarifaszámok szövegébe.

(10) Az egyértelműség érdekében helyénvaló továbbá néhány kisebb változtatást végrehajtani abból a célból, hogy összhangba kerüljenek egymással a 4104 41 11, a 4104 49 11, a 4105 30 10 és a 4106 22 10 alszám szövegének különböző nyelvi változatai.

(11) A 7307 19 10 és a 7325 99 10 KN-kód alá tartozó termékek kereskedelmének megfelelőbb nyomon követése érdekében szükség van az árumegnevezés módosítására abból a célból, hogy az árumegnevezés az öntöttvasból készült összes terméket magában foglalja.

(12) A globális éghajlatváltozás korlátozására irányuló erőfeszítéssel összefüggésben szükség van az üvegházhatást okozó fluortartalmú gázok kereskedelme által az éghajlatra gyakorolt hatás nyomon követésére, és e célból új TARIC-kódokat kell létrehozni a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik részének (Vámtarifa-mellékletek) 10. mellékletében.

(13) 2020. január 1-jétől a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletét a Kombinált Nómenklatúra teljes és naprakész változatával kell felváltani, amelyet ki kell egészíteni a Tanács vagy a Bizottság által elfogadott intézkedések eredményeképpen meghatározott autonóm és szerződéses vámtételekkel.

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2) A Tanács (EU) 2016/971 határozata (2016. június 17.) az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztésére vonatkozó megállapodásnak az Európai Unió nevében, nyilatkozat formájában történő megkötéséről (HL L 161., 2016.6.18., 2. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/802 irányelve (2016. május 11.) az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről (HL L 132., 2016.5.21., 58. o.).

I. MELLÉKLET

KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA

TARTALOMJEGYZÉK

ELSŐ RÉSZ - BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. szakasz - Általános szabályok

A. A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok 9

B. A vámtételekre vonatkozó általános szabályok 10

C. A nómenklatúrára és a vámtételekre egyaránt vonatkozó általános szabályok 11

II. szakasz - Különös rendelkezések

A. Egyes hajókhoz vagy más vízi járművekhez, illetve tengeri fúró- vagy termelési platformokhoz használt áruk 11

B. Polgári légi járművek és azokhoz használt áruk 13

C. Gyógyszeripari termékek 15

D. Átalányvámtétel 16

E. Csomagolótartályok és csomagolóanyagok 17

F. Kedvezményes tarifális elbánás az áru jellege alapján 17

Jelek, rövidítések és szimbólumok 19

Kiegészítő mértékegységek 20

MÁSODIK RÉSZ - VÁMTARIFA

Árucsoport

I. áruosztály

Élő állatok; állati termékek

1. Élő állatok 23

2. Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek 27

3. Halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok 45

4. Tejtermékek; madártojás; természetes méz; máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer 69

5. Máshol nem említett állati eredetű termékek 82

II. áruosztály

Növényi termékek

6. Élő fák és más növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat 85

7. Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók 88

8. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 94

9. Kávé, tea, matétea és fűszerek 101

10. Gabonafélék 104

11. Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér 109

12. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány 114

13. Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat 119

14. Növényi eredetű nyersanyag fonásra; máshol nem említett növényi termékek 121

III. áruosztály

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz

15. Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz 123

IV. áruosztály

Élelmiszer-készítmények; italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; dohány és elkészített dohánypótlók

16. Húsból, halból vagy rákféléből, puhatestűből, vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek 133

17. Cukor és cukoráruk 139

18. Kakaó és kakaókészítmények 143

19. Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati termékek 145

20. Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények 150

21. Különféle ehető készítmények 170

22. Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet 174

23. Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány 188

24. Dohány és feldolgozott dohánypótló 194

V. áruosztály

Ásványi termékek

25. Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement 197

26. Ércek, salakok és hamu 202

27. Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok 205

VI. áruosztály

A vegyipar vagy vele rokon iparok termékei

28. Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból 215

29. Szerves vegyi anyagok 229

30. Gyógyszeripari termékek 253

31. Trágyázószerek 258

32. Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; színezékek, pigmentek és más színező anyagok; festékek és lakkok; gitt és más masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták 261

33. Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények 265

34. Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, "fogászati viasz" és gipszalapú fogászati készítmények 268

35. Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek 271

36. Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok 274

37. Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek 275

38. A vegyipar különféle termékei 278

VII. áruosztály

Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk

39. Műanyagok és ezekből készült áruk 289

40. Gumi és ebből készült áruk 302

VIII. áruosztály

Nyersbőr, kikészített bőr, szőrme és ezekből készült áruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

41. Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr 309

42. Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) 314

43. Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk 317

IX. áruosztály

Fa és faipari termékek; faszén; parafa és parafaáruk; szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagokból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

44. Fa és faipari termékek; faszén 319

45. Parafa és parafaáruk 331

46. Szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk 332

X. áruosztály

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton; papír és karton és ezekből készült áruk

47. Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 335

48. Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk 337

49. Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok 350

XI. áruosztály

Textilipari alapanyagok és textiláruk

50. Selyem 359

51. Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr fonal és szövet 361

52. Pamut 365

53. Más növényi textilszálak; papírfonal és papírfonalból szőtt szövet 373

54. Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálak (végtelen műszálak); szintetikus vagy mesterséges textilanyagból készült szalag és hasonlók 376

55. Szintetikus vagy mesterséges vágott szálak (vágott műszálak) 380

56. Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk 387

57. Szőnyegek és más textil padlóborítók 391

58. Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés 394

59. Impregnált, bevont, beborított vagy réteges szövetek; műszaki textiláru 398

60. Kötött vagy hurkolt kelmék 403

61. Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok 406

62. Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött vagy hurkolt áruk kivételével 415

63. Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy 425

XII. áruosztály

Lábbeli, fejfedő, esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek alkatrészei; kikészített tollak és ebből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk

64. Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek alkatrészei 429

65. Kalap és más fejfedők, valamint ezek alkatrészei 434

66. Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek alkatrészei 435

67. Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk 436

XIII. áruosztály

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk; kerámiatermékek; üvegek és üvegáruk

68. Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk 439

69. Kerámiatermékek 443

70. Üveg és üvegáruk 446

XIV. áruosztály

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék

71. Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék 451

XV. áruosztály

Nem nemesfémek és ezekből készült áruk

72. Vas és acél 461

73. Vas- vagy acéláruk 484

74. Réz és ebből készült áruk 497

75. Nikkel és ebből készült áruk 503

76. Alumínium és ebből készült áruk 506

77. (A harmonizált rendszerben történő későbbi felhasználásra fenntartva)

78. Ólom és ebből készült áruk 512

79. Cink és ebből készült áruk 515

80. Ón és ebből készült áruk 518

81. Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk 521

82. Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből 525

83. Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből 531

XVI. áruosztály

Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai

84. Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei 537

85. Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai 584

XVII. áruosztály

Járművek, légi járművek, vízi járművek és szállítás céljára szolgáló felszerelések

86. Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés 612

87. Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével 615

88. Légi járművek, űrhajók és ezek alkatrészei 627

89. Hajók, csónakok és más úszószerkezetek 629

XVIII. áruosztály

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai

90. Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai 633

91. Órák és kisórák és ezek alkatrészei 645

92. Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai 649

XIX. áruosztály

Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai

93. Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai 651

XX. áruosztály

Különféle áruk

94. Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek; máshol nem említett lámpák és világítófelszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek 653

95. Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai 658

96. Különböző áruk 663

XXI. áruosztály

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

97. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek 669

98. Komplett ipari létesítmények 671

99. Speciális Kombinált Nómenklatúra-kódok 675

HARMADIK RÉSZ - VÁMTARIFA-MELLÉKLETEK

I. szakasz - Mezőgazdasági mellékletek

1. melléklet Mezőgazdasági alkotóelemek (EA), kiegészítő vámtételek cukorra (AD S/Z) és kiegészítő vámtételek lisztre (AD F/M) 681

2. melléklet Azok a termékek, amelyekre belépési ár alkalmazandó 697

II. szakasz - Vámmentességet élvező gyógyszeripari anyagok jegyzéke

3. melléklet A vámmentességet élvező, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a gyógyszeripari anyagok tekintetében előírt nemzetközi szabadnevek (INN-termékek) jegyzéke 729

4. melléklet Azoknak az elő- és utótagoknak a jegyzéke, amelyek a 3. mellékletben felsorolt INN-termékekkel együtt az INN-termékek megfelelő sói, észterei, illetve hidrátjai jelölésére használatosak; ezek a sók, észterek, illetve hidrátok abban az esetben élveznek vámmentességet, ha ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolhatók be, mint a megfelelő INN-termék 937

5. melléklet INN-termékek sói, észterei, illetve hidrátjai, amelyek nem sorolhatók be a megfelelő, vámmentességet élvező INN-termékkel megegyező HR-vámtarifaszám alá 950

6. melléklet A vámmentességet élvező köztes vegyületek, azaz a vámmentes gyógyszeripari késztermék gyártása során felhasznált vegyületek jegyzéke 953

III. szakasz

7. melléklet (A harmonizált rendszerben történő későbbi felhasználásra fenntartva)

IV. szakasz - Kedvezményes tarifális elbánás az áruk jellege alapján

8. melléklet Fogyasztásra alkalmatlan áruk 1011

9. melléklet Igazolások és bizonyítványok 1016

10. melléklet TARIC statisztikai kódok 1031

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A. A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok

Az áruknak a Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására a következő elvek az irányadók.

1. Az áruosztályok, árucsoportok és árualcsoportok címe csak a hivatkozások megkönnyítésére szolgál; jogi szempontból az áruk besorolását a vámtarifaszámokban szereplő árumegnevezések és az azokhoz kapcsolódó, az áruosztályokhoz, illetve az árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések alapján, valamint - ha az adott vámtarifaszám vagy Megjegyzés eltérően nem rendelkezik - a következő rendelkezések alapján kell meghatározni.

2.

a) A vámtarifaszámok szövegében valamely árura történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az a nem teljesen kész vagy befejezetlen árura is vonatkozik, amennyiben a nem teljesen kész vagy befejezetlen áru a bemutatásakor rendelkezik a kész- vagy befejezett áru lényeges jellemzőivel. Az ilyen hivatkozást továbbá úgy kell érteni, hogy arra a kész-, illetve befejezett árura vagy az e szabály alapján késznek, illetve befejezettnek minősítendő árura is vonatkozik, amelyet összeszereletlen vagy szétszerelt állapotban hoznak be vagy mutatnak be.

b) A vámtarifaszámok szövegében valamely alapanyagra vagy anyagra történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az alapanyagnak vagy anyagnak más alapanyaggal vagy anyaggal való keverékére vagy összetételére is vonatkozik. Az egy adott alapanyagból vagy anyagból előállított árura történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az a teljes egészében vagy részben ilyen alapanyagból vagy anyagból készült árura is vonatkozik. Az egynél több alapanyagból vagy anyagból álló áruk besorolásánál a 3. szabályban foglalt elvek szerint kell eljárni.

3. Ha a 2. b) szabály alkalmazásából vagy bármely más okból kifolyólag az árut első látásra két vagy több vámtarifaszám alá lehetne besorolni, a besorolást az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) Azt a vámtarifaszámot, amely az árut legpontosabban határozza meg, előnyben kell részesíteni azokkal a vámtarifaszámokkal szemben, amelyek általánosabb meghatározást tartalmaznak. Ha azonban a két vagy több vámtarifaszám mindegyike csak a kevert vagy összetett árukat alkotó alapanyagok vagy anyagok valamelyikére, illetve a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt áruk egyes darabjaira vonatkozik, akkor ezeket a vámtarifaszámokat a kérdéses árukra vonatkozóan egyformán pontosnak kell tekinteni még akkor is, ha valamelyik vámtarifaszám teljesebb és pontosabb leírást ad, mint a szóba jöhető többi.

b) Az áruk keverékét és azokat a különböző alapanyagokból álló, illetve különböző alkotórészekből előállított összetett árukat, valamint azokat a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt árukat, amelyek a 3. a) szabály alkalmazásával nem sorolhatók be, aszerint az alapanyag, illetve alkotórész szerint kell besorolni, amelyik az ilyen áru lényeges jellemzőjét meghatározza, ha ez az anyag vagy alkotórész megállapítható.

c) Ha az árukat a 3. a) vagy a 3. b) szabály szerint nem lehet besorolni, akkor azokat az egyaránt szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó alá kell besorolni.

4. Azt az árut, amelyet az előző szabályok szerint nem lehet besorolni, a hozzá legjobban hasonlító árura vonatkozó vámtarifaszám alá kell besorolni.

5. A fenti rendelkezéseken túlmenően az itt felsorolt árukra a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) A fényképezőgép-táska, hangszer-, fegyvertok, rajzeszköz-, nyakék- és hasonló tartók (dobozok), amelyeket kifejezetten egy bizonyos áru vagy árukészlet tartós tárolására alakították ki vagy szereltek, azokkal az árukkal azonos vámtarifaszám alá tartoznak, amely áruk tartására ezeket rendeltetésszerűen szánták, ha ezeket a szóban forgó áruval együtt mutatják be, és rendszerint ezekkel az árukkal együtt adják el. Ez a szabály azonban nem alkalmazandó azokra a tartókra (tokokra), amelyek az egész áru lényeges jellemzőjét adják.

b) A fenti 5. a) szabály rendelkezéseire is figyelemmel, azokat a csomagolóanyagokat és csomagolótartályokat (1), amelyekben az árut bemutatják, az áruval együtt kell osztályozni, ha azok rendszerint a szóban forgó áruknak a csomagolására szolgálnak. Ez a rendelkezés azonban a nyilvánvalóan ismételt használatra alkalmas csomagolóanyagokra és csomagolótartályokra nézve nem kötelező.

6. A vámtarifaszámok alszámai alá történő árubesorolást a vámtarifa-alszámok szövegében foglalt árumegnevezések, az azokhoz kapcsolódó esetleges Alszámos megjegyzések, valamint a fenti általános szabályok megfelelő alkalmazásával kell meghatározni azzal, hogy csak azonos szintű vámtarifa-alszámok hasonlíthatók össze. E szabály értelmében a vonatkozó áruosztályhoz és árucsoporthoz tartozó Megjegyzéseket is alkalmazni kell, feltéve, hogy azok ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak.

B. A vámtételekre vonatkozó általános szabályok

1. Az általános vám- és kereskedelmi egyezmény szerződő államaiból vagy az Európai Unióval a legnagyobb kedvezményes tarifális elbánásról szóló záradékot tartalmazó megállapodást kötő államokból származó importált árukra a vámtarifa 3. oszlopában megjelölt szerződéses vámtételt kell alkalmazni. Eltérő rendelkezés hiányában a fentiektől eltérő, minden harmadik országból származó árura ugyanezeket a szerződéses vámtételeket kell alkalmazni.

A 3. oszlopban szereplő szerződéses vámtételeket 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Amennyiben az autonóm vámtétel alacsonyabb, mint a szerződéses vámtétel, akkor a lábjegyzetben megjelenő autonóm vámtételt kell alkalmazni.

2. Az 1. pont nem alkalmazható, ha meghatározott harmadik országokból származó árukra különleges autonóm vámtétel alkalmazása van előírva, illetve ha megállapodások alapján preferenciális vámokat kell alkalmazni.

3. Az 1. és 2. pontban foglaltak nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy a Közös Vámtarifában előírtaktól eltérő vámtételeket alkalmazzanak abban az esetben, amennyiben az ilyen eltérő vámtételek alkalmazását az Európai Unió joga indokolja.

4. A százalékos mértékben kifejezett vámtételek értékalapú, ad valorem vámtételek.

5. Az "EA"jelölés arra utal, hogy a szóban forgó árukra az 1. melléklet szerint meghatározott "mezőgazdasági alkotóelem"vethető ki.

6. A 17-19. árucsoportban az "AD S/Z", illetve az "AD F/M"jelölések arra utalnak, hogy a maximális vámtételt az értékvám és a cukor egyes formáira, illetve a lisztre vonatkozó kiegészítő vámtétel összege alkotja. E kiegészítő vámtétel mértékét az 1. mellékletben foglalt rendelkezések szerint kell meghatározni.

7. A 22. árucsoportban az "€/% vol/hl"jelzés annak jelölésére szolgál, hogy a termék térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalmának minden egyes hektoliterére egy euróban kifejezett külön vámtétel vonatkozik. Azaz egy 40 térfogatszázalékos alkoholtartalmú szeszes italt terhelő vám megállapítása az alábbiak szerint történik: Ha a minimum ("MIN") megjegyzés is szerepel (pl. "1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl"), akkor a fenti szabály szerint számított vámot össze kell hasonlítani a megadott minimális vámmal, és a kettő közül a nagyobbat kell figyelembe venni.

- "1 €/% vol/hl" = 1 × 40 € hektoliterenként, vagy

- "1 €/% vol/hl + 5 €/hl" = 1 × 40 € + 5 €, azaz 45 € hektoliterenként.

8. Ha a 17-19. és a 21. árucsoportban a maximum ("MAX") megjegyzés szerepel (pl. "(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)", akkor a 9 % és a "mezőgazdasági alkotóelem"(EA) hozzáadásával kiszámított vám nem haladhatja meg a 24,2 % és a cukorra vonatkozó kiegészítő vámtétel (AD S/Z) összegét.

C. A nómenklatúrára és a vámtételekre egyaránt vonatkozó általános szabályok

1. Eltérő rendelkezés hiányában az értékvámok alapjának megállapítása mellett a vámérték meghatározására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az egyes vámtarifaszámok vagy alszámok hatókörének megállapításához szükséges referenciaértékeknek a meghatározására is.

2. A tömegük alapján vámkezelt áruk esetén a vámkivetés alapjául szolgáló tömeg, illetve az egyes vámtarifaszámok vagy alszámok hatókörének megállapításához szükséges referenciatömeg meghatározásakor a vám kivetésének alapjául szolgáló tömeg a következő:

a) "bruttó tömeg"esetén: az áru össztömege valamennyi csomagolóanyaggal vagy csomagolótartállyal együtt;

b) "nettó tömeg"vagy egyszerűen, jelző nélkül használt "tömeg"esetén: magának a terméknek a tömege bárminemű csomagolóanyag vagy csomagolótartály nélkül.

3. Az eurónak a 974/98/EK tanácsi rendeletben (2) meghatározott részt vevő tagállamoktól eltérő tagállamok (a továbbiakban: euróövezeten kívüli tagállamok) nemzeti valutájában kifejezett értékét a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 53. cikkében meghatározottak szerint kell rögzíteni.

4. Meghatározott célú felhasználásuk alapján kedvezményes tarifális elbánásban részesülő áruk:

Amennyiben a meghatározott célú felhasználásra szánt árukra a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó szabályok alapján alkalmazandó vámtétel nem alacsonyabb, mint az árukra egyébként alkalmazandó vámtétel, a szóban forgó árukat a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó kód alá kell besorolni, és a 952/2013/EU rendelet 254. cikke nem alkalmazható.

II. SZAKASZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A. Egyes hajókhoz vagy más vízi járművekhez, illetve tengeri fúró- vagy termelési platformokhoz használt áruk

1. Fel kell függeszteni a vámokat az alább felsorolt hajókba vagy más vízi járművekbe építési, javítási, karbantartási vagy átalakítási célból beépítésre, illetve ezen járművek berendezésére vagy felszerelésére szánt áruk esetében.

2. Fel kell függeszteni a vámokat:

a) azon áruk esetében, amelyeket fúró- vagy termelési platformokba azok építésére, javítására, karbantartására, vagy átalakítására beépített, illetve ezek berendezésére vagy felszerelésére szánnak. Szintén a platformokba azok építésére, javítására, karbantartására vagy átalakítására beépített, illetve ezen járművek berendezésére vagy felszerelésére szánt áruknak kell tekinteni az olyan gépek és berendezések üzemeltetéséhez szükséges árukat, pl. üzemanyagokat, kenőanyagokat és gázokat, amelyek a platformon nincsenek jelen állandó jelleggel, és annak nem alkotórészei, és amelyeket e platformok építéséhez, javításához, karbantartásához, vagy átalakításához, illetve felszereléséhez használnak;

1) az ex 8430 49 alszám alá tartozó rögzített, a tagállamok felségvizein vagy azon kívül üzemeltetett; vagy

2) a 8905 20 alszám alá tartozó úszó vagy víz alá süllyeszthető

b) az ilyen fúró- vagy termelési platformokat a szárazfölddel összekötő csövek, csővezetékek, kábelek és ezek kötőelemei esetében.

KN-kódÁrumegnevezés
(1)(2)
8901Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, dereglye és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű
8901 10– Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; mindenféle komphajó
8901 10 10– – Tengerjáró
8901 20– Tartályhajó
8901 20 10– – Tengerjáró
8901 30– Hűtőhajó a 8901 20 alszám alá tartozók kivételével
8901 30 10– – Tengerjáró
8901 90– Más vízi jármű áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű
8901 90 10– – Tengerjáró
8902 00Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi feldolgozására szolgáló más hajó és más vízi jármű
8902 00 10– Tengerjáró
8903Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu
– Más
8903 91– – Vitorlás hajó, kisegítőmotorral is
8903 91 10– – – Tengerjáró
8903 92– – Motorcsónak, a csónak külső oldalára felszerelt motorral működő motorcsónak kivételével
8903 92 10– – – Tengerjáró
8904 00Vontató- és tolóhajó
8904 00 10– Vontatóhajó
– Tolóhajó
8904 00 91– – Tengerjáró
8905Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető berendezés
8905 10– Kotróhajó
8905 10 10– – Tengerjáró
8905 90– Más
8905 90 10– – Tengerjáró
8906Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével
8906 10 00– Hadihajó
– Más
8906 90 10– – Tengerjáró

3. A felfüggesztés alkalmazása az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben az ilyen áruk felhasználásának vámellenőrzése tekintetében megállapított feltételektől függ.

B. Polgári légi járművek és azokhoz használt áruk

1. Mentesek a vámok alól: Ezek az áruk az 5. pont alatti táblázatokban felsorolt vámtarifaszámok és alszámok alá tartoznak.

- a polgári légi járművek,

- egyes polgári légi járművekben való használatra szánt és azokba építési, javítási, karbantartási, átépítési, módosítási vagy átalakítási célból beépített áruk,

- a polgári használatra szolgáló földi repülésszimulátorok és azok alkatrészei.

2. Az 1. pont első és második francia bekezdésének alkalmazásában "polgári légi jármű"a tagállamok katonai vagy más hasonló szolgálatainál használt katonai vagy nem polgári bejegyzéssel lajstromozott légi járművektől eltérő légi jármű.

3. Az 1. pont második francia bekezdésének alkalmazásában a "polgári légi járművekben használt"kifejezés magában foglalja a polgári használatra szolgáló földi repülésszimulátorokhoz használt áruka is.

4. A vámmentesség az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételektől függ, melyeket ezen áruk felhasználása vámellenőrzésének céljából hoztak létre (lásd a 952/2013/EU rendelet 254. cikkét).

Ezen feltételek ugyanakkor nem alkalmazhatók abban az esetben, ha egy, a 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 alszámok egyike alá tartozó polgári légi járművet a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-i egyezmény szerint megfelelően lajstromozták valamely tagállamban vagy harmadik országban, és a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat tartalmazza a vonatkozó lajstromozási bizonyítványra való hivatkozást.

A KN Bevezető Rendelkezései I. szakaszának (Általános Szabályok) C. 4. pontja értelemszerűen alkalmazandó.

5. E vámmentességre jogosult áruk az alábbi vámtarifaszámok vagy alszámok alá tartozna: 3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104. Az alábbi alszámok esetén a polgári légi járművekhez használt termékekre vonatkozó vámmentesség csak a 2. oszlopban megjelölt árukra vonatkozik:

AlszámÁrumegnevezés
3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90Szerelvényekkel ellátva
4008 29Profilok méretre szabva
4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42Gázok vagy folyadékok továbbítására alkalmas
3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99Műszaki célra
4504 90Tömítés, alátétgyűrű és más tömítés
6812 80Kivéve a ruházati cikkeket, ruházati kellékeket, lábbeliket, fejfedőket, papírt, kartont, nemezt, vagy összesajtolt azbesztrost illesztést, lemezekben vagy tekercsekben
6813 20 , 6813 81 , 6813 89Azbeszt- vagy más ásványianyag-alapú
7007 21Szélvédő, keret nélkül
7322 90Léghevítő és meleglevegő-elosztó (az alkatrészei kivételével)
7324 90Egészségügyi cikk (az alkatrészei kivételével)
7608 10 , 7608 20Ráerősített szerelvényekkel, gázok vagy folyadékok továbbítására alkalmas
8108 90Cső, ráerősített szerelvényekkel, gázok vagy folyadékok továbbítására alkalmas
8415 90A 8415 81 , 8415 82 vagy 8415 83 alszám alá tartozó légkondicionáló berendezésekhez
8419 90Hőcserélő egység alkatrészei
8479 89Hidropneumatikus akkumulátor; mechanikus indítókar tolóerő-megfordító szerkezethez; különlegesen kialakított WC-egység; légnedvesítő és -szárító; nem elektromos szervomechanizmus; nem elektromos indítómotor; pneumatikus indítóberendezés, sugárhajtóműhöz, turbólégcsavarhoz és más gázturbinához; nem elektromos ablaktörlő; nem elektromos légcsavar-szabályozó
8501 20 , 8501 40735 W-ot meghaladó, de legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű
8501 31735 W-ot meghaladó kimenő teljesítményű, egyenáramú (DC) generátor
8501 33Legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű motor és generátor
8501 34Generátor, 375 kW-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel
8501 51735 W-ot meghaladó kimenő teljesítményű
8501 53Legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű
8516 80 20Kizárólag egyetlen szigetelt testtel és elektromos csatlakozóval szerelt, a jegesedés megelőzésére és jégtelenítésre
8522 90Olyan szerelt egységek és alegységek, amelyeket a 8519 81 alszám alá tartozó készülékekhez használnak, és egymáshoz erősített vagy illesztett két vagy több alkatrészből vagy darabból állnak
8529 90Olyan szerelt egység és alegység, amelyet a 8526 vtsz. alá tartozó készülékhez használnak, és egymáshoz erősített vagy illesztett két vagy több alkatrészből vagy darabból áll
8536 70Optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való műanyag csatlakozók
8543 70 04 , 8543 70 90Repülésregisztráló, elektromos szervoelem és -átalakító, olvasztók és párátlanítók elektromos ellenállással
8803 90 90Vitorlázórepülőhöz is
9020 00Alkatrész nélkül
9029 10Elektromos vagy elektronikus fordulatszámláló
9029 90Fordulatszámlálóhoz, sebességmérőhöz és tachométerhez
9109 10 , 9109 90Szélessége vagy átmérője legfeljebb 50 mm
9405 10 , 9405 60Műanyagból vagy nemesfémből
9405 92 , 9405 99A 9405 10 vagy 9405 60 alszámok alá tartozó áruk, műanyagból vagy nemesfémből

6. Az 5. pontban meghatározott áruk a TARIC-ban az alábbi lábjegyzet-hivatkozásokkal ellátott alszámok alatt szerepelnek: Az ezen alszám alá történő besorolás az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételektől függ (lásd a 952/2013/EU rendelet 254. cikkét).

A 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 alszámok esetében ugyanakkor a lábjegyzet-hivatkozás szövege a következő:

"Az ezen alszám alá történő besorolás az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételektől függ (lásd a 952/2013/EU rendelet 254. cikkét). Ezen feltételek ugyanakkor nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a polgári légi járművet a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-i egyezmény szerint megfelelően lajstromozták valamely tagállamban vagy harmadik országban, és a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat tartalmazza a vonatkozó lajstromozási bizonyítványra való hivatkozást."

C. Gyógyszeripari termékek

1. A következő típusú gyógyszeripari termékek vámmentességet élveznek:

1) A 3. mellékletben felsorolt CAS RN-nel (Chemical Abstracts Service Registry Number) és nemzetközi szabadnevekkel (INN-termék) azonosított gyógyszervegyészeti anyagok;

2) az INN-termékeknek a 3. mellékletében felsorolt INN-termékek és a 4. mellékletében felsorolt elő- és utótagok kombinációival jelölt sói, észterei és hidrátjai, feltéve, hogy ezek a termékek ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolandók, mint a megfelelő INN-termékek;

3) az INN-termékeknek az 5. mellékletében felsorolt sói, észterei és hidrátjai, amelyek nem sorolhatók be ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá, mint a megfelelő INN-termék;

4) a 6. mellékletben felsorolt, a CAS RN-nel és kémiai megnevezéssel azonosított gyógyszervegyészeti köztes vegyületek (intermedierek), azaz a gyógyszeripari késztermékek gyártása során használatos vegyületek.

2. Különleges esetek:

1) az INN-termékek kizárólag az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közzétett, ajánlott és javasolt INN-termékek jegyzékében szereplő anyagokat foglalják magukban. Amennyiben az INN-termék kevesebb anyagot foglal magában, mint a CAS RN, a vámmentesség kizárólag az INN-termékben foglalt anyagokra terjed ki;

2) amennyiben a 3. vagy a 6. mellékletben szereplő valamely anyagot egy meghatározott izomernek megfelelő CAS RN azonosít, a vámmentesség kizárólag az adott izomerre terjed ki;

3) az INN-termékek dupla származékai (sók, észterek és hidrátok), amelyeket a 3. mellékletében felsorolt INN-termékek és a 4. mellékletében felsorolt elő- és utótagok kombinációi jelölnek, abban az esetben élveznek vámmentességet, amennyiben ezek a termékek ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolandók, mint a megfelelő INN-termékek:

például: alanin-metilészter, hidroklorid;

4) ha egy 3. mellékletben felsorolt INN-termék egy só (vagy egy észter), az INN-terméknek megfelelő sav más sói (vagy észterei) nem élveznek vámmentességet.

például: oxprenoát-kálium (INN-termék) - vámmentes

oxprenoát-nátrium - nem vámmentes.

D. Átalányvámtétel

1. Egységesen 2,5 %-os ad valorem átalányvámtételt kell alkalmazni azokra az árukra, amelyek: amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi céllal történik. Ez a 2,5 %-os átalányvámtétel akkor alkalmazható, ha a behozatalivám-köteles áru belső értéke küldeményenként, illetve utasonként nem haladja meg a 700 €-t. Az ilyen átalányvám-kiszabás nem alkalmazható a Közös Vámtarifa szerint "mentes"árukra, illetve azokra a 24. árucsoportba tartozó, csomagküldeményben vagy az utasok személyi poggyászában található árukra, amelyek mennyisége meghaladja a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet (4) 27. cikkében meghatározott, illetve 41. cikke szerinti mennyiségeket.

- a magánszemély által magánszemélynek küldött csomagküldeményekben találhatók, vagy

- az utas személyi poggyászában hoz be,

2. A behozatal nem minősül kereskedelmi célúnak, amennyiben:

a) a magánszemély által magánszemélynek csomagküldemény formájában küldött áru esetében a küldemény:

- alkalmi jellegű,

- kizárólag a címzett, illetve annak háztartásában élő családja által felhasználható árukat tartalmaz, és az áruk jellegüknél és mennyiségüknél fogva nem adnak okot annak feltevésére, hogy behozataluk kereskedelmi céllal történik,

- a feladó semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatást nem kap érte a címzettől;

b) utasok személyi poggyászában szállított áru esetében a szállítmány:

- alkalmi jellegű,

- kizárólag az utas, vagy annak háztartásában élő családja személyes használatára szolgáló, vagy ajándéknak szánt árukat tartalmaz; az áruk jellegüknél és mennyiségüknél fogva nem adnak okot annak feltevésére, hogy behozataluk kereskedelmi céllal történik.

3. Az 1. és 2. bekezdésben meghatározott feltételek mellett behozott árukra nem alkalmazható az átalányvámtétel, ha az érintett személy az átalányvámtétel alkalmazását megelőzően az árukra alkalmazandó behozatali vámok kiszabását kérte. Ebben az esetben valamennyi behozott árura a 1186/2009/EK rendelet 25-27., illetve 41. cikkében említett vámmentes behozatalra tekintet nélkül ki kell szabni a rájuk alkalmazandó behozatali vámokat.

Az első albekezdés alkalmazásában behozatali vámnak minősülnek mind a vámok és az azzal egyenértékű díjak, mind a mezőgazdasági lefölözések és a közös agrárpolitika vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó árukra vonatkozó egyéb külön intézkedések keretében meghatározott más importterhek.

4. Az euroövezeten kívüli tagállamok a 700 € nemzeti valutájukra történő átváltásából adódó összeget le-, illetve felkerekíthetik.

5. Az euróövezeten kívüli tagállamok változatlanul hagyhatják a 700 €-nak megfelelő, nemzeti valutájukban kifejezett összeget, amennyiben a 952/2013/EU rendelet 53. cikkében elrendelt éves kiigazítás a nemzeti valutában kifejezett összegben a 4. pontban szabályozott le-, illetve felkerekítés előtt kevesebb mint 5 %-os változást vagy az összeg csökkenését okozza.

E. Csomagolótartályok és csomagolóanyagok

Az alábbi rendelkezéseket az általános értelmezési szabályok 5. a) és b) pontjában említett, és az azokban tartalmazott vagy azokkal együtt bemutatott árukkal egyidejűleg szabad forgalomba bocsátott csomagolótartályokkal, illetve csomagolóanyagokra kell alkalmazni.

1. Ha az általános értelmezési szabályok 5. pontja szerinti csomagolótartályokat és csomagolóanyagokat az azokban tartalmazott vagy azokkal bemutatott árukkal együtt sorolják be, akkor:

a) ezekre az áru vámtarifaszáma szerinti vámtételt kell alkalmazni,

- ha az adott árura értékvám vonatkozik, vagy

- ha tömegüket be kell számítani az árunak a vámkiszabás alapjául szolgáló tömegébe;

b) ezek vámmentességet élveznek,

- ha az adott áru vámmentes, vagy

- ha az áru esetében a vámkiszabás alapja nem az áru értéke vagy a tömege, vagy

- ha a csomagolótartályok és csomagolóanyagok tömegét nem kell beszámítani az árunak a vámkiszabás alapjául szolgáló tömegébe.

2. Ha fenti 1. a) és b) pontban megadott előírásoknak megfelelő csomagolótartályok és csomagolóanyagok több különböző vámtarifaszám alá tartozó árut tartalmaznak, vagy ilyen árukkal együtt mutatják be azokat, a csomagolótartályok és csomagolóanyagok tömegét és értékét a hozzájuk tartozó áruk tömegének arányában kell megosztani a vámkiszabás alapjául szolgáló tömeg vagy érték meghatározásakor.

F. Kedvezményes tarifális elbánás az áru jellege alapján

1. Meghatározott körülmények esetén az áruk jellegük alapján kedvezményes tarifális elbánásban részesülnek: Ezek a termékek az alábbi lábjegyzettel (5) ellátott alszámok alá tartoznak: "Az ezen alszám alá történő besorolás a bevezető rendelkezések II. szakaszának F. pontjában meghatározott feltételektől függ"vagy "Az említett kedvezményes elbánás a bevezető rendelkezések II. szakaszának F. pontjában meghatározott szabályoknak és feltételeknek való megfelelés függvénye".

- fogyasztásra alkalmatlan áruk,

- magvak,

- szitaszövet, nem konfekcionálva,

- bizonyos fajta friss csemegeszőlők, dohány és nitrátok.

2. A jellegüknél fogva kedvezményes tarifális elbánásban részesülő, fogyasztásra alkalmatlan árukat a 8. melléklet sorolja fel a rájuk vonatkozó vámtarifaszám, az árumegnevezés és az alkalmazott denaturálószer-mennyiségek megjelölésével. Az ilyen áruk esetén vélelmezni kell a fogyasztásra alkalmatlanságot, ha a denaturálásra kerülő terméket és a denaturálószert homogén módon összekeverték oly módon, hogy ezeket gazdaságos módon ne lehessen különválasztani.

3. Az alább felsorolt árukat a magra vagy vetőmagra vonatkozó megfelelő vámtarifaszám alá kell besorolni, feltéve, hogy azok megfelelnek az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseinek: Hibrid csemegekukorica, tönköly, hibridkukorica, rizs, hibrid cirok (sorghum), illetve olajos magvak vagy olajtartalmú gyümölcsök olyan fajtákba tartoznak, amelyekre a mezőgazdasági rendelkezések nem alkalmazandók, csak akkor részesülhetnek az áru jellegén alapuló kedvezményes tarifális elbánásban, ha ezeket az árukat ténylegesen vetési célra szánják.

- csemegekukorica, tönköly, hibridkukorica, rizs és cirok (sorghum) (a Tanács 66/402/EGK irányelve (6)),

- vetőburgonya (a Tanács 2002. június 13-i 2002/56/EK irányelve (7)),

- olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (a Tanács 2002. június 13-i 2002/57/EK irányelve (8)).

4. A nem konfekcionált szitaszövet csak akkor részesülhet kedvezményes tarifális elbánásban, ha azokat kitörölhetetlenül olyan értelmű jelzéssel jelölték meg, hogy azokat szitálásra, rostálásra vagy más ipari célú felhasználásra szánják.

5. A friss csemegeszőlő, dohány és nitrát kedvezményes tarifális elbánásban részesítésének feltétele egy megfelelően záradékolt igazolás, illetve bizonyítvány bemutatása. Az egyes különös rendelkezéseket, valamint az igazolások, illetve bizonyítványok mintáját a 9. melléklet tartalmazza.

JELEK, RÖVIDÍTÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK

★ új kódszám jelölése

■ az előző években is szereplő, megváltozott tartalmú kódszám jelölése

AD F/M kiegészítő vámtétel lisztre

AD S/Z kiegészítő vámtétel cukorra

b/f palack

cm/s centiméter/másodperc

EA mezőgazdasági alkotóelem

€ euro

INN (International non-proprietary name) nemzetközi szabadnév

INNM (International non-proprietary name modified) módosított nemzetközi szabadnév

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

Kbit 1 024 bit

kg/br kilogramm, bruttó tömeg

kg/net kilogramm, nettó tömeg

kg/net eda kilogramm, nettó lecsöpögtetett tömeg (töltőtömeg)

kg/net mas kilogramm nettó szárazanyag-tartalom

MAX maximum

Mbit 1 048 576 bit

MIN minimum

ml/g milliliter/gramm

mm/s milliméter/másodperc

RON kísérleti oktánszám

Megjegyzés:

A nómenklatúra 1. oszlopában szögletes zárójelben szereplő vámtarifaszámok az adott vámtarifaszám törlését jelölik. (Például: [1519] vtsz.) A nómenklatúra valamely mellékletében szögletes zárójelben szereplő melléklethivatkozás az adott melléklet tartalmának törlését jelöli (például: [7. melléklet]).

KIEGÉSZÍTŐ MÉRTÉKEGYSÉGEK

c/k karát (1 metrikus karát = 2 × 10-4 kg)

ce/el cellák száma

ct/l hordképesség/tonna (9)

g gramm

gi F/S hasadóanyag izotópgramm

kg H2O2 kilogramm, 100 % hidrogén-peroxid-tartalomra számítva

kg K2O kilogramm, 100 % kálium-oxid-tartalomra számítva

kg KOH kilogramm, 100 % kálium-hidroxid-tartalomra számítva (marókáli)

kg met.am. kilogramm, 100 % metilamin-tartalomra számítva

kg N kilogramm, 100 % nitrogéntartalomra számítva

kg NaOH kilogramm, 100 % nátrium-hidroxid-tartalomra számítva (maró nátron)

kg/net eda kilogramm, nettó lecsöpögtetett tömeg (töltőtömeg)

kg P2O5 kilogramm, 100 % difoszfor-pentoxid-tartalomra számítva

kg 90 % sdt kilogramm, 90 % szárazanyag-tartalomra számítva

kg U kilogramm, 100 % urániumtartalomra számítva

1 000 kWh ezer kilowatt óra

l liter

l alc. 100 % liter, tiszta (100 %-os) alkoholtartalomra számítva

m méter

m2 négyzetméter

m3 köbméter

1 000 m3 ezer köbméter

pa párok száma

p/st darabok száma

100 p/st 100 darab

1 000 p/st 1 000 darab

TJ terajoule (bruttó kalóriaérték)

- nincs kiegészítő mértékegység

MÁSODIK RÉSZ

VÁMTARIFA

I. ÁRUOSZTÁLY

ÉLŐ ÁLLATOK; ÁLLATI TERMÉKEK

Megjegyzések

1. Eltérő rendelkezés hiányában ebben az áruosztályban az egyes állatnemekre vagy -fajokra történő bármilyen utalás annak a nemnek vagy fajnak a fiatal állataira is vonatkozik.

2. Eltérő rendelkezés hiányában a nómenklatúrában a "szárított"termékekre való bármilyen utalás a víztelenített, elpárologtatott vagy liofilizált termékekre is vonatkozik.

1. ÁRUCSOPORT

ÉLŐ ÁLLATOK

Megjegyzés

1. Ebbe az árucsoportba kell besorolni minden élő állatot az alábbiak kivételével:

a) a 0301, 0306, 0307 vagy a 0308 vtsz. alá tartozó halak és rákfélék, puhatestűek és más gerinctelen víziállatok;

b) a 3002 vtsz. alá tartozó mikroorganizmus-tenyészetek és más termékek; és

c) a 9508 vtsz. alá tartozó állatok.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0101Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér
– Ló
0101 21 00– – Fajtatiszta tenyészállat (11)mentesp/st
0101 29– – Más
0101 29 10– – – Vágásra (12)mentesp/st
0101 29 90– – – Más11,5p/st
0101 30 00– Szamár7,7p/st
0101 90 00– Más10,9p/st
0102Élő szarvasmarhafélék
– Szarvasmarha
0102 21– – Fajtatiszta tenyészállat (13)
0102 21 10– – – Üsző (még nem borjazott nőivarú)mentesp/st
0102 21 30– – – Tehénmentesp/st
0102 21 90– – – Másmentesp/st
0102 29– – Más
0102 29 05– – – A Bibos vagy a Poephagus alnembőlmentesp/st
– – – Más
0102 29 10– – – – Legfeljebb 80 kg tömegű10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st
– – – – 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű
0102 29 21– – – – – Vágásra10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st
0102 29 29– – – – – Más10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st
– – – – 160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű
0102 29 41– – – – – Vágásra10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st
0102 29 49– – – – – Más10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st
– – – – 300 kg-ot meghaladó tömegű
– – – – – Üsző (még nem borjazott nőivarú)
0102 29 51– – – – – – Vágásra10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st
0102 29 59– – – – – – Más10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st
– – – – – Tehén
0102 29 61– – – – – – Vágásra10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st
0102 29 69– – – – – – Más10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st
– – – – – Más
0102 29 91– – – – – – Vágásra10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st
0102 29 99– – – – – – Más10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)p/st
– Bivaly
0102 31 00– – Fajtatiszta tenyészállat (13)mentesp/st
0102 39– – Más
0102 39 10– – – Háziasított fajták10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st
0102 39 90– – – Másmentesp/st
0102 90– Más
0102 90 20– – Fajtatiszta tenyészállat (13)mentesp/st
– – Más
0102 90 91– – – Háziasított fajták10,2 + 93,1 €/100 kg/netp/st
0102 90 99– – – Másmentesp/st
0103Élő sertés
0103 10 00– Fajtatiszta tenyészállat (14)mentesp/st
– Más
0103 91– – 50 kg-nál kisebb tömegű
0103 91 10– – – Háziasított fajták41,2 €/100 kg/netp/st
0103 91 90– – – Másmentesp/st
0103 92– – Legalább 50 kg tömegű
– – – Háziasított fajták
0103 92 11– – – – Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák35,1 €/100 kg/netp/st
0103 92 19– – – – Más41,2 €/100 kg/netp/st
0103 92 90– – – Másmentesp/st
0104Élő juh és kecske
0104 10– Juh
0104 10 10– – Fajtatiszta tenyészállat (15)mentesp/st
– – Más
0104 10 30– – – Bárány (1 éves korig)80,5 €/100 kg/net (10)p/st
0104 10 80– – – Más80,5 €/100 kg/net (10)p/st
0104 20– Kecske
0104 20 10– – Fajtatiszta tenyészállat (15)3,2p/st
0104 20 90– – Más80,5 €/100 kg/net (10)p/st
0105Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk
– Legfeljebb 185 g tömegű
0105 11– – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok
– – – Nőivarú nagyszülő és szülő csibe
0105 11 11– – – – Tojóhibrid52 €/1 000 p/stp/st
0105 11 19– – – – Más52 €/1 000 p/stp/st
– – – Más
0105 11 91– – – – Tojóhibrid52 €/1 000 p/stp/st
0105 11 99– – – – Más52 €/1 000 p/stp/st
0105 12 00– – Pulyka152 €/1 000 p/stp/st
0105 13 00– – Kacsa52 €/1 000 p/stp/st
0105 14 00– – Liba152 €/1 000 p/stp/st
0105 15 00– – Gyöngytyúk52 €/1 000 p/stp/st
– Más
0105 94 00– – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok20,9 €/100 kg/netp/st
0105 99– – Más
0105 99 10– – – Kacsa32,3 €/100 kg/netp/st
0105 99 20– – – Liba31,6 €/100 kg/netp/st
0105 99 30– – – Pulyka23,8 €/100 kg/netp/st
0105 99 50– – – Gyöngytyúk34,5 €/100 kg/netp/st
0106Más élő állat
– Emlősök
0106 11 00– – Főemlősökmentesp/st
0106 12 00– – Bálna, delfin és barnadelfin (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősök); lamantin és dugong (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősök); fóka, oroszlánfóka és rozmár (az úszólábúak [Pinnipedia] alrendjébe tartozó emlősök)mentesp/st
0106 13 00– – Teve és más tevefélék (Camelidae)mentesp/st
0106 14– – Házi, üregi és mezei nyúl
0106 14 10– – – Házinyúl3,8p/st
0106 14 90– – – Másmentes
0106 19 00– – Másmentes
0106 20 00– Hüllők (kígyók és teknősbékák is)mentesp/st
– Madarak
0106 31 00– – Ragadozó madarakmentesp/st
0106 32 00– – Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is)mentesp/st
0106 33 00– – Strucc; emu (Dromaius novaehollandiae)mentesp/st
0106 39– – Más
0106 39 10– – – Galamb6,4p/st
0106 39 80– – – Másmentes
– Rovarok
0106 41 00– – Méhmentes
0106 49 00– – Másmentes
0106 90 00– Másmentes

2. ÁRUCSOPORT

HÚS ÉS ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS VÁGÁSI MELLÉKTERMÉKEK ÉS BELSŐSÉGEK

Megjegyzés

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 0201-0208 vagy a 0210 vtsz. alá tartozó, de élelmezési célra alkalmatlan vagy nem megfelelő termék;

b) az állati bél, hólyag és gyomor (0504 vtsz.) vagy az állati vér (0511 vagy 3002 vtsz.); vagy

c) a 0209 vtsz. alá nem tartozó állati zsiradék (15. árucsoport).

Kiegészítő megjegyzések

1. A. Az alábbi kifejezések értelmezése a következő: a) "Egész szarvasmarha"a 0201 10 és a 0202 10 alszámok alkalmazásában: az egész levágott állatot jelenti kivéreztetés, kibelezés és megnyúzás után, fejjel együtt vagy anélkül, lábakkal együtt vagy azok nélkül, valamint a kapcsolódó vágási melléktermékeivel és belsőségeivel együtt vagy ezek nélkül. Ha az egész levágott állatot fej nélkül hozzák be, azt az atlaszcsigolya mentén kell leválasztani. Ha lábak nélkül hozzák be, az első, ill. a hátsó lábtőízületnél kell azokat levágni; az "egész test"a levágott állat szügyi részét tartalmazza az összes csonttal, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, több mint 10 pár bordával együtt. b) "Fél szarvasmarha"a 0201 10 és 0202 10 alszámok alkalmazásában: az a termék, amely a test szimmetrikus kettévágásával keletkezik, az összes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolya középpontján keresztül, valamint a szegycsont és az ülőfancsonti ízesülés középvonalán keresztül; a "féltest"tartalmazza a félbevágott állat elülső (szügyi) részét az összes csonttal, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, több mint 10 bordával együtt. c) Egymást kiegészítő szarvasmarha-testnegyedek ("kompenzált negyedek") a 0201 20 20 és a 0202 20 10 alszámok alkalmazásában: olyan testdarabok, amelyek tartalmazzák az alábbiak valamelyikét: - olyan elülső testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, valamint a 10. bordánál vannak elvágva; vagy olyan hátulsó testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a combot és a hátszínt, valamint a 3. bordánál vannak elvágva, vagy - olyan elülső testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, valamint az 5. bordánál vannak elvágva, és kapcsolódik hozzájuk a teljes ágyék és a mell; vagy olyan hátulsó testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a combot és a hátszínt, valamint a 8. bordánál vannak elvágva. A "kompenzált negyedeket"alkotó elülső és hátulsó testnegyedeket, amelyeket egymást kiegészítő negyedelt szarvasmarha-testnegyedekként neveztek meg, egyszerre és azonos számban kell a vámhatóság előtt bemutatni, és az elülső negyedek teljes tömege meg kell egyezzen a hátulsó negyedek tömegével; a tömegbeli különbség a szállítmány két része között ugyanakkor megengedett, amennyiben ez nem haladja meg a nehezebb rész (az elülső vagy a hátulsó negyedek) tömegének 5 %-át. d) "Bontatlan elülső testnegyedek"a 0201 20 30 és a 0202 20 30 alszámok alkalmazásában: a test elülső részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint legalább négy, legfeljebb 10 pár bordát (az első négy pár bordának teljesnek kell lennie, a többit el lehet vágni) a puha hátszínnel együtt vagy anélkül. e) "Bontott elülső testnegyedek"a 0201 20 30 és a 0202 20 30 alszámok alkalmazásában: a féltest elülső részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint legalább négy, legfeljebb 10 pár bordát (az első négy pár bordának teljesnek kell lennie, a többit el lehet vágni) a puha hátszínnel együtt vagy anélkül. f) "Bontatlan hátulsó testnegyedek"a 0201 20 50 és a 0202 20 50 alszámok alkalmazásában: a test hátulsó részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a combot és a hátszínt (bélszínt is), valamint legalább három pár teljes vagy részbordát, a lábszárral vagy anélkül, illetve a puha hátszínnel vagy anélkül. g) "Bontott hátulsó testnegyedek"a 0201 20 50 és a 0202 20 50 alszámok alkalmazásában: a féltest hátulsó részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a combot és a hátszínt, ideértve a bélszínt is, valamint legalább három teljes vagy részbordát, a lábszárral vagy anélkül, illetve a puha hátszínnel vagy anélkül. h) 1. "Lapocka"a 0202 30 50 alszám alkalmazásában: az elülső testnegyed háti részét jelenti, amely az oldallapockát tartalmazza, és amelyet olyan elülső testnegyedből nyertek, amely legalább 4, legfeljebb 10 bordát tartalmaz, valamint amelyet egyenesen vágtak el olyan vonal mentén, amely keresztülmegy az első borda és a szegycsont ízületén és addig a pontig tart, ahol a 10. bordára a rekesz ráhajlik. 2. "Szegy"a 0202 30 50 alszám alkalmazásában: az elülső negyed alsó részét jelenti, amely tartalmazza a szegy mindkét részét (vékony szegy és szegykötés). B. A Kiegészítő megjegyzések 1. A) pontjának a)-g) alpontjában említett termékek a gerincoszloppal együtt és anélkül is behozhatók. C. A Kiegészítő megjegyzések 1. A) pontjában említett teljes vagy levágott bordák számának meghatározásánál csak azokat kell figyelembe venni, amelyek csatlakoznak a gerincoszlophoz. Ha a gerincoszlopot eltávolították, csak azokat a teljes vagy levágott bordákat kell figyelembe venni, amelyek egyébként közvetlenül csatlakoznak a gerincoszlophoz.

2. A. Az alábbi kifejezések a következőket jelentik: a) "Egész vagy félsertés", a 0203 11 10 és a 0203 21 10 alszámok alkalmazásában: a levágott egész házisertést jelenti, amelyet kivéreztettek és kizsigereltek, és amelyről a szőrt és a körmöket eltávolították. A félsertést az egész sertésből nyerik minden egyes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolyán keresztül, a szegycsonton keresztül vagy annak mentén, illetve az ülőfancsonti ízesülésen keresztül történő kettéválasztással. Az egész és félsertések fejjel, lábakkal, szalonnával, vesékkel, farokkal vagy rekeszizommal együtt vagy azok nélkül is állhatnak. A félsertések a gerincvelővel, az aggyal vagy a nyelvvel együtt vagy azok nélkül állhatnak. Kocák vágott teste és félteste csecsekkel (tejmirigyekkel) vagy azok nélkül is állhat. b) "Comb"a 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 és a 0210 11 31 alszámok alkalmazásában: a félsertés hátulsó (farki) részét jelenti, amely tartalmazza a csontokat, körömmel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is. A combot (lábat) a félsertés többi részéről leválasztják, legfeljebb az utolsó ágyéki csigolyát tartalmazhatja. c) "Elülső részek", a 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 és a 0210 19 60 alszámok alkalmazásában: a félsertés elülső (feji) részét jelenti, fej nélkül, állkapoccsal vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, körömmel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is. Az elülső részt a félsertés többi részéről leválasztják, legfeljebb az 5. háti csigolyát tartalmazza. Az elülső rész felső (háti) része, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és az ahhoz csatlakozó izmokat (nyakhús frissen vagy fejhús sózva) a karaj részének tekintendő, amennyiben leválasztják az elülső rész alsó (hasi) részéről, pontosan a gerincoszlop alatt elvágva. d) "Lapocka"a 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 és a 0210 11 39 alszámok alkalmazásában: az elülső rész alsó részét jelenti, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és a rátapadó izmokat, tartalmazza a csontokat, körmökkel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is. A külön bemutatott, lapockától elválasztott lapockacsontot és a rátapadó izmokat ezen alszám alatt, a lapocka részeként kell besorolni. e) "Tarja és karaj"a 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 és a 0210 19 70 alszámok alkalmazásában: a félsertés felső részét jelenti, amely az első nyakcsigolyától a farokcsigolyákig terjed, tartalmazza a csontokat, a szűzpecsenyével, a lapockacsonttal, a szalonnabőrrel vagy a fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül. A karajt a félsertés alsó részétől el kell különíteni, pontosan a gerincoszlop menti vágással. f) "Oldalas és dagadó"a 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 és 0210 12 19 alszámok alkalmazásában: a félsertés alsó részét jelenti, amely a comb és a lapocka között helyezkedik el, csontokkal együtt vagy kicsontozva, de a szalonnabőrrel és a fedőszalonnával együtt. g) "Szalonnás oldal"a 0210 19 10 alszám alkalmazásában: a sertés félteste fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és rekesz nélkül. h) "Spencer"a 0210 19 10 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal a comb nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva. ij) "Háromnegyed oldal"a 0210 19 20 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal az elülső rész nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva. k) "Középtest"a 0210 19 20 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal a comb és az elülső rész nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva. Ez az alszám tartalmazza a középtest részeit, ideértve a karaj-, tarja-, oldalas- és dagadószeleteket is. B. A Kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának f) alpontjában említett részből nyert nyesedék csak akkor tartozik ugyanezen alszám alá, ha tartalmazza a szalonnabőrt és a fedőszalonnát. Amennyiben a 0210 11 11 és a 0210 11 19, a 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 és 0210 19 60 alszámok alá tartozó részek szalonnás oldalból származnak, amelyből a Kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának g) alpontjában említett csontokat eltávolították, a vágás vonalának követnie kell azokat a vonalakat, amelyeket a Kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának b), c) és d) alpontjai határoznak meg; ezen részeknek minden esetben tartalmaznia kell a csontokat. C. A 0206 49 00 és 0210 99 49 alszámok tartalmazzák különösen a házisertés fejét vagy fél fejét, aggyal, tokával vagy nyelvvel és ezek részeivel együtt vagy azok nélkül. A fejet a félsertés többi részéről a következők szerint kell eltávolítani: - egy egyenes, a koponyával párhuzamos vágással, vagy - egy, a szemmagasságban a koponyával párhuzamos, és aztán ferdén a fej elülső része felé futó vágással, amelynek során a pofacsont a félsertéshez csatlakozik továbbra is. A pofák, az orrkorong és a fülek, csakúgy, mint a fejhús - különösen a fej hátulsó részén található -, a fej részének tekintendők. Az elülső rész kicsontozott húsa önmagában bemutatva (amely tartalmazza a tokát) jellemzői alapján a 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 vagy 0210 19 81 alszámok alá tartozhat. D. A 0209 10 11 és a 0209 10 19 alszámok alá tartozó "fedőszalonna"azt a zsírszövetet jelenti, amely a sertés bőre alatt halmozódik fel, és ahhoz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az állat mely részéről származik; a zsírszövet tömegének minden esetben meg kell haladnia a bőr tömegét. Ezen alszámok alá tartozik az a fedőszalonna is, amelyről a bőrt eltávolították. E. A 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 és 0210 19 60-0210 19 89 alszámok alatt azon termékeket, amelyekben a hús víz/fehérje aránya (nitrogéntartalom × 6,25) 2,8 vagy kevesebb, "szárítottnak vagy füstöltnek"kell tekinteni. A nitrogéntartalmat a 937-1978 ISO módszerrel kell megállapítani.

3. A. A 0204 vtsz. alkalmazásában a következő kifejezések az alábbiakat jelentik: a) "Egész juh vagy kecske"a 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 és 0204 50 51 alszámok alkalmazásában: az egész levágott állat testét jelenti kivéreztetve, kizsigerelve (kibelezve), és megnyúzva, amelyet fejjel vagy anélkül, lábbal vagy anélkül és más belsőségekkel vagy azok nélkül hoznak be. Ha fej nélkül hozzák be ezeket, a fejet a testtől a fejgyám-nyakszirti ízületnél kell elválasztani. Láb nélkül behozva a lábat az első, illetve a hátsó lábtőízületnél kell levágni. b) "Féljuh vagy -kecske"a 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 és 0204 50 51 alszámok alkalmazásában: olyan terméket jelent, amely a test szimmetrikus kettévágásával keletkezik, az összes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolya középpontján keresztül, valamint a szegycsont és az ülőfancsonti ízesülés középvonalán keresztül. c) "Rövid elülső negyed juh vagy kecske"a 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 és a 0204 50 53 alszámok alkalmazásában: az egész állat elülső részét jelenti a mellel együtt vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, a lapockát, a tarját és a középnyakat, a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, legalább öt, de legfeljebb hét pár teljes vagy részbordával. d) "Rövid elülső negyedek"a 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 és a 0204 50 53 alszámok alkalmazásában: a féltest elülső része értendő a mellel együtt vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, a lapockát, a tarját és a középnyakat, a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, legalább öt, de legfeljebb hét teljes vagy részbordával. e) "Bélszín és/vagy bestend"a 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 és a 0204 50 55 alszámok alkalmazásában: az egész állat testének megmaradó részét jelenti, miután a lábakat és a rövid elülső részeket eltávolították a vesékkel együtt vagy azok nélkül; a bélszínnek, miután leválasztották a bestendről, legalább öt ágyéki csigolyát kell tartalmaznia; a bestendnek, miután leválasztották a bélszínről, legalább öt pár teljes vagy részbordát kell tartalmaznia. f) "Bélszín és/vagy bestend"a 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 és a 0204 50 55 alszámok alkalmazásában: a féltest megmaradó része, miután a lábakat és a rövid elülső negyedeket eltávolították a vesével együtt vagy anélkül; a bélszínnek, miután leválasztották a bestendről, legalább öt ágyéki csigolyát kell tartalmaznia; a bestendnek, miután leválasztották a bélszínről, legalább öt teljes vagy részbordát kell tartalmaznia. g) "Lábak"a 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 és a 0204 50 59 alszámok alkalmazásában: az egész állat hátulsó része, amely tartalmazza az összes csontot és a lábakat és a gerincoszlopra merőlegesen van elvágva a hatodik ágyéki csigolyánál pont a csípő alatt, vagy a negyedik keresztcsigolyánál van elvágva a csípőn keresztül az ülőfancsonti ízesülés előtt. h) "Lábak"a 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 és a 0204 50 59 alszámok alkalmazásában: a féltest hátulsó része, amely az összes csontot tartalmazza, és a láb a gerincoszlopra merőlegesen van elvágva a hatodik ágyéki csigolyánál pontosan a csípő alatt, vagy a negyedik keresztcsigolyánál van elvágva a csípőn keresztül az ülőfancsonti ízesülés előtt. B. A Kiegészítő megjegyzések 3. A) pontjában szereplő teljes vagy elvágott bordák számának meghatározásánál csak azokat kell figyelembe venni, amelyek csatlakoznak a hátgerinchez.

4. Az alábbi kifejezések a következőket jelentik:

a) A "baromfirészek csonttal"a 0207 13 20-0207 13 60, a 0207 14 20-0207 14 60, a 0207 26 20-0207 26 70, a 0207 27 20-0207 27 70, a 0207 44 21-0207 44 61, a 0207 45 21-0207 45 61, a 0207 54 21-0207 54 61, a 0207 55 21-0207 55 61 és a 0207 60 21-0207 60 61 alszámok alkalmazásában: az azokban meghatározott baromfirész, az összes csontot beleértve.

Az a) pont alatt meghatározott olyan baromfirészek, melyeket részlegesen kicsontoztak, a 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 és a 0207 60 81 alszám alá tartoznak.

b) A "felezve"a 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 és a 0207 60 21 alszámok alkalmazásában: baromfi teste hosszában, a szegycsont és a hátgerinc közötti síkban félbevágva.

c) A "negyedelve"a 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 és a 0207 60 21 alszámok alkalmazásában: a félbevágott baromfitestből keresztirányú vágással nyert combnegyed vagy mellnegyed.

d) Az "egész szárny, a szárnyvéggel együtt is"a 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 és a 0207 60 31 alszámok alkalmazásában: a felkarcsontot, a sing- és az orsócsontot, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab. A szárnyvéget, a kéztőcsontokat is beleértve, el is távolíthatják róla. A vágásokat az ízületeknél kell végrehajtani.

e) A "mell"a 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 és a 0207 60 51 alszámok alkalmazásában: a szegycsontot és az annak két oldalán lévő bordákat, a mindezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab.

f) A "láb (comb)"a 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 és a 0207 60 61 alszámok alkalmazásában: a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfirész. A két vágást az ízületeknél kell elvégezni.

g) A "pulyka alsócomb"a 0207 26 60 és a 0207 27 60 alszámok alkalmazásában: a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.

h) A "pulykaláb az alsócomb kivételével"a 0207 26 70 és a 0207 27 70 alszámok alkalmazásában: a combcsontot és az azt körülvevő izomszövetet vagy a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.

ij) A "kacsa- vagy libakabát"a 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 és a 0207 55 71 alszámok alkalmazásában: a megkopasztott és teljesen kivéreztetett kacsa vagy liba fej vagy lábak nélkül, a testi csontok (mellcsontok, bordák, gerinc és keresztcsont) nélkül, de a combcsonttal, a sípcsonttal és a felkarcsonttal együtt.

5. Az ezen árucsoportba tartozó keverékekre alkalmazandó vámtétel a következő:

a) azoknál a keverékeknél, amelyekben valamelyik alkotórész legalább 90 tömegszázalékban van jelen, az erre az alkotórészre alkalmazandó vámtétel;

b) más keverékeknél az azon alkotórészre vonatkozó vámtétel, amelynek vámtétele a legmagasabb összegű.

6. a) A nyers, fűszerezett hús a 16. árucsoportba tartozik. A "fűszerezett hús"nyers hús, amelyet a teljes felületén vagy belsejében fűszerrel kezeltek, a fűszerezés lehet szabad szemmel látható vagy ízlelés útján egyértelműen megállapítható. b) A 0210 vtsz. alá tartozó termékek esetében a feldolgozás folyamán fűszerezett termék szintén ide sorolandó, feltéve, hogy a fűszerezés nem változtatta meg a termék jellegét.

7. A 0210 11-0210 93 alszámok alkalmazásában az "élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva vagy sós lében tartósítva"kifejezés olyan ehető húst, vágási mellékterméket és belsőséget jelent, amelynek minden része mélyen és egyenletesen sóval átitatott, és amelynek teljes sótartalma legalább 1,2 tömegszázalék, feltéve, hogy a termék hosszú távú tartósítását a sózás biztosítja. A 0210 99 alszám alkalmazásában az "élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva vagy sós lében tartósítva"kifejezés olyan ehető húst, vágási mellékterméket és belsőséget jelent, amelynek minden része mélyen és egyenletesen sóval átitatott, és amelynek teljes sótartalma legalább 1,2 tömegszázalék.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0201Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
0201 10 00– Egész és fél12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
0201 20– Másképpen darabolt, csonttal
0201 20 20– – „Kompenzált”negyedek12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
0201 20 30– – Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)
0201 20 50– – Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)
0201 20 90– – Más12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)
0201 30 00– Csont nélkül12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)
0202Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
0202 10 00– Egész és fél12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
0202 20– Másképpen darabolt, csonttal
0202 20 10– – „Kompenzált”negyedek12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
0202 20 30– – Elülső negyedek egyben vagy darabolva12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)
0202 20 50– – Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)
0202 20 90– – Más12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)
0202 30– Csont nélkül
0202 30 10– – Elülső negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva; „kompenzált”negyedek két részben, amelyből az egyik az elülső negyedet tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)
0202 30 50– – Lapocka és szegy (17)12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)
0202 30 90– – Más12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)
0203Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
– Frissen vagy hűtve
0203 11– – Egész és fél
0203 11 10– – – Házi sertésből53,6 €/100 kg/net (10)
0203 11 90– – – Másmentes
0203 12– – Comb, lapocka és részei csonttal
– – – Házi sertésből
0203 12 11– – – – Comb és részei77,8 €/100 kg/net (10)
0203 12 19– – – – Lapocka és részei60,1 €/100 kg/net (10)
0203 12 90– – – Másmentes
0203 19– – Más
– – – Házi sertésből
0203 19 11– – – – Elülső részek60,1 €/100 kg/net (10)
0203 19 13– – – – Tarja, karaj és részei, csonttal86,9 €/100 kg/net (10)
0203 19 15– – – – Oldalas és dagadó és részei46,7 €/100 kg/net (10)
– – – – Más részek
0203 19 55– – – – – Csont nélkül86,9 €/100 kg/net (10)
0203 19 59– – – – – Más86,9 €/100 kg/net (10)
0203 19 90– – – Másmentes
– Fagyasztva
0203 21– – Egész és fél
0203 21 10– – – Házi sertésből53,6 €/100 kg/net (10)
0203 21 90– – – Másmentes
0203 22– – Comb, lapocka és részei, csonttal
– – – Házi sertésből
0203 22 11– – – – Comb és részei77,8 €/100 kg/net (10)
0203 22 19– – – – Lapocka és részei60,1 €/100 kg/net (10)
0203 22 90– – – Másmentes
0203 29– – Más
– – – Házi sertésből
0203 29 11– – – – Elülső részek60,1 €/100 kg/net (10)
0203 29 13– – – – Tarja, karaj és részei, csonttal86,9 €/100 kg/net (10)
0203 29 15– – – – Oldalas és dagadó és részei46,7 €/100 kg/net (10)
– – – – Más
0203 29 55– – – – – Csont nélkül86,9 €/100 kg/net (10)
0203 29 59– – – – – Más86,9 €/100 kg/net (10)
0203 29 90– – – Másmentes
0204Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
0204 10 00– Egész és félbárány frissen vagy hűtve12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)
– Más juhhús frissen vagy hűtve
0204 21 00– – Egész és fél12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)
0204 22– – Másképpen darabolt, csonttal
0204 22 10– – – Rövid elülső negyed12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)
0204 22 30– – – Bélszín és/vagy bestend12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)
0204 22 50– – – Láb12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
0204 22 90– – – Más12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
0204 23 00– – Csont nélkül12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)
0204 30 00– Egész és félbárány fagyasztva12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)
– Más juhhús fagyasztva
0204 41 00– – Egész és fél12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)
0204 42– – Másképpen darabolt, csonttal
0204 42 10– – – Rövid elülső negyed12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)
0204 42 30– – – Bélszín és/vagy bestend12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)
0204 42 50– – – Láb12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
0204 42 90– – – Más12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
0204 43– – Csont nélkül
0204 43 10– – – Bárányból12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)
0204 43 90– – – Más12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)
0204 50– Kecskehús
– – Frissen vagy hűtve
0204 50 11– – – Egész és fél12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)
0204 50 13– – – Rövid elülső negyed12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)
0204 50 15– – – Bélszín és/vagy bestend12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)
0204 50 19– – – Láb12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
– – – Más
0204 50 31– – – – Csonttal, darabolva12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
0204 50 39– – – – Csont nélkül, darabolva12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)
– – Fagyasztva
0204 50 51– – – Egész és fél12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)
0204 50 53– – – Rövid elülső negyed12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)
0204 50 55– – – Bélszín és/vagy bestend12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)
0204 50 59– – – Láb12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
– – – Más
0204 50 71– – – – Csonttal, darabolva12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
0204 50 79– – – – Csont nélkül, darabolva12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)
0205 00Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva
0205 00 20– Frissen vagy hűtve5,1
0205 00 80– Fagyasztva5,1
0206Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva
0206 10– Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve
0206 10 10– – Gyógyászati termékek gyártására (12)mentes
– – Más
0206 10 95– – – Rekeszizom (koronahús) és rekeszizom-hártya12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)
0206 10 98– – – Másmentes
– Szarvasmarhafélékből fagyasztva
0206 21 00– – Nyelvmentes
0206 22 00– – Májmentes
0206 29– – Más
0206 29 10– – – Gyógyászati termékek gyártására (12)mentes
– – – Más
0206 29 91– – – – Rekeszizom (koronahús) és rekeszizom-hártya12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)
0206 29 99– – – – Másmentes
0206 30 00– Sertésből frissen vagy hűtvementes
– Sertésből fagyasztva
0206 41 00– – Májmentes
0206 49 00– – Másmentes
0206 80– Más frissen vagy hűtve
0206 80 10– – Gyógyászati termékek gyártására (12)mentes
– – Más
0206 80 91– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből6,4
0206 80 99– – – Juhból és kecskébőlmentes
0206 90– Más fagyasztva
0206 90 10– – Gyógyászati termékek gyártására (12)mentes
– – Más
0206 90 91– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből6,4
0206 90 99– – – Juhból és kecskébőlmentes
0207A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
– Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból
0207 11– – Nem darabolt, frissen vagy hűtve
0207 11 10– – – Tisztított és belezett, fejjel és lábbal, ún. „83 %-os csirke”26,2 €/100 kg/net (10)
0207 11 30– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”29,9 €/100 kg/net (10)
0207 11 90– – – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva32,5 €/100 kg/net (10)
0207 12– – Nem darabolt, fagyasztva
0207 12 10– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”29,9 €/100 kg/net (10)
0207 12 90– – – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva32,5 €/100 kg/net (10)
0207 13– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve
– – – Darabok
0207 13 10– – – – Csont nélkül102,4 €/100 kg/net (10)
– – – – Csonttal
0207 13 20– – – – – Felezve vagy negyedelve35,8 €/100 kg/net (10)
0207 13 30– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net (10)
0207 13 40– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net (10)
0207 13 50– – – – – Mell és részei60,2 €/100 kg/net (10)
0207 13 60– – – – – Láb és részei46,3 €/100 kg/net (10)
0207 13 70– – – – – Más100,8 €/100 kg/net (10)
– – – Vágási melléktermékek és belsőségek
0207 13 91– – – – Máj6,4
0207 13 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
0207 14– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva
– – – Darabok
0207 14 10– – – – Csont nélkül102,4 €/100 kg/net (10)
– – – – Csonttal
0207 14 20– – – – – Felezve vagy negyedelve35,8 €/100 kg/net (10)
0207 14 30– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net (10)
0207 14 40– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net (10)
0207 14 50– – – – – Mell és részei60,2 €/100 kg/net (10)
0207 14 60– – – – – Láb és részei46,3 €/100 kg/net (10)
0207 14 70– – – – – Más100,8 €/100 kg/net (10)
– – – Vágási melléktermékek és belsőségek
0207 14 91– – – – Máj6,4
0207 14 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
– Pulykából
0207 24– – Nem darabolva, frissen vagy hűtve
0207 24 10– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „80 %-os pulyka”34 €/100 kg/net (10)
0207 24 90– – – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva37,3 €/100 kg/net (10)
0207 25– – Nem darabolva, fagyasztva
0207 25 10– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, az ún. „80 %-os pulyka”34 €/100 kg/net (10)
0207 25 90– – – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, az ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva37,3 €/100 kg/net (10)
0207 26– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve
– – – Darabok
0207 26 10– – – – Csont nélkül85,1 €/100 kg/net (10)
– – – – Csonttal
0207 26 20– – – – – Felezve vagy negyedelve41 €/100 kg/net (10)
0207 26 30– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net (10)
0207 26 40– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net (10)
0207 26 50– – – – – Mell és részei67,9 €/100 kg/net (10)
– – – – – Láb és részei
0207 26 60– – – – – – Alsócomb és részei25,5 €/100 kg/net (10)
0207 26 70– – – – – – Más46 €/100 kg/net (10)
0207 26 80– – – – – Más83 €/100 kg/net (10)
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek
0207 26 91– – – – Máj6,4
0207 26 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
0207 27– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva
– – – Darabok
0207 27 10– – – – Csont nélkül85,1 €/100 kg/net (10)
– – – – Csonttal
0207 27 20– – – – – Felezve vagy negyedelve41 €/100 kg/net (10)
0207 27 30– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net (10)
0207 27 40– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net (10)
0207 27 50– – – – – Mell és részei67,9 €/100 kg/net (10)
– – – – – Láb és részei
0207 27 60– – – – – – Comb és részei25,5 €/100 kg/net (10)
0207 27 70– – – – – – Más46 €/100 kg/net (10)
0207 27 80– – – – – Más83 €/100 kg/net (10)
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek
0207 27 91– – – – Máj6,4
0207 27 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
– Kacsából
0207 41– – Nem darabolva, frissen vagy hűtve
0207 41 20– – – Tisztított, kivérzett, belezett, de nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „85 %-os kacsa”38 €/100 kg/net
0207 41 30– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”46,2 €/100 kg/net
0207 41 80– – – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63 %-os kacsa”, vagy más módon bemutatva51,3 €/100 kg/net
0207 42– – Nem darabolva, fagyasztva
0207 42 30– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”46,2 €/100 kg/net
0207 42 80– – – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63 %-os kacsa”, vagy más módon bemutatva51,3 €/100 kg/net
0207 43 00– – Hízott máj frissen vagy hűtvementes
0207 44– – Más frissen vagy hűtve
– – – Darabok
0207 44 10– – – – Csont nélkül128,3 €/100 kg/net
– – – – Csonttal
0207 44 21– – – – – Felezve vagy negyedelve56,4 €/100 kg/net
0207 44 31– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net
0207 44 41– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net
0207 44 51– – – – – Mell és részei115,5 €/100 kg/net
0207 44 61– – – – – Láb és részei46,3 €/100 kg/net
0207 44 71– – – – – Kacsakabát66 €/100 kg/net
0207 44 81– – – – – Más123,2 €/100 kg/net
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek
0207 44 91– – – – Máj, a hízott máj kivételével6,4
0207 44 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
0207 45– – Más fagyasztva
– – – Darabok
0207 45 10– – – – Csont nélkül128,3 €/100 kg/net
– – – – Csonttal
0207 45 21– – – – – Felezve vagy negyedelve56,4 €/100 kg/net
0207 45 31– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net
0207 45 41– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net
0207 45 51– – – – – Mell és részei115,5 €/100 kg/net
0207 45 61– – – – – Láb és részei46,3 €/100 kg/net
0207 45 71– – – – – Kacsakabát66 €/100 kg/net
0207 45 81– – – – – Más123,2 €/100 kg/net
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek
– – – – Máj
0207 45 93– – – – – Hízott májmentes
0207 45 95– – – – – Más6,4
0207 45 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
– Libából
0207 51– – Nem darabolva, frissen vagy hűtve
0207 51 10– – – Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82 %-os liba”45,1 €/100 kg/net
0207 51 90– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75 %-os liba”, vagy más módon bemutatva48,1 €/100 kg/net
0207 52– – Nem darabolva, fagyasztva
0207 52 10– – – Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82 %-os liba”45,1 €/100 kg/net
0207 52 90– – – Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75 %-os liba”, vagy más módon bemutatva48,1 €/100 kg/net
0207 53 00– – Hízott máj frissen vagy hűtvementes
0207 54– – Más frissen vagy hűtve
– – – Darabok
0207 54 10– – – – Csont nélkül110,5 €/100 kg/net
– – – – Csonttal
0207 54 21– – – – – Felezve vagy negyedelve52,9 €/100 kg/net
0207 54 31– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net
0207 54 41– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net
0207 54 51– – – – – Mell és részei86,5 €/100 kg/net
0207 54 61– – – – – Láb és részei69,7 €/100 kg/net
0207 54 71– – – – – Libakabát66 €/100 kg/net
0207 54 81– – – – – Más123,2 €/100 kg/net
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek
0207 54 91– – – – Máj, a hízott máj kivételével6,4
0207 54 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
0207 55– – Más fagyasztva
– – – Darabok
0207 55 10– – – – Csont nélkül110,5 €/100 kg/net
– – – – Csonttal
0207 55 21– – – – – Felezve vagy negyedelve52,9 €/100 kg/net
0207 55 31– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net
0207 55 41– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net
0207 55 51– – – – – Mell és részei86,5 €/100 kg/net
0207 55 61– – – – – Láb és részei69,7 €/100 kg/net
0207 55 71– – – – – Libakabát66 €/100 kg/net
0207 55 81– – – – – Más123,2 €/100 kg/net
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek
– – – – Máj
0207 55 93– – – – – Hízott májmentes
0207 55 95– – – – – Más6,4
0207 55 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
0207 60– Gyöngytyúkból
0207 60 05– – Nem darabolva, frissen, hűtve vagy fagyasztva49,3 €/100 kg/net
– – Más frissen, hűtve vagy fagyasztva
– – – Darabok
0207 60 10– – – – Csont nélkül128,3 €/100 kg/net
– – – – Csonttal
0207 60 21– – – – – Felezve vagy negyedelve54,2 €/100 kg/net
0207 60 31– – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül26,9 €/100 kg/net
0207 60 41– – – – – Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég18,7 €/100 kg/net
0207 60 51– – – – – Mell és részei115,5 €/100 kg/net
0207 60 61– – – – – Láb és részei46,3 €/100 kg/net
0207 60 81– – – – – Más123,2 €/100 kg/net
– – – Vágási melléktermékek, belsőségek
0207 60 91– – – – Máj6,4
0207 60 99– – – – Más18,7 €/100 kg/net
0208Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva
0208 10– Házi, üregi vagy mezei nyúlból
0208 10 10– – Házi nyúlból6,4
0208 10 90– – Másmentes
0208 30 00– Főemlősökből9
0208 40– Bálnából, delfinből és barnadelfinből (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősből); lamantinból és dugongból (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősből); fókából, oroszlánfókából és rozmárból (az úszólábúak [Pinnipedia] alrendjébe tartozó emlősből)
0208 40 10– – Bálnahús6,4
0208 40 20– – Fókahús6,4
0208 40 80– – Más9
0208 50 00– Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)9
0208 60 00– Tevéből és más tevefélékből (Camelidae)9
0208 90– Más
0208 90 10– – Házi galambból6,4
0208 90 30– – Vadból, kivéve az üregi vagy mezei nyulatmentes
0208 90 60– – Rénszarvasból9
0208 90 70– – Békacomb6,4
0208 90 98– – Más9
0209Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0209 10– Sertésből
– – Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna)
0209 10 11– – – Frissen, hűtve, fagyasztva, sózva vagy sós lében tartósítva21,4 €/100 kg/net
0209 10 19– – – Szárítva vagy füstölve23,6 €/100 kg/net
0209 10 90– – Sertészsiradék, a 0209 10 11 vagy a 0209 10 19 alszám alá tartozó kivételével12,9 €/100 kg/net
0209 90 00– Más41,5 €/100 kg/net
0210Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből
– Sertéshús
0210 11– – Sonka, lapocka és részei csonttal
– – – Házi sertésből
– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva
0210 11 11– – – – – Sonka és részei77,8 €/100 kg/net
0210 11 19– – – – – Lapocka és részei60,1 €/100 kg/net
– – – – Szárítva vagy füstölve
0210 11 31– – – – – Sonka és részei151,2 €/100 kg/net
0210 11 39– – – – – Lapocka és részei119 €/100 kg/net
0210 11 90– – – Más15,4
0210 12– – Oldalas és dagadó és részei
– – – Házi sertésből
0210 12 11– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva46,7 €/100 kg/net
0210 12 19– – – – Szárítva vagy füstölve77,8 €/100 kg/net
0210 12 90– – – Más15,4
0210 19– – Más
– – – Házi sertésből
– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva
0210 19 10– – – – – Szalonnás oldal vagy spencer68,7 €/100 kg/net
0210 19 20– – – – – Háromnegyed oldal vagy középtest75,1 €/100 kg/net
0210 19 30– – – – – Elülső részek60,1 €/100 kg/net
0210 19 40– – – – – Tarja, karaj és részei86,9 €/100 kg/net
0210 19 50– – – – – Más86,9 €/100 kg/net
– – – – Szárítva vagy füstölve
0210 19 60– – – – – Elülső részek119 €/100 kg/net
0210 19 70– – – – – Tarja, karaj és részei149,6 €/100 kg/net
– – – – – Más
0210 19 81– – – – – – Csont nélkül151,2 €/100 kg/net
0210 19 89– – – – – – Más151,2 €/100 kg/net
0210 19 90– – – Más15,4
0210 20– Szarvasmarhafélék húsa
0210 20 10– – Csonttal15,4 + 265,2 €/100 kg/net
0210 20 90– – Csont nélkül15,4 + 303,4 €/100 kg/net
– Más, beleértve a húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas lisztet és őrleményt is
0210 91 00– – Főemlősökből15,4
0210 92– – Bálnából, delfinből és barnadelfinből (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősből); lamantinból és dugongból (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősből); fókából, oroszlánfókából és rozmárból (az úszólábúak [Pinnipedia] alrendjébe tartozó emlősből)
0210 92 10– – – Bálnából, delfinből és barnadelfinből (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősből); lamantinból és dugongból (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősből)15,4
– – – Más
0210 92 91– – – – Hús130 €/100 kg/net
0210 92 92– – – – Vágási melléktermék és belsőség15,4
0210 92 99– – – – Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény15,4 + 303,4 €/100 kg/net
0210 93 00– – Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)15,4
0210 99– – Más
– – – Hús
0210 99 10– – – – Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva6,4
– – – – Juhból és kecskéből
0210 99 21– – – – – Csonttal222,7 €/100 kg/net
0210 99 29– – – – – Csont nélkül311,8 €/100 kg/net
0210 99 31– – – – Rénszarvasból15,4
0210 99 39– – – – Más130 €/100 kg/net (10)
– – – Vágási melléktermék és belsőség
– – – – Házisertésből
0210 99 41– – – – – Máj64,9 €/100 kg/net
0210 99 49– – – – – Más47,2 €/100 kg/net
– – – – Szarvasmarhafélékből
0210 99 51– – – – – Rekeszizom (koronahús) és rekeszizom-hártya15,4 + 303,4 €/100 kg/net
0210 99 59– – – – – Más12,8
– – – – Más
– – – – – Baromfimáj
0210 99 71– – – – – – Hízott liba- vagy kacsamáj, sózva vagy sós lében tartósítvamentes
0210 99 79– – – – – – Más6,4
0210 99 85– – – – – Más15,4
0210 99 90– – – Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3. ÁRUCSOPORT

HALAK ÉS RÁKFÉLÉK, PUHATESTŰ ÉS MÁS GERINCTELEN VÍZIÁLLATOK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 0106 vtsz. alá tartozó emlősök;

b) a 0106 vtsz. alá tartozó emlősök húsa (0208 vagy 0210 vtsz.);

c) a fajtája vagy állapota miatt emberi fogyasztásra nem szokásos vagy alkalmatlan nem élő hal (beleértve a halmájat, halikrát és haltejet is) vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat (5. árucsoport); emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, őrlemény vagy labdacs halból vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból (2301 vtsz.); vagy

d) kaviár vagy a haltojásból készített kaviárpótló (1604 vtsz.).

2. Ebben az árucsoportban a "labdacs (pellet)"meghatározás olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül vagy kis mennyiségű kötőanyag hozzáadásával sajtoltak össze.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 0305 32 11 és a 0305 32 19 alszám alkalmazásában a legalább 12 tömegszázalék összes sótartalommal rendelkező, további ipari feldolgozás nélkül emberi fogyasztásra alkalmas tőkehalfilé (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) sózott halnak minősül.

A 12 tömegszázalék összes sótartalmat el nem érő fagyasztott tőkehalfilét azonban a 0304 71 10 és 0304 71 90 alszám alá kell sorolni, amennyiben a tényleges és tartós konzerválást alapvetően a fagyasztás biztosítja.

2. A harmadik albekezdésben hivatkozott alszámok alkalmazásában a "filé"kifejezés magában foglalja a "loin (törzsrész)"-t, vagyis a hal felső vagy alsó részét, jobb vagy bal oldalát alkotó húsrostokat(-csíkokat), amennyiben a fejet, a beleket, az úszókat (a hátúszó, a farok alatti úszó, a farokúszó, a hasúszó, a mellúszó) és a csontokat (a gerincoszlopot vagy hátgerinc-csontot, a hasi- vagy bordacsontokat, kopoltyú(hörgő)- vagy kengyelcsontokat stb.) eltávolították. Az ilyen termékek filéként történő besorolását nem érinti a felaprításuk, amennyiben ezek a darabok bizonyíthatóan filéből származnak. Az első két albekezdés rendelkezései az alábbi halakra vonatkoznak:

a) a 0304 49 90 és 0304 87 00 alszámok alá tartozó tonhal (a Thunnus nemből);

b) a 0304 45 00 és 0304 84 00 alszámok alá tartozó kardhal (Xiphias gladius);

c) a 0304 49 90 és 0304 89 90 alszámok alá tartozó vitorláskardoshal-félék (marlin, sailfish, spearfish) és nyársorrú hal (az Istiophoridae családból);

d) a 0304 47 90 és 0304 88 19 alszámok alá tartozó óceáni cápák (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, vagy az Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae és Isuridae családból).

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0301Élő hal
– Díszhal
0301 11 00– – Édesvízi halmentes
0301 19 00– – Más7,5
– Más élő hal
0301 91– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)
0301 91 10– – – Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból8
0301 91 90– – – Más12
0301 92– – Angolna (Anguilla spp.)
0301 92 10– – – 12 cm-nél kisebb hosszúságúmentes
0301 92 30– – – Legalább 12 cm, de 20 cm-nél kisebb hosszúságúmentes
0301 92 90– – – Legalább 20 cm hosszúságúmentes
0301 93 00– – Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)8
0301 94– – Atlanti-óceáni és csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0301 94 10– – – Atlanti-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)16
0301 94 90– – – Csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis)16
0301 95 00– – Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)16
0301 99– – Más
– – – Édesvízi hal
0301 99 11– – – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho)2
0301 99 17– – – – Más8
0301 99 85– – – Más16
0302Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
– Lazacfélék (Salmonidae), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0302 11– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)
0302 11 10– – – Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból8
0302 11 20– – – Oncorhynchus mykiss fajból kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt, egyenként több mint 1,2 kg tömegű vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül, egyenként több mint 1 kg tömegű12
0302 11 80– – – Más12
0302 13 00– – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus)2
0302 14 00– – Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho)2
0302 19 00– – Más8
– Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0302 21– – Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302 21 10– – – Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)8
0302 21 30– – – Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)8
0302 21 90– – – Csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus stenolepis)15
0302 22 00– – Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)7,5
0302 23 00– – Nyelvhal (Solea spp.)15
0302 24 00– – Óriás rombuszhal (Psetta maxima)15
0302 29– – Más
0302 29 10– – – Rombuszhal (Lepidorhombus spp.)15
0302 29 80– – – Más15
– Tonhal (a Thunnus nemből), csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus[Katsuwonus] pelamis), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0302 31– – Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)
0302 31 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 31 90– – – Más22
0302 32– – Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)
0302 32 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 32 90– – – Más22
0302 33– – Csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó
0302 33 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 33 90– – – Más22
0302 34– – Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)
0302 34 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 34 90– – – Más22
0302 35– – Atlanti-óceáni és csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Atlanti-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)
0302 35 11– – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 35 19– – – – Más22
– – – Csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis)
0302 35 91– – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 35 99– – – – Más22
0302 36– – Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)
0302 36 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 36 90– – – Más22
0302 39– – Más
0302 39 20– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 39 80– – – Más22
– Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), szardella (Engraulis spp.), szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), sprotni (brisling) (Sprattus sprattus), makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indiai makréla (Rastrelliger spp.), spanyol makréla (Scomberomorus spp.), fattyúmakréla (Trachurus spp.), jakabhal (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), ezüst fedőhal (Pampus spp.), makrélacsuka (Cololabis saira), decapterus (Decapterus spp.), csuklyás hal (Mallotus villosus), kardhal (Xiphias gladius), keleti kis tonhal (Euthynnus affinis), bonitó (Sarda spp.), vitorláskardoshal-félék (marlin, sailfish, spearfish) (Istiophoridae), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0302 41 00– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)(19)
0302 42 00– – Szardella (Engraulis spp.)15
0302 43– – Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), sprotni (brisling) (Sprattus sprattus)
0302 43 10– – – Szardínia a Sardina pilchardus fajból23
0302 43 30– – – Szardínia a Sardinops nemből; szardinella (Sardinella spp.)15
0302 43 90– – – Sprotni (brisling) (Sprattus sprattus)(20)
0302 44 00– – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)(21)
0302 45– – Fattyúmakréla (Trachurus spp.)
0302 45 10– – – Atlanti-óceáni fattyúmakréla (Trachurus trachurus)15
0302 45 30– – – Chilei fattyúmakréla (Trachurus murphyi)15
0302 45 90– – – Más15
0302 46 00– – Cobia (Rachycentron canadum)15
0302 47 00– – Kardhal (Xiphias gladius)15
0302 49– – Más
– – – Keleti kis tonhal (Euthynnus affinis)
0302 49 11– – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 49 19– – – – Más22
0302 49 90– – – Más15
– A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0302 51– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0302 51 10– – – A Gadus morhua fajból12
0302 51 90– – – Más12
0302 52 00– – Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)7,5
0302 53 00– – Fekete tőkehal (Pollachius virens)7,5
0302 54– – Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal
0302 54 11– – – – Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)15
0302 54 15– – – – Déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis)15
0302 54 19– – – – Más15 (10)
0302 54 90– – – Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal15
0302 55 00– – Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)7,5
0302 56 00– – Kék tőkehal (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)7,5
0302 59– – Más
0302 59 10– – – Sarki tőkehal (Boreogadus saida)12
0302 59 20– – – Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)7,5
0302 59 30– – – Sávos tőkehal (Pollachius pollachius)7,5
0302 59 40– – – Gadóchal (Molva spp.)7,5
0302 59 90– – – Más15
– Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0302 71 00– – Tilápia (Oreochromis spp.)8
0302 72 00– – Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)8
0302 73 00– – Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)8
0302 74 00– – Angolna (Anguilla spp.)mentes
0302 79 00– – Más8
– Más hal, a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0302 81– – Macskacápa és más cápa
0302 81 15– – – Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)6
0302 81 30– – – Heringcápa (Lamna nasus)8
0302 81 40– – – Kékcápa (Prionace glauca)8
0302 81 80– – – Más8
0302 82 00– – Valódi rájafélék (Rajidae)15
0302 83 00– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)15
0302 84– – Tengeri sügérfélék (Dicentrarchus spp.)
0302 84 10– – – Farkassügér (Dicentrarchus labrax)15
0302 84 90– – – Más15
0302 85– – Tengeri durbincsfélék (Sparidae)
0302 85 10– – – Dentex dentex vagy Pagellus spp. fajból15
0302 85 30– – – Aranydurbincs (Sparus aurata)15
0302 85 90– – – Más15
0302 89– – Más
0302 89 10– – – Édesvízi hal8
– – – Más
– – – – Az Euthynnus nemhez tartozó hal a 0302 33 alszám alá tartozó csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus]pelamis), valamint a 0302 49 alszám alá tartozó keleti kis tonhal ( Euthynnus affinis) kivételével
0302 89 21– – – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0302 89 29– – – – – Más22
– – – – Vörös álsügér (Sebastes spp.)
0302 89 31– – – – – A Sebastes marinus fajból7,5
0302 89 39– – – – – Más7,5
0302 89 40– – – – Aranyosfejű hal (Brama spp.)15
0302 89 50– – – – Ördöghal (Lophius spp.)15
0302 89 60– – – – Tengeri angolna (Genypterus blacodes)7,5
0302 89 90– – – – Más15
– Halmáj, halikra, haltej, uszony, fej, farok, úszóhólyag és más élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség
0302 91 00– – Halmáj, halikra és haltej10
0302 92 00– – Cápauszony8
0302 99 00– – Más10
0303Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével
– Lazacfélék (Salmonidae), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0303 11 00– – Vörös lazac (Oncorhynchus nerka)2
0303 12 00– – Más csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus)2
0303 13 00– – Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho)2
0303 14– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)
0303 14 10– – – Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból9
0303 14 20– – – Oncorhynchus mykiss fajból kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt, egyenként több mint 1,2 kg tömegű, vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül, egyenként több mint 1 kg tömegű12
0303 14 90– – – Más12
0303 19 00– – Más9 (10)
– Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0303 23 00– – Tilápia (Oreochromis spp.)8
0303 24 00– – Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)8
0303 25 00– – Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)8
0303 26 00– – Angolna (Anguilla spp.)mentes
0303 29 00– – Más8
– Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0303 31– – Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303 31 10– – – Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)7,5
0303 31 30– – – Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)7,5
0303 31 90– – – Csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus stenolepis)15
0303 32 00– – Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)15
0303 33 00– – Nyelvhal (Solea spp.)7,5
0303 34 00– – Óriás rombuszhal (Psetta maxima)15
0303 39– – Más
0303 39 10– – – Érdes lepényhal (Platichthys flesus)7,5
0303 39 30– – – A Rhombosolea nemhez tartozó hal7,5
0303 39 50– – – A Pelotreis flavilatus vagy a Peltorhamphus novaezelandiae fajhoz tartozó hal7,5
0303 39 85– – – Más15
– Tonhal (a Thunnus nemből), csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus[Katsuwonus] pelamis), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0303 41– – Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)
0303 41 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 41 90– – – Más22
0303 42– – Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)
0303 42 20– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához20 (18) (10)
0303 42 90– – – Más22
0303 43– – Csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó
0303 43 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 43 90– – – Más22
0303 44– – Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)
0303 44 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 44 90– – – Más22
0303 45– – Atlanti-óceáni és csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Atlanti-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)
0303 45 12– – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 45 18– – – – Más22
– – – Csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis)
0303 45 91– – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 45 99– – – – Más22
0303 46– – Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)
0303 46 10– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 46 90– – – Más22
0303 49– – Más
0303 49 20– – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 49 85– – – Más22
– Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), szardella (Engraulis spp.), szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), sprotni (brisling) (Sprattus sprattus), makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indiai makréla (Rastrelliger spp.), spanyol makréla (Scomberomorus spp.), fattyúmakréla (Trachurus spp.), jakabhal (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), ezüst fedőhal (Pampus spp.), makrélacsuka (Cololabis saira), decapterus (Decapterus spp.), csuklyás hal (Mallotus villosus), kardhal (Xiphias gladius), keleti kis tonhal (Euthynnus affinis), bonitó (Sarda spp.), vitorláskardoshal-félék (marlin, sailfish, spearfish) (Istiophoridae), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0303 51 00– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)(19)
0303 53– – Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), sprotni (brisling) (Sprattus sprattus)
0303 53 10– – – A Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia23
0303 53 30– – – A Sardinops nemhez tartozó szardínia; szardinella (Sardinella spp.)15
0303 53 90– – – Sprotni (brisling) (Sprattus sprattus)(20)
0303 54– – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303 54 10– – – Scomber scombrus vagy Scomber japonicus fajból(21)
0303 54 90– – – Scomber australasicus fajból15
0303 55– – Fattyúmakréla (Trachurus spp.)
0303 55 10– – – Atlanti-óceáni fattyúmakréla (Trachurus trachurus)15
0303 55 30– – – Chilei fattyúmakréla (Trachurus murphyi)15
0303 55 90– – – Más15
0303 56 00– – Cobia (Rachycentron canadum)15
0303 57 00– – Kardhal (Xiphias gladius)7,5
0303 59– – Más
0303 59 10– – – Ajóka (szardella) (Engraulis spp.)15
– – – Keleti kis tonhal (Euthynnus affinis)
0303 59 21– – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 59 29– – – – Más22
0303 59 90– – – Más15
– A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0303 63– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0303 63 10– – – A Gadus morhua fajból12
0303 63 30– – – A Gadus ogac fajból12
0303 63 90– – – A Gadus macrocephalus fajból12
0303 64 00– – Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)7,5
0303 65 00– – Fekete tőkehal (Pollachius virens)7,5
0303 66– – Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal
0303 66 11– – – – Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)15
0303 66 12– – – – Argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal (Merluccius hubbsi)15
0303 66 13– – – – Déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis)15
0303 66 19– – – – Más15 (10)
0303 66 90– – – Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal15
0303 67 00– – Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)15
0303 68– – Kék tőkehal (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0303 68 10– – – Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou)7,5
0303 68 90– – – Déli kék tőkehal (Micromesistius australis)7,5
0303 69– – Más
0303 69 10– – – Sarki tőkehal (Boreogadus saida)12
0303 69 30– – – Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)7,5
0303 69 50– – – Sávos tőkehal (Pollachius pollachius)15
0303 69 70– – – Kék gránátoshal (Macruronus novaezelandiae)7,5
0303 69 80– – – Gadóchal (Molva spp.)7,5
0303 69 90– – – Más15
– Más hal, a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0303 81– – Macskacápa és más cápa
0303 81 15– – – Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)6
0303 81 30– – – Heringcápa (Lamna nasus)8
0303 81 40– – – Kékcápa (Prionace glauca)8
0303 81 90– – – Más8
0303 82 00– – Valódi rájafélék (Rajidae)15
0303 83 00– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)15
0303 84– – Tengeri sügérfélék (Dicentrarchus spp.)
0303 84 10– – – Farkassügér (Dicentrarchus labrax)15
0303 84 90– – – Más15
0303 89– – Más
0303 89 10– – – Édesvízi hal8
– – – Más
– – – – Az Euthynnus nemhez tartozó halak a 0303 43 alszám alá tartozó csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus]pelamis), valamint a 0303 59 alszám alá tartozó keleti kis tonhal (Euthynnus affinis) kivételével
0303 89 21– – – – – Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához22 (18) (10)
0303 89 29– – – – – Más22
– – – – Vörös álsügér (Sebastes spp.)
0303 89 31– – – – – A Sebastes marinus fajból7,5
0303 89 39– – – – – Más7,5
0303 89 40– – – – Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal(22)
0303 89 50– – – – Durbincs (Dentex dentex, Pagellus spp.)15
0303 89 55– – – – Aranydurbincs (Sparus aurata)15
0303 89 60– – – – Aranyosfejű hal (Brama spp.)15
0303 89 65– – – – Ördöghal (Lophius spp.)15
0303 89 70– – – – Tengeri angolna (Genypterus blacodes)7,5
0303 89 90– – – – Más15
– Halmáj, halikra, haltej, uszony, fej, farok, úszóhólyag és más élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség
0303 91– – Halmáj, halikra és haltej
0303 91 10– – – DNS vagy protamin-szulfát előállításához használt kemény és lágy halikra (12)mentes
0303 91 90– – – Más10
0303 92 00– – Cápauszony8
0303 99 00– – Más10
0304Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva
– Halfilé, frissen vagy hűtve, tilápiából (Oreochromis spp.), harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobramaspp.), angolnából (Anguilla spp.), nílusi sügérből (Lates niloticus) és kígyófejű halból (Channa spp.)
0304 31 00– – Tilápia (Oreochromis spp.)9
0304 32 00– – Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)9
0304 33 00– – Nílusi sügér (Lates niloticus)9
0304 39 00– – Más9
– Halfilé más halból, frissen vagy hűtve
0304 41 00– – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho)2
0304 42– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)
0304 42 10– – – Oncorhynchus mykiss fajból, egyenként több mint 400 g tömegű12
0304 42 50– – – Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból9
0304 42 90– – – Más12
0304 43 00– – Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae)18
0304 44– – A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak
0304 44 10– – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és sarki tőkehal (Boreogadus saida)18
0304 44 30– – – Fekete tőkehal (Pollachius virens)18
0304 44 90– – – Más18
0304 45 00– – Kardhal (Xiphias gladius)18
0304 46 00– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)18
0304 47– – Macskacápa és más cápa
0304 47 10– – – Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)18
0304 47 20– – – Heringcápa (Lamna nasus)18
0304 47 30– – – Kékcápa (Prionace glauca)18
0304 47 90– – – Más18
0304 48 00– – Valódi rájafélék (Rajidae)18
0304 49– – Más
0304 49 10– – – Édesvízi hal9
– – – Más
0304 49 50– – – – Vörös álsügér (Sebastes spp.)18
0304 49 90– – – – Más18
– Más frissen vagy hűtve
0304 51 00– – Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)8
0304 52 00– – Lazacfélék (Salmonidae)8
0304 53 00– – A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak15
0304 54 00– – Kardhal (Xiphias gladius)15
0304 55 00– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)15
0304 56– – Macskacápa és más cápa
0304 56 10– – – Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)15
0304 56 20– – – Heringcápa (Lamna nasus)15
0304 56 30– – – Kékcápa (Prionace glauca)15
0304 56 90– – – Más15
0304 57 00– – Valódi rájafélék (Rajidae)15
0304 59– – Más
0304 59 10– – – Édesvízi hal8
– – – Más
0304 59 50– – – – Heringhús (pillangófilé)(19)
0304 59 90– – – – Más15 (10)
– Fagyasztott halfilé tilápiából (Oreochromis spp.), harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), nílusi sügérből (Lates niloticus) és kígyófejű halból (Channa spp.)
0304 61 00– – Tilápia (Oreochromis spp.)9
0304 62 00– – Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)9
0304 63 00– – Nílusi sügér (Lates niloticus)9
0304 69 00– – Más9
– Fagyasztott halfilé a Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halakból
0304 71– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304 71 10– – – A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehal7,5
0304 71 90– – – Más7,5
0304 72 00– – Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)7,5
0304 73 00– – Fekete tőkehal (Pollachius virens)7,5
0304 74– – Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal
0304 74 11– – – – Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)7,5
0304 74 15– – – – Argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal (Merluccius hubbsi)7,5
0304 74 19– – – – Más6,1
0304 74 90– – – Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal7,5
0304 75 00– – Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)13,7
0304 79– – Más
0304 79 10– – – Sarki tőkehal (Boreogadus saida)7,5
0304 79 30– – – Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)7,5
0304 79 50– – – Kék gránátoshal (Macruronus novaezelandiae)7,5
0304 79 80– – – Gadóchal (Molva spp.)7,5
0304 79 90– – – Más15
– Fagyasztott halfilé más halból
0304 81 00– – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho)2
0304 82– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)
0304 82 10– – – Oncorhynchus mykiss fajból, egyenként több mint 400 g tömegű12
0304 82 50– – – Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból9
0304 82 90– – – Más12
0304 83– – Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae)
0304 83 10– – – Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)7,5
0304 83 30– – – Érdes lepényhal (Platichthys flesus)7,5
0304 83 50– – – Rombuszhal (Lepidorhombus spp.)15
0304 83 90– – – Más15
0304 84 00– – Kardhal (Xiphias gladius)7,5
0304 85 00– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)15
0304 86 00– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)15
0304 87 00– – Tonhal (a Thunnus nemből), csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus]pelamis)18
0304 88– – Macskacápa és más cápa, valódi rájafélék (Rajidae)
– – – Macskacápa és más cápa
0304 88 11– – – – Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)7,5
0304 88 15– – – – Heringcápa (Lamna nasus)7,5
0304 88 18– – – – Kékcápa (Prionace glauca)7,5
0304 88 19– – – – Más7,5
0304 88 90– – – Valódi rájafélék (Rajidae)15
0304 89– – Más
0304 89 10– – – Édesvízi hal9
– – – Más
– – – – Vörös álsügér (Sebastes spp.)
0304 89 21– – – – – Sebastes marinus fajból7,5
0304 89 29– – – – – Más7,5
0304 89 30– – – – Az Euthynnus nemhez tartozó halak a 0304 87 00 alszám alá tartozó csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus]pelamis) kivételével18
– – – – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) és Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
0304 89 41– – – – – A Scomber australasicus fajhoz tartozó makréla15
0304 89 49– – – – – Más15
0304 89 60– – – – Ördöghal (Lophius spp.)15
0304 89 90– – – – Más15 (10)
– Más fagyasztva
0304 91 00– – Kardhal (Xiphias gladius)7,5
0304 92 00– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)7,5
0304 93– – Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)
0304 93 10– – – Halpaszta (surimi)14,2
0304 93 90– – – Más8
0304 94– – Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)
0304 94 10– – – Halpaszta (surimi)14,2
0304 94 90– – – Más7,5
0304 95– – A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, az alaszkai tőkehal (Theraga chalcogramma) kivételével
0304 95 10– – – Halpaszta (surimi)14,2
– – – Más
– – – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és sarki tőkehal (Boreogadus saida)
0304 95 21– – – – – A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehal7,5
0304 95 25– – – – – A Gadus morhua fajhoz tartozó tőkehal7,5
0304 95 29– – – – – Más7,5
0304 95 30– – – – Foltos tőkehal (Melangorammus aeglefinus)7,5
0304 95 40– – – – Fekete tőkehal (Pollachius virens)7,5
0304 95 50– – – – Merluccius spp. nemhez tartozó szürke tőkehal7,5
0304 95 60– – – – Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou)7,5
0304 95 90– – – – Más7,5
0304 96– – Macskacápa és más cápa
0304 96 10– – – Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)7,5
0304 96 20– – – Heringcápa (Lamna nasus)7,5
0304 96 30– – – Kékcápa (Prionace glauca)7,5
0304 96 90– – – Más7,5
0304 97 00– – Valódi rájafélék (Rajidae)7,5
0304 99– – Más
0304 99 10– – – Halpaszta (surimi)14,2
– – – Más
0304 99 21– – – – Édesvízi hal8
– – – – Más
0304 99 23– – – – – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)(19)
0304 99 29– – – – – Vörös álsügér (Sebastes spp.)8
0304 99 55– – – – – Rombuszhal (Lepidorhombus spp.)15
0304 99 61– – – – – Aranyosfejű hal (Brama spp.)15
0304 99 65– – – – – Ördöghal (Lophius spp.)7,5
0304 99 99– – – – – Más7,5
0305Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból
0305 10 00– Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból13
0305 20 00– Halmáj, halikra és haltej szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva11
– Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve
0305 31 00– – Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)16
0305 32– – A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak
– – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és sarki tőkehal (Boreogadus saida)
0305 32 11– – – – A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehal16
0305 32 19– – – – Más20
0305 32 90– – – Más16
0305 39– – Más
0305 39 10– – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho) sózva vagy sós lében tartósítva15
0305 39 50– – – Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides), sózva vagy sós lében tartósítva15
0305 39 90– – – Más16
– Füstölt hal, beleértve a filét is, az élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0305 41 00– – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho)13
0305 42 00– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)10
0305 43 00– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)14
0305 44– – Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)
0305 44 10– – – Angolna (Anguilla spp.)14
0305 44 90– – – Más14
0305 49– – Más
0305 49 10– – – Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)15
0305 49 20– – – Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)16
0305 49 30– – – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)14
0305 49 80– – – Más14
– Szárított hal, az élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével, sózva is, de nem füstölve
0305 51– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 51 10– – – Szárított, nem sózott13 (10)
0305 51 90– – – Szárított, sózott13 (10)
0305 52 00– – Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)12
0305 53– – A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, a tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) kivételével
0305 53 10– – – Sarki tőkehal (Boreogadus saida)13 (10)
0305 53 90– – – Más12
0305 54– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), szardella (Engraulis spp.), szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), sprotni (brisling) (Sprattus sprattus), makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indiai makréla (Rastrelliger spp.), spanyol makréla (Scomberomorus spp.), fattyúmakréla (Trachurus spp.), jakabhal (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), ezüst fedőhal (Pampus spp.), makrélacsuka (Cololabis saira), decapterus (Decapterus spp.), csuklyás hal (Mallotus villosus), kardhal (Xiphias gladius), keleti kis tonhal (Euthynnus affinis), bonitó (Sarda spp.), vitorláskardoshal-félék (marlin, sailfish, spearfish) (Istiophoridae)
0305 54 30– – – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)12
0305 54 50– – – Szardella (Engraulis spp.)10
0305 54 90– – – Más12
0305 59– – Más
0305 59 70– – – Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)15
0305 59 85– – – Más12
– Sózott és sós lében tartósított, de nem szárított és nem füstölt hal, az élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség kivételével
0305 61 00– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)12
0305 62 00– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)13 (10)
0305 63 00– – Ajóka (szardella) (Engraulis spp.)10
0305 64 00– – Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)12
0305 69– – Más
0305 69 10– – – Sarki tőkehal (Boreogadus saida)13 (10)
0305 69 30– – – Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)15
0305 69 50– – – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai galóca (Hucho hucho)11
0305 69 80– – – Más12
– Hal uszonya, feje, farka, úszóhólyagja és más élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség
0305 71 00– – Cápauszony12
0305 72 00– – Hal feje, farka és úszóhólyagja13
0305 79 00– – Más13 (10)
0306Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt rákféle, héjában is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; rákféle héjában gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből
– Fagyasztva
0306 11– – Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 11 10– – – Rákfarok12,5
0306 11 90– – – Más12,5
0306 12– – Homár (Homarus spp.)
0306 12 10– – – Egészben6
0306 12 90– – – Más16
0306 14– – Tengeri rák
0306 14 10– – – A Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. vagy Callinectes sapidus fajhoz tartozó rák7,5
0306 14 30– – – A Cancer pagurus fajhoz tartozó rák7,5
0306 14 90– – – Más7,5
0306 15 00– – Norvég homár (Nephrops norvegicus)12
0306 16– – Hidegvízi garnélarák és fűrészes garnélarák (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306 16 91– – – A Crangon crangon fajhoz tartozó garnélarák18
0306 16 99– – – Más12
0306 17– – Más garnélarák és fűrészes garnélarák
0306 17 91– – – Piros ostorgarnélarák (Parapenaeus longirostris)12
0306 17 92– – – A Penaeus nemhez tartozó garnélarák12
0306 17 93– – – A Pandalus nem kivételével a Pandalidae családhoz tartozó garnélarák12
0306 17 94– – – A Crangon crangon faj kivételével a Crangon nemhez tartozó garnélarák12
0306 17 99– – – Más12
0306 19– – Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből
0306 19 10– – – Folyami rák7,5
0306 19 90– – – Más12
– Élve, frissen vagy hűtve
0306 31 00– – Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)12,5
0306 32– – Homár (Homarus spp.)
0306 32 10– – – Élő8
– – – Más
0306 32 91– – – – Egészben8
0306 32 99– – – – Más10
0306 33– – Tengeri rák
0306 33 10– – – A Cancer pagurus fajhoz tartozó rák7,5
0306 33 90– – – Más7,5
0306 34 00– – Norvég homár (Nephrops norvegicus)12
0306 35– – Hidegvízi garnélarák és fűrészes garnélarák (Pandalus spp., Crangon crangon)
– – – A Crangon crangon fajhoz tartozó garnélarák
0306 35 10– – – – Frissen vagy hűtve18
0306 35 50– – – – Más18
0306 35 90– – – Más12
0306 36– – Más garnélarák és fűrészes garnélarák
0306 36 10– – – A Pandalus nem kivételével a Pandalidae családhoz tartozó garnélarák12
0306 36 50– – – A Crangon crangon faj kivételével a Crangon nemhez tartozó garnélarák18
0306 36 90– – – Más12
0306 39– – Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből
0306 39 10– – – Folyami rák7,5
0306 39 90– – – Más12
– Más
0306 91 00– – Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)12,5
0306 92– – Homár (Homarus spp.)
0306 92 10– – – Egészben8
0306 92 90– – – Más10
0306 93– – Tengeri rák
0306 93 10– – – A Cancer pagurus fajhoz tartozó rák7,5
0306 93 90– – – Más7,5
0306 94 00– – Norvég homár (Nephrops norvegicus)12
0306 95– – Garnélarák és fűrészes garnélarák
– – – Hidegvízi garnélarák és fűrészes garnélarák (Pandalus spp., Crangon crangon)
– – – – A Crangon crangon fajhoz tartozó garnélarák
0306 95 11– – – – – Gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is18
0306 95 19– – – – – Más18
0306 95 20– – – – Pandalus spp.12
– – – Más garnélarák és fűrészes garnélarák
0306 95 30– – – – A Pandalus nem kivételével aPandalidae családhoz tartozó garnélarák12
0306 95 40– – – – A Crangon crangon faj kivételével a Crangon nemhez tartozó garnélarák18
0306 95 90– – – – Más12
0306 99– – Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből
0306 99 10– – – Folyami rák7,5
0306 99 90– – – Más12
0307Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt puhatestű állat, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) puhatestű állatból
– Osztriga
0307 11– – Élve, frissen vagy hűtve
0307 11 10– – – Lapos osztriga (az Ostrea nemből), élve, egyenként legfeljebb 40 g tömegű (kagylóval együtt)mentes
0307 11 90– – – Más9
0307 12 00– – Fagyasztva9
0307 19 00– – Más9
– Fésűskagyló, ideértve a csíkosfésűskagylót is, a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből
0307 21 00– – Élve, frissen vagy hűtve8
0307 22– – Fagyasztva
0307 22 10– – – Szent Jakab kagyló (Pecten maximus)8
0307 22 90– – – Más8
0307 29 00– – Más8
– Éti kagyló (Mytilus spp., Perna spp.)
0307 31– – Élve, frissen vagy hűtve
0307 31 10– – – Mytilus spp.10
0307 31 90– – – Perna spp.8
0307 32– – Fagyasztva
0307 32 10– – – Mytilus spp.10
0307 32 90– – – Perna spp.8
0307 39– – Más
0307 39 20– – – Mytilus spp.10
0307 39 80– – – Perna spp.8
– Tintahal
0307 42– – Élve, frissen vagy hűtve
0307 42 10– – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.8
0307 42 20– – – Loligo spp.6
0307 42 30– – – Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.8
0307 42 40– – – Todarodes sagittatus6
0307 42 90– – – Más11
0307 43– – Fagyasztva
– – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.
– – – – Sepiola spp.
0307 43 21– – – – – Sepiola rondeleti6
0307 43 25– – – – – Más8
0307 43 29– – – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma8
– – – Loligo spp.
0307 43 31– – – – Loligo vulgaris6
0307 43 33– – – – Loligo pealei6
0307 43 35– – – – Loligo gahi6
0307 43 38– – – – Más6
0307 43 91– – – Ommastrephes spp. az Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp. és Sepioteuthis spp. kivételével8
0307 43 92– – – Illex spp.8
0307 43 95– – – Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)6
0307 43 99– – – Más11
0307 49– – Más
0307 49 20– – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.8
0307 49 40– – – Loligo spp.6
0307 49 50– – – Ommastrephes spp. az Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp. és Sepioteuthis spp. kivételével8
0307 49 60– – – Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)6
0307 49 80– – – Más11
– Polip (Octopus spp.)
0307 51 00– – Élve, frissen vagy hűtve8
0307 52 00– – Fagyasztva8
0307 59 00– – Más8
0307 60 00– Csiga, a tengeri csiga kivételévelmentes
– Kagyló, szívkagyló és bárkakagyló (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae és Veneridae család)
0307 71 00– – Élve, frissen vagy hűtve11
0307 72– – Fagyasztva
0307 72 10– – – Sávos vénuskagyló vagy a Veneridae család más fajai, fagyasztva8
0307 72 90– – – Más11
0307 79 00– – Más11
– Fülcsiga (Haliotis spp.) és szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.)
0307 81 00– – Fülcsiga (Haliotis spp.) élve, frissen vagy hűtve11
0307 82 00– – Szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.) élve, frissen vagy hűtve11
0307 83 00– – Fülcsiga (Haliotis spp.) fagyasztva11
0307 84 00– – Szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.) fagyasztva11
0307 87 00– – Más fülcsiga (Haliotis spp.)11
0307 88 00– – Más szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.)11
– Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) is
0307 91 00– – Élve, frissen vagy hűtve11
0307 92 00– – Fagyasztva11
0307 99 00– – Más11
0308Gerinctelen víziállatok a rákfélék és a puhatestűek kivételével élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt gerinctelen víziállatok a rákfélék és a puhatestűek kivételével a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból, a rákfélék és a puhatestűek kivételével
– Tengeri uborka (Stichopus japonicus, Holothuroidea)
0308 11 00– – Élve, frissen vagy hűtve11
0308 12 00– – Fagyasztva11
0308 19 00– – Más11
– Tengeri sün (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
0308 21 00– – Élve, frissen vagy hűtve11
0308 22 00– – Fagyasztva11
0308 29 00– – Más11
0308 30– Medúza (Rhopilema spp.)
0308 30 50– – Fagyasztvamentes
0308 30 80– – Más11
0308 90– Más
0308 90 10– – Élve, frissen vagy hűtve11
0308 90 50– – Fagyasztva11
0308 90 90– – Más11

4. ÁRUCSOPORT

TEJTERMÉKEK; MADÁRTOJÁS; TERMÉSZETES MÉZ; MÁSHOL NEM EMLÍTETT, ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER

Megjegyzések

1. A "tej"megnevezés alatt a teljes tejet vagy a részben vagy teljesen lefölözött tejet kell érteni.

2. A 0405 vtsz. alkalmazásában:

a) a "vaj"kifejezés a természetes vajat, a savóvajat vagy a rekonstruált vajat jelenti (frissen, sózva vagy avasan, konzervdobozba csomagolva is), melyet kizárólag tejből nyernek, és tejzsírtartalma legalább 80, de nem több mint 95 tömegszázalék, legfeljebb 2 % (zsírmentes) tejszilárdanyag-tartalommal és legfeljebb 16 tömegszázalék víztartalommal. A vaj nem tartalmaz hozzáadott emulgálószereket, de tartalmazhat nátrium-kloridot, ételszínezéket, semlegesítő sókat és ártalmatlan tejsavtermelő baktériumkultúrákat;

b) a "kenhető tejkészítmények"(vajkrém) kifejezés olyan kenhető víz-olaj típusú emulziót jelent, amely csak tejzsírt tartalmaz legalább 39, de 80 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben.

3. A tejsavó sűrítéséből (koncentrációjából) tej vagy tejzsír hozzáadásával nyert terméket, mint sajtot a 0406 vtsz. alá kell besorolni, feltéve hogy az alábbi három tulajdonsággal rendelkezik:

a) tejzsírtartalma szárazanyagban kifejezve legalább 5 tömegszázalék;

b) szárazanyag-tartalma tömegszázalékban legalább 70 %, de nem haladja meg a 85 %-ot; és

c) formázott vagy formázható.

4. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a savóból nyert termék, amely szárazanyagra számítva több mint 95 tömegszázalék laktózt tartalmaz (1702 vtsz.);

b) egy vagy több természetes összetevőjének (például tejzsírnak) más anyaggal (például olajsavval képzett zsírokkal) történő helyettesítése útján tejből előállított termékek (1901 vagy 2106 vtsz.); vagy

c) az albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz) (3502 vtsz.) vagy a globulin (3504 vtsz.).

Alszámos megjegyzések

1. A 0404 10 alszám alkalmazásában a "módosított savó"kifejezés olyan terméket jelent, amely savóalkotórészekből áll, vagyis olyan savót jelent, amelyből a laktózt, fehérjét vagy az ásványi anyagokat teljesen vagy részben kivonták, vagy olyan savót jelent, amelyhez természetes savóalkotórészeket adtak, és olyan terméket, amelyet természetes savóalkotórészekből kevertek össze.

2. A 0405 10 alszám alkalmazásában a "vaj"kifejezés nem vonatkozik a víztelenített vajra vagy a ghee-re (0405 90 alszám).

Kiegészítő megjegyzések

1. A 0401-0406 vámtarifaszámok alá tartozó keverékekre alkalmazandó vámtétel a következő:

a) azoknál a keverékeknél, amelyekben valamelyik alkotórész legalább 90 tömegszázalékban van jelen, az erre az alkotórészre alkalmazandó vámtétel alkalmazandó;

b) más keverékeknél az azon alkotórészre vonatkozó vámtétel alkalmazandó, amelynek vámtétele a legmagasabb összegű.

2. A 0408 11 és 0408 19 alszámok esetében az alábbiak alkalmazandók: a "másképpen tartósítva"kifejezés a tartósítási célból hozzáadott korlátozott mennyiségű sót (általában legfeljebb 12 tömegszázalék körüli mennyiségben) vagy kis mennyiségű vegyi anyagot tartalmazó tojássárgájára is vonatkozik, amennyiben az alábbi két feltétel teljesül:

i) a termékek megőrzik a 0408 11 és 0408 19 alszám alá tartozó tojássárgája jellegüket;

ii) só vagy vegyi anyagok a termékek tartósítása céljából a szükségesnél nagyobb mértékben nem alkalmazhatók.

3. A 4. árucsoportba tartozó tejtermékek között szerepelnek tejtermék-permeátumok, amelyek jellemzően magas laktóztartalmú tejtermékek, amelyeket ultraszűrés vagy más feldolgozási módszerek révén tejből, tejsavóból, tejszínből és/vagy íróból és/vagy hasonló nyersanyagból a tejzsírok és tejfehérjék kivonásával állítanak elő.

4. A 0404 10 és 0404 90 alszámok esetében az alábbiak alkalmazandók:

A tejpermeátum és a tejsavó-permeátum egymástól olyan anyagok jelenlétének analitikai kimutatásával különböztethetők meg, amelyek összefüggenek a tejsavó előállításával (pl. tejsav, laktátok és glikomakropeptidek).

A 0404 10 alszám alá tartozik a "tejsavó-permeátum", amely általában enyhén savanykás szagú, a tejsavó vagy természetes tejsavó-összetevőkből álló keverékek ultraszűrésével előállított termék.

A tejsavó-permeátumok ezen alszám alá történő besorolásának egyik feltétele a tejsavó-előállítással összefüggő anyagok (pl. tejsav, laktátok és glikomakropeptidek) jelenléte.

A 0404 90 alszám alá tartozik a "tejpermeátum", amely általában tejszagú, tejből ultraszűréssel vagy más feldolgozási módszerrel nyert termék. A tejsav és a laktátok korlátozott szintje vagy hiánya (0,100 -nél alacsonyabb tömegszázalékos jelenlét a por halmazállapotú tejpermeátumokban vagy 0,015-nél alacsonyabb tömegszázalékos jelenlét a folyékony halmazállapotú tejpermeátumokban), a glikomakropeptidek hiánya szintén a feltétele annak, hogy a tejpermeátumok a 0404 90 alszám alá sorolhatók legyenek.

A laktátok kimutatására az ISO 8069:2005 módszert, míg az oltós savó kimutatására (azaz a kazeinmakropeptidek, mint például a glikomakropeptiedek jelenlétének kimutatására) az (EU) 2018/150 (150) bizottsagi végrehajtási rendelet II. függelékében meghatározott módszert kell használni.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0401Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0401 10– Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal
0401 10 10– – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben13,8 €/100 kg/net
0401 10 90– – Más12,9 €/100 kg/net
0401 20– 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal
– – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal
0401 20 11– – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben18,8 €/100 kg/net
0401 20 19– – – Más17,9 €/100 kg/net
– – 3 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0401 20 91– – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben22,7 €/100 kg/net
0401 20 99– – – Más21,8 €/100 kg/net
0401 40– 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal
0401 40 10– – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben57,5 €/100 kg/net
0401 40 90– – Más56,6 €/100 kg/net
0401 50– 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
– – Legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal
0401 50 11– – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben57,5 €/100 kg/net
0401 50 19– – – Más56,6 €/100 kg/net
– – 21 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal
0401 50 31– – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben110 €/100 kg/net
0401 50 39– – – Más109,1 €/100 kg/net
– – 45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0401 50 91– – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben183,7 €/100 kg/net
0401 50 99– – – Más182,8 €/100 kg/net
0402Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0402 10– Por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0402 10 11– – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben125,4 €/100 kg/net
0402 10 19– – – Más118,8 €/100 kg/net (10)
– – Más
0402 10 91– – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (25)
0402 10 99– – – Más1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (25)
– Por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0402 21– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
– – – Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal
0402 21 11– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben135,7 €/100 kg/net
0402 21 18– – – – Más130,4 €/100 kg/net
– – – 27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0402 21 91– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben167,2 €/100 kg/net
0402 21 99– – – – Más161,9 €/100 kg/net
0402 29– – Más
– – – Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal
0402 29 11– – – – Speciális csecsemőtej, légmentesen zárt, legfeljebb 500 g nettó tömegű tartályban, 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)
– – – – Más
0402 29 15– – – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)
0402 29 19– – – – – Más1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)
– – – 27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0402 29 91– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)
0402 29 99– – – – Más1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)
– Más
0402 91– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0402 91 10– – – Legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal34,7 €/100 kg/net
0402 91 30– – – 8 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal43,4 €/100 kg/net
– – – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal
0402 91 51– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben110 €/100 kg/net
0402 91 59– – – – Más109,1 €/100 kg/net
– – – 45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0402 91 91– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben183,7 €/100 kg/net
0402 91 99– – – – Más182,8 €/100 kg/net
0402 99– – Más
0402 99 10– – – Legfeljebb 9,5 tömegszázalék zsírtartalommal57,2 €/100 kg/net
– – – 9,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal
0402 99 31– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)
0402 99 39– – – – Más1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)
– – – 45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal
0402 99 91– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)
0402 99 99– – – – Más1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)
0403Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is
0403 10– Joghurt
– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül
– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma
0403 10 11– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék20,5 €/100 kg/net
0403 10 13– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék24,4 €/100 kg/net
0403 10 19– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó59,2 €/100 kg/net
– – – Más, zsírtartalma
0403 10 31– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)
0403 10 33– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)
0403 10 39– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)
– – Ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma
0403 10 51– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék8,3 + 95 €/100 kg/net
0403 10 53– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék8,3 + 130,4 €/100 kg/net
0403 10 59– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó8,3 + 168,8 €/100 kg/net
– – – Más, tejzsírtartalma
0403 10 91– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék8,3 + 12,4 €/100 kg/net
0403 10 93– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék8,3 + 17,1 €/100 kg/net
0403 10 99– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó8,3 + 26,6 €/100 kg/net
0403 90– Más
– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban
– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma
0403 90 11– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék100,4 €/100 kg/net
0403 90 13– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék135,7 €/100 kg/net
0403 90 19– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó167,2 €/100 kg/net
– – – – Más, zsírtartalma
0403 90 31– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)
0403 90 33– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)
0403 90 39– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)
– – – Más
– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma
0403 90 51– – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék20,5 €/100 kg/net
0403 90 53– – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék24,4 €/100 kg/net
0403 90 59– – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó59,2 €/100 kg/net
– – – – Más, zsírtartalma
0403 90 61– – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)
0403 90 63– – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)
0403 90 69– – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)
– – Ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is
– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma
0403 90 71– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék8,3 + 95 €/100 kg/net
0403 90 73– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék8,3 + 130,4 €/100 kg/net
0403 90 79– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó8,3 + 168,8 €/100 kg/net
– – – Más, tejzsírtartalma
0403 90 91– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék8,3 + 12,4 €/100 kg/net
0403 90 93– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék8,3 + 17,1 €/100 kg/net
0403 90 99– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó8,3 + 26,6 €/100 kg/net
0404Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
0404 10– Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
– – Por, granulátum vagy más szilárd alakban
– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma
0404 10 02– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék7 €/100 kg/net
0404 10 04– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék135,7 €/100 kg/net
0404 10 06– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó167,2 €/100 kg/net
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma
0404 10 12– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék100,4 €/100 kg/net
0404 10 14– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék135,7 €/100 kg/net
0404 10 16– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó167,2 €/100 kg/net
– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma
0404 10 26– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)
0404 10 28– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 10 32– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma
0404 10 34– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 10 36– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 10 38– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
– – Más
– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma
0404 10 48– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék0,07 €/kg/net (26)
0404 10 52– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék135,7 €/100 kg/net
0404 10 54– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó167,2 €/100 kg/net
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma
0404 10 56– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék100,4 €/100 kg/net
0404 10 58– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék135,7 €/100 kg/net
0404 10 62– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó167,2 €/100 kg/net
– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)
– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma
0404 10 72– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)
0404 10 74– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 10 76– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma
0404 10 78– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 10 82– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 10 84– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 90– Más
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma
0404 90 21– – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék100,4 €/100 kg/net
0404 90 23– – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék135,7 €/100 kg/net
0404 90 29– – – 27 tömegszázalékot meghaladó167,2 €/100 kg/net
– – Más, zsírtartalma
0404 90 81– – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 90 83– – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0404 90 89– – – 27 tömegszázalékot meghaladó1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)
0405Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)
0405 10– Vaj
– – Legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal
– – – Természetes vaj
0405 10 11– – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben189,6 €/100 kg/net (10)
0405 10 19– – – – Más189,6 €/100 kg/net (10)
0405 10 30– – – Rekombinált vaj189,6 €/100 kg/net (10)
0405 10 50– – – Savóvaj189,6 €/100 kg/net (10)
0405 10 90– – Más231,3 €/100 kg/net (10)
0405 20– Kenhető tejkészítmények (vajkrém)
0405 20 10– – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal9 + EA (23)
0405 20 30– – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal9 + EA (23)
0405 20 90– – Legalább 75 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalommal189,6 €/100 kg/net
0405 90– Más
0405 90 10– – Legalább 99,3 tömegszázalék zsírtartalommal és legfeljebb 0,5 tömegszázalék víztartalommal231,3 €/100 kg/net (10)
0405 90 90– – Más231,3 €/100 kg/net (10)
0406Sajt és túró
0406 10– Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró
– – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal
0406 10 30– – – Mozzarella, folyadékban is185,2 €/100 kg/net (10)
0406 10 50– – – Más185,2 €/100 kg/net (10)
0406 10 80– – Más221,2 €/100 kg/net (10)
0406 20 00– Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt188,2 €/100 kg/net (10)
0406 30– Ömlesztett sajt nem reszelve vagy nem őrölve
0406 30 10– – Kizárólag Ementáli, Gruyère és Appenzell, esetleg Glarus herb (Schabziger néven ismert) sajtot is tartalmazó sajtok; a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szárazanyagra számítva legfeljebb 56 tömegszázalék zsírtartalommal144,9 €/100 kg/net (10)
– – Más
– – – Legfeljebb 36 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva zsírtartalma
0406 30 31– – – – Legfeljebb 48 tömegszázalék139,1 €/100 kg/net (10)
0406 30 39– – – – 48 tömegszázalékot meghaladó144,9 €/100 kg/net (10)
0406 30 90– – – 36 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal215 €/100 kg/net (10)
0406 40– Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a Penicillium roqueforti hozta létre
0406 40 10– – Roquefort140,9 €/100 kg/net (10)
0406 40 50– – Gorgonzola140,9 €/100 kg/net (10)
0406 40 90– – Más140,9 €/100 kg/net (10)
0406 90– Más sajt
0406 90 01– – Feldolgozásra (12)167,1 €/100 kg/net (10)
– – Más
0406 90 13– – – Ementáli171,7 €/100 kg/net (10)
0406 90 15– – – Gruyère, Sbrinz171,7 €/100 kg/net (10)
0406 90 17– – – Bergkäse, Appenzell171,7 €/100 kg/net (10)
0406 90 18– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or és Tête de Moine171,7 €/100 kg/net (10)
0406 90 21– – – Cheddar167,1 €/100 kg/net (10)
0406 90 23– – – Edam151 €/100 kg/net (10)
0406 90 25– – – Tilsit151 €/100 kg/net (10)
0406 90 29– – – Kashkaval151 €/100 kg/net (10)
0406 90 32– – – Feta151 €/100 kg/net (10)
0406 90 35– – – Kefalo-Tyri151 €/100 kg/net (10)
0406 90 37– – – Finlandia151 €/100 kg/net (10)
0406 90 39– – – Jarlsberg151 €/100 kg/net (10)
– – – Más
0406 90 50– – – – Juh- vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh- vagy kecskebőrben151 €/100 kg/net (10)
– – – – Más
– – – – – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva
– – – – – – Legfeljebb 47 tömegszázalék
0406 90 61– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano188,2 €/100 kg/net
0406 90 63– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino188,2 €/100 kg/net (10)
0406 90 69– – – – – – – Más188,2 €/100 kg/net (10)
– – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék
0406 90 73– – – – – – – Provolone151 €/100 kg/net (10)
0406 90 74– – – – – – – Maasdam151 €/100 kg/net (10)
0406 90 75– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano151 €/100 kg/net (10)
0406 90 76– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø151 €/100 kg/net (10)
0406 90 78– – – – – – – Gouda151 €/100 kg/net (10)
0406 90 79– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio151 €/100 kg/net (10)
0406 90 81– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey151 €/100 kg/net (10)
0406 90 82– – – – – – – Camembert151 €/100 kg/net (10)
0406 90 84– – – – – – – Brie151 €/100 kg/net (10)
0406 90 85– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri151 €/100 kg/net
– – – – – – – Más sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva
0406 90 86– – – – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 52 tömegszázalék151 €/100 kg/net (10)
0406 90 89– – – – – – – – 52 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömegszázalék151 €/100 kg/net (10)
0406 90 92– – – – – – – – 62 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék151 €/100 kg/net (10)
0406 90 93– – – – – – 72 tömegszázalékot meghaladó185,2 €/100 kg/net (10)
0406 90 99– – – – – Más221,2 €/100 kg/net (10)
0407Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
– Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás
0407 11 00– – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (29)35 €/1 000 p/stp/st
0407 19– – Más
– – – Baromfitojás, a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok tojásainak kivételével (29)
0407 19 11– – – – Pulyka- vagy libatojás105 €/1 000 p/stp/st
0407 19 19– – – – Más35 €/1 000 p/stp/st
0407 19 90– – – Más7,7p/st
– Más friss tojás
0407 21 00– – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból30,4 €/100 kg/net (10)1 000 p/st
0407 29– – Más
0407 29 10– – – Baromfitojás, a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok tojásainak kivételével30,4 €/100 kg/net (10)1 000 p/st
0407 29 90– – – Más7,7p/st
0407 90– Más
0407 90 10– – Baromfitojás30,4 €/100 kg/net (10)1 000 p/st
0407 90 90– – Más7,7p/st
0408Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
– Tojássárgája
0408 11– – Szárítva
0408 11 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan (30)mentes
0408 11 80– – – Más142,3 €/100 kg/net (10)
0408 19– – Más
0408 19 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan (30)mentes
– – – Más
0408 19 81– – – – Folyékony62 €/100 kg/net (10)
0408 19 89– – – – Más, beleértve a fagyasztottat is66,3 €/100 kg/net (10)
– Más
0408 91– – Szárítva
0408 91 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan (30)mentes
0408 91 80– – – Más137,4 €/100 kg/net (10)
0408 99– – Más
0408 99 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan (30)mentes
0408 99 80– – – Más35,3 €/100 kg/net (10)
0409 00 00Természetes méz17,3
0410 00 00Máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék7,7

5. ÁRUCSOPORT

MÁSHOL NEM EMLÍTETT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) az élelmezési célra alkalmas termék (az egész és darabolt állati bél, a hólyag és gyomor, valamint a folyékony vagy a szárított állati vér kivételével);

b) a nyersbőr (beleértve a prémbőrt), a 0505 vtsz. alá tartozó áruk és a 0511 vtsz. alá tartozó nyersbőr reszeléke és hasonló hulladéka kivételével (41. vagy 43. árucsoport);

c) az állati eredetű fonóanyag, a lószőr és a lószőrhulladék kivételével (XI. áruosztály); vagy

d) a kefe vagy seprű készítéséhez előkészített csomó vagy köteg (9603 vtsz.).

2. A 0501 vtsz. alkalmazásában a hosszúság szerint válogatott emberhajat (nem gyökér és csúcsvég szerint rendezve) nyers hajnak kell tekinteni.

3. A nómenklatúrában az "elefántcsont"megnevezés az elefánt, a víziló, a rozmár, a vaddisznó agyarát és a kardhal kardját, az orrszarvú szarvát és minden más állat fogát is jelenti.

4. A nómenklatúrában a "lószőr"megnevezés a ló- vagy a szarvasmarhafélék sörényét vagy farokszőrét jelenti. A 0511 vtsz. alá tartozik többek között a lószőr és a lószőrhulladék, rétegbe kiszerelve is, megerősítő anyaggal is.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0501 00 00Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladékmentes
0502Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka
0502 10 00– Sertés- és vaddisznószőr és sörte és ezek hulladékamentes
0502 90 00– Másmentes
0503
0504 00 00Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölvementes
0505Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka
0505 10– Toll, töltelékanyagnak; pehely
0505 10 10– – Nyersmentes
0505 10 90– – Másmentes
0505 90 00– Másmentes
0506Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; mindezek pora és hulladéka
0506 10 00– Porc és csont savval kezelvementes
0506 90 00– Másmentes
0507Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka
0507 10 00– Elefántcsont; elefántcsont-hulladék és -pormentes
0507 90 00– Másmentes
0508 00 00Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladékamentes
0509
0510 00 00Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítvamentes
0511Máshol nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat
0511 10 00– Szarvasmarhafélék spermájamentesp/st (31)
– Más
0511 91– – Hal vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat részei; a 3. árucsoportba tartozó, élettelen állat
0511 91 10– – – Halhulladékmentes
0511 91 90– – – Másmentes
0511 99– – Más
0511 99 10– – – Porcok vagy inak; nyesedék és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékaimentes
– – – Állati eredetű természetes szivacs
0511 99 31– – – – Nyersmentes
0511 99 39– – – – Más5,1
0511 99 85– – – Más (35)mentes

II. ÁRUOSZTÁLY

NÖVÉNYI TERMÉKEK

Megjegyzés

1. Ebben az áruosztályban a "labdacs"(pellet) kifejezés olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül közvetlenül vagy legfeljebb 3 tömegszázalék kötőanyag hozzáadásával sajtolnak össze.

6. ÁRUCSOPORT

ÉLŐ FÁK ÉS MÁS NÖVÉNYEK; HAGYMÁK, GUMÓK, GYÖKEREK ÉS HASONLÓK; VÁGOTT VIRÁGOK ÉS DÍSZÍTŐLOMBOZAT

Megjegyzések

1. A 0601 vtsz. szövegének második részében foglaltakra is figyelemmel, ebbe az árucsoportba csak az élő fa és a kizárólag ültetés vagy díszítés céljára szolgáló, általában a kertészetek, vagy a faiskolák és a virágkereskedések forgalmában szokásos növények és növényrészek (beleértve a magról nevelt növényeket is) tartoznak; nem tartozik ide a burgonya, a vöröshagyma, a gyöngyhagyma, a fokhagyma és a 7. árucsoportba tartozó más termék.

2. A 0603 vagy a 0604 vtsz. alá tartoznak a részben vagy egészben ezekből az árukból készült virágcsokrok, virágkosarak, koszorúk és hasonló áruk is, más anyag hozzátétele a besorolást nem befolyásolja. Az e vtsz.-okra vonatkozó előírások azonban nem alkalmazhatók a 9701 vtsz. alá tartozó részekből összeállított képekre (kollázs) vagy hasonló dekoratív táblákra.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0601Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével
0601 10– Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban
0601 10 10– – Jácint (Hyacinthus)5,1p/st
0601 10 20– – Nárcisz (Narcissus)5,1p/st
0601 10 30– – Tulipán (Tulipa)5,1p/st
0601 10 40– – Kardvirág (Gladiolus)5,1p/st
0601 10 90– – Más5,1p/st
0601 20– Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér
0601 20 10– – Cikórianövény és -gyökérmentes
0601 20 30– – Orchidea, jácint, nárcisz és tulipán9,6
0601 20 90– – Más6,4
0602Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra
0602 10– Nem gyökeres dugvány és oltvány
0602 10 10– – Szőlőmentes
0602 10 90– – Más4
0602 20– Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor és cserje oltva is
0602 20 10– – Szőlődugvány, oltott vagy gyökeresmentes
– – Más
0602 20 20– – – Szabadgyökerű8,3p/st
– – – Más
0602 20 30– – – – Citrusfélék8,3p/st
0602 20 80– – – – Más8,3p/st
0602 30 00– Rododendron és azálea oltva is8,3p/st
0602 40 00– Rózsa oltva is8,3p/st
0602 90– Más
0602 90 10– – Gombacsíra8,3
0602 90 20– – Ananászcserjementes
0602 90 30– – Zöldség- és szamóca- (földieper-) palánta8,3
– – Más
– – – Szabadföldi növények
– – – – Fa, bokor és cserje
0602 90 41– – – – – Erdei fa8,3p/st
– – – – – Más
0602 90 45– – – – – – Gyökeres dugvány és csemete6,5p/st
– – – – – – Más
0602 90 46– – – – – – – Szabadgyökerű8,3p/st
– – – – – – – Más
0602 90 47– – – – – – – – Tűlevelűek és örökzöldek8,3p/st
0602 90 48– – – – – – – – Más8,3p/st
0602 90 50– – – – Más szabadföldi növény8,3
– – – Szobanövények
0602 90 70– – – – Gyökeres dugvány és csemete, a kaktuszok kivételével6,5p/st
– – – – Más
0602 90 91– – – – – Virágok bimbóval vagy virággal, a kaktuszok kivételével6,5p/st
0602 90 99– – – – – Más6,5p/st
0603Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve
– Frissen
0603 11 00– – Rózsa(32)p/st
0603 12 00– – Szegfű(32)p/st
0603 13 00– – Orchidea(32)p/st
0603 14 00– – Krizantém (Chrysanthemum)(32)p/st
0603 15 00– – Liliom (Lilium spp.)(32)p/st
0603 19– – Más
0603 19 10– – – Kardvirág (Gladiolus)(32)p/st
0603 19 20– – – Boglárka (Ranunculus)(32)p/st
0603 19 70– – – Más(32)p/st
0603 90 00– Más10
0604Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve
0604 20– Friss
– – Moha és zuzmó
0604 20 11– – – Rénzuzmómentes
0604 20 19– – – Más5
0604 20 20– – Karácsonyfának2,5p/st
0604 20 40– – Tűlevelű ágak2,5
0604 20 90– – Más2
0604 90– Más
– – Moha és zuzmó
0604 90 11– – – Rénzuzmómentes
0604 90 19– – – Más5
– – Más
0604 90 91– – – Legfeljebb szárítvamentes
0604 90 99– – – Más10,9

7. ÁRUCSOPORT

ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ZÖLDSÉGFÉLÉK, ÉS EGYES GYÖKEREK ÉS GUMÓK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba a 1214 vtsz. alá tartozó takarmánynövények.

2. A 0709-0712 vtsz.-ok szövegében a "zöldségféle"kifejezés magában foglalja az ehető gombát, a szarvasgombát, az olajbogyót, a kapribogyót, a tököt, a sütőtököt, a padlizsánt, a főzni való csemegekukoricát (Zea mays var. saccharata), a Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcsét, az édesköményt, a petrezselymet, a turbolyát, a tárkonyt, a zsázsát és az édes majoránnát (Majorana hortensis vagy Origanum majorana).

3. A 0712 vtsz. alá kell besorolni a 0701-0711 vtsz.-ok alá tartozó valamennyi szárított zöldségfélét az alábbiak kivételével:

a) a száraz hüvelyes, kifejtve (0713 vtsz.);

b) a 1102-1104 vtsz.-ok alá tartozó csemegekukorica az említett vtsz.-ok szövegében részletezett formában;

c) a liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából (1105 vtsz.);

d) a 0713 vtsz. alá tartozó száraz hüvelyes lisztje, pora és darája (1106 vtsz.).

4. Nem tartozik azonban ebbe az árucsoportba a Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növény szárított vagy összezúzott vagy őrölt gyümölcse (0904 vtsz.).

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0701Burgonya frissen vagy hűtve
0701 10 00– Vetőburgonya (30)4,5
0701 90– Más
0701 90 10– – Keményítő gyártásához (12)5,8
– – Más
0701 90 50– – – Újburgonya, január 1-jétől június 30-ig(37)
0701 90 90– – – Más11,5
0702 00 00Paradicsom frissen vagy hűtve(34)
0703Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve
0703 10– Vöröshagyma és gyöngyhagyma
– – Vöröshagyma
0703 10 11– – – Dughagyma9,6
0703 10 19– – – Más9,6
0703 10 90– – Mogyoróhagyma9,6
0703 20 00– Fokhagyma9,6 + 120 €/100 kg/net (10)
0703 90 00– Póréhagyma és más hagymaféle10,4
0704Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve
0704 10 00– Karfiol és brokkoli(38)
0704 20 00– Kelbimbó12
0704 90– Más
0704 90 10– – Fejes és vörös káposzta12 MIN 0,4 €/100 kg/net
0704 90 90– – Más12
0705Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve
– Saláta
0705 11 00– – Fejes saláta(39)
0705 19 00– – Más10,4
– Cikória
0705 21 00– – Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus var. foliosum)10,4
0705 29 00– – Más10,4
0706Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve
0706 10 00– Sárgarépa és fehérrépa13,6 (10)
0706 90– Más
0706 90 10– – Zeller (gumós vagy német zeller)(40)
0706 90 30– – Torma (Cochlearia armoracia)12
0706 90 90– – Más13,6
0707 00Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve
0707 00 05– Uborka(34)
0707 00 90– Apró uborka12,8
0708Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve
0708 10 00– Borsó (Pisum sativum)(41)
0708 20 00– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)(42)
0708 90 00– Más hüvelyes zöldség11,2
0709Más zöldség frissen vagy hűtve
0709 20 00– Spárga10,2
0709 30 00– Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)12,8
0709 40 00– Zeller, a gumós zeller kivételével12,8
– Ehető gomba és szarvasgomba
0709 51 00– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák12,8
0709 59– – Más
0709 59 10– – – Rókagomba3,2
0709 59 30– – – Vargánya5,6
0709 59 50– – – Szarvasgomba6,4
0709 59 90– – – Más6,4
0709 60– A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse
0709 60 10– – Édes paprika7,2 (10)
– – Más
0709 60 91– – – Capsicum nemből, capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártásához (12)mentes
0709 60 95– – – Illóolaj vagy gyanta gyártásához (12)mentes
0709 60 99– – – Más6,4
0709 70 00– Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)10,4
– Más
0709 91 00– – Articsóka(34)
0709 92– – Olajbogyó
0709 92 10– – – Nem étolaj kinyerésére szánt (12)4,5
0709 92 90– – – Más13,1 €/100 kg/net
0709 93– – Tök, sütőtök, úritök és lopótök (Cucurbita spp.)
0709 93 10– – – Cukkini(34)
0709 93 90– – – Más12,8
0709 99– – Más
0709 99 10– – – Salátazöldség, a saláta (Lactuca sativa) és a cikória (Cichorium spp.) kivételével10,4
0709 99 20– – – Leveles répa (fehérrépa vagy mángold) és kárdi (kardonna)10,4
0709 99 40– – – Kapribogyó5,6
0709 99 50– – – Ánizskapor8
0709 99 60– – – Csemegekukorica9,4 €/100 kg/net
0709 99 90– – – Más12,8
0710Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
0710 10 00– Burgonya14,4
– Hüvelyes zöldség kifejtve is
0710 21 00– – Borsó (Pisum sativum)14,4
0710 22 00– – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)14,4
0710 29 00– – Más14,4
0710 30 00– Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)14,4
0710 40 00– Csemegekukorica5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)
0710 80– Más zöldség
0710 80 10– – Olajbogyó15,2
– – A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse
0710 80 51– – – Édes paprika14,4
0710 80 59– – – Más6,4
– – Ehető gomba
0710 80 61– – – Az Agaricus nemhez tartozó14,4
0710 80 69– – – Más14,4
0710 80 70– – Paradicsom14,4
0710 80 80– – Articsóka14,4
0710 80 85– – Spárga14,4
0710 80 95– – Más14,4
0710 90 00– Zöldségkeverék14,4
0711Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
0711 20– Olajbogyó
0711 20 10– – Nem étolaj kinyerésére szánt (12)6,4
0711 20 90– – Más13,1 €/100 kg/net
0711 40 00– Uborka és apró uborka12
– Ehető gomba és szarvasgomba
0711 51 00– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10)kg/net eda
0711 59 00– – Más9,6
0711 90– Más zöldség; zöldségkeverék
– – Zöldségfélék
0711 90 10– – – A Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével6,4
0711 90 30– – – Csemegekukorica5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)
0711 90 50– – – Vöröshagyma7,2
0711 90 70– – – Kapribogyó4,8
0711 90 80– – – Más9,6
0711 90 90– – Zöldségkeverék12
0712Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
0712 20 00– Vöröshagyma12,8 (10)
– Ehető gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba
0712 31 00– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák12,8
0712 32 00– – Fafülgomba (Auricularia spp.)12,8
0712 33 00– – Kocsonyás gomba (Tremella spp.)12,8
0712 39 00– – Más12,8
0712 90– Más zöldség; zöldségkeverék
0712 90 05– – Burgonya vágva, vagy szeletelve is, de tovább nem elkészítve10,2
– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
0712 90 11– – – Hibridvetőmag (30)mentes
0712 90 19– – – Más9,4 €/100 kg/net
0712 90 30– – Paradicsom12,8
0712 90 50– – Sárgarépa12,8
0712 90 90– – Más12,8
0713Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is
0713 10– Borsó (Pisum sativum)
0713 10 10– – Vetésrementes
0713 10 90– – Másmentes
0713 20 00– Csicseriborsómentes
– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0713 31 00– – A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó babmentes
0713 32 00– – Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaseolus vagy Vigna angularis)mentes
0713 33– – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris)
0713 33 10– – – Vetésrementes
0713 33 90– – – Másmentes
0713 34 00– – Bambara bab (Vigna subterranea vagy Voandzeia subterranea)mentes
0713 35 00– – Tehénborsó (Vigna unguiculata)mentes
0713 39 00– – Másmentes
0713 40 00– Lencsementes
0713 50 00– Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)3,2
0713 60 00– Kajánbab vagy galambborsó (Cajanus cajan)3,2
0713 90 00– Más3,2
0714Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél
0714 10 00– Manióka (kasszava)9,5 €/100 kg/net (10)
0714 20– Édesburgonya
0714 20 10– – Frissen, egészben, emberi fogyasztásra (43)3,8 (33)
0714 20 90– – Más6,4 €/100 kg/net (10)
0714 30 00– Jamgyökér (Dioscorea spp.)9,5 €/100 kg/net (10)
0714 40 00– Tarógyökér (Colocasia spp.)9,5 €/100 kg/net (10)
0714 50 00– Tánia (Xanthosoma spp.)9,5 €/100 kg/net (10)
0714 90– Más
0714 90 20– – Nyílgyökér, szálepgyökér és magas keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó9,5 €/100 kg/net (10)
0714 90 90– – Más3,8 (33)

8. ÁRUCSOPORT

ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS GYÜMÖLCS ÉS DIÓFÉLÉK; CITRUSFÉLÉK VAGY A DINNYEFÉLÉK HÉJA

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba az élelmezési célra alkalmatlan diófélék vagy gyümölcsök.

2. A hűtött gyümölcsöt és diófélét mint "friss"gyümölcsöt és diófélét kell besorolni.

3. Az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcs vagy szárított dióféle lehet részben rehidrált (vízzel újra egyesített) vagy a következő célokra kezelt: feltéve hogy a termék megőrzi a szárított gyümölcs vagy szárított diófélék jellegét.

a) további tartósításra vagy stabilizálásra (például mérsékelt hőkezeléssel, kénezéssel, szorbinsav vagy kálium-szorbát hozzáadásával);

b) a megjelenés javítására vagy megőrzésére (például növényi olaj vagy kis mennyiségű glükózszirup hozzáadásával),

Kiegészítő megjegyzések

1. Az ebbe az árucsoportba tartozó termékekben lévő különféle cukrok szacharózban kifejezett mennyisége (cukortartalom) a 20 °C-on refraktométerrel - a 974/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (51) mellékletében előírt módszer szerint - mért érték és a 0,95-os tényező szorzatának felel meg.

2. A 0811 90 11, 0811 90 31 és a 0811 90 85 alszámok alkalmazásában a "trópusi gyümölcs"kifejezés a következőket jelenti: guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs ("passion fruit"), karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya.

3. A 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 és a 0813 50 31 alszámok alkalmazásában a "trópusi diófélék"kifejezés a kókuszdiót, kesudiót, brazildiót, arékát (vagy bételt), a kóla- és a makadámiadiót jelenti.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0801Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is
– Kókuszdió
0801 11 00– – Szikkasztottmentes
0801 12 00– – Belső héjában (endokarpium)mentes
0801 19 00– – Másmentes
– Brazildió
0801 21 00– – Héjastólmentes
0801 22 00– – Héj nélkülmentes
– Kesudió
0801 31 00– – Héjastólmentes
0801 32 00– – Héj nélkülmentes
0802Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is
– Mandula
0802 11– – Héjastól
0802 11 10– – – Keserűmentes
0802 11 90– – – Más5,6 (10)
0802 12– – Héj nélkül
0802 12 10– – – Keserűmentes
0802 12 90– – – Más3,5 (10)
– Mogyoró (Corylus spp.)
0802 21 00– – Héjastól3,2
0802 22 00– – Héj nélkül3,2
– Dió
0802 31 00– – Héjastól4
0802 32 00– – Héj nélkül5,1
– Gesztenye (Castanea spp.)
0802 41 00– – Héjastól5,6
0802 42 00– – Héj nélkül5,6
– Pisztácia
0802 51 00– – Héjastól1,6
0802 52 00– – Héj nélkül1,6
– Makadámia dió
0802 61 00– – Héjastól2
0802 62 00– – Héj nélkül2
0802 70 00– Kóladió (Cola spp.)mentes
0802 80 00– Arékadiómentes
0802 90– Más
0802 90 10– – Hikori diómentes
0802 90 50– – Fenyőmag (Pinus spp.)3,2 (50)
0802 90 85– – Más3,2 (50)
0803Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva
0803 10– Plantain
0803 10 10– – Frissen16
0803 10 90– – Szárítva16
0803 90– Más
0803 90 10– – Frissen114 €/1 000 kg/net
0803 90 90– – Szárítva16
0804Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva
0804 10 00– Datolya7,7
0804 20– Füge
0804 20 10– – Frissen5,6
0804 20 90– – Szárítva8
0804 30 00– Ananász5,8
0804 40 00– Avokádó(44)
0804 50 00– Guajava, mangó és mangosztánmentes
0805Citrusfélék frissen vagy szárítva
0805 10– Narancs
– – Édes narancs frissen
0805 10 22– – – Navel narancs(34)
0805 10 24– – – Közönséges narancs(34)
0805 10 28– – – Más(34)
0805 10 80– – Más(45)
– Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek
0805 21– – Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is)
0805 21 10– – – Satsuma(34)
0805 21 90– – – Más(34)
0805 22 00– – Clementine(34)
0805 29 00– – Más(34)
0805 40 00– Grépfrút, beleértve a pomelót(46)
0805 50– Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 50 10– – Citrom (Citrus limon, Citrus limonum)(34)
0805 50 90– – Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)12,8
0805 90 00– Más12,8
0806Szőlő frissen vagy szárítva
0806 10– Frissen
0806 10 10– – Csemegeszőlő(34)
0806 10 90– – Más(47)
0806 20– Szárítva
0806 20 10– – Mazsola2,4
0806 20 30– – Malagaszőlő (szmirnai mazsola)2,4
0806 20 90– – Más2,4
0807Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
– Dinnye (beleértve a görögdinnyét is)
0807 11 00– – Görögdinnye8,8
0807 19 00– – Más8,8
0807 20 00– Papayamentes
0808Alma, körte és birs frissen
0808 10– Alma
0808 10 10– – Ipari alma (boralma) ömlesztve, szeptember 16-tól december 15-ig7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net
0808 10 80– – Más(34)
0808 30– Körte
0808 30 10– – Ipari körte (borkörte) ömlesztve, augusztus 1-től december 31-ig7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net
0808 30 90– – Más(34)
0808 40 00– Birs7,2
0809Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen
0809 10 00– Kajszibarack(34)
– Cseresznye és meggy
0809 21 00– – Meggy (Prunus cerasus)(34)
0809 29 00– – Más(34)
0809 30– Őszibarack (beleértve a nektarint is)
0809 30 10– – Nektarin(34)
0809 30 90– – Más(34)
0809 40– Szilva és kökény
0809 40 05– – Szilva(34)
0809 40 90– – Kökény12
0810Más gyümölcs frissen
0810 10 00– Földieper(48)
0810 20– Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna
0810 20 10– – Málna8,8
0810 20 90– – Más9,6
0810 30– Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres
0810 30 10– – Fekete ribiszke8,8
0810 30 30– – Piros ribiszke8,8
0810 30 90– – Más9,6
0810 40– Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs
0810 40 10– – Áfonya, vörös áfonya vagy hegyi áfonya (Vaccinium vitis-idaea faj gyümölcse)mentes
0810 40 30– – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse3,2
0810 40 50– – A Vaccinium macrocarpon és a Vaccinium corymbosum faj gyümölcse3,2
0810 40 90– – Más9,6
0810 50 00– Kiwi(49)
0810 60 00– Durián8,8
0810 70 00– Datolyaszilva8,8
0810 90– Más
0810 90 20– – Tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahayamentes
0810 90 75– – Más8,8
0811Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
0811 10– Földieper
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0811 10 11– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal20,8 + 8,4 €/100 kg/net
0811 10 19– – – Más20,8
0811 10 90– – Más14,4
0811 20– Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0811 20 11– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal20,8 + 8,4 €/100 kg/net
0811 20 19– – – Más20,8
– – Más
0811 20 31– – – Málna14,4
0811 20 39– – – Fekete ribiszke14,4
0811 20 51– – – Piros ribiszke12
0811 20 59– – – Földi szeder és faeper12
0811 20 90– – – Más14,4
0811 90– Más
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
0811 90 11– – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék13 + 5,3 €/100 kg/net
0811 90 19– – – – Más20,8 + 8,4 €/100 kg/net
– – – Más
0811 90 31– – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék13
0811 90 39– – – – Más20,8
– – Más
0811 90 50– – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse12
0811 90 70– – – A Vaccinium myrtilloides és a Vaccinium angustifolium faj gyümölcse3,2
– – – Cseresznye és meggy
0811 90 75– – – – Meggy (Prunus cerasus)14,4
0811 90 80– – – – Más14,4
0811 90 85– – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék9
0811 90 95– – – Más14,4
0812Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
0812 10 00– Cseresznye és meggy8,8
0812 90– Más
0812 90 25– – Kajszibarack; narancs12,8
0812 90 30– – Papaya2,3
0812 90 40– – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse6,4
0812 90 70– – Guajava, mangó, mangosztán, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya és trópusi diófélék5,5
0812 90 98– – Más8,8
0813Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vtsz. alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke
0813 10 00– Kajszibarack5,6
0813 20 00– Aszalt szilva9,6
0813 30 00– Alma3,2
0813 40– Más gyümölcs
0813 40 10– – Őszibarack, beleértve a nektarint is5,6
0813 40 30– – Körte6,4
0813 40 50– – Papaya2
0813 40 65– – Tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahayamentes
0813 40 95– – Más2,4
0813 50– Diófélék, vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke
– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vtsz. alá tartozók kivételével
– – – Aszalt szilvát nem tartalmazó
0813 50 12– – – – Papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából4
0813 50 15– – – – Más6,4
0813 50 19– – – Aszalt szilvát tartalmazó9,6
– – Kizárólag a 0801 és 0802 vtsz. alá tartozó szárított diófélék keveréke
0813 50 31– – – Trópusi diófélékből4
0813 50 39– – – Más6,4
– – Más keverékek
0813 50 91– – – Aszalt szilvát vagy fügét nem tartalmazó8
0813 50 99– – – Más9,6
0814 00 00Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva1,6

9. ÁRUCSOPORT

KÁVÉ, TEA, MATÉTEA ÉS FŰSZEREK

Megjegyzések

1. A 0904-0910 vtsz. alatt felsorolt termékek keverékeit az alábbiak szerint kell besorolni: A 0904-0910 vtsz. alá tartozó termékek (vagy a fenti a) vagy a b) pontban meghatározott keverékek) besorolását más anyag hozzáadása nem befolyásolja, feltéve, ha ezáltal a keverék jellege nem változik meg. Ellenkező esetben a keverék nem sorolható be ebbe az árucsoportba; hanem jellegének megfelelően mint ételízesítő vagy más ízesítő keverék a 2103 vtsz. alá tartozik.

a) az egy vtsz. alá tartozó két vagy több termék keverékét ugyanazon vtsz. alá;

b) a különböző vtsz. alá tartozó két vagy több termék keverékét a 0910 vtsz. alá.

2. Nem tartozik ebbe az árucsoportba a kubebabors (Piper cubeba) vagy a 1211 vtsz. alá tartozó egyéb termékek.

Kiegészítő megjegyzés

1. Az ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. a) pontjában említett keverékek esetén az arra az alkotórészre vonatkozó vámtételt kell alkalmazni, amelyik a legmagasabb behozatali vámot eredményezi.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
0901Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé
– Nyers kávé
0901 11 00– – Koffeintartalmúmentes
0901 12 00– – Koffeinmentes8,3
– Pörkölt kávé
0901 21 00– – Koffeintartalmú7,5
0901 22 00– – Koffeinmentes9
0901 90– Más
0901 90 10– – Kávéhéj és -burokmentes
0901 90 90– – Valódi kávét tartalmazó pótkávé11,5
0902Tea, aromásítva is
0902 10 00– Zöld tea (nem fermentált), legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben3,2
0902 20 00– Más zöld tea (nem fermentált)mentes
0902 30 00– Fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésbenmentes
0902 40 00– Más fekete tea (fermentált) és más, részben fermentált teamentes
0903 00 00Matéteamentes
0904Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve
– Bors
0904 11 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0904 12 00– – Zúzott vagy őrölt4
– A Capsicum vagy a Pimenta nemzetséghez tartozó növény gyümölcse
0904 21– – Szárított, nem zúzott, nem őrölt
0904 21 10– – – Édes paprika (Capsicum annuum)9,6
0904 21 90– – – Másmentes
0904 22 00– – Zúzott vagy őrölt5
0905Vanília
0905 10 00– Nem zúzott, nem őrölt6
0905 20 00– Zúzott vagy őrölt6
0906Fahéj és fahéjvirág
– Nem zúzott, nem őrölt
0906 11 00– – Fahéj (Cinnamomum zeylanicum Blume)mentes
0906 19 00– – Másmentes
0906 20 00– Zúzott vagy őröltmentes
0907Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)
0907 10 00– Nem zúzott, nem őrölt8
0907 20 00– Zúzott vagy őrölt8
0908Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom
– Szerecsendió
0908 11 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0908 12 00– – Zúzott vagy őröltmentes
– Szerecsendió-virág
0908 21 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0908 22 00– – Zúzott vagy őröltmentes
– Kardamom
0908 31 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0908 32 00– – Zúzott vagy őröltmentes
0909Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó
– Koriandermag
0909 21 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0909 22 00– – Zúzott vagy őröltmentes
– Köménymag
0909 31 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0909 32 00– – Zúzott vagy őröltmentes
– Ánizs-, badián-, rétikömény- vagy édesköménymag; borókabogyó
0909 61 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0909 62 00– – Zúzott vagy őröltmentes
0910Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer
– Gyömbér
0910 11 00– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0910 12 00– – Zúzott vagy őröltmentes
0910 20– Sáfrány
0910 20 10– – Nem zúzott, nem őröltmentes
0910 20 90– – Zúzott vagy őrölt8,5
0910 30 00– Kurkuma (indiai sáfrány)mentes
– Más fűszer
0910 91– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. b) pontjában meghatározott keverékek
0910 91 05– – – Currymentes
– – – Más
0910 91 10– – – – Nem zúzott, nem őröltmentes
0910 91 90– – – – Zúzott vagy őrölt12,5
0910 99– – Más
0910 99 10– – – Görögszénamagmentes
– – – Kakukkfű
– – – – Nem zúzott, nem őrölt
0910 99 31– – – – – Vad kakukkfű (Thymus serpyllum L.)mentes
0910 99 33– – – – – Más7
0910 99 39– – – – Zúzott vagy őrölt8,5
0910 99 50– – – Babérlevél7
– – – Más
0910 99 91– – – – Nem zúzott, nem őröltmentes
0910 99 99– – – – Zúzott vagy őrölt12,5

10. ÁRUCSOPORT

GABONAFÉLÉK

Megjegyzések

1. A) Ebbe az árucsoportba az egyes vtsz.-ok alá csak a gabonafélék szemtermését lehet besorolni, kalászban vagy a gabonaszárral együtt. B) Ebbe az árucsoportba csak a hántolatlan vagy másképpen meg nem munkált gabonafélék tartoznak. Az előmunkált, hántolt, polírozott, fényezett, forrázott (nem előfőzött) vagy a törmelék rizst azonban a 1006 vtsz. alá kell besorolni.

2. Nem tartozik a 1005 vtsz. alá a főzni való csemegekukorica (7. árucsoport).

Alszámos megjegyzés

1. A "keménybúza"(durumbúza) kifejezés alatt a Triticum durum búzafajt, valamint a Triticum durum fajták keresztezéséből származó olyan hibrideket kell érteni, amelyeknek a kromoszómaszáma 28, tehát ugyanannyi, mint az eredeti fajtának.

Kiegészítő megjegyzés

1. Az alábbi kifejezések értelmezése a következő:

a) "kerek szemű rizs": (1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 és 1006 30 92 alszámok) olyan rizs, amelynél a szem hosszúsága nem haladja meg az 5,2 mm-t és hosszúság/szélesség aránya 2-nél kisebb;

b) "közepes szemű rizs": (1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 és 1006 30 94 alszámok) az 5,2 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 6 mm hosszúságú olyan rizs, amelynél a hosszúság/szélesség aránya 3-nál kisebb;

c) "hosszú szemű rizs": (1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 és 1006 30 98 alszámok) olyan rizs, amelynél a szemek hosszúsága meghaladja a 6 mm-t;

d) "hántolatlan rizs": (1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 és 1006 10 79 alszámok) olyan rizs, amelyen csépelés után rajta marad a magburok;

e) "előmunkált rizs": (1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 és 1006 20 98 alszámok) olyan rizs, amelyről csak a magburkot távolították el. Az ide besorolandó rizsfajták kereskedelmi elnevezése "barnarizs", "cargo"rizs, "loonzain"és "riso sbramato";

f) "félig hántolt rizs": (1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 és 1006 30 48 alszámok) olyan rizs, amelyről a magburkot és részben a csírát, valamint a magtok külső rétegét részben vagy teljes egészében eltávolították, de a belső rétegeit nem;

g) "teljesen hántolt rizs": (1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 és 1006 30 98 alszámok) olyan rizs, amelyről a magburkot, a magtok belső és külső rétegét teljes egészében, valamint a hosszú, ill. a közepes szemű rizsnél a csírát teljesen, a kerek szemű rizsnél pedig legalább részben eltávolították, de amelynél a szemek hosszanti fehér barázdáltsága maximum a szemek 10 %-ánál maradt meg;

h) "törmelék rizs": (1006 40 alszám) olyan rizsszem-darabokból áll, amelyek hossza nem haladja meg a rizsszemek átlagos hosszúságának háromnegyedét.

2. Az ebbe az árucsoportba tartozó keverékekre alkalmazandó vámtétel a következő:

a) azon keverékek esetén, amelyekben a keverék valamelyik alkotórésze legalább 90 tömegszázalékban van jelen, az erre az alkotórészre vonatkozó vámtétel;

b) más keverékek esetén az arra az alkotórészre vonatkozó vámtétel, amely a legmagasabb behozatali vámot eredményezi.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1001Búza és kétszeres
– Keménybúza (durumbúza)
1001 11 00– – Vetőmag148 €/t (52)
1001 19 00– – Más148 €/t (52) (10)
– Más
1001 91– – Vetőmag
1001 91 10– – – Tönköly (30)12,8
1001 91 20– – – Közönséges búza és kétszeres95 €/t (52)
1001 91 90– – – Más95 €/t
1001 99 00– – Más95 €/t (52) (10)
1002Rozs
1002 10 00– Vetőmag93 €/t (52)
1002 90 00– Más93 €/t (52)
1003Árpa
1003 10 00– Vetőmag93 €/t (10)
1003 90 00– Más93 €/t (10)
1004Zab
1004 10 00– Vetőmag89 €/t
1004 90 00– Más89 €/t
1005Kukorica
1005 10– Vetőmag
– – Hibrid (30)
1005 10 13– – – Háromvonalas hibridmentes
1005 10 15– – – Kétvonalas hibridmentes
1005 10 18– – – Másmentes
1005 10 90– – Más94 €/t (52) (10)
1005 90 00– Más94 €/t (52) (10)
1006Rizs
1006 10– Hántolatlan nyers rizs
1006 10 10– – Vetésre (30)7,7
– – Más
1006 10 30– – – Kerek szemű211 €/t (10)
1006 10 50– – – Közepes szemű211 €/t (10)
– – – Hosszú szemű
1006 10 71– – – – Hosszúság/szélesség aránya több mint 2, de 3-nál kisebb211 €/t (10)
1006 10 79– – – – Hosszúság/szélesség aránya legalább 3211 €/t (10)
1006 20– Előmunkált (barna) rizs
– – Forrázott (nem előfőzött)
1006 20 11– – – Kerek szemű65 €/t (10) (53)
1006 20 13– – – Közepes szemű65 €/t (10) (53)
– – – Hosszú szemű
1006 20 15– – – – Hosszúság/szélesség aránya több mint 2, de 3-nál kisebb65 €/t (10) (53)
1006 20 17– – – – Hosszúság/szélesség aránya legalább 3 (35)65 €/t (10) (53)
– – Más
1006 20 92– – – Kerek szemű65 €/t (10) (53)
1006 20 94– – – Közepes szemű65 €/t (10) (53)
– – – Hosszú szemű
1006 20 96– – – – Hosszúság/szélesség aránya több mint 2, de 3-nál kisebb65 €/t (10) (53)
1006 20 98– – – – Hosszúság/szélesség aránya legalább 3 (35)65 €/t (10) (53)
1006 30– Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is
– – Félig hántolt rizs
– – – Forrázott (nem előfőzött)
1006 30 21– – – – Kerek szemű175 €/t (10) (53)
1006 30 23– – – – Közepes szemű175 €/t (53) (10)
– – – – Hosszú szemű
1006 30 25– – – – – Hosszúság/szélesség aránya több mint 2, de 3-nál kisebb175 €/t (53) (10)
1006 30 27– – – – – Hosszúság/szélesség aránya legalább 3 (35)175 €/t (53) (10)
– – – Más
1006 30 42– – – – Kerek szemű175 €/t (53) (10)
1006 30 44– – – – Közepes szemű175 €/t (53) (10)
– – – – Hosszú szemű
1006 30 46– – – – – Hosszúság/szélesség aránya több mint 2, de 3-nál kisebb175 €/t (53) (10)
1006 30 48– – – – – Hosszúság/szélesség aránya legalább 3 (35)175 €/t (53) (10)
– – Teljesen hántolt rizs
– – – Forrázott (nem előfőzött)
1006 30 61– – – – Kerek szemű175 €/t (53) (10)
1006 30 63– – – – Közepes szemű175 €/t (53) (10)
– – – – Hosszú szemű
1006 30 65– – – – – Hosszúság/szélesség aránya több mint 2, de 3-nál kisebb175 €/t (53) (10)
1006 30 67– – – – – Hosszúság/szélesség aránya legalább 3 (35)175 €/t (53) (10)
– – – Más
1006 30 92– – – – Kerek szemű175 €/t (53) (10)
1006 30 94– – – – Közepes szemű175 €/t (53) (10)
– – – – Hosszú szemű
1006 30 96– – – – – Hosszúság/szélesség aránya több mint 2, de 3-nál kisebb175 €/t (53) (10)
1006 30 98– – – – – Hosszúság/szélesség aránya legalább 3 (35)175 €/t (53) (10)
1006 40 00– Törmelék rizs128 €/t (10)
1007Cirokmag
1007 10– Vetőmag
1007 10 10– – Hibrid vetőmag (30)6,4
1007 10 90– – Más94 €/t (10) (52)
1007 90 00– Más94 €/t (10) (52)
1008Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle
1008 10 00– Hajdina37 €/t
– Köles és hasonló pázsitfűféle
1008 21 00– – Vetőmag56 €/t (10)
1008 29 00– – Más56 €/t (10)
1008 30 00– Kanárimagmentes
1008 40 00– Ujjasmuhar (Digitaria spp.)37 €/t
1008 50 00– Quinoa (Chenopodium quinoa)37 €/t
1008 60 00– Triticale93 €/t
1008 90 00– Más gabonaféle37 €/t

11. ÁRUCSOPORT

MALOMIPARI TERMÉKEK; MALÁTA; KEMÉNYÍTŐK; INULIN; BÚZASIKÉR

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a pörkölt maláta, mint pótkávé (0901 vagy 2101 vtsz.);

b) a 1901 vtsz. alá tartozó elkészített liszt, dara, durva őrlemény vagy keményítő;

c) a gabonapehely és a 1904 vtsz. alá tartozó más termék;

d) a 2001, 2004 vagy 2005 vtsz. alá tartozó zöldségfélék, elkészítve vagy tartósítva;

e) a gyógyszeripari termék (30. árucsoport); vagy

f) a keményítő vagy keményítőliszt illat-, szépségápoló vagy testápoló szernek elkészítve (33. árucsoport).

2. A) A következő táblázatban felsorolt gabonafélék őrléséből származó termékek akkor tartoznak ebbe az árucsoportba, ha a szárazanyag-tartalmuk tömege szerint: a) keményítőtartalmuk (a módosított Ewers-féle polarimetrikus táblázat szerint) magasabb, mint a táblázat (2) oszlopában megadott érték; és b) hamutartalmuk (az esetleg hozzáadott ásványi anyagok levonása után) azonos vagy alacsonyabb, mint a táblázat (3) oszlopában megadott érték. Az e feltételeknek meg nem felelő őrlemények a 2302 vtsz. alá tartoznak. Azonban a gabonacsíra egészben, hengerelve, pelyhesítve vagy őrölve mindig a 1104 vtsz. alá tartozik. B) Az ebbe az árucsoportba tartozó termékek, amennyiben megfelelnek a fenti előírásoknak, a 1101 vagy 1102 vtsz. alá tartoznak, ha fémszálból szőtt szövetből készült, a táblázat (4) vagy (5) oszlopában megadott nyílású szitán az áthaladási százalékuk tömeg szerint eléri vagy meghaladja a felsorolt gabonákból megadott százalék értékét. Ellenkező esetben ezek a termékek a 1103 vagy 1104 vtsz. alá tartoznak.

Búza és rozs45 %2,5 %80 %
Árpa45 %3 %80 %
Zab45 %5 %80 %
Kukorica és cirok45 %2 %90 %
Rizs45 %1,6 %80 %
Hajdina45 %4 %80 %
Más gabona45 %2 %50 %

3. A 1103 vtsz. alkalmazásában a "durva őrlemény"és a "dara"kifejezés alatt a gabonamagok szétzúzásával nyert olyan termékeket kell érteni, amelyeknél:

a) kukoricatermékek esetén legalább 95 tömegszázalék keresztüljut a 2 mm résnyílású fémszálból szőtt szitán;

b) más gabonatermékek esetén legalább 95 tömegszázalék keresztüljut az 1,25 mm résnyílású fémszálból szőtt szitán.

Kiegészítő megjegyzések

1. Az ebbe az árucsoportba tartozó keverékekre alkalmazandó vámtétel a következő:

a) azon keverékek esetén, amelyekben a keverék valamelyik alkotórésze legalább 90 tömegszázalékban van jelen, az erre az alkotórészre vonatkozó vámtétel;

b) egyéb keverékek esetén az arra az alkotórészre vonatkozó vámtétel, amely a legmagasabb behozatali vámot eredményezi.

2. A 1106 vtsz. alkalmazásában a "liszt", a "dara"és a "por"kifejezések olyan őrlési vagy más aprítási eljárással a 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségfélékből, a 0714 vtsz. alá tartozó gumóból, vagy gyökérből vagy szágóból, illetve a 8. árucsoport áruiból előállított terméket jelentenek (a szárított, reszelt kókuszdió kivételével), amelyekből:

a) szárított hüvelyes zöldségek, szágó, gumók és gyökerek, valamint a 8. árucsoport termékei (kivéve a 0801 és 0802 vtsz. alá tartozó dióféléket) esetén legalább 95 tömegszázalék keresztüljut a 2 mm résnyílású fémszálból szőtt szitán;

b) a 0801 és 0802 vtsz. alá tartozó dióféléknek legalább 50 tömegszázaléka keresztüljut a 2,5 mm résnyílású fémszálból szőtt szitán.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1101 00Búzaliszt vagy kétszeres liszt
– Búzaliszt
1101 00 11– – Keménybúzából172 €/t
1101 00 15– – Közönséges búzából és tönkölyből172 €/t
1101 00 90– Kétszeres liszt172 €/t
1102Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével
1102 20– Kukoricaliszt
1102 20 10– – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal173 €/t
1102 20 90– – Más98 €/t
1102 90– Más
1102 90 10– – Árpaliszt171 €/t
1102 90 30– – Zabliszt164 €/t
1102 90 50– – Rizsliszt138 €/t
1102 90 70– – Rozsliszt168 €/t
1102 90 90– – Más98 €/t
1103Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából
– Durva őrlemény és dara
1103 11– – Búzából
1103 11 10– – – Keménybúzából267 €/t
1103 11 90– – – Közönséges búzából és tönkölyből186 €/t
1103 13– – Kukoricából
1103 13 10– – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal173 €/t
1103 13 90– – – Más98 €/t
1103 19– – Más gabonából
1103 19 20– – – Rozsból vagy árpából171 €/t
1103 19 40– – – Zabból164 €/t
1103 19 50– – – Rizsből138 €/t
1103 19 90– – – Más98 €/t
1103 20– Labdacs (pellet)
1103 20 25– – Rozsból vagy árpából171 €/t
1103 20 30– – Zabból164 €/t
1103 20 40– – Kukoricából173 €/t
1103 20 50– – Rizsből138 €/t
1103 20 60– – Búzából175 €/t
1103 20 90– – Más98 €/t
1104Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve
– Lapított vagy pelyhesített gabona
1104 12– – Zabból
1104 12 10– – – Lapított93 €/t
1104 12 90– – – Pelyhesített182 €/t
1104 19– – Más gabonából
1104 19 10– – – Búzából175 €/t
1104 19 30– – – Rozsból171 €/t
1104 19 50– – – Kukoricából173 €/t
– – – Árpából
1104 19 61– – – – Lapított97 €/t
1104 19 69– – – – Pelyhesített189 €/t
– – – Más
1104 19 91– – – – Pelyhesített rizs234 €/t
1104 19 99– – – – Más173 €/t
– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona
1104 22– – Zabból
1104 22 40– – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is162 €/t
1104 22 50– – – Fényezett145 €/t
1104 22 95– – – Más93 €/t (10)
1104 23– – Kukoricából
1104 23 40– – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is; fényezett152 €/t
1104 23 98– – – Más98 €/t
1104 29– – Más gabonából
– – – Árpából
1104 29 04– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is150 €/t
1104 29 05– – – – Fényezett236 €/t
1104 29 08– – – – Más97 €/t
– – – Más
1104 29 17– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is129 €/t
1104 29 30– – – – Fényezett154 €/t
– – – – Kizárólag durván darált
1104 29 51– – – – – Búzából99 €/t
1104 29 55– – – – – Rozsból97 €/t
1104 29 59– – – – – Más98 €/t
– – – – Más
1104 29 81– – – – – Búzából99 €/t
1104 29 85– – – – – Rozsból97 €/t
1104 29 89– – – – – Más98 €/t
1104 30– Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve
1104 30 10– – Búzából76 €/t
1104 30 90– – Más gabonából75 €/t
1105Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából
1105 10 00– Liszt, dara és por12,2
1105 20 00– Pehely, granulátum és labdacs (pellet)12,2
1106Liszt, dara és por a 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből
1106 10 00– A 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből7,7
1106 20– A 0714 vtsz. alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból
1106 20 10– – Denaturált (30)95 €/t
1106 20 90– – Más166 €/t
1106 30– A 8. árucsoportba tartozó termékekből
1106 30 10– – Banánból10,9
1106 30 90– – Más8,3
1107Maláta, pörkölve is
1107 10– Nem pörkölt
– – Búzából
1107 10 11– – – Liszt formában177 €/t
1107 10 19– – – Más134 €/t
– – Más
1107 10 91– – – Liszt formában173 €/t
1107 10 99– – – Más131 €/t
1107 20 00– Pörkölt152 €/t
1108Keményítő; inulin
– Keményítő
1108 11 00– – Búzakeményítő224 €/t
1108 12 00– – Kukoricakeményítő166 €/t
1108 13 00– – Burgonyakeményítő166 €/t
1108 14 00– – Manióka- (kasszava-) keményítő166 €/t (10)
1108 19– – Más keményítő
1108 19 10– – – Rizskeményítő216 €/t
1108 19 90– – – Más166 €/t
1108 20 00– Inulin19,2
1109 00 00Búzasikér, szárítva is512 €/t

12. ÁRUCSOPORT

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK; KÜLÖNFÉLE MAGVAK ÉS GYÜMÖLCSÖK; IPARI VAGY GYÓGYNÖVÉNYEK; SZALMA ÉS TAKARMÁNY

Megjegyzések

1. A 1207 vtsz. alá tartozik többek között a pálmadió és -mag, a gyapotmag, a ricinusolajmag, a szezámmag, a mustármag, a sáfránymag, a mákszem és az illipemag (karitdió). Nem sorolható be e vtsz. alá a 0801 vagy a 0802 vtsz. alá tartozó termékek vagy az olívabogyó (7. vagy 20. árucsoport).

2. A 1208 vtsz. alá kell besorolni nemcsak a nem zsírtalanított lisztet és darát, hanem a részben vagy teljesen zsírtalanított, továbbá a saját olajukkal teljesen vagy részben visszaalakított lisztet és darát is. Nem sorolható be azonban e vtsz. alá a 2304-2306 vtsz. alá tartozó maradék.

3. A 1209 vtsz. alá tartozik, mint "vetési célra használt mag"a répamag, a pázsitfű és más fűmag, a virágmag, a zöldség-, erdeifa-, gyümölcsfa-, bükkönymag (a Vicia faba fajtába tartozók kivételével) vagy a csillagfürtmag. A következők azonban nem tartoznak a 1209 vtsz. alá még akkor sem, ha vetési célra szolgálnak:

a) hüvelyes zöldségek vagy a főzni való csemegekukorica (7. árucsoport);

b) fűszerfélék vagy a 9. árucsoportba tartozó más termék;

c) gabonafélék (10. árucsoport); vagy

d) a 1201-1207 vagy a 1211 vtsz. alá tartozó termékek.

4. A 1211 vtsz. alá tartoznak többek között a következő növények: bazsalikom, borágó, ginzeng, izsóp, édesfagyökér, mindenfajta menta, rozmaring, ruta, orvosi zsálya és üröm, valamint ezek részei. Nem tartozik azonban a 1211 vtsz. alá:

a) a 30. árucsoportba tartozó gyógyszer;

b) a 33. árucsoportba tartozó illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények; vagy

c) a fertőtlenítő-, rovarirtó, gombaölő, növényirtószer vagy a 3808 vtsz. alá tartozó hasonló készítmény.

5. A 1212 vtsz. alkalmazásában a "tengeri moszat és más alga"kifejezés nem vonatkozik az alábbiakra:

a) a 2102 vtsz. alá tartozó nem élő egysejtű mikroorganizmusok;

b) a 3002 vtsz. alá tartozó mikroorganizmus-tenyészetek; vagy

c) a 3101 vagy a 3105 vtsz. alá tartozó trágyák.

Alszámos megjegyzés

1. A 1205 10 alszám alkalmazásában az "alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemag"olyan olajrepce- vagy repcemagot jelent, amelyből a kinyert stabilizált olaj erukasav-tartalma kevesebb mint 2 tömegszázalék és az e magból származó szilárd összetevő 30 mikromol/gramm értéknél kevesebb glukozinolátot tartalmaz.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1201Szójabab, törve is
1201 10 00– Vetőmag (30)mentes
1201 90 00– Másmentes
1202Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is
1202 30 00– Vetőmag (30)mentes
– Más
1202 41 00– – Héjábanmentes
1202 42 00– – Héj nélkül, törve ismentes
1203 00 00Kopramentes
1204 00Lenmag, törve is
1204 00 10– Vetésre (30)mentes
1204 00 90– Másmentes
1205Olajrepce- vagy repcemag, törve is
1205 10– Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemag
1205 10 10– – Vetésre (30)mentes
1205 10 90– – Másmentes
1205 90 00– Másmentes
1206 00Napraforgómag, törve is
1206 00 10– Vetésre (30)mentes
– Más
1206 00 91– – Héj nélkül; szürke és fehér csíkos héjúmentes
1206 00 99– – Másmentes
1207Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is
1207 10 00– Pálmadió és -magmentes
– Gyapotmag
1207 21 00– – Vetőmag (30)mentes
1207 29 00– – Másmentes
1207 30 00– Ricinusolajmagmentes
1207 40– Szezámmag
1207 40 10– – Vetésre (30)mentes
1207 40 90– – Másmentes
1207 50– Mustármag
1207 50 10– – Vetésre (30)mentes
1207 50 90– – Másmentes
1207 60 00– Pórsáfrány (Carthamus tinctorius) magmentes
1207 70 00– Dinnyemagmentes
– Más
1207 91– – Mákszem
1207 91 10– – – Vetésre (30)mentes
1207 91 90– – – Másmentes
1207 99– – Más
1207 99 20– – – Vetésre (30)mentes
– – – Más
1207 99 91– – – – Kendermagmentes
1207 99 96– – – – Másmentes
1208Olajosmagliszt és -dara, vagy olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével
1208 10 00– Szójababból4,5
1208 90 00– Másmentes
1209Mag, gyümölcs és spóra vetési célra
1209 10 00– Cukorrépamag8,3
– Takarmánynövénymag
1209 21 00– – Lucerna (alfalfa) mag2,5
1209 22– – Lóheremag (Trifolium spp.)
1209 22 10– – – Vörös lóhere (Trifolium pratense L.)mentes
1209 22 80– – – Másmentes
1209 23– – Csenkeszmag
1209 23 11– – – Réti csenkesz (Festuca pratensis Huds.) magmentes
1209 23 15– – – Vörös csenkesz (Festuca rubra L.) magmentes
1209 23 80– – – Más2,5
1209 24 00– – Kentucky réti perjemag (Poa pratensis L.)mentes
1209 25– – Perjemag (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
1209 25 10– – – Olasz perjemag (beleértve a westerwoldot) (Lolium multiflorum Lam.)mentes
1209 25 90– – – Évelő perjemag (Lolium perenne L.)mentes
1209 29– – Más
1209 29 45– – – Timótfűmag (rétikomócsin-mag); bükkönymag; a Poa nemhez tartozó magvak (Poa palustris L., Poa trivialis L.); csomós ebírmag (Dactylis glomerata L.); tippanmag (Agrostis)mentes
1209 29 50– – – Csillagfürtmag2,5
1209 29 60– – – Takarmányrépa (Beta vulgaris var. alba) magja8,3
1209 29 80– – – Más2,5
1209 30 00– Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú növények magja3
– Más
1209 91– – Zöldségmag
1209 91 30– – – Cékla vagy céklagyökér (Beta vulgaris var. conditiva) mag8,3
1209 91 80– – – Más3
1209 99– – Más
1209 99 10– – – Erdei fák magjamentes
– – – Más
1209 99 91– – – – Elsősorban virágjukért termesztett növények magja, a 1209 30 alszám alá tartozók kivételével3
1209 99 99– – – – Más4
1210Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin
1210 10 00– Komlótoboz, nem őrölve, nem porítva, nem labdacs (pellet) alakban5,8
1210 20– Komlótoboz őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban; lupulin
1210 20 10– – Komlótoboz őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban, nagyobb lupulintartalommal; lupulin5,8
1210 20 90– – Más5,8
1211Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is
1211 20 00– Ginzenggyökérmentes
1211 30 00– Kokalevélmentes
1211 40 00– Mákszalmamentes
1211 50 00– Csikófark(Ephedra)-fajokmentes
1211 90– Más
1211 90 30– – Tonkabab3
1211 90 86– – Másmentes
1212Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; máshol nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is)
– Tengeri moszat és más alga
1212 21 00– – Emberi fogyasztásra alkalmasmentes
1212 29 00– – Másmentes
– Más
1212 91– – Cukorrépa
1212 91 20– – – Szárítva, őrölve is23 €/100 kg/net
1212 91 80– – – Más6,7 €/100 kg/net
1212 92 00– – Szentjánoskenyér (karob)5,1
1212 93 00– – Cukornád4,6 €/100 kg/net
1212 94 00– – Cikóriagyökérmentes
1212 99– – Más
– – – Szentjánoskenyérmag
1212 99 41– – – – Hántolatlan, sajtolatlan vagy darálatlanmentes
1212 99 49– – – – Más5,8
1212 99 95– – – Másmentes
1213 00 00Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban ismentes
1214Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is
1214 10 00– Lucerna- (alfalfa-) őrlemény és -labdacs (pellet)mentes
1214 90– Más
1214 90 10– – Marharépa, karórépa és más takarmánygyökér5,8
1214 90 90– – Másmentes

13. ÁRUCSOPORT

SELLAK; MÉZGA, GYANTA ÉS MÁS NÖVÉNYI NEDV ÉS KIVONAT

Megjegyzés

1. A 1302 vtsz. alá tartozik többek között az édesgyökér-kivonat és a morzsikakivonat, a komlókivonat, az aloekivonat és az ópiumkivonat. Nem tartozik ez alá a vtsz. alá:

a) édesgyökér-kivonat 10 tömegszázaléknál nagyobb cukortartalommal vagy édesipari terméknek (édességnek) elkészítve (1704 vtsz.);

b) malátakivonat (1901 vtsz.);

c) kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat (2101 vtsz.);

d) szesztartalmú növényi nedv vagy kivonat, italként (22. árucsoport);

e) kámfor, glicerrhizin, vagy a 2914 vagy a 2938 vtsz. alá tartozó más termék;

f) mákszalma-koncentrátum, amely legalább 50 tömegszázalék alkaloidot tartalmaz (2939 vtsz.);

g) a 3003 vagy 3004 vtsz. alá tartozó gyógyszer vagy vércsoport-meghatározó reagens (3006 vtsz.);

h) cserzőanyag - vagy festőanyag-kivonat (3201 vagy 3203 vtsz.);

ij) szilárd és vízmentes illóolaj és rezinoid, kivont olajtartalmú gyanta (oleorezin), illóolaj vizes párlata vagy vizes oldata, valamint italgyártáshoz használt illatanyagokon alapuló készítmények (33. árucsoport); vagy

k) természetes gumi, balata, gutta-percha, guayule, csikle vagy hasonló természetes gumifélék (4001 vtsz.).

Kiegészítő megjegyzés

1. A pektintartalmú anyagokból és cukorból álló, szárazanyag-tartalomra számítva 90 tömegszázalékot meghaladó cukortartalmú keverékek nem sorolhatók a 1302 20 alszám alá, és elviekben a 17. árucsoportba sorolandók, mivel a termék jellegét a cukor határozza meg.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1301Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)
1301 20 00– Gumiarábikummentes
1301 90 00– Másmentes
1302Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is
– Növényi nedv és kivonat
1302 11 00– – Ópiummentes
1302 12 00– – Édesgyökérből3,2
1302 13 00– – Komlóból3,2
1302 14 00– – Csikófark(Ephedra)-fajokbólmentes
1302 19– – Más
1302 19 05– – – Vanília oleorezin3
1302 19 70– – – Másmentes
1302 20– Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok
1302 20 10– – Száraz19,2
1302 20 90– – Más11,2
– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is
1302 31 00– – Agar-agarmentes
1302 32– – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is
1302 32 10– – – Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagbólmentes
1302 32 90– – – Guarmagbólmentes
1302 39 00– – Másmentes

14. ÁRUCSOPORT

NÖVÉNYI EREDETŰ NYERSANYAG FONÁSRA; MÁSHOL NEM EMLÍTETT NÖVÉNYI TERMÉKEK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba a XI. áruosztályba besorolandó következő termékek: bármilyen kikészítésű olyan növényi eredetű anyag vagy rost (szál), amelyet elsősorban a textiliparban használnak fel, vagy az olyan más növényi anyag, amelyet előzetesen úgy munkáltak meg, hogy a megmunkálás után azt kizárólag csak textilalapanyagként lehet felhasználni.

2. A 1401 vtsz. alá tartozik többek között a bambusz (hasítva, hosszában fűrészelve vagy vágva, a végein lekerekítve, fehérítve, éghetetlenné téve, fényezve vagy festve is), a hasított kosárfűz, a nád és hasonlók, valamint a rotangpálmabél és a hántolt vagy hasított rotangpálma. Nem tartozik e vtsz. alá a faháncs (4404 vtsz.).

3. A 1404 vtsz. nem vonatkozik a fagyapotra (4405 vtsz.) és a kefe vagy seprű készítésére előkészített csomóra vagy kötegre (9603 vtsz.).

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1401Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)
1401 10 00– Bambusznádmentes
1401 20 00– Rotangnádmentes
1401 90 00– Másmentes
1402
1403
1404Máshol nem említett növényi eredetű termék
1404 20 00– Gyapothulladék (pamutlinters)mentes
1404 90 00– Másmentes

III. ÁRUOSZTÁLY

ÁLLATI VAGY NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ ÉS EZEK BONTÁSI TERMÉKEI; ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR; ÁLLATI VAGY NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ

15. ÁRUCSOPORT

ÁLLATI VAGY NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ ÉS EZEK BONTÁSI TERMÉKEI; ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR; ÁLLATI VAGY NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 0209 vtsz. alá tartozó sertés- vagy baromfizsiradék;

b) a kakaóvaj, kakaózsír és -olaj (1804 vtsz.);

c) az olyan ehető készítmény, amely a 0405 vtsz. alá tartozó termékekből több mint 15 tömegszázalékot tartalmaz (általában 21. árucsoport);

d) a tepertő (2301 vtsz.) vagy a 2304-2306 vtsz. alá tartozó maradék;

e) a zsírsav, elkészített viasz, gyógyszer, festék, kence (lakk), szappan, illatszer, szépségápoló vagy testápoló szer, szulfonált olaj, vagy a VI. áruosztályba tartozó más áru; vagy

f) az olajból nyert faktisz (4002 vtsz.).

2. Nem tartozik a 1509 vtsz. alá az olívabogyóból oldószerrel kivont olaj (1510 vtsz.).

3. Nem tartozik a 1518 vtsz. alá a csupán denaturált zsír vagy olaj vagy ezek frakciói, amelyek a nem denaturált zsírnak és olajnak, illetve ezek frakcióinak megfelelő vtsz.-ok alá tartoznak.

4. A semlegesítési iszap (soapstock), az olaj alja és olajseprő (olajdrass), a sztearinszurok, a glicerinszurok és a gyapjúzsírüledék a 1522 vtsz. alá tartozik.

Alszámos megjegyzés

1. A 1514 11 és a 1514 19 alszámok alkalmazásában az "alacsony-erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj"kifejezés olyan stabilizált olajat jelent, amelynek erukasav-tartalma kevesebb, mint 2 tömegszázalék.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40-1515 90 59 és a 1518 00 31 alszámok alkalmazásában:

a) A kipréseléssel nyert folyékony vagy szilárd kötött növényi olaj csak akkor tekintendő "nyers"-nek, ha a felsoroltakon kívül más feldolgozáson nem ment keresztül:

- dekantálás a szokásos időhatáron belül,

- centrifugálás vagy szűrés, feltéve hogy az olajnak a szilárd alkotórészeitől való elválasztására csak olyan mechanikai erőhatást alkalmaztak, mint a gravitáció, a nyomás vagy a centrifugális erő (kizárva az adszorpciós szűrést vagy egyéb más fizikai vagy kémiai eljárást).

b) Az extrakcióval nyert folyékony vagy szilárd kötött növényi olaj csak akkor tekintendő "nyers"-nek, ha sem színe, illata vagy íze alapján, sem pedig felismerhető analitikai tulajdonsága segítségével nem különböztethető meg a préseléssel nyert növényi olajtól és zsírtól.

c) A "nyersolaj"kifejezés jelentése magában foglalja a tisztított szójababolajat és az olyan gyapotmagolajat is, amelyből a gosszipol származékait eltávolították.

2. A. A 1509 és 1510 alszám alá csak az olyan, kizárólag az olajbogyó kezeléséből származó olajok tartoznak, amelyek a zsírsav- és szterintartalom tekintetében a 2568/91/EGK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott jellemzőkkel rendelkeznek (161). E jellemzők megléte az említett rendelet X. és XIX. mellékletében szereplő módszerekkel határozható meg. Nem tartozik a 1509 és a 1510 vtsz. alá a vegyileg módosított olívaolaj (különösen az újraészterezett olívaolaj) és az olívaolaj más olajokkal alkotott keveréke. Az újraészterezett olívaolaj jelenléte a 2568/91/EGK rendelet VII. mellékletében szereplő módszer segítségével állapítható meg. B. A 1509 10 alszám alá csak az alábbi 1., 2. és 3. pontban meghatározott olívaolajok tartoznak, amelyeket kizárólag mechanikai vagy más fizikai úton nyertek az olajok módosulásához nem vezető körülmények között, és amelyek nem estek át más feldolgozáson, mint a mosás, ülepítés, centrifugálás vagy szűrés. Az oldószerrel, kémiai vagy biokémiai reagensek segítségével vagy újraészterezési eljárással kinyert olívaolajok, valamint az olívaolajok másfajta olajokkal alkotott bármilyen keverékei nem tartoznak ezen alszám alá. 1. A 1509 10 10 alszám alkalmazásában a "lampante olívaolaj"az olyan olívaolajat jelenti, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 3. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik. 2. A 1509 10 20 alszám alkalmazásában az "extra szűz olívaolaj"az olyan olívaolajat jelenti, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint az 1. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik. 3. A 1509 10 80 alszám alá tartoznak azok az egyéb szűz olívaolajok, amelyek a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 2. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkeznek. C. A 1509 90 alszám alá tartozik a 1509 10 10, 1509 10 20 és/vagy 1509 10 80 alszám alá tartozó olívaolajok feldolgozásával nyert olívaolaj - szűz olívaolajjal keverve is -, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 4. és 5. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik. D. A 1510 00 10 alszám alkalmazásában a "nyersolajok"az olyan olajokat jelentik, amelyek a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 6. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkeznek. E. A 1510 00 90 alszám alá a 1510 00 10 alszám alá tartozó olajok feldolgozásával nyert olajok -szűz olívaolajjal keverve is -, valamint az olyan olajok tartoznak, amelyek jellemzői nem felelnek meg az e kiegészítő megjegyzés B), C) és D) pontjaban megadottaknak. Az ezen alszám alá tartozó olajoknak rendelkezniük kell a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 7. és 8. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel.

3. Nem tartozik a 1522 00 31 és a 1522 00 39 alszámok alá:

a) a 2568/91/EGK rendelet XVI. melléklete szerinti módszerrel meghatározva 70-nél alacsonyabb vagy 100-nál magasabb jódszámú olajat tartalmazó zsíros anyagok kezeléséből származó maradékok;

b) a 70-nél magasabb vagy 100-nál alacsonyabb jódszámú olajat tartalmazó zsíros anyagok kezeléséből származó maradékok, amelyek esetében a 2568/91/EGK rendelet XIX. melléklete szerint meghatározott bétaszitoszterin (54) retenciós térfogatát jelentő csúcs alatti terület kisebb, mint az összes szterincsúcsterületek 93,0 %-a.

4. A fenti termékek jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek a 2568/91/EGK rendelet mellékleteiben szerepelnek. Ennek megfelelően a rendelet I. mellékletében szereplő lábjegyzeteket is figyelembe kell venni.

5. A kimért adagokban, például kapszulában, tablettában, pasztillában és pirulában kiszerelt, a 15. árucsoportba sorolt árukból előállított, étrend-kiegészítőként való felhasználásra szánt élelmiszer-készítmények nem sorolhatók ebbe az árucsoportba. Az étrend-kiegészítő lényeges jellemzőjét nem csupán az összetevői adják, hanem kiszerelésük sajátos formája is, amely felfedi étrend-kiegészítő funkciójukat, mivel meghatározza az adagolást, felszívódásuk módját és azt a helyet, ahol a feltételezések szerint aktívvá válnak. Az ilyen élelmiszer-készítményeket a 2106 vtsz. alá kell besorolni, kivéve, ha azokat máshol említik.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1501Sertészsiradék (sertészsír is) és baromfizsír a 0209 vagy a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével
1501 10– Sertészsír
1501 10 10– – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1501 10 90– – Más17,2 €/100 kg/net
1501 20– Más sertészsiradék
1501 20 10– – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1501 20 90– – Más17,2 €/100 kg/net
1501 90 00– Más11,5
1502Szarvasmarha-, birka- vagy kecskezsír, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével
1502 10– Faggyú
1502 10 10– – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1502 10 90– – Más3,2
1502 90– Más
1502 90 10– – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1502 90 90– – Más3,2
1503 00Sertészsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve
– Sertészsírsztearin és oleosztearin
1503 00 11– – Ipari felhasználásra (12)mentes
1503 00 19– – Más5,1
1503 00 30– Faggyúolaj ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1503 00 90– Más6,4
1504Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1504 10– Halmájolaj és frakciói
1504 10 10– – Legfeljebb 2 500 NE/g A-vitamin-tartalommal3,8
– – Más
1504 10 91– – – Laposhalbólmentes
1504 10 99– – – Más3,8 (18)
1504 20– Halzsír és -olaj és ezek frakciói a halmájolaj kivételével
1504 20 10– – Szilárd frakciók10,9
1504 20 90– – Másmentes
1504 30– Tengeri emlősökből nyert zsír és olaj és ezek frakciói
1504 30 10– – Szilárd frakciók10,9
1504 30 90– – Másmentes
1505 00Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)
1505 00 10– Nyers gyapjúzsír3,2
1505 00 90– Másmentes
1506 00 00Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítvamentes
1507Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1507 10– Nyersolaj tisztítva is
1507 10 10– – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
1507 10 90– – Más6,4
1507 90– Más
1507 90 10– – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1507 90 90– – Más9,6
1508Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1508 10– Nyersolaj
1508 10 10– – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1508 10 90– – Más6,4
1508 90– Más
1508 90 10– – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1508 90 90– – Más9,6
1509Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1509 10– Szűzolaj
1509 10 10– – Lampant-olívaolaj122,6 €/100 kg/net
1509 10 20– – Extra szűz olívaolaj (35)124,5 €/100 kg/net
1509 10 80– – Más (35)124,5 €/100 kg/net
1509 90 00– Más (35)134,6 €/100 kg/net
1510 00Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is
1510 00 10– Nyersolaj110,2 €/100 kg/net
1510 00 90– Más160,3 €/100 kg/net
1511Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1511 10– Nyersolaj
1511 10 10– – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1511 10 90– – Más3,8
1511 90– Más
– – Szilárd frakciók
1511 90 11– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1511 90 19– – – Más10,9
– – Más
1511 90 91– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1511 90 99– – – Más9
1512Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
– Napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói
1512 11– – Nyersolaj
1512 11 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
– – – Más
1512 11 91– – – – Napraforgómag-olaj6,4
1512 11 99– – – – Pórsáfránymagolaj6,4
1512 19– – Más
1512 19 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1512 19 90– – – Más9,6
– Gyapotmagolaj és frakciói
1512 21– – Nyersolaj, a gosszipol eltávolítása után is
1512 21 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
1512 21 90– – – Más6,4
1512 29– – Más
1512 29 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1512 29 90– – – Más9,6
1513Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
– Kókuszdió- (kopra-) olaj és frakciói
1513 11– – Nyersolaj
1513 11 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)2,5
– – – Más
1513 11 91– – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1513 11 99– – – – Más6,4
1513 19– – Más
– – – Szilárd frakciók
1513 19 11– – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1513 19 19– – – – Más10,9
– – – Más
1513 19 30– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
– – – – Más
1513 19 91– – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1513 19 99– – – – – Más9,6
– Pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói
1513 21– – Nyersolaj
1513 21 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
– – – Más
1513 21 30– – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1513 21 90– – – – Más6,4
1513 29– – Más
– – – Szilárd frakciók
1513 29 11– – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1513 29 19– – – – Más10,9
– – – Más
1513 29 30– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
– – – – Más
1513 29 50– – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1513 29 90– – – – – Más9,6
1514Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
– Alacsony-erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj és frakciói
1514 11– – Nyersolaj
1514 11 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
1514 11 90– – – Más6,4
1514 19– – Más
1514 19 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1514 19 90– – – Más9,6
– Más
1514 91– – Nyersolaj
1514 91 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
1514 91 90– – – Más6,4
1514 99– – Más
1514 99 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1514 99 90– – – Más9,6
1515Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
– Lenmagolaj és frakciói
1515 11 00– – Nyersolaj3,2
1515 19– – Más
1515 19 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1515 19 90– – – Más9,6
– Kukoricaolaj és frakciói
1515 21– – Nyersolaj
1515 21 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
1515 21 90– – – Más6,4
1515 29– – Más
1515 29 10– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1515 29 90– – – Más9,6
1515 30– Ricinusolaj és frakciói
1515 30 10– – Szintetikus szálak vagy műanyagok gyártásában használt aminoundekán-sav előállításához (12)mentes
1515 30 90– – Más5,1
1515 50– Szezámolaj és frakciói
– – Nyersolaj
1515 50 11– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
1515 50 19– – – Más6,4
– – Más
1515 50 91– – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
1515 50 99– – – Más9,6
1515 90– Más
1515 90 11– – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióikmentes
– – Dohánymagolaj és frakciói
– – – Nyersolaj
1515 90 21– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1515 90 29– – – – Más6,4
– – – Más
1515 90 31– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)mentes
1515 90 39– – – – Más9,6
– – Más olajok és frakcióik
– – – Nyersolaj
1515 90 40– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)3,2
– – – – Más
1515 90 51– – – – – Szilárd, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1515 90 59– – – – – Szilárd, más; folyékony6,4
– – – Más
1515 90 60– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
– – – – Más
1515 90 91– – – – – Szilárd, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1515 90 99– – – – – Szilárd, más; folyékony9,6
1516Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve
1516 10– Állati zsír és olaj és ezek frakciói
1516 10 10– – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1516 10 90– – Más10,9
1516 20– Növényi zsír és olaj és ezek frakciói
1516 20 10– – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”3,4
– – Más
1516 20 91– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
– – – Más
1516 20 95– – – – Repce-, lenmag-, olajrepcemag-, napraforgómag-, illipe-, vajfa-, makore-, touloucouna- vagy babassuolaj műszaki vagy ipari felhasználásra az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)5,1
– – – – Más
1516 20 96– – – – – Földimogyoró-, gyapotmag-, szójabab- vagy napraforgómagolaj; más olaj, 50 tömegszázaléknál kevesebb szabad zsírsavtartalommal, a pálmamagbél-, illipe-, kókusz-, repce-, olajrepcemag- vagy copaibaolaj kivételével9,6
1516 20 98– – – – – Más10,9
1517Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével
1517 10– Margarin, a folyékony margarin kivételével
1517 10 10– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal8,3 + 28,4 €/100 kg/net
1517 10 90– – Más16
1517 90– Más
1517 90 10– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal8,3 + 28,4 €/100 kg/net
– – Más
1517 90 91– – – Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék9,6
1517 90 93– – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére2,9
1517 90 99– – – Más16
1518 00Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye
1518 00 10– Linoxin7,7
– Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével (12)
1518 00 31– – Nyers3,2
1518 00 39– – Más5,1
– Más
1518 00 91– – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével7,7
– – Más
1518 00 95– – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból2
1518 00 99– – – Más7,7
1519
1520 00 00Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúgmentes
1521Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is
1521 10 00– Növényi viaszmentes
1521 90– Más
1521 90 10– – Cetvelő, finomítva vagy színezve ismentes
– – Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is
1521 90 91– – – Nyersmentes
1521 90 99– – – Más2,5
1522 00Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
1522 00 10– Degras3,8
– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
– – Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal
1522 00 31– – – Semlegesítési iszap (soapstock)29,9 €/100 kg/net
1522 00 39– – – Más47,8 €/100 kg/net
– – Más
1522 00 91– – – Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock)3,2
1522 00 99– – – Másmentes

IV. ÁRUOSZTÁLY

ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

Megjegyzés

1. Ebben az áruosztályban a "labdacs (pellet)"kifejezés olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül közvetlenül vagy legfeljebb 3 tömegszázalék kötőanyag hozzáadásával sajtolnak össze.

16. ÁRUCSOPORT

HÚSBÓL, HALBÓL VAGY RÁKFÉLÉBŐL, PUHATESTŰBŐL, VAGY MÁS GERINCTELEN VÍZIÁLLATBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba a 2. és a 3. árucsoportban vagy a 0504 vtsz. alatt felsorolt eljárással készített vagy tartósított hús, vágási melléktermék és belsőség, a hal, rákféle, a puhatestű vagy más gerinctelen víziállat.

2. Az élelmiszer-készítmények csak akkor tartoznak ebbe az árucsoportba, ha több mint 20 tömegszázalék kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmaznak. Abban az esetben, ha a készítmény az előbb említett termékekből két- vagy többfélét is tartalmaz, akkor azt a 16. árucsoporton belül, a nagyobb tömegben lévő alkotórésznek vagy alkotórészeknek megfelelő vtsz. alá kell besorolni. Ezeket a rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a 1902 vtsz. alá tartozó töltött termékekre, vagy a 2103 vagy 2104 vtsz. alá tartozó készítményekre.

A májat tartalmazó készítményekre a második mondatban meghatározott rendelkezéseket a 1601 vagy 1602 vtsz.-on belül, az alszám meghatározásakor nem lehet alkalmazni.

Alszámos megjegyzések

1. A 1602 10 alszám alkalmazásában a "homogenizált készítmények"kifejezés olyan készítményt jelent, amelyet legfeljebb 250 g nettó tömegben a kiskereskedelmi forgalom számára tartályokba kiszereltek csecsemők vagy kisgyermekek számára alkalmas ételként vagy táplálkozási célra, és finoman homogenizált húst, vágási mellékterméket, belsőséget vagy vért tartalmaznak. E meghatározás alkalmazása szempontjából nem számít az olyan kis mennyiségű adalékanyag, amelyet a készítmény ízesítésére, tartósítására vagy más célból adtak hozzá. Ezek a készítmények kis mennyiségben szemmel látható hús- vagy vágási melléktermék- és belsőségdarabkákat is tartalmazhatnak. Ennek az alszámnak a 1602 vtsz.-on belül a többi alszámmal szemben elsőbbsége van.

2. A 1604 vagy 1605 vtsz.-ok alszámai alatt felsorolt halak, rákfélék, puhatestűek és más gerinctelen víziállatok csak gyűjtőnevükön szerepelnek, de ugyanazokhoz a fajtákhoz tartoznak, mint amelyeket a 3. árucsoport azonos néven felsorol.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 és a 1602 90 61 alszámok alkalmazásában a "főzés nélkül"kifejezés olyan termékekre vonatkozik, amelyeket semmiféle hőkezelésnek nem vetettek alá, vagy csupán olyan hőkezelésen estek át, amely alkalmatlan volt arra, hogy a termék egész tömegében kicsapja a fehérjéket, és amelyeknél így a 1602 50 10 és a 1602 90 61 alszámok esetén a vágási felületen rózsaszínes folyadék nyomai látszanak, ha a terméket a legvastagabb része mentén vágják ketté.

2. A 1602 41 10, 1602 42 10 és a 1602 49 11-1602 49 15 alszámok alkalmazásában a "részei"kifejezés csak az olyan elkészített vagy konzervált húsra vonatkozik, amelyről az egybefüggő izomszövet méretei és jellemzői alapján meghatározható, hogy házisertés sonkájából, lapockájából, lágyékából vagy szügyéből származik.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1601 00Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek
1601 00 10– Májból15,4
– Más (56)
1601 00 91– – Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül149,4 €/100 kg/net (10)
1601 00 99– – Más100,5 €/100 kg/net (10)
1602Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér
1602 10 00– Homogenizált készítmények16,6
1602 20– Májból készült termékek
1602 20 10– – Liba- vagy kacsamájból10,2
1602 20 90– – Más16
– A 0105 vtsz. alá tartozó baromfiból készült termékek
1602 31– – Pulykából
– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal (55)
1602 31 11– – – – Kizárólag főzés nélküli pulykahústartalommal102,4 €/100 kg/net (10)
1602 31 19– – – – Más102,4 €/100 kg/net (10)
1602 31 80– – – Más102,4 €/100 kg/net (10)
1602 32– – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból
– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal (55)
1602 32 11– – – – Főzés nélkül276,5 €/100 kg/net (10)
1602 32 19– – – – Más102,4 €/100 kg/net (10)
1602 32 30– – – Legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal (55)276,5 €/100 kg/net (10)
1602 32 90– – – Más276,5 €/100 kg/net (10)
1602 39– – Más
– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal (55)
1602 39 21– – – – Főzés nélkül276,5 €/100 kg/net (10)
1602 39 29– – – – Más276,5 €/100 kg/net (10)
1602 39 85– – – Más276,5 €/100 kg/net (10)
– Sertésből
1602 41– – Sonka és részei
1602 41 10– – – Házi sertésből156,8 €/100 kg/net (10)
1602 41 90– – – Más10,9
1602 42– – Lapocka és részei
1602 42 10– – – Házi sertésből129,3 €/100 kg/net (10)
1602 42 90– – – Más10,9
1602 49– – Más, beleértve a keverékeket is
– – – Házi sertésből
– – – – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is
1602 49 11– – – – – Tarja, karaj (kivéve a szügyet) és részei, beleértve a tarja, karaj vagy a sonka keverékeit is156,8 €/100 kg/net (10)
1602 49 13– – – – – Szügy és részei, beleértve a szügy és lapocka keverékeit is129,3 €/100 kg/net (10)
1602 49 15– – – – – Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy szügy és ezek részeiből készült tartalommal129,3 €/100 kg/net (10)
1602 49 19– – – – – Más85,7 €/100 kg/net (10)
1602 49 30– – – – Legalább 40 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is75 €/100 kg/net (10)
1602 49 50– – – – 40 tömegszázaléknál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is54,3 €/100 kg/net (10)
1602 49 90– – – Más10,9
1602 50– Szarvasmarhafélékből
1602 50 10– – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke303,4 €/100 kg/net
– – Más
1602 50 31– – – Főtt, pácolt marhahús (corned beef) légmentes csomagolásban16,6
1602 50 95– – – Más16,6
1602 90– Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is
1602 90 10– – Állati vérből készült termékek16,6
– – Más
1602 90 31– – – Vadból vagy nyúlból10,9
– – – Más
1602 90 51– – – – Házisertéshús- vagy belsőségtartalommal85,7 €/100 kg/net
– – – – Más
– – – – – Szarvasmarhahús- vagy belsőségtartalommal
1602 90 61– – – – – – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke303,4 €/100 kg/net
1602 90 69– – – – – – Más16,6
– – – – – Más
1602 90 91– – – – – – Birkából12,8
1602 90 95– – – – – – Kecskéből16,6
1602 90 99– – – – – – Más16,6
1603 00Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból
1603 00 10– Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben12,8
1603 00 80– Másmentes
1604Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló
– Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva
1604 11 00– – Lazac5,5
1604 12– – Hering
1604 12 10– – – Nyers filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, fagyasztva15
– – – Más
1604 12 91– – – – Légmentes csomagolásban20
1604 12 99– – – – Más20
1604 13– – Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt
– – – Szardínia
1604 13 11– – – – Olívaolajban12,5
1604 13 19– – – – Más12,5
1604 13 90– – – Más12,5
1604 14– – Tonhal, csíkoshasú tonhal (skipjack) és bonitó (Sarda spp.)
– – – Tonhal és csíkoshasú tonhal (skipjack)
– – – – Csíkoshasú tonhal (skipjack)
1604 14 21– – – – – Növényi olajban24
– – – – – Más
1604 14 26– – – – – – Filé, amely loinként (törzsrész) ismert24
1604 14 28– – – – – – Más24
– – – – Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)
1604 14 31– – – – – Növényi olajban24
– – – – – Más
1604 14 36– – – – – – Filé, amely loinként (törzsrész) ismert24
1604 14 38– – – – – – Más24
– – – – Más
1604 14 41– – – – – Növényi olajban24
– – – – – Más
1604 14 46– – – – – – Filé, amely loinként (törzsrész) ismert24
1604 14 48– – – – – – Más24
1604 14 90– – – Bonitó (Sarda spp.)25
1604 15– – Makréla
– – – Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból
1604 15 11– – – – Filé25
1604 15 19– – – – Más25
1604 15 90– – – Scomber australasicus fajból20
1604 16 00– – Ajóka25
1604 17 00– – Angolna20
1604 18 00– – Cápa úszója20
1604 19– – Más
1604 19 10– – – Szalmonidák, a lazac kivételével7
– – – Euthynnus nemhez tartozó hal, a csíkoshasú tonhal (skipjack) (Euthynnus [Katsuwonus]pelamis) kivételével
1604 19 31– – – – Filé, amely loinként (törzsrész) ismert24
1604 19 39– – – – Más24
1604 19 50– – – Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal12,5
– – – Más
1604 19 91– – – – Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, fagyasztva7,5
– – – – Más
1604 19 92– – – – – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)20
1604 19 93– – – – – Fekete tőkehal (Pollachius virens)20
1604 19 94– – – – – Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)20
1604 19 95– – – – – Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) és sárga tőkehal (Pollachius pollachius)20
1604 19 97– – – – – Más20
1604 20– Más elkészített vagy konzervált hal
1604 20 05– – Halpaszta (surimi) készítmény20
– – Más
1604 20 10– – – Lazacból5,5
1604 20 30– – – Szalmonidákból, a lazac kivételével7
1604 20 40– – – Ajókából25
1604 20 50– – – Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és Scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából, az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból25 (10)
1604 20 70– – – Tonhalból, csíkoshasú tonhalból (skipjack) vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból24 (10)
1604 20 90– – – Más halból14
– Kaviár és kaviárpótló
1604 31 00– – Kaviár20
1604 32 00– – Kaviárpótló20
1605Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat
1605 10 00– Rák8
– Garnélarák és fűrészes garnélarák
1605 21– – Nem légmentes csomagolásban
1605 21 10– – – Legfeljebb 2 kg nettó tömegű kiszerelésben20 (10)
1605 21 90– – – Más20 (10)
1605 29 00– – Más20 (10)
1605 30– Homár
1605 30 10– – Homárhús főzve, homárolaj vagy homárkrém, -pástétom, -leves vagy -szósz készítéséhez (12)mentes
1605 30 90– – Más20
1605 40 00– Más rákféle20 (10)
– Puhatestű
1605 51 00– – Osztriga20
1605 52 00– – Fésűskagyló, ideértve a csíkosfésűkagylót is20
1605 53– – Éti kagyló
1605 53 10– – – Légmentes csomagolásban20
1605 53 90– – – Más20
1605 54 00– – Tintahal20
1605 55 00– – Polip20
1605 56 00– – Kagyló, szívkagyló és bárkakagyló20
1605 57 00– – Fülcsiga20
1605 58 00– – Csiga, a tengeri csiga kivételével20
1605 59 00– – Más20
– Más gerinctelen víziállat
1605 61 00– – Tengeri uborka26
1605 62 00– – Tengeri sün26
1605 63 00– – Medúza26
1605 69 00– – Más26

17. ÁRUCSOPORT

CUKOR ÉS CUKORÁRUK

Megjegyzés

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a kakaótartalmú cukoráru (1806 vtsz.);

b) a vegytiszta cukor (a nád vagy répacukor [szacharóz], a tejcukor [laktóz], a malátacukor [maltóz], a szőlőcukor [glükóz] és a gyümölcscukor [fruktóz] kivételével) vagy a 2940 vtsz. alá tartozó más termék; vagy

c) a gyógyszer vagy a 30. árucsoportba tartozó más termék.

Alszámos megjegyzések

1. A 1701 12, 1701 13 és a 1701 14 alszámok alkalmazásában a "nyerscukor"kifejezés olyan cukrot jelent, amelyben a szacharóz tömege száraz állapotban, a polariméter szerint kevesebb, mint 99,5°.

2. A 1701 13 alszám alá csak az a centrifugálás nélkül előállított nádcukor tartozik, amelyben a szacharóz tömege száraz állapotban a polariméter szerint legalább 69°, de 93°-nál kisebb. A termék csak természetes, szabad szemmel nem látható, szabálytalan alakú, elmosódott szemcséjű (allotriomorf) mikrokristályokat tartalmaz, amelyeket melaszmaradék és a nádcukor más összetevőinek maradékai vesznek körül.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 és a 1701 14 90 alszámok alkalmazásában a "nyerscukor"olyan cukrot jelent, amely nincs ízesítve vagy színezve vagy nem tartalmaz semmiféle adalékanyagot, és száraz állapotra számítva polarimetriás módszerrel meghatározva kevesebb mint 99,5 tömegszázalék szacharózt tartalmaz.

2. A 1701 12 10, 1701 13 10 és a 1701 14 10 alszámok alá tartozó, olyan nyerscukorra alkalmazandó vámot, melynek az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) III. mellékletének (B) része III. pontja szerint megállapított hozama a 92 %-tól eltér, a következők szerint kell megállapítani:

a vonatkozó vámtételt meg kell szorozni azzal a korrekciós együtthatóval, amely a fenti rendelkezéseknek megfelelően megállapított hozamszázalék 92-vel való elosztásával keletkezik.

3. A 1701 99 10 alszám alkalmazásában a "fehér cukor"olyan cukrot jelent, amely nincs ízesítve vagy színezve vagy nem tartalmaz semmiféle adalékanyagot, száraz állapotra számítva polarimetriás módszerrel meghatározva legalább 99,5 tömegszázalék szacharózt tartalmaz.

4. A 1702 20 10, 1702 60 95 és 1702 90 71 alszámok alá tartozó termékek esetében a cukortartalmat (ideértve a szacharózt, a gyümölcscukrot, a glükózt és a malátacukrot, a fruktóz és glükóz szacharóz-egyenértékben való számításával) a nagynyomású/-teljesítményű folyadék-kromatográfia módszerével (HPLC-módszerrel) kell meghatározni, a következő képlet alkalmazásával:

S + 0,95 x (F + G) + M

ahol:

"S"a HPLC-módszerrel meghatározott szacharóztartalom;

"F"a HPLC-módszerrel meghatározott fruktóztartalom;

"G"a HPLC-módszerrel meghatározott glükóztartalom;

"M"a HPLC-módszerrel meghatározott malátacukor-tartalom.

A 1702 60 80, 1702 90 80 és 1702 90 95 alszámok alá tartozó termékek esetében a szacharóztartalmat, ideértve a szacharózban kifejezett más cukrokat is, a refraktometrikus módszerrel kell meghatározni (a 974/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (51) mellékletének megfelelően Brix-fokban kifejezve). A 1702 60 80 és 1702 90 80 alszámok alá tartozó termékek esetében az eredmény szacharóz-egyenértékre való átszámításához a Brix-fokot 0,95-tel kell szorozni.

5. A 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 és 1702 90 30 alszámok alkalmazásában az "izoglükóz"kifejezés a szárazanyagra számítva legalább 10 tömegszázalék fruktózt tartalmazó glükózból vagy polimerjeiből nyert terméket jelenti.

Az ezen alszámok alá tartozó termékek esetében a szacharóz-tartalmat, ideértve a szacharózban kifejezett más cukrokat is, a refraktometrikus módszerrel kell meghatározni (a 974/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének megfelelően Brix-fokban kifejezve).

6. Az "inulinszirup"kifejezés az alábbiakat jelenti: A "szabadon vagy szacharóz formájában lévő fruktóz"mennyiségét az F + 0,5 S/0,95 képlet segítségével kell kiszámolni, ahol az "F"a nagynyomású/-teljesítményű folyadék-kromatográfiás módszerrel meghatározott fruktóztartalom, az "S"pedig nagynyomású/-teljesítményű folyadék-kromatográfiás módszerrel meghatározott szacharóztartalom.

a) a 1702 60 80 alszám esetében olyan köztes terméket jelent, amelyet inulin vagy oligofruktóz hidrolízisével nyertek, szárazanyagra számítva több mint 50 % fruktózt tartalmaz szabadon vagy szacharóz formájában;

b) a 1702 90 80 alszám esetében olyan köztes terméket jelent, amelyet inulin vagy oligofruktóz hidrolízisével nyertek, szárazanyagra számítva legalább 10 %, de legfeljebb 50 % fruktózt tartalmaz szabadon vagy szacharóz formájában.

7. A 1704 90 alszám alá tartozó, termékkészlet formájában behozott árukra az egész termékkészlet átlagos tejzsír-, tejfehérje-, szacharóz-, izoglükóz-, glükóz- és keményítőtartalma alapján meghatározott mezőgazdasági alkotóelemet (EA) kell alkalmazni.

8. A nómenklatúra egészében a kis mennyiségben más anyagokat is tartalmazó cukorkeverékek a 17. árucsoportba osztályozandók, kivéve, ha a készítmény jellege alapján máshová kell azokat besorolni.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban
– Nyerscukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül
1701 12– – Répacukor
1701 12 10– – – Finomításra (12)33,9 €/100 kg/net (57) (10)
1701 12 90– – – Más41,9 €/100 kg/net (10)
1701 13– – Az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések 2. pontjában meghatározott nádcukor
1701 13 10– – – Finomításra (12)33,9 €/100 kg/net (57) (10)
1701 13 90– – – Más41,9 €/100 kg/net (10)
1701 14– – Más nádcukor
1701 14 10– – – Finomításra (12)33,9 €/100 kg/net (57) (10)
1701 14 90– – – Más41,9 €/100 kg/net (10)
– Más
1701 91 00– – Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával41,9 €/100 kg/net (10)
1701 99– – Más
1701 99 10– – – Fehér cukor41,9 €/100 kg/net (10)
1701 99 90– – – Más41,9 €/100 kg/net (10)
1702Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
– Tejcukor és tejcukorszirup
1702 11 00– – Legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva14 €/100 kg/net
1702 19 00– – Más14 €/100 kg/net
1702 20– Juharcukor és juharcukorszirup
1702 20 10– – Juharcukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával0,4 €/100 kg/net (58)
1702 20 90– – Más8
1702 30– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
1702 30 10– – Izoglükóz50,7 €/100 kg/net mas
– – Más
1702 30 50– – – Fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is26,8 €/100 kg/net
1702 30 90– – – Más20 €/100 kg/net
1702 40– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével
1702 40 10– – Izoglükóz50,7 €/100 kg/net mas
1702 40 90– – Más20 €/100 kg/net
1702 50 00– Vegytiszta gyümölcscukor16 + 50,7 €/100 kg/net mas (10)
1702 60– Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével
1702 60 10– – Izoglükóz50,7 €/100 kg/net mas
1702 60 80– – Inulinszirup0,4 €/100 kg/net (58)
1702 60 95– – Más0,4 €/100 kg/net (58)
1702 90– Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
1702 90 10– – Vegytiszta malátacukor12,8
1702 90 30– – Izoglükóz50,7 €/100 kg/net mas
1702 90 50– – Maltodextrin és maltodextrinszirup20 €/100 kg/net
– – Égetett cukor
1702 90 71– – – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, szárazanyagra számítva0,4 €/100 kg/net (58)
– – – Más
1702 90 75– – – – Por alakban, összetömörítve is27,7 €/100 kg/net
1702 90 79– – – – Más19,2 €/100 kg/net
1702 90 80– – Inulinszirup0,4 €/100 kg/net (58)
1702 90 95– – Más0,4 €/100 kg/net (58)
1703Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz
1703 10 00– Nádmelasz0,35 €/100 kg/net
1703 90 00– Más0,35 €/100 kg/net
1704Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1704 10– Rágógumi, cukorbevonattal is
1704 10 10– – 60 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve az invertcukrot szacharózban kifejezve is)6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9 (10)
1704 10 90– – 60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szacharóztartalommal (beleértve az invertcukrot szacharózban kifejezve is)6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2 (10)
1704 90– Más
1704 90 10– – 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül13,4 (10)
1704 90 30– – Fehér csokoládé9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net (10)
– – Más
1704 90 51– – – Massza, beleértve a marcipánt is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerelésben(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 55– – – Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 61– – – Cukorral bevont termékek(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
– – – Más
1704 90 65– – – – Gumicukorka és zselécukorka, beleértve a cukorka alakban megjelenő gyümölcsmasszát is(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 71– – – – Főzött édesség, töltött is(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 75– – – – Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee)(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
– – – – Más
1704 90 81– – – – – Sajtolt tabletta(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1704 90 99– – – – – Más(9 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)

18. ÁRUCSOPORT

KAKAÓ ÉS KAKAÓKÉSZÍTMÉNYEK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba a 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 vagy a 3004 vtsz. alatt meghatározott készítmények.

2. A kakaótartalmú cukorkaáru és - az 1. pontban foglalt Megjegyzésre is figyelemmel - más kakaótartalmú élelmiszer-készítmények a 1806 vtsz. alá tartoznak.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 1806 20, 1806 31, 1806 32 és 1806 90 alszámok alá tartozó, termékkészlet formájában behozott árukra az egész termékkészlet átlagos tejzsír-, tejfehérje-, szacharóz-, izoglükóz-, glükóz- és keményítőtartalma alapján meghatározott mezőgazdasági alkotóelemet (EA) kell alkalmazni.

2. Nem tartoznak a 1806 90 11 és a 1806 90 19 alszámok alá a kizárólag egyfajta csokoládéból készült termékek.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1801 00 00Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölvementes
1802 00 00Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladékmentes
1803Kakaómassza, zsírtalanítva is
1803 10 00– Nem zsírtalanítva9,6
1803 20 00– Teljesen vagy részben zsírtalanítva9,6
1804 00 00Kakaóvaj, -zsír és -olaj7,7
1805 00 00Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül8
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
1806 10– Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
1806 10 15– – Szacharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal8 (10)
1806 10 20– – Legalább 5, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal8 + 25,2 €/100 kg/net (10)
1806 10 30– – Legalább 65 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal8 + 31,4 €/100 kg/net (10)
1806 10 90– – Legalább 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal8 + 41,9 €/100 kg/net (10)
1806 20– Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, vagy folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben
1806 20 10– – Legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal vagy összesítve legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)
1806 20 30– – Összesítve legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)
– – Más
1806 20 50– – – Legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)
1806 20 70– – – Tejcsokoládé-morzsa15,4 + EA (23) (10)
1806 20 80– – – Csokoládéízű bevonat(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)
1806 20 95– – – Más(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)
– Más, tömb, tábla vagy rúd alakban
1806 31 00– – Töltött(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (23) (10)
1806 32– – Töltetlen
1806 32 10– – – Gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadásával(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z (10) (23)
1806 32 90– – – Más(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1806 90– Más
– – Csokoládé és csokoládés termék
– – – Csokoládé (beleértve a pralinét), töltött is
1806 90 11– – – – Alkoholtartalommal(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1806 90 19– – – – Más(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
– – – Más
1806 90 31– – – – Töltött(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1806 90 39– – – – Töltetlen(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1806 90 50– – Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1806 90 60– – Kakaótartalmú kenhető termékek(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1806 90 70– – Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)
1806 90 90– – Más(8,3 + EA) MAX (18,7 + AD S/Z) (10) (23)

19. ÁRUCSOPORT

GABONA, LISZT, KEMÉNYÍTŐ VAGY TEJ FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT TERMÉKEK; CUKRÁSZATI TERMÉKEK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 1902 vtsz. alá tartozó töltött termékek kivételével a 20 tömegszázaléknál több kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmazó élelmiszer-készítmény (16. árucsoport);

b) az állati takarmányozásra szolgáló kétszersült, vagy lisztből vagy keményítőből készült más készítmény (2309 vtsz.); vagy

c) gyógyszer vagy a 30. árucsoportba tartozó más termék.

2. A 1901 vtsz. szövegében:

a) a "durva őrlemény"kifejezés a 11. árucsoportba tartozó durva gabonaőrleményt jelenti;

b) a "liszt"és a "dara"kifejezés alatt a következőket kell érteni:

1) a 11. árucsoportba tartozó gabonalisztet és darát; és

2) bármely más árucsoportba tartozó növényi eredetű lisztet, darát és port, kivéve a szárított zöldségből (0712 vtsz.), a burgonyából (1105 vtsz.) vagy szárított hüvelyes zöldségből (1106 vtsz.) nyert lisztet, darát vagy port.

3. Nem tartozik a 1904 vtsz. alá a teljesen zsírtalanított anyagra számítva 6 tömegszázaléknál több kakaót tartalmazó vagy csokoládéval teljesen bevont áru vagy a 1806 vtsz. alá tartozó, kakaót tartalmazó más élelmiszer-készítmény (1806 vtsz.).

4. A 1904 vtsz. alkalmazásában a "másképp elkészítve"kifejezés alatt a 10. vagy 11. árucsoporthoz tartozó Megjegyzésekben vagy a vtsz.-ok szövegében meghatározott feldolgozási módokon túlmenő eljárásokat kell érteni.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 1905 31, 1905 32, 1905 40 és 1905 90 alszámok alá tartozó, termékkészlet formájában behozott árukra az egész termékkészlet átlagos tejzsír-, tejfehérje-, szacharóz-, izoglükóz-, glükóz- és keményítőtartalma alapján meghatározott mezőgazdasági alkotóelemet (EA) kell alkalmazni.

2. Az "édes keksz (biscuit)"kifejezés a 1905 31 alszám alkalmazásában csak olyan termékekre vonatkoztatható, amelyek víztartalma legfeljebb 12 tömegszázalék és zsírtartalma legfeljebb 35 tömegszázalék (ezen adatok meghatározásakor a tölteléket és a bevonatokat figyelmen kívül kell hagyni).

3. A 1905 90 20 alszám alá kizárólag a száraz és törékeny termékek tartoznak.

4. A kimért adagokban, például kapszulában, tablettában, pasztillában és pirulában kiszerelt, a 1901 vtsz. alá tartozó, lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, valamint a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból előállított, étrend-kiegészítőként való felhasználásra szánt élelmiszer-készítmények nem sorolhatók a 1901 vtsz. alá. Az étrend-kiegészítő lényeges jellemzőjét nem csupán az összetevői adják, hanem kiszerelésük sajátos formája is, amely felfedi étrend-kiegészítő funkciójukat, mivel meghatározza az adagolást, bevételük módját és azt a helyet, ahol a feltételezések szerint aktívvá válnak. Az ilyen élelmiszer-készítményeket a 2106 vtsz. alá kell besorolni, kivéve, ha azokat máshol említik.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
1901Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
1901 10 00– Csecsemők vagy kisgyermekek számára alkalmas élelmiszer-készítmény, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve7,6 + EA (23)
1901 20 00– Keverék és tészta a 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez7,6 + EA (23)
1901 90– Más
– – Malátakivonat
1901 90 11– – – Legalább 90 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal5,1 + 18 €/100 kg/net
1901 90 19– – – Más5,1 + 14,7 €/100 kg/net
– – Más
1901 90 91– – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsír-, 5 % szacharóz (beleértve az invertcukrot is) vagy izoglükóz-, 5 % gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal, kivéve a 0401–0404 vtsz.-ok alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszer-készítményeket12,8
1901 90 95– – – Zsírszegény tej és/vagy savó és növényi zsírok/olajok keverékéből álló, por alakú élelmiszer-készítmények legfeljebb 30 tömegszázalék zsír-/olajtartalommal7,6 + EA (10) (23)
1901 90 99– – – Más7,6 + EA (10) (23)
1902Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is
– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve
1902 11 00– – Tojástartalommal7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)
1902 19– – Más
1902 19 10– – – Közönséges búzaliszt- vagy búzakorpa-tartalom nélkül7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)
1902 19 90– – – Más7,7 + 21,1 €/100 kg/net (10)
1902 20– Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is
1902 20 10– – 20 tömegszázalékot meghaladó hal-, rákféle-, puhatestű- vagy más gerinctelen víziállat-tartalommal8,5
1902 20 30– – 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló, bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is54,3 €/100 kg/net
– – Más
1902 20 91– – – Főzve8,3 + 6,1 €/100 kg/net (10)
1902 20 99– – – Más8,3 + 17,1 €/100 kg/net (10)
1902 30– Más tészta
1902 30 10– – Szárítva6,4 + 24,6 €/100 kg/net (10)
1902 30 90– – Más6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)
1902 40– Kuszkusz (búzadarakása)
1902 40 10– – Nem elkészítve7,7 + 24,6 €/100 kg/net (10)
1902 40 90– – Más6,4 + 9,7 €/100 kg/net (10)
1903 00 00Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában6,4 + 15,1 €/100 kg/net (10)
1904Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); máshol nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
1904 10– Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer
1904 10 10– – Kukoricából3,8 + 20 €/100 kg/net
1904 10 30– – Rizsből5,1 + 46 €/100 kg/net
1904 10 90– – Más5,1 + 33,6 €/100 kg/net
1904 20– Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított gabonapehely vagy puffasztott gabona keverékéből előállított élelmiszer
1904 20 10– – Pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítmény9 + EA (23)
– – Más
1904 20 91– – – Kukoricából3,8 + 20 €/100 kg/net
1904 20 95– – – Rizsből5,1 + 46 €/100 kg/net
1904 20 99– – – Más5,1 + 33,6 €/100 kg/net
1904 30 00– Bulgur búza8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)
1904 90– Más
1904 90 10– – Rizsből8,3 + 46 €/100 kg/net
1904 90 80– – Más8,3 + 25,7 €/100 kg/net (10)
1905Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
1905 10 00– Ropogós kenyér („knäckebrot”)5,8 + 13 €/100 kg/net
1905 20– Mézeskalács és hasonló
1905 20 10– – 30 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)9,4 + 18,3 €/100 kg/net
1905 20 30– – Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb, mint 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)9,8 + 24,6 €/100 kg/net
1905 20 90– – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)10,1 + 31,4 €/100 kg/net
– Édes keksz (biscuit); gofri és ostya
1905 31– – Édes keksz (biscuit)
– – – Csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevonva vagy borítva
1905 31 11– – – – Legfeljebb 85 gramm nettó tömegű kiszerelésben(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
1905 31 19– – – – Más(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
– – – Más
1905 31 30– – – – Legalább 8 tömegszázalék tejzsírtartalommal(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
– – – – Más
1905 31 91– – – – – Szendvicskeksz (biscuit)(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
1905 31 99– – – – – Más(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
1905 32– – Gofri és ostya
1905 32 05– – – 10 tömegszázalékot meghaladó víztartalommal(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)
– – – Más
– – – – Csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevonva vagy beborítva
1905 32 11– – – – – Legfeljebb 85 gramm tömegű kiszerelésben(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
1905 32 19– – – – – Más(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
– – – – Más
1905 32 91– – – – – Sózva, töltött is(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23)
1905 32 99– – – – – Más(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23)
1905 40– Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék
1905 40 10– – Kétszersült9,7 + EA (23)
1905 40 90– – Más9,7 + EA (23)
1905 90– Más
1905 90 10– – Pászka3,8 + 15,9 €/100 kg/net (10)
1905 90 20– – Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek4,5 + 60,5 €/100 kg/net (10)
– – Más
1905 90 30– – – Kenyér méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül, és legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva9,7 + EA (23) (10)
1905 90 45– – – Keksz (biscuit)(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23) (10)
1905 90 55– – – Extrudált vagy puffasztott termék, ízesített vagy sózott(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23) (10)
– – – Más
1905 90 70– – – – Legalább 5 tömegszázalék szacharóz-, invertcukor- vagy izoglükóztartalommal(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z) (23) (10)
1905 90 80– – – – Más(9 + EA) MAX (20,7 + AD F/M) (23) (10)

20. ÁRUCSOPORT

ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 7., 8. vagy a 11. árucsoportban meghatározott eljárással készített vagy tartósított zöldségféle, gyümölcs vagy dióféle;

b) a több mint 20 tömegszázalék kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot tartalmazó, vagy a felsoroltak bármilyen keverékéből készült élelmiszer-készítmény (16. árucsoport);

c) pékáruk és a 1905 vtsz. alá tartozó más áruk; vagy

d) a 2104 vtsz. alá tartozó homogenizált összetett élelmiszer-készítmény.

2. Nem tartozik a 2007 és a 2008 vtsz. alá a gyümölcskocsonya, a gyümölcskrém, a cukorral bevont mandula vagy hasonló termék cukorkaáru (1704 vtsz.) vagy csokoládéáru (1806 vtsz.) formájában.

3. A 2001, 2004, illetve a 2005 vtsz. alá - az adott esettől függően - csak azok, a 7. árucsoportba vagy a 1105 vagy a 1106 vtsz. alá tartozó termékek tartoznak (a 8. árucsoportba tartozó termékekből készült liszt, dara és por kivételével), amelyeket a Megjegyzések 1. a) pontjában említettektől eltérő eljárásokkal tartósítottak vagy dolgoztak fel.

4. A 7 tömegszázalék vagy annál magasabb szárazanyag-tartalmú paradicsomlevet a 2002 vtsz. alá kell besorolni.

5. A 2007 vtsz. alkalmazásában a "főzéssel készítve"kifejezés atmoszferikus vagy csökkentett nyomáson végzett hőkezeléssel előállított terméket jelent, a termék viszkozitásának növelése érdekében a víztartalom csökkentésével vagy más módon.

6. A 2009 vtsz. alkalmazásában a "lé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül"kifejezés olyan levet jelent, amelynek alkoholtartalma legfeljebb 0,5 térfogatszázalék (lásd a 22. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontját).

Alszámos megjegyzések

1. A 2005 10 alszám alkalmazásában a "homogenizált zöldségek"kifejezés olyan finoman homogenizált zöldségkészítményeket jelent, amelyeket legfeljebb 250 g nettó tömegben a kiskereskedelmi forgalom számára tartályokba kiszereltek csecsemők vagy kisgyermekek számára alkalmas ételként vagy táplálkozási célra. E meghatározás alkalmazása szempontjából nem számít az olyan kis mennyiségű adalékanyag, amelyet a készítmény ízesítésére, tartósítására vagy más célból adtak hozzá. Ezek a készítmények kis mennyiségű, szemmel látható zöldségdarabkákat is tartalmazhatnak. A 2005 10 alszámnak a 2005 vtsz.-on belül a többi alszámmal szemben elsőbbsége van.

2. A 2007 10 alszám alkalmazásában a "homogenizált készítmények"kifejezés olyan finoman homogenizált gyümölcskészítményeket jelent, amelyeket legfeljebb 250 g nettó tömegben a kiskereskedelmi forgalom számára tartályokba kiszereltek csecsemők vagy kisgyermekek számára alkalmas ételként vagy táplálkozási célra. E meghatározás alkalmazása szempontjából nem számít az olyan kis mennyiségű adalékanyag, amelyet a készítmény ízesítésére, tartósítására vagy más célból adtak hozzá. Ezek a készítmények kis mennyiségű, szemmel látható gyümölcsdarabkákat is tartalmazhatnak. A 2007 10 alszámnak a 2007 vtsz.-on belül a többi alszámmal szemben elsőbbsége van.

3. A 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 és 2009 71 alszámok alkalmazásában a "Brix-érték"kifejezés a Brix-féle aerométerről közvetlenül leolvasott Brix-fok-értéket jelenti, vagy pedig a szacharóztartalom százalékában kifejezett törésmutató-értéket, amelyet refraktométerrel 20 °C-on mértek, vagy ha a leolvasás más hőfokon történt, 20 °C-ra korrigáltak.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 2001 vtsz. alkalmazásában az ecettel vagy ecetsavval elkészített vagy konzervált zöldségnek, gyümölcsnek, dióféléknek és más ehető növényi résznek ecetsavban kifejezve 0,5 tömegszázalék vagy több szabad, illó savat kell tartalmaznia. Emellett a 2001 90 50 alszám alá tartozó gomba sótartalma nem haladhatja meg a 2,5 tömegszázalékot.

2. a) Az ebbe az árucsoportba tartozó termékekben lévő különféle cukrok szacharózban kifejezett mennyisége (cukortartalom) a 20 °C-on refraktométerrel - a 974/2014/EU (51)) végrehajtási rendelet mellékletében előírt módszer szerint - mért érték és az egyik alábbi tényező szorzatának felel meg: - 0,93 a 2008 20 - 2008 80, 2008 93, 2008 97 és a 2008 99 alszámok alá tartozó termékek esetén; - 0,95 a többi vtsz.-ok alatti termékekre vonatkoztatva. Ugyanakkor az ebbe az árucsoportba tartozó következő termékekben lévő különféle cukrok szacharózban kifejezett mennyisége (cukortartalom): - a 12. árucsoportnál jelzettektől eltérő eljárással elkészített vagy tartósított tengeri moszatból és más algából gyártott termékek; - a 0714 vámtarifaszám alá tartozó maniókából, nyílgyökérből, szálepgyökérből, csicsókából, édesburgonyából és magas keményítő- vagy inulintartalmú hasonló gyökérből és gumóból gyártott termékek; - szőlőlevélből gyártott termékek; azonban a nagynyomású/-teljesítményű folyadék-kromatográfiás módszer (a továbbiakban: HPLC-módszer) alkalmazásával kapott méréseken alapuló, a következő képlettel kiszámított értéknek felel meg: S + (G + F) × 0,95; ahol: "S"a HPLC-módszerrel meghatározott szacharóztartalom; "F"a HPLC-módszerrel meghatározott fruktóztartalom; "G"a HPLC-módszerrel meghatározott glükóztartalom. b) A 2009 vtsz. alszámainak alkalmazásában szereplő "Brix-érték"kifejezés a 974/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (51) mellékletében előírt módszer szerint, 20 °C hőmérsékleten refraktométerrel mért értéket jelenti.

3. A 2008 20-2008 80, 2008 93, 2008 97 és a 2008 99 alszámok alá tartozó termékeket hozzáadott cukrot tartalmazóknak kell tekinteni, ha "cukortartalmuk"meghaladja az alábbiakban az egyes gyümölcs vagy ehető növényi részek vonatkozásában megadott értékeket:

- ananász és szőlő: 13 tömegszázalék,

- más gyümölcs, beleértve a gyümölcskeveréket, és más ehető növényi rész: 9 tömegszázalék.

4. A 2008 30 11-2008 30 39, 2008 40 11-2008 40 39, 2008 50 11-2008 50 59, 2008 60 11-2008 60 39, 2008 70 11-2008 70 59, 2008 80 11-2008 80 39, 2008 93 11-2008 93 29, 2008 97 12-2008 97 38 és a 2008 99 11-2008 99 40 alszámok alkalmazásában az alábbi kifejezések értelmezése a következő:

- "tényleges alkoholtartalom tömegszázalékban": 100 kg termékben lévő tiszta alkohol mennyisége kilogrammban,

- "tömegszázalék": a tömegszázalékban mért alkoholtartalom mértékegysége.

5. A következőket kell alkalmazni a termékekre azok bemutatásakor: A b) pont nem alkalmazandó a sűrített természetes gyümölcslevekre. Következésképpen a sűrített természetes gyümölcsleveket nem kell kizárni a 2009 vtsz. alól.

a) A 2009 vtsz. alá tartozó termékek hozzáadott cukortartalma akkor felel meg a "cukortartalom"-nak, ha levonjuk ebből az egyes léfajtákra megadott alábbi értékeket:

- citromlé vagy paradicsomlé: 3,

- szőlőlé: 15,

- más gyümölcs vagy zöldség leve a keverékeket is beleértve: 13.

b) Azok a hozzáadott cukortartalmú gyümölcslevek, amelyek Brix értéke legfeljebb 67, gyümölcslétartalma pedig kevesebb 50 tömegszázaléknál, elveszítik a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcslé jellegüket.

6. A 2009 69 51 és a 2009 69 71 alszámok alkalmazásában a "koncentrált szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is)"kifejezés olyan szőlőlevet jelent (beleértve a szőlőmustot is), amelynél a 974/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (51) mellékletében előírt módszer szerint, 20 °C-on, refraktométerrel mért érték legalább 50,9 %.

7. A 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 és a 2009 90 97 alszámok alkalmazásában a "trópusi gyümölcs"kifejezés a következőket jelenti: guajava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs ("passion fruit"), karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya.

8. A 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 és a 2008 97 97 alszámok alkalmazásában a "trópusi diófélék"kifejezés a kókuszdiót, kesudiót, brazil diót, bételt, a kóla- és a makadámiadiót jelenti.

9. A 12. árucsoportnál jelzettektől eltérő eljárással, például főzéssel, sütéssel, fűszerezéssel vagy cukor hozzáadásával készített vagy tartósított tengeri moszatok és más algák a 20. árucsoportba tartoznak, mint más növényrészekből előállított készítmények. A tengeri moszatok és más algák, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, akár őrölve is, a 1212 vtsz. alá tartoznak.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2001Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság)
2001 10 00– Uborka és apró uborka17,6kg/net eda
2001 90– Más
2001 90 10– – Mangóból készült fűszeres ízesítő (chutney)mentes
2001 90 20– – A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével5
2001 90 30– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)
2001 90 40– – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)
2001 90 50– – Ehető gomba16
2001 90 65– – Olajbogyó16
2001 90 70– – Édes paprika16
2001 90 92– – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék; pálmafacsúcsrügy10
2001 90 97– – Más16
2002Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
2002 10– Paradicsom egészben vagy darabolva
2002 10 10– – Hámozva14,4
2002 10 90– – Más14,4
2002 90– Más
– – 12 tömegszázaléknál kevesebb szárazanyag-tartalommal
2002 90 11– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben14,4
2002 90 19– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben14,4
– – Legalább 12, de legfeljebb 30 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal
2002 90 31– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben14,4
2002 90 39– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben14,4
– – 30 tömegszázalékot meghaladó szárazanyag-tartalommal
2002 90 91– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben14,4
2002 90 99– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben14,4
2003Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
2003 10– Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
2003 10 20– – Ideiglenesen tartósítva, teljesen főzve18,4 + 191 €/100 kg/net eda (10)kg/net eda
2003 10 30– – Más18,4 + 222 €/100 kg/net eda (10)kg/net eda
2003 90– Más
2003 90 10– – Szarvasgomba14,4
2003 90 90– – Más18,4
2004Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
2004 10– Burgonya
2004 10 10– – Főzve, máshogy nem elkészítve14,4
– – Más
2004 10 91– – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában7,6 + EA (23)
2004 10 99– – – Más17,6
2004 90– Más zöldség és zöldségkeverék
2004 90 10– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)
2004 90 30– – Savanyúkáposzta, kapribogyó és olajbogyó16
2004 90 50– – Borsó (Pisum sativum) és a Phaseolus spp. fajhoz tartozó korai bab, hüvellyel19,2
– – Más, beleértve a keverékeket is
2004 90 91– – – Hagyma főzve, tovább nem elkészítve14,4
2004 90 98– – – Más17,6
2005Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
2005 10 00– Homogenizált zöldség17,6
2005 20– Burgonya
2005 20 10– – Liszt, dara vagy pelyhesített formában8,8 + EA (23)
– – Más
2005 20 20– – – Vékony szeletek zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas14,1
2005 20 80– – – Más14,1
2005 40 00– Borsó (Pisum sativum)19,2
– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
2005 51 00– – Bab kifejtve17,6
2005 59 00– – Más19,2
2005 60 00– Spárga17,6
2005 70 00– Olajbogyó12,8kg/net eda
2005 80 00– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)
– Más zöldség és zöldségkeverék
2005 91 00– – Bambuszrügy17,6
2005 99– – Más
2005 99 10– – – A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével6,4
2005 99 20– – – Kapribogyó16
2005 99 30– – – Articsóka17,6
2005 99 50– – – Zöldségkeverék17,6
2005 99 60– – – Savanyú káposzta16
2005 99 80– – – Más17,6
2006 00Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)
2006 00 10– Gyömbérmentes
– Más
– – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2006 00 31– – – Cseresznye és meggy20 + 23,9 €/100 kg/net
2006 00 35– – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék12,5 + 15 €/100 kg/net
2006 00 38– – – Más20 + 23,9 €/100 kg/net
– – Más
2006 00 91– – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék12,5
2006 00 99– – – Más20
2007Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
2007 10– Homogenizált készítmények
2007 10 10– – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal24 + 4,2 €/100 kg/net
– – Más
2007 10 91– – – Trópusi gyümölcsből15
2007 10 99– – – Más24
– Más
2007 91– – Citrusfélékből
2007 91 10– – – 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal20 + 23 €/100 kg/net
2007 91 30– – – 13 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal20 + 4,2 €/100 kg/net
2007 91 90– – – Más21,6
2007 99– – Más
– – – 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2007 99 10– – – – Szilvapüré és szilvakrém, 100 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben, ipari feldolgozásra (12)22,4
2007 99 20– – – – Gesztenyepüré és -krém24 + 19,7 €/100 kg/net
– – – – Más
2007 99 31– – – – – Cseresznyéből és meggyből24 + 23 €/100 kg/net
2007 99 33– – – – – Eperből24 + 23 €/100 kg/net
2007 99 35– – – – – Málnából24 + 23 €/100 kg/net
2007 99 39– – – – – Más24 + 23 €/100 kg/net
2007 99 50– – – 13 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal24 + 4,2 €/100 kg/net
– – – Más
2007 99 93– – – – Trópusi gyümölcsből és trópusi diófélékből15
2007 99 97– – – – Más24
2008Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is
– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is
2008 11– – Földimogyoró
2008 11 10– – – Amerikai mogyoróvaj12,8
– – – Más, kiszerelésének nettó tömege
2008 11 91– – – – Meghaladja az 1 kg-ot11,2
– – – – Legfeljebb 1 kg
2008 11 96– – – – – Pörkölt12
2008 11 98– – – – – Más12,8
2008 19– – Más, beleértve a keverékeket is
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 19 12– – – – Trópusi diófélék; legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle-tartalmú keverék7
– – – – Más
2008 19 13– – – – – Pörkölt mandula és pisztácia9
2008 19 19– – – – – Más11,2
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 19 92– – – – Trópusi diófélék; legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle-tartalmú keverék8
– – – – Más
– – – – – Pörkölt dióféle
2008 19 93– – – – – – Mandula és pisztácia10,2
2008 19 95– – – – – – Más12
2008 19 99– – – – – Más12,8
2008 20– Ananász
– – Alkohol hozzáadásával
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 20 11– – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)
2008 20 19– – – – Más25,6 (10)
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 20 31– – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal25,6 + 2,5 €/100 kg/net (10)
2008 20 39– – – – Más25,6 (10)
– – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 20 51– – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal19,2
2008 20 59– – – – Más17,6
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 20 71– – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal20,8 (10)
2008 20 79– – – – Más19,2
2008 20 90– – – Cukor hozzáadása nélkül18,4
2008 30– Citrusfélék
– – Alkohol hozzáadásával
– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 30 11– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék25,6 (10)
2008 30 19– – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
– – – Más
2008 30 31– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék24 (10)
2008 30 39– – – – Más25,6 (10)
– – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 30 51– – – – Grépfrútszeletek, beleértve a pomelót15,2
2008 30 55– – – – Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek18,4
2008 30 59– – – – Más17,6
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 30 71– – – – Grépfrútszeletek, beleértve a pomelót15,2
2008 30 75– – – – Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek17,6
2008 30 79– – – – Más20,8 (10)
2008 30 90– – – Cukor hozzáadása nélkül18,4
2008 40– Körte
– – Alkohol hozzáadásával
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 40 11– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék25,6 (10)
2008 40 19– – – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
– – – – Más
2008 40 21– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék24 (10)
2008 40 29– – – – – Más25,6 (10)
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 40 31– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
2008 40 39– – – – Más25,6 (10)
– – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 40 51– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal17,6
2008 40 59– – – – Más16
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 40 71– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal19,2
2008 40 79– – – – Más17,6
2008 40 90– – – Cukor hozzáadása nélkül16,8
2008 50– Kajszibarack
– – Alkohol hozzáadásával
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 50 11– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék25,6 (10)
2008 50 19– – – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
– – – – Más
2008 50 31– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék24 (10)
2008 50 39– – – – – Más25,6 (10)
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 50 51– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
2008 50 59– – – – Más25,6 (10)
– – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 50 61– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal19,2
2008 50 69– – – – Más17,6
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 50 71– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal20,8 (10)
2008 50 79– – – – Más19,2
– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege
2008 50 92– – – – Legalább 5 kg13,6
2008 50 98– – – – 5 kg-nál kevesebb18,4 (16)
2008 60– Cseresznye és meggy
– – Alkohol hozzáadásával
– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 60 11– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék25,6 (10)
2008 60 19– – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
– – – Más
2008 60 31– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék24 (10)
2008 60 39– – – – Más25,6 (10)
– – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – Cukor hozzáadásával, kiszerelésének nettó tömege
2008 60 50– – – – 1 kg-ot meghaladó17,6
2008 60 60– – – – 1 kg-ot nem meghaladó20,8 (10)
– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege
2008 60 70– – – – Legalább 4,5 kg18,4
2008 60 90– – – – 4,5 kg-nál kevesebb18,4
2008 70– Őszibarack, beleértve a nektarint is
– – Alkohol hozzáadásával
– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 70 11– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék25,6 (10)
2008 70 19– – – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
– – – – Más
2008 70 31– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék24 (10)
2008 70 39– – – – – Más25,6 (10)
– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 70 51– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
2008 70 59– – – – Más25,6 (10)
– – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 70 61– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal19,2
2008 70 69– – – – Más17,6
– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 70 71– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal19,2
2008 70 79– – – – Más17,6
– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege
2008 70 92– – – – Legalább 5 kg15,2
2008 70 98– – – – 5 kg-nál kevesebb18,4
2008 80– Földieper
– – Alkohol hozzáadásával
– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 80 11– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék25,6 (10)
2008 80 19– – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net (10)
– – – Más
2008 80 31– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék24 (10)
2008 80 39– – – – Más25,6 (10)
– – Alkohol hozzáadása nélkül
2008 80 50– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben17,6
2008 80 70– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben20,8 (10)
2008 80 90– – – Cukor hozzáadása nélkül18,4
– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek kivételével
2008 91 00– – Pálmafacsúcsrügy10
2008 93– – Áfonya (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
– – – Alkohol hozzáadásával
– – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
2008 93 11– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék25,6
2008 93 19– – – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net
– – – – Más
2008 93 21– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék24
2008 93 29– – – – – Más25,6
– – – Alkohol hozzáadása nélkül
2008 93 91– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben17,6
2008 93 93– – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben20,8
2008 93 99– – – – Cukor hozzáadása nélkül18,4
2008 97– – Keverékek
– – – Trópusi diófélékből és trópusi gyümölcsből, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle-tartalommal
2008 97 03– – – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben7
2008 97 05– – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben8
– – – Más
– – – – Alkohol hozzáadásával
– – – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 97 12– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)16
2008 97 14– – – – – – – Más25,6
– – – – – – Más
2008 97 16– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)16 + 2,6 €/100 kg/net
2008 97 18– – – – – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net
– – – – – Más
– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 97 32– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)15
2008 97 34– – – – – – – Más24
– – – – – – Más
2008 97 36– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)16
2008 97 38– – – – – – – Más25,6
– – – – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – – – Cukor hozzáadásával
– – – – – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 97 51– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)11
2008 97 59– – – – – – – Más17,6
– – – – – – Más
– – – – – – – Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes tömeg 50 százalékát
2008 97 72– – – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)8,5
2008 97 74– – – – – – – – Más13,6
– – – – – – – Más
2008 97 76– – – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)12
2008 97 78– – – – – – – – Más19,2
– – – – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege
– – – – – – Legalább 5 kg
2008 97 92– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)11,5
2008 97 93– – – – – – – Más18,4
– – – – – – 5 kg-nál kevesebb, de legalább 4,5 kg
2008 97 94– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)11,5
2008 97 96– – – – – – – Más18,4
– – – – – – 4,5 kg-nál kevesebb
2008 97 97– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalmú keveréket is)11,5
2008 97 98– – – – – – – Más18,4
2008 99– – Más
– – – Alkohol hozzáadásával
– – – – Gyömbér
2008 99 11– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék10
2008 99 19– – – – – Más16
– – – – Szőlő
2008 99 21– – – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal25,6 + 3,8 €/100 kg/net
2008 99 23– – – – – Más25,6
– – – – Más
– – – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal
– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 99 24– – – – – – – Trópusi gyümölcs16
2008 99 28– – – – – – – Más25,6
– – – – – – Más
2008 99 31– – – – – – – Trópusi gyümölcs16 + 2,6 €/100 kg/net
2008 99 34– – – – – – – Más25,6 + 4,2 €/100 kg/net
– – – – – Más
– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék
2008 99 36– – – – – – – Trópusi gyümölcs15
2008 99 37– – – – – – – Más24
– – – – – – Más
2008 99 38– – – – – – – Trópusi gyümölcs16
2008 99 40– – – – – – – Más25,6
– – – Alkohol hozzáadása nélkül
– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben
2008 99 41– – – – – Gyömbérmentes
2008 99 43– – – – – Szőlő19,2
2008 99 45– – – – – Szilva és szilvafélék17,6
2008 99 48– – – – – Trópusi gyümölcs11
2008 99 49– – – – – Más17,6
– – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben
2008 99 51– – – – – Gyömbérmentes
2008 99 63– – – – – Trópusi gyümölcs13
2008 99 67– – – – – Más20,8
– – – – Cukor hozzáadása nélkül
– – – – – Szilva és szilvaféle, kiszerelésének nettó tömege
2008 99 72– – – – – – Legalább 5 kg15,2
2008 99 78– – – – – – 5 kg-nál kevesebb18,4
2008 99 85– – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével5,1 + 9,4 €/100 kg/net (36)
2008 99 91– – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal8,3 + 3,8 €/100 kg/net (36)
2008 99 99– – – – – Más18,4
2009Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
– Narancslé
2009 11– – Fagyasztva
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 11 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 11 19– – – – Más33,6 (10)
– – – Legfeljebb 67 Brix-értékkel
2009 11 91– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €, és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot15,2 + 20,6 €/100 kg/net
2009 11 99– – – – Más15,2 (10)
2009 12 00– – Nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-értékkel12,2
2009 19– – Más
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 19 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 19 19– – – – Más33,6 (10)
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel
2009 19 91– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 € és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot15,2 + 20,6 €/100 kg/net
2009 19 98– – – – Más12,2
– Grépfrút- (beleértve a pomelót) lé
2009 21 00– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel12
2009 29– – Más
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 29 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 29 19– – – – Más33,6 (10)
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel
2009 29 91– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 € és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot12 + 20,6 €/100 kg/net
2009 29 99– – – – Más12
– Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve
2009 31– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel
– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t
2009 31 11– – – – Cukor hozzáadásával14,4
2009 31 19– – – – Cukor hozzáadása nélkül15,2
– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
– – – – Citromlé
2009 31 51– – – – – Cukor hozzáadásával14,4
2009 31 59– – – – – Cukor hozzáadása nélkül15,2
– – – – Más citrusgyümölcs leve
2009 31 91– – – – – Cukor hozzáadásával14,4
2009 31 99– – – – – Cukor hozzáadása nélkül15,2
2009 39– – Más
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 39 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 39 19– – – – Más33,6 (10)
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t
2009 39 31– – – – – Cukor hozzáadásával14,4
2009 39 39– – – – – Cukor hozzáadása nélkül15,2
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
– – – – – Citromlé
2009 39 51– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal14,4 + 20,6 €/100 kg/net
2009 39 55– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal14,4
2009 39 59– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül15,2
– – – – – Más citrusgyümölcs leve
2009 39 91– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal14,4 + 20,6 €/100 kg/net
2009 39 95– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal14,4
2009 39 99– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül15,2
– Ananászlé
2009 41– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel
2009 41 92– – – Cukor hozzáadásával15,2
2009 41 99– – – Cukor hozzáadása nélkül16
2009 49– – Más
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 49 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 49 19– – – – Más33,6 (10)
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel
2009 49 30– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor hozzáadásával15,2
– – – – Más
2009 49 91– – – – – Több mint 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal15,2 + 20,6 €/100 kg/net
2009 49 93– – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal15,2
2009 49 99– – – – – Cukor hozzáadása nélkül16
2009 50– Paradicsomlé
2009 50 10– – Cukor hozzáadásával16
2009 50 90– – Más16,8
– Szőlőlé, beleértve a szőlőmustot is
2009 61– – Legfeljebb 30 Brix-értékkel
2009 61 10– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 €-t(34)— (162)
2009 61 90– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 €22,4 + 27 €/hl (10)— (162)
2009 69– – Más
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 69 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (10)— (162)
2009 69 19– – – – Más(34)— (162)
– – – Több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 €-t
2009 69 51– – – – – Koncentrált(34)— (162)
2009 69 59– – – – – Más(34)— (162)
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 €
– – – – – Több mint 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 69 71– – – – – – Koncentrált22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net— (162)
2009 69 79– – – – – – Más22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net— (162)
2009 69 90– – – – – Más22,4 + 27 €/hl (10)— (162)
– Almalé
2009 71– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel
2009 71 20– – – Cukor hozzáadásával18
2009 71 99– – – Cukor hozzáadása nélkül18
2009 79– – Más
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 79 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €30 + 18,4 €/100 kg/net (10)
2009 79 19– – – – Más30 (10)
– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel
2009 79 30– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 €-t, cukor hozzáadásával18
– – – – Más
2009 79 91– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal18 + 19,3 €/100 kg/net
2009 79 98– – – – – Más18
– Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé
2009 81– – Áfonya- (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) lé
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
2009 81 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 81 19– – – – Más33,6 (10)
– – – Legfeljebb 67 Brix-értékkel
2009 81 31– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor hozzáadásával16,8
– – – – Más
2009 81 51– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal16,8 + 20,6 €/100 kg/net
2009 81 59– – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal16,8
– – – – – Cukor hozzáadása nélkül
2009 81 95– – – – – – Vaccinium macrocarpon fajhoz tartozó gyümölcs leve14
2009 81 99– – – – – – Más17,6
2009 89– – Más
– – – Több mint 67 Brix-értékkel
– – – – Körtelé
2009 89 11– – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 89 19– – – – – Más33,6 (10)
– – – – Más
– – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
2009 89 34– – – – – – Trópusi gyümölcslé21 + 12,9 €/100 kg/net (10)
2009 89 35– – – – – – Más33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
– – – – – Más
2009 89 36– – – – – – Trópusi gyümölcslé21 (10)
2009 89 38– – – – – – Más33,6 (10)
– – – Legfeljebb 67 Brix-értékkel
– – – – Körtelé
2009 89 50– – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 €-t, cukor hozzáadásával19,2
– – – – – Más
2009 89 61– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal19,2 + 20,6 €/100 kg/net
2009 89 63– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal19,2
2009 89 69– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül20
– – – – Más
– – – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor hozzáadásával
2009 89 71– – – – – – Cseresznye- és meggylé16,8
2009 89 73– – – – – – Trópusi gyümölcslé10,5
2009 89 79– – – – – – Más16,8
– – – – – Más
– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
2009 89 85– – – – – – – Trópusi gyümölcslé10,5 + 12,9 €/100 kg/net
2009 89 86– – – – – – – Más16,8 + 20,6 €/100 kg/net
– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 89 88– – – – – – – Trópusi gyümölcslé10,5
2009 89 89– – – – – – – Más16,8
– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül
2009 89 96– – – – – – – Cseresznye- és meggylé17,6
2009 89 97– – – – – – – Trópusi gyümölcslé11
2009 89 99– – – – – – – Más17,6
2009 90– Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék
– – Több mint 67 Brix-értékkel
– – – Alma- és körtelé keveréke
2009 90 11– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 90 19– – – – Más33,6 (10)
– – – Más
2009 90 21– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €33,6 + 20,6 €/100 kg/net (10)
2009 90 29– – – – Más33,6 (10)
– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel
– – – Alma- és körtelé keveréke
2009 90 31– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 € és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot20 + 20,6 €/100 kg/net
2009 90 39– – – – Más20
– – – Más
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t
– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke
2009 90 41– – – – – – Cukor hozzáadásával15,2
2009 90 49– – – – – – Más16
– – – – – Más
2009 90 51– – – – – – Cukor hozzáadásával16,8
2009 90 59– – – – – – Más17,6
– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €
– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke
2009 90 71– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal15,2 + 20,6 €/100 kg/net
2009 90 73– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal15,2
2009 90 79– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül16
– – – – – Más
– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
2009 90 92– – – – – – – Trópusi gyümölcslevek keveréke10,5 + 12,9 €/100 kg/net
2009 90 94– – – – – – – Más16,8 + 20,6 €/100 kg/net
– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
2009 90 95– – – – – – – Trópusi gyümölcslevek keveréke10,5
2009 90 96– – – – – – – Más16,8
– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül
2009 90 97– – – – – – – Trópusi gyümölcslevek keveréke11
2009 90 98– – – – – – – Más17,6

21. ÁRUCSOPORT

KÜLÖNFÉLE EHETŐ KÉSZÍTMÉNYEK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 0712 vtsz. alá tartozó zöldségkeverék;

b) az olyan pörkölt pótkávé, amely bármilyen arányban valódi kávét tartalmaz (0901 vtsz.);

c) az aromásított tea (0902 vtsz.);

d) a 0904-0910 vtsz. alá tartozó fűszer vagy más termék;

e) a 2103 vagy 2104 vtsz. alá tartozó termékek kivételével az olyan élelmiszer-készítmények, amelyek több mint 20 tömegszázalék kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot, vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmaznak (16. árucsoport);

f) gyógyszernek elkészített élesztő vagy a 3003 vagy 3004 vtsz. alá tartozó más termék; vagy

g) a 3507 vtsz. alá tartozó elkészített enzimek.

2. A Megjegyzések 1. b) pontjában meghatározott pótszerek kivonata a 2101 vtsz. alá tartozik.

3. A 2104 vtsz. alkalmazásában a "homogenizált összetett élelmiszer-készítmény"kifejezés olyan készítményeket jelent, amelyeket legfeljebb 250 g nettó tömegben a kiskereskedelemben szokásos módon tartályokba kiszereltek, csecsemők vagy kisgyermekek számára alkalmas ételként vagy táplálkozási célokra, és amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak. E meghatározás alkalmazása szempontjából nem számít bármilyen olyan kis mennyiségű élelmiszerösszetevő, amelyet a keverék ízesítésére, tartósítására vagy más célból adtak hozzá. Ezek a készítmények kis mennyiségben szemmel látható élelmiszerösszetevő-darabokat is tartalmazhatnak.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 2106 10 20 és a 2106 90 92 alszámok alkalmazásában a "keményítő"kifejezés a keményítő bomlási termékeit is jelenti.

2. A 2106 90 20 alszám alkalmazásában az "összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához"kifejezés olyan készítményeket jelent, amelynek alkoholtartalma több mint 0,5 térfogatszázalék.

3. A 2106 90 30 alszám alkalmazásában az "izoglükóz"kifejezés a szárazanyagra számítva legalább 10 tömegszázalék fruktózt tartalmazó glükózból vagy polimerjeiből nyert terméket jelenti.

4. A 2106 90 30 és 2106 90 59 alszámok alá tartozó termékek esetében a szacharóztartalmat, ideértve a szacharózban kifejezett más cukrokat is, a refraktometrikus módszerrel kell meghatározni (a 974/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (51) mellékletének megfelelően Brix-fokban kifejezve).

5. A kimért adagokban, például kapszulában, tablettában, pasztillában és pirulában kiszerelt, étrend-kiegészítőként való felhasználásra szánt más élelmiszer-készítményeket a 2106 vtsz. alá kell besorolni, kivéve, ha azokat máshol említik.

6. A kávén, teán vagy matéteán vagy kávé-, tea- vagy matétea-kivonaton, -eszencián vagy -koncentrátumon alapuló, szárazanyag-tartalomra számítva legalább 97 % cukortartalmú készítmények nem sorolhatók a 2101 vtsz. alá, és elviekben a 17. árucsoportba sorolandók. E termékek jellegét már nem a kávé-, a tea-, vagy matétea vagy kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum határozza meg.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2101Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma
– Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények
2101 11 00– – Kivonat, eszencia és koncentrátum9
2101 12– – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények
2101 12 92– – – Kávékivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú készítmények11,5
2101 12 98– – – Más9 + EA (23)
2101 20– Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon, vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények
2101 20 20– – Kivonat, eszencia vagy koncentrátum6
– – Készítmények
2101 20 92– – – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú6
2101 20 98– – – Más6,5 + EA (23)
2101 30– Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, és ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma
– – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé
2101 30 11– – – Pörkölt cikória11,5
2101 30 19– – – Más5,1 + 12,7 €/100 kg/net
– – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma
2101 30 91– – – Pörkölt cikóriából14,1
2101 30 99– – – Más10,8 + 22,7 €/100 kg/net
2102Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor
2102 10– Aktív élesztő
2102 10 10– – Élesztőkultúra10,9
– – Sütőélesztő
2102 10 31– – – Szárított12 + 49,2 €/100 kg/net (59)
2102 10 39– – – Más12 + 14,5 €/100 kg/net (59)
2102 10 90– – Más14,7
2102 20– Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus
– – Nem aktív élesztő
2102 20 11– – – Tabletta, kocka vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben8,3
2102 20 19– – – Más5,1
2102 20 90– – Másmentes
2102 30 00– Elkészített sütőpor6,1
2103Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, és elkészített mustár
2103 10 00– Szójamártás7,7
2103 20 00– Paradicsomketchup és más paradicsommártás10,2
2103 30– Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár
2103 30 10– – Mustárliszt és -daramentes
2103 30 90– – Elkészített mustár9
2103 90– Más
2103 90 10– – Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney)mentes
2103 90 30– – Keserű aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér- (gencián), fűszer- és különböző fűszerkeverék-tartalommal, és 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelvementesl alc. 100 %
2103 90 90– – Más7,7
2104Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
2104 10 00– Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény11,5
2104 20 00– Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény14,1
2105 00Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
2105 00 10– Tejzsírtartalom nélkül vagy az ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó(8,6 + 20,2 €/100 kg/net) MAX (19,4 + 9,4 €/100 kg/net)
– Tejzsírtartalma
2105 00 91– – Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb(8 + 38,5 €/100 kg/net) MAX (18,1 + 7 €/100 kg/net)
2105 00 99– – Legalább 7 tömegszázalék(7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net)
2106Máshol nem említett élelmiszer-készítmény
2106 10– Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje
2106 10 20– – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal12,8
2106 10 80– – MásEA (23)
2106 90– Más
2106 90 20– – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához17,3 MIN 1 €/% vol/hll alc. 100 %
– – Ízesített vagy színezett cukorszirup
2106 90 30– – – Izoglükózszirup42,7 €/100 kg/net mas
– – – Más
2106 90 51– – – – Tejcukorszirup14 €/100 kg/net
2106 90 55– – – – Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup20 €/100 kg/net
2106 90 59– – – – Más0,4 €/100 kg/net (58)
– – Más
2106 90 92– – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal12,8
2106 90 98– – – Más9 + EA (10) (23)

22. ÁRUCSOPORT

ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) az egyébként ebbe az árucsoportba tartozó azon termék (a 2209 vtsz. alá tartozó kivételével), amelyet konyhai célokra ízesítettek és ezért italként nem fogyasztható (általában 2103 vtsz.);

b) a tengervíz (2501 vtsz.);

c) a desztillált víz vagy vezetőképes vagy hasonló tisztaságú víz (2853 vtsz.);

d) az ecetsav több mint 10 tömegszázalék ecetsavtartalommal (2915 vtsz.);

e) a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó gyógyszer; vagy

f) az illatszer vagy szépség- és testápolószer (33. árucsoport).

2. Ennek az árucsoportnak, valamint a 20. és a 21. árucsoportnak az alkalmazásában a térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalmat 20 °C hőmérsékleten kell megállapítani.

3. A 2202 vtsz. alkalmazásában az "alkoholmentes ital"kifejezés olyan italt jelent, amelynek térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma legfeljebb 0,5 térfogatszázalék. Az alkoholtartalmú italokat jellegüknek megfelelően, a 2203-2206 vagy a 2208 vtsz.-ok alá kell besorolni.

Alszámos megjegyzés

1. A 2204 10 alszám alkalmazásában a "pezsgőbor"kifejezés olyan bort jelent, amelyet ha 20 °C-on zárt tartályban tartanak, a túlnyomása legalább 3 bar.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 2202 10 00 alszám alá tartozik a víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, amennyiben italként közvetlen fogyasztásra alkalmas.

2. A 2204 és a 2205 vtsz., valamint a 2206 00 10 alszám alkalmazásában:

a) "tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban": 20 °C-on mért 100 térfogategységnyi termékben lévő ugyanezen a hőfokon mért tiszta alkohol mennyisége térfogategységben;

b) "potenciális alkoholtartalom térfogatszázalékban": 20 °C-on mért 100 térfogategységnyi termékben lévő cukor teljes erjedésekor keletkező, ugyanezen a hőfokon mért tiszta alkohol mennyisége térfogategységben;

c) "teljes alkoholtartalom térfogatszázalékban": a tényleges és a potenciális alkoholtartalom együttes összege;

d) "természetes alkoholtartalom térfogatszázalékban": a termék feljavítás előtti teljes alkoholtartalma;

e) "térfogatszázalék": a térfogatszázalékban mért alkoholtartalom mértékegysége.

3. A 2204 30 10 alszám alkalmazásában az "erjedésben lévő szőlőmust"olyan, a szőlőmust erjedéséből származó terméket jelent, amelynek tényleges alkoholtartalma 1 térfogatszázaléknál magasabb, de kevesebb mint a teljes alkoholtartalmának háromötöde.

4. A 2204 21, 2204 22 és a 2204 29 alszámok alkalmazásában:

A. "teljes szárazanyag-tartalom": a termékben jelen lévő, az adott fizikai körülmények között nem illó összes anyag gramm/literben kifejezett mennyisége.

A teljes szárazanyag-tartalmat sűrűségmérővel 20 °C-on kell meghatározni.

B.

a) A 2204 21 11-2204 21 98 , 2204 22 22-2204 22 98 és 2204 29 22-2204 29 98 alszámok alá tartozó termékekben az alábbi 1., 2., 3. és 4. pontokban megadott teljes szárazanyag-tartalom még nem befolyásolja az árubesorolást: Azokat a termékeket, amelyek teljes szárazanyag-tartalma meghaladja fenti 1., 2., 3., illetve 4. pontban az egyes kategóriák tekintetében megadott legnagyobb mennyiséget, a következő pont szerinti kategóriába kell besorolni, kivéve ha a teljes szárazanyag-tartalmuk meghaladja a 330 g/l-t, a termékeket a 2204 21 98 , 2204 22 98 és a 2204 29 98 alszámok alá kell besorolni;

1. legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú termékeknél: legfeljebb 90 g/liter teljes szárazanyag-tartalom;

2. 13 térfogatszázalék feletti, de legfeljebb 15 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú termékeknél: legfeljebb 130 g/liter teljes szárazanyag-tartalom;

3. 15 térfogatszázalék feletti, de legfeljebb 18 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú termékeknél: legfeljebb 130 g/liter teljes szárazanyag-tartalom;

4. 18 térfogatszázalék feletti, de legfeljebb 22 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú termékeknél: legfeljebb 330 g/liter teljes szárazanyag-tartalom.

b) A fenti szabály nem vonatkozik a 2204 21 23 és a 2204 22 33 alszámok alá tartozó termékekre.

5. A 2204 21 11-2204 21 98, 2204 22 22-2204 22 98 és a 2204 29 22-2204 29 98 alszámok alá kell besorolni:

a) az alkohol hozzáadásával lefojtott erjedésű szőlőmustot, azaz az olyan terméket:

- amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 12 térfogatszázalék, de kevesebb mint 15 térfogatszázalék, és

- amelyet legalább 8,5 térfogatszázalék természetes alkoholtartalmú borlepárlásból származó terméknek nem erjesztett szőlőmusthoz történő hozzáadásával nyertek;

b) a szeszezett bort, azaz az olyan terméket:

- amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 18 térfogatszázalék, de legfeljebb 24 térfogatszázalék,

- amelyet kizárólag cukormaradványtól mentes borhoz borlepárlásból származó, nem finomított, és max. 86 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú termék hozzáadásával állítottak elő, és

- ecetsavban kifejezett illékony maximális savtartalma 1,5 g/l;

c) a likőrbort, azaz az olyan terméket: Bizonyos, a termékkategóriákról, a borkészítési eljárásokról és az alkalmazandó korlátozásokról szóló 607/2009/EK rendeletben foglalt jegyzékben szereplő, eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott likőrborok azonban készülhetnek nem erjesztett, friss szőlőmustból is, amelynek nem kell legalább 12 térfogatszázalékos természetes alkoholtartalommal rendelkeznie.

- amelynek teljes alkoholtartalma legalább 17,5 térfogatszázalék és tényleges alkoholtartalma legalább 15 térfogatszázalék, de legfeljebb 22 térfogatszázalék, és

- amelyet szőlőmustból vagy -borból az alábbi módszerek valamelyikével állítottak elő, amelyek olyan szőlőfajtákból készültek, amelyet származás szempontjából harmadik országban likőrborgyártásra elfogadnak, és amelynek minimális természetes alkoholtartalma 12 térfogatszázalék:

- fagyasztással, vagy

- erjesztés alatt vagy után az alábbiak hozzáadásával:

- bor lepárlásából származó termék, vagy

- sűrített szőlőmustból, illetve - bizonyos, a termékkategóriákról, a borkészítési eljárásokról és az alkalmazandó korlátozásokról szóló 607/2009/EK rendeletben (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.) foglalt jegyzékben szereplő, eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott bizonzos likőrborok esetében, amelyeknél hagyományosan alkalmaznak ilyen kezelést - közvetlen hőkezeléssel sűrített szőlőmustból, amely e művelettől eltekintve megfelel a sűrített szőlőmust fogalom-meghatározásában foglaltaknak, vagy

- a fentiek keveréke.

6. A 2204 10, 2204 21, 2204 22 és a 2204 29 alszám alkalmazásában:

a) az "oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok"és az "oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok"olyan borok, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) 93-108. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek, valamint az említett rendelet végrehajtása céljából elfogadott és a nemzeti szabályozásokban meghatározott rendelkezéseknek;

b) a "fajtaborok"olyan borok, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelet 120. cikkében foglalt rendelkezéseknek, valamint az említett rendelet végrehajtása céljából elfogadott és a nemzeti szabályozásokban meghatározott rendelkezéseknek;

c) az "Európai Unióban termelt borok"olyan borok, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelet és a 607/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

7. A 2204 30 92 és a 2204 30 96 alszám alkalmazásában a "sűrített szőlőmust"olyan szőlőmust, amely esetében (a nemzetközi bor- és mustvizsgálati módszereknek a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet által összeállított és a Hivatalos Lap C sorozatában közzétett gyűjteményével összhangban használt) refraktométer által kijelzett érték 20 °C-os hőmérsékleten legalább 50,9 %.

8. Csak a vermut és más, növényi vagy aromás anyaggal ízesített, legalább 7 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú friss szőlőbor tekinthető a 2205 vtsz. alá tartozó terméknek.

9. A 2206 00 10 alszám alkalmazásában a "pikett"kifejezés vízzel elkevert kezeletlen szőlőtörköly erjesztésével vagy erjesztett szőlőtörköly vizes extrakciójával nyert terméket jelent.

10. A 2206 00 31 és a 2206 00 39 alszámok alkalmazásában "habzóbor"-nak kell tekinteni:

- az olyan erjesztett italt üvegben, amely "gomba"alakú dugóval van lezárva. A dugót zsinór vagy más rögzítés tartja a helyén,

- másképpen kiszerelt erjesztett ital, melynek túlnyomása 20 °C-on mérve legalább 3 bar.

11. A 2209 00 11 és a 2209 00 19 alszámok alkalmazásában a "borecet"kifejezés kizárólag a bor ecetes erjesztése során nyert és ecetsavban kifejezve legalább 60 g/l teljes savasságú terméket jelenti.

12. A 2207 20 alszám alá tartoznak a gépjármű-üzemanyag előállításához nyersanyagként használt etil-alkohol keverékek, legalább 50 térfogatszázalék alkoholtartalommal, a következő hatóanyagok közül legalább eggyel denaturálva: Az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett denaturáló szereket az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt denaturáló szerek legalább egyikével együtt kell felhasználni.

a) motorbenzin (az EN 228-nak megfelelő);

b) tercbutil-etil-éter (etil-tercbutil-éter, ETBE);

c) metil-tercbutil-éter (MTBE);

d) 2-metil-propán-2-ol (tercbutil-alkohol, tercier-butil-alkohol, TBA);

e) 2-metil-propán-1-ol (2-metil-1-propanol, izobutanol);

f) propán-2-ol (izopropil-alkohol, 2-propanol, izopropanol).

13. A 2202 99 11 és a 2202 99 15 alszám alkalmazásában a fehérjetartalmat úgy kell meghatározni, hogy a 152/2009/EK bizottsági rendelet (149) III. melléklete C. részének 2-8. pontjában ismertetett módszer szerint kiszámított teljes nitrogéntartalmat meg kell szorozni a 6,25 értékű tényezővel.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2201Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó
2201 10– Ásványvíz és szénsavas víz
– – Természetes ásványvíz
2201 10 11– – – Szénsavmentesmentesl
2201 10 19– – – Másmentesl
2201 10 90– – Másmentesl
2201 90 00– Másmentes
2202Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével
2202 10 00– Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve9,6l
– Más
2202 91 00– – Alkoholmentes sör9,6l
2202 99– – Más
– – – Nem tartalmaz a 0401–0404 vtsz. alá tartozó terméket, vagy ezeknek a zsiradékát
2202 99 11– – – – Szója alapú italok legalább 2,8 tömegszázalék fehérjetartalommal9,6l
2202 99 15– – – – Szója alapú italok kevesebb mint 2,8 tömegszázalék fehérjetartalommal; a 8. árucsoportba tartozó dióféléken, a 10. árucsoportba tartozó gabonaféléken vagy a 12. árucsoportba tartozó magvakon alapuló italok9,6l
2202 99 19– – – – Más9,6l
– – – Más, a 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékekből nyert zsírtartalma
2202 99 91– – – – Kevesebb mint 0,2 tömegszázalék6,4 + 13,7 €/100 kg/netl
2202 99 95– – – – Legalább 0,2 tömegszázalék, de kevesebb mint 2 tömegszázalék5,5 + 12,1 €/100 kg/netl
2202 99 99– – – – Legalább 2 tömegszázalék5,4 + 21,2 €/100 kg/netl
2203 00Malátából készült sör
– Legfeljebb 10 literes tartályban (palackban)
2203 00 01– – Palackbanmentesl
2203 00 09– – Másmentesl
2203 00 10– Több mint 10 literes tartálybanmentesl
2204Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével
2204 10– Pezsgőbor
– – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok
2204 10 11– – – Pezsgő (champagne)32 €/hll
2204 10 13– – – Cava32 €/hll
2204 10 15– – – Prosecco32 €/hll
2204 10 91– – – Asti spumante32 €/hll
2204 10 93– – – Más32 €/hll
2204 10 94– – Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok32 €/hll
2204 10 96– – Más fajtaborok32 €/hll
2204 10 98– – Más32 €/hll
– Más bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva
2204 21– – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
– – – Palackozott bor, a 2204 10 alszám alá tartozó kivételével, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, a dugót zsinór vagy más rögzítés tartja a helyén; bor másképpen, az oldott szén-dioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar túlnyomás alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve
2204 21 06– – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok32 €/hll
2204 21 07– – – – Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok32 €/hll
2204 21 08– – – – Más fajtaborok32 €/hll
2204 21 09– – – – Más32 €/hll
– – – Más
– – – – Az Európai Unióban termelt
– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 15 térfogatszázalék
– – – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok
– – – – – – – Fehér
2204 21 11– – – – – – – – Alsace(138)l
2204 21 12– – – – – – – – Bordeaux (bordói)(138)l
2204 21 13– – – – – – – – Bourgogne (burgundi)(138)l
2204 21 17– – – – – – – – Val de Loire (Loire völgyi)(138)l
2204 21 18– – – – – – – – Mosel(138)l
2204 21 19– – – – – – – – Pfalz(138)l
2204 21 22– – – – – – – – Rheinhessen(138)l
2204 21 23– – – – – – – – Tokaj(139)l
2204 21 24– – – – – – – – Lazio (Latium)(138)l
2204 21 26– – – – – – – – Toscana (Tuscany)(138)l
2204 21 27– – – – – – – – Trentino, Alto Adige és Friuli(138)l
2204 21 28– – – – – – – – Veneto(138)l
2204 21 31– – – – – – – – Sicilia(138)l
2204 21 32– – – – – – – – Vinho Verde(138)l
2204 21 34– – – – – – – – Penedés(138)l
2204 21 36– – – – – – – – Rioja(138)l
2204 21 37– – – – – – – – Valencia(138)l
2204 21 38– – – – – – – – Más(138)l
– – – – – – – Más
2204 21 42– – – – – – – – Bordeaux (bordói)(138)l
2204 21 43– – – – – – – – Bourgogne (burgundi)(138)l
2204 21 44– – – – – – – – Beaujolais(138)l
2204 21 46– – – – – – – – Vallée du Rhône(138)l
2204 21 47– – – – – – – – Languedoc-Roussillon(138)l
2204 21 48– – – – – – – – Val de Loire (Loire völgyi)(138)l
2204 21 61– – – – – – – – Sicilia(138)l
2204 21 62– – – – – – – – Piemonte (Piedmont)(138)l
2204 21 66– – – – – – – – Toscana (Tuscany)(138)l
2204 21 67– – – – – – – – Trentino és Alto Adige(138)l
2204 21 68– – – – – – – – Veneto(138)l
2204 21 69– – – – – – – – Dão, Bairrada és Douro(138)l
2204 21 71– – – – – – – – Navarra(138)l
2204 21 74– – – – – – – – Penedés(138)l
2204 21 76– – – – – – – – Rioja(138)l
2204 21 77– – – – – – – – Valdepeñas(138)l
2204 21 78– – – – – – – – Más(138)l
– – – – – – Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 21 79– – – – – – – Fehér(138)l
2204 21 80– – – – – – – Más(138)l
– – – – – – Más fajtaborok
2204 21 81– – – – – – – Fehér(138)l
2204 21 82– – – – – – – Más(138)l
– – – – – – Más
2204 21 83– – – – – – – Fehér(138)l
2204 21 84– – – – – – – Más(138)l
– – – – – Tényleges alkoholtartalma a 15 térfogatszázalékot meghaladja
– – – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 21 85– – – – – – – Madeira és Setubal muskotály(141)l
2204 21 86– – – – – – – Sherry(141)l
2204 21 87– – – – – – – Marsala(140)l
2204 21 88– – – – – – – Samos és Muscat de Lemnos(140)l
2204 21 89– – – – – – – Portói(141)l
2204 21 90– – – – – – – Más(140)l
2204 21 91– – – – – – Más(140)l
– – – – Más
– – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 21 93– – – – – – Fehér(142)l
2204 21 94– – – – – – Más(142)l
– – – – – Más fajtaborok
2204 21 95– – – – – – Fehér(142)l
2204 21 96– – – – – – Más(142)l
– – – – – Más
2204 21 97– – – – – – Fehér(142)l
2204 21 98– – – – – – Más(142)l
2204 22– – Több mint 2 literes, de legfeljebb 10 literes tartályban (palackban)
2204 22 10– – – Palackozott bor, a 2204 10 alszám alá tartozó kivételével, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, a dugót zsinór vagy más rögzítés tartja a helyén; bor másképpen, az oldott szén-dioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar túlnyomás alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve32 €/hll
– – – Más
– – – – Az Európai Unióban termelt
– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 15 térfogatszázalék
– – – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok
2204 22 22– – – – – – – Bordeaux (bordói)(144)l
2204 22 23– – – – – – – Bourgogne (burgundi)(144)l
2204 22 24– – – – – – – Beaujolais(144)l
2204 22 26– – – – – – – Vallée du Rhône(144)l
2204 22 27– – – – – – – Languedoc-Roussillon(144)l
2204 22 28– – – – – – – Val de Loire (Loire völgyi)(144)l
2204 22 32– – – – – – – Piemonte (Piedmont)(144)l
2204 22 33– – – – – – – Tokaj(144)l
– – – – – – – Más
2204 22 38– – – – – – – – Fehér(144)l
2204 22 78– – – – – – – – Más(144)l
– – – – – – Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 22 79– – – – – – – Fehér(144)l
2204 22 80– – – – – – – Más(144)l
– – – – – – Más fajtaborok
2204 22 81– – – – – – – Fehér(144)l
2204 22 82– – – – – – – Más(144)l
– – – – – – Más
2204 22 83– – – – – – – Fehér(144)l
2204 22 84– – – – – – – Más(144)l
– – – – – Tényleges alkoholtartalma a 15 térfogatszázalékot meghaladja
– – – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok)
2204 22 85– – – – – – – Madeira és Setubal muskotály(146)l
2204 22 86– – – – – – – Sherry(146)l
2204 22 88– – – – – – – Samos és Muscat de Lemnos(145)l
2204 22 90– – – – – – – Más(145)l
2204 22 91– – – – – – Más(145)l
– – – – Más
– – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 22 93– – – – – – Fehér(147)l
2204 22 94– – – – – – Más(147)l
– – – – – Más fajtaborok
2204 22 95– – – – – – Fehér(147)l
2204 22 96– – – – – – Más(147)l
– – – – – Más
2204 22 97– – – – – – Fehér(147)l
2204 22 98– – – – – – Más(147)l
2204 29– – Más
2204 29 10– – – Palackozott bor, a 2204 10 alszám alá tartozó kivételével, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, a dugót zsinór vagy más rögzítés tartja a helyén; bor másképpen, az oldott szén-dioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar túlnyomás alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve32 €/hll
– – – Más
– – – – Az Európai Unióban termelt
– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 15 térfogatszázalék
– – – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok
2204 29 22– – – – – – – Bordeaux (bordói)(144)l
2204 29 23– – – – – – – Bourgogne (burgundi)(144)l
2204 29 24– – – – – – – Beaujolais(144)l
2204 29 26– – – – – – – Vallée du Rhône(144)l
2204 29 27– – – – – – – Languedoc-Roussillon(144)l
2204 29 28– – – – – – – Val de Loire (Loire völgyi)(144)l
2204 29 32– – – – – – – Piemonte (Piedmont)(144)l
– – – – – – – Más
2204 29 38– – – – – – – – Fehér(144)l
2204 29 78– – – – – – – – Más(144)l
– – – – – – Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 29 79– – – – – – – Fehér(144)l
2204 29 80– – – – – – – Más(144)l
– – – – – – Más fajtaborok
2204 29 81– – – – – – – Fehér(144)l
2204 29 82– – – – – – – Más(144)l
– – – – – – Más
2204 29 83– – – – – – – Fehér(144)l
2204 29 84– – – – – – – Más(144)l
– – – – – Tényleges alkoholtartalma a 15 térfogatszázalékot meghaladja
– – – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 29 85– – – – – – – Madeira és Setubal muskotály(146)l
2204 29 86– – – – – – – Sherry(146)l
2204 29 88– – – – – – – Samos és Muscat de Lemnos(145)l
2204 29 90– – – – – – – Más(146)l
2204 29 91– – – – – – Más(145)l
– – – – Más
– – – – – Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
2204 29 93– – – – – – Fehér(147)l
2204 29 94– – – – – – Más(147)l
– – – – – Más fajtaborok
2204 29 95– – – – – – Fehér(147)l
2204 29 96– – – – – – Más(147)l
– – – – – Más
2204 29 97– – – – – – Fehér(147)l
2204 29 98– – – – – – Más(147)l
2204 30– Más szőlőmust
2204 30 10– – Erjedésben vagy az alkohol hozzáadásától eltérő módon erjesztéssel lefojtva32l
– – Más
– – – Sűrűsége 20 °C hőmérsékleten mérve legfeljebb 1,33 g/cm3, és tényleges alkoholtartalma legfeljebb 1 térfogatszázalék
2204 30 92– – – – Koncentrált(34)l
2204 30 94– – – – Más(34)l
– – – Más
2204 30 96– – – – Koncentrált(34)l
2204 30 98– – – – Más(34)l
2205Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
2205 10– Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
2205 10 10– – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék10,9 €/hll
2205 10 90– – Tényleges alkoholtartalma meghaladja a 18 térfogatszázalékot0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hll
2205 90– Más
2205 90 10– – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék9 €/hll
2205 90 90– – Tényleges alkoholtartalma meghaladja a 18 térfogatszázalékot0,9 €/% vol/hll
2206 00Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor, szaké); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
2206 00 10– Pikett1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hll
– Más
– – Habzóbor
2206 00 31– – – Almából és körtéből19,2 €/hll
2206 00 39– – – Más19,2 €/hll
– – Nem habzóbor
– – – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
2206 00 51– – – – Almából és körtéből7,7 €/hll
2206 00 59– – – – Más7,7 €/hll
– – – Több mint 2 literes tartályban (palackban)
2206 00 81– – – – Almából és körtéből5,76 €/hll
2206 00 89– – – – Más5,76 €/hll
2207Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal
2207 10 00– Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal19,2 €/hll
2207 20 00– Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal10,2 €/hll
2208Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
2208 20– Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz
– – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
– – – Szőlőbor desztillációjából nyert
2208 20 12– – – – Konyakmentesl alc. 100 %
2208 20 14– – – – Armagnacmentesl alc. 100 %
– – – – Brandy vagy Weinbrand
2208 20 16– – – – – Brandy de Jerezmentesl alc. 100 %
2208 20 18– – – – – Másmentesl alc. 100 %
2208 20 19– – – – Másmentesl alc. 100 %
– – – Szőlőtörköly desztillációjából nyert
2208 20 26– – – – Grappamentesl alc. 100 %
2208 20 28– – – – Másmentesl alc. 100 %
– – Több mint 2 literes tartályban (palackban)
– – – Szőlőbor desztillációjából nyert
2208 20 62– – – – Konyakmentesl alc. 100 %
2208 20 66– – – – Brandy vagy Weinbrandmentesl alc. 100 %
2208 20 69– – – – Másmentesl alc. 100 %
– – – Szőlőtörköly desztillációjából nyert
2208 20 86– – – – Grappamentesl alc. 100 %
2208 20 88– – – – Másmentesl alc. 100 %
2208 30– Whisky
– – Bourbon whisky, tartályban (palackban)
2208 30 11– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 30 19– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – Skót whisky
2208 30 30– – – Házasítatlan malátawhisky (single malt whisky)mentesl alc. 100 %
– – – Kevert malátawhisky, tartályban (palackban)
2208 30 41– – – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 30 49– – – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – – Házasítatlan gabonawhisky és kevert gabonawhisky, tartályban (palackban)
2208 30 61– – – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 30 69– – – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – – Más kevert whisky, tartályban (palackban)
2208 30 71– – – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 30 79– – – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – Más, tartályban (palackban)
2208 30 82– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 30 88– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 40– Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz
– – Legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)
2208 40 11– – – Rum, amelynek etil- és metil-alkoholtól különböző illóanyag-tartalma tiszta alkohol hektoliterére számítva legalább 225 g (10 %-os tűréssel)0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hll alc. 100 %
– – – Más
2208 40 31– – – – 7,9 €/liter értéket meghaladó, tiszta alkoholra számítvamentesl alc. 100 %
2208 40 39– – – – Más0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hll alc. 100 %
– – Több mint 2 literes tartályban (palackban)
2208 40 51– – – Rum, amelynek etil- és metil-alkoholtól különböző illóanyag-tartalma tiszta alkohol hektoliterére számítva legalább 225 g (10 %-os tűréssel)0,6 €/% vol/hll alc. 100 %
– – – Más
2208 40 91– – – – 2 €/liter értéket meghaladó, tiszta alkoholra számítvamentesl alc. 100 %
2208 40 99– – – – Más0,6 €/% vol/hll alc. 100 %
2208 50– Gin és holland gin
– – Gin, tartályban (palackban)
2208 50 11– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 50 19– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – Holland gin, tartályban (palackban)
2208 50 91– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 50 99– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 60– Vodka
– – Legfeljebb 45,4 térfogatszázalék alkoholtartalommal tartályban (palackban)
2208 60 11– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 60 19– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – 45,4 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalommal tartályban (palackban)
2208 60 91– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 60 99– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 70– Likőr és szíverősítő
2208 70 10– – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)mentesl alc. 100 %
2208 70 90– – Több mint 2 literes tartályban (palackban)mentesl alc. 100 %
2208 90– Más
– – Rizspálinka, tartályban (palackban)
2208 90 11– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 90 19– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likőrt), tartályban (palackban)
2208 90 33– – – Legfeljebb 2 literesmentesl alc. 100 %
2208 90 38– – – Több mint 2 literesmentesl alc. 100 %
– – Más szesz, és más szeszesital tartályban (palackban)
– – – Legfeljebb 2 liter
2208 90 41– – – – Ouzomentesl alc. 100 %
– – – – Más
– – – – – Párlat (kivéve a likőrt)
– – – – – – Gyümölcs desztillálásából
2208 90 45– – – – – – – Calvadosmentesl alc. 100 %
2208 90 48– – – – – – – Másmentesl alc. 100 %
– – – – – – Más
2208 90 54– – – – – – – Tequilamentesl alc. 100 %
2208 90 56– – – – – – – Másmentesl alc. 100 %
2208 90 69– – – – – Más szeszes italmentesl alc. 100 %
– – – Több mint 2 literes
– – – – Párlat (kivéve a likőrt)
2208 90 71– – – – – Gyümölcs desztillálásábólmentesl alc. 100 %
2208 90 75– – – – – Tequilamentesl alc. 100 %
2208 90 77– – – – – Másmentesl alc. 100 %
2208 90 78– – – – Más szeszes italmentesl alc. 100 %
– – Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban)
2208 90 91– – – Legfeljebb 2 literes1 €/% vol/hl + 6,4 €/hll alc. 100 %
2208 90 99– – – Több mint 2 literes1 €/% vol/hll alc. 100 %
2209 00Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló
– Borecet, tartályban (palackban)
2209 00 11– – Legfeljebb 2 literes6,4 €/hll
2209 00 19– – Több mint 2 literes4,8 €/hll
– Más, tartályban (palackban)
2209 00 91– – Legfeljebb 2 literes5,12 €/hll
2209 00 99– – Több mint 2 literes3,84 €/hll

23. ÁRUCSOPORT

AZ ÉLELMISZERIPAR MELLÉKTERMÉKEI ÉS HULLADÉKAI; ELKÉSZÍTETT ÁLLATI TAKARMÁNY

Megjegyzés

1. A 2309 vtsz. alá kell besorolni a máshol nem említett, állati takarmányozásra szolgáló olyan termékeket, amelyeket a növényi vagy állati eredetű anyagok feldolgozása során nyernek, miközben az eredeti anyag elveszti lényeges jellemzőit, de nem sorolható be ide az ilyen feldolgozás során keletkező növényi hulladék, maradék és melléktermék.

Alszámos megjegyzés

1. A 2306 41 alszám esetében az "alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemag"a 12. árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott magokat jelenti.

Kiegészítő megjegyzések

1. A 2303 10 11 és a 2303 10 19 alszámok alá csak a kukoricából történő keményítőgyártás maradékai tartoznak és nem tartoznak ide az ilyen maradékoknak a más növényekből származó termékekkel való keveréke vagy a kukoricából a nedves eljárású keményítőgyártástól különböző más eljárásból származó termékek.

A 152/2009/EK bizottsági rendelet III. melléklet, L. rész szerinti módszer alapján meghatározott és szárazanyagra számított keményítőtartalmuk nem haladhatja meg a 28 tömegszázalékot, és a 152/2009/EK bizottsági rendelet III. melléklet, H rész szerinti módszer alapján meghatározott és szárazanyagra számított zsírtartalmuk nem haladhatja meg a 4,5 tömegszázalékot.

2. A 2306 90 05 alszám alá csak a kukoricacsírából történő olajkivonás maradéka tartozik, és a következő összetevőket tartalmazza az alábbi mennyiségben a száraz termék tömegszázalékában kifejezve: Az ilyen maradékok továbbá nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek nem a kukoricacsírából származnak. A keményítő- és fehérjetartalmat a 152/2009/EK bizottsági rendelete III. melléklet, L. és C. részében megállapított módszer szerint kell meghatározni. Az olaj- és nedvességtartalmat a 152/2009/EK bizottsági rendelete III. melléklet, H. és A. részében megállapított módszer szerint kell értelemszerűen meghatározni. Nem tartoznak ide azok a termékek sem, amelyek a kukoricaszem olyan részeit is tartalmazzák, melyeket a megmunkálás után adtak hozzá, és így nem vettek részt az olajkinyerési folyamatban.

a) 3 % alatti olajtartalmú termékeknél:

- a keményítőtartalom: 45 % alatti,

- a fehérjetartalom (nitrogéntartalom × 6,25): legalább 11,5 %;

b) legalább 3 %, de legfeljebb 8 % olajtartalmú termékeknél:

- a keményítőtartalom: 45 % alatti,

- a fehérjetartalom (nitrogéntartalom × 6,25): legalább 13 %.

3. A 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 és a 2308 00 19 alszámok alkalmazásában az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

- "tényleges alkoholtartalom tömegszázalékban": 100 kg termékben levő tiszta alkohol mennyisége kilogrammban,

- "potenciális alkoholtartalom tömegszázalékban": 100 kg termékben levő cukor teljes erjedésekor keletkező tiszta alkohol mennyisége kilogrammban,

- "teljes alkoholtartalom tömegszázalékban": a tényleges és a potenciális alkoholtartalom összege,

- "tömegszázalék": a tömegszázalékban mért alkoholtartalom mértékegysége.

4. A 2309 10 11-2309 10 70 és a 2309 90 31-2309 90 70 alszámok esetén a "tejtermék"kifejezés a 0401, 0402, 0404, 0405 és 0406 vtsz.-ok és a 0403 10 11-0403 10 39, 0403 90 11-0403 90 69, a 1702 11 00, 1702 19 00 és a 2106 90 51 alszámok alá tartozó termékeket jelenti.

5. A 2309 90 20 alszám alá kizárólag a kukoricából történő keményítőgyártás olyan maradékai tartoznak - kivéve azonban az ilyen maradékoknak a más növényekből származó termékekkel való keverékét vagy a kukoricából a nedves eljárású keményítőgyártástól különböző más eljárásból származó termékek -, amelyek: Ezek a termékek a nedves őrlési eljárás során keletkező kukoricacsíra-olaj kivonásából eredő hulladékokat is tartalmazhatnak. A 152/2009/EK bizottsági rendelet III. melléklet, L. rész szerinti módszer alapján meghatározott és szárazanyagra számított keményítőtartalmuk nem haladhatja meg a 28 tömegszázalékot, a 152/2009/EK bizottsági rendelet III. melléklet, H rész szerinti módszer alapján meghatározott és szárazanyagra számított zsírtartalmuk nem haladhatja meg a 4,5 tömegszázalékot, és a 152/2009/EK bizottsági rendelet III. melléklet, C. rész szerinti módszer alapján meghatározott és szárazanyagra számított fehérjetartalmuk pedig nem haladhatja meg a 40 %-ot.

- a nedves eljárásban felhasznált kukorica rostán áthullott részéből maximum 15 tömegszázalékot, és/vagy

- a nedves eljárás során használt kukoricaáztató-folyadék maradékát, beleértve az alkohol- vagy más keményítő gyártási technológiákban használt áztatófolyadék maradékát, is tartalmazzák.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2301Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vagy vágási melléktermékből, belsőségből, halból, vagy rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; tepertő
2301 10 00– Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból vagy vágási melléktermékből, belsőségből; tepertőmentes
2301 20 00– Liszt, dara és labdacs (pellet) halból, vagy rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatbólmentes
2302Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is
2302 10– Kukoricából
2302 10 10– – Legfeljebb 35 tömegszázalék keményítőtartalommal44 €/t
2302 10 90– – Más89 €/t
2302 30– Búzából
2302 30 10– – Legfeljebb 28 tömegszázalék keményítőtartalommal és egy 0,2 mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék, vagy ha a szitán átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 tömegszázalék, szárazanyagra számítva44 €/t (10)
2302 30 90– – Más89 €/t (10)
2302 40– Más gabonából
– – Rizsből
2302 40 02– – – Legfeljebb 35 tömegszázalék keményítőtartalommal44 €/t
2302 40 08– – – Más89 €/t
– – Más
2302 40 10– – – Legfeljebb 28 tömegszázalék keményítőtartalommal és egy 0,2 mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék, vagy ha a szitán átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 tömegszázalék, szárazanyagra számítva44 €/t (10)
2302 40 90– – – Más89 €/t (10)
2302 50 00– Hüvelyes növényből5,1
2303Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is
2303 10– Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék
– – Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma
2303 10 11– – – Meghaladja a 40 tömegszázalékot320 €/t (10)
2303 10 19– – – Legfeljebb 40 tömegszázalékmentes
2303 10 90– – Másmentes
2303 20– Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék
2303 20 10– – Kilúgozott cukorrépaszeletmentes
2303 20 90– – Másmentes
2303 30 00– Sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladékmentes
2304 00 00Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban ismentes
2305 00 00Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban ismentes
2306Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
2306 10 00– Gyapotmagbólmentes
2306 20 00– Lenmagbólmentes
2306 30 00– Napraforgómagbólmentes
– Olajrepcéből vagy repcemagból
2306 41 00– – Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemagbólmentes
2306 49 00– – Másmentes
2306 50 00– Kókuszdióból vagy koprábólmentes
2306 60 00– Pálmadióból vagy -magbólmentes
2306 90– Más
2306 90 05– – Kukoricacsírábólmentes
– – Más
– – – Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék
2306 90 11– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék olívaolaj-tartalommalmentes
2306 90 19– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó olívaolaj-tartalommal48 €/t
2306 90 90– – – Másmentes
2307 00Borseprő; nyers borkő
– Borseprő
2307 00 11– – Teljes alkoholtartalma legfeljebb 7,9 tömegszázalék és szárazanyag-tartalma legalább 25 tömegszázalékmentes
2307 00 19– – Más1,62 €/kg/tot. alc.
2307 00 90– Nyers borkőmentes
2308 00Állatok etetésére szolgáló, máshol nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is
– Szőlőtörköly
2308 00 11– – Teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3 tömegszázalék és szárazanyag-tartalma legalább 40 tömegszázalékmentes
2308 00 19– – Más1,62 €/kg/tot. alc.
2308 00 40– Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételévelmentes
2308 00 90– Más1,6
2309Állatok etetésére szolgáló készítmény
2309 10– Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve
– – A 1702 30 50, a 1702 30 90, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejtermék-tartalommal
– – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal
– – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal
2309 10 11– – – – – Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommalmentes
2309 10 13– – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal498 €/t (10)
2309 10 15– – – – – Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejtermék-tartalommal730 €/t (10)
2309 10 19– – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejtermék-tartalommal948 €/t (10)
– – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal
2309 10 31– – – – – Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommalmentes
2309 10 33– – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal530 €/t (10)
2309 10 39– – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal888 €/t (10)
– – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal
2309 10 51– – – – – Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommal102 €/t (10)
2309 10 53– – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal577 €/t (10)
2309 10 59– – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal730 €/t (10)
2309 10 70– – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalom nélkül, de tejtermék-tartalommal948 €/t (10)
2309 10 90– – Más9,6
2309 90– Más
2309 90 10– – Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat3,8
2309 90 20– – Az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékekmentes
– – Más, beleértve az előkeveréket is
– – – A 1702 30 50, a 1702 30 90, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejtermék-tartalommal
– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal
– – – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal
2309 90 31– – – – – – Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommal23 €/t (10)
2309 90 33– – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal498 €/t
2309 90 35– – – – – – Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejtermék-tartalommal730 €/t
2309 90 39– – – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejtermék-tartalommal948 €/t
– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal
2309 90 41– – – – – – Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommal55 €/t (10)
2309 90 43– – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal530 €/t
2309 90 49– – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal888 €/t
– – – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal
2309 90 51– – – – – – Tejtermék-tartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék-tartalommal102 €/t (10)
2309 90 53– – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal577 €/t
2309 90 59– – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal730 €/t
2309 90 70– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalom nélkül, de tejtermék-tartalommal948 €/t
– – – Más
2309 90 91– – – – Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal12
2309 90 96– – – – Más9,6

24. ÁRUCSOPORT

DOHÁNY ÉS FELDOLGOZOTT DOHÁNYPÓTLÓ

Megjegyzés

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba a gyógycigaretta (30. árucsoport).

Alszámos megjegyzés

1. A 2403 11 alszám alkalmazásában a "vízipipadohány"kifejezés vízipipában való fogyasztásra (elszívásra) szánt olyan dohányt jelent, amely dohány és glicerin keverékéből áll, illóolajokat és kivonatokat, melaszt vagy cukrot tartalmazhat, és lehet gyümölccsel ízesített is. Nem tartoznak ugyanakkor ezen alszám alá a vízipipában való fogyasztásra (elszívásra) szánt dohánymentes termékek.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2401Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék
2401 10– Leveles dohány
2401 10 35– – Természetes úton szárított világos dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (135)
2401 10 60– – Napon szárított keleti típusú dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
2401 10 70– – Természetes úton szárított sötét dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
2401 10 85– – Mesterséges hővel szárított dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (136)
2401 10 95– – Más10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (137)
2401 20– Dohány részben vagy teljesen kocsány nélkül
2401 20 35– – Természetes úton szárított világos dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (135)
2401 20 60– – Napon szárított keleti típusú dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
2401 20 70– – Természetes úton szárított sötét dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
2401 20 85– – Mesterséges hővel szárított dohány11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (136)
2401 20 95– – Más11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (137)
2401 30 00– Dohányhulladék11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
2402Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból
2402 10 00– Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel261 000 p/st
2402 20– Cigaretta dohánytöltettel
2402 20 10– – Szegfűszegtartalommal101 000 p/st
2402 20 90– – Más57,61 000 p/st
2402 90 00– Más57,6
2403Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; „homogenizált”vagy „visszanyert”dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia
– Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is
2403 11 00– – Az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott vízipipadohány74,9
2403 19– – Más
2403 19 10– – – Legfeljebb 500 g nettó tömegű kiszerelésben74,9
2403 19 90– – – Más74,9
– Más
2403 91 00– – „Homogenizált”vagy „visszanyert”dohány (dohányfólia)16,6
2403 99– – Más
2403 99 10– – – Rágódohány és tubák41,6
2403 99 90– – – Más16,6

V. ÁRUOSZTÁLY

ÁSVÁNYI TERMÉKEK

25. ÁRUCSOPORT

SÓ; KÉN; FÖLDEK ÉS KÖVEK; GIPSZ, MÉSZ ÉS CEMENT

Megjegyzések

1. Amennyiben az egyes vtsz.-oknál vagy az ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában más előírás nincs, ezen árucsoport vámtarifaszámai alá csak azok a termékek tartoznak, amelyek nyers állapotban vagy iszapolva (akkor is, ha a szennyeződés eltávolítása vegyszerekkel történt, ha ez a kezelés az anyag szerkezetét nem változtatta meg), törve, őrölve, morzsolva, porítva, szitálva, rostálva, flotálással, mágneses elválasztással vagy más mechanikai vagy fizikai eljárással (a kristályosítást kivéve) dúsítva vannak, de nem tartozik ide az anyag égetve, pörkölve, a keveréssel nyert anyag, vagy amelyeket az egyes vtsz.-oknál megadott eljárásoktól eltérő eljárással munkáltak meg.

Az ebbe az árucsoportba tartozó termékek tartalmazhatnak hozzáadott porosodásgátló anyagokat, ha ezek nem teszik a terméket az általánostól eltérő különleges felhasználási célra alkalmassá.

2. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a szublimált kén, a kicsapott kén vagy a kolloid kén (2802 vtsz.);

b) a természetes földfesték, ha Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött vasat tartalmaz (2821 vtsz.);

c) a gyógyszer vagy a 30. árucsoportba tartozó más áru;

d) az illatszer, szépség- vagy testápolószer (33. árucsoport);

e) kövezetkocka, szegélykő vagy burkolókő (6801 vtsz.); mozaikkocka vagy hasonló (6802 vtsz.); palalap tetőfedéshez, épületburkoláshoz vagy nedvesség elleni szigeteléshez (6803 vtsz.);

f) a drágakő vagy a féldrágakő (7102 és 7103 vtsz.);

g) a 3824 vtsz. alá tartozó mesterséges kristály (az optikai elemek kivételével) darabonként legalább 2,5 g vagy nagyobb tömegben a nátrium-kloridból vagy magnézium-oxidból; a nátrium-klorid vagy magnézium-oxid optikai elemei (9001 vtsz.);

h) a biliárdkréta (9504 vtsz.); vagy

ij) az író- vagy rajzolókréta vagy a szabókréta (9609 vtsz.).

3. Minden olyan terméket, amely egyidejűleg a 2517 vtsz. és ezen árucsoport bármely más vtsz.-a alá is tartozhat, a 2517 vtsz. alá kell besorolni.

4. A 2530 vtsz. alá tartozik többek között: a vermikulit, a perlit és a klorit nem duzzasztott alakban; a földfestékek kalcinálva vagy egymással keverve is; a természetes csillámos vas-oxid; a természetes tajték (csiszolt darabokban is); a borostyánkő; az összepréselt tajték- és borostyánkő tábla, rúd, pálca vagy hasonló formában, de tovább nem megmunkálva; a zsett; a stroncianit (kalcinálva is), a stroncium-oxid kivételével; kerámia, tégla vagy beton törmeléke.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2501 00Só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz
2501 00 10– Tengervíz és sós oldatokmentes
– Közcélú só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is
2501 00 31– – Vegyi átalakítás (a nátriumnak a klórtól történő elválasztása) céljára, más termékek gyártásához (12)mentes
– – Más
2501 00 51– – – Denaturált (30) vagy ipari (beleértve finomítási) célra, az emberi vagy állati fogyasztású élelmiszerek, tápok konzerválásához vagy elkészítéséhez használtak kivételével (12)1,7 €/1 000 kg/net
– – – Más
2501 00 91– – – – Emberi fogyasztásra alkalmas só2,6 €/1 000 kg/net
2501 00 99– – – – Más2,6 €/1 000 kg/net
2502 00 00Pörköletlen vaspiritmentes
2503 00Mindenfajta kén, a szublimált, a kicsapott és a kolloid kén kivételével
2503 00 10– Nyers vagy nem finomított kénmentes
2503 00 90– Más1,7
2504Természetes grafit
2504 10 00– Por vagy pikkely alakbanmentes
2504 90 00– Másmentes
2505Mindenfajta természetes homok, színezve is, a 26. árucsoportba tartozó fémtartalmú homok kivételével
2505 10 00– Kovasavtartalmú homok és kvarchomokmentes
2505 90 00– Másmentes
2506Kvarc (a természetes homok kivételével); kvarcit durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
2506 10 00– Kvarcmentes
2506 20 00– Kvarcitmentes
2507 00Kaolin és más kaolinos agyag, kalcinálva is
2507 00 20– Kaolinmentes
2507 00 80– Más kaolinos agyagmentes
2508Más agyag (a 6806 vtsz. alá tartozó duzzasztott agyag kivételével), andaluzit, kianit és szilimanit, kalcinálva is; mullit; samott vagy dinaszföld
2508 10 00– Bentonitmentes
2508 30 00– Tűzálló agyagmentes
2508 40 00– Más agyagmentes
2508 50 00– Andaluzit, kianit és szilimanitmentes
2508 60 00– Mullitmentes
2508 70 00– Samott- vagy dinaszföldmentes
2509 00 00Krétamentes
2510Természetes kalcium-foszfát, természetes alumínium-kalcium-foszfát és foszfátkréta
2510 10 00– Őröletlenmentes
2510 20 00– Őrölvementes
2511Természetes bárium-szulfát (barit); természetes bárium-karbonát (witherit), kalcinálva is, a 2816 vtsz. alá tartozó bárium-oxid kivételével
2511 10 00– Természetes bárium-szulfát (barit)mentes
2511 20 00– Természetes bárium-karbonát (witherit)mentes
2512 00 00Kovasavas fosszilis por (pl. ázalagföld, tripelföld és diatómaföld) és hasonló kovasavas föld, kalcinálva is, ha a térfogattömege 1 vagy annál kisebbmentes
2513Horzsakő; csiszolókő; természetes korund, természetes gránát és más természetes csiszolóanyag, hőkezelve is
2513 10 00– Horzsakőmentes
2513 20 00– Csiszolókő, természetes korund, természetes gránát és más természetes csiszolóanyagmentes
2514 00 00Palakő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formábanmentes
2515Márvány, travertin, ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
– Márvány és travertin
2515 11 00– – Nyersen vagy durván nagyolvamentes
2515 12 00– – Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formábanmentes
2515 20 00– Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből; alabástrommentes
2516Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
– Gránit
2516 11 00– – Nyersen vagy durván nagyolvamentes
2516 12 00– – Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formábanmentes
2516 20 00– Homokkőmentes
2516 90 00– Más emlékművi vagy építőkőmentes
2517Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is
2517 10– Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is
2517 10 10– – Kavics, sóder, gömbölyű kavics és kvarckavicsmentes
2517 10 20– – Mészkő, dolomit és más mésztartalmú kő, törve vagy zúzvamentes
2517 10 80– – Másmentes
2517 20 00– Makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a 2517 10 alszám alatt felsorolt anyagokkal keverve ismentes
2517 30 00– Kátrányozott makadámmentes
– A 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcse, szilánk és por alakban, mindezek hőkezelve is
2517 41 00– – Márványbólmentes
2517 49 00– – Másmentes
2518Dolomit, kalcinálva vagy zsugorítva (szinterelve) is, beleértve a dolomitot durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; dolomit döngölőanyag
2518 10 00– Nem kalcinált vagy nem zsugorított (szinterelt) dolomitmentes
2518 20 00– Kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomitmentes
2518 30 00– Dolomit döngölőanyagmentes
2519Természetes magnézium-karbonát (magnezit); olvasztott magnézia; kiégetett (szinterezett) magnézia kiégetés előtt kis mennyiségű más oxidok hozzáadásával is; más magnézium-oxid vegyileg tisztán is
2519 10 00– Természetes magnézium-karbonát (magnezit)mentes
2519 90– Más
2519 90 10– – Magnézium-oxid, a kalcinált természetes magnézium-karbonát kivételével1,7
2519 90 30– – Kiégetett (szinterezett) magnéziamentes
2519 90 90– – Másmentes
2520Gipsz; anhidrit; kötőanyag (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból), festve is, kis mennyiségű gyorsító vagy késleltető hozzáadásával is
2520 10 00– Gipsz; anhidritmentes
2520 20 00– Kötőanyagmentes
2521 00 00Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításáhozmentes
2522Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vtsz. alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid kivételével
2522 10 00– Égetett mész1,7
2522 20 00– Oltott mész1,7
2522 30 00– Hidraulikus mész1,7
2523Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is
2523 10 00– Cementklinker1,7
– Portlandcement
2523 21 00– – Fehércement, mesterségesen festve is1,7
2523 29 00– – Más1,7
2523 30 00– Bauxitcement1,7
2523 90 00– Más hidraulikus cement1,7
2524Azbeszt
2524 10 00– Krokidolitmentes
2524 90 00– Másmentes
2525Csillám, beleértve a hasítékot is; csillámhulladék
2525 10 00– Nyers csillám és lapokra hasított csillámmentes
2525 20 00– Csillámpormentes
2525 30 00– Csillámhulladékmentes
2526Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; talkum
2526 10 00– Nem szemcsézve, nem porítvamentes
2526 20 00– Szemcsézve vagy porítvamentes
2527
2528 00 00Természetes borát és ennek koncentrátuma (kalcinálva is), a természetes sóoldatból nyert borátkivonat kivételével; természetes bórsav, amely szárazanyagtömegre számítva legfeljebb 85 % H3BO3-at tartalmazmentes
2529Földpát; leucit; nefelin és nefelinszienit; folypát
2529 10 00– Földpátmentes
– Folypát
2529 21 00– – Legfeljebb 97 tömegszázalék kalcium-fluorid-tartalommalmentes
2529 22 00– – 97 tömegszázalékot meghaladó kalcium-fluorid-tartalommalmentes
2529 30 00– Leucit; nefelin és nefelinszienitmentes
2530Máshol nem említett ásványi anyagok
2530 10 00– Vermikulit, perlit és klorit nem duzzasztott alakbanmentes
2530 20 00– Kizerit, epsomit (természetes magnézium-szulfát)mentes
2530 90 00– Másmentes

26. ÁRUCSOPORT

ÉRCEK, SALAKOK ÉS HAMU

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a salak vagy hasonló ipari hulladék makadámként elkészítve (2517 vtsz.);

b) természetes magnézium-karbonát (magnezit), kalcinálva is (2519 vtsz.);

c) az ásványolajtermékek tárolására szolgáló tartályok iszapja (üledéke), amely főként ilyen olajokat tartalmaz (2710 vtsz.);

d) a 31. árucsoportba tartozó bázikus salak;

e) a salakgyapot, a kőgyapot vagy hasonló ásványi gyapot (6806 vtsz.);

f) nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém hulladéka vagy törmeléke; nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó, elsősorban nemesfémek visszanyeréséhez használt más hulladék vagy törmelék (7112 vtsz.); vagy

g) bármilyen kiolvasztási eljárással nyert réz-, nikkel- vagy kobalt-szulfid fémkeverék (XV. áruosztály).

2. A 2601-2617 vtsz.-ok alkalmazásában az "érc"kifejezés alatt az olyan ásványféleségeket kell érteni, amelyeket a fémkohászatban a higany, a 2844 vtsz. alá tartozó fémek vagy a XIV. vagy a XV. áruosztályban felsorolt fémek kinyeréséhez használnak, még akkor is, ha ezeket nem a fémkohászatban alkalmazzák. Nem tartoznak azonban a 2601-2617 vtsz.-ok alá az olyan ásványok, amelyeknek előkészítése meghaladja a kohászati ipar érceinél szokásos megmunkálást.

3. A 2620 vtsz. alá csak az alábbiak tartoznak:

a) az iparban fémek kinyerésére vagy fémvegyületek előállításánál alapanyagként használt salakok, hamuk és maradványok, a kommunális hulladék elégetésekor keletkező hamu és maradvány kivételével (2621 vtsz.); és

b) arzéntartalmú salakok, hamuk és maradványok fémtartalommal is, amelyeket az arzén vagy fémek kinyerésére vagy vegyületeik előállítására használnak.

Alszámos megjegyzések

1. A 2620 21 alszám alkalmazásában az "ólmozott benzin iszapja (üledéke) és ólomtartalmú kopogásgátló szerek iszapja (üledéke)"kifejezés olyan iszapot (üledéket) jelent, amelyet ólmozott benzin és ólomtartalmú kopogásgátló szerek (például ólom-tetraetil) tárolására szolgáló tartályokból nyernek, és amely főként ólmot, ólomvegyületeket és vas-oxidot tartalmaz.

2. Az olyan arzént, higanyt, talliumot vagy ezek keverékét tartalmazó salakot, hamut és maradványokat, amelyeket arzén vagy e fémek kinyerésére vagy vegyületeik előállítására használnak, a 2620 60 alszám alá kell besorolni.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2601Vasérc és dúsított érc, beleértve a pörkölt piritet is
– Vasérc, dúsított is, a pörkölt pirit kivételével
2601 11 00– – Nem agglomeráltmentes
2601 12 00– – Agglomeráltmentes
2601 20 00– Pörkölt piritmentes
2602 00 00Mangánérc és dúsított érc, beleértve a szárazanyagtömegben számítva legalább 20 % mangántartalommal rendelkező vastartalmú mangánércet és dúsított ércet ismentes
2603 00 00Rézérc, dúsított ismentes
2604 00 00Nikkelérc, dúsított ismentes
2605 00 00Kobaltérc, dúsított ismentes
2606 00 00Bauxit és dúsított ércmentes
2607 00 00Ólomérc, dúsított ismentes
2608 00 00Cinkérc, dúsított ismentes
2609 00 00Ónérc, dúsított ismentes
2610 00 00Krómérc, dúsított ismentes
2611 00 00Volfrámérc, dúsított ismentes
2612Uránium- vagy tóriumérc, dúsított is
2612 10– Uránérc, dúsított is
2612 10 10– – Uránérc és uránszurokérc, dúsított is, 5 tömegszázalékot meghaladó urántartalommal (Euratom)mentes
2612 10 90– – Másmentes
2612 20– Tóriumérc, dúsított is
2612 20 10– – Monazit; urán-torianit és más tóriumérc, dúsított is, 20 tömegszázalékot meghaladó tórium-tartalommal (Euratom)mentes
2612 20 90– – Másmentes
2613Molibdénérc, dúsított is
2613 10 00– Pörköltmentes
2613 90 00– Másmentes
2614 00 00Titánérc, dúsított ismentes
2615Nióbium-, tantál, vanádium- vagy cirkóniumérc, dúsított is
2615 10 00– Cirkóniumérc, dúsított ismentes
2615 90 00– Másmentes
2616Nemesfémérc, dúsított is
2616 10 00– Ezüstérc, dúsított ismentes
2616 90 00– Másmentes
2617Más érc, dúsított is
2617 10 00– Antimónérc, dúsított ismentes
2617 90 00– Másmentes
2618 00 00A vas- vagy acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok)mentes
2619 00Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, és a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező más hulladék
2619 00 20– Vas vagy mangán kinyerésére alkalmas hulladékmentes
2619 00 90– Másmentes
2620Fémeket, arzént, vagy ezek vegyületeit tartalmazó salak, hamu és maradvány (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével)
– Elsősorban cinktartalmú
2620 11 00– – Kemény cinktartalmú maradványmentes
2620 19 00– – Másmentes
– Elsősorban ólomtartalmú
2620 21 00– – Ólmozott benzin iszapja (üledéke) és ólomtartalmú kopogásgátló szerek iszapja (üledéke)mentes
2620 29 00– – Másmentes
2620 30 00– Elsősorban réztartalmúmentes
2620 40 00– Elsősorban alumíniumtartalmúmentes
2620 60 00– Arzént, higanyt, talliumot vagy ezek keverékét tartalmazó hamu és maradvány, amelyet arzén vagy e fémek kinyerésére vagy vegyületeik előállítására használnakmentes
– Más
2620 91 00– – Antimónt, berilliumot, kadmiumot, krómot vagy ezek keverékét tartalmazómentes
2620 99– – Más
2620 99 10– – – Elsősorban nikkeltartalmúmentes
2620 99 20– – – Elsősorban nióbium- vagy tantáltartalmúmentes
2620 99 40– – – Elsősorban óntartalmúmentes
2620 99 60– – – Elsősorban titántartalmúmentes
2620 99 95– – – Másmentes
2621Más salak és hamu, beleértve a tengeri moszat hamuját is; kommunális hulladék hamuja és elégetési maradványa
2621 10 00– Kommunális hulladék hamuja és elégetési maradványamentes
2621 90 00– Másmentes

27. ÁRUCSOPORT

ÁSVÁNYI TÜZELŐANYAGOK, ÁSVÁNYI OLAJOK ÉS EZEK DESZTILLÁCIÓS TERMÉKEI; BITUMENES ANYAGOK; ÁSVÁNYI VIASZOK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) önálló, vegyileg meghatározott szerves vegyületek, a 2711 vtsz. alá tartozó vegyileg tiszta metán és propán kivételével;

b) a 3003 vagy 3004 vtsz. alá tartozó gyógyszerek; vagy

c) a 3301, 3302 vagy 3805 vtsz. alá tartozó telítetlen, kevert szénhidrogének.

2. A 2710 vtsz. szövegében a "kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj"kifejezés nemcsak a kőolajra és a bitumenes ásványokból nyert olajra vonatkozik, hanem a hasonló olajokra, valamint az olyan olajokra, amelyek főleg telítetlen szénhidrogén-keverékekből állnak, tekintet nélkül az előállítási eljárásukra, feltéve hogy a nem aromás alkotórészek tömege meghaladja az aromás alkotórészek tömegét.

Ez az utalás azonban nem vonatkozik a folyékony, szintetikus poliolefinre, amelyből 1 013 millibar nyomásra történő átalakítás után 300 °C-on 60 térfogatszázaléknál kevesebb mennyiséget desztilláltak alacsony nyomású desztillációs módszerrel (39. árucsoport).

3. A 2710 vtsz. alkalmazásában az "olajhulladék"olyan terméket jelent, amely főként (az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott) kőolajból és bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, vízzel keverve is. Ide tartoznak:

a) elsődleges felhasználási céljukra már nem alkalmas olajok (például fáradt kenőolajok, elhasznált hidraulikus olajok és elhasznált transzformátorolajok);

b) ásványolajtermékek tárolására szolgáló tartályok iszapja (üledéke), amely főként ilyen olajokat és nagy koncentrációban olyan adalékokat (például vegyi anyagokat) tartalmaz, amelyeket az elsődleges termék előállítása során használnak; és

c) ilyen olajok vízzel alkotott emulziója vagy keveréke, amely például olaj kiömlésekor, az olajtartályok mosásakor vagy a szerszámgépekkel végzett műveletek során vágóolaj alkalmazásakor keletkezik.

Alszámos megjegyzések

1. A 2701 11 alszám alkalmazásában az "antracit"kifejezés olyan kőszenet jelent, amelyben az illó anyagok mennyisége (száraz, ásványianyag-mentes bázison) a 14 százalékot nem haladja meg.

2. A 2701 12 alszám alkalmazásában a "bitumenes kőszén"kifejezés olyan kőszenet jelent, amelyben az illóanyagok mennyisége (száraz, ásványianyag-mentes bázison) a 14 százalékot meghaladja, és a kalóriaértéke (nedves, ásványianyag-mentes bázison) 5 833 Kcal/kg vagy annál magasabb.

3. A 2707 10, 2707 20, 2707 30 és 2707 40 alszámok alkalmazásában a "benzol", "toluol", "xilolok"és "naftalin"kifejezések olyan termékeket jelent, amelyek több mint 50 tömegszázalékban tartalmaznak benzolt, toluolt, xilolokat, vagy naftalint.

4. A 2710 12 alszám alkalmazásában a "könnyűpárlatok és készítmények"kifejezés olyan termékeket jelent, amelyeknek 210 °C-on (a veszteségeket is beleszámítva) legalább 90 térfogatszázaléka desztillál át az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel)..

5. A 2710 vtsz. alszámai alkalmazásában a "biodízel"kifejezés tüzelőanyagként való felhasználásra alkalmas olyan zsírsav-monoalkil-észtereket jelent, amelyeket akár elhasznált állati vagy növényi zsírokból vagy olajokból nyernek.

Kiegészítő megjegyzések (60)

1. A 2707 99 80 alszámok alkalmazásában a "fenolok"kifejezés olyan termékeket jelent, amelyek több mint 50 tömegszázalékban tartalmaznak fenolokat.

2. A 2710 vtsz. alkalmazásában:

a) a "speciális benzin"(2710 12 21 és 2710 12 25 alszámok) olyan, az ehhez az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések 4. pontjában meghatározott könnyűpárlat, amely nem tartalmaz kopogásgátló készítményt, és amelynek 60 °C-os hőmérséklet-tartományon belül (a veszteséget is beleszámítva) 5 és 90 térfogatszázalék közötti mennyisége átdesztillál;

b) a "lakkbenzin"(2710 12 21 alszám) olyan, a fenti a) pontban meghatározott speciális benzin, amelynek az EN ISO 13736 szerinti módszerrel mért lobbanáspontja 21 °C-nál magasabb;

c) a "középpárlat"(2710 19 11-2710 19 29 alszámok) olyan párlatot és készítményt jelent, amelynek (a veszteséget is beleszámítva) kevesebb mint 90 térfogatszázaléka desztillál át 210 °C-ig, és (a veszteséget is beleszámítva) legalább 65 térfogatszázaléka átdesztillál 250 °C-ig az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel);

d) a "nehézpárlat"(2710 19 31-2710 19 99 és 2710 20 11-2710 20 90 alszámok) olyan párlatot és készítményt jelent, amelynek az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel) meghatározva (a veszteséget is beleszámítva) kevesebb mint 65 térfogatszázaléka desztillál át 250 °C-ig, vagy amelynek ezzel a módszerrel a 250 °C-on átdesztilláló mennyisége nem határozható meg;

e) a "gázolaj"(2710 19 31-2710 19 48 és 2710 20 11-2710 20 19 alszámok) olyan, a fenti d) pontban meghatározott nehézpárlat, amelynek (a veszteséget is beleszámítva) legalább 85 térfogatszázaléka átdesztillál 350 °C-ig az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel);

f) a "fűtőolaj"(2710 19 51-2710 19 67 és 2710 20 32-2710 20 38 alszámok) olyan, a fenti d) pontban meghatározott nehézpárlat (a fenti e) pontban leírt gázolaj kivételével), amelynek C hígított szín mellett a V-vel jelölt viszkozitása: C hígított szín/V viszkozitás megfelelési táblázata A "V viszkozitás"kifejezés az EN ISO 3104 szerinti módszerrel 50 °C-on meghatározott, 10-6 m2 s-1 mértékegységben kifejezett kinematikai viszkozitást jelenti. A "C hígított szín"kifejezés a terméknek az ISO 2049 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 1 500 módszerrel) mért színét jelenti azután, hogy a termék egy térfogategységét 100 térfogategység xilollal, toluollal vagy más alkalmas oldószerrel elkészítették. A színt közvetlenül a hígítás után kell meghatározni. A "bioösszetevők"kifejezés alatt állati vagy növényi zsírok, állati vagy növényi olajok, továbbá zsírsav-monoalkil-észterek ("FAMAE") értendők. A 2710 19 51-2710 19 67 és 2710 20 32-2710 20 38 alszámok alá csak természetes színű fűtőolajok tartoznak. Ezen alszámok alá nem sorolhatók be a fenti d) pontban meghatározott nehézpárlatok, amelyeknél nem lehet meghatározni: Az ilyen termékek a 2710 19 71-2710 19 99 vagy 2710 20 90 alszámok alá tartoznak;

- nem haladja meg a következő táblázat "I"jelű sorában közölt értéket, ha az ISO 3987 szerinti módszerrel meghatározott szulfáthamu-tartalma kevesebb, mint 1 %, és elszappanosítási száma az ISO 6293-1 vagy az ISO 6293-2 szerinti módszerrel meghatározva 4-nél kisebb (kivéve az egy vagy több bioösszetevőt tartalmazó termékeket, amelyekre nem vonatkozik az ebben a franciabekezdésben meghatározott követelmény, miszerint az elszappanosítási számnak 4-nél kisebbnek kell lennie),

- meghaladja a "II"jelű sorban közölt értéket, ha a folyáspontja ISO 3016 szerinti módszerrel meghatározva legalább 10 °C,

- meghaladja az "I", de nem lépi túl a "II"jelű sorban megadott értéket, ha az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel) meghatározva legalább 25 térfogatszázaléka átdesztillál 300 °C-ig, vagy ha kevesebb mint 25 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-ig, azonban a folyáspontja ISO 3016 szerinti módszerrel meghatározva -10 °C-nál magasabb. Ezek a feltételek csak a 2 alatti C hígított színű olajokra vonatkoznak.

V
viszkozitás
I4445,4915,125,342,471,11192003355629431 5802 650
II7777915,125,342,471,11192003355629431 5802 650

- az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel) a 250 °C-on átdesztilláló százalékos mennyiséget (a nullát is mennyiségnek kell tekinteni),

- az EN ISO 3104 szerinti módszerrel az 50 °C-on mért kinematikai viszkozitást,

- vagy az ISO 2049 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 1500 módszerrel) a C hígított színt.

g) a "biodízel-tartalommal"kifejezés azt jelenti, hogy a 2710 20 alszám alá tartozó termékek minimális biodízel-tartalma, vagyis tüzelőanyagként való felhasználásra alkalmas zsírsav-monoalkil-észter (FAMAE) tartalma 0,5 térfogatszázalék (az EN 14078 módszerrel mérve).

3. A 2712 vtsz. esetében a "nyers vazelin"(2712 10 10 alszám) kifejezés olyan vazelinre vonatkozik, amelynek a természetes színe az ISO 2049 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 1500 módszerrel) mérve magasabb, mint 4,5.

4. A 2712 90 31-2712 90 39 alszámok esetében a "nyers"kifejezést olyan termékekre kell alkalmazni, amelyeknek:

a) az olajtartalmuk legalább 3,5 tömegszázalék, ha viszkozitásuk 100 °C-on az EN ISO 3104 szerinti módszerrel mérve kisebb, mint 9 × 10-6 m2 s-1; vagy

b) az ISO 2049 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 1500 módszerrel) természetes színük több, mint 3, ha viszkozitásuk 100 °C-on az EN ISO 3104 szerinti módszerrel mérve legalább 9 × 10-6 m2 s-1.

5. A 2710, 2711 és 2712 vtsz.-ok esetében a "meghatározott eljárások céljára"kifejezés a következő eljárásokra vonatkozik: Ha a fenti eljárások előtt technikai okokból bármilyen előkezelés szükséges, a vámmentességet arra a termékmennyiségre kell alkalmazni, amelyet a fenti eljárásoknak kívántak alávetni, és valójában alá is vetettek; az előkezelés alatt létrejött összes hulladék szintén mentes a vámkiszabás alól.

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált eljárással;

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavanhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

ij) izomerizálás;

k) (csak a 2710 19 31-2710 19 99 alszámok alá tartozó termékek tekintetében) olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, melynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább a 85 térfogatszázaléka redukálódik (az EN ISO 20846, az EN ISO 20884 vagy az EN ISO 14596 vagy az EN ISO 24260, az EN ISO 20847 és az EN ISO 8754 szerinti módszer);

l) (csak a 2710 vtsz. alá tartozó termékek tekintetében) paraffinmentesítés a szűrés kivételével;

m) (csak a 2710 19 31-2710 19 99 alszámok alatti termékek tekintetében) hidrogénnel több mint 20 bar nyomáson és több mint 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. A 2710 19 71-2710 19 99 alszámok alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy a stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. a hidrofiniselés vagy a színtelenítés) azonban nem lehet "meghatározott eljárásnak"tekinteni;

n) (csak a 2710 19 51-2710 19 67 alszámok alatti termékek tekintetében) atmoszferikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel), a veszteségeket is beleértve, kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on. Ha az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel), a veszteségeket is beleértve, az ilyen termékeknek legalább 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on, az atmoszferikus desztilláció során nyert és a 2710 12 11-2710 12 90 vagy2710 19 11-2710 19 29 alszámok alá tartozó termékekre a 2710 19 62-2710 19 67 alszámok alatt megadott ugyanazon vámtételeket kell alkalmazni a felhasznált termékek jellege és értéke, valamint a kinyert termékek nettó tömege alapján. Ez a szabály nem alkalmazható az így nyert olyan termékekre, amelyek hat hónapon belül és az illetékes hatóság által meghatározott más feltételek függvényében meghatározott eljáráson vagy nem meghatározott eljárással létrehozott vegyi átalakításon mennek keresztül;

o) (csak a 2710 19 71-2710 19 99 alszámok alá tartozó termékek tekintetében) kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

p) kizárólag a 2712 90 31 alszám alá tartozó termékek esetében: olajmentesítés frakcionált kristályosítással.

6. A vegyi átalakítás vagy a technikai okokból szükséges kezelés alatt keletkezett olyan termékek mennyiségére, amelyek a 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31-2712 90 99 és 2713 90 vtsz.-ok vagy alszámok alá tartoznak, a "más célra"szolgáló termékeknél feltüntetett ugyanazon vámtételeket kell alkalmazni a felhasznált termékek jellege és értéke, valamint a kinyert termékek nettó tömege alapján. Ez a szabály nem alkalmazandó az ilyen, a 2710-2712 vtsz.-ok alá tartozó azon termékekre, amelyek hat hónapon belül és az illetékes hatóság által meghatározott ilyen más feltételek függvényében meghatározott eljáráson vagy további vegyi átalakításon mennek keresztül.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
2701Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
– Kőszén porítva is, de nem brikettezve
2701 11 00– – Antracitmentes
2701 12– – Bitumenes kőszén
2701 12 10– – – Kokszosítható szénmentes
2701 12 90– – – Másmentes
2701 19 00– – Más kőszénmentes
2701 20 00– Brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyagmentes
2702Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével
2702 10 00– Barnaszén porítva is, de nem brikettezvementes
2702 20 00– Barnaszén brikettmentes
2703 00 00Tőzeg (tőzegalom), brikettezve ismentes
2704 00Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén
2704 00 10– Koksz és félkoksz kőszénbőlmentes
2704 00 30– Koksz és félkoksz barnaszénbőlmentes
2704 00 90– Másmentes
2705 00 00Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhidrogén kivételévelmentes1 000 m3
2706 00 00Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt ismentes
2707Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét
2707 10 00– Benzol3 (24)
2707 20 00– Toluol3 (24)
2707 30 00– Xilolok3 (24)
2707 40 00– Naftalinmentes
2707 50 00– Más aromás szénhidrogén-keverékek, amelyeknek legalább 65 térfogatszázaléka (beleértve a veszteséget is) 250 °C hőmérsékleten az ISO 3405 szerinti módszerrel (egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel) átdesztillál3 (24)
– Más
2707 91 00– – Kreozotolaj1,7
2707 99– – Más
– – – Nyers olajok
2707 99 11– – – – Nyers könnyűolajok, amelyek legalább 90 térfogatszázaléka 200 °C-ig ledesztillálható1,7
2707 99 19– – – – Másmentes
2707 99 20– – – Kénezett fehéráru; antracénmentes
2707 99 50– – – Bázikus termékek1,7
2707 99 80– – – Fenolok1,2
– – – Más
2707 99 91– – – – A 2803 vtsz. termékeinek gyártásához (12)mentes
2707 99 99– – – – Más1,7
2708Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból
2708 10 00– Szurokmentes
2708 20 00– Szurokkokszmentes
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj
2709 00 10– Földgáz-kondenzátumokmentes
2709 00 90– Másmentes
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék
– Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével) és máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, biodízel-tartalom nélkül, az olajhulladék kivételével
2710 12– – Könnyűpárlatok és készítmények
2710 12 11– – – Meghatározott eljárások céljára (12)4,7 (18)
2710 12 15– – – Vegyi átalakításra a 2710 12 11 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)4,7 (18) (61)
– – – Más célokra
– – – – Speciális benzinek
2710 12 21– – – – – Lakkbenzin4,7
2710 12 25– – – – – Más4,7
– – – – Más
– – – – – Motorbenzin
2710 12 31– – – – – – Repülőbenzin4,7
– – – – – – Más benzin, amelynek ólomtartalma
– – – – – – – Legfeljebb 0,013 g/liter
2710 12 41– – – – – – – – 95-nél kisebb oktánszámú (RON)4,7m3 (62)
2710 12 45– – – – – – – – Legalább 95, de kevesebb mint 98 oktánszámú (RON)4,7m3 (62)
2710 12 49– – – – – – – – Legalább 98 oktánszámú (RON)4,7m3 (62)
2710 12 50– – – – – – – 0,013 g/litert meghaladó4,7m3 (62)
2710 12 70– – – – – Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag4,7
2710 12 90– – – – – Más könnyűpárlat4,7
2710 19– – Más
– – – Középpárlatok
2710 19 11– – – – Meghatározott eljárások céljára (12)4,7 (18)
2710 19 15– – – – Vegyi átalakításra a 2710 19 11 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)4,7 (18) (61)
– – – – Más célokra
– – – – – Petróleum
2710 19 21– – – – – – Üzemanyag-petróleum4,7 (18)
2710 19 25– – – – – – Más4,7
2710 19 29– – – – – Más4,7
– – – Nehézpárlatok
– – – – Gázolajok
2710 19 31– – – – – Meghatározott eljárások céljára (12)3,5 (18)
2710 19 35– – – – – Vegyi átalakításra a 2710 19 31 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)3,5 (18) (61)
– – – – – Más célokra
2710 19 43– – – – – – Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal3,5 (63)
2710 19 46– – – – – – 0,001 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,002 tömegszázalék kéntartalommal3,5 (63)
2710 19 47– – – – – – 0,002 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal3,5 (63)
2710 19 48– – – – – – 0,1 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal3,5 (63)
– – – – Fűtőolajok
2710 19 51– – – – – Meghatározott eljárások céljára (12)3,5 (18)
2710 19 55– – – – – Vegyi átalakításra a 2710 19 51 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)3,5 (18) (61)
– – – – – Más célokra
2710 19 62– – – – – – Legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal3,5
2710 19 66– – – – – – 0,1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal3,5
2710 19 67– – – – – – 0,5 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal3,5
– – – – Kenőolajok; más olajok
2710 19 71– – – – – Meghatározott eljárások céljára (12)3,7 (18)
2710 19 75– – – – – Vegyi átalakításra a 2710 19 71 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)3,7 (18) (61)
– – – – – Más célokra
2710 19 81– – – – – – Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj3,7
2710 19 83– – – – – – Hidraulikaolaj3,7
2710 19 85– – – – – – Fehérolaj, folyékony paraffin3,7
2710 19 87– – – – – – Hajtóműolaj és reduktorolaj3,7
2710 19 91– – – – – – Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj3,7
2710 19 93– – – – – – Villamosszigetelési olaj3,7
2710 19 99– – – – – – Más kenőolaj és más olaj3,7
2710 20– Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével) és máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, biodízel-tartalommal, az olajhulladék kivételével
– – Gázolajok
2710 20 11– – – Legfeljebb 0,001 tömegszázalék kéntartalommal3,5 (63)
2710 20 16– – – 0,001 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,1 tömegszázalék kéntartalommal3,5 (63)
2710 20 19– – – 0,1 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal3,5 (63)
– – Fűtőolajok
2710 20 32– – – Legfeljebb 0,5 tömegszázalék kéntartalommal3,5
2710 20 38– – – 0,5 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal3,5
2710 20 90– – Más olajok3,7
– Olajhulladék
2710 91 00– – Poliklórozott bifenileket (PCB), poliklórozott terfenileket (PCF) vagy polibrómozott bifenileket (PBB) tartalmazó3,5
2710 99 00– – Más3,5 (134)
2711Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén
– Cseppfolyós halmazállapotú
2711 11 00– – Természetes gáz0,7 (18)TJ
2711 12– – Propán
– – – Propán, legalább 99 %-os tisztasággal
2711 12 11– – – – Energetikai vagy tüzelőanyag célra8
2711 12 19– – – – Más célokra (12)mentes
– – – Más
2711 12 91– – – – Meghatározott eljárások céljára (12)0,7 (18)
2711 12 93– – – – Vegyi átalakításra a 2711 12 91 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)0,7 (18) (61)
– – – – Más célokra
2711 12 94– – – – – 90 %-ot meghaladó, de 99 %-osnál kisebb tisztasággal0,7
2711 12 97– – – – – Más0,7
2711 13– – Butánok
2711 13 10– – – Meghatározott eljárások céljára (12)0,7 (18)
2711 13 30– – – Vegyi átalakításra a 2711 13 10 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)0,7 (18) (61)
– – – Más célokra
2711 13 91– – – – 90 %-ot meghaladó, de 95 %-osnál kisebb tisztasággal0,7
2711 13 97– – – – Más0,7
2711 14 00– – Etilén, propilén, butilén és butadién0,7 (18)
2711 19 00– – Más0,7 (18)
– Gáz-halmazállapotú
2711 21 00– – Természetes gáz0,7 (18)TJ
2711 29 00– – Más0,7 (18)
2712Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is
2712 10– Vazelin
2712 10 10– – Nyers0,7 (18)
2712 10 90– – Más2,2
2712 20– Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal
2712 20 10– – Szintetikus paraffinviasz legalább 460, de legfeljebb 1 560 molekulasúllyalmentes
2712 20 90– – Más2,2
2712 90– Más
– – Ozokerit, lignitviasz vagy tőzegviasz (természetes termékek)
2712 90 11– – – Nyers0,7
2712 90 19– – – Más2,2
– – Más
– – – Nyers
2712 90 31– – – – Meghatározott eljárások céljára (12)0,7 (18)
2712 90 33– – – – Vegyipari célokra a 2712 90 31 alszám alatt említett eljárások kivételével (12)0,7 (18) (61)
2712 90 39– – – – Más célokra0,7
– – – Más
2712 90 91– – – – 1-alkének keveréke, amely legalább 80 tömegszázalékban legalább 24, de legfeljebb 28 szénatomos szénláncú 1-alkéneket tartalmazmentes
2712 90 99– – – – Más2,2
2713Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
– Ásványolajkoksz
2713 11 00– – Nem kalcinálvamentes
2713 12 00– – Kalcinálvamentes
2713 20 00– Ásványolaj-bitumenmentes
2713 90– Kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
2713 90 10– – A 2803 vtsz. termékeinek gyártásához (12)0,7 (18)
2713 90 90– – Más0,7
2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő
2714 10 00– Bitumenes vagy olajpala és kátrányos homokmentes
2714 90 00– Másmentes
2715 00 00Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)mentes
2716 00 00Elektromos energiamentes1 000 kWh

VI. ÁRUOSZTÁLY

A VEGYIPAR VAGY VELE ROKON IPAROK TERMÉKEI

Megjegyzések

1. A) A 2844 vagy 2845 vtsz. alatti árumegnevezéseknek megfelelő termékek (a radioaktív ércek kivételével) e vtsz.-ok alá tartoznak és nem a nómenklatúra más vtsz.-ai alá. B) A fenti A) pontban foglaltaknak megfelelően a 2843, 2846 vagy a 2852 vtsz. alatti árumegnevezéseknek megfelelő termékek ezek alá a vtsz.-ok alá tartoznak és nem az áruosztály más vtsz.-ai alá.

2. E Megjegyzések fenti 1. pontjának megfelelően a 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 vagy a 3808 vtsz.-ok alá tartozó áruk kimért adagokban vagy a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve az említett vtsz.-ok alá tartoznak és nem a nómenklatúra más vtsz.-ai alá.

3. Azokat az árukészleteket, amelyeket részben vagy kizárólag ebbe az áruosztályba tartozó két vagy több önálló termékből úgy állítottak össze, hogy ha a készletben levő árukat összekeverik, akkor a VI. vagy VII. áruosztályba tartozó terméket nyernek, az új termék vtsz.-a alá kell besorolni, feltéve hogy a készletben levő áruk megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) a kiszerelés módjáról világosan felismerhető, hogy azok előzetes átcsomagolás nélkül együttes felhasználásra szolgálnak;

b) együtt hozzák be (mutatják be) azokat; és

c) az alkotórészek jellegéből vagy jelenlévő arányukból felismerhetően alkalmasak egymás kiegészítésére.

28. ÁRUCSOPORT

SZERVETLEN VEGYI ANYAGOK; SZERVETLEN VAGY SZERVES VEGYÜLETEK NEMESFÉMBŐL, RITKAFÖLDFÉMBŐL, RADIOAKTÍV ELEMEKBŐL VAGY IZOTÓPOKBÓL

Megjegyzések

1. Eltérő rendelkezések hiányában ebbe az árucsoportba tartoznak:

a) az önálló kémiai elemek és az önálló, vegyileg meghatározott vegyületek akkor is, ha szennyeződést tartalmaznak;

b) az előbbi a) pontban említett termékek vizes oldatai;

c) az előbbi a) pontban említett termékek más oldatai, ha az ilyen oldatok kiszerelése szokásos és kizárólagos biztonsági vagy szállítási okokból szükséges, feltéve hogy az oldószer hozzáadása nem teszi a terméket a szokásos felhasználástól eltérő, más célra alkalmassá;

d) az előbbi a)-c) pontban meghatározott termékek, a tartósításhoz vagy a szállításhoz szükséges stabilizáló anyagok (beleértve a száradásgátló vegyszereket is) hozzáadásával;

e) az előbbi a)-d) pontban meghatározott termékek, azonosításuk megkönnyítése céljából vagy biztonsági okokból pormentesítő vagy színezőanyag hozzáadásával is, feltéve hogy az ilyen anyag hozzáadása nem teszi a terméket az általános felhasználástól eltérő, más célra alkalmassá.

2. A szerves anyagokkal stabilizált ditionitok (hidroszulfitok) és szulfoxilátok (2831 vtsz.), a szervetlen bázisú karbonátok és peroxokarbonátok (2836 vtsz.), a szervetlen bázisú cianidok, cianid-oxidok és komplex cianidok (2837 vtsz.), a szervetlen bázisú fulminátok, cianátok és tiocianátok (2842 vtsz.), a 2843-2846 és 2852 vtsz. alá tartozó szerves termékek és karbidok (2849 vtsz.) mellett, csak a következő szénvegyületek tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) szénoxid, hidrogén-cianid és fulminsav, izociánsav, tiociánsav és más egyszerű vagy komplex ciánhidrogénsav (2811 vtsz.);

b) szénoxihalogenid (2812 vtsz.);

c) szén-diszulfid (szénkéneg) (2813 vtsz.);

d) tiokarbonátok, szelénkarbonátok, tellurkarbonátok, szeléncianátok, tellurcianátok, tetratiocianáto-diamminokromátok (Reinecke-só) és más szervetlen bázisú komplex cianátok (2842 vtsz.);

e) karbamiddal stabilizált hidrogén-peroxid (2847 vtsz.), szénoxiszulfid, tiokarbonilhalogenidek, cián, ciánhalogenidek és ciánamid és fémszármazékai (2853 vtsz.), a kálciumcianamid kivételével, vegyileg tisztán is (31. árucsoport).

3. A VI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 1. pontjában foglaltakra is figyelemmel, nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) nátrium-klorid vagy magnézium-oxid, vegyileg tiszta is, vagy az V. áruosztályba tartozó más termékek;

b) az előző 2. pontban említettektől eltérő szerves-szervetlen vegyületek;

c) a 31. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2-5. pontjában felsorolt termékek;

d) a 3206 vtsz. alá tartozó luminoforként használt szervetlen termékek; 3207 vtsz. alá tartozó üvegfritt és más üvegpor, szemcse vagy pehely alakban;

e) mesterséges grafit (3801 vtsz.); a 3813 vtsz. alá tartozó töltet tűzoltó készülékekhez vagy töltött tűzoltó gránát; a 3824 vtsz. alá tartozó kiskereskedelemben szokásos csomagolásban kiszerelt tintafolt-eltávolító; a 3824 vtsz. alá tartozó mesterséges kristályok (az optikai elemek kivételével), az alkálifém vagy alkáliföldfém halogenid sóiból darabonként legalább 2,5 g tömegben;

f) drágakövek vagy féldrágakövek (természetes, szintetikus vagy rekonstruált), vagy az ilyen kövek pora (7102-7105 vtsz.) vagy a 71. árucsoportba tartozó nemesfémek, vagy nemesfémötvözetek;

g) a XV. áruosztályba tartozó fémek vegyileg tisztán is, fémötvözetek vagy cermet, beleértve a zsugorított fémkarbidot is (fémmel zsugorított fémkarbid); vagy

h) optikai elemek, pl. alkálifém vagy alkáliföldfém halogenid sóiból előállítva (9001 vtsz.).

4. A vegyileg meghatározott komplex savakat, amelyek a II. árualcsoportba tartozó nem fémes savból és a IV. árualcsoportba tartozó fémes savból állnak, a 2811 vtsz. alá kell besorolni.

5. A 2826-2842 vtsz. alá csak a fémek vagy az ammónium sói vagy peroxisói tartoznak.

Eltérő rendelkezés hiányában a kettős vagy komplex sók a 2842 vtsz. alá tartoznak.

6. A 2844 vtsz. alá csak az alábbi áruk tartoznak: E Megjegyzések alkalmazásában, valamint a 2844 és a 2845 vtsz. szövegében az "izotóp"kifejezés a következőkre utal:

a) technecium (atomszám: 43), prometium (atomszám: 61), polónium (atomszám: 84) és minden olyan elem, amelynek az atomszáma 84-nél nagyobb;

b) természetes vagy mesterséges radioaktív izotópok (beleértve a XIV. és a XV. áruosztályba tartozó nemesfémek vagy nem nemesfémek izotópjait is), egymással keverve vagy sem;

c) ezeknek az elemeknek vagy izotópoknak szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg meghatározva vagy sem, egymással keverve vagy sem;

d) ötvözetek, diszperziók (cermet is), kerámiai termékek és keverékek, amelyek ezeket az elemeket vagy ezeket az izotópokat vagy szervetlen vagy szerves vegyületeket tartalmazzák, és a radioaktivitásuk 74 Bq/g (0,002 μCi/g) értéknél nagyobb;

e) atomreaktorok kimerült (besugárzott) fűtőelemei (töltetei);

f) radioaktív maradványok, a használhatatlanok is.

- sajátos (egyedi) nuklidok, azonban a természetben található monoizotóp kivételével,

- egyazon elem izotópjainak keveréke, dúsítva az említett egy vagy több izotópban, amely mesterségesen módosított természetes izotópösszetétel.

7. A réz-foszfid (foszforréz) több mint 15 tömegszázalék foszfortartalommal a 2853 vtsz. alá tartozik.

8. Ebbe az árucsoportba tartoznak a kémiai elemek (például a szilícium és szelén) elektronikai célra elkészítve, húzva vagy henger vagy rúd alakban, más megmunkálás nélkül. Ha azonban tárcsa, kör alakú lemez vagy hasonló alakra vágják, akkor a 3818 vtsz. alá tartoznak.

Alszámos megjegyzés

1. A 2852 10 alszám alkalmazásában a "vegyileg meghatározott"kifejezés a higany minden olyan szerves és szervetlen vegyületét jelenti, amelyek megfelelnek a 28. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. a)-1. e) pontjaiban vagy a 29. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. a)-h) pontjaiban foglalt követelményeknek.

Kiegészítő megjegyzés

1. Ha más előírás nincs, az egyes alszámok alatt megnevezett sók magukban foglalják a savas és a bázikus sókat is.

SZÖVEG HIÁNYZIK

29. ÁRUCSOPORT

SZERVES VEGYI ANYAGOK

Megjegyzések

1. Eltérő rendelkezés hiányában ebbe az árucsoportba tartoznak:

a) az elkülönített, vegyileg meghatározott szerves vegyületek akkor is, ha szennyeződést tartalmaznak;

b) az azonos szerves vegyületek két vagy több izomerjének keverékei (akkor is, ha szennyeződést tartalmaznak), kivéve az aciklikus szénhidrogén-izomerek (a sztereoizomerek kivételével) keverékeit, telített is (27. árucsoport);

c) a 2936-2939 vtsz. alá tartozó termékek vagy a cukornak a 2940 vtsz. alá tartozó étere, acetálja és észtere, valamint ezek sói vagy a 2941 vtsz. alá tartozó termékek akkor is, ha vegyileg nem meghatározottak;

d) a fenti a), b) vagy c) pontban megnevezett termékek vizes oldatai;

e) a fenti a), b) vagy c) pontban megnevezett termékek más oldatai, ha az ilyen oldás szokásos és kizárólag biztonsági vagy szállítási okokból szükséges kiszerelés, és az oldóanyag hozzáadása nem teszi a terméket az általános felhasználástól eltérő, más célra alkalmassá;

f) az előbbi a), b), c), d) vagy e) pontban megnevezett termékek a tartósításukhoz vagy szállításukhoz szükséges stabilizáló anyagok (beleértve a száradásgátló szereket is) hozzáadásával;

g) a fenti a), b), c), d), e) vagy f) pontban megnevezett termékek, az azonosítások megkönnyítése céljából vagy biztonsági okokból pormentesítő vagy színező- vagy szagosítóanyag hozzáadásával is, ha ezek hozzáadása nem teszi a terméket az általános felhasználástól eltérő, más célra alkalmassá;

h) a szabványerősségűre hígított következő termékek azoszínezékek előállításához: diazoniumsók, ezen sókhoz használt kapcsolók (sóképzők) és diazotizálható aminok és sóik.

2. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 1504 vtsz. alá tartozó áruk vagy a 1520 vtsz. alá tartozó nyers glicerin;

b) etil-alkohol (2207 vagy 2208 vtsz.);

c) metán vagy propán (2711 vtsz.);

d) a 28. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott szénvegyületek;

e) a 3002 vtsz. alá tartozó immunológiai termékek;

f) karbamid (3102 vagy 3105 vtsz.);

g) növényi vagy állati eredetű színezőanyag (3203 vtsz.), szintetikus szerves színezőanyag, fluoreszkálóként vagy luminoforként felhasználásra kerülő szintetikus szerves termékek (3204 vtsz.) vagy színezékek, vagy más színezőanyagok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben vagy csomagolásban (3212 vtsz.);

h) enzim (3507 vtsz.);

ij) metaldehid, hexametilén-tetramin vagy hasonló termékek különböző formákban kiszerelve (pl. táblácskákban, pálcákban vagy hasonló alakban), tüzelőanyagként történő felhasználásra vagy folyadék vagy cseppfolyós gázöngyújtók cigaretta vagy hasonló gyújtószerszámok töltéséhez vagy újratöltéséhez, és 300 cm3 vagy kisebb űrtartalmú tartályban (3606 vtsz.);

k) a 3813 vtsz. alá tartozó töltet tűzoltó készülékhez vagy töltött tűzoltógránát; a 3824 vtsz. alá tartozó tintafolt-eltávolító a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben; vagy

l) optikai elemek, pl. etilén-diamintartarátból (9001 vtsz.).

3. Ha egy termék ismérveinél fogva ennek az árucsoportnak két vagy több vtsz.-a alá is tartozhat, azt a figyelembe vehető, sorrendben az utolsó vtsz. alá kell besorolni.

4. A 2904-2906, 2908-2911 és a 2913-2920 vtsz.-nál a halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékra történő bármilyen utalás vonatkozik a keverékszármazékokra is, mint pl. a szulfohalogén-, nitrohalogén-, nitroszulfo- vagy nitroszulfohalogén-származékokra.

A 2929 vtsz. alkalmazásában a nitro- vagy nitrozocsoportok nem tekinthetők "nitrogén-funkcióknak".

A 2911, 2912, 2914, 2918 és a 2922 vtsz.-ok alkalmazásában az "oxigén-funkció"kifejezés alatt azokat a funkciókat (a jellegzetes oxigéntartalmú szerves csoportokat) kell érteni, amelyek funkciójára a 2905-2920 vtsz.-oknál utalás található.

5. A) Az árucsoport I-VII. árualcsoportjába tartozó savfunkciós szerves vegyületekkel képzett észtereket az említett árualcsoportokba tartozó szerves vegyületeknek megfelelő vtsz.-ok közül (az árualcsoporton belül) sorrendben az utolsó vtsz. alá kell besorolni. B) Az etil-alkoholból az árucsoport I-VII. árualcsoportjába tartozó savfunkciós szerves vegyületekkel képzett etil-alkohol észtereket oda kell besorolni, ahova a megfelelő savfunkciós vegyületeket. C) A VI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 1. pontjára és a 28. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjára is figyelemmel: 1) az árucsoport I-X. árualcsoport vagy a 2942 vtsz. alá tartozó szerves vegyületek úgymint sav-, fenol- vagy enol-funkciós vegyületek vagy szerves bázisok szervetlen sóit a megfelelő szerves vegyület vtsz.-a alá kell besorolni; 2) az árucsoport I-X. árualcsoport vagy a 2942 vtsz. alá tartozó szerves vegyületekből képzett sókat a megfelelő bázis vagy sav (beleértve a fenol- vagy enol-funkciós vegyületeket is) vtsz.-ai közül sorrendben az árucsoport utolsó vtsz. alá kell besorolni; és 3) a XI. árualcsoport vagy a 2941 vtsz. alá tartozók kivételével a koordinációs vegyületeket a 29. árucsoportban számsorrendben az utolsó vtsz. alá kell besorolni, a valamennyi fémkötés "hasadása"folytán keletkezett törmelékek közé, a fémkarbon kötések kivételével. D) A fémalkoholátokat, az etanol kivételével (2905 vtsz.), a megfelelő alkohol vtsz.-a alá kell besorolni. E) A szénsavak halogenidjeit a megfelelő savak vtsz.-a alá kell besorolni.

6. A 2930 és 2931 vtsz. alá tartozó vegyületek olyan szerves vegyületek, amelyek molekulái a hidrogén-, oxigén- vagy nitrogénatomokon kívül közvetlenül szénatomhoz kötött más nemfém- vagy fématomokat (pl. kén, arzén vagy ólom) tartalmaznak.

Nem tartoznak a 2930 (szerves kénvegyületek), illetve a 2931 (más szerves-szervetlen vegyületek) vtsz. alá az olyan szulfo- vagy halogénszármazékok (beleértve a keverékszármazékokat is), amelyek, eltekintve a hidrogéntől, oxigéntől és nitrogéntől, közvetlen kötésben szénnel csak kén- vagy halogénatomokat tartalmaznak, amelyek a szulfo- vagy halogénszármazék (vagy vegyületszármazék) jellegét adják.

7. Nem tartoznak a 2932, 2933, illetve a 2934 vtsz. alá az epoxidok háromtagú gyűrűvel, a keton-peroxidok, aldehidek vagy tioaldehidek ciklikus polimerjei, a több-bázisú szénsavak anhidridjei, a többértékű alkoholnak vagy fenolnak több-bázisú savakkal képzett ciklikus észterei vagy a több-bázisú savak imidjei.

Ezt a rendelkezést csak akkor kell alkalmazni, ha a gyűrűben található heteroatom kizárólag a ciklikus vagy az előbb felsorolt funkciós csoportból származik.

8. A 2937 vtsz. alkalmazásában:

a) a "hormon"kifejezés magában foglalja a hormonfelszabadító vagy hormonstimuláló faktorokat, a hormongátlókat és az ellenhormonokat (antihormonokat) is;

b) a "főképp hormonként használt"kifejezés nemcsak az elsődlegesen hormonhatásuk miatt alkalmazott hormonszármazékokra és szerkezeti analógjaikra vonatkozik, hanem azokra a származékaikra és szerkezeti analógjaikra is, amelyeket elsődlegesen az e vtsz. alá tartozó termékek szintézisekor intermedierekként használnak.

Alszámos megjegyzések

1. A 29. árucsoportban egy vámtarifaszámon belül a kémiai vegyületek származékai (vagy kémiai vegyületek csoportja) ugyanazon alszám alá tartoznak, mint maguk a vegyületek (vagy vegyületcsoportok), feltéve hogy más alszám alatt nincsenek név szerint kiemelve, és nincs a szóba jöhető alszámok között "Más"alszám.

2. A 29. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontja nem vonatkozik az ezen árucsoport alszámaira.

SZÖVEG HIÁNYZIK

30. ÁRUCSOPORT

GYÓGYSZERIPARI TERMÉKEK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) étel vagy ital (úgymint diétás, diabetikus vagy erősítő táplálék, táplálékkiegészítők, tonikital és ásványvíz), az intravénás táplálásra szolgáló készítmény kivételével (IV. áruosztály);

b) készítmények, mint például tabletták, rágógumi vagy tapaszok (transzdermális rendszerek), amelyek a dohányosokat a dohányzásról való leszokásban hivatottak segíteni (2106 vagy 3824 vtsz.);

c) speciálisan égetett vagy finomra őrölt gipsz fogászati célra (2520 vtsz.);

d) vizes párlatok vagy illóolajok vizes oldatai gyógyászati célra (3301 vtsz.);

e) a 3303-3307 vtsz. alá tartozó olyan készítmények, amelyek megelőzési vagy gyógyászati tulajdonságokkal rendelkeznek;

f) a 3401 vámtarifaszám alá tartozó hozzáadott gyógyászati anyagokat tartalmazó szappanok vagy más termékek;

g) a gipszalapú készítmények fogászati célra (3407 vtsz.); vagy;

h) a véralbumin, nem gyógyászati vagy megelőzési célra (3502 vtsz.).

2. A 3002 vtsz. alkalmazásában az "immunológiai termékek"kifejezés azokra a peptidekre és fehérjékre vonatkozik (a 2937 vtsz. alá tartozó áruk kivételével), amelyek közvetlenül részt vesznek az immunológiai folyamatok szabályozásában, így például a monoklón antitestekre (MAB), az antitest-töredékekre, az antitest-konjugátumokra és az antitest-töredék-konjugátumokra, az interleukinokra, az interferonokra (IFN), a kemokinekre és bitonyos tumornekrózis-faktorokra (TNF), növekedési faktorokra (GF), hematopoietinekre és kolóniastimuláló-faktorokra (CSF).

3. A 3003 és 3004 vtsz.-ok, valamint az ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. d) pontjában foglaltak alkalmazásában:

a) nem kevert terméknek kell tekinteni:

1) a nem kevert termékek vizes oldatait;

2) a 28. vagy 29. árucsoportba tartozó összes terméket; és;

3) a 1302 vtsz. alá tartozó egyszerű növényi kivonatokat, csak szabványosítva vagy bármilyen oldatban;

b) kevert terméknek kell tekinteni:

1) a kolloid oldatokat és szuszpenziókat (a kolloid kén kivételével);

2) a növényi kivonatokat, amelyeket növényi anyagok keverékeinek kezelésével nyertek; és

3) a sókat és sűrítményeket, amelyeket természetes ásványvizek lepárlásával nyertek.

4. A 3006 vtsz. alá csak az alábbiak tartoznak, amelyek a nómenklatúra más vtsz.-a alá nem sorolhatók be:

a) a steril sebészeti catgut, hasonló steril sebészeti varróanyagok (beleértve a steril felszívódó sebészeti vagy fogászati fonalakat) és steril ragasztószövetek sebészeti tekercselt lezárónak;

b) a steril laminária és steril lamináriatamponok (sátrak);

c) a steril sebészeti vagy fogászati felszívódó vérzéscsillapító; steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is;

d) a röntgenkontraszt-készítmények és diagnosztikai reagensek betegeken való alkalmazásra, nem kevert anyagok, kimért adagokban kiszerelve vagy két vagy több alkotóanyagot tartalmazó készítmény, amit ilyen célra összekevertek;

e) a vércsoport-meghatározó reagensek;

f) a fogcement és más fogtömő anyagok; csontpótló cement;

g) az elsősegély dobozok és -készletek;

h) kémiai fogamzásgátló készítmények, amelyek hormonon, a 2937 vtsz. alá tartozó más terméken vagy spermiciden alapulnak;

ij) humán vagy állatgyógyászati felhasználásra szánt gélkészítmény, amelyet sebészeti műtéteknél vagy fizikai vizsgálatoknál a test egyes részein síkosító anyagként vagy a test és az orvosi műszer között közvetítő anyagként alkalmaznak; és

k) gyógyszerhulladék, azaz olyan gyógyszertermék, amely az eredeti felhasználási céljára alkalmatlan, például azért, mert lejárt a szavatossági ideje; és

l) osztómiás felhasználásra szánt eszközök, azaz alakra vágott colostomia-, ileostomia- és urostomia-zacskók és azok öntapadós lapkái vagy alaplemezei.

Alszámos megjegyzések

1. A 3002 13 és a3002 14 alszám alkalmazásában:

a) nem kevert termékeknek, tiszta termékeknek kell tekinteni, akkor is, ha szennyeződést tartalmaznak;

b) kevert termékeknek kell tekinteni:

1) az előbbi a) pontban említett termékek vizes vagy más oldószeres oldatait;

2) az előbbi a) pontban és a b) pont 1) alpontjában említett termékeket a tartósításhoz vagy a szállításhoz szükséges stabilizáló anyagok hozzáadásával; valamint

3) az előbbi a) pontban, és a b) pont 1) és 2) alpontjában említett termékeket bármely más adalékanyaggal.

2. A 3003 60 és a 3004 60 alszám alá olyan szájon át szedhető gyógyszerek tartoznak, amelyek artemizinint (INN) tartalmaznak más gyógyszer-hatóanyagokkal keverve, vagy a következő hatóanyagok valamelyikét tartalmazzák más gyógyszer-hatóanyagokkal keverve is: amodiakvin (INN); artelinsav vagy sói; artenimol (INN); artemotil (INN); arteméter (INN); arteszunát (INN); klorokvin (INN); dihidro-artemizinin (INN); lumefantrin (INN); meflokvin (INN); piperakvin (INN); pirimetamin (INN) vagy szulfadoxin (INN).

Kiegészítő megjegyzés

1. A 3004 vtsz. alá tartoznak a növényi alapú gyógykészítmények és a következő hatóanyagokon alapuló készítmények: vitaminok, ásványi anyagok, eszenciális aminosavak vagy zsírsavak, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben. Ezeket a készítményeket a 3004 vtsz. alá kell besorolni, amennyiben a termék címkéjén, csomagolásán, vagy a termékhez mellékelt használati utasításban ismertetésre kerülnek az alábbiak: E vtsz. alá tartoznak a homeopátiás (hasonszervi) gyógykészítmények, amennyiben a fent említett feltételek közül az a), c) és d) pontban foglaltaknak megfelelnek. A vitaminokon, ásványi anyagokon, eszenciális aminosavakon vagy zsírsavakon alapuló készítmények esetében a termék címkéjén feltüntetésre kerülő napi ajánlott adagban az összetevők valamelyike mennyiségének jelentősen magasabbnak kell lennie az egészség vagy a jó közérzet megőrzéséhez naponta ajánlott mennyiségnél.

a) a kór, betegség vagy azok tünetei, melyek esetén a készítmény felhasználandó;

b) a készítményben lévő hatóanyag vagy hatóanyagok mennyisége;

c) az adagolás, és

d) az alkalmazási mód.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
3001Mirigy és más szerv organoterápiás célra szárítva, porítva is; mirigy vagy más szerv vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás célra; heparin és sói; máshol nem említett emberi vagy állati eredetű anyag terápiás vagy megelőzési célra előkészítve
3001 20– Mirigy vagy más szerv, vagy azok váladékának kivonata
3001 20 10– – Emberi eredetűmentes
3001 20 90– – Másmentes
3001 90– Más
3001 90 20– – Emberi eredetűmentes
– – Más
3001 90 91– – – Heparin és sóimentes
3001 90 98– – – Másmentes
3002Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok, más vérfrakciók és immunológiai termékek, biotechnológiai eljárással módosítva vagy előállítva is; vakcinák, toxinok, mikroorganizmus kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek
– Ellenszérum, más vérfrakciók és immunológiai termékek, biotechnológiai eljárással módosítva vagy előállítva is
3002 11 00– – Maláriadiagnosztikai tesztkészletmentes
3002 12 00– – Ellenszérum és más vérfrakciókmentes
3002 13 00– – Immunológiai termékek, nem kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésbenmentes
3002 14 00– – Immunológiai termékek, kevertek, nem kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésbenmentes
3002 15 00– – Immunológiai termékek, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésbenmentes
3002 19 00– – Másmentes
3002 20 00– Vakcinák embergyógyászati célramentes
3002 30 00– Vakcinák állatgyógyászati célramentes
3002 90– Más
3002 90 10– – Emberi vérmentes
3002 90 30– – Állati vérkészítmény terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célramentes
3002 90 50– – Mikroorganizmus kultúrákmentes
3002 90 90– – Másmentes
3003Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek két vagy több alkotórész összekeverésével készültek, terápiás vagy megelőzési célra, nem kimért adagokban vagy formákban vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
3003 10 00– Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek vagy származékaikmentes
3003 20 00– Más, antibiotikum-tartalmú gyógyszerekmentes
– Más, hormonokat vagy a 2937 vtsz. alá tartozó más termékeket tartalmazó gyógyszerek
3003 31 00– – Inzulintartalmú gyógyszerekmentes
3003 39 00– – Másmentes
– Más, alkaloidákat vagy származékaikat tartalmazó gyógyszerek
3003 41 00– – Efedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerekmentes
3003 42 00– – Pszeudoefedrint (INN) vagy sóit tartalmazó gyógyszerekmentes
3003 43 00– – Norefedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerekmentes
3003 49 00– – Másmentes
3003 60 00– Más, az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések 2. pontjában meghatározott, malária elleni hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerekmentes
3003 90 00– Másmentes
3004Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
3004 10 00– Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek vagy ezek származékaimentes
3004 20 00– Más, antibiotikum-tartalmú gyógyszerekmentes
– Más, hormonokat vagy a 2937 vtsz. alá tartozó más termékeket tartalmazó gyógyszerek
3004 31 00– – Inzulintartalmú gyógyszerekmentes
3004 32 00– – Kortikoszteroid hormonokat, ezek származékait vagy strukturális analógjait tartalmazó gyógyszerekmentes
3004 39 00– – Másmentes
– Más, alkaloidákat vagy származékaikat tartalmazó gyógyszerek
3004 41 00– – Efedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerekmentes
3004 42 00– – Pszeudoefedrint (INN) vagy sóit tartalmazó gyógyszerekmentes
3004 43 00– – Norefedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerekmentes
3004 49 00– – Másmentes
3004 50 00– Más, vitaminokat vagy a 2936 vtsz. alá tartozó más termékeket tartalmazó gyógyszerekmentes
3004 60 00– Más, az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések 2. pontjában meghatározott, malária elleni hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerekmentes
3004 90 00– Másmentes
3005Vatta, géz, kötés és hasonló cikkek (pl. kötszer, ragtapasz, mustártapasz) gyógyszerészeti anyaggal impregnálva vagy bevonva vagy gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állatgyógyászati célra, a kiskereskedelem számára szokásos formákban vagy kiszerelésben
3005 10 00– Ragtapaszok és más, tapadós felületű cikkekmentes
3005 90– Más
3005 90 10– – Vatta és vattából készült cikkekmentes
– – Más
– – – Textilanyagokból
3005 90 31– – – – Géz és gézből készült cikkekmentes
3005 90 50– – – – Másmentes
3005 90 99– – – Másmentes
3006Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott gyógyászati termékek
3006 10– Steril sebészeti catgut, hasonló steril sebészeti varróanyagok (beleértve a steril felszívódó sebészeti vagy fogászati fonalakat) és a sebészetben használt, ragasztóval ellátott steril gézszövet sebek lezárására; steril laminária és steril lamináriatamponok (sátrak); steril sebészeti vagy fogászati felszívódó vérzéscsillapítók; steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is
3006 10 10– – Steril sebészeti catgutmentes
3006 10 30– – Steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is6,5 (18)
3006 10 90– – Másmentes
3006 20 00– Vércsoport-meghatározó reagensekmentes
3006 30 00– Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; diagnosztikai reagensekmentes
3006 40 00– Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok; csontpótló cementekmentes
3006 50 00– Elsősegélydobozok és -készletekmentes
3006 60 00– Kémiai fogamzásgátló készítmények, amelyek hormonon, a 2937 vtsz. alá tartozó más terméken, vagy spermiciden alapulnakmentes
3006 70 00– Humán vagy állatgyógyászati felhasználásra szánt gélkészítmény, amelyet sebészeti műtéteknél vagy fizikai vizsgálatoknál a test egyes részein síkosító anyagként vagy a test és az orvosi műszer között közvetítő anyagként alkalmaznak6,5 (18)
– Más
3006 91 00– – Osztómiás célra alkalmas készülékek6,5 (18)
3006 92 00– – Gyógyszerhulladékmentes

31. ÁRUCSOPORT

TRÁGYÁZÓSZEREK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) a 0511 vtsz. alá tartozó állati vér;

b) az elkülönített, vegyileg meghatározott vegyületek, (ezen Megjegyzések lenti 2. a), 3. a), 4. a) vagy 5. pontjában meghatározott termékek kivételével); vagy

c) a 3824 vtsz. alá tartozó mesterséges kálium-klorid-kristályok (az optikai elemek kivételével) darabonként legalább 2,5 g tömegben; kálium-kloridból készült optikai elemek (9001 vtsz.).

2. A 3102 vtsz. alá csak az alábbi termékek tartoznak, ha azokat nem a 3105 vtsz. alatt előírt módon csomagolták vagy szerelték ki:

a) Olyan áruféleségek, amelyek az alább felsorolt meghatározások valamelyikének megfelelnek:

1) nátrium-nitrát, tisztán is;

2) ammónium-nitrát, tisztán is;

3) ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói, tisztán is;

4) ammónium-szulfát, tisztán is;

5) kálcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói (tisztán is) vagy keverékei;

6) kálcium-nitrát és magnézium-nitrát kettős sói (tisztán is) vagy keverékei;

7) kálcium-ciánamid, tisztán is vagy olajjal kezelve;

8) karbamid, tisztán is.

b) Azok a trágyázószerek, amelyek a fenti a) alpontban felsorolt termékek bármelyikének egymás közötti keverékéből állnak.

c) Azok a trágyázószerek, amelyek ammónium-klorid vagy a fenti a) vagy b) alpont alatt felsorolt bármilyen terméknek krétával, gipsszel vagy más, nem trágyázó szervetlen anyagokkal való keverékéből állnak.

d) Azok a folyékony trágyázószerek, amelyek a fenti a) alpont alatti 2. vagy 8. pontban felsorolt termékek vizes vagy ammóniaoldataiból vagy ezeknek a termékeknek a keverékeiből állnak.

3. A 3103 vtsz. alá csak az alábbi termékek tartoznak, ha azokat nem a 3105 vtsz. alatt előírt módon csomagolták vagy szerelték ki:

a) Olyan áruféleségek, amelyek az alább felsorolt meghatározások valamelyikének megfelelnek:

1) Thomas-salak;

2) a 2510 vtsz. alá tartozó természetes foszfátok, égetve (kalcinálva) vagy a szennyeződések eltávolításán túlmenően hőkezelve;

3) szuperfoszfátok (szimpla, kettős vagy hármas);

4) kalcium-hidrogén-ortofoszfát, száraz, vízmentes termékre számítva legalább 0,2 tömegszázalék fluortartalommal.

b) Azok a trágyázószerek, amelyek a fenti a) alpontban felsorolt termékek bármelyikének egymás közötti keverékéből állnak, a fluortartalomtól függetlenül.

c) Azok a trágyázószerek, amelyek a fenti a) vagy b) alpontban felsorolt termékeknek - fluortartalomtól függetlenül - krétával, gipsszel vagy más nem trágyázó szervetlen anyagokkal való keverékéből állnak.

4. A 3104 vtsz. alá csak az alábbi termékek tartoznak, ha azokat nem a 3105 vtsz. alatt előírt módon csomagolták vagy szerelték ki:

a) Olyan áruféleségek, amelyek az alább felsorolt meghatározások valamelyikének megfelelnek:

1) természetes, nyers kálisók (pl. karnallit, kainit és szilvin);

2) kálium-klorid, tisztán is, ezen Megjegyzések fenti 1. c) pontjában leírtak kivételével;

3) kálium-szulfát, tisztán is;

4) kálium-magnézium-szulfát, tisztán is.

b) Azok a trágyázószerek, amelyek a fenti a) alpontban felsorolt termékek bármelyikének egymás közötti keverékéből állnak.

5. Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát) és diammónium-hidrogénortofoszfát (diammónium-foszfát), tisztán is, valamint ezek keverékei a 3105 vtsz. alá tartoznak.

6. A 3105 vtsz. alkalmazásában a "más trágyázószer"kifejezés alatt csak olyan terméket kell érteni, amelyet trágyázószerként használnak, és amely a trágyázószer fő alkotórészeként a nitrogén, foszfor vagy kálium közül legalább egy elemet tartalmaz.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
3101 00 00Állati vagy növényi trágya, egymással keverve vagy vegyi kezeléssel is; állati vagy növényi termékek keverésével vagy vegyi kezelésével előállított trágyamentes
3102Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer
3102 10– Karbamid, vizes oldatban is
3102 10 10– – Karbamid, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva6,5kg N
3102 10 90– – Más6,5kg N
– Ammónium-szulfát; ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei
3102 21 00– – Ammónium-szulfát6,5kg N
3102 29 00– – Más6,5kg N
3102 30– Ammónium-nitrát, vizes oldatban is
3102 30 10– – Vizes oldatban6,5kg N
3102 30 90– – Más6,5kg N
3102 40– Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke
3102 40 10– – Legfeljebb 28 tömegszázalék nitrogéntartalommal6,5kg N
3102 40 90– – 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal6,5kg N
3102 50 00– Nátrium-nitrát6,5 (65)kg N
3102 60 00– Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei6,5kg N
3102 80 00– Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban6,5kg N
3102 90 00– Más, beleértve az előző alszámok alá nem tartozó keverékeket6,5kg N
3103Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer
– Szuperfoszfátok
3103 11 00– – Legalább 35 tömegszázalék foszfor-pentoxid (P2O5)-tartalommal4,8kg P2O5
3103 19 00– – Más4,8kg P2O5
3103 90 00– Másmenteskg P2O5
3104Ásványi vagy vegyi káli trágyázószer
3104 20– Kálium-klorid
3104 20 10– – Legfeljebb 40 tömegszázalék káliumtartalommal, K2O-ban kifejezve, szárazanyagra számítvamenteskg K2O
3104 20 50– – 40 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömegszázalék káliumtartalommal, K2O-ban kifejezve, szárazanyagra számítvamenteskg K2O
3104 20 90– – 62 tömegszázalékot meghaladó káliumtartalommal, K2O-ban kifejezve, szárazanyagra számítvamenteskg K2O
3104 30 00– Kálium-szulfátmenteskg K2O
3104 90 00– Másmenteskg K2O
3105A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban
3105 10 00– Ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban6,5
3105 20– Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot
3105 20 10– – 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva6,5
3105 20 90– – Más6,5
3105 30 00– Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát)6,5
3105 40 00– Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát) és keveréke diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal)6,5
– Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort
3105 51 00– – Nitrát- és foszfáttartalommal6,5
3105 59 00– – Más6,5
3105 60 00– Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort és a káliumot3,2
3105 90– Más
3105 90 20– – 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva6,5 (66)
3105 90 80– – Más3,2 (66)

32. ÁRUCSOPORT

CSERZŐ- VAGY SZÍNEZŐKIVONATOK; TANNINOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK; SZÍNEZÉKEK, PIGMENTEK ÉS MÁS SZÍNEZŐ ANYAGOK; FESTÉKEK ÉS LAKKOK; GITT ÉS MÁS MASZTIX (SIMÍTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK); TINTÁK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) az elkülönített, vegyileg meghatározott elemek vagy vegyületek [kivéve a 3203 vagy 3204 vtsz. alá tartozó termékeket, a luminoforként használatos szervetlen termékeket (3206 vtsz.), az olvasztott kvarcból vagy más olvasztott kovasavból készült üveget a 3207 vtsz. alatt előírt formában, és a 3212 vtsz. alá tartozó festőanyagot és más színezőanyagot is a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve vagy csomagolva];

b) a 2936-2939, 2941 vagy 3501-3504 vtsz. alá tartozó termékek tannátjai vagy más tanninszármazékai; vagy

c) aszfaltmasztix vagy más bitumenes masztix (2715 vtsz).

2. A 3204 vtsz. alá tartoznak a stabilizált diazoniumsók és az azoszínezékek előállításához szükséges színtársítók keverékei.

3. A 3203, 3204, 3205 és 3206 vtsz. alá tartoznak azok a színező alapanyagon alapuló készítmények is, amelyek bármely anyag festésénél vagy színezőkészítmények előállításánál azok alkotóelemeiként is használatosak (beleértve a 3206 vtsz. esetét, a 2530 vtsz. alá vagy a 28. árucsoportba tartozó színezőpigmenteket, a fémpelyhet és fémport). Mégsem tartoznak azonban e vtsz.-ok alá a festékgyártásban használatos, nem vizes közegben diszpergált pigmentek folyadék vagy paszta formában, beleértve a zománcokat is (3212 vtsz.), vagy a 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 vagy 3215 vtsz.-ok alá tartozó más készítményeket.

4. A 3901-3913 vtsz. alá tartozó bármely termékeknek az oldatai - a kollódium kivételével - illékony szerves oldószerben oldva a 3208 vtsz. alá tartoznak, ha az oldószer tömege az oldat 50 tömegszázalékát meghaladja.

5. Ebben az árucsoportban a "színezőanyag"kifejezés nem jelenti azokat a termékeket, amelyeket olajfestékben töltőanyagként használnak, még akkor sem, ha azok falfestékek színezésére is alkalmasak.

6. A 3212 vtsz. alkalmazásában a "nyomófólia"kifejezés csak azokra a vékony lemezekre vonatkozik, amelyeket pl. a könyv külső borításának vagy kalapbélésszalag nyomtatására használnak, és:

a) fémporból (beleértve a nemesfémport) vagy pigmentekből állnak, amelyeket enyv, zselatin vagy más kötőanyag tart össze; vagy

b) bármilyen anyagból készült hordozóra felrakott fémből (beleértve a nemesfémet) vagy pigmentekből állnak.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
3201Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik
3201 10 00– Kvebracsokivonatmentes
3201 20 00– Akácfakivonat6,5 (68)
3201 90– Más
3201 90 20– – Szömörcefa-kivonat, valloniakivonat, tölgyfa- vagy gesztenyefa-kivonat5,8
3201 90 90– – Más5,3
3202Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények
3202 10 00– Szintetikus szerves cserzőanyagok5,3
3202 90 00– Más5,3
3203 00Növényi vagy állati eredetű színezőanyag (beleértve a színezőkivonatokat, az állati korom kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott növényi vagy állati eredetű színezőanyag
3203 00 10– Növényi eredetű színezőanyagok és színezékekmentes
3203 00 90– Állati eredetű színezőanyagok és színezékek2,5
3204Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus szerves színezőanyagok; szintetikus szerves anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy luminoforként használnak
– Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus szerves színezőanyagok és ilyen alapú készítmények
3204 11 00– – Diszperziós színezékek és készítményeik6,5
3204 12 00– – Savas színezékek, előfémezett is, és készítményei; pácfesték színezékek és készítményeik6,5
3204 13 00– – Bázikus színezékek és készítményeik6,5
3204 14 00– – Direkt színezékek és készítményeik6,5
3204 15 00– – Csávaszínezékek (beleértve azokat is, amelyek ilyen állapotban pigmentként felhasználhatók) és készítményeik6,5
3204 16 00– – Reaktív színezékek és készítményeik6,5
3204 17 00– – Pigmentek és készítményeik6,5
3204 19 00– – Más, beleértve a 3204 11–3204 19 alszám alá tartozó két vagy több termékből készült keverékeket is6,5
3204 20 00– Szintetikus szerves fluoreszkáló színélénkítőként használt készítmények6
3204 90 00– Más6,5
3205 00 00Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények6,5
3206Más színezőanyag; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott készítmények, a 3203, 3204 vagy a 3205 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; luminoforként használt szervetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is
– Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények
3206 11 00– – Szárazanyagra számítva legalább 80 tömegszázalék titán-dioxid-tartalommal6
3206 19 00– – Más6,5
3206 20 00– Krómvegyület-alapú pigmentek és készítmények6,5
– Más színezőanyagok és más készítmények
3206 41 00– – Ultramarin- és ultramarinalapú készítmények6,5
3206 42 00– – Litopon- és más cink-szulfid-alapú pigment és készítmény6,5
3206 49– – Más
3206 49 10– – – Magnetit4,9 (18)
3206 49 70– – – Más6,5
3206 50 00– Luminoforként használt szervetlen termékek5,3
3207Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók) és festékek, üvegszerű zománcok és mázak, engobák (agyagpépek), folyékony lüszterek és hasonló készítmények, a kerámia-, zománc- vagy az üvegiparban használatosak; üvegfritt és más üveg por, szemcse vagy pehely alakban
3207 10 00– Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók), festékek és hasonló készítmények6,5
3207 20– Üvegszerű zománcok és mázak, engoba és hasonló készítmények
3207 20 10– – Engoba (agyagpépek)5,3
3207 20 90– – Más6,3
3207 30 00– Folyékony lüszterek és hasonló készítmények5,3
3207 40– Üvegfritt és más üveg por, szemcse vagy pehely alakban
3207 40 40– – Üveg, legalább 0,1 mm, de legfeljebb 3,5 mm hosszú és legalább 2 mikron, de legfeljebb 5 mikron vastagságú pelyhek formájában; üveg por vagy szemcse formában, legalább 99 tömegszázalék szilícium-dioxid-tartalommalmentes
3207 40 85– – Más3,7
3208Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok
3208 10– Poliészter-alapú
3208 10 10– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok6,5
3208 10 90– – Más6,5
3208 20– Akril- vagy vinilpolimer-alapú
3208 20 10– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok6,5
3208 20 90– – Más6,5
3208 90– Más
– – Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok
3208 90 11– – – 2,2′-(tercbutilimino)dietanol és 4,4′-metiléndiciklohexil diizocianát alapú poliuretán oldatban, N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommalmentes
3208 90 13– – – parakrezol és divinilbenzol kopolimer oldatban, N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 48 tömegszázalék polimertartalommalmentes
3208 90 19– – – Más6,5
– – Más
3208 90 91– – – Szintetikus polimer alapú6,5
3208 90 99– – – Kémiailag módosított természetes polimer alapú6,5
3209Szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is
3209 10 00– Akril- vagy vinilpolimer-alapú6,5
3209 90 00– Más6,5
3210 00Más festék és lakk (beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is); a bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek
3210 00 10– Olajfesték és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is)6,5
3210 00 90– Más6,5
3211 00 00Elkészített szikkatív6,5
3212Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festékgyártásban (beleértve a zománcgyártást is) használnak; nyomófólia; festő- és más színezőanyagok a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben
3212 10 00– Nyomófólia6,5
3212 90 00– Más6,5
3213Művészfesték, oktatásra szánt festék vagy cégtáblafesték, árnyalatok festésére szolgáló festék, hobbifesték és hasonló, tabletta, tubus, edény, üvegcse, tégely vagy hasonló formában vagy csomagolásban kiszerelve
3213 10 00– Festékkészlet6,5
3213 90 00– Más6,5
3214Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra
3214 10– Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma
3214 10 10– – Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix5
3214 10 90– – Festőgyurma5
3214 90 00– Más5
3215Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is
– Nyomdafesték
3215 11 00– – Fekete6,5
3215 19 00– – Más6,5
3215 90– Más
3215 90 20– – Tintapatron (beépített nyomtatófej nélkül) a 8443 31, a 8443 32 vagy a 8443 39, alszám alá tartozó készülékbe való beillesztésre, mechanikus vagy elektromos alkotórészekkel; speciálisan formázott szilárd tinta a 8443 31, a 8443 32 vagy a 8443 39 alszám alá tartozó készülékbe való beillesztésrementes
3215 90 70– – Más6,5

33. ÁRUCSOPORT

ILLÓOLAJOK ÉS REZINOIDOK; ILLATSZEREK, SZÉPSÉG- VAGY TESTÁPOLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) a természetes oleorezinek (gyantatartalmú illóolajok) vagy a 1301 vagy 1302 vtsz. alá tartozó növényi kivonatok;

b) a 3401 vtsz. alá tartozó szappan vagy más termékek; vagy

c) a mézga-, fa- vagy szulfátterpentin vagy a 3805 vtsz. alá tartozó más termékek.

2. A 3302 vtsz. alkalmazásában az "illatanyag"kifejezés csak a 3301 vtsz. alá tartozó anyagokra, az ezen anyagokból elkülönített illatalkotórészekre vagy szintetikus aromaanyagokra vonatkozik.

3. A 3303-3307 vtsz.-ok alá tartoznak - többek között - az olyan kevert vagy nem kevert termékek (az illóolaj vizes desztillátuma és vizes oldata kivételével), amelyek az e vtsz.-ok alá tartozó árukkal azonos felhasználásra alkalmasak, és ilyen felhasználásra alkalmas kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésűek.

4. A 3307 vtsz. alkalmazásában az "illatszerek, szépség- vagy testápoló szerek"kifejezés - többek között - a következő termékekre vonatkozik: illatszeres zacskók; égetés útján ható illatosító készítmények; parfümmel átitatott és kozmetikumokkal impregnált vagy bevont papírok; kontaktlencsékhez vagy műszemekhez való oldatok; illatszerrel vagy szépítőszerrel impregnált, bevont vagy beborított vatták, nemezek és "nem szőtt"(fátyolszerű) anyagok; toalettkészítmények állatok számára.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
3301Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorbció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata
– Illóolajok citrusgyümölcsből
3301 12– – Narancsból
3301 12 10– – – Nem terpénmentes7
3301 12 90– – – Terpénmentes4,4
3301 13– – Citromból
3301 13 10– – – Nem terpénmentes7
3301 13 90– – – Terpénmentes4,4
3301 19– – Más
3301 19 20– – – Nem terpénmentes7
3301 19 80– – – Terpénmentes4,4
– Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsből készülteket
3301 24– – Borsmentából (Mentha piperita)
3301 24 10– – – Nem terpénmentesmentes
3301 24 90– – – Terpénmentes2,9
3301 25– – Más mentából
3301 25 10– – – Nem terpénmentesmentes
3301 25 90– – – Terpénmentes2,9
3301 29– – Más
– – – Szegfűszegből, niaoliból és ylang-ylangból
3301 29 11– – – – Nem terpénmentesmentes
3301 29 31– – – – Terpénmentes2,9 (69)
– – – Más
3301 29 41– – – – Nem terpénmentesmentes
– – – – Terpénmentes
3301 29 71– – – – – Geraniumból (gólyaorrból); jázminból; vetiverből (kus-kusból)2,3
3301 29 79– – – – – Levendulából2,9
3301 29 91– – – – – Más2,9 (69)
3301 30 00– Rezinoidok2
3301 90– Más
3301 90 10– – Illóolaj terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék2,3
– – Kivont oleorezinek
3301 90 21– – – Édesgyökérből és komlóból3,2
3301 90 30– – – Másmentes
3301 90 90– – Más3
3302Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz
3302 10– Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták
– – Az italgyártásban használt fajták
– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények
3302 10 10– – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal17,3 MIN 1 €/% vol/hl— (163)
– – – – Más
3302 10 21– – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal12,8
3302 10 29– – – – – Más9 + EA (23)
3302 10 40– – – Másmentes
3302 10 90– – Az élelmiszeriparban használt fajtákmentes
3302 90– Más
3302 90 10– – Alkoholos oldatokmentes
3302 90 90– – Másmentes
3303 00Parfümök és toalettvizek
3303 00 10– Parfümökmentes
3303 00 90– Toalettvizekmentes
3304Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító- vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények
3304 10 00– Szájfesték-készítményekmentes
3304 20 00– Szempilla- és szemhéjfesték-készítményekmentes
3304 30 00– Manikűr- vagy pedikűrkészítményekmentes
– Más
3304 91 00– – Púderek, préselve ismentes
3304 99 00– – Másmentes
3305Hajápoló szerek
3305 10 00– Samponokmentes
3305 20 00– Tartós hajhullám (dauer) készítéséhez vagy haj kiegyenesítésre szolgáló készítményekmentes
3305 30 00– Hajlakkokmentes
3305 90 00– Másmentes
3306Száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben
3306 10 00– Fogtisztító szermentes
3306 20 00– Fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem)4
3306 90 00– Másmentes
3307Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
3307 10 00– Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények6,5
3307 20 00– Dezodorok és izzadás elleni készítmények6,5
3307 30 00– Illatosított fürdősók és fürdőhöz való más készítmények6,5
– Helyiségillatosítók vagy -szagtalanítók, beleértve a vallási szertartásoknál használt illatosító készítményeket is
3307 41 00– – „Agarbatti”és égetés útján működő más illatosítók6,5
3307 49 00– – Más6,5
3307 90 00– Más6,5

34. ÁRUCSOPORT

SZAPPAN, SZERVES FELÜLETAKTÍV ANYAGOK, MOSÓSZEREK, KENŐANYAGOK, MŰVIASZOK, ELKÉSZÍTETT VIASZOK, FÉNYESÍTŐ- VAGY POLÍROZÓANYAGOK, GYERTYA ÉS HASONLÓ TERMÉKEK, MINTÁZÓPASZTA, "FOGÁSZATI VIASZ" ÉS GIPSZALAPÚ FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) kenőanyagnak használt állati vagy növényi zsírokból vagy olajokból álló, élelmezési célra alkalmas keverékek vagy készítmények (1517 vtsz.);

b) elkülönített, vegyileg meghatározott vegyületek; vagy

c) sampon, fogápoló szer, borotvakrém, és borotvahab vagy fürdéshez való készítmények szappan vagy más szerves felületaktív anyag tartalommal (3305, 3306 vagy 3307 vtsz.).

2. A 3401 vtsz. alkalmazásában a "szappan"kifejezés csak a vízben oldódó szappanokra vonatkozik. Ezek a szappanok és a 3401 vtsz. alá tartozó más termékek tartalmazhatnak hozzáadott anyagokat (pl. fertőtlenítőszert, csiszolóport, töltőanyagot vagy gyógyanyagot). A csiszolóport tartalmazó szappanok csak rúd, kocka vagy más formába öntve sorolhatók be a 3401 vtsz. alá. Más alakban a 3405 vtsz. alá tartoznak, mint "súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények".

3. A 3402 vtsz. alkalmazásában a "szerves felületaktív anyagok"olyan termékek, amelyeket 0,5 %-os koncentrációban 20 °C-on vízzel összekevernek, és egy órát ezen a hőmérsékleten állni hagynak:

a) átlátszó vagy áttetsző, folyékony vagy stabil emulzió keletkezik anélkül, hogy az oldhatatlan anyagokat elkülönítenék; és

b) a víz felületi feszültsége lecsökken 4,5 × 10-2 N/m (45 din/cm) vagy kisebb mértékre.

4. A 3403 vtsz. alkalmazásában a "kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj"kifejezés a 27. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott termékekre is vonatkozik.

5. A 3404 vtsz. a lent meghatározott kivételekre is figyelemmel, a "műviaszok és elkészített viaszok"meghatározás csak az alábbi termékekre vonatkozik: Nem tartoznak e vtsz. alá:

a) kémiailag előállított viaszszerű szerves termékekre, a vízben oldódókra is;

b) különféle viaszok összekeverésével nyert termékekre;

c) egy vagy többféle viasz alapú olyan viaszszerű termékekre, amelyek zsiradékot, gyantát, ásványi anyagokat vagy más anyagokat is tartalmaznak.

a) a 1516, 3402 vagy a 3823 vtsz. alá tartozó termékek még akkor sem, ha viaszjellegűek;

b) a 1521 vtsz. alá tartozó nem kevert állati viaszok vagy nem kevert növényi viaszok, akár finomítottak vagy színezettek;

c) a 2712 vtsz. alá tartozó ásványi viaszok vagy hasonló termékek, összekeverve vagy csupán színezve is; vagy

d) viaszok keverve, folyékony oldószerben feloldva vagy diszpergálva (3405, 3809 vtsz. stb.).

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
3401Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília
– Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília
3401 11 00– – Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is)mentes
3401 19 00– – Másmentes
3401 20– Szappan más formában
3401 20 10– – Pehely, lap, granulátum vagy pormentes
3401 20 90– – Másmentes
3401 30 00– Bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szappantartalommal is4
3402Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalommal is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével
– Szerves felületaktív anyagok, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve is
3402 11– – Anionos
3402 11 10– – – Dinátrium-alkil[oxidi(benzolszulfonát)] legalább 30, de legfeljebb 50 tömegszázalékos vizes oldatamentes
3402 11 90– – – Más4
3402 12 00– – Kationos4
3402 13 00– – Nem ionos4
3402 19 00– – Más4
3402 20– Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve
3402 20 20– – Felületaktív készítmények4
3402 20 90– – Mosó- és tisztítókészítmények4
3402 90– Más
3402 90 10– – Felületaktív készítmények4
3402 90 90– – Mosó- és tisztítókészítmények4
3403Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal
– Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal
3403 11 00– – Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények4,6
3403 19– – Más
3403 19 10– – – Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal, de nem lényeges alkotórészként6,5
3403 19 20– – – Legalább 60 %-ban biológiailag lebontható kenőanyagok legalább 25 tömegszázalék bioalapú (148) széntartalommal4,6
3403 19 80– – – Más4,6
– Más
3403 91 00– – Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények4,6
3403 99 00– – Más4,6
3404Műviaszok és elkészített viaszok
3404 20 00– Poli-oxietilénből (polietilén-glikolból)mentes
3404 90 00– Másmentes
3405Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők vagy fémpolírozók, krémek, súrolókrémek és -porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is), a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével
3405 10 00– Lábbeli- vagy bőrfényesítők, krémek és hasonló készítményekmentes
3405 20 00– Fabútor, padló vagy más faáru kezelésére szolgáló fényesítők, krémek és hasonló készítményekmentes
3405 30 00– Fényesítők és hasonló készítmények autókarosszériához, a fémpolírozók kivételévelmentes
3405 40 00– Súrolókrémek és -porok és más súrolókészítményekmentes
3405 90– Más
3405 90 10– – Fémpolírozókmentes
3405 90 90– – Másmentes
3406 00 00Gyertyák, mécsesek és hasonlókmentes
3407 00 00Mintázópaszták, beleértve a gyermekjátéknak összeállítottat is; készletben összeállított „fogászati viasz”vagy „fogászati lenyomatkeverék”néven ismert készítmények, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy lemez, patkó, rúd vagy hasonló formában; a fogászatban használt gipszalapú egyéb készítmények (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból)mentes

35. ÁRUCSOPORT

FEHÉRJEANYAGOK; ÁTALAKÍTOTT KEMÉNYÍTŐK; ENYVEK; ENZIMEK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a) az élesztő (2102 vtsz.);

b) a vérfrakció (a gyógyászati vagy megelőzési célra nem elkészített véralbumin kivételével), a 30. árucsoportba tartozó gyógyszer vagy más termék;

c) az előcserzésre használt enzimes készítmény (3202 vtsz.);

d) az enzimes áztató- vagy mosószer és a 34. árucsoportba tartozó más termék;

e) a keményített fehérje (3913 vtsz.); vagy

f) a zselatinalapú nyomdaipari termék (49. árucsoport).

2. A 3505 vtsz. alkalmazásában a "dextrin"kifejezés alatt olyan keményítő lebontásából származó, redukálócukor-tartalmú termékeket kell érteni, amelyek redukálócukor-tartalma - szőlőcukorként a szárazanyagra kifejezve - legfeljebb 10 százalék.

A 10 százalékot meghaladó redukálócukor-tartalmú termékek a 1702 vtsz. alá tartoznak.

Kiegészítő megjegyzés

1. A 3504 00 10 alszám alá tartoznak a szárazanyagra számítva 85 tömegszázaléknál több proteint tartalmazó koncentrált tejfehérjék.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
3501Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok; kazeinenyvek
3501 10– Kazein
3501 10 10– – Regenerált textilszálak gyártásához (12)mentes
3501 10 50– – Ipari célra, az élelmiszer- vagy a takarmánygyártás kivételével (12)3,2
3501 10 90– – Más9
3501 90– Más
3501 90 10– – Kazeinenyvek8,3
3501 90 90– – Más6,4
3502Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok
– Tojásfehérje
3502 11– – Szárított
3502 11 10– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett (30)mentes
3502 11 90– – – Más123,5 €/100 kg/net (10)
3502 19– – Más
3502 19 10– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett (30)mentes
3502 19 90– – – Más16,7 €/100 kg/net (10)
3502 20– Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is
3502 20 10– – Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett (30)mentes
– – Más
3502 20 91– – – Szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)123,5 €/100 kg/net
3502 20 99– – – Más16,7 €/100 kg/net
3502 90– Más
– – Albuminok, a tojásfehérje és a tejalbumin (laktalbumin) kivételével
3502 90 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett (30)mentes
3502 90 70– – – Más6,4
3502 90 90– – Albuminátok és más albuminszármazékok7,7
3503 00Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú zselatin lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vtsz. alá tartozó kazeinenyvek kivételével
3503 00 10– Zselatin és származékai7,7
3503 00 80– Más7,7
3504 00Peptonok és ezek származékai; máshol nem említett más fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is
3504 00 10– Az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzés 1. pontjában meghatározott proteint tartalmazó koncentrált tejfehérjék3,4
3504 00 90– Más3,4
3505Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek
3505 10– Dextrinek és más átalakított keményítők
3505 10 10– – Dextrinek9 + 17,7 €/100 kg/net
– – Más átalakított keményítők
3505 10 50– – – Észterezett vagy éterezett keményítők7,7
3505 10 90– – – Más9 + 17,7 €/100 kg/net
3505 20– Enyvek
3505 20 10– – 25 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5
3505 20 30– – Legalább 25, de kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5
3505 20 50– – Legalább 55, de kevesebb mint 80 tömegszázalék keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5
3505 20 90– – Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5
3506Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben
3506 10 00– Enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben6,5
– Más
3506 91– – Ragasztók, amelyek a 3901–3913 vtsz. alá tartozó polimereken vagy gumin alapulnak
3506 91 10– – – Kizárólag vagy elsősorban síkpanel megjelenítők vagy érintésérzékeny képernyőpanelek gyártásához használatos, optikailag átlátszó különálló filmragasztó és optikailag átlátszó, megkeményedő folyékony ragasztómentes
3506 91 90– – – Más6,5
3506 99 00– – Más6,5
3507Enzimek; máshol nem említett elkészített enzimek
3507 10 00– Tejoltó és koncentrátumai6,3
3507 90– Más
3507 90 30– – Lipoprotein lipáz; aspergillus (penészgomba) alkáli proteázmentes
3507 90 90– – Más6,3

36. ÁRUCSOPORT

ROBBANÓANYAGOK; PIROTECHNIKAI KÉSZÍTMÉNYEK; GYUFÁK; PIROFOROS ÖTVÖZETEK; EGYES GYÚLÉKONY ANYAGOK

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba az elkülönített, vegyileg meghatározott vegyületek, a Megjegyzések alábbi 2. a) vagy b) pontjában felsorolt termékek kivételével.

2. A 3606 vtsz. alkalmazásában a "gyúlékony anyagokból készült áruk"kifejezés csak a következőket jelenti:

a) metaldehid, hexametilén-tetramin és hasonló anyagok olyan (pl. tablettákban, pálcikákban vagy hasonló formákban) kiszerelésben, amelyekből nyilvánvalóan kitűnik, hogy azokat tüzelőanyagként használják fel; alkohol alapanyagú és elkészített hasonló tüzelőanyagok szilárd vagy félszilárd alakban;

b) folyékony tüzelőanyag vagy cseppfolyós gáz tüzelőanyag olyan 300 cm3-es, vagy annál kisebb űrtartalmú tartályban, amelyet cigaretta-öngyújtó vagy hasonló gyújtószerszámok töltésére vagy utántöltésére használnak; és

c) gyantafáklya, alágyújtó és hasonlók.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
3601 00 00Lőpor5,7
3602 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével6,5
3603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok
3603 00 20– Biztonsági gyújtózsinór6
3603 00 30– Robbantó gyújtózsinór6
3603 00 40– Robbantógyutacs6,5
3603 00 50– Robbantó kapszulák6,5
3603 00 60– Gyújtószerkezetek6,5
3603 00 80– Elektromos detonátorok6,5
3604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek
3604 10 00– Tűzijátékok6,5
3604 90 00– Más6,5
3605 00 00Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével6,5
3606Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. pontjában meghatározott gyúlékony anyagokból készült áruk
3606 10 00– Folyékony vagy cseppfolyós gáz tüzelőanyag olyan, legfeljebb 300 cm3 űrtartalmú tartályban, amelyet cigaretta-öngyújtók vagy hasonló gyújtószerszámok töltésére vagy utántöltésére használnak6,5
3606 90– Más
3606 90 10– – Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában6
3606 90 90– – Más6,5

37. ÁRUCSOPORT

FÉNYKÉPÉSZETI VAGY MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI TERMÉKEK

Megjegyzések

1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba a hulladék vagy a selejt.

2. Ebben az árucsoportban a "fényképészeti"szó olyan eljárásra vonatkozik, amely közvetett vagy közvetlen úton biztosítja, hogy fényérzékeny felületen fény vagy más sugárzás hatására látható kép keletkezzen.

Kiegészítő megjegyzések

1. A két tekercsben behozott filmek esetén (az egyik tekercsen csak a kép van, a másikon pedig csak a hang) mindegyik szalagot a jellegének megfelelő vtsz. alá kell besorolni.

2. A "híradófilm"kifejezés (3706 90 52 alszám) a 330 m-nél rövidebb hosszúságú és aktuális politikai, sport-, katonai, tudományos, irodalmi, néprajzi, turisztikai, társadalmi stb. jellegű eseményeket ábrázoló filmet jelenti.

SZÖVEG HIÁNYZIK

38. ÁRUCSOPORT

A VEGYIPAR KÜLÖNFÉLE TERMÉKEI

Megjegyzések

1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) az elkülönített, vegyileg meghatározott elemek vagy vegyületek, az alább felsoroltak kivételével:

1) mesterséges grafit (3801 vtsz.);

2) rovarirtók, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek és növénynövekedést szabályozók, fertőtlenítők, és hasonló termékek a 3808 vtsz. alatt meghatározott kiszerelésben;

3) tűzoltó készülékhez töltet vagy töltött tűzoltó gránát (3813 vtsz.);

4) az alábbi 2. pontban meghatározott, tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok;

5) a lenti 3. a) vagy c) pontban felsorolt termékek;

b) emberi táplálék készítéséhez használt vegyi anyagok és élelmiszerek vagy tápértékkel rendelkező más anyagok keveréke (általában 2106 vtsz.);

c) az olyan salak, hamu és maradvány (beleértve az iszapokat is, a szennyvíziszap kivételével), amely fémeket, arzént vagy ezek keverékét tartalmazza és megfelel a 26. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. a) vagy 3. b) pontjában felsorolt követelményeknek (2620 vtsz.);

d) a gyógyszerek (3003 vagy 3004 vtsz.); vagy

e) a nem nemesfémek kinyeréséhez vagy nem nemesfémekből készült kémiai vegyületek gyártásához használt kimerült katalizátorok (2620 vtsz.), főként nemesfémek visszanyeréséhez használt kimerült katalizátorok (7112 vtsz.), vagy fémeket, vagy fémötvözeteket például finoman porítva vagy fémháló formájában tartalmazó katalizátorok (XIV. vagy XV. áruosztály).

2. A) A 3822 vtsz. alkalmazásában a "tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok"kifejezés olyan analitikai, kalibrációs vagy referenciacélra alkalmas anyagokat jelent, amelyeket olyan tanúsítvány kísér, amely megadja a tanúsított értékeket, azok meghatározási módszerét és valamennyi tanúsított érték pontosságát. B) A tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok besorolásakor a 3822 vtsz. elsőbbséget élvez a nómenklatúra valamennyi más vámtarifaszámával szemben, a 28. vagy a 29. árucsoport alá tartozó termékek kivételével.

3. A 3824 vtsz. alá tartoznak az alábbiakban felsorolt, a nómenklatúra más vtsz.-a alá nem besorolható áruk:

a) alkálifémek vagy alkáliföldfémek halogenid sóiból vagy magnézium-oxidból készített mesterséges kristályok (kivéve az optikai elemeket) darabonként 2,5 g vagy nagyobb tömegben;

b) kozmaolaj; Dippel (csontkátrány)-olaj;

c) tintafolt-eltávolító, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben;

d) stenciljavítók, más javítófolyadékok és javítószalagok (a 9612 vtsz. alá tartozók kivételével) a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben; és

e) olvadó kerámia hőjelző próbatestek (például Seger-kúp).

4. A Nómenklatúra egészében a "kommunális hulladék"kifejezés olyan hulladékot jelent, amely háztartásokból, szállodákból, éttermekből, kórházakból, üzletekből, hivatalokból stb., utak és járdák tisztításából, valamint építési és bontási hulladékból származik. A kommunális hulladék általában sokféle anyagot tartalmaz, mint például műanyagot, gumit, fát, papírt, textíliát, üveget, fémet, élelmiszert, törött bútort és más sérült vagy kidobott tárgyat. A "kommunális hulladék"kifejezés azonban nem vonatkozik az alábbiakra:

a) a hulladéktól elkülönített egyedi anyagok vagy árucikkek, mint például a műanyag-, gumi-, fa-, papír-, textil-, üveg- vagy fémhulladék és a használt szárazelem, akkumulátor, amelyet a nómenklatúra megfelelő vámtarifaszáma alá kell besorolni;

b) ipari hulladék;

c) a 30. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. k) pontjában meghatározott gyógyszerhulladék; vagy

d) a Megjegyzések alábbi 6. a) pontjában meghatározott klinikai hulladék.

5. A 3825 vtsz. alkalmazásában a "szennyvíziszap"kifejezés a városi szennyvíztisztító telepekről származó iszapot jelenti, és ide tartoznak az előkezelés és az átmosás hulladékait, valamint a nem stabilizált iszap. A trágyázószerként használható stabilizált iszap nem tartozik ide (31. árucsoport).

6. A 3825 vtsz. alkalmazásában a "más hulladék"kifejezés az alábbiakat jelenti: A "más hulladék"kifejezés nem vonatkozik azonban az olyan hulladékokra, amelyek főleg kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaznak (2710 vtsz.).

a) klinikai hulladék, azaz gyógyászati kutatásból, diagnosztikából, kezelésből vagy más orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi eljárásból származó fertőzött hulladék, amely gyakran kórokozókat és gyógyászati anyagokat tartalmaz és különleges ártalmatlanítási eljárást igényel (például: használt kötszerek, orvosi kesztyűk és injekcióstűk);

b) szervesoldószer-hulladékok;

c) fémmarató szerek, hidraulikus folyadékok, fékfolyadékok és fagyásgátló szerek hulladéka; és

d) a vegyipar vagy vele rokon iparágak más hulladékai.

7. A 3826 vtsz. alkalmazásában a "biodízel"kifejezés tüzelőanyagként való felhasználásra alkalmas olyan zsírsav-monoalkil-észtereket jelent, amelyeket akár elhasznált állati vagy növényi zsírokból vagy olajokból nyernek.

Alszámos megjegyzések

1. A 3808 52 és a 3808 59 alszám alá csak a 3808 vtsz. alá tartozó olyan áruk tartoznak, amelyek legalább egyet tartalmaznak a következő anyagokból: alaklór (ISO); aldikarb (ISO); aldrin (ISO); azinfosz-metil (ISO); binapakril (ISO); kamfeklór (ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); klórdán (ISO); klórdimeform (ISO); klórbenzilát (ISO); DDT (ISO) (klofenotán [INN], 1,1,1-triklór-2,2-bisz(p-klórfenil)-etán); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC [ISO]) vagy sói; dinoseb (ISO), sói vagy észterei; endoszulfán (ISO); etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán); etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán); fluoracetamid (ISO); heptaklór (ISO); hexaklór-benzol (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN) is; higanyvegyületek; metamidofosz (ISO); monokrotofosz (ISO); oxirán (etilén-oxid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration); penta- és oktabróm-difenil-éterek; pentaklórfenol (ISO), sói vagy észterei; perfluoroktán-szulfonsav és sói; perfluoroktán-szulfonamidok; perfluoroktán-szulfonil-fluorid; foszfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklór-fenoxiecetsav), sói vagy észterei; ón-tributil-vegyületek.

A 3808 59 alszám alá tartoznak továbbá a benomil (ISO), karbofurán (ISO) és tirám (ISO) keverékét tartalmazó porozószerek is.

2. A 3808 61-3808 69 alszámok alá csak a 3808 vtsz. alá tartozó olyan áruk tartoznak amelyek, alfa-cipermetrint (ISO), bendiokarbot (ISO), bifentrint (ISO), klórfenapirt (ISO), ciflutrint (ISO), deltametrint (INN, ISO), etofenproxot (INN), fenitrotiont (ISO), lambda-cihalotrint (ISO), malationt (ISO), pirimifosz-metilt (ISO) vagy propoxurt (ISO) tartalmaznak.

3. A 3824 81-3824 88 alszámok alá csak az olyan keverékek vagy készítmények tartoznak, amelyek legalább egyet tartalmaznak a következő anyagokból: etilén-oxid (oxirán), polibrómozott bifenilek (PBB-k), poliklórozott bifenilek (PCB-k), poliklórozott terfenilek (PCT-k), trisz(2,3-dibrómpropil)foszfát, aldrin (ISO), kamfeklór (ISO) (toxafén), klórdán (ISO), klórdekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotán [INN], 1,1,1-triklór-2,2-bisz(p-klórfenil)-etán), dieldrin (ISO, INN), endoszulfán (ISO), endrin (ISO), heptaklór (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN) is, pentaklór-benzol (ISO), hexaklór-benzol (ISO), perfluoroktán-szulfonsav és sói, perfluoroktán szulfonamidok, perfluoroktán-szulfonil-fluorid vagy tetra-, penta-, hexa-, hepta- vagy oktabróm-difenil-éterek.

4. A 3825 41 és a 3825 49 alszám alkalmazásában a "szervesoldószer-hulladék"kifejezés olyan, főként szerves oldószerekből álló hulladékot jelent, amely elsődleges termékként bemutatva további felhasználásra nem alkalmas, még akkor is, ha az az oldószerek visszanyerésére szolgál.

SZÖVEG HIÁNYZIK

VII. ÁRUOSZTÁLY

MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK; GUMI ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK

Megjegyzések

1. Azokat az árukészleteket, amelyeket részben vagy kizárólag ebbe az áruosztályba tartozó két vagy több önálló termékből úgy állítottak össze, hogy ha a készletben lévő árukat összekeverik, akkor a VI. vagy a VII. áruosztályba tartozó terméket nyernek, az új termék vtsz.-a alá kell besorolni, feltéve hogy a készletben levő áruk megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) a kiszerelés módjáról világosan felismerhető, hogy azok előzetes átcsomagolás nélkül együttes felhasználásra szolgálnak;

b) együtt hozzák be azokat; és

c) az alkotórészek jellegéből vagy jelen lévő arányukból felismerhetően alkalmasak egymás kiegészítésére.

2. A műanyag, a gumi és az ezekből készült áruk - a 3918 vagy a 3919 vtsz. alá tartozó áruk kivételével - nyomtatott mintákkal, jelekkel vagy képi ábrákkal, amennyiben ez az elsődleges felhasználás szempontjából lényeges, a 49. árucsoportba tartoznak.

39. ÁRUCSOPORT

MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUCIKKEK

Megjegyzések

1. A nómenklatúra egészében a "műanyag"kifejezés alatt azokat a 3901-3914 vtsz. alá tartozó anyagokat kell érteni, amelyek alkalmasak vagy alkalmassá tehetők, akár a polimerizáció pillanatában vagy akár egy közbenső állapotban arra, hogy külső hatás (rendszerint hő és nyomás, ha szükséges, oldószer vagy lágyító hozzáadásával) alatt alakra formálhatók legyenek olvasztással, öntéssel, extrudálással, hengerléssel vagy más eljárással, amelyek az így nyert alakjukat a külső hatás megszűnése után is megtartják.

A Nómenklatúra egészében a "műanyagokra"történő bármilyen utalás a vulkanizált műanyag szálakra is vonatkozik. Ez az elnevezés nem alkalmazható azonban a XI. áruosztályba tartozó textilanyagként használt anyagokra.

2. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) a 2710 vagy a 3403 vtsz. alá tartozó kenőanyag-készítmények;

b) a 2712 vagy a 3404 vtsz. alá tartozó mesterséges viasz;

c) az elkülönített, vegyileg meghatározott szerves vegyületek (29. árucsoport);

d) a heparin vagy sói (3001 vtsz.);

e) a 3901-3913 vtsz. alá tartozó bármely terméknek az oldatai - a kollódium kivételével - illékony szerves oldószerben oldva, ha az oldószer mennyisége az oldat 50 tömegszázalékát meghaladja (3208 vtsz.); a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia;

f) a 3402 vtsz. alá tartozó szerves felületaktív anyagok vagy készítmények;

g) az olvasztott gyanta vagy az észtergyanta (3806 vtsz.);

h) elkészített adalékanyagok ásványolajokhoz (beleértve a benzint), vagy más, az ásványolajokkal megegyező célokra használt folyadékok (3811 vtsz.);

ij) poliglikolokon, szilikonokon vagy a 39. árucsoportba tartozó más polimereken alapuló, elkészített hidraulikus folyadékok (3819 vtsz.);

k) a műanyag hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagens (3822 vtsz.);

l) a 40. árucsoportban meghatározott szintetikus gumi vagy ebből készült áru;

m) nyerges- vagy szíjgyártóáru (4201 vtsz.), vagy a bőrönd, kézitáska vagy a 4202 vtsz. alá tartozó más tartók;

n) a 46. árucsoportba tartozó kosárkötő- és fonásáruk, vagy más cikkek;

o) a 4814 vtsz. alá tartozó tapéta;

p) a XI. áruosztályba tartozó áruk (textíliák és textiláruk);

q) a XII. áruosztályba tartozó árucikk (pl. lábbeli, fejfedő, esernyők, napernyők, sétapálcák, ostorok, lovaglókorbácsok vagy mindezek részei);

r) a 7117 vtsz. alá tartozó ékszerutánzatok;

s) a XVI. áruosztályba tartozó áruk (gépek és mechanikus vagy elektromos készülékek);

t) a XVII. áruosztályba tartozó légi járművek vagy járművek részei;

u) a 90. árucsoportba tartozó árucikk (pl. optikai elemek, szemüvegkeretek, rajzolóeszközök);

v) a 91. árucsoportba tartozó árucikk (pl. különböző óratokok);

w) a 92. árucsoportba tartozó árucikk (pl. hangszerek vagy annak részei);

x) a 94. árucsoportba tartozó árucikk (pl. bútor, lámpák és világító-felszerelések, megvilágított jelzések, előre gyártott épületek);

y) a 95. árucsoportba tartozó árucikk (pl. játékok, játékszerek, sporteszközök); vagy

z) A 96. árucsoportba tartozó árucikk (pl. kefék, gombok, villámzárak, fésűk, szopókák vagy szárak pipákhoz, cigarettaszipkák vagy hasonlók, hőpalackok vagy hasonlók részei, írótollak, töltőceruzák és egylábú-, kétlábú- vagy háromlábú-állvány és hasonló árucikk).

3. A 3901-3911 vtsz. alá csak a vegyi szintézis útján előállított olyan termékek tartoznak, amelyek az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:

a) folyékony, szintetikus poliolefinek, amelyekből 1 013 millibar nyomáson, 300 °C-on 60 térfogatszázaléknál kevesebb mennyiséget desztilláltak alacsony nyomású desztillációs módszerrel (3901 és 3902 vtsz.);

b) kumaron-indén típusú, alacsony polimerizációs fokú gyanták (3911 vtsz.);

c) átlagosan legalább 5 monomer egységet tartalmazó más szintetikus polimerek;

d) szilikonok (3910 vtsz.);

e) rezolok (3909 vtsz.) és más előpolimerek (prepolimerek).

4. "Kopolimer"kifejezés alá tartozik minden olyan polimert, amelyben a teljes polimertartalomra vonatkoztatva egyik monomer egység sem éri el a 95 vagy ennél nagyobb tömegszázalékot.

Eltérő rendelkezés hiányában ennek az árucsoportnak az alkalmazásában a kopolimereket (beleértve a ko-polikondenzációs, a ko-poliaddíciós termékeket, a tömb kopolimereket és az ojtott kopolimereket is) és a polimer elegyeket annak a komonomer egység polimerjeinek a vtsz.-a alá kell besorolni, amely minden más egyszerű komonomer egységgel szemben nagyobb tömegben van jelen. E Megjegyzés értelmében az azonos vtsz. alá tartozó polimereket alkotó komonomer egységeket egyfélének kell tekinteni.

Ha egyik komonomer sincs nagyobb tömegben, a kopolimert vagy a polimer elegyeket a szóba jöhető vtsz.-ok közül számsorrendben az utolsó alá kell besorolni.

5. Azokat a kémiailag módosított polimereket, amelyeknél a kémiai reakció folyamán csak a fő polimerlánc nyúlványa módosult, a nem módosított polimer vtsz.-a alá kell besorolni. Ez nem vonatkozik az ojtott polimerekre.

6. A 3901-3914 vtsz. alkalmazásában az "alapanyag"kifejezés csak a következőkre vonatkozik:

a) folyadékok és pépek, beleértve a diszperziókat (emulziókat és szuszpenziókat) és oldatokat;

b) szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok (beleértve a présporokat), szemcsék, pelyhek és hasonló ömlesztett formák.

7. Nem tartoznak a 3915 vtsz. alá az egyféle termoplasztikus anyag hulladékából, forgácsából és maradékából kialakított alapanyagok (3901-3914 vtsz.).

8. A 3917 vtsz. alkalmazásában a "cső"és "tömlő"kifejezés azokra az üreges félkész vagy késztermékekre vonatkozik, amelyeket rendszerint gáz vagy folyadék szállítására, vezetésére vagy elosztására használnak (pl. bordás kerti öntözőcsövek, perforált tömlők). Ez a kifejezés a kolbászbélre és más lapított cső alakú termékekre is vonatkozik. Az utóbb említett kivételével azonban nem vonatkozik a "cső"és "tömlő"kifejezés azokra az árukra, amelyeknek a belső keresztmetszete nem kör, nem ovális, nem négyszögletes (ahol a hosszúság legfeljebb a szélesség 1,5-szerese) vagy nem szabályos sokszög alakú, az ilyen árukat profilnak kell tekinteni.

9. A 3918 vtsz. alkalmazásában a "műanyag fal- vagy mennyezetburkoló"kifejezés a tekercsben kiszerelt olyan műanyag termékekre vonatkozik, amelyeknek szélessége legalább 45 cm, alkalmas fal vagy mennyezet díszítésére, tartósan rögzítették bármilyen anyagból (a papír kivételével) készült hátlaphoz. A műanyag réteg (a színoldalon) lehet erezett, dombornyomásos, színezett, mintásra nyomott vagy másképpen díszített.

10. A 3920 és a 3921 vtsz. alkalmazásában a "lap, lemez, film, fólia és szalag, csík"megnevezés csak azokra a lemezekre, lapokra, filmekre, fóliákra és szalagokra, csíkokra (az 54. árucsoportba tartozók kivételével) és a szabályos mértani alakzatú tömbökre vonatkozik, amelyek lehetnek nyomtatva vagy felületileg másképpen megmunkálva is, felvágatlanul vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú darabokra vágva (még abban az esetben is, ha a felvágás következtében kész árucikké válnak), de tovább nincsenek megmunkálva.

11. A 3925 vtsz. alá csak a II. árualcsoport előző vtsz.-ai alá nem besorolható alábbi áruk tartoznak:

a) 300 liternél nagyobb űrtartalmú tartályok (beleértve a szeptikus tartályokat), kádak és hasonló tárolóedények;

b) padlózat-, fal- vagy választófal, mennyezet- vagy tetőszerkezeti elemek;

c) csatornák és szerelvényeik;

d) ajtók, ablakok és ezek keretei, és ajtóküszöbök;

e) erkélykorlátok, mellvédek, kerítések, kapuk és hasonló korlátok;

f) ajtó- és ablaktáblák, redőnyök (beleértve a reluxákat is) és hasonló áruk, és ezek részei és szerelékei;

g) nagyméretű polcrendszerek összeszerelésre és állandó berendezésként, pl. üzletekben, műhelyekben, raktárakban;

h) építészeti díszítőelemek, pl. legömbölyítések, kupolák, dúcok; és

ij) épületeken kívül vagy belül állandó berendezésként alkalmazott felszerelések és szerelvények, ajtókon, ablakokon, lépcsőházakban, falakon vagy épületek más részein, pl. gombok, fogantyúk, kampók, párkányok, törölközőtartók, kapcsolófedőlapok és más védőlapok.

Alszámos megjegyzések

1. Ebben az árucsoportban, bármely vtsz.-nál, a polimereket (beleértve a kopolimereket is) és a kémiailag módosított polimereket az alábbiak szerint kell besorolni: A polimer elegyeket ugyanazon alszám alá kell besorolni, mint az azt alkotó ugyanolyan arányú monomerek polimerjeit.

a) ahol van olyan alszám, hogy "Más":

1) a "poli"szóval jelölt polimer egy alszámon belül (pl. polietilén és poliamid-6,6) azt jelenti, hogy a megnevezett polimereket alkotó monomer egység vagy monomer egységek a teljes polimertartalomra vonatkozva 95 vagy ennél több tömegszázalékot tesznek ki;

2) A 3901 30, 3901 40, 3903 20, 3903 30 és 3904 30 alszámok alatt megnevezett kopolimereket akkor kell ezen alszámok alá besorolni, ha a nevezett kopolimerek komonomer egységei a teljes polimertartalomra vonatkoztatva legalább 95 tömegszázalékot tesznek ki;

3) a kémiailag módosított polimereket a "Más"alszám alá kell besorolni, feltéve hogy a kémiailag módosított polimereket más alszám pontosabban nem határozza meg;

4) a fenti 1-3. pontban nem említett polimereket a szóba jöhető alszámok közül azon monomer egységből álló polimer alszáma alá kell besorolni, amely minden más egyszerű komonomer egységgel szemben nagyobb tömegben van jelen. Ezért az azonos alszám alá tartozó polimerek monomer egységeit egyfélének kell tekinteni. Csak a vizsgált alszámok alatt található polimereket alkotó komonomer egységek hasonlíthatók össze;

b) ahol nincs olyan alszám, hogy "Más":

1) a polimereket azon monomer egységből álló polimerek alszáma alá kell besorolni, amely minden más egyszerű komonomer egységgel szemben nagyobb tömegben van jelen. Ezért az azonos alszám alá tartozó polimerek monomer egységeit egyfélének kell tekinteni. Csak a vizsgált alszámok alatt található polimereket alkotó komonomer egységek hasonlíthatók össze;

2) a kémiailag módosított polimereket a megfelelő nem módosított polimerek alszáma alá kell besorolni.

2. A 3920 43 alszám alkalmazásában a "lágyító"kifejezés a másodlagos lágyítószereket is jelenti.

Kiegészítő megjegyzés

1. Ha a szőtt, kötött vagy hurkolt kelme, nemez vagy nem szőtt textilanyag csupán megerősítési célra szolgál, a porózus műanyaggal impregnált, bevont vagy beborított kesztyű, ujjatlan vagy egyujjas kesztyű a 39. árucsoportba tartozik, még akkor is, ha (Az 56. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. c) pontja, ill. az 59. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. a) pontjának 5. alpontja)

- porózus műanyaggal impregnált, bevont vagy beborított szőtt, kötött vagy hurkolt kelméből (az 5903 vtsz. alá tartozó kivételével), nemezből vagy nem szőtt textilanyagból készítették, vagy

- nem impregnált, nem bevont vagy nem beborított szőtt, kötött vagy hurkolt kelméből, nemezből vagy nem szőtt textilanyagból készítették, és ezt követően impregnálták, bevonták vagy beborították porózus műanyaggal.

SZÖVEG HIÁNYZIK

40. ÁRUCSOPORT

GUMI ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUCIKKEK

Megjegyzések

1. Eltérő rendelkezés hiányában a Nómenklatúra egészében a "gumi"kifejezés alatt a következő termékeket kell érteni, vulkanizálva vagy keményítve is: természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és hasonló természetes gumi, szintetikus gumi, olajból nyert faktisz és az ezekből visszanyert alapanyagok.

2. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba:

a) a XI. áruosztályba tartozó áruk (textilek és textiláruk);

b) a 64. árucsoportba tartozó lábbelik vagy részeik;

c) a 65. árucsoportba tartozó fejfedők vagy részeik, beleértve a fürdősapkát is;

d) a XVI. áruosztályba tartozó, keménygumiból készült mechanikus vagy elektromos berendezések vagy ezek részei (beleértve mindenfajta villamossági árut is);

e) a 90., 92., 94. vagy a 96. árucsoportba tartozó árucikk; vagy

f) a 95. árucsoportba tartozó árucikk (a sportkesztyűk, ujjatlan és egyujjas sportkesztyűk, valamint a 4011-4013 vtsz.-ok alá tartozó áruk kivételével).

3. A 4001-4003 és a 4005 vtsz.-oknál az "alapanyag"kifejezés csak az alábbiakra vonatkozik:

a) folyadék és pép (latex is, elővulkanizálva is, és más diszperziók és oldatok);

b) szabálytalan alakú tömbök, rögök, szemcsék, porok, granulátumok, morzsalékok és hasonló ömlesztett formák.

4. Az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. pontjában, valamint a 4002 vtsz. alatt említett "szintetikus gumi"kifejezés az alábbiakra vonatkozik:

a) telítetlen, szintetikus anyagokra, amelyeket maradandóan át lehet alakítani kénnel történő vulkanizálással olyan nem termoplasztikus anyaggá, amely 18 és 29 °C közötti hőmérsékleten eredeti hosszúsága háromszorosára nyújtása után sem szakad el, és az eredeti hosszúsága kétszeresére nyújtása után 5 perc alatt az eredeti hosszúság legfeljebb másfélszeresére húzódik vissza. Ahhoz, hogy a fenti feltételnek megfeleljen, az anyagnak térhálósnak kell lennie, amit vulkanizálást elősegítő vagy gyorsító szerek hozzáadásával lehet elérni; a Megjegyzések 5. B) pont 2. és 3. alpontjában meghatározott anyagok hozzáadása szintén megengedett. Nem megengedett azonban a térhálósításhoz nem szükséges bármilyen anyag, például szaporítóanyag, lágyítószer és töltőanyag hozzáadása;

b) tioplasztokra (TM); és

c) műanyaggal ojtott vagy kevert módosított természetes gumira, depolimerizált természetes gumira, a telítetlen, szintetikus anyagra és telített, szintetikus, magas polimerizációs fokú polimerek keverékére, feltéve, hogy valamennyi fent említett termék a vulkanizálás, a nyújtás és a visszahúzódás tekintetében az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelel.

5. A) Nem tartozik a 4001 és 4002 vtsz. alá az olyan gumi vagy gumikeverék, amelyhez a koaguláció előtt vagy után az alábbi anyagokat adták: 1) vulkanizálószereket, gyorsítókat, késleltetőket vagy aktiváló szereket (kivéve azokat, amelyeket az elővulkanizált gumilatex előállítása céljából adagolnak); 2) pigmenteket vagy más színezőanyagot, a kizárólag azonosítás céljából hozzáadottak kivételével; 3) lágyító- vagy szaporítóanyagot (kivéve az ásványolajat az olajjal szaporított gumi esetében), töltőanyagot, erősítőanyagot, szerves oldószert vagy bármely más anyagot, kivéve a B) pont alatt megengedetteket. B) Az alábbi anyagok jelenléte bármely gumiban vagy gumikeverékben nem befolyásolja a 4001 vagy 4002 vtsz. alá történő besorolást, feltéve, hogy az ilyen gumi vagy gumikeverék nyersanyagként megtartja lényeges jellemzőit: 1) emulgáló- vagy tapadásgátló szer; 2) emulgálószer kis mennyiségű bomlástermékei; 3) a következő anyagokból egy nagyon kis mennyiség: hőérzékeny vegyszerek (általában hőérzékeny gumilatex előállításához), kationos felületaktív anyagok (általában elektropozitív gumilatex előállításához), antioxidánsok, koaguláló szerek, morzsalékosító szerek, fagyásgátló szerek, peptizáló-, öregedésgátló-, stabilizáló-, viszkozitást biztosító szerek vagy hasonló speciális adalékanyagok.

6. A 4004 vtsz. alkalmazásában a "hulladék, törmelék és forgács"kifejezések a gumi előállításánál vagy -feldolgozásánál keletkező gumihulladékra, gumiforgácsra, és -törmelékre, valamint szakadás, elhasználódás vagy más ok miatt eredeti felhasználási céljának megfelelően már nem használható gumiárukra vonatkoznak.

7. A teljesen vulkanizált gumiból készült szálat, amely keresztmetszetének bármelyik átmérője az 5 mm-t meghaladja, a 4008 vtsz. alá tartozó szalagként, rúdként vagy idomként kell besorolni.

8. A 4010 vtsz. alá tartozik a gumival impregnált, bevont, beborított vagy laminált szövetből vagy gumival impregnált, bevont vagy beborított textilfonalból vagy zsinegből készült szállítószalag vagy meghajtószíj vagy heveder.

9. A 4001, 4002, 4003, 4005 és a 4008 vtsz.-ok alkalmazásában a "lap", "lemez"és "szalag"kifejezés csak azokra a lapokra, lemezekre és szalagokra és szabályos mértani alakzatú tömbökre vonatkozik, amelyek lehetnek nyomtatva vagy felületileg másképpen megmunkálva is, felvágatlanul vagy egyszerűen téglalap (beleértve a négyzet) alakú darabokra vágva, még abban az esetben is, ha a felvágás következtében készárukká válnak, de nincsenek másként alakra vágva vagy tovább megmunkálva.

A 4008 vtsz. alkalmazásában a "rúd"és "profil"kifejezés csak azokra az árukra vonatkozik, amelyek lehetnek bizonyos hosszúságúra elvágottak vagy felületileg megmunkáltak is, de másképpen nincsenek megmunkálva.

Kiegészítő megjegyzés

1. Ha a szőtt, kötött vagy hurkolt kelme, nemez vagy nem szőtt textília csupán megerősítési célra szolgál, a habgumival impregnált, bevont vagy beborított kesztyű, ujjatlan vagy egyujjas kesztyű a 40. árucsoportba tartozik, még akkor is, ha (Az 56. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. c) és az 59. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjának utolsó bekezdése)

- habgumival impregnált, bevont vagy beborított szőtt, kötött vagy hurkolt kelméből (az 5906 vtsz. alá tartozó kivételével), nemezből vagy nem szőtt textíliából, vagy

- nem impregnált, nem bevont vagy nem beborított szőtt, kötött vagy hurkolt kelméből, nemezből vagy nem szőtt textíliából készítették, és ezt követően impregnálták, bevonták vagy beborították habgumival.

KN-kódÁrumegnevezésSzerződéses vámtétel (%)Kieg. mértékegység
(1)(2)(3)(4)
4001Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és hasonló természetes gumi alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4001 10 00– Természetes gumilatex, elővulkanizálva ismentes
– Természetes gumi más formában
4001 21 00– – Füstölt lemezmentes
4001 22 00– – Műszakilag szabványosított természetes gumi (TSNR)mentes
4001 29 00– – Másmentes
4001 30 00– Balata, guttapercha, guayule, csikle és hasonló természetes gumimentes
4002Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban; a 4001 vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely termékkel, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
– Butadién-sztirol gumi (SBR); karboxilezett butadién-sztirol gumi (XSBR)
4002 11 00– – Latexmentes
4002 19– – Más
4002 19 10– – – Emulziós polimerizációval (E-SBR) előállított butadién-sztirol gumi, szemcsékbenmentes
4002 19 20– – – Oldószeres polimerizációval előállított sztirol-butadién-sztirol blokk-kopolimerek (SBS, termoplasztikus elasztomerek), granulátum, morzsalék vagy por alakbanmentes
4002 19 30– – – Oldószeres polimerizációval (S-SBR) előállított butadién-sztirol gumi, szemcsékbenmentes
4002 19 90– – – Másmentes
4002 20 00– Butadién gumi (BR)mentes
– Izobutén-izoprén (butil) gumi (IIR); halo-izobutén-izoprén gumi (CIIR vagy BIIR)
4002 31 00– – Izobutén-izoprén (butil) gumi (IIR)mentes
4002 39 00– – Másmentes
– Kloroprén (klórbutadién) gumi (CR)
4002 41 00– – Latexmentes
4002 49 00– – Másmentes
– Akrilnitril-butadién gumi (NBR)
4002 51 00– – Latexmentes
4002 59 00– – Másmentes
4002 60 00– Izoprén gumi (IR)mentes
4002 70 00– Nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi (EPDM)mentes
4002 80 00– A 4001 és az e vtsz. alá tartozó bármely termék keverékementes
– Más
4002 91 00– – Latexmentes
4002 99– – Más