32021R2117[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2117 rendelete (2021. december 2.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2117 RENDELETE

(2021. december 2.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 118. cikkének első bekezdésére és 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

tekintettel a Számvevőszék véleményére (3),

rendes jogalkotási eljárás keretében (4),

mivel:

(1) "Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője" című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény meghatározza a 2020 utáni közös agrárpolitika (KAP) kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E célkitűzések között szerepel a KAP eredményorientáltabbá tétele, a korszerűsítés és a fenntarthatóság - beleértve a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki területek gazdasági, társadalmi, környezeti és éghajlati fenntarthatóságát - ösztönzése, valamint a kedvezményezettek számára az uniós jogszabályokkal kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésének segítése.

(2) Mivel a KAP-nak konkrétabb válaszokat kell adnia a nemzetközi, uniós, nemzeti, regionális, helyi szinten és a gazdaságok szintjén felmerülő kihívásokra és lehetőségekre, észszerűsíteni kell a KAP irányítását, és javítani kell az uniós célkitűzések megvalósítása terén felmutatott eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell az adminisztratív terheket. A KAP-nak teljesítményalapúnak kell lennie. Ezért az Uniónak meg kell határoznia az alapvető szakpolitikai paramétereket, így például a KAP célkitűzéseit és alapkövetelményeit, míg a tagállamoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a tekintetben, hogy miként teljesítik a célkitűzéseket és érik el a célokat. A fokozott szubszidiaritás lehetővé teszi a helyi feltételek és szükségletek, valamint a mezőgazdasági tevékenység azon sajátos természetének jobb figyelembevételét, amely a mezőgazdaság társadalmi szerkezetéből és a különböző mezőgazdasági régiók közötti szerkezeti és természeti egyenlőtlenségekből fakad, úgy alakítva a támogatásokat, hogy azok maximalizálják az uniós célkitűzések eléréséhez való hozzájárulást.

(3) Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok alkalmazandók. Az említett szabályokat az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) állapítja meg, és meghatározza különösen a költségvetés elkészítésére és - vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak, közvetett végrehajtás útján történő - végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá rendelkezik a pénzügyi szereplők felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszert is magukban foglalnak.

(4) A KAP koherenciájának biztosítása érdekében a jövőbeli KAP valamennyi beavatkozásának egy stratégiai tervbe kell illeszkednie, amely magában foglalna olyan beavatkozástípusokat bizonyos ágazatokban, amelyeket az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) írt elő.

(5) Az 1308/2013/EU rendelet II. melléklete meghatároz bizonyos, az említett rendelet hatálya alá tartozó ágazatokra vonatkozó fogalommeghatározásokat. Az említett melléklet II. részének B. szakaszában foglalt, cukorágazatra vonatkozó fogalommeghatározásokat törölni kell, mivel azok a továbbiakban nem alkalmazandók. Az ugyanazon mellékletben említett egyéb ágazatokra vonatkozó fogalommeghatározásoknak az új tudományos ismeretek és a piaci fejlemények fényében történő naprakésszé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e fogalommeghatározások módosítása tekintetében, arra azonban nem, hogy új fogalommeghatározásokat vezessen be. Következésképpen törölni kell az inulinszirup fogalommeghatározásának módosítása céljából a Bizottság részére az említett melléklet II. része A. szakaszának 4. pontjában adott egyedi felhatalmazást. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (7) megfelelően kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(6) Az 1308/2013/EU rendelet I. részét egyszerűsíteni kell. Törölni kell azon fogalommeghatározásokat, valamint a Bizottságot végrehajtási jogi aktusok elfogadására felhatalmazó rendelkezéseket, amelyek feleslegessé és tárgytalanná váltak.

(7) A szerzett tapasztalatok fényében meg kell hosszabbítani bizonyos állami intervenciós időszakokat. Amennyiben az állami intervenció megnyitása automatikus, az állami intervenciós időszakot egy hónappal kell meghosszabbítani. Amennyiben az állami intervenció megnyitása a piaci fejleményektől függ, az állami intervenciós időszaknak a teljes évnek kell lennie.

(8) A fokozott átláthatóság céljából és az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásaival összefüggésben helyénvaló gondoskodni az állami intervenció keretében felvásárolt termékek felvásárlására és értékesítésére vonatkozó releváns mennyiségi és árinformációk közzétételéről.

(9) Az olívaolaj magántárolására irányuló támogatás nyújtása hatékony eszköznek bizonyult a piac stabilizálására. A szerzett tapasztalatok fényében, valamint annak érdekében, hogy méltányos életszínvonalat biztosítsanak és stabilizálják a piacot az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazatban, helyénvaló kibővíteni a magántárolási támogatásra jogosult termékek jegyzékét, hogy az kiterjedjen az étkezési olajbogyókra is.

(10) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból történő kilépése nyomán naprakésszé kell tenni az oktatási intézményekben a gyümölcs- és zöldségfélékkel, valamint tejjel és tejtermékekkel történő ellátáshoz nyújtott uniós támogatásnak az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkében meghatározott felső határait. A jogbiztonság érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a csökkentett határértékeket visszamenőleges hatállyal, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(11) Az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címe II. fejezetének 2-6. szakaszában meghatározott támogatási programokra vonatkozó rendelkezéseket törölni kell, mivel az érintett ágazatokban valamennyi beavatkozástípust az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) határoz meg.

(12) A borágazatra vonatkozó uniós szakpolitika - a meglévő engedélyezési rendszerével, amely 2016 óta lehetővé tette a szőlőtelepítések rendes növekedését - hozzájárult az uniós borágazat versenyképességének növeléséhez és a magas színvonalú termelés ösztönzéséhez. Míg a borágazat egyensúlyt ért el az előállított mennyiség, a minőség, a fogyasztói kereslet és a világpiaci export között, ez az egyensúly még nem kellően régóta áll fenn, illetve még nem elég stabil, különösen amikor a borágazat súlyos piaci zavarokkal szembesül. Emellett a fogyasztói szokásokban és az életstílusban bekövetkező változások miatt a borfogyasztás folyamatos csökkentésének irányába mutató tendencia figyelhető meg az Unióban. Ennek következtében az új szőlőtelepítések liberalizációja hosszú távon azzal a kockázattal jár, hogy az ágazat termelési kapacitása, a termelők tisztességes életszínvonala és az észszerű fogyasztói árak között mindeddig elért egyensúlyt veszély fenyegeti. Ez azzal a kockázattal jár, hogy veszélybe kerülnek az uniós jogszabályok és szakpolitikák révén az elmúlt évtizedekben elért pozitív fejlemények.

(13) A szőlőtelepítésekre vonatkozó, meglévő engedélyezési rendszer nélkülözhetetlennek tekinthető a borok sokszínűségének biztosításához és az uniós borágazat sajátosságainak való megfeleléshez is. Az uniós borágazat sajátos jellemzőkkel bír, beleértve a szőlőültetvények hosszú életciklusát, tekintve, hogy a termelésre csak több évvel a telepítést követően kerül sor, ezután azonban évtizedeken át folytatódik, továbbá tekintve a jelentős ingadozások lehetőségét a termelésben egyik szüretről a következőig. Számos bortermelő harmadik országtól eltérően az uniós borágazatot a kis, családi gazdaságok nagyon magas száma is jellemzi, ami a borok széles választékát eredményezi. A projektjeik gazdasági életképességének garantálása és az uniós borágazat világpiaci versenyképességének javítása érdekében az ágazatbeli gazdasági szereplőknek és a termelőknek hosszú távú kiszámíthatóságra van szükségük, tekintve a szőlőültetvény telepítéséhez szükséges jelentős beruházást.

(14) Az uniós borágazatban mostanáig elért eredmények megőrzése, valamint annak érdekében, hogy a szőlőtelepítéseknek 2030 után is folytatódó rendes növekedése révén hosszú távú mennyiségi és minőségi egyensúlyt érjenek el az ágazatban, a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszert 2045-ig - azaz a 2016 óta érvényben lévő eredeti időszakkal megegyező időszakra - meg kell hosszabbítani, el kell azonban végezni két félidős felülvizsgálatot - 2028-ban és 2040-ben - a rendszer értékelése, és szükség esetén annak érdekében, hogy az említett félidős felülvizsgálatok eredményei alapján javaslatokat terjesszenek elő a borágazat versenyképességének javítására.

(15) Pozitív környezeti hatást gyakorolna, ha a termelők számára engedélyeznék a szőlőültetvények újratelepítésének elhalasztását, azáltal, hogy ez javítaná a talaj egészségügyi feltételeit a kevesebb vegyianyag-bevitel révén. Ezért a szőlészetben a jobb talajgazdálkodáshoz való hozzájárulás érdekében helyénvaló engedélyezni az újratelepítési engedélyek érvényességének háromról hat évre történő meghosszabbítását, amennyiben az újratelepítés ugyanazon a parcellán történik.

(16) A Covid19-világjárvány által az uniós borágazatban okozott válság miatt az (EU) 2020/2220 európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) az új telepítésekre vagy az újratelepítésekre vonatkozó olyan telepítési engedélyek érvényességének 2021. december 31-ig történő meghosszabbításáról rendelkezett, amelyeknek 2020-ban kellett lejárniuk. A Covid19-világjárvány okozta válság elhúzódó hatásai miatt az új telepítésekre és az újratelepítésekre vonatkozó, olyan telepítési engedélyekkel rendelkező termelők, amelyeknek 2020-ban vagy 2021-ben kellett lejárniuk, továbbra is nagyban akadályoztatva vannak abban, hogy felhasználják az említett engedélyeket azok érvényességének utolsó évében. Az említett engedélyek elvesztésének elkerülése, és annak érdekében, hogy csökkentsék azon feltételek romlásának kockázatát, amelyek mellett a telepítést el kellene végezni, helyénvaló lehetővé tenni az új telepítésekre vagy az újratelepítésekre vonatkozó, 2020-ban lejáró telepítési engedélyek érvényességének további meghosszabbítását, és a 2021-ben lejáró telepítési engedélyek meghosszabbítását. Ezért az új telepítésekre és az újratelepítésre vonatkozó valamennyi olyan telepítési engedélyt, amelynek 2020-ban vagy 2021-ben kellett lejárnia, 2022. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(17) Mindemellett, figyelembe véve a piaci kilátásokban bekövetkező változásokat, lehetővé kell tenni, hogy a 2020-ban és 2021-ben lejáró telepítési engedélyekkel rendelkezők ne használják fel engedélyeiket, anélkül, hogy közigazgatási szankcióknak volnának kitéve. Ezenfelül, bárminemű megkülönböztetés elkerülése érdekében, azon termelők számára, akik - anélkül, hogy tudtak volna az engedélyeik érvényessége egy második évre történő meghosszabbításának lehetőségéről - az (EU) 2020/2220 rendelettel összhangban 2021. február 28-ig úgy nyilatkoztak az illetékes hatóságnak, hogy nem szándékozzák felhasználni az engedélyüket, lehetővé kell tenni, hogy az illetékes hatósághoz intézett írásbeli közlés útján 2022. február 28-ig visszavonják nyilatkozataikat, és 2022. december 31-ig használják fel az engedélyüket.

(18) A Covid19-világjárvány miatti piaci zavarok és az általa az említett engedélyek használata tekintetében okozott gazdasági bizonytalanság okán az 1308/2013/EU rendeletnek az új telepítésekre vagy az újratelepítésre vonatkozó, 2020-ban és 2021-ben lejáró telepítési engedélyekről szóló rendelkezései visszamenőleges hatállyal, 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

(19) Tekintettel arra, hogy a 2014-2017 közötti években több tagállamban is csökkent a szőlővel betelepített tényleges terület, valamint tekintettel az emiatt bekövetkező potenciális termeléskiesésre, az új telepítési engedélyek számára biztosítandó, az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (1) bekezdésében említett terület megállapításakor lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy válasszanak a jelenlegi számítási alap és a területükön 2015. július 31-én szőlővel ténylegesen betelepített terület bizonyos százaléka között, mely utóbbit növelni kell az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (10) szerinti azon telepítési jogoknak megfelelő területtel, amelyek az érintett tagállamban 2016. január 1-jén engedélyekké történő átváltásra rendelkezésre álltak.

(20) Egyértelművé kell tenni, hogy azon tagállamok, amelyek az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok termelésére jogosult konkrét területek vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok termelésére jogosult területek esetében regionális szinten korlátozzák az engedélyek kibocsátását, előírhatják, hogy az ilyen engedélyeket az említett régiókban kell felhasználni.

(21) Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok a szőlőtelepítési engedélyek kiadása céljából objektív és megkülönböztetésmentes jogosultsági és elsőbbségi kritériumokat alkalmazhatnak nemzeti és regionális szinten. Emellett a tagállamok tapasztalata azt mutatja, hogy szükséges felülvizsgálni néhány elsőbbségi kritériumot annak érdekében, hogy előnyben lehessen részesíteni azon szőlőültetvényeket, amelyek hozzájárulnak a szőlőfajták genetikai erőforrásainak megőrzéséhez, valamint azon mezőgazdasági üzemeket, amelyek fokozott költséghatékonysága, versenyképessége vagy piaci jelenléte bizonyított.

(22) Annak biztosítása érdekében, hogy ne részesítsenek előnyben olyan természetes vagy jogi személyt, akinek, illetve amelynek vonatkozásában megállapítást nyert, hogy mesterségesen teremtették meg az ilyen előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeket, helyénvaló tisztázni azt, hogy a tagállamok számára lehetővé kell tenni intézkedések elfogadását az új telepítésekre vonatkozó védelmi mechanizmusra vonatkozó szabályok, valamint az új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadásához szükséges jogosultsági és elsőbbségi kritériumok kijátszásának megakadályozása céljából.

(23) A telepítési jogok engedélyekre történő átváltására irányuló kérelmek benyújtásának végső határideje 2022. december 31-én lejár. Néhány esetben bizonyos körülmények - így például a Covid19-világjárvány okozta gazdasági válság - olyan hatással járhattak, hogy korlátozták a telepítési jogok telepítési engedélyekre történő átváltását. Az említett okból és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok megőrizzék az ilyen telepítési jogoknak megfelelő termelési kapacitást, helyénvaló, hogy 2023. január 1-jétől azon telepítési jogok, amelyek 2022. december 31-én jogosultak voltak telepítési engedélyekre történő átváltásra, amelyeket azonban még nem váltottak át telepítési engedélyekre, továbbra is a tagállamok rendelkezésére álljanak, amelyek azokat legkésőbb 2025. december 31-ig új szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyekként megadhatják, anélkül, hogy az említett engedélyeket beszámítanák az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkében megállapított korlátozások alkalmazása során.

(24) Néhány tagállamban vannak olyan hagyományos, bortermelés céljára nem engedélyezett szőlőfajtákkal betelepített szőlőültetvények, amelyek termelését, beleértve a bortól eltérő erjesztett szőlőitalok előállítása céljából történő termelést is, nem a borpiac számára szánják. Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az ilyen szőlőültetvényekre nem vonatkoznak a kivágási kötelezettségek, és hogy a szőlőtelepítésre vonatkozó engedélyek e rendeletben meghatározott rendszere nem alkalmazandó az ilyen szőlőfajtáknak a bortermeléstől eltérő célokra történő telepítésére és újratelepítésére.

(25) Az 1308/2013/EU rendelet 90. cikke megállapítja, hogy az EUMSZ-szel összhangban kötött nemzetközi megállapodásokban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az Unióba behozott termékekre az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre, a címkézésre, a borágazat bizonyos termékeire vonatkozó meghatározásokra, megjelölésekre és kereskedelmi megnevezésekre, továbbá az Unió által engedélyezett borászati gyakorlatokra vonatkozó uniós szabályokat kell alkalmazni. Ezért a következetesség érdekében helyénvaló arról rendelkezni, hogy az említett termékek behozatalára vonatkozó megfelelőségi igazolásokra és analitikai bizonylatokra vonatkozó szabályokat is az EUMSZ-szel összhangban megkötött nemzetközi megállapodások fényében kell alkalmazni.

(26) A KAP-reform keretében a címkézési szabályoknak meg nem felelő termékek forgalomból való kivonására vonatkozó rendelkezéseket be kell építeni az 1308/2013/EU rendeletbe. A termékellenőrzésekre irányuló növekvő fogyasztói elvárásra tekintettel, a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy azon termékek, amelyek címkézése nem felel meg az említett rendeletnek, ne kerüljenek forgalomba, vagy ha az ilyen termékek már forgalomba kerültek, vonják ki őket a forgalomból. A forgalomból való kivonás magában foglalja a termékek címkézése kijavításának lehetőségét is anélkül, hogy véglegesen eltávolítanák azokat a forgalomból.

(27) Tekintettel arra, hogy az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) hatályon kívül helyezi az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (12), a forgalmazási szabályokkal, az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és a hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos ellenőrzésekre és szankciókra vonatkozó rendelkezéseket be kell építeni az 1308/2013/EU rendeletbe.

(28) A termelők számára annak lehetővé tétele érdekében, hogy a változó éghajlati feltételekhez jobban alkalmazkodó és a betegségekkel szemben ellenállóbb szőlőfajtákat használjanak, rendelkezni kell arról, hogy mind a Vitis vinifera-hoz tartozó szőlőfajtákból, mind a Vitis vinifera és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből létrejött szőlőfajtákból előállított termékek esetében megengedett legyen az eredetmegjelölések használata.

(29) Az "eredetmegjelölésnek" és a "földrajzi jelzésnek" az 1308/2013/EU rendeletben szereplő fogalommeghatározását össze kell hangolni a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló - a 94/800/EK tanácsi határozattal (13) jóváhagyott - megállapodásban (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) szereplő fogalommeghatározással, különösen a TRIPS-megállapodás 22. cikkének (1) bekezdésével, amennyiben a földrajzi jelzések a terméket egy meghatározott területről, régióból vagy országból származóként azonosítják. Az egyértelműség érdekében helyénvaló kifejezetten megállapítani, hogy az eredetmegjelölés felülvizsgált fogalommeghatározásába beletartoznak a hagyományosan használt elnevezések is. Ennek eredményeképpen az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott, azon követelmények listája, amelyek teljesülése esetén egy hagyományosan használt elnevezés borágazati eredetmegjelölésnek minősül, tárgytalanná válik, és azt törölni kell. A következetesség érdekében egy ilyen egyértelművé tételt be kell vezetni a borágazati "földrajzi jelzésnek" az 1308/2013/EU rendeletben foglalt fogalommeghatározása, valamint az élelmiszeripari ágazati "eredetmegjelölésnek" és "földrajzi jelzésnek" az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (14) foglalt fogalommeghatározása esetében is.

(30) A földrajzi környezet, annak természeti és emberi tényezőivel együtt, olyan alapvetően fontos elem, amely hatással van az 1308/2013/EU rendelet és az 1151/2012/EU rendelet szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel vagy földrajzi jelzésekkel ellátott, szőlőből készült termékek, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségére és jellemzőire. Így különösen, ami a csak kis mértékben feldolgozott vagy egyáltalán nem feldolgozott friss termékeket illeti, a természeti tényezők döntő szerepet játszhatnak az érintett termék minőségének és jellemzőinek meghatározásában, míg az emberi tényezők hozzájárulása a termék minőségéhez és jellemzőihez kevésbé konkrét is lehet. Ezért azon emberi tényezőket, amelyeket figyelembe kell venni az oltalom alatt álló eredetmegjelölést illetően egy termék minősége vagy jellemzői és az adott földrajzi környezet közötti kapcsolat ismertetésekor - amit az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke és az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke értelmében bele kell foglalni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések termékleírásába -, nem lehet olyan konkrét termelési vagy feldolgozási módszerekre korlátozni, amelyek valamely konkrét minőséggel ruházzák fel az érintett terméket, hanem olyan tényezők is közéjük tartozhatnak, mint például a talaj- és tájgazdálkodás, a termesztési gyakorlatok és bármely más olyan emberi tevékenység, amely hozzájárul azon alapvető természeti tényezők fenntartásához, amelyek döntően meghatározzák a földrajzi környezetet, valamint az érintett termék minőségét és jellemzőit.

(31) Az 1308/2013/EU rendelet 96. cikkében és az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkében említett előzetes nemzeti eljárás keretében benyújtott oltalom iránti kérelmekre és a kifogásolásra vonatkozó koherens döntéshozatal biztosítása érdekében a Bizottságot kellő időben és rendszeresen tájékoztatni kell, amikor a nemzeti bíróságok vagy más szervek előtt eljárásokat indítanak valamely, a tagállam által a Bizottságnak továbbított, az 1308/2013/EU rendelet 96. cikkének (5) bekezdésében és az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (4) bekezdésében említettek szerinti oltalom iránti kérelem vonatkozásában. Ugyanezen okból, amennyiben egy tagállam egy olyan, az oltalom iránti kérelem alapjául szolgáló nemzeti döntésről tájékoztatja a Bizottságot, amelyet egy nemzeti bírósági eljárás végén valószínűleg érvénytelennek nyilvánítanak, a Bizottságot fel kell menteni azon kötelezettség alól, hogy az oltalom iránti kérelem tekintetében elvégezze az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkében és az 1151/2012/EU rendelet 50. cikkében meghatározott vizsgálati eljárást az előírt határidőn belül, valamint azon kötelezettség alól, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a késedelem okairól. A kérelmezőnek a rosszhiszemű keresetektől való megvédése érdekében, és a kérelmező azon alapvető jogának megőrzése érdekében, hogy a földrajzi jelzés oltalmát észszerű határidőn belül biztosítsa, a mentességet azon esetekre kell korlátozni, amelyekben az oltalom iránti kérelmet nemzeti szinten egy azonnal alkalmazandó, de nem jogerős bírósági határozattal érvénytelenítették, vagy amelyekben a tagállamok úgy ítélik meg, hogy a kérelem érvényességének megtámadására irányuló kereset megalapozott indokokon alapul.

(32) A földrajzi jelzések bejegyzését egyszerűbbé és gyorsabbá kell tenni azáltal, hogy szét kell választani a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályoknak való megfelelés értékelését a termékleírásoknak a forgalmazási előírásokban és a címkézési szabályokban megállapított követelményeknek való megfelelésének értékelésétől.

(33) A tagállamok illetékes hatóságai által végzett értékelés lényeges lépés a bejegyzési eljárásban. A tagállamok ismeretekkel és szakértelemmel rendelkeznek, valamint hozzáférnek adatokhoz, ami a legalkalmasabbá teszi őket annak ellenőrzésére, hogy a kérelemben szolgáltatott információk helytállóak-e, és megfelelnek-e a valóságnak. Ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az említett értékelés eredménye, amelyet a termékleírás releváns elemeit összefoglaló egységes dokumentumban hitelt érdemlően rögzíteni kell, megbízható és pontos legyen. A szubszidiaritás elvére tekintettel, a Bizottságnak ezt követően is meg kell vizsgálnia a kérelmeket, hogy biztosítsa, nem állnak fenn nyilvánvaló hibák, különösen annak biztosítása érdekében, hogy azok tartalmazzák a szükséges információkat, hogy azok egyértelmű érdemi hibáktól mentesek, hogy a kifejtett indokolás alátámasztja a kérelmet, továbbá, hogy az uniós jog, valamint a kérelem szerinti tagállamon kívüli és az Unión kívüli felek érdekei figyelembevételre kerülnek.

(34) A borágazatban azon időszakot, amely alatt kifogást lehet emelni, három hónapra kell meghosszabbítani annak biztosítására, hogy valamennyi érdekelt félnek elegendő ideje legyen az oltalom iránti kérelem elemzésére, és lehetősége legyen kifogásolási nyilatkozat benyújtására. Annak biztosítására, hogy ugyanazon kifogásolási eljárást alkalmazzák az 1308/2013/EU és az 1151/2012/EU rendelet alapján, és annak lehetővé tételére, hogy a tagállamok összehangolt és hatékony módon továbbíthassák a Bizottságnak a területükön állandó lakóhellyel rendelkező, illetve ott letelepedett természetes, illetve jogi személyektől érkező kifogásokat, a természetes, illetve jogi személyektől érkező kifogásokat a lakóhelyük, illetve a letelepedési helyük szerinti tagállam hatóságain keresztül kell benyújtani. A kifogásolási eljárás egyszerűsítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az érintett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának megadásáról rendelkező végrehajtási jogi aktusban elutasítsa az elfogadhatatlan kifogásolási nyilatkozatokat.

(35) Az eljárási hatékonyság növelése, valamint az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések oltalmának megadására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a borágazatban ilyen oltalomnak a vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazása nélkül történő megadásáról rendelkező végrehajtási jogi aktusokat fogadhasson el olyan körülmények között, amikor az oltalom iránti kérelemmel kapcsolatban nem nyújtottak be elfogadható kifogásolási nyilatkozatot. Azon esetekre vonatkozóan, amikor elfogadható kifogásolási nyilatkozatot nyújtottak be, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni olyan végrehajtási jogi aktusoknak a vizsgálóbizottsági eljárással összhangban történő elfogadása céljából, amelyek az oltalom megadásáról vagy az oltalom iránti kérelem elutasításáról rendelkeznek.

(36) A szőlőből készült termékek védjegyei és földrajzi jelzései közötti kapcsolatot egyértelművé kell tenni az elutasításra, az érvénytelenítésre és a párhuzamos használatra vonatkozó kritériumok tekintetében. Az ilyen egyértelművé tétel nem érintheti a földrajzi jelzések jogosultjai által nemzeti szinten szerzett jogokat, sem a szőlőből készült termékekre vonatkozó uniós oltalmi rendszer létrehozását megelőző időszakra a tagállamok által kötött nemzetközi megállapodások alapján fennálló jogokat.

(37) A nemzeti eljárásokra, a kifogásolási eljárásra, a módosítások uniós módosításokként és szabványmódosításokként történő besorolására - beleértve az ilyen módosítások elfogadására vonatkozó fő szabályokat is -, valamint a jelenleg az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (15) megállapított ideiglenes címkézésre és kiszerelésre vonatkozó szabályok fontos elemét képezik a borágazatban alkalmazott eredetmegjelölések és földrajzi jelzések oltalmára vonatkozó rendszernek. Az 1151/2012/EU rendelettel és az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (16) való összhang és az alkalmazás megkönnyítése érdekében az említett rendelkezéseket be kell építeni az 1308/2013/EU rendeletbe.

(38) A földrajzi árujelzők oltalmát illetően fontos kellően figyelembe venni a 94/800/EK határozattal jóváhagyott Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményt, beleértve annak az árutovábbítás szabadságáról szóló V. cikkét is. Az említett jogi kereten belül a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítése és a hamisítás elleni eredményesebb küzdelem érdekében az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések oltalmát alkalmazni kell azon áruk tekintetében is, amelyek az Unió vámterületére szabad forgalomba való bocsátás nélkül lépnek be, és amelyeket olyan különleges vámeljárásoknak vetnek alá, mint az árutovábbítási, a tárolási, a speciális felhasználási vagy a feldolgozási eljárás. Ezért az 1308/2013/EU rendelet 103. cikkének (2) bekezdése és az 1151/2012/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése által biztosított oltalmat ki kell terjeszteni az Unió vámterületén áthaladó árukra is, továbbá az 1308/2013/EU rendelet 103. cikkének (2) bekezdése és az 1151/2012/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és 24. cikke által az eredetmegjelölésekre, a földrajzi jelzésekre és a hagyományos különleges termékekre vonatkozóan biztosított oltalmat ki kell terjeszteni az interneten vagy az elektronikus kereskedelem más eszközei útján értékesített árukra is. Emellett a borágazatban alkalmazott eredetmegjelöléseket és földrajzi jelzéseket védeni kell minden közvetlen vagy közvetett kereskedelmi felhasználással szemben is, amikor azok összetevőként használt termékekre utalnak. A borágazatban alkalmazott eredetmegjelöléseket és földrajzi jelzéseket, valamint a hagyományos különleges termékeket védeni kell a visszaélésszerű használattal, utánzással vagy az elnevezésre való utalással szemben is, amikor azokat összetevőként használt termékekre való utalásként használják.

(39) Lehetővé kell tenni valamely eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának törlését, amennyiben az már nincs használatban, vagy amennyiben az 1308/2013/EU rendelet 95. cikkében említett kérelmező többé nem kívánja fenntartani az említett oltalmat.

(40) Az olyan innovatív, szőlőből készült termékek iránti egyre növekvő fogyasztói keresletre tekintettel, amelyek annál alacsonyabb tényleges alkoholtartalommal rendelkeznek, mint az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében a szőlőből készült termékekre vonatkozóan meghatározott minimális tényleges alkoholtartalom, lehetővé kell tenni az ilyen innovatív, szőlőből készült termékek előállítását az Unión belül is. E célból szükséges megállapítani azon feltételeket, amelyek mellett egyes szőlőből készült termékek alkoholmentessé vagy részlegesen alkoholmentessé tehetők, továbbá meghatározni az engedélyezett alkoholmentesítési eljárásokat. Az említett feltételeknek figyelembe kell venniük a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) határozatait, az OIV-ECO 432-2012. sz. határozatot a bor alkoholmentesítésével előállított italokról, az OIV-ECO 433-2012. sz. határozatot a bor részleges alkoholmentesítésével előállított italokról, az OIV-ECO 523-2016. sz. határozatot az alkoholmentesítés útján módosított alkoholtartalmú borokról és az OIV-OENO 394A-2012. sz. határozatot a borok alkoholmentesítéséről.

(41) Az említett innovatív, szőlőből készült termékeket soha nem forgalmazták borként az Unióban. Az említett okból további kutatásra és kísérletekre volna szükség az említett termékek minőségének javítása és különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alkoholtartalom teljes eltávolítása lehetővé tegye a földrajzi jelzéssel vagy eredetmegjelöléssel védett minőségi borok megkülönböztető jellemzőinek megőrzését. Ezért, ugyan a földrajzi jelzéssel vagy eredetmegjelöléssel nem ellátott borok esetében mind a részleges, mind a teljes alkoholmentesítést engedélyezni kell, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel vagy oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok esetében csak részleges alkoholmentesítést kell engedélyezni. Emellett a földrajzi jelzéssel vagy eredetmegjelöléssel ellátott borok esetében mind azok termelői, mind azok fogyasztói számára az egyértelműség és az átláthatóság biztosítása érdekében helyénvaló előírni, hogy amennyiben a földrajzi jelzéssel vagy eredetmegjelöléssel ellátott borokat részlegesen alkoholmentesíteni lehet, a termékleírásuknak tartalmaznia kell a részlegesen alkoholmentesített bor leírását, valamint adott esetben a részlegesen alkoholmentesített bor vagy borok készítéséhez használt konkrét borászati eljárásokat és a készítésükre vonatkozó releváns korlátozásokat.

(42) A fogyasztók magasabb szintű tájékoztatása érdekében az 1308/2013/EU rendelet 119. cikke alapján kötelezően feltüntetendő adatoknak tartalmazniuk kell a tápértékjelölést és az összetevők felsorolását. A gyártóknak azonban rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy a tápértékjelölés tartalmát a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén csak az energiaértékre korlátozzák, és a teljes tápértékjelölést és az összetevők felsorolását elektronikus úton tegyék elérhetővé, feltéve, hogy elkerülik a felhasználói adatok gyűjtését vagy nyomon követését, és marketing célú információkat nem szolgáltatnak. Az az opció azonban, hogy nem biztosítanak teljes tápértékjelölést a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén, nem érintheti azon meglévő követelményt, hogy a címke fel kell, hogy sorolja az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokat. Az 1308/2013/EU rendelet 122. cikkében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 1308/2013/EU rendelet kiegészítése tekintetében az összetevők feltüntetésére és megnevezésére vonatkozó szabályok megállapítása révén. Lehetővé kell tenni, hogy folytatódjon a meglévő borkészletek forgalmazása az új címkézési követelmények alkalmazásának kezdőnapjait követően is, az említett készletek kimerüléséig. A gazdasági szereplők számára elegendő időt kell biztosítani, hogy igazodjanak az új címkézési követelményekhez, mielőtt azok alkalmazandóvá válnak.

(43) Az 1308/2013/EU rendelet 119. cikkét módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak az alkoholmentesített borászati termékek természetéről, valamint hogy a borágazati termékek címkézésére és kiszerelésére irányadó szabályok a szőlőből készült alkoholmentesített vagy részlegesen alkoholmentesített termékekre is alkalmazandók legyenek. Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) értelmében a 10 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó italok esetében előírt minőségmegőrzési időre vonatkozó információk jelenlegi szintjének fenntartása érdekében azonban helyénvaló előírni, hogy a 10 térfogatszázaléknál alacsonyabb tényleges alkoholtartalmú, alkoholmentesítési eljáráson átesett termékek esetében kötelező adatként fel kell tüntetni a minőségmegőrzési idő megjelölését.

(44) Emellett az 1308/2013/EU rendelet I. mellékletének XII. része, amely felsorolja a borágazathoz tartozó termékeket, jelenleg kiterjed a 0,5 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú, részben alkoholmentesített borokra. Annak biztosítása érdekében, hogy a borágazathoz tartozzon valamennyi alkoholmentesített bor, beleértve a legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú borokat is, helyénvaló az 1308/2013/EU rendelet I. mellékletének XII. részét egy új bejegyzés hozzáadásával módosítani.

(45) A záróelemek borágazatban való használati feltételeire vonatkozó szabályokat illetően, amelyek célja annak biztosítása, hogy a fogyasztók védve legyenek az egyes italokhoz kapcsolódó egyes záróelemek félrevezető használatától, valamint egyes veszélyes záróelemanyagoktól, amelyekből szennyezések kerülhetnek az italokba, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. Így különösen, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(46) A cukorkvóták rendszerével kapcsolatos szabályok és követelmények a 2016/2017-es gazdasági év végén lejártak. Az 1308/2013/EU rendelet 124. és 127-144. cikke ezzel elavulttá vált, ezért ezeket törölni kell.

(47) Az (EU) 2019/633 európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) kivételt állapít meg a borágazatban a szőlő és a must értékesítésére vonatkozó maximális fizetési határidő alól. A borellátási lánc stabilitásához való hozzájárulás, valamint annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelőknek biztosítsák a hosszú távú értékesítési kapcsolatok kínálta biztonságot, a hordós borok értékesítését azonos módon kell kezelni. Helyénvaló ezért úgy rendelkezni, hogy az (EU) 2019/633 irányelvben megállapított, alkalmazandó maximális fizetési határidőktől eltérve, ha a szakmaközi szervezetek kérik, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a hordós borok értékesítésére nem vonatkoznak az alkalmazandó maximális fizetési határidők, feltéve, hogy a konkrét fizetési határidők szerepelnek azokban a szabványos szerződésmintákban, amelyeket a tagállamok az 1308/2013/EU rendelet 164. cikke alapján 2021. október 31. előtt kiterjesztettek, és hogy a hordós borok beszállítói és a közvetlen vásárlóik közötti ellátási megállapodások többévesek, vagy többévesekké válnak.

(48) Amennyiben a mezőgazdasági termékeknek a termelő által egy feldolgozó vagy forgalmazó részére történő szállítása az 1308/2013/EU rendelet 148. és 168. cikke szerinti írásbeli szerződés vagy ajánlat hatálya alá tartozik, és a szállításért fizetendő árat a szerződésben meghatározott különböző tényezők összesítésével számítják ki, az említett elemeknek, amelyek között szerepelhetnek objektív mutatók, indexek és számítási módszerek, a felek számára könnyen érthetőnek kell lenniük. Továbbá a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a rendelkezésre álló objektív piaci információk és tanulmányok alapján a szerződő felek által használható fakultatív mutatókat határozzanak meg.

(49) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követően az Unióban csökkent a nyerstejtermelés összmennyisége. Annak érdekében, hogy a tej- és tejtermékágazatban működő termelői szervezeteknek biztosított, szerződéses tárgyalások folytatására vonatkozó hatáskörök ne csorbuljanak, az ilyen tárgyalások tárgyát képező nyers tej mennyiségére vonatkozó, a teljes uniós termelés százalékában kifejezett, alkalmazandó mennyiségi korlátot növelni kell. A jogbiztonság érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a megnövelt mennyiségi korlátot visszamenőleges hatállyal, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(50) Az Unió környezetvédelmi célkitűzései elérésének segítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok elismerhessék azon termelői szervezeteket, amelyek a melléktermékek, a maradványanyagok és a hulladékok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos célok elérésére - különösen a környezet védelmére és a körforgásos jelleg ösztönzésére - törekednek, valamint azon termelői szervezeteket, amelyek a bármely ágazat számára létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok kezelésével kapcsolatos célok elérésére törekednek. Ezért helyénvaló kiterjeszteni a termelői szervezetek célkitűzéseinek az 1308/2013/EU rendelet 152. cikkében meghatározott jelenlegi listáját. A termelői szervezetek átláthatóságának növelése érdekében a termelői szervezetek alapszabályainak is lehetővé kell tenniük a termelő tagok számára, hogy demokratikusan ellenőrizzék a szervezet elszámolásait és költségvetését. Ezen kívül, a termelői szervezet által folytatott kereskedelmi ügyletek megkönnyítése céljából helyénvaló megállapítani, hogy a termelői szervezet alapszabálya lehetővé teheti a termelő tagok számára, hogy közvetlen kapcsolatban legyenek a felvásárlókkal, feltéve, hogy az ilyen közvetlen kapcsolat nem veszélyezteti a termelői szervezetnek a kínálat koncentrálásával és a termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos funkcióját, továbbá feltéve, hogy a termelői szervezet továbbra is kizárólagos mérlegelési jogkörrel rendelkezik a termelői szervezet által végrehajtandó értékesítések alapvető elemeit illetően.

(51) A szerzett tapasztalatok, valamint a tej- és tejtermékágazatban a kvótarendszer vége óta bekövetkezett fejlődés fényében többé nem helyénvaló fenntartani a tej- és tejtermékágazatban működő szakmaközi szervezetek tekintetében előírt célkitűzésekkel és elismerési megállapodásokkal kapcsolatos egyedi szabályokat.

(52) A különböző ágazatokban szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagállamok különböző földrajzi szinteken ismerhetik el a szakmaközi szervezeteket anélkül, hogy aláásnák az ilyen szervezetek szerepét és céljait. Ezért fontos egyértelművé tenni, hogy a tagállamok választhatják az ilyen szakmaközi szervezetek egy vagy több földrajzi szinten való elismerését. A szakmaközi szervezeteknek konkrét célt kell követniük, figyelembe véve a tagjaik és a fogyasztók érdekeit. Az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek fényében helyénvaló kiterjeszteni az 1308/2013/EU rendelet 157. cikkében meghatározott célkitűzések listáját, hogy az tartalmazza az éghajlat-politikai intézkedések, valamint az állatok egészségének védelme és az állatjólét szempontjából megfelelőbb termékek kifejlesztéséhez szükséges információk szolgáltatását és kutatások elvégzését, a melléktermékek hasznosításához való hozzájárulást, a hulladékcsökkentést és -gazdálkodást, valamint az állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok megelőzésére, kontrolljára és kezelésére irányuló intézkedések előmozdítását és végrehajtását, többek között alapok létrehozása és kezelése révén, vagy az ilyen alapokhoz való hozzájárulás révén, annak céljából, hogy a mezőgazdasági termelőknek pénzügyi kompenzációt fizessenek az ilyen intézkedések előmozdításából és végrehajtásából eredő költségekért és gazdasági veszteségekért. Azon kockázat elkerülése érdekében, hogy az élelmiszerlánc egy bizonyos szakaszában működő szervezetek több hatáskört koncentráljanak, a tagállamok csak olyan szakmaközi szervezeteket ismerhetnek el, amelyek a szakmaközi szervezetet alkotó szervezetek kiegyensúlyozott képviseletére törekednek az élelmiszerlánc különböző szakaszaiban.

(53) A "gazdasági térség" fogalmának a szabályok és a kötelező hozzájárulások kiterjesztése céljából az 1308/2013/EU rendelet 164. cikkében megállapított meghatározását ki kell egészíteni annak érdekében, hogy az említett rendeletet hozzáigazítsák az uniós jog alapján elismert, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek termelési sajátosságaihoz. A fenntartható gyakorlatok ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a szakmaközi szervezetek növényegészségüggyel, állategészségüggyel, élelmiszerbiztonsággal és környezeti kockázatokkal kapcsolatos megállapodásainak, döntéseinek és összehangolt magatartásainak kötelezővé tételét a tagsággal nem rendelkezők számára is. Az ökológiai gazdálkodásban használt vetőmagok terén a biológiai sokféleség fontossága miatt azonban a minősített vetőmagok használatával kapcsolatos szabályokat nem lehet kötelezővé tenni a biogazdálkodást folytató, tagsággal nem rendelkező termelőkre történő kiterjesztés révén.

(54) Tekintettel az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések fontosságára az Unióban folytatott mezőgazdasági termelés számára, valamint tekintettel a földrajzi jelzésekkel ellátott sajtokra és szárított sonkára vonatkozó kínálatszabályozási szabályok bevezetésének sikerére az említett termékek hozzáadott értékének biztosítása és hírnevének fenntartása, valamint az áruk stabilizálása szempontjából, a kínálatszabályozási szabályok alkalmazásának lehetőségét ki kell terjeszteni az 1308/2013/EU rendelet vagy az 1151/2012/EU rendelet szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott mezőgazdasági termékekre. Az egyértelműség és a következetesség érdekében helyénvaló a kínálat szabályozására vonatkozó meglévő szabályokat egyetlen, valamennyi mezőgazdasági termékre kiterjedő rendelkezésbe beépíteni. A tagállamokat ezért fel kell hatalmazni arra, hogy az említett szabályokat a földrajzi jelzéssel ellátott mezőgazdasági termékek kínálatának szabályozására alkalmazzák valamely szakmaközi szervezetnek, termelői szervezetnek, vagy a termelők, illetve gazdasági szereplők valamely csoportjának kérésére, feltéve, hogy ezzel az említett termék termelőinek legalább kétharmada egyetért, és adott esetben konzultációra került sor az érintett nyersanyag mezőgazdasági termelőivel, és azok a sajt esetében a folyamatosság érdekében egyetértésüket adták. Az említett szabályokat szigorú feltételekhez kell kötni, különösen a termékekkel más piacokon folytatott kereskedelemben való károkozás elkerülése és a kisebbségi jogok védelme érdekében. A tagállamoknak az elfogadott szabályokat haladéktalanul közzé kell tenniük és meg kell küldeniük a Bizottságnak, biztosítaniuk kell a rendszeres ellenőrzéseket, és meg nem felelés esetén a szabályokat hatályon kívül kell helyezniük. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el, amelyek előírják, hogy egy tagállam helyezze hatályon kívül az ilyen szabályokat, ha a Bizottság megállapítja, hogy a szabályok nem felelnek meg bizonyos feltételeknek, a belső piac jelentős részén akadályozzák vagy torzítják a versenyt, vagy veszélyeztetik a szabad kereskedelmet vagy az EUMSZ 39. cikke célkitűzéseinek az elérését. Az uniós versenypolitika területén fennálló bizottsági hatáskörök fényében, és tekintve az említett jogi aktusok sajátos jellegét, a Bizottságnak a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül kell az ilyen végrehajtási jogi aktusokat elfogadnia.

(55) Az élelmiszer-ellátási láncon belüli értékmegosztási záradékok nemcsak a termelők és az első felvásárlók között érdekesek, hanem ott is, ahol lehetővé tudják tenni a mezőgazdasági termelők számára, hogy részt vegyenek az árak alakításában a lánc későbbi szakaszaiban. Ezért lehetővé kell tenni a mezőgazdasági termelők és társulásaik számára, hogy az első felvásárlók szakaszán túli szereplőkkel is megállapodjanak ilyen záradékokról.

(56) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) hatálya alá tartozó borok különleges kereskedelmi értéke abból ered, hogy a piac prémium szegmenséhez tartoznak a minőségre vonatkozó hírnevüknek köszönhetően, amely a termékleírásaikból ered. Az ilyen borok általában magasabb árakat eredményeznek a piacon, mivel a fogyasztók értékelik azon jellemzőket, amelyeket az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés tanúsít. Annak megakadályozása érdekében, hogy a hátrányos árképzés aláaknázza az említett minőségi referenciát, lehetővé kell tenni, hogy az említett minőségi referencia hasznát élvező gazdasági szereplőket képviselő szakmaközi szervezetek az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésétől eltérve áriránymutatást adhassanak ki a releváns szőlő értékesítésére vonatkozóan. Az ilyen iránymutatásnak azonban nem kötelező jellegűnek kell lennie, hogy ne szűnjön meg teljesen az OEM-ek/OFJ-k közötti árverseny.

(57) A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) mezőgazdasági megállapodásának 5. cikke tartalmazza azon számítási módszereket, amelyeket a különleges védzáradékra vonatkozó küszöbmennyiség rögzítéséhez lehet használni a releváns ágazatokban. Ahhoz, hogy a kiegészítő behozatali vámok alkalmazása céljából a küszöbmennyiség meghatározására szolgáló valamennyi lehetséges számítási módszert figyelembe lehessen venni, beleértve azon esetet is, amikor a belföldi fogyasztást nem veszik figyelembe, az 1308/2013/EU rendelet 182. cikkének (1) bekezdését módosítani kell, hogy tükrözze a WTO mezőgazdasági megállapodása 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott számítási módszert.

(58) Az 1308/2013/EU rendelet 192. és 193. cikkét törölni kell, mivel a cukorágazatbeli termelésszabályozás kivezetésére tekintettel ilyen intézkedésekre többé nincs szükség. Annak érdekében, hogy az uniós piac megfelelő ellátását harmadik országokból történő behozatal révén biztosítsák, a Bizottságra felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatásköröket kell ruházni a cukornád- és a cukorrépamelaszra kivetett behozatali vámok felfüggesztése céljából.

(59) A Nairobiban megrendezett 10. WTO miniszteri konferencián az exportversenyről 2015. december 19-én elfogadott miniszteri határozat az exportverseny-intézkedésekre vonatkozó szabályokat állapít meg. Az exporttámogatások tekintetében a WTO-tagok a határozat időpontjától kezdve kötelesek megszüntetni exporttámogatási jogosultságaikat. Ezért az export-visszatérítésre vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196-204. cikkében meghatározott uniós rendelkezéseket törölni kell. Az exporthitelek, az exporthitel-garanciák és -biztosítási programok, a mezőgazdasági exporttal foglalkozó állami kereskedelmi vállalatok és a nemzetközi élelmezési segélyek tekintetében a tagállamok az uniós jogot tiszteletben tartó nemzeti intézkedéseket fogadhatnak el. Mivel az Unió és tagállamai WTO-tagok, az ilyen nemzeti intézkedéseknek meg kell felelniük a 2015. december 19-i WTO miniszteri határozatban megállapított szabályoknak is, az uniós jog és a nemzetközi jog értelmében.

(60) A belső piac a versenyszabályok valamennyi tagállamban történő következetes alkalmazásán alapul. Ez szükségessé teszi a nemzeti versenyhatóságok és a Bizottság közötti folyamatos szoros együttműködést a versenyhatóságok európai hálózatában, ahol megvitathatók a versenyszabályok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdések, és koordinálhatók a versenyszabályok alkalmazására irányuló intézkedések, az 1/2003/EK tanácsi rendelettel (19) összhangban.

(61) Annak biztosítása érdekében, hogy a szakmaközi szervezetek hatékonyan alkalmazzák az 1308/2013/EU rendelet 210. cikkét, valamint az egyszerűsítés és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében nem írható elő, hogy a szakmaközi szervezetek megállapodásai, döntései és összehangolt magatartásai esetében a Bizottság előzetes határozata szükséges ahhoz, hogy azokra ne legyen az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó, feltéve, hogy az említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások megfelelnek az 1308/2013/EU rendelet 210. cikkében megállapított követelményeknek. A kérelmező kérésére azonban a Bizottságnak véleményt kell nyilvánítania az ilyen megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak az 1308/2013/EU rendelet 210. cikkével való összeegyeztethetőségére vonatkozóan. A Bizottság azon véleményének ellenére, amely szerint az ilyen megállapodások, döntések és összehangolt magatartások összeegyeztethetők az említett cikkel, a Bizottság számára fenn kell tartani a lehetőséget, hogy egy ilyen vélemény kibocsátását követően bármikor kinyilvánítsa, hogy az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése a jövőben alkalmazandó lesz a szóban forgó megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra, ha megállapítja, hogy többé nem teljesülnek az 1308/2013/EU rendelet 210. cikkének alkalmazására vonatkozó feltételek.

(62) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos, a kötelező követelményeknél szigorúbb követelmények alkalmazását célzó bizonyos vertikális és horizontális kezdeményezések pozitív hatással lehetnek a fenntarthatósági célkitűzésekre. Az ilyen megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak a termelők és a különböző termelési, feldolgozási és kereskedelmi szinteken működő gazdasági szereplők közötti megkötése is erősítheti a termelők helyzetét az ellátási láncban, és javíthatja a tárgyalási pozíciójukat. Ezért bizonyos körülmények között az ilyen kezdeményezésekre nem alkalmazható az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése. Ezen új eltérés hatékony alkalmazásának biztosítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az ilyen kezdeményezések esetén nem lehet kötelezővé tenni a Bizottság előzetes határozatát, amely szerint rájuk nem alkalmazandó az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése. Mivel ez egy új eltérés, helyénvaló előírni, hogy a Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül készítsen iránymutatásokat a gazdasági szereplők számára az eltérés alkalmazásának feltételeire vonatkozóan. Ezen időpont után a termelők számára is lehetővé kell tenni, hogy véleményt kérjenek a Bizottságtól az eltérésnek a megállapodásaikra, döntéseikre és összehangolt magatartásaikra való alkalmazására vonatkozóan. Indokolt esetben lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság ezt követően felülvizsgálhassa véleményének tartalmát. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti versenyhatóságok eldönthessék, hogy egy megállapodást, döntést vagy összehangolt magatartást módosítani, megszüntetni vagy mellőzni kell-e, ha ezt a verseny védelméhez szükségesnek tekintik, amely esetben tájékoztatniuk kell a Bizottságot az intézkedéseikről.

(63) Az 1308/2013/EU rendelet 214a. cikke lehetővé teszi Finnország számára, hogy bizonyos feltételek mellett 2022-ig nemzeti támogatást nyújtson Dél-Finnországban a Bizottság engedélyének függvényében. Lehetővé kell tenni, hogy az említett nemzeti támogatás nyújtása a 2023-2027-es időszakban folytatódjon. Annak biztosítása érdekében, hogy e támogatást a 2021-2022-es átmeneti időszakban továbbra is lehessen nyújtani, az erre vonatkozó új szabályokat csak 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(64) A zöldség- és gyümölcságazatban a termékek szabad mozgására vonatkozó korlátozások - amelyek a növénykárosítók terjedése elleni küzdelmet célzó intézkedések alkalmazásából erednek - nehézségeket okozhatnak egy vagy több tagállam piacán. Különösen a növénykárosítók növekvő előfordulásának fényében helyénvaló rendkívüli támogatási intézkedéseket engedélyezni a növénykárosítók okozta kereskedelmi korlátozások figyelembevétele érdekében, és kibővíteni azon termékek listáját, amelyek tekintetében a gyümölcs- és zöldségágazatban rendkívüli támogatási intézkedések fogadhatók el.

(65) A meglévő uniós piaci megfigyelőközpontok és agrárpiaci munkacsoportok kedvezőnek bizonyultak abban a tekintetben, hogy információkkal szolgáltak a gazdasági szereplők és a közjogi hatóságok döntéseihez, valamint megkönnyítették a piaci fejlemények monitoringját. E célból, valamint a mezőgazdasági és élelmiszerpiac uniós szintű átláthatóságának fokozása, továbbá a mezőgazdasági piacok stabilitásához való hozzájárulás érdekében az említett eszközöket meg kell erősíteni. Ezért helyénvaló egységes jogi keretet létrehozni az uniós piaci megfigyelőközpontok bármely mezőgazdasági ágazatban való létrehozására és működésére vonatkozóan, valamint megállapítani az említett megfigyelőközpontok számára a releváns értesítési és jelentéstételi kötelezettségeket.

(66) A mezőgazdasági piacok monitoringja céljából gyűjtött statisztikai adatok és információk alapján az uniós piaci megfigyelőközpontoknak jelentéseikben azonosítaniuk kell a piaci zavar veszélyeit. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Mezőgazdasági Különbizottság ülésein való rendszeres részvétel révén a Bizottságnak rendszeresen be kell mutatnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a mezőgazdasági termékek piaci helyzetére, a piaci zavar veszélyeire és a meghozandó lehetséges intézkedésekre vonatkozó információkat.

(67) Az egyértelműség érdekében az 1308/2013/EU rendelet 223. cikkében kifejezetten meg kell állapítani a Bizottság szerepét az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (20)22. cikkével összhangban kijelölt illetékes hatóságokkal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal (ESMA) folytatandó együttműködésre és információcserére vonatkozó meglévő kötelezettségei tekintetében.

(68) A Bizottságnak a tej- és tejtermékpiacra és az iskolaprogram hatályának kiterjesztésére vonatkozó, elavult jelentéstételi kötelezettségeit törölni kell. A méhészeti ágazatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeket be kell építeni az (EU) 2021/2115 rendeletbe. Új jelentéstételi kötelezettségeket és határidőket kell megállapítani a versenyszabályoknak a mezőgazdasági ágazatra való alkalmazását illetően, az uniós piaci megfigyelőközpontok létrehozását illetően és a rendkívüli intézkedések alkalmazását illetően. A Bizottságnak be kell számolnia a kereskedelmi megnevezésekkel és a hasított testek osztályozásával kapcsolatban a juh- és kecskehúságazatban fennálló helyzetről.

(69) A mezőgazdasági ágazatban a válságokra képzett tartalékra vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet V. részének III. fejezetében megállapított rendelkezéseket törölni kell, mivel a mezőgazdasági tartalékra vonatkozó aktualizált rendelkezéseket az (EU) 2021/2116 rendelet tartalmazza.

(70) A 2007. június 29. előtt bejegyzett, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borjúhús tekintetében alkalmazandó kereskedelmi megnevezéstől való meglévő eltérés fényében, a következetesség jegyében és a fogyasztók számára egyértelmű tájékoztatás nyújtása érdekében lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, hogy az ugyanazon időpont előtt bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelölésekért vagy földrajzi jelzésekért felelős csoportosulások számára a borjúhús tekintetében lehetővé tegyék a hasított test kötelező osztályozásától való eltérést.

(71) A szóban forgó érdekek közötti méltányosabb egyensúly elérése érdekében meg kell állapítani az 1151/2012/EU rendelet szerinti eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként bejegyezni kért elnevezés és az Unióban termesztett növényfajta, illetve tenyésztett állatfajta neve közötti összeütközések értékelésére vonatkozó szabályokat.

(72) Annak érdekében, hogy növekedjen a fogyasztók tájékozottsága az 1151/2012/EU rendelet szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket, oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket és hagyományos különleges termékeket illetően, a kapcsolódó uniós szimbólumok kötelező használatát ki kell terjeszteni a reklámanyagokra is.

(73) Rendelkezni kell olyan egyedi eltérésekről, amelyek lehetővé teszik valamely hagyományos különleges termék bejegyzett elnevezése mellett más elnevezések egyidejű használatát. A Bizottságnak átmeneti időszakokat kell rögzítenie a hagyományos különleges termékek elnevezését tartalmazó megnevezések használatára vonatkozóan, az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében már meglévő ilyen átmeneti időszakokra vonatkozó feltételekkel összhangban.

(74) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek bejegyzésével kapcsolatos, az 1151/2012/EU rendeletben megállapított eljárásokat észszerűsíteni és egyszerűsíteni kell annak biztosítására, hogy az új elnevezéseket rövidebb időn belül lehessen bejegyezni. A kifogásolási eljárást egyszerűsíteni kell. Az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatnak meg kell határoznia a kifogás valamennyi okát és ezen okok részletes ismertetését. Ez nem akadályozhatja meg a kifogást benyújtó hatóságot vagy személyt abban, hogy az 1151/2012/EU rendelet 51. cikkének (3) bekezdésében említett konzultációk folyamán további vagy részletesebb adatokkal egészítse ki a nyilatkozatot.

(75) A termékleírások módosításainak jóváhagyására irányuló, az 1151/2012/EU rendeletben megállapított eljárást egyszerűsíteni kell az uniós módosítások és a standard módosítások közötti különbségtétel bevezetésével. A szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamoknak kell felelniük a standard módosítások jóváhagyásáért, és a Bizottságnak meg kell őriznie a termékleírások uniós módosításainak jóváhagyásáért való felelősséget. Rendelkezéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy elegendő idő legyen az 1151/2012/EU rendeletben a termékleírások módosításaira vonatkozóan előírt szabályoktól az e rendeletben megállapított új szabályokra való zökkenőmentes áttérés megkönnyítéséhez.

(76) Az uniós fogyasztók körében a méhviasz iránti emelkedő kereslet, az élelmiszeripari ágazatban annak növekvő használata, valamint a mezőgazdasági termékekkel és a vidéki gazdasággal való szoros kapcsolata fényében a mezőgazdasági termékeknek és élelmiszereknek az 1151/2012/EU rendelet I. mellékletében megállapított jegyzékét ki kell terjeszteni az említett termékre.

(77) Az ízesített borászati termékek esetében a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (21) szerinti földrajzi jelzések bejegyzéseinek korlátozott száma fényében az érintett termékekre vonatkozó földrajzi jelzések oltalmára irányadó jogi kereteket egyszerűsíteni kell. Az ízesített borászati termékeknek és egyéb alkoholtartalmú italoknak - a szeszes italok és az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében felsorolt, szőlőből készült termékek kivételével - az egyéb mezőgazdasági termékekkel és élelmiszerekkel azonos jogi szabályozással és eljárásokkal kell rendelkezniük. Az 1151/2012/EU rendelet hatályát ki kell terjeszteni az említett termékekre. A 251/2014/EU rendeletet e változás figyelembevétele érdekében módosítani kell a címe, a hatálya és a fogalommeghatározások tekintetében, valamint az ízesített borászati termékek jelölésére vonatkozó rendelkezések tekintetében. A 251/2014/EU rendelet alapján oltalomban részesült elnevezések esetében biztosítani kell a zökkenőmentes átállást.

(78) A harmadik országokkal folytatott kereskedelem megkönnyítése érdekében meg kell állapítani, hogy a tagállamok megengedhetik, hogy a kivitelre előállított ízesített borászati termékek csomagolásán vagy egy ahhoz rögzített címkén feltüntessék a harmadik országok által előírt kereskedelmi megnevezéseket, többek között az Unió hivatalos nyelveitől eltérő nyelveken, feltéve, hogy a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén szerepelnek a II. mellékletben meghatározott megfelelő kereskedelmi megnevezések is.

(79) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ízesített borászati termékeknek a 251/2014/EU rendelet II. mellékletében megállapított kereskedelmi megnevezéseinek és leírásainak kiegészítése tekintetében, annak érdekében, hogy kiigazítsa azokat a műszaki fejlődésnek, a tudományos és piaci fejleményeknek, a fogyasztói egészségnek vagy a tájékoztatás iránti fogyasztói igényeknek a figyelembevétele céljából.

(80) A fogyasztók számára magasabb szintű tájékoztatás biztosítása érdekében a 251/2014/EU rendeletbe be kell illeszteni az ízesített borászati termékek kötelező jelölését a tápértékjelöléssel, valamint az összetevők felsorolásával együtt. A gyártóknak azonban rendelkezniük kell azon lehetőséggel, hogy a tápértékjelölés tartalmát a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén csak az energiaértékre korlátozzák, és a teljes tápértékjelölést és az összetevők felsorolását elektronikus úton tegyék elérhetővé, feltéve hogy elkerülik a felhasználói adatok gyűjtését vagy nyomon követését, és marketing célú információkat nem szolgáltatnak. Azon opció azonban, hogy nem biztosítanak teljes tápértékjelölést a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén, nem érintheti azon meglévő követelményt, hogy a címkének fel kell sorolnia az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokat. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 251/2014/EU rendelet kiegészítése tekintetében az ízesített borászati termékek összetevőinek feltüntetésére és megnevezésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása révén. Lehetővé kell tenni, hogy folytatódjon az ízesített borászati termékek meglévő készleteinek forgalmazása az új jelölési követelmények alkalmazásának kezdőnapjait követően is, a készletek kimerüléséig. A gazdasági szereplők számára elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy igazodjanak az új jelölési követelményekhez, mielőtt azok alkalmazandóvá válnak.

(81) Helyénvaló lehetővé tenni, hogy a 251/2014/EU rendelet II. mellékletének A. pontjában megállapított kategóriák bármelyikébe tartozó ízesített borokhoz ízesítés céljából korlátozott mennyiségű szeszes italt adjanak hozzá. Mivel a műszaki fejlődés manapság lehetővé teszi a vermut előállítását alkohol hozzáadása nélkül, többé nem követelhető meg alkohol hozzáadása a vermuthoz. Tekintve a fogyasztói keresletet, helyénvaló megengedni a vörös- és fehérbor kombinációját Glühwein előállítása céljából. Egy a lengyel piacon létező, ízesített boralapú ital figyelembevétele érdekében helyénvaló létrehozni az új "Wino ziołowe" kategóriát, meghatározva az uniós jogban az annak előállítására vonatkozó hagyományos követelményeket.

(82) Tekintve kis méretét, távoli fekvését és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos sajátos helyzetét, a helyi piacok Réunionon különösen érzékenyek az áringadozásokra. A szakmaközi szervezetek összefogják a termelőket és az élelmiszerlánc különböző szakaszaiban működő egyéb gazdasági szereplőket, és szerepet játszhatnak a helyi termelés fenntartásának és diverzifikációjának támogatásában. A réunioni élelmezésbiztonság sajátos kontextusában helyénvaló az 1308/2013/EU rendelet 165. cikkétől eltérve, úgy rendelkezni, hogy amennyiben egy elismert szakmaközi szervezet szabályait kiterjesztik a szakmaközi szervezetben tagsággal nem rendelkező gazdasági szereplőkre, Franciaország a releváns érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően határozhat úgy, hogy a szakmaközi szervezetben tagsággal nem rendelkező gazdasági szereplőknek pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük a kiterjesztett szabályok hatálya alá tartozó, azon gazdasági szereplők általános gazdasági érdekét képező tevékenységek tekintetében, akik kizárólag Réunionon folytatják tevékenységeiket a helyi piacra szánt termékekkel kapcsolatban.

(83) Az 1308/2013/EU, az 1151/2012/EU, a 251/2014/EU és a 228/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(84) Átmeneti rendelkezéseket kell bevezetni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, oltalom alatt álló földrajzi jelzések és hagyományos különleges termékek oltalom alá helyezése és bejegyzése iránti olyan kérelmek vonatkozásában, amelyeket e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt nyújtottak be, az olívaolajra és az étkezési olajbogyókra, a gyümölcsre és a zöldségekre, a borra, a méhészetre és a komlóra vonatkozó azon támogatási programok keretében 2023. január 1. előtt felmerült kiadások tekintetében, a gyümölcs- és zöldségágazatban az elismert termelői szervezetek vagy társulásaik azon operatív programjai tekintetében, valamint a borágazatra vonatkozó azon támogatási programok tekintetében, amelyeket az 1308/2013/EU rendelet 29-60. cikke alapján hoztak létre.

(85) Az (EU) 2021/2115 rendeletben megállapított új jogi keretre való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében az 1308/2013/EU rendelet ezen új jogi kerethez kapcsolódó módosításait 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(86) A tervezett intézkedések zökkenőmentes végrehajtásának biztosítása érdekében és sürgőssége okán e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1308/2013/EU rendelet módosításai

Az 1308/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó általános rendelkezések

Az e rendeletben meghatározott intézkedésekkel kapcsolatban az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1)és az annak értelmében elfogadott rendelkezések alkalmazandók.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435, 2021.12.6., 187 o.).""

2. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdést el kell hagyni;

b) a (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, e rendelet alkalmazásában az (EU) 2021/2116. rendeletben és az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*2) foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a fogalommeghatározásoknak a piaci fejlemények fényében történő naprakésszé tételéhez szükséges mértékben - a 227. cikknek megfelelően - felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben meghatározott ágazatokra vonatkozó fogalommeghatározások módosítása céljából, új fogalommeghatározások bevezetése nélkül.

(*2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435, 2021.12.6., 1 o.).""

3. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

A rizs átváltási arányai

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a rizs átváltási arányainak rögzítéséről a feldolgozás különböző szakaszaira vonatkozóan.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

4. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép: "6. cikk Gazdasági évek A következő gazdasági évek kerülnek megállapításra: a) egy adott év január 1-jétől december 31-ig a gyümölcs- és zöldség-, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint a banánágazat esetében; b) április 1-jétől a következő év március 31-ig a szárított-takarmány-ágazat és a selyemhernyó-ágazat esetében; c) július 1-jétől a következő év június 30-ig a következő ágazatok esetében: i. a gabonaágazat; ii. a vetőmagágazat; iii. a len- és kenderágazat; iv. a tej- és tejtermékágazat; d) augusztus 1-jétől a következő év július 31-ig a borágazat esetében; e) szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig a rizságazat esetében és az étkezésiolajbogyó tekintetében; f) október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig a cukorágazat esetében és az olívaolaj tekintetében."

5. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép: "12. cikk Állami intervenciós időszakok Állami intervencióra a következők szerint van lehetőség: a) a közönséges búza tekintetében október 1-jétől május 31-ig; b) a durumbúza, az árpa és a kukorica tekintetében egész évben; c) a hántolatlan rizs tekintetében egész évben; d) a marha- és borjúhús tekintetében egész évben; e) a vaj és a sovány tejpor tekintetében február 1-jétől szeptember 30-ig."

6. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A tagállamok közlik a Bizottsággal az (1) bekezdésben megállapított elveknek való megfelelés nyomon követésének lehetővé tételéhez szükséges valamennyi információt.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság minden évben közzéteszi azon feltételek részleteit, amelyek mellett az állami intervenció keretében felvásárolt termékeket az előző év folyamán felvásárolták, illetve értékesítették. Az említett részletek közé tartoznak a releváns mennyiségek, valamint a vételi és az eladási árak."

7. A 17. cikk első bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"b) olívaolaj és étkezési olajbogyó;".

8. A II. rész I. címének II. fejezete a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"II. FEJEZET

A gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a tej- és tejtermékek oktatási intézményekben történő kiosztásának támogatása";

b) az "1. szakasz" címsort és a szakasz címét el kell hagyni;

c) a 23. cikk (11) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(11) A tagállamok az elosztandó vagy a kísérő oktatási intézkedések körébe bevonandó termékeket olyan objektív kritériumok alapján választják ki, amelyek a következők közül legalább egyet magukban foglalnak: egészségügyi és környezeti megfontolások, szezonális jelleg, változatosság és a helyi vagy regionális termékek elérhetősége, a lehetőségekhez mérten előnyben részesítve az Unióból származó termékeket. A tagállamok ösztönözhetik különösen a helyi vagy regionális beszerzést, a biotermékeket, a rövid ellátási láncokat vagy a környezeti előnyöket, beleértve a fenntartható csomagolást is, valamint - adott esetben - az 1151/2012/EU rendelet által létrehozott minőségrendszerek keretében elismert termékeket.

A tagállamok mérlegelhetik, hogy stratégiáikban előnyben részesítik a fenntarthatósággal és a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos szempontokat.";

d) a 23a. cikk a következőképpen módosul:

i. az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(1) E cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az iskolaprogram keretében a termékek elosztásához, a kísérő oktatási intézkedésekhez és a 23. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolódó költségekhez nyújtott támogatás tanévenként nem haladhatja meg a 220 804 135 EUR összeget. Az említett általános értékhatáron belül, a támogatás nem haladhatja meg a következő összegeket: a) az iskolagyümölcs és -zöldség esetében: 130 608 466 EUR tanévenként; b) az iskolatej esetében: 90 195 669 EUR tanévenként.";

ii. a (2) bekezdés harmadik albekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni;

iii. a (4) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az (1) bekezdésben megállapított 220 804 135 EUR összegű általános értékhatár túllépése nélkül tanévenként egy alkalommal bármely tagállam átcsoportosíthatja egyik vagy másik indikatív előirányzatának legfeljebb 20 %-át a másik javára.";

e) a 29-60. cikket tartalmazó 2-6. szakaszt el kell hagyni.

9. A 61. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"61. cikk

Időtartam

Az e fejezetben létrehozott, szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer 2016. január 1-jétől 2045. december 31-ig alkalmazandó; a Bizottságnak két félidős felülvizsgálatot kell lefolytatnia 2028-ban és 2040-ben, hogy értékelje a rendszer működését, és adott esetben javaslatokat tegyen."

10. A 62. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a szöveg az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdéstől eltérve, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy amennyiben az újratelepítésre ugyanazon a parcellán vagy parcellákon kerül sor, ahol a kivágást végrehajtották, a 66. cikk (1) bekezdésében említett engedélyek a megadásuk időpontjától számított hat évig érvényesek. Az ilyen engedélyeknek egyértelműen azonosítaniuk kell azon parcellát vagy parcellákat, ahol a kivágásra és az újratelepítésre sor fog kerülni.";

ii. a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az első albekezdéstől eltérve, a 64. cikkel és a 66. cikk (1) bekezdésével összhangban megadott, 2020-ban és 2021-ben lejáró engedélyek érvényessége 2022. december 31-ig meghosszabbodik.

Azon termelőkkel szemben, akik e rendelet 64. cikkének és 66. cikke (1) bekezdésének megfelelő olyan engedélyekkel rendelkeznek, amelyek 2020-ban és 2021-ben lejárnak, az e bekezdés első albekezdésétől eltérve, nem alkalmazható az 1306/2013/EU rendelet 89. cikkének (4) bekezdésében említett igazgatási szankció, feltéve, hogy 2022. február 28-ig tájékoztatják az illetékes hatóságokat arról, hogy az engedélyüket nem szándékozzák felhasználni, és nem kívánnak élni azzal a lehetősséggel, hogy azok érvényessége az e bekezdés harmadik albekezdésében említettek szerint meghosszabbodjon. Amennyiben azon termelők, akik olyan engedélyekkel rendelkeznek, amelyek érvényességét 2021. december 31-ig meghosszabbították, 2021. február 28-ig úgy nyilatkoztak az illetékes hatóságnak, hogy nem szándékozzák felhasználni az említett engedélyeket, lehetővé kell tenni a számukra, hogy az illetékes hatósághoz intézett írásbeli közlés útján 2022. február 28-ig visszavonják a nyilatkozatukat, és a harmadik albekezdésben előírt meghosszabbított érvényességi időszakon belül használják fel engedélyeiket.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) E fejezet nem alkalmazandó az olyan területeken történő telepítésekre és újratelepítésekre, amelyek kísérleti célokra, szőlőfajta-gyűjteményeknek a genetikai erőforrások megőrzése céljából történő kialakítására, vagy oltványiskolák céljára szolgálnak, a kizárólag a bortermelő háztartási fogyasztására szánt bor- vagy szőlőtermékek termesztését szolgáló területekre, valamint a nemzeti jog alapján közérdekből történő kisajátítási intézkedések keretében újonnan telepítendő területekre."

11. A 63. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(1) A tagállamok minden évben rendelkezésre bocsátanak olyan új telepítésekre vonatkozó engedélyeket, amelyek megfelelnek: a) a területükön szőlővel ténylegesen betelepített teljes terület 1 %-ának, az előző év július 31-én mért adatok szerint; vagy b) a területükön szőlővel ténylegesen betelepített terület 1 %-ának, a 2015. július 31-én mért adatok szerint, valamint a területükön a termelők részére az 1234/2007/EK rendelet 85h. cikkének, 85i. cikkének vagy 85k. cikkének megfelelően megadott, az e rendelet 68. cikkében említettek szerint engedélyekre történő átváltás céljából 2016. január 1-jén rendelkezésre állt telepítési jogok hatálya alá tartozó területnek.";

b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Azon tagállamok, amelyek - az első albekezdés b) pontjával összhangban - az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok termelésére jogosult konkrét területek vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok termelésére jogosult területek esetében regionális szinten korlátozzák az engedélyek kibocsátását, megkövetelhetik, hogy az ilyen engedélyeket az említett régiókban kelljen felhasználni.";

c) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) annak szükségessége, hogy elkerüljék valamely konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy valamely oltalom alatt álló földrajzi jelzés elértéktelenedésének kellően bizonyított kockázatát;"

ii. a szöveg a következő ponttal egészül ki:

"c) a szóban forgó termékek fejlődéséhez való hozzájárulás szándéka, az említett termékek minőségének megőrzése mellett.";

d) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A tagállamok minden szükséges szabályozási intézkedést meghozhatnak a (2) és a (3) bekezdés értelmében hozott korlátozó intézkedések gazdasági szereplők általi kijátszásának megakadályozása érdekében."

12. A 64. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok e cikk alkalmazásában a következő objektív és megkülönböztetésmentes jogosultsági kritériumok közül alkalmazhatnak egyet vagy többet nemzeti vagy regionális szinten:";

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ha az (1) bekezdésben említett jogosult kérelmek által lefedett területek nagysága egy adott évben összességében meghaladja a tagállam által e célra szánt terület nagyságát, az engedélyeket az engedélykérelmek tárgyát képező területek mérete alapján, a hektárok minden kérelmező közötti arányos elosztásának megfelelően kell odaítélni. Az ilyen engedély-odaítélés során kérelmezőnként minimális és/vagy maximális területet lehet meghatározni, továbbá arra sor kerülhet részben vagy egészben a következő, nemzeti vagy regionális szinten alkalmazható objektív és megkülönböztetésmentes elsőbbségi kritériumok közül egynek vagy többnek megfelelően is:";

ii. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) olyan területek, ahol a szőlőültetvények hozzájárulnak a környezet megőrzéséhez vagy a szőlőfajták genetikai erőforrásainak a védelméhez;"

iii. az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) újonnan telepítendő területek, amelyek a bortermelő ágazat olyan üzemei termelékenységének a növekedéséhez járulnak hozzá, amelyek fokozott költséghatékonyságot vagy versenyképességet vagy piaci jelenlétet mutatnak;"

iv. a h) pont helyébe a következő szöveg lép:

"h) a kis és közepes méretű szőlőtermesztő üzemek méretének növelése keretében újonnan telepítendő területek;"

c) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A tagállamok minden szükséges szabályozási intézkedést meghozhatnak, hogy megakadályozzák az (1), (2) és (2a) bekezdés értelmében általuk alkalmazott korlátozó kritériumok gazdasági szereplők általi kijátszását."

13. A 65. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A 63. cikk (2) bekezdésének alkalmazásakor a tagállamok figyelembe veszik azon ajánlásokat, amelyeket a borágazatban működő, a 152., 156. és 157. cikkben említett elismert szakmai szervezetek, a 95. cikkben említett termelői érdekcsoportok vagy az említett tagállam jogszabályai alapján elismert, egyéb típusú szakmai szervezetek terjesztenek elő, feltéve, hogy az említett ajánlásokat megelőzően a referencia földrajzi területen a releváns reprezentatív érdekelt felek megállapodásra jutottak."

14. A 68. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) 2023. január 1-jétől a 2022. december 31-én telepítési engedélyekre való átváltásra jogosult, de az (1) bekezdéssel összhangban engedélyekké még át nem váltott telepítési jogok hatálya alá tartozó területtel egyenértékű terület továbbra is az érintett tagállamok rendelkezésére áll, amely tagállamok a 64. cikkel összhangban legkésőbb 2025. december 31-ig engedélyeket adhatnak.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e cikk (1) és (2a) bekezdése értelmében megadott engedélyek hatálya alá tartozó területeket nem lehet számításba venni a 63. cikk alkalmazásában."

15. A 81. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A bortermeléstől eltérő célra olyan szőlőfajtákkal betelepített területekre, amelyek - a (3) bekezdésben említettektől eltérő tagállamok esetében - nem szerepelnek osztályozásban, vagy amelyek - a (3) bekezdésben említett tagállamok esetében - nem felelnek meg a (2) bekezdés második albekezdésének, nem alkalmazandó a kivágási kötelezettség.

Az első albekezdésben említett szőlőfajták bortermeléstől eltérő célra történő telepítésére és újratelepítésére nem alkalmazandó a szőlőtelepítésekre vonatkozó, a II. rész I. címének III. fejezetében megállapított engedélyezési rendszer."

16. A 86. cikk helyébe a következő szöveg lép: "86. cikk A fakultatív fenntartott jelölések fenntartása, módosítása és törlése A fogyasztói elvárások - többek között a termelési módszerek és az ellátási lánc fenntarthatósága tekintetében -, a tudományos és technikai ismeretek terén bekövetkezett fejlemények, a piaci helyzet, valamint a forgalmazási előírások és a nemzetközi szabványok terén bekövetkezett fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan: a) egy további fakultatív fenntartott jelölés fenntartása, megállapítva annak használati feltételeit; b) egy fakultatív fenntartott jelölés használati feltételeinek módosítása; vagy c) egy fakultatív fenntartott jelölés törlése."

17. A 90. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben az EUMSZ-szel összhangban kötött nemzetközi megállapodások másként nem rendelkeznek, a borok eredetmegjelölésére, földrajzi jelzéseire és címkézésére vonatkozó, az e fejezet 2. szakaszában meghatározott rendelkezések, valamint az e rendelet 78. cikkében említett meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések alkalmazandók az Unióba behozott és a 2009 61, a 2009 69, a 2204 KN-kód és adott esetben az ex 2202 99 19 KN-kód (egyéb, alkoholmentesített bor, melynek térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma nem haladja meg a 0,5 %-ot) alá tartozó termékekre.";

b) a (3) bekezdésben a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben az EUMSZ-szel összhangban kötött nemzetközi megállapodások másként nem rendelkeznek, az (1) bekezdésben említett termékek behozatala a következők bemutatásához van kötve:";

18. A II. rész II. címe I. fejezetének 1. szakasza a következő alszakasszal egészül ki: "4a. alszakasz Ellenőrzések és szankciók 90a. cikk Forgalmazási szabályokhoz kapcsolódó ellenőrzések és szankciók (1) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a 119. cikk (1) bekezdésében említett azon termékek, amelyek címkézése nem felel meg e rendeletnek, ne kerüljenek piaci forgalomba, vagy ha már forgalomba kerültek, vonják ki azokat a forgalomból. (2) Bármely olyan különös rendelkezés sérelme nélkül, amelyet a Bizottság elfogadhat, a 189. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott termékeknek az Unióba történő behozatalát ellenőrzéseknek kell alávetni annak meghatározása céljából, hogy teljesülnek-e az említett cikk (1) bekezdésében előírt feltételek. (3) A tagállamok kockázatelemzésen alapuló ellenőrzéseket végeznek annak ellenőrzése érdekében, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékek megfelelnek-e az e szakaszban megállapított szabályoknak, és adott esetben közigazgatási szankciókat alkalmaznak. (4) A borágazatra vonatkozóan az (EU) 2021/2116 rendelet 58. cikke alapján elfogadott jogi aktusok sérelme nélkül, a borágazatra vonatkozó uniós szabályok megsértése esetén a tagállamok az említett rendelet IV. címének I. fejezetével összhangban arányos, hatékony és visszatartó erejű közigazgatási szankciókat alkalmaznak. Amennyiben a meg nem felelés csekély mértékű, a tagállamok nem alkalmaznak ilyen szankciókat. (5) Az uniós pénzeszközök védelme, valamint az uniós borok identitásának, származásának és minőségének védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, a következőkkel kapcsolatban: a) a csalások felderítése érdekében az izotóp adatok analitikai adatbankjának létrehozása vagy fenntartása, amelyet a tagállamok által gyűjtött minták alapján kell összeállítani; b) az ellenőrző szervekre és a köztük megvalósuló kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályok; c) a tagállamok megállapításainak közös felhasználására vonatkozó szabályok. (6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a következőkhöz szükséges intézkedések megállapításáról: a) a tagállamok saját adatbankjára és az (5) bekezdés a) pontjában említett izotóp adatok analitikai adatbankjára vonatkozó eljárások; b) az ellenőrző hatóságok és szervek közötti együttműködésre és segítségnyújtásra vonatkozó eljárások; c) a (3) bekezdésben említett kötelezettség tekintetében a forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok, az ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságokra vonatkozó szabályok, valamint az ellenőrzések tartalmára és gyakoriságára és a forgalmazás azon szakaszára vonatkozó szabályok, amelyre az említett ellenőrzéseket alkalmazni kell. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

19. A 92. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az e szakaszban megállapított szabályok azonban nem alkalmazandók a VII. melléklet II. részének 1., 4., 5., 6., 8. és 9. pontjában említett termékekre, amennyiben az ilyen termékek a VIII. melléklet I. része E. szakaszának megfelelően teljes körű alkoholmentesítési eljáráson mentek keresztül."

20. A 93. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) "eredetmegjelölés": olyan elnevezés - a hagyományosan használt elnevezést is beleértve -, amely egy, a 92. cikk (1) bekezdésében említett olyan terméket jelöl:

i. amelynek minősége vagy jellemzői lényegében vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők;

ii. amely egy konkrét helyről, régióból vagy - kivételes esetekben - országból származik;

iii. amely kizárólag az említett földrajzi területről származó szőlőből készült;

iv. amelynek előállítására az említett földrajzi területen kerül sor; és

v. amelyet a Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtákból vagy a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből létrejött szőlőfajtákból állítanak elő.

b) "földrajzi jelzés": olyan elnevezés - a hagyományosan használt elnevezést is beleértve -, amely egy, a 92. cikk (1) bekezdésében említett olyan terméket jelöl:

i. amelynek egyedi minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői a földrajzi eredetének tulajdoníthatók;

ii. amely egy konkrét helyről, régióból vagy - kivételes esetekben - országból származik;

iii. amelynek az előállításához használt szőlő legalább 85 %-a kizárólag az említett földrajzi területről származik;

iv. amelynek előállítására az említett földrajzi területen kerül sor; és

v. amelyet a Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtákból vagy a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből létrejött szőlőfajtákból állítanak elő.";

b) a (2) bekezdést el kell hagyni;

c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az (1) bekezdés a) pontjának iv. alpontjában és b) pontjának iv. alpontjában említett előállításba beletartozik valamennyi érintett művelet a szőlő szüretelésétől a borkészítési folyamat lezárulásáig, kivéve a nem az (1) bekezdés b) pontjának iii. alpontjában említettek szerinti érintett földrajzi területről származó szőlő szüretelését, és kivéve bármely, az előállítást követő eljárást."

21. A 94. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

"Az elnevezések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssé vagy földrajzi jelzéssé való minősítése iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell a következőket:";

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) az esettől függően a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, illetve b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot igazoló adatok:

i. az oltalom alatt álló eredetmegjelölést illetően a termék minősége vagy jellemzői és a földrajzi környezet közötti, a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett kapcsolat; az említett földrajzi környezet emberi tényezőire vonatkozó adatok adott esetben a talaj-, a növényianyag- és a tájgazdálkodás, a termesztési gyakorlatok vagy az ugyanazon pontban említett földrajzi környezet természeti tényezőinek megőrzéséhez való bármely egyéb, releváns emberi hozzájárulás ismertetésére korlátozódhatnak;

ii. az oltalom alatt álló földrajzi jelzést illetően a termék egyedi minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője és a földrajzi eredet közötti, a 93. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolat;"

ii. a szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki:

"A termékleírás tartalmazhatja az eredetmegjelölésnek vagy a földrajzi jelzésnek a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásának ismertetését.

Amennyiben a bor vagy borok részlegesen alkoholmentesítettek lehetnek, a termékleírásnak a második albekezdés b) pontjával összhangban értelemszerűen a részlegesen alkoholmentesített bor vagy borok leírását, továbbá adott esetben a részlegesen alkoholmentesített bor vagy borok készítéséhez használt konkrét borászati eljárások, valamint a készítésükre vonatkozó releváns korlátozások leírását is tartalmaznia kell."

22. A 96. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Ha a kérelmet elbíráló tagállam úgy ítéli meg, hogy a követelmények teljesültek, lefolytatja a nemzeti eljárást, amely biztosítja a termékleírás megfelelő - legalább az interneten történő - közzétételét, és továbbítja a kérelmet a Bizottságnak.

Az oltalom iránti kérelemnek az e bekezdés első albekezdése alapján a Bizottság részére történő továbbításakor a tagállam nyilatkozatot mellékel a kérelemhez arról, hogy megítélése szerint a kérelmező által benyújtott kérelem megfelel e szakasz alapján az oltalomra vonatkozó feltételeknek és az annak értelmében elfogadott rendelkezéseknek, továbbá igazolja, hogy a 94. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentum a termékleírás valósághű összefoglalóját képezi.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nemzeti eljárás keretében benyújtott minden elfogadható kifogásról.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot, ha valamely nemzeti bíróság vagy egyéb nemzeti szerv előtt eljárást indítanak a tagállam által a Bizottság részére az (5) bekezdésnek megfelelően továbbított, oltalom iránti kérelemre vonatkozóan, és ha a kérelmet nemzeti szinten egy azonnal alkalmazandó, de nem jogerős bírósági határozattal érvénytelenítették."

23. A 97. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(2) A Bizottság megvizsgálja a 96. cikk (5) bekezdésével összhangban hozzá beérkezett oltalom iránti kérelmeket. A Bizottság ellenőrzi, hogy a kérelmek tartalmazzák az előírt információkat, és hogy azok nem tartalmaznak nyilvánvaló hibákat, figyelembe véve az érintett tagállam által lefolytatott előzetes nemzeti eljárás eredményeit. Az említett vizsgálatnak különösen a 94. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumra kell összpontosítania. A Bizottság általi vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a kérelemnek a tagállamtól való beérkezése időpontjától számított hat hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban tájékoztatja a kérelmezőket a késedelem okairól. (3) A Bizottság mentesül a (2) bekezdés második albekezdésében említett vizsgálat elvégzésére megszabott határidő betartásának és annak kötelezettsége alól, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a késedelem okairól, amennyiben valamely tagállamtól a 96. cikk (5) bekezdésével összhangban a Bizottsághoz benyújtott bejegyzési kérelemre vonatkozó közlést kap, amely vagy: a) tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kérelmet nemzeti szinten egy azonnal alkalmazandó, de nem jogerős bírósági határozattal érvénytelenítették; vagy b) a (2) bekezdésben említett vizsgálat felfüggesztésére kéri a Bizottságot, mivel nemzeti bírósági eljárást indítottak a kérelem érvényességének megtámadása céljából, és a tagállam megítélése szerint az említett eljárás megalapozott indokokon alapul. A mentesség addig hatályos, amíg a tagállam arról nem tájékoztatja a Bizottságot, hogy visszaállításra került az eredeti kérelem, vagy arról, hogy a tagállam visszavonja a felfüggesztésre irányuló kérelmét. (4) Amennyiben az e cikk (2) bekezdése értelmében elvégzett vizsgálat alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 93., 100. és 101. cikkben megállapított feltételek teljesülnek, végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 94. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak és az előzetes nemzeti eljárás során közzétett termékleírásra vonatkozó hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételére vonatkozóan. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni. Amennyiben az e cikk (2) bekezdése értelmében elvégzett vizsgálat alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 93., 100. és 101. cikkben meghatározott feltételek nem teljesülnek, végrehajtási jogi aktusokat fogad el a kérelem elutasításáról. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

24. A 98. és 99. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"98. cikk

Kifogásolási eljárás

(1) A 94. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele időpontjától számított három hónapon belül egy tagállam vagy egy harmadik ország hatóságai, vagy bármely olyan, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely egy harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy telepedett le, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot nyújthat be a Bizottsághoz a javasolt oltalommal szemben.

Bármely olyan, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely egy, az oltalom iránti kérelmet továbbító tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy telepedett le, a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatóságain keresztül kifogásolási nyilatkozatot nyújthat be olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi a kifogásolási nyilatkozatnak az első albekezdés szerinti benyújtását.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kifogás elfogadható, felkéri a kifogást benyújtó hatóságot vagy természetes vagy jogi személyt és az oltalom iránti kérelmet benyújtó hatóságot vagy természetes vagy jogi személyt, hogy három hónapot meg nem haladó, ésszerű időszakon át folytassanak megfelelő konzultációkat. A felkérést az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat tárgyát képező oltalom iránti kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének időpontjától számított öt hónapon belül kell kibocsátani. A felkéréshez csatolni kell az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat másolatát. A Bizottság e három hónap alatt bármikor, legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja a konzultációk határidejét a kérelmet benyújtó hatóság vagy természetes vagy jogi személy kérésére.

(3) A kifogást benyújtó hatóság vagy személy és az oltalom iránti kérelmet benyújtó hatóság vagy személy indokolatlan késedelem nélkül megkezdik a (2) bekezdésben említett konzultációkat. Átadják egymásnak az annak értékeléséhez szükséges információkat, hogy az oltalom iránti kérelem megfelel-e ezen rendeletnek és az annak alapján elfogadott rendelkezéseknek.

(4) Ha a kifogást benyújtó hatóság vagy személy és az oltalom iránti kérelmet benyújtó hatóság vagy személy megállapodásra jutnak, akkor vagy a harmadik országban letelepedett kérelmező, vagy annak a tagállamnak vagy harmadik országnak a hatóságai, amelyből az oltalom iránti kérelmet benyújtották, értesítik a Bizottságot a konzultációk eredményeiről és valamennyi olyan tényezőről, amely lehetővé tette az említett megállapodás létrejöttét, beleértve a felek véleményét is. Ha a 97. cikk (4) bekezdése értelmében közzétett adatokat lényegesen módosították, a Bizottság megismétli a 97. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálatot, miután az említett módosított adatok megfelelő közzétételét biztosító nemzeti eljárást lefolytatták. Amennyiben a megállapodást követően a termékleírásnak nincsenek módosításai, vagy a termékleírás módosításai nem lényegesek, a Bizottság a 99. cikk (1) bekezdésével összhangban határozatot fogad el az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalmának megadásáról, valamely elfogadható kifogásolási nyilatkozat kézhezvétele esetén is.

(5) Ha nem jutnak megállapodásra, akkor vagy a harmadik országban letelepedett kérelmező, vagy azon tagállam vagy harmadik ország hatóságai, amelyből az oltalom iránti kérelmet benyújtották, értesítik a Bizottságot a lefolytatott konzultációk eredményeiről, valamint valamennyi kapcsolódó információról és dokumentumról. A Bizottság a 99. cikk (2) bekezdésével összhangban határozatot fogad el vagy az oltalom megadásáról, vagy a kérelem elutasításáról.

99. cikk

Határozat az oltalomról

(1) Amennyiben a Bizottsághoz nem érkezett be a 98. cikknek megfelelően elfogadható kifogásolási nyilatkozat, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az oltalom megadásáról. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

(2) Amennyiben a Bizottsághoz beérkezett elfogadható kifogásolási nyilatkozat, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el vagy az oltalom megadásáról, vagy a kérelem elutasításáról. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) Az e cikk alapján megadott oltalom nem érinti a termelők azon kötelezettségét, hogy megfeleljenek az egyéb uniós szabályoknak, különösen a termékek forgalomba hozatalával és az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos szabályoknak."

25. A 102. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"102. cikk

Kapcsolat a védjegyekkel

(1) Amennyiben egy eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést e rendelet alapján bejegyeztek, el kell utasítani az olyan védjegy lajstromozását, amelynek használata ellentétes volna a 103. cikk (2) bekezdésével, és amely a VII. melléklet II. részében felsorolt kategóriák egyikébe tartozó termékkel kapcsolatos, ha a védjegy lajstromozása iránti kérelmet az eredetmegjelölésre vagy a földrajzi jelzésre vonatkozó bejegyzési kérelem benyújtásának időpontját követően nyújtották be a Bizottsághoz.

Az első albekezdés megsértésével lajstromozott védjegyeket törölni kell.

(2) E rendelet 101. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az olyan védjegy, amelynek használata ellentétes e rendelet 103. cikkének (2) bekezdésével, de amely esetében a lajstromozás iránti kérelem benyújtására, a lajstromozásra vagy a jóhiszemű használat révén az Unió területén való meghonosodásra - ha az említett lehetőségről az érintett jogszabályok rendelkeznek - azon időpontot megelőzően került sor, amelyen az eredetmegjelölésre vagy a földrajzi jelzésre vonatkozó oltalom iránti kérelmet a Bizottsághoz benyújtották, továbbra is használható és megújítható az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés bejegyzése ellenére, feltéve, hogy az (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*3) vagy az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) alapján nem áll fenn ok a védjegy érvénytelenítésére vagy törlésére.

Ilyen esetekben az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés használata, valamint a releváns védjegyek használata egyaránt megengedett.

(*3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 irányelve (2015. december 16.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 336., 2015.12.23., 1. o.)."

(*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (HL L 154., 2017.6.16., 1. o.).""

26. A 103. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a) és b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) az említett oltalom alatt álló elnevezés bármely közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célú használata, beleértve az összetevőként használt termékek esetében történő használatot is:

i. az oltalom alatt álló elnevezés termékleírásának nem megfelelő hasonló termékek által; vagy

ii. amennyiben az ilyen használat kihasználja az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés hírnevét, illetve gyengíti vagy csorbítja azt;

b) az elnevezés bármely visszaélésszerű használata, utánzása vagy az elnevezésre való utalás, még akkor is, ha a termék vagy a szolgáltatás tényleges származása fel van tüntetve, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezés fordítását, kiejtés szerinti átiratát vagy eltérő írásrendszert használó nyelvek közötti átiratát használják, vagy azt a »jellegű«, »típusú«, »módszerrel készített«, »hasonlóan készített«, »utánzat«, »ízű«, »-szerű« vagy ezekhez hasonló kifejezések kísérik, többek között, amikor az említett termékeket összetevőként használják;"

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki: "(4) A (2) bekezdésben említett oltalom a következők vonatkozásában is alkalmazandó: a) az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk; és b) távértékesítés - így például elektronikus kereskedelem - útján eladott áruk. Az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatára jogosult termelői csoport vagy bármely gazdasági szereplő jogosult megakadályozni azt, hogy harmadik felek kereskedelmi forgalom keretében anélkül hozzanak be árukat az Unióba, hogy ott szabad forgalmazásra bocsátanák azokat, amennyiben az ilyen áruk - a csomagolást is beleértve - harmadik országokból érkeznek, és engedély nélkül viselik az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést."

27. A 105. cikk helyébe a következő szöveg lép: "105. cikk A termékleírások módosításai (1) A 95. cikkben megállapított feltételeket teljesítő kérelmező kérelmezheti az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírását érintő módosítás jóváhagyását, különösen a tudományos és technikai ismeretek terén bekövetkezett fejlemények figyelembevétele vagy a 94. cikk (2) bekezdése második albekezdésének d) pontjában említett földrajzi terület határai meghatározásának módosítása érdekében. A kérelmekben ismertetni és indokolni kell a kért módosításokat. (2) A termékleírás módosításait fontosságuk tekintetében két kategóriába kell sorolni: uniós módosítások, amelyek uniós szintű kifogásolási eljárást igényelnek, és standard módosítások, amelyeket tagállami szinten vagy harmadik országok szintjén kell kezelni. E rendelet alkalmazásában az »uniós módosítás« a termékleírás olyan módosítása, amely: a) magában foglalja az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezésének megváltozását; b) a szőlőből készült termékek VII. melléklet II. részében említett valamely kategóriájának megváltoztatását, törlését vagy új kategória hozzáadását jelenti; c) azzal a kockázattal jár, hogy érvényteleníti az oltalom alatt álló eredetmegjelölések esetében a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében a 93. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot; vagy d) további korlátozásokat von magával a termék forgalmazása tekintetében. A »standard módosítás« a termékleírás bármely olyan módosítása, amely nem uniós módosítás. Az »átmeneti módosítás« a termékleírás átmeneti megváltoztatására vonatkozó standard módosítás, amely kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések közjogi hatóságok általi elrendeléséből fakad, vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófákkal vagy kedvezőtlen időjárási viszonyokkal kapcsolatos. (3) Az uniós módosításokat a Bizottság hagyja jóvá. A jóváhagyási eljárásnak értelemszerűen a 94. cikkben és a 96-99. cikkben megállapított eljárást kell követnie. A harmadik országok vagy harmadik országbeli termelők által benyújtott uniós módosítások jóváhagyása iránti kérelmeknek bizonyítékot kell tartalmazniuk arról, hogy a kért módosítás megfelel az eredetmegjelölések vagy a földrajzi jelzések oltalmára vonatkozó, az említett harmadik országban hatályos jogszabályoknak. Az uniós módosítások jóváhagyása iránti kérelmek kizárólag uniós módosításokhoz kapcsolódhatnak. Ha egy uniós módosítás iránti kérelem standard módosításokhoz is kapcsolódik, a standard módosításokhoz kapcsolódó részeket be nem nyújtottnak kell tekinteni, és az uniós módosításokra vonatkozó eljárás csak az említett uniós módosításhoz kapcsolódó részekre alkalmazandó. Az ilyen kérelmek vizsgálata során a javasolt uniós módosításokra kell összpontosítani. (4) A standard módosításokat azon tagállamok hagyják jóvá és teszik közzé, amelyek területén az érintett termék földrajzi területe található, és e módosításokat a Bizottsággal közölni kell. Ami a harmadik országokat illeti, a módosításokat az érintett harmadik országban alkalmazandó joggal összhangban kell jóváhagyni."

28. A 106. cikk helyébe a következő szöveg lép: "106. cikk Törlés A Bizottság - a saját kezdeményezésére vagy egy tagállam, egy harmadik ország, vagy egy jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kellőképpen megindokolt kérelme alapján - végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalmának törléséről a következő körülmények közül egy vagy több fennállása esetén: a) a vonatkozó termékleírásnak való megfelelés többé nem biztosított; b) legalább hét egymást követő évben nem hoztak forgalomba az eredetmegjelölést vagy a földrajzi jelzést viselő terméket; c) a 95. cikkben megállapított feltételeket teljesítő kérelmező kijelenti, hogy többé nem kívánja fenntartani az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalmát. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

29. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"106a. cikk

Ideiglenes címkézés és kiszerelés

Az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalma iránti kérelemnek a Bizottsághoz történő továbbítását követően a termelők feltüntethetik a termék címkézésén és kiszerelésén, hogy a kérelem benyújtásra került, valamint az uniós joggal, különösen az 1169/2011/EU rendelettel összhangban nemzeti logókat és jelzéseket használhatnak.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést jelölő uniós szimbólumok, valamint az "oltalom alatt álló eredetmegjelölés" vagy az "oltalom alatt álló földrajzi jelzés" uniós jelölés csak az említett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának megadásáról rendelkező határozat közzétételét követően szerepelhet a címkézésen.

A kérelem elutasítása esetén az első bekezdésnek megfelelően címkézett, szőlőből készült termékek a készletek kimerüléséig forgalmazhatók."

30. A 111. cikket el kell hagyni.

31. A II. rész II. címe I. fejezetének 2. szakasza a következő alszakasszal egészül ki: "4. alszakasz Az eredetmegjelölésekkel, földrajzi jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos ellenőrzések 116a. cikk Ellenőrzések (1) A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges lépéseket, hogy megszüntessék az e rendeletben említett oltalom alatt álló eredetmegjelölések, oltalom alatt álló földrajzi jelzések és oltalom alatt álló hagyományos kifejezések jogszerűtlen használatát. (2) A tagállamok kijelölik az e szakaszban megállapított kötelezettségek tekintetében az ellenőrzések elvégzéséért felelős illetékes hatóságot. E célból az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*5) 4. cikkének (2) és (4) bekezdése, valamint 5. cikkének (1), (4) és (5) bekezdése alkalmazandó. (3) Az Unión belül az e cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóság vagy az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében vett, az említett rendelet II. címének III. fejezetében megállapított kritériumoknak megfelelően terméktanúsító szervként eljáró egy vagy több, átruházott feladatot ellátó szervezet évente ellenőrzi a termékleírásoknak való megfelelést, mind a bor készítése során, mind az érlelése alatt vagy azt követően. (4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a következőkre vonatkozóan: a) a tagállamok által a Bizottságnak teendő közlés; b) a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzéséért felelős hatóságra vonatkozó szabályok, beleértve azon esetet is, amikor a földrajzi terület harmadik országban van; c) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések jogszerűtlen használatának megakadályozása érdekében a tagállamok által végrehajtandó intézkedések; d) a tagállamok által elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. (*5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).""

32. A 119. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a szőlőből készült termék kategóriájának megnevezése a VII. melléklet II. részének megfelelően. A szőlőből készült termékeknek a VII. melléklet II. része 1. és 4-9. pontjában meghatározott kategóriái esetében - amennyiben az adott termékek a VIII. melléklet I. részének E. szakaszában leírt alkoholmentesítési eljáráson mentek keresztül - a kategória megnevezését ki kell egészíteni:

i. az »alkoholmentesített« kifejezéssel, ha a termék tényleges alkoholtartalma legfeljebb 0,5 térfogatszázalék; vagy

ii. a »részlegesen alkoholmentesített« kifejezéssel, ha a termék tényleges alkoholtartalma meghaladja a 0,5 térfogatszázalékot, és alacsonyabb az alkoholmentesítés előtti kategóriára vonatkozó minimális tényleges alkoholtartalomnál.";

ii. a bekezdés a következő pontokkal egészül ki:

"h) az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének l) pontja szerinti tápértékjelölés;

i) az összetevőknek az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti felsorolása;

j) azon szőlőből készült termékek esetében, amelyek a VIII. melléklet I. része E. szakaszának megfelelően alkoholmentesítési eljáráson mentek keresztül, és amelyek 10 térfogatszázaléknál alacsonyabb tényleges alkoholtartalommal rendelkeznek, az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti minőségmegőrzési idő.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, az olyan termékektől eltérő szőlőből készült termékek esetében, amelyek a VIII. melléklet I. része E. szakaszának megfelelően alkoholmentesítési eljáráson mentek keresztül, a szőlőből készült termék kategóriájára történő hivatkozás elhagyható azon borok esetében, amelyek címkéjén szerepel egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy egy oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezése.";

c) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki: "(4) Az (1) bekezdés h) pontjától eltérve, a tápértékjelölést a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén korlátozni lehet az energiaértékre, amely kifejezhető az energia »E« jelével. Ilyen esetekben a teljes tápértékjelölést a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén megadott elektronikus úton kell biztosítani. Az említett tápértékjelölés nem tüntethető fel értékesítési vagy marketing célokra szánt egyéb információkkal együtt, továbbá tilos a felhasználói adatok gyűjtése és nyomon követése. (5) Az (1) bekezdés i) pontjától eltérve, az összetevők felsorolása a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén megadott elektronikus úton is biztosítható. Ilyen esetekben a következő követelmények alkalmazandók: a) tilos a felhasználói adatok gyűjtése és nyomon követése; b) az összetevők felsorolása nem tüntethető fel értékesítési vagy marketing célokra szánt egyéb információkkal együtt; és c) az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett adatok feltüntetésének közvetlenül a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén kell szerepelnie. Az e bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett adatfeltüntetés magában kell, hogy foglalja a »tartalmaz« szót, amelyet az anyagnak vagy a terméknek az 1169/2011/EU rendelet II. mellékletében felsoroltak szerinti elnevezése követ."

33. A 122. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a b) pont a következőképpen módosul:

i. az ii. alpontot el kell hagyni;

ii. a pont a következő alponttal egészül ki:

"vi. a 119. cikk (1) bekezdése i) pontjának alkalmazása céljából az összetevők feltüntetésére és megnevezésére vonatkozó szabályok;";

b) a c) pont a következő alponttal egészül ki:

"iii. a mezőgazdasági üzemre utaló kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;";

c) a d) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"i. bizonyos palackformák és záróelemek használatára vonatkozó feltételek, valamint egyes egyedi palackformák jegyzéke;".

34. A II. rész II. címe II. fejezetének 1. szakasza a következőképpen módosul:

a) a 124. cikket el kell hagyni;

b) az "1. alszakasz" sort és az alszakasz címét el kell hagyni;

c) a 125. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A szakmán belüli megállapodásoknak meg kell felelniük a X. mellékletben megállapított felvásárlási feltételeknek.";

d) a 127-144. cikket tartalmazó 2. és 3. alszakaszt el kell hagyni.

35. A 145. cikk (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Azon tagállamok, amelyek a KAP stratégiai tervükben az (EU) 2021/2115 rendelet 58. cikke (1) bekezdése első albekezdése a) pontjának megfelelően rendelkeznek a szőlőültetvények szerkezetátalakításáról és átállításáról, a szőlőkataszter alapján minden év március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak termelési potenciáljuk naprakésszé tett jegyzékét."

36. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "147a. cikk Fizetési késedelmek a hordós borok értékesítése terén Az (EU) 2019/633 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok a borágazatban működő, az e rendelet 157. cikke alapján elismert szakmaközi szervezet kérésére rendelkezhetnek arról, hogy az (EU) 2019/633 irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett tilalom nem alkalmazandó a hordós borra vonatkozó értékesítési ügyletekre irányuló, a bortermelők és a viszonteladók, valamint a közvetlen vevőik közötti beszállítói megállapodások keretében végrehajtott kifizetésekre, feltéve, hogy: a) a kifizetések 60 nap utáni teljesítését lehetővé tevő egyedi feltételek szerepelnek a hordós borra vonatkozó értékesítési ügyletekre irányuló szabványszerződésekben, amelyeket a tagállam e rendelet 164. cikke alapján 2021. október 30. előtt kötelező erejűvé tett, és a tagállam az említett időponttól megújítja a szabványszerződések ezen kiterjesztését a fizetési feltételek olyan jelentős megváltoztatása nélkül, ami hátrányos volna a hordós borok beszállítói számára; és b) a hordós borok beszállítói és a közvetlen vevőik közötti beszállítói megállapodások több évre szólnak, vagy több évre szólóvá válnak."

37. A 148. cikk (2) bekezdése c) pontja i. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"i. a szállított nyers tejért fizetendő árat, amely:

- állandó és a szerződésben rögzített, és/vagy

- kiszámítására a szerződésben meghatározott különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek magukban foglalhatnak olyan objektív mutatókat, indexeket és a végső ár kiszámítására vonatkozó módszereket, amelyek könnyen hozzáférhetők és megérthetők, és amelyek tükrözik a piaci feltételekben bekövetkező változásokat, a szállított mennyiséget és a szállított nyers tej minőségét vagy összetételét; az említett mutatók a releváns árakon, termelési és piaci költségeken alapulhatnak; ennek céljából a tagállamok a termelésről és az élelmiszer-ellátási láncról készített tanulmányokon alapuló, objektív kritériumokkal összhangban mutatókat határozhatnak meg; a szerződő felek szabadon hivatkozhatnak ezen mutatókra vagy bármely más, általuk relevánsnak ítélt mutatókra,";

38. A 149. cikk (2) bekezdése c) pontja i. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"i. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tej mennyisége nem haladja meg a teljes uniós termelés 4 %-át;".

39. A 150. cikket el kell hagyni.

40. A 151. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A nyers tej első felvásárlói bejelentik az illetékes nemzeti hatóságnak a hozzájuk havonta szállított nyers tej mennyiségét és a fizetett átlagárat. Különbséget kell tenni a biotej és a nem biotej között.";

b) a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nyers tej mennyiségeiről és az első bekezdésben említett átlagárakról."

41. A 152. cikk (1) bekezdésének c) pontja a következőképpen módosul:

a) a vii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"vii. a melléktermékek, maradványanyagok és hulladékok kezelése és hasznosítása, különösen a víz, a talaj és a táj minőségvédelme céljából, megőrizve és ösztönözve a biológiai sokféleséget, és előmozdítva a körforgásos jelleget;"

b) a x. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"x. kölcsönös kockázatkezelési alapok kezelése;".

42. A 153. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"c) olyan szabályok, amelyek a termelő tagok számára lehetővé teszik a termelői szervezet tevékenységének és döntéseinek, valamint elszámolásainak és költségvetéseinek demokratikus módon történő, alapos vizsgálatát;"

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A termelői szervezetek alapszabálya lehetővé teheti, hogy a termelő tagok közvetlen kapcsolatban álljanak a felvásárlókkal, feltéve, hogy az ilyen közvetlen kapcsolat nem veszélyezteti a kínálati oldal koncentrációját és a termékeknek a termelői szervezet általi forgalomba hozatalát. A kínálati oldal koncentrációját biztosítottnak kell tekinteni, ha az értékesítés alapvető elemeit - mint például az árat, a minőséget és a mennyiséget - a termelői szervezet tárgyalja és határozza meg.";

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1), a (2) és a (2a) bekezdés nem alkalmazandó a tej- és tejtermékágazati termelői szervezetekre."

43. A 154. cikk (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"b) a működési területén rendelkezik egy, az érintett tagállam által megállapítandó minimális taglétszámmal és/vagy minimális forgalmazható termelési mennyiséggel vagy értékkel; az ilyen rendelkezések nem akadályozhatják meg azon termelői szervezetek elismerését, amelyek kisüzemi termeléssel foglalkoznak;".

44. A 157. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok - kérelem alapján - nemzeti és regionális szinten, valamint a 164. cikk (2) bekezdésében említett gazdasági területek szintjén elismerhetik az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely konkrét ágazatban működő azon szakmaközi szervezeteket, amelyek:";

b) az (1) bekezdés c) pontja a következőképpen módosul:

i. a vii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"vii. azon információk biztosítása és kutatások elvégzése, amelyek a termelés, és adott esetben a feldolgozás és a forgalmazás innovatívabbá tételéhez, észszerűsítéséhez, javításához és kiigazításához szükségesek, a piaci igényeknek, valamint a fogyasztói ízléseknek és elvárásoknak jobban megfelelő termékek irányába, különös tekintettel a termékminőségre, többek között az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek jellemzőire, valamint a környezetvédelemre, az éghajlat-politikára, az állategészségügyre és az állatjólétre,";

ii. a xiv. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"xiv. a melléktermékek kezeléséhez és a hasznosításukat célzó kezdeményezések kidolgozásához, valamint a hulladék csökkentéséhez és kezeléséhez való hozzájárulás,";

iii. a xvi. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"xvi. az állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok megelőzését, csökkentését és kezelését célzó intézkedések előmozdítása és végrehajtása, többek között kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozása és kezelése révén, vagy az ilyen alapokhoz való hozzájárulás révén azzal a céllal, hogy pénzügyi ellentételezést fizessenek a mezőgazdasági termelőknek az ilyen intézkedések ösztönzéséből és végrehajtásából fakadó költségekért és gazdasági veszteségekért.";

c) az (1a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1a) A tagállamok - kérelem alapján -határozhatnak úgy, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említettek közül több ágazatban is működő valamely szakmaközi szervezetnek egynél több elismerést adnak, feltéve, hogy a szakmaközi szervezet teljesíti az (1) bekezdésben említett feltételeket minden egyes olyan ágazat tekintetében, amelyre vonatkozóan elismerésért folyamodik:";

d) a (3) bekezdést el kell hagyni.

45. A 158. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"ca) a szakmaközi szervezetet alkotó szervezetek kiegyensúlyozott képviseletére törekednek az élelmiszer-ellátási lánc 157. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szakaszaiban;"

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A tagállamok elismerhetnek szakmaközi szervezeteket a 2014. január 1. előtt már meglévő valamennyi ágazatban, akár kérelem alapján elismert, akár jogszabály által létrehozott szakmaközi szervezetekről van szó, abban az esetben is, ha azok nem felelnek meg a 157. cikk (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételnek."

46. A 163. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(1) A tagállamok elismerhetnek szakmaközi szervezeteket a tej- és tejtermékágazatban feltéve, hogy az ilyen szervezetek: a) megfelelnek a 157. cikkben megállapított követelményeknek; b) az érintett terület egy vagy több régiójában folytatják tevékenységeiket; c) a 157. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett gazdasági tevékenységek jelentős részét képviselik; d) ők maguk nem foglalkoznak a tej- és tejtermékágazatbeli termékek előállításával, feldolgozásával vagy kereskedelmével. (2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a 2012. április 2-t megelőzően a nemzeti jog alapján elismert és az e cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő szakmaközi szervezeteket a 157. cikk (1) bekezdése alapján elismerendő szakmaközi szervezetnek kell tekinteni.";

b) a (3) bekezdés d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"d) visszavonják az elismerést, ha az elismerés tekintetében e cikkben megállapított követelmények és feltételek többé nem teljesülnek;".

47. A 164. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) E szakasz alkalmazásában a »gazdasági térség« olyan határos vagy szomszédos termelési régiókból álló földrajzi övezet, amelyekben a termelési és a piaci értékesítési körülmények azonosak, vagy - az uniós jog által elismert, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek esetében - a termékleírásban meghatározott földrajzi övezet.";

b) a (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az l), az m) és az n) pont helyébe a következő szöveg lép:

"l) a minősített vetőmag használata - az (EU) 2018/848 rendelet értelmében vett ökológiai termelés céljára történő felhasználás kivételével - és a termékminőség ellenőrzése;

m) a növényegészségügyi, állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági és környezeti kockázatok megelőzése és kezelése;

n) a melléktermékek kezelése és hasznosítása.";

ii. a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az említett szabályok nem okozhatnak kárt más gazdasági szereplőknek, és nem akadályozhatják meg új gazdasági szereplők belépését az érintett tagállamban vagy az Unióban, továbbá nem eredményezhetik a 210. cikk (4) bekezdésében felsorolt hatások egyikét sem, vagy nem lehetnek egyéb módon összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő uniós joggal vagy nemzeti szabályokkal."

48. A 165. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"165. cikk

A tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Amennyiben egy elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy egy elismert szakmaközi szervezet szabályai a 164. cikk értelmében kiterjesztésre kerülnek, és az említett szabályok hatálya alá tartozó tevékenységek azon gazdasági szereplőknek az általános gazdasági érdekét szolgálják, akiknek vagy amelyeknek a tevékenysége az érintett termékekkel kapcsolatos, az elismerést megadó tagállam - a releváns érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően - úgy határozhat, hogy azon gazdasági szereplőknek vagy csoportoknak, akik vagy amelyek nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy amelyek élvezik az említett tevékenységekből fakadó előnyöket, be kell fizetniük a szervezet számára az annak tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás egészét vagy egy részét, amennyiben az ilyen hozzájárulások a szóban forgó egy vagy több tevékenység végzésének következtében közvetlenül felmerülő költségek fedezésére szolgálnak. Bármely szervezetnek, amely e cikk alapján hozzájárulásokat kap tagsági viszonnyal nem rendelkezőktől, egy tag vagy egy, a szervezet tevékenységeihez pénzügyi hozzájárulást nyújtó, tagsági viszonnyal nem rendelkező kérésére rendelkezésre kell bocsátania az éves költségvetésének azon részeit, amelyek a 164. cikk (4) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzésére vonatkoznak."

49. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "166a. cikk Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt áll földrajzi jelzéssel ellátott mezőgazdasági termékek kínálatának szabályozása (1) E rendelet 167. és 167a. cikkének sérelme nélkül, az e rendelet 152. cikke (1) bekezdésének vagy 161. cikke (1) bekezdésének alapján elismert termelői szervezet vagy termelőiszervezet-társulás, az e rendelet 157. cikkének (1) bekezdése alapján elismert szakmaközi szervezet, gazdasági szereplőknek az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett csoportosulása, vagy az e rendelet 95. cikkének (1) bekezdésében említett termelői csoport kérésére a tagállamok - korlátozott időtartamra - kötelező erejű szabályokat állapíthatnak meg az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdése vagy az e rendelet 93. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett mezőgazdasági termékek kínálatának a szabályozására. (2) Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályok az e cikk (1) bekezdésében említettek szerinti termék olyan termelőinek vagy a képviselőiknek legalább kétharmada között létrehozandó előzetes megállapodás meglététől függenek, akik az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában, vagy a bor esetében az e rendelet 93. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában és b) pontjának iv. alpontjában említett földrajzi területen az említett termék termelésének legalább kétharmadát képviselik. Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett termék termelése feldolgozást is magában foglal, és az 1151/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében vagy az e rendelet 94. cikkének (2) bekezdésében említett termékleírás a nyersanyag beszerzését egy meghatározott földrajzi területre korlátozza, a tagállamok az e cikk (1) bekezdése szerint megállapítandó szabályok alkalmazásában megkövetelik, hogy: a) az e bekezdésben említett megállapodás megkötését megelőzően konzultációra kerüljön sor az említett nyersanyagot a meghatározott földrajzi területen előállító termelőkkel; vagy b) a nyersanyag termelőinek legalább kétharmada vagy a képviselőik - akik a meghatározott földrajzi területen a feldolgozás során használt nyersanyag termelésének legalább kétharmadát képviselik - is legyenek részesek az e bekezdésben említett megállapodásban. (3) E cikk (2) bekezdésétől eltérve, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt előállítása tekintetében az e cikk (1) bekezdésében említett szabályok alkalmazását egy előzetes megállapodás meglétéhez kell kötni, amely a sajt előállításához felhasznált nyers tej termelésének legalább kétharmadát képviselő tejtermelők vagy képviselőik legalább kétharmada, valamint adott esetben az említett sajtot előállító, és az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen az ilyen sajt termelésének legalább kétharmadát képviselő termelők vagy képviselőik legalább kétharmada között jött létre. E bekezdés első albekezdésének alkalmazásában, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt vonatkozásában a nyers tejnek a sajt termékleírásában szereplő származási földrajzi területe meg kell, hogy egyezzen az említett sajttal kapcsolatos, az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területtel. (4) Az (1) bekezdésben említett szabályok: a) csak az érintett termék és adott esetben az ahhoz szükséges nyersanyag kínálatának szabályozására vonatkozhatnak, és az a céljuk, hogy az említett termék kínálatát a kereslethez igazítsák; b) csak az érintett termékre és adott esetben nyersanyagra lehetnek érvényesek; c) legfeljebb három évre tehetők kötelező erejűvé, de ezen időszak után egy, az (1) bekezdésben említettek szerinti új kérelmet követően megújíthatók; d) nem okozhatnak kárt az említett szabályok által érintettektől eltérő, egyéb termékek kereskedelmében; e) nem vonatkozhatnak az érintett termék első forgalomba hozatala utáni ügyletekre; f) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését sem; g) nem tarthatják vissza az érintett termék egyébként rendelkezésre álló túlságosan nagy arányát; h) nem eredményezhetnek megkülönböztetést, nem képezhetnek akadályt a piacra újonnan belépők számára, vagy nem érinthetik hátrányosan a kistermelőket; i) hozzá kell, hogy járuljanak az érintett termék minőségének fenntartásához vagy az érintett termék fejlesztéséhez; j) nem érintik a 149. cikket és a 152. cikk (1a) bekezdését. (5) Az (1) bekezdésben említett szabályokat közzé kell tenni az érintett tagállam valamely hivatalos kiadványában. (6) A tagállamok ellenőrzéseket folytatnak a (4) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésének biztosítása érdekében. Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságok megállapítják, hogy az ilyen feltételek nem teljesültek, a tagállamok hatályon kívül helyezik az (1) bekezdésben említett szabályokat. (7) A tagállamok azonnal értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett, általuk elfogadott szabályokról. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot az ilyen szabályokról szóló bármely értesítésről. (8) A Bizottság bármikor elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat, amelyek előírják, hogy egy tagállam helyezze hatályon kívül az említett tagállam által az e cikk (1) bekezdése értelmében megállapított szabályokat, ha a Bizottság megállapítja, hogy az említett szabályok nem felelnek meg az e cikk (4) bekezdésében megállapított feltételeknek, a belső piac jelentős részén akadályozzák vagy torzítják a versenyt, vagy veszélyeztetik a szabad kereskedelmet vagy az EUMSZ 39. cikke célkitűzéseinek az elérését. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 229. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett eljárások alkalmazása nélkül kell elfogadni."

50. A 168. cikk (4) bekezdése c) pontja i. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"i. a szállított termékekért fizetendő ár, amely:

- állandó és a szerződésben rögzített, és/vagy

- kiszámítására a szerződésben megállapított különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek magukban foglalhatnak olyan objektív mutatókat, indexeket és a végső ár kiszámítására vonatkozó módszereket, amelyek könnyen hozzáférhetők és megérthetők, és amelyek tükrözik a piaci feltételekben bekövetkező változásokat, a szállított mennyiségeket és a szállított mezőgazdasági termékek minőségét vagy összetételét; az említett mutatók a releváns árakon, a termelési és piaci költségeken alapulhatnak; ennek céljából a tagállamok a termelésről és az élelmiszer-ellátási láncról készített tanulmányokon alapuló, objektív kritériumokkal összhangban mutatókat határozhatnak meg; a szerződő felek szabadon hivatkozhatnak ezen mutatókra vagy bármely más, általuk relevánsnak ítélt mutatókra."

51. A 172. cikket el kell hagyni.

52. A 172a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"172a. cikk

Értékmegosztás

A cukorágazatra vonatkozó egyedi értékmegosztási záradékok sérelme nélkül a mezőgazdasági termelők - beleértve a mezőgazdasági termelők társulásait is - megállapodhatnak a downstream gazdasági szereplőkkel az értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő olyan záradékokról, amelyek meghatározzák, hogy az érintett termékek releváns piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését hogyan osztják meg egymás között.

172b. cikk

A szakmaközi szervezetek által az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok készítésére szánt szőlő értékesítése tekintetében adott iránymutatás

Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az e rendelet 157. cikke alapján elismert, borágazatban működő szakmaközi szervezetek fakultatív mutatókat biztosíthatnak az árak iránymutató jellegű rögzítésére vonatkozóan az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok készítésére szánt szőlő értékesítése tekintetében, feltéve, hogy az ilyen iránymutatás nem szünteti meg a versenyt az adott termékek jelentős része esetében."

53. A 182. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A küszöbmennyiség 125 %, 110 % vagy 105 % attól függően, hogy a piacrajutási lehetőségek - amelyeket az importnak a három megelőző évre vonatkozó hazai fogyasztáshoz viszonyított százalékos arányában fejeznek ki - legfeljebb 10 %-ot, 10 %-nál többet, de legfeljebb 30 %-ot, vagy 30 %-nál többet tesznek-e ki.

Amennyiben a hazai fogyasztást nem veszik figyelembe, a küszöbmennyiség 125 %."

54. A 192. és 193. cikket el kell hagyni.

55. A IV. fejezet a következő cikkel egészül ki:

"193a. cikk

A melaszra vonatkozó behozatali vámok felfüggesztése

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a 1703 KN-kód alá tartozó melaszra vonatkozó behozatali vámok teljes vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó szabályok megállapításával.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályok alkalmazásakor a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a 1703 KN-kód alá tartozó melaszra vonatkozó behozatali vámok teljes vagy részleges felfüggesztése céljából, a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül."

56. A III. részben a 196-204. cikket tartalmazó VI. fejezetet el kell hagyni.

57. A 206. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, és az EUMSZ 42. cikkének megfelelően, az EUMSZ 101-106. cikkét, valamint az azok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell - e rendelet 207-210a. cikkére is figyelemmel - alkalmazni az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében és 102. cikkében említett valamennyi olyan megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a mezőgazdasági termékek előállításához vagy kereskedelméhez kapcsolódik."

58. A 208. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"208. cikk

Erőfölény

E fejezet alkalmazásában az »erőfölény« olyan helyzet, amelyben a vállalkozás az általa képviselt gazdasági erő következtében képes megakadályozni a tényleges verseny fenntartását a releváns piacon azáltal, hogy piaci magatartását csak viszonylag kis mértékben befolyásolja versenytársainak, beszállítóinak vagy vevőinek és végső soron a fogyasztóknak a magatartása."

59. A 210. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 157. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt célok, vagy az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata, valamint a dohányágazat esetében az e rendelet 162. cikkében felsorolt célok eléréséhez szükséges, az e rendelet 157. cikke alapján elismert szakmaközi szervezetek olyan megállapodásaira, döntéseire és összehangolt magatartásaira, amelyek e cikk (4) bekezdése alapján nem összeegyeztethetetlenek az uniós szabályokkal.

Az e bekezdés első albekezdésében említett feltételeket teljesítő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások nem tilthatók meg, és ilyen értelmű előzetes döntés sem írható elő.

(2) Az elismert szakmaközi szervezetek kérhetik a Bizottság véleményét az (1) bekezdésben említett megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak az e cikkel való összeegyeztethetőségéről. A Bizottság a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított négy hónapon belül megküldi a véleményét a kérelmező szakmaközi szervezetnek.

Ha a Bizottság a vélemény kibocsátását követően bármikor megállapítja, hogy többé nem teljesülnek az e cikk (1) bekezdésében említett feltételek, kimondja, hogy a jövőben az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell a szóban forgó megállapodásra, döntésre vagy összehangolt magatartásra, és megfelelően tájékoztatja a szakmaközi szervezetet.

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére módosíthatja a vélemény tartalmát, különösen ha a kérelmező szakmaközi szervezet pontatlan információkat adott, vagy visszaélt a véleménnyel.";

b) a (3), az (5) és a (6) bekezdést el kell hagyni.

60. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "210a. cikk Vertikális és horizontális fenntarthatósági kezdeményezések (1) Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó a mezőgazdasági termékeket előállító termelők olyan megállapodásaira, döntéseire és összehangolt magatartásaira, amelyek a mezőgazdasági termékek előállítására vagy kereskedelmére vonatkoznak, és amelyek az uniós vagy a nemzeti jog által előírtaknál szigorúbb fenntarthatósági előírás alkalmazását célozzák, feltéve, hogy az említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csak olyan korlátozásokat támasztanak a versennyel szemben, amelyek elengedhetetlenek az említett előírás eléréséhez. (2) Az (1) bekezdés a mezőgazdasági termékek előállítóinak olyan megállapodásaira, döntéseire és összehangolt magatartásaira alkalmazandó, amelyekben több termelő részes fél, vagy amelyekben egy vagy több termelő és az élelmiszer-ellátási láncban a termelés, a feldolgozás vagy a kereskedelem - a forgalmazást is beleértve - különböző szintjein elhelyezkedő egy vagy több gazdasági szereplő részes fél. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a »fenntarthatósági előírás« olyan előírás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a következő célkitűzések legalább egyikéhez: a) környezetvédelmi célkitűzések, beleértve a következőket: az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a tájak, a víz és a talaj fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, beleértve az élelmiszer-pazarlás csökkentését is, a környezetszennyezés megelőzése és csökkentése, valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása; b) a mezőgazdasági termékek oly módon történő előállítása, amely csökkenti a növényvédő szerek használatát, és kezeli az ilyen használatból fakadó kockázatokat, vagy amely csökkenti az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának veszélyét a mezőgazdasági termelésben; és c) állategészségügy és állatjólét. (4) Az e cikkben említett feltételeket teljesítő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások nem tilthatók meg, és ilyen értelmű előzetes döntés sem írható elő. (5) A Bizottság 2023. december 8-ig iránymutatásokat bocsát ki a gazdasági szereplők számára az e cikk alkalmazására vonatkozó feltételekre vonatkozóan. (6) Az (1) bekezdésben említett termelők 2023. december 8-tól a Bizottságtól véleményt kérhetnek az (1) bekezdésben említett megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak az e cikkel való összeegyeztethetőségéről. A Bizottság a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított négy hónapon belül megküldi a véleményét a kérelmezőnek. Ha a Bizottság a vélemény kibocsátását követően bármikor megállapítja, hogy többé nem teljesülnek az e cikk (1), (3) és (7) bekezdésében említett feltételek, kimondja, hogy a jövőben az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell a szóban forgó megállapodásra, döntésre vagy összehangolt magatartásra, és megfelelően tájékoztatja a termelőket. A Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére módosíthatja a vélemény tartalmát, különösen ha a kérelmező pontatlan információkat adott, vagy visszaélt a véleménnyel. (7) Az 1/2003/EK rendelet 5. cikkében említett nemzeti versenyhatóság egyedi esetekben úgy határozhat, hogy a jövőben az (1) bekezdésben említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások közül egyet vagy többet módosítani kell, meg kell szüntetni, vagy azokra egyáltalán nem kerülhet sor, ha úgy ítéli meg, hogy egy ilyen határozat szükséges a verseny kizárásának megelőzése érdekében, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az EUMSZ 39. cikkében említett célkitűzések elérése veszélyben van. Több tagállamot érintő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások esetén az e bekezdés első albekezdésében említett határozatot a Bizottság a 229. cikk (2) és (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül hozza meg. Amikor e bekezdés első albekezdése szerint jár el, a nemzeti versenyhatóság az első hivatalos vizsgálati intézkedés megkezdését követően írásban tájékoztatja a Bizottságot, és minden további határozatról azok elfogadását követően haladéktalanul értesíti a Bizottságot. Az e bekezdésben említett határozatok legkorábban az érintett vállalkozások e határozatokról való értesítésének időpontjától kezdődően alkalmazandók."

61. A 212. cikket el kell hagyni.

62. A 214a. cikk helyébe a következő szöveg lép: "214a. cikk Nemzeti kifizetések bizonyos ágazatok számára Finnországban A Bizottság engedélyének függvényében Finnország a 2023-2027-es időszakban továbbra is nyújthatja azon nemzeti támogatásokat, amelyeket 2022-ben e cikk alapján nyújtott a termelőknek, feltéve, hogy: a) a jövedelemtámogatás teljes összege az egész időszak alatt fokozatosan csökken, és 2027-ben nem haladja meg a 2022-ben nyújtott összeg 67 %-át; és b) e lehetőség igénybevétele előtt teljes mértékben kihasználták az érintett ágazatok számára a KAP keretében rendelkezésre álló támogatási rendszereket. A Bizottság az engedélyét az e rendelet 229. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül fogadja el."

63. A 218. cikk (2) bekezdéséből el kell hagyni az Egyesült Királyságra vonatkozó sort.

64. A 219. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen lehessen fellépni a belső vagy a külső piacokon bekövetkező jelentős áremelkedés vagy -csökkenés által okozott piaci zavar veszélyeivel szemben, vagy egyéb, az érintett piacot jelentősen megzavaró vagy a megzavarás veszélyével fenyegető eseményekkel és körülményekkel szemben, amennyiben az említett helyzet vagy annak a piacra gyakorolt hatásai valószínűleg fennmaradnak vagy romlanak, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az említett piaci helyzet kezeléséhez szükséges intézkedések meghozatala érdekében, ugyanakkor tiszteletben tartva az EUMSZ-nek megfelelően megkötött nemzetközi megállapodásokból fakadó kötelezettségeket, és feltéve, hogy az e rendelet alapján rendelkezésre álló bármely egyéb intézkedések elégtelennek vagy nem megfelelőnek bizonyulnak.";

b) a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az ilyen intézkedések - a piaci zavarnak vagy a piaci zavar veszélyének kezeléséhez szükséges mértékben és időtartamra - kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e rendelet alapján előírt egyéb intézkedések hatályát, időtartamát vagy egyéb aspektusait, egészben vagy részben kiigazíthatják vagy felfüggeszthetik a behozatali vámokat, többek között szükség esetén bizonyos mennyiségek vagy időszakok tekintetében, vagy ideiglenes önkéntes termeléscsökkentési rendszer formáját ölthetik, különösen túlkínálat esetén."

65. Az V. rész I. fejezetének 2. szakasza a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"Az állatbetegségekhez és növénykárosítókhoz, valamint a közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi kockázatok miatti fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó piactámogatási intézkedések";

b) a 220. cikk a következőképpen módosul:

i. a cím helyébe a következő szöveg lép:

"Az állatbetegségekhez és növénykárosítókhoz, valamint a közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi kockázatok miatti fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó intézkedések";

ii. az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) az Unión belüli és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem azon korlátozásai, amelyek az állatbetegségek terjedésével vagy a növénykárosítók terjedésével szembeni küzdelmet szolgáló intézkedések alkalmazásából eredhetnek; és";

iii. a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"-a) gyümölcs- és zöldségfélék;"

iv. a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjában előírt intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, ha az érintett tagállam gyorsan hozott egészségügyi, állat- és növényegészségügyi intézkedéseket a betegség felszámolása, vagy a károsítók nyomon követése, ellenőrzése és kiirtása érdekében, és csak abban a mértékben és az arra az időtartamra, amely az érintett piac támogatásához szigorúan szükséges."

66. Az V. rész a következő fejezettel és cikkekkel egészül ki: "Ia. fejezet Piaci átláthatóság 222a. cikk Uniós piaci megfigyelőközpontok (1) Annak érdekében, hogy emelje az élelmiszer-ellátási láncon belül az átláthatóságot, információkkal szolgáljon a gazdasági szereplők és a közjogi hatóságok döntéseihez, megkönnyítse a piaci fejlemények és a piaci zavar veszélyeinek monitoringját, a Bizottság uniós piaci megfigyelőközpontokat hoz létre. (2) A Bizottság eldöntheti, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében felsoroltak közül mely mezőgazdasági ágazatok számára kell uniós piaci megfigyelőközpontokat létrehozni. (3) Az uniós piaci megfigyelőközpontoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk a piaci fejlemények és a piaci zavar veszélyeinek monitoringjához szükséges statisztikai adatokat és információkat, így különösen: a) termelés, kínálat és készletek; b) árak, költségek és lehetőség szerint haszonkulcsok az élelmiszer-ellátási lánc valamennyi szintjén; c) rövid és középtávú piaci előrejelzések; d) a mezőgazdasági termékek importja és exportja, különösen a mezőgazdasági termékek Unióba történő behozatalára vonatkozó vámkontingensek kimerítése. Az uniós piaci megfigyelőközpontoknak jelentéseket kell készíteniük, amelyek tartalmazzák az első albekezdésben említett elemeket. (4) A tagállamok összegyűjtik a (3) bekezdésben említett információkat, és közlik azokat a Bizottsággal. 222b. cikk A piaci fejleményekkel kapcsolatos bizottsági jelentéstétel (1) A 222a. cikk értelmében létrehozott uniós piaci megfigyelőközpontoknak a jelentéseikben azonosítaniuk kell a belső vagy a külső piacokon bekövetkező jelentős áremelkedéshez vagy -csökkenéshez, illetve a hasonló hatással bíró eseményekhez vagy körülményekhez kapcsolódó piaci zavar veszélyeit. (2) A Bizottság rendszeresen bemutatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a mezőgazdasági termékek piaci helyzetére, a piaci zavarok okaira, valamint az e piaci zavarokra válaszként meghozandó lehetséges intézkedésekre - különösen a II. rész I. címének I. fejezetében, valamint a 219., 220., 221. és 222. cikkben meghatározott intézkedésekre - vonatkozó információkat, valamint az említett intézkedések indokolását."

67. A 223. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A beérkezett információk nemzetközi szervezetek, uniós és nemzeti pénzpiaci hatóságok, harmadik országok illetékes hatóságai számára is továbbíthatók, vagy azok rendelkezésére bocsáthatók, továbbá közzétehetők, figyelemmel a személyes adatok védelmére és a vállalkozásoknak az üzleti titkaik, többek között az árak védelméhez fűződő jogos érdekére.

A Bizottság együttműködik és információt cserél az 596/2014/EU rendelet 22. cikkének megfelelően kijelölt illetékes hatóságokkal és az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA), hogy segítsen azoknak az 596/2014/EU rendeletben meghatározott feladataik teljesítésében."

68. A 225. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pontot el kell hagyni;

b) a b) és c) pontot el kell hagyni;

c) a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) 2025. december 31-ig, és azt követően hétévente az e rendeletben megállapított versenyszabályoknak valamennyi tagállam mezőgazdasági ágazatában való alkalmazásáról;"

d) a cikk a következő pontokkal egészül ki:

"da) 2023. december 31-ig a 222a. cikknek megfelelően létrehozott uniós piaci megfigyelőközpontokról;

db) 2023. december 31-ig, és azt követően háromévente a válságintézkedések alkalmazásáról, amelyeket különösen a 219-222. cikk alapján fogadtak el;

dc) 2024. december 31-ig új információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról a 223. cikkben említettek szerinti jobb átláthatóság biztosítása érdekében;

dd) 2024. június 30-ig a juhhús- és kecskehúságazatban alkalmazott kereskedelmi megnevezésekről és hasítottest-osztályozásról;".

69. Az V. résznek a 226. cikket tartalmazó III. fejezetét el kell hagyni.

70. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. rész a) pontjának első és második sorát (0709 99 60 és 0712 90 19 KN-kód) el kell hagyni;

b) az I. rész d) pontjában az első sorban (0714 KN-kód) szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"ex 0714 - Manióka, nyílgyökér (arrowroot), szálepgyökér és magas keményítő- vagy inulintartalmú, más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is, a 0714 20 alszám alá tartozó édesburgonya és az ex 0714 90 90 alszám alá tartozó csicsóka kivételével; szágóbél";

c) a IX. rész a következőképpen módosul:

i. az ötödik sorban (0706 KN-kód) szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér (22), frissen vagy hűtve

(22) A karórépát is beleértve.";"

ii. a nyolcadik sorban (ex 0709 KN-kód) szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Egyéb zöldségfélék frissen vagy hűtve, a 0709 60 91, a 0709 60 95, az ex 0709 60 99 (a Pimenta nemhez tartozó növények), a 0709 92 10 és a 0709 92 90 alszámok alá tartozó zöldségek kivételével";

iii. a rész a következő sorokkal egészül ki:

"0714 20 édesburgonya

ex 0714 90 90 csicsóka";

d) a X. részben a csemegekukoricára vonatkozó kivételeket el kell hagyni;

e) a XII. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

"e) ex 2202 99 19: - - - Egyéb, alkoholmentesített bor, amelynek térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma nem haladja meg a 0,5 térfogatszázalékot.";

f) a XXIV. rész 1. szakaszában a "0709 60 99" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"ex 0709 60 99: - - - Egyéb, a Pimenta nemhez tartozó növény".

71. A II. melléklet II. része a következőképpen módosul:

a) az A. szakasz 4. pontjának második mondatát el kell hagyni;

b) a B. szakaszt el kell hagyni.

72. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"AZ 1370/2013/EU RENDELET (*6) 1a. CIKKÉBEN EMLÍTETT RIZS ÉS CUKOR SZABVÁNYOS MINŐSÉGE

(*6) A Tanács 1370/2013/EU rendelete (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (HL L 346., 2013.12.20., 12. o.).";"

b) a B. rész I. szakaszát el kell hagyni.

73. A VI. mellékletet el kell hagyni.

74. A VII. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. rész a következőképpen módosul:

i. a II. pont az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"Az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének 2. pontjában említett csoportosulás kérésére a releváns tagállam dönthet úgy, hogy az e pontban említett feltételek nem alkalmazandók az 1151/2012/EU rendeletnek megfelelően, 2007. június 29. előtt bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott szarvasmarha-húsra.";

ii. a III.1.A. pontból az Egyesült Királyságra vonatkozó sort el kell hagyni;

iii. a III.1.B. pontból az Egyesült Királyságra vonatkozó sort el kell hagyni;

b) a II. rész a következőképpen módosul:

i. a szöveg a következő bevezető szövegrésszel egészül ki:

"A szőlőből készült termékek kategóriái az 1-17. pontban meghatározott kategóriák. A szőlőből készült termékek 1. és 4-9. pontban meghatározott kategóriái teljes vagy részleges alkoholmentesítési eljáráson mehetnek keresztül a VIII. melléklet I. része E. szakaszának megfelelően, miután teljes mértékben kialakultak az említett pontokban leírt saját jellemzőik.";

ii. a 3. pont a) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 15 és legfeljebb 22 térfogatszázalék. Kivételesen és hosszan tartó érlelésű borok esetében az említett tartalmak eltérhetnek bizonyos, a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján megállapított felsorolásban szereplő, eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott likőrboroknál, azzal a feltétellel, hogy:

- az érlelési folyamatba bevezetett borok eleget tesznek a likőrborok fogalommeghatározásának; és

- az érlelt bor tényleges alkoholtartalma nem lehet 14 térfogatszázaléknál kevesebb;"

c) az I. függelék a következőképpen módosul:

i. az 1. pont c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) Belgiumban, Dániában, Észtországban, Írországban, Litvániában, Hollandiában, Lengyelországban és Svédországban ezen tagállamok bortermelő területei;"

ii. a 2. pont g) alpontjában a »területe« szó helyébe a »bortermelő vidéke« szó lép;

iii. a 4. pont f) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"f) Romániában a következő bortermelő vidékek szőlővel betelepített területei: Dealurile Munteniei și Olteniei a Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului és Plaiurile Drâncei szőlőültetvénnyel együtt, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, a déli borvidék, beleértve a homokos és egyéb kedvező talajú területeket is;"

iv. a 4. pont g) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"g) Horvátországban a következő alrégiókban található, szőlővel betelepített területek: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje és Dalmatinska zagora;"

v. a 6. pont a következő alponttal egészül ki:

"h) Horvátországban a következő alrégiókban található, szőlővel betelepített területek: Sjeverna Dalmacija és Srednja i Južna Dalmacija."

75. A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. rész a következőképpen módosul:

i. a cím helyébe a következő szöveg lép:

"Alkoholtartalom-növelés, savtartalom-növelés, savtompítás bizonyos bortermelő övezetekben és alkoholmentesítés";

ii. a B. szakasz 7. pontjának b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a 6. pontban említett termékek térfogatban számított összes alkoholtartalmát az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok termelése esetében egy általuk meghatározandó szintre emelhetik.";

iii. a C. szakasz helyébe a következő szöveg lép: "C. Savtartalom-növelés és savtompítás

1. A friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben lévő újbor és a bor alávethető savtartalom-növelésnek és savtompításnak.

2. Az 1. pontban említett termékek savtartalmának növelését csak 4 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 53,3 milliekvivalensig lehet elvégezni.

3. A borok savtompítását csak 1 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 13,3 milliekvivalensig lehet elvégezni.

4. A sűrítésre szánt szőlőmust savtartalma részlegesen tompítható.

5. Ugyanazon termék savtartalom-növelése és alkoholtartalom-növelése - kivéve a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó eltéréseket -, illetve savtartalom-növelése és savtompítása egymást kölcsönösen kizáró eljárások.";

iv. a D. szakasz 3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"3. A borok savtartalmának növelésére és savtompítására csak azon bortermelő övezetben kerülhet sor, ahol a szóban forgó bor termeléséhez felhasznált szőlőt szüretelték.";

v. a szöveg a következő szakasszal egészül ki: "E. Alkoholmentesítési eljárások Az alább felsorolt alkoholmentesítési eljárások mindegyike engedélyezhető, akár önmagában, akár más felsorolt alkoholmentesítési eljárásokkal együttesen alkalmazva, a VII. melléklet II. részének 1. és 4-9. pontjában említett szőlőből készült termékek etanoltartalmának részleges vagy majdnem teljes redukálása érdekében: Az alkalmazott alkoholmentesítési eljárások nem eredményezhetik a szőlőből készült termék érzékszervi jellemzőinek elváltozását. A szőlőből készült termékekben található etanoltartalom kivonása nem végezhető együttesen a szőlőmust cukortartalmának növelésével.";

a) részleges vákuumos párologtatás;

b) membrántechnikák;

c) lepárlás.

b) a II. rész B. szakaszának 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3. Az 1. és a 2. pont nem alkalmazandó azon termékekre, amelyek Írországban és Lengyelországban a 2206 00 KN-kód alá tartozó termékek előállítására szolgálnak, és amelyek esetében a tagállamok engedélyezhetik a »bor« kereskedelmi megjelölést is magában foglaló összetett név használatát."

76. A X. melléklet II. pontja 2. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az 1. alpontban említett árat az ép, megfelelő és kereskedelmi minőségű, az átvételi ponton 16 %-os cukortartalmú cukorrépára kell alkalmazni.

Az árat az első albekezdésben említett minőségtől való eltérés lehetővé tétele érdekében - a felek általi előzetes megállapodás alapján - áremeléssel vagy árcsökkentéssel kell kiigazítani."

77. A X. melléklet XI. pontja 1. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"1. A II. melléklet II. része A. szakaszának 6. pontjában leírt, szakmán belüli megállapodások egyeztetési vagy közvetítéses vitarendezési mechanizmust és választottbírósági záradékokat tartalmaznak."

78. A XI., a XII. és a XIII. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Az 1151/2012/EU rendelet módosításai

Az 1151/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"b) az előállításuk során alkalmazott termelési vagy feldolgozási módszereknek, illetve előállítási vagy forgalmazási helyüknek vagy a fenntartható fejlődéshez való lehetséges hozzájárulásuknak köszönhetően értéknövelő sajátosságokkal rendelkeznek."

2. A 2. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a szeszes italokra vagy az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott szőlőből készült termékekre, a borecetek kivételével.

(3) Az 52. cikk értelmében végzett bejegyzések nem érintik a termelők azon kötelezettségét, hogy megfeleljenek az egyéb uniós szabályoknak, különösen a termékek forgalomba hozatalára és az élelmiszerek címkézésére vonatkozóaknak."

3. Az 5. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) E rendelet alkalmazásában az »eredetmegjelölés« olyan elnevezés - amely lehet egy hagyományosan használt elnevezés -, amely egy olyan terméket jelöl: a) amely egy meghatározott helyről, régióból vagy - kivételes esetekben - országból származik; b) amelynek minősége vagy jellemzői lényegében vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők; és c) amely előállításának valamennyi szakasza a meghatározott földrajzi területen történik. (2) E rendelet alkalmazásában a »földrajzi jelzés« olyan elnevezés - beleértve a hagyományosan használt elnevezést is -, amely egy olyan terméket jelöl: a) amely egy meghatározott helyről, régióból vagy országból származik; b) amelynek adott minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői alapvetően földrajzi eredetének tulajdoníthatók; és c) amely előállításának legalább egy szakasza a meghatározott földrajzi területen történik."

4. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként nem jegyezhető be olyan elnevezés, amely valamely növény- vagy állatfajta nevével ütközik, és valószínűleg megtéveszti a fogyasztókat a termék tényleges származása tekintetében, vagy összetéveszthetővé teszi a bejegyzett jelöléssel ellátott termékeket és a szóban forgó növény- vagy állatfajtát.

Az első albekezdésben említett feltételeket az ütköző elnevezések tényleges használatával kapcsolatban kell értékelni, beleértve a növény- vagy állatfajta nevének a származási területén kívüli használatát, valamint egy másik szellemitulajdon-joggal védett növényfajta nevének használatát is."

5. A 7. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"f) a következőket alátámasztó adatok:

i. az oltalom alatt álló eredetmegjelölést illetően a termék minősége vagy jellemzői és a földrajzi környezet közötti, az 5. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolat; az említett földrajzi környezet emberi tényezőire vonatkozó adatok adott esetben a talaj- és tájgazdálkodás, a termesztési gyakorlatok vagy az ugyanazon bekezdésben említett földrajzi környezet természeti tényezőinek megőrzéséhez való egyéb, releváns emberi hozzájárulás ismertetésére korlátozódhatnak;

ii. az oltalom alatt álló földrajzi jelzést illetően a termék adott minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője és a földrajzi eredet közötti, az 5. cikk (2) bekezdésében említett kapcsolat;"

b) a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A termékleírás magában foglalhatja az eredetmegjelölésnek vagy a földrajzi jelzésnek a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásának ismertetését."

6. A 10. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"Az 51. cikk (1) bekezdésében említett, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha az az említett bekezdésben meghatározott határidőn belül érkezik be a Bizottsághoz, és ha:".

7. A 12. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az Unióból származó, az e rendeletben megállapított eljárásoknak megfelelően bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel forgalmazott termékek esetében az ezekhez kapcsolódó uniós szimbólumoknak szerepelniük kell a címkézésben és a reklámanyagokban. A kötelező adatok feltüntetésére vonatkozóan az 1169/2011/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jelölési követelményeket alkalmazni kell a termék bejegyzett elnevezésére. Az »oltalom alatt álló eredetmegjelölés« vagy az »oltalom alatt álló földrajzi jelzés« megjelölés vagy az ezeknek megfelelő »OEM« vagy »OFJ« rövidítés szerepelhet a címkézésben."

8. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) a bejegyzett elnevezés bármely közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célú felhasználása a bejegyzés hatálya alá nem tartozó termékek esetében, amennyiben az említett termékek az említett elnevezés alatt bejegyzett termékekhez hasonlóak, vagy amennyiben az elnevezés használata az oltalom alatt álló elnevezés hírnevét kihasználja, azt gyengíti vagy csorbítja, többek között, ha az említett termékeket összetevőként használják;"

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki: "(4) Az (1) bekezdésben említett oltalom a következők tekintetében is alkalmazandó: a) az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk; és b) távértékesítés - így például elektronikus kereskedelem - útján eladott áruk. Az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatára jogosult csoportosulás vagy gazdasági szereplő jogosult megakadályozni valamennyi harmadik felet abban, hogy kereskedelmi forgalom keretében anélkül hozzanak be árukat az Unióba, hogy ott szabad forgalomba bocsátanák azokat, amennyiben az ilyen áruk, beleértve a csomagolást is, harmadik országokból érkeznek, és engedély nélkül viselik az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést."

9. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni, kivéve, ha a 49. cikk (3) bekezdése alapján elfogadható kifogásolási nyilatkozatot nyújtottak be.";

b) a (2) bekezdés bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

"A 14. cikk sérelme nélkül, kellően indokolt esetekben a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésében említett átmeneti időszak legfeljebb 15 évre való meghosszabbítása céljából, amennyiben bizonyítható, hogy:".

10. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"16a. cikk

Ízesített borászati termékek meglévő földrajzi jelzései

A 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*7) 21. cikke alapján létrehozott nyilvántartásba felvett elnevezéseket oltalom alatt álló földrajzi jelzésként automatikusan fel kell venni az e rendelet 11. cikkében említett nyilvántartásba. A kapcsolódó termékleírásokat az e rendelet 7. cikkének alkalmazása szerinti termékleírásoknak kell tekinteni.

(*7) Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).""

11. A 21. cikk (1) bekezdése bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 51. cikk (1) bekezdésében említett, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha az a határidő lejárta előtt érkezik be a Bizottsághoz, és ha:".

12. A 23. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az Unióból származó, e rendeletnek megfelelően bejegyzett hagyományos különleges termékként forgalmazott termékek esetében az e cikk (2) bekezdésében említett szimbólumnak - e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül - szerepelnie kell a címkézésben és a reklámanyagokban. A kötelező adatok feltüntetésére vonatkozóan az 1169/2011/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jelölési követelményeket alkalmazni kell a termék bejegyzett elnevezésére. A »hagyományos különleges termék« megjelölés vagy az ennek megfelelő »HKT« rövidítés szerepelhet a címkézésben.

Az Unió területén kívül előállított hagyományos különleges termékek esetében a szimbólumnak a címkézésben való feltüntetése nem kötelező."

13. A 24. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A bejegyzett elnevezések oltalmat élveznek bármely visszaéléssel, utánzással vagy félrevezető utalással szemben, többek között az összetevőként felhasznált termékek tekintetében, vagy a fogyasztók megtévesztésére alkalmas bármely egyéb gyakorlattal szemben.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben említett oltalom a távértékesítés - így például elektronikus kereskedelem - útján értékesített árukra is alkalmazandó."

14. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"24a. cikk

A hagyományos különleges termékekre alkalmazandó átmeneti időszakok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el legfeljebb öt évig tartó átmeneti időszak biztosítása céljából, hogy lehetővé tegye olyan termékek számára, amelyek megnevezése egy, a 24. cikk (1) bekezdésével ellentétes elnevezésből áll vagy ilyet tartalmaz, hogy továbbra is használják a megnevezést, amellyel forgalmazták, azzal a feltétellel, hogy egy, a 49. cikk (3) bekezdése vagy az 51. cikk szerinti elfogadható kifogásolási nyilatkozat bizonyítja, hogy az ilyen elnevezés az 50. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt közzétételi időpontot megelőzően legalább öt éven keresztül jogszerűen használatban volt az uniós piacon.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni, kivéve, ha a 49. cikk (3) bekezdése alapján elfogadható kifogásolási nyilatkozatot nyújtottak be."

15. A 49. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(8) A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot, ha valamely nemzeti bíróság vagy egyéb nemzeti szerv előtt eljárás indul egy, a Bizottsághoz a (4) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelemre vonatkozóan, és ha a kérelmet nemzeti szinten egy azonnal alkalmazandó, de nem jogerős bírósági határozattal érvénytelenítették."

16. Az 50. cikk helyébe a következő szöveg lép: "50. cikk A Bizottság általi vizsgálat és a kifogásolás céljából történő közzététel (1) A Bizottság megvizsgálja a 49. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően hozzá beérkezett bejegyzés iránti kérelmeket. A Bizottság ellenőrzi, hogy a kérelmek tartalmazzák-e az előírt információkat, és hogy azok nem tartalmaznak-e nyilvánvaló hibákat, figyelembe véve a vizsgálat és az érintett tagállam által lefolytatott kifogásolási eljárás eredményeit. A Bizottság általi vizsgálat nem haladhatja meg a kérelemnek a tagállamtól való beérkezése időpontjától számított hat hónapos időtartamot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban tájékoztatja a kérelmezőt a késedelem okairól. A Bizottság legalább havonta közzéteszi azon elnevezések listáját, amelyekre vonatkozóan bejegyzés iránti kérelmeket nyújtottak be hozzá, valamint a benyújtásuk időpontját. (2) Amennyiben az e cikk (1) bekezdése értelmében elvégzett vizsgálat nyomán a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a II. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott, bejegyzés iránti kérelmek tekintetében teljesülnek az 5. és a 6. cikkben megállapított feltételek, vagy hogy a III. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott kérelmek tekintetében teljesülnek a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi: a) a II. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott kérelmek esetében az egységes dokumentumot és a termékleírás közzétételére való hivatkozást; b) a III. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott kérelmek esetében a termékleírást. (3) A Bizottság mentesül az (1) bekezdésben említett vizsgálat elvégzésére megszabott határidő betartásának és annak kötelezettsége alól, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a késedelem okáról, amennyiben valamely tagállamtól a 49. cikk (4) bekezdésével összhangban a Bizottsághoz benyújtott bejegyzési kérelemre vonatkozó közlést kap, amely vagy: a) tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kérelmet nemzeti szinten egy azonnal alkalmazandó, de nem jogerős bírósági határozattal érvénytelenítették; vagy b) az (1) bekezdésben említett vizsgálat felfüggesztésére kéri a Bizottságot, mivel nemzeti bírósági eljárást indítottak a kérelem érvényességének megtámadása céljából, és a tagállam úgy ítéli meg, hogy az említett eljárás megalapozott indokokon alapul. A mentesség addig hatályos, amíg a tagállam arról nem tájékoztatja a Bizottságot, hogy visszaállításra került az eredeti kérelem, vagy arról, hogy a tagállam visszavonja a felfüggesztésre irányuló kérelmét."

17. Az 51. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel időpontjától számított három hónapon belül egy tagállam vagy egy harmadik ország hatóságai vagy bármely olyan, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely egy harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy telepedett le, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot nyújthat be a Bizottsághoz.

Bármely olyan, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely olyan tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy telepedett le, amely nem azonos azzal a tagállammal, ahonnan a kérelmet benyújtották, a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállamban indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot nyújthat be olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi az első albekezdés alapján kifogásolás benyújtását.

(2) A Bizottság megvizsgálja az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat elfogadhatóságát az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések tekintetében a 10. cikkben megállapított kifogásolási indokok alapján, és a hagyományos különleges termékek tekintetében a 21. cikkben megállapított kifogásolási indokok alapján.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat elfogadható, a kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított öt hónapon belül felkéri az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot benyújtó hatóságot vagy személyt és a kérelmet a Bizottsághoz benyújtó hatóságot vagy szervet, hogy három hónapot meg nem haladó, észszerű időszakon át folytassanak megfelelő konzultációkat.

Az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot benyújtó hatóság vagy személy és a kérelmet benyújtó hatóság vagy szerv indokolatlan késedelem nélkül ilyen megfelelő konzultációkat kezd. Átadják egymásnak az annak értékeléséhez releváns információkat, hogy a bejegyzési kérelem megfelel-e az e rendeletben megállapított feltételeknek. Ha nem sikerül megállapodásra jutni, ezen információkat át kell adni a Bizottságnak.

A Bizottság a kérelmező kérésére a konzultációs időszakon belül bármikor legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja a konzultációkra vonatkozó határidőt.";

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A Bizottság részére az (1), (2) és (3) bekezdésnek megfelelően megküldött, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot és egyéb dokumentumokat az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell elkészíteni."

18. Az 52. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben az 50. cikk (1) bekezdésének első albekezdése értelmében elvégzett vizsgálat nyomán a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem teljesülnek a II. címben meghatározott minőségrendszerek tekintetében az 5. és a 6. cikkben megállapított feltételek, vagy a III. címben meghatározott minőségrendszerek tekintetében a 18. cikkben megállapított feltételek, a kérelmet elutasító végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) Ha a Bizottsághoz nem érkezik az 51. cikk alapján elfogadható, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat, az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazása nélkül fogad el végrehajtási jogi aktusokat az elnevezés bejegyzése céljából."

19. Az 53. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"53. cikk

A termékleírások módosításai";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(2) A termékleírás módosításait fontosságuk tekintetében két kategóriába kell sorolni: uniós módosítások, amelyek uniós szintű kifogásolási eljárást igényelnek, és standard módosítások, amelyeket tagállami szinten vagy harmadik országok szintjén kell kezelni. E rendelet alkalmazásában az »uniós módosítás« a termékleírás olyan módosítása, amely: a) magában foglalja az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezésének vagy az említett elnevezés használatának a megváltozását; b) azzal a kockázattal jár, hogy érvényteleníti az oltalom alatt álló eredetmegjelölések esetében az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kapcsolatot, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett kapcsolatot; c) egy hagyományos különleges termékre vonatkozik; vagy d) további korlátozásokat von magával a termék forgalmazása tekintetében. A »standard módosítás« a termékleírás bármely olyan módosítása, amely nem uniós módosítás. Az »átmeneti módosítás« a termékleírás átmeneti megváltoztatására vonatkozó standard módosítás, amely kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések közjogi hatóságok általi elrendeléséből fakad, vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófák vagy kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt szükséges átmeneti módosítás. Az uniós módosításokat a Bizottság hagyja jóvá. A jóváhagyási eljárásnak értelemszerűen a 49-52. cikkben megállapított eljárást kell követnie. A kérelem vizsgálata során a javasolt módosításra kell összpontosítani. A Bizottság vagy az érintett tagállam adott esetben felkérheti a kérelmezőt, hogy a termékleírások egyéb elemeit is módosítsa. A standard módosításokat azon tagállam hagyja jóvá és teszi közzé, amelynek területén az érintett termék földrajzi területe található, és e módosításokat a Bizottsággal közölni kell. A harmadik országoknak a standard módosításokat az érintett harmadik országban alkalmazandó jognak megfelelően kell jóváhagyniuk, és azokat a Bizottsággal közölniük kell.";

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A termékleírásokat érintő uniós és standard módosításokkal kapcsolatos igazgatási eljárás megkönnyítése érdekében - beleértve azon esetet is, amikor a módosítás nem jár az egységes dokumentum megváltoztatásával - a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 56. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a módosításokra vonatkozó kérelmezési eljárás szabályainak kiegészítése céljából.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az uniós módosításokra vonatkozó módosítási kérelemre irányuló eljárásokra, a módosítási kérelem formájára és előterjesztésére, valamint a standard módosításokra irányuló eljárásokra és a standard módosítások formájára és a Bizottsággal való közlésükre vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

20. Az I. melléklet I. pontja a következő franciabekezdésekkel egészül ki:

"- a 251/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott ízesített borok,

- egyéb alkoholtartalmú italok, a szeszes italok és az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott, szőlőből készült termékek kivételével,

- méhviasz."

3. cikk

A 251/2014/EU rendelet módosításai

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és jelöléséről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről".

2. Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ez a rendelet megállapítja az ízesített borászati termékek meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére és jelölésére vonatkozó szabályokat."

3. A 2. cikk 3. pontját el kell hagyni.

4. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A kereskedelmi megnevezéseket ki lehet egészíteni vagy helyettesíteni lehet az ízesített borászati termékeknek az 1151/2012/EU rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi jelzésével.";

b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(6) Az Unióban előállított, olyan harmadik országokba irányuló exportra szánt ízesített borászati termékek esetében, amelyek jogszabályai eltérő kereskedelmi megnevezéseket írnak elő, a tagállamok engedélyezhetik, hogy az említett kereskedelmi megnevezések kísérjék a II. mellékletben meghatározott kereskedelmi megnevezéseket. Az említett kiegészítő kereskedelmi megnevezések az Unió hivatalos nyelveitől eltérő nyelveken is szerepelhetnek.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 33. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletnek a műszaki fejlődést, a tudományos és piaci fejleményeket, a fogyasztói egészséget vagy a tájékoztatás iránti fogyasztói igényeket figyelembe vevő kiegészítése céljából."

5. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "6a. cikk Tápértékjelölés és az összetevők felsorolása (1) Az Unióban forgalmazott ízesített borászati termékek jelölésének a következő kötelező adatokat kell tartalmaznia: a) az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének l) pontja szerinti tápértékjelölés; és b) az összetevőknek az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti felsorolása. (2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a tápértékjelölést a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén korlátozni lehet az energiaértékre, amely kifejezhető az energia »E« jelével. Ilyen esetekben a teljes tápértékjelölést a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén megadott elektronikus úton kell biztosítani. Az említett tápértékjelölés nem tüntethető fel kereskedelmi vagy marketing célokra szánt egyéb információkkal együtt, továbbá tilos a felhasználói adatok gyűjtése és nyomon követése. (3) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve, az összetevők felsorolása elektronikus úton is megadható a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén megadott módon. Ilyen esetekben a következő követelmények alkalmazandók: a) tilos a felhasználói adatok gyűjtése és nyomon követése; b) az összetevők felsorolása nem tüntethető fel kereskedelmi vagy marketing célokra szánt egyéb információkkal együtt; és c) az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett adatok feltüntetésének közvetlenül a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén kell szerepelnie. Az e bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett adatfeltüntetés magában kell, hogy foglalja a »tartalmaz« szót, amelyet az anyagnak vagy a terméknek az 1169/2011/EU rendelet II. mellékletében felsoroltak szerinti elnevezése követ. (4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 33. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az összetevők feltüntetésére és megnevezésére vonatkozó szabályoknak az e cikk (1) bekezdése b) pontjának alkalmazása érdekében történő további pontosítása révén."

6. A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az ízesített borászati termékeknek az 1151/2012/EU rendelet szerint oltalom alatt álló földrajzi jelzésének elnevezése azon a nyelven vagy nyelveken kell, hogy szerepeljen a címkén, amelyen bejegyezték, még akkor is, ha a földrajzi jelzés e rendelet 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban a kereskedelmi megnevezést helyettesíti.

Amennyiben az ízesített borászati termékeknek az 1151/2012/EU rendelet szerint oltalom alatt álló földrajzi jelzésének elnevezését nem a latin ábécé betűivel írják, az elnevezés az Unió egy vagy több hivatalos nyelvén is szerepelhet."

7. A 9. cikket el kell hagyni.

8. A 10-30. cikket tartalmazó III. fejezetet el kell hagyni.

9. A 33. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Bizottságnak az 5. cikk (7) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2021. december 7-től kezdődő hatállyal. A Bizottságnak a 6a. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2023. december 8-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik megegyező időtartamú időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésében, a 6a. cikk (4) bekezdésében, a 28. cikkben, a 32. cikk (2) bekezdésében és a 36. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.";

c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (7) bekezdése, a 6a. cikk (4) bekezdése, a 28. cikk, a 32. cikk (2) bekezdése és a 36. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik."

10. Az I. melléklet 1. pontjának a) alpontja a következő alponttal egészül ki:

"iv. szeszes italok a teljes mennyiség 1 %-át nem meghaladó mértékben."

11. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) az A. részben a 3. pont első franciabekezdésének helyébe a következő lép:

"- amely alkohol hozzáadásával készülhetett; és";

b) a B. rész a következőképpen módosul:

i. a 8. pont első franciabekezdésének helyébe a következő lép:

"- amelyet kizárólag vörös- vagy fehérborból, vagy mindkettőből állítanak elő,";

ii. a szöveg a következő ponttal egészül ki:

"14. Wino ziołowe Olyan ízesített boralapú ital:

a) amelyet borból állítanak elő, és amelyben a szőlőből készült termékek az össztérfogat legalább 85 %-át teszik ki,

b) amelyet kizárólag fűszernövényekből vagy fűszerekből vagy ezek keverékéből előállított aromakészítményekkel ízesítenek,

c) amelyet nem színeznek,

d) amelynek tényleges alkoholtartalma nem kevesebb, mint 7 térfogatszázalék."

4. cikk

A 228/2013/EU rendelet módosítása

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"22a. cikk

Réunionon létrejött szakmaközi megállapodások

(1) A Szerződés 349. cikke értelmében - a Szerződés 101. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, és az 1308/2013/EU rendelet 164. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a)-n) pontja ellenére - amennyiben egy, az 1308/2013/EU rendelet 157. cikke alapján elismert szakmaközi szervezet kizárólag Réunionon működik, és egy meghatározott termék előállítása, kereskedelme vagy feldolgozása képviselőjének minősül, Franciaország - az említett szervezet kérésére - kiterjesztheti az említett szakmaközi szervezetben tagsággal nem rendelkező, egyéb gazdasági szereplőkre a helyi termelés fenntartását és diverzifikálását célzó szabályokat a réunioni élelmezésbiztonság fokozása érdekében, feltéve, hogy az említett szabályok kizárólag azon gazdasági szereplőkre alkalmazandók, akik tevékenységeiket kizárólag Réunionon folytatják a helyi piacra szánt termékekkel kapcsolatban. Az 1308/2013/EU rendelet 164. cikkének (3) bekezdése ellenére egy szakmaközi szervezetet az e cikk szerinti képviselőnek kell tekinteni, amennyiben az érintett termék vagy termékek előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának legalább 70 %-át képviseli.

(2) Az 1308/2013/EU rendelet 165. cikkétől eltérve, amennyiben egy elismert, tevékenységét kizárólag Réunionon végző szakmaközi szervezet szabályait e cikk (1) bekezdése alapján kiterjesztik, és az említett szabályok hatálya alá tartozó tevékenységek azon gazdasági szereplők általános gazdasági érdekében állnak, akik tevékenységeiket kizárólag Réunionon folytatják a helyi piacra szánt termékekkel kapcsolatban, Franciaország a releváns érdekelt felekkel folytatott egyeztetést követően úgy dönthet, hogy azon egyéni gazdasági szereplőknek vagy csoportoknak, amelyek nem tagjai a szervezetnek, de amelyek az említett helyi piacon működnek, részben vagy teljes egészében meg kell fizetniük a szervezetnek a tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulásokat, amennyiben az ilyen hozzájárulásokat azon költségek fedezésére szánják, amelyek közvetlenül a szóban forgó tevékenységek végzésének következményeként merültek fel.

(3) Franciaország tájékoztatja a Bizottságot minden olyan megállapodásról, amelynek hatályát e cikknek megfelelően kiterjesztik."

5. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A 2021. december 7. előtt alkalmazandó szabályokat továbbra is alkalmazni kell az eredetmegjelölések vagy a földrajzi jelzések esetében az 1308/2013/EU rendelet alapján a Bizottsághoz 2021. december 7. előtt beérkezett, oltalom alá helyezés iránti kérelmekre, módosítás jóváhagyása iránti kérelmekre és törlésre irányuló kérelmekre, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések vagy a hagyományos különleges termékek esetében az 1151/2012/EU rendelet értelmében a Bizottsághoz 2021. december 7. előtt beérkezett bejegyzés iránti kérelmekre és törlésre irányuló kérelmekre.

(2) A 2021. december 7. előtt alkalmazandó szabályokat továbbra is alkalmazni kell az eredetmegjelölések vagy a földrajzi jelzések vagy a hagyományos különleges termékek esetében az 1151/2012/EU rendelet alapján a Bizottsághoz 2022. június 8. előtt beérkezett, a termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmekre.

(3) A 2021. december 7. előtt alkalmazandó szabályokat továbbra is alkalmazni kell az ízesített borok elnevezésének földrajzi jelzésnek való minősítése esetében a 251/2014/EU rendelet alapján a Bizottsághoz 2021. december 7. előtt beérkezett oltalom alá helyezés iránti kérelmekre, módosítás jóváhagyása iránti kérelmekre vagy törlésre irányuló kérelmekre. A bejegyzésre vonatkozó határozatot ugyanakkor az 1151/2012/EU rendeletnek e rendelet 2. cikkének 18. pontjával módosított 52. cikke alapján kell elfogadni.

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 29-38. és 55-57. cikkét 2022. december 31. után továbbra is alkalmazni kell az említett cikkekben említett támogatási programok keretében 2023. január 1. előtt végrehajtott műveletek vonatkozásában felmerült kiadások, illetve teljesített kifizetések tekintetében.

(5) Az 1308/2013/EU rendelet 58-60. cikkét 2022. december 31. után továbbra is alkalmazni kell az említett cikkekben említett támogatási program keretében 2023. január 1. előtt felmerült kiadások, illetve teljesített kifizetések tekintetében.

(6) A gyümölcs- és zöldségágazatban elismert azon termelői szervezeteknek vagy társulásaiknak, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 33. cikkében említett, valamely tagállam által a 2022. december 31-én túlnyúló időszakra jóváhagyott operatív programmal rendelkeznek, 2022. szeptember 15-ig kérelmet kell benyújtaniuk az említett tagállamhoz abból a célból, hogy az operatív programjukat:

a) módosítsák, hogy az megfeleljen az (EU) 2021/2115 rendelet követelményeinek; vagy

b) felváltsák az (EU) 2021/2115 rendelet alapján jóváhagyott új operatív programmal; vagy

c) továbbra is működtessék annak lezárultáig, az 1308/2013/EU rendelet alapján alkalmazandó feltételek mellett.

Amennyiben ilyen elismert termelői szervezetek vagy társulásaik 2022. szeptember 15-ig nem nyújtanak be ilyen kérelmeket, az 1308/2013/EU rendelet alapján jóváhagyott operatív programjaik 2022. december 31-én lezárulnak.

(7) A borágazatra vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 40. cikkében említett támogatási programokat 2023. október 15-ig továbbra is alkalmazni kell. Az 1308/2013/EU rendelet 39-54. cikkét 2022. december 31. után továbbra is alkalmazni kell a következők tekintetében:

a) az említett rendelet 39-52. cikkében említett támogatási program keretében az említett rendelet alapján 2023. október 16. előtt végrehajtott műveletek vonatkozásában felmerült kiadások, illetve teljesített kifizetések;

b) az említett rendelet 46. és 50. cikke alapján 2025. október 16. előtt végrehajtott műveletek vonatkozásában felmerült kiadások, illetve teljesített kifizetések, feltéve, hogy az ilyen műveleteket 2023. október 15-ig részben végrehajtották, és a felmerült kiadások a tervezett összkiadás legalább 30 %-át teszik ki, valamint hogy az ilyen műveleteket 2025. október 15-ig teljes egészében végrehajtják.

(8) Az 1308/2013/EU rendelet 119. cikkében foglalt és a 251/2014/EU rendeletben foglalt, 2023. december 8-ig alkalmazandó jelölési szabályoknak megfelelő olyan ízesített borászati termékek, amelyeket az említett időpont előtt állítottak elő és címkéztek fel, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 1. cikk 8. pontja d) alpontjának i. és iii. alpontját, 10. pontja a) alpontjának ii. alpontját és 38. pontját 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 2. cikk 19. pontjának b) alpontját 2022. június 8-tól kell alkalmazni.

Az 1. cikk 1. pontját, 2. pontjának b) alpontját, 8. pontjának a), b) és e) alpontját, 18., 31., 35. és 62. pontját, 68. pontjának a) alpontját, valamint 69. és 73. pontját 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk 32. pontja a) alpontjának ii. alpontját és 32. pontjának c) alpontját, valamint a 3. cikk 5. pontját 2023. december 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 2-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

J. VRTOVEC

(1) HL C 62., 2019.2.15., 214. o.

(2) HL C 86., 2019.3.7., 173. o.

(3) HL C 41., 2019.2.1., 1. o.

(4) Az Európai Parlament 2021. november 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2021. december 2-i határozata.

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(7) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2115 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2220 rendelete (2020. december 23.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében, valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról (HL L 437., 2020.12.28., 1. o.).

(10) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 187 oldalát).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(13) A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986-1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

(15) A Bizottság (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. október 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 9., 2019.1.11., 2. o.).

(16) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendelete (2019. április 17.) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.).

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

(18) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/633 irányelve (2019. április 17.) a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról (HL L 111., 2019.4.25., 59. o.).

(19) A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

(20) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R2117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R2117&locale=hu