25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének da)-db) pontjaiban, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:

A rendelet célja

1. §[1]

E rendelet célja a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedések meghatározása.

A rendelet hatálya

2. §

(1)[2] E rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel - kiterjed minden olyan tevékenységre, amelynek során az Mvt. szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyt (a továbbiakban: munkavállaló) veszélyes anyag és veszélyes keverék hatása érheti.

(2) E rendelet fém-ólomra és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó előírásai nem alkalmazhatóak

a) az alkilezett ólomvegyületekkel kapcsolatos tevékenységekre,

b) a tengeri szállításra,

c) a légi szállításra, valamint

d) az ólomtartalmú ércek bányászatára és külfejtésére és a bányászat, illetve külfejtés helyszínén történő dúsítására.

(3) A munkahelyen előforduló rákkeltő hatású anyagokkal kapcsolatos előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

(4)[3] A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek szállítása vonatkozásában e rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy külön jogszabály eltérő rendelkezéseket tartalmazhat.

Fogalommeghatározások

3. §

E rendelet alkalmazásában

a)[4] veszélyes anyag:

aa) a Kbtv. vagy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) alapján fizikai, illetve egészségi veszélyek alapján veszélyesként osztályozott anyag,

ab) az a vegyi anyag, amely, bár nem felel meg az aa) alpontban meghatározott veszélyesként való besorolás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre az 1. és 2. számú mellékletek határértéket határoznak meg;

b)[5] veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, illetve egészségi veszélyek tekintetében veszélyes besorolást kap.

c) expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót (az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül) éri; mennyiségi meghatározására a munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés (szervezetbe időegység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós idő szorzata szolgál;

d) expozíció becslés: azon tevékenység, mely magában foglalja az expozíció mérését, illetőleg mérés hiányában a feltételezhetően "megszökött" anyag becsült tömegének munkatérben valószínűsíthető hígulásából adódó légtér-koncentráció becslését;

e) expozíciós idő: a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött napi, heti és éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve;

f) munkakörnyezeti monitorozás: a munkahely légterében jelen lévő veszélyes anyagok koncentrációjának meghatározott időközönkénti, illetve folyamatos mérése és regisztrálása;

g) veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása;

h) kockázat: a veszély megvalósulásának a valószínűsége;

i) aszfixiát (fulladást) okozó anyagok: egyszerű fojtó- vagy inert gázok, pl. acetilén, argon, etán, etilén, hélium, hidrogén, metán, neon, propán, propilén, amelyek meghatározott koncentrációt elérve a légtérből az oxigént kiszorítják és az oxigén aránya a normális atmoszférás nyomáson 18% (V/V) alá csökken, aminek következtében elégtelen oxigénellátás tünetei lépnek fel;

j)[6] szálló por: a munkahelyi levegőben lebegő por;

k) rostszerkezetű por: olyan részecskékből álló por, amelyeknek hossza nagyobb mint 5 μm, míg a leghosszabb átmérőre merőleges legszélesebb átmérője kisebb mint 3 μm, a szálhossz és a szálátmérő aránya nagyobb, mint 3:1;

l) szemcsés szerkezetű por: olyan részecskékből álló por, amelyek leghosszabb átmérőjének és az arra merőleges legszélesebb átmérőjének aránya 3:1 vagy kisebb;

m) expozíció-hatás összefüggés elemzése: a toxikológia szabályai alapján elvégzett, a determinisztikus dózishatás esetében a hatástalan küszöb- és letális koncentráció-, a stochasztikus hatású anyagok esetében a 10 mikrorizikó kockázatot jelentő szint meghatározása;

n) kockázatértékelés: az expozíció okozta hatás összehasonlítása a méréssel vagy becsléssel nyert expozíció - determinisztikus anyagok esetében - küszöb koncentrációjával, illetve stochasztikus anyagok esetében a 10 mikrorizikót jelentő ún. eltűrhető kockázati szinttel.

o)[7] belélegezhető frakció: a totál szálló pornak az a tömegfrakciója, amelyet az egyén orron és szájon át belélegez;

p)[8] egészségkárosító kockázat: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja meghaladja a határértéket, vagy határérték hiányában a munkáltató által a biztonsági adatlapok valamennyi adatának figyelembevételével végzett kockázatbecslés a kockázat mértékét csökkentendőnek jelzi. Határérték hiányában az eltűrhető szennyezettségi szintnek - az anyag egyéb veszélyeinek figyelembevételével - a NOAEL egyötödét, illetve ennek hiányában a NOEL egytizedét kell tekinteni;

q)[9] NOAEL: nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (No Observed Adverse Effect Level);

r)[10] NOEL: nem észlelt hatásszint (No Observed Effect Level).

s)[11] respirábilis frakció: a belélegzett részecskéknek azon tömegfrakciója, amely behatol a ciliáris hám nélküli légutakba;

t)[12] torakális frakció: a belélegzett részecskéknek a gégénél lejjebb hatoló tömegfrakciója;

u)[13] biológiai expoziciós mutató: a vegyi anyag vagy metabolit koncentrációja biológiai mintában (vizeletben vagy vérben);

v)[14] biológiai hatásmutató: a vegyi anyag illetve metabolitjának a szervezetet károsító hatására jellemző biokémiai paraméter.

w)[15] vegyi anyag: a munkatevékenység során természetes állapotában vagy mesterséges úton fellépő, felhasznált vagy kibocsátott, illetve szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan vagy keverékben fellelhető kémiai elem vagy vegyület, függetlenül attól, hogy előállítása szándékos-e, illetve hogy forgalomba hozták-e.

Munkahelyi levegő és biológiai határértékek

4. §

(1) A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és csúcskoncentráció határértékeit, illetve maximális koncentrációk értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(1a)[16] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a föld alatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a szén-monoxidra vonatkozóan az 1a. számú mellékletben meghatározott határértékeket kell alkalmazni.

(2)[17] Azon veszélyes anyagokat és keverékeket, amelyek biológiai monitorozása kötelező, ezek biológiai expozíciós mutatóit és biológiai hatásmutatóit, valamint a biológiai expozíciós mutatókra és biológiai hatásmutatókra vonatkozó megengedhető határértékeket a 2. számú melléklet tartalmazza. A biológiai expozíciós mutatók és a biológiai hatásmutatók mérésére irányuló vizsgálatokat kizárólag

a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált, vagy

b) a nemzeti vagy nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium

végezhet.

Veszélyes anyagok meghatározása és a kockázat becslése

5. §

(1) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban. A kockázatbecslést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni

a) veszély azonosítása,

b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,

c) az expozíció becslése,

d) a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

(2)[18] A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges kiegészítő információkat - elsősorban a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: REACH rendelet) megfelelő biztonsági adatlapot - be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetve a továbbfelhasználótól (a továbbiakban együtt: szállító). A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott határértékeket, valamint a már elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is.

(3) A munkáltató a kockázatbecslés alapján a Kbtv. 19. §-ával összhangban, a 6-7. §-okban foglaltak alapján megelőző intézkedéseket foganatosít. A kockázatbecslést dokumentálni kell. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést elavulttá teszik vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá.

(4) Amennyiben előre látható, hogy a munkavégzés jelentős többletexpozícióval jár, minden szükséges intézkedést meg kell tenni ennek elkerülésére és ezt a kockázat becslésénél figyelembe kell venni.

(5)[19] Amennyiben a munkavégzés több azonos szervre, szervrendszerre ható, illetőleg több karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító veszélyes anyag expozíciójával jár, az expozíciót az 1. számú melléklet 4.2. pontjában foglaltak szerint kell meghatározni.

(6) Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

Általános alapelvek a veszélyes anyaggal kapcsolatos kockázatok becslésére és kezelésére

6. §

(1) A munkáltató, a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében, köteles a szükséges megelőző intézkedéseket - az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdésére tekintettel - végrehajtani.

(2) A munkáltató köteles

a) a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat megszüntetni,

b) amennyiben ez nem lehetséges, a kockázatokat az egészséget nem károsító vagy eltűrhető szintre csökkenteni

ba) a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével,

bb) a vegyi anyagok expozíciója elleni, megfelelő védőeszközök biztosításával,

bc) műszaki intézkedésekkel,

bd) a megfelelő karbantartási feladatok elvégzésével,

be) a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának minimumra csökkentésével,

bf) az expozíció intenzitásának és időtartamának a lehető legkisebb mértékűre történő csökkentésével,

bg) megfelelő higiénés feltételek biztosításával, beleértve a dohányzás, étkezés, italfogyasztás, kozmetikai szerek használata, élelmiszer-tárolás megtiltását azokon a munkahelyeken, ahol a munkaterületet veszélyes anyagok szennyezhetik vagy a munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet érintkezésbe,

bh) a munkahelyen jelen lévő vegyi anyagok mennyiségének a munka jellegének megfelelő minimálisra történő csökkentésével,

bi) megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.

(3) Ha az 5. § alapján végzett becslés a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat tárt fel, a 7-8. és 13. §-okban leírt különleges megelőző, védő és ellenőrző intézkedéseket kell alkalmazni.

(4) Ha az 5. § alapján végzett kockázatbecslés eredménye azt mutatja, hogy a munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok mennyisége miatt a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető veszély elhanyagolható mértékű, továbbá a meghozott intézkedések összhangban állnak az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakkal, a 7-8. §-okban meghatározott intézkedéseket nem kell alkalmazni.

Különleges megelőző és védő intézkedések

7. §

(1) A munkáltató gondoskodik a munkahelyen a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra történő csökkentéséről.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a munkáltatónak a munkavállaló egészségét és biztonságát nem veszélyes anyag vagy kevésbé veszélyeztető veszélyes anyag alkalmazásával kell biztosítania. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal történő helyettesítése kizárt, a munkáltató az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodik a kockázatbecslés elvégzéséről és ezt dokumentálja.

(3) Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat (2) bekezdés szerinti helyettesítéssel történő kiküszöbölését vagy csökkentését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A megelőző és védő intézkedések - fontossági sorrendben - a következők:

a) megfelelő munka-, szabályozási és vezérlési folyamatok megtervezése,

b) megfelelő munkaeszköz alkalmazása,

c) kevésbé veszélyes anyagok alkalmazása,

d)[20] kollektív műszaki és egyéni védelem alkalmazása a kockázat keletkezési helyén,

e) munkaszervezési intézkedések,

f) egyéni védőeszközök alkalmazása, amennyiben az expozíció egyéb módon nem előzhető meg.

(4) A munkáltató gondoskodik arról, hogy

a)[21] a munkavállalót olyan környezetben ne foglalkoztassa, ahol a munkahelyi levegőben a veszélyes anyag koncentrációja meghaladja az 1. számú melléklet 1-5. pontjaiban meghatározott határértéket,

b) a munkavállalót munkavégzés közben hormon-, hormonhatású anyag, antibiotikum expozíciója ne érje, illetőleg aszfixiát okozó anyagnak az oxigén kiszorítását okozó koncentrációja ne alakulhasson ki,

c)[22] a külön jogszabály szerinti biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozó nyilvántartást vezessenek a munkahelyen alkalmazott veszélyes anyagokról és veszélyes keverékekről,

d)[23] a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó nyilvántartott adatokat a munkaviszony megszűnését követő 10 évig, rákkeltő hatású anyagok esetében 40 évig megőrizzék, valamint ezekhez a munkavállaló, valamint képviselőik hozzáférhessenek. A munkáltató megszűnése esetén a dokumentumokat a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) kell átadni.

(5)[24] A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott munkavállalókra az 1. számú mellékletben meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak. Amennyiben az expozícióban töltött munkavégzés időtartama rövidebb, mint a referenciaidő, a légtérszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg az ÁK értéket.

(6) A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

(7) A munkáltatónak az exponált munkavállalók expozíciójának tényét és mérés esetén a mérési adatokat, a mérés időpontját, illetőleg ezek mellékleteként a mérési jegyzőkönyveket, dokumentumokat rögzíteni, illetve dokumentálni kell.[25]

(8)[26] Amennyiben a munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles - az expozíció mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal - a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni.[27]

(9) Határérték-túllépés esetén a munkáltató megfelelő megelőző és védő intézkedéseket hoz a kialakult helyzet egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megoldására, továbbá az eseményt írásban rögzíti és azt a (4) bekezdés d) pontja szerinti időtartamig megőrzi.

(10) Az 5-6. §-okban szereplő kockázatbecslés és a megelőzésre vonatkozó általános alapelvek alapján a munkáltató a vegyi anyagok fizikai-kémiai hatásaiból származó veszélyek ellen olyan műszaki, illetve szervezeti intézkedéseket hoz, amelyek megfelelnek a tevékenység természetének, beleértve a tárolást, kezelést és az összeférhetetlen vegyi anyagok szétválasztását. Ennek keretében - fontossági sorrendben - az alábbi intézkedéseket kell hozni:

a) megelőzni a tűz- és robbanásveszélyes anyagok koncentrációjának veszélyes szintre emelkedését vagy a kémiailag nem stabil anyagok veszélyes mennyiségének kialakulását,

b) amennyiben az a) pont szerinti megelőzés nem lehetséges, megakadályozni olyan források jelenlétét, amelyek elősegíthetik a tűz és robbanás keletkezését vagy azokat a kedvezőtlen körülményeket, amelyek a kémiailag nem stabil anyagok és keverékeik veszélyes fizikai hatásainak növekedéséhez vezetnek,

c) csökkenteni a tűz- és robbanásveszélyes anyagok égése során keletkező kémiailag nem stabil anyagok vagy keverékeik által okozott, a munkavállalók egészségére és biztonságára káros hatásokat, továbbá

d) gondoskodni a munkahely, a berendezések és a gépek kielégítő irányításáról, a robbanást elfojtó berendezésekről, illetve a robbanási nyomás csökkentéséről.

Baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése

8. §

(1) A munkáltató a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére intézkedési tervet - a mentési tervet is beleértve - készít. Abban az esetben, ha jelen rendeletben előírtakkal összeegyeztethető módon ezen kötelezettségének más jogszabály alapján már eleget tett, úgy új terv készítésére nem kötelezett, azonban a terveknek a biztonsági gyakorlatok és az elsősegélynyújtás gyakorlására vonatkozó előírásokat is tartalmazni kell. A belső védelmi tervnek nem kell tartalmaznia a más jogszabályok által már meghatározott követelményeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esemény előfordulásakor a munkáltató azonnal intézkedik a bekövetkező káros hatások csökkentése érdekében, és az érintett munkavállalót az intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatja. Az érintett területen csak azon munkavállaló munkavégzése megengedett, akiknek a rendkívüli helyzet megszüntetése céljából végzett munkája elengedhetetlenül szükséges.

(3) A munkáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkavállalót az olyan előre nem látható eseményt vagy balesetet követően, amely a munkavállaló többletterhelésével, testi épsége sérelmével, egészsége fokozott veszélyeztetésével járhatott.

(4) Az érintett területen dolgozó munkavállaló számára megfelelő egyéni védőeszközt, speciális biztonsági berendezést és felszerelést kell biztosítani, amelyet az mindaddig köteles használni, amíg a rendkívüli helyzet azt indokolttá teszi. Az érintett területen egyéni védelem nélküli személy nem tartózkodhat.

(5) Az Mvt. 42. §-ának c)-e) pontjaiban meghatározottakra is figyelemmel a munkáltató köteles intézkedni a megfelelő figyelmeztető és egyéb tájékoztató jelzések elhelyezéséről, amelyek a megnövekedett egészségkárosító és biztonságot veszélyeztető kockázatra hívják fel a figyelmet, illetve elősegítik a menekülést és a mentést.

(6) A munkáltató biztosítja, hogy a veszélyes anyagok jelenléte miatt hozott biztonsági intézkedésekről szóló információk hozzáférhetőek legyenek mindazok számára is, akiknek baleset vagy vészhelyzet esetén intézkedniük kell. Az információk különösen az alábbiakat tartalmazzák:

a) előzetes értesítést a munka közbeni veszély(ek)ről, a veszély(ek) meghatározását szolgáló, valamint a megelőző intézkedésekről és szabályokról,

b) bármely baleset vagy vészhelyzet esetén előforduló különleges veszélyforrásokat vagy azokat, amelyeknek előfordulása várható, továbbá

c) az (1) bekezdés szerinti szabályzatokat.

A munkavállaló tájékoztatása és oktatása

9. §

(1) Az Mvt. 42. §-ának a) pontjában, 54. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képviselői az általuk értett nyelven

a) a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak, beleértve az adatokban bekövetkezett lényeges változásokat is,

b)[28] a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható kockázatokra, a határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat, továbbá a 11. §-ban foglalt kötelezettségeiket megismerjék,

c) megfelelő oktatást és tájékoztatást kapjanak a védőintézkedésekről és egyéb teendőkről, amelyek ismeretében képesek megfelelően védekezni és munkatársaikat is megvédhetik,

d)[29] a forgalmazó által a REACH rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá a beszállítótól származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot megismerjék.

(2) A munkavállaló és képviselői számára

a) a munkáltató igény szerint biztosítja a részvételt a munkáltató vagy az illetékes hatóság által végzett - a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő veszélyek meghatározására vonatkozó - vizsgálatban, illetőleg igényelhetik az eredményekről való tájékoztatást;

b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos tájékoztatást ad a munkakörülményekkel kapcsolatos valamennyi munkaegészségügyi kérdésről.

10. §

(1) Ha a veszélyes anyagot tároló tartály mérete vagy a csomagolás jellege következtében a tartalmának megfelelő címkézésre vagy megjelölésre nem alkalmas, akkor a munkavállaló által értett hatékony felismerhetőségi jelekről kell gondoskodni, pl. függő címke alkalmazásáról vagy kísérő dokumentumokról.

(2) Ha a munkahelyen előforduló veszélyes anyag tárolására és szállítására szolgáló tárolóedény és csővezeték nincs az előírásoknak megfelelően megjelölve, a munkáltató köteles biztosítani a tárolóedény és a csővezeték tartalmának, azok természetének és a hozzájuk kapcsolódó veszélyeknek a jelölését.

A munkavállaló kötelességei

11. §

A munkavállaló

a) a tőle elvárható módon ügyel saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és egészségére, illetőleg a környezet védelmére,

b) a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket és biztonsági berendezéseket megfelelően alkalmazza,

c) haladéktalanul közöl munkahelyi vezetőjével minden olyan körülményt, amely véleménye szerint egészségkárosító vagy baleseti veszéllyel járhat, és amelyet nem tud megszüntetni.

Egészségügyi ellenőrzés - orvosi alkalmassági vizsgálatok

12. §

(1) A veszélyes anyag expozíciójának kitett munkavállaló orvosi alkalmasságának ellenőrzésére a külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az egészségügyi ellenőrzés eredményeként a munkavállalónál veszélyes anyaggal végzett munkából eredő expozíció következményeként a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa megbetegedést vagy egészségre káros hatást, illetve biológiai határérték-túllépést észlel, a munkáltató köteles

a) az 5. §-ban szereplő kockázatbecslést újra elvégezni,

b) a 6-7. §-okban előírt, a kockázat megszüntetésére, illetve csökkentésére hozott intézkedéseket felülvizsgálni,

c)[30] figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos, illetve az illetékes hatóság előírásait a kockázatok megszüntetésének vagy csökkentésének bevezetésére a 7. §-ban foglaltakkal összhangban,

d) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét a munkavállalók további foglalkoztathatóságát illetően,

e) kezdeményezni a többi munkavállaló egészségi állapotának soron kívüli vizsgálatát.

(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében

a) javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekről,

b) tanácsot ad, felkérésre segítséget nyújt a kockázatbecsléshez,

c) felhívja a munkavállaló figyelmét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás és az üzemben alkalmazott veszélyes anyagok közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják,

d) kiképzi a munkavállalókat a szaksegélyt megelőző elsősegély nyújtására. A képzésben való részvételt és az elsősegélynyújtás feltételeit a munkáltató biztosítja.

13. §

(1)[31] Az e rendeletben foglaltak betartását a járási hivatal - más hatóság jogszabályban meghatározott jogkörét nem érintve - ellenőrzi.

(2)[32] Ezen ellenőrzési tevékenységet a járási hivatal a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó honvédelmi intézmények vonatkozásában annak szakhatóságával együttműködve látja el.

A fém-ólom és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó különleges előírások

14. §

A fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállaló egészségvédelmére vonatkozó különleges előírásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben felsorolt intézkedések költsége nem terhelhető a munkavállalóra.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. január 1. napján lép hatályba.

(2)[33] A 7. § (8) bekezdése szerinti határérték ellenőrzésére (a munkateret szennyező anyagok mérésére) irányuló vizsgálatokat kizárólag

a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált, vagy

b) a nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium

végezhet.

(3)[34] Technológiához rendelt, a munkahelyi légtér szennyezőanyag-koncentrációját folyamatosan mérő, szelektív mérési elven alapuló, szelektív meghatározást biztosító, kalibrált, telepített műszerek (berendezések) vizsgálati eredményeit, mint kiegészítő mérési adatokat figyelembe lehet venni.

(4)[35] Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 91/322/EGK irányelve (1991. május 29.) a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról;

b) a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében);

c) a Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról;

d) a Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról.

e)[36] a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló 2009. december 17-i 2009/161/EU bizottsági irányelv.

f)[37] a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

g)[38] a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2017. január 31-i (EU) 2017/164 bizottsági irányelv.

Dr. Gógl Árpád s. k., Harrach Péter s. k.,

egészségügyi miniszter szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelethez[39]

Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben

1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei

1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció, csúcskoncentráció, illetve eltűrhető maximális koncentráció értékei, valamint jellemző tulajdonságai

ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
2.ACETALDEHIDCH3CHO75-07-02525iVI.
3.acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén
4.ACETOFENONCH3COC6H598-86-250i
5.ACETONCH3COCH367-64-11210iEU1
6.ACETON-CIÁNHIDRIN(CH3)2C(OH)CN75-86-516,716,7
7.ACETONITRILCH3CN75-05-870b, iEU2
8.akril-aldehid, lásd: akrolein
9.AKRILAMIDCH2=CHCONH279-06-10,03b, kSCOEL/139/2012
10.AKRILNITRILCH2=CHCN107-13-14,3k
11.akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát
12.AKRILSAV (propénsav)CH2=CH-COOH79-10-72959***mEU4
13.AKROLEIN (akril-aldehid, 2-propenál)CH2=CHCHO107-02-80,050,12mEU4
14.ALDRINC12H8Cl6309-00-2
15.ALLIL-ALKOHOLCH2=CHCH2OH107-18-64,812,1b, iEU1
16.ALLIL-KLORIDCH2=CHCH2Cl107-05-133iI.
17.ALUMÍNIUM, FÉMAl7429-90-56 resp
18.alumínium-oxid,
lásd: dialumínium-trioxid
19.terc-AMIL-ACETÁTH3COOC(CH3)2C2H5625-16-1270540EU1
20.aminobenzol, lásd: anilin
21.4-AMINOBIFENILC6H5C6H4NH292-67-110k
22.2-AMINOETANOLNH2(CH2)2OH141-43-52,57,6bEU2
23.AMITROLC2H4N461-82-50,2EU4
24.AMMÓNIANH37664-41-71436mEU1
25.ANILINC6H5NH262-53-3832bII.2.,
BHM
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
26.o-ANIZIDINCH3OC6H4NH290-04-00,5b, kSCOEL/144/2012
27.ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Sb-ra számítva)
Sb7440-36-00,52iIII.
28.ANTIMON-HIDROGÉNSbH37803-52-30,52II.2.
29.antimon-trioxid,
lásd: diantimon-trioxid
30.arzén-hidrogén, lásd: arzin
31.ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI***As7440-38-20,01k, b, iBEM
32.arzén-pentoxid, lásd: diarzén-pentoxid
33.arzén-trioxid, lásd: diarzén-trioxid
34.ARZINAsH37784-42-10,20,8bII.2.
35.AZIRIDIN(CH2)2NH151-56-40,9k
36.BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Ba-ra számítva)
0,5iII.1.
EU2
37.BENZALDEHIDC6H5CHO100-52-7510
38.BENZIDIN(C6H4)2(NH2)292-87-50,008k
39.BENZIL-KLORIDC6H5CH2Cl100-44-70,50,5b, i, m, kCLP:1B rákkeltő
40.BENZOIL-KLORIDC6H5COCl98-88-42,8i
41.benzoil-szuperoxid,
lásd: dibenzoil-peroxid
42.BENZOLC6H671-43-23k, b, iEU99
BEM
43.BENZO[a]PIRÉNC20H1250-32-80,002k
44.BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI
(Be-ra számítva)
Be7440-41-70,002k
45.bifenil, lásd: difenil
46.BISZFENOL-A
(4,4'-izopropilidén-difenol)
(HOC6H4)2C(CH3)280-05-72 inhEU4
47.BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTERClCH2OCH2Cl542-88-10,0047k
48.BRÓMBr27726-95-60,7b, mI.
EU2
49.1,3-BUTADIÉNCH2=CHCH=CH2106-99-01k, i
50.n-BUTÁNCH3(CH2)2CH3106-97-823509400IV.
51.1-butanol, lásd: butil-alkohol
52.2-butanon, lásd: metil-etil-keton
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
53.n-BUTIL-ACETÁTCH3COOC4H9123-86-4950950i, szI.
54.n-BUTIL-AKRILÁTCH2=CHCOOC4H9141-32-21153iI.
EU1
55.n-BUTIL-ALKOHOLCH3(CH2)3OH71-36-34590b, i
56.butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol
57.butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol
58.ferc-BUTIL-METIL-ÉTERC(CH3)3OCH31634-04-4183,5367EU3
59.2-BUTIN-1,4-DIOLC4H6O2110-65-60,5i, szEU4
60.2-BUTOXIETANOLC4H9OCH2CH2OH111-76-298246b, iII.1.
EU1
61.2-BUTOXIETIL-ACETÁTCH3(CH2)3O(CH2)2COOCH3112-07-2133333bEU1
62.2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOLCH3(CH2)3O(CH2)2O(CH2)2OH112-34-567,5101,2EU2
63.carbaryl, lásd: karbaril
64.celloszolv,
lásd: etilén-glikol-monoetil-éter
65.celloszolv-acetát,
lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát
66.CIÁNAMIDNCNH2420-04-21bEU2
67.CIÁN-HIDROGÉN (hidrogén-cianid)HCN74-90-815b, iEU4
68.CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva)CN15b, iEU4
69.CIKLOHEXÁNC6H12110-82-7700II.1.
EU2
70.CIKLOHEXANOLC6H11OH108-93-0200800b, i, szII.1.
71.CIKLOHEXANONC6H10O108-94-140,881,6b, iII.1.
EU1
72.CIKLOHEXIL-AMINC6H11NH2108-91-84040mV.
73.1,3-CIKLOPENTADIÉNC5H6542-92-7200i
74.cink-kromátok, köztük kálium-cink-
kromát, lásd: króm (VI) szervetlen
vegyületek, kevéssé oldható
[Cr (VI)-ra számítva]
75.CINK-OXIDZnO1314-13-25 resp20 respiIII.
76.CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI
(Zr-ra számítva)
520III.
77.DDTC14H9Cl550-29-31 resp1 respbVI.
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
78.DEKABORÁNB10H1417702-41-90,30,3b, iI.
79.DIACETIL (2,3-butándion)C4H6O2431-03-80,070,36iEU4
80.DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva)Al2O31344-28-16 resp
81.4,4'-diaminobifenil, lásd: benzidin
82.4,4'-DIAMINODIFENILMETÁNC13H14N2101-77-90,81k
83.DIANTIMON-TRIOXID (Sb-ra számítva)Sb2O31309-64-40,10,4
84.DIARZÉN-PENTOXID (As-ra számítva)As2O51303-28-20,03kBEM
85.DIARZÉN-TRIOXID (As-ra számítva)As2O31327-53-30,1kBEM
86.DIAZINONC12H21N2O3PS333-41-50,10,4bIII.
87.DIAZOMETÁNCH2N2334-88-30,01k
88.DIBENZOIL-PEROXID(C6H5CO)2O294-36-055b, i, szI.
89.1,2-DIBRÓMETÁNC2H4Br2106-93-40,8k, b, m
90.1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁNC3H5Br2Cl96-12-80,01k
91.DIELDRINC12H8Cl6O60-57-10,25 resp1 resp
92.DIETIL-AMINNH(C2H5)2109-89-71530b, mV.
EU2
93.dietilénoximid, lásd: morfolin
94.DIETILÉN-TRIAMINNH(CH2CH2NH2)2111-40-044b, m, sz
95.DIETIL-ÉTER(CH3CH2)O260-29-7308616b, i, szEU1
96.DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁTC6H4(COO)2(C8H17)2117-81-71040bIII.
97.DIETIL-SZULFÁT(C2H5O)2SO264-67-50,2k
98.DIFENIL(C6H5)292-52-41b, i, sz
99.difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI),
lásd: diizocianátok
100.DIFENIL-ÉTERC12H10O101-84-8714EU4
101.DIFOSZFOR-PENTASZULFIDP2S51314-80-31EU2
102.DIFOSZFOR-PENTOXIDP2O51314-56-31mEU2
103.DIHIDROGÉN-SZELENIDH2Se7783-07-50,070,17EU1
104.m-dihidroxibenzol, lásd: rezorcin
105.DIIZOCIANÁTOK
106.difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI)CH2(C6H4NCO)2101-68-80,050,05i, szI.
107.hexametilén-diizocianát (HDI)(CH2)6(NCO)2822-06-00,0350,035i, szI.
108.1,5-naftilén-diizocianát (NDI)C10H6(NCO)23173-72-60,090,09i, szI.
109.DIKÉN-DIKLORIDS2Cl210025-67-9624mI.
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
110.3,3'-DIKLÓRBENZIDINC12H10N2Cl291-94-10,03k
111.1,2-DIKLÓRBENZOLC6H4Cl295-50-1122306b,iEU1
112.1,3-DIKLÓRBENZOLC6H4Cl2541-73-12080
113.1,4-DIKLÓRBENZOL (p-diklórbenzol)C6H4Cl2106-46-71260bEU4
114.p,p'-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT
115.diklórdifluormetán F12, lásd: freonok
116.1,1-DIKLÓRETÁNCl2CH2CH275-34-3412bEU1
117.1,2-DIKLÓRETÁNClCH2CH2Cl107-06-210k,i
118.1,1-DIKLÓRETILÉN (vinilidén-klorid)Cl2HC=CH75-35-4820EU4
119.1,2-DIKLÓRETILÉNClHC=CHCl540-59-07903160iII.1.
120.2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAVCl2C6H3OCH2COOH94-75-714b,iII.2.
121.diklórfluormetán F21, lásd: freonok
122.DIKLÓRFOSZ (DDVP)C4H7Cl2O4P62-73-70,93,6bIII.
123.DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid)CH2Cl275-09-21010i, bEU4.
124.1,2-DIKLÓRPROPÁNClCH2CH(Cl)CH378-87-55050VI.
125.diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok
126.N,N-DIMETILACETAMIDCH3CON(CH3)2127-19-53672b,iEU1
127.DIMETIL-AMIN(CH3)2NH124-40-33,89,4b, m, szEU1
128.dimetilanilin, lásd: xilidin
129.N,N-DIMETILANILINC6H5N(CH3)2121-69-725100b, i, szII.1.
130.DIMETIL-ÉTER(CH3)2O115-10-61920EU1
131.N,N-DIMETILFORMAMIDHCON(CH3)268-12-21530b,iBEM
EU3
132.1,2-DIMETILHIDRAZINCH3NHNHCH3540-73-81,2k
133.N.N-DIMETILHIDRAZIN(CH3)2NNH257-14-71,2k
134.dimetil-keton, lásd: aceton
135.DIMETIL-SZULFÁTC2H6O4S77-78-10,1k, b, m
136.dinikkel-trioxid, lásd: nikkel és
szervetlen vegyületei
Ni2O31314-06-3
137.4,6-DINITRO-o-KREZOLCH3C6H2(NO2)2OH534-52-10,20,8b, i, szII.1.
138.DINITROBENZOL minden izomerC6H4(NO2)212b
139.DINITROGÉN-OXIDN2O10024-97-2180720
140.1,4-DIOXÁNO(CH2CH2)2O123-91-173-b,iEU3
141.1,3-DIOXOLÁNC3H6O2646-06-01010VI.
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
142.DIVANÁDIUM-PENTOXID
(V-ra számítva)
V2O51314-62-10,05 resp0,2 respi, szII.2.
143.ECETSAVCH3COOH64-19-72550mEU4
144.ECETSAV-ANHIDRID(CH3CO)2O108-24-72020mI.
145.epiklórhidrin,
lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán
146.etántiol, lásd: etil-merkaptán
147.ETIL-ACETÁTCH3COOC2H5141-78-67341468i, szEU4
148.ETIL-AKRILÁTCH2=CHCOOC2H5140-88-52142b, i, szEU4
149.ETIL-ALKOHOLCH3CH2OH64-17-519007600IV.
150.ETIL-AMINCH3CH2NH275-04-79,4iEU1
151.ETILBENZOLC6H5CH2CH3100-41-4442884b, iBEM
EU1
152.ETIL-BROMIDCH3CH2Br74-96-45050VI.
153.etilén-alkohol, lásd: etilénglikol
154.ETILÉNGLIKOLHOCH2CH2OH107-21-152104b, iEU1
155.etilénglikol-monobutil-éter,
lásd: 2-butoxietanol
156.ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTERC2H5O(CH2)2OH110-80-58-b, iEU3
157.ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER-ACETÁTC2H5O(CH2)2COOCH3111-15-911-b, iEU3
158.ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTERCH3O(CH2)2OH109-86-43,16-b, iEU3
159.ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-
ACETÁT
CH3O(CH2)2COOCH3110-49-64,90-b, iII.1.
EU4
160.etilén-imin, lásd: aziridin
161.ETILÉN-OXIDC2H4O75-21-81,8k, i, sz
162.etil-glikol,
lásd: etilén-glikol-monoetil-éter
163.etil-glikol-acetát,
lásd: etilénglikol-monoetil-éter-acetát
164.etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán
165.2-ETILHEXANOLC8H18O104-76-75,4iEU4
166.ETIL-KLORIDC2H5Cl75-00-3268EU2
167.ETIL-MERKAPTÁNCH3CH2SH75-08-111iV.
168.etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán
169.etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
170.2-etoxietanol,
lásd: etilénglikol-monoetil-éter
171.EZÜST, fémAg7440-22-40,1EU1
172.EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Ag-re számítva)
0,01EU2
173.fenilbenzol, lásd: difenil
174.2-FENILPROPÉNC6H5C(CH3)=CH298-83-9246492EU1
175.FENOLC6H5OH108-95-2816b, mBEM
EU3
176.FLUORF27782-41-41,583,16mEU1
177.fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid
178.FLUORIDOK (F-ra számítva)F2,5b, iBEM
EU1
179.fluotan, lásd: halotán
180.FORMALDEHIDHCHO50-00-00,60,6b, m, szVI.
181.FOSZFINPH27803-51-20,140,28iEU2
182.FOSZFORP7723-14-00,10,1iI.
183.foszfor-hidrogén, lásd: foszfin
184.FOSZFOR-PENTAKLORIDPCl510026-13-81mEU2
185.foszfor-pentoxid,
lásd: difoszfor-pentoxid
186.foszforsav, lásd: ortofoszforsav
187.foszfor-trihidrid, lásd: foszfin
188.FOSZFOR-TRIKLORIDPCl37719-12-233mI.
189.FOSZGÉNCOCl275-44-50,080,4mEU1
190.FREONOK (KLÓRFLUORKARBONOK)
191.F11, triklórfluormetánCCl3F75-69-4Az 1005/2009/EK rendelet
szerint szabályozott anyag
192.F12, diklórdifluormetánCCl2F275-71-8Az 1005/2009/EK rendelet
szerint szabályozott anyag
193.F21, diklórfluormetánCHCl2F75-43-443172
194.F22, klórdifluormetánCHClF275-45-63600EU1
195.F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretánC2Cl3F376-13-1Az 1005/2009/EK rendelet
szerint szabályozott anyag
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
196.F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretánClF2CCF2Cl76-14-2Az 1005/2009/EK rendelet
szerint szabályozott anyag
197.F142b, 1-klór-1,1-difluoretánC2H3ClF275-68-3417016680IV.
198.FTÁLSAV-ANHIDRIDC6H4(CO)2O85-44-911i, szI.
199.furál, lásd: furfurol
200.furfurilaldehid, lásd: furfurol
201.FURFURIL-ALKOHOLC4H3OCH2OH98-00-04040i, sz, bI.
202.FURFUROLC4H3OCHO98-01-120b, i, sz
203.gamma-HCH, lásd: lindán
204.GLICERIN-TRINITRÁTC3H5(ONO2)355-63-00,0950,19b, i, szEU4
205.glikol, lásd: etilénglikol
206.halán, lásd: halotán
207.HALOTÁNCHClBrCF3151-67-740160
208.HANGYASAVHCOOH64-18-69mEU2
209.n-HEPTÁNCH3(CH2)5CH3142-82-52000EU1
210.2-HEPTANONCH3(CH2)4COCH110-43-0238476bEU1
211.HEPTÁN-3-ONCH3(CH2)4CH3106-35-495EU1
212.HEXAMETILÉN-DIAMINH2N(CH2)6NH2124-09-42,3m, b
213.hexametilén-diizocianát,
lásd: diizocianátok
214.n-HEXÁNCH3(CH2)4CH3110-54-372b, iBEM
EU2
215.2-hexanon, lásd: metil-butil-keton
216.HIDRAZINH2NNH2302-01-20,13k
217.HIDROGÉN-BROMIDHBr10035-10-66,7mEU1
218.hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén
219.HIDROGÉN-FLUORIDHF7664-39-31,52,5b, mBEM
EU1
220.hidrogén-foszfid, lásd: foszfin
221.HIGANY ÉS SZERVETLEN
VEGYÜLETEI***
(Hg-ra számítva)
Hg7439-97-60,02-sz, bBEM
EU3
222.HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI***
(Hg-ra számítva)
0,010,04b, szIII.
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
223.IZOAMIL-ALKOHOLCH3(CH2)4OH123-51-33601440
224.izociánsav-metil-észter,
lásd: metil-izocianát
225.IZOPENTÁN(CH3)2CHCH2CH378-78-43000EU2
226.IZOPENTIL-ACETÁTCH3COO(CH2)2CH(CH3)2123-92-2270540iEU1
227.IZOPROPIL-ACETÁT(CH3)2HCOOCH3108-21-4840840iI.
228.IZOPROPIL-ALKOHOLCH3CH(OH)CH367-63-05002000b, i
229.izopropilbenzol, lásd: kumol
230.JÓDI27553-56-211i, sz, bI.
231.KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI
- CdF2, CdCl2, CdO kivételével
(Cd-ra számítva)
Cd7440-43-90,015kBEM
232.KADMIUM-FLUORID (Cd-ra számítva)CdF27790-79-60,05kBEM
233.KADMIUM-KLORID (Cd-ra számítva)CdCl210108-64-20,05kBEM
234.KADMIUM-OXID (Cd-ra számítva)CdO1306-19-00,05kBEM
235.KALCIUM-CIÁNAMIDCaNCN156-62-714b, iIII.
236.KALCIUM-HIDROXID
(kalcium-dihidroxid)
Ca(OH)21305-62-01 resp por4 resp porEU4
237.KALCIUM-KARBONÁTCaCO31317-65-310
238.kalcium-kromát,
lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek
CaCrO413765-19-0
239.KALCIUM-OXIDCaO1305-78-81 resp por4 resp porEU4
240.KALCIUM-SZULFÁTCaSO47778-18-96 resp
241.KÁLIUM-HIDROXIDKOH1310-58-322mI.
242.e-KAPROLAKTÁMHN(CH2)5CO105-60-21040iEU1
243.KAPTAFOLC10H9CI4NO2S2425-06-10,1k
244.KARBARILC12H11NO263-25-21
245.karbolsav, lásd: fenol
246.KÉN-DIOXIDSO27446-09-51,32,7mEU4
247.KÉN-HIDROGÉNH2S7783-06-4714iEU3
248.KÉNSAVH2SO47664-93-90,05 torak-mI.
EU3
249.KLÓRCl27782-50-51,5iEU2
250.4-KLÓRANILINCIC6H4NH2106-47-80,20,8k, sz, b
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
251.KLÓRBENZOLC6H5Cl108-90-72370EU2
252.2-KLÓR-1,3-BUTADIÉNCH2=C(Cl)CH=CH2126-99-81872i
253.klórdifluoretán F142B, lásd: freonok
254.klórdifluormetán F22, lásd: freonok
255.KLÓRDÁNC10H6Cl857-74-9b
256.1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁNClCH2C2H3O106-89-81,9k, b, m, sz
257.KLOROFORMCHCl367-66-310bEU1.
258.kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién
259.KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Co-ra számítva)
Co7440-48-40,10,4i, szBEM
260.KREZOL (izomerek keveréke)CH3C6H4OH1319-77-322mI.
EU91
261.KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM (II) és
KRÓM (III) VEGYÜLETEK (nem oldható)
Cr7440-47-32i, szBEM
EU2
262.Egyéb szervetlen krómvegyületek
[a króm (VI) vegyületek kivételével]
(Cr-ra számítva)
Cr0,52i, szBEM
263.KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK
(nátrium-kromát, kálium-kromát és
egyéb oldható) [Cr (VI)-ra számítva]
Cr0,05kBEM
264.KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK,
kevéssé oldható [Cr (VI)-ra számítva]
Cr0,01kBEM
265.KRÓM(III)-KROMÁT (Cr-ra számítva)Cr2(CrO4)324613-89-60,05kBEM
266.KRÓM-TRIOXID [Cr (VI)-ra számítva]CrO31333-82-00,05kBEM
267.KUMOLC6H5CH(CH3)298-82-8100250b, iEU1
268.kvarc, lásd: 2.1.SiO214808-60-7
269.LINDÁN (y-HCH)
(y-1,2,3,4,5,6-hexaklórciklohexán)
C6H6Cl658-89-90,52b, iIII.
270.LÍTIUM-HIDRIDLiH7580-67-80,02 inhEU4
271.MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva)MgO1309-48-46 resp24 respi
272.MALEINSAV-ANHIDRIDCH=CH(CO)2O108-31-60,40,4m, szI.
273.MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI
(Mn-ra számítva)
Mn7439-96-50,2 inh
0,05 resp
EU4
274.METAMIDOFOSZC2H8NO2PS10265-92-6b, i
275.METIL-ACETÁTCH3COOCH379-20-96102440b, sz, iI.
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
276.METIL-AKRILÁTCH2=CHCOOCH396-33-31836b, i, szEU3
277.METIL-ALKOHOLCH3OH67-56-1260b, iEU2
278.2-METILAZIRIDINC3H7N75-55-85k
279.METIL-BROMIDCH3Br74-83-91010b, iVI.
280.1-METILBUTIL-ACETÁTCH3COOCH(CH3)(CH2)2CH3626-38-0270540EU1
281.METIL-BUTIL-KETONCH3CO(CH2)3CH3591-78-62184b, i
282.metil-celloszolv,
lásd: etilén-glikol-monometil-éter
283.metil-celloszolv-acetát,
lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát
284.metil-cianid, lásd: acetonitril
285.4,4'-metiléndianilin,
lásd: 4,4'-diaminodifenilmetán
286.metilén-klorid, lásd: diklórmetán
287.METIL-ETIL-KETONCH3COCH2CH378-93-3600900b, iEU1
288.metil-glikol,
lásd: etilén-glikol-monometil-éter
289.metil-glikol-acetát,
lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát
290.METIL-FORMIÁTC2H4O2107-31-3125250bEU4
291.5-METILHEPTÁN-3-ONCH3CH2COCH2CH3CHC2H5541-85-553106EU1
292.5-METILHEXÁN-2-ONC7H14O110-12-3230EU1
293.METIL-IZOCIANÁTCH3NCO624-83-90,047b, i, szEU3
294.metil-karbamid, lásd: metil-izocianát
295.metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát
296.METIL-KLORIDCH3Cl74-87-3105420
297.metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán
298.METIL-MERKAPTÁNCH3SH74-93-111iV.
299.METIL-METAKRILÁTCH2=C(CH3)COOCH380-62-6208415b, i, szEU3
300.METIL-PARATIONNO2C6H4OPS(CH3O)2298-00-00,2b, sz
301.4-METILPENTÁN-2-ON
(izobutil-metil-keton)
C6H12O108-10-183208EU1
302.N-METIL-2-PIRROLIDONC5H9NO872-50-44080bEU5
303.2-metoxianilin, lásd: o-anizidin
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
304.2-metoxietanol,
lásd: etilén-glikol-monometil-éter
305.2-(2-METOXIETOXI)ETANOLCH3O(CH2)2O(CH2)2OH111-77-350,1EU2
306.(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL
(Dipropilénglikol-monometil-éter)
C7H16O334590-94-8308EU1
307.1-METOXIPROPÁN-2-OLCH3OCH2CHOHCH3107-98-2375568bEU1
308.1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁTCH3COOCH(CH3)CH2OCH3108-65-6275550EU1
309.MEZITILÉN (1,3,5-trimetilbenzol)C6H3(CH3)3108-67-8100iEU1
310.MIREXC10Cl122385-85-5b
311.MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLETEI
(Mo-ra számítva)
1560III.
312.MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Mo-ra számítva)
520III.
313.MONOKROTOFOSZC7H14NO5P6923-22-40,25b
314.MORFOLINO(CH2)4NH110-91-83672mI.
EU2
315.NAFTALINC10H891-20-350iEU1
316.2-NAFTIL-AMINC10H9N91-59-80,005k
317.naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok
318.narkotán, lásd: halotán
319.NÁTRIUM-AZIDNaN326628-22-80,10,3EU1
320.NÁTRIUM-HIDROXIDNaOH1310-73-222mI.
321.NEOPENTÁN(CH3)4C463-82-13000EU2
322.NIKKEL (fém) és SZERVETLEN
VEGYÜLETEI, ... (NiO, NiCO3, NiS, Ni2O3)
(Ni-re számítva)
7440-02-00,1k, szBEM
323.NIKKEL (fém) és SZERVETLEN
VEGYÜLETEI, könnyen oldható (NiCl2,
NiOH, NiSO4, ...) (Ni-re számítva)
7440-02-00,1k, szBEM
324.nikkel-oxid,
lásd: nikkel és szervetlen vegyületei
NiO1313-99-1
325.nikkel-szulfid, lásd: nikkel és szervetlen
vegyületei
NiS16812-54-7
326.NIKKEL-TETRAKARBONILNi(CO)413463-39-30,150,15bVI.
327.nikkel-trioxid, lásd: dinikkel-trioxid
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
328.NIKOTINC10H14N254-11-50,5b, iEU2
329.4-NITROANILINO2NC6H4NH2100-01-66b, i
330.p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin
331.NITROBENZOLC6H5NO298-95-31b, iEU2
332.NITROETÁNC2H5NO279-24-362312bEU4
333.NITROGÉN-DIOXIDNO210102-44-00,961,91mEU4
334.NITROGÉN-MONOXIDNO10102-43-92,5EU4
335.4-NITROKLÓRBENZOLClC6H4NO2100-00-50,52b
336.2-NITRONAFTALINC10H7NO2581-89-50,25k
337.1-NITROPROPÁNCH3(CH2)2NO2108-03-210i, b
338.2-NITROPROPÁNCH3CH(NO2)CH379-46-918k
339.OKTÁN (összes izomer)C8H18111-65-923509400i
340.OLAJ (ásványi) KÖD5k
341.ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Pb-ra számítva)
Pb7439-92-10,15iBEM
BHM
EU0
342.ÓLOM-TETRAETILPb(C2H5)478-00-20,050,2b, i
343.ÓLOM-TETRAMETILPb(CH3)475-74-I0,050,2b, i
344.ÓN SZERVES VEGYÜLETEI
(Sn-ra számítva)
0,10,4b, i
345.ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI
(Sn-ra számítva)
28b, iEU91
346.ORTOFOSZFORSAVH3PO47664-38-212mEU1
347.OXÁLSAVHOOCCOOH144-62-71EU2
348.OZMIUM-TETRAOXID (Os-ra számítva)OsO420816-12-00,0020,002m, b
349.ÓZONO310028-15-60,20,2iI.
350.PARAKVÁT-DIKLORIDC12H14Cl2N21910-42-50,10,1b, iI.
351.paraquat-diklorid,
lásd: parakvát-diklorid
352.PARATIONC10H14O5NSP56-38-20,1b
353.PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓIC6Cl5OH87-86-50,001b, i
354.PENTAKLÓRNAFTALINOKC10H3Cl51321-64-80,52b, i, szII.2.
355.n-PENTÁNCH3(CH2)3CH3109-66-02950EU2
356.PENTIL-ACETÁTCH3COO(CH2)4CH3628-63-7270540iEU1
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
357.3-PENTIL-ACETÁTCH3COOCH(C2H5)C2H5620-11-1270540iEU1
358.PIKRINSAVC6H2CH3(NO2)388-89-10,10,1i, szI.
EU91
359.PIPERAZINC4H10N2110-85-00,10,3EU1
360.PIRETRUM8003-34-71EU2
361.PIRIDINC5H5N110-86-11560b, i, sz
362.PLATINA FÉMPt7440-06-41EU91
363.PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Pt-ra számítva)
0,002i, sz
364.PORTLAND CEMENT65997-15-110
365.PROPIL-ACETÁTCH3(CH2)2COOCH3109-60-4840840b, iI.
366.propilén-imin, lásd: metilaziridin
367.PROPILÉN-OXIDCH3C2H3O75-56-95k, b, i
368.1,3-PROPIOLAKTONC3H4O257-57-81,5k
369.PROPIONSAVCH3CH2COOH79-09-43162mEU1
370.RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva)Cu7440-50-814
371.RÉZ, FÜSTCu7440-50-80,10,4
372.REZORCINC6H4(OH)2108-46-345b, iEU2
373.rezorcinol, lásd: rezorcin
374.Rostszerkezetű porok, lásd: 2.2.
375.SALÉTROMSAVHNO37697-37-22,6i, mEU2
376.SÓSAVHCl7647-01-0816i, mEU1
377.STRONCIUM-KROMÁT
[Cr (VI)-ra számítva]
SrCrO47789-06-20,05k
378.Szelén-hidrogén,
lásd: dihidrogén-szelenid
379.SZELÉNVEGYÜLETEK (Se-re számítva)0,10,4iBEM
380.SZÉN-DIOXIDCO2124-38-99000EU2
381.SZÉN-DISZULFIDCS275-15-015b, i, mEU3
382.SZÉN-MONOXIDCO630-08-023117EU4
BHM
383.szén-oxiklorid, lásd: foszgén
384.SZÉN-TETRAKLORID (tetraklór-metán)CCl456-23-56,432bEU4Az 1005/2009/EK rendelet szerint
szabályozott anyag
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
385.sztibin, lásd: antimon-hidrogén
386.SZTIROLC6H5CH=CH2100-42-55050iBEM
387.SZULFOTEP(C2H5)4P2S2O53689-24-50,1bEU1
388.TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI
(Tl-ra számítva)
0,10,4b, iIII.
389.TERFENILEK (hidrogénezett)(C6H7)361788-32-71948EU4
390.TERPENTIN8006-64-2560560i, sz, bI.
391.TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT(C2H5O)4Si78-10-444iEU4
392.TETRAHIDROFURÁN(CH2)4O109-99-9150300b, iEU1
393.1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór
etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol
394.1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁNCl2CHCHCl279-34-57b
395.TETRAKLÓRETILÉNCl2C=CCl2127-18-4138275bEU4
396.tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid
397.timföld, lásd: dialumínium-trioxid
398.TIOGLIKOLSAVHSCH2COOH68-11-14b, m
399.2-TOLUIDINCH3C6H4NH295-53-40,5k, i, b
400.3-TOLUIDINCH3C6H4NH2108-44-19b
401.4-TOLUIDINCH3C6H4NH2106-49-014b
402.TOLUOLC6H5CH3108-88-3190380b, iII.2.
BEM
EU2
403.TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁTCH3C6H3(NCO)2584-84-90,035k, i, sz
404.TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁTCH3C6H3(NCO)291-08-70,035k, i, sz
405.TOXAFÉN8001-35-2b, i
406.TRIETIL-AMINN(C2H5)3121-44-88,412,6b, i, mEU1
407.TRIKLÓRBENZOLOK
(1,2,4-TRIKLÓRBENZOL kivételével)
C6H3Cl312002-48-13872bIII.
408.1,2,4-TRIKLÓRBENZOLC6H3Cl3120-82-115,137,8bEU1
409.1,1,1-TRIKLÓRETÁN***CH3CCl371-55-65551110b, iEU1Az 1005/2009/EK rendelet szerint
szabályozott anyag
410.TRIKLÓRETILÉNCl2C=CHCl79-01-6270540b, szBEMSCOEL
411.2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; (2,4,5-T)Cl3C6H2OCH2COOH93-76-51040b, iII.2.
412.triklórfluormetán F11, lásd: freonok
ABCDEFGHMegjegyzés
1.MegnevezésKépletCAS-számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
413.TRIKLÓRNAFTALINOKC10H5Cl31321-65-95b, i, sz
414.triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok
415.TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT(CH3C6H4)3PO478-30-80,1b, i, sz
416.TRIMETIL-AMINN(CH3)375-50-312,336,9m, sz
417.1,2,3-TRIMETILBENZOLC6H3(CH3)3526-73-8100EU1
418.1,2,4-TRIMETILBENZOLC6H3(CH3)395-63-6100EU1
419.TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re számítva)Ni3S212035-72-20,01k, sz
420.2,4,6-TRINITROTOLUOLCH3C6H2(NO2)3118-96-70,090,36b
421.vanádium-pentoxid,
lásd: divanádium-pentoxid
422.VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva)FeO1345-25-16 resp
423.VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva)Fe2O31309-37-16 resp
424.VINIL-ACETÁTCH2=CHOOCCH3108-05-417,635,2EU3
425.VINIL-BROMIDCH2=CHBr593-60-222k
426.VINIL-KLORIDCH2=CHCl75-01-47,77kEU99
427.XILOL(ok)C6H4(CH3)21330-20-7221442bEU1
428.m-XILOLC6H4(CH3)2108-38-3221442bEU1
429.o-XILOLC6H4(CH3)295-47-6221442bEU1
430.p-XILOLC6H4(CH3)2106-42-3221442bEU1
431.XILIDIN(ek)(CH3)2C6H3NH21300-73-825b

1.2. Határértéktípusok a veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedettségének vizsgálatához:

1.2.1. Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást.

1.2.2. Megengedett csúcskoncentráció, vagyis rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség: a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-5. pontban foglaltak szerint megengedett, az ÁK-értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja, az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük.

1.2.3. Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat, vagyis a rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata ≤ 1:105/év (10 mikrorizikó/év).

1.3. A veszélyes anyagok tekintetében használt rövidítések magyarázata:

AB
1.resp:respirábilis frakció
2.inh:
torak
belélegezhető frakció
torakális frakció
3.b:Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, továbbá
az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének
megfelelően veszik figyelembe.
4.i:ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat
5.k:rákkeltő
6.m:maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat
7.sz:Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken
"túlérzékenységen" alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító
megbetegedést okozhat.
8.***CK: 1 perces referenciaidőre vonatkozik
9.EU098/24/EK irányelvben közölt érték
10.EU9999/38/EK irányelvben közölt érték
11.EUA2009/148/EK irányelvben közölt érték
12.EU9191/322/EGK irányelvben közölt érték
13.EU12000/39/EK irányelvben közölt érték
14.EU22006/15/EK irányelvben közölt érték
15.EU32009/161/EK irányelvben közölt érték
16.EU42017/164 EU irányelvben közölt érték
17.BEMbiológiai expozíciós mutató
18.BHMbiológiai hatásmutató
19.mg/m3milligram légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson
20.ÁKmegengedett átlagos koncentráció
21.CKmegengedett csúcskoncentráció
22.MKmaximális koncentráció

Megjegyzés: a nem gőz-/gázállapotú veszélyes anyagok határértékei a belélegezhető frakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481).

2. Szálló - ásványi, szerves - porok (szemcsés, valamint rostszerkezetű porok) koncentrációi mg/m3-ben

2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben

ABCHivatkozás
1MegnevezésMegengedett koncentráció,
mg/m3-ben
BelélegezhetőRespirábilis
2Talkum (azbesztmentes)2
3Kvarc0,15
4Krisztobalit0,15
5Tridimit0,15
6Fapor5EU99
7Egyéb inert porok*106

* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, irritatív, egyéb mérgező) hatása.

2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben

ABCHivatkozás
1Megnevezés
(CAS-számok)
Megengedett koncentráció
(rost/cm3)
2Azbesztaktinolit (77536-66-4)0,1
(idővel súlyozott átlag
8 órára vonatkoztatva)
EUA
3amozit (12172-73-5)
4antofillit (77536-67-5)
5krizotil (12001-29-5)
6krokidolit (12001-28-4)
7tremolit (77536-68-6)
8akár magában, akár elegyítve
betiltott*
9Egyéb rostszerkezetű poroküveg, ásvány, kerámia,
műanyag
1,0

* Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, forgalomba hozatala, felhasználása Magyarországon tiltott.

3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján

ABCDE
1Csúcskoncentráció
2Kategória jeleKategória (besorolás)értéke (CK)
(3.1.)
időtartama
(perc)
műszakonkénti gyakorisága
(3.2.)
3I.HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOKÁK
4II.FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK
Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül
Felezési idő < 2 óra
II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig
4 x ÁK154
5III.FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK
Hatás fellépésének ideje > 2 óra
Felezési idő > műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ)
4 x ÁK154
6IV.NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK
ÁK > 500 ml/m3 (3.1.)
4 x ÁK154
7V.INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOKÁK
8VI.IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOKÁK
9EGYÉB8 x ÁK60 perc/műszak

3.1. Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentrációegységre, 20 °C-on:

3.2. Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellenőrzése legfeljebb 15 perces mintavétellel történik.

A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték, és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

A VI. kategóriájú, irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel.

3.3. A csúcskoncentrációk meghatározása:

A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak. A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal történhet. Bizonyos súlyos, irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenlő a CK-értékkel; ellenőrzésük legfeljebb 15 perces mintavétellel történik. Egyéb anyagok, anyagcsoportok esetében (a CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

4. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség kiszámítása

4.1. Egy szennyező anyag esetén a munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m3-ben (CÁ) a következő összefüggéssel számítjuk ki:

ahol:

C1, C2, ... Cn a t1, t2, ... tn időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok koncentrációi (mg/m3);

t1 + t2 ... + tn = 8 óra.

4.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű jelenléte esetén

4.2.1. Additív hatások: Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz) (+) van jelen, ezek hatása összegződik - additív hatás. Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is. Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg:

ahol:

hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható anyag;

hSz1-nc: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben;

M1-nc: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben;

K1-nc: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben;

hSz1-nÁK, M1-nÁK, K1-nMK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén vagy karcinogén anyagok ÁK-, valamint MK-értéke;

(+) magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló, szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a bőrre, szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre!

* Ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen!

4.2.2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér-légszennyezők. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy koncentrációk esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószínűsége kisebb.

4.2.3. Független hatású munkatér-légszennyezők. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató.

5. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több vegyi anyag van jelen - egyaránt beleértve a rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat -, a megengedhető értéket az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani:

ahol:

C1: a munkatérben mért nem rákkeltő anyag koncentrációja;

R1: a munkatérben mért rákkeltő anyag koncentrációja;

ÁK: átlagos koncentráció, a nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi;

MK: maximális koncentráció, a rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja;

1, 2, ... n: az egyes nem rákkeltő vagy rákkeltő anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a számlálóban és a nevezőben szereplő azonos indexek azonos anyagot jelentenek.

Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK- vagy MK-értéket nem tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.

1a. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelethez[40]

A föld alatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a szén-monoxidra vonatkozó határértékek

ABCDEFGH
1.MegnevezésKépletCAS- számÁK-érték
mg/m3
CK-érték
mg/m3
MK-érték
mg/m3
Jellemző
tulajdonság
Hivatkozás
2.NITROGÉN-DIOXIDNO210102-44-099mI.
3.NITROGÉN-MONOXIDNO10102-43-930EU91
4.SZÉN-MONOXIDCO630-08-03366II.1. BHM

2. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelethez[41]

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei

VIZELETBEN

ABCDE
1Megengedhető határérték
2Vegyi anyagBiológiai expozíciós
(hatás) mutató
Mintavétel idejemg/g kreatininmikromol/mmol kreatinin
(kerekített értékek)
3Anilinp-amino-fenolm.u.1010
4Arzénarzénm.u.0,130,20
5Benzolt,t-mukonsavm.u.1,51,2
6DimetilformamidN-metil-formamidm.u.4076
7Etil-benzolmandulasavmhv., m.u.15001110
8Fenolfenolm.u.300360
9
10
Fluorid vegyületekfluoridm.u.
köv. m.e.
7
4
42
24
11Higany (szervetlen)higanyn.k.0,050,028
12Kadmiumkadmiumn.k.0,01k0,01
13Krómkrómm.u.0,02 k0,043
14Kobaltkobaltm.u.0,030,058
15n-Hexán2,5-hexán-dionm.u.3,53,5
16Nikkelnikkelmhv., m.u.0,020,038
17Nitro-benzolp-nitro-fenolm.u.54,0
18Szelénszelénn.k.0,0750,110
19Sztirolmandulasavmhv., m.u.1000740
20Toluolo-krezolm.u.11,05
21Triklór-etiléntriklór-ecetsavmhv., m.u.5035
22Xilolmetil-hippursavakm.u.1500860

Megjegyzések:

m.u. műszak után

n.k. nem kritikus

mhv. munkahétvégén

köv.m.e. következő műszak előtt

k rákkeltő hatású anyag; a javasolt határérték "technikai értékként" kezelendő

Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei

VÉRBEN

ABCDE
1Vegyi anyagBiológiai expozíciós
mutató
Mintavétel idejeMegengedhető határérték
2mikrogram m/lmikromol/l (kerekített
értékek)
3Kadmiumkadmiumn.k.10 k0,09
4Ólom (szervetlen)Ólomn.k.400*
300**
1,9
1,5

Megjegyzések:

n.k. nem kritikus

k rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték "technikai értékként" kezelendő

* férfiak és 45 évnél idősebb nők

** 45 évnél fiatalabb nők

Biológiai hatásmutatók megengedhető határértékei

VÉRBEN

ABCD
1Vegyi anyagBiológiai hatás mutatóMintavétel idejeMegengedhető határérték
2Anilinmethemoglobinmhv. - m.u.3% (az összhemoglobin%-ában)
3Ólom (szervetlen)Cink-protoporfirin***
előszűrésre
három hónapnál hosszabb
expozíció esetén
alkalmazható
120 mikromol/mol haem*
100 mikromol/mol haem**
4Szén-monoxidCOHbm.u.5% (az összhemoglobin%-ában)
5Szerves foszforsav-észter tartalmú peszticidekvörösvérsejt vagy teljes
vér acetil-kolineszteráz
aktivitás (EC. 3.1.1.7.)
n.k.<25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció előtt mért
alapaktivitáshoz viszonyítva****

Megjegyzések:

m.u. műszak után

n.k. nem kritikus

mhv. munkahétvégén

* férfiak és 45 évnél idősebb nők

** 45 évnél fiatalabb nők

*** határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelező

**** az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga

3. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelethez

Fém ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó különleges szabályok

1. Az alábbi - nem teljeskörűen felsorolt - tevékenységek során az ólom abszorpció kockázata valószínűsíthető:

1. Ólomkoncentrátum kezelése

2. Ólom- és cinkkohászat és finomítás (primer és szekunder)

3. Ólom-arzenát spray gyártása és kezelése

4. Ólomoxid gyártása

5. További ólomvegyületek előállítása (beleértve az ólom alkil-vegyületei előállításának azt a részét, amely fémes ólom és az ionos ólomvegyületek expozíciójával jár)

6. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek gyártása

7. Akkumulátorgyártás recycling (1)

8. Ólom- és ónművesség

9. Ólomforrasz gyártása

10. Ólommag gyártása (lövedékhez)

11. Ólomalapú vagy -ötvözetű tárgyak gyártása

12. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek használata

13. Kerámia- és agyagáru ágazatok (1)

14. Kristályüveg ágazatok

15. Ólomadalékokat felhasználó műanyag ágazatok

16. Ólomforrasz gyakori használata zárt térben

17. Ólom használata melletti nyomdászat

18. Hulladékhasznosítás, főleg az ólomtartalmú festékekkel bevont anyagok ártalmatlanítási műveletei, valamint ipari létesítmények (pl. ólomkemencék) bontása (1)

19. Ólommagos lőszerek zárttéri használata

20. Autógyártás és -javítás (1)

21. Ólmot tartalmazó acél (1)

22. Ólmozás

23. Ólom és ólomtartalmú fémek kinyerése

Megjegyzés: (1) Amennyiben használtak ólmot vagy jelen van ólom.

2. Ólom-expozícióban végzett tevékenység esetén különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

aa) ne forduljon elő a dohányzással, étkezéssel vagy ivással történő ólomfelvétel veszélye,

ab) olyan helyeket kell kijelölni, ahol a munkavállalók az ólomkontamináció kockázata nélkül étkezhetnek és ihatnak,

ac) az olyan nagyon meleg munkahelyeken, ahol szükséges a munkavállalók folyadékfogyasztása, olyan ivóvízről vagy más italról kell gondoskodni, amelyet nem szennyez a munkahelyen jelen lévő ólom;

ba) a munkavállalókat az őket érő ólomvegyületek fiziko-kémiai tulajdonságainak megfelelő munka- vagy védőruhával kell ellátni,

bb) az ilyen munka- vagy védőruha maradjon a munkahely területén. Ezek mosása megoldható a vállalkozáson kívül is, amennyiben egy mosoda alkalmas az ilyen természetű feladatra; ha a vállalkozás maga nem végzi el a tisztítást, ott zárt konténerekkel kell megoldani a ruhadarabok mosodába szállítását,

bc) a munka- vagy védőruhát és az utcai ruhát külön kell tárolni,

bd) a munkavállalók részére megfelelő mosdókról, így fekete-fehér rendszerű öltöző-mosdó-zuhanyzóról kell gondoskodni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[2] Módosította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[3] Módosította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[4] Megállapította a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.01.

[5] Megállapította a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.01.

[6] Módosította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[7] Megállapította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[8] Beiktatta a 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.12.06.

[9] Beiktatta a 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.12.06.

[10] Beiktatta a 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.12.06.

[11] Beiktatta az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[12] Beiktatta az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[13] Beiktatta az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[14] Beiktatta az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[15] Beiktatta a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.01.

[16] Beiktatta a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.08.30.

[17] Megállapította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.12.27.

[18] Megállapította a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.10.01.

[19] Módosította a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2018.08.30.

[20] Megállapította a 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet 3. § -a. Hatályos 2002.12.06.

[21] Módosította a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2018.08.30.

[22] Megállapította a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.10.01.

[23] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 53. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Megállapította a 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet 4. § -a. Hatályos 2002.12.06.

[25] A vizsgálati módszereknek meg kell felelnie az MSZ EN 482 követelményeinek.

[26] A határérték ellenőrzésére (a munkateret szennyező anyagok mérésére) irányuló vizsgálatokat 2001. december 31. napját követően kizárólag a Nemzeti Akkreditációs Testület által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált laboratórium végezhet.

[27] MSZ EN 689:1999.

[28] Megállapította az 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.12.30.

[29] Megállapította a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.10.01.

[30] Módosította az 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.12.30.

[31] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 53. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[32] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 53. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] Beiktatta az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[34] Megállapította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[35] Megállapította az 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.12.30.

[36] Beiktatta az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

[37] Beiktatta a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.01.

[38] Beiktatta a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.08.30.

[39] Megállapította a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.08.30.

[40] Beiktatta a 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet 2. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.08.30.

[41] Megállapította az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.27.

Tartalomjegyzék